keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 401/27.07.2018 privind prelungirea prin act adiţional pe o perioadă de 3 ani a Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 401/27.07.2018
privind prelungirea prin act adiţional pe o perioadă de 3 ani a Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-17208/19.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-17208/19.07.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 23.07.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-17208/19.07.2018, al Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est;
Având în vedere cererea cu numărul CT2018-002797/11.06.2018, a D-nei Dr. SFERLEA ANDREA, prin care solicită prelungirea Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA pentru spaţiul situat în imobilul din Timişoara, str.Constantin Titel Petrescu nr.6, înscris în CF nr.70424, nr. Topo 6821 , în proprietatea Statului Român .
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 19.07.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr. 543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr.21/2016, nr.250/27.06.2017 şi nr.536/20.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, pe o perioadă de 3 ani, începand cu data de 25.06.2018 până la data de 24.06.2021 şi încheierea actului adiţional cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA, pentru spaţiul situat în imobilul din Timişoara, str. Constantin Titel Petrescu nr. 6, înscris în CF nr.70424, nr. Topo 6821, în proprietatea Statului Român.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Cabinetului Medical dr. Sferlea Andrea;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018-17208/19.07.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea prin act adițional pe o perioadă de 3 ani a contractului de concesiune

nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA

Prin cererea cu nr. CT2018-002797/11.06.2018, CABINETUL MEDICAL Dr. SFERLEA ANDREA , solicită prelungirea contractului de concesiune nr.4/09.01.2009,având ca obiect spațiul situat în imobilul din Timișoara, Str. Constantin Titel Petrescu , nr.6.

Solicitarea de prelungire a contractului nr.4/09.01.2009 a fost depusă în termenul de valabilitate al contractului de concesiune nr.4/2009.

De la data depunenerii cererii , până la data de 19.07.2016 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă nu s-a întrunit datorită reorganizării Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse.

Având în vedere faptul că D-na Dr.Sferlea Andrea este o bună platnică, în ședința din data de 19.07.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, a hotărât prelungirea prin act adițional a contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, pe o perioadă de 3 ani, începand cu data de 25.06.2018 și până la data de 24.06.2021.

Precizăm faptul că spațiul concesionat pentru cabinetul medical , obiect al contractului de concesiune nr.4/2009 este situat în imobilul din Timișoara ,str. Constantin Titel Petrescu , nr.6, având CF nr.70424 Timisoara, nr. Topo 6821 și este în proprietatea Statului Român .

Apreciem că Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional pe o perioadă de 3 ani a contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA , îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAȘ IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D I EST Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPATII CU ALTA DESTINATIE I EST SC2018-17208/19.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea prin act adițional pe o perioada de 3 ani a contractului de

concesiune nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-17208/19.07.2018 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act aditional pe o perioadă de 3 ani a contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA ;

Având în vedere cererea cu numărul CT2018-002797/11.06.2018, a D-nei Dr. SFERLEA ANDREA, prin care solicită prelungirea contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA , pentru spațiul situat în imobilul din Timișoara, str.Constantin Titel Petrescu, nr.6 înscris în CF nr.70424, nr. Topo 6821 , în proprietatea Statului Român .

Precizăm faptul că solicitarea de prelungire a contractului de concesiune nr.4/09.01.2009 a fost depusă în termenul de valabilitate al contractului .

Întrucât de la data depunenerii cererii, respectiv 11.06.2018 , până la data de 19.07.2018, Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă nu s-a întrunit ca urmare a reorganizării Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse , acest contract nu a putut fi prelungit înainte de aceasta dată .

Având în vedere faptul că D-na. Dr.Sferlea Andrea este o bună platnică, în ședința din data de 19.07.2018 , Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, a hotărât prelungirea contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 25.06.2018 și până la data de 24.06.2021. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Ca urmare a celor prezentate anterior și a prevederilor legale enunțate, apreciem faptul că Proiectului de hotărâre privind prelungirea prin act adițional pe o perioadă de 3 ani a contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL DR.SFERLEA ANDREA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST CONSILIER FLORIN RĂVĂȘILĂ VIORICA IONICEANU