keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 57/15.02.2019 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"

15.02.2019

Hotararea Consiliului Local 57/15.02.2019
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-018180/09.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-018180/12.11.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.UR2018-018180/12.11.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 38/25.09.2018, precum şi Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. nr. 69/31.07.2018 şi Notificarea nr. 3916/10.08.2018;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 15.02.2019;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective", nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45, alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1 : Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil în regim de inaltime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinte colective" - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I I Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului S.C. 5U STAMP S.R.L.;
- Beneficiarului S.C. NOUA CASĂ LOCUINŢE S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: proiect_respins_în_29.01.2019.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/8860E5494EA6BBC7C22583A6002AB9E6/proiect_respins_în_29.01.2019.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 38_AVIZ_ARHITECT_SEF_PUD_Noua_Casa_Prezan_2_refacut_reglementari.pdf

S+P+4E S+P+4E+M S+P+4E+M a C.F. nf. 40007 “Maresal TIN Modernizare a 7 faza SP. BSD ZI COREA EXISTENT. mit de Pro Ex Co SRL. LL C.Fi nr. 421778 Timis, O, =6477mp S+P+3E | I max. atic =+15,00m 427787 24 P C.F. nr. Timisoara p ră C.F. nr Timisoara C.F. nr. 43751 C.F. nr. 427015 C.F. nr. 410913.:5 Timisoara Timisoara D+P+M | D+P+M PUD nte colective P+2E+Er" aprobat prin HCL Timisoara nr 81/2009 laterala “ala de lim E rar en > tul EET re PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E, CU SPATII COMERCIA, PISTADE BICICLETE ZONADE PROTECTIE CAROSABIL CAROSABIL 36 - Noul PUG - Anexa 6 LEGENDA Limita teren reglementat Zona locuinte / Locuinte pt maxim 2 familii si functiuni complementare Zona locuinte colective / Locuinte colective Zona servicii / Constructii pt servicii si comert Circulatii auto / pietonale Sector conform proiect "Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str. Venus" faza S.F. 51/2015 - intocmit de Pro Ex Co S.R.L. Oradea (PTT 36 - 24,5m conform Noului PUG, etapa 3, Revizia 3) Zona locuinte colective, comert si alimentatie publica | | Zona verde - propusa | Zona verde/circulatii, parcaje - propusa Zona implantare constructii - propusa Limita de implantare a parcajului subteran E TEI EC EI Ca EEE DOI Acces auto Loc de joaca - propus ituatia existenta Situatia propusa mi % lementat 6477 100 Circulatii pietonale, auto si are e 0310 30 Suprafata construita - max. 3238,50 50 S, i verzi - min. 1295,40 20 -—|POT maxim 50,00% CUT maxim 1,8 Regim de inaltime maxim S+P+3E Terenul S.C. SU STAMP S.R.L. Beneficiar: Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a 5U STAMP, proiectare complexă în construcții civile și industriale E-mail: SustamptmEgqmail.com Scara: Titlu proiect: Nume Șefproiect |Arh. Baia D. Arh. Baia D./ Arh Folea D. Data: Septembrie Arh. Onet A. 2018 Proiectat Titlu planșă: Desenat Com CF 29340981 | Amplasament: Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan, nr. 2 CF. nr. 421778 Timisoara LE, SERVICII SILOCUINTE COLECTIVE- PISTADE BICICLETE limita de proprietate TIMIŞ PIULUI TIMIŞOARA NESCHIMBARI VĂ adi la 15,00 SECTIUNEA L-L ORDINUL ARHITECȚILOR BIN ROMÂNIA 5408 Dragoș Daniel BAIA Arhitect cu drept de semnătură Proiect nr.: 14-PRZ-18 S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L. Faza: IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E 1:1000 CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE | PUD COLECTIVE Planşa nr: REGLEMENTARI URBANISTICE 03

Atasament: ATTOANT4.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail: dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018-008525/03.09.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD; - PUD - „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective”; - Amplasament: Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara; - Beneficiar: Szaszu Erzsebet pentru SC NOUA CASA LOCUINTE SRL - Proiectant: SC SU STAMP SRL; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul Cetăţenii au fost invitați să transmită: observații în perioada 04.06.2018 — 23.06.2018, la documentația disponibilă in cadrul Biroului. Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. "În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L, nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro; S-au expediat 10 plicuri, fiind notificați următorii proprietari: e Proprietari imobile strada Mareşal Constantin Prezan, Timisoara — 2 adrese e Proprietari imobile Calea Martirilor, Timisoara — 6 adrese + Proprietari imobile strada Ion Monoran, Timisoara — 2 adrese Documentaţia, disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUGPUD/PUZ, în perioada 04.06.2018 — 23.06.2018 — perioada informării şi consultării populației, nu a fost consultată de nici o persoana. S-au formulat sugestii si/sau obiecţii cu privire la aceasta investitie: una pe e-mailul pus la dispozitie — şi înregistrate cu nr. RU2018-000218/15.06.2018, RU2018-000218/ 15.06.2018. Urmare a acestor sesizări, în data de 25.07.2018, începând cu ora 14,00 s-a organizat o dezbatere publică la sediul municipalității, Sala Consiliului Local. Au fost trimise invitații de participare la dezbatere tuturor cetățenilor care au semnat sesizările înregistrate pentru această documentație. La dezbatere au participat Arhitectul Sef al Municipiului Timisoara Emilian Sorin Ciurariu, consilieri din cadrul Biroului Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ, reprezentanți ai firmei de proiectare SC SU STAMP SRL domnii Orlescu Cristian si arhitect Daniel Baia, ca reprezentant al beneficiarului domnul Szaszu, pe lista de participanți din partea publicului au semnat cinci (5) cetăţeni. Pentru a participa la discuţii din partea publicului s-au înscris trei (3) cetăţeni. Principalele obiecții

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANĂ Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail: dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro ridicate de vecini se referă la apropierea imobilului prea tare de limita lor de proprietate, referitor la numărul de maşini prea mare, referitor la accesul prin stația de troleibuz, la accesul dificil in spate pentru masinile de intervenție în caz de situații de urgență, la spațiile verzi prea puține. Discuțiile s-au desfăşurat pe parcursul unei ore. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația PUD - „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuinţe colective”; str. Mareșal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, beneficiari Szaszu Erzsebet pentru SC NOUA CASA LOCUINTE SRL, proiectant SC SU STAMP SRL, a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare. SEF BIROU, Liliana IOVAN Red/Dact SP... —2ex

Atasament: PUD_RAPORTUL_informarii_ETAPA_1_NOUA_CASA_LOCUINTE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail: dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018-008525/03.09.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD; - PUD - „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective”; - Amplasament: Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara; - Beneficiar: Szaszu Erzsebet pentru SC NOUA CASA LOCUINTE SRL - Proiectant: SC SU STAMP SRL; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul Cetăţenii au fost invitați să transmită: observații în perioada 04.06.2018 — 23.06.2018, la documentația disponibilă in cadrul Biroului. Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. "În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L, nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro; S-au expediat 10 plicuri, fiind notificați următorii proprietari: e Proprietari imobile strada Mareşal Constantin Prezan, Timisoara — 2 adrese e Proprietari imobile Calea Martirilor, Timisoara — 6 adrese + Proprietari imobile strada Ion Monoran, Timisoara — 2 adrese Documentaţia, disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUGPUD/PUZ, în perioada 04.06.2018 — 23.06.2018 — perioada informării şi consultării populației, nu a fost consultată de nici o persoana. S-au formulat sugestii si/sau obiecţii cu privire la aceasta investitie: una pe e-mailul pus la dispozitie — şi înregistrate cu nr. RU2018-000218/15.06.2018, RU2018-000218/ 15.06.2018. Urmare a acestor sesizări, în data de 25.07.2018, începând cu ora 14,00 s-a organizat o dezbatere publică la sediul municipalității, Sala Consiliului Local. Au fost trimise invitații de participare la dezbatere tuturor cetățenilor care au semnat sesizările înregistrate pentru această documentație. La dezbatere au participat Arhitectul Sef al Municipiului Timisoara Emilian Sorin Ciurariu, consilieri din cadrul Biroului Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ, reprezentanți ai firmei de proiectare SC SU STAMP SRL domnii Orlescu Cristian si arhitect Daniel Baia, ca reprezentant al beneficiarului domnul Szaszu, pe lista de participanți din partea publicului au semnat cinci (5) cetăţeni. Pentru a participa la discuţii din partea publicului s-au înscris trei (3) cetăţeni. Principalele obiecții

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANĂ Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail: dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro ridicate de vecini se referă la apropierea imobilului prea tare de limita lor de proprietate, referitor la numărul de maşini prea mare, referitor la accesul prin stația de troleibuz, la accesul dificil in spate pentru masinile de intervenție în caz de situații de urgență, la spațiile verzi prea puține. Discuțiile s-au desfăşurat pe parcursul unei ore. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația PUD - „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuinţe colective”; str. Mareșal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, beneficiari Szaszu Erzsebet pentru SC NOUA CASA LOCUINTE SRL, proiectant SC SU STAMP SRL, a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare. SEF BIROU, Liliana IOVAN Red/Dact SP... —2ex

Atasament: memoriu_justificativ__final.pdf

IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE

Amplasament

Mun. Timişoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 2

C.F. nr. 421778 Timisoara

Beneficiar

S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

Faza

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data

SEPTEMBRIE 2018

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 14-PRZ-18

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE

Amplasament Mun. Timişoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 2

C.F. nr. 421778 Timisoara

Beneficiar S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

Proiectant general Urbanism

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, str. Bucovinei, nr. 63A arh. BAIA Dragos

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data elaborarii

SEPTEMBRIE 2018

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 14-PRZ-18

LISTA Şl SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

Urbanism arh. FOLEA Doru

arh. BAIA Dragos

arh. Onet Alexandra

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 14-PRZ-18

BORDEROU

1. Parte scrisă Foaie de titlu Foaie de capăt Lista şi semnăturile proiectanţilor Borderou Memoriu justificativ 2. Parte desenată Încadrare în zonă 01 Situaţia existentă 02 Reglementări urbanistice 03 Reglementări edilitare 04 Obiective de utilitate publică 05 Posibilităţi de mobilare 06

Intocmit,

Arh. BAIA Dragos

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 14-PRZ-18

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

Denumirea proiectului IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU

SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE

Amplasament Mun. Timişoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 2 C.F. nr. 421778 Timisoara

Beneficiar S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data elaborarii SEPTEMBRIE 2018

Obiectul lucrării Obiectul prezentei documentaţii îl constituie elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Timişoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 2, în vederea realizării unui imobil cu spatii comerciale, servicii si locuinte colective, in regim de inaltime max. S+P+3E. Documentaţia stabileşte condiţiile tehnice pentru: modul de ocupare al terenului şi condiţiile de realizare a construcţiilor, respectiv amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural şi cadrul construit existent.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate Zona studiată în prezenta documentaţie este situată administrativ în municipiului Timişoara, în partea de sudică a acestuia. In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare si informatii din studiile realizate anterior acestei documentatii si informatiile cu caracter analitic. Conform prevederilor aferente UTR-ului nr. 70 si a Planului Urbanistic Zonal „Zona Lidia- Muzicescu-Martirilor-Urseni” – proiect nr. 3/1997 intocmit de SC Arhitect TRIMBITAS SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 91 din 1998, terenul studiat este reglementat functional ca Zona MIXTA – locuinte colective, comert si alimentatie publica. Regim de inaltime max. P+3E; POT max. 75%.

In proximitatea amplasamentul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 81 din 2009 documentatia PUD „Imobil locuinte colective P+2E+Er”. Propunerile de mobilare a imobilului se vor face în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu. 2.2. Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu P.U.D. In prezent in zona adiacenta amplasamentului, pe amplasamentul din str. Mareşal Constantin Prezan – Mureş – Florin Medeleţ, Timişoara este in curs de elaborare (etapa II PUZ – documentatie supusa informarii si consultarii publicului) documentatia Plan Urbanistic Zonal – "Dezvoltare zonă mixtă", Proiectant: SC Arhitect Trimbiţaş SRL. Documentatia propune spre str. Maresal Constantin Prezan, functiunea de locuire colectiva si functiuni complementare (servicii), in regim (S)+P+5E+Er cu urmatorii indicatori urbanistici: POT locuire = 35%; POT servicii (parter) = 50%; CUT max. =2,4 3. SITUATIA EXISTENTA Accesibilitatea la căile de comunicaţie Zona care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibilă în prezent din partea nordica din str. Maresal Constantin Prezan. Accesul pietonal este asigurat în prezent de pe trotuarul aferent strazii Maresal Constantin Prezan. Zona este bine deservită de mijloace de transport în comun, care asigură legătura cu centrul şi cu alte zone ale oraşului.

Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafaţă de 6477 mp, cu formă aproximativ dreptunghiulara. Vecinătăţi: - la nord:

 str. Maresal Constantin Prezan si imobil in regim S+P+4E+M, cu functiune locuinte colective, inscris in extrasul de Carte Funciara nr. 400071-C1 - „Asociatia de proprietari Str. Maresal Constantin Prezan nr. 1”;. Distanta de la cladirea propusa si cea invecinata la nord este de 40,37 m (inaltime cladire invecinata 20 m)

- la vest:

 imobil situat pe Calea Girocului (Martirilor), nr. 39, proprietatea lui El Hassaina Mousa, conform extras de Carte Funciara nr. 409570 Timisoara; Cladirea este in regim P+2E si acomodeaza la parter spatii comerciale, la etajul 1 birouri, iar la etajul 2 locuinte. Distanta de la fatada cu geamuri a cladirii existente si cea propusa prin prezentul studiu urbanistic este min. 11,75 m. Intrucat distanta este mai mica decat 15 m (inaltimea cladirii celei mai inalte in acest caz), pentru a vedea daca locuinta de la nivelul 2 a cladirii ii este asigurata insorirea s- a intocmit conf. OMS nr. 119/2014 un Studiu de insorire.

 imobil situat pe Calea Martirilor, nr. 41, proprietatea lui Nedici Nasser si a sotiei Nedici Eleonora, conform extrase de Carte Funciara nr. 427787 si 427787-C2 Timisoara; Cladirea este in regim P+2E+M si acomodeaza la parter spatii comerciale, la etajul 1 birouri, iar la etajul 2 si mansarda

locuinte. Distanta de la fatada cu geamuri a cladirii existente pe parcela si cea propusa prin prezentul studiu urbanistic este min. 19,08 m. In rest cladirea este amplasata pe limita de proprietate comuna, fara ferestre spre imobilul propus.

 Imobil in regim de inaltime P si functiune casa, situat pe Calea Martirilor, nr. 43, proprietatea lui Albu Traian (cota 3/16) si Kiss Andrei-Cristian (cota 13/16), conform extras de Carte Funciara nr. 400542 Timisoara; Imobilul este construit cu calcan spre limita de proprietate a amplasamentului studiat.

 imobil situat pe Calea Martirilor 1989, nr. 45, proprietatea lui Bujor Florica, conform extras de Carte Funciara nr. 425936 Timisoara; Imobilul este format din 3 constructii independente: C1 – casa in regim P, C2 – spatiu comercial, in regim P+Mp si C3 – anexa gospodaresca in regim P. Anexa gospodareasca este amplasata cu calcan pe limita estica de proprietate. Distanta de la fatada cu geamuri a casei (C1) existente pe parcela si cea propusa prin prezentul studiu urbanistic este min. 18,25 m.

 Imobil in regim de inaltime P si functiune casa, situat pe Calea Martirilor, nr. 49, proprietatea lui Demeter Alexandru si Demeter Stefania Jessica, conform extras de Carte Funciara nr. 437510 Timisoara; Imobilul este situat cu calcan spre limita estica de proprietate (fara ferestre).

- la sud:

 Imobil, in regim D+P+M si functiune de casa, situat pe str. Monoran, nr. 15, proprietatea lui Zastran Gheorghe si a sotiei Zastran Lia, conform extras de Carte Funciara nr. 427015 Timisoara; Distanta de la fatada cu geamuri a casei (C1) existente si cea propusa prin prezentul studiu urbanistic este min. 45,17 m.

 Imobil, in regim D+P+M si functiune de casa, situat pe str. Monoran, nr. 17, proprietatea lui Dumitrascu Victor si a sotiei Dumitrascu Simina, conform extras de Carte Funciara nr. 410913 Timisoara; Distanta de la fatada cu geamuri a casei (C1) existente si cea propusa prin prezentul studiu urbanistic este min. 45,17 m.

- la est: imobil situat pe str. Maresal Constantin Prezan, nr. 4, proprietatea lui Gatea Grigore si Gatea Viorica, conform extras de Carte Funciara nr. 403000 Timisoara. Pe teren este edificata o constructie, proprietatea SC Instgat SRL, conform extras de Carte Funciara nr. 403000-C2 Timisoara. Imobilul este format dintr-un corp de birouri in regim P+2E si un spatiu comercial in regim P. Imobilul este situat cu calcan spre limita vestica de proprietate (fara ferestre).

Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere Terenul studiat este teren liber de constructii, neamenajat cu suprafaţă de 6477 mp. Astfel procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) este de 0 %, respectiv coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este de 0.

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Aspectul arhitectural al zonei este tipica ariilor urbane adiacente bulevardelor aflate la

periferia marilor orase:

o zona de imobile destinate locuirii colective, in regim de inaltime P+4, construite in perioada comunista, dezvoltata cu precadere la N de str. Maresal Constantin Prezan;

o fond semnificativ de servicii si comert, dezoltat la str. Martir Constantin Prezan si Calea Martirilor 1989;

o zona de imobile destinate locuirii individuale si colective, cu regim redus de inaltime max. P+2E+Er, dezvoltata cu precadere in interiorul cvartalului delimitat de str. Maresal C-tin. Prezan/Calea Martirilor 1989/str. Mures;

Pe terenul studiat nu există elemente naturale sau de relief care să prezinte vreo importanţă sau care să condiţioneze în vreun fel organizarea urbanistică. Destinaţia clădirilor În cadrul zonei fondul construit existent este constituit din: clădiri cu funcţiuni de locuire si functiuni complementare (servicii/comert). Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafeţelor ocupate Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu este înscris în C.F. nr. 421778 Timişoara, nr. cad. 421778 în suprafaţă de 6477 mp, aflat în proprietatea SC Noua Casa Locuinte SRL. Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare – conform Studiu Geotehnic elaborat de P.F.A. GEO ing. HILOHI Victor Accidente de teren cu precizarea poziţiei acestora Amplasamentul în studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia joasă Timiş-Bega denumită depresiunea panonică. Astfel se încadrează în complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datorează influenţei apelor curgătoare, care au dus în timp la transportarea şi depunerea de particule fine (din diverse roci). Suprafaţa reiativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare şi a celor în retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe şi zone mlăştinoase, ceea ce a dus ia depuneri de particule cu dimensiuni şi fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri şi nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în funcţie de mărimea fragmentelor de bază. Se disting porţiuni pe care s-au efectuat excavări şi care s-au umplut cu apă, fiind actualmente luciu de apa. Parametrii seismici caracteristici zonei în conformitate cu P100-1/2006, perioada de colţ Tc=0,7s. Factorul de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului de către structură *0= 3. Spectrul normalizat de răspuns elastic Se(T) = ag.(T) se consideră pentru Zona Banat iar acceleraţia orizontală a terenului pentru proiectare ag=0,16g. Analiza fondului construit existent Ţesutul urban al zonei este compus din 3 tipuri de configuraţii:

- cel al locuinţelor colective, dispuse cu precadere in partea nordica si vestica a sitului, cu fond construit la frontul stradal sau cu retrageri faţă de front, cu regim de inaltime:

S+P+4E+M, construite în perioada comunistă (prezentand structura prefabricata din beton, invelitoare de ţiglă în două sau invelitoare terasa).

- cladiri cu functiune pentru servicii si comert, dispuse la str. Maresal C-tin Prezan si Calea Martirilor 1989, in regim de inaltime max. P+2E+M, care au luat nastere fie prin reconversia functionala a unor locuinte construite in perioada comunista sau prin construirea/extinderea unor spatii noi;

- locuinte individuale si colective, cu regim redus de inaltime max. P+3E, dezvoltate cu precadere in interiorul cvartalului delimitat de str. Maresal C-tin. Prezan/Calea Martirilor 1989/str. Mures, locuinte construite la inceputul anilor 2000 (prezentand structura portanta din zidarie)

Echiparea existentă Utilităţi existente în zonă: energie electrică, apă, canal, sistem centralizat de energie termică, gaze naturale, reţea de telefonie, reţea de televiziune şi date. Gabaritele reţelelor existente în zonă vor fi confirmate de avizele deţinătorilor de utilităţi. Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit si se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitatii devierii sau extinderii retelelor de utilitati existente. 4. REGLEMENTĂRI Se vor prezenta propunerile de ocupare şi utilizare a terenurilor precum şi condiţiile de realizare a obiectivului IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAX. S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE, privind: 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program Soluţia urbanistică a fost elaborată in baza regulamentului PUZ „Zona Lidia-Muzicescu- Martirilor-Urseni” – proiect nr. 3/1997 intocmit de SC Arhitect TRIMBITAS SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 91 din 1997: - Functiune MIXTA – locuinte colective, comert si alimentatie publica. - Regim de inaltime max. P+3E; - POT max. 75%. Prin tema de proiectare se doreste realizarea unei IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAX. S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE. 4.2. Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor Amplasarea şi funcţionalitatea construcţiilor propuse sunt în concordanţă cu tema de proiectare şi nevoile locale de derulare a investiţiei:

- realizarea unei cladiri in regim max. S+P+3E care va acomoda la nivelul subsolului, spatii pentru gararea masinilor, spatii tehnice si pentru intretinerea imobilului, la nivelul parterului cu precadere functiunea comerciala, iar la nivelele superioare spatii pentru servicii (birouri) spre frontul str. Maresal C-tin. Prezan respectiv locuinte colective spre interiorul parcelei;

- asigurarea in incinta a locurilor de parcare aferente functiunilor propuse, cu precadere servicii si comert, situate la distante de min. 5 m de ferestrele camerelor de locuit;

- prevederea unui spatiu verde amenjat;

- amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii, echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normelor in vigoare, astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

- realizarea unei platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de min. 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare; Reguli de amplasare şi retragerii minime obligatorii: Orientarea faţă de punctele cardinale: Parcela este orientata aproximativ pe directia nord‐sud. Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea reglementarilor în ceea ce priveste insorirea conform normelor si recomandarilor cuprinse in Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014. Se recomanda ca in clădirile in care se desfasoară o activitate zilnica (servicii, comert) sa aiba asigurata iluminarea naturala a spatiilor pentru birouri cat si a celor pentru public. Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se va realiza astfel incat insorirea acestora si a cladirilor invecinate va avea o durata de minimum 1 ½ ore la solstitiul de iarna pentru incaperile de locuit, conform OMS nr. 119/2014; In urma Studiului de Insorire aferent amplasamentului studiat s-a constatat ca fatadele

vestica, estica si sudica au asigurate o insorire de min. 1 h 1/2 in fiecare zi, iar fatada nordica

se afla in proprie umbra, datorita configuratiei amplasamentului (orientare nord-sud). In acest

sens s-a optat pentru realizarea spre nord a spatiilor pentru birouri (functiunea servicii). In

ipoteza in care se vor amplasa apartamente spre nord, se va asigura pentru fiecare apartament

posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare.

In intervalul analizat s-a observat ca amsamblul propus nu umbreste constructiile existente

invecinate, fiind asigurate minim 1h ½ in fiecare zi de iluminat natural direct incaperilor de

locuit orientate spre cladirea propusa, totodata obiectivul fiind insorit in fiecare zi, conform

normativelor in vigoare.

In baza OMS 119/2014, HG 525/1996 art.17, se constata ca din punct de vedere al insoririi /

umbririi proiectul respecta conditiile impuse.

Limite de implantare a constructiilor supraterane Intrucat fata de str. Maresal Constantin Prezan cladirile sunt amplasate cu retrageri variabile, intre 0 si cca. 43 m, solutia urbanistica propune o retragere de 11 m din aliniament. Zona de retragere va putea fi folosita pentru parcaje, circulatii carosabile si pietonale, imprejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces in subsol, amenajari exterioare, spatii verzi, lucrari edilitare sau platforme amenajate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere. Se propun retrageri ale zonei de implantare a constructiilor fata de limitele laterale de proprietate de minim ½ din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 6,00 m, asigurand totodata condiţiile minime de insorire si distantele minime necesare intervetiilor in caz de incendiu. Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor care pretind iluminare naturala. Fata de limita posteriara a parcelei cladirile se vor amplasa cu retragere de min. 15 m.

Limite de implantare a parcajului subteran Se propun retrageri ale zonei de implantare a parcajului subteran fata de limitele laterale de proprietate de minim 6 m, respectiv retragere de min. 10 m fata de limita posterioara. Exceptie fata de regulile mai sus mentionate se aplica in cazul posturilor de transformare si a altor cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii ediliare, inclusiv Adapost de Aparare Civila, care se vor putea amplasa si in afara zonelor de implantare. 4.3.Capacitatea, suprafata desfasurata Constructia se realizeaza pe o suprafata construita de max. 4857,75 mp, in regim de inaltime max. S+P+3E si o suprafata desfasurata de max. 11658,60 mp. 4.4. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi Amplasarea constructiilor în cadrul sitului va respecta distantele stabilite in plansa de

Reglementari urbanistice.

Solutia prezentata se incadreaza in ansamblul studiat, respectand totodata prevederile PUZ

„Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni” – proiect nr. 3/1997 intocmit de SC Arhitect

TRIMBITAS SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 91 din 1997.

In cadrul parcelei se vor respecta prevederile codului civil cu privire la distantele fata de vecinatati. Atat materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cat si volumetria si imaginea lor vor fi cele specifice constructiilor moderne. 4.5. Principii de interventie asupra constructiilor existente Terenul este liber de constructii. 4.6. Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei Accese carosabile Accesul rutier (intrarea respectiv iesirea) vor fi conform plansei intocmite de un inginer drumar autorizat, avizata de Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. DT2018-003382/31.05.2018. Solutia urbanistica propune:

- un acces auto exclusiv, pentru intrare – (racord cu latime 5,50 m) din str. Mareresal Constantin Prezan, pozitionat in dreapta imobilului.

- un acces auto exclusiv, pentru iesire – (racord cu latime 3,50 m) tot in str. Maresal Constantin Prezan, amplasat in stanga imobilului, pe pozitia accesului auto existent.

Accesul in parcarea subterana se face semaforizat, alternativ pe fiecare sens, iar circulatia va

fi prevazuta cu sensuri unice si oglinzi pentru vizibilitate.

Solutia rutiera, nu afecteaza reteaua de transport in comun existenta, statia de calatori, stalpii

si retele de contact aferente.

Parcaje la sol si la nivelul subsolului In incinta se vor amenaja cca. 151 locuri de parcare, dintre care cca. 100 vor fi acomodate la subsolul cladirii iar cca. 51 la sol. Pozitia, geometria si numarul locurilor de parcare amenajate la subsol/sol sunt orientative; ele se vor stabiliu din nou la faza DTAC, prin avizul Comisiei de Circulatie, functie de numarul de apartamente si spatiile comerciale, serviciie (birouri) propuse. Vor fi prevazute parcaje in functie de specificul activitatii, dimensionate conform normelor specifice.

Circulatia pietonala Circulatia pietonala va fi asigurata prin trotuarul aferent str. Mareresal Constantin Prezan. Spatii verzi In incinta vor fi prevazute zone cu spatii verzi in suprafata totala de min. 20% din suprafata terenului (min. 1295,40 mp). Aceste zone verzi vor fi asigurate sub forma de spatii verzi amenajate. Spaţiile verzi se vor asigura in concordanţă cu prevederile OMS nr. 119/2014, dimensionându- se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spaţii verzi. Autorizaţia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spaţii verzi si plantate, in funcţie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare. Se va acorda atentie reconstructiei ecologice dupa incheierea lucrarilor de construire, constand in: aranjamente peisajere cu arbusti, partere florale, gazon. 4.7. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de aceasta Nu este cazul. 4.8. Solutii de reabilitare ecologica si diminuare a poluarii Fiind situat in intravilan la frontul unei strazi principale, iniţiativa de reglementare urbanistica se incadreaza intr-un proces normal de dezvoltare si densificare urbana, care este un beneficiu, generand un aspect coerent si unitar al străzii Maresal Constantin Prezan. Efectele poluarii in zona studiată pot fi atenuate prin luarea unor masuri de protectie

riguroase, respectiv – plantatii vegetale, rezolvare canalizare si ape uzate menajere, igienizare

si salubrizare.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolari. In faza de construire ulterioara PUD, colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, in containere speciale, urmand a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, in baza unui contract si transportate la deponeul Municipiului Timişoara. Pe laturile sudica si vestica a parcelei, spre vecinatatile cu locuinte se vor prevedea imprejmuiri din panouri fonoabsorbante. Dupa terminarea lucrarilorde construire se va imbunatati cadrul natural prin plantarea de arbori de diferite specii şi de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi in cadrul terenului studiat. 4.9. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea obiectivului Nu este cazul. 4.10. Profiluri transversale caracteristice In incinta, avand in vedere functiunea propusa lucrarile de drumuri de acces si platformele carosabile propuse conform normativelor in vigoare. Pentru deservirea rutiera a imobilului se propune realizarea acceselor racordate la str. Maresal Constantin Prezan si cai de circulatie cu latime de 5,5 m.

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje. Organizarea circulatiilor

interioare se va face in functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiilor propuse

in fazele ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul P118/1998. Amenajarile propuse prin PUD, nu afecteaza reteaua de transport in comun existenta in zona. 4.11. Lucrari necesare de sistematizare verticala In cadrul PUD a fost necesara si analiza lucrarilor de sistematizare verticala, caracterizate prin inscrierea convenabila a constructiei propuse si a platformelor in terenul natural. La elaborarea solutiilor de sistematizare verticala s-au avut in vedere urmatoarele aspecte: - stabilirea unor cote verticale convenabile pentru viitoarele constructii propuse, corelate cu amenajarile terenului studiat; - asigurarea pantelor necesare evacuarii apelor de suprafata; - reducerea la maximum a volumului de terasamente pentru nivelarea terenului. Analiza sistematizarii verticale a zonei cuprinse in PUD fundamenteaza solutia de amplasare a constructiilor si de amenajare a terenului. 4.12. Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare a terenului) Amplasarea construcţiilor se va face în limitele zonei de implantare, conform planşei Reglementări urbanistice. Regimul de inaltime general impus construcţiilor este de maxim S+P+3E, iar inaltimea maxima a construcţiilor nu va depasi 15,00 m. Prin solutia de mobilare se propune un procent de ocupare ai terenului de maxim de 50% (respectand reglementarile PUZ „Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni” – proiect nr. 3/1997 intocmit de SC Arhitect TRIMBITAS SRL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 91 din 1998 POT max. 75%). 4.13. Coeficientul de utilizare a terenurilor Prin solutia de mobilare se propune un coeficient de ocupare al terenului de maxim de 1,8. 4.14. Asigurarea resurselor (surse, reţele, racorduri) In zona studiată sunt asigurate toate utilităţile pentru funcţionarea obiectivului de investitii. Propunerile de asigurare a utilitatilor viitoare se vor face prin profilul strazii, iar aceste conductele vor fi dimensionate corespunzător fiecarei utilitati in parte. Extinderea retelelor edilitare se va realiza în baza unui proiect de specialitate. Proiectarea, executia si exploatarea lucrărilor se vor face în baza normativelor si STAS-urilor în vigoare. 4.14.1. Alimentarea cu apa/canalizare Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa potabila a cladirii se face de la reteaua de apa a localitatii Timisoara, existenta pe str. Maresal Constantin Prezan (ø300 mm), printr-un bransament de ø 75 mm. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar

si sarcina hidrodinamica necesara.

Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

- conducte principale de distributie ;

- conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de bransamente.

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul

de principiu pentru racordul de apa, prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord

necesare.

Determinarea cantitatii de apa potabila

Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Pentru locuinte colective

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni – numarul de utilizatori Ni = 150 persoane qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 150 l/ore.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 50 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  150 (150 + 50) = 30 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i) q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1 150 (150+50) 1,20 = 36

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1  24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (pentru 120 locuitori)

Qo.max = 1000

1  24

1  150(150+50) 3 1,20 = 4,5 mc/h

Pentru spatii comerciale, servicii (birouri)

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni – numarul de utilizatori Ni = 120 persoane qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi )

qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 150 l/ore.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 50 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  120 (150 + 50) = 24 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i) q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1 120 (150+50) 1,20 = 28,8

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1  24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (pentru 100 locuitori)

Qo.max = 1000

1  24

1  120(150+50) 3 1,20 = 3,6 mc/h

Sisteme de incalzire propuse

Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a

apei calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii.

In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul

de locuinte: centrale termice proprii pentru fiecare apartament si spatiu servicii/comert in

parte;

Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel

emisii reduse de noxe.

Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua

de distributie a Municipiului Timisoara.

Canalizare ape uzate menajere

Deversarea apelor uzate menajere se face la reteaua de apa a localitatii Timisoara, existenta pe str. Maresal Constantin Prezan (Dn 500 mm). Racordurile la canalizarea orasului se vor face cu teava PVCkg Dn=315 mm. Sistemul de canalizare cuprinde: - racordulde canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizare exterioara; - retele de canalizare menajera exterioara; - retele de canalizare pluviala exterioara; - guri de deversare a apelor meteorice.

Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este:

Qzi can. med. loc colective = 0,80  150 = 120 mc/zi

Qzi can. med. comert/servicii = 0,80  120 = 96 mc/zi

Canalizare pluviala

Apele uzate pluviale colectate de pe acoperisul constructiilor vor fi colectate si deversate intr-

un rezervor de retentie ape pluviale. Apele pluviale de pe platformele rutiere si parcaje vor fi

preluate prin intermediul rigolelor si vor fi dirijate spre un separator de hidrocarburi iar apoi

colectate intr-un rezervorul de retentie ape pluviale. Apele din rezervoarele de ape pluviale

sunt folosite la udarea spatiilor verzi, respectiv descarcate la canalizarea mun. Timisoara, prin

pompare la 30 min. dupa terminarea ploii torentiale.

4.14.2. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor propuse, se va realiza prin interceptare LES MT in exploatare existenta pe str. Maresal Constantin Prezan. Se propune realizarea de bransamente in cablu subteran. Toate lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alti proiectanti autorizati si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest tip de lucrari.

4.15. Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent şi propus)

Situatie propusa prin PUZ aprobat prin HCL 91/1998

Bilant / parcela

Situaţia existentă

Situaţia propusă

(mp) (mp) %

S teren reglementat 6477 6477,00 100

Construcţii – max. 0 4857,75 75

Platforme (circulaţii, parcaje) 0 323,85 5

Spaţii verzi amenajate – min. 0 1295,40 20

POT max. = 75,00%

Regim de inaltime max. – S+P+3E

Situatie propusa prin propunerea de mobilare

Bilant / parcela

Situaţia existentă

Situaţia propusă

(mp) (mp) %

S teren reglementat 6477 6477,00 100

Construcţii – max. 0 3238,50 50

Platforme (circulaţii, parcaje) 0 1943,10 30

Spaţii verzi amenajate –min. 0 1295,40 20

POT max. = 50,00% CUT max. = 1,8

Regim de inaltime max. – S+P+3E

5. CONCLUZII 5.1. Consecintele realizarii obiectivelor propuse Iniţiativa de reglementare urbanistica se incadreaza intr-un proces normal de dezvoltare si densificare urbana, care este un beneficiu, generand un aspect coerent si unitar al străzii Maresal Constantin Prezan. 5.2.Masuri ce decurg in continuare a P.U.D. Pe baza documentatiei de fata, aprobata de organele abilitate in acest sens, a aprobarilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1163 din 27.03.2017 cu termen de valabilitate prelungit pana la 23.03.2019, emis de Primaria Municipiului Timisoara se va trece la elaborarea proiectului pentru emiterea Autorizatiei de Construire.

Intocmit Arh.BAIA Dragos Verificare Arh. FOLEA Doru

Atasament: DP_str_Maresal_Constantin_Prezan_2.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PROCES-VERBAL PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ DIN 25 IULIE 2018

La dezbaterea publică desfăşurată în data de 25 iulie 2018, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, au participat reprezentanți ai Direcţiei de Urbanism: Arhitect Sef — Emilian Sorin Ciurariu, Sef Birou Liliana Iovan, Steluţa Ursu — consilier in cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, din partea firmei de proiectare SC SU STAMP SRL dl. Cristian Orlescu, arhitect Daniel Baia, respectiv din partea beneficiarului documentației SC NOUA CASA LOCUINTE SRL -— domnul Szaszu precum si cetățeni din zona studiata. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul unei ore, începând cu ora 14,00, Ordinea dezi 1. PUD - „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuinţe colective”, amplasament: Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, beneficiar Szaszu Erzsebet pentru SC NOUA CASA LOCUINTE SRL, proiectant: SC 5U STAMP SRL A deschis sedința domnul Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu, și a dat cuvântul reprezentantului firmei de proiectare SC SU STAMP SRL, domnul Cristian Orlescu, pentru prezentarea proiectului: DI. Orlescu Cristian - Buna ziua! Ma numesc Cristian Orlescu si reprezint colectivul de elaborare. Terenul pe care elaboram acest PUD se afla in partea de sud a orasului, adiacent infersectiei Calea Martirilor cu strada Maresal Constantin Prezan. Terenul e in suprafata de 6451 m si momentan este liber de constructii, adica POT 0, CUT 0. Conform reglementarilor de urbanism, celor actuale, conform PUG aprobat PUG in vigoare, si PUZ aprobat cu HCL din 1998 terenul se afla in zona de servicii comert-alimentatie publica avand reglementat POT 73 % regim de inaltime P + 3 E. Prin propunerea noastra de mobilare ocupam o suprafata mai mica, adica propunem un POT de 50% si ramane regimul de inaltime acelasi S+P+3E, inaltimea maxima de 15 m. Se doreste realizarea unei cladiri, cum spuneam, cu regim de inaltime S+P+3E, subsolul este dedicat exclusiv parcajelor, parterul o sa fie un spatiu comercial si etajele superioare, locuinte, respective servicii spre partea de nord a cladirii, spre partea dinspre str. Prezan. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Va rog, pe rand, sa luati cuvantul. DI. Dumitrascu Victor - Multumesc, am solicitat ca sa ma inscriu primul avand in vedere ca trebuie sa plec intr-o alta problema urgenta. Vreau sa va precizez, in primul rand, ca mi se pare normal sa fim deschisi catre dezvoltarea orasului si un proiect bine venit pentru ca merge inainte, ceca ce denumim dezvoltarea orasului dar totul trebuie sa fie facut, in conformitate cu ceea ce-i precizat in lege, si fara sa stricam sau sa deranjam alt elemente ale societatii care sunt in aceea zona, Acuma eu vreau sa va spun ca, n-am crezut niciodata ca personal o sa ajung intr-o asemenea intrunire, de ce, pentru ca, atunci cand mi-am cumparat acolo, casa, mi-am zis ca ne luam o casa unde sunt case de jur imprejur, niciodata nu o sa se faca blocuri. Si asta a fost argumentul pentru care am investit. Acuma, vazand acest proiect, afectarea este enorma, una este sa ai o casa langa o gradina, cand totul e verde si alta cand iti apare un bloc, cu subsol, am vazut S, D, P + cu inca 3 etaje. E ok, se poate, nu zic sa nu il faceti dar cred ca aliniamentul poate sa fie la strada Lidia, acolo unde sunt blocurile, lasand zona din spate care nu este (va referiti la casele din spate nu ) suntem exact in , da exact in parcelele care sunt in spate, deci intre casa si gard cred ca sunt, nu stiu daca sunt 6 m, între casa noastra si gardul care delimiteaza, is mai mult de 6 m, dar oricum e o suprafata mica. Spatiul verde, deci asta este, pe de o parte, deci poate sa fie facut aliniamentul in fata, unde nu ne afecteaza, sunt blocuri pe Lidia, dar in clipa in care aducem in spate, afectarea este directa. Da, pe de alta parte, acordul vecinilor intr-o asemenea situatie cred ca este obligatoriu, pentru ca nu putem sa construim ceva si sa distrugem altceva. 2

Este o zona foarte mlastinoasa, adica in Timisoara este, dar in special acolo zona, va spun ceea ce se intampla in curte, este apa foarte multa, ducandu-ne in jos, toate acele case, nu stiu cat or avut de bine facuta, ca sunt case mai vechi, facuta fundatia, nu stiu in ce masura, lucrarile din zona, pot sa afecteze toate casele care sunt acolo, si sa ne trezim cu pereti crapati, cu case daramate. Intr-o alta ordine de idei, spatiul verde, care este bine definit si arata ca e spatiu verde in spate, pai acolo am inteles, de fapt ii trecut spatiu de joaca, una e spatiu verde si alta e spatiu de joaca, nu mai ai liniste, stim cu toti ce se intampla, si ceea ce inseamna acest lucru, da, pot sa fie si aici gandite panouri inalte, antifonice, si asa mai departe, dar pe toate aceste argumente, si vin cu argumente umane, al unui om care este acolo, nu pentru a ne pune in calea dezvoltarii care trebuie sa se intample, a orasului, dar trebuie sa fie gasite solutii care sa rezolve aceste solicitari, in sensul de a construe un lucru bun, dar fara sa afectam ce este deja bun, si fiecare si-a construit, atata am vrut , va multumesc, si vreau sa, consemnati aceasta pozitie, pentru ca trebuie neaparat sa ajung la un examen si de aceca am solicitat sa fiu, bine, multumesc, Avocat Obirsanu Carmen - Eu sunt avocat Obirsanu Carmen, reprezint interesele locatarilor invecinati si am constatat ca exista niste inadvertente, cred ca ar fi trebuit din oficiu luate in considerare. Este vorba de HCL 62 din 2012, din primavara anului 2012, la prima numaratoarea a HCL-urilor, care stabileste acest HCL, spatiul verde pentru locuintele colective, este, trebuie sa fie de minim 30 %, nu? Dl. Arhitect Sef, eu asa stiu, s-a modificat curava, Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - e vorba de un HCL care, gestioneaza formulele de spatii verzi si care dă si alternative, adica da puncte verzi pentru diverse plantatii si asa mai departe. Din pacate, HCL-ul, in ciuda faptului ca Directia noastra l-a promovat, a fost parte la promovare, nu a produs efecte la nivelul mediului Avocat Obirsanu Carmen - deci trebuie sa se creasca nivelul , cota de spatiu verde Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Nu trebuie sa se creasca, dar , formula respectiva noi incercam sa o pastram, insa nu are aceleasi caracter ca si legea spatiilor verzi. Avocat Obirsanu Carmen - Si atunci cat trebuie sa fie spatiu verde pentru locuinte complementare. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Cât primesc în avizul de la unitatea de resort Avocat Obirsanu Carmen - Arbitrariu trebuie sa se stabileasca si atunci trebuie sa avem un minim, Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Avem o referinta si un aviz pe care il luam în considerare. Da exista o norma si pe aviz Avocat Obirsanu Carmen - 30 % asta e Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Am retinut ca aveti e o pozitie care poate fi argumentata cu înscrisuri. Avocat Obirsanu Carmen - Este vorba de HCL 62/2012 si daca nu ma insel, in planurile propuse de dumneavoastra, este prevazut un spatiu verde de 1300 m”, 1290, daca scadem enclava aceea care cxista pențru asa zisul spatiu de joaca care nu este prevazut nicaieri, spatiul acela de joaca, scadem 300 m” este 25/12, spre dl. Dumitrascu, acolo e portiunea aceea, avem 1000 m, atat se prezuma a fi spatiul verde, care va spun sigur, ca nu va fi respectat. Deci o prima obiectiune, suntem in Timisoara si vrem aer curat, ar tebui sa tineti cont. Al doilea: haideti sa ne pozitionam pe strada Prezan, si mergem chiar prin fata imobilului, e o statie de firobuz. Unde este evidentiata in plan, ca nu apare deloc, nicaicri, nu apare. In planul acesta da, in planul care este aicea pentru propus, a disparut. Spuneti-mi si mie, prin statia de firobuz cum pot intra masinile, va pun: intrebarea se poate prin statia de firobuz sa se faca intrarea in parcare? Eu stiu ca nu. DI, Orlescu Cristian - Da, sa stiti ca am primit si avizul Comisiei de Circulatiei si avizul de la RATSPPT , de la fostul RATT. Avocat Obirsanu Carmen - Unde apare? Ca in actele pe care le-ati depus nu exista. DI. Orlescu Cristian - in aceasta faza, la informare, nu suntem ... Avocat Obirsanu Carmen - Nu, nu! Sunteti obligat, aveti obligatia sa fie toate avizele, pentru ca toti folosim cea statie de firobuz. Dl. Orlescu Cristian - Acea statie ramane si este neatinsa

Avocat Obirsanu Carmen - Dar nu se poate intra prin ea, nu se poate trece prin ea! DI. Orlescu Cristian - Daca cei in masura, cei care o au in proprietate si cei care gestioneaza traficul si circulatia in Timisoara ... Avocat Obirsanu Carmen - Nu cxista proprietate pe drumul public, domnul meu, sunt avocat, nu exista proprietate pe domeniu public, in administrare, poate, dar nu exista proprietate pe domeniu public. Problema se pune cum este posibil sa se emita o asemenea dispozitie, un asemenea aviz din partea comisiei? Nu exista, noi nu-l avem, unde este? Unde domnule, unde-i avizul? Pagina aceasta este avizul, asta trebuie sa spuneti! Dl. Orlescu Cristian - In fazele ulterioare o sa-l vedem Avocat Obirsanu Carmen - Nu este! Care faze ulterioare? Va duceti acuma sa scoateti avizul si veniti in dezbatere publica fara aviz? Pai eu vreau sa urc in statia de firobuz. Domnu Ciurariu ce inseamna lucrul acesta? Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Exista intotdeauana un moment cand intreaga documentatie se supune dezbaterii Consiliului Local, perioada in care, trebuie sa aiba toate actele, toate avizele la zi, toate inscrisurile in termen de valabilitate, perioada in care, daca atunci se constata ca exista o nercgula privitor la corelarea avizelor se poate declansa, pe legea transparentei decizionale, o consultare publica, o dezbatere publica, de obicei lucrul asta sesizeaza Comisia Consiliului Local. Dar in etapa asta nu este docmuentatia completa spre a fi inaintata... Avocat Obirsanu Carmen - Atunci am sa va spun obiectiunea mea: am o obiectiune din punct de vedere al persoanelor care folosesc acea statie de firobuz, n-are cum sa se faca trecere prin statia de firobuz, pentru intrare in parcare , intrucat pune in pericol siguranta calatorilor, si categoric nu se va obtine, prin acea statie de firobuz nu se poate intra in parcare, Este categoric si logic sa nu poti intra, ca dai peste calatorul care sta in statia de firobuz si asteapta acolo. Inca un aspect:, care eu am observat ca nu se respecta aici, e vorba de mai multe certificate de urbanism. Nu pot sa inteleg de ce a fost nevoie, poate ne explicati si noua de ce a fost nevoie de 4 certificate de urbanism, Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Ce doriti sa aflati , pentru ca cu am in dezbatere un plan urbanistic care are certificat pentru elaborarea planului urbanistic. Daca e o problema legat de felul in care a fost emis, va rog sa-mi semnalizati. Avocat Obirsanu Carmen - Da mai este o problema, vad ca este o inadvertenta intre ceea ce s-a prezentat aici ca ceea ce s-ar solicita si ceea ce apare in material. Daca observati, undeva apar propuneri, subsol- demisol, parter, 3 etaje. Una este subsol, alta este demisol, pentru ca dumneavoastra cand ati cerut , ati lasat, sub semnul asa, ori subsol, ori demisol. Acolo trebuie prevazut clar, ce vreti: subsol sau demisol? Pentru ca demisolul ridica cu jumatate de incapere, ridica spatiul. Arh. Daniel Baia: vreau sa va zic , noi am pus Varianta asta demisol sau subsol, e o faza incipienta a poriectului, nu stim inca cum o sa fie. Deci o tehnica acolo, sa vedem la cat putem merge, in principiu se poate merge la orice adancime, dar in functie decat vrea si beneficiarul sa investeasca acolo , poate sa faca subsol sau demisol, adica un demisol e mai ieftin putin, nu merg atat de mult in pamant, si nu trebuie sa ma lupt atat cu conditiile). Avocat Obirsanu Carmen - Dar la Continental au zis ca au facut investitii de milioane de euro si cand colo nu au facut investitii deloc, au venit angajatii si-au spus, ca-i pacaleala pacalelilor Continental, Asa faceti si dumneavostra, facem investitii majore pentru subsol, costa mult subsolul dar eu, de fapt, o sa fac demisol, si atunci ce fac, ridic intregul imobilul cu o jumatate de nivel mai sus. Arh. Daniel Baia - Deci avem in reglementari un H maxim de 15 m, noi trebuie sa-l respectam pe ala. Avocat Obirsanu Carmen — Maxim, deci cat este un nivel? Ce inaltime preconizati sa fie un nivel, strict cat este etajul 1,cat este etajul 2, inaltimea Arh. Daniel Baia - Pot sa decid sa fie nivelul de 3 m sau de 4 m Avocat Obirsanu Carmen — 4 m si înmultiti cu 4 ies 16m

Arh. Daniel Baia - O sa decid asta, dar ... Avocat Obirsanu Carmen — Nu puteti sa decideti, nu, pentru ca se da documentatia pe cat rezulta Arh. Daniel Baia - Eu indiferent de cat fac nivelul inaltimea maxima trebuie sa fie 15 m Avocat Obirsanu Carmen — Vreau sa evitam, sa nu faceti paguba, sa fiti nevoiti sa demolati. Hai sa o luam si asa , mie mi-e mila de posibilitatile financiare ale domnului Szaszu, sa nu si le piarda, trebuie sa spuncti din start, sunteti platiti de catre domnul Szaszu ca sa spuneti din start, si atuncea vis-a-vis de ceea ce spuneti dumneavoastra, nu mi le spuneti asa, la misto Arh. Daniel Baia - Eu nu va zic la misto. Suntem in faza incipienta a proiectului, nu stim inca. Avocat Obirsanu Carmen — Nu veniti sa ne supuneti vecinilor niste proiecte, veniti cu lectia invatata, pentru ca noi trebuie sa stim la ce suntem de acord, daca nu, nu au nici dansii cum sa cenzureze, e bine sau nu e bine. Arh. Daniel Baia - Suntem in faza de PUD Avocat Obirsanu Carmen -— faza de PUD Arh. Daniel Baia - Suntem in proiect tehnic, in momentul asta, nu autorizatie Avocat Ohirsanu Carmen — Nu e vorba de proiect tehnic, dumneavoastra ati spus subsol, în paranteza demisol, parter, 3 etaje. Cine a spus 1 etaj, ca tot sunteti in faza de PUD, puteti sa faceti o incapere de 10 m inaltime. Arh. Daniel Baia - Tinand cont de PUZ-ul vechi ... Se discuta in sala, fara microfon ( de HCL bineinteles), da , cu deja sunt patita ( da doamna , dar nu inseamana ca daca ati patit-o odata) nu stiu, nu stiu deocamdata, vrem sa stim sigur, (v-am spus 15 m inaltime legala indiferent daca e demisol sau subsol, dumneavoastra trebuie sa vedeti daca e 15 m) Avocat Obirsanu Carmen — Nu, trebuie sa spuneti cu ce este daca este subsol, dupa acea demisol, daca mai este, ce faceti ... Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Sunt doi parametri care nu pot fi depasiti, adica nu poate fi depasit numarul de niveluri, care e posibil sa fie 3, parter si ceva sub parter, deci nu poate fi unul in plus, si nu poate fi depasita altimetria maxima, adica 15 m, indiferent cum imparte inaltimile de nivel, nu poate sa mai apara un nivel in plus Avocat Obirsanu Carmen — Domnul doctor v-a spus foarte bine - se va escava acolo, daca faceti subsol este afectata intreaga panza freatica si atunci se afecteaza si imobilele invecinate. Cum sa nu ma influenteze pe mine. DI Szaszu - Cu ce sa va influenteze? Avocat Obirsanu Carmen— Vai de capul meu, dl. Szaszu e problema dumneavoastra cu viata mea, sau e problema mea asupra vietii mele? D-na Bujor - Eu sunt patita dl. Szaszu. Avocat Obirsanu Carmen — Eu va pun intrebarea, pe mine ma intereseaza sa ma protejez cu intai. Deci sa se construiasca fara modificarea PUD-ului, pentru ca aceasta modificare a PUD-ului este cu incalcarea intregii legislatii permisive, schimbarea PUD-ului este incalcarea intregii legislatii, schimbarea PUD-ului dumneavoastra o cereti cu spatiul verde, sub limita admisa de lege. D-na Bujor - Ala din 98 nu exista, eu stiu ca nu mai exista planse, numai exista nimic, sotul meu a fost consilier la dumneavoastra la primarie si in 2009 ne-am izbit cu alta firma pe acelasi spatiu, care l-a luat domnul Szaszu. Dl. Szaszu cred ca ar fi aflat ca s-a intamplat si atunci. Eu am construit o locuinta din nou, din cauza acelui spatiu, au ocupat pamantul pana la 70 de cm, deci nu au mers 7 sau 8 m, or pus o folie, au venit cu escavatoarele, si cu minuni, dupa aceea au pus balastrul, or venit, or tasat cu tavalugile alea, pe langa cladiri, toate cladirile alea cu fundatie de caramida, deci eu am o constructie facuta noua si a cazut casa pe mine, si am doua garaje care sunt crapate si in ziua de astazi, de atunci eu am limita cea mai mare, in afara de domnul Gatea, pe hotarul acestei firme.

Stau din 1985 acolo, am scapat de Ceausescu cu blocurile si acuma vin altii sa ne faca blocuri. Nu am nimica cu dl. Szaszu, e terenul dumnealui sa contruiasca la aliniament, e zona rezidentiala. Si culmea s-a venit cu tot felul de matrapazlacuri, am primit invitatia in data de 20, cu joi 25 iulie, pai 25 iulie eu stiu ca e miercuri, deci ne-ati fi chemat cu o zi dupa ce ... Cand au vrut sa faca la noi in gradina apa a fost de jumate de metru. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Si cei dinainte au fost in situatia asta, noi am avut o dezbatere de la 12 la 14, s-a facut aceeasi greseala, adica, am scris ziua de joi, dar am pus data calendaristica si ora de miercuri. Nu s-a incercat nimic altceva, de aceea asa cum spunea colega mea D-na Bujor - Atata timp cat avem o invitatie oficiala aici ... Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Da aveti, si din cauza asta ati fost sunati si s-a facut corectarea. Avocat Obirsanu Carmen — Auziti, doamna care a facut aceste invitatii, a fost atat de mult stresata, ca s-a schimbat, era programata undeva prin august aceasta dezbatere si cineva se grabeste. (se aude din sala — nu se distinge) Dumneavoastra, va grabiti, si cine a vrut sa faca aceste proiecte, undeva a fost chemata pe la etajul 1, hai sa-l intrebam pe domnul ala cu estompat (asta, (vreti cumva sa ma acuzati ca ) nu, nu pe dumneavoastra, dumneavoastra va grabiti, aia e problema dumneavoastra, sa nu se modifice data din august in iulie, ce se gandea ca intru in concediu, domnul estompat o sa mearga si dansul in concediu D-na Bujor - Se grabeste ca sa fie bagat in Consiliul Local fara sa treca prin comisie ( se aude din sala - si ma acuzati de ...) Avocat Obirsanu Carmen — Nu, cu dumneavoastra nu, nu, eu am vorbit cu clientul coafurii. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Nu, deci suntem aici la dezbatere, astept pozitiile dumneavoastra, care pana acuma au fost cat se poate de obiective si astea le vreau, pentru ca fara pozitie obiectiva sunt multe lucruri care putem discuta, dar nu in timpul acestei dezbateri, si din cauza asta inteleg ca aveti aceste observatii legate de modul in care se intervine pe teren. Daca mai aveti alte observatii care vreti sa le spuneti si vreti sa fie inregistrate. D-na Bujor - Nu suntem de acord cu asa ceva, adica daca se construieste si se sapa, e foarte aproape apa, de exemplu, atunci cand au vrut sa faca un Carrefour, sau nu stiu ce, la mine in gradina, ca eu stau aproape de locul de joaca, jumate de metru a fost apa în gradina la mine. Pentru ca e foarte ... si pivnitele au apa. Daca mai construieste si mai sapa inca nu stiu cat, o sa fie plin de apa. Bu am o procura reprezint si pe Chis Andrei, pe vecinu, si ala are casa, o casuta mica, ca asa a mostenit-o de la batrani, pai in momentul cand se sapa acolo, apa se duce categoric, asta ce am construit eu. vad ca nu se mai duce, ca m-au obligat sa fac fundatie de 1 m, dar eu nu am primit nici o despagubire de la nimeni, dar garajele sunt deja, si casa care o am in fata, data trecuta, sa nu va suparati ca va spun, noroc ca sotul meu a fost mai istet putin, ne-au facut locuintele noastre P+1, P +2, imi pare rau ca am plansa în masina, nu am adus-o, sa va arat cum s-a umblat si atunci, Stau din 1985 acolo, chiar. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Am retinut si nu pot decat sa va confirm ca obligativitatea realizarii masurilor de protectie a constructiilor care se afla pe perimetru oricarei zone autorizate, revine echipei care face executia, respectiv investitorului, deci daca se creeaza prejudicii pe vecinatati, acestea sunt, evident exista o lege si poate sa ... Avocat Obirsanu Carmen — Daca imi pica casa exista lege, si pana ma justific... Eu ma apar inainte domnu Ciurariu, adica, auziti, spuneti-mi si mie; stiti cum vorbiti dumneavoastra, ca si jandarmii: inca nu a fost lovit. nu exista raspunsul acesta cinic, raspunsul acesta domnu Ciurariu Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Nu sunteti intr-o instanta, si va rog sa va abtineti Avocat Obirsanu Carmen — Nu puteti sa imi raspundeti asa, ca daca pica casa, o sa ma despagubeasca Avocat Obirsanu Carmen — Nu ati inteles, raspunsul este legat de la inceputul demersului. Noi, prin certificatul de urbanism solicitam acordul vecinilor pentru lucrari de

subzidire sau pentru lucrarile care sunt prevazute de lege, daca e nevoie de ele, dar in acelasi timp, daca cel care proiecteaza si respectiv executa aceasta investitie si are toate stampilele si toate expertizele, dintr-o nu stiu cum sa-i spun, neprevedere, neglijenta produce pagube, este direct responsabil conform legii, cu nu am cum sa cer mai mult decat prevede legea, ceea ce prevede legea voi cere. D-na Bujor - Nu trebuie sa aiba acordul vecinilor? Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Ba da, daca se va incadra in cele trei categorii de lucrari prevazute de Legea 50, sigur, nici nu se pun e problema, nu am facut nimanui, cumva, vreun favor in acest sens. Avocat Obirsanu Carmen - Domnu Ciuratiu, am si eu o rugaminte la dumneavoastra, spuneti-mi si mie, spatiul verde poate sa intre, pardon, spatiul de joaca poate sa intre la spatiul verde? Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - V-am raspuns - avizul de mediu v-a stabili exact cat e suprafata , unde ... Avocat Obirsanu Carmen - Nu, nu dar poate sa intre? Intreb si cu, Ia uitati-va dumneavoastra pe planul acesta care apare, si este prevazuta aici enclava aceasta, spre domnul Dumitrascu, o vedeti, este prevazuta ca si spatiu verde, dar, de fapt, e prevazuta ca si spatiu de joaca. Si atunci, si atunci ... Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - As vrea sa judecam noi prost, mi-as dori ca arhitect sef sa se invarta totul in jurul meu si in functie de cum decid eu sa se ... Dar nu & asa, nu-si bate joc nimeni, ca de aia avem aceasta dezbatere publica si eu doar incerc sa o directionez catre niste solutii care ne pot ajuta pe noi, administratia, sa luam anumite decizii. Cand ma voi duce catre Consilul Local cu acest proiect, eu va trebui sa comunic, ca la dezbaterea publica au existat urmatoarele pozitii, ele se refera la ..., la ..., ca proiectantul a raspuns la pozitiile astea asa ..., asa ... Deci nu incearca nimeni sa ascunda lucruri, doar atata am vrut sa va spun. D-na Bujor - Domnu Ciurariu, stiti ca pe Martirilor la 73 cred ca au numarul, ca eu stau, la 72, sau 70 s-au construit niste blocuri, acuma jos e poşta, Femadar, is astia da, vad la dumneavoastra 4 nivele, si acuma au 6. Le-a demolat cineva? Nu le-a demolat nimeni. Calea Martirilor, chiar vis-a vis de mine, sunt doua blocuri, care initial or avut 4 etaje si acuma au mai pus inca doua, au platit nouasute de milioane amenda, exact cat costa o garsoniera, sta si in ziua de astazi cu toate, le-a demolat cineva? Asa vom pati si noi? Nu? Cine imi garanteaza ca nu? Domnul Ciuratiu, un exemplu, v-am dat un exemplu, exista si acuma, sunt acolo. Dl. Szaszu - Doamna avocat stie cum sa acuze, sunt acuzat de ceva? D-na Bujor - Nu va acuza nimeni dl. Szaszu, v-am spus ca e terenul dumneavoastra, eu nu V-am ... nu, se poate sa se intample si altceva. Inca un exemplu, pe Jose Silva s-a facut un bloc, cred ca asta stiti, pe Jose Silva s-a construit un bloc, da, chiar in fundatura strazii, acolo e vecin cu dl. Szaszu. A luat de la cineva vreo aprobare sau ceva? Nimic, de la nici un vecin, a luat autorizatie directa si s-au trezit cu blocul ridicat, si la revedere, cine l-a mai demolat? Cine il mai demoleaza? Domnu, chiar atat de prosti, nu suntem nici noi, recent asta, e nepopulat inca. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Exista o gramada de situatii, dar aduncandu-le acuma in discutie, nu rezolva situatia de fata, situatia de fata este un document care se va supune, dupa ce are toate avizele, aprobarii Consiliului Local, documentul asta prevede niste elemente, la inceput ne-am concentrat asupra elementelor astora, regim de inaltime. Nu vreau sa ducem discutia, catre de ce aia asa, si astia asa, eu va garantez ca asa cum se va aproba, asa se va da autorizatia si nu va putea sa puna mai mult decat prevede autorizatia, Avocat Obirsanu Carmen - Burn, atunci va pun intrebarea: cum sa dati aviz favorabil, daca nu exista aviz din partea, o data a locatarilor, al doilea sa existe aviz din partea Comisiei de Circulatie, cu acea intrare prin statia de firobuz. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Avizele alea fac parte din continut cadru, si fara ca ele sa fie respectate, nu se va putea efectua, nu se pune problema de asa ceva. Sef Birou Liliana Iovan: Pot sa intervin eu. Aceasta dezbatere publica a fost organizata in baza Regulamentului de Informare aprobat prin HCL 183 din 2017, nicidecum in faza de 7

proiect de hotarare supus aprobarii Consiliului Local, atunci cand mai aveti o posibilitate de a solicita organizarea unei dezbateri publice. Referitor la actele necesare la Etapa 1 PUD, acestea sunt afisate pe site-ul Primariei, avizul Comisiei Circulatiei nefiind necesar in aceasta etapa. Bineinteles ca in urmatoarele faze (la aviz arhitect sef, inaintare in plenul Consiliului Local), aviz, va fi necesar, va trebui sa existe la documentatie aferenta PUD. Avocat Obirsanu Carmen - Nu, nu, de ce a spus, de ce ne-ati indus in eroare si ati spus ca il aveti? Nu l-au luat, nu il au , domnu va creste nasucu, nasucu! D-na Bujor - Unde-i, aratati-l, hai, pe cinstite, aratati-l. Avocat Obirsanu Carmen - S-a inrosit tot la fata, poftim, avizul Comisiei de Circulatie, haideti, aratati-l, de unde stiti ca o sa vi-l dea? Ati aranjat ceva pe acolo, si in aceasta faza. Eu vorbeam de buna credinta a ... Dumneavoastra ma induceti in eroare, ce dialog, ce raspuns civilizat vreti, daca dumneavoastra ma mintiti, deci avizul Comisiei pentru Circulatie, dumneavoastra imi spuneti ca il aveti, dar nu il aveti, dar imi spuneti in ... Dl. Orlescu — Nu este necesar in aceasta faza Avocat Obirsanu Carmen - Dar de ce ati spus ca il aveti? Fara microfon — se aude - il avem Avocat Obirsanu Carmen - Unde e? Domnul Ciurariu, va rog sa vedeti reaua credinta din partea partii adverse. Haideti domnu judecator Ciurariu, va rog, frumos! Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Nu am dreptul sa am acest rol, cu sunt un mediator, asta e rolul meu. Avocat Obirsanu Carmen - Vedeti ca va ia doamna ... prietena a lui Robulica ... Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Va rog eu frumos, haideti sa pastram dialogul ca... Avocat Obirsanu Carmen - Doamna asta care are functia de mediator, stiti ca are scoala de mediator Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Eu nu sunt cu patalama, legiuitorul ma pune in situatia sa pot sa ofer o platforma de dezbatere intre intentia investitionala a unor cetateni si intentia comunitatii de a conserva, prezerva sau, dimpotriva, de a dori sa schimbe. Asta e rolul meu aicea, eu nu pot sa fac judecati, eu voi face o singura judecata, cand inaintez pentru plen. Avocat Obirsanu Carmen - Imi place sa va enervez si sa va spun „domnu judecator”, stiti ca mai exista judecata si pe la vecinii nostri de pe aici Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Acuma stiti cum e, daca incheiem discutia, putem sa discutam in termenii astia , dar cat timp suntem aicea si facem un proces verbal, haideti sa facem un proces verbal Avocat Obirsanu Carmen - Imi place sa va sicanez, Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Dar eu nu mai pot sa stau prea mult, ca ma asteapta alti oamenii sus. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Si prin avizul de la Aquatim, au obligatia sa colecteze apele meteorice pe parcela D-na Bujor - Si noi am colectat apa Avocat Obirsanu Carmen - Cum sa colecteze,vad ca acolo spune ca pe spatiul verde, cum sa colectez pe spatiu verde Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - poate sa propuna curgerea apelor meteorice pe parcela D-na Bujor - O strange in bazin si o pune din nou pe spatiul verde, si atunci unde suntem? Tot acolo. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu - Sper ca nu DI. Orlescu Cristian - Din ce am retinut aici, ne referim la distanta fata de limitele laterale, in primul rand ... (se discuta fara microfon) Atunci la ce? Va rog, haideti sa le luam punctual, ca nu reusim altfel sa raspundem asteptarilor dumneavoastra. Vorbim de aliniament. Stiti ce retragere avem fata de aliniament? Avem 11 m, si avem aceasta retragere in ideea de a nu afecta statia de mijloc de transport in comun din fata.

D-na Bujor — Vă preocupa afectarea statiei de troleu sau afectarea vecinilor? Avocat Obirsanu Carmen - Problema este ca este afectata, ca se trece prin statia de firobuz. DI. Orlescu Cristian - Nu se trece, daca citeati cu atentie documentatia, observati ca pentru acces folosim, accesul din partea dreapta a parcelei, care este un acces existent D-na Bujor — Langa case. Dl. Orlescu Cristian - Din partea dreapta a parcelei D-na Bujor- Pai unde sunt casele noastre, pe partea dreapta, cum mergi in parcela, partea dreapta, sunt toate cladirile noastre, toti cei 6. In stanga e numai domnul Gatea, Avocat Obirsanu Carmen - Spuneti-mi si mie atunci de ce pe planul acesta, ati trecut ca nu exista statie de firobuz. Unde, ca eu nu il vad, mi-am pus si ochelari, DI. Orlescu Cristian - Uitati-va, se vede exact aceeasi configuratie, doar ca am venit cu aceasta hasura peste, in care, daca va uitati in legenda, sa vedeti ca este sector modernizat conform unui S.F. al primariei, de largire a strazii Prezan la 4 benzi Avocat Obirsanu Carmen — (Discutii): Aia e altceva, (nu e altceva), exact, de viitor, proiect, proiect, aia e altceva, uitati-va aici, aliniamentul acesta ati spus, si duraneavoastra, puneti 11 m, de aici Dl. Orlescu Cristian - Da, din aliniament, dinspre limita dintre domeniul public si privat. Discutii între Avocat Obirsanu Carmen si Dl. Orlescu Cristian : Aicea este linia de la, ia uitati-va (nu inteleg ce vreti sa ma intrebati ), aicea unde este statia, uitati-va, (uitati-o sub) acces auto, exact de unde incepe statia de aici, exact pe aici, nu incepe statia de aici, exact prin, acces auto (inainte de static) uitati-va (noi vorbim de retragerea fata de aliniament sau de statie, haideti sa le luam pe rand, ca sa stim ce vorbim) uitati statia, statia este aici, (o vad, dumneavoastra nu o vedeati) pai nu o vedeam, aici intra, pe unde intra troleul ca sa intre in static, pe aici, da (si inainte de a) unde, unde, (inainte de) intersectia, uitati ca este in dreptul acestui imobil, de aici incepe statia, deci de aici incepe (de acolo incepe intrarea in statie) si aia nu intra tot in statie? Pot eu sa parchez masina aici, acuma daca eu m-as duce, mi-as pune masina aici, mi- ar ridica permisul, (desigur, nu a spus nimeni ca acolo sa parcam masina, acolo o sa fie un acces) mai oameni buni, eu cred ca sunt destul de, daca aici nu am voie sa parchez masina inseamna pentru ca este statie de firobuz, pai e inceputa de aici, de aici e inceputa statia de firobuz. DI, Orlescu Cristian - In multe locuri nu se poate parca, nu doar in statiile mijloacelor de transport in comun Avocat Obirsanu Carmen - Auziti, nu ma siliti sa jignesc, ca în multe locuri se duc glumetii, nu numai in salile de dezbatere publica, Dl. din sala (fara microfon) - pe parcela aia exista totusi si un acces Avocat Obirsanu Carmen - Deci domnul meu, cand intri, statia de firobuz, inseamna de acolo de unde incepe sa se restranga trotuarul, intrarea in spatiu duraneavoastra este exact pe partea aceea unde se restrange trotuarul. D-na Bujor — Si copii pe unde intra in spatiul de joaca, prin parcare? Dl. din sala (fara microfon) - Daca mi-as face acolo o casa , am voie sa intru la casa mea sau nu am voie Avocat Obirsanu Carmen — Si dumneavoastra faceti intarea pe aici, deci pe aici faceti, iar iesirea o faceti pe aici, exact, de unde este inceputa deja statia de firobuz, nu aveti voie sa faceti, deci tot prin statia de firobuz se intra, se face accesul. DI. Orlescu Cristian - Sa lasam Comisia de Circulatie si cei abilitati sa raspunda la aceasta intrebare, desigur, accesul va fi reglementat prin avizul Comisiei de Circulatie. Avocat Obirsanu Carmen — Pe care, daca s-ar obtine l-as contesta pentru ca se pune in pericol siguranta calatorilor. Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu — Il dau sau nu-l dau, si-l asuma. Avocat Obirsanu Carmen — Nu-i vorba ca si-l asuma, eu daca pic si da o masina peste mine, nu vin membrii Comisiei de Circulatie sa-mi refaca viata sau sanatatea Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu — Emitentul

Avocat Obirsanu Carmen - Emitentul, stiu, la fel ca si amaratul acela care a murit pe Calea Lugojului. Si daca sunt cercetati, ce le face. Hai sa va mai spun, stiti, am mai spus-o odata, nu faceti lucrul asta onorati consilieri locali, au facut si acuma trebuie domnul secretar trebuie sa plateasca douazecisisaptemilioane de euro, de lei pardon. Dl. Orlescu Cristian - Imi cer scuze, putem reveni la subiectul nostru? Avocat Obirsanu Carmen - Cu mare placere DI. Orlescu Cristian - Va rog, prima problema, accesului si a statiei de mijloc de transport in comun inteleg ca am consumat-o. Avocat Obirsanu Carmen - Al doilea, problema cu excavarea, adancimea de excavare nu este reglementat ce ati spus: subsol, sau demisol sau parter DI. Orlescu Cristian - Pot sa raspund? In aceasta faza avem stabilit regimul maxim de inaltime, subsol sau demisol, parter si trei etaje. Poate sa fie o cladire cu subsol, parter si doua etaje, sau o cladire cu demisol, parter, si trei etaje, in acest regim de inaltime maxim cu tezerva de a avea maxim 15 m inaltime, Avocat Obirsanu Carmen - Ne intereseaza si cu cat se coboara, pentru ca asta pune în pericol locuintele din jur, cat de adanc, cat coboara. DI. Orlescu Cristian - Desigur, distanta fata de limitele laterale este de jumatate, de minim jumatate din inaltimea cladirii, cateodata minim ... minim 6 m sau junatate din ... Avocat Obirsanu Carmen - Distanta, scuzati-ma, cum 6m, ca eu vad ca acolo ati pus Sm DI. Orlescu Cristian - In cazul in care cladirea are 10 m, nu o sa putem sta la 5 m, stam la obligatoriu la 6 m. Avocat Obirsanu Carmen - Acolo, vad ca ati pus pe langa cladire sunt 5 m, ia uitati-va in zonele acele de acces auto, sunt 5 m, D-na Bujor — Spatiile comerciale care trebuiesc alimentate Dl. Orlescu Cristian - Unde sunt 5 m, nu inteleg ce ma intrebati. Avocat Obirsanu Carmen - In planul pe care l-ati propus dumneavoastra apare ca de jur imprejur, deci in dreapta si in stanga, sunt 5 m, si portiunile acelea, si indreapta si in stanga, in lateral, 5 m. Cat reprezinta jumatate din 15? DI. Orlescu Cristian - Vedeti cota aceea de 5 m, unde e alb? Acolo e o cota in lungul limitei de proprietate Avocat Obirsanu Carmen - Vedeti intre zona aceea galbena si zona aceea gri, sunt 5 m, Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu — Acolo, daca faci zoom, tu ai scris ceva jos pe planse, uita-te jos pe planse Dl. Orlescu Cristian - minim 6 m, H2 minim 6 m, Avocat Obirsanu Carmen - Si inaltimea e 15 m, Dl. Orlescu Cristian - Minim 6 m Avocat Obirsanu Carmen - Deci minim trebuie sa fie jumatate, si eu stiu ca minim jumatate la 15 este... DI. Orlescu Cristian - Daca ma lasati va explic: minim H/2, minim 6 m, inseamna ca daca am o cladire de 15 m, ma retrag la 7,5 m, daca am o cladire de 10 m, nu ma retrag la 5, ma retrag la minim 6 m, asta inseamna acea reglementare. Avocat Obirsanu Carmen - Da de ce ati trecut atuncea 6, sau 5, ... asa trebuia sa-i pacaliti pe vecini ..... dumneavoastra , inteleg eu foarte bine ...., pentru ca trebuie sa ne prezentati, nu ne puneti aicea, eu trec aicea 5 m, o sa construiesc, mai intra vreo 10 cm. DI. Orlescu Cristian - Daca imi permiteti, in oricare documentatie de urbanism unde va uitati, adica in majoritatea lor o sa vedeti retragerea fata de limita laterala, minim H/2, minim ... Avocat Obirsanu Carmen - Da, si daca dumneavoastra obtineti, nu va suparati, haideti sa ne gandim, cat are un nivel inaltime, cat se poate pentru un nivel? DI. Orlescu Cristian - Inaltimea nivelului va fi stabilita in faza ulterioara Avocat Obirsanu Carmen - Bun domnule, atunci de ce ati mai venit acuma la prezentare, pentru ce ati venit la prezentare? DI, Orlescu Cristian - Noi prezentam o documentatie 10

Avocat Obirsanu Carmen — O sa obtineti niste autorizatii si cum va dau autorizatia, daca dumneavoastra nici nu stiti ce inaltime faceti la incaperi? DI. Orlescu Cristian - Nu am spus ca nu stim ce inaltime facem D-na Bujor — De ce nu ne spuneti? DI. Orlescu Cristian - Daca ma ascultati si vorbim pe rand, va rog. Prin aceasta documentatie de urbanism reglementam regimul de inaltime si inaltimea maxima, Regim de inaltime si inaltime maxima, intelegeti ce spun, regim de inaltime este numarul de niveluri si inaltimea maxima a cladirii. Avocat Obirsanu Carmen — Da domnu meu, si ati spus ca trebuie sa fie jumatate din inaltimea maxima, inaltimea maxima ati pus-o 7 metri si jumatate. De ce ati pus pe lateral accesul de 5 metri jumate? DI. Orlescu Cristian - Inaltimea maxima am spus ca este 15 m, distanta fata de limita laterala in acest caz, daca atingem aceasta inaltime maxima va fi de 7 metri jumate. Avocat Obirsanu Carmen - Si de ce ati pus aicea 6 m? Dl. Orlescu Cristian - Este minim 6 m Avocat Obirsanu Carmen — Nu-i vorba de minim. Nu va suparati domnule, cu inteleg un lucru normal, Deci dumneavoastra ati spus ca va veti incadra pentru aceste incaperi la 15 m inaltime, deci aveati obligatia sa faceti un proiect cu 7 metri si jumatate cel putin de latura, deci nu-mi faceti mie chestii din astea ca, stiti ca pacaleala, pacaleala ... Dl. Orlescu Cristian - Imi pare rau, dar nu stiti cum se intocmesc proiectele separate Avocat Obirsanu Carmen — Ba stiu, pe mine ma intereseaza efectul, deci dumneavoastra in proiectul pe care il supuneti dezbaterii trebuia sa aratati ca veti retrage aceasta locuinta pe lateral la 7 metri si jumatate Dl. Orlescu Cristian - Asta face aceasta documentatie daca stiti sa o cititi Avocat Obirsanu Carmen - Pai nu, vad ca acolo documentatia spune 6 m DI. Orlescu Cristian - Minim 6 m Avocat Obirsanu Carmen - Cum minim 6 m domnule? 6 este jumatate? Va trimit la matematica, unde e profesorul dumneavoastra de matematica? Pai ii fac dosar de plangere, dar lasati-o dracului de treaba! Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu — Se pare ca pana cand isi aproba PUD-ul, domnul Szaszu vrea sa faca o cladire de 4 m inaltime, daca iasa H?2, ar putea sa ramana la o cladire de margine, asa cu minim 6 m chiar si o cladire de 4 m inaltime trebuie sa stea la 6 m, dar pe masura ce trece de 12 m in altimetrie se duce la H/2, asta e regula. Avocat Obirsanu Carmen - Nu domnu, dumneavoastra pregatiti un proiect pentru o cladire de 15 m Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu — Sigur, e maximul, ma intelegeti, 15 m, nu-i obligatoriu Avocat Obirsanu Carmen - Nu, nu pe noi ne intereseaza in ce limite si dumneavoastra vad ca ne bagati aicea niste limite care nu se mai respecta. Deci este clar ca se incearca inducerea in eroare a vecinilor. Domnule stiti ca noi facem pana atata, dar cu inteleg, vreti sa obtineti aviz pentru cladire de 15 m, puneti si proiecte pe lateral de minim 7 metri si jumatate. DI, Orlescu Cristian - V-as ruga sa procedam mai departe ca sunt alte intrebari, daca sunt, va rog, va ascult. Avocat Obirsanu Carmen - Asa mergem mai departe, cu subsol, ori demisol Dl, Orlescu Cristian - In aceasta faza poate fi sau subsol sau demisol, cand vom fi in faza de autorizatie de construire vom sti sigur daca este subsol sau demisol, asa se va autoriza respectiv asa se va construi Avocat Obirsanu Carmen - Stati putin, dar noi pentru ce suntem la o dezbatere publica si pentru ce noi avem, putem sa facem sau sa nu facem obiectiuni DL Orlescu Cristian - Nu a spus nimeni sa nu faceti obiectiuni, dar m-ati intrebat daca este subsol sau demisol, sa intrebati 11

Avocat Obirsanu Carmen - Ati spus ca nu stiti, bun, nota 2. Mai departe: spatiu verde, aveti obligatia prin HCL 62/2012 minim 30 % spatiu verde. DI. Orlescu Cristian - Noi am propus un spatiu verde in cuantum de 20 de procente, conform HCL 62 din 2012, vom suplimenta acest spatiu verde pana la acel procent de 30 % prin arbori si cum ar fi D-na Bujor - Ce teren ca acolo puncti loc de joaca, Dl. Orlescu Cristian - Desigur, doar pe terenul nostru D-na Bujor - S5m luati din 1290 loc de joaca, supraetajat sau cum ... DI. Orlescu Cristian - In faza de autorizatie de constructie vom respecta prevederile referitoare la asigurarea spatiilor verzii. Avocat Obirsanu Carmen - Asta auzeam pe vremea cand eram pionier, acum vreo 45 de ani, 50. D-na Bujor - Auziti, faceti spatii comerciale, alea trebuiesc aprovizionate, da, pe masinile alea de tonaj care intra sa alimenteze, sa faca, alea nu ne deranjeaza, nu produc pagube, si asa zona e aglomerata pana la ... DI. Orlescu Cristian - Cum ati observat parcarile sunt, parcarile sunt din subsol sau demisolul, este dedicat in intregime parcajelor, adica mai mult de doua treimi din parcajele necesare functionarii acestui obiectiv vor fi in subsol, ceea ce eu cred ca este ... Avocat Obirsanu Carmen - Doua treimi la cat, la 150? D-na Bujor - Mai aveti 50 de locuri deasupra parca nu? DI. Orlescu Cristian — Da. Daca toate proiectele ar avea doua treimi din parcaje la subsol, ar fi minunat. Avocat Obirsanu Carmen - Ati dat mingea la fileu. Haideti ca va mai pun acuma o intrebare, ca sa nu ne pomenim cu vecinii de la pompieri. Masinile pompierilor, dumneavoastra in spate acolo unde ati pus ... pe unde trec in spate, ca dumneavoastra acolo ati pus parcare, daca se afla masinile in parcare ... pe unde au acces masinile pompierilor, trec peste masinile din parcare? DI. Orlescu Cristian — Catre acele parcari de care vorbiti exista si o cale de acces Avocat Obirsanu Carmen - Unde, unde ati mai pus-o si pe aia daca ati pus spatiu verde? Dl. Orlescu Cristian — Doua randuri de parcari, normal. Avocat Obirsanu Carmen - Unde, daca ati pus spatiu verde de 30 %, pe unde le-ati mai bagat? Dl. Orlescu Cristian - Vedeti acolo doua sageti? Aia insemna dublu Avocat Obirsanu Carmen - Si pe unde trec, dar stiti cat trebuie sa fie pentru masinile de pompieri Dl. Orlescu Cristian - Din cate stiu eu 5 m Avocat Obirsanu Carmen - 5 m, pe o directie, pe un sens. DI. Orlescu Cristian - Acum pompierii nu circula pe sens, cand e vorba de o interventie nu se mai uita daca e pe sensul bun de circulatie Avocat Obirsanu Carmen - Spuneti-mi si mie acolo, dacă acolo este spatiu verde, atunci unde mai puneti spatiu verde, pe unde mai ies masinile de pompieri? DI. Orlescu Cristian - Nu inteleg, de unde sa iasa? Ele au acces ... Avocat Obirsanu Carmen - Vin in spate sa stinga incendiul din spate. DI. Orlescu Cristian - Pe unde au intrat, tot pe acolo ies Avocat Obirsanu Carmen - Cum unde intorc, DI. Orlescu Cristian - Stiti ca masina de pompieri, urca pe bordura fara probleme Avocat Obirsanu Carmen - Pe care bordura? Urca pe masinile celelalte, haideti sa vedem facem ... DI. Orlescu Cristian - La interventii nu ne uitam la o bordura sau la o , nu stiu unde vreti sa ajungeti Avocat Obirsanu Carmen - Pe unde, pe unde au acces masinile de pompieri, (ha, ha) 12

Dl. Orlescu Cristian - In partea dreapta, pot sa vorbesc va rog, eu nu cant cand vorbiti dumneavoastra. Din sala - ce va retine? DI, Orlescu Cristian - Partea dreapta, observati accesul prin partea dreapta a cladirii propuse, prin partea dreapata a parcelei. Avocat Obirsanu Carmen - Deci pe acolo, pe unde , ( prin partea dreapta ), acolo, da, pe acolo vin , da, ( exact), masinile de pompieri, si acolo in capat jos, ridicati putin imaginea, asa, acolo sunt parcarile da, si masina vine pana in partea asta, cum mai iese, ca aici e spatiu, D-na Bujor - Trece prin gardul nostru, prin copacii care sunt pusi acolo Dl. Orlescu Cristian - Nu trece prin niciun gard, nu inteleg, acolo avem, e o platforma de 15 m, scuze de 16 m, daca vorbim de latimea acestui spatiu, acestei platforme, este de 16 m Avocat Obirsanu Carmen - 16 m, da, sunt pe doua randuri, acolo sunt parcarile, ei, pe unde trece, pe unde trec , peste masinile acelea din parcare ( nu se poate asa ceva ) foarte simplu, ca e siguranta noastra, (de ce masinile de pompieri) de ce pentru ca acolo in jur daca se intampla un incendiu, ce facem noi cu casele? Se aud discutii din sala: Patim ca aia din Grecia,(peste tot se construiesc) (cste acces), de ce sa fim depasiti, (din nou) dl. Szaszu controlati-va, auziti construiti domnule la aliniament si nu avem treaba cu dumneavoastra dl. Szaszu, dar lasati -ne sa avem, si noi linistea noastra ca de aceea stam acolo si am investit niste bani, am investit bani multi si stam acolo, ( si eu investesc bani multi doamna ) pofiti (si eu am investit bani multi ) pai nu, am mai avut probleme de genul asta, nu se poate construi in spatele caselor ( datorita PUZ-ului vechi se poate ) poftiti (din cauza PUZ-ului se poate)din cauza PUZ-ului mai vechi nu pot fi locuinte, ce va uitati asa, si PUZ-ul ala nu exista, dl. Szaszu, cum sa ai ..., nu exista, nu exista nicio plansa, asa s-a facut si in 2009, nu mai vorbim , nu are rost ,„ haideti s-o incheiem si (de ce trebuie sa intram in discutia asta acum, atat de departe) pentru ca, dl. Szaszu, discutia noastra este mai importanta ca orice. ( Auziti ), fara niciun dubiu, construiti, la sosea. Avocat Obirsanu. Carmen - Nu cu incalcarea drepturilor colocatarilor, deci dumneavoastra aveti drepturi dar trebuie sa le respectati si pe ale vecinilor D-na Bujor - E proprietatea dumneavoastra,nu o contesta nimeni, si aia care au cumparat inainte au dat o gramada de bani. Se aude din sala: Intelegeti ce spun, noi nu, v-am spus , s-a intamplat ceva, v-am dat niste inaltimi corecte ) nu stiu faceti dar nu blocuri in spate si construiti la aliniament, respectati aliniamentele, respectati-ne pe noi, corect, prima data sa aveti acordul nostrum, (pai 15 m inaltime v-a deranjat ) nu stiu, la strada, nu la mine in spate, acolo sa (15 m), nu numai 15 m, am spus mai multe chestii, spatiu verde, arabul care e construit acolo P +2 +M acela, si M alanu stiu cine i-a dat aprobarea de a facut mansarda dupa, ca si ala acolo s-a razgandit putin, si ala avea dreptul la P+2 si a facut si mansarda, e vecinul nostru, stiti foarte bine. Cine domnu, cum i s-a dat mansarda la arabul ala, domnu? Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu — Inca odata va reamintesc ca atat avizul de mediu cat si avizul PSI sunt, avize conforme si care daca respecta legislatia in vigoare fac parte din documentatia care o duc spre consiliu, deci nu pun problema ca va exista un aviz neconform, nu îmi pun problema asta , asa ca intr-adevar, am retinut subiectul dar el va fi rezolvat prin avize la fel accesul, la fel mediu, la fel asta, asta e o chestiune care va sta la indemana, daca dumneavoastra veti considera ca vreunul din avizele astea nu fost dat cu respectarea legii de catre cel care e indrituit sa-l dea, aveti ca orice alt cetatean toate mijloacele la dispozitie. Avocat Obirsanu Carmen - Eu am o practica, vorbind imi vin idei, deci am o calitate, vorbind îmi vin idei, si acuma, ascultand imi vin idei, de aceea am si venit aici. Noi conchidem prin faptul ca nu suntem de acord sa se construiasca conform planurilor propuse de catre ... Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu — Am retinut, am avut un schimb de pareri Avocat Obirsanu Carmen — Constructiv D-na Bujor - Nu avem nimic cu dl. Szaszu, terenul e proprietatea dumnealui dar sa construiasca la aliniament, Doamne fereste-ma, nu am nicio treaba, dar sa nu ne afecteze ... 13

Se vorbeste din sala: care aliniament, dar nu in spate care e a mea,of nu stiu cum sa ma duc sa va , nu, nu, uitati aia bordo nu, urmatoarea , nu , a mea nu & bordo, deci eu sunt vecina cel mai mult afectata, ( pai pe dumneavoastra spatiu commercial ), Arhitect Sef Emilian Sorin Ciurariu — Bun, atunci eu am retinut opiniile dumneavoastra si raspunsurile beneficiarului si proiectantului, in conditiile astea pot sa va asigur, doamnelor, ca o sa avem grija ca toate actele astea sa respecte legislatia. Arhitect Sef, Toth : So bi Sef Birou, Redactat, Liliana Iov; Sorina Pepa ga X 7 e 14

Atasament: 38_AVIZ_ARHITECT_SEF_PUD_Noua_Casa_Prezan_2_refacut.pdf

ROMÂNI, JUDEȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR, DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBAN, Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408301 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.r: Ca urmare a cererii adresate de SC NOUA CASA LOCUINTE SRL, prin Szaszu Erzsebet, cu sediul în judeţul Timiş, comuna Giroc, satul Giroc, str. Caraiman nr. 6/1, cam. 3, cod poştal 307221, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR 2018-015364 din 14.09.2018; Ca urmare a proiectului nr. 14-PRZ-l8 realizat de S.C. SU STAMP S.R.L., cu sediul în județul Timiş, strada Bucovinei nr. 63A, municipiul Timişoara, cod poştal 300665, CUI 29340981; Având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 25.09.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin HCL. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 38 din 25.09.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic de detaliu pentru „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective”; Generat de imobilul situat în județul Timiş, municipiul Timişoara, str. Mareşal Constantin Prezan nr.2, identificat prin CF 421778, nr. top. 421778, având o suprafată de 6477 mp. Iniţiator: SC NOUA CASA LOCUINTE SRL; Proiectant: SC SU STAMP SRL; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: arh. DORU FOLEA Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.D.: Terenul studiat este situat în sudul municipiului Timişoara, este delimitat astfel: la nord strada Mareșal Constantin Pezan, la est, sud și vest — proprietăți private. Prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior: - Conform PUZ aprobat prin HCL 91/1998 - Zona de locuinte colective, comert si alimentatie, Regim de inaltime max. P+3E. POT max= 75 %. Spatii verzi conform HCL 62/2012. Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.) pentru construcția nou propusă: - Regim de construire: - maxim S+P+3E; - în partea din spate (la sud) al treilea etaj va fi retras cu minim 7 m, conform planşei nr. 03 „Reglementări Urbanistice” -Funcţiune propusă: funcțiuni mixte — locuințe colective, comert şi servicii; - Înălţime maximă atic: H max = 15,00 m; COD FO 47-23, VER. 1 PAGINA 1/3

ROMÂNI: JUDEŢUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR, DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBAN, Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408301 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.r: - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max = 50% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max * 1,8; - Retragere față de aliniament — 11 m - Retragere față de limitele laterale = minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6,00 m; - Retragere față de limita posterioară = minim 15 m pentru construcțiile supraterane - Retragere față de limita posterioară = minim 10 m pentru construcțiile subterane - Pot fi realizate locuri de parcare înierbate cu asigurarea fonoizolației corespunzătoare. Zone verzi propuse in documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 69/31.07.2018 şi adresei nr. 3916/10.08.2018 - zone verzi 20%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Mareşal Constantin Prezan, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2018-003382/31.05.2018; Accesul în parcarea subterană se va face semaforizat alternativ pe fiecare sens; circulația în parcarea subterană va fi prevăzute cu sensuri unice, semaforizare şi oglinzi pentru vizibilitate. - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 537/11.07.2018. Pe laturile sudica și vestică a parcelei, spre vecinătățile cu locuințe, se vor prevedea panouri fonoabsorbante. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 25.09.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții: - Se vor respecta condițiile de amplasare conform plansei nr. 03 „Reglementări Urbanistice” precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.D; COD FO 47-23, VER. 1 PAGINA 2/3

ROMÂNI: JUDEȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMIȘOAR, DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBAN, Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408301 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ri Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planga nr. 03 „Reglementări Urbanistice” anexată şi vizată spre neschimbare. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Elaboratorul şi beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (173), actualizată) şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Avizul arhitectului-șef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1163 din 27.03.2017, cu termen de valabilitate prelungit până in data de 26.03.2019. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 28018 din 14.09.2018. ? i Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peştă la data de „Be d An PASTEL Consilier, Sorina POP, LT Red- S.P. COD FO 47-23, VER. 1 PAGINA 3/3

Atasament: 08_STUDIU_DE_INSORIRE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Septembrie 2018Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

COLECTIVE

Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan, nr. 2 CF. nr. 421778 Timisoara

S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

PUD1:1000

14 -PRZ-18

Amprenta umbrelor calculata in raport cu ora de iarna +60''

45°46'17" Nord 21°14'44" Est

ora 8:18 ora 9:00 ora 10:00 ora 11:00 ora 12:00

ora 13:00 ora 14:00 ora 15:00 ora 16:00

22 Decembrie - Solstitiul de Iarna Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare 22 Decembrie ( maxima de Iarna )

ora 16:47

Oprița I.

proiectare complexa in constructii civile si industriale

Nume Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

DTAC

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

SemnaturaNumeVerificator / expert Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

STUDIU INSORIREAugust 2015

43-DRA-15Jud. Timis, Mun. Timisoara,Calea Bogdanestilor nr. 18

DRAGOI SORIN IACOBS.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Baia D.

Baia D./Avram L.

DESFIINTARE PARTIALA SI EXTINDERE REZULTAND CLADIRE IN REGIM DE INALTIME D+P+2E

CU SPATII CU ALTA DESTINATIE

- A

Amprenta umbrelor calculata in raport cu ora de iarna +60''

45°46'17" Nord 21°14'44" Est

ora 8:18 ora 9:00 ora 10:00 ora 11:00 ora 12:00

ora 13:00 ora 14:00 ora 15:00 ora 16:00

22 Decembrie - Solstitiul de Iarna Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare 22 Decembrie ( maxima de Iarna )

ora 16:47

Oprița I.

proiectare complexa in constructii civile si industriale

Nume Semnatura

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Proiect nr.:

DTAC

Scara:

Data:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Beneficiar:

Faza:

Plansa nr:

SemnaturaNumeVerificator / expert Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

STUDIU INSORIREAugust 2015

43-DRA-15Jud. Timis, Mun. Timisoara,Calea Bogdanestilor nr. 18

DRAGOI SORIN IACOBS.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Baia D.

Baia D./Avram L.

DESFIINTARE PARTIALA SI EXTINDERE REZULTAND CLADIRE IN REGIM DE INALTIME D+P+2E

CU SPATII CU ALTA DESTINATIE

- A

STUDIU DE INSORIRE

V 270

ora 8:18 ora 9:00 ora 10:00 ora 11:00 ora 12:00

ora 13:00 ora 14:00 ora 15:00 ora 16:00 ora 16:47

In intervalul analizat se observa ca amsamblul propus nu umbreste construc ile  existente invecinate, fiind asigurate minim 1h ½ in fiecare zi de iluminat natural direct incaperilor de locuit orientate spre cladirea propusa, totodata obiec vul fiind insorit in fiecare zi, conform norma velor in vigoare.

Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare 22 Decembrie ( maxima de iarna )

Baza legislativa OMS 119/2014, HG 525/1996 art. 17

referinta latitudine 45°43'52.0"Nord referinta longitudine 21°14'17.5"Est decalaj fus orar GMT +2.00 ore Bucuresti - Romania

Amprenta umbrelor calculata in raport cu ora de iarna +60"

08

Lol ui LAU EI a LI a 15'00" a UT al 21.decembrie - solstitiu de iarna Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare azimut altitudine 21 decembrie (maxima de iarna) rasarit | 8.18" Baza Legislativa OMS 336/1997,HG 525/1996 art 17 1 9.00" referinta latitudine. 48.18 NORD 10.00" referinta longitudine 20.77 EST | | decalaj fus orar GMT + 2.00 ore - Bucuresti / Romania 11.00" 90E 12.00" 13.00" 14.00" 201.08" 15.00" 214.37" 16.00" 226.51" 16.47" 235.21" V 27 Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data S.C Atelierele ArhiTECH S.R.L. Beneficiar: S.C. PATROM S.R.L. Proiect nr: Atelierele ArhiTECH Timisoara, Aleea lcar nr.9 DEI E EEE, Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.l. R17025085 e , e proiectare complexa in constructii civile si industriale at Tel. 40/256/406033 Amplasament:Timisoara, Str. Samuil Sagovici, nr. 54, SIN/ 07 E-mail: arhitech2005Qyahoo.com nr. cad. 22340 si 22341, CF nr. 9874 Scara: Titlu proiect: Faza: Nume Semnatura LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+Er CU SERVICII LA PARTER PAC Sef proiect arh. Filip Filip/Negrisanu/Man Data: Titlu plansa: Plansa nr: noembrie 2007 STUDIU INSORIRE Proiectat Desenat arh. Man
Lol ui LAU EI a LI a 15'00" a UT al 21.decembrie - solstitiu de iarna Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare azimut altitudine 21 decembrie (maxima de iarna) rasarit | 8.18" Baza Legislativa OMS 336/1997,HG 525/1996 art 17 1 9.00" referinta latitudine. 48.18 NORD 10.00" referinta longitudine 20.77 EST | | decalaj fus orar GMT + 2.00 ore - Bucuresti / Romania 11.00" 90E 12.00" 13.00" 14.00" 201.08" 15.00" 214.37" 16.00" 226.51" 16.47" 235.21" V 27 Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data S.C Atelierele ArhiTECH S.R.L. Beneficiar: S.C. PATROM S.R.L. Proiect nr: Atelierele ArhiTECH Timisoara, Aleea lcar nr.9 DEI E EEE, Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.l. R17025085 e , e proiectare complexa in constructii civile si industriale at Tel. 40/256/406033 Amplasament:Timisoara, Str. Samuil Sagovici, nr. 54, SIN/ 07 E-mail: arhitech2005Qyahoo.com nr. cad. 22340 si 22341, CF nr. 9874 Scara: Titlu proiect: Faza: Nume Semnatura LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E+Er CU SERVICII LA PARTER PAC Sef proiect arh. Filip Filip/Negrisanu/Man Data: Titlu plansa: Plansa nr: noembrie 2007 STUDIU INSORIRE Proiectat Desenat arh. Man
R

Atasament: 07_PROPUNERI_VOLUMETRICE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Septembrie 2018Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

COLECTIVE

Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan, nr. 2 CF. nr. 421778 Timisoara

S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

PUD1:1000

14 -PRZ-18

SERVICII

COMERT

LOCUIRE LOCUIRE

SERVICII

COMERT

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E, CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE-

PROPUNERI VOLUMETRICE 07

Atasament: 06_POSIBILITATI_DE_MOBILARE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Septembrie 2018Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

COLECTIVE

Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan, nr. 2 CF. nr. 421778 Timisoara

S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

PUD1:1000

14 -PRZ-18

D+P+1E+M

62779/09 400071

27130

402887

83949/09

91 62 9/ 09

nr.top.14262/1/1

RADIERE

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

427787

400071

423177

430880

401590

401438

422603

69

F5A

67

terasa

ACCES AUTO PROPUS

ACCES AUTO EXISTENT

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

ACCES AUTO EXISTENT

L=H

2,94

3,58

5,50

5,50

1,60

1 89 LH+CC

2 86 L+CC

3 89 LH+CC

4 90 L+CC

5 89 L+CC

6 89 L+CC

7 89 LH+CC

8 88 LH+CC

9 88 LH

10 89 LH

11 88 LH

12 88 L

13 88 L

14 88 L

15 88 L+CC

16 89 L+CC

17 89 CC

18 89 BOR

19 89 BOR+GRD

20 89 GRD

21 89 GRD+CC

22 89 GRD

23 89 GRD

24 89 GRD

25 89 GRD

26 89 GRD

27 89 GRD+LH

28 89 GRD+CC

29 90 GRD+CC

30 89 GRD

67C1C1

C1

C2C3

155123/09

nr.topo30395

C1

Casa

C1 C.F. nr. 403000 Timisoara

STR. MAGURA

B

7 8

12

8 0

7 8

STR. MARTIR DUMITRUJUGANARU (ALBAC)

3

B27

7 2

A 7 0

B

104

A B

B F3B

2 2

6 8 A

4 9

1

13

5 1- 5 5

13

3 4

12

5 7

8 7

8 9

S T R . IO N M O N O R A N

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

A

106A

C

106104A 104

65

B A

102

4 1

4 3

4 5 - 4 7

A2 B

2 0

S T R . C A N T U L U I

Bl.F10C

22

Bl.F10B

F5

3 7

A

24 Bl.F10A

3 7 A

B

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I)

S T R . J O S E S IL V A

STR. MARESAL ALEXANDRU AVERESCU (STR. LIDIA)

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I)

P+2E

P+2E+M

P

P

P C1

P+Mp C2

P

P

D+P+2E

D+P+1E+M

D+P+M D+P+M

D+P+M

P+M

P+M

D+P+1E+M P+2E

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E

P+6E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

P+2E P+1E

P+2E P+2EP

P

P

P

PP

S+P+4E

S+P

C.F. nr. 421778 TimisoaraSteren = 6477mp

PENNY MARKET

P C3

C.F. nr. 400071 Timisoara

D+P+M

PUD "Imobil locuinte colective P+2E+Er" aprobat prin HCL

Timisoara nr 81/2009

C.F. nr. 403000-C2 Timisoara

C.F. nr. 400071-C1 Timisoara

PT T

36

S+P+3EH max. atic =+15,00m

BUS

BUS

Str. Maresal C-TIN PREZAN(modernizare la 4 benzi conform Pr. nr. 51/ 2015- faza SF, intocmit de Pro Ex Co SRL )

T

S+P+2E S+P+2E

L

10 ,45

15,86 19,36

23,05

9, 25

2, 57

24 ,3

1

30 ,8

9 8,

94 39

,4 7

25,73

12 ,4

2

32,84

12 ,8

2

13 ,5

3 8,

78 5,

20 4,

63 8,

24 3,

63 4,

29 4,

18 6,

50 3,

38 10

,0 5

6, 39

9, 33

2,00

m in

. 1 0m

min. 6m

min. 6m

C.F. nr. 427787 Timisoara

C.F. nr.425936 Timisoara

C.F. nr. 409570 Timisoara

retragere 11m din aliniament

re tra

ge re

fa ta

d e

lim ita

la te

ra la

H /2

; m in

. 6 m

retragere fata de limitaposterioara min. 15m

re tra

ge re

fa ta

d e

lim ita

la te

ra la

H /2

; m in

. 6 m

C.F. nr. 400542 Timisoara

C.F. nr. 437510 Timisoara

C.F. nr. 427015 Timisoara

C.F. nr. 410913 Timisoara

3 4

5

6

7 8

9

10

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

27

29

30 31 2

C.F. nr. 427787-C2 Timisoara

26

25

28

22

12

11

T

L

LEGENDA

Circulatii auto / pietonale

Limita teren reglementat

Constructii pt locuinte colective, servicii si comert - propus

Circulatii auto / pietonale in incinta -propuse

Spatiu verde in incinta -propus

Acces pe parcela

Zona verde de aliniament

Zona locuinte / Locuinte pt maxim 2 familii si functiuni complementare

Zona locuinte colective / Locuinte colective

Zona servicii / Constructii pt servicii si comert

Sector conform proiect "Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str. Venus" faza S.F. 51/2015 - intocmit de Pro Ex Co S.R.L. Oradea (PTT 36 - 24,5m conform Noului PUG, etapa 3, Revizia 3)

Loc de joaca - propus

Platforma depozitare deseuri menajere- propusa

Limita de implantare a parcajului subteran

N

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E, CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE-

POSIBILITATI DE MOBILARE 06

Atasament: 05_OBIECTIVE_DE_UTILITATE_PUBLICA.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Septembrie 2018Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

COLECTIVE

Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan, nr. 2 CF. nr. 421778 Timisoara

S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

PUD1:1000

14 -PRZ-18

D+P+1E+M

62779/09 400071

27130

402887

83949/09

91 62 9/ 09

nr.top.14262/1/1

RADIERE

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

427787

400071

423177

430880

401590

401438

422603

69

F5A

67

terasa

2,94

1,60

1 89 LH+CC

2 86 L+CC

3 89 LH+CC

4 90 L+CC

5 89 L+CC

6 89 L+CC

7 89 LH+CC

8 88 LH+CC

9 88 LH

10 89 LH

11 88 LH

12 88 L

13 88 L

14 88 L

15 88 L+CC

16 89 L+CC

17 89 CC

18 89 BOR

19 89 BOR+GRD

20 89 GRD

21 89 GRD+CC

22 89 GRD

23 89 GRD

24 89 GRD

25 89 GRD

26 89 GRD

27 89 GRD+LH

28 89 GRD+CC

29 90 GRD+CC

30 89 GRD

67C1C1

C1

C2C3

155123/09

nr.topo30395

C1

Casa

C1 C.F. nr. 403000 Timisoara

STR. MAGURA

B

7 8

12

8 0

7 8

STR. MARTIR DUMITRUJUGANARU (ALBAC)

3

B27

7 2

A 7 0

B

104

A B

B F3B

2 2

6 8 A

4 9

1

13

5 1- 5 5

13

3 4

12

5 7

8 7

8 9

S T R . IO N M O N O R A N

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

A

106A

C

106104A 104

65

B A

102

4 1

4 3

4 5 - 4 7

A2 B

2 0

S T R . C A N T U L U I

Bl.F10C

22

Bl.F10B

F5

3 7

A

24 Bl.F10A

3 7 A

B

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I)

S T R . J O S E S IL V A

STR. MARESAL ALEXANDRU AVERESCU (STR. LIDIA)

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I) C.F. nr. 421778 TimisoaraSteren = 6477mp

C.F. nr. 400071 Timisoara

C.F. nr. 403000-C2 Timisoara

C.F. nr. 400071-C1 Timisoara

15,86 19,36

23,05

9, 25

2, 57

24 ,3 1

30 ,8 9

8, 94

39 ,4 7

25,73

12 ,4 2

32,84

12 ,8 2

13 ,5 3

8, 78

5, 20 4, 63

8, 24

3, 63 4, 29 4, 18

6, 50 3, 38 10 ,0 5

6, 39

9, 33

2,00

C.F. nr. 427787 Timisoara

C.F. nr.425936 Timisoara

C.F. nr. 409570 Timisoara

C.F. nr. 400542 Timisoara

C.F. nr. 437510 Timisoara

C.F. nr. 427015 Timisoara

C.F. nr. 410913 Timisoara

3 4

5

6

7 8

9

10

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

27

29

30 31 2

C.F. nr. 427787-C2 Timisoara

26

25

28

22

12

11

LEGENDA

Limita teren reglementat

Teren proprietate privata

Teren proprietate publica

Constructii existente

N

Incadrare in localitate

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 05

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E, CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE-

Atasament: 04_REGLEMENTARI_EDILITARE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Septembrie 2018Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

COLECTIVE

Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan, nr. 2 CF. nr. 421778 Timisoara

S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

PUD1:1000

14 -PRZ-18

Post de reglare masurare gaze naturale - propus

Bransament, camin apometru - propus

Racord, camin canalizare - propus

Firida de distributie si contorizare - propusa

Retea gaze naturale presiune redusa montaj subteran - existenta

Conducta apa - existenta

Conducta canalizare - existenta

LES - existenta

Rezervor atmosferic ape pluviale - propus

Separator de hidrocarburi - propus

Camin canalizare pluviala potential poluata - propus

Canalizare pluviala potential poluata - propusa

Gura de scurgere cu gratar din fonta tip geiger - propusa

Camin canalizare pluviala conventional curata - propus

Canalizare pluviala conventional curata - propusa

Conducta canalizare - propusa

D+P+1E+M

62779/09 400071

27130

402887

83949/09

91 62 9/ 09

nr.top.14262/1/1

RADIERE

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

427787

400071

423177

430880

401590

401438

422603

69

F5A

67

terasa

ACCES AUTO PROPUS

ACCES AUTO EXISTENT

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

ACCES AUTO EXISTENT

L=H

2,94

1,60

1 89 LH+CC

2 86 L+CC

3 89 LH+CC

4 90 L+CC

5 89 L+CC

6 89 L+CC

7 89 LH+CC

8 88 LH+CC

9 88 LH

10 89 LH

11 88 LH

12 88 L

13 88 L

14 88 L

15 88 L+CC

16 89 L+CC

17 89 CC

18 89 BOR

19 89 BOR+GRD

20 89 GRD

21 89 GRD+CC

22 89 GRD

23 89 GRD

24 89 GRD

25 89 GRD

26 89 GRD

27 89 GRD+LH

28 89 GRD+CC

29 90 GRD+CC

30 89 GRD

67C1C1

C1

C2C3

155123/09

nr.topo30395

C1

Casa

C1 C.F. nr. 403000 Timisoara

STR. MAGURA

B

7 8

12

8 0

7 8

STR. MARTIR DUMITRUJUGANARU (ALBAC)

3

B27

7 2

A 7 0

B

104

A B

B F3B

2 2

6 8 A

4 9

1

13

5 1- 5 5

13

3 4

12

5 7

8 7

8 9

S T R . IO N M O N O R A N

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

A

106A

C

106104A 104

65

B A

102

4 1

4 3

4 5 - 4 7

A2 B

2 0

S T R . C A N T U L U I

Bl.F10C

22

Bl.F10B

garaje

F5

3 7

A

24 Bl.F10A

3 7 A

B

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I)

S T R . J O S E S IL V A

STR. MARESAL ALEXANDRU AVERESCU (STR. LIDIA)

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I)

P+2E

P+2E+M

P

P

P C1

P+Mp C2

P

P

D+P+2E

D+P+1E+M

D+P+M D+P+M

D+P+M

P+M

P+M

D+P+1E+M P+2E

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E

P+6E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

P+2E P+1E

P+2E P+2EP

P

P

P

PP

S+P+4E

S+P

C.F. nr. 421778 TimisoaraSteren = 6477mp

PENNY MARKET

P C3

C.F. nr. 400071 Timisoara

D+P+M

PUD "Imobil locuinte colective P+2E+Er" aprobat prin HCL

Timisoara nr 81/2009

C.F. nr. 403000-C2 Timisoara

C.F. nr. 400071-C1 Timisoara

PT T

36

S+P+3EH max. atic =+15,00m

BUS

BUS

Str. Maresal C-TIN PREZAN(modernizare la 4 benzi conform Pr. nr. 51/ 2015- faza SF, intocmit de Pro Ex Co SRL )

T

S+P+2E S+P+2E

L

10 ,45

15,86 19,36

23,05

9, 25

2, 57

24 ,3

1

30 ,8

9 8,

94 39

,4 7

25,73

12 ,4

2

32,84

12 ,8

2

13 ,5

3 8,

78 5,

20 4,

63 8,

24 3,

63 4,

29 4,

18 6,

50 3,

38 10

,0 5

6, 39

9, 33

2,00

m in

. 1 0m

min. 6m

min. 6m

C.F. nr. 427787 Timisoara

C.F. nr.425936 Timisoara

C.F. nr. 409570 Timisoara

retragere 11m din aliniament

re tra

ge re

fa ta

d e

lim ita

la te

ra la

H /2

; m in

. 6 m

retragere fata de limitaposterioara min. 15m

re tra

ge re

fa ta

d e

lim ita

la te

ra la

H /2

; m in

. 6 m

C.F. nr. 400542 Timisoara

C.F. nr. 437510 Timisoara

C.F. nr. 427015 Timisoara

C.F. nr. 410913 Timisoara

3 4

5

6

7 8

9

10

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

27

29

30 31 2

C.F. nr. 427787-C2 Timisoara

26

25

28

22

12

11

T

L

LEGENDA

Circulatii auto / pietonale

Limita teren reglementat

Constructii pt locuinte colective, servicii si comert - propus

Circulatii auto / pietonale in incinta -propuse

Spatiu verde in incinta -propus

Acces pe parcela

Zona verde de aliniament

Zona locuinte / Locuinte pt maxim 2 familii si functiuni complementare

Zona locuinte colective / Locuinte colective

Zona servicii / Constructii pt servicii si comert

Sector conform proiect "Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str. Venus" faza S.F. 51/2015 - intocmit de Pro Ex Co S.R.L. Oradea (PTT 36 - 24,5m conform Noului PUG, etapa 3, Revizia 3)

Loc de joaca - propus

Platforma depozitare deseuri menajere- propusa

Limita de implantare a parcajului subteran

N

Arh. Baia Dragos

Arh. Onet Alexandra

Ing. Orlescu C./Arh.Folea D. REGLEMENTARI EDILITARE 04

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E, CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE-

Atasament: 03_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Septembrie 2018Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

COLECTIVE

Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan, nr. 2 CF. nr. 421778 Timisoara

S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

PUD1:1000

14 -PRZ-18

11,00 15,00

10,00

min. 7,00

Li m

ita po

st er

io ar

a

A lin

ia m

en t

D+P+1E+M

62779/09 400071

27130

402887

83949/09

91 62 9/ 09

nr.top.14262/1/1

RADIERE

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

427787

400071

423177

430880

401590

401438

422603

69

F5A

67

terasa

ACCES AUTO PROPUS

ACCES AUTO EXISTENT ACCES AUTO EXISTENT

2,94

1,60

1 89 LH+CC

2 86 L+CC

3 89 LH+CC

4 90 L+CC

5 89 L+CC

6 89 L+CC

7 89 LH+CC

8 88 LH+CC

9 88 LH

10 89 LH

11 88 LH

12 88 L

13 88 L

14 88 L

15 88 L+CC

16 89 L+CC

17 89 CC

18 89 BOR

19 89 BOR+GRD

20 89 GRD

21 89 GRD+CC

22 89 GRD

23 89 GRD

24 89 GRD

25 89 GRD

26 89 GRD

27 89 GRD+LH

28 89 GRD+CC

29 90 GRD+CC

30 89 GRD

67C1C1

C1

C2C3

155123/09

nr.topo30395

C1

Casa

C1 C.F. nr. 403000 Timisoara

STR. MAGURA

B

7 8

12

8 0

7 8

STR. MARTIR DUMITRUJUGANARU (ALBAC)

3

B27

7 2

A 7 0

B

104

A B

B F3B

2 2

6 8 A

4 9

1

13

5 1- 5 5

13

3 4

12

5 7

8 7

8 9

S T R . IO N M O N O R A N

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

A

106A

C

106104A 104

65

B A

102

4 1

4 3

4 5 - 4 7

A2 B

2 0

S T R . C A N T U L U I

Bl.F10C

22

Bl.F10B

F5

3 7

A

24 Bl.F10A

3 7 A

B

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I)

S T R . J O S E S IL V A

STR. MARESAL ALEXANDRU AVERESCU (STR. LIDIA)

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I)

P+2E

P+2E+M

P

P

P C1

P+Mp C2

P

P

D+P+2E

D+P+1E+M

D+P+M D+P+M

D+P+M

P+M

P+M

D+P+1E+M P+2E

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E

P+6E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

P+2E P+1E

P+2E P+2EP

P

P

P

PP

S+P+4E

C.F. nr. 421778 TimisoaraSteren = 6477mp

PENNY MARKET

P C3

C.F. nr. 400071 Timisoara

D+P+M

PUD "Imobil locuinte colective P+2E+Er" aprobat prin HCL

Timisoara nr 81/2009

C.F. nr. 403000-C2 Timisoara

C.F. nr. 400071-C1 Timisoara

PT T

36

BUS

BUS

Str. Maresal C-TIN PREZAN(modernizare la 4 benzi conform Pr. nr. 51/ 2015- faza SF, intocmit de Pro Ex Co SRL )

T

S+P+3EH max. atic =+15,00m

S+P+2E

S+P+2E

L

15,86 19,36

23,05

9, 25

2, 57

24 ,3

1

30 ,8

9 8,

94 39

,4 7

25,73

12 ,4

2

32,84

12 ,8

2

13 ,5

3 8,

78 5,

20 4,

63 8,

24 3,

63 4,

29 4,

18 6,

50 3,

38 10

,0 5

6, 39

9, 33

2,00

m in

. 1 0m

min. 6m

min. 6m

C.F. nr. 427787 Timisoara

C.F. nr.425936 Timisoara

C.F. nr. 409570 Timisoara

retragere 11m din aliniament

re tra

ge re

fa ta

d e

lim ita

la te

ra la

H /2

; m in

. 6 m

retragere fata de limitaposterioara min. 15m

re tra

ge re

fa ta

d e

lim ita

la te

ra la

H /2

; m in

. 6 m

C.F. nr. 400542 Timisoara

C.F. nr. 437510 Timisoara

C.F. nr. 427015 Timisoara

C.F. nr. 410913 Timisoara

3 4

5

6

7 8

9

10

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

27

29

30 31 2

C.F. nr. 427787-C2 Timisoara

26

25

28

22

12

11

T

m in

im 7

m

m in

im 7

m

L

LEGENDA

Circulatii auto / pietonale

Limita teren reglementat

Zona verde - propusa

Zona implantare constructii - propusa

Acces auto

Zona locuinte colective, comert si alimentatie publica

Zona locuinte colective, comert si alimentatie publica

Zona verde/circulatii, parcaje - propusa

Zona locuinte / Locuinte pt maxim 2 familii si functiuni complementare

Zona locuinte colective / Locuinte colective

Zona servicii / Constructii pt servicii si comert

Sector conform proiect "Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str. Venus" faza S.F. 51/2015 - intocmit de Pro Ex Co S.R.L. Oradea (PTT 36 - 24,5m conform Noului PUG, etapa 3, Revizia 3)

Loc de joaca - propus

Limita de implantare a parcajului subteran

1,50 1,50 1,00 2,50 3,50 3,00 3,00 3,50 1,50 1,50 2,00 24,50

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

TR O

TU AR

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

ZO N

A VE

R D

E +

PA R

C AR

E

PTT 36 - Noul PUG - Anexa 6

ZO N

A D

E PR

O TE

C TI

E

H '

L=min. H'

H

H/2, min. 6m

H

H/2, min. 6m

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

Li m

ita d

e pr

op rie

ta te

N

SECTIUNEA T-T

SECTIUNEA L-L

REGLEMENTARI URBANISTICE 03

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E, CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE-

Circulatii pietonale, auto si parcaje

6477

0

POT maxim

Situatia existenta Situatia propusa

Spatii verzi - min.

