keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 628/28.11.2018 privind inchirierea prin atribuire directa a spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara str. Janos Bolyai nr. 4, pe o perioada de 5 ani catre PAROHIA ROMANO-CATOLICA TIMISOARA I CETATE

28.11.2018

Hotararea Consiliului Local 628/28.11.2018
privind inchirierea prin atribuire directa a spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara str. Janos Bolyai nr. 4, pe o perioada de 5 ani catre PAROHIA ROMANO-CATOLICA TIMISOARA I CETATE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea Proiectului de hotarare, cu numarul SC2018-27461/20.11.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27461/20.11.2018, al Compartimentului Spatii cu alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27461/20.11.2018;
Avand in vedere cererea cu numarul SC2017-022762/12.09.2017 a PAROHIEI ROMANO-CATOLICA TIMISOARA I CETATE, prin care aceasta a solicitat incheierea unui nou contract de inchiriere pentru spatiul situat in Timisoara, str. Janos Bolyai nr. 4;
Avand in vedere extrasul Procesului Verbal al sedintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil cererea de atribuire a spatiului situat in Timisoara, str. Janos Bolyai nr. 4 , pe o perioada de 5 ani catre Parohia Romano-Catolica Timisoara I Cetate pentru sediu parohial;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inchirierea prin atribuire directa a spatiului cu alta destinatie in suprafata de 102,68 m.p, inscris in C.F. 439497-C1, nr. top 269, in proprietatea Municipiului Timisoara, situat in Timisoara str. Janos Bolyai nr. 4, pe o perioada de 5 ani catre Parohia Romano-Catolica Timisoara I Cetate la un tarif de inchiriere de 0,88 lei/luna/m.p conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 254/2013, cu posibilitatea de prelungire a contractului de inchiriere prin act aditional.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2018—27461/20.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind închirierea prin atribuirea directă a spațiului cu altă destinație situat in Timișoara str. Janos Bolyai nr. 4, pe o perioadă de 5 ani către PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ

TIMIȘOARA I CETATE

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2018-27461/20.11.2018 a Primarului

Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu și Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu contract de inchiriere a spațiului cu altă destinație situat în Timișoara, str. Janos Bolyai nr. 4 pe o perioadă de 5 ani către PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ TIMIȘOARA I CETATE, facem următoarele precizări :

Prin cererea cu numărul SC2017-022762/12.09.2017, PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ SF. ECATERINA a solicitat incheierea unui nou contract de inchiriere pe o perioada de 10 ani pentru spațiului situat in Timișoara str. Janos Bolyai nr. 4, cu destinația de sediu parohial al PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ TIMIȘOARA I CETATE. Acest spațiu în suprafață de 102,68 m.p, conform releveului întocmit de SC Black Light SRL, la solicitarea Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație, situat în Timișoara, str. Janos Bolyai nr. 4, la etajul I al imobilului cu intrare din stradă este liber de sarcini, fiind înscris în cartea funciară nr. 439497-C1, nr. top 269, în proprietatea Municipiului Timișoara. Având in vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 15.11.2018 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prin care comisia a hotărât atribuirea spațiului cu contract de închiriere pe o perioada de 5 ani către PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ TIMIȘOARA I CETATE a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Janos Bolyai nr. 4, la un tarif de inchiriere de 0,88 lei/lună/m.p.

Spațiul a fost verificat prin adresele: - CT2017-22762/04.10.2017 Serviciul Juridic, reactualizat in data de 20.11.2018; Menționăm că, spațiul care urmează să fie atribuit prin închiriere nu este afectat de litigiul aflat pe rolul instanțelor de judecată. Litigiul vizează spațiul de locuit ( ap. 3 ). - CT2017-22762/04.10.2017 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2017-22762/03.10.2017 Biroul Cladiri Terenuri

Precizăm faptul că, pe toată perioada contractuală începând din anul 1999 până în 2009 și după expirarea contractului a plătit despăgubiri de folosință, Parohia Romano-Catolică Timișoara I Cetate, s-a comportat ca un bun chiriaș și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul local. Arătăm că tariful de închiriere pentru acest spațiu, a fost aprobat prin HCL 254/2013 . În conformitate cu prevederile art.36. alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată și modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind reatribuire directă a spațiului cu altă destinație situat in Timișoara str. Janos Bolyai nr. 4, pe o perioadă de 5 ani in baza unui contract de închiriere, încheiat cu PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ TIMIȘOARA I CETATE, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, CONSILIER,

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ MARINELA BANDI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018-27461/20.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a spațiului cu altă destinație situat in Timișoara str. Janos Bolyai nr. 4, pe o perioadă de 5 ani către

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ TIMIȘOARA I CETATE

Spațiul cu altă destinație situat in Timișoara, str. Janos Bolyai nr. 4, a fost inchiriat

către Parohia Romano Catolică Timisoara I, in baza contractului de inchiriere nr. 625/1999, cu valabilitate până la data de 19.04.2009.

Spațiul cu altă destinație situat in Timișoara, str. Janos Bolyai nr. 4, inscris in CF nr.439497-C1, nr. top 269, în suprafață de 102,68 mp, conform releveului întocmit de către SC Black Light SRL, la solicitarea Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație, situat la etajul I al imobilului cu intrare din stradă, este liber de sarcini. In baza adresei inregistrata cu nr. SC2014-018150/11.07.2014 Parohia Romano Catolica Timisoara I, solicită incheierea unui nou contract de inchiriere pe o periodă de 10 ani. Cererea a fost analizată in comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație, din data de 15.11.2018, hotărând întocmirea unui nou contract de închiriere, pe o perioadă de 5 ani, la un tarif de închiriere de 0,88 lei/mp/lună, stabilit în baza HCL 254/2013. Precizăm faptul că, pe toată perioada contractuală începând din anul 1999 până în 2009 și după expirarea contractului a plătit despăgubiri de folosință, Parohia Romano- Catolică Timișoara I Cetate, s-a comportat ca un bun chiriaș și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul local. Apreciem faptul că, Proiectului de hotărâre privind atribuirea spațiului printr-un nou contract de închiriere, pe o perioadă de 5 ani, către Parohia Romano-Catolică Timișoara I Cetate, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara . PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