keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 553/12.11.2019 privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin, nr.21, către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 553/12.11.2019
privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin, nr.21, către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 27913 /04.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
        Având în vedere Raportul de specialitate  SC2019 - 27913 /04.11.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;.
        Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 05.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 27913/04.11.2019;
        Având în vedere Adresa nr CT2019-006891/28.10.2019, a DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA;  
        Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de  29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.549/24.10.2018;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
       Având în vedere art. 298 şi 362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - Codul administrativ, privind darea în administrare a bunurilor proprietate privată şi/sau publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
       În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi alin (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       În temeiul art.196 (1), lit.a) şi art.139 alin. 1şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului din Timişoara, str. Plavoşin, nr.21, înscris în CF nr. 404370-C1, valoare inventar 993.422,23 lei.

Art.2: Se aprobă modelul cadru de contract de administrare conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă încheierea contractului de administrare.

Art.4: Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 400 din 31.10.2017 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 348/18.07.2014 privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. I. Plavosin nr. 21 catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6:  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
          - Primarului Municipiului Timişoara;
          - Direcţiei Urbanism;
          - Direcţiei  Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
          - Direcţiei Economice;
          - Direcţiei de Mediu;
          - Direcţiei Dezvoltare;
          - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
          - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
          - Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
          - Serviciului Juridic;
          - Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
          - Biroului Audit;
          - Biroului Managementul Calităţii;
          - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
          - Mass-media locale.

 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Anexa_HCLMT.pdf

Red. 4 ex. Page 1

Anexă la HCLMT nr. __________________ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

CONTRACT DE ADMINISTRARE

- Contract cadru -

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd.C.D.Loga nr.1, cod fiscal RO 14756536, tel 0256/408300, fax 0256/204177, reprezentat prin Primar - Nicolae Robu , în calitate de PROPRIETAR, şi 1.2. ________________________, cu sediul în _________ str. _________, cod fiscal ___________, tel. _________, fax ___________, reprezentat prin _____________, în calitate de ADMINISTRATOR, II. BAZA LEGALĂ 2.1. Baza legală încheierii prezentului contract este: a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. ___________ b) O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ; c) Articolele 867, 868, 869 şi 870 Cod Civil. III. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1. Obiectul prezentului contract _________________ 3.2. Suprafaţa spaţiului este de ____________ mp. 3.3. Valoarea de inventar a spaţiului este de _____________________ . IV. DESTINAŢIA SPAŢIULUI DAT ÎN ADMINISTRARE 4.1. Bunurile prevăzute la punctul 3.1 se transmit în administrarea _____________________, pentru desfăşurarea activităţii acesteia. V. DURATA CONTRACTULUI 5.1. Prezentul contract se încheie de la data _________ 5.2. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. 5.3. Prelungirea contractului se face prin acordul părţilor prin încheierea unui act adiţional. VI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 6.1. Drepturile şi obligaţile proprietarului 1) are obligaţia să predea administratorului spaţiul atribuit, pe bază de proces verbal de predare primire; 2) are obligaţia să nu-l împiedice pe administrator să folosească spaţiul potrivit destinaţiei sale, până la termenul convenit; 3) are obligaţia să asigure buna folosire a căilor de acces; 4) are obligaţia să radieze dreptul de administrare la expirarea prezentului contract sau în baza actului de revocare a prezentului contract; 5) are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care administratorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract; 6) are dreptul să denunţe în mod unilateral contractul de administrare, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;