Terenul reglementat

Suprafata construita - max.

%mpmp

-

30

50 20

100

50,00%

Regim de inaltime maxim S+P+3E

1943,10

3238,50 1295,40

CUT maxim 1,8

6477

0 0

- -

Atasament: 02_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Septembrie 2018Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

COLECTIVE

Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan, nr. 2 CF. nr. 421778 Timisoara

S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

PUD1:1000

14 -PRZ-18

LEGENDA

Zona locuinte / Locuinte pt maxim 2 familii si functiuni complementare

Circulatii auto / pietonale

Limita teren reglementat

Zona locuinte colective / Locuinte colective

Zona verde de aliniament

Zona servicii / Constructii pt servicii si comert

Zona locuinte colective, comert si alimentatie publica

Acces auto

D+P+1E+M

62779/09 400071

27130

402887

83949/09

91 62 9/ 09

nr.top.14262/1/1

RADIERE

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

Top. 409281; 14264/1,14264/2

24273/2011_alip.

427787

400071

423177

430880

401590

401438

422603

69

F5A

67

terasa ACCES AUTO EXISTENT

2,94

1,60

1 89 LH+CC

2 86 L+CC

3 89 LH+CC

4 90 L+CC

5 89 L+CC

6 89 L+CC

7 89 LH+CC

8 88 LH+CC

9 88 LH

10 89 LH

11 88 LH

12 88 L

13 88 L

14 88 L

15 88 L+CC

16 89 L+CC

17 89 CC

18 89 BOR

19 89 BOR+GRD

20 89 GRD

21 89 GRD+CC

22 89 GRD

23 89 GRD

24 89 GRD

25 89 GRD

26 89 GRD

27 89 GRD+LH

28 89 GRD+CC

29 90 GRD+CC

30 89 GRD

67C1C1

C1

C2C3

155123/09

nr.topo30395

C1

Casa

C1 C.F. nr. 403000 Timisoara

STR. MAGURA

B

7 8

12

8 0

7 8

STR. MARTIR DUMITRUJUGANARU (ALBAC)

3

B27

7 2

A 7 0

B

104

A B

B F3B

2 2

6 8 A

4 9

1

13

5 1- 5 5

13

3 4

12

5 7

8 7

8 9

S T R . IO N M O N O R A N

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

A

106A

C

106104A 104

65

B A

102

4 1

4 3

4 5 - 4 7

A2 B

2 0

S T R . C A N T U L U I

Bl.F10C

22

Bl.F10B

F5

3 7

A

24 Bl.F10A

3 7 A

B

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I)

S T R . J O S E S IL V A

STR. MARESAL ALEXANDRU AVERESCU (STR. LIDIA)

C A L E A M A R T IR IL O R (G IR O C U L U I)

P+2E

P+2E+M

P

P

P C1

P+Mp C2

P

P

D+P+2E

D+P+1E+M

D+P+M D+P+M

D+P+M

P+M

P+M

D+P+1E+M P+2E

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E

S+P+4E+M

S+P+4E

P+6E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

S+P+4E

P+2E P+1E

P+2E P+2EP

P

P

P

PP

S+P+4E

C.F. nr. 421778 TimisoaraSteren = 6477mp

PENNY MARKET

P C3

C.F. nr. 400071 Timisoara

D+P+M

PUD "Imobil locuinte colective P+2E+Er" aprobat prin HCL

Timisoara nr 81/2009

C.F. nr. 403000-C2 Timisoara

C.F. nr. 400071-C1 Timisoara

BUS

BUS

15,86 19,36

23,05

9, 25

2, 57

24 ,3

1

30 ,8

9 8,

94 39

,4 7

25,73

12 ,4

2

32,84

12 ,8

2

13 ,5

3 8,

78 5,

20 4,

63 8,

24 3,

63 4,

29 4,

18 6,

50 3,

38 10

,0 5

6, 39

9, 33

2,00

C.F. nr. 427787 Timisoara

C.F. nr.425936 Timisoara

C.F. nr. 409570 Timisoara

C.F. nr. 400542 Timisoara

C.F. nr. 437510 Timisoara

C.F. nr. 427015 Timisoara

C.F. nr. 410913 Timisoara

3 4

5

6

7 8

9

10

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

27

29

30 31 2

C.F. nr. 427787-C2 Timisoara

26

25

28

22

12

11

N

Incadrare in localitate

SITUATIA EXISTENTA 02

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E, CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE-

Atasament: 01_INCADRARE_IN_ZONA.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Septembrie 2018Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE

COLECTIVE

Timisoara, str. Maresal C-tin Prezan, nr. 2 CF. nr. 421778 Timisoara

S.C. NOUA CASA LOCUINTE S.R.L.

PUD1:1000

14 -PRZ-18

Casa 34 32

Casa

20

23

14 S T

R . O

E D

IP

10 5-

10 7/

O 10

5- 10

7/ P

st. pompare

10 2

terasa

89

18 16 5

Anexa Casa cu garaj inclus

Te ra

s a

garaj2 1

16 92 0 9

18

23 21

24 2 3

22

17

19

7

12

afum. 30 A

30 26

19 172

8

18 16

21 19terasa

S T

R . F

E D

R A

13 11

A

12 10

piscina

terasa

terasa terasa

1 1

casa

gj

10 8A

6 8

21 23

25

10 5-

10 7/

S 10

5- 10

7/ R

105-107/U

21

depozit

14Casa uscator

centrala electrica

st. gaze

10 0

moara

atelier atelier

terasa

87 85

83

C A

L. M

A R

T IR

IL O

R 1

98 9

terasa

10 14

12

1 3

IN T

R . J

O S

E F

K LA

P K

A

locuinta18 20

22 3 1

24 27

29

terasa

18 16

14 12

5 S

T R

. A N

IŞ O

A R

A O

D E

A N

U

642 53

Casa

Garaj

TerasaCasa

carport

STR. EMIL CIORAN

7 5

3 1

8

7

4

16 14

12

terasa

2 garaj

19 17

15

piscina

CASA

18 17 15

13 21

19

20 16

14

casa

Casa

garaj

terasa

Garaj

10 1 5

13

8

11 6

9 7 hidrofor

5 3

10 8

6 4

13 11

24 A24 1

5

22 20

S T

R . P

R U

T U

L

17 15

13

14 12

10

terasa

6 11

9 9C

8 S

T R

. C Ă

LĂ T

O R

IL O

R

generator

casa

casa

2 4

4A 17 15

13 19 1

9 17

158terasa terasa

10

13

terasa

terasa

uscator

centr. termica

Sector M

uscator

atelier sectie S

post trafouscator terasa

terasa

81 79

779 8

STR. EMMANUEL DE MARTONNE

3

4

51 /3

7 51

/5 0

8 6

26 33

35 3728

32 A

S T

R . A

R H

IM A

N D

R IT

T E

O F

IL P

Ă R

Ă IA

N

10 8

36 4

TERASA

terasa

1

terasa terasa

anexa

Casa

10

terasa

13 8 7

6

5

Casa Garaj dublu

te ra

sa9 78

56 111

2 10

5 4

3

2 1

Terasa

anexa

4 CASA

Terasa

B U

L. S

U D

U LU

I

146

2 1

Anexa

9

18 16

14 12

Casaunifamiliala

Garaj intrare uscata

balcon

S T

R . P

R U

T U

L

11

8

9 7

6

Locuinta

4 2

9B

9/ A

Casa si garaj

hala

11 9

7 S

T R

. O E

D IP

6 4

terasa

terasa

terasa

11 9

7

terasa

terasa

DepozitareGunoi Post trafo

sectie S

Sectie P.M.

R.P.S.I.

Casa

Biserica

terasa

75

51/196

birori 2

51/ 45

51 /4

6

STR . MA

XIM ILIA

N F REM

AUT

terasa

terasa

32 3 9

34 4 1

4336 38

2

1

intrare acoperita

terasa

terasa

Casa

Garaj dublu sianexa

160158 156

terasa

164162 149

padoc

terasa

4 3

2 1

155 151 153

4 3 2

157

1

terasaterasa

26

152C

159

24

166 152A152B

161

S T

R . V

IC T

O R

G A

G A

STR. MUREŞ 163

17

169167

165

te ra

sa

CASA DUPLEX

7 5

4 10

8 6

ANEXA MAGAZIE

5 3

4

12

9A 1

7 3

5

WC

2/ A

2/ B

terasa

Casa

S T

R . C

Ă LĂ

T O

R IL

O R

GIROTIM PHILIP MORIS

hala

Hala de productie si grup sanitar

Garaj

1 3

5

2

statie

5 3

1

134132

terasa

terasa

terasa

P la

tfo rm

a be

to na

ta

Supermarket LIDL

C op

er ti n

a

STR. MUREŞ

98

9terasa terasa

terasa

terasa

51 /4

7 138-140 136

131ASTR. MUREŞ 133 135

Casa

terasa

142 146-148

144

139137

13 5A

terasa

t e ra

sa S T

R . N

IC O

LA E

I V A

N

154152 150

145143 141

terasaterasa terasa terasa

STR. MUREŞ 147

terasa

STR. MUREŞ

27 25

23 21

18 161

4

15 1316

Anexa,Garaj terasaCASA

25 23

22 202

1 19

casa gj

S T

R . E

D V

A R

D B

E N

E Ş

15 13

11 9

S T

R . F

LO R

IN M

E D

E LE

ł

1

93

pensiuneterasa acoperita

98

2

10310199 9795

10290

3

111109107 105

1 terasa104 106 STR. MUREŞ

113A113

A

S c.

A

Casa

114110 108 112

115 119117 Sc. ASc. ASc. B Bl. 47Bl. 48Bl. 48

B l.

49

116A 116

Magazin si anexe Magazin si anexe

9

118116C116B

Sc. A

Sc. B Bl. 41

B l.

42

Bl. 47

S T

R . M

A R

T IR

A LE

X A

N D

R U

F E

R K

E L-

Ş U

T E

U

STR. MUREŞ

124 128126 122120

123 121

reglare gaz

Sc. A Sc. B Sc. B Bl. 41

STR. MUREŞ

8

5

125

S c.

AS c.

B

S c.

C S

c. B

S c.

A

Bl. 33

B l.

34

S T

R . A

Z U

G A

131 127 129

post trafo

Bl. 31 Bl. 32

67 73

71 69

80 82

B l.

30 B

l. 38

C A

L. M

A R

T IR

IL O

R 1

98 9

65

1 2

10

6

11

7 8

terasa

S T

R . I

O N

M O

N O

R A

N

terasa CASA

TERASA

13 5

S T

R . J

O S

E S

I L V

A

S T

R . A

N A

L U

G O

JA N

A

5 13

5B

terasa

terasa

4 6

8

28

132 6

24

330

19 17

15

12 10

terasa

S T

R . A

ID A

11

14 12

9casa

13 17

15 16

12

12 0

7 5

7 9

B

S c.

B

8

Terasa

S T

R . C

R IV

A IA 2Sc. ASc. BBl. 51

B l.

49 B

l. 50

Bl. 51

STR. MĂGURA

710

4

post trafo

S c.

A S

c. B

S c.

C

Sc. B

B l.

43

Bl. 52

B l.

53 B

l. 53

B l.

53

6

7

statie

Sc. A Sc. BBl. 44Bl. 44 Bl. 45

STR. MĂGURA

6

8 10

9 Sc. A

Sc. A Sc. B

Bl. 21

Bl. 45 12

11 13Sc. ASc. BSc. B

Sc. A Sc. BSc. A

Bl. 14Bl. 15

Bl. 35 Bl. 36

STR. MĂGURA

61 59

63 577

8

14

15Sc. ASc. B

Sc. BSc. A

B l.

12

Bl. 13

Bl. 37

5

12

4

133

terasa

gangterasa

terasa

terasa piscina

7 9

3

11 5 71

3

terasa

1 1

1 3

Terasa

Gj

1 0 2 2 1 1

2 0 1 8

1 6 1 4

9

terasa

Piscina

Anexa

5 - 7

S T

R . T

R A

V IA

T A

1 3 1 1

8 4

terasa terasa

Casa1 1

Foisor

10

10

7

8

56 S

T R

. E D

U A

R D

P A

M F

IL

11

89

47 5garaj anexaanexa

garaj anexa

terasadescoperita

GARAJ

Locuinta

S E

R V

IT U

T E

D E

T R

E C

E R

E

S T

R . V

IC T

O R

G A

G A

5 3

3

1

S T

R . C

R IV

A IA

5

1

S c.

A S

c. B

Bl. 57B l.

58B l.

58

8 6

5 3

3 S c.

B S

c. A

S c.

AS c.

B

Sc. A Sc. B B l.

24

B l.

54 B

l. 55

Bl. 56

B l.

55

Bl. 56

S T

R . M

A R

T IR

A LE

X A

N D

R U

F E

R K

E L-

Ş U

T E

U

5

16 centrala termica

Bl. 22 Bl. 23

B l.

24 B

l. 25

2 4

3 1

S c.

A S

c. B

S c.

AS c.

B

B l.

20 B

l. 29

B l.

16 B

l. 17

B l.

20 B

l. 29 S

c. A

S c.

B

S T

R . A

Z U

G A

24

post trafo

platf. beton

Bl. 18 Bl. 19

80 78

78 A 51 -5

5 49

13

terasa

1

terasa

13 A 15terasa

Casa

12 10

8

3

6

terasasa

cgj

Garaj

Casa

9

1

2 4

13 0A

/213 0A

terasa

Casa

terasacirculabila garaj

Terasa

ANEXA

terasaterasa terasa

anexa

4

terasa

casa

casa

3 13 terasa

drum acces

Anexa

S T

R . E

D V

A R

D B

E N

E Ş

8 4

2

terasa

8Bl. 83

99A95A

10 Sc. A Sc. BBl. 81 Bl. 83

Bl. 81

54

Sc. A

B l.

80

Biserica ortodoxa Sf. Stefan

S T

R . S

A LC

 M

I L O

R

STR. MARTIR DUMITRU JUGĂNARU

9

3

11

12Sc. ASc. B

S c.

A S

c. B

Bl. 60

B l.

59

Bl. 60

B l.

59

STR. MARTIR DUMITRU JUGĂNARU

13

14

Sc. ASc. BSc. C

Sc. ASc. B

S c.

A

Bl. 64

Bl. 61Bl. 61

Bl. 64 Bl. 64

balcon

balcon balcon

balcon

S T

R . M

A R

T IR

A LE

X A

N D

R U

F E

R K

E L-

Ş U

T E

U

18

15 17

16

S c .

B

Sc. BSc. A

B l.

9

Bl. 8 Bl. 7

Bl. 26 Bl. 27

B l.

25 Bl. 26

21 19

20

atelier

Bl. F5 Bl. 6

Bl. 28

STR. MARTIR DUMITRU JUGĂNARU

23

22

25A25

S c.

B

Bl. 4

72

27

terasa

Sc. ASc. B

S c.

A

Bl. 3

45 43

AnexagospodareascaCasa

G ar

aj

SpatiuComercial

brutarie

atelier

terasa

depozit carburant subteran

2622 hala auto

platforma beton

Spalatorie auto

garaj

3432 3028

terasa

2

3836 40

Casa

anexa

464442

terasa

terasa

545250 48

1

58

11 Bl. E94

Spalatorie auto

128 CopertinaCopertina

STR. MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN

6260

1513

terasa

20Bl. E94Bl. E94Sc. ASc. B 17 19

6866 64

21

25 23

70-72

rampa

Bl. 45Sc. A Bl. 45Sc. B

3 Bl. 72A

STR. MARTIR DUMITRU JUGĂNARU

5Sc. A Sc. BSc. C

S c.

A

Bl. 72b

52

53 55

Sc. A

B l.

70

B l.

73 B l.

7 0 A

S T

R . S

A LC

 M

ILO R

2

7Sc. B S c.

ABl. 69 Bl. 69A

B l.

68

1 S

c. B

Bl. 65B l.

66 B

l. 66

S T

R . C

R I V

A IA

2 4

90

post trafo

Sc. A

B l.

63 B

l. 62

1

92

S c.

A

Sc. BSc. A

B l.

9

94

96

S c.

B S

c. A

100

atelier

U.J.C.O.M atelier

atelier

S c.

A

Sc. CSc. D

B l.

11 A 70

104

S c.

B

Sc. BSc. A 39

41

1ASc. A

Cladirecu spatiu comercial

Cladire

1 3

642

Sc. B Sc. C 5

141210 8

Sc. B Sc. A

STR. MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN

7

201816

9

24Rampa

S T

R . P

E P

I N IE

R E

I

24 platforma beton STR. MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN

1

groapanisip

29

10 Bl. 85Sc. B

B l.

E 94

Bl85 Bl85

S T

R . U

R A

N U

S 6

42

8 parcare

Bl . 8

3

Bl. 85 Sc . B

Sc. A

INTR. VEGA

38 36

40

Bl . 9

1

Bl. 91

Bl. 91

Sc . H

Sc. I

Sc. J

Balcon la parter

BU L.

SU DU

LU I

43 41

54

B l.

45

B l.

45 B

S c.

BS c.

A

76Bl. 77 80 78

Sc. B

B l.

73 A

Bl. 75Bl. 74

STR. MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU

5150

49 4139

S c.

B

Sc. B

B l.

71

474543

82 8684Sc. ABl. 71A

51 49

88

Bl. E14/2B l.

E 15

/1

B l.

E 16

/3 S

c. B

S c.

B

Sc. B Sc. A

S T

R . J

O V

A N

S T

E R

IJ A

P O

P O

V IĆ

STR. MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU

55 53

post trafo

terasa

Extindere

Bl. E14/1

Sc. B

Sc. ASc. B 2

1

357

B l.

E 10

B l.

E 12

/4 S c.

B S

c. A

Bl. E13/1

Bl. E9A

S T

R . T

E O

D O

R V

. P Ă

C Ă

ł IA

N

59

B l.

E 11

A

Sc. A Sc. B Bl. E9 Sc. C 4

2 1

3

1816 Bl. E5A

B l.

E 5

B l.

E 8

Bl. E8B

Bl. E8

A

Bl. E4A Sc. A Bloc

IN T

R . M

A R

T IR

M IH

A I A

P R

O

68 A

22

61

20 post trafo

Bl. E5B

B l.

