keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 214/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara

30.05.2017

Hotararea Consiliului Local 214/30.05.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-007687/ 25.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 09/20.09.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 10/11.05.2017;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timis nr. 15/12.04.2017, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 3171/08.12.2016, adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 09/28.02.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI "OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara,, având ca beneficiar pe S.C. IULIUS TRUST S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 12.04/152//2016, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: pentru UTR 2:
- Zona M_4: regim de inaltime = 3S+D+P+26E+Er, H max=155m / Hc=140m;
- Zona M_2: regim de inaltime = 2S+D+P+10E+Et, H max=60m;
- Zona M_3: regim de inaltime = 2S+D+P+15E+Et, H max=95m;
- Zona M_1: regim de inaltime = 2S+D+P+3E+Etehnic, H max=32m;
- Zona M_v: regim de inaltime = 2S+D+Pp, H max=12m;
sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-002833/13.10.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 85%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.5, spaţii verzi de 15.00% din suprafaţa totală a parcelei.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Plan Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI "OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, alcătuit din 10 de parcele, în suprafaţă totală de 101435 mp, este:
ˇ Inscris in CF nr. 443622, Nr.cad. 443622, in suprafata de 2390 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosinţă, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăţilor ipotecate sau asupra oricărei părţi din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietăţile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
ˇ Inscris in CF nr. 443623, Nr.cad. 443623, in suprafata de 2809 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosinţă, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăţilor ipotecate sau asupra oricărei părţi din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietăţile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
ˇ Inscris in CF nr. 443624, Nr.cad. 443624, in suprafata de 2150 mp, proprietar United Business Center 2 Timisoara SRL - Interdicţii de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare în favoarea CEC BANK SA
ˇ Inscris in CF nr. 443625, Nr.cad. 443625, in suprafata de 46900 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosinţă, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăţilor ipotecate sau asupra oricărei părţi din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietăţile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
ˇ Inscris in CF nr. 443633, Nr.cad. 443633, în suprafata de 2782 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosinţă, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăţilor ipotecate sau asupra oricărei părţi din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietăţile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
ˇ Inscris in CF nr. 443634, Nr.cad. 443634, în suprafata de 2746 mp, proprietar SOCIETATEA "UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA" SRL;.........................
ˇ Inscris in CF nr. 418241, Nr.cad. 418241, in suprafata de 32299 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosinţă, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăţilor ipotecate sau asupra oricărei părţi din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietăţile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
ˇ Inscris in CF nr. 417877, Nr.cad. 417877, în suprafata de 628 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosinţă, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăţilor ipotecate sau asupra oricărei părţi din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietăţile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A..
ˇ Inscris in CF nr. 444727, Nr.cad. 444727, în suprafata de 2332 mp, proprietar SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL;
ˇ Inscris in CF nr. 444728, Nr.cad. 444728, în suprafata de 6399 mp, proprietar SOCIETATEA "UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA" SRL.
La documentatia Plan Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI "OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, au fost atasate urmatoarele acorduri notariale in vederea realizarii PUZ: nr. 3417/07.10.2016 - S.C. IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA S.R.L., - nr. 3418/07.10.2016 - S.C. IULIUS MALL TIMISOARA S.R.L., - nr. 3083/06.10.2016 - UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA S.R.L., - nr. 3084/06.10.2016 - UNITED BUSINESS CENTER 2 TIMISOARA S.R.L., - nr. 1459/17.05.2017 - UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA S.R.L.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism, în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI "OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltate U7rbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului;
- Beneficiarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Regulament_IT.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTA: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – Open Ville” - Modificare UTR 2

Strada A. Demetriade nr. 1, Timişoara, Judeţul Timiş

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. ROLUL R.L.U.

Articolul 1 – ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale şi de detaliu precum şi a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. 2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi amenajărilor aferente acestora. 3) Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori pentru autorizarea executării construcţiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 101435 mp, situat pe teritoriul municipiului Timişoara, în partea de centru – nord a teritoriului intravilan, pe str. A Demetriade nr. 1.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORARII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal: Legea nr.350/2001 privina amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată. Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 – DOMENIUL DE APLICARE Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa Reglementări urbanistice – zonificare. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcţionale.

1

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Articolul 3 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic. Articolul 4 - Zone construite protejate În zona nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 5 - Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

Articolul 6 - Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 7 - Asigurarea echipării edilitare Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, in sistem local, colectiv sau centralizat.

Articolul 8 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei. Condiţia de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei studiate sunt prevăzute în anexa 1 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

Articolul 9 - Procentul de ocupare a terenului In cazul prezentului regulament, se stabilesc:

UTR 1: POT maxim = 50% şi CUT maxim = 1,0 UTR 2: POT maxim = 85% şi CUT maxim = 3,5 UTR 3: POT maxim = 70% şi CUT maxim = 3,0 UTR 4: POT maxim = 70% şi CUT maxim = 3,0 UTR 5: POT maxim = 50% şi CUT maxim = 3,0 UTR 6: POT maxim = 50% şi CUT maxim = 1,0

Articolul 10 - Lucrări de utilitate publică Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 11 - Orientarea faţă de punctele cardinale Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism - RGU . Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord.

2

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

Articolul 12 - Amplasarea faţă de drumuri publice Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 13 - Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR Constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare (100m de-o parte şi de alta a căii ferate, masurata de la limita zonei cadastrale C.F.R.) in intravilan se autorizeaza cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA

Articolul 14 - Amplasarea faţă de aliniament In zona arterelor colectoare majore cladirile vor fi amplasate retrase cu minim 10,0 m fata de aliniamentul stradal. Amplasarea faţă de Inelul II a clădirilor se va face în limita zonei construibile, conform planşei 02 -Reglementari urbanistice.

Articolul 15 - Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa 02 -Reglementari urbanistice.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 16 - Accese carosabile Numărul şi configuraţia acceselor se determină în cadrul zonei studiate conform anexei 4 din Regulamentul general de urbanism - RGU . Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie. Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, direct sau prin servitute, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor şi protecţiei civile. În cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr- un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor.

Articolul 17 - Accese pietonale Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Articolul 18 - Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon. Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Articolul 19 - Realizarea de reţele edilitare Proprietarul / investitorul va fi obligat să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, de apă, canal, electricitate, gaz, telefon, etc, lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente, în conformitate cu Planul de acţiune din cadrul P.U.Z.. Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie, TV clablu) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admite in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor.

3

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI AL CONSTRUCTIILOR

Articolul 20 - Parcelarea Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

Articolul 21 - Înălţimea construcţiilor Înălţimea maximă admisibilă este 3S+D+P+26E+Er.

Articolul 22 - Aspectul exterior al construcţiilor Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin aspect ahitectural –conformare şi amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică , volumetrie şi aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă. Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor se vor tratate in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 23 - Parcaje Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism. Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice. Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluienta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. Parcajele ce se vor crea în spaţiile verzi de aliniament, între stradă şi trotuar, se vor executa obligatoriu din dale pe pat de balast.

Articolul 24 - Spaţii verzi şi plantate Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii vezi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 15% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spaţiu liber în jurul construcţiei. Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati. Este obligatorie amenajarea şi plantarea spaţiilor verzi aferente circulaţiilor carosabile şi a dotărilor edilitare comune. Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 8 locuri de parcare.

Articolul 25 - Împrejmuiri Dacă este cazul / împrejmuirile de tip transparent, cu înălţimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetaţie agăţătoare, etc.).Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie.

4

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de unităţi funcţionale:

MIXT - zonă comerţ, servicii, birouri - comerţ, servicii comerciale, servicii diverse, servicii sociale, colective şi personale, sedii ale unor companii şi firme, sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc., activităţi manufacturiere; hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc, sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizaţii culturale şi ştiinţifice, sucursale sau filiale ale unor unităţi financiar-bancare şi de asigurări), educaţie (institute de învăţământ cu caracter privat), sănătate şi asistenţă socială (dispensare, cabinete medicale, policlinici, farmacii, etc), birouri profesiuni liberale, lăcaşuri de cult; cultură (săli polivalente, edituri, cluburi, biblioteci), locuire colectivă / de servici; sport şi recreere în spaţii acoperite; parcaje la sol şi multietajate; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spaţii plantate – scuaruri.

C - Căi de comunicaţie: tramă stradală formată din străzi majore, străzi principale, străzi secundare, cu zonele aferente: trotuare, piste de biciclişti, zone verzi şi plantaţii de aliniament, parcări

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

MIXT - Zonă comerţ, servicii, birouri,

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale – comerţ, birouri, servicii de interes general, hoteluri, restaurante, recreere, lăcaşuri de cult

Articolul 2 Funcţiunea dominantă a unităţii: comerţ, servicii, birouri.

Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: locuinţe colective/ de servici – în cadrul clădirilor cu funcţiuni mixte, căi de comunicaţie, spaţii plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 4 Utilizări permise: - instituţii, servicii, comerţ, birouri; - sedii ale unor companii şi firme, servicii în diferite domenii; - sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; - lăcaşuri de cult; - comerţ cu amănuntul; - hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; - restaurante, baruri, cofetării, cafenele, alimentaţie publică, etc.; - construcţii pentru sănătate: dispensare, cabinete medicale, policlinici, farmacii. - locuinţe colective, locuinţe de servici – doar în cadrul imobilelor cu funcţiune mixtă / birouri.

Nu se realizează clădiri exclusiv rezidenţiale. - sport şi recreere în spaţii acoperite; - parcaje la sol, garaje supraterane şi subterane;

5

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; - spaţii plantate - scuaruri, locuri de joacă pentru copii; - construcţii cu caracter provizoriu - construcţii pentru echiparea tehnico-ediliară; - căi de acces carosabile şi pietonale; reţea stradală nouă, modernizare şi lărgire drumuri

existente.

Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii : Clădirile cu funcţiuni comerciale şi servicii vor avea la parterul orientat spre stradă / piaţă şi

spre traseele pietonale.

Articolul 6 Utilizări interzise: Se interzic următoarele utilizări:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; - depozitare en-gros; - staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini; - depozitări de materiale refolosibile; - platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

Articolul 7 Interdicţii definitive (permanente) de construire: - în zona de protecţie a staţiilor de reglare-măsurare (conform aviz instituţie deţinătoare), - pe culoarele rezervate amplasării reţelei de căi de comunicaţie (străzi majore, principale,

secundare) stabilite în PUZ.

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit: Articolul 8 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. -, depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

Articolul 9 Zone construite protejate Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural

construit, de interes national, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public: Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale – amplasarea construcţiilor este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice – amplasarea construcţiilor este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice – LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare-măsurare etc.).

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare – amplasarea construcţiilor este permisă cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se efectua, parţial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branşament de apă, racord la canalizare, branşament de gaz, racord la reţeaua electrică).

Articolul 13 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor – amplasarea construcţiilor cu funcţiune mixtă este permisă cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte funcţiuni (instituţii şi servicii, unităţi de producţie şi depozitare, căi de comunicaţie, spaţii plantate, agrement, sport, gospodărie

6

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

comunală, echipare edilitară).

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona mixtă se prevede următorii indici de ocupare a terenului, pe UTR:

UTR Subzona POT max CUT max Regimul maxim de înălţime H maxim (m)

UTR 1 M_v M_1 50% 1,0

2S+D+Pp 2S+D+P+3E+Etehnic/

5 32

UTR 2 M_4 M_3 M_2 M_1 M_v

85 % 3,5 3S+D+P+26E+Er 2S+D+P+15E+Etehnic 2S+D+P+10E+Etehnic 2S+D+P+3E+Etehnic/ 2S+D+Pp

155 / Hc=140 95 60 32 12

UTR 3 M_3 M_2 M_1 M_v

70% 3,0 2S+D+P+15E+2Er+Etehnic 2S+D+P+10E+Etehnic 2S+D+P+3E+Etehnic/ 2S+D+Pp

95 / Hc=80 60 32 5

UTR 4 M_2 70% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50

UTR 5 M_2 50% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50

UTR 6 M_1a 50% 1,0 P 5

Pentru subzona M_v se prevede POT= 10% (clădiri supraterane).

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică – clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: Articolul 16 Orientarea faţă de punctele cardinale - se va respecta orientarea corectă faţă de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3 din RGU şi OMS 119/2014.

Articolul 17 Amplasarea faţă de drumuri publice – clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

Articolul 18 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia CFR: cu avizul CFR SA.

Articolul 19 Amplasarea faţă de aeroporturi: nu este cazul.

Articolul 20 Amplasarea faţă de aliniament: In zona arterelor colectoare majore clădirile vor fi amplasate retrase cu minim. 10,0 m fata

de aliniamentul stradal. Amplasarea faţă de Inelul II a clădirilor se va face în limita zonei construibile, conform planşei 02 -Reglementari urbanistice.

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa în limita zonelor de implantare prevăzute în planşa 02

-Reglementari urbanistice. Se pot amplasa în afara zonelor de implantare prevăzute construcţii subterane, cu

respectarea limitei de proprietate şi construcţii provizorii (panouri, pavillioane ocazionale, etc.). Amplasarea construcţiilor pe acceaşi parcelă se recomandă a se face cu respectarea

normelor de însorire legale şi a OMS 119/2014.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: Articolul 22 Accese carosabile

7

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie.

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, direct sau prin servitute, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Articolul 23 Accese pietonale Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau

numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor

handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

Reguli cu privire la echiparea edilitară: Articolul 24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară – se va asigura racordării la reţelele publice de echipare edilitară pentru toate construcţiile, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz.

Articolul 25 Realizarea de reţele edilitare – autorizarea construcţiilor este permisă cu condiţia conectării la reţelele edilitare, o dată cu realizarea lor: branşament la reţeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branşament electric, branşament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor: Articolul 26 Parcelarea

Clădirile cu funcţiuni mixte pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

Articolul 27 Înălţimea construcţiilor În corelare cu zonificarea propusă şi cu limitele de implantare a clădirilor, înălţimea maximă

a clădirilor va fi: Zona M_4: Hmax = 155 m pentru regim de inaltime 3S+D+P+26E+Er/ Hcornisa=140 m Zona M_3: Hmax = 95 m pentru regim de inaltime 2S+D+P+15E+Et Zona M_2: Hmax = 60 m pentru regim de inaltime 2S+D+P+10E+Etehnic Zona M_2: Hmax = 50 m pentru regim de inaltime 2S+D+P+8E+Etehnic Zona M_1: Hmax = 32 m pentru regim de inaltime 2S+D+P+3E+Etehnic Zona M_1a: Hmax = 5 m pentru regim de inaltime S+D+P Zona M_v: Hmax = 12 m pentru regim de inaltime 2S+D+P

Articolul 28 Aspectul exterior al construcţiilor Clădirile vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri: Articolul 29 Parcaje

Parcaje – se vor asigura locuri de parcare pentru spaţiile cu funcţiuni complementare, proporţional cu suprafaţa şi destinaţia acestora, conform RGU.

Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor sau spaţiilor publice.

Articolul 30 Spaţii verzi şi plantate – spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 200 mp;

Articolul 31 Împrejmuiri – dacă este cazul / împrejmuirile de tip transparent, cu înălţimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetaţie agăţătoare, etc.).

8

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

C – căi de comunicaţie

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale - unitatea funcţională de căi de comunicaţie conţine C - subunitate funcţională a căilor de comunicaţie existente şi propuse.

Articolul 2 Funcţiunea dominantă a unităţii este de căi de comunicaţie rutiere existente şi propuse ( străzi principale, secundare).

Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: spaţii plantate, echipare edilitară, parcaje.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR :

Articolul 4 Utilizări permise – reţea stradală nouă, modernizare şi lărgire drumuri existente de exploatare, parcaje, trotuare, spaţii plantate, echipare edilitară.

Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii – în zona de protecţie a căii ferate (100 m de la limita cadastrală) şi în cazul subtraversărilor sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, cu avizul CFR SA.

Articolul 6 Interdicţii temporare – de construire: nu este cazul.

Articolul 7 Interdicţii definitive – de construire : nu este cazul.

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit: Articolul 8 Terenuri agricole din extravilan – nu este cazul.

Articolul 9 Terenuri agricole din intravilan – nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public: Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale – căile de comunicaţie se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice- caile de comunicatie se pot amplasa in zone neexpuse la riscuri tehnologice.

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare – căile de comunicaţie se vor amplasa cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor reţelelor de echipare edilitară necesare care vor deservi obiectivele din zonă.

Articolul 13 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor – căile de comunicaţie se pot amplasa cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte funcţiuni propuse prin PUZ.

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului : nu este cazul.

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică – la realizarea căilor de comunicaţie se va păstra un culoar de rezervă pentru amplasarea lucrărilor de utilitate publică - reţele edilitare. Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: Articolul 16 Orientarea faţă de punctele cardinale : nu este cazul.

Articolul 17 Amplasarea faţă de drumuri publice : nu este cazul.

Articolul 18 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR : cu avizul SNCFR.

Articolul 19 Amplasarea faţă de aeroporturi : nu e cazul.

Articolul 20 Amplasarea faţă de aliniament – se vor respecta profilurile transversale din PUZ .

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei – căile de comunicaţie se vor amplasa conform PUZ, astfel încât să se asigure accesul mijloacelor de intervenţie în interiorul parcelei.

9

PLAN URBANISTIC ZONAL – Modificare P.U.Z aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI – OpenVille” - Modificare UTR 2 Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: SC IULIUS TRUST SRL

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: Articolul 22 Accese carosabile – căile de comunicaţie se vor amplasa astfel încât să asigure accese carosabile la drumurile publice, directe sau cu servitute de trecere, pentru toate obiectivele.

Articolul 23 Accese pietonale – căile de comunicaţie se vor amplasa astfel încât să se asigure accese pietonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea edilitară: Articolul 24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară – căile de comunicaţie se vor amplasa astfel încât să se asigure posibilitatea racordării tuturor obiectivelor deservite la reţelele publice de echipare edilitară: alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz, telefonie.

Articolul 25 Realizarea de reţele edilitare – căile de comunicaţie se vor amplasa cu condiţia asigurării posibilităţii conectării la reţelele edilitare, o dată cu realizarea acestora.

Articolul 26 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare – căile de comunicaţie se vor amplasa cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor: Articolul 27 Parcelarea : nu este cazul.

Articolul 28 Înălţimea construcţiilor : nu este cazul.

Articolul 29 Aspectul exterior al construcţiilor: căile de comunicaţie vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri: Articolul 30 Parcaje – căile de comunicaţie vor beneficia de spaţii de parcare aferente, în funcţie de categorie, destinaţia construcţiilor adiacente şi de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

Articolul 31 Spaţii verzi şi plantate – căile de comunicaţie vor beneficia de necesarul de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţie şi capacitate, precum şi de plantaţii de aliniament.

Articolul 32 Împrejmuiri : nu este cazul.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

UTR 2 - se aplică prevederile din cadrul prezentului regulament.

Întocmit, Arh. Laura Mărculescu

10

Atasament: 011_Incadrare_zona.pdf

CLADIRI DE BIROURI - CBC Hmax = S+P+M+6E

Constructii pentru servicii- "Infrastructura Regionala de Afaceri si inovare in sectorul TI&C"-corp A cu regim de inaltime D+P+4E+Er si corp B cu regim de inaltime D+P (AC 2217/2010)

PUZ "CLADIRE DE BIROURI" - Alcatel Lucent Hmax = S+P+7E/Hc=37m

CLADIRE BIROURI Hmax =P+10E

PUZ "LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT, BIROURI"

Hmax 50 m / 3S+P+15E+Er

PUZ "SPATII COMERCIALE, BIROURI, SERVICII,UNITATI DE CAZARE SI

DOTARI AFERENTE" Hmax 60 M/ 2S+P+16E

PUZ "CLADIRE DE BIROURI" Hmax =3S+P+14E+Er

PUZ "CONSTRUCTIE CENTRU MULTIFUNCTIONAL, CENTRU COMERCIAL, LOCUINTE" Hmax = 2S+P+M+11E

CLADIRE DE BIROURI - DGFP Hmax = S+P+9E

PIATA UNIRII

PIATA LIBERTATII

PIATA VICTORIEI

PUZ "CAMPUS UNIVERSITAR"

PUZ in lucru (AO 9/19.06.2014) "Zona cu functiuni mixte: servicii, turism, locuinte colective, functiuni complementare" Hmax = 50m/ 2S+P+15E

CLADIRE DE BIROURI - FRUCTUS Hmax = 2S+P+M+13E+t

CETATE

CLADIRE DE BIROURI-BOSCH Hmax = S+D+P+9E

PUZ "Complex PARK PLAZA" Hmax = 72m/ 2S+P+17E+Et

PUZ in lucru (AO 11/04.06.2015) "Zona mixta: locuinte, servicii, birouri, comert Hmax = 53m/ 2S+P+12E Hmax = 133m/ 2S+P+29E+3Et

IULIUS MALL PUZ Zona mixta: comert, servicii, birouri "OPEN VILLE" (HCL 293/2015)

IULIUS MALL

Constructii existente - birouri, servicii

P.U.Z.-uri aprobate

LEGENDA

Limita zona studiata

INCADRARE IN ZONA

P.U.Z.-uri in lucru

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.04/152/2016 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A. Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

Arh. Laura Marculescu

0.11 INCADRARE IN ZONA

P.U.Z.

1

04.2017

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

INCADRARE IN ZONA

Atasament: 013_Trasee_circulatie.pdf

PIATA UNIRII

PIATA LIBERTATII

PIATA VICTORIEI

CETATE

P

P

P

P

IULIUS MALL PUZ Zona mixta: comert, servicii, birouri "OPEN VILLE" (HCL 293/2015)

Constructii existente - birouri, servicii

P.U.Z.-uri aprobate

LEGENDA

Limita zona studiata

TRASEE CIRCULATII

P.U.Z.-uri in lucru

Trasee pietonale existente / propuse

Piete publice

Profil transversal PT 23 (53m) - conform PUG Etapa 3Profil transversal PT 26 - conform PUG Etapa 3 Profil transversal PT 3 - conform PUG Etapa 3

Profil transversal PT 12 - conform PUG Etapa 3

P Profile transversale propuse prin PUG - etapa 3

Parcaje colective propuse - cu acces public

Traseu Inel II

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.04/152/2016 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A. Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

Arh. Laura Marculescu

0.13 TRASEE DE CIRCULATIE Trasee de circulatie. Profile

P.U.Z.

2

04.2017

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Proiect nr:

Str. Sf. Ap. Petru si Pavel nr.15

email: [email protected] Fax: 0356/410036,

WESTCosMun Tel. 0356/410035

TIMISOARA

ING. LINDA MUNTEANUSEF PROIECT

W2316

IASUL IMITA Pratil Transversal 12 -latime 27m II T.O EX) cil i
FRIPRIETATE AIE e) n E) MMA Zona SI pu) Le) LA) LA) ete SEC ) piese] LU 3.500 IO) EG) POOR PROPRIETATE PTC
Profil Transversal 3 -latime 27m
[otil 3 -leltine 272 E “Tiretuar Zona verde Treneport En POI Auf E ET | publls | = | ECO * 250" 3500 q 3.500 Soo) T 3.500 Pro) Lo ou) DOGG)
Protil Transversal 26 -latime 26m JNA LEA | 9 Nil ti on DI oa i Di on br EXIL EI EI)
Protil Iransversal 26 latine 25m
a E i Ut o Do os a ot at Ca ti i on Do n o nl o o 2.000 FE] FI] ET E E ET) 2.000 2.000 53.000 TITS
SR m _ E : E | i E = , mn m = Bo: Zona ici) Ata Zen ab Suc o) NI ro: io 35) Auto Po) Zona SE Auto Zona verile | Trefuar | Btelaefa | Zona verile zonale) NI: Lira) STOC OREI 05) 2500 " 300 ” 200 ” 2000 “1500” 2000 " ES) ESTI) ET) 3500 i 3.500 REZ OO IE COT SOTIE OTET EI o ET TIET SII TA E SEI

Atasament: CN_E01_Plan_amplasare_posturi_trafo_si_puncte_conexiune_complex_Openville.pdf

C IR

C U

L A

T IE

2 7 .6

0

K .D

.H 0 3

A :

m

2

M

A G

A Z

IN

233.68

T 1 .D

.M

1

A

:

m

2

M

A G

A Z

IN

2 6 3 .2

2

K 0 1

A :

m

2

M

A G

A Z

IN

3 1 7 .3

1

K

0 2

A :

m

2

MONDEX B

A 3 6

S : 1

5 .2

5

m

2

BCR B

A 3 7

S : 9

8 .2

4

m

2

OPTIBLU B

A 3 8

S : 1

0 0 .3

9 m

2

MAC Cosmetics B

A 3 9

S : 4

9 .8

0 m

2 GALLPRINT

B A

4 0

S : 4

6 .4

9 m

2

SHOP B

A 3 6

S : 2

3 .1

2

m

2

H&M B

A

2

S : 8

8 7 .3

0

S to

ta l: 2

,3 1 3 .6

6 m

2

m

2

T E

H N

IC

6 6 .3

1

G

.D .T

0 1

A :

m

2

T E

H N

IC

4 .6

8

G

.D .T

0 2

A :

m

2

C IR

C U

L A

T IE

2 1 6 .5

5

G

.D

.H

0 1

A :

m

2

C IR

C U

L A

T IE

2 3 9 .2

1

G

.D .H

0 2

A :

m

2

C IR

C U

L A

T IE

4 8 1 .8

0

G

.D .H

0 4

A

:

m

2

T E

H N

IC

1 2 .9

4

G

.D

.T 0 3 A

C

S

A :

m

2

T E

H N

IC

1 2 .9

3

G .D

.T 0 4 E

L

A :

m

2

C U

R T

E IN

T E

R IO

A R

A

1 ,0

1 9 .4

5

G .D

.0 1

A :

m

2

C IR

C U

L A

T IE

2 3 5 .6

6

G

.D .H

0 3

A :

m

2

M

A G

A Z

IN

7 4 1 .9

6

G 0 3

A

:

m

2

M

A G

A Z

IN

6 0 6 .3

7

G 0 7

A :

m

2

M

A G

A Z

IN

7 3 0 .9

1

G

0 2

A :

m

2

M

A G

A Z

IN

2 9 3 .7

0

G

0 1

A :

m

2

M

A G

A Z

IN

5 9 5 .1

9

G 0 6

A

:

m

2

M

A G

A Z

IN

1 ,9

3 6 .7

5

G

0 4

A :

m

2

M

A G

A Z

IN

9 7 .0

9

G 0 5

A

:

m

2

M

A G

A Z

IN

3 5 8 .7

1

G 0 8

A :

m

2

G

R U

P S

A N

IT A

R

8 0 .7

4

G

.D

.G

S B

A :

m

2

C IR

C U

L A

T IE

1 ,1

7 3 .2

2

K .D

.H 0 1

A

:

m

2

C IR

C U

L A

T IE

3 6 .2

7

K .D

.S 0 1

A

:

m

2

C IR

C U

L A

T IE

1 1 .8

0

K .D

.H 0 4

A :

m

2

C IR

C U

L A

T IE

1 4 4 .4

4

G

.D .H

0 5

A :

m

2

G

R U

P S

A N

IT A

R

8 0 .3

1

G .D

.G S

F

A :

m

2

M

A G

A Z

IN

2 1 3 .0

7

K 0 3

A :

m

2

H - D

E M

IS O

L

2 ,0

8 9 .7

0

A :

m

2

C U

R T

E D

E S

E R

V IC

IU

2 2 5 .8

3

A :

m

2

H - B

IR O

U R

I

1 7 2 .8

8

A :

m

2

C IR

C U

L A

T II

2 3 6 .9

1

A

:

m

2

0 .8

6 m

2

P b

-5

P b

-5

P b

-6

P b

-6

P b

-F '

P b

-R

P b

3

P a -5

P a -5

P a -6

P a -6

P a -7

P a -7

P a -7

'

P a - 7 '

P a -8

P a -8

P a -9

P a -9

P a -1

0

P a -1

0

P a -1

1

P

a - 1 1

P a -1

2

P a -1

2

P a -1

3

P a -1

3

P a -1

4

P a -1

4

P a -1

5

P a -1

8

P a -1

8

P a -1

9

P a -1

9

P a -E

'

P a -F

P a -G

P a -H

P a -I

P a -1

9 '

P a -2

0

P a -2

1

P

a - 2 2

P a -2

4

P a -2

5

P a -1

4 '

P a -1

4 '

P a -1

5

P a -1

7

P a -1

5

P a -2

P a -3

P a -4

P a -1

P b

-0

P b

-F

T -C

T 1 -A

8

T 1 -A

'

T 1 -A

'

T 1 -B

'

T 1 -B

'

T 1 -B

"

T 1 -B

"

T 5 -1

2 T 5 - 1 2

T 5 - 1 3 '

T 5 -1

3 '

T 5 -1

3 T 5 - 1 3

T 5 -E

T 5 -7

T 5 -7

T 5 -8

T 5 -8

T 5 -9

T 5 -1

0

T 5 -1

1

T 5 -1

1

T 5 - 1 0

T 5 -9

T 5 -D

T 5 - D

U 4 -2

U 4 -2

U 4 -5

U 4 -5

J -1

J -1

J -3

J - 3

J - 5

J -5

J -6

'

J -6

'

J -8

J -8

J -1

0

U 4 -E

U 4 -E

U 4 -D

U

4 - D

U 4 -C

U

4 - C

U 4 -B

U 4 -B

U 4 -A

U 4 -A

J -C

J -F

J -A

J - A

U

4 - G

U

4 -G

P a -1

5

R 4

.1 0

R

1 .9

5

R

1 .9

5

s u b tra

v e rs

a re

tu n e l

s u b tra

v e rs

a re

tu n e l

s u b tra

v e rs

a re

tu n e l

P A

R C

A J A

T U

N E

L

C O

R P

I

P A

R C

A J B

H P

A M

A N

T 2

m

H P

A M

A N

T 0

,8 0 m

H P

A M

A N

T 2

m

H P

A M

A N

T 2

m

P b

- A

P b

-B

P b

-9

P b

-1

P b

-1

P b

-1 2

P b

-1 2

P b

-3

P b

-3

P b

-4

P b

-4

P b

-C

P b

-D

P b

-E

P b

-G

P b

-H

P b

-I

P b

-J

P b

-K

P b

-K '

P b

-L

P b

-M

P

b - N

P b

-N

P b

-O

P

b - P

P a -C

P a -D

P a -2

3

F -C

F -A

F -A

F -B

F -B

T 1 -A

T 1 -A

T 1 -B

T 1 -B

E -N

E

- N

E -O

E -O

E -M

E -M

E - L

E - L

E -K

E -K

E -J

E -I

E -H

E -G

E -F

E -F

E -E

E -E

E -D

E -D

E -C

E -C

E

- B

E

- B

E -A

E -A

E - J

E -I

E

- H

E -G

E -1

4

1 7 2 3 /2

/1 /1

/1 /1

/a

1 7 2 3 /2

/1 /1

/1 /1

/b /1

/a -

1 7 2 3 /2

/1 /1

/2 /a

/1 /a

/2

428373

1 7 2 3 /2

/3 /3

S

o

s

i r e

2

x

f e

e

d

e

r i a

l i m

e

n

t a

r e

P

C

1

C

l a

d

i r e

M

A

l i m

e

n

t a

r e

0

. 4

k

V

d

i n

T

G

D

I u

l i u

s

M

a

l l

e

x

i s

t e

n

t

P

i n

s

t a

l a

t a

=

6

5

0

k

W

P

m

a

x

s

i m

u

t a

n

a

b

s

. =

2

5

0

k

W

POST TRAFO PT8 UBC5+E2

3x2000 kVA 20/0.4kV alim entat din PC2

Pinstalata =7500 kW

Pmaxabsorbita=4500 kW

P

O

S

T

T

R

A

F

O

P

T

1

0

I

N

T

E

R

N

U

B

C

1

3

x

1

2

5

0

0

k

V

A

2

0

/

0

.

4

k

V

a

l

i

m

e

n

t

a

t

d

i

n

P

C

2

POST TRAFO

PT7.1 UBC6

20/0.4k V

3x1250 0 KVA a

limenta t din PC

2

Pinstalat a=2700 k

W

Pmaxabso rbita=1800

kW

Cam era tablouri electrice joasa

tensiune alimentare consumatori

cladire E2 alimentate din TGD PT 7

Consumatori electrici cladire A se vor alimenta din TGD UBC 3

Electrical consumer from building A will be supplied from LVDB UBC 3

POS T TR

AFO PT

9 C LAD

IRI F+E

1

20/0 .4kV

3x1 000

KV A al

ime ntat

din PC

1

Pins talat

a=22 00 k

W

Pabs orbit

a=16 00 kW

OPENVILLE PC2

Medium Voltage Connection Point 2 PC2

Punct conexiune 20 kV complex OpenVille Tm

Pmaxabsorbita=7MW

P

O

S

T

T

R

A

F

O

P

T

1

0

I

N

T

E

R

N

U

B

C

1

a

l

i

m

e

n

t

a

t

d

i

n

P

C

2

P

i

n

s

t

a

l

a

t

a

P

T

1

0

=

2

7

0

0

k

W

P

m

a

x

s

i

m

u

t

a

n

a

b

s

.

=

1

9

0

0

k

W

Cam era tablouri electrice joasa

tensiune alim entare consum

atori

cladire UBC5 alim entate din TGD

PT7

POST TRAFO PT7.2 CLADIRE UBC6 pt AUCHAN

20/0.4kV 2x1600 kVA alimentat din PC2

Pinstalata=2600 kW

Pmaxabsorbita=2000kW

O

P

E

N

V

I L

L

E

P

C

1

M

e

d

i u

m

V

o

l t a

g

e

C

o

n

n

e

c

t i o

n

P

o

i n

t 1

P

C

1

P

u

n

c

t c

o

n

e

x

i u

n

e

2

0

k

V

c

o

m

p

l e

x

O

p

e

n

V

i l l e

T

m

P

m

a

x

a

b

s

o

r b

i t a

=

8

. 5

M

W

P

O

S

T

T

R

A

F

O

P

T

1

I N

T

E

R

N

C

L

A

D

I R

E

U

B

C

2

2

0

/ 0

. 4

k

V

3

x

1

2

5

0

K

V

A

a

l i m

e

n

t a

t

d

i n

P

C

1

P

i n

s

t a

l a

t a

=

3

6

0

0

k

W

P

a

b

s

o

r b

i t a

=

2

3

0

0

k

W

P

O

S

T

T

R

A

F

O

P

T

3

I N

T

E

R

N

C

L

A

D

I R

E

U

B

C

0

2

0

/ 0

. 4

k

V

4

x

2

0

0

0

K

V

A

a

l i m

e

n

t a

t

d

i n

P

C

1

P

i n

s

t a

l a

t a

=

7

1

0

0

k

W

P

a

b

s

o

r b

i t a

=

5

0

0

0

k

W

POST TRAFO PT6 CLADIRE T4

20/0.4kV 3x1000 kVA alimentat din PC1

Pinstalata=3000 kW

Pmaxabsorbita=1800kW

POS T TR

AFO PT2

CLA DIR

E G

20/ 0.4k

V 3x 100

0 KV A al

imen tat d

in P C1

Pabs orbit

a=21 00 kW

P O

S T

T R

A F

O P

T 4 C

L A

D IR

E U

B C

4

2 0 /0

.4 kV

3 x1

2 5 0 kV

A a

lim

e n ta

t d in

P C

1

P instalata=4000 kW

P m

axabsorbita=2500kW

POST TRAFO PT10 UBC3

2x1250 kVA 20/0.4kV alim entat din PC2

Pinstalata =2600 kW

Pmaxabsorbita=1500 kW

LEGENDA

Indicator pt post transformare

compus din camera celule medie tensiune

boxe transformatoare

camera tablouri joasa tensiune

suprafata aferenta aprox 150 mp

Indicator pt punct de conexiune

compus din camera celule medie tensiune ENEL

camera celule medie tensiune OpenVille

suprafata aferenta aprox 100 mp

Indicator pt camera tablouri electrice

joasa tensiune

suprafata aferenta aprox 50 mp

Indicator pt cladiri alimentate cu energie

electrica din mall existent

S.C.IULIUS TRUST S.R.L.

Timisoara S.C. C&N ELECTROPROIECT CONSULTING S.R.L.

str. DECEBAL nr 54 BRASOV

Tel. 0040 268 315319

Fax. 0040 268 315319

E-Mail [email protected]

Plansa nr.

Denumire:

Layout A0

Scara:1:1000

aprilie 2017

Pr. nr.

Plan nr.

Titlu proiect:

Titlu plan :

Beneficiar:

Data:

Rev:

00

ARHITECTURA: SC PILOT TEAM SRL :

Amplasament:

Verificator :

Nume Cerin a

Referat nr.__________/_____________

Semn tura

Faza:

Proiectat

Verificat

143/2014

Desenat

ModificariIndex Data Semnatura

Lucrari electrice

PUZ

CN_E02

ing. Ovidiu Cretu

ing. Norbert Nika

Aprobat

ing. Norbert Nika

01 02 03

ing. Ovidiu Cretu

Modificare PUZ aprobat prin HCL 293 /2015 "

ZONA MIXTA : COMERT, SERVCII, BIROURI

-OPENVILLE"-Modificare UTR 2

arh. Laura Marculescu

Atasament: 012_Incadrare_PUG.pdf

INCADRARE IN PUG

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.04/152/2016 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A. Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

Arh. Laura Marculescu

0.12 INCADRARE IN P.U.G

/PUG Etapa 3 - Propuneri preliminare

P.U.Z.

1

04.2017

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

PUG - Etapa 3 - Propunerile preliminare

LEGENDA

Limita zona studiata

Limita UTR 2

Limita zona studiata

STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE =——| MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI —_ E | TRASEE PIETONALE MAJORE | INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = => PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU — REGLEMENTARI ONE. PROTEJATE Cl RE ZONE PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. =) ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO ZONA DE PROŢECȚIE SI SERVITUTE A. 8) OR DE CENA ETERA ORE DE EUR ma TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA BE LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE | | | | | | [ INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA - LAAPROBARE PUZ /PUD

Atasament: 06_PUZ_IMC_Circulatii.pdf

-6.65=86.66

D1+2+P+1E

D1+2+P+1E

D1+2+P+1E

D+ET.3

D+P

D+P+2

D+P+2

D+P+1

D+P+1

D+P+2

D+P+1

D+P+2

D+P+2

D+P+2

D+P+2

D+P+1

+11.07

+11.23

+14.22

+14.22

+0.85

-3.02

+7.87

+7.87

+14.22

+17.87

+17.87

+14.22

+13.25

+7.95 -5.45

+14.75

-6.65

-4.05 -4.90

+16.40

+18.23

+15.13

+24.70 +3.61

+20.28

+15.13

+16.10

+15.13

+15.13

+20.15

+29.50

+3.61

+18.30

+19.30

+15.25

+15.25

+15.55

+27.15

+23.80

+16.90

+18.23+18.23

+18.23

+18.55

+16.45

-5.15

-4.15

H S+D+P+1E

J D+P+1E+4Er

UBC 4 S+D+P+10E

UBC 6 S+D+P+10E

E S+D+P+2E

HOTEL 2S+D+P+15E+2Er

G D+P+Et

K D+P+2E

L D+P+1E+Et

UBC 1 S+D+P+10E

S+D+P+1E

N S+D+P+10E+Eth

-5.50

-0.05

-4.10

-4.75

-3.80

-0.05

-0.05

-0.05

-5.45

-6.65

-5.05

P

-4.75

-4.30

-4.30

-4.95

-4.95

-4.95

-4.95

-5.05

-5.00

-5.85

-6.65

-5.85

-5.85

-0.35

-5.50 -5.45

-0.05

-5.85

-3.30

-3.45

-0.05

-5.85

-5.10

TAXI

TAXI

BUS

BUS

BUS

BUS

-5.05

T4 S+D+P+4E

UBC3 2S+D+P+14E+Et

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

INT RA

RE A Z

AN EL

OR

STR. TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

STR. PICT

OR Z AICU

C ALEA AR

AD U

LU I

-4.75

-5.50

-0.05

-3.00

-4.50

-5.50

D1+2+P+1E

D+P+1E

2S+D+P+2E

2S+D+P+1E

2S+D+P+11E

D+P

D+P+1E

D+P+1E D+P

D+P+1E

D+P+1E

2S+D

D+P+1E

S+D+P

S+D+P+E1

D S+D+P+1E+Er

UBC 5 S+D+P+10E+1Er

M D+P+4E

UBC 2 S+D+P+10E+Er

I1 D+P

P+1E

1725

1715

1720

1720/2/1

1723/3

1720/1/1

1720/1/1/2

1716

1700

S+P+10E+Eth

I2 D+P

UBC 0 3S+D+P+26E+Er

C ALEA AR

AD U

LU I

S+D1+D2+P

P Hmax=95m fata de CTS

Hmax=12m fata de cota dala

Hmax=12m fata de cota dala

ab ab

ab ab

ab

BLO C

D E LO

C U

IN TE

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

20.00

20.00

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

4.30

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+

CAMPUS UNIVERSITAR P.U.Z. aprobat HCL 321/2007, HCL 417/2008Extind

re Str. A.De metriade - P

TT 23 / 53 m .

24.2

50 .0

Centru comercial "Galeria 1"

HCL 503/2015 Regim inaltime max = 2S+P+17E+Et Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

linii cale ferat a

LES

LES

LES

LES

LES

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Euro pei

nr.top.1723/2/3/1/1

Extindre Str. A .Demetriade -

PTT 23 / 53 m .

24.0

S=710mp

nr.top.1722/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

S=2376mp

Top1 700/

1/4/2

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1702 /1/1/d

/3

1693/ 2,169

9/2,17 00/1/1

,1701 /1,

1702/ 1/1/c

Top. 1693

/1/2

S.C. BANA

T TIP O S.R

.L.

S.C. FACT

O ITO BOX

O S.R .L.

CALE FER

ATA 100 O

RSOV A-TIM

ISOA RA N

ORD km 572

+2

km 5 72+3

S.C. ALE

NIA ARE

NA S .R.L.

MUN ICIP

IUL T IMIS

OAR A

PIZZ A

POL I

CALE FERAT A 100 ORSO

VA-TIMISOA RA NORD

CALE FER ATA 100 O

RSOVA-TIM ISOARA NO

RD

CALE FERA TA 100 ORS

OVA-TIMISO ARA NORD

PARCARE SUPRATERANA D+P+4E

(AC nr. 307/2016)

100.0 zona de protectie

20.0

zona de siguranta

CALEA CIRCU

MVALA TIUNII

CALEA TORONTALULUI

STR. PICT

OR Z AICU

ST R

. P O

PA S

AP C

A

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10P+10 P+10

P+8

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+8

P+8

P+8

P+10

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+4

P+4

P+4 P+4

P+8

P

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P

P

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

C alea Aradului

Piata Consiliul Euro pei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

nr.top.443365 S= 21816 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722

nr.top.1722

Str. Demetriade nr.top. 1718

nr.top. 1717 lini CF

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat CF 428374, nr.cad.428374

S=3758 mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI - RTV

TIMISOARA CF 438306, nr.top.1723/2/2

S=1100mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2 S=853mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A. CF 441580, nr.top. 441580

S=15375 mp SC AGN GROUP SRL

CF 400784, nr.cad.400784 S=830mp

nr. cad. 443634 CF nr.443634 S=2746mp

nr.cad. 443633 CF nr. 443633 S=2782mp

nr.cad. 417877 CF nr. 417877 S=628 mp

nr.cad. 438492 CF nr. 438492 S=8731mp

nr.cad. 418241 CF nr. 418241 S=32299mp

nr.cad. 443624 CF nr. 443624 S=2150mp

nr.cad. 443622 CF nr. 443622 S=2390mpnr.cad. 443623

CF nr. 443623 S=2809mp

nr.cad. 443625 CF nr. 443625 S=46900mp

117.61m

2.82m

48.01m 2.82m67.36m

67.81m

99.13m15 .7

7m

39 .4

8m

39 .4

0m 4.

64 m

8. 04

m 17

.5 2m

54 .2

5m

13 4.

23 m

45.18m

74.18m

30 .7

7m

65.00m

30 .7

7m

14.16m 30.69m

15.31m 9.93m

92.80m

45.91m

8. 45

m

10 4.

