keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 384/22.09.2015 privind incheierea fiselor de calcul privind spatiile cu alta destinatie - atelier de ergoterapie, din Timisoara, str. Iuliu Maniu 36 si str. Iuliu Maniu 38 cu fostul chirias SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 384/22.09.2015
privind incheierea fiselor de calcul privind spatiile cu alta destinatie - atelier de ergoterapie, din Timisoara, str. Iuliu Maniu 36 si str. Iuliu Maniu 38 cu fostul chirias SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-150/19.08.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 150/02.07.2015 al Biroului Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Avand in vedere solicitarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara nr. 35852/14.10.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2014-027238/14.10.2014;
Avand in vedere Adresa Biroului de Consultanta Juridica - Serviciul Juridic al Primariei Mun. Timisoara nr.SC2015-150/22.04.2015.
Avand in vedere Hotararea Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014, din data de 25.06.2015.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă incheierea de fise de calcul cu fostul chirias - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA, pentru spatiile de 34,74 mp., 33,76 mp. si 65,45 mp, din Timisoara str.Iuliu Maniu nr.38, identificate in CF nr.411650 Timisoara (CF vechi 8112), nr. Top 16986/1, proprietatea Municipiului Timisoara si pentru spatiile de 31,77 mp., 34,00 mp., 22,20 mp., 67,21 mp., 26,14 mp. din Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.36, identificate in CF nr.401892-C1 si CF nr.401892 proprietatea Municipiului Timisoara. Aceste spatii vor avea destinatia de ateliere de ergoterapie.
Fisele de calcul se vor incheia pana la finalizarea definitiva a procedurilor judecatoresti. Locatiunea va inceta odata cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spatiului.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU VALORIFICARE SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2015-150/19.08.2015

R E F E R A T Privind incheierea fiselor de calcul privind spatiile cu alta destinatie – atelier de ergoterapie, din

Timisoara, str. Iuliu Maniu 36 si str. Iuliu Maniu 38 cu fostul chirias SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA

Intre SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA SI MUNICIPIUL TIMISOARA au fost incheiate urmatoarele contracte de inchiriere: - Contract de Inchiriere nr.339/1998, avand ca obiect spatiul de 34,74 mp., cu destinatia de atelier de ergoterapie din Timisoara, Bv.Iuliu Maniu nr.38; - Contractul de Inchiriere nr.340/1998, avand ca obiect spatiul de 33,76 mp., cu destinatia de atelier de ergoterapie din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.38; - Contractul de Inchiriere nr.341/1998, avand ca obiect spatiul de 65,45 mp., cu destinatia de atelier de ergoterapie din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.38. - Contractul de Inchiriere nr.338/1998, avand ca obiect spatiul de 31,77 mp., cu destinatia de atelier de ergoterapie din Timisoara, Bv.Iuliu Maniu nr.36. - Contractul de Inchiriere nr.342/1998, avand ca obiect spatiul de 34,00 mp., cu destinatia de atelier de ergoterapie din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.36. - Contractul de Inchiriere nr.337/1998, avand ca obiect spatiul de 22,20 mp., cu destinatia de atelier de ergoterapie din Timisoara, Bv.Iuliu Maniu nr.36. - Contractul de Inchiriere nr.344/1998, avand ca obiect spatiul de 67,21 mp., cu destinatia de atelier de ergoterapie din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.36. - Contractul de Inchiriere nr.343/1998, avand ca obiect spatiul de 26,14 mp., cu destinatia de atelier de ergoterapie din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.36. Aceste contracte de inchiriere au fost valabile pana in data de 24.09.2014. Datorita faptului ca locatarul - Spitalul Clinic Judetean, nu a depus cererea de prelungire in termen, aceste contracte nu au mai putut fi prelungite. Prin adresa cu nr.SC2014-027238/14.10.2014 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara solicita prelungirea contractelor. A fost promovat un proiect de hotarare pentru incheierea de noi contracte de inchiriere, dar acesta a fost respins de catre Serviciul Juridic prin adresa cu nr.SC2015-150/21.05.2015, avand in vedere ca acest imobil din Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.36-38 face obiectul Dosarului de instanta nr.17706/325/2009 care are ca obiect revendicarea imobilului . Acest dosar nu este inca solutionat definitiv, astfel ca spatiile nu pot face deocamdata obiectul procedurilor de licitatie. Pentru a evita degradarea acestora si avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Emiterea unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe incheierea de fise de calcul cu fostul

chirias – SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA, pentru spatiile de 34,74 mp., 33,76 mp., si 65,45 mp, din Timisoara str.Iuliu Maniu nr.38, identificate in CF nr.411650 Timisoara (cf vechi 8112), nr. Top 16986/1, proprietatea Municipiului Timisoara si pentru spatiile de 31,77 mp., 34,00 mp., 22,20 mp., 67,21 mp., 26,14 mp. din Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.36, identificate in CF nr.401892-C1 si Cf nr.401892 proprietatea Municipiului Timisoara. Aceste spatii vor avea destinatia de ateliere de ergoterapie.

Fisele de calcul se vor incheia pana la finalizarea definitiva a procedurilor judecatoresti. Locatiunea va inceta odata cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spatiului.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, SORIN IACOB DRAGOI SIMONA DRAGOI

PT. DIRECTOR,

LAURA KOSZEGI PT.SEF BIROU,

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC MARINELA BANDI DANIELA STEFAN CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1