keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 49/15.02.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită, prin încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie SAD 16/B/1, situat în Timişoara Bd. Revoluţiei nr. 3, pe o perioadă de 2 ani, către SEVICIUL PUBLIC DE CREŞE

15.02.2019

Hotararea Consiliului Local 49/15.02.2019
privind atribuirea în folosinţă gratuită, prin încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie SAD 16/B/1, situat în Timişoara Bd. Revoluţiei nr. 3, pe o perioadă de 2 ani, către SEVICIUL PUBLIC DE CREŞE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu numărul SC2019-288/06.02.2019- privind oportunitatea Proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-288/06.02.2019 al Compartimentului Spaţii cu altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-288/06.02.2019;
Având în vedere cererea cu numărul 236/30.01.2019 a SERVICIULUI PUBLIC CREŞE, prin care aceasta a solicitat punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii personalului din subordine;
Având în vedere extrasul Procesului Verbal al şedintei din 06.02.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil cererea, prin atribuirea spaţiului situat în Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 3, pe o perioadă de 2 ani către SERVICIUL PUBLIC DE CREŞE, cu destinaţia de birouri;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie in folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 3, SAD 16/B/1, către SERVICIUL PUBLIC CREŞE, cu destinaţia de birouri, prin incheierea unui contract de comodat.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri , Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST Nr. SC 2019-288/06.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind atribuirea în folosință gratuită, prin încheierea unui contract de comodat, a cotei de 60/80 din spațiul cu altă destinație SAD 16/B/1, situat în Timișoara, Bd.

Revoluției nr. 3, pe o perioadă de 2 ani, către Serviciul Public Creșe

Spațiul cu altă destinație, SAD 16/B/1, în cotă de 60/80, situat in Timișoara, Bd.

Revoluției nr. 3, înscris în CF nr. 402589-C1-U14, nr. cadastral 402589-C1-U14, proprietatea Statului Român prin Urbis Timișoara, este situat la parterul imobilului, cu intrare din stradă, în suprafață de 201 mp, cu 10,82% pci și 74/687 părți din teren părți în folosință. În conformitate cu adresa Serviciului Juridic nr. SJ2019-325/06.02.2019, pentru spațiul mai sus descris, figurează dosar nr. 325/30/2010- având ca obiect obligarea la acordarea ca măsură reparatorie prevăzută de Legea 10/2001, în echivalent, prin compensare a imobilului situat în Timișoara, Bd. Revoluției nr. 3 – SAD16/B/1, în suprafață de 201 mp. Având în vedere acest aspect contractul de comodat va cuprinde o clauză cu privire la încetarea contractului fără despăgubiri, în cazul în care se va schimba proprietarul. In baza adresei înregistrată cu nr. 236/30.01.2019 a Serviciului public de Creșe, se solicită un spațiu pentru desfășurarea activității personalului din cadrul biroului financiar, implicit a compartimentelor subordonate acestuia, până la definitivarea lucrărilor de amenajare a spațilui cu altă destinație din Timișoara, str. A. Pacha nr. 1, atribuit Serviciului public de Creșe, prin contractul de comodat nr. 1/22.01.2018 . Cererea a fost analizată în comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație, din data de 06.02.2019, comisia hotărând atribuirea în folosință gratuită, prin încheierea unui contract de comodat, pe o perioadă de 2 ani, către Serviciul Public Creșe. Apreciem faptul că, Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pentru cota de 60/80 din spațiul cu altă destinație SAD 16/B/1, situat în Timișoara, Bd. Revoluției nr. 3, către Serviciul public de Creșe, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2019-288/06.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind atribuirea în folosință gratuită, prin încheierea unui contract de comodat, a

cotei de 60/80 din spațiul cu altă destinație SAD 16/B/1, situat în Timișoara, Bd. Revoluției nr. 3, pe o perioadă de 2 ani, către SERVICIUL PUBLIC CREȘE

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2019-288/06.02.2019 a Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu și Proiectul de hotărâre privind atribuirea cotei de 60/80 din spațiului cu altă destinație situat în Timișoara, Bd. Revoluției nr. 3, către SERVICIUL PUBLIC DE CREȘE, facem următoarele precizări : Prin cererea cu numărul 236/30.01.2019, a Serviciului Public de Creșe se solicită un spațiu pentru desfășurarea activității personalului din cadrul biroului financiar, implicit a compartimentelor subordonate acestuia, până la definitivarea lucrărilor de amenajare a spațiului cu altă destinație din Timișoara, str. A. Pacha nr. 1, atribuit Serviciului public de Creșe, prin contractul de comodat nr. 1/22.01.2018 .

Acest spațiu este situat la parterul imobilului, cu intrare din stradă, în proprietatea Statului Român, prin Urbis Timișoara, înscris în CF-ul nr. 400887-C1-U28, nr. cadastral 400887-C1-U28, în suprafață de 201 mp, cu 10,82% pci și 74/687 părți din teren părți în folosință. Având în vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 06.02.2019 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prin care comisia a hotărât atribuirea în folosință gratuită, prin încheierea unui contract de comodat, pe o perioadă de 2 ani, către Serviciul Public Creșe. Spațiul a fost verificat prin adresele: - SC Serviciul Juridic SJ2019-325/06.02.2019; - SC Compartimentul Administrare Fond Funciar SJ2019-325/04.02.2019; - SC Biroul Clădiri Terenuri – CT2019-000248/30.01.2019;

În conformitate cu adresa Serviciului Juridic nr. SJ2019-325/06.02.2019 figurează dosar nr. 325/30/2010- având ca obiect obligarea la acordarea ca măsură reparatorie prevăzută de Legea 10/2001, în echivalent, prin compensare a imobilului SAD situat în Timișoara, BD. Revoluției nr. 3, în suprfață de 201 mp, înscris în CF-ul nr. 402589-C1-U14 Timișoara. Având în vedere acest aspect contractul de comodat va cuprinde o clauză cu privire la încetarea contractului fără despăgubiri în cazul în care va schimba proprietarul. În conformitate cu prevederile art.36. alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată și modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a cotei de 60/80 spațiul cu altă destinație SAD, situat în Timișoara, Bd. Revoluției nr. 3, Serviciul Public Creșe, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ CONSILIER, MARINELA BANDI