keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 479/24.09.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

24.09.2013

Hotararea Consiliului Local 479/24.09.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013-024444/29.08.2013, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comarţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din darul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 94/26.02.2013, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu următoarea componenţă:
 Preşedinte: Nicolae Robu - primar;
- Membri: Dan Diaconu - viceprimar;
Traian Stoia - viceprimar;
Martin Staia - director Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: Alin Stoica - consilier Biroul Evidenţa Patrimoniului; 
Ciprian Silviu Cădariu - Sef Serviciu Dezvoltare Urbană şi Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice; membru supleant: Sorin Emilian Ciurariu- Director Directia Urbanism;
Daniel Văcărescu - Serviciul Juridic; membru supleant: Gabriela Iova - Serviciul Juridic;
Jumanca Romaniţa - Adina - Delia - consilier local;
Andrei Romulus Petrisor - consilier local;
Adelina Larissa Tirziu - consilier local.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituşii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE NICOLAE ROBU NR. SC2013-024444/29.08.2013

R E F E R A T Privind modificarea art. 1 din HCL nr. 94/26.02.2013 privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012, şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/26.02.2013 în următoarea componenţă : - Preşedinte: Nicolae Robu – primar; - Membri: Dan Diaconu – viceprimar;

Traian Stoia – viceprimar; Martin Staia – director Direcţia Patrimoniu; membru supleant: Alin Stoica - consilier Serviciul Administrare Patrimoniu şi Baze Sportive;

Ciprian Cădariu – Şef Birou Autorizări; membru supleant: Sorin Emilian Ciurariu – Director Direcţia Urbanism;

Mihaela Mircea – Şef Birou Managementul Calităţii; membru supleant: Raluca Ciobra – Compartimentul Control;

Sorin Chira – Serviciul Juridic; membru supleant: Daniel Văcărescu – Serviciul Juridic;

Jumanca Romaniţa – Adelina – Delia – consilier local; Purceld Octavian Mircea – consilier local; Andrei Romulus Petrişor – consilier local; Adelina Larissa Tîrziu – consilier local.

Urmare a decesului domnului Purceld Octavian Mircea – consilier local şi a plecării din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a d-lui Sorin Chira – Şef Serviciu Juridic, se impune modificarea componenţei comisiei.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM :

1. Modificarea art.1 din H.C.L. nr. 94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu următoarea componenţă: - Preşedinte: Nicolae Robu – primar; - Membri: Dan Diaconu – viceprimar;

Traian Stoia – viceprimar;

Martin Staia - director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: Alin Stoica - consilier Biroul Evidenţa Patrimoniului;

Ciprian Silviu Cădariu – Şef Serviciu Dezvoltare Urbană şi Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice; membru supleant: Sorin Emilian Ciurariu – Director Direcţia Urbanism;

Daniel Văcărescu – Serviciu Juridic; membru supleant: Gabriela Iova – Serviciul Juridic;

Jumanca Romaniţa – Adina – Delia – consilier local; Andrei Romulus Petrisor – consilier local; Adelina Larissa Tirziu – consilier local.

VICEPRIMAR

TRAIAN STOIA

PT. DIRECTOR OTILIA SÎRCA

ŞEF BIROU LAURA KOSZEGI

CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAŞ

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1

  • MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT
    • R E F E R A T