keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 377/17.10.2017 privind aprobarea funcţionării provizorie până în data de 30.11.2017, a activităţii serviciilor de piaţă (comerţ cu legume, fructe, flori) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian

17.10.2017

Hotararea Consiliului Local 377/17.10.2017
privind aprobarea funcţionării provizorie până în data de 30.11.2017, a activităţii serviciilor de piaţă (comerţ cu legume, fructe, flori) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-23056 din data de 15.09.2017 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2017 - 23056 din 15.09.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă funcţionarea provizorie până în data de 30.11.2017, a activităţii serviciilor de piaţă (comerţ cu legume, fructe şi flori) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. PIEŢE S.A.

Art. 3: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. PIEŢE S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Aviz_Favorabil_Directia_Judeteana_pentru_Cultura_Timis_nr._3053.pdf

CAME PI 47 6/ IT 072 7 BB: a Direcţia Judeţeană pentru DAI Cultură Timiș 3053/31.08.2017 OTITA FĂȚII NAȚIONALE Către, SOCIETATEA PIEŢE S.A. TIMIȘOARA Str. Lt. Ovidiu Balea, nr.2, Timişoara, jud. Timiș Referitor la: Mutarea provizorie a activității de comercializare a legumelor, fructelor şi florilor din Piaţa Badea Cârțan în Piaţa Traian, Mun. Timişoara, jud. Timiş Amplasament cuprins la poz. 61, Cod TM-II-s-B-06096, Situl urban „ Fabric” (1), în Lista Monumentelor Istorice - 2015 În urma analizării solicitării dvs., înregistrată la DJC Timiş cu nr. 3053 din 30.08.2017, Vă comunicăm: AVIZUL FAVORABIL pentru mutarea provizorie, în perioada 28.08.2017 — 30.11.2017, a activității de comercializare a legumelor, fructelor și florilor din Piaţa Badea Cârțan în Piaţa Traian, Mun. Timișoara, jud. Timiş, conform cu descrierea din adresa transmisă. Atragem atenţia că: Amplasamentul fiind sub incidența Legii 422/2001 republicată, lucrările se vor realiza conform prevederilor legale de intervenție asupra clădirilor monument istoric. Nu se vor executa lucrări de proiectare/reparații/reabilitare fără Avizul de specialitate al DCJ Timiş pentru aceste lucrări, emis în baza unei documentaţii întocmită conform legislaţiei în vigoare. DIRECTOR EXECUTIV, CONSILIER, dr, Sorin VE DRE DESCU. ing. Alina Ma Directia Judeteana pontru Cultura Timis -— MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE Întocmit / redactat de: Alina Maria Tîrtea Str. Augustin Pacha nr.8 T. +40 (0)256 493659 www.culturatimis.ro consilier monurnente 300055, Timisoara F. +40 (0)256 493659 monumente (Qculturatimis.ro Data: 31.08.17 | Pagina 1

Atasament: Adresa_+_raspusn_BAAC.pdf

puf Ia ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ŞI AMELIORARE MEDIU TEL. 0256.408.366, SC2017-19337/ / X082o/ E Bd. C.D.Loga nr. 1, 300030 Timi;oara, tel: +40 256 408 300, fax: +40 256 490 635 e-mail: primariatmOprimariatm.ro, internet: www.primariatu.ro HAT Către, BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE Prin adresa nr. 1898/04.08.2017 a S.C. Piețe S.A.Timişoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-19337/04.08.2017, solicită întocmirea unui Proiect de Hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea mutării provizorii a activității de comercializare a legumelor, ftuctelor şi a florilor din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian, ca urmare a lucrărilor de reparație- modernizare din Piața Badea Cârțan. Având în vedere cele prezentate mai sus, prin prezenta vă rugăm să ne comunicaţi dacă în Piaţa Traian sunt aprobate de biroul dumneavoastră terase sezoniere sau alte activtăți comerciale şi pe ce amplasament, precum şi dacă pe acest teren se poate muta provizoriu activitatea din Piaţa Badea Cârţan şi în ce condiții. Răspunsul dumneavoastră vă rugăm să-l transmiteți Direcţiei de Mediu până în data de 24.08.2017, pentru a putea finaliza documentele solicitate de S.C. Piețe S.A. Timişoara Vă mulțumim pentru colaborare. DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, SEF SERVICIU, BERE SEMEREDI Cristian-Gabriel CĂRĂBAŞ z CONSILIER, Victor Cătălin Bl O Red. Dac. VCB 18.08.2017

E Bre V. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR BIROUL AUTORIZARE AGIVITATI COME L SC 2017-19337/21.08.2017 []2.&. 20 1 7 B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Tel 0256-108496, e-mail: ciprian. muresanQprimariatm.ro internet: www.primariatn.ro CATRE, DIRECTIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECTIE SI AMELIORARE MEDIU Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca in P-ta Traian functioneaza 2 Societati Comerciale care au amplasate in fata punctelor de lucru, pe domeniul public terase sezoniere. In cazul in care terasele respective incurca sau deranjeaza Proiectul de Hotarare , va rugam sa ne comunicati, pentru a putea anunta ridicarea sau relocarea teraselor antementionate. SEF BIROU, ILIE PETROVICI

Atasament: Adresa_+raspuns_DGUD.pdf

Daf. Li huh MI ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ / MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ŞI AMELIORARE MEDIU TEL. 0256.408.366, SC2017-19337/ _ /20% zo Bd. C.D.Loga nr. 1, 300030 Timi;oara, tel: +40 256 408 300, fax: +40 256 490 635 e-mail: primariatm(oprimariaun.ro, internet: www. primariatm.ro Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE Prin adresa nr. 1898/04.08.2017 a S.C. Piețe S.A.Timişoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-19337/04.08.2017, solicită întocmirea unui Proiect de Hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea mutării provizorii a activității de comercializare a legumelor, fructelor şi a florilor din Piaţa Badea Cârțan în Piaţa Traian, ca urmare a lucrărilor de reparație- modernizare din Piața Badea Cârțan. Având în vedere cele prezentate mai sus, prin prezenta vă rugăm să ne comunicaţi dacă terenul pe care se află Piaţa Traian poate fi folosit provizoriu ca piață, în ce condiții şi dacă există interdicții în acest sens. Răspunsul dumneavoastră vă rugăm să-l transmiteți Direcţiei de Mediu până în data de 24.08.2017, pentru a putea finaliza documentele solicitate de S.C. Piețe S.A. Timişoara Vă mulțumim pentru colaborare. DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, SEF SERVICIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI Cristian-Gabriel CĂRĂBAŞ LX CONSILIER, Victor Cătălin BIRDA Red. Dac. VCB 18.08.2017

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA IDIRECTIA DE URBANISM SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCTII Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro SC 2017-19337/ 30.08.2017 /5/23.20/E no 478 clei Catre DIRECTIA DE MEDIU- SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECTIE SI AMELIORARE MEDIU Avind in vedere corespondenta cu nr. de mai sus prin care solicitati detalii urbanistice cu privire la „mutarea provizorie a activitatii de comercializare a legumelor, fructelor si a florilor „din Piata Badea Cartan in Piata Traian , prin prezenta va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte: Conform Planului Urbanistic Zonal „Piata Traian *” aprobat prin HCL 95/1998, preluat de PUG cu HCL 131/2017 — terenul in discutie se regaseste in zona de protectie a monumentelor istorice, (Fv2), cu functiunea de zona de locuinte si functiuni complementare. Alaturat va anexam in copie un extras din PUZ cu privire la activitatile permise si activitati interzise | ARHITECT SEF CONSILIER EMILIAN SORIN CIURARIU MARCEL LOGHIN 7 7 RED/LM 3EX

TI|LUL 2 PRESCRIPȚII LA NIVELUL SUBZONELOR ŞI UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ (UTR) Capitlull: SUBZONA CONSTRUCȚIILOR VECHI (Fv) SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ Sunt admise următoarele tipuri de activități considerate caracteristice pentru o centrală, reprezentative şi cu atractivitate pentru public: - administrație publică - servicii: birouri, hoteluri, prestări servicii, - comer en-detail, alimentație publică - cultură şi culte - agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate - ate sau nu - locuire şi funcțiuni complementare - staționarea şi gararea autovehiculelor în construcții şi spații colective special 1ajate Articolul 10 (Fv) - Activităţi interzise ST 577 1. Activitățile industriale şi alte activități care generează noxe (zgomot, fum, aîncărcare anormală a rețelelor, etc.) şi care nu sunt direct legate de activitățile ise în zonă. 2. Activităţile de depozitare şi comerciale en-gros, antrepozitele şi magaziile yate de o activitate comercială sau artizanală desfăşurată în interiorul zonei. 3. Gararea şi staționarea vehiculelor în construcții sau pe spații individuale, te, amplasate în afara curților aferente clădirilor de locuit sau a spațiilor destinate -u acest scop. 4. Activitățile de locuire şi garare a autovehiculelor amplasate prin redestinare ională la parterul construcțiilor existente cu front la aliniamentul străzii existente al circulațiilor pietonale nou propuse. 5. Circulația autovehiculelor în spațiile amenajate cu alte funcțiuni decât rutiere »nale, piete, etc.) Articolul 11 (Fv) - Interventii asupra clădirilor a. Vor fi menținute fără alte transformări decât revenirea la starea inițială şi în ie de nevoi, restaurate, următoarele categorii de imobile:

