keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 381/15.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spaţii intreţinere si depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RATT Timişoara", str. GĂRII nr. 17, Timişoara

15.07.2019

Hotararea Consiliului Local 381/15.07.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spaţii intreţinere si depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RATT Timişoara", str. GĂRII nr. 17, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-007962/28.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-007962/28.06.2019 - al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.07.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-007962/28.06.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Arhitectului Sef nr. 12/05.04.2019;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 135 din 14.12.2018;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. (c) şi alin. 6, lit (c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin 3, lit. (e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a realizării Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spaţii intreţinere si depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RATT Timişoara", str. GĂRII nr. 17, Timişoara proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, conform avizului favorabil al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiţia reglementării folosinţei terenului de către beneficiarul investiţiei, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA.

Art. 2: Avizarea şi aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spaţii intreţinere si depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RATT Timişoara", str. GĂRII nr. 17, Timişoara, beneficiar SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA, întocmit conform Proiectului nr. U339/2015, realizat de S.C. MELVIN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se stabilesc condiţiile de construire: Funcţiune propusă: Amenajare Centru administrativ, spaţii intreţinere si depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RATT Timişoara", regim de înalţime maxim:
- Corp administrativ cu birouri si dispecerat - Hmax cornisa=12m - P+2E;
- Depozitare biciclete - Hmax cornisa=12m - P+2E;
- Atelier reparaţii biciclete - Hmax cornisa=9m - P+1E;
- Spalatorie biciclete - Hmax cornisa=9m - P+1E;
- spaţii multifuncţionale pentru deservirea populaţiei - Hmax cornisa=18m - P+2E,
POTmax propus=60%, CUTmax propus=1,2; spatii verzi si plantate minim 22,14%; acces auto: se vor asigura accese auto si pietonale de pe strada Gării, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005134/24.10.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.Terenul de 11.021mp este înscris în CF 416707 (CF vechi 15802, top 17684, 17685/1) cad 416707, proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, conform avizului favorabil al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiţia reglementării folosinţei terenului de către beneficiarul investiţiei, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA, retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei REGLEMENTĂRI URBANISTICE - planşa nr. U339.02, Spatii verzi compacte minim 22,14% - conform Deciziei de încadrare nr. 135/14.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu Amenajare Centru administrativ, spaţii intreţinere si depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RATT Timişoara", str. GĂRII nr. 17, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 11.021mp, este înscris în CF 416707 (CF vechi 15802, top 17684, 17685/1) cad 416707, Timişoara, teren intravilan situat în str. GĂRII nr. 17, Timişoara, proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, conform avizului favorabil al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiţia reglementării folosinţei terenului de către beneficiarul investiţiei, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA.
Art. 5: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. U339/2015, planşa nr.U339.04 - ,,Proprietate asupra terenurilor " şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.
Art. 6: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spaţii intreţinere si depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RATT Timişoara", str. GĂRII nr. 17, Timişoara.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA S.A;
- Proiectantului SC MELVIN SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: 03_Edilitare.pdf

3a d 1S dS IS
ATE HM )A ZONA TENT, TRUCT M DE IM FR "GIF PUSA LATII IM BICICLI ARE PI J VERCL R REP RE DEP -ERAT SPATII i AUTO PIETC STICI =18,00r TIME | INICO LIZARE | A DE AP, LIZARE A A DE AP/ A DE CAI PLIN CAN retentie | separe scurgere ometru cord bitmetru .D. AME ATII INT FRU "ATI TIN TATEA | PLA
1YVN3S 1YVLI3I0: D3I0Yd 4 ILVII3I23 “d SIL 00£ UIPEIA JOpA II : ua OYd DVI d Şi LNZIS dV VII ) ent
19
IeW 'Bul IeW 'Bul 103 'use| 1 lUIS NV 'IS VUAVOSINIL - O “BL 'JU nosau zu p— | d ar-ahi 1LSIX SV,
sral: S birou 9 IDO AQ mihaiu R CIFi NUME edana PE! ia OPROIL ia OPROIL
a Ss,
0 Oz dy Ve SL BIS 14 > 'Z0L Lb-9Sz-0i > NI; u ANI Ă N LIS INI — 31
= ar = HI = VI 1 = HSC 1= UE — 15 —_ — 1) —_
ATT nr. 1 -IU ETE (Hi IISTRA' 18m) )ARA
/ ANII
BIC IMIS , Stri LIT RBANI: ENTE EP, P+' ARE SII OPUSA E NAJAT II / SPALA E BICII 12m) UNCTII JS OPUS Ss: P TARA RA EXIST Adf A PROP SA E PLUVIZ = PLUVIA idrocart CENTRU E SI DEF CICLETE A, str. Gi NSPORT ATIEI A-CAN
ICLE OAR ada C ARI TIC DE |, P+4) PARCA >ROPU NTORIE CLETE. DNALE ENTA CL 25, Ad25 USA LA PROI uri | ADMINI: 'OZITARI RATTTI arii nr. 17 "PUBLIC SDILIT AL
TE R sarii DETAL RE S BICICL / ADMIN (Hmax= 20/220Ci 0, Ad 80 STRATIV E, PISTE MISOAR, > TIMISC ARE
LIU "AR NL LIMITA L EXIS CONS (REGII LINII C PRO CIRCU PISTA! TROTL SPATII ATELIE CLADII DISPEI corp A ACCES ACCES BANI 60,00% = 1.20 ornisa : )E INAI E TEF — CANA RETE - CANA ” RETE - RETE - PREAI 3azin de ecantol ura de amin ap amin rai amin de oiect: PU SF PEN" neficiar: SOCIE lu plansa:
r r NuVIE vEvESSI u “uewO Dyd VA A
max=71r rE/ . proiect: J339/20 Za" PUD Etapa /
| BANO Nb CC
dV ALIS N VL RYVOSIV Ia MINILIUY y ep 10) < IVI 11SIX3 V J3VN3I HIa3- NdOăc 4d TVN IdOYd JILIAN =XeUWIH) ILVA |I3NV 3 Yd 31: A VAM INILTVI LSIXJ II N NVla IdA

Atasament: 02_Reglementari_urbanistice!.pdf

3.00

4 cm strat de uzura din BA 16 (beton asfaltic )

