keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 146/03.04.2018 privind prelungirea pe o perioada de 1 an a Contractului de închiriere nr.690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA -NOTINGER TEODORA

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 146/03.04.2018
privind prelungirea pe o perioada de 1 an a Contractului de închiriere nr.690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA -NOTINGER TEODORA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-000276/26.03.2018 a Primarului Municipiului Timisoara ,domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT 2018-000276/26.03.2018 întocmit de către Biroul Spaţii cu altă Destinaţie;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 26.03.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2018 - 000276/26.03.2018;
Având în vedere Adresa cu numărul CT 2018-000536/07.02.2018 a Societatii Profesionala Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora prin care a solicitat prelungirea Contractului de închiriere nr.690/1999 pentru spaţiul situat în Timişoara, Piaţa Tepes Vodă (fosta Piata Doiceşti), nr.1;
Având în vedere extrasul din Procesul verbal al şedintei din 22.03.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.386/01.08.2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016, nr.21/07.07.2016 si nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil această solicitare şi a hotărât prelungirea pe o perioadă de 1 an a Contractului de închiriere nr. 690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana - Notinger Teodora;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile articolului 21 , alin. 5 din Legea nr.10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. 690/1999, încheiat cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora, pe o perioadă de 1 an , de la data de 02.05.2018 până la data de 01.05.2019, pentru spaţiul în suprafaţă de 138,40 m.p, situat la parterul imobilului înscris în Cartea Funciara nr. 970, nr.top 381, în proprietatea Statului Roman, în folosinţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli Spitale ;
- Biroului Sport Cultură ;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială ;
- Biroului Spaţii cu Altă Destinaţie;
- Societatii Profesională Notarială Sichim Ioana - Notinger Teodora;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 2018-_Expunere_de_motive__ref.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE CT2018-000276/26.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului de închiriere

nr.690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA – NOTINGER TEODORA

Prin cererea cu numărul CT2018-000276/23.01.2018 SOCIETATEA PROFESIONALĂ

NOTARIALĂ SICHIM IOANA –NOTINGER TEODORA , a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.690/1999, avand ca obiect spațiul situat în Timișoara, Piața ȚepeȘ Vodă (fosta Piața Doicești) ,nr.1 .

Precizăm că spațiul închiriat are o suprafata de 138,40 m.p, fiind situat la parterul imobilului înscris în Cartea Funciara nr.970, nr.top 381, în proprietatea Statului Roman , în folosința Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a fost închiriat pentru desfășurarea activităților specifice notariale. Spațiul este în evidența Biroului Spații cu Altă Destinație, așa cum rezultă din lista de inventariere a bunurilor din evidența Biroului SAD din noiembrie –decembrie 2017 , fiind înscris ca sold scriptic și faptic la poziția 186 . Solicitarea cu numărul CT2018-000276/23.01.2018 a Societății Profesionale Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora, a fost analizată în ședința din 22.03.2018 de către Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014, HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 . Așa cum rezultă din extrasul Procesului verbal al ședintei din 22.03.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora . Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora, pentru spatiul situat in imobilul din Timișoara Str. Str. Tepes Vodă (fosta Piata Doicești) , nr.1 și încheierea actului adițional . PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAȘ IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

Atasament: 2018-_Raport_de_specialitate_ref_.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE CT2018-000276/26.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA –NOTINGER TEODORA

Având in vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-000276/26.03.2018 a Primarului

Municipiului Timisoara si Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana – Notinger Teodora și încheierea actului adițional, pentru spațiul situat în Timișoara, Piața Tepes Vodă (fosta Piata Doicești) ,nr.1; Precizăm că spațiul închiriat are o suprafata de 138,40 m.p, fiind situat la parterul imobilului înscris în Cartea Funciara nr.970, nr.top 381, în proprietatea Statului Roman ,in folosința Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a fost închiriat pentru desfășurarea activităților specifice notariale .

Acest spațiu este în evidența Biroului Spații cu Altă Destinație, așa cum rezultă din lista de inventariere a bunurilor din evidența Biroului SAD din noiembrie –decembrie 2017 , fiind înscris ca sold scriptic și faptic la poziția 186 . Aratăm faptul că prin solicitarea cu numărul CT2018-000276/23.01.2018, Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.690/1999, cererea fiind analizată în ședința din 22.03.2018 de către Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014, HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 . Așa cum rezultădin extrasul Procesului verbal al ședintei din 22.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât prelungirea pe o perioadă de 1an a contractului de închiriere nr.690/1999, cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana-–Notinger Teodora;

Menționăm faptul că prin adresa serviciului juridic nr.SJ2018-536/12.03.2018, suntem învederati privind existenta a 10 litigii pe rolul instantelor judecatoresti ,nesolutionate până în prezent, motiv pentru care propunem prelungirea contractului de închiriere nr.699/1999 pe o perioadă de un an.

Arătăm că spațiul pentru care se solicită prelungirea închirierii este revendicat, iar titularul contractului de inchiriere este vechiul chiriaș al spațiului , închirierea nefiind în beneficiul unui nou chiriaș ,iar hotărârea comisiei fiind în consens cu prevederile articolului 21, aln.5 din Legea nr.10/2001. În conformitate cu prevederile art.36.alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată și modificată ; Având în vedere prevederile articolului 21 , aln.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile legale și necesitatea continuării activității de către Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora în spațiul situat în imobilul din Timișoara , Piața Țepeș Vodă (fostă Doicești ) ,nr.1 , apreciem că Proiectul de hotărîre privind prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora și încheierea actului adițional , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara . DIRECTOR D.C.T.D.D. ȘEF BIROU SAD BONCEA MIHAI DANIELA BOGYIȘ CONSILIER VIORICA IONICEANU