Atasament: Adresa_+_raspusn__DCTDD.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ Bi MUNICIPIUL TIMIŞOARA ! DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ŞI AMELIORARE MEDIU AM PRIMIT AZI i TEL. 0256.408.366, SC2017-19337/ /RA5 do(/- Bd. C.D.Loga nr. 1, 300030 Timi;oara, tel: +40 256 408 300, fax: +40 256 490 635 e-mail: rimariatm.ro Către, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Prin adresa nr. 1898/04.08.2017 a S.C. Piețe S.A.Timişoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-19337/04.08.2017, solicită întocmirea unui Proiect de Hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea mutării provizorii a activității de comercializare a legumelor, fructelor şi a florilor din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian, ca urmare a lucrărilor de reparație- modernizare din Piaţa Badea Cârțan. Având în vedere cele prezentate mai sus, prin prezenta vă rugăm să ne comunicaţi dacă acest teren este concesionat sau închiriat sau dacă pe acest teren se poate muta provizoriu activitatea din Piaţa Badea Cârțan şi în ce condiții. Răspunsul dumneavoastră vă rugăm să-l transmiteţi Direcţiei de Mediu până în data de 24.08.2017, pentru a putea finaliza documentele solicitate de S.C. Piețe S.A. Timişoara Vă mulțumim pentru colaborare. DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, SEF SERVICIU, Adrian-Amedeo, BERE SEMEREDI Cristian-Gabriel CĂRĂBAŞ CONSILIER, Victor Cătălin BIRD Red. Dac. VCB 18.08.2017

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLADIRI TERENURI NR. SC2017-19337/29.08.2017 CĂTRE, SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECTIE SI AMELIORARE MEDIU Referitor la solicitarea dvs. cu numarul de mai sus , va informam ca terenul inscris in CF 419040, CF vechi 2, top 5745( P-ta Traian) nu este concesionat la nicio persoana juridica sau fizica. Mentionam ca exista un contract de inchiriere nr.6/13.01.2014, valabil pe o perioada de 5 ani, pentru o suprafata de 16mp in favoarea SC AGIL SRL-Timisoara. Anexam copie dupa contractul de inchiriere. DIRECTOR /SEF IROU Boncea Mihai 5

Atasament: Adresa__+_Raspusn__DSVSA.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MI twin MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DE MEDIU 7 SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, FA PROTECŢIE ŞI AMELIORARE MEDIU oi 5 623 / od 20 f TEL. 0256.408.366, A sSc2017-19337/ fi PĂ (7 > Bd. C.D.Loga nr. 1, 300030 Timi;oara, tel: +40 256 408 300, fax: +40 256 490 635 e-mail: primariatm(Qprimariann.ro, internet: www.primariatmm.ro Către, DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TIMIŞ Str. Martir Caceu Nr. 4, email: office-timis(Qansvsa.ro Prin adresa nr. 1898/04.08.2017 a S.C. Piețe S.A.Timişoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-19337/04.08.2017, solicită întocmirea unui Proiect de Hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea mutării provizorii a activității de comercializare a legumelor, fructelor şi a florilor din Piaţa Badea Cârţan în Piața Traian, ca urmare a lucrărilor de reparație- modernizare din Piaţa Badea Cârțan. Având în vedere cele prezentate mai sus, prin prezenta vă rugăm să ne comunicaţi dacă terenul pe care se află Piața Traian poate fi folosit provizoriu ca piață, în ce condiții. Răspunsul dumneavoastră vă rugăm să-l transmiteţi până în data de 25.08.2017 în atenția Direcţiei de Mediu, pe adresa de e-mail: adrian.bere(Oprimariatm.ro. Vă mulțumim pentru colaborare. _ DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, SEF SERVICIU, Adrian/fAmedeo BERA Cristian-Gabriel CĂRĂBAŞ CONSILIER, Victor Cătălin A CR Red. Dac. VCB 18.08.2017

