keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 74/26.02.2013 privind incheierea unui contract de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, P-ta Victoriei nr.6 cu FUNDATIA PENTRU CULTURISM "HERCULES’" TIMISOARA

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 74/26.02.2013
privind incheierea unui contract de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, P-ta Victoriei nr.6 cu FUNDATIA PENTRU CULTURISM "HERCULES’" TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2011-004066/15.01.2013 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr. ing. NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate,protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Cererea nr. DP2012-004066/29.06.2012 a Fundatiei pentru Culturism Hercules prin care solicita incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Victoriei nr.6;
Având în vedere Contractul de inchiriere nr. 1220/2001 modificat prin actele aditionale nr.1/07.06.2002, nr.2/21.08.2002 si nr.3/14.03.2006 incheiat cu Fundatia pentru Culturism Hercules;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 11.10.2012 a Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/2012;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba incheierea unui contract de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, format din 26 încăperi în suprafaţă de 372,71 m.p., situat la subsolul imobilului din Timişoara, PiaţaVictoriei nr.6, înscris în C.F. col. nr.197 Timişoara, nr. top.1186, proprietatea Statului Român cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, pe o perioadă de 5 ani, cu destinaţia de sală antrenament.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Insitutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Fundatiei pentru Culturism Hercules;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD Nr. DP2011-004066/15.01.2013 NICOLAE ROBU

R E F E R A T

Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara a avut închiriat prin Contractul de închiriere nr.1220/2001, modificat prin actul aditional nr.3/14.03.2006 spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, PiaţaVictoriei nr.6, înscris în C.F. col. nr.197 Timişoara, nr. top.1186, pentru sală antrenament.

Spaţiul închiriat este situat în subsolul imobilului din Timişoara, PiaţaVictoriei nr.6, cu intrarea din curte, fiind format din 26 încăperi în suprafaţă utilă de 372,71 mp.

Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, prin cererea nr.DP2011- 000943/11.02.2011, a solicitat aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.1220/2001 pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, piaţaVictoriei nr.6.

Din adresa Serviciului Juridic nr.DP2011-943/23.05.2011 a rezultat ca nu exista litigii cu privire la imobilul-teren, situat in Timisoara,P-ta Victoriei nr.6, inscris in CF col.nr.400583-C1, CF col vechi nr.197 Timisoara, nr top 1186, CF ind nr.118977-118992/A.

Serviciul Administrare Patrimoniu Baze Sportive, prin adresa nr.DP2011-943/2011 a comunicat faptul că pentru imobilul din Timişoara, p-ta Victoriei nr.6 nu au fost depuse notificări în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în proprietatea Statului Român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, modificată şi completată.

În şedinţa din data de 17.03.2011 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin H.C.L.M.T. nr.351/2008, analizându-se cererea Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara s-a hotărât întocmirea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea contractului de închiriere încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, piaţa Victoriei nr.6.

Având în vedere cele prezentate, am propus aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1220/2001, încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, format din 26 încăperi în suprafaţă de 372,71 m.p., situat la subsolul imobilului din Timişoara, piaţaVictoriei nr.6, înscris în C.F. col. nr.197 Timişoara, nr. top.1186, proprietatea Statului Român, pe o perioadă de 5 ani, cu destinaţia de sală antrenament.

Asociatia de Proprietari din imobilul din Timisoara, p-ta Victoriei nr. 6 prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2011 – 012722/23.06.2011 a formulat o sesizare privind proiectul de hotarare pentru prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, piata Victoriei nr. 6, contract de inchiriere încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de sala antrenament.

Prin adresa noastra nr. SC2011 – 012722/23.06.2011 am prezentat Serviciului Administratie Publica locala punctul de vedere al Directiei Patrimoniu privind cele sesizate de catre Asociatia de Proprietari .

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 232/28.06.2011 a fost respinsa prelungirea Contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6 .

In data de 21.09.2011, verificand la fata locului spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, p-ta Victoriei nr. 6 inchiriat la Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara am constatat faptul ca sunt respectate conditiile impuse prin Contractul de închiriere nr.1220/2001, modificat prin actul aditional nr.3/14.03.2006.

În şedinţa din data de 18.10.2011 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin H.C.L.M.T. nr.351/2008, reanalizându-se cererea Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara s-a hotărât repunerea in discutia Consiliului Local al Municipiului Timisoara a proiectului de hotărâre pentru prelungirea contractului de închiriere încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, piaţa Victoriei nr.6

Am repus in discutia Consiliului Local al Municipiului Timisoara proiectul de hotarare pentru prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, piata Victoriei nr. 6, contract de inchiriere încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 230/29.05.2012 a fost respinsa prelungirea Contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6, încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara.

Fundatia pentru Culturism HERCULES Timişoara prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2012 – 004066/29.06.2012 solicita reanalizarea situatiei spatiului din Timisoara, P-ta Victoriei nr. 6 si a contractului de inchiriere.

Pentru a intelege mai bine situatia situatia spatiului din subsolul imobilului din P-ta Victoriei nr. 6 precizam urmatoarele :

Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara a functionat in subsolul imobilului din Timisoara, P-ta Victoriei nr. 3 pana cand acest imobil a trecut in proprietatea Camerei de Comert Industrie si Agricultura Timisoara.

In anul 2001 prin Ordinul de Repartizare nr. 1235/2001 spatiul situat la subsolul imobilului din Timisoara, P-ta Victoriei nr. 6 a fost inchiriat la Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, incheindu-se contractul de inchiriere nr.1220/2001.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.49/28.02.2006 s-a aprobat prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, piaţa Victoriei nr.6.

Spatiul inchiriat la Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara este situat in subsolul imobilului, subsolul prin care trec atat bransamentele imobilului din Timisoara, P-ta Victoriei nr. 6 cat si conductele magistrale ale instalaţiilor de încălzire centrală şi apă caldă care alimentează imobilul din Piaţa Victoriei nr.8.

Pana in prezent Asociatia de proprietari din imobilul din Timisoara, p-ta Victoriei nr. 6 nu a sesizat niciodata faptul ca chiriasul Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara interzice accesul la bransamentele imobilului din Timisoara, P-ta Victoriei nr. 6.

In Cartea Funciara colectiva nr. 197 Timisoara, nr. top. 1186 aferenta imobilului din Timisoara, p-ta Victoriei nr. 6, partile comune indivize sunt printre altele : coridoarele de la subsol, accesul la subsol, bransamentele de apa, canal, electricitate si incalzire, fara incaperile de la subsol, acestea fiind cumparate de catre S.C. FRAM S.R.L. in baza Legii nr. 550/2002, respectiv inchirate la Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara.

Nici un proprietar si implicit nici un chirias nu poate ingradi accesul la “ bransamentele de apa, canal, electricitate si incalzire „ .

Asigurarea conditiilor de functionare a salii de antrenament nu intra in competentele Primariei Municipiului Timisoara, acestea intrand in competentele altor institutii ( Directia de Sanatate Publica, Mediu, etc. ) institutii carora asociatia de proprietari se poate adresa.

Nu avem in evidenta sesizari de la locatarii din imobilul din Timisoara, p-ta Victoriei nr. 6 din care sa rezulte ca o parte din spatiu a fost folosita ca si spatiu de locuit.

Orarul de functionare poate fi stabilit de comun acord cu locatarii din imobil tinand cont si de faptul ca spaţiul de la subsolul imobilului in care functioneaza Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara are acces separat din curtea imobilului.

In ceea ce priveste legalitatea incheierii unui prelungirii contractului de inchiriere, Serviciul Juridic s-a exprimat prin avizarea proiectelor de hotarare respinse de catre Consiliul Local, mentionate mai sus.

În şedinţa din data de 11.10.2012 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin H.C.L.M.T. nr. 12/2012, analizându-se cererea Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara s-a hotărât întocmirea unui proiect de hotărâre pentru incheierea unui nou contract de inchiriere cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, piaţa Victoriei nr.6.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM : 1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, format din 26 încăperi în suprafaţă de 372,71 m.p., situat la subsolul imobilului din Timişoara, piaţaVictoriei nr.6, înscris în C.F. col. nr.197 Timişoara, nr. top.1186, proprietatea Statului Român cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, pe o perioadă de 5 ani, cu destinaţia de sală antrenament.

VICEPRIMAR RESPONSABIL DIRECTIE

DAN DIACONU MARTIN STAIA

RESPONSABIL BIROU LAURA KOSZEGI CONSILIER MARIUS VOICU

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC