keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 627/16.12.2013 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Rusu Sirianu nr. 6 catre Parohia Romana Unita cu Roma, Greco - Catolica, Timisoara IV

16.12.2013

Hotararea Consiliului Local 627/16.12.2013
privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Rusu Sirianu nr. 6 catre Parohia Romana Unita cu Roma, Greco - Catolica, Timisoara IV


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2013 - 004771/03.12.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererea Parohiei Romane Unite cu Roma, Greco - Catolica, Timisoara IV inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CT2013 - 004771/03.10.2013;
Având în vedere Procesul-verbal al sedintei din data de 15.10.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013;
În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie in folosinta gratuita imobilul din Timisoara, str. Rusu Sirianu nr. 6, inscris in Cartea Funciara nr. 17188 Timisoara, nr. top. 12911, Casa cu curte si gradina, cu intinderea de 1199 m.p. in proprietatea Statului Roman, pe o perioada de 5 ani, catre Parohia Romana Unita cu Roma, Greco - Catolica, Timisoara IV cu destinatia de biserica si Centru de cateheza, misiune si insanatosire sprituala , cu posibilitatea prelungirii pe perioada existenţei imobilului, după edificarea lăcaşului de cult.

Art.2: Parohia Romana Unita cu Roma, Greco - Catolica, Timisoara IV va prezenta Consiliului Local al Municipiului Timisoara, anual, un raport al activitatii desfasurate in imobilul din Timisoara, str. Rusu Sirianu nr. 6.

Art. 3: Se aproba modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 353/18.06.2013 privind aprobarea inchirierii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta prin scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare in sensul scoaterii din Anexa nr. 1 a pozitiei nr. 2 aferenta imobilului din Timisoara, str. Rusu Sirianu nr. 6.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Parohiei Romane Unite cu Roma, Greco - Catolica, Timisoara IV;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI