keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 85/14.03.2017 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1494/28.02.2007 încheiat cu CASA JUDETEANA DE PENSII şi încheierea Actului aditional de prelungire

14.03.2017

Hotararea Consiliului Local 85/14.03.2017
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1494/28.02.2007 încheiat cu CASA JUDETEANA DE PENSII şi încheierea Actului aditional de prelungire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2017-000184/14.02.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand în vedere Solicitarea nr. CT2017-000184/12.01.2017 a CASEI JUDETENE DE PENSII;
Avand în vedere Contractul de închiriere nr. 1494/28.02.2017 încheiat intre Municipiul Timisoara şi CASA JUDETEANA DE PENSII;
Avand în vedere Extrasul din Procesul verbal al Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Roman în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara înfiinţată prin Hotărţrea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/01.03.2016 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 21/07.07.2016, din data de 31.01.2017.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 1494/28.02.2007 încheiat cu CASA JUDETEANA DE PENSII, pe o perioadă de 1 an, începand cu data de 28.02.2017 si până la data de 27.02.2018.

Art. 2: Se aprobă încheierea Actului aditional de prelungire.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Anrifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017-000184/14.02.2017

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.1494/28.02.2007 incheiat cu CASA

JUDETEANA DE PENSII si incheierea actului aditional de prelungire Intre Municipiul Timisoara si CASA JUDETEANA DE PENSII, este incheiat contractul de inchiriere nr.1494/28.02.2007, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, PIATA MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA SULUTIU fosta PIATA VARFUL CU DOR NR.2, cu termen de valabilitate pana la data de 27.02.2017.

Prin adresa cu nr.CT2017-000184/12.01.2017 CASA JUDETEANA DE PENSII, solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1494/28.02.2007. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului. CASA JUDETEANA DE PENSII este buna platnica, nu are datorii la bugetul local si a respectat toate clauzele contractuale. Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014 si HCL 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 31.01.2017 a hotarat prelungirea contractului de inchiriere pe o perioada de un an; Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1494/28.02.2007 incheiat cu CASA JUDETEANA

DE PENSII, pentru spatiul din Timisoara, PIATA VARFUL CU DOR NR.2, pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 28.02.2017 pana la data de 27.02.2018 ;

Aprobarea incheierii actului aditional de prelungire. VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC PT. SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1