keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 238/20.12.2016 privind adresa imobilului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/28.09.2010, Caminului pentru Persoane Varstnice Timisoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 238/20.12.2016
privind adresa imobilului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/28.09.2010, Caminului pentru Persoane Varstnice Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-25327/05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr. SC2016-25327/17.10.2016 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - caminul pentru Persoane Varstnice;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 345/28.09.2010 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Inocentiu Klein nr. 25, 29 catre Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, 543/2014, 91/01.03.2016 si 21/07.07.2016, din data de 29.11.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Începând cu data prezentei hotărâri, imobilul atribuit în folosinţă gratuită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/28.09.2010 Căminului pentru Persoane Vârstnice din Timisoara, este înscris in Cartea Funciara nr. 439879 Timisoara, nr. topo 6439, 6440, 6441, 6442/2 - "teren in suprafata de 1350 mp"., nr. cadastral C1 6439, 6440, 6441, 6442/2 - "camin pentru persoane varstnice", si nr. cadastral C2 6439, 6440, 6441, 6442/2 - "centrala termica", Timişoara, strada Inocenţiu Klein nr. 29.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice din Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2016-25327/05.12.2016

R E F E R A T Privind aprobarea modificarii art.1 din HCL nr.345/28.09.2010 privind atribuirea imobilului din

Timisoara, str.Inocentiu Klein nr.25,29 catre Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara

Prin cererea cu nr. SC2016-25327/17.10.2016 Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Caminul pentru Persoane Varstnice, solicita modificarea art. 1 din HCL nr.345/28.09.2010 in sensul ca: adresa sediului din Timisoara, str.Inocentiu Klein nr. 25,29, sa se modifice conform Extrasului de Carte Funciara nr.439879, nr. top 6439,6440, 6441, 6442/2, nr. CAD C1 6439, 6440, 6441, 6442/2, CAD: C2 6439, 6440, 6441, 6442/2 si anume, str. Inocentiu Klein nr.29.

Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara este institutia de asistenta sociala cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local Timisoara respectiv a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara, care are obiectiv general ingrijirea persoanelor varstnice cu domiciliul in Timisoara.

Imobilul in care isi desfasoara activitatea cat si terenul aferent acestui imobil, sunt in proprietatea Municipiului Timisoara – domeniu public. O parte din cladiri si terenul aferent lor au fost retrocedate catre Fundatia Caritatea, conform Deciziei nr.506/16.05.2005 a Guvernului Romaniei, dar si a proceselor verbale nr. SC2014-7155/19.03.2014 si SC2011-18982/18.10.2011.

Prin HCL nr.345/28.09.2010- privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str.Inocentiu Klein 25,29, s-a dat in folosinta gratuita acel imobil catre Caminului pentru Persoane Varstnice. Imobilul cuprindea la data aprobarii Hotararii de Consiliu Local si partea retrocedata.

Avand in vedere ca au avut loc modificari in Cartea Funciara, iar imobilul (camin + centrala termica) si terenul aferent, atribuite in folosinta gratuita catre Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara are acum adresa Timisoarea. Str. Inocentiu Klein nr.29, conform Extrasului de Carte Funciara nr. 439879 Timisoara, nr. topo 6439, 6440, 6441, 6442/2 – teren in suprafata de 1350 mp., nr. cadastral C1 6439, 6440, 6441, 6442/2 - camin pentru persoane varstnice, si nr. cadastral C2 6439, 6440, 6441, 6442/2 – centrala termica, este necesara modificare adresei precum si a HCL-ului nr.345/28.09.2010 de atribuire a acestui spatiu.

Imobilul a fost verificat prin adresele : - SC2016-25327/21.11.2016 la Serviciul Juridic si nu figureaza litigii pe rol; - SC2016-25327/18.11.2016 la Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2016-025327/18.11.2016 de la Biroul Cladiri.

Solicitarea nr. SC2016-25327/17.10.2016 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Caminul pentru Persoane Varstnice a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr.386/01.08.2014, HCL nr. 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016 din data de 29.11.2016.

Astfel, Comisia de analiza a hotarat modificarea art.1 din HCL nr.345/28.09.2010 privind adresa imobilului conform Extrasului de Carte Funciara nr.439879 Timisoara Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea modificarii art.1 din HCL nr.345/28.09.2010, care va avea urmatorul continut: „ Art.1. : Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani incepand cu data de

28.09.2010, a imobilului din Timisoara, str.Inocentiu Klein nr. 29, inscris in Cartea Funciara nr. 439879 Timisoara, nr. topo 6439, 6440, 6441, 6442/2 – „teren in suprafata de 1350 mp”., nr. cadastral C1 6439, 6440, 6441, 6442/2 - „camin pentru persoane varstnice”, si nr. cadastral C2 6439, 6440, 6441, 6442/2 – „centrala termica”, catre Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara, iar spatiul situat la parterul caminului, compus din 2 incaperi in suprafata de 26,32 mp, sa ramana cu destinatia de cabinet medical.” VICEPRIMAR FARKAS IMRE PT. DIRECTOR,

MIHAI BONCEA

PT. SEF BIROU MARINELA BANDI SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN

CONSILIER, DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1