6 cm strat de baza din BAD 20 (beton asfaltic deschis)

15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta

35 cm strat de fundatie din balast stabilizat 0-70

2,0 %2,0 %

bordura din beton de ciment 20x25 cm

fundatie din beton de ciment C25/30

PARTE CAROSABIL ZONA VERDE

EXISTENT

TROTUAR

EXISTENT

PARCARE

PROIECTATA

5.00 5.00

6.00

PARCARE

PROIECTATA

ZONA

VERDE

P.T.T. 2

4 cm strat de uzura din BA 16 (beton asfaltic )

6 cm strat de baza din BAD 20 (beton asfaltic deschis)

15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta

35 cm strat de fundatie din balast stabilizat 0-70

3.000.30 0.30

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

parc rezervoare prod. chimice

S

T

R

. G

A

R

I I

S.C.C.F. Santier 32 Depozit

1

6

B

0.3

1

S

. C

. C

O

N

F

E

T

S

. A

.

1

6

I.J.P.I.P.S. TIMIS

1

4

S

T

R

. G

A

R

I I

Statia C.F.R.

Gara de Nord

1

2

A

5

0

0

O

L

F

2

2

0

0

1

2

5

2

5

0

5

0

0

O

L

1

2

5

F

8

0

F 7

0

/

7

5

2

5

0

2

2

0

0

5

0

0

1

2

5

2

2

0

0

5

0

0

6

0

0

CV

F

8

0

7

0

/

1

0

5

F

P

R

8

0

0

3

0

0

1

2

5

5

0

0

P

R

3

0

0

8

0

0

2

2

0

0

479050 479050

2 0

4 2

0 0

2 0

4 3

0 0

Z

. V

.

Z

. V

.

1

3

4

5

6

8

9

10

6

7

. 3

6

6

4

m

A

d

2

5

0

A

d

1

5

0

A

d

8

0

A

i d

8

0

C

2

2

0

/ 2

2

0

C

i

7

0

/

1

0

5

3

0

0

.

8

5

8

6

479050

479150

479050

479150

479050

479150

2 0

4 1

0 0

2 0

4 2

0 0

2 0

4 3

0 0

2 0

4 1

0 0

2 0

4 2

0 0

2 0

4 3

0 0

1

4

. 5

7

m

1

3

7

. 9

7

7

6

m

6

8

.

4

2

3

4

m

1

2

9

. 8

5

3

6

m

4

4

. 8

9

4

8

m

2

2

.

5

7

8

5

m

1

7

.

7

6

6

0

m

3

9

.

3

6

8

1

m

4

.

2

8

9

3

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

9

1 1 5

1 0 3

1

6

479050

2 0

4 3

0 0

479050

479150 479150

479050

479150

2 0

4 1

0 0

2 0

4 2

0 0

2 0

4 3

0 0

2 0

4 1

0 0

2 0

4 3

0 0

2

2

,

6

3

1

5

4

9

, 6

2

3

, 8

9

1

9

, 8

5

1

5

, 6

4

4

, 6

6

, 7

5

5

, 8

5

1

9

, 6

5

3

0

P

+

2

E

H

m

a

x

c

o

r n

i s

a

=

1

2

m

P

+

1

E

H

m

a

x

c

o

r n

i s

a

=

9

m

c

o

r p

A

c

o

r p

B

c

o

r p

C

2

0

, 2

Z

.

V

.

f i g

. B

2

R3.0000

R3.0000

R3.0000

R3.0000

5

, 5

2

4

, 5

5

1

4

, 5

5

8

0

, 5

1

8

1

6

1

4

1

7

1

3

1

5

1

2

1

9

2

1

3

4

5

6

4

1

1

1

0

7

8

9

6

5

2

3

1

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

4

4

, 9

P

+

2

E

H

m

a

x

c

o

r n

i s

a

=

1

8

m

4

8

, 6

5

2

2

,

8

5

1

8

, 5

2

1

,

9

PLAN URBANISTIC DE DETALIU ATELIER BICICLETE RATT TIMISOARA Timisoara, strada Garii nr. 17P.U.D.

2 - REGLEMENTARI URBANISTICE

LIMITE

LIMITA DE PROPRIETATE conform CF nr. 416707

POST TRAFO EXISTENT

CALEA FERATA EXISTENTA (Hmax cladire Gara = 23m)

ZONIFICARE FUNCTIONALA

LIMITA PARCELE INVECINATE

PROPUNERE AMPLASARE CLADIRI (CORP A , CORP B SI CORP C)

SPATIU VERDE AMENAJAT PROPUS

ZONA DRUMURI, PLATFORME SI PARCARI PROPUSA

ZONA DE IMPLANTARE EDIFICABIL PROPUS

(CENTRU ADMINISTRATIV, SPATII INTRETINERE, ATELIER,

DEPOZITARE BICICLETE SI SPATII MULTIFUNCTIONALE PENTRU DESERVIREA

POPULATIEI PROPUSA)

REGIM DE INALTIME max P+2E, H maxim = 18m)

- Zona construibila va fi retrasa obligatoriu :

- la strada Garii: 3.0 m

- la strada Gelu: corp C se va alinia la cladirea din vecinatate

corp A si corp B se vor alinia la strada Gelu

- 77 locuri de parcare in incinta

- corp A: spatii multifunctionale pentru deservirea populatiei

- corp B: depozit biciclete la parter si birouri / administrativ/dispecerat la etaj

- corp C: Atelier biciclete, spalatorie biciclete

- In exteriorul limitei de implantare se vor putea amenaja

platforme de parcare, spatii verzi, retele si echipamente

tehnico-edilitare, panouri publicitare.

BILANT TERITORIAL

ALEI BICICLETE SI ZONA VERDE PROPUSA

ACCES AUTO si PIETONAL PROPUS

ZONA DE PROTECTIE CFR 100m

ZONA DE SIGURANTA CFR 20m

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

REGLEMENTARI URBANISTICE U339.02

1:1000

INDICI URBANISTICI

P.O.T. = 60,00%

C.U.T. = 1.20

REGIM DE INALTIME PROPUS : P + 2E

H max cornisa = 18m

profil strada Garii

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

MELVIN

arhitectura, urbanism, management de proiect si consulting

SPECIFICATIE NUME

SEMNATURA

Scara:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Proiect:

Titlu plansa:

Data:

Beneficiar:

Nr. proiect:

Faza:

Pl.nr.:

P.U.D. AMENAJARE CENTRU ADMINISTRATIV,

SPATII INTRETINERE SI DEPOZITARE, PISTE

PENTRU "ATELIER BICICLETE RATT TIMISOARA"

TIMISOARA, str. Garii nr. 17

U339/2015

arh. Loredana PESCARU

arh. Loredana PESCARU

str. Tudor Vladimirescu nr. 19A, birou 9

300 175 RO - TIMISOARA

PUD

Etapa 2

arh. Loredana PESCARU

tel./fax +40-256-441 102,

e-mail: [email protected]

Aprilie

2019

297x840

PIETONAL / CAROSABIL PE DOMENIUL PUBLIC

CONSTRUCTII EXISTENTE IN VECINATATE, REGIM DE INALTIME P, P+1, P+4

SPATIU VERDE / ALINIAMENT

Atasament: 01_Incadrarer_-_Existent.pdf

parc rezervoare

parc rezervoare prod. chimice

S

T

R

. G

A

R

I I

S.C.C.F. Santier 32 Depozit

1

6

B

0.3

S

. C

. C

O

N

F

E

T

S

. A

.

1

6

I.J.P.I.P.S. TIMIS

1

4

S

T

R

. G

A

R

I I

Statia C.F.R.

Gara de Nord

O

L

1

2

5

2

5

0

5

0

0

O

L

1

2

5

F

8

0

F 7

0

/

7

5

2

5

0

2

2

0

0

5

0

0

1

2

5

2

2

0

0

5

0

0

6

0

0

CV

F

8

0

7

0

/

1

0

5

F

P

R

8

0

0

3

0

0

1

2

5

5

0

0

P

R

3

0

0

8

0

0

8

0

F

3

0

0

7

0

/

1

0

5

P

R

479050 479050

2 0

4 2

0 0

2 0

4 3

0 0

Z

. V

.

Z

. V

.

1

3

4

5

6

8

9

10

6

7

. 3

6

6

4

m

A

d

2

5

0

A

d

1

5

0

A

d

8

0

A

i d

8

0

C

2

2

0

/ 2

2

0

C

i

7

0

/

1

0

5

3

0

0

.

8

5

8

6

3

0

4

.

3

8

8

2

C

O

L

E

C

T

I

V

E

479050

479150

479050

479150

479050

479150

2 0

4 1

0 0

2 0

4 2

0 0

2 0

4 3

0 0

2 0

4 1

0 0

2 0

4 2

0 0

2 0

4 3

0 0

1

4

. 5

7

m

1

3

7

. 9

7

7

6

m

6

8

.

4

2

3

4

m

1

2

9

. 8

5

3

6

m

4

4

. 8

9

4

8

m

2

2

.

5

7

8

5

m

1

7

.

7

6

6

0

m

3

9

.

3

6

8

1

m

4

.

2

8

9

3

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1 9

1 1 5

1 0 3

n

r . t o

p

. 1

7

6

8

5

/ 1

S

=

1

8

9

5

m

p

n

r . t o

p

. 1

7

6

8

4

S

=

9

1

2

6

m

p

N 1 - SITUATIA EXISTENTA

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

MELVIN

arhitectura, urbanism, management de proiect si consulting

SPECIFICATIE NUME

SEMNATURA

Scara:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Proiect:

Titlu plansa:

Data:

Beneficiar:

Nr. proiect:

Faza:

Pl.nr.:

P.U.D. AMENAJARE CENTRU ADMINISTRATIV,

SPATII INTRETINERE SI DEPOZITARE, PISTE

PENTRU "ATELIER BICICLETE RATT TIMISOARA"

TIMISOARA, str. Garii nr. 17

INCADRARE IN TERITORIU

U339/2015

U339.01

1:1000

arh. Loredana PESCARU

arh. Loredana PESCARU

str. Tudor Vladimirescu nr. 19A, birou 2

300 175 RO - TIMISOARA

PUD

Etapa 2

arh. Loredana PESCARU

420x840

tel./fax +40-256-441 102,

e-mail: [email protected]

Aprilie

2019

LIMITE

LIMITA DE PROPRIETATE conform CF nr. 416707

POST TRAFO EXISTENT

ZONE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PLATFORME BETONATE EXISTENTE

PIETONAL / CAROSABIL PE DOMENIUL PUBLIC

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, REGIM DE INALTIME P, P+1

ACCESE AUTO SI PIETONALE EXISTENTE

CALEA FERATA EXISTENTA

ZONIFICARE FUNCTIONALA

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE, REGIM DE INALTIME P+4

CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC

ag=0,20g, Tc=0,7s

adancimea de inghet=0,6-0,7m

stratificatie teren:

0-1.4m umplutura formata din pamant nisipos cu fragmente

de materiale de constructii

1.4 - 5.2m argila prafoasa, cafeniu-cenusiu, plastic consistenta,

umeda apoi saturata,

5.2 - 6.0m nisip argilos, cafeniu-cenusiu, mediu indesat

6.0 - 7.0m nisip mijlociu, cenusiu, indesat, inundat (strat

neepuizat pana la adancimea

de investigare)

NH = -2.9m

pconv = 200-250 kPa

RETEA DE CANALIZARE EXISTENTA C220/220, 70/105

RETEA DE APA EXISTENTA Ad 125, Ad 250, Ad 80

RETELE EXISTENTE

LEA JT in exploatare

LEA JTIP in exploatare

LES MT in exploatare

RETEA E-On

G

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SC. 1:5000

AMPLASAMENT STUDIAT

PRIN PUD

LIMITA PARCELE INVECINATE

SPATIU VERDE / ALINIAMENT

EXTRAS DIN PUG TIMISOARA - UTR 3

SITUATIA EXISTENTA

Zona de protectie CFR 100m din ax

PLAN URBANISTIC DE DETALIU ATELIER BICICLETE STP TIMISOARA Timisoara, strada Garii nr. 17P.U.D.

VEDERE STRADA GELU VEDERE STRADA GARII VEDERE PARCELA VEDERE STRADA NUFAR

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

Nr. UR2019-007962/28.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”,

str. GĂRII nr. 17, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-007962/21.05.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, prin care se propune amplasarea unor spatii multifunctionale pentru deservirea populatiei, un centru administrativ, spații de tip atelier pentru întreținerea și depozitarea bicicletelor, spatii de parcaje, drumuri și alei de incintă atat auto cat si pentru ciclisti, cat si spatiu verde.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-007962/17.05.2019, privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 12 din 05.04.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3385/08.08.2017, prelungit, precum

şi Decizia de încadrare nr. 135 din 14.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUD - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru

”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiția reglementării folosinței terenului de către beneficiarul investiției, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, proiectant SC MELVIN SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. - Arh. Loredana Marilena L. PESCARU, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 11.12.2017, cu ocazia demarării Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în luna mai 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017- 019584/16.01.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUD - " Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea şi consultarea publicului în această etapă, se va face în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MELVIN S.R.L., proiect nr. U339/2015, la cererea beneficiarului SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUD - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, în suprafaţă totală de 11.021mp, este amplasat în partea de vest a municipiului Timişoara, delimitat la nord - strada Gării, la est - strada Gelu, la sud - parcelă cu o clădire aparținând Regionalei CFR Secția L3 și L4; la sud/vest - parcela cu nr. top. 17685/2 pe care se află amplasată o clădire de locuit colectivă (bloc P+4, locuințe pentru nefamiliști), la nord/vest - strada Nufăr.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria curţi construcţii, în suprafaţă totală de 11.021mp, este înscris în CF 416707 (CF vechi 15802, top 17684, 17685/1) cad 416707, proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiția reglementării folosinței terenului de către beneficiarul investiției, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, proiectant SC MELVIN SRL.

Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, propune amplasarea unor spatii multifunctionale pentru deservirea populatiei, un centru administrativ, spații de tip atelier pentru întreținerea și depozitarea bicicletelor, spatii de parcaje, drumuri și alei de incintă atat auto cat si pentru ciclisti, cat si spatiu verde.

Pe parcela studiată se vor asigura accese auto si pietonale de pe strada Gării, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005134/24.10.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005134/24.10.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 12 din 05.04.201 sunt următorii:

Se propune amplasarea unor spatii multifunctionale pentru deservirea populatiei, un centru administrativ, spații de tip atelier pentru întreținerea și depozitarea bicicletelor, spatii de parcaje, drumuri și alei de incintă atat auto cat si pentru ciclisti, cat si spatiu verde:

Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: - P.O.T.max. = 60 % - C.U.T.max. = 1,2 - Corp administrativ cu birouri si dispecerat - Hmax cornisa=12m – P+2E; - Depozitare biciclete - Hmax cornisa=12m – P+2E; - Atelier reparații biciclete - Hmax cornisa=9m – P+1E; - Spalatorie biciclete - Hmax cornisa=9m – P+1E; - spații multifuncționale pentru deservirea populației - Hmax cornisa=18m – P+2E;

— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

- retrageri minime faţă de limitele laterale și posterioare conf. planșei nr. U339.02 „Reglementări Urbanistice”.

Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 135/14.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului – minim 22,14% din suprafata terenului. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005134/24.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 896/09.10.2018. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar reglementarea situației juridice din CF și după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. U339/2015, planşa nr. U339.04 – „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUD - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, Timişoara va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a realizării Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiția reglementării folosinței terenului de către beneficiarul investiției, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA;

2. Avizarea şi aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații

intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, beneficiar SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, întocmit conform proiectului nr. U339/2015, realizat de S.C. MELVIN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

3. Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune amplasarea unor spatii multifunctionale pentru deservirea populatiei, un centru

administrativ, spații de tip atelier pentru întreținerea și depozitarea bicicletelor, spatii de parcaje, drumuri și alei de incintă atat auto cat si pentru ciclisti, cat si spatiu verde: Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: - P.O.T.max. = 60 % - C.U.T.max. = 1,2 - Corp administrativ cu birouri si dispecerat - Hmax cornisa=12m – P+2E; - Depozitare biciclete - Hmax cornisa=12m – P+2E; - Atelier reparații biciclete - Hmax cornisa=9m – P+1E; - Spalatorie biciclete - Hmax cornisa=9m – P+1E; - spații multifuncționale pentru deservirea populației - Hmax cornisa=18m – P+2E; - retrageri minime faţă de limitele laterale și posterioare conf. planșei nr. U339.02 „Reglementări Urbanistice”.

Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 135/14.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului – minim 22,14% din suprafata terenului. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-005134/24.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 896/09.10.2018.

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată;

— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

4. Prezentul Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria curţi construcţii, în suprafaţă totală de 11.021mp, este înscris în CF 416707 (CF vechi 15802, top 17684, 17685/1) cad 416707, proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiția reglementării folosinței terenului de către beneficiarul investiției, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, proiectant SC MELVIN SRL.

5. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar reglementarea situației juridice din CF și

după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. U339/2015, planşa nr. U339.04 – „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

6. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD - Amenajare Centru

administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timișoara, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă

cu prevederile prezentului Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. MELVIN S.R.L., proiect nr. proiect nr. U339/2015, întocmit la cererea beneficiarului SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Monica MITROFAN

— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-007962/28.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”,

str. GĂRII nr. 17, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUD Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, este amplasat în partea de vest a municipiului Timişoara, delimitat la nord - strada Gării, la est - strada Gelu, la sud - parcelă cu o clădire aparținând Regionalei CFR Secția L3 și L4; la sud/vest - parcela cu nr. top. 17685/2 pe care se află amplasată o clădire de locuit colectivă (bloc P+4, locuințe pentru nefamiliști), la nord/vest - strada Nufăr.

Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria curţi construcţii, în suprafaţă totală de 11.021mp, este înscris în CF 416707 (CF vechi 15802, top 17684, 17685/1) cad 416707, proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiția reglementării folosinței terenului de către beneficiarul investiției, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, proiectant SC MELVIN SRL.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic de Detaliu Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si

depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”,, strada GĂRII nr. 17, Timişoara, propune amplasarea unor spatii multifunctionale pentru deservirea populatiei, un centru administrativ, spații de tip atelier pentru întreținerea și depozitarea bicicletelor, spatii de parcaje, drumuri și alei de incintă atat auto cat si pentru ciclisti, cat si spatiu verde.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUD - Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, au fost obţinute: Certificatului de Urbanism nr. 3385/08.08.2017, prelungit, Decizia de încadrare nr. 135 din 14.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, precum şi Avizul Arhitectului Șef nr. 12 din 05.04.2019;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu Amenajare Centru administrativ, spații intreținere si depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete RATT Timișoara”, str. GĂRII nr. 17, Timişoara, proprietar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, conform avizului favorabil al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 2 Vest nr. UR2019-7962/28.06.2019, cu condiția reglementării folosinței terenului de către beneficiarul investiției, al dreptului de administrare în fav. SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, proiectant SC MELVIN SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: 04_Juridic.pdf

BG N A P = A i | | A.) PROPRIETATE PRIVATA
F. Santier 32 Dort n E 7 GE Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice
Teren proprietate privata cu interdictie de construire m 5 i nl lila aa La ala a m LI 5 ml
avdilU ULoVUIAlUA UL opdlUU VOTIUL
'P B.) PROPRIETATE PUBLICA
Us | | | Teren proorietate publica de interes local
Teren pronrrietate publica de interes national
AI MI MAT ATM TI PROIECTAT DESENAT arh. Loredana PESCARU arh. Loredana PESCARU 2019 207x594 FROFRILIATEA ASUFRA TERENURILOR | U339.04
TI mn mm numi rm m m mmm TI + | | PLAN URBANISTIC DE DETALIU. ATELIER BICICLETE RATT TIMISOARA |
| a ma | | l ] SUddd |
(6) MEL VIN Proiect: P.U.D. AMENAJARE CENTRU ADMINISTRATIV, r. proiect: CDATIIN INTOCTINCDC CI ADATVITADC DICTC = = n 7 n 2
urbanism, management de proiect si consuling TDI mA TEI CD DIC Der TIC Iom AC II PENTRU "ATELIER BICICLETE RATT TIMISOARA” rd str. Tudor Vladimirescu nr. 19A, birou 9 tel./fax +40-256-441 102, 300 175 RO - TIMISOARA a-mail. malvin office com TIMISOARA. str. Garii nr. 17
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: 1:1000 Beneficiar: S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Faza: PUD Ciana O
Drille
TA
| — STI 4-FRUITRILIALEA ASUIRA
eesti mo PTT si 2 ll I ECENNRA IN
Statia C. F. R. Gara de rd nm =” E Si 1
LIMITE
Limita teren propus pentru reglementare drept de administrare in rangul incheierii 2414 din 24.06.1963
| Cr TISE LT 3 m _I | | pentru SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA A S-- P+2 ma”! limita narnala avictanta
1 S.C. C.F. Santier 82 Depozit mm ERE pe E SATE E E
NI TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Atasament: Memoriu_PUD_aprilie_2019.pdf

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

1

DENUMIREA LUCRĂRII:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

- Amenajare centru administrativ, spații întreținere și

depozitare, piste pentru “Atelier Biciclete S.T.P. Timișoara

( Fosta R.A.T.T.)”-

situate în strada Gării nr. 17

AMPLASAMENT: Teren intravilan, municipiul Timișoara,

Str. Gării, nr. 17, C.F. nr. 416707 Timișoara,

nr. top. 17684, 17685/1

BENEFICIAR: S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC

TIMIȘOARA S.A.

(fosta REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT

TIMISOARA)

PROIECT NR.: U 339 / 2015

FAZA: PUD-ETAPA 2

DATA: APRILIE 2019

PROIECTANT: SC MELVIN SRL

DIRECTOR: Ing. Daniel PESCARU

URBANISM: Arh. LOREDANA PESCARU

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

2

2. B O R D E R O U

A. P I E S E S C R I S E

1. FOAIE DE CAPĂT

2. BORDEROU

3. MEMORIU DE PREZENTARE

6. CERTIFICAT DE URBANISM nr. 3385 din 08.08.2017, prelungit

4. EXTRAS CARTE FUNCIARA nr. 416707 TIMIȘOARA

5.STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR

6. AVIZE SI ACORDURI CONFORM CU

B. P I E S E D E S E N A T E

1. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ / SITUAȚIA EXISTENTĂ ............................. PL. NR. U339.01

2. REGLEMENTĂRI URBANISTICE ………………………….................. PL. NR. U339.02

3. ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA............................................... PL. NR. U339.03

4. POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANISTICĂ................................. PL. NR. U339.05

5. PROPUNERE DE VOLUMETRIE .……………............................... PL. NR. U339.06

6. STUDIU DE INSORIRE - VARA…………………. ................................ PL. NR. U339.07

7. STUDIU DE INSORIRE - IARNA………………. ................................ PL. NR. U339.08

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

3

M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

- Denumire proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU – Amenajare centru administrativ,

spații întreținere și depozitare, piste pentru

“Atelier Biciclete S.T.P. Timișoara (fosta R.A.T.T.)”

- Beneficiar: S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

( FOSTA R.A.T.T.)

- Amplasament: Teren intravilan, municipiul Timișoara, Str. Gării, nr. 17,

C.F. 416707 Timișoara, nr. top. 17684, 17685/1

- Proiectant general: S.C. MELVIN S.R.L.

- Proiectant de specialitate:

Urbanism: S.C. MELVIN S.R.L. – arh. Loredana Pescaru

Echipare edilitara: SC AMIDO AQUA PROIECT SRL – ing. Maria Oproiu

- Numar proiect: U339/2015

- Faza de proiectare: P.U.D. – Plan Urbanistic de Detaliu

- Data elaborarii: APRILIE 2019

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Prezentul PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU este elaborat ca urmare a solicitării specificate în Certificatul de Urbanism nr. 3385 din 08.08.2017, prelungit, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Este vizată studierea și organizarea unui amplasament urban, compus din două parcele cadastrale alăturate, pe care Primăria Municipiului Timișoara, prin administratorul ei – STPT, intenționează amplasarea unor spatii multifunctionale pentru deservirea populatiei, un centru administrativ, spații de tip atelier pentru întreținerea și depozitarea bicicletelor, spatii de parcaje, drumuri și alei de incintă atat auto cat si pentru ciclisti, cat si spatiu verde.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE

În conformitate cu PUG Timișoara, aprobat prin HCL Timișoara nr. 157/2002, prelungită cu HCL Timișoara nr. 107/2014, amplasamentul studiat se află în “Zonă de circulație rutieră și construcții aferente, protecție CFR”, UTR 3, la limita cu UTR 4.

În conformitate cu RLU aferent PUG, pentru construcțiile aferente căilor de comunicație se recomandă întocmirea unor documentații de urbanism, iar intervențiile din zonă se vor face numai pe bază de PUD aprobat, încadrându-se în prevederile PUG.

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

4

Studiile de fundamentare elaborate anterior pentru amplasamentul în cauză sunt: - Suportul cadastral și topografic, în sistem de coordonate STEREO 70 – Plan de situație; - Studiul geotehnic preliminar “Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare,

piste pentru “Atelier Biciclete S.T.P. Timișoara (fosta R.A.T.T.)” – faza PUD – proiect nr. 3542 / 2015, elaborat de S.C. GEOSOND S.R.L.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

În prezent, în vecinătatea zonei studiate nu sunt în curs de elaborare alte documentații de urbanism.

Menționăm că tendința de dezvoltare a Municipiului Timișoara prevede, între altele, ocuparea și construirea acestei zone.

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ / CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea central-vestică, la sud de zona pe care se dezvoltă triajul aferent Gării de Nord Timișoara, cu adresa poștală - Strada Gării nr. 17.

Terenul este înscris în C.F. 416707 Timișoara (provenită din CF nr. 15802 Timișoara), parcelele cadastrale cu nr. top. 17684, 17685/1, cu suprafața totală de 11.021 mp. Cele două parcele, alipite, pot fi descrise astfel:

o parcela cu nr. top. 17685/1, are formă de L și o suprafață de 1.895 mp; o parcela cu nr. top 17684, are formă trapezoidală și o suprafață de 9.126 mp.

Din punct de vedere juridic, terenul se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, întabulare, drept de proprietate, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, unificare, schimb, donațiune, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 din anul 1959, iar Societatea de Transport Public Timișoara are drept de administrare operativă, cu încheierea nr. 2414 / 24.06.1963.

Terenul este actualmente liber de construcții și se prezintă ca o platformă cu porțiuni betonate de teren și vegetație necontrolată de talie mică și mare.

Toate cele 4 laturi ale amplasamentului sunt împrejmuite, astfel: o La est, sud și parțial nord - împrejmuire opacă din ziduri de cărămidă plină, foști pereți

exteriori ai clădirilor de incintă demolate, în stare bună, care pot fi păstrați ca împrejmuire, cu lucrări aferente de consolidare;

o La nord - împrejmuire opacă din panouri de beton și porți transparente din profiluri și elemente metalice;

o La vest - împrejmuire opacă din panouri de beton.

Vecinătățile terenului studiat sunt: - la NORD - strada Gării, carosabil cu 4 benzi, cu trafic auto și linie dublă de troleibuz spre

Solventul, trotuar și zonă verde îngustă pe latura dinspre amplasament; - la EST - strada Gelu, carosabil cu 2 benzi, trafic auto de regulă riveran, trotuare și zone verzi

late, bogat plantate cu copaci pe ambele laturi;

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

5

- la SUD - parcelă cu destinația curți-construcții, pe care se află amplasată o clădire D+P+1, cu acces dinspre strada Gelu, aparținând Regionalei CFR Secția L3 și L4;

- - la VEST, astfel: o sud - vest - parcela cu nr. top. 17685/2 cu destinația curți-construcții, pe care se află

amplasată o clădire de locuit colectivă (bloc P+4, locuințe pentru nefamiliști), o nord - vest - strada Nufăr, carosabil cu 2 benzi, trafic auto de regulă riveran, trotuar și

zonă verde pe latura dinspre amplasament.

Distantele fata de vecinatati, masurat de la perimetrul unitatii pana la fatadele vecine : -la NORD - strada Garii, drum cu patru benzi de circulatie, prospect stradal de 20m -la SUD - cladire apartinand Regionalei CFR - 4.10m

imobil cu destinatia de locuinta - 22.80m -la sud -VEST - imobil cu destinatia de locuinta - 5.25m / 1.00m -la EST - imobil cu destinatia de servicii (Sediu Glissando) - 24.00m

Cele două parcele sunt accesibile de pe strada Gării (dinspre nord, prin intermediul a două accese existente – poartă auto culisantă pe șine și poartă pietonală) și de pe strada Gelu (dinspre est, printr-un acces existent – poartă auto și pietonală).

Caracterul zonei din care face parte amplasamentul studiat este unul predominant industrial, cu insule de zone de locuit modeste, totul fiind marcat de vecinătatea cu triajul extins al Gării de Nord Timișoara. Zona este construită rarefiat, cu o notă pregnantă de periferie.

Amplasamentul se află situat în afara zonei protecție si siguranta a căii ferate.

Tipul de proprietate asupra terenurilor este: - domeniu public de interes local și național (căile de circulație auto limitrofe și calea ferată – la

nord, est și vest); - proprietate privată a persoanelor fizice și / sau juridice – la sud.

Studiul geotehnic preliminar elaborat pentru faza PUD relevă, sintetic, următoarele concluzii: - categoria geotehnică 1 – risc geotehnic redus; - teren plan orizontal, neafectat de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea; - depozite aluvionare cuaternare recente, acoperite de umpluturi eterogene, necompactate; - parametri: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 s (conf. P100-1/2013); - adâncimea de îngheț este de 0,6 ÷ 0,7 m (conform NP 112-2014); - succesiune stratigrafică: umplutură pământ nisipos, pachet coeziv alcătuit din argilă prăfoasă,

nisip argilos, nisip mijlociu; - adâncime apă subterană = 3,5 m, nivelul liber al acviferului = 2,9 m față de CTN, fără influență

asupra fundațiilor imobilelor propuse; - adâncimea minimă de fundare recomandată este de 1,5 m față de CTN, de tip fundare directă

sau fundare pe o pernă de balast de 40 ÷ 50 cm grosime; - presiunea convențională de bază 200 ÷ 250 kPa; - se recomandă luarea de măsuri de sporire a rigidității fundațiilor, conform NP 112-2006; - executarea săpăturilor se va face în perioade sărace în precipitații; - condiții geologice naturale favorabile – categoria terenuri medii.

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

6

În conformitate cu datele obținute din avizele solicitate către Primăria Municipiului Timișoara, echiparea tehnico-edilitară a zonei cuprinde următoarele tipuri de rețele urbane: - Alimentare cu apă:

o pe str. Gării – A - d250 și A - d150; o pe str. Gelu – A - d80 și Aid - 80 (incendiu).

- Canalizare: o pe str. Gării – C - 220/220 CI; o pe str. Gelu – C - 70/105.

- Alimentare cu energie electrică: o pe str. Gării – LES mt (în exploatare) spre PT și LEA jtip (în exploatare); o pe str. Gelu – LEA jt (în exploatare) și PT (post transformare)

- Alimentare cu gaz – distribuție pe str. Gării și pe str. Gelu; - Telefonie – fără rețea subterană; - Transport în comun (STPT) – fără rețea subterană (există doar rețea aeriană linie troleibuz).

Prin urmare, zona este suficient dotată pentru a asigura utilitățile preconizate: branșament apă, racord canal, racord electric, racord gaz.

4. REGLEMENTĂRI / CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

Obiectivele solicitate prin Tema-program, elaborată de beneficiar (S.T.P.T. - fosta RATT), vizează abordarea amenajării celor două parcele : cu nr. top 17684, de formă trapezoidală, cu suprafața de 9.126 mp și cu nr. top. 17685/1, în formă de L, cu suprafața de 1.895 mp, în total 11.021 mp.

Dimensiunile maxime ale terenului sunt: 174,74m x 68,42m.

Functiunea propusa: - Corp administrativ cu birouri si dispecerat (Hmax cornisa = 12m – P+2E) - Depozitare biciclete (Hmax cornisa = 12m – P+2E) - Atelier reparatii biciclete (Hmax cornisa = 9m – P+1E) - Spalatorie biciclete (Hmax cornisa = 9m – P+1E) - Spatii multifunctionale pentru deservirea populatiei (Hmax cornisa = 18m – P+2E)

Se propune un POT max = 60,00 % CUT max = 1,20

Propunerile din prezentul PUD sunt în concordanță cu prevederile PUG Municipiul Timișoara.

Necesitatea și oportunitatea înființării unui centru administrativ și a unor spații destinate întreținerii, depozitării și reparării bicicletelor a apărut ca urmare a implementării în municipiu a sistemului VELO TM – transportul public intermodal cu biciclete. Potrivit acestui sistem, în diferite puncte din oraș sunt amplasate stații din care bicicletele pot fi închiriate pe bază de card și utilizate pe orice traseu, cu condiția garării lor în locurile special amenajate (stații modulate).

În prezent, în municipiu sunt amplasate și funcționează 25 stații, bicicletele disponibile fiind garate / fixate pe un sistem modulat (cu număr variabil de module aferent fiecărei stații), un modul găzduind un număr de 5 biciclete.

Prin urmare, centrul propus este o piesă de importanță în acest sistem, având în vedere necesitatea obligatorie a service-ului pentru biciclete, depozitarea lor pe categorii de uzură și administrarea întregului sistem.

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

7

În mare, suprafața de 11.021 mp va fi destinată pentru 4 zone funcționale:

1. Zona constructii (Szonă tehnică = 3 578 mp), accesibilă personalului care îl deservește și care va cuprinde:

a. Corp A - Spatii multifunctionale pentru deservirea populatiei (P+2E) cu H max cornisa =18m

b. Corp B - Clădire pentru depozitare biciclete la parter si etaj, cu o capacitate de 450 biciclete.si cu funcțiune administrativă la etajul 2 cu următoarele spații: dispecerat, vestiare pe sexe, magazie, 3 birouri, sală ședințe, oficiu, grupuri sanitare pe sexe (P+2E) cu H max cornisa=12m;

c. Corp C - Atelier reparații biciclete, spălătorie pentru biciclete si magazie (P+1E) cu H max cornisa=9m;

Zona tehnică se va alinia la cladirea P+2E de la strada Garii si cu constructiile de pe strada Gelu. Accesul auto și pietonal pentru zona administrativa se va realiza din strada Gelu, iar pentru pista de biciclete se va propune un acces pietonal suplimentar de pe strada Garii..

2. Zona de parcare (Sacces = 1 379 mp), destinată atât personalului, cât și publicului este situată în partea de nord-vest a parcelei, adiacent la strada Gării. Aici este poziționat și acces în incintă spre pista de biciclete, acces auto cu 2 benzi de circulație carosabilă și trotuar. Spre str. Gării sunt prevăzute: 35 locuri de parcare auto pentru public, 2 locuri de parcare auto pt. persoane cu handicap, rasteluri pt. parcarea bicicletelor, cabină poartă si zone verzi. Cu acces din strada Gelu sunt propuse 40 locuri de parcare auto pentru personal. In partea de sud este propusa pista pentru biciclete cu acces din strada Garii.

3. Zona cu alei pentru ciclisti (Salei biciclete = 3 625 mp), accesibilă atât publicului cât și personalului, cuprinde un sistem de alei destinate învățării regulilor de circulație, trotuare, piste de biciclete pentru incercarea bicicletelor din dotare, zone verzi amenajate.

Zona va fi deschisa publicului doar in timpul zilei (va avea un program de functionare intre orele 9 - 20), iar nivelul zgomot nu va depasi 55 dB si , respectiv, curba Cz 50. Modul de alcătuire al poligonului întrunește o multitudine de configurații din realitate: sens giratoriu, curbe, platforme de întâlnire, porțiuni drepte, treceri de pietoni, semafoare, semne de circulație, etc.

4. Zona verde (Szona verde = 2 439 mp) În ceea ce privește zonele verzi propuse, acestea se pot clasifica în două categorii: - Zone verzi amenajate cu suprafețe vaste sau limitate in functie de pozitie, plantate cu gazon, arbori si arbusti; - Zone verzi din partea aleilor de ciclisti – cu suprafețe amenajate peisager, partere florale și elemente de vegetație și specii variate, de dimensiuni mici, medii și mari.