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR cil CEE TITEI ZII ZA E DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR TIS SERVICIUL CATAGRAFIE, ÎNREGISTRARE, EVALUARE, TRACES din 23.08.2017 Oh bi -D8STR 08 sl CATRE, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECTIE SI AMELIORARE MEDIU E-mail victor.birdadprimariatarr Referitor la adresa dvs. din data de 18.08.2017, înregistrata la DSVSA Timiş sub nr.24628/18.08.2017, privind aprobarea mutarii provizorie a pietei de legume fructe si flori din Piata Badea Cartan in Piata Traian, va comunicam urmatoarele: .- DSVSA nu autorizeaza/inregistreaza pietele de tip provizoriu; -pietele agroalimentare sunt supuse autorizarii conform Ord.57/2010 ANSVSA BUCURESTI, cu modificarile si completarile ulterioare-NORMA SANITARA VETERINARA privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc proceseaza ,depoziteaza , transporta si /sau distribuie produse alimentare de origine animala, cap.lV, art.27, Il, pct.1. Pf SCI.ET Dr.Banda Viorel ra Ă Pagina | Adresa: Timişoara — Str, Surorile Martir Caceu Nr.4, Cod Poştal: 300585; Telefon/Fax: 0256-204.911 E-mail: office-timisQEansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro

Atasament: ATTEN5MC.pdf

ROMÂNIA EEE JUDEŢUL TIMIŞ | DIRECȚIA CLĂDIRI, MUNICIPIUL TIMIŞOARA ŞI DOTARI DIVERSE DIRECŢIA DE MEDIU 0) R A SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, AM PRIMIT AZI 2 Îh JA d PROTECŢIE ŞI AMELIORARE MEDIU TEL. 0256.408.366, SC2017-19337/21.08.2017 Bd. C.D.Loga nr. 1, 300030 Timi;oara, tel: +40 256 408 300, fax: +40 256 490 635 e-mail: Către, DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Prin adresa nr. 1898/04.08.2017 a S.C. Piețe S.A.Timişoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-19337/04.08.2017, solicită întocmirea unui Proiect de Hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea mutării provizorii a activității de comercializare a legumelor, fructelor şi a florilor din Piaţa Badea Cârțan în Piaţa Traian, ca urmare a lucrărilor de reparație- modernizare din Piața Badea Cârțan. Având în vedere cele prezentate mai sus, prin prezenta vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie extrasele CF actualizate pentru terenul pe care se află Piața Traina din Timişoara, identificat cu CF nr. 2, nr. Topo. 5743. Anexăm prezentei cererile pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş. Vă mulţumim pentru colaborare. DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI e Red. Dac. VCB 21.08.2017

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE Carte Funciară Nr. 419040 Timisoara 100050102336 A. Partea l. Descrierea imobilului TEREN Intravilan Nr. CF vechi:2 Adresa: Loc. Timisoara, Pta Traian, Jud. Timis Nr. 5. a N Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe Al Top: 5745 1.800 B. Partea ll. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 1803 / 13/07/1949 Act nr.0; B1 Întabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare,cumparare, Al schimb,unificare, donatie, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 1) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA OBSERVATII: (provenita din conversia CF 2) C. Partea III. SARCINI . Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Referințe drepturi reale de garanţie şi sarcini NU SUNT Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din2 Formulă

Carte Funciară Nr. 419040 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea | Teren Nr cadastral |Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe Top: 5745 7.800 * Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70, DETALII LINIARE IMOBIL Dita L Date referitoare la teren Lil fast ESTE, U Nr | Categorie [Intra | Suprafața x crt | folosință |vilan (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe 1 drum DA 7.800 - - 5745 Piata Traian Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. S-a achitat tariful de 260 RON, -Chitanta interna nr.5007548/22-08-2017 in suma de 260, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272. - Data soluționării, Asistent Registrator, Referent, 22-08-2017 CRISTI A,KAKUJA Data eliberării, AH (parafa şi semnătura) 2 o? + n a 2 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din2 Forrnular versiunea 1.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea funcționării provizorie până în data de 30.11.2017,

a activităţii serviciilor de piaţă (comerţ cu legume, fructe, flori) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian

1. Descrierea situatiei actuale Piața Badea Cârțan este piață agroalimentară, în care se își desfășoară activitatea atât producători

agricoli cât și comercianți. În forma actuală construcția nu este pe deplin funcțională, având în vedere curenții de aer care circulă sub cupola pieței atât în sezonul cald cât și în sezonul rece, fapt care conduce la un disconfort major atât pentru comercianți cât și pentru populație.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate În vederea îmbunătățirii condiților de desfășurare a activității de comercializare a produselor

agroa-alimentare din Piața Badea Cârțan, se vor executa lucrări de reamenajare ce constă în construirea de chioșcuri și a unei hale sub structura de acoperire existentă. Pe perioada derulării lucrărilor vor rămâne funcționale în Piața Badea Cârțan următoarele: complexul comercial, hala de lactate, două chioșcuri din vecinătatea complexului comercial și chioșcurile de flori.

3. Concluzii Pentru ca populaţia din zonă să nu fie afectată de închiderea Pieței Badea Cârțan pe perioada

lucrărilor de modernizare, se impune derularea activităţilor de comerţ într-o altă locaţie din apropiere. Astfel cel mai apropiat teren este cel din Piața Traian, care este înscris în CF nr. 419040 CF vechi nr. 2, Top 5745, în suprafață de 7800 mp, proprietar Primăria Municipiului Timişoara.

Urmare a celor prezentate mai sus, consider necesară și oportună aprobarea funcționarea provizorie până în data de 30.11.2017 a activității din Piața Badea Cârțan în Piața Traian.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Red. Dac. VCB 14.09.2017

Cod FO53- 01, Ver 3

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea funcționării provizorie până în data de 30.11.2017, a activităţii serviciilor de piaţă (comerţ cu legume, fructe, flori)

din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea funcționării provizorie până în data de 30.11.2017, a activităţii serviciilor de piaţă (comerţ cu legume, fructe, flori) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian,

Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 şi alin.2, lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată şi modificată; Precizăm că terenul pe care se află Piața Traian este înscris în CF nr. 419040 CF vechi nr. 2, Top 5745, în

suprafață de 7800 mp, proprietar Primăria Municipiului Timişoara. Precizăm că prin adresa nr. 24944/23.08.2017 a DSVSA Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului

Timișoara cu nr. CDM2017-385/28.08.2017 a comunicat faptul că aceștia nu autorizează/inregistrează piețe de tip provizorii;

Prin adresa nr. SC2017-19337/30.08.2017 Direcția Generale de Urbanism și Dezvoltare a comunicat faptul că în conformitate cu Planul Urbanistic Zonal „Piața Traian” aprobat prin HCL nr. 95/1998 preluat de PUG cu HCL nr. 131/2007- terenul în discuție se regăsește în zona de protecție a monumentelor istorice, (Fv2).

Având în vedere Avizul Favorabil al Direcției Județene pentru Cultură Timiș, nr. 3053/31.08.2017, înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDM2017-416/15.09.2017

Prin adresa nr. SC2017-19337/21.08.2017 Biroul Autorizare Activități Comereciale a comunicat faptul că în Piața Traian funcționează 2 terase sezoniere, activitatea acestora neavând influență în mutarea activității din Piața Badea Cârțan în Piața Traian.

Prin adresa nr. SC2017-19337/29.08.2017 Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse a comunicat faptul că în Piața Traian există un contract de închiriere cu o persoană juridică pentru o suprafață de 16 mp.

În concluzie, propunem aprobarea funcționării provizorie până în data de 30.11.2017, a activităţii

serviciilor de piaţă (comerţ cu legume, fructe, flori) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind

aprobarea funcționării provizorie până în data de 30.11.2017, a activităţii serviciilor de piaţă (comerţ cu legume, fructe, flori) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU SC2017- / 09.2017

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVESE

Mihai BONCEA

SEF SERVICIU, Cristian-Gabriel CĂRĂBAȘ

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE ARHITECT ȘEF

Emilian-Sorin CIURARIU

CONSILIER, Victor Cătălin BIRDA