keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 86/14.03.2017 privind preluarea Contractului de închiriere nr. 592/30.04.1999 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Camera Agricolă a Judeţului Timiş de către DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ

14.03.2017

Hotararea Consiliului Local 86/14.03.2017
privind preluarea Contractului de închiriere nr. 592/30.04.1999 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Camera Agricolă a Judeţului Timiş de către DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2017-000341/15.02.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucuresti;
Având în vedere Solicitarea nr. CT2017-000341/17.01.2017 a Camerei Agricole a Judetului Timis;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 592/30.04.1999 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Camera Agricolă a Judeţului Timiş;
Având în vedere Extrasul din Procesul verbal al Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/01.03.2016 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 21/07.07.2016, din data de 31.01.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preluarea Contractului de închiriere nr. 592/30.04.1999 încheiat între Primăria Municipiul Timişoara şi Camera Agricolă a Judeţului Timiş, de către DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ TIMIŞ, având CUI 2491214 şi încheierea Actului adiţional de modificare a părţilor contractante.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic,
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Se aproba DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR, BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU CT2017-000341/15.02.2017

REFERAT Privind preluarea contractului de inchiriere nr.592/30.04.1999 incheiat intre Primaria Municipiului

Timisoara si Camera Agricola a Judetului Timis de catre DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA A JUDETULUI TIMIS

Spatiul situat in imobilul din Timisoara, Piata Libertatii nr.1, in suprafata de 241,19 mp., a fost inchiriat in baza contractului de inchiriere nr. 592/30.04.1999, catre CAMERA AGRICOLA A JUDETULUI TIMIS. Contractul de inchiriere nr. 592/30.04.1999 a fost incheiat pe o perioada de 5 ani incepand cu data de 29.03.1999, inchirierea a fost prelungita succesiv prin acte aditionale, astfel in baza Actului aditional nr. 6/26.01.2015, inchirierea a fost prelungita pana la data de 28.03.2018. Chiria aferenta folosirii spatiului a fost achitata in intregime si la termen. Prin cererea inregistrata sub nr. CT2017-000341/17.01.2017, CAMERA AGRICOLA A JUDETULUI TIMIS, solicita preluarea contractului de inchiriere nr.592/1999 de catre DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS pentru spatiul din Timisoara, Piata Libertatii nr.1, incheiat cu Primaria Municipiului Timisoara. Solicitarea Camerei Agricole a judetului Timis se face in temeiul prevederilor art.2 din Legea nr.157/2016 precum si HG 860/2016 privind „ reorganizarea directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, institutii publice cu personalitate juridica, servicii publice deconcentrate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumite in continuare directii, prin preluarea activitatii, patrimoniului si personalului directiilor pentru agricultura judetene si a Municipiului Bucuresti, caselor agronomului, compartimentelor functionale din subordinea Directiei monitorizare inspectii, verificare si control din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si ale camerelor agricole judetene, structuri care se desfiinteaza”. Camera Agricola a Judetului Timis si-a incetat activitatea incepand cu data de 30.12.2016. In sustinerea celor solicitate, la cerere au fost anexate urmatoarele documente: Declaratie de Inregistrare Fiscala/Declaratie de Mentiuni/Declaratie de Radiere pentru Instituriile Publice inregistrata la ANAF cu nr.1399/29.12.2016, Hotararea de Guvern nr.860/16.11.2016 si Legea nr.157/15.07.2016. Solicitarea CAMEREI AGRICOLE A JUDETULUI TIMIS a fost analizata in sedinta Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin HCL nr. 12/2012, modificată prin HCL nr. 386/2014, HCL nr. 543/2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016 din data de 31.01.2017 Avand in vedere cele de mai sus ,

P R O P U N E M : Aprobarea preluarii contractului de inchiriere nr.592/30.04.1999 incheiat intre Primaria Municipiul

Timisoara si Camera Agricola a Judetului Timis, de catre DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS, avand CUI 2491214 si incheierea actului aditional de modificare a partilor contractante.

  VICPERIMAR

FARKAS IMRE PT. DIRECTOR,

MIHAI BONCEA

PT. SEF BIROU MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS SERVICIUL JURIDIC, DANIELA STEFAN