Red. 4 ex. Page 2

7) are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de administrare, cu notificarea prealabilă a administratorului din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local; 8) contravaloarea lucrărilor executate asupra imobilului, indiferent de natura acestora, rămân în proprietatea Municipiului Timişoara, fiind integrate în valoarea bunului imobil şi nu pot fi revendicate de administrator, indiferent de natura lucrărilor executate; 6.2. Drepturile şi obligaţiile administratorului: 1)foloseşte şi dispune de bunul aflat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi potrivit destinaţiei prevăzute la punctul 4.1; 2) poate exercita folosinţa imobilului în limita cerinţelor impuse de funcţionarea ________________şi numai pentru activităţile specifice acesteia; 3)are obligaţia să înscrie în cartea funciară dreptul de administrare; 4) are obligaţia să folosească, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, spaţiul care face obiectul prezentului contract şi să se îngrijească de bunul dat în administrare întocmai ca proprietarul acestuia; 5) are obligaţia de a asigura paza, protecţia şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, şi de a suporta toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări; 6) suportă toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei; 7)obţine avizele pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului şi interesului public şi destinaţiei bunului, după caz; 8) are obligaţia să execute în condiţiile legii, lucrările de investiţii şi reparaţii pe cheltuiala proprie, necesare desfăşurării activităţii ______________; 9) să obţină toate avizele şi autorizaţiile prevăzute de lege pentru amenajarea spaţiului, necesare desfăşurării activităţilor specifice şi să suporte toate cheltuielile ce decurg din acestea, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la proprietar; 10)să reevalueze bunurile, în condiţiile legii; 11)semnarea procesului-verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al bunului, dacă este cazul; 12)semnarea acordului de avizare a documentaţiei de carte funciară pentru obţinerea certificatului de atestare a edificării construcţiilor, dacă este cazul; 13)obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor, după caz; 14) are obligaţia să execute lucrări de întreţinere, funcţionare şi reparaţii pe cheltuiala proprie, necesare desfăşurării activităţii _______________________; 15) să întreţină permanent spaţiile interioare/exterioare; 16) să suporte toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi orice alte cheltuieli colaterale), precum şi cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice altă natură); 17) să suporte lunar plata utilităţilor, în baza unui contract/convenţie de furnizare a utilităţilor, obligându-se să achite eventualele diferenţe rezultate ca modificare din variaţia preţurilor şi tarifelor percepute prin apariţia de noi acte normative, până la data la care vor intra în vigoare contractele cu furnizorii de utilităţi, care se vor încheia de către __________________cu aceştia (apă, canal, energie termică, energie electrică, etc.); 18) să nu depoziteze materiale toxice sau inflamabile şi să ia toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranţă a spaţiului dat în administrare. Echipamentele tehnice care se vor instala, vor funcţiona în conformitate cu standardele naţionale şi europene privind parametrii tehnici de emisie, iar puterile radiante ale acestora nu vor depăşi limitele prevăzute în normele naţionale şi europene. 19) să răspundă pentru degradarea bunului în timpul folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, doar dacă nu dovedeşte că acesta a survenit fortuit; 20) are obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare, autorizaţia de securitate la incendiu sau alte autorizaţii prevăzute în legi speciale; 21) este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunului (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, etc); 22) este obligat să permită inspecţiile reprezentanţilor proprietarului pentru verificarea imobilului dat în administrare; 23) este obligat să-l anunţe pe proprietar de acţiunea intentată de un terţ, care priveşte proprietatea sau posesia spaţiului dat în administrare;

Red. 4 ex. Page 3

24) este obligat să restituie bunul dat în administrare la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract; 25) la încetarea contractului, administratorul este obligat să pună la dispoziţia proprietarului bunul primit în administrare în starea în care acesta se găseşte la momentul respectiv. Contravaloarea lucrărilor executate asupra imobilului, indiferent de natura acestora, rămân în proprietatea Municipiului Timişoara, fiind integrate în valoarea bunului imobil şi nu pot fi revendicate de administrator, indiferent de natura lucrărilor executate; 26) la încetarea contractului de administrare prin ajungere la termen, administratorul este obligat să restituie proprietarului bunul dat în administrare în deplină proprietate în mod gratuit şi liber de orice sarcini; 27) la încetarea contractului de administrare, din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, administratorul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către proprietar. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE 7.1. Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri: a). la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b). înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor două părţi, la iniţiativa uneia dintre acestea; c). odată cu încetarea dreptului de proprietate publică, sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de către organul care l-a constituit, potrivit art. 869 din Codul Civil; d). în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către proprietar. În această situaţie de încetare a contractului, nu se percep daune; e). la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră a bunului, sau în cazul imposibilităţii obiective a administratorului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 7.2. Prezentul contract încetează de drept fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nici o altă formalitate prealabilă, în caz de schimbare a proprietarului. VIII. CLAUZE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1. Contractul de administrare se reziliază, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în una din urmatoarele situaţii: a). Administratorul schimbă destinaţia imobilului primit în administrare, fără aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; b) Administratorul nu îşi execută obligaţiile stabilite în sarcina sa, prevăzute la art. 6.2; c) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la cap. VI din prezentul contract, de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, sau intervenţia instanţei de judecată, conform pactului comisoriu de gradul IV şi de a pretinde plata de daune - interese. IX. FORŢA MAJORĂ 9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau/şi parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective, a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părţi, în termen de 3 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 9.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să- şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune- interese. X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Red. 4 ex. Page 4

