keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 233/27.06.2017 privind atribuirea în folosinta gratuita a imobilului din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 6, SAD 4 către ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "POLUL DE CRESTERE TIMISOARA" si incheierea contractului de comodat

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 233/27.06.2017
privind atribuirea în folosinta gratuita a imobilului din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 6, SAD 4 către ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "POLUL DE CRESTERE TIMISOARA" si incheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2017-002791/26.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea CT2017-002791/25.04.2017 a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TIMISOARA;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 17.05.2017;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) si art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Vasile Alecsandri nr.6, SAD 4 catre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TIMISOARA, pe o perioadă de 3 ani şi încheierea contractului de comodat.
Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 132032, Timisoara, nr. top 317/XIII, in suprafata de 114,57 m.p., situat in curtea imobilului, cu 28,04 % p.c. si 150/537 m.p. in folosinta, proprietatea Statului Roman.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 156/10.05.2016 - privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr.1, SAD 3, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Polul de Crestere Timisoara" si incheierea contractului de comodat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană ;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI