keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 69/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara"

18.02.2020

Hotararea Consiliului Local 69/18.02.2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 4015/18.02.2020, a primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr SC2020 - 4015/18.02.2020, al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4015/18.02.2020;
Având în vedere Adresa nr. SC2020 - 4015/18.02.2020 a Direcţiei Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 05/18.02.2020 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico -Economică;
Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit.b) din Legea 500/2002 privind finanţele publice;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2), pct b), alin 4, pct d), alin 7, pct f), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.1, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferentă obiectivului de investiţie "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara", întocmit de SC RHEINBRUCKE SRL, conform contractului de servicii nr.118-2019.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza D.A.L.I pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara", prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara", prevazută în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din finanţarea acestuia în cadrul Programului Operaţional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1-Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC).

Art. 5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
-Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C SC2020-.........../03.02.2020

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / .2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “ DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara” „D.A.L.I pentru obiectivul de ,,DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara” întocmit de S.C. RHEINBRUCKE S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 12 luni. Valoarea totala a investitiei : 7.741.700,03 LEI (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 5.445.697,94 LEI (inclusiv TVA) Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

- Suprafaţă teren = 1229mp.

ŞEF SERVICIU, CONSILIER S.U.I.P.I.C., Sanda Greblă Alexandra Cădariu

O Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2020-

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., pentru

obiectivul ,,DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii aferent obiectivului de investiţie „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara”, prin care se propune aprobarea devizului aferent investiţiei în valoare de 7 741 700,03 lei (TVA inclus).

Facem urmatoarele precizari:

În conformitate cu HCL nr. 559/20.12.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi-a asumat Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinaţia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm şi Municipiul Timişoara. Prin acest document au fost preluate cinematografele Timiş, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf şi Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt în stare avansată de deteriorare.

Având în vedere că în momentul actual Timişoara se confruntă cu lipsa de spaţii cu destinaţii culturale, este necesar şi oportun ca sălile şi grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului cultural, locuitorilor Municipiului Timişoara, prin refuncţionalizarea lor ca şi spaţii culturale.

Cinematograful FRATELIA poate fi considerat o structură modernă pentru vremea sa, o clădire pragmatică unde proiectanţii au căutat să exploateze la maximum spaţiul. Clădirea cinematografului, este concepută în sistem sala regim parter, cu zone locale de P+1E-zona tehnica.

Accesul în cinematograf şi spaţiile ce aparţin de acesta se face prin parterul clădirii, direct din strada Izlaz. Întregul aparat este compus dintr-un hol, casă de bilete şi grupuri sanitare.

În prezent, clădirea este într-o stare avansată de degradare. Majoritatea degradărilor se datorează defectelor de hidroizolaţie. Sala de protocol nu este în stare de funcţionare.

Tencuiala, pardoseala sunt degradate iar mobilier nu mai există. În interior, există zone cu pereţi şi grinzi mucegăite, degradate din cauza infiltraţiilor de apă pluvială. Deşi închiriat unei firme private, spaţiul este nefolosit de ani de zile.

Din punct de vedere arhitectural, se propun următoarele:

Pentru zona interioară:

-se va amenaja intrarea principală cu o casă de bilete, foaier şi o depozitare.

-se va reamenaja sala mare a cinematografului, adăugându-seo scenă de aproximativ 30mp pentru activităţi artistice şi un număr de 104 scaune de cinema şi 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi, scaune ce au posibilitatea de a putea fi rabatate şi adunate astfel încât întreg spaţiul sălii să poată fi reorganizat în funcţie de necesitate.

-se va construi un spaţiu nou alipit de sala mare a cinematografului, ce va găzdui grupurile sanitare pe sexe şi un grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

-un foaier la etaj

-o cameră de proiecţii

-un birou administrativ

Pentru zona exterioară

Mobilierul urban

Se propun a se realiza

-indicatoare de orientare spre puncte de interes

-bănci, coşuri de gunoi, jardiniere, rastel de biciclete, personalizate cu tema ,,cinema

-coşuri de gunoi amplasate de-a lungul traseurilor peisagistice

-,,ancore” metalice de susţinere a sistemului de prindere (cabluri) pentru diverse amenajări temporare ale spaţiului aerian exterior (iluminbat festiv, elemente cultural, etc)

Spaţii verzi

-Nu se va interveni asupra spaţiilor verzi existente

-Se va amenaja în locul curţii betonate un spaţiu tip grădină verde cu loc pentru vizionat filme în aer liber.

-Gard viu perimetral, continuu, cu o înălţime de maxim 2 m din lemn cainesc

-Replantare integrală de astfel de plante mature în aliniamente paralele de-a lungul împrejmuirii parcelei

-Se va realiza un sistem de irigare subteran pentru a reduce pierderile de apă prin evaporare, prevăzut cu acţionare automată

Având în vedere faptul că piesa centrală, în jurul căreia este creată concepţia peisagistică, este aceea de cinematograf, întregul staţiu exterior se va subordona acestei funcţiuni şi va crea spaţii complementare acesteia.

În concluzie, prin documentaţia DALI nr. 553/2019 - ,, DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele:

- valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de

7.741.700,03 lei (inclusiv TVA), din care

C+M are valoarea de 5.445.697,94 lei (inclusiv TVA);

- indicatorii tehnico - economici rezultaţi în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

- descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferent obiectivului de investiţie „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara”, a fost avizată cu nr..................... in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Sursa de finanţare a investitiei: bugetul local.

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 şi a descrierii sumare a investiţiei – Anexa 2, pentru proiectul - “ DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara”, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

ŞEF SERVICIU S.U.I.P.I.C., CONSILIER S.U.I.P.I.C.,

SANDA GREBLĂ ALEXANDRA CĂDARIU

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020-…………………

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin HCL nr. 559/20.12.2017, a fost asumat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinaţia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm şi Municipiul Timişoara. Prin acest document, Municipiul Timişoara a preluat cinematografele Timiş, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf şi Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt în stare avansată de deteriorare. Prin preluarea acestor imobile/cinematografe conform protocolului mai sus amintit, Primăria Municipiului Timişoara şi-a luat anagajamentul privind reabilitarea acestor spaţii întrucât sunt dezafectate, iar accesul persoanelor neautorizate este liber, astfel existând pericolul de accidente, incendii ori explozii de gaze, care pot duce la pierderi de vieţi omeneşti şi/sau distrugerea imobilelor. Prin reabilitarea acestor spaţii, Primăria Municipiul Timişoara intenţionează schimbarea acestora în centre multifuncţionale în cadrul cărora să se desfăşoare activităţi culturale, destinate tuturor vârstelor. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Cinematograful Fratelia până în 20.12.2017 a fost administrat de R. A. D. E. F. România. Îm ultimii ani nu a fost folosit iar acest lucru a dus la degradarea lui. Având în vedere că în momentul actual Timişoara se confruntă cu lipsa de spaţii cu destinaţii culturale, este necesar şi oportun ca sălile şi grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului socio-cultural, locuitorilor Municipiului Timişoara, prin refuncţionalizarea lor ca şi spaţii culturale. Spaţiile reabilitate ale cinematografului Fratelia se adresează atât consumatorului cât şi iniţiatorului sau creatorului de evenimente culturale. Poate deveni unul dintre cele mai importante cinematografe ale municipiului Timişoara. Prin acest proiect, se doreşte ca cinematograful Fratelia să devenină un centru multifuncţional pentru activităţi culturale. Reabiltarea va veni împreună cu dotările ce permit utilizarea acestuia nu numai pentru proiecţii de film, dar şi pentru spectacole, concerte, conferinţe, dezbateri, întâlniri cu cetăţenii ,etc.

Parter:

 zonă intrare  sala mare de cinema/spectacole cu scenă  spaţii de depozitare  grupuri sanitare  casă de bilete  foaier

Etaj parţial:

 foaier  cameră proiecţii  birou administrativ

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara” şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU ŞEF SERVICIU U.I.P.I.C. SANDA GREBLĂ

COD FO53-03, Ver.1

Atasament: fisa_tehnica_fratelia.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ NR.05/18.02.2020 FIŞA TEHNICĂ de verificare şi avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții 1. Elemente de identificare a obiectivului de investiții 1.DENUMIRE:”Reabilitare imobil cinematograf Fratelia str.Izlaz nr.40 Timişoara” 2.AMPLASAMENT: Timisoara, str.Izlaz nr.40 3. BENEFICIAR: Municipiul Timişoara 4. FAZA: „DALI + PT” 5. DOCUMENTAŢIA : NR. 553/2019 6. ELABORATOR: SC RHEINBRUCKE ARCHITECTURE SRL IL. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de investiţii: a. Valoarea totala a investitiei (TVA inclus) = 7.741.700,03 lei din care C+M = 5,445,697,94 lei (TVA inclus) b. Durata de realizare a lucrarilor : 12luni e. Statutul juridic: domeniu public Municipiul Timisoara d. Capacități (în unități fizice şi valorice): SITUAȚIE EXISTENTĂ Suprafata teren = 1.229 mp, Suprafața construită = 601 mp Suprafața propusă spre demolare = 262,51 mp POT 48,90% CUT 0,573 Funcțiune: cinematograf şi spații anexe SITUAȚIE PROPUSĂ Suprafata teren = 1.229 Mp, Suprafața construită = 340,97 mp Suprafața desfăşurată = 402,90 mp POT 28,72% e. Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Timisoara INI.CONSTATĂRILE COMISIEI: 1.Lipsesc datele tehnice referitoare la instalațiile aferente imobilului. 2. Varianta recomandată nu conține precizări clare referitoare la soluția constructivă a planşeului peste sala de spectacole, precum şi a acoperişului, conforme cu concluziile din expertiza tehnică, Expertul tehnic propune desființarea atât a plangeului (tavanului peste sală), cât şi a acoperişului; refacerea planşeului în varianta de beton armat, cu centuri de beton armat pe pereții de rezistență şi refacerea acoperişului cu ferme cu grinzi cu zăbrele. IV.RECOMANDĂRILE COMISIEI : AVIZ CONDIȚIONAT _SUIPIC va urmări corelarea documentației în conformitate cu concluziile expertizei tehnice şi completarea acesteia cu datele tehnice lipsă referitoare la instalațiile aferente imobilului.

[PRENUME, NUME FUNCŢIA PUNCT DE 1] VEDERE SEMNATURA - DA sau NU - PREŞEDINTE COMISIE: , LFN. NICOLAE ROBU PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ga | MEMBRI: n EEE IOAN GANCIOY Șef Serviciu D.P.P.C A A, bo £ Observatii: N IOAN ZUBAŞCU Sef Serviciu Energetic si / 1] Monitorizarea Servicii de A ca île ur Utilitati Publice H Observatii: (A ADRIAN COLOJOARĂ Şef Serviciu Transport Ă | n EL. N Observatii: GABRIELA BORCSI Sef Serviciu Certificări şi ABSENTĂ Autorizări Observatii: DOINA PURDEA | $ef Birou Banca de Date Urbane | ue | Observatii: [ VASILE OLAR Sef Birou Drumuri Poduri si N ] Parcaje _ ls Observatii: l FE NASTASIA POP |_$ef Birou GMPE LB VI x Observatii: Re | | RAMONA RADU | Şef Serviciu Buget CM Observatii: Specialist in domeniu | Observatii: AVIZ CONDIȚIONAT / SE-RESPINGE Supl va ruina TI LE a anul d tar | dare ( > de 1 lua — : gri ge felu n] pe “ta tu alatt, du te m refere de. rutele forul fut H+

Atasament: Anexa_2.pdf

HEINBRUCKE fesca [E a Că tul lie li pila iat Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL „CINEMATOGRAF FRATELIA” MEMORIU GENERAL D.A.LlI str. Izlaz, nr. 40, Municipiul Timișoara, Judeţul Timiș

HEINBRUCKE ARCIHIILCTURE logica i Ci tei fiscal ial Cin Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 2/27

RER alocă gin 1 tdi pian 0. FOAIE DE CAPĂT Denumire proiect: REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF FRATELIA, STR. IZLAZ, NR. 40, CF 448550, TIMIȘOARA Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa obiectiv: STRADA IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA, NR CF 448550 Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/28/1993, C.U.l. Ro 2806363, tel. 0748.022.805 Data elaborării: Noiembrie 2019 Număr proiect: 553/2019 Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.l.) Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 3/27

HEINBRUCKE lapona rege cal Ci Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 4/27

HEINBRUCKE fruit aul Ceva LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805 Şef de proiect: Arh. Hamza Augustin-Răzvan, O.A.R. Timiș, TNA 6209, S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Arhitectura: Arh. Hamza Augustin-Răzvan Arh.Stag. Toader Flavius - loan Stud. Arh. Bogdan Alexandru S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Instalaţii Ing. Luţaș Răzvan fi f FL rol LA IG Devize: Arh. Hamza Augustin-Răzvan ITI n han a SA 4205 + = Augustin-Ră ! $ __HAMZA N | Arhitact SRL L_cu drapt de semnături | Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 5/27

HEINBRUCKE ARCHIILCIURE opine Ca cafea epilat ial Că Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 6/27

RE EINBRUCKE ARCHITECTURE pete A. PIESE SCRISE FOAIE DE CAPĂT LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI BORDEROU MEMORIU GENERAL —- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.LI.) 0. FOAIEDE CAPĂT orientare o TEN A EA FERITE FANE IERTA ENE EI NI ASTA 3 LISTA ȘI SEMNĂTURILE iii 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 11. Denumirea obiectivului de investiţii 1.2. Ordonator principal de credite/investitoi 13. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 14. Beneficiarul Investiţiei..... 1.5. Elaboratorul documentați 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚI 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri înstituţionale și financiare... restu Ea DEEA RL EI IA FUTAI TE EISA .12 2.2. Analiză situației existente şi și area necesităților şi a deficienţelor. 2.3. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice. 3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE i stii stie toc stiti set tit 3.1. Particularităţi ale amplasamentului... E a) Descrierea succintă a amplasamentului propus WI localizare, suprafața terenului, dimensiuni" în plan) 13 b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile........................ 13 c) Date:selsimice și climatice; oieri O E EA 13 d) Studii de teren..................... „3 e) Situația utilităţilor tehnico-edilitare existente „14 f) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de climatice ce pot afecta investiţia; .. „a. 8) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone prelate TI E IT 14 3.2. Regimul juridic... LEI SERI TARE EEE E EEE TERRA TE POR A LE EI RE E LEE E E 14 a) Natura proprietății + sau it 4 asupra a construcții existente, inclusive servituţi, drept de „L4 b) Destinația construcției existente. ..14 c) Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri afhesiogice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecţie ale acestora și în zone construite protejate, după caz 14 d) Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz......14 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici... .14 a. Categoria și clasa de importanță........... -14 b. Cod în lista monumentelor istorice, după caz. 14 c.An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie 14 d. Suprafaţa construită..................... .14 e. Suprafaţa construită desfășurată. 15 f.Valoarea de inventar a i et Ea «15 g. Alţi parametri, în funcţie de specificul și natura construcţiei existente... .15 3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. tere tera atat sasa ratata raze tavan canina zi 15 Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 7/27

lopata pula cal am 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit iii iei ee aeriene sanatate tata nn 15 3.6. Actul doveditor al forţei majore, după en NT ANINA EET ONESTI SE 15 A. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE a. Clasa de risc seismic 16 Ă Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie .16 e Soluţiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii .. - .... 16 d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerinţelor şi conform . 16 exigențelor de calitate re ÎI 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-| ECONOMICE ȘI ANALIZAREA DETALIATĂ A ACESTORA. seo secetei ere senin titei NE NANE SETE S ATENA FAVISAN ASIEI RSSA NANTERRE 19 5.1 Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural și economic, cuprinzând... arca a Fondi EEE SE Ea avatare ÎI a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție Beni: ETA E HESS E 19 b) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţiei propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demolări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalităţii construcției reabilitate; TITI II ETEN EEE PERETE A EET EVITE 19 c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;.... .21 d) Informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat invecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;.................. 23 e) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenite onesti iei ECE CETE EEST DE LE EL E LE OG E ETA EST FE PERNA AA FARA 21 5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare................ EI 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ E realizare a investiţiei, detaliat pe etape iesiri sase setata anna an sari 21 5.4 Costuri estimative ale investiţiei .. 21 b) Costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în consitlorat ș a i costurilor unor ÎNvestiții SIMIIArE muri ci sarea rea FRI SETATA LEA DETA AISI LEII ALEI DATEI TA RER TAPET DDR TE TE TATA AENEAS AAA 21 c) Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei .....21 5.5 Sustenabilitatea realizării investiţiei rezete zare start ratate tate antet ARSE SERE en nn on anna nn 22 a) impactul social şi reni ie n ar SERE ARES ETA 22 b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare 22 c.Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii și a siturilor protejate, după caz 22 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție................................. 22 a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referință sms su seic er OSII ETER ANI LENES PE RES PAREREA ARESTA ETERNITATEA 23 a. Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusive prognoze pe termen mediu şi lung............. 23 b. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară .23 c.Analiza economică; analiza cost-eficacitate :... cu ere i OT E E E NEG 23 d. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor...... 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ 6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustermabilităţii ŞI cere a TITI GIGI STEIN LICEE RINITA TEPARII TAIA ANA 23 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e). .23 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei ................. Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 8/27

R ARCHIIELCIUR IEINBRUCKE rara a. Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice În iii iti titi rara sarata tare nana nana 24 b. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanţă — elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții — și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele şi reglementările tehnic În titi titi ei nenea nara tata nana nani tar A 24 c.Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţi d. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni....................... 24 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizare din punct de vedere al asigurării tuturor cerinţelor aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice................ Ri, .. 24 6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei DIE, ca urmare a analizei firanciare şi și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite26 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME iei sotnii tit stiti tit tt arse nat ATARE AAA RSR SARE RARA A 26 7.1. Certificatul de Urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire .26 7.2. Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară .26 7.3. Extrasul de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzut de lege. .26 7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente... .26 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminiare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică atitea tanti aan antena arta sense ante 26 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:.......... 27 a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice ss 27 b. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz .27 c.Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice ... 27 d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice........................... su e. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţi ...27 PIESE DESENATE ARHITECTURĂ A01 Plan de incadrare A.02 Plan de situatie existent A03 Plan de situatie propus A04 Plan parter interventii A.05 Plan etaj interventii A.06 Plan parter propus A.07 Plan etaj propus A.08 Plan invelitoare interventii A.09 Plan invelitoare propus A.10 Sectiunea S-01 Interventii si Propus AJ11 Fatada principala Propus A.12 Fatada laterala stanga Propus A.13 Fatada laterala dreapta Propus A14 Fatada Posterioara Propus INSTALATII 1.01 Schita instalatii plan parter 1.02 Schita instalatii plan etaj Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 9/27

REEL opun E e E taina E petit cal Com Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 10/27

HEINBRUCKE 1.1. DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.l.) 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII Denumirea obiectivului de investiții Denumirea proiectului: „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF FRATELIA, STR. IZLAZ, NR. 40, CF 448550, TIMIȘOARA”. 1.2. 1.3. 1.4, 1.5, Ordonator principal de credite/investitor Ordonatorul principal de credite al prezentei investiții este: MUNICIPIUL TIMIȘOARA. Ordonator de credite (secundar/terțiar) Nu este cazul. Beneficiarul Investiţiei Beneficiarul investiţiei este: MUNICIPIUL TIMIȘOARA. Elaboratorul documentaţiei Prezenta documentație este elaborată în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 907/2016 de către S.C. RHEINBRUCKE S.R.L., cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.7, ap. 20A. Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 11/27

HEINBRUCKE e de alfa Copa al 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare In anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitala europeana a culturii pentru 2021, astfel asumandu-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Rețeaua de cinematografe este parte integranta a programului pentru interventii de infrastructura culturala și este cuprinsa in Dosarul final de candidatură, 2016. Prin HCL nr. 559/20.12.2017, Consiliul Local al Municipiului și-a asumat Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinatia de sali și gradini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, incheiat intre R. A. D. E. F. RomaniaFilm și Municipiul Timișoara. Prin acest document au fast preluate cinematografele Timiș, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf și Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt in stare avansata de deteriorare. Avand in vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinaţii culturale, este necesar și oportun ca salile și gradinile de spectacol cinematografic sa fie redate circuitului cultural, locuitorilor Municipiului Timișoara, prin refunctionalizarea lor ca și spații culturale. 2.2. Analiză situaţiei existente și identificarea necesităţilor și a deficienţelor Clădirea fostului Cinematograf Fratelia se află în cartierul cu acelasi nume. În momentul de faţă, situl nu este considerat zonă de protecţie, nefiind în vecinătatea mai multor monumente istorice. Clădirea în sine nu este monument istoric, însă poate fi considerată valoroasă din punct de vedere arhitectural având în vedere faţada în stil art deco şi structura de beton armat din anii '30 pentru zona cu regim de inaltime P+1E. Cinema FRATELIA poate fi considerat o structură modernă pentru vremea sa (1930), o clădire pragmatică unde proiectanţii au căutat să exploateze la maximum spațiul. Cladirea cinematografului, este conceputa in sistem sala regim parter, cu zone locale de P+1E-zona tehnica . În prezent, clădirea este într-o stare avansată de degradare. Majoritatea degradărilor se datorează defectelor de hidroizolație. Sala de spectacol nu este în stare de funcţionare. Tencuiala, pardoseala sunt degradate iar mobilier nu mai exista. În interior, există zone cu pereţi și grinzi mucegăite, degradate din cauza infiltrațiilor de apă pluvială. Deşi închiriat unei firme private, spaţiul este nefolosit de ani de zile 2.3. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice Investiţia va asigura totodată: -reabilitarea, modernizarea şi reorganizarea spaţiilor interioare (zona acces, zona sălii de cinema, zona depozitărilor, spațiile exterioare, curţi) Bilant teritorial: BILANT TERITORIAL PROPUS NR. DENUMIRE SUPRAFATA | [UM] |PROCENT| [UM] 1 Suprafata parcela conform CF 1.229 mp 100,00 % 2 Constructii Cinematograf 367,71 mp 28,72 % 3 Spatii verzi 594,11 mp 49,54 % 4 Spatii pavate si parcari 267.18 mp 21,74 % Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 12/27

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 3.1. Particularităţi ale amplasamentului a) Descrierea succintă a amplasamentului propus ( localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan) Cinematograf Fratelia se află în Municipiul Timișoara, în cartierul Fratelia, Strada lIzlaz, nr. 40, Timișoara pe un teren de 1.229 mp, în regim de înălțime P+1. b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile Cinematograful este situat în cartierul Fratelia pe strad Izlaz, nr.40. Accesul în cinematograf și spațiile ce aparţin de acesta se face prin parterul clădirii, direct din strada Izlaz. Întregul aparat este compus dintr-un hol, casă de bilete și grupuri sanitare. Din acest spaţiu se face accesul în sala mare de proiecţie. Aceasta se află în apropierea liniei de tramvai 7 care face legătura cu restul orașului. c) Date seismice și climatice Localitatea se încadrează în zona cu grad de seismicitate de 7,5. „Din punct de vedere tectonic, oraşul Timişoara este aşezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existenţa vulcanului stins de la $anoviţa, precum şi de apele mineralizate din subsolul Timişoarei, cele de la Calacea spre nord şi Buziaş- Ivanda în sud.” Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri și pietrişuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400-1700 m adâncime și este străbătut de o reţea densă de microfalii, dintre care prezintă interes cea denumită ”Falia Timișoara Vest”. Solurile sunt de natură aluvionară cu caracteristicile unei stratificaţii încrucișate cu apariția predominantă în suprafaţă a formațiunilor argiloase. Terenul de pe raza localității moștenește o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte. Zona se caracterizează printr-o climă continental moderată cu influenţe mediteraneene. Temperaturile medii anuale sunt de 102-11 2 C. Temperaturile medii anuale în ianuarie sunt de -1 ? C şi în iulie de 222-252 C. Cantitatea de precipitaţii multianuale este de 600 mm. Perioada martie-septembrie prezintă umiditate atmosferică scăzută, valorile variind între 62 % (iulie) și 66,6%(aprilie). Zilele cu soare reprezintă cca 75% din totalul zilelor. Vântul de nord are frecvenţă mai mare, urmat de vântul de nord-est. lernile blânde, fără viscole şi verile calde avatajează zona, oferind condiţii bune pentru lucrări agricole timpurii. d) Studii de teren i) Studii geotehnice. Ridicarea topografica s-a întocmit de catre ing. topograf Bogdan Cristea. Ridicarea topografica foloseste sistem de coordonate Stereo 70. Plansa A02 Plan de situatie existent cuprinde planul topografic şi lista cu repere în sistem de referinţă naţional. Este atasata la documentatie. îi) Studii geologice. În cazul de faţă, cu ocazia lucrarilor de teren efectuate pe amplasament, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare recente (Holocen superior - Actual), acoperite de umpluturi recente, eterogene, necompactate, realizate neorganizat. Dată fiind stratificatia înclinată și încrucișată caracteristica sistemului fluviatil (in care s-au acumulat depozitele strabătute prin foraj) precum și intervenţia antropică, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanţe foarte mici! Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 13/27

RECE gat utilităţilor tehnico-edilitare existente Sistem centralizat de căldură a orașului: debranșat Apă caldă: debranșat Apă rece: debranșat Instalaţie electrică: debranșat Instalaţie de gaz metan: nu există Instalaţie de ventilaţie: nu există f) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; Nu este cazul. g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. Spațiul studiat nu se află în raza protejată de monumente istorice și nu există monumente istorice pe amplasamentul studiat sau în zona imediat învecinată. 3.2. Regimul juridic a) Natura proprietății sau titlu asupra construcţiei existente, inclusive servituţi, drept de preempțiune Regimul juridic: Proprietar: Municipiul Timișoara Teren situat în intravilan. Proprietatea Municipiului Timişoara, domeniu public; CF Nr. 448550 (Nr. CF vechi 421780), Nr. cadastral top: 1917/635-637/a, 1918/635-637/a, cu suprafata terenului 1.229 mp. b) Destinația construcţiei existente Situl studiat se află în intravilan, destinaţia construcției existente fiind: Cinematograf. Fiind vorba despre o clădire culturală publică, funcțiunea acesteia este una specifică unui spaţiu cultural public. Activităţile culturale se desfășoară în sala mare a cinematografului, prin diverse manifestări artistice și culturale. c) Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecţie ale acestora și în zone construite protejate, după caz Nu este cazul. d) Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. Nu este cazul. 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici a. Categoria și clasa de importanţă Categoria C, clasă de importanţă III b. Cod în lista monumentelor istorice, după caz Nu este cazul c. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie Nu este cazul. d. Suprafaţa construită Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 14/27

REP eat Că Suprafaţa totală de intervenţie: 601 mp. e. Suprafața construită desfășurată 680,18 mp f. Valoarea de inventar a construcţiei Această informaţie nu a fost pusă la dispoziţie de către beneficiar. B- Alţi parametri, în funcţie de specificul și natura construcţiei existente. Nu este cazul. 34. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcţiei, concepția structurală iniţială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. Starea actuala a constructiei: fără degradări structurale semnificative, tasări locale cu fisuri în elemente structurale și fațadă, la extindere limita stânga, degradări finisaje, învelitori, izolaţii. — conform raport de expertiză tehnică nr.01/2020 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 1) Conform PUG aprobat prin HCL 15712002 prelungit prin HCL 131/2017-zona de locuinţe pentru maxim doua familii si funcțiuni compler:nentare. Regim de inaltime max. P+2E. POT max.=40%. Spaţii verzi conform HCL62/2012 2) Pentru întocmirea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) se vor respecta prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proeictelor de investiţii finanțate din fonduri publice. Intervențiile vor fi realizate dupa ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul în cauză. Indiferent de natura interventiei (structurală, tehnico-edilitară, spaţială sau de imagine), ea va fi facută în spiritul cladirii și întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potenţialul, personalitatea, identitatea și substanța originară. Nu se admit intervenții parţiale la fatade și la acoperișuri, acestea vor fi tratate în mod unitar. La orice refacere a fațadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material iconografic de epocă, în sensul reintregirii ei cu detaliile de arhitectura și decorație dispărute. Cromatica fatadelor va păstra caracterul tradiţional. Reabilitarea imobilului se va realiza in mod unitar, pentru toate fațadele, pentru acoperiș (șarpanta și învelitoare) și pentru interiorul cladirii (dupa caz), in concordanţă cu funcțiunea imobilului. lucrarile nu vor afecta proprietăţile învecinate și domeniul public. Se vor respecta RLU afferent PUG, Codul Civil, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 6212012, HCL nr. 455/2014 și întreaga legislaţie în vigoare. 3) Utilitaţi existente în zonă: apa, canal, electricitate, gaz. 4) Circulaţia pietonală și a vehiculelor, accese auto și parcaje necesare în incintă conform RLU aferent PUG. 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz Nu este cazul. Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 15/27

REP BRUCKE ARCIHITLCIURE 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE a Clasa de risc seismic Expertul apreciaza o incadrare in Clasa Rş ll, care cuprinde construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi portante; b. Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie Varianta numarul 1. (recomandată) Din punct de vedere arhitectural, în prima fază se vor demola anexele și garajele alipite construcţiei principale, apoi se va reabilita imobilul și va fi înlocuit acoperișul, iar în ultima fază se va adauga o construcţie ușoară și reversibilă, legată de cinematograf, ce va găzdui grupurile sanitare necesare acestei funcțiuni. La nivelul spaţiilor exterioare se va elimina platforma betonată, în locul acesteia se propune o curte cu spații verzi amenajate și alei cu pavaj modern. Înlocuirea planșeului existent din lemn cu placă din beton armat pentru rigidizarea sălii mari. Învelitoarea existentă necesită înlocuirea integrală, aici se propune înlocuirea acesteia cu un acoperiș pe structură ușoară tip sandwish cu învelitoare din tablă. Din punct de vedere al instalaţiilor se vor moderniza/înlocui complet rețelele de edilitare (alimentare cu apa și canalizare), instalațiile electrice, termoficare, telecomunicații, hidranţi și alte tipuri de curenți slabi. Din punct de vedere al pavajelor și căilor de acces se vor amenaja accese pentru public și pentru personalul auxiliar, acestia nefiind obligaţi să se intersecteze în timpul schimbului de personal. Varianta numarul 2. Din punct de vedere arhitectural, în prima fază se vor demola anexele și garajele alipite construcţiei principale, apoi se va reabilita imobilul și va fi înlocuit acoperișul, iar în ultima fază se va adauga o construcţie ușoară și reversibilă, legată de cinematograf, ce va găzdui grupurile sanitare necesare acestei funcțiuni. La nivelul spaţiilor exterioare se va elimina curtea betonată, în locul acesteia se propune o curte cu spații verzi amenajate pentru repausul din timpul pauzelor actelor artistice și alei pavate. Învelitoarea existentă necesită înlocuirea integrală, în această variantă se propune înlocuirea acesteia cu un acoperiș tip terasă circulabilă cu posibilitatea creării unei săli multifuncţionale deasupra sălii mari a cinematografului Din punct de vedere al instalațiilor se vor moderniza/înlocui complet rețelele de edilitare (alimentare cu apă și canalizare), instalaţiile electrice, termoficare, telecomunicaţii, hidranţi și alte tipuri de curenţi slabi. Din punct de vedere al pavajelor și căilor de acces se vor amenaja accese pentru public și pentru personalul auxiliar, acestia nefiind obligați să se intersecteze în timpul schimbului de personal. c. Soluţiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții Consolidarea unor elemente de constructii Intervenţiile de modernizare a clădirii Cinematograf FRATELIA, conform Raport expertiză tehnică Nr. 01/2020, cu păstrarea funcţiunii iniţiale de CINEMATOGRAF, cuprind: VARIANTA MINIMALĂ e Desfiintarea ANEXELOR corp C2...C6; e Păstrarea fluxurilor de circulatie atât pe orizontală cât și pe verticală; Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 16/27

HEINBRUCKE ARCHITECTURE pa Cca En Consolidarea peretilor de zidarie cu mortar cu adaos slab de var prin camasuire cu plase in mortar M10 aplicat prin torcetare, dupa indepartarea elementelor ulterior construite si a tencuielilor; Consolidarea locala a fundatiei la extinderea corpului lateral stanga, la alipire de Corp initial; Inspectarea elementelor componente ale tavanului peste SALA, cu inlocuirea celor afectate de umiditate sau de fisuri longitudinale care traverseaza toata sectiunea; Rigidizarea planseului de lemn de peste SALA, prin dispunerea unui sistem de contravantuire in plan orizontal. Consolidarea elementelor componente ale acoperisului, conform actualelor actiuni in constructii (capriori, pane, popi); Inlocuirea invelitorii si subansamblurilor acestora; Verificarea elementelor de beton armat supuse incercarilor nedistructive, la noile incarcari conform nrmelor in vigoare Refacerea integrala a sistemelor de instalatii aferente; Refacerea sistemului de canalizare si preluare ape pluviale din amplasament; Refacerea sistemului de canalizare ape uzate; Respectarea recomandarii din Studiul Geotehnic care prevede: 54. Pentru evitarea la maxim infiltrarea apelor pluviale în fundația construcţiei existente recomadăm reamenajarea spațiului din perimetrul construcție cu o declivitate minimă de scurgere/indepartare a apelor pluviale, recompactarea suplimentară a umpluturii, aşeternerea unui pat de balast de m inim 0,20 m și betonarea perimetrului construcţiei, cu lățimea betonării de 1.00m. 55. Evitarea plantării arborilor la o distanţă de mai puţin de 5 m de construcţie; 000000 9.2.2.VARIANTA MAXIMALA Realizarea VARIANTEI MINIMALE; Desfiintarea actualului acoperis sarpanta; Desfiintarea actualului tavan peste SALA; Refacerea planseului in varianta de planseu de beton armat; Refacerea acoperisului cu ferme cu grinzi cu zabrele, pastrand cota la creasta/coama; Asigurarea frontonului de fatada in noua conformare a structurii acoperisului 9.3. Extinderea cu un Corp de Grupuri sanitare Extinderea cladiriicu un corp de utilitati sanitare se va realiza in conditiile: o o Respectarea prevederilor din Studiul Geotehnic; Realizarea unei structuri independente de cladirea existenta, recomandat zidarie confinata cu planseu de beton armat; Adancimea de fundare va respecta prevederile din Studiul Geotehnic, fiind la alipire egala cu cea a fundatiilor existente; Intre fundatiile existente si fundatiile noi se va realiza un rost de 3..5cm umplut cu material compresibil; Lucrarile de extindere se vor realiza dupa terminarea lucrarilor de consolidare a cladirii SALA a cinematografului; Adoptarea VARIANTEI MINIMALE sau MAXIMALE este la atitudinea BENEFICIARULUI. Expertul Tehnic recomanda VARIANTA MAXIMALA! d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor și conform exigenţelor de calitate Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 17/27

pui lg 4 a a sn calm Se impune de asemenea adoptarea unor măsuri tehnologice obligatorii pentru constructor şi beneficiar: o toate intervenţiile propuse, se vor realiza doar conform proiectului de execuţie elaborat de către proiectantul autorizat; o execuţia lucrărilor de reabilitare, se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuţie atestat; o la realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislaţiei în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor de construcţii; o pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecţia muncii şi de pază contra incendiilor; o toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea tehnică a obiectivului. Precizare: - intervenţiile propuse se referă la: 1) reabilitarea, modernizarea şi reorganizarea spaţiilor publice urbane (zone pietonale, zone destinate traficului auto/biciclete şi parcărilor) - intervenţii menite să descongestioneze circulaţia, prin reconsiderarea modalităţilor de utilizare a acestora; 2) înlocuirea şi pozarea in subteran a tuturor reţelelor tehnico-edilitare situate în spaţiile publice din zona de intervenţie a proiectului; 3) o administrare mai bună a domeniului public din zona centrală a Municipiului Timişoara; punerea în valoare a potenţialului istoric şi arhitectural al clădirilor. În concluzie: o Intervenţiile propuse nu modifică aspectul, forma şi caracteristicile volumetrice generale ale spaţiului. e Intervenţiile propuse nu afectează valoarea şi importanţa istorică a spatiului. Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 18/27

HEINBRUCKE e LR ruina apti A Eat în 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ȘI ANALIZAREA DETALIATĂ A ACESTORA 5.1 Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural și economic, cuprinzând a) Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: Varianta numărul 1 (recomandată) e Consolidarea pereţilor de zidărie cu mortar cu adaos slab de var prin cămășuire cu plase în mortar M10 aplicat prin torcetare, după indepărtarea elementelor ulterior construite și a tencuielilor; e Consolidarea locală a fundației la extinderea corpului lateral stânga, la alipire de Corp iniţial; e Inspectarea elementelor componente ale tavanului peste SALĂ, cu inlocuirea celor afectate de umiditate sau de fisuri longitudinale care traversează toată secţiunea; e Rigidizarea planșeului de lemn de peste SALĂ, prin dispunerea unui sistem de contravântuire în plan orizontal. e Consolidarea elementelor componente ale acoperișului, conform actualelor acţiuni în construcții (căpriori, pane, popi); e Desființarea ANEXELOR corp C2, C3, C4, C5, C6; e Păstrarea integrală a clădirii inițiale a vechiului cinematograf. Varianta numărul 2 La această variantă, soluţiile propuse sunt aceleași soluţii enumerate la Varianta numărul 1, aici adăugându-se deasupra sălii mari a cinematografului, o sală mare multifuncţională ce necesită o scară exterioară pentru acces și evacuare, depozitare la nivelul mansardei și un grup sanitar. Totodată se propune ridicarea cotei finale a învelitorii, fapt ce v-a schimba arhitectura și aspectul inițial al clădirii. Atât fațadele cât și învelitoarea sălii mari vor fi îmbrăcate în panouri sandwich de culoare neagră pentru a fi în aparenţă o construcţie nouă, cu iz modernist și pentru a fi în contrapondere cu țesutul existent construit. b) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţiei propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolații repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcției, demolări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalității construcţiei reabilitate; Varianta numărul 1 (recomandată) Desfiintarea actualului acoperis sarpanta; Desfiintarea actualului tavan peste SALA; Pastrarea fluxurilor de circulatie atat pe orizontala cat si pe verticala; Inlocuirea invelitorii si subansamblurilor acestora; e Verificarea elementelor de beton armat supuse incercarilor nedistructive, la noile incarcari conform nrmelor in vigoare e Refacerea integrala a sistemelor de instalatii aferente; e Refacerea sistemului de canalizare si preluare ape pluviale din amplasament; e Refacerea sistemului de canalizare ape uzate; Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 19/27

