keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 413/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara

31.10.2017

Hotararea Consiliului Local 413/31.10.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. UR2017-016250/16.10.2017, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr UR2017-016250/16.10.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.10.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2017-016250/16.10.2017;
Având în vedere Avizul la Raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud Timişoara - al BIroului Clădiri, Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu nr. UR2017 - 016250/26.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere prevederile urmatoarelor Hotărâri: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 388 din 22.09.2015 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate Amenajare Drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC 149", Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 290 din data: 25.06.2015 privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiţie "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26 din data: 25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 241 din data: 27.06.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 21/10.11.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/27.07.2017, Planul de acţiune asumat, înregistrat cu nr. UR2017-016250/03.10.2017 - care face parte din prezenta documentaţie de urbanism respectiv Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 51 din 28.06.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara având ca beneficiari pe Vereşca Ioan, Stepanescu Lucian Ilie, Faur Florin, Abel Francisc Iosif şi Abel Iuliana, întocmit conform Proiectului nr. P/01/2017, realizat de B.I.A. Falniţă Carmen Iuliana, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Locuinţe individuale cu regim mic de înălţime, Regim de construire: maxim Hmax = S+P+1E+Er/ M, H maxim cornişă = 8,0 m, H maxim coamă = 12 m, Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 35%, Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 0,9; Funcţiuni complementare: Regim de construire: maxim Hmax = S+P+2E+M/Er, H maxim cornişă = 10,5 m, H maxim = 14 m, Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 40%, Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1,4;
Zona verde UTR V - Funcţiunea dominantă este de spaţii verzi, Loturile 26, 29, 42 şi 77 - loturi de spaţii verzi. Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru garaje sau parcaje. Spatii verzi minim 11,26 % - conform Deciziei de încadrare nr. 51/28.06.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

Art. 3: Se va respecta traseul şi prospectul "Drumului Boilor" - DC149 în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003462/12.10.2017 si conform Contractului de Donatie cu Incheierea de autentificare nr. 1124 /22.09.2017 si Contractului de Donatie cu Incheierea de autentificare nr. 1210/11.10.2017.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 400309 nr. topografic 400309 (nr. CF vechi 149889, nr. cadastral vechi A1676/1/3/1) în suprafaţă de 9000 mp, arabil intravilan extins, proprietari Vereşca Ioan şi Stepanescu Lucian Ilie; CF nr. 427887 nr. topografic 427887 (nr. CF vechi 140394, nr. cadastral vechi A1676/1/4) în suprafaţă de 25300 mp, arabil intravilan extins, conform Adeverinţei emise de Biroul Banca de Date Urbană nr. UR2017-015867/10.10.2017, proprietar Faur Florin; CF nr. 432431 nr. topografic 432431 în suprafaţă de 35800 mp, arabil intravilan extins, conform Adeverinţei emise de Biroul Banca de Date Urbană nr. UR2017-015867/10.10.2017, proprietari Abel Francisc Iosif şi Abel Iuliana; CF nr. 409932, nr. topografic 409932 (nr. CF vechi 200567, nr. cadastral vechi 50191), în suprafaţă de 2500 mp, curţi-construcţii intravilan, proprietar Vereşca Ioan.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I.;
- B.I.A. Falniţă Carmen Iuliana;
- Beneficiarilor: Vereşca Ioan, Stepănescu Lucian Ilie, Faur Florin, Abel Francisc
Iosif şi Abel Iuliana;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Reglementari_urbanistice_03.pdf

5

9

, 7

2

1

6

, 2

6

G

LEGENDA: Limita zona teren ce a generat PUZ Constructie existenta Zone de locuinte individuale Zone functiuni complementare(dotari si servicii) Zona circulatii propuse categoria a IV-a Zona propusa Drumul boilor Zona propus Centura Sud Zona verde propusa Zona canale ANIF LEA 220kv Retea distributie gaz Zona edificabila propusa Zona protectie a centurii interdictie de construire 50m din ax Zona protectie fata de LEA 220kv 27,5m de o parte si de alta a LEA Zona de protectie Retea distributie gaz 20m din ax

INDICATORI PROPUSI Locuinte individuale Functiuni complementare cu regim mic de inaltime (Dotari si servicii) POTmax. = 35% POTmax. = 40% CUT = 0,9 CUT = 1,4 H maxim =S+P+1E+Er/M H maxim =S+P+2E+Er/M h cornisa = 8,0m. h cornisa = 10,5m.

3

, 9

8

4

, 0

0

1

2

, 0

0

2

2

, 2

7

1

2

, 0

0

2

2

, 2

9

2

7

,

5

0

2

7

,

5

0

2

4

, 6

2

1

2

, 0

0

5

9

, 7

5

1

8

, 9

3

1

2

, 0

0

s

t r a

d

a

N

i c

o

l a

e

G

h

i m

b

o

a

s

e

1

1

, 3

3

C

a

n

a

l A

N

I F

, k

m

1

+

5

5

0

P

o

d

e

t c

a

d

r u

p

r o

i e

c

t a

t

D

=

2

, 0

m

, H

=

2

, 3

m

, L

=

2

2

, 0

m

.

D

r

u

m

u

l B

o

i l o

r

( D

C

1

4

9

) c

o

n

f o

r

m

n

o

u

l P

U

G

T

i m

i s

o

a

r

a

c

o

o

r

d

o

n

a

t c

u

p

r

o

i e

c

t a

n

t u

l d

r

u

m

u

l u

i

I n

t e

r s

e

c

t i e

c

u

t r a

s

e

u

l d

e

p

e

r s

p

e

c

t i v

a

a

l

C

e

n

t u

r i i d

e

o

c

o

l i r e

S

U

D

- T

i m

i s

o

a

r a

k

m

1

9

+

2

8

0

p

r o

p

u

n

e

r e

a

m

e

n

a

j a

r e

G

i r a

t i e

- R

=

2

0

, 0

m

.

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

0

, 0

0

2

7

,

5

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

, 0

0

2

2

.

2

, 0

0

2

, 0

0

8

, 0

0

1

0

, 0

0

2

2

, 2

8

2

6

, 6

3

3

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

2

, 0

0

5

, 0

0

5

, 0

0

8

, 0

0

8

, 0

0

1

0

, 0

0

1

2

, 0

0

2

, 0

8

, 0

0

2

, 0

0

3

, 0

0

1

0

, 0

0

5

, 0

0

2

, 0

0

1

0

, 0

0

1

0

, 0

0

8

, 0

0

2

2

, 2

7

1

6

, 4

5

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

2

0

, 9

0

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

7

2

3

, 0

4

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

2

8

, 1

4

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

0

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

4

, 2

4

2

2

, 2

8

2

2

, 2

7

2

3

, 0

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

7

, 7

3

5

7

, 7

5

2

0

, 2

8

2

0

, 2

7

2

4

, 6

7

1

2

, 0

0

5

9

, 6

9

2

7

, 9

7

2

7

, 6

4

6

3

, 4

1

1

4

, 3

5

1

7

, 7

5

2

2

, 1

0

2

9

, 9

8

2

2

, 2

8

2

2

, 2

6

2

4

, 6

1

1

7

, 4

5

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

2

, 7

7

6

3

, 4

1

2

2

, 2

6

2

9

, 5

3

2

0

, 0

1

2

2

, 3

5

8

, 5

6

6

3

, 4

1

2

2

, 8

3

1

9

, 5

0

1

9

, 5

0

2

6

, 1

5

2

5

, 0

3

1

8

, 9

7

1

8

, 9

5

1

2

, 0

5

3

8

, 0

1

1

8

, 0

6

1

8

, 0

6

2

6

, 9

6

3

2

, 9

5

5

9

, 5

9

4

4

, 7

1

1

2

,

0

0

1

2

,

0

0

C

E

N

T

U

R

A

2

5

, 0

1

2

4

, 6

1

4

, 0

0

2

0

, 0

0

G

4

, 0

0

s

t r a

d

a

N

i c

o

l a

e

G

h

i m

b

o

a

s

e

4

, 0

0

8

3

.

R6,00

R6,0 0

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

3

, 0

0

R1 ,50

R6 ,00

R6,00

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

R9,0 0

R9,00

tro tu

ar p

ro pu

s tro

tu ar

p ro

pu s

tro tu

ar p

ro pu

s tro

tu ar

p ro

pu s

tro tu

ar p

ro pu

s tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

R6,00

R 6,

00

R6,00

R5,00

R4 ,0

0

R6,00

R9. 00

R9,00

R9,00

R9,0 0

R9. 00

C

A

N

A

L

A

N

I F

, K

m

1

+

7

7

0

P

o

d

m

e

t a

l i c

O

v

o

i d

a

l

L

=

1

7

. 0

m

C

A

N

A

L

A

N

I F

, k

m

1

+

5

5

0

P

O

D

E

T

C

A

D

R

U

P

R

O

I E

C

T

A

T

D

=

2

. 0

m

, H

=

2

. 3

m

, L

=

2

2

, 0

m

GS97

89.86

89.77 GS83

89.86

89.77 GS84

GS85

GS86

89.58

89.86 GS87

89.86 GS88

89.08 GS103

89.08 GS104

89.19 GS101

89.19 GS102

89.32 GS99

89.32 GS100

89.46

89.46 GS98

89.58 GS95

GS96

GS94

89.71 GS93

89.71

89.84 GS91

89.84 GS92

89.94 GS90

89.25 GS105

GS109

89.25 GS106

89.77 GS107

89.77 GS108

90.36

90.36 GS110

90.83 GS111

1

7

, 0

0

1

, 5

0

1

, 5

0

1

, 5

0 1

, 5

0

C

A

2

C

V

2

C

V

3

2

, 0

0

1

2

, 2

72

, 0

0

8

, 0

0

1

2

, 1

6

2

, 0

0

1

2

, 2

7

2

, 0

0

2

, 0

0

2

, 0

0

1

2

, 2

7

8

, 0

0

1

2

, 2

7

1

4

, 2

6

8

, 0

0

2

2

, 2

5

8

, 0

0

1

2

, 2

3

1

2

, 6

1

1

0

, 0

0

8

, 0

0

8

, 0

0

1

9

, 0

5

1

6

.

5

, 0

0

8

, 0

0

5

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

8

, 0

0

1

8

, 7

8

1

0

, 0

0

1

0

. 0

0

1

0

, 0

0

8

, 0

0

1

2

, 2

8

2

9

, 5

8

5

9

, 9

0

2

4

, 6

1

3

7

, 0

6

3

,

0

0

3 , 0 0

5

, 0

0

5

, 0

0

3

, 0

0

5

9

, 7

2

5

9

, 7

2

5

9

, 7

2

2

, 0

0

3

, 0

0

8

, 0

0

3

, 0

0

2

, 0

0

2

4

, 6

1

3

, 0

0

2

, 0

0

1

2

, 2

8

3

, 0

0

3

, 0

0

3

,

0

0

3

,

0

0

3

, 0

0

6

, 0

0

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

3

8

.

3

9

.

4

0

.

4

1

.

4

2

.

4

3

.

4

5

.

4

9

.

5

9

0

.

5

5

5

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

6

1

5

.

5

8

2

.

6

6

9

.

4

8

0

.

1

4

1

2

.

4

9

2

.

4

4

5

.

4

4

5

.

3

6

5

.

1

4

1

2

.

4

8

0

.

4

3

8

.

6

4

8

.

1

6

1

2

.

1

1

6

1

.

1

1

3

5

.

1

1

3

5

.

1

6

9

5

.

3

7

8

7

.

1

5

6

0

.

1

3

8

8

.

1

0

7

8

.

1

0

7

8

.

4

9

2

.

3

8

6

4

8

0

.

4

8

0

.

1

8

8

1

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

3

2

0

.

5

2

7

.

5

0

0

6

8

0

.

6

0

6

.

4

0

5

.

4

0

5

.

6

0

8

.

5

1

4

.

5

1

3

.

5

1

3

.

5

1

3

5

1

3

.

7

3

0

.

5

4

9

.

3

8

4

.

1

0

0

2

.

5

8

.

5

.

1

.

2

.

3

.

4

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

3

8

.

3

9

.

7

6

.

4

1

.

4

2

.

4

4

.

4

6

.

4

7

.

4

8

.

5

0

.

5

1

.

5

2

.

5

3

.

5

4

.

5

5

.

5

6

.

5

7

.

5

9

.

6

0

.

6

1

.

6

2

.

6

3

.

6

4

.

6

5

.

6

6

.

6

7

.

6

8

.

6

9

.

7

0

.

7

1

.

7

2

.

7

3

.

7

4

.

7

5

.

7

7

.

7

8

.

7

9

.

8

1

.

8

0

.

8

2

.

8

3

.

3

9

9

.

4

5

8

.

1

6

.

1

1

3

1

.

2

8

8

9

.

2

4

3

.

2

7

2

7

.

1

0

0

.

2

7

7

9

.

1

4

3

5

.

4

9

3

.

3

4

0

8

.

6

8

7

.

5

1

3

2

4

, 6

1

1

1

, 4

5

1

9

, 8

2

1

5

, 0

9

1

9

, 4

6

2

7

, 9

4

5

, 0

0

2

2

, 2

8

8

, 0

0

1

2

, 2

7

2

4

, 5

4

2

2

, 6

2

1

6

, 4

5

1

9

, 9

6

2

0

, 2

7

2

2

, 9

1

5

7

, 7

4

2

2

, 2

7

2

2

, 2

7

2

0

,

2

0

7

, 3

0

3

,

1

1

13 ,1

0

1

7

, 5

6

9

, 8

1

2

4

,

3

0

3

, 0

0

3

,

0

0

7

,

0

0

5

,

0

0

20,00

6

3

, 4

1

2

7

,

5

0

2

7

,

5

0

1

2

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

1

0

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

5

0

, 0

0

5

0

, 0

0

5

0

, 0

0

1

0

, 8

5

1

8

. 0

0

nr.proiect

nr.plansa

3

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME

SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ

VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF,

FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE

REGLEMENTARI URBANISTICE

arh.-urb. Carmen Falni 01. 2017

1/2017 PUZ -DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE

LOCUIT P+M, Timisoara, zona Plopi Sud

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

"Falni

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005

Urba s

1/1000

PUZ-

DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE,

SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA

GOSPODAREASCA

IN CASA DE LOCUIT P+M,

Timisoara,Zona Plopi Sud,

CF nr. 409932,400309,432431,427887

Beneficiari:

VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF,

FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE

Atasament: mobilare_05.pdf

5

9

, 7

2

1

6

, 2

6

G

LEGENDA: Limita zona teren ce a generat PUZ Constructie existenta Zone de locuinte individuale Zone functiuni complementare(dotari si servicii) Zona circulatii propuse categoria a IV-a Zona propusa Drumul boilor Zona propus Centura Sud Zona verde propusa Zona canale ANIF LEA 220kv Retea distributie gaz Zona edificabila propusa Constructii propuse Accese pe parcele

4

. 0

0

2

2

, 2

7

1

2

, 0

0

2

7

,

5

0

2

7

,

5

0

2

4

, 6

2

1

2

, 0

0

1

8

, 9

3

s

t r a

d

a

N

i c

o

l a

e

G

h

i m

b

o

a

s

e

4

, 0

0

1

1

, 3

3

C

a

n

a

l A

N

I F

, k

m

1

+

5

5

0

P

o

d

e

t c

a

d

r u

p

r o

i e

c

t a

t

D

=

2

, 0

m

, H

=

2

, 3

m

, L

=

2

2

, 0

m

.

D

r

u

m

u

l B

o

i l o

r

( D

C

1

4

9

) c

o

n

f o

r

m

n

o

u

l P

U

G

T

i m

i s

o

a

r

a

c

o

o

r

d

o

n

a

t c

u

p

r

o

i e

c

t a

n

t u

l d

r

u

m

u

l u

i

I n

t e

r s

e

c

t i e

c

u

t r a

s

e

u

l d

e

p

e

r s

p

e

c

t i v

a

a

l

C

e

n

t u

r i i d

e

o

c

o

l i r e

S

U

D

- T

i m

i s

o

a

r a

k

m

1

9

+

2

8

0

p

r o

p

u

n

e

r e

a

m

e

n

a

j a

r e

G

i r a

t i e

- R

=

2

0

, 0

m

.

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

7

,

5

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

, 0

0

3

7

.

1

4

1

2

.

2

, 0

0

2

, 0

0

1

0

, 0

0

2

2

, 2

8

2

6

, 6

3

3

, 0

0

3

, 0

0

2

, 0

0

5

, 0

0

5

, 0

0

8

, 0

0

8

, 0

0

1

0

, 0

0

2

2

, 1

1

3

, 0

0

2

, 0

0

1

, 9

9

8

, 0

0

2

, 0

0

3

, 0

0

1

0

, 0

0

5

, 0

0

5

, 0

0

2

, 0

0

3

, 0

0

8

, 0

0

2

2

, 2

7 2

4

, 5

8

1

6

, 4

5

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

2

1

, 0

2

1

6

, 4

5

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

5

2

3

, 0

6

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

2

8

, 7

2

2

4

, 5

4

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

0

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

4

, 2

4

2

2

, 2

8

2

2

, 2

7

2

4

, 6

2

2

3

, 0

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

5

, 7

3

5

7

, 7

5

2

0

, 2

8

2

0

, 2

7

1

2

, 0

0

5

9

, 6

9

2

8

, 1

4

2

7

, 6

4

6

3

, 4

1

1

4

, 3

5

1

7

, 7

5

2

9

, 9

8

2

2

, 2

8

2

2

, 2

6

2

4

, 6

1

1

7

, 4

5

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

2

, 7

7

6

3

, 4

1

2

2

, 2

6

2

9

, 5

3

2

0

, 0

1

2

2

, 3

5

8

, 5

7

2

2

, 8

3

1

9

, 5

0

1

9

, 5

0

2

5

, 0

3

1

9

, 5

4

1

8

, 9

7

3

8

, 0

1

1

8

, 0

6

1

8

, 0

6

2

6

, 9

6

3

2

, 9

5

5

9

, 5

9

4

4

, 7

1

5

, 0

0

2

0

, 6

1

1

6

.

5

, 0

0

1

2

,

0

0

4

, 0

0

4

, 0

0

8

, 0

0

8

, 0

0

G

s

t r a

d

a

N

i c

o

l a

e

G

h

i m

b

o

a

s

e

3

7

.