Având în vedere vecinătățile, ansamblul de construcții propuse preia regimului de aliniere al clădirilor din vecinatate: corp A aliniat cu cladirea P+2 din vecinatatea din est, corp B aliniat la cladirile de pe strada Gelu si corpul C aliniat la cladirea din vecinatatea din sud.

Porțiunea adiacentă zonei de locuit este tratată ca o zonă peisageră, cu spatiu verde, cu elemente de mobilier urban și vegetație decorativă.

Distanta intre fatada cladirii de locuit si aleile de biciclete este de 20.30m / 25.45m

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

8

În ceea ce privește împrejmuirea amplasamentului, se propun următoarele: o La sud – păstrarea, consolidarea și finisarea corespunzătoare a zidurilor de cărămidă

plină, foști pereți exteriori ai clădirilor de incintă demolate și utilizarea lor ca împrejmuire; o La est, vest și nord – împrejmuire nouă, transparentă, cu excepția unor porțiuni de pereți

exteriori rămași de la clădirile demolate. De asemenea, dacă se consideră necesar, mai ales din motive economice, împrejmuirea actuală din panouri prefabricate de beton armat poate fi păstrată, parțial pe latura nord și integral pe latura vest.

Având în vedere planeitatea terenului, lucrările preconizate de sistematizare pe verticală sunt de complexitate redusă, ele rezumându-se la realizarea pantelor necesare colectării și scurgerii apelor meteorice prin intermediul sistemului de incintă către rigolele stradale.

Se va avea în vedere corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine (după caz), păstrând posibilitatea evacuării apelor meteorice prin rigole la canalele existente, pentru îndepărtarea excesului de umiditate.

Asigurarea utilităților pentru complexul propus nu presupune lucrări de extindere de rețele, deoarece zona este echipată corespunzător.

Astfel, sunt necesare și propuse lucrări de:

- Alimentare cu apă – branșament la rețeaua de apă potabilă și la rețeaua de apă de incendiu de pe str. Gelu: Se va asigura necesarul de apă potabilă și de incendiu, stabilite prin breviare de calcul.

- - Canalizare – racord la rețeaua de canalizare de pe str. Gării: Se va asigura evacuarea apelor

uzate menajere de la clădiri și a apelor pluviale din incintă. Apele uzate tehnologice vor fi colectate și tratate separat prin intermediul separatoarelor de grăsimi.

- Alimentare cu energie electrică – branșament de la echipamentele (Post de Transformare) și rețelele de pe str. Gării / str. Gelu, în conformitate cu prevederile din avizul Enel Distribuție Banat: Se va asigura necesarul de energie și a sporului de putere, stabilite prin breviare de calcul pentru – instalații de curenți tari, curenți slabi, iluminat incintă, etc.

- Alimentare cu gaz – branșament din rețeaua de pe str. Gării / str. Gelu: Se va asigura necesarul de gaz în cazul echipării cu centrale pentru încălzirea spațiilor și a apei; poate fi adoptată și soluția de încălzire prin utilizarea de energie electrică.

Gestiunea deșeurilor din viitoarea incintă va fi asigurată prin contract cu firme specializate, colectarea deșeurilor realizându-se separat, pe categorii: menajere, hârtie/carton, sticlă/metal. Colectarea deseurilor solide se va face in zona special amenajata, racordate la apa si canalizare, pentru a exista posibilitatea de spalare si dezinfectare dupa golire.

Din punctul de vedere al mediului înconjurător, se poate aprecia că zona nu prezintă riscuri naturale, iar toate intervențiile propuse, fără a aduce prejudicii factorilor de mediu, vor fi realizate în concordanță cu prevederile legislației specifice în vigoare: OMS nr. 536/1997, OMS nr. 976/1998, OMS nr. 1030/2009 si OMS 119/2014.

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

9

Bilanţul teritorial al zonei studiate s-a întocmit comparativ – situaţia existentă şi propusă.

Proporţia dintre funcţiuni este prezentată în tabelul următor:

ZONE FUNCȚIONALE EXISTENT PROPUS

Mp

măsurati % Mp %

1. Zonă constructii

- clădire administrativă, birouri, dispecerat,

atelier, depozite, spălătorie biciclete

0 0 3 578 32,46

2. Zonă parcare

- platforme betonate, circulatii auto interioare,

locuri de parcare

0 0 1 379 12,51

3. Zonă verde

- spații plantate cu gazon, arbori si arbusti 0 0 2 439 22,14

3. Zonă alei biciclete

- spatii verzi amenajate, sistem de alei pentru

pietoni si biciclete

0 0 3 625 32,89

SUPRAFAȚA TOTALĂ TEREN 11.021 100% 11.021 100%

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting

Spl. T. Vladimirescu, nr. 19A, biroul 9 300 175, Timisoara

E-mail: [email protected] Tel-Fax 0256 441 102

10

5. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat în concordanţă cu cadrul-conţinut al documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului – Ordinul pentru aprobarea reglementării tehnice “GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE A CONȚINUTULUI-CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” – Indicativ GM 009-2000.

Realizarea obiectivelor propuse prin PUD va avea ca și consecință ridicarea calității urbanistice a zonei, prin eliminarea unui amplasament pe care se manifestă efectele nocive (vizuale, olfactive) ale lucrărilor de demolare și dezafectare nedefinitivate.

Inserția în zonă a funcțiunii propuse va contribui la animarea cartierului, prin aducerea unor categorii sociale diverse: adulți - personalul de deservire al centrului, grupuri de copii de diferite vârste însoțiți de îndrumători. Acest lucru poate favoriza apariția în zonă și a altor funcțiuni conexe (comerț, alimentație publică, etc.).

După avizarea și aprobarea PUD, urmează etapa de autorizare a construcțiilor, initiate prin emiterea unui nou certificat de urbanism pentru construire. Se vor obține avizele solicitate, după care se vor autoriza clădirile propuse, împrejmuirea, accesul auto și cel pietonal, branșamentele și racordurile la utilități.

Din punctul de vedere al elaboratorului PUD, funcțiunea complexă propusă constituie o premieră în cadrul municipiului, iar niște soluții de arhitectură de calitate, adoptate atât pentru clădiri, cât și pentru amenajarea peisageră a poligonului pot asigura apariția unui ansamblu de marcă în zona urbană studiată.

Întocmit,

Arh. Loredana PESCARU

& MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de Proiect si Consulting