10.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părţi. 10.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale, ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile. XI. LITIGII 11.1. Părţile prezentului contract vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere, sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. 11.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. XII. DISPOZIŢII FINALE 12.1 Prezentul contract a fost încheiat în patru exemplare, câte două pentru fiecare parte, şi a fost semnat la data de ___________________. Proprietar, Administrator, MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR, DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL JURIDIC, pt. ŞEF SERVICIU DIRECTOR, CONSILIER,

Notă: clauzele prevăzute în cuprinsul acestui contract cadru au caracter obligatoriu şi minimal.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 27913 /04.11.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin, nr.21, către DIRECŢIA

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-006891/28.10.2019, DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, serviciu public de interes local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, solicită, atribuirea dreptului de administrare şi încheierea unui contract de administrare pentru sediul din Timişoara, str. I Plavoşin, nr.21, nr. CF 404370-C1.

Astfel, Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, în şedinţa din data de 29.10.2019 , a hotărât atribuirea în administrare a spaţiului Timişoara, str. Plavoşin, nr.21, înscris în CF nr. 404370-C1 Timişoara, aflate în proprietatea Municipiului Timişoara.

Transmiterea dreptului de administrare, se aprobă pe o perioadă de 10 ani. Precizăm faptul că odata cu adoptarea în Conslilui Local al Municpiului Timişoara, al Hotărârii

privind privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin, nr.21, către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA se vor abroga de îndată prevederile HCLMT NR. 400 din 31.10.2017.

Imobilul menţionat mai sus, situat în Timişoara, se află în proprietatea Municipiului Timişoara. Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a spaţiului din Timişoara, str. Plavoşin, nr.21, înscris în CF nr. 404370-C1 Timişoara către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, pe o perioadă de 10 ani şi închierea contractului de administrare.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE PT. DIRECTOR, BONCEA MIHAI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019- 27913 /04.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin, nr.21, către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-006891/28.10.2019, DIRECŢIA DE

ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, serviciu public de interes local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, solicită, atribuirea dreptului de administrare şi încheierea unui contract de administrare pentru sediul din Timişoara, str. I Plavoşin, nr.21, nr. CF 404370-C1.

Imobilul situat în Timişoara, str. Plavoşin, nr.21, înscris în CF nr. 404370 Timişoara (Nr.top 22370), Nr. CF 404370-C1 Timişoara se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

Misiunea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este de a servi interesul comunităţii în realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanleor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială .

Pentru îndeplinirea obiectivelor în mod eficient, cu privire la gestionarea şi acordarea de beneficii în asistenţa socială şi servicii sociale persoanelor eligibile, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara elaborează politici şi strategii, derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi colaborează cu organizaţii ale societăţii civile şi alte entităţi din comunitate. De asemenea, se impune respectarea standardelor minime obligatorii din legsilaţa specifică, în vederea menţinerii acreditărilor licenţiate obţiunte pentru serviciile sociale oferite.

Astfel, Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, în şedinţa din data de 29.10.2019 , a hotărât atribuirea în administrare a spaţiului Timişoara, str. Plavoşin, nr.21, înscris în CF nr. 404370-C1 Timişoara, aflate în proprietatea Municipiului Timişoara.

Transmiterea dreptului de administrare, se aprobă pe o perioadă de 10 ani. Precizăm faptul că odata cu adoptarea în Conslilui Local al Municpiului Timişoara, al

Hotărârii privind privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, str. I. Plavoşin, nr.21, către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA se vor abroga de îndată prevederile HCLMT NR. 400 din 31.10.2017.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 27913 /04.11.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în domeniul privat al Municipiului Timişoara, către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Cod FO 53-01,ver.1

Direcţia de Asitenţă Socială a Municpiului Timişoara solicită atribuirea dreptului de administrare şi înnchierea unui contract de administrare, având în vedere necesitatea de realizare a unor investiţii şi a unor reparaţii curente în aceste spaţii precum şi pentru accesarea de fonduri europene. Situaţia spaţiilor din Timişoara, a fost verificată prin adresele : - SC2019- 14701, 8391/17.10.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - SJ2019- 14701, 8391/23.10.2019 Servicul Juric; - SC2019- 14701, 8391/17.10.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, a nevoilor cetăţenilor şi în vederea realizării investiţiilor, reparaţiilor curente, precum şi pentru accesarea de fonduri europene şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare Timişoara, str. Plavoşin, nr.21, înscris în CF nr. 404370-C1 Timişoara către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, pe o perioadă de 10 ani şi închierea contractului de administrare, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

PT. DIRECTOR,

BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA