keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 78/12.03.2019 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1281/15.06.2001 incheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L.

12.03.2019

Hotararea Consiliului Local 78/12.03.2019
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1281/15.06.2001 incheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-3674/15.02.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-3674/15.02.2019 al Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 15.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019 - 3674/15.02.2019;
Avand in vedere Adresa nr CT2018-006134/28.11.2018 a S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L. prin reprezentant Stepan Traian.
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 21.01.2019 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.549/24.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si Patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate,protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr.1281/15.06.2001 pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Alba Iulia, nr.2, in suprafata de 69,88 mp, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 31.01.2019 pana la data de 30.01.2024.
Art.2: Se aproba incheierea actului aditional.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de închiriere nr.1281/15.06.2001 încheiat cu

S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L.

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2018-006134/28.11.2018, S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L.

prin reprezentant Stepan Traian, solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1281/15.06.2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Alba Iulia, nr.2, în suprafaţă de 69,88 mp.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, Str. Alba Iulia, nr.2, înscris în CF nr. 417847-C1 Timişoara (Nr.CF.

Vechi 127057), Nr. Topografic 249 se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2018-006134/13.02.2019 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.1281/15.06.2001 încheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L.

Raportat la faptul că S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 21.01.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotăreşte prelungirea contractului de închiriere nr.1281/15.06.2001, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 31.01.2019 până la data de 30.01.2024. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str.Alba Iulia, nr.2, a fost verificată prin adresele : - CT2018 – 6134/07.02.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018- 6134/07.02.2019 Servicul Juric; - CT 2018- 6134/07.02.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L. şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1281/15.06.2001 încheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR,

BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1281/15.06.2001 încheiat cu

S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L.

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2018-006134/28.11.2018, S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L. prin reprezentant Stepan Traian, solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1281/15.06.2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Alba Iulia, nr.2, în suprafaţă de 69,88 mp.

Imobilul situat în Timişoara, Str. Alba Iulia, nr.2, înscris în CF nr. 417847-C1 Timişoara (Nr.CF. Vechi 127057), Nr. Topografic 249 se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 21.01.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotăreşte prelungirea contractului de închiriere nr.1281/15.06.2001, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 31.01.2019 până la data de 30.01.2024.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1281/15.06.2001 încheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L., pe o perioada de 5 ani începând cu data de 31.01.2019 până la data de 30.01.2024. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, BONCEA MIHAI