R6,00

R6,0 0

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

R1 ,50

R6 ,00

R6,00

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

R9,0 0

R9,00

tro tu

ar p

ro pu

s tro

tu ar

p ro

pu s

tro tu

ar p

ro pu

s tro

tu ar

p ro

pu s

tro tu

ar p

ro pu

s tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

R6,00

3

,

0

8

R 6,

00

R6,00

R5,00

R4 ,0

0

R6,00

R9. 00

R9,00

R9,00

R9,00 R9,0

0

R9. 00

8

, 0

0

1

2

,

0

0

1

2

, 0

0

2

2

, 1

0

6

5

.

3

7

.

1

8

, 9

5

1

2

, 0

5

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

3

8

.

3

9

.

4

0

.

4

1

.

4

2

.

4

3

.

4

5

.

4

9

.

5

9

0

.

5

5

5

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

6

1

5

.

5

8

2

.

6

6

9

.

4

8

0

.

1

4

1

2

.

4

9

2

.

4

4

5

.

4

4

5

.

3

6

5

.

1

4

1

2

.

4

8

0

.

4

3

8

.

6

4

8

.

1

6

1

2

.

1

1

6

1

.

1

1

3

5

.

1

1

3

5

.

1

6

9

5

.

3

7

8

7

.

1

5

6

0

.

1

3

8

8

.

1

0

7

8

.

1

0

7

8

.

4

9

2

.

3

8

6

4

8

0

.

4

8

0

.

1

8

8

1

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

3

2

0

.

5

2

7

.

5

0

0

6

8

0

.

6

0

6

.

4

0

5

.

4

0

5

.

6

0

8

.

5

1

4

.

5

1

3

.

5

1

3

.

5

1

3

5

1

3

.

7

3

0

.

5

4

9

.

3

8

4

.

1

0

0

2

.

5

8

.

5

.

1

.

2

.

3

.

4

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

3

8

.

3

9

.

7

6

.

4

1

.

4

2

.

4

4

.

4

6

.

4

7

.

4

8

.

5

0

.

5

1

.

5

2

.

5

3

.

5

4

.

5

5

.

5

6

.

5

7

.

5

9

.

6

0

.

6

1

.

6

2

.

6

3

.

6

4

.

6

5

.

6

6

.

6

7

.

6

8

.

6

9

.

7

0

.

7

1

.

7

2

.

7

3

.

7

4

.

7

5

.

7

7

.

7

8

.

7

9

.

8

1

.

8

0

.

8

2

.

8

3

.

3

9

9

.

4

5

8

.

1

6

.

1

1

3

1

.

2

8

8

9

.

2

4

3

.

2

7

2

7

.

1

0

0

.

2

7

7

9

.

1

4

3

5

.

4

9

3

.

3

4

0

8

.

6

8

7

.

5

1

3

2

7

,

5

0

2

7

,

5

0

6

3

, 4

1

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

3

, 0

0

4

, 0

0

2

2

, 2

9

3

, 0

0

4

, 0

0

2

2

, 6

2

2

,

0

3

7

.

0

0

6 , 4 2

1

2

, 0

0

nr.proiect

nr.plansa

5

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME

SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ

VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF,

FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE

PROPUNERE DE MOBILARE

arh.-urb. Carmen Falni 01. 2017

1/2017 PUZ -DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE

LOCUIT P+M, Timisoara, zona Plopi Sud

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

"Falni

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005

Urba s

1/1000

PUZ-

DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE,

SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA

GOSPODAREASCA

IN CASA DE LOCUIT P+M,

Timisoara,Zona Plopi Sud,

CF nr. 409932,400309,432431,427887

Beneficiari:

VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF,

FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE

E n E a A i , ni

Atasament: proprietatea_06.pdf

1

6

, 2

6

G

LEGENDA: Limita zona teren ce a generat PUZ Constructie existenta Proprietatea asupra terenurilor Teren proprietate privata persoane fizice Teren domeniul public Teren proprietate privata persoane juridice Teren propus pentru Centura Sud Teren proprietate privata cu destinatia zona verde LEA 220kv Retea distributie gaz Circulatia terenurilor Terenuri proprietate privata ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public

4

. 0

0

4

, 0

0

2

2

, 2

7

1

2

, 0

0

2

2

, 2

9

2

7

,

5

0

2

7

,

5

0

2

4

, 6

2

1

2

, 0

0

1

8

, 9

3

s

t r a

d

a

N

i c

o

l a

e

G

h

i m

b

o

a

s

e

4

, 0

0

1

1

, 3

3

C

a

n

a

l A

N

I F

, k

m

1

+

5

5

0

P

o

d

e

t c

a

d

r u

p

r o

i e

c

t a

t

D

=

2

, 0

m

, H

=

2

, 3

m

, L

=

2

2

, 0

m

.

D

r

u

m

u

l B

o

i l o

r

c

o

n

f o

r

m

n

o

u

l P

U

G

T

i m

i s

o

a

r

a

c

o

o

r

d

o

n

a

t c

u

p

r

o

i e

c

t a

n

t u

l d

r

u

m

u

l u

i

I n

t e

r s

e

c

t i e

c

u

t r a

s

e

u

l d

e

p

e

r s

p

e

c

t i v

a

a

l

C

e

n

t u

r i i d

e

o

c

o

l i r e

S

U

D

- T

i m

i s

o

a

r a

k

m

1

9

+

2

8

0

p

r o

p

u

n

e

r e

a

m

e

n

a

j a

r e

G

i r a

t i e

- R

=

2

0

, 0

m

.

1

.

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

7

,

5

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

3

.

5

.

7

.

1

8

.

2

0

.

2

1

.

2

4

.

2

6

.

2

8

.

3

1

.

5

5

5

.

4

9

2

.

4

9

2

.

5

8

2

.

1

4

1

2

.

1

8

8

1

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

2

, 0

0

2

, 0

0

8

, 0

0

1

0

, 0

0

2

2

, 2

8

2

6

, 6

3

3

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

2

, 0

0

8

, 0

0

8

, 0

0

1

0

, 0

0

2

, 0

0

3

, 0

0

1

2

, 0

0

2

, 0

0

8

, 0

0

2

. 0

2

, 0

0

3

, 0

0

1

0

, 0

0

2

, 0

0

3

, 0

0

1

0

, 0

0

8

, 0

0

2

2

, 2

7

2

4

, 6

1

1

9

, 2

0

5

9

, 7

2

1

9

, 2

0

2

1

, 0

2

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

2

4

, 5

4

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

0

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

4

, 2

4

2

2

, 2

8

2

4

, 6

1

2

3

, 0

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

5

, 7

3

5

7

, 7

5

2

0

, 2

8

2

0

, 2

7

1

2

, 0

0

5

9

, 6

9

2

8

, 1

4

2

7

, 6

4

6

3

, 4

1

1

4

, 3

5

1

7

, 7

5

2

2

, 1

0

2

9

, 9

8

2

2

, 2

8

2

2

, 2

6

2

4

, 6

1

1

7

, 4

5

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

2

, 7

7

6

3

, 4

1

2

9

, 5

3

2

0

, 0

1

2

2

, 3

6

8

, 5

6

6

3

, 4

1

2

2

, 8

3

1

9

, 5

0

1

9

, 5

0

2

5

, 0

3

1

9

, 5

4

1

8

, 9

7

1

9

, 0

4

1

2

, 0

5

3

8

, 0

1

1

8

, 0

6

1

8

, 0

6

2

6

, 9

6

3

2

, 9

5

3

7

, 0

6

P

T

T

4

0

P

T

T

4

0

P

T

T

4

0

P

T

T

4

0

P

T

T

4

0

P

T

T

1

6

P

T

T

4

0

2

4

, 6

7

SUPRAFATA TOTALA A TERENURILOR: 72 600MP. SUPRAFATA PROPUSA A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC 15 205mp. drumuri +16 mp.parcela nr.83 = 15 221mp.

C

E

N

T

U

R

A

2

3

, 5

9

2

0

, 8

7

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

1

6

, 4

5

1

6

, 4

5

2

2

, 4

1

5

, 0

0

5

, 0

0

G

4

, 0

0

s

t r a

d

a

N

i c

o

l a

e

G

h

i m

b

o

a

s

e

5

.

1

.

12,00

3

.

7

.

1

8

.

2

0

.

2

1

.

2

6

.

2

8

.

R6,00

R6,0 0

R6 ,00

R6,00

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

R9,0 0

R9,00

tro tu

ar p

ro pu

s tro

tu ar

p ro

pu s

tro tu

ar p

ro pu

s tro

tu ar

p ro

pu s

12,00

tro tu

ar p

ro pu

s tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

R6,00

3, 08

R 6,

00

R6,00

R5,00

R4 ,0

0

R9. 00

R9,00

R9,00

R9,00 R9,0

0

5

, 0

0

1

2

,

0

0

R6,00

1

2

,

0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

7

,

5

0

2

7

,

5

0

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

3

8

.

3

9

.

4

0

.

4

1

.

4

2

.

4

3

.

4

5

.

4

9

.

5

9

0

.

5

5

5

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

6

1

5

.

5

8

2

.

6

6

9

.

4

8

0

.

1

4

1

2

.

4

9

2

.

4

4

5

.

4

4

5

.

3

6

5

.

1

4

1

2

.

4

8

0

.

4

3

8

.

6

4

8

.

1

6

1

2

.

1

1

6

1

.

1

1

3

5

.

1

1

3

5

.

1

6

9

5

.

3

7

8

7

.

1

5

6

0

.

1

3

8

8

.

1

0

7

8

.

1

0

7

8

.

4

9

2

.

3

8

6

4

8

0

.

4

8

0

.

1

8

8

1

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

3

2

0

.

5

2

7

.

5

0

0

6

8

0

.

6

0

6

.

4

0

5

.

4

0

5

.

6

0

8

.

5

1

4

.

5

1

3

.

5

1

3

.

5

1

3

5

1

3

.

7

3

0

.

5

4

9

.

3

8

4

.

1

0

0

2

.

5

8

.

5

.

1

.

2

.

3

.

4

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

3

8

.

3

9

.

7

6

.

4

1

.

4

2

.

4

4

.

4

6

.

4

7

.

4

8

.

5

0

.

5

1

.

5

2

.

5

3

.

5

4

.

5

5

.

5

6

.

5

7

.

5

9

.

6

0

.

6

1

.

6

2

.

6

3

.

6

4

.

6

5

.

6

6

.

6

7

.

6

8

.

6

9

.

7

0

.

7

1

.

7

2

.

7

3

.

7

4

.

7

5

.

7

7

.

7

8

.

7

9

.

8

1

.

8

0

.

8

2

.

8

3

.

3

9

9

.

4

5

8

.

1

6

.

1

1

3

1

.

2

8

8

9

.

2

4

3

.

2

7

2

7

.

1

0

0

.

2

7

7

9

.

1

4

3

5

.

4

9

3

.

3

4

0

8

.

6

8

7

.

5

1

3

nr.proiect

nr.plansa

6

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME

SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ

VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF,

FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

arh.-urb. Carmen Falni 01. 2017

1/2017 PUZ -DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE

LOCUIT P+M, Timisoara, zona Plopi Sud

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

"Falni

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005

Urba s

1/1000

PUZ-

DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE,

SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA

GOSPODAREASCA

IN CASA DE LOCUIT P+M,

Timisoara,Zona Plopi Sud,

CF nr. 409932,400309,432431,427887

Beneficiari:

VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF,

FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE

țime 20m il. Transversal 16 usii „a Cidul LAT : Profil Transversal 40 -lăţime 12m

Atasament: edilitare.pdf

9

0

, 3

9

G

G

1

2

, 0

0

4

, 1

2

4

6

, 8

9

1

2

, 0

0

2

2

, 2

9

1

2

, 0

0

1

8

, 9

3

1

2

, 0

0

s

t r a

d

a

N

i c

o

l a

e

G

h

i m

b

o

a

s

e

1

1

, 3

3

C

a

n

a

l A

N

I F

, k

m

1

+

5

5

0

P

o

d

e

t c

a

d

r u

p

r o

i e

c

t a

t

D

=

2

, 0

m

, H

=

2

, 3

m

, L

=

2

2

, 0

m

.

D

r

u

m

u

l B

o

i l o

r

( D

C

1

4

9

) c

o

n

f o

r

m

n

o

u

l P

U

G

T

i m

i s

o

a

r

a

c

o

o

r

d

o

n

a

t c

u

p

r

o

i e

c

t a

n

t u

l d

r

u

m

u

l u

i

I n

t e

r s

e

c

t i e

c

u

t r a

s

e

u

l d

e

p

e

r s

p

e

c

t i v

a

a

l

C

e

n

t u

r i i d

e

o

c

o

l i r e

S

U

D

- T

i m

i s

o

a

r a

k

m

1

9

+

2

8

0

p

r o

p

u

n

e

r e

a

m

e

n

a

j a

r e

G

i r a

t i e

- R

=

2

0

, 0

m

.

1

.

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

7

,

5

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

0

7

, 3

4

2

0

7

, 3

3

2

0

7

, 4

7

5

9

, 7

2

2

2

, 2

8

4

6

, 8

8

1

2

, 0

0

5

9

, 6

9

6

3

, 4

1

8

5

, 8

7

8

2

, 2

7

8

3

, 8

5

8

9

, 9

8

9

6

, 5

4

5

9

, 5

9

1

2

,

0

0

1

2

,

0

0

C

E

N

T

U

R

A

G

V

VERIFICATOR/EXPERT NUME

SEMNATURA CERINTA

Proiectant General : arh.-urb. Carmen Falni

SC RAULLY NISTOR SRL

2

0

7

, 5

4

1

2

,

0

0

6

3

, 4

1

2

2

, 2

2

1

2

. 0

0

4

6

, 8

5

1

2

, 0

0

5

9

, 7

0

2

2

, 2

7

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

B

R

V

=

6

5

0

m

c

S

H

Q

=

1

0

l / s

2

7

,

5

0

2

7

,

5

0

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

3

8

.

3

9

.

4

0

.

4

1

.

4

2

.

4

3

.

4

5

.

4

9

.

5

9

0

.

5

5

5

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

4

9

2

.

6

1

5

.

5

8

2

.

6

6

9

.

4

8

0

.

1

4

1

2

.

4

9

2

.

4

4

5

.

4

4

5

.

3

6

5

.

1

4

1

2

.

4

8

0

.

4

3

8

.

6

4

8

.

1

6

1

2

.

1

1

6

1

.

1

1

3

5

.

1

1

3

5

.

1

6

9

5

.

3

7

8

7

.

1

5

6

0

.

1

3

8

8

.

1

0

7

8

.

1

0

7

8

.

4

9

2

.

3

8

6

4

8

0

.

4

8

0

.

1

8

8

1

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

1

4

7

.

1

3

2

0

.

5

2

7

.

5

0

0

6

8

0

.

6

0

6

.

4

0

5

.

4

0

5

.

6

0

8

.

5

1

4

.

5

1

3

.

5

1

3

.

5

1

3

5

1

3

.

7

3

0

.

5

4

9

.

3

8

4

.

1

0

0

2

.

5

8

.

5

.

1

.

2

.

3

.

4

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

3

8

.

3

9

.

7

6

.

4

1

.

4

2

.

4

4

.

4

6

.

4

7

.

4

8

.

5

0

.

5

1

.

5

2

.

5

3

.

5

4

.

5

5

.

5

6

.

5

7

.

5

9

.

6

0

.

6

1

.

6

2

.

6

3

.

6

4

.

6

5

.

6

6

.

6

7

.

6

8

.

6

9

.

7

0

.

7

1

.

7

2

.

7

3

.

7

4

.

7

5

.

7

7

.

7

8

.

7

9

.

8

1

.

8

0

.

8

2

.

8

3

.

3

9

9

.

4

5

8

.

1

6

.

1

1

3

1

.

2

8

8

9

.

2

4

3

.

2

7

2

7

.

1

0

0

.

2

7

7

9

.

1

4

3

5

.

4

9

3

.

3

4

0

8

.

6

8

7

.

5

1

3

nr.proiect

nr.plansa

1ED

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME

SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ

VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF,

FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE

REGLEMENTARI EDILITARE

01. 2017

1/2017 PUZ -DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE

LOCUIT P+M, Timisoara, zona Plopi Sud

ing.col. Nicolae Nistor

"SC RAULLY NISTOR SRL "

Instalatii edilitare

tel 0744392501

1/2000

PUZ-

DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE,

SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA

GOSPODAREASCA

IN CASA DE LOCUIT P+M,

Timisoara,Zona Plopi Sud,

CF nr. 409932,400309,432431,427887

Beneficiari:

VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF,

FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE

ing.col. Nicolae Nistor

ing.col. Nicolae Nistor

Atasament: Memoriu_si_RLU_Veresca_plen.pdf

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

1

-PLAN URBANISTIC ZONAL-

DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,SCHIMBARE

DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M

Timisoara, Zona Plopi Sud

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

2

Proiect P/01/2017 Beneficiari: VERESCA IOAN, ABEL FRANCISC IOSIF, FAUR FLORIN, STEPANESCU LUCIAN ILIE

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

3

FOAIE DE CAPAT

PROIECT: P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA

IN CASA DE LOCUIT P+M

AMPLASAMENT : TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD, CF. nr. 409932; CF. nr.400309; CF. nr.432431; CF. nr. 427887

BENEFICIARI: VERESCA IOAN, ABEL FRANCISC IOSIF, FAUR FLORIN, STEPANESCU LUCIAN ILIE

FAZA: PUZ

PROIECTANT : FALNITA CARMEN IULIANA B.I.A. Str. PROGRESULUI, nr.51, Timişoara

arh.- urb. Carmen Falnita NR. PROIECT P/01/2017

SUPRAFATA 72 600mp.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

4

COLECTIV DE ELABORARE

SEF PROIECT : Falnita Carmen Iuliana B.I.A.

Timişoara, str.Progresului,nr.51 Arh.-urb. Carmen Falniţă Tel.0723524005

RETELE EDILITARE: SC RAULLY NISTOR SRL strada Emile Zolla,nr.63,Timisoara ing. col. Nicolae Nistor SC RAMSI-PROINSTAL SRL-D

strada MaresalPrezan,nr.67Timisoara ing. Rafael Ciocani

TOPOGRAF: SC TOPOSISTEM S.R.L. strada Sculptor Dimitrie Paciurea 7 A,Timisoara ing.Laszlo Delia

DRUMAR: SC C&C PROJECT EXECUTION SRL strada Memorandului,nr.19,apt.2 Timisoara ing Carmen Gavrila

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

5

Proiect: P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,SCHIMBAREDESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M Beneficiar: VERESCA IOAN, ABEL FRANCISC IOSIF, FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE Amplasament : TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD, CF. nr. 409932; CF. nr.400309; CF.nr.432431; CF.nr. 427887

BORDEROU

PIESE SCRISE FOAIE DE CAPAT BORDEROU CERTIFICAT DE URBANISM nr.2989 din 15.07.2016 prelungit 2018 EXTRAS CF. nr. 409932; CF. nr.400309; CF. nr.432431; CF.nr. 427887 MEMORIU GENERAL URBANISM 1. Introducere Date de recunoastere a documentatiei. Obiective. 2. Stadiul actual al dezvoltarii. Incadrare in oras/in zona. Evolutia zonei Elemente ale cadrului natural. Circulatia. Ocuparea terenului. Echiparea edilitara. Optiuni ale populatiei. 3. Propuneri de dezvoltare urbanistica. Prevederi ale PUG. Modernizarea circulatiei. Zonificare functionala. Mod de utilizare a terenului. Configuratie spatiala. Retele edilitare. Obiective de utilitate publica. 4. Concluzii. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PIESE DESENATE 01A. INCADRARE IN TERITORIU IN PUG SC. 1: 5 000 02A. PLAN ANSAMBLU SI VECINATATI SC. 1: 2000 03A. SITUATIA EXISTENTA –DISFUNCŢIONALITĂŢI SC. 1: 1000 04A. REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1: 1000 05.A PROPUNERE DE MOBILARE SC. 1:1000 06A. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC.1:1000 01E. REGLEMENTARI EDILITARE SC.1:1000

Timisoara 2017

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

6

Proiect: P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,SCHIMBAREDESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M Beneficiar: VERESCA IOAN, ABEL FRANCISC IOSIF, FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE Amplasament : TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD, CF. nr. 409932; CF. nr.400309; CF.nr.432431; CF.nr. 427887

MEMORIU JUSTIFICATIV

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

PROIECT: P.U.Z.- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M AMPLASAMENT : TIMISOARA, ZONA PLOPI SUD, CF. nr. 409932; CF. nr.400309; CF. nr.432431; CF.nr. 427887 BENEFICIARI: VERESCA IOAN, ABEL FRANCISC IOSIF, FAUR FLORIN, STEPANESCU LUCIAN ILIE

FAZA: PUZ

PROIECTANT : FALNITA CARMEN IULIANA B.I.A. Str. PROGRESULUI, nr.51, Timişoara arh.- urb. Carmen Falnita

NR. PROIECT P/01/2017

SUPRAFATA 72 600mp.

OBIECTIVE

La solicitarea beneficiarilor VERESCA IOAN, ABEL FRANCISC, FAUR FLORIN, STEPANESCU LUCIAN ILIE s-a intocmit prezenta documentatie avind ca obiect modificarea destinatiei parcelelor identificate prin nr. topo C.F.nr. 409932 (CF vechi nr.200567), nr. Cad. 409932 (nr. Cad vechi 50191), C.F.nr. 400309 (CF vechi nr. 149889), nr. Cad 400309 (nr. Cad vechi A 1676/1/3/1), C.F.nr. 432431, nr. Cad 432431, C.F.nr. 427887 (CF vechi nr. 140394), nr. Cad 427887 (nr. Cad vechi A1676/1/4), Timisoara din unitati agricole, spatii verzi si de agrement in locuinte individuale cu functiuni complementare Cele 4 parcele nu se vor unifica. Suprafata totala a acestora este de 72 600mp.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

7

Documentatia se va întocmi în conformitate cu prevederile legii 350 / 2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, Legii nr. 50/ 1991, modificata cu legea 453 / 2001, precum si în conformitate cu H.G. 525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism. De asemenea s-a avut în vedere REGLEMENTAREA TEHNICA – GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL – CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL – indicativ GM – 010 – 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176 / N / 16 august 2000 si PUG Timisoara avizat cu HCL Timisoara 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014. În cadrul studiului, pentru zona studiata în cadrul P.U.G. -ului, propunerile de urbanism au prevazut : -Extinderea zonei de locuinte si functiuni complementare cu mentionarea unei interdictii temporare de construire pana la studierea si reglementarea printr-un PUZ. -Completarea si dezvoltarea cailor rutiere, a tramei de strazi secundare ce vor asigura accesul la obiectivele propuse si vor face legatura cu trama stradala existenta. -Extinderea retelei de echipare tehnico -edilitara a zonei. Planul Urbanistic Zonal stabileste strategia si reglementarile necesare rezolvarii problemelor de ordin functional, tehnic si estetic din cadrul zonei studiate. Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste noile conditiile tehnice privind - modul de utilizare functionala, - modul de ocupare a terenului, - regimul de inaltime si accesele pe parcela. Documentatia se constituie in suportul legal conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea avizelor de principiu de la responsabilii abilitati si ulterior pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Cadrul legal

- Codul civil - O.M.S. 536 / 1997 privind igiena si modul de viata a populatiei - Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătătii - O.Comun 214 / RT / 16NN martie 1999 Ape.Paduri; Pr.Med. ; MLPAT. - HG 1076/2004 stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru

planuri si programe

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

INCADRAREA IN ORAS/IN ZONA

Loturile cele 4 sunt amplasate in partea de sud a municipiului Timisoara, in zona Plopi Sud. Terenul este 90% neconstruit. Pe lotul cu numarul topo 409932 se afla o anexa gospodareasca care se va supune reglementarilor urbanistice din prezentul PUZ. Suprafata totala proprietate privata a persoanelor fizice ce face obiectul prezentului PUZ este de 72600mp EVOLUTIA ZONEI Pana in acest moment zona luata in studiu este compusa din parcelele proprietarilor/beneficiarilor identificabile inscrise in Extras C.F.nr. 409932 (CF vechi nr.200567), nr. Cad. 409932 (nr. Cad vechi 50191), C.F.nr. 400309 (CF vechi nr.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

8

149889), nr. Cad 400309 (nr. Cad vechi A 1676/1/3/1), C.F.nr. 432431, nr. Cad 432431, C.F.nr. 427887 (CF vechi nr. 140394), nr. Cad 427887 (nr. Cad vechi A1676/1/4), Timisoara in suprafata totala de 72600mp si amorse. Terenul proprietarilor luat in studiu se invecineaza la nord cu Str. Nicolae Ghimboase fosta De1676/12 la nordul careia se gaseste PUZ avizat cu HCL 394/25.10.2005; la vest cu parcela A1676/1/5; la est cu parcela A1676/1/1; iar la sud se invecineaza cu De1677 limitrof la sud cu HCn1563. Parcelele sunt cuprinse in intravilanul extins cat si in P.U.G. nou aflat in studiu la capitolul „ULiu”.

In urma dezvoltarii localitatii, zona urmeaza sa evoluaze urbanistic in continuare in functie de dinamica de dezvoltare actuala. Prezenta documentaţie va ţine cont de reglementările superioare de urbanism aprobate si anume : -P.U.G. Timisoara si PUG Timisoara NOU in lucru -P.U.Z. invecinat avizat cu PUZ avizat cu HCL 394/25.10.2005 -Situatia reala de pe teren -Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z. si a stabilirii limitei de proprietate. -Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare de retele - HCJ nr. 115/2008 – privind indicatorii teritoriali - HCJ nr.87/2004- privind indicatorii teritoriali ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Zona studiata este situata la ses, altitudinile fiind cuprinse in intervalul 84 – 88 m fata de cota Mari Neage

În conformitate cu normativul P100 – 92, TIMIS, Mosnita, respectiv zona studiata, se afla in zona seismica D cu

urmatoarele caracteristici : -coeficient de seismicitate Ks = 0,16. -perioada de colt Tc = 1,0 s. -grad de seismicitate echivalent 7,5. Geomorfologia teritoriului studiat face parte din Campia joasa Timis – Bega,

formata dintr-un mare complex aluvionar de varsta cuaternara avand grosimea H = 60 – 120 m.

Ca elemente deosebite de cadru natural nu se remarca o situatie cu conditii deosebite

Caracteristici climatice Din punct de vedere al climei zona se integreaza în zona Timisoarei

caracterizata printr-o clima continental moderata cu influente mediteraneene si oceanice cu temperaturi medii anuale ridicate 10-11oC.

Precipitatiile medii anuale 600-650 mm. -vanturile dominante sunt de E si N, urmate de cele de NV si S . -anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate: -primaverile sunt timpurii si ades capricioase -veri uscate si lungi -toamne lungi si cu temperaturi relativ constante ierni blande si scurte

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

9

Caracterizarea climaterica a zonei: -temperatura medie multianuala a aerului: 8,8 °C -data medie a primului inghet: 11 octombrie -nr. mediu al zilelor tropicale (Tmax. > 30 °C): 8zile/an -cantitatea medie multianuala a precipitatiilor: 660 mm/an -durata medie de stralucire a soarelui: 1924,1 ore/an -numar mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an -numar mediu al zilelor cu bruma: 25 zile/an In anotimpul rece si in perioadele de calm poate apare fenomenul de

inversiune atmosferica. Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza

o radiatie solara directa medie de 736 cal/m2 la 21.06 si 118 cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0,342. Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularitatilor topoclimatice se remarca o repartitie relativ uniforma in suprafata a unora dintre elementele meteorologice.

Referat geotehnic Concluziile unui studiului geotehic efectuat in zona, evidentiaza ca

adancimea de inghet in conformitate cu STAS 6054./77 este hi=0,70-0,80m, adancimea de fundare este de 0.80m de la cota terenului sistematizat, pentru calculul terenului de fundare in gruparea fundamentala de incarcari centrice in conformitate cu STAS 3300/2-35 se va adopta o presiune conventionala de baza (pentru B=1.00m di Df=2.00m) Pconv barat=180kPa. Aceste date sunt pur orientative si pentru construirea unor obiective concrete este necesara realizarea de studii geotehnice pentru fiecare obiectiv in parte.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea functiunii de locuire, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa obiective industriale, activitati sau functiuni poluante.

CIRCULATIA La aceasta ora in zona circulatia se realizeaza pe drumuri de pamant in lucru structurate intr-o retea de accese la parcele compuse din cateva strazi cu denumire si drumuri de exploatare. Pietonal sau auto se accesul este realizat pe Str. Nicolae Ghimboase fosta De1676/12 Ca urmare a propunerilor din prezentul studiu cat si a prevederilor altor documentatii de urbanism al localitatii , urmeaza sa se realizeze caile de acces corespunzatoare, care vor intregii trama stradala a localitatii. OCUPAREA TERENULUI

Zona studiata are suprafata totala de 72600mp mp si este preponderent teren liber de constructii. Pe lotul cu numarul topo 409932 se afla o constructie cu destinatia anexa gospodareasca care se va supune reglementarilor urbanistice din prezentul PUZ

-Zona nu dispune de spatii verzi amenajate. -Sub aspect juridic terenurile din zona studiata sunt terenuri proprietate

privata. -Zona este strabatuta de retele electrice de gaze natural ce impun zone de

restrictie si protectie de construire precum si de apropiata centura a orasului care impune deasemenea o zona de protectie cu interdictie de construire.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

10

In zonele invecinate din imediata apropiere, limitrof au inceput sa se realizeze investitii in domeniul constructiei de locuinte de catre persoane private.

ECHIPAREA EDILITARA a)Situatia existenta Pe amplasament nu exista la aceasta ora utilitati. In zona se gasesc utilitati

la limita PUZ din vecinatatea nordica acestea se pot extinde si pe parcele luate in studiu, retea de apa-canal, energie electrica, alimentare cu gaze naturale.

PROBLEME DE MEDIU Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului altele decat cele ce se impun in mod curent pentru zonele de locuinte conform legislatiei in vigoare. De asemenea nu se constata in acest moment in zona activitati poluante sa care sa impuna luarea de masuri speciale. Probleme referitor la canale ale A.N.I.F. In suprafata luata in studiu pentru PUZ se gasesc amplasate canale ale ANIF. Apele pluviale vor fi scurse la rigole adiacente drumului si conduse pana la canalele din zona si pe spatiile verzi aferente fiecarei parcele in parte. OPTIUNI ALE POPULATIEI

In situatia de fata nu este cazul. Proprietatea este privata, constructiile ce urmeaza a se realiza sunt locuinte individuale amplasate pe loturi private. Functiunile si activitatile din zona vor avea un caracter nepoluant.

Studiul are în vedere urmatoarele categorii de probleme : -Amenajarea urbanistica a teritoriului considerat. -Zonificarea functionala a teritoriului, avand în vedere caracterul obiectivelor

propuse si folosirea optima a terenului. -Asigurarea unor relatii avantajoase în cadrul zonei studiate, avand în

vedere amenajarea completa a zonei limitrofe. -Încadrarea teritoriului studiat în reteaua urbana a localitatii. -Asigurarea echiparii tehnico -edilitare a zonei: alimentarea cu apa,

canalizarea, statie de epurare, sistemul de încalzire, alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaz.

-Reabilitarea, conservarea si protectia mediului. PREVEDERI ALE DOCUMENTAŢIILOR SUPERIOARE DE URBANISM

In PUG nou in stadiu de elaborare sunt prevazute Zona de locuinte individuale cu caracter urban cu functiune rezidentiala de densitate mica (predominant locuinte unifamiliale de divese tipuri izolate, cuplate, insiruite, covor grupate tipologic in teritoriu), cu o structura urbana coerenta, rezultat al aplicarii procedurii de urbanizare.

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord si in urma consultarii documentelor publice cu privire la PUG NOU in curs de elaborare, pentru aceasta zona se prevede realizarea unei parcelari, beneficiarul intentionand sa construiasca, respectiv sa înstraineze parcele sau constructii pentru realizarea de investitii cu urmatoarele functiuni :

- locuinte cu regim mic de inaltime - functiuni complementare (dotari si servicii) - zone verzi -constructii specifice echiparii tehnico – edilitare. necesare deservirii zonei Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in

documentatia de fata.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

11

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA Propunerile enuntate in prezentul P.U.Z. au un caracter normativ, sunt in

conformitate cu certificatul de urbanism nr. 2989 din 15.07.2016 prelungit 2018 anexat si a Avizului de Oportunitate nr. 21 din 20.11.2016 anexat si stau la baza obtinerii autorizatiilor de construire din zonă.

MODERNIZAREA CIRCULATIEI

In vederea realizarii parcelarii si amplasarii unor locuinte a fost realizata o ridicare topografica care sa determine delimitarea exacta a amplasamentului cat si pozitia drumurilor existente in raport cu loturile vecine. Suportul pentru partea desenata a prezentului studiu are la baza ridicarea topografica realizata.

Ca lucrari rutiere ce se impun, sunt realizarea drumurilor de acces in zona. Pentru realizarea drumului se vor transfera in conditiile prevazute de lege, suprafetele necesare catre domeniul public. Realizarea drumurilor se va face tinand cont de prevederile P.U.G, cat si a prezentului PUZ.

Drumurile vor avea prospecte modernizate, urbane in concordanta cu prevederile PUG nou si a PUZ invecinat avizat, drumurile locale de acces vor avea un prospect de min.12 m si ele vor respecta prospectele drumurilor existente sau proiectate cu care se racordeaza.

Drumurile se vor moderniza si realiza pe baza unor proiecte de specialitate intocmite de specialisti autorizati.

Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabila se va realiza prin intermediul unor rigole. Intre trotuar si marginea carosabila a drumului se vor prevedea aceste rigole cat si spatii plantate de aliniament.

Circulatia ce urmeaza sa se realizeze in zona este de acces auto cat si pietonal la locuinte, deasemenea de accesul ocazionat de diferite interventii ce pot aparea , tehnice si utilitare. Drumurile locale se vor realiza cu un prospect minim de 12m. Se vor asigura parcarea si gararea autovehicolelor pe terenurile proprietate raportat la functiunile propuse conform R.G.U. Parcarea in lungul drumului fiind temporara ocazionala. Drumurile vor fi proiectate de proiectanti de specialitate (conform Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul MT nr. 45 din 27.01.1998). Pe acesta zona se vor realiza santurile pentru colectarea apelor pluviale de pe carosabilul drumului. De asemenea, pe aceasta zona se vor realiza plantatiile de aliniament si spatiile verzi aferente drumurilor.

Zona urmeaza a fi traversata de un drum important de legatura cu comuna Mosnita prelungirea “Drumul Boilor” pe teritoriul Timisoarei si legarea cu trama stradala a orasului cu un prospect propus de 20m cf. sectiunii PT 16 prevazut in PUG nou in curs de elaborare. Deasemenea traseul acestui drum a fost coordonat cu proiectantul drumului pentru a stabili geometria in cadrul parcelei a traseului drumului. Restul drumurilor interioare in cadrul parcelei vor respecta profilul PT40 din cadrul noului PUG in curs de laborare cu prospect de 12m.

In apropiere pe latura estica a zonei studiate urmeaza sa treaca si un tronson din centura Timisoarei. Traseul acesteia nu afecteaza direct parcelele luate in studiu. Totusi putem mentiona ca zona de protectie de 50m impune interdictie de construire pe limita estica.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

12

Structura rutiera corespunzatoare unui trafic greu, este identica cu cea existenta la lucrari similare, fiind alcatuita din:

- 23 cm îmbracaminte din beton rutier de ciment BcR4,5; - 30 cm fundatie din balast cilindrat 53 cm grosime totala Partea carosabila va fi marginita cu borduri prefabricate din beton de

20x25cm, cu muchie rotunjita, asezate pe o fundatie din beton de 15 x 30 cm. Pentru circulatia pietonala sunt prevazute trotuare amplasate la limitele

drunurilor avand o latime minima de 1,50 m si fiind despartite de carosabil de zona de plantatie de aliniament.

Concluzii in urma analizei PUZ invecinat.

Planului Urbanistic Zonal avizat cu HCL 394/25.10.2005 situat in partea de nord a parcelei luate in studiu, despartit printr-un drum cu prospect de 12 m avizat, nu influenteaza fundamental solutia adoptata in prezentul studiu.

Acesta se incadreaza in prevederile PUG in lucru si da niste concepte directoare si pentru noul PUZ in studiu.

Valorificarea cadrului natural

Zona studiata beneficiaza de un cadru natural favorabil, terenul este plan, In aceste conditii propunerile de urbanism pot asigura o organizare optima a teritoriului, cu un grad maxim de ocupare a terenului, in conditiile respectarii legislatiei în vigoare.

ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Criteriile principale de organizare urbanistica a zonei studiate au fost urmatoarele : -Asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute în tema. -Integrarea corespunzatoare a elementelor existente în solutia propusa. -Organizarea circulatiei în zona s-a realizat tinand cont de rezolvarea circulatiei în teritoriu,

-Terenul studiat face parte dintr-o zona, ce urmeaza sa aibe o dezvoltare urbana.

Functional parcela luata in studiu se imparte in urmatoarele zone functionale: zona destinata construiri de locuinte; zona de functiuni complementare(dotari si servicii), zona de circulatii destinata strazilor, zona de spatii verzi, zona terenurilor cu caracter de gradini neconstruibile datorita interdictiei impuse de protectia la centura. zona terenurilor libere pe care prezentul studiu nu impune reglementari precise acestea fiind in proprietatea altor persoane fizice.

Se prevede parcelarea terenului in 83 de parcele din care - 65 loturi de locuinte edificabile cu suprafete cuprinse intre 365mp si

1881mp. - 5 loturi de functiuni complementare cu suprafete cuprinse intre 16,

648 si 1612mp. - 4 loturi zone verzi - 9 loturi destinate strazilor

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

13

Pe cad. 409932 se afla o constructie existenta care se va supune reglementarilor urbanistice si edilitare din prezentul PUZ si care isi va schimba destinatia din anexa gospodareasca in casa de locuit.

Functiuni Functiunile propuse in zona sunt: -Zona destinata locuirii -Zona destinata functiunilor complementare (dotarilor si serviciilor) -constructii specifice echiparii tehnico – edilitare necesare deservirii zonei -circulatii auto, pietonale, parcaje. -zona de spatii verzi amenajate Regimul de aliniere si amplasare al cladirilor si ocuparea terenurilor În cadrul studiului, pentru fiecare parcela a fost stabilita limita maxima de

implantare a constructiilor. Retragerea acestei limite fata de aliniamentul drumului a fost stabilita pe aliniament , 2m si 3m .Cladirile care vor avea posibilitatea de a fi destinate uneia sau mai multor familii vor fi amplasate individual pe lot sau cuplate pe limita de proprietate cu respectarea distantelor prevazute in codul civil si cu posibilitatea de a asigura accesul auto spre spatele lotului pentru eventuale interventii. Se vor respecta distantele minime legale impuse de anumite zone de protectie, acolo unde este cazul fata de retele aeriene, gaze si padure sau altele subterane existente

Cladirile vor fi retrase de asemena si fata de spatele lotului la minim 8m. Nu se vor putea executa constructii pe limita din spate a lotului.

Spatiile verzi vor respecta un procent minim de 10% din total teren.

Se interzice pavarea integrala a spatiilor ramase libere dupa implantarea constructiilor.

Regimul de inaltime Regimul de înaltime al constructiilor propuse este conditionat de ratiuni

functionale, de incadrare urbanistica in zona sau de marcarea unor puncte de interes în zona.

Se vor respecta prevederile : Pentru locuinte Regim inaltime maxim S+P+1E+M sau ER Înălţimea maximă admisă a

clădirilor, măsurată la cornişa 8m si la coama superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12m

Pentru functiuni complementare se prevede un regim maxim de S+P+2E+Er/M,h cornisa de 10,5 m si inaltimea la coama de 14m.

Frontul stradal Fronturile majoritare uzuale fiind cuprinse intre 19,20m si 22,11m la parcelele

aliniate la drum. Forma si suprafata loturilor, caracteristici ale loturilor ce vor fi

valorificate în concordanta cu folosinta lor. In situatia unor reparcelari. Realizarea

constructiilor se va face in limita regimului de S+P+1E+M sau ER, acoperite cu

acoperisuri cu sarpanta sau terasa cu diferite tipuri de invelitoare. Se vor realiza

terase nebetonate si plantate catre spatiile verzi. Orientarea cladirilor se va realiza in

asa fel incat functiunile sa fie insorite corespunzator normelor in vigoare cf. R.G.U.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

14

BILANȚUL TERITORIAL PROPUS MOD DE UTILIZARE AL TERENULUI Procentul de spatii verzi este suplimentat de spatiile verzi proprii fiecarui lot in parte conditionate de P.O.T. si de limitele de implantare a constructiilor care conditioneaza spatii libere plantate.

POT= 100 x Aria construita la sol/ Suprafata terenului

CUT= Aria construita desfasurata/ Suprafata terenului

Indici maximi admisibili

Pentru locuinte Pentru functiuni complementare POT maxim 35% CUT max 0,9 CUT max 0,9 CUT max 1,4 H maxim S+P+1E+M/Er H maxim S+P+2E+M/Er h cornisa 8m h cornisa 10,5m h coama 12m h coama 14 m RETELE EDILITARE

Se va realiza in sistem centralizat prin racordare la retelele urbane existente in zona. Se recomanda cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrarilor de echipare a terenului (alimentarea cu apa, canalizare, alimentarea cu energie electrica, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea retelelor pe culoarele stabilite pentru utilitati. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila si de incendiu se face prin racordarea la reteaua de distributie a localitatii Timisoara.

Obiectivul necesita alimentarea cu apa pentru : apa menajera pentru satisfacerea necesitatiilor igienico-sanitare ale

locatarilor ; apa pentru intretinerea curateniei ; apa tehnologica pentru umplerea piscinei, instalatia de incalzire, cu

recirculare 100% ; apa de incendiu ;

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

15

Debite caracteristice de apă uzata menajera sunt preluate in sistemul centralizat de canalizare a localitatii

Timisoara: Valoarea indicatorilor de calitate a apele uzate menajere preluate in sistemul centralizat de canalizare se vor incadra in limitele prevazute in HG 352/2005 (NTPA 002/2002).

-Ape pluviale Apele pluviale sunt colectate de pe acoperisul cladirilor prin jghiaburi si

burlane si sunt evacuate impreuna cu apele meteorice colectate de pe platformele betonate si suprafata cailor de acces in sistemul de rigole colectoare propus pe parcela analizata. Apele pluviale conventional curate provenite de pe spatiul verde se infiltreaza in sol.

Apele pluviale provenite de pe drumul de acces si suprafetele betonate existente sunt colectate prin rigole deschise amplasate in lateralul drumului de acces si se vor deversa la reteaua existenta in zona. Apele pluviale deversate in canalul de desecare se vor incadra in limitele prevazute prin HG 352/2005 (NTPA 001/2002).

. ECHIPARE EDILITARĂ

3.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ În prezent pe parcela studiata nu exista utilitati de apa si canal. In zona

exista reţea publica de alimentare cu apă rece si de canalizare pe str. Rezistenta Banateana si str. Nicolae Ghimboase administrate de “Aquatim”SA Timisoara, care se afla in vecinatatea parcelei.

3.2. SITUAŢIA PROPUSĂ Alimentare cu apă Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unei

extinderi a conductei de apă din PE-HD, PE80, PN10, De 125 mm, cu branşare la conducta de apă existentă pe str. Rezistenta Banateana si Str. Nicolae Ghimboase. Lungimea acestei extinderi este de cca. 1250 m şi va fi realizată din PE-HD, PE80, PN10, De 125 mm.

Conducta de apă propusă pentru obiectivul studiat va fi din PE-HD, PN10, PE80, De 125x11,4 mm, în lungime totală de L = 1250 m.

Pe această reţea s-au prevăzut 9 hidranţi supraterani de incendiu exterior. Traseul reţelei de apă propusă se va urmări pe planul de reglementări,

anexat la prezenta documentaţie. Alimentarea cu apa rece menajera a parcelelor propuse in PUZ se va face

prin intermediul bransamentului individual de apa propus pentru fiecare parcela. Legarea bransamentelor de apa se va face la reteaua publica Dn

125x11.8, propusa pentru extindere din str. Rezistenta Banateana si Str. Nicolae Ghimboase pe strazile propuse in PUZ.

Hidrantii de incendiu servesc la alimentarea cu apa a masinilor de pompieri in caz de incendiu , cat si la spalarea si intretinerea periodica a retelei de apa.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

16

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzimed 1= 32,67 m3 /zi = 0.38 l /s. Qzimax 1 = 37,57 m3 /zi = 0.44 l /s. Qorarmax 1 = 4.38 m3 /h. Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă propus

pentru zona obiectivului cu branşare la conducta de apă existentă a localităţii Timisoara.

Canalizare 1. Colectarea apelor uzate menajere Colectarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei extinderi

a canalizării menajere din tuburi PVC-KG, SN4, De 315x6,9 mm, cu racordare la canalizarea existentă pe str. Rezistenta Banateana Str. Nicolae Ghimboase .Lungimea extinderii reţelei de canal este de cca. 1250 m şi va fi realizată din tuburi PVC-KG, SN4, De 315x6,9 mm.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse din cadrul obiectivului studiat vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC-KG, SN4, De 315x6,9 mm, în lungime totală de L= 1250 m.

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare s-au propus 18 cămine de vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051/91.

Traseul reţelei de canal propusă se va urmări pe planul de reglementări,

anexat la prezenta documentaţie. Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua interioara de canal in

reteaua publica de canalizare prin intermediul racordurilor individuale de canal pentru fiecare parcela , legate la conducta publica din PVC Dn 315 propusa pentru extindere din str. Rezistenta Banateana si Str. Nicolae Ghimboase pe starzile propuse in PUZ.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie

pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): Qzimed 1= 32,67 m3 /zi = 0.38 l /s. Qzimax 1 = 37,57 m3 /zi = 0.44 l /s. Qorarmax 1 = 4.38 m3 /h. 2. Colectarea apelor pluviale Apele pluviale provenite de pe constructiile propuse pe parcele se

colecteaza prin intermediul unor jgehaburi si burlane si sunt diractionate la un bazin de retentie propriu.

Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un sistem de drenaj pentru infiltrarea apelor meteorice în sol. Apele pluviale vor fi dirijate către sistemul de drenaj, prin intermediul asigurării pantei terenului.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

17

Apele pluviale de pe străzile propuse se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale propuse-rigole- şi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul ploii torentiale în bazinul de retenţie propus pe parcela 42 pentru toata zona studiată.

Apele convenţional curate vor fi evacuate controlat în canalul de desecare HC 1563, prin intermediul unei conducte de preaplin şi a unei guri de vărsare.

Traseul canalizarii apei pluviale propusă se va urmări pe planul de reglementări, anexat la prezenta documentaţie.

BREVIAR DE CALCULE

A. ALIMENTAREA CU APĂ. 1. Necesarul de apă. 1.1. Zona de locuinţe colective - P+1E+M – 83 parcele - suprafata totala 72 600 mp - parcele locuinţe =65 buc.-45 719 mp - nr. de locuitori = 3 loc. /parcelă. - normă de consum = 140 l /om /zi. - parcele funcţiuni complementare = 4 buc.-3630 mp - nr. persoane = 20 pers. /parcelă. - normă de consum = 30 l /om /zi. - parcele zone verzi = 5 buc-8171 mp - parcele circulatie-strazi = 9 buc-15 080 mp Qzimed 1 = 1,1 x{(65 x 3 x 140)+(4x20x30)} /1000 = 32,67 m

3 /zi = 0.38 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 37,57 m

3 /zi = 0.44 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 4.38 m

3 /h.

Asigurarea necesarului de apă se va realiza prin extinderea reţelei de

apa a localităţii Timisoara. Această extindere de reţea va asigura şi alimentarea

hidranţilor de incendiu exteriori ce vor fi poziţionaţi pe aceasta, pentru stingerea unui

eventual incendiu în zona studiată.

B. CANALIZARE. 1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

18

Qzimed 1 = 1,1 x{(65 x 3 x 140)+(4x20x30)} /1000 = 32,67 m 3 /zi = 0.38 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 37,57 m 3 /zi = 0.44 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 4.38 m 3 /h.

2. Debitele de calcul pentru apele pluviale. Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ΣS x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare; m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 130 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73. S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha; S circulaţii = 15 080 mp sau 1.508 ha; Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. Ø = 0,85 – pentru circulaţii; Øm = (15080 x 0,85) /3,35 = 3.82 l /s. În concluzie; Qm = 0,8 x 130 x 1,508 x 3.82 = 5,99 l /s. Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min. Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 599 x 17,48 x 60 /1.000 = 628,23 m

3. Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 650 m3. Volumul de apă colectat anual este: Vanual = (630 mmH2O /an x 72600 m

2) /1.000 = 45 738 m3 /an.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

19

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea la retelele

existente si extinderea acestora. Solutia de racord aerian sau subteran se va stabili

pe baza unui proiect de bransament si racord intocmit de specialisti ai E.N.E.L.

Necesarul de energie electrica se stabileste pentru categoria de locuinte,

dotari si functiuni complementare. Este de preferat a se folosii o solutie de alimentare

cu energie cu retea subterana.

Conform Aviz “Enel Electrica Banat SA” la fazele urmatoare se va solicita aviz tehnic de racordare pentru obiectivele propuse.

Bilantul energetic al consumatorilor de energie electrica se apreciaza astfel:

 Locuinţe familiale: - 65 locuinţe x 15 kW P instal. = 975 kW 1170,46 Ks = 0,42 (conf. PE 132/2003) P max. abs. = 409,5 kW 491,6  Spaţii comerciale şi birouri - 5 spaţii comerciale x 50 kW P instal. = 250 kW Ks = 0,90 P max. abs. = 225 kW  Staţii de pompare apă (hidrofor de zonă):

P instal. = 4 kW Ks = 1 P max. abs. = 4 kW  Ilumint stradal realizat cu corpuri de iluminat cu vapori de sodiu

150W - 34 stalpi x 150 W P instal. = 5,1 kW Ks = 1 P max. abs. = 5.1 kW Rezerve:

P instal. = 20,00 kW Ks = 1 P max. abs. = 20,00 kW ___________________________________ P instal. total = 1254,1 kW P max. abs. total = 663,6 kW

S max. abs. total = 721,3 kVA (considerând cos = 0,92) Se propune amplasarea unui post de transformare in anvelopa, cu o putere

aparenta de 800 kVA (incarcare 80%), care se va alimenta de la liniile de medie

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

20

tensiune existente in zona. Instalarea unui post de transformare se va face pe lotul cu aceasta destinatie identificat nr. 83 situat la intersectia dintre drumul boilor si a doua strada perpendiculara pe drumul boilor, strada noua dinspre sud. Se va corela solutia prousa pentru alimentarea Caii Boilor in curs de proiectare

Distributia energiei electrice de la postul de transformare se propune sa fie facuta in cablu (linii electrice subterane – LES JT, tip ACYABY 3x150+70) la mai multe firide de distributie energie electrica, de la care se vor executa bransamentele pentru imobilele ce se vor construi.

Reţeaua de joasă tensiune va fi realizată în sistem buclă, asigurând consumatorilor o siguranţă în funcţionare sporită.

Reţeaua de alimentare cu energie electrică se realizează cu cabluri tip CYAbY pozat îngropat în şanţ şi în tuburi de protecţie din PVC tip greu (PVC-G) 110 mm la subtraversări de căi de acces.

Pentru cablurile de joasă tensiune se vor folosi accesorii performante (capete terminale, manşoane de legătura).

Cablurilor vor vi pozate in profil „m” în zona spaţiilor verzi sau „t” la traversarea aleilor carosabile, după caz.

Iluminatul aleilor din incintă, al zonelor de parcare şi a spaţiului verde se va

realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse cu descărcări în vapori Na de înaltă presiune 150W, montate pe stâlpi metalici (Hutil = 6 sau 10 m). Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza in cablu subteran tip ACYABY 4x16 mm2 vor vi pozate in profil „m” în zona spaţiilor verzi sau „t” la traversarea aleilor carosabile, după caz.

Fiecare stâlp va avea o cutie de conexiuni echipată cu o siguranţă automată, fază + nul de 6A şi cleme de racordare.

De la această cutie sunt alimentate individual corpurile de iluminat de pe stâlpi.

Corpurile de iluminat se vor racorda în cutiile de conexiuni cu cablu CYY 3 x 2,5 mm2.

Stâlpii de iluminat şi cutiile de racordare sunt legate la nulul de protecţie al cablului de alimentare, realizând o protecţie la punerea sub tensiune accidentala a stâlpilor metalici. Ca măsură suplimentară de protecţie stâlpul de iluminat se va lega la priză de pământ artificială realizată dintr-un electrod OLZn de lungime L=3 m şi diametru Φ=2 ½”

Legăturile electrice se realizează în clemele de la cutiile de racordare de pe stâlpi.

La subtraversări s-au prevăzut tuburi de protecţie suplimentare. Alimentarea cu energie electrică a iluminatului exterior se realizează de la

tablourile generale corespunzatoare posturilor de transformare, realizandu-se un numar de 10 bucle pentru iluminatul exterior.

Comanda iluminatului se realizează odata cu aprinderea iluminatului public orasenesc.

Conform „Normativului pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice – PE107/1995”, in zonele locuite, retelele de cabluri trebuie pozate, de regula, pe partea necarosabila a strazilor ( sub trotuare) sau , in anumite conditii, in zonele verzi din cartierele de locuinte.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

21

Ordinea de asezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu cladiri inspre zona carosabila, cu pastrarea distantelor normate, este:

- cabluri de distributie de joasa tensiune; - cabluri de distributie de medie tensiune; - cabluri de iluminat public. Cablurile electrice se vor afla intotdeauna deasupra celorlalte instalatii si se

vor respecta distantele minime dintre cablurile pozate in pamant si diverse retele, conform Normativului pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice – PE107/1995 si a normativului I7-02

Daca in timpul executiei se vor realiza modificari de trasee, se vor nota obligatoriu pe proiect.

Toate lucrarile se vor realiza conform proiectelor ce vor fi avizate de Enel Distributie Banat SA, de catre entitati atestate ANRE care au implementat un sistem de asigurare a calităţii.

Măsura energiei electrice Măsura energiei electrice consumata atat in cadrul alimentarii cu energie

electrica a consumatorilor de tip locuinte sau spatii administrative cat si in sistemul de alimentare al iluminatului public se va realiza la fiecare Bloc de Masura si Protectie, iar facturarea energiei electrice se va realiza de catre furnizorul de electricitate. Utilitatile comune sunt proiectate si realizate de catre beneficiar urmand a fi date spre folosire catre regiile de utilitati.

Nu se va achiziţiona nici un echipament sau material daca nu este însoţit de declaraţia de conformitate si nu are aplicat distinct si lizibil marcajul de securitate CS.

Înainte de punerea sub tensiune a noilor echipamente se vor face verificări si încercări pentru punerea în funcţiune.

Instalaţiile proiectate vor fi puse in funcţiune numai in condiţiile respectării prevederilor “Normele specifice de protecţia muncii pentru transportul si distribuţia energiei electrice”.

Retele de telecomunicatii

Pentru consumatorii ce urmeaza sa apara in zona se va realiza un racord subteran la cablul telefonic pe langa drumurile amenajate. Racordul se va asigura într-un camin subteran de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri pana la centralele noilor abonati. Pentru acestea se vor obtine avizele de la TELEKOM S.A. pentru traseele cablurilor si se vor comanda documentatiile pentru racordarea centralelor la retelele TC existente în zona cea mai apropiata. Traseele cablurilor TC subterane vor fi paralele cu drumurile de acces, în zonele verzi pe aceeasi parte cu cele ale instalatiilor electrice de distributie.

Lucrari necesare: Realizarea proiectului de telefonizare a zonei -Realizarea retelelor telefonice si bransarea abonatilor

Odata cu realizarea drumurilor se vor prevedea si tuburile de protectie aferente retelelor de medie tensiune, racordurilor de joasa tensiune, iluminatului stradal si retelelor de telefonie, cu respectarea distantelor minime conform normativelor.

Elaborarea Studiilor de solutie de alimentare cu energie electrica si telefonie pentru întregul ansamblu este foarte importanta, ducand la alegerea solutiei celei mai bune din punct de vedere tehnic si financiar.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

22

Terenul este impartit intr-un total de 83 parcele. Parcele edificabile sunt 70 cu suprafete cuprinse intre 16, 365mp si 1881mp, ocupate partial de suprafete construite, urmind ca restul sa fie destinate dezvoltarii zonelor verzi si cailor de acces.

Protectia impotriva incendiilor.

Date generale despre constructii. Constructiile din zona de locuinte au regim max de S+P+1E+M sau ER.

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa 8m si la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12m.

Aceste cladiri se vor executa intr-o zona care in prezent nu este populata si nici nu este amenajata cu carosabil pentru trafic greu.

Structura de rezistenta este mixta, formata din pereti din zidarie de caramida de 37,5 cm grosime si stilpi din beton armat, care se descarca la teren prin fundatii continui si respectiv fundatii izolate.

Planseele sunt din beton armat si se descarca pe pereti si stilpi, prin centuri, respectiv grinzii din beton armat.

Acoperisul este format din sarpanta din lemn si invelitoare ceramica. Garajele, care sunt inglobate in cladire, se separa de acestea prin ziduri din

caramida de 37,5 cm grosime si usi metalice rezistente la foc 90 min. Accesele directe, din exterior in cladire, sunt multiple si au deschiderea min

de 1m , amplasate la caile de comunicare exterioare si carosabil. Performantele la foc ale cladirilor: Riscul de incendiu este mic , avind sarcina termica calculata sub 420 Mj /

mp. Gradul de rezistenta la foc este “Gradul II”, avind materilele din structura

portanta si din structura ce delimiteaza caile de acces, ( scari, holuri de trecere ) practic incombustibile C1, si rezistenta la foc 90 minulte.

Distanta intre cladiri este cea legala, cea ce face ca fiecare cladire sau grup de doua lipite, sa fie considerata un compartiment de incendiu.

Scarile de acces au latimea de min. 1 m, suficient pentru trecerea unui flux de utilizatori in caz de incendiu.

Limitarea propagarii focului la cladirile vecine se face prin distante mai mari de 6 m, intre cladiri sau compartimente de foc, definite ca mai sus, iar la etajele superioare propagarea focului este limitata de inaltimea parapetilor de la ferestre , 0,9 m si prin planseele de beton armat.

Categorii de costuri suportate de investitori si dezvoltatori Primarie toate utilitatile de pe terenurile domeniul public sau care va deveni

public in urma avizarii PUZ RLU respective drumuri apa canal curent conform Planului de Actiune privind implementarea investitiilor semnat de primarie si de beneficiari anexat prezentei documentatii anexat.

Investitori initiali Costuri de realizare PUZ si RLU, Costuri topometrice initiale, actualizare

masuratori pana la parcelarea propriu zisa a terenului si obtinerea CF pentru fiecare parcela in parte.

Dezvoltatori si proprietari finali dupa achizitia parcelelor in parte. Proiectarea si executia casei / cladirilor personale precum si costurile

bransarii casei la utilitatile urbane.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

23

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Ca obiective de utilitate se poate mentiona suprafata de teren ce trebuie trecuta in proprietatea publica pentru realizarea drumului si posibilitatea realizarii in zona de functiuni cu caracter public.

Din totalul zonei studiate în cadrul P.U.Z : Lucrarile propuse a se realiza sunt : -cai de comunicatie, largire prospect drumuri, strazi secundare din interiorul platformei, echiparea tehnico – edilitara, lucrari de protectia mediului. Parte din aceste lucrari vor fi trecute în domeniul public.

CIRCULATIA TERENURILOR

Terenurile proprietatea beneficiarilor respectiv: VERESCA IOAN, ABEL FRANCISC, FAUR FLORIN, STEPANESCU LUCIAN ILIE identificate prin nr. topo C.F.nr. 409932 (CF vechi nr.200567), nr. Cad. 409932 (nr. Cad vechi 50191), C.F.nr. 400309 (CF vechi nr. 149889), nr. Cad 400309 (nr. Cad vechi A 1676/1/3/1), C.F.nr. 432431, nr. Cad 432431, C.F.nr. 427887 (CF vechi nr. 140394), nr. Cad 427887 (nr. Cad vechi A1676/1/4), in suprafata totala de 72 600mp.nu se vor unifica. Parcelele nr. 1,20,21 din parcela domnului Faur Florin, parcelele 58,47 si 37 din parcela domnului Veresca Ioan si Stepanescu Lucian Ilie si parcelele nr. 59,70,72 din parcela domnului Abel Francisc si sotia Abel Iuliana in suprafata totala de 15 205mp. adica 21%(20,942) din suprafata totala vor trece in domeniul public cu destinatia trama stradala. Din parcela domnului Veresca Ioan si Stepanescu Ilie parcela nr.83 va trece in domeniul public cu destinatia dotari de utilitate publica amplasarea a transformatorului electric. Restul parcelelor vor ramane in proprietea privata a beneficiarilor pentru vanzare, concesionare inchiriere, amenajare sau construire. Suprafata totala a acestora este de 57379mp. , 79% din suprafata totala PROBLEME DE MEDIU  RELATIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT Se va asigura un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.  EVIDENTA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE Nu e cazul.  MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICATII SI DIN CATEGORILE ECHIPARII EDILITARE, CE REPREZINTA RISCURILE PENTRU ZONA Nu e cazul.  EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC Nu e cazul. TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR

SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARARII

1076/2004)

Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la: 1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează un cadru pentru activităţi

viitoare. Fiind un PUZ cu functiuni de locuinte si servicii cu functiunea de baza locuire individuala cu regim mic de inaltime intr-o zona neamenajata cu terenuri parloage se vor crea condiţii de locuire cu efect benefic asupra comunităţii locale.

1.b. P.U.Z. se armonizeaza cu interesul autoritatii locale de amenajare a drumului Bolilor

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

24

1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă cc intravilan si arabil extravilan.

În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în P.U.Z. s-a avut în vedere optimizarea spatiilor construite, corelate cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcajelor şi a perdelelor de protecţie stradală. S-a optat pentru adoptarea unei soluţii de construire conform indicatorilor urbanistici din PUG, cu mentinerea unui procent de 11% din teren în favoarea spaţiului liber plantat.

1.d. In zona respectiva nu se vor desfasura activitati industriale ce utilizeaza substante poluante care sa afecteze mediul. Lucrările de construire a locuintelor din prezenta documentaţie nu vor afecta mediul pe durata edificării acesteia. Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre şi acvatice constituite în zonă.

1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normele europene actuale.

Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la:

2.a) Propunerile din documentaţia de urbanism prezentă produc efecte cu caracter ireversibil prin edificarea constructiilor conform cu functiunile propuse prin documentatiile de urbanism superioare. Nu exista intervenţiile cu efect negativ asupra peisajului deoarece pe parcela initiala nu exista arbori sau arbusti ce trebuie pastrati. Odata cu construirea locuintelor se vor organiza si măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori, amenajarea de zone verzi,modelate după reguli peisagistice, cu denivelări, plantaţii diverse, oglinzi de apă. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a prevedea spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de spaţiu liber pe parcela , in total 11% din suprafata totala a terenului reglementat.

Pe zona proiectata de strada noua conform sectiunii transversale propuse se va prevedea o zona de 1,0m de spatiu verde amenajat.

2. b) natura cumulativa a efectelor – nu este cazul; 2. c) natura transfrontiera a efectelor – nu se produc efecte transfrontaliere; 2. d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu – nu este cazul; 2. e) marimea si spatialitatea efectelor – nu exista riscuri pentru sanatatea

umana; 2. f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – nu sunt zone

naturale speciale si nici patrimoniu natural care sa fie afectat; (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu

este cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului; (iii) folosirea terenului în mod intensiv – nu este cazul;; 2. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare

recunoscut pe plan national, comunitar sau international – nu este cazul;. 3 Protectia mediului 3.1 Pentru incalzirea locuintelor, se vor monta la fiecare locuinta centrale

termice proprii, pe gaz sau pe lemne/peleti racordate la reteaua urbana cand aceasta exista sau cu butelie proprie sau pe combustibili lichid sau solid, de capacitate mica prevazute si cu boilere pentru prepararea apei calde, incorporate

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

25

in cladire si prevazute cu cos pentru evacuarea gazelor nearse. Sau se vor folosi solutii alternative.

3.2 Pentru alimentarea centralelor de incalzire se vor utiliaza bransarea la reteaua de gaze natura sau solutii alternative. Fiecare solutie in parte va fi studiata si adoptata pe baza unor proiecte de specialitate ce urmeaza a se realiza de proiectanti specializati si autorizati si dupa obtinerea avizelor necesare pentru fiecare caz particular.

3.3 Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele si containere amplasate la fiecare casa in parte intr-un loc special amenajat in zona cai de acces. Pubelele vor fi ridicate si golite periodic de catre intreprinderea de salubritate specializata, pe baza unui contract de servicii intre locatari si acesta intreprindere de salubritata.

Planul urbanistic zonal se refera la lotizarea terenului si creaza cadrul pentru ridicarea locuintelor individuale pentru dezvoltarea unei mici zone rezidentiale. Dupa lotizarea terenului, fiecare locuinta poate fi construita independent, fara sa intervina conditionari temporale. Se vor realiza un numar de 65 parcele destinate amplasarii de locuinte si 5 pentru functiuni complementare. Terenul in afara acestor parcele este destinat cailor de comunicare (adica drumuri), zone verzi si zone edilitare.

Pe amplasamentul studiat nu se intrevede dezvoltarea altor activitati cu caracter industrial.

Prin prezentul P.U.Z. se prevede si echiparea edilitara a amplasamentului studiat, prin extinderea retelelor de utilitati, apa,canal, energie electrica, gaz metan, telefonie.

P.U.Z. nu influenteaza alte planuri sau proiecte existente, dar creaza posibilitatea de extindere a retelelor edilitare in cazul dezvoltarii zonelor invecinate.

P.U.Z. nu prevede realizarea unor obiective care sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului, ci se refera doar la constructia de locuinte individuale, realizate sistematizat, cu o arhitectura moderna si unitara si care dispun de servicii centralizate in concordanta cu dezvoltarea durabila. Se prevede obligativitatea bransarii acestora la final la reteaua de canal din sistemul centralizat.

Prin realizare, P.U.Z. nu pune probleme deosebite de mediu, impactul este nesemificativ, corespunzator unei zone rezidentiale.

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decat cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apa potabila, intretinerea retelelor, etc.)

Prin implementarea proiectului propus se va valorifica un teren agricol cu potential redus intr-o zona periurbana care va asigura extinderea retelelor de utilitati si in acelasi timp prevede si realizarea unor zone verzi.

Pe parcursul executiei locuintelor individuale si a functiunilor complementare, impactul asupra mediului va fi generat de activitatile de constructie specifice (zgomot, praf) datorita lucrarilor de excavatii si transport materiale. Aceste efecte isi inceteaza influenta in momentul in care se finalizeaza construirea zonei.

Efectele descrise mai sus sint de scurta durata si cu impact redus asupra mediului chiar in situatia cind se construiesc concomitent mai multe locuinte invecinate.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

26

Proiectul nu are efect transfrontier. Proiectul nu prezinta risc pentru sanatatea omului, ci dimpotriva se vor

asigira premizele dezvoltarii unei zone rezidentiale. Locuintele propuse sunt in regim de mica inaltime si nu au efect negativ

asupra populatiei din zona , ci din contra vor avea un aspect placut. Terenul propus pentru construirea zonei rezidentiale este in prezent teren

arabil, fara un potential agricol deosebit, nu se incadreaza in zona protejata, nu se prevede desfasurarea unor activitati cu impact semificativ asupra mediului care sa conduca la depasirea valorilor limita standardizate de calitate pentru nici unul din factori de mediu.

Amplasamentul studiat nu face parte din zona protejata. In zona nu se pun probleme speciale de protectie a mediului prin

constructia de locuinte si functiuni complementare In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

-racordul la utilitatile urbane. -depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate

din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate. -realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager, nu se va

interveni in zonele plantate cu alei din beton turnat, acestea se vor realiza din dalaje de piatra naturala, grasbeton lemn.

-Zonele ramase libere dupa iplantarea constructiilor se vor planta -Nu se vor admite incinte betonate sau pavate integral. Se vor realiza numai

alei de acces. -Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor

depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate. -Protectia calitatii apelor : -Protectia aerului. Spatiile de locuit sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice

propii , ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de Vmed. Vmed. = 0.1 mc / ora.

Evacuarea gazelor se face pe cosuri prevazute pentru fiecare imobil si racordate la centralele propri.

Diametrul cosului: Dn cos = 100 mm. Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie

de tipul centralei termice: a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica propie cu urmatoarele caracteristici : Cos de evacuare noxe : Inaltimea cosului = 0.8 m de la limita coame cladirii Diametrul cosului min. =

100 mm Pozitia cosului : +5o ( scos pe fatada) si pana la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

-Gospodarirea deseurilor Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi

ridicate si golite de catre intreprindere specializata, pe baza unui contract de servicii.

Bilantul de deseuri Conform tabel :

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

27

Bilantul de produse folosite intr-un an si cantitate de pierderi calculate:

Nr. Crtiteriu

Denumirea produselor principale

U.M. Cantitatea produse consumate/an

Denumire deseuri

U.M. U.M. consumate /an

1. Ambalaje de la bauturi racoritoare

kg 2970 butelii plastic

kg. 89,1

2. Ambalaje bauturi imbuteliate

kg 990 amabalaje plastic

kg. 29,7

3 Ambalaje paste alimentare

kg 1584 pungi plastic

kg. 47,52

4. Diverse ambalaje si deseuri de birou

kg 18810 hartie kg. 564

4. Lemn, ambalaje si suporti

kg 23760 Lemn,sticla kg. 1425,6

5. Ambalaje din plastic goale

kg 1980 plastic kg. 59,4

6 Siropuri, conserve de ulei

kg 495 menajere kg. 14,85

7 Cafea, cacao kg 539 menajere kg. 16,17

8. Carne, caseina kg 1980 menajere kg. 5,94

9. Ciocolata, dulciuri kg 297 menajere kg. 0,891

10. Faina, produse prafoase

kg 10296 menajere kg. 30,888

11 Textile, tesaturi kg 741 textile kg. 22,23

12 Margarina,etc... kg 247,5 menajere kg. 7,425

13 Uleiuri minerale kg 1237,5 menajere kg. 37,125

14 Diverse produse alimenatre in vrac

kg 29700 menajere kg. 891

Numar de locuitori: 55 TOTAL : kg 1,5 4863 TOTAL : mc 243

Deseurile rezultate sunt in medie de 62.6 mc / luna, compuse din : ambalaje si pierderi fractionale de produse, care se pot usor colecta in containere de 1.2 – 2 mc, sau prin amplasarea de pubele la fiecare locuinta, in spatii special amenajate prin proiect.

4. CONCLUZII MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal –– DEZVOLTARE ZONA

REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M ,Timisoara, zona Plopi Sud,s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat prin Ordinul nr. 91/1991 si cu Ghidul

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

28

privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 incadrarea in documentaţiile superioare de amenajare a teritoriului judeţului Timiş

 asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema. Planul Urbanistic Zonal P.U.Z. –– DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,SCHIMBAREDESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M ,Timisoara, zona Plopi Sud, se va integra in documentaţiile superioare de urbanism aprobate si va avea o valabilitate de 10 de ani sau va fi stabilită prin HCL Municipiul Timisoara. Prevederile prezentului PUZ vor avea de indeplinit urmatoarele masuri: -Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare, drumurile de acces la standarde normale pentru categoria prevazuta. -Necesitatea pastrari in zona a unui nivel de ocupare a terenului relativ redus pentru a nu aglomera zona cu constructii si a pastra un caracter rezidential peisager cu zone plantate abundent si constructii putine.

Intocmit:

arh.-urb. Carmen Falniţă

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

29

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,SCHIMBAREDESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M ,Timisoara, zona Plopi Sud,

CAPITOLUL 1 : DISPOZITII GENERALE

Rolul regulamentului local de urbanism Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a constructiilor pe teritoriul aferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M ,Timisoara, zona Plopi Sud, in suprafata de 72 600 mp.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executiilor constructiilor in limitele teritoriului studiat in PUZ.

Prezentul Regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal

DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, SCHIMBAREDESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M ,Timisoara, zona Plopi Sud,

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei locale si se aprobă impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 – legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

Modificarea Regulamentului local de urbanism se va face numai in cazul aprobarii unor modificari ale PUZ-ului cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o si documentatia initiala.

Domeniul de aplicare Pentru usurarea aplicabilitatii, terenul studiat in PUZ a fost impartit in unitati

teritoriale de referinta (UTR), cu prescriptii specifice. UTR- ul este o reprezentare conventionala cuprinzand o zona cu functiune

predominanta, cu omogenitate teritoriala si functionala, delimitata in general prin axele strazilor principale si/sau limitele cadastrale sau naturale.

Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local si constituie act de autoritate al administratiei publice locale.Aprobarea se face pe baza avizelor obtinute si a acordurilor prevazute de lege.Planului Urbanistic Zonal, DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXAGOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M ,Timisoara, zona Plopi Sud,se va integra in documetaţiile superioare de urbanism si va avea o valabilitate propusă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Capitolul 2 REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR Cladirile de orice natura, drumurile, retelele edilitare, amenajarile exterioare,

imprejmuirile etc se vor realiza numai in intravilanul aprobat al localitatii, in baza

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

30

certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform prevederilor prezentului plan urbanistic zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice: - dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului ; - inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care

urmeaza sa se amplaseze cladirile. - respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT-

ul si CUT- ul, prevazute in documentatie. - respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale

durabile; - asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare - asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; și asigurarea

platformelor de intoarcere; Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la min.0,9 m adancime, cu

respectarea recomandarilor avizului geotehnic anexă la documentația de autorizare a construcțiilor.

Capitolul 3 ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone si subzone functionale Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt

puse in evidenta in plansa de REGLEMENTARI din P.U.Z. Subzonele functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni specializate.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul Municipiului Timisoara.

La nivelul terenului studiat s-a delimitat 3 UTR-uri: ULiu - locuinte individuale cu regim mic de inaltime DS - functiuni complementare (dotari si servicii) V - zona verde amenajata Capitolul 4 PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE

URBANISM LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE UTR- Uliu 1. Generalitati Art. 1. Functiunea dominanta a zonei este locuinţe individuale ULiu. 2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei : Art. 2. Utilizari permise

- se vor construi locuinţe preponderent individuale in sistem discontinuu (izolat) sau cuplat.Daca se dorește cuplarea clădirii principale se va obține acordul scris al vecinului afectat.

- constructii pentru circulatia auto, stationari auto si circulatie pietonala;

- constructii pentru retelele tehnico-edilitare; - amenajari de spatii verzi, pentru sport,locuri de joaca, recreere si

protectie. Art. 3. Utilizari permise cu conditii

- pe loturi se pot construi si locuinte duplex cu conditia asigurarii locurilor de parcare si incadrarii in zona edificabila

- mici ateliere sau mica producţie casnica cu condiţia ca studiul de impact să demonstreze că nu prezintă pericole sau inconveniente care să le facă incompatibile cu zona sau vecinătăţile ei şi cu

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

31

condiţia să fie luate toate măsurile pentru evitarea poluării mediului şi alte pericole.

- funcţiunea de cazare publica, cu condiţia absenţei în vecinătate a unor alte funcţiuni care să o deranjeze sau pe care s-o deranjeze.

- mici spaţii comerciale maxim 220mp. desfasurati - utilizarea la parterul clădirilor de locuit a unor spaţii pentru funcţiuni

complementare respectiv activităţi compatibile cu locuirea ca de exemplu: servicii comerciale, de consultanţă, prestări servicii (de exemplu vînzare produse alimentare şi nealimentare preambalate, farmacie, cabinet avocaţial, birou proiectare, croitorie, cabinet medical, cabinet veterinar pentru animale de companie etc)

- constructii cu functiunea de servicii compatibile cu zona de locuit individuala (comert, sedii de firma,birouri,cabinete medicale, gradinite,crese,locuri de joaca,terenuri de sport,piscine)

- loturile peste 1000mp se pot dezmembra in doua/trei loturi cu conditia mentinerii acelorasi functiuni si indicatori urbanistici initiali si a latimilor minime impuse de Regulamentul General de Urbanism.

Art. 4. Utilizari interzise - constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor de

producție, construcții industriale, depozite de deseuri - construcţii care adăpostesc orice activităţi poluante, nocive

generatoare de zgomote sau imorale; - se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere:

depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.;

- comasarea de parcele in zona de locuit in sistem unifamilial pentru realizarea construcţiilor de locuit în sistem colectiv;

3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor: Art.5- Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni).

Suprafetele parcelelor variaza de la 365mp. la 1881 mp. Sunt 65 loturi cu destinatia locuinte individuale cu regim mic de inaltime. Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii

Construcțiile se vor amplasa izolat conform cu alinierea stabilită prin planşa de reglementări urbanistice adică pe aliniament, la 2m.si 3m. distanţă față de aliniament.

Se va respecta o limita minima de 8 m si 10m faţă de limita din spate al parcelei.

Construcţiile anexe se pot amplasa pe limita cu parcela vecină, cu condiţia să nu depăşească înălţimea de maximum 3,50 m si pe cat posibil acestea se vor cupla.

Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă se va face ţinând cont de profilul funcţional al clădirilor, în aşa fel încât să nu fie umbrite spaţiile construcţiilor învecinate care pretind iluminare naturală,respectand H/2.

In fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor aleillor de

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

32

acces si platformelor de maxim 0,40 m inaltime fata de cota terenului anterioara lucrarilor de terasament.

Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Se va asigura acces unic carosabil din trama stradală proiectată.In cazul parcelelor de colt se accepta doua accese.

Art.8 Staţionarea autovehiculelor Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie

asigurată în interiorul fiecărei parcele. Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii rezolvării

staţionării autovehicolelor necesare pentru funcţiunea respectivă. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea

prevederilor din H.G. 525 /1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru

garaje sau parcaje. Art. 9 Regimul maxim de inaltime este ULiu - S+P+1E+Er/M H maxim la cornișă = 8,0 m. H maxim coama = 12m. Art.10 Aspectul exterior al clădirilor

Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala. Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;Acoperirea se recomandă a fi tip șarpantă. Coama principala se recomanda a fi perpendiculară pe domeniul public. In condiții justificate vor fi acceptate și acoperirile in terase

Se interzice folosirea de materiale strălucitoare. Se recomandă culorile calde pentru finisajele exterioare, sau folosirea

culorilor naturale ale materialelor ( aparente). Art.11 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara – Nu vor fi date "in funcţiune construcţiile realizate, până când nu vor fi

racordate la reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare (fosă septică) după caz, alimentare cu energie electrică.

Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a tuturor construcţiilor ce prin specificul lor o necesita.

Canalizare apelor uzate şi evacuare ape pluviale: Apele uzate branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate urbana ce se

va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia mediului. Se admite pentru prima etapă rezolvarea evacuării apelor uzate in zona, în tancuri septice, respectiv fose septice vidanjabiie (numai cu caracter temporar), urmând ca odată cu extinderea reţelei urbane să se instituie obligativitatea branşării tuturor construcţiilor existente şi viitoare la reţeaua de canalizare menajeră si desfiinţarea foselor temporare.

Alimentarea cu energie electrică Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale.

Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie electrica se va face subteran.

Telefonie

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

33

Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Se vor realiza de preferinţa reţele subterane

Reţele termice, alimentare cu gaze Centralele şi punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în aşa

fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Toate reţelele termice vor fi rezolvate subteran.Reţelele de alimentare cu

gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului

Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanţe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul regulament

Art. 12 Spații libere și spații plantate Un spor de suprafeţe de spatii verzi o constituie grădinile din spatele

construcţiilor cat si zonele din fata construcţiilor. Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite

aferente clădirilor. Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton. Amenajarea spaţiilor publice, realizarea construcţiilor şi a mobilierului

urban se va realiza numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50 /1991 republicată. Se va trata ca spaţiu verde de 10% din suprafaţa totală a terenului.

Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor publice, acestea fiind dimensionate în funcţie de vântul dominant, de vecinătăţi si de mediu.

Art. 13 Imprejmuiri Imprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maximum 2,00 m. din care

un soclu opac de 0,60 m si o parte semitransparentă (maxim 20% opacitate) Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de

maxim 2,00 m. 4.Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului.

Art. 14 Procentul de ocupare maxim al terenului Procentul de ocupare a terenului – P.O.T. reprezinta raportul dintre

suprafata ocupata la sol ( construita) si suprafata terenului considerat. P.O.T = 35% Art. 15 Coeficient de utilizare maxim al terenului Coeficientul de utilizare – C.U.T. reprezinta raportul dintre totalul ariei

construite desfasurate si suprafata terenului considerat. C.U.T.= 0,9

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

34

UTR 2–FUNCTIUNI COMPLEMENTARE( SERVICII SI DOTĂRI) 1. Generalitati Art. 1. UTR 2 este zona de functiuni complementare (dotari si servicii). Dotări publice (DS) si anume: comerţ, alimentaţie publică, firme, birouri,

sedii de bancă, grădiniţe, scoli, cabinete medicale, dispensare, sedii de partide, cinematografe, biserici, sedii de cult sau cultură,pensiuni, hoteluri, moteluri,cluburi de copii,camine de batrani,servicii de folosinta zilnica.

Lotul 83 este teren cu destinatie stricta pentru utilitati electrice mai precis pentru amplasarea unui transformator electric propus prin intermediul proiectului de construire a drumului boilor (DC149).

2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul subzonei : Art. 2. Utilizari permise

- comerţ, alimentaţie publică, firme, birouri, sedii de bancă, grădiniţe, scoli, cabinete medicale, dispensare, sedii de partide, cinematografe, biserici, sedii de cult sau cultură,pensiuni, hoteluri, moteluri,cluburi de copii,camine de batrani,servicii de folosinta zilnica.

- constructii pentru circulatia auto, stationari auto si circulatie pietonala;

- constructii pentru retelele tehnico-edilitare; - amenajari de spatii verzi, pentru sport, recreere si protectie.

Art. 3. Utilizari permise cu conditii

- mici ateliere sau mica producţie casnica cu condiţia ca studiul de impact să demonstreze că nu prezintă pericole sau inconveniente care să le facă incompatibile cu zona sau vecinătăţile ei şi cu condiţia să fie luate toate măsurile pentru evitarea poluării mediului şi alte pericole.

- loturile peste 1000mp se pot dezmembra in doua/trei loturi cu conditia mentinerii acelorasi functiuni si indicatori urbanistici initiali si a latimilor minime impuse de Regulamentul General de Urbanism.

- lot 83 numai pentru amplasarea transformatorului electric Art. 4 Utilizări interzise

- constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor, industriale, locuinte, depozite de deseuri;

- construcţii care adăpostesc orice activităţi poluante, nocive generatoare de zgomote sau imorale;

3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor: Art.5- Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni).

Loturile se afla cu deschidere la Drumul Boilor.In partea de sud identificate prin lot 22,23,46,71 si 83. Suprafetele sunt de 669, 648,687, 1612 si 16mp.

Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii

Clădirile se vor construi in sistem individual sau cuplat. Acolo unde se doreste cuplarea este necesar acordul vecinului direct afectat.

Vor fi conform cu zona edificabilă și alinierea stabilită prin planşa de reglementări urbanistice adică la 5 m. distanţă de aliniamentul de pe Drumul Boilor.

Se va respecta retragerea minimă de 8 m.si 5m. faţă de fundul parcelei.

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

35

Distanţa minimă de la o construcţie până la cel mai apropiat punct al limitei laterale se va face cu respectarea codului civil pentru constructiile de maxim doua niveluri, iar peste doua niveluri se va respecta distanta minima de ½ din H cornisa fata de limitele laterale.

Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Acces unic carosabil din trama stradală proiectată. In cazul unei funcțiuni ce necesită 2 accese se va detalia si motiva la

nivelul planului de situație din cadrul la DTAC necesitatea celor două accese( Se vor obtine avizele organismelor de resort).

Art.8 Staţionarea autovehiculelor Staţionarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie

să fie asigurată în interiorul fiecărei parcele. Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii

rezolvării staţionării autovehicolelor necesare pentru funcţiunea respectivă. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea

prevederilor din H.G. 525 /1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru

garaje sau parcaje. Nr minim de locuri de parcare va fi conform cu serviciul ales dar nu mai

mic de 3 locuri de parcare. Art. 9 Regimul maxim de inaltime S+P+2E+M/Er h cornisa =10,5m. H maxim = 14m. Art.10 Aspectul exterior al clădirilor

Finisajele se vor realiza din materiale durabile, culorile vor fi pastelate sau mate.Se recomandă evitarea folosirii de materiale strălucitoare.Se acceptă această intensitate in cazul firmelor si reclamelor luminoase.

Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala. Garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;

In cazul schimbărilor de ritm, sau a colțurilor se pot folosi tonuri mai inchise sau accente de culoare primară.

Acoperirea se recomandă a fi tip șarpantă.Coama principala se recomanda a fi paralelă cu domeniul public.

In condiții justificate vor fi acceptate și acoperirile in terasă. Art. 11 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara –

Nu vor fi date "in funcţiune construcţiile realizate, până când nu vor fi racordate la reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare (fosă septică) după caz, alimentare cu energie electrică.

Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a tuturor construcţiilor ce prin specificul lor o necesita.

Canalizare apelor uzate şi evacuare ape pluviale: Apele uzate: branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate urbana ce se

va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia mediului. Se admite pentru prima etapă rezolvarea evacuării apelor uzate in zona, în tancuri septice, respectiv fose septice vidanjabiie (numai cu caracter temporar), urmând ca odată cu extinderea reţelei urbane să se instituie obligativitatea

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

36

branşării tuturor construcţiilor existente şi viitoare la reţeaua de canalizare menajeră si desfiinţarea foselor temporare.

Apele pluviale: orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa fel încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalul existent.

Alimentarea cu energie electrică Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale.

Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Alimentarea cu energie electrica se va face subteran.

Telefonie Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale.

Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Se vor realiza de preferinţa reţele subterane

Reţele termice, alimentare cu gaze Centralele şi punctele termice vor fi înglobate in clădire, concepute în aşa

fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Toate reţelele termice vor fi rezolvate subteran.Reţelele de alimentare cu

gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului

Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanţe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul regulament.

Art. 12 Spatii libere si plantate

Un spor de suprafeţe de spatii verzi o constituie grădinile din spatele construcţiilor cat si zonele din fata construcţiilor.

Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente clădirilor.

Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton. Amenajarea spaţiilor publice, realizarea construcţiilor şi a mobilierului urban

se va realiza numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50 /1991 republicată.

Arborii existenţi vor fi păstraţi la maximum. Construcţiile trebuie să fie amplasate în aşa fel încât să respecte plantaţiile existente.Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata terenul neconstruit şt neamenajat cu spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 100mp de teren neconstruit. Se va trata ca spaţiu verde cel puţin 10% din suprafaţa totală a terenului.

Art. 13 Imprejmuiri

Este recomandabil a nu se imprejmui spre strada proprietatea sau sa fie din vegetatie de maximum 70cm de preferat (gard viu).

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

37

Daca se vor imprejmui acestea vor avea inaltimea de maximum 2,00 m. din care un soclu opac de 0,60 m si o parte semitransparentă (maxim 20% opacitate). Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim 2,00 m.

4.Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului. Art. 14 Procentul de ocupare maxim al terenului Procentul de ocupare a terenului – P.O.T. reprezinta raportul dintre

suprafata ocupata la sol ( construita) si suprafata terenului considerat. POT maxim = 40% Art. 15 Coeficient de utilizare maxim al terenului Coeficientul de utilizare – C.U.T. reprezinta raportul dintre totalul ariei

construite desfasurate si suprafata terenului considerat. C.U.T.maxim = 1,4 ZONA V - ZONA VERDE 1. Generalitati Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei este de spații verzi amenajate (V) 2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei: Art. 2. Utilizari premise

- amenajari de spatii verzi si protectie, mobilier urban Art. 3. Utilizari permise cu conditii

- constructii pentru circulatia auto, stationari auto si circulatie pietonala fara a afecta reteaua electrica existenta LEA

- constructii pentru retelele tehnico-edilitare fara a afecta reteaua electrica existenta LEA

Art. 5. Utilizari interzise - constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor,

industriale, locuinte, depozite de deseuri; - construcţiile de locuit - construcţii de servicii altele decat cele de la alin.2 şi 3

3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR:

Art.5- Caracteristici ale parcelelor (Suprafete, Forme, Dimensiuni). Loturile sunt numerotate 26,29,42 si 77 in suprafete de 1412,1412,1560 si

3787 mp. Art. 6 Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii – nu este

cazul Art. 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii –

Se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreţinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

Art.8 Staţionarea autovehiculelor

Parcajele vor respecta R.G.U. si legislația specifică in vigoare, precum si zonele stabilite prin plansa de reglementări urbanistice stabilite pentru parcări.

Art. 9 Regimul maxim de inaltime este Nu este cazul. Art. 10 Aspectul exterior al construcțiilor Conform unor studii de specialitate avizate conform legii. Art. 11 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara –

SC GEFaFFFFNIUS LOCCI SRL Falnita Carmen Iuliana Birou Individual de Arhitectura TIMISOARA , OAR 123/2007 tel.0723524005 arh.- urb.Carmen Falnita Proiect nr.1/2017

38

In functie de destinaţia aleasă se vor conforma şi dotările utilitare prin elaborarea unor proiecte de specialitate

Art. 12 Spatii libere si plantate

Amenajarea spaţiilor public se va realiza numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50 /1991 republicată.

Aleile si parcajele personale este de preferat a se realiza cu grasbeton. Art. 13. Imprejmuiri Nu este cazul. 4.POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI. Art.14.Procentul de ocupare al terenului - nu este cazul. Art.15 C.U.T nu este cazul.

Intocmit: Arh. Urb.

Carmen Falniță

Atasament: ansamblu_04.pdf

C

A

N

A

L

A

N

I F

, k

m

1

+

5

5

0

P

O

D

E

T

C

A

D

R

U

P

R

O

I E

C

T

A

T

D

=

2

. 0

m

, H

=

2

. 3

m

, L

=

2

2

, 0

m

GS74

GS78

89.17 GS71

89.20 GS70

89.26 GS69

89.32 GS68

89.39 GS67

89.49 GS66

89.49 GS65

GS97

89.86

89.19 GS72

89.24 GS73

89.30

GS7589.36

GS7689.42

GS7789.48

89.54

89.54 GS79

GS8089.54

GS8189.69

89.69 GS82

89.77 GS83

89.86

89.77 GS84

GS85

GS86

89.58

89.86 GS87

89.86 GS88

89.08 GS103

89.08 GS104

89.19 GS101

89.19 GS102

89.32 GS99

89.32 GS100

89.46

89.46 GS98

89.58 GS95

GS96

GS94

89.71 GS93

89.71

89.84 GS91

89.84 GS92

89.94 GS89

89.94 GS90

89.25 GS105

89.25 GS106

2

, 5

0

1

, 5

0

1

, 5

0

1

, 5

0

1

, 5

0

2

, 5

0

3

, 0

0

1

, 5

0

3

, 0

0

1

, 5

0

C

G

1

C

V

2

C

V

3

1

9

, 2

0

5

9

, 7

2

1

6

, 2

6

G

G

3

, 9

8

4

, 0

0

4

, 1

2

2

2

, 2

7

1

2

, 0

0

2

2

, 2

9

2

7

,

5

0

2

7

,

5

0

2

4

, 6

2

1

2

, 0

0

4

, 0

0

1

8

, 9

3

1

2

, 0

0

s

t r a

d

a

N

i c

o

l a

e

G

h

i m

b

o

a

s

e

4

, 0

0

1

1

, 3

3

C

a

n

a

l A

N

I F

, k

m

1

+

5

5

0

P

o

d

e

t c

a

d

r u

p

r o

i e

c

t a

t

D

=

2

, 0

m

, H

=

2

, 3

m

, L

=

2

2

, 0

m

.

1

.

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

7

,

5

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

2

, 0

0

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

1

1

4

7

.

2

, 0

0

2

, 0

0

8

, 0

0

1

0

, 0

0

2

2

, 2

8

3

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

2

, 0

0

5

, 0

0

5

, 0

0

1

0

, 0

0

2

, 0

0

3

, 0

0

1

7

, 4

3

1

, 9

9

2

, 0

0

3

, 0

0

1

0

, 0

0

5

, 0

0

5

, 0

0

2

, 0

0 3

, 0

0

2

2

, 1

1

2

2

, 2

7

2

4

, 6

2

1

9

, 2

0

2

1

, 0

2

2

3

, 0

6

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

4

, 2

4

2

2

, 2

8

2

2

, 2

7

2

3

, 0

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

5

, 7

3

2

0

, 2

8

2

0

, 2

7

2

4

, 6

7

1

2

, 0

0

5

9

, 6

9

2

8

, 1

4

2

7

, 6

4

6

3

, 4

1

1

4

, 3

5

1

7

, 7

5

2

2

, 1

0

2

9

, 9

8

2

2

, 2

8

2

2

, 2

6

2

4

, 6

1

1

7

, 4

5

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

2

, 7

7

6

3

, 4

1

2

2

, 2

6

2

9

, 4

1

2

0

, 0

0

2

2

, 3

1

8

, 5

6

1

9

, 3

7

4

4

, 0

4

2

2

, 8

3

1

9

, 5

0

1

9

, 5

0

2

6

, 1

5

2

5

, 0

3

1

9

, 5

4

1

8

, 9

7

1

8

, 9

9

1

2

, 0

0

3

8

, 0

1

1

8

, 0

6

1

8

, 0

6

2

6

, 9

6

3

2

, 9

5

5

9

, 5

9

4

4

, 7

1

1

6

, 4

5

1

6

, 4

5

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

7

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

2

, 4

1

1

6

.

G

4

, 0

0

s

t r a

d

a

N

i c

o

l a

e

G

h

i m

b

o

a

s

e

4

, 0

0

5

.

1

.

2

0

, 0

0

2

.

3

.

4

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0

.

1

1

.

1

2

.

1

3

.

1

4

.

1

5

.

1

6

.

1

7

.

1

8

.

1

9

.

2

0

.

2

1

.

2

2

.

2

3

.

2

4

.

2

5

.

2

6

.

2

7

.

2

8

.

2

9

.

3

0

.

3

1

.

3

2

.

3

3

.

3

4

.

3

5

.

3

6

.

3

7

.

R6,00

R6,0 0

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

3

, 0

0

R1 ,50

R6 ,00

R6,00

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

R9,0 0

R9,00

tro tu

ar p

ro pu

s tro

tu ar

p ro

pu s

tro tu

ar p

ro pu

s tro

tu ar

p ro

pu s

tro tu

ar p

ro pu

s tro tu

ar p

ro pu

s

tro tu

ar p

ro pu

s

R6,00

R 6,

00

R6,00

R5,00

R4 ,0

0

R6,00

R9. 00

R9,00

R9,00

R9,00

R9,0 0

R9. 00

GS95

C

a

n

a

l A

N

I F

, k

m

1

+

5

5

0

P

o

d

e

t c

a

d

r u

p

r o

i e

c

t a

t

D

=

2

, 0

m

, H

=

2

, 3

m

, L

=

2

2

, 0

m

.

D

r

u

m

u

l B

o

i l o

r

c

o

n

f o

r

m

n

o

u

l P

U

G

T

i m

i s

o

a

r

a

c

o

o

r

d

o

n

a

t c

u

p

r

o

i e

c

t a

n

t u

l d

r

u

m

u

l u

i

I n

t e

r s

e

c

t i e

c

u

t r a

s

e

u

l d

e

p

e

r s

p

e

c

t i v

a

a

l

C

e

n

t u

r i i d

e

o

c

o

l i r e

S

U

D

- T

i m

i s

o

a

r a

k

m

1

9

+

2

8

0

p

r o

p

u

n

e

r e

a

m

e

n

a

j a

r e

G

i r a

t i e

- R

=

2

0

, 0

m

.

C

E

N

T

U

R

A

C

E

N

T

U

R

A

1

2

, 0

0

1

2

, 0

0

3

, 0

0

5

7

, 7

5

1

0

, 0

0

1

2

, 0

0

5

8

.

5

2

.

5

3

.

5

4

.

5

5

.

5

6

.

5

7

.

5

9

.

6

0

.

6

1

.

6

2

.

6

3

.

6

4

.

4

9

.

4

8

.

5

0

.

5

1

.

6

5

.

6

6

.

6

7

.

6

8

.

6

9

.

4

3

.

4

5

.

7

6

.

4

2

.

4

4

.

4

6

.

4

7

.

7

0

.

7

1

.

7

2

.

7

3

.

7

4

.

7

5

.

4

0

.

8

, 0

0

3

8

.

3

9

.

4

1

.

7

8

.

7

9

.

8

1

.

8

0

.

8

2

.

7

7

.

8

3

.

1

2

,

0

0

1

2

,

0

0

C

A

N

A

L

A

N

I

F

,

k

m

0

+

4

7

0

P

O

D

E

T

C

A

D

R

U

P

R

O

I

E

C

T

A

T

D

=

2

.

0

m

,

H

=

2

.

3

m

,

L

=

3

0

,

0

m

CANAL ANIF, Km 1+770

Pod metalic OvoidalL=17.0 m

C

A

N

A

L

A

N

IF

, km

1

+

5

5

0

P

O

D

E

T

C

A

D

R

U

P

R

O

IE

C

T

A

T

D

=

2.0m

, H

=

2.3m

, L=

22,0m

B

R

S

H

CV1

CA1

C

A

2

C

G

1

C

V

2

C

V

3

1

9

, 2

0

59,72

1

6

, 2

6

G

G

3

, 9

8

4

, 0

0

1

2

, 0

0

4

, 1

2

22,27

12,00

22,29

2

7

,

5

0

2

7

,

5

0

24,62

12,00

28,72

31,02

4

, 0

0

18,93

1

2

, 0

0

s

tra

d

a

N

ic

o

la

e

G

h

im

b

o

a

s

e

4

, 0

0

11,33

C

anal A

N

IF ,km

1+550

P

odet cadru proiectat

D

= 2,0m

,H

=2,3m

,L =22,0m

.

D

r

u

m

u

l B

o

i l o

r

c

o

n

f o

r

m

n

o

u

l P

U

G

T

i m

i s

o

a

r

a

c

o

o

r

d

o

n

a

t c

u

p

r

o

i e

c

t a

n

t u

l

d

r

u

m

u

l u

i

I n

t e

r s

e

c

t i e

c

u

t r a

s

e

u

l d

e

p

e

r s

p

e

c

t i v

a

a

l

C

e

n

t u

r i i d

e

o

c

o

l i r e

S

U

D

- T

i m

i s

o

a

r a

k

m

1

9

+

2

8

0

p

r o

p

u

n

e

r e

a

m

e

n

a

j a

r e

G

i r a

t i e

- R

=

2

0

, 0

m

.

1.

1

2

, 0

0

12,00

12,00

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

7

,

5

0

12,00

12,00

12,00

2,00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

3

.

14.

1

5

.

16.

17.

18.

19.

2

0

.

21.

22.

23.

2

4

.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3

1

.

3

2

.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4

1

.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

4

8

.

49.

50.

51.

52.

5

3

.

54.

55.

56.

57.

58.

5

9

.

60.

6

1

.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

6

8

.

69.

70.

71.

72.

73.

7

4

.

75.

76.

77.

7

8

.

79.

80.

81.

82.

83.

590.

555.

492.

492.

4

9

2

.

492.

492.

492.

492.

492.

492.

492.

492.

492.

492.

4

9

2

.

615.

582.

669.

480.

1412.

458.

399.

492.

445.

445.

365.

1412.

4

8

0

.

438.

648.

1161.

1135.

1135.

1695.

3787.

1257.

1388.

1078.

1078.

492.

549.

323.

303.

386

480.

480.

1881.

1147.

1147.

1147.

1147.

1147.

1147.

1147.

1147.

1320.

2,00

2,00

10,00

10,00

22,28

3

, 0

0

3

, 0

0

3

, 0

0

3,00

2,00

5

, 0

0

5

, 0

0

10,00

10,00

10,00

2,00

3,00

17,43

1,99

10,00

2,00

3,00

10,00

5

, 0

0

5

, 0

0

2

,0

0

3,00

10,47

10,00

10,00

2

2

, 1

1

22,27

24,62

1

9

, 2

0

2

1

, 0

2

2

3

, 0

6

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

1

9

, 2

0

2

4

, 5

4

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

4

, 2

4

22,28

2

2

,2

7

2

3

, 0

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

2

, 1

1

2

5

, 7

3

57,75

20,28

20,27

24,67

12,00

59,69

2

8

, 1

4

2

7

, 6

4

6

3

, 4

1

1

4

, 3

5

1

7

, 7

5

2

2

, 1

0

2

9

, 9

8

22,28

22,26

24,61

1

7

, 4

5

2

0

, 0

0

2

0

, 0

0

2

2

, 7

7

6

3

, 4

1

22,26

2

9

, 4

1

2

0

, 0

0

2

2

, 3

1

8

, 5

6

1

9

, 3

7

4

4

, 0

4

2

2

, 8

3

1

9

, 5

0

1

9

, 5

0

2

6

, 1

5

2

5

, 0

3

1

9

, 5

4

1

8

, 9

7

1

8

, 9

9

1

2

, 0

0

3

8

, 0

1

1

8

, 0

6

1

8

, 0

6

26,96

3

2

,9

5

59,59

4

4

, 7

1

1

2

,0

0

1

2

, 0

0

527.

500

680.

1002.

C

E

N

T

U

R

A

C

E

N

T

U

R

A

20,00

D

r

u

m

u

l B

o

i l o

r

1

6

, 4

5

1

6

, 4

5

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

7

405.

405.

608.

514.

513.

513.

513.

606.

513.

513.

513.

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

0

, 8

3

2

2

, 4

1

1612.

20,00

687.

84.

16.

730.

58.

49 5,

75

G

12 ,0

0

4, 00

4, 00

12 ,0

0

s

tra

d

a

N

ic

o

la

e

G

h

im

b

o

a

s

e4, 00

11,33

5.

1.

12 ,0

0

20 ,0

0

12,00

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

3

.

14.

1

5

.

16.

17.

18.

19.

2

0

.

21.

22.

23.

2

4

.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3

1

.

3

2

.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

76.

4

1

.

42.

44.

45.

46.

47.

4

8

.

50.

51.

52.

5

3

.

54.

55.

56.

57.

5

9

.

60.

6

1

.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

6

8

.

69.

70.

71.

72.

73.

7

4

.

75.

77.

7

8

.

79.

81.

80.

82.

83.

26 ,6

3

57,75

63 ,4

1

63 ,4

1

44 ,7

1

12 ,0

0

84.

12,0 0

R6,00

R6,0 0

2,00

3, 00

R1, 50

R6 ,00

R6,00

R9,0 0

R9,00

12,00

R6,00

3, 08

R 6,

00

R6,00

R5,00

R4 ,0

0

R6,00

R9. 00

R9,00

R9,00

R9,00

R9, 00

R9. 00

C

a

l

e

a

M

o

s

n

i

t

e

i

D

r u

m

u

l B

o

i l o

r

D

r

u

m

u

l B

o

i l o

r

nr.proiect

nr.plansa

4

FAZA

SEMNATURA

SEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR/EXPERT NUME

SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

BENEFICIAR:

TITLU PROIECT:

TITLU PLANSA:

data

scara

SPECIFICATIE

VERIFICAT

NUME

CERINTA

PUZ

VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF,

FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE

PLAN ANSAMBLU

arh.-urb. Carmen Falni 01. 2017

1/2017 PUZ -DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE

LOCUIT P+M, Timisoara, zona Plopi Sud

arh.-urb. Carmen Falni

arh.-urb. Carmen Falni

"Falni

Birou individual de arhitectura

tel 0723524005

Urba s

1/2000

PUZ- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE,SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN

ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M,

Beneficiari: Timisoara,Zona Plopi Sud,

VERESCA IOAN, CF nr. 409932,400309,432431,427887

ABEL FRANCISC IOSIF, FAUR FLORIN,

STEPANESCU LUCIAN ILIE

FUNCTIUNI PROPUSE IN ZONA STUDIATA Zona circulatii propuse in zona extinsa Zona locuinte individuale si functiuni complementare Zona teren arabil Zona dotari si servicii Zona spatii verzi Zona edificabila posibila Loturi propuse

LEGENDA: FUNCTIUNI PROPUSE PE TEREN STUDIAT PRIN PUZ: Limita zona teren ce a generat PUZ Limita zona studiata Constructie existenta Zone de locuinte individuale Zone functiuni complementare(dotari si servicii) Zona circulatii propuse categoria a IV-a Zona propusa Drumul boilor Zona propus Centura Sud Zona verde propusa Zona canale ANIF LEA 220kv Retea distributie gaz Zona edificabila propusa Zona protectie a centurii interdictie de construire 50m din ax Zona protectie fata de LEA 220kv 27,5m de o parte si de alta a LEA Zona de protectie Retea distributie gaz 20m din ax

Atasament: AVIZ_CC_Veresca_DT2017-3462_12.10.2017.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA DE CIRCULAŢIE TIMIŞOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR. DT2017-003462/12.10.2017 Către, FALNITA CARMEN pentru VERESCA IOAN REFERITOR LA: Adresa Dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. DT2017-003462/12.10.2017 COMISIA DE CIRCULAŢIE vă comunică următoarele: AVIZ FAVORABIL pentru modificarea soluției avizate cu nr. DT2017-000981 /06.04.2017 pentru obiectivul "PUZ - Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare. Schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă în regim de înălţime P+M, Zona Plopi Sud, C.F. 409932 (C.F. vechi nr. 200567), C.F. 400309 (C.F. vechi nr. 149889), C.F. 432431, C.F. 427887 (C.F. vechi nr. 140394 ) Timişoara" conform planului de situaţie anexat. Prezentul aviz se eliberează cu următoarele condiţii: toate amenajările rutiere precum şi dotările tehnico-edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului, cu excepţia amenajărilor rutiere, precum şi a dotărilor tehnico-edilitare care sunt cuprinse în proiectul "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149" și care se vor realiza din bugetul local al Municipiului Timişoara. De asemenea terenurile aferente obiectivului şi care vor fi afectate de trama stradă se vor trece în proprietatea municipalităţii după ce acestea sunt executate. VICEPREŞEDINTE COMISIE R COMISIE DIRECTOR D. ŞEF,/SERVI TRANSPORT, ing. CULTA a: A ind. ADRIAN COLOJOARĂ SI an (9 PA, Cod. FO14 - 05 Ver. 2 red. A.C. dact. A.C.

