keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 161/07.04.2015 privind respingerea atribuirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr. 23, către PARTIDUL NOUA REPUBLICA FILIALA TIMISOARA

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 161/07.04.2015
privind respingerea atribuirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr. 23, către PARTIDUL NOUA REPUBLICA FILIALA TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT 2015-000616/23.03.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererile PARTIDULUI NOUA REPUBLICA FILIALA TIMISOARA înregistrate sub nr. SC 2014-019592/28.07.2014 si CT 2015-00616/02.02.2015 ;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 12.02.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014;
Având în vedere Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 07.04.2015;
În baza art. 21 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
Având în vedere că Proiectul de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I, nr.23, către Partidul Noua Republică Filiala Timişoara nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat in corpul C1- parter a imobilului din Timisoara, Bv. Regele Carol I, nr.23, compus din 3 încăperi cu suprafaţa utilă totală 42,40 m.p, înscris în Cartea Funciara nr.416221-C1-U3 Timişoara, nr.top. 16984/3, ca şi SAD 3 , către PARTIDUL NOUA REPUBLICA FILIALA Timisoara , pe bază de contract de închiriere, pe o perioadă de 3 ani, cu destinaţia sediu pentru Filiala Timişoara a Partidului Noua Republică .

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Partidului Noua Republică Filiala Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROU VALORIFICARE SAD Nr. CT 2015-000616/ 23.03.20145 NICOLAE ROBU

REFERAT Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la parterul imobilului din Timisoara, Bv.Regele Carol I, nr.23, este compus din 3 încăperi situate in corpul C1-parter, cu suprafaţa utilă totală de 50,89 mp . Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta , situat in imobilul din Timisoara, Bv.Regele Carol I (fost Tineretii), nr.23, in suprafata de 42,40 m.p , reprezinta cota de 5/6 din suprafata de 50,89 m.p, asa cum rezulta din inscrisurile din Cartea Funciara 416221-C1-U3 Timisoara, top 16984/3 , ca SAD 3- in suparafata de 50,89 m.p, în proprietatea statului roman, in administrarea Consiliului local al Municipiului Timisoara . Cota de 1/6 din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat , in imobilul din Timisoara , Bv. Regele Carol (fost Tineretii) , nr.23 , inscrisa in CF416221-C1-U3 a fost restituita in natura domnului Gerdanovits Eugen Walter prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr.780/23.03.2006.

Pentru parcela cu numarul de top 16984/3, inscrisa in CF 416221-C1-U3 nu au fost depuse notificari la legea proprietatii conform adresei serviciului Administrare Fond Funciar nr. CT 2015-616/03.03.2015 si nu figureaza litigii pe rolul instantelor judecatoresti ,asa cum rezulta din adresa Serviciului Juridic nr. CT 2015-616/11.03.2015 .

PARTIDUL NOUA REPUBLICA a fost inregistrat ca partid politic prin Decizia Civila numarul 38 a Tribunalului Bucuresti Sectia V-A CIVILA .

Prin cererile cu numerele SC2014-019592/28.07.2014 si CT 2015-000616/02.02.2015 , domnul Potra Valentin Horea-reprezentantul PARTIDULUI NOUA REPUBLICA FILIALA TIMISOARA solicita , in baza art.21 alin.1 al Legii nr.334/17.07.2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale , atribuirea spaţiului situat in Timisoara , Bv.Regele Carol I(fost Tineretii) , nr.23 , pentru sediu de partid .

Mentionam faptul ca in evidenta Biroului Valorificare Spatii cu alta Destinatie PARTIDUL NOUA REPUBLICA nu figureaza cu un alt spatiu atribuit de catre Primaria Municipiului Timisoara , pentru desfasurarea activitatii partidului . In şedinţa, din data de 12.02.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 12/2012, s-a hotarat atribuirea catre PARTIDUL NOUA REPUBLICA FILIALA TIMISOARA a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in imobilul din Timsoara , Bv. Regele Carol I , nr.23 – SAD 3 , pe o perioada de 3 ani, pentru sediu Filiala Timisoara a Partidului Noua Republica. Având în vedere cele prezentate :

Propunem:

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a atribuirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat in corpul C1- parter a imobilului din Timisoara, Bv. Regele Carol I, nr.23, compus din 3 încăperi cu suprafaţa utilă totală 42,40 m.p, reprezentand

cota de 5/6 din 50,89 m.p – suprafata totala a SAD 3 , înscris în Cartea Funciara nr.416221-C1- U3 Timişoara, nr.top. 16984/3, în proprietatea statului roman , in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara , către PARTIDUL NOUA REPUBLICA FILIALA Timisoara , pe bază de contract de închiriere, pe o perioadă de 3 ani, cu destinaţia sediu pentru Filiala Timişoara a Partidului Noua Republică.

ADMINISTRATOR PUBLIC, IACOB SORIN DRAGOI

SECRETAR IOAN COJOCARI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

DIRECTOR LAURA KOSZEGI

SEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER VIORICA IONICEANU

Cod FP53-01,ver.1