E 3A

Bl. F3

B Sc. B

Bl. E4

B l.

E 5C

63

37 37 AS c.

A B

l. F

5 S

c. B

22

20

24

garaje

B l.

F 10

C

Bl. F1

0BBl. F10A

S T

R . M

A R

T I R

E LE

N A

N I C

O A

R Ă

7 5

42Sc. A Sc. B

Balcon STR. PEPINIEREI

8

6

1210

1Sc. ASc. BSc. C

Bl. F7c Rampa

22

parcare

parcare

S T

R . V

E R

S U

LU I

27 25Bl. 90

Bl. 87

S T

R . U

R A

N U

S

4

platf. beton

Bl . 8

3 Sc

. A

IN TR

. V EG

A 3

1 2

parcare

post trafo

S c.

G

Bl. 91

Bl . 9

1B l.

91

Sc . GS

c. A

Sc . B

Bl . 9

1 3 4

32

39 37

12Bl. 91

Bl . 9

1

Sc. D

Sc . E

Sc . F

B l.

45 AS c.

A S

c. B

Bl . 9

1

B U

L. S

U D

U LU

I

BU L.

S U

D U

LU I

B l.

45 A

35Bl. 99 37Sc. A

Bl. 98

47 45

43 41

4 6 4 4 S T

R . S

A LC

 M

I L O

R

4

3

11

post trafo

Bl. D15/2

B l.

E 16

/5

B l.

D 15

/1

B l.

D 14

/2

S c.

A S

c. B

S c.

A S

c. B

8 S T

R . D

O S

IT E

J O

B R

A D

O V

IC I

1

2

1/A1

4 2Bl. E16/4 Bl. E15/2

Bl. D13/3

S c.

A

Sc. A Sc. A Sc. B

S c.

A

STR. NICOLAE ILIEŞU

86

10

parcare

parcare

B l.

E 12

/1

B l.

E 15

/3

Bl. D13/4Sc. B

S T

R . N

IC O

LA E

IL IE

Ş U

12

3

5 Bl. E11

Sc. B Sc. A14 7

13 Bl. E6BSc. B Sc. AB

l. E

7 B

l. E

7A

Bl. E7BSc. B Sc. A

66

68

9 66 A

11 B

l. E

6A B

l. E

6 B l.

E 2

B l.

E 3

Bl. E2A Bloc Terasa

35

birouri

depozit

S c.

A S

c. B B l.

F 4CC

A L.

M A

R T

IR IL

O R

1 98

9

16

14

18

dep. motorina

atelierBl. F10D

S T

R . M

A R

T I R

E LE

N A

N I C

O A

R Ă

platforma beton

pompa

platforma beton

16

20 18

PARCUL GIROC (LIDIA)

Parc

23 21 6

42

post trafo

parcare

Sc. A

B l.

82 S

c. B

Sc. C Sc. DSc. E

Bl. 80

B l.

82

Bl. 82Bl. 82Bl. 82 8

10

9 7

Bl. 78

Bl. 79

Bl. 79Sc. A Sc. B Sc. F

Sc. C

Bl. 82

B l.

82

STR. OGLINZILORSTR. OGLINZILOR

S c.

B

19

8 terasa

23

10 1 0A

12

25 27

29

40/A 40/

C 21

terasa

Casa duplex

3 9 3 7

3 5

4 2 4 0

/B

35/A casa

terasa

Bl. D14/1

STR. JÓZSEF ATTILA

1

642/A2 Casa P

Anexa

Sc. B Sc. A

S c.

B S

c. A

BLOC D14/1

S T

R . D

O S

IT E

J O

B R

A D

O V

IC I

B l .

D 13

/ 2 B l .

D 13

/ 1 S

c. B

Scoala Nr. 25

42 S

T R

. C O

S M

IN U

LU I

cos

sala gimnastica

platf. beton

centrala termica platf. beton

atelier,laborator

terasa

sali de clasa

33 A 2

1

S c .

C B

l. F

4D6 4

STR. MARTIR ŞTEFAN MARIŞ

10 12

4

3

loc de joaca

Sc. ASc. B

3

birouri platforma beton

atelier

carburanti

depozitcarburanti

S T

R . M

A R

T I R

E LE

N A

N I C

O A

R Ă

10 garaj

depozitatelier cos

depozit

depozitcarburanti

14 12

S T

R . V

E R

S U

LU I

19 17

5 3

1

B l.

80 S

c. E

S c.

D

Sc. CSc. B

B l.

80

Bl. 80Bl. 80

22 20

18

Bl. B77

Sc. C

Sc. B

Sc. A

Sc. B

Sc. A

Bl. 76

16

14 12Bl. 76

Bl. 77

Sc. D

A LE

E A

C R

IS TA

LU LU

ISc. B

Bl. 1 13

5

3

terasaSc. A

Bl. 1 13

33 31

/ A31

38 38

/ A36 34

32

Bl. D12/2B l.

D 12

/1

Sc. A

S T

R . S

A LC

 M

IL O

R

1B 1 A 2

B l.

D 1 0

/1 B

l. D

1 0

Bl. D9/6

Sc. B

S c.

A S

c. B

Sc. BSc. A

P -ł

A . A

R O

N C

O T

R U

Ş S

T R

. A P

E LO

R

3

atelier post trafo

S c .

A IN

T R

. O R

IZ O

N T

cantina

post trafo

SCUARUL ELEVILOR Parc

splatorie

ateliere

centrala gaz

statia pilot BIOMEDICA cos

cos centrala termica

cantina

terasa

internat internat

post trafo

33 S

c . D

S c .

A S

c . B6

4 62

Oficiul Nr. 16

S c.

A

4

2

86

piata

magazine

parcare

1

1

atelier

S c .

A S

c . B

Sc. B

Sc. BSc. A INTR. MARTIR ANGELA SAVA

INTR. MARTIR ANGELA SAVA

3 4 2

5

depozit

Sc. A S

c . A

S c .

BSc. C 8S

c . C

S c .

B S

c . A

S T

R . V

E R

S U

LU I

Gradinita

Centrul pedagogic Waldorf

At el

ie r

15 13 2S c.

B

Sc. C

S c.

A

Bl. 75

B l.

75

B l.

75

14 S

TR . U

R A

N U

S

10 8

4Bl. 75 Sc. D

Sc. ASc. BBl. 76

Bl. 76

ALEEA CRISTALULUI

242 6

1

PARCARE SUBTERANAB l. 111

28 26

24

29 25

23

30

terasa

gj gj gj

gj gj

gang

BALCON IN CONSOLA

B l.

D 11

/ 1 B

l. D

11 / 1

S T

R . S

A LC

 M

IL O

R

8

8

gj gjgj B l.

D 9/

1B l.

D 8/

6 4 6

platf. beton

B l.

D 9/

5 S

c . A

S c .

B

scoala 40 38

B l.

D 3b

cantina

birou

Sc. A 3

158

internat

cabina portar

Sc. B Sc. C 75

internat

Bl. C6 Sc. ASc. B

STR. MARTIR IOAN STANCIU

31 S

c . Cterasa

S c.

B S

c. B

IN T

R . V

 N

T U

LU I

2

9 Bl. A7

Sc. A Sc. ASc. B

Sc. BSc. A

STR. MARTIR IOAN STANCIU

18

4

Bl. A7a

B l. A

7bis S

c. A

Sc. B

Sc. BSc. A

9A 13

6

11Sc. A Sc. B

Sc. A Sc. B

Sc. A Sc. B

STR. MARTIR IOAN STANCIU

4

9

8

Sc. AB l.

1

Sc. C

S T

R . V

E R

S U

LU I

1 3Bl. 89

Sc . B

Sc . C

S TR

. U R

A N

U S

7

Sc. BSc. A

Bl. 74 Bl. 74Bl. 74

Sc. C1

5 3

ALEEA CRISTALULUI

21

Casa 27 29

3133

28 30

32 342325

Spatiu comercial 36

38 40

22

21 19

terasa

CasaCasa

STR . DR

. IO AN

MU REŞ

AN

S T

R . S

A LC

 M

IL O

R

42

4

2

16

3

2

terasa

Bl. D 9/2B

l. D 9/3

Bl. D 8/1Bl.

D8 /1

B l. D

8/2

Bl. D 8/3

Bl. D 8/4

B l.

D 8/

5

Bloc D9/3STR . AP

ELO R

3 5

B l. D

7/3B l. D

7/4

B l. D

6/1

Bl. D 6/2

B l.

D 9/

4

IN TR

. O R

IZO N

T

12

3Bl. D4

B l.

D 5

S c. A

S c .

B

Sc. A Sc. B

IN T

R . B

A S

M U

LU I

IN T

R . B

A S

M U

LU I

36 31

Sc. A

S c.

B B

l. C

21 S

c. A

S c .

A S

c . B

S c .

A

S T

R . C

O S

M IN

U LU

I

5 3

1 2

1

Sc. A

Sc. B Bl. C221

7 119

4

Sc. B

Bl. C25

INT R. M

ART IR V

ALE NTI

N A PAR

ASC HIV

EI

S T

R . C

O N

S T

A N

T IN

B R

Ă IL

O IU

2

7

4 3

1

2Bl. C9

Bl. C8 Sc. ASc. B

B l.

C 7

7A

60

58 56

54

S c.

A

Casa

Casa

29 27

20

18

post trafo

Bl. A9Sc. A

B l.

A 5a

B l.

A 6

Sc. B

S c.

C S

c. B

STR. MARTIR MARIUS CIOPEC

16

18 B l.

A 9b

is

Bl. A9/aSc. CSc. B

Bl. A8 Sc. A S

c. B

S T

R . M

A R

T IR

M A

R IU

S C

IO P

E C

11 9

Bl. 5

B l.

4a B

l. 4b

S c.

A S

c. B 2

3

baz.

5

11

post trafo

Bl. 89

Sc. C

7

9

Bl. 88

Bl. 88

Sc . D

AL EE

A S ĂN

ĂT Ăł

II ALEEA CRISTALULUI

86 4 Bl. 64

12

7

3

1

post trafo

S c.

B

Sc. D

B l.

72

Bl. 74 10

12Sc. FSc. E Bl. 73

Bl. 73 B l.

73

Bl. 74

Sc. C2

8 6S c.

C

S c.

B B

l. 73

IN TR

. A R

E N

E I

Sc. B

19

20

teras

terasa terasa 44

41 Kasaibar

46

1

Bl. D 7/1B

l. D 7/2

S c. B

S c .

A 3 4 2

3

S c .

B B

l. D

2

27 B

l. C

23 S

c. B

15

7

1 Bl. C10 INTR. MARTIR SLOBODANCA EWINGER

52

6 Casa

C A

L . M

A R

T I R

IL O

R 1

9 8 9

27 14Sc. CBl. A10S c.

A

14Sc. ASc. BBl. A10 7

cab. portar

dep. 13

Bl. 88

Bl. 88Sc. BS

c. A Casa Faenza 2

Sc. FSc. ESc. D Sc. C 1

0 5

B l.

64S c.

A

S c.

A S

c. BBalcon

Balcon Balcon

1412Sc. D

Sc. C Sc. AB l.

72 Bl. 72 Bl. 7316

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 5000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinŃă pentru lucrări în continuare

Data 19.02.2016 __________________

Urbană şi Cadastru

N

C.F. nr. 421778 Timisoara Steren =6477 mp

C.F. nr. 421778 Timisoara Steren =6477 mp

Incadrare in localitate

Extras PUG Timisoara aprobat prin HCL Timisoara 157/2002, prelungit prin HCL Timisoara 131/2017

Zona pentru locuinte colective, comert si alimentatie publica conform PUZ aprobat prin HCL Timisoara 91/1998

UTR 70

INCADRARE IN ZONA 01

Plan de incadrare Scara 1:5000

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAXIM S+P+3E, CU SPATII COMERCIALE, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE-

1:5000

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_PUD_Noua_Casa.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA VE: DIRECTIA URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ NT BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ a = a Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 Aaaa e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ră Dl UR2018-018180/12.11.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective” Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-018180/09.11.2018 a Primarului Municipiului Timişoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, prin care se propune realizarea unui imobil cu spații comerciale, servicii şi locuințe colective, în regim de înălțime max. S+P+3E. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-018180/ 30.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 38/25.09.2018, precum şi de Adresa Agenției pentru Protecţia Mediului cu nr. 69/31.07.2018 şi Notificarea nr. 3916/10.08.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1163/27.03.2017, cu termen de valabilitate prelungit până in data de 26.03.2019; Având în vedere adresa Băncii de Date Urbane nr. UR2018-00007693/22.05.2018 cu privire la schimbarea numărului poştal — strada Mareșal Constantin Prezan nr. 102 care este in prezent strada Mareșal Constantin Prezan nr. 2 Documentaţia PUD „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, beneficiar S.C. NOUA CASĂ LOCUINȚE S.RL., proiectant S.C. SU STAMP S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu data de 04.06.2016, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 183/2017, etapa finalizata prin afişarea pe site- ul Primariei Municipiului Timisoara în septembrie 2018, a Raportului informarii si consultării publicului cu nr. UR2018-008525/03.09.2018; In urma afişării documentației pe site-ul primăriei, s-a solicitat organizarea unei dezbateri publice pe marginea documentației PUD „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareșal Constantin Prezan nr. 2 — dezbaterea publică a avut loc în data de 25.07.2018. La dezbatere au participat Arhitectul Sef al Municipiului Timisoara Emilian Sorin Ciurariu, consilieri din cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, reprezentanți ai firmei de proiectare SC SU STAMP SRL domnii Orlescu Cristian si arhitect Daniel 1 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 255 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Baia, ca reprezentant al beneficiarului domnul Szaszu, pe lista de participanți din partea publicului au semnat cinci (5) cetățeni. Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentația PUD „Imobil în regim de înalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea şi consultarea publicului în această etapă, se va face în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareșal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. SU STAMP S.R.L, proiect nr. 14-PRZ-l8, la cererea beneficiarului S.C. NOUA CASĂ LOCUINȚE S.R.L. Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în sudul orașului, delimitat astfel: la nord strada Mareșal Constantin Prezan, la est, sud şi vest — proprietăți private. Conform PUZ aprobat prin HCL 91/1998 - Zona de locuinte colective, comert si alimentatie, Regim de inaltime max. P+3E. POT max= 75 %. Spatii verzi conform HCL 62/2012. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareșal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat în suprafață totală de 6477 mp, este înscris în CF. 421778, nr. top. 421778, teren intravilan, situat în str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, proprietar S.C. NOUA CASĂ LOCUINȚE S.R.L. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, se propune construirea unui imobil de locuințe în regim de înălțime S+P+3E, cu spații comerciale, servicii şi locuințe colective. Accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Mareşal Constantin Prezan, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2018-003382/31.05.2018; Accesul în parcarea subterană se va face semaforizat alternativ pe fiecare sens; circulația în parcarea subterană va fi prevăzute cu sensuri unice, semaforizare şi oglinzi pentru vizibilitate. e) Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Obţinerea Autorizaţiei de Construire este conditionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017. Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Regim de construire: - maxim S+P+3E; - în partea din spate (la sud) al treilea etaj va fi retras cu minim 7 m, conform planşei nr. 03 „Reglementări Urbanistice” -Funcțiune propusă: funcțiuni mixte — locuințe colective, comert şi servicii; - Înălţime maximă atic: H max = 15,00 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT ma; = 50% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max = 1,8; - Retragere față de aliniament — 11 m - Retragere față de limitele laterale = minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6,00 m; - Retragere față de limita posterioară = minim 15 m pentru construcțiile supraterane - Retragere față de limita posterioară = minim 10 m pentru construcțiile subterane - Pot fi realizate locuri de parcare înierbate cu asigurarea fonoizolației corespunzătoare. Zone verzi propuse in documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 69/31.07.2018 şi adresei nr. 3916/10.08.2018 - zone verzi 20%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută. - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată; - Circulații şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Mareşal Constantin Prezan, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2018-003382/31.05.2018; Accesul în parcarea subterană se va face semaforizat alternativ pe fiecare sens; circulația în parcarea subterană va fi prevăzute cu sensuri unice, semaforizare şi oglinzi pentru vizibilitate. - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 537/11.07.2018. Pe laturile sudică şi vestică a parcelei, spre vecinătățile cu locuințe, se vor prevedea panouri fonoabsorbante. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. 3 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ra Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.LP.A.T. (M.T.CT.). Planul Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani. PROPUNEM: 1. Analizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective”, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, având ca beneficiari pe S.C. NOUA CASĂ LOCUINȚE S.R.L., întocmit conform proiectului nr. proiect nr. 14-PRZ-18, realizat de S.C. SU STAMP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Se stabilesc condițiile de construire: - Regim de construire: - maxim S+P+3E; - în partea din spate (la sud) al treilea etaj va fi retras cu minim 7 m, conform planşei nr. 03 „Reglementări Urbanistice” -Funcţiune propusă: funcțiuni mixte — locuințe colective, comert şi servicii; - Înălţime maximă atic: H max = 15,00 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max = 50% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT ma = 1,8; - Retragere față de aliniament — 11 m - Retragere față de limitele laterale = minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6,00 m; - Retragere față de limita posterioară = minim 15 m pentru construcțiile supraterane - Retragere față de limita posterioară = minim 10 m pentru construcțiile subterane - Pot fi realizate locuri de parcare înierbate cu asigurarea fonoizolației corespunzătoare. Accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Mareşal Constantin Prezan, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2018-003382/31.05.2018; Accesul în parcarea subterană se va face semaforizat alternativ pe fiecare sens; circulația în parcarea subterană va fi prevăzute cu sensuri unice, semaforizare şi oglinzi pentru vizibilitate. Zone verzi propuse in documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 69/31.07.2018 şi adresei nr. 3916/10.08.2018 - zone verzi 20%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată şi întreținută. Pe laturile sudica şi vestică a parcelei, spre vecinătățile cu locuințe, se vor prevedea panouri fonoabsorbante. 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuinţe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, se va integra 4 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara și va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în suprafață totală de 6477 mp, este înscris în CF. 421778, nr. top. 421778, teren intravilan, situat în str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, proprietar S.C. NOUA CASA LOCUINȚE S.R.L. 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii si locuințe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr.2, şi a Regulamentului Local de Urbanism. ARHITECT ȘEF Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Sorina POP. Red/Dact — S.P. 5 Cod FP 53-01, ver. 2

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-018180//09.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalţime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinţe colective”

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalţime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinţe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în sudul oraşului, delimitat astfel: la nord strada Mareşal Constantin Prezan, la est, sud şi vest – proprietăţi private.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 6477 mp, este înscris în CF. 421778, nr.

top. 421778, teren intravilan, situat în str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, proprietar S.C. NOUA CASĂ LOCUINŢE S.R.L.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de inalţime maxim S+P+3E cu spaţii

comerciale, servicii si locuinţe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, Timişoara, propune construirea unui imobil de locuinţe în regim de înălţime S+P+3E, cu spaţii comerciale, servicii şi locuinţe colective.

3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, pentru Planul Urbanistic de Detaliu „„Imobil în regim de inalţime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinţe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2 a fost obţinut Certificatului de Urbanism nr. 1163/27.03.2017, cu termen de valabilitate prelungit până in data de 26.03.2019;, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 38/25.09.2018, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 69/31.07.2018 şi Notificarea nr. 3916/10.08.2018;

Documentaţia PUD „Imobil în regim de inalţime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinţe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, beneficiar S.C. NOUA CASĂ LOCUINŢE S.R.L., proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L a fost supusă unei dezbateri publice în data de 25.07.2018

4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD „Imobil în regim de inalţime maxim S+P+3E cu spaţii comerciale, servicii si locuinţe colective, str. Mareşal Constantin Prezan nr. 2, beneficiar S.C. NOUA CASĂ LOCUINŢE S.R.L., proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 2