R on a ca Pl pia il Cn IEINBRUCKE ARCHIILCTURI Respectarea recomandarii din Studiul Geotehnic care prevede: - Pentru evitarea la maxim infiltrarea apelor pluviale în fundația construcţiei existente, se recomandă reamenajearea spaţiului din perimetrul construcţiei cu o declivitate minimă de scurgere/îndepărtare a apelor pluviale, recompactarea suășimentară a umpluturii, așternerea unui pat de balast de minim 0,20 m și betonarea perimetrului construcţiei cu lăţimea betonării de 1,00 m. - Evitarea plantării arborilor la o distanță de mai puţin de 5m de construcţie; Refacerea planseului in varianta de planseu de beton armat; Refacerea acoperisului cu ferme cu grinzi cu zabrele, pastrand cota la creasta/coama; Asigurarea frontonului de fatada in noua conformare a structurii acoperisului. Pentru zona interioară: se va amenaja intrarea principală cu o casă de bilete, foaier și o depozitare. se va reamenaja sala mare a cinematografului, adăugându-se o scenă de aproximativ 30mp pentru activităţi artistice și un număr de 104 scaune de cinema și 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi, scaune ce au posibilitatea de a putea fi rabatate și adunate astfel încât întreg spațiul sălii mari să poată fi reorganizat în funcţie de necesitate. se va construi un spaţiu nou alipit de sala mare a cinematografului, ce va găzdui grupurile sanitare pe sexe și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi. un foaier la etaj; o cameră de proiecţii; un birou administrativ. Pentru zona exterioară: Mobilierul urban: Se propune a se realiza: indicatoare de orientare spre puncte de interes; bănci, coşuri de gunoi, jardiniere, rastel de biciclete, personalizate cu tema „cinema”; coșuri de gunoi amplasate de-a lungul traseurilor peisagistice „ancore” metalice de susținere a sistemului de prindere( cabluri) pentru diverse amenăjari temporare ale spaţiului aerian exterior( iluminat festiv, elemente culturale, etc); Spaţii verzi: Nu se va intervenii asupra spațiilor verzi existente (cele aflate în nordul și nord estul parcelei studiate). Se va amenaja în locul curţii betonate un spaţiu tip gradină verde cu loc pentru vizionat filme în aer liber. Gard viu perimetral, continuu, cu o înălţime de maxim 2 m din lemn cainesc (Ligustrum ovalifolium), plantă perenă cu creștere arbustivă ce are un punct de îngheţ de -28 grade C. Replantare integrală de astfel de plante mature în aliniamente paralele de-a lungul împrejmuirii parcelei; Se va realiza un sistem de irigare subteran pentru a se reduce pierderile de apa prin evaporare, prevăzut cu acţionare automată. Având în vedere faptul că piesa centrală, în jurul căreia este creată concepţia peisagistică, este aceea de cinematograf, întregul spaţiu exterior se va subordona acestei funcţiuni și va creea spaţii complementare acesteia. Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 20/27

HEINBRUCKE ARCHITECTURE al e Că cal opta cil aan Varianta numărul 2 La această variantă, soluțiile propuse sunt aceleași soluţii enumerate la Varianta numărul 1 și se vor avea în vedere surplusurile de materiale necesare instalaţiilor și materialelor de construcţii pentru supraetajarea propusă. c) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; Nu este cazul. d) Informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat invecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; Nu este cazul. e) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie. Intervenţiile de modernizare a clădirii, cu păstrarea funcţiunii iniţiale de CINEMATOGRAF, cuprind: Din punct de vedere arhitectural se va schimba considerabil geometria și aspectul ansamblului construit, atât la nivelul acoperișului, care va fi reconstruit, având la bază consolidarea tavanului dintr-o placă de beton armat cât și datorită extinderii cu un corp nou ce cuprinde grupurile sanitare . Toate pardoselile vor fi modificate, noul pavaj va avea o formă modernă compusă din pătrate de diferite dimensiuni. Dalele noi vor fi din piatră naturală și de dimnesiuni mari, aproximativ 1.00m x 1.00m,iar restul spaţiului exteriore vor fi asemenea unei grădini în care se vor desfașura activităţi culturale. (ex: teatru, film, mini-concerte muzicale). Caracterul soluţiei propuse vizează accesibilitatea la diverse activităţi culturale ce se pot desfășura concomitent, atât în spaţiile interioare, cât și în spațiile exterioare și pot fi realizate în ambele soluţii propuse. 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor iniţiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare Nu este cazul. 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale Durata de execuţie a lucrărilor se va desfășura pe o perioadă de 12 luni. 5.4 Costuri estimative ale investiţiei b) Costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare Costurile totale ale investiţiei: Den. capitol Valoare(exclusiv TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA) Cost realizare lucrări 6.517.757,37 1.223.942,66 | 7.741.700,03 Din care C+M 4.576.216,76 869.481,18 5.445.697,94 c) Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiţiei Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 21/27

HEINBRUCKE gi e alina opel calm Conform prevederilor Hotărârii nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, Grupa 1 — CONSTRUCȚII, subgrupa 1.6. Construcţii de locuințe și social-culturale, clasa 1.6.8. — Alte construcţii de locuinţe şi social-culturale neregăsite în cadrul subgrupei 1.6., durata normală de funcţionare este de 20-30 ani. Conform celor menţionate mai sus, durata normată de viaţă se poate considera ca fiind 20 de ani. Durata normală de funcţionare = 190 luni. 5.5 Sustenabilitatea realizării investiţiei a) Impactul social și cultural Din acest punct de vedere, investiția are ca scop reabilitarea și punerea în valoare a Cinematografului Fratelia, implicit contribuie la creșterea calității vieţii în cartierul Fratelia și un impact social pozitiv. De asemenea, punând în valoare memoria locului și implicit memoria clădirii studiate, se așteaptă la un impact cultural pozitiv ce va atrage aici oameni din toate colțurile Timișoarei și nu numai. b. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare Pentru faza de realizare se estimează un număr de 18 angajaţi ce vor asigura implementarea proiectului. Pentru faza de operare nu se estimează o creștere a numărului de angajaţi. c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii și a siturilor protejate, după caz Prin realizarea investiţiei impactul asupra mediului va fi pozitiv deoarece proiectul propune soluții prietenoase cu mediul înconjurător, lucrările de construcţii respectând legislaţia națională în domeniul protecţiei mediului și cerinţele legislației europene în domeniul mediului. Proiectul prevede implementarea unor soluţii prietenoase cu mediul înconjurător, astfel, la executarea lucrărilor de construcţii se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreţinerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcţii în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianțţilor și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultate și poluarea accidentală nu vor afecta semnificativ zona din punct de vedere al mediului. Gospodărirea deșeurilor pe amplasament în cadrul acestei lucrări, se vor repartiza pe categorii (valorificabile și nevalorificabile) și se vor valorifica conform H.G. nr. 856/2002, prin fișe de evidență a deșeurilor. Deșeurile nevalorificabile rezultate (moloz, sticlă, cărămizi, etc) vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate și eliminate pe bază de contract între executantul lucrărilor și societăţi comerciale nominalizate de Agenţia de Protecţie a Mediului Timișoara sau vor fi transportate în zone indicate de Autorităţile Locale. În situaţia în care deșeurile nevalorificabile se vor transporta în zonele indicate de primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea beneficiarului a respectivului accept. Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoţite de documente, formular de încărcare — descărcare din care să rezulte: deţinătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinaţia și cantitatea de deșeuri. Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predare Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare — descărcare). Deșeurile valorificabile reziltate din lucrare (metale feroase și neferoare, etc), vor fi predare beneficiarului la sfârșitul lucrărilor pe bază de Proces Verbal predare — primire, împreună cu Fișele de Evidenţă. 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 22/27

