keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 441/16.10.2015 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii, fundatii, ONG-uri, partide politice

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 441/16.10.2015
privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii, fundatii, ONG-uri, partide politice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul inregistrat cu nr. SC2015-27269/15.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 26/30.04.2000 - cu privire la asociaţii şi fundaţii;
Având în vedere Legea 334/17.07.2006 finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de funcţionare si organizare a comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă criteriile de eligibilitate si selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de atribuire a unui spaţiu cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă catre asociaţii, fundaţii sau federaţii constituite in baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă criteriile de eligibilitate si selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de atribuire a unui spaţiu cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă catre partide politice, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROUL VALORIFICARE SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU NR.

REFERAT

Privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii, fundatii sau federatii, partide politice

Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea

Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr nr. 386/01.08.2014, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014.

Ca urmare a solicitarilor adresate Biroului Valorificare SAD cu privire la punerea la dispozitie, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii asociatii, fundatii sau federatii, partide politice se impune stabilirea cadrului organizatoric prin aprobarea unui Regulament de organizare si functionare a Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

Avand in vedere prevederile art. 49 alin (1) a), b) din OG 26/2000: “ (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin: a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în condiţiile legii; b) atribuirea, în funcţie de posibilităţi, a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii lor.” si prevederile art. 26 alin (1), (2) din Legea 334/17.07.2006 : “ (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile aferente, la cererea motivată a acestora. (2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.” Se impune stabilirea criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii , fundatii sau federatii, partide politice.

PROPUNEM :

1. Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care sa se aprobe Regulamentul de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta conform anexei nr. 1.

2. Aprobarea criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii , fundatii sau federatii constituite in baza OG 26/2000, conform anexei nr. 2 la hotărâre.

3. Aprobarea criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre partide politice, conform anexei nr. 3 la hotărâre.

ADMINISTRATOR PUBLIC, PT. SECRETAR, SORIN IACOB DRAGOI SIMONA DRAGOI PT. DIRECTOR, LAURA KOSZEGI PT.SEF BIROU, AVIZAT SERVICIUL JURIDIC MARINELA BANDI DANIELA STEFAN

Atasament: Anexa_3.pdf

            Anexa nr. 3 la HCL ________/___________

CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE Pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre partidele politice

Denumirea solicitantului………………………………………………………………………………………... Adresa……………………………………………………………………………………………… Presedinte/Persoana de contact……………………………………………………………….......... Date de identificare: CIF……………………………………………………………………………………. Hotararea instantei privind admiterea cererii de inregistrare ca partid politic………...

I. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

1. Hotararea instantei privind admiterea cererii de inregistrare ca partid politic. 2. Statutul partidului. 3. Confirmarea organului central al partidului privitor la existenta filialei in municipiul

Timisoara, precum si data infiintarii acestuia. 4. Declaratie cu privire la situatia locativa actuala. 5. Certificat de inregistrare fiscala.

ETAPA I: Verificarea de catre secretariatul comisiei a documentelor justificative:

Nr./ data de inregistrare la Primaria Municipiului Timisoara

Rezultatul etapei I ( se bifeaza ) Comisia constata existenta documentelor solicitate Procesul de evaluare continua…………………………………………………………………. Comisia constata neexistenta documentelor solicitate Procesul de evaluare este sistat…………………………………………………………………

ETAPA II: Evaluarea de catre Comisie a solicitantului pe baza criteriilor de partajare:

  Punctaj maxim

Punctaj acordat

Vechimea solicitarii: ‐ Pana la 1 an se acorda 5 pct ‐ intre 1-2 ani se acorda 10 pct ‐ intre2-3 ani se acorda 15 pct ‐ intre 3-4 ani se acorda 20 pct ‐ peste 4 ani se acorda 25 pct 

25   

Data infiintarii: ‐ pana la 1 an se acorda 5 pct ‐ intre 1-2 ani se acorda 10 pct ‐ intre 2-3 ani se acorda 15 pct ‐ intre 3- 4 ani se acorda 20 pct ‐ peste 4 ani se acorda 25 pct

25   

Declaratie notariala cu privire la numarul de membri cotizanti 25    Refuzul unui spatiu disponibil atribuit din diverse motive 25    TOTAL PUNCTAJ ACORDAT: 100     

Rezultat comisie:

Solicitantul va fi inscris pe lista de prioritati cu un punctaj de …………………………………...

