keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 683/12.12.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat pentru spatiile cu alta destinatie SAD 1 si SAD 4, situate in Timisoara str. A. Pacha nr. 1, pe o perioada de 5 ani, catre UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMANIA FILIALA TIMISOARA

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 683/12.12.2018
privind atribuirea in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat pentru spatiile cu alta destinatie SAD 1 si SAD 4, situate in Timisoara str. A. Pacha nr. 1, pe o perioada de 5 ani, catre UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMANIA FILIALA TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu numarul SC2018-028247/27.11.2018 - privind oportunitatea Proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-028247/27.11.2018 al Compartimentului Spatii cu alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-028247/27.11.2017;
Avand in vedere cererea cu numarul SC2018-025592/31.10.2018 a UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMANIA FILIALA TIMISOARA, prin care aceasta a solicitat incheierea unui nou contract de COMODAT pentru spatiile situate in Timisoara, str. A. Pacha nr. 1, SAD 1 si SAD 4;
Avand in vedere extrasul Procesului Verbal al sedintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil cererea de atribuire a spatiului situat in Timisoara, str. A. Pacha nr. 1, SAD 1 si SAD 4, pe o perioada de 1 an catre UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMANIA FILIALA TIMISOARA cu destinatia de sala cenaclu si redactie,
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul - Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, din data de 12.12.2018;
Avand in vedere amendamentul formulat de domnul consilier Radu Dimeca, in sedinta in plen din data de 12.12.2018;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata.


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. A. Pacha nr. 1, SAD 1 si SAD 4 catre UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMANIA - Filiala Timisoara, cu destinatia de sala cenaclu si redactie, prin incheierea unui contract de comodat.

Art. 2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciul Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2018-028247/27.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind atribuirea în folosință gratuită prin încheierea unui contract de comodat pentru spațiile cu altă destinație SAD 1 și SAD 4, situate in Timișoara str. A. Pacha nr. 1, pe o perioadă

de un an, către UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA TIMIȘOARA

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2018-028247/27.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat a spațiului cu altă destinație situat în Timișoara, str. Augustin Pacha nr. 1 pe o perioadă de un an, către Uniunea Scriitorilor din România Filiala Timișoara, facem următoarele precizări : Prin cererea cu numărul SC2018-025592/31.10.2018, Uniunea Scriitorilor din România Filiala Timișoara a solicitat înnoirea contractului de folosință gratuită/comodat pentru spațiile SAD 1 și SAD 4 situate în imobilul din Timișoara, str. Augustin Pacha ( fosta Rodnei ) nr. 1, spații în care își desfășoară activitatea încă din anul 1949, redacția revistei Orizont, respectiv, Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România. Aceste spații sunt: SAD 1 compus la etajul I, 8 spații și în comun cu SAD 2,3,4 în cotă 33,22%, hol, debara și wc; la mezanin în comun cu SAD 2,3,4 în cotă de 33,22 %, debara; la parter în comun cu SAD 2,3,4,9,10 în cotă de 18,96%: un hol, având 2,80 % și 60/2153 mp în proprietate Statului Român și SAD 4 compus: la etajul I din 2 spații și în comun cu SAD 1, 2, 3 în cotă de 15,55 % hol, debara și wc; la mezanin în comun cu SAD 1, 2, 3 în cotă de 15,55 %, o debara; la parter în comun cu SAD 1, 2, 3, 9 și 10: un hol, având 1,31% p.c. și 28/2153 m.p, în proprietatea statului Român, înscris în CF-ul nr. 126212, nr. Top 332/XLIX, respectiv nr. top 332/LII în suprafață utilă totală de 324 m.p. Având in vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 15.11.2018 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prin care comisia a hotărât atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire a acestuia prin act adițional ( cu condiția ca cererea de prelungire să fie făcută înaintea termenului de expirare a contractului de comodat).

