keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 358/06.07.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, incheiat cu ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS

06.07.2018

Hotararea Consiliului Local 358/06.07.2018
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, incheiat cu ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-12069/22.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-12069/22.05.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 19.06.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 12069/22.05.2018;
Având în vedere Adresa nr.CT2018-002098/07.05.2018 a ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL TIMIS;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014, nr. 543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr.21/2016 si nr.250/27.06.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajare teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale in cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere amendamentele formulate în şedinţa în plen a Consiliului Local de domnul consilier Daniel Idolu;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 06.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010 si incheierea unui act aditional cu ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS, pentru spatiul din Timisoara, str. Pop de Basesti nr. 43, pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 30.06.2018 pana la data de 29.06.2019.
Tarifele de închiriere pe metru pătrat, pentru spaţiul sus menţionat, se actualizează cu rata inflaţiei, faţă de momentul încheierii contractului.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse ii vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ELENA ŞIPOŞ
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-12069/22.05.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, incheiat cu ASOCIATIA

JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS

Ca urmare a cererii cu nr. CT2018-002098/07.05.2018 ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.43, situat la parter, compus din 6 incaperi, in suprafata de 113,36 mp..

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara, precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017, in sedinta din data de 10.05.2018 a aprobat prelungirea contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010 pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 30.06.2018 pana la data de 29.06.2021.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.410586 Timisoara,(provenita din conversia de pe hartie a CF 8332) nr. Top 17414 si este in proprietatea Statului Roman si in folosinta Sfatului Popular al orasului Timisoara.

Avand in vedere ca Asociatia Judeteana de Fotbal este cu plata la zi a datoriilor catre bugetul local, consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, incheiat cu ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 30.06.2018 pana la data de 29.06.2021.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-12069/22.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, incheiat cu ASOCIATIA

JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-12069/22.05.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, incheiat cu ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.410586 Timisoara,(provenita din conversia de pe hartie a CF 8332) nr. Top 17414 si este in proprietatea Statului Roman si in folosinta Sfatului Popular al orasului Timisoara.

Prin cererea cu nr. CT2018-002098/07.05.2018 ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, pentru spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.43, situat la parter, compus din 6 incaperi, in suprafata de 113,36 mp..

Avand in vedere faptul ca solicitarea ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL TIMIS a fost despusa in termen iar asociatia este cu plata la zi a datoriilor catre bugetul local, in sedinta din data de 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 30.06.2018 si pana la data de 29.06.2021. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-002098/12.06.2018 Serviciul Juridic; - CT2018-002098/23.05.2018 Biroul Cladiri Terenuri;

Fata de cele precizate mai sus, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1541/01.07.2010, incheiat cu ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL TIMIS indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1