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_VERESCA_refacut_cu_drumul.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTTATGENERALA DETURBANISM SI DEZVOLTARETURBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2017-016250/16.10.2017 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-016250/........... „.. a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-013894/25.08.2017, completată cu nr. de înregistrare nr. UR2017-016250/03.10.2017, UR2017-016890/11.10.2017 şi UR2017- 017111/16.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 1572002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 21/10.11.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 15/ 27.07.2017; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2989 din 15.07.2016 prelungit pana la 14.07.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. S1 din 28.06.2017 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, beneficiari Vereşca Ioan, Stepanescu Lucian Ilie, Faur Florin, Abel Francisc Iosif şi Abel Iuliana, proiectant B.LA. Falniță Carmen luliana, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 08 februarie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în martie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-001358/29.03.2017; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ “Dezvoltare zonă 1 Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA-DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Planul Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, este elaborat de proiectantul B.LA. Falniță Carmen Iuliana, proiect nr. P/01/2017, la cererea beneficiarilor Vereşca Ioan, Stepanescu Lucian Ilie, Faur Florin, Abel Francisc Iosif şi Abel Iuliana. Zona studiată în cadrul documentatiei PUZ “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, este situată în partea de sud, sud-est „Zona Plopi Sud — Timişoara” aprobat cu HCL 35/2002, cu funcțiunea de zonă propusă unități agricole, spații verzi/ agrement. Vecinătăți: terenul studiat este învecinat la nord cu str. Nicolae Ghimboase, fostă De 1676/12, la est şi vest parcele private, la sud De 1677 limitrof cu HCn 1563. Zona studiată, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deoscbit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, nu se încalcă prevederile 0UG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 400309 nr. topografic 400309 (nr. CF vechi 149889, nr. cadastral vechi Al676/1/3/1) în suprafață de 9000 mp, arabil intravilan extins, proprietari Vereşca Ioan şi Stepanescu Lucian Ilie; CF nr. 427887 nr. topografic 427887 (nr. CF vechi 140394, nr. cadastral vechi A1676/1/4) în suprafață de 25300 mp, arabil intravilan extins, conform Adeverinței emise de Biroul Banca de Date Urbană nr. UR2017-015867/10.10.2017, proprietar Faur Florin; CF nr. 432431 nr. topografic 432431 în suprafață de 35800, arabil intravilan extins, conform Adeverinței emise de Biroul Banca de Date Urbană nr. UR2017- 015867/10.10.2017, proprietari Abel Francisc Iosif şi Abel Iuliana; CF nr. 409932, nr. topografic 409932 (nr. CF vechi 200567, nr. cadastral vechi 50191), în suprafață de 2500 mp, curți-construcții intravilan, proprietar Vereşca Ioan. Planul Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare. Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada Nicolae Ghimboase; se propune realizarea aleilor pietonale şi a drumurilor de acces în zonă conform legislației în vigoare. Parcelele sunt traversate de “Drumului Boilor” — DC149 — care face legătura dintre Timişoara şi comuna Moşniţa - se va respecta traseul şi prospectul “Drumului Boilor” — DC149 în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003462/12.10.2017 şi planşei nr. 4 „Plan ansamblu” anexa la acest aviz şi conform planşei nr. 3 „Reglementări urbanistice”; 2 Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ : n MUNICIPIUL TIMIŞOARA PTRECTTA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Precizăm că pentru amenajarea viitorului drum de legătură între Calea Moşniței şi DC149 s- au emis următoarele Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara: HOTĂRÂREA NR. 388 din 22.09.2015 privind aprobarea „Studiului de Fezabilitate Amenajare Drum de legătură între Calea Moşniței şi DC 149”. HOTĂRÂREA NR. 290 din data: 25.06.2015 privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiție „Amenajare drum de legătură între Calea Moşniței şi DC149” HOTĂRÂREA NR. 26 din data: 25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donațiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniței şi DC149" HOTĂRÂREA NR. 241 din data: 27.06.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donațiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniței şi DC149" Având în vedere HCL-urile numite mai sus, Planul de Acţiune înregistrat cu nr. UR2017- 016250/03.10.2017, beneficiarii şi inițiatorii documentației Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, Vereşca Ioan, Stepanescu Lucian Ilie, Faur Florin, Abel Francisc Iosif şi Abel Iuliana au demarat acțiunea de donare a terenurilor afectate de drumul DC149, conform adresei Serviciului Juridic nr. SC2017-28247/12.10.2017, ataşată documentației. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.LU. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-003462/12.10.2017. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: -Funcţiuni predominante: zonă rezidențială cu funcțiuni complementare; Terenul a fost împărțit în 3 UTR-uri funcționale: Uliu — locuințe individuale cu regim mic de înălțime DS — funcțiuni complementare (dotări şi servicii) V — zonă verde amenajată Locuinţe individuale cu regim mic de înălțime UTR - Uliu: - Regim de construire: maxim Hmax = S+P+1E+Er/ M; H maxim cornișă = 8,0 m; H maxim coamă = 12 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT ma 5 35%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT ma; 0,9; Funcțiuni complementare UTR DS: - Regim de construire: maxim Hmax = S+P+2E+M/Er H maxim cornişă = 10,5 m; H maxim = 14 m; 3 Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL: TIMIŞ“ = = MUNICIPIUL TIMIŞOARA - DRE CTFIA—G-ENERA LA PEURBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga; nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 internet:www.primariatm.ro - Procent de ocupare al terenului maxim: POT ma;= 40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max= 1,4; Zona verde UTR V - Funcțiunea dominantă este de spații verzi - Loturile 26, 29, 42 şi 77 — loturi de spații verzi - Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru garaje sau parcaje Spatii verzi minim 11,26 % - conform Deciziei de încadrare nr. 51/28.06.2017 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş — suprafața de spații verzi va fi amenajată şi întreținută În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LPAT. (MT.C.T,), Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat, înregistrat cu nr. UR2017-016250/03.10.2017 — care face parte din prezenta documentație de urbanism. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 11) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă Bospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, având ca beneficiari pe Vereşca Ioan, Stepanescu Lucian Ilie, Faur Florin, Abel Francisc Iosif şi Abel Iuliana, întocmit conform proiectului nr. 4 Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM ST DEZVOLTARETURBANA + BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro P/01/2017, realizat de B.LA. Falniță Carmen Iuliana, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: - Regimul de înălțime de maxim = S+P+IE+Er/ M, H maxim cornişă = 8,0 m; H maxim coamă = 12 m pentru locuințe individuale cu regim mic de înălțime; regimul de înălțime de maxim Hmax = S+P+2E+M/Er, H maxim cornișă = 10,5 m, H maxim = 14 m pentru funcțiuni complementare; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. nr. DT2017-000981 /06.04.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari; procentul de ocupare al terenului POTma= 35% pentru locuințe individuale cu regim mic de înălțime, procentul de ocupare al terenului POTma= 40% funcțiuni complementare; coeficientul de utilizare al terenului CUTma* 0,9 pentru locuințe individuale cu regim mic de înălțime, coeficientul de utilizare al terenului CUTma< 1,4 pentru funcțiuni complementare. Spatii verzi minim 11,26 % - conform Deciziei de încadrare nr. 51/28.06.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş — suprafața de spații verzi va fi amenajată şi întreținută. Se va respecta traseul şi prospectul “Drumului Boilor” — DC149 în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003462/12.10.2017 şi planşei nr. 4 „Plan ansamblu” anexă la acest aviz şi conform planşei nr. 3 „Reglementări urbanistice”); În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 400309 nr. topografic 400309 (nr. CF vechi 149889, nr. cadastral vechi Al676/1/3/1) în suprafață de 9000 mp, arabil intravilan extins, proprietari Vereşca Ioan şi Stepanescu Lucian Ilie; CF nr. 427887 nr. topografic 427887 (nr. CF vechi 140394, nr. cadastral vechi Al676/1/4) în suprafață de 25300 mp, arabil intravilan extins, conform Adeverinţei emise de Biroul Banca de Date Urbană nr. UR2017-015867/10.10.2017, proprietar Faur Florin; CF nr. 432431 nr. topografic 432431 în suprafață de 35800, arabil intravilan extins, conform Adeverinței emise de Biroul Banca de Date Urbană nr. UR2017- 015867/10.10.2017, proprietari Abel Francisc Iosif şi Abel Iuliana; CF nr. 409932, nr. topografic 409932 (nr. CF vechi 200567, nr. cadastral vechi 50191), în suprafață de 2500 mp, curți-construcții intravilan, proprietar Vereşca Ioan. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P/01/2017, planga nr. 6 - „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat înregistrat cu nr. UR2017-016250/03.10.2017 — care face parte din prezenta documentație de urbanism. 5 Cod FP 53-01, ver. 1

si ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ LI MUNICIPIUL TIMIŞOARA & D-IRECTIA—GENERALA DE URBANISM SI—B-EZV-O-I TARE UR B-A-NA- PE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ ti Na / Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 N e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 251) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timişoara, Timişoara îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina Po Red/dact — S.P. 6 Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: reglem_urbanistice.pdf

ral i LE Fiii 5 bd) RI 1 T n e RR E E Ra 2 CSO 00 CD e | 2 OI RSR AI GR a pe & Ra SRR 5 CA CO) RA SSE () LU) RS 0 R ră, RD e E CX a ES) _ ESI SRL ter DRE Sl RSR RDI SSE i SSI PUZ- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M, Timisoara,Zona Plopi Sud, CF nr. 409932,400309,432431,427887 Beneficiari: VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF, FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE TE LEGENDA: muuw Limita zona teren ce a generat PUZ mmm Constructie existenta CI] Zone de locuinte individuale mmm Zone functiuni complementare(dotari si servicii) Zona circulatii propuse categoria a IV-a 4 Zona propusa Drumul boilor Zona propus Centura Sud TEI Zona verde propusa Sl 01 Co 5 = SRR SIZE" SRSC) SERE i? SRO NA 47740 il CX RR ORARE SO ROSE CR Cd] RSS RTR Ka os tate? Fe d i sta DV şi CO ZOO) i RO sa ur Zi E | 5 & SE SASE & , PE SE ROG E [ VW Se "II A = ] D SR dă do Z al a e o, SE 9 CD R E Zona canale ANIF — LEA 220kv Retea distributie gaz EZI Zona edificabila propusa = Zona protectie a centurii interdictie de construire 50m din ax XX Zona protectie fata de LEA 220kv 27,5m de o parte si de alta a LEA Zona de protectie Retea distributie gaz 20m din ax INDICATORI PROPUSI Locuinte individuale Functiuni complementare cu regim mic de inaltime (Dotari si servicii) POTmax. = 35% POTmax. = 40% CUT = 0,9 CUT =14 H maxim =S+P+1E+Er/M H maxim =S+P+2E+Er/M h cornisa = 8,0m. h cornisa = 10,5m. BILANT LOTURI: 83 LOTURI LOTURI LOCUINTE INDIVIDUALE: 65 LOTURI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE : 5 LOTURI STRAZI : 9 LOTURI SPATII VERZI: 4 Suprafete loturi locuinte individuale numerotate 2-19,24,25,27,28,30—-36,38—41,43—45,48—57,60—69,73—76, 78-82 de la 384mp.— 188imp. Suprafetele loturilor de functiuni complementare (dotari si servicii0 : 22,23,46,71,83 47720 IA N 77 d) CS TI RR DK RS Moon a [SO CO OI 9 ELE d d a: 1695 i, = SR 669mp.,648mp.,687mp.,1612mp.,16mp. Suprafete loturi zone verzi identificate prin:26,29,42,77, —_ 1412mp.,1412mp.,1560mp.,3787mp. Suprafata construita la sol anexa gospodareasca P+M (C1) = 97mp. ce isi va schimba destinatia în locuinta individuala BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS NRIFUNCTIUNI PROPUSE PARCE MP (%) MP (x) JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 1. | ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE 45592 |62,8 2. | FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 3632 [5.003 VIZAT SPRE NESCHIMBARE SXA Anexa la Avizul Arhitectului Şef “| (DOTARI SI SERVICII) 3.| SPATIU VERDE AMENAJAT 8171 |11,2 15205 [20,94 SS? Nr. (e din 4 O 4 dd ( CO SSE Petalele ta tate 4.| CIRCULATII AUTO/PIETONALE 5. | TEREN ARABIL EXTRAVILAN | 61100 84,16 = = XX “Arhitectţet, VERIFICATOR/EXPERT NUME _“Falniţă Carmen luliana” U i Birou individual de arhitectura rba tel 0723524005 SPECIFICATIE , NUME PROIECTANT Carmen Falniţă VERIFICAT arh.-urb. Carmen Falniţă ZX sa a Carmen Iuliana R a *+ sI n SEF PROIECT arh.-urb. Carmen Falniţă | WI ___1/1000 | LOCUIT P+M, Timisoara, zona Plopi Sud V, Vi 6. | TEREN INTRAVILAN EXTINS | 11500 | 15, TOTAL 72600 | 100 72600 | 100 MISTI DR A A SP “N n FALNIŢĂ urbanist diploma: aaa - E SL d, BCCDD3Dzo «A i CU Piz K | SEMNATURA CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA BENEFICIAR: hr.proiect VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF, | FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE 12017 SEMNATURA scara ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE | FAZA | SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA INCASADE. PUZ data (TITLU PLANSA: 'nr.plansa 0.2017 | REGLEMENTARI URBANISTICE 3

Atasament: Volumetrii.pdf

1PUZ- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M Beneficiari: VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF, FAUR FLORIN,STAPANESCU LUCIAN ILIE Tere nuri amplasament: Amplasament: CF nr. 427887, teren arabil extravilan CF nr. 400309, teren intravilan extins CF nr. 409932, teren intravilan curti constructi CF nr. 432431,teren arabil extravilan Timisoara, Zona Plopi Sud A VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA "Falniţă Carmen luliana" BENEFICIAR: fir.proiec Urbi de Birou individual de arhitectura VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF, a tel 0723524005 FAUR FLORIN,STAPANESCU LUCIAN ILIE 112017 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA scara DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, FAZA E SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASADE, PUZ SEF PROIECT arh.-urb. Carmen Falniţă LOCUIT P+M, Timisoara, zona Plopi Sud PROIECTANT arh.-urb. Carmen Falniţă data Ea nr.plansă 01.2017 VOLUMETRII VERIFICAT arh.-urb. Carmen Falniţă

Atasament: plan_incadr_zona.pdf

DELLE — = O D CO; | Co ON O LO ON o ein E i t =, HC156 477600 SI FT — Tr — Obiectivul "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC 149" este cuprins în programul de investi ţii pe | 2017 la Municipiul Timişoara prin biroul Drumuri şi Poduri. | n it ' Traseul drumului a fost apobat prin HCL nr. 290/25.06.2015, !' iar documentaţia tehnico-economică a acestui obiectiv a fost | aprobată prin HCL nr. 388/22.09.2015. | | Filan de incadrare în Zona OTĂ: . - Grosimile straturilor sunt date in [cm] dupa compactare. - Dupa executia imibracamintei bituminoase se va executa semnalizarea rutiera conform SR 1848/7 - 2015 "Marcaje rutiere" si SR 1848/ 1-2011 "Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Clasificare, simboluri si amplasare. Scriere, mod de alatuire "; -Rigolele carosabile prevăzute la drumurile locale vor fi realizate din elemente prefabricate din beton de ciment inlusiv capac; -La Sud pe drumul local propus până în apropiere de pode țul care trece peste canalul ANIF şi până la limita de proprietate s-a propus un punct de întoarcere având în vedere că la Est este Centura ocolitoare SUD-Timi şoara care are prevăzute drumuri colectoare; DENUMIRE PROIECT: P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE SCHIMBARE DESTINAŢIE IMOBIL DIN ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ÎN CASĂ DE LOCUIT P+M, Timişoara zona Plopi Sud conf.C.F.409932 (CF vechi 200567); C.F.400309 (CF vechi 149889); C.F.432431; GC.F.427887 (CF vechi 140394); FAZA DE PROIECTARE: PUZ Documentatie de obtinere a avizelor BENEFICIAR: VERESCA IOAN; ABEL FRANCISC IOSIF; FAUR FLORIN; STEPANESCU LUCIAN ILIE VERIFICATOR TEHNIC: PROIECTANT C&C PROJECT EXECUTION J35/345/2008; CUI: RO 23182190; RO 84 BRDE 360 SV 62920993600; RO 22 TREZ 621 5069 XXX 010196 Timişoara str. Memorandului nr. 19 ap. 2 0723/013349 Cosmin IVAN cc.project.executionEgmail.com erqesoreo ejo6u |& LEGENDA: | imita zona teren ce a generat PUZ "NNE sms Constructie existenta CI] Zone de locuinte individuale MI Zone functiuni complementare(dotari si servicii) = Zona circulatii propuse categoria a IV-a ==, Zona propusa Drumul boilor CT] Zona verde propusa CT] Zona canale ANIF — -— LEA 220kv Retea distributie gaz mi Constructii propuse m Accese pe parcele SR EN ISO 1:2008 SR EN 1SO 14001:2005 Cert. nt.2487 Cert. nr.1586 SEF PROIECT: larh. Carmen FALNITA PROIECTAT: VI ing. Carmen GAVRIBĂ TA VERIFICAT: ( ing. Carmen GAVRIIĂ| | DENUMIRE PLANSA: Dediu structura rutiera scara: l:lO b)se aplică pe trotuare propuse (conform PTT404ăţime 12,00m) 4,00 cm strat de uzură din beton asfalic tip BAB hărtie kraft 6,00 cm strat de fundație din beton tip C16/20 a) se aplică pe drurnurile locale propuse (conform PTT40-lățime 12,00m) și pe parcare N > _ EEE beton asfaltic tip BA16 20,00 cm strat din piatră spartă "ă amestec optimal Plan de încadrare în zonă, plan de situație şi profil transversal tip SCARA: 1:1000 1:100 1:10 PROIECT NR: = NT. Sh. din LA. tt BEI e A 62017 DATA: MARTIE 2017 | PLANSA NR: 15-DA-PG-01-001 E

Atasament: incadrare_PUG.pdf

PUZ- DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE LOCUIT P+M Beneficiari: VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF, FAUR FLORIN,STEPANESCU LUCIAN ILIE PUD Locuinte individuale _ Zona Plopi Sud aprobat prin HCL nr.92/22.04.2003 PUZ Dezvoltare zona de locuinte si functiuni complementare Zona Plopi Sud aprobat prin HCL nr. 394/25.10.2005 =... LIMITA ZONEI STUDIATE ÎN PUZ. LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN/ADMINISTRATI| EXISTENT LA DATA ÎNTOCMIRII PUG. LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LA DATA ÎNTOCUIRII PUZ. ZONADE LOCUINTE ŞI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA TOBAGO TENE ZONA PROPUSĂ UNITĂTI INDUSTRIALE, DEPOZITE/SERVICII ZONA PROPUSĂ UNITĂTI AGRICOLE ÎSPĂTII VERZI, AGREMENT ZONA PROPUSĂ UNITĂTI AGRICOLEILOCURE APE, CANALE Hen STRĂZI / STRĂZI PRINCIPALE (TRAMA MAJORĂ) CALE FERATĂ DRUMURI PROPUSE PENTRU MODERNIZARE LIMITA ZONA DE PROTECTIE CF PUZ - Prin Plopi Sud aprobat rin HCLnr.35/2002 100.36 + 7 az Sa SI sn 95.50 9.68 PLAN TOPOGRAFIC P Noul PUG Municipiul Timisoara, in curs de elaborare Terenuri amplasament: Amplasament: CF nr. 427887, teren arabil extravilan CF nr. 4003089, teren intravilan extins CF nr. 409932, teren intravilan curti constructii CF nr. 432431,teren arabil extravilan Timisoara, Zona Plopi Sud Limita zona reglementata prin PUZ VERIFICATOR/EXPERT N NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA "Falniţă Carmen luliana" BENEFICIAR: hr.proiec d Birou individual de arhitectura VERESCA IOAN,ABEL FRANCISC IOSIF, Urba tel 0723524005 FAUR FLORIN,STAPANESCU LUCIAN ILIE 112017 0 A SPECIFICATIE NUME SEMNATURA scara DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, FAZA — SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL DIN ANEXA GOSPODAREASCA IN CASA DE, PUZ SEF PROIECT arh.-urb. Carmen Falniţă 1/1000 LOCUIT P+M, Timisoara, zona Plopi Sud PROIECTANT arh.-urb. Carmen Falniţă data TITEI VERIFICAT arh.-urb. Carmen Falniţă 01.2017 PLAN INCADRARE IN PUG TIMISOARA 1