Spațiul a fost verificat prin adresele: - SC 2018-25592/ 28.11.2018 Serviciul Juridic; - SC 2018-25592/ 27.11.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - SC 2018-25592/13.11.2018 Biroul Clădiri Terenuri;

Spațiul cu altă destinație SAD 4, situat in Timișoara, str. A. Pacha nr. 1, inscris in CF nr. 126212, nr. top 332/LII, situat la mezanin, parter și etajul I al imobilului cu intrare din stradă, este liber de sarcini. SAD 1 inscris in CF nr. 400874-C1-68 (Cf vechi nr. 126212), nr. top 332/XLIX, situat la mezanin, parter și etajul I al imobilului cu intrare din stradă în conformitate cu adresa Serviciului Juridic nr. SC2018-25592/28.11.2018 figurează dosar nr. 325/30/2010- având ca obiect obligarea la acordarea ca măsură reparatorie prevăzută de Legea 10/2001, în echivalent, prin compensare a imobilului situat în Timișoara, str. A Pacha nr.1, SAD 1. Având în vedere acest aspect contractul de comodat va cuprinde o clauză cu privire la încetarea contractului fără despăgubiri în cazul în care va schimba proprietarul. În conformitate cu prevederile art.36. alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată și modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită prin încheierea unui contract de comodat pentru spațiile cu altă destinație SAD 1 și SAD 4, situate in Timișoara str. A. Pacha nr. 1, pe o perioadă de un an, în baza unui contract de comodat, încheiat cu Uniunea Scriitorilor din România Filiala Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, CONSILIER,

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ MARINELA BANDI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018-028247/27.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind atribuirea în folosință gratuită prin încheierea unui contract de comodat pentru spațiile cu altă destinație SAD 1 și SAD 4, situate in Timișoara str. A. Pacha nr. 1, pe o

perioadă de un an, către UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA TIMIȘOARA

Spațiile cu altă destinație SAD 1 și SAD 4 situate in Timișoara, str. A. Pacha nr. 1, a fost atribuit în folosință gratuită către Uniunea Scriitorilor din România Filiala Timișoara, în baza contractului de comodat nr. 1/15.01.2013, modificat prin Act Adițional nr. 1/15.11.2013.

Spațiul cu altă destinație SAD 4, situat in Timișoara, str. A. Pacha nr. 1, inscris in CF nr. 126212, nr. top 332/LII, situat la mezanin, parter și etajul I al imobilului cu intrare din stradă, este liber de sarcini. SAD 1 inscris in CF nr. 400874-C1-68 (Cf vechi nr. 126212), nr. top 332/XLIX, situat la mezanin, parter și etajul I al imobilului cu intrare din stradă în conformitate cu adresa Serviciului Juridic nr. SC2018-25592/28.11.2018 figurează dosar nr. 325/30/2010- având ca obiect obligarea la acordarea ca măsură reparatorie prevăzută de Legea 10/2001, în echivalent, prin compensare a imobilului situat în Timișoara, str. A Pacha nr.1, SAD 1. Având în vedere acest aspect contractul de comodat va cuprinde o clauză cu privire la încetarea contractului fără despăgubiri, în cazul în care va schimba proprietarul. In baza adresei inregistrată cu nr. SC2018-025592/31.10.2018 a Uniunii Scriitorilor din România Filiala Timișoara, se solicită înnoirea contractului de comodat. Cererea a fost analizată in comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație, din data de 15.11.2018, comisia hotărând întocmirea unui nou contract de închiriere, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Având in vedere adresa cu nr. CCT2018-000034/10.12.2018 cu privire la plățile la întreținere către Asociația de proprietari, solicitată de comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație din data de 15.11.2018, precizăm faptul că, pe perioada contractuală și după expirarea contractului, Uniunea Scriitorilor din România Filiala Timișoara, s-a comportat ca un bun comodant și nu a înregistrat datorii restante la plata întreținerii către asociația de proprietari. Apreciem faptul că, Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită prin încheierea unui contract de comodat pentru spațiile cu altă destinație SAD 1 și SAD 4, situate in Timișoara str. A. Pacha nr. 1, către Uniunea Scriitorilor din România Filiala Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara . PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