RE el e i aiba lopata a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință a. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiţiei, inclusive prognoze pe termen mediu și lung b. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară c. Analiza economică; analiza cost-eficacitate d. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. Analiza financiară este prezentată în anexa 1 atașată prezentei documentaţii. 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ 6.1. Comparaţia scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii și riscurilor Cu toate că în ambele variante se propune schimbarea completă a învelitorii și reabilitarea și consolidarea întregii clădiri, cea de a doua propunere necesită adăugiri ce constă în costuri suplimentare de aproximativ 25% din valoarea variantei 1. 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) Se recomandă VARIANTA 1 - variantă care este mai sustenabilă din punct de vedere economic și constructiv, totodată lăsând posibilitatea de extindere în viitor, atât pe orizontală cât și pe verticală a construcţiei. 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei Caracterul soluţiei propuse vizează accesibilitatea la diverse activități culturale ce se pot desfășura concomitent, atât în spațiile interioare, cât și în spațiile exterioare. Se propun astfel: Se va consolida structura de rezistență conform expertiză tehnică. Se propun lucrări de arhitectură complet noi. Se vor executa complet toate instalaţiile. Se vor executa lucrările exterioare și împrejmuirea. Se vor demola complet toate anexele conform proiect. Din punct de vedere arhitectural, se propun următoarele: Pentru zona interioară: -se va amenaja intrarea principală cu o casă de bilete, foaier și o depozitare. -se va reamenaja sala mare a cinematografului, adăugându-se o scenă de aproximativ 30mp pentru activităţi artistice și un număr de 104 scaune de cinema și 2 locuri pentru persoane cu dizabilități, scaune ce au posibilitatea de a putea fi rabatate și adunate astfel încât întreg spaţiul sălii mari să poată fi reorganizat în funcţie de necesitate. -se va construi un spaţiu nou alipit de sala mare a cinematografului, ce va găzdui grupurile sanitare pe sexe și un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi. -un foaier la etaj; -o cameră de proiecţii; -un birou administrativ. Pentru zona exterioară: Mobilierul urban: Se propune a se realiza: - indicatoare de orientare spre puncte de interes; - bănci, coşuri de gunoi, jardiniere, rastel de biciclete, personalizate cu tema „cinema”; - coșuri de gunoi amplasate de-a lungul traseurilor peisagistice Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 23/27

RER ARCHIFLCIUREI nl e Cita ital petala n -„ancore” metalice de susținere a sistemului de prindere( cabluri) pentru diverse amenăjari temporare ale spaţiului aerian exterior( iluminat festiv, elemente culturale, etc); Spaţii verzi: - Nu se va intervenii asupra spațiilor verzi existente (cele aflate în nordul și nord estul parcelei studiate). -Se va amenaja în locul curţii betonate un spaţiu tip gradină verde cu loc pentru vizionat filme în aer liber. - Gard viu perimetral, continuu, cu o înălţime de maxim 2 m din lemn cainesc (Ligustrum ovalifolium), plantă perenă cu creștere arbustivă ce are un punct de îngheţ de -28 grade C. - Replantare integrală de astfel de plante mature în aliniamente paralele de-a lungul împrejmuirii parcelei; - Se va realiza un sistem de irigare subteran pentru a se reduce pierderile de apa prin evaporare, prevăzut cu acţionare automată. - Având în vedere faptul că piesa centrală, în jurul căreia este creată concepţia peisagistică, este aceea de cinematograf, întregul spaţiu exterior se va subordona acestei funcțiuni și va creea spaţii complementare acesteia. a. Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare Costurile totale ale investiţiei: Den. capitol Valoare(exclusiv TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA) Cost realizare lucrări 6.517.757,37 1.223.942,66 7.741.700,03 Din care C+M 4.576.216,76 869.481,18 5.445.697,94 b. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță — elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiţii — și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele și reglementările tehnic în vigoare Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investiţional propus, este necesar să se consolideze toate costurile şi beneficiile identificate şi cuantificate pentru toate entităţile implicate în proiect. Consolidarea presupune agregarea, într-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regulă, aceasta se realizează atât pentru situaţia „fără proiect”, cât şi pentru situaţia „cu proiect”, ceea ce permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluării valorii adăugate rezultată în urma implementării proiectului. Datele complete ale indicatorilor minimali din punct de vedere financiar se pot gasi în analiza financiară anexată prezentei documentații. Dată fiind natura proiectului care presupune reabilitarea unui spaţiu urban, intervenţiile propuse prin scenariul ales urmăresc îndeaproape atingerea țintei obiectivului de investiţii. c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcţie de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiţii; Investiţie realizată conform reglementărilor tehnice în vigoare - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă - Asigurarea accesului la spaţii recreative de calitate pentru toţi locuitorii zonei. d. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni Durata de execuţie a lucrărilor va fi de 12 luni. 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizare din punct de vedere al asigurării tuturor Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 24/27

HEINBRUCKE ARCHIFLCTURI vs e fată opta Cam cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice Prezenta documentaţie tehnico-economică s-a întocmit pe baza H.G. nr. 907/2016 privind conţinutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii și lucrări de intervenții, HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normativelor și legislaţiei în vigoare, cum ar fi: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa de Urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; Ordonanţa de Urgenţă nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul — cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare; Horărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea și funcţionarea republicată cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei și a construcţiilor; Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; Horărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare; Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 25/27

HEINBRUCKE ARCHIIECIHURE E te uliul optat cea Ca 6.5. 74. 7.2. 7.3. 74, — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016; — Ordinul nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private cu modificările și completările ulterioare; — Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu; — Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare — Ordinul nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către ISC a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanțate din fonduri publice; — Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinţelor nr. 486/2007 și al Inspectoratului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emitearea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii — I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcţiilor existente, cu modificările și completările ulterioare; — Ordinul nr. 2/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament pentru gospodărirea apelor; — Ordinul nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcţii”; Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite Sursa de finanțare este bugetul local al Municipiului Timișoara. 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME Certificatul de Urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire Cerificatul de Urbanism nr. 1669 din 23.04.2018 este anexat prezentei documentaţii. Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Planul topografic, vizat O.C.P.I. este anexat prezentei documentaţii. Extrasul de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzut de lege Este anexat prezentei documentaţii. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacității existente Se vor anexa avizele de principiu pentru mediul urban, gestiune deșeuri, reţele edilitare - energie electrică, gaze, apă, canalizare, sănătatea populaţiei, securitate la incendiu. 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminiare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 26/27

HEINBRUCKE sputa ial Cm 7.6. integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică Se va anexa prezentei documentații. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanţei energetice Nu este cazul. Studiu de trafic și studiu de circulaţie, după caz Nu este cazul. Se propun lucrări de reparaţii și reabilitare. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice Nu este cazul. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice Nu este cazul intrucat spatiul studiat nu este monument istoric și nu este situat în zona protejată. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. Nu este cazul. Întocmit, Proiect nr. 553/2019 REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF, STR. IZLAZ, NR. 40, TIMIȘOARA 27/21

CI)