Membrii comisiei ( numele si prenumele) Semnatura Data      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Atasament: Anexa_2.pdf

          Anexa nr. 2 la HCL ______/_________________

 

                                             CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE Pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii, fundatii sau federatii constituite in baza OG 26/2000 Denumirea solicitantului……………………………………………………………………………………….. Adresa……………………………………………………………………………………………… Presedinte/Persoana de contact…………………………………………………………………….. Date de identificare: CUI………………………………………………………………………….. Inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. …………………………. Scop si obiectiv:…………………………………………………………………………………….  

I. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile urmatoarele categorii de persone juridice:

Persoanele juridice constituite in baza Ordonantei 26/2000, actualizata, care: A) Nu se afla in litigiu cu autoritatea locala. B) Nu inregistreaza obligatii de plata catre impozitele si taxele catre stat, precum si

contributiile catre asigurarile sociale de stat. C) Nu se afla in procedura de dizolvare sau lichidare. D) Nu beneficiaza si nu au beneficiat de un alt spatiu apartinand autoritatii locale, cu exceptia

celor a caror raport de locatiune a fost intrerupt din alte considerente decat din culpa lor, stabilita prin hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau ca urmare a unei proceduri administrative.

E) Nu detin in proprietate un imobil.

ETAPA I: Verificarea de catre secretariatul comisiei a documentelor justificative:

Nr./ data de inregistrare la Primaria Municipiului Timisoara

Tipul documentului

Rezultatul verificarii Observatii

DA NU

Raportul privind activitatea solicitantului, raportat in scopul si obiectivul acesteia, in ultimii 3 ani

     

Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

     

Actul constitutiv si statutul solicitantului       Hotararea judecatoreasca de infiintare       Extras din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, dar nu mai vechi de 30 zile inainte de depunerea cererii

     

Ultimul bilant contabil, inregistrat la Directia Generala a finantelor publice Timisoara

     

Balanta de verificare aferenta lunii anterioare depunerii cererii

     

Declaratia ca nu se afla in litigiu cu autoritatea locala

     

Certificat fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara

     

Certificat fiscal eliberat directia de taxe si impozite locale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

     

Declaratie ca nu se afla in procedura de dizvolzare sau lichidare

     

Declaratie ca nu detine in proprietate un imobil

     

Declaratie ca nu beneficiaza si nu au beneficiat de un alt imobil apartinand autoritatii locale

     

 Rezultatul etapei I ( se bifeaza )

Comisia constata indeplinirea conditiilor de eligibilitate Procesul de evaluare continua ……………………………………………………………………... Comisia constata neindeplinirea conditiilor de eligibilitate Procesul de evaluare este sistat…………………………………………………………………….. Comisia constata existenta documentelor justificative Procesul de evaluare continua…………………………………………………………………….. Comisia constata neexistenta documentelor justioficative Procesul de evaluare este sistat…………………………………………………………………….

Domeniile utilizate in criteriile de selectie sunt: A) Cultura B) Arta C) Invatamantul D) Sportul E) Tineretul F) Social G) Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, inclusiv activitati de abilitare si

recuperare a persoanelor cu dizabilitati H) Educatie si dreptul la educatie, etc.

ETAPA II: Evaluarea de catre Comisia a solicitantului pe baza criteriilor de selectie

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Oportunitatea atribuirii unui imobil in raport cu domeniile prioritare, raportat la scopul si obiectivul solicitantului

25

Vechimea cererii de atribuire a unui spatiu depusa la Primaria Municipiului Timisoara Se acorda urmatorul punctaj:

‐ 1 an se acorda 5 pct ‐ intre 1-2 ani se acorda 10 pct ‐ intre 2-3 ani se acorda 15 pct ‐ intre 3-4 ani se acorda 20 pct ‐ peste 4 ani se acorda 25 pct

25

Complexitatea proiectelor derulate de asociatie / fundatie in ultimii 3 ani

25

Tipul proiectelor de catre solicitant raportat la obiectivele municipalitatii conform strategiei de dezvoltare

25

TOTAL PUNCTAJ ACORDAT: 100  

Rezultat comisie: Solicitantul va fi inscris pe lista de prioritati cu un punctaj de …………………………… Membrii comisiei ( numele si prenumele) Semnatura Data      

     

     

     

 

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr.1 la HCL_______/___________ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL VALORIFICARE SPATII CU ALTA DESTINATIE REGULAMENT DE FUNCŢIONARE SI ORGANIZARE A COMISIEI DE ANALIZĂ A SPAŢIILOR CU ALTA DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ

CAP. I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 - Obiectul prezentului regulament îl constituie activitatea Comisiei de analiză a spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă la repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

CAP. II – FUNCŢIONAREA SI ATRIBUTIILE COMISIEI DE ANALIZA A

SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

Art. 2 - Comisia îşi desfăşoară activitatea lunar sau ori de cate ori este nevoie. Membrii comisiei se convoaca cu minim 48 ore inainte de ziua stabilita pentru

intrunirea comisiei, telefonic sau in scris, insotit de ordinea de zi. Art. 3 - Comisia este legal constituită în prezenţa a jumatate plus unu membri din numărul

membrilor ce constituie comisia, iar hotărârile se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi si al presedintelui. Componenta comisiei se aproba prin Hotărâre de Consiliu Local. In cazul in care un membru al comisiei nu participa consecutiv la 3 sedinte de comisie, el poate fi schimbat.

Art. 4 - (1) Sedintele comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care vor cuprinde hotărârea

membrilor comisiei, cu privire la fiecare caz în parte.

(2) Procesele verbale se semnează de preşedintele de şedinţă şi de persoanele prezente. (3) Procesele verbale se păstrează la Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie. Art.5 - Secretariatul Comisiei este asigurat de Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie din

cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 6 - Competentele Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta

situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, sunt urmatoarele:

(1) aproba prelungirea Contractelor de închiriere a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta;

(2) aprobarea oportunitatii demararii procedurii de schimbare a destinatiei din spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta în locuinta;

(3) modificari ale contractelor de închiriere a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta prin acte aditionale;

(4) analizarea solicitarilor de atribuire a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta catre beneficiarii Legii nr.341/2004, partide politice, asociatii, fundatii, O.N.G.-uri constituite in baza OUG 26/2000 etc.;

(5) propunerea de noi tarife pentru închirierea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta; (6) analizează oportunitatea de vânzare a unor spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta;

(7) aproba întocmirea de fise de calcul a despagubirilor pentru folosirea provizorie a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta; (8) evalueaza si selectioneaza solicitantii pe baza criteriilor de eligibilitate si selectie, in baza analizei efectuata de catre secretariatul comisiei cu privire la continutul documentatiei depuse de solicitanti si respectarea conditiilor legale privind inscrierea pe lista de prioritati (asociatii, fundatii sau federatii constituite in baza OUG 26/2000, partide politice, revolutionari - beneficiarii Legii 341/2004); (9) propune deliberativului local atribuirea, in functie de imobilele disponibile, spatii solicitantilor inscrisi pe lista de prioritati, aprobata prin Hotararea Consiliului Local. (10) orice alte solicitari cu privire la spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta;

Art. 7 – Secretariatul va prezenta în comisie următoarele situaţii: - cererile solicitanţilor, situaţia privind ordinea şi variantele de soluţionare a cererilor de spatii

cu alta destinatie decât aceea de locuintă; - spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta disponibile aflate în administrare specificand situaţia juridica, însoţită de acte doveditoare,

Art. 8 - Secretariatul are, potrivit prezentului regulament, următoarele atribuţii: a) asigură evidenţa cererilor de repartizare nominală a spatiilor cu alta destinatie decat aceea

de locuinta însoţite de documente justificative referitoare la situaţia socială şi locativă a titularilor; b) analizeaza documentatiile depuse de solicitanti;

c) întocmeste raspunsurile la cererilor ca urmare a hotărârii Comisiei de de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta; d) intocmeste proiecte de hotarari in ceea ce priveste punerea in aplicatie a hotărârilor comisiei.

CAP.III - DISPOZIŢII FINALE

Art.9 - Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legislaţiei incidente. Art.10 - Repartiţia emisă pentru un spaţiu cu alta destinaţia decat ceea de locuinţă îşi pierde

valabilitatea, dacă beneficiarul acesteia, din motive nejustificate, nu se prezintă în termen de 15 zile de la comunicare, în vederea întocmirii contractului de închiriere.

ADMINISTRATOR PUBLIC PT. DIRECTOR SORIN IACOB DRAGOI LAURA KOSZEGI PT. SEF BIROU MARINELA BANDI