08 m

85 .7

5m

1 2

34 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23 24

25

26

27

28

29

UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA SRL

UNITED BUSINESS CENTER 2

TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

Statul Roman - adm. op. SC TIMCON SA

nr.top.443366 S= 1132 mp

KM572

Z1 89.280

Z2 89.194

Z3 89.144

Z4 89.489

Z5 89.818

IM1 89.878

AD7 87.931

BA1 90.282

BV1 89.632

BV7 88.328

BV10 91.436

AD6 88.671

BV6 88.445

BV3 89.510

BV4 89.655

BV 2

89. 385

IM2 89.979

M1 89.120

C1- constructii pentru comert, servicii, birouri, regim

Sp+D+P+10E+Et

66

6 89.68

64

4

89.46 4 89.49

4

89.54 6

89.64

6

89.84

6 89.94

6

90.00

6 90.06

6

90.15 16C

6

13

4 89.61 6 89.72

25 89.61

17

89.31

489.45 6

89.57

9 89.58

89.59

999 9

89.61

4 89.49

6 89.58

4 89.41

4

89.52 4 89.44 4 89.33

25

89.31

4 89.30 4 89.41

4 89.44 4 89.54

4 89.47 4

89.62

4 89.62 4 89.7316C 89.63

4

89.67 4 89.79

4 89.69

4

89.65 4 89.77

16C

89.72

44

4

89.76 4 89.89

4 4 89.744 89.80

4

89.74 489.85

44

4 4

89.79 4

89.82

44 4

4 89.86 4 89.97

4

89.88 6

89.9117 89.864 89.90

4

89.93 4 89.94 4 90.01

6 90.00

13 90.04

21V 89.89

4

89.92 4 90.01

6 90.02

29 44

23 90.17 23

90.20

22 90.02

23 90.13

44

4 90.00

4

90.12

44 38

4 89.98

4 90.11

38 90.06

4 90.05 4 90.15

4 90.02 4 90.13

17 89.93

13

90.12

38 90.13

4 90.04 6

90.12

17

89.90 4 90.16 4 90.23

48

90.31

4 90.15 4 90.274

90.15 4

90.24

13 90.32

4 89.90

6 90.17

16C 444

4417

22

90.25

16C

90.01

18A 90.21

4

90.02 6 90.22

4 90.16 4 90.23

48

90.26 4

90.25 4

90.154 90.11 6

90.254 90.07 4

90.2613 90.26

6 90.26

6 90.27

6 90.28

6 90.28 43 90.28

90.38

43 90.30

6

4 90.26 4

90.11

25 90.13

44 48 90.32

44

13

90.37

1329 4

90.20 4

90.27

44

44 44

44 4 90.26

44 90.32 38

9 90.14

9

90.10 9 90.14

89.9889.9689.9789.9889.98

11

1329

44 17

4

89.84 6 89.98

13 90.076

89.9318A

89.95

16C

89.92

4 89.87

4 90.01

17

89.85

6

89.99 13

89.97

29

89.95 18A

89.96

22 89.996

89.95 136

89.96 4

89.90 25

89.96

4 90.04 4

90.14

13 90.14

4425 90.074

90.04 4

90.18

16

90.16

6 90.15

6

90.25

6

90.18 4 90.14

6 90.26

13

6 90.27

6 90.29

6

90.28

6

90.30

29

90.33

64 4 90.204

90.38

4

90.24

6

90.38

16

90.22

4 90.23

4

90.30

4 44

38

13 4 90.21 4

90.30

44

44 29

90.33

4 90.20

4

6

90.22

18 90.22

4 90.00 6

90.05

64

90.02

38 4

4

89.93 4 90.07 46

46

4 89.97

17 89.89

4

89.88 4

90.00

25

89.97

4

90.10 4

90.23

4

44 29

90.30 18

13 90.26

4 90.24 4 90.28

4 90.15 4

90.25

13

90.28

18 90.29

4 90.23

4

90.19

29

90.31

4 90.21 4

90.35

4 90.20 4

90.35

38 90.38

4 90.234 90.36

25 90.18

17 90.03

13

90.31

34 34 90.25 34 90.22

294

90.15 4

90.32 4 90.16 4

90.22

4 90.09 4

90.19

4

90.11

4

90.19

4

90.18 4 90.2816

C 29

44 4 90.2744

90.25

38

4 90.24 4

90.40

2944

44 4 44

13 4 90.16

4

90.33

29 90.35

6 90.07

6 90.29

6 90.15

29

1

90.16 1

90.15 1 90.15

6 90.1113

90.14

44

16C

90.19

25 90.18

16C

89.98

4 90.0913

90.17

44 4 417

16C

89.98

13

90.21

4 90.04

4 90.20

16C

90.02

25 90.21

4

90.04

4

90.17

13 90.18

44

90.02 4 90.14

6 90.16

17

89.96

90.70

8

8

8

8

8

8

8

8

1 90.30 1 90.29 1

90.30

6 4 89.96 4

6 89.93

17

89.7525 89.85

4

89.85

4 89.96

6 89.94

6 89.9916C

89.95 25

90.00

17

89.98

16C

90.23

38 90.51

26 90.586 90.60

4 90.51

4

90.40

25

90.57

17

90.39 4 90.43 4

90.54

6 90.60

13 90.42

1390.27

4 90.14

4 90.24 6 90.29 16C

90.11

17

89.98

13 90.12

4 89.93

4 89.92

4

89.97

6 90.02

4

89.89 6

89.95

4 89.92

4 90.06

13

89.99

4 89.794 89.89

6

89.91

13 89.89

17 89.65

16C

89.74 13 89.83

689.89 4 89.80 4 89.73

1

90.07 1

90.08

CC

TT

CC

AA

CC

AA

AA

CC

CC

C

CC

TT

TT

VVAA

TT

AA

AA

T

A

A

V

A

A

A

A

A

A A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

89.84

90.15

90.02

89.9589.95 90.13

90.02

89.95

89.9989.99

90.1590.15

90.09

90.0590.05

89.97

90.0390.03

90.0290.02

90.1390.13 90.36

90.6490.64

90.17

90.36

90.0590.05

90.1990.19

90.1090.10

90.1190.11

90.19

90.58

90.6190.61 90.4190.41

90.1590.15

90.1190.11

89.96 90.1090.10

89.8789.87

89.8589.85

89.99

90.0190.01 90.0590.05

89.8689.86

89.7389.73

89.8289.82 90.0790.07 90.1490.14

89.9789.97

90.0190.01

89.8389.83

90.0390.03

90.0190.01 89.8589.85

89.97

89.95

90.1390.13

89.9189.91

89.95

90.3590.35

90.32

89.87

89.92

90.1490.14

90.0290.02

89.87 89.8389.83

90.0190.01 90.0390.03

89.8489.84

89.9489.94

89.9289.92

89.89

89.82

89.8489.84

89.9889.9890.1790.17 90.21

90.08

90.08 90.04

90.02

89.90

89.94

89.77

90.09

90.16 90.29

90.10 90.26

90.10

90.28

90.14

90.04 89.90

89.93

89.85 89.85

89.76

89.72

89.92 89.94

89.83

89.83

89.90

89.93

89.97989.979

89.735

89.87189.871

89.78889.788

89.870

89.836

89.754 89.91489.914

89.66889.668

89.552

89.570

89.640

89.52489.524

89.505

89.52689.526 89.677

89.549

89.99889.998

89.527 89.75389.753

89.84989.849

89.76689.766

89.865

89.78089.78089.80689.806 89.77289.772

89.856

89.928

89.75289.752

89.81789.817

89.83389.833

89.81589.815

89.56289.562

89.75589.755

89.54889.548

89.65689.656

89.62289.622

89.59289.592

89.32589.325

89.709 89.74989.749 89.64389.643

89.419 89.47089.470

89.597

89.482

89.64989.649

89.57989.579

89.64289.642

89.65789.657

89.68289.682

89.632 89.79789.797

90.16190.16189.72789.727

89.89589.895

89.688

89.50189.501 89.72789.727

89.60489.604

89.85689.856

89.81089.810

89.61989.619 89.69589.695

89.84189.841

89.82289.822 89.69489.694 89.72089.720

89.68289.87889.878 89.99389.993

89.950

89.88589.885

89.60389.603

89.879

90.00790.007

89.834

90.02390.023

89.76389.763 89.861

89.517

89.511

90.57390.573

89.43489.434

89.62889.628

90.09790.097

89.478 89.57089.570

89.855

89.54289.542

89.78189.781

89.901

89.64689.646

90.010

90.065

90.540

90.805

90.201

90.871 90.322

90.148 89.904

89.870

89.885

89.779

89.754

89.798

89.801

89.823

90.008

90.13890.137 89.994

90.039

90.039

90.006 89.918

90.001

89.87489.874

89.745

89.727

89.712

89.781

89.752

89.693

90.047

91.569

89.470

89.743

89.634

89.786

89.644

89.554

89.587

89.595

89.615

89.529

89.712

89.795

89.666

89.470

89.700 89.534

89.697

89.775

89.546

89.518 89.557

89.430

89.553

89.570

89.604

89.786

89.848

89.801

89.695

89.581

89.647

90.623

91.452

90.278

89.476

89.473 89.49889.498

89.505

89.618

89.551

89.619

89.605

89.640

89.515

89.460

89.527

89.693

89.535

89.464

89.527

89.639

89.599

89.428

89.449

89.516 89.518

89.311

89.667

89.462 89.359

89.280

89.349

89.418

89.340

89.496

89.516

91.330

90.017

90.109 91.590

90.129

91.643

89.95190.07391.172 90.279

90.18790.184 90.361

90.724 90.751

90.850

90.677

90.889

90.716

90.513

90.647 90.746

90.65590.749

T

89.90

89.99

90.15

90.18 89.90

90.07

89.91

89.82

89.79

90.18

89.90

90.07

90.01 89.84

89.85

T

89.89

90.24

89.91

89.88

89.91

90.26

94.41

C

89.99 C

89.92

89.52

89.60

89.68

89.69

89.73

89.5489.78

89.77

89.87

90.11

89.96

89.89

90.04

89.82

89.72

89.60

89.59

89.54

89.57

89.58

89.49

89.47

89.46

89.46

89.53

89.6790.0990.07

89.43

89.54

89.48

90.43

89.87

89.49

89.47

89.53

89.58

89.6489.64

89.49

89.51

90.00

90.11

90.17

90.07

90.34 90.27

90.10

89.9990.0690.06

T

89.94

89.98 90.0390.03

90.08

90.03 89.75

89.61

90.03 89.76

89.80 89.69

89.334

89.521

90.215

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.04/152/2016 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A. Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

Arh. Laura Marculescu

06 TRASEE RUTIERE. CIRCULATII

P.U.Z.

2

04.2017

1: 2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

CIRCULATII Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

INEL II de circulatie legatura intre Bd. Antenei - Str Baader

traseu conform HCL nr. 119/2004 (Faza SF)

Atasament: 05_PUZ_IMC_Mobilare.pdf

-6.65=86.66

D1+2+P+1E

D1+2+P+1E

D1+2+P+1E

D+ET.3

D+P

D+P+2

D+P+2

D+P+1

D+P+1

D+P+2

D+P+1

D+P+2

D+P+2

D+P+2

D+P+2

D+P+1

+11.07

+11.23

+14.22

+14.22

+0.85

-3.02

+7.87

+7.87

+14.22

+17.87

+17.87

+14.22

+13.25

+7.95 -5.45

+14.75

-6.65

-4.05 -4.90

+16.40

+18.23

+15.13

+24.70 +3.61

+20.28

+15.13

+16.10

+15.13

+15.13

+20.15

+29.50

+3.61

+18.30

+19.30

+15.25

+15.25

+15.55

+27.15

+23.80

+16.90

+18.23+18.23

+18.23

+18.55

+16.45

-5.15

-4.15

H S+D+P+1E

J D+P+1E+4Er

UBC 4 S+D+P+10E

UBC 6 S+D+P+10E

E S+D+P+2E

HOTEL 2S+D+P+15E+2Er

G D+P+Et

K D+P+2E

L D+P+1E+Et

UBC 1 S+D+P+10E

S+D+P+1E

N S+D+P+10E+Eth

-5.50

-0.05

-4.10

-4.75

-3.80

-0.05

-0.05

-0.05

-5.45

-6.65

-5.05

P

-4.75

-4.30

-4.30

-4.95

-4.95

-4.95

-4.95

-5.05

-5.00

-5.85

-6.65

-5.85

-5.85

-0.35

-5.50 -5.45

-0.05

-5.85

-3.30

-3.45

-0.05

-5.85

-5.10

TAXI

TAXI

BUS

BUS

BUS

BUS

-5.05

T4 S+D+P+4E

UBC3 2S+D+P+14E+EtSTR. TORONTALULUI

STR. PICT

OR Z AICU

C ALEA AR

AD U

LU I

-4.75

-5.50

-0.05

-3.00

-4.50

-5.50

D1+2+P+1E

D+P+1E

2S+D+P+2E

2S+D+P+1E

2S+D+P+11E

D+P

D+P+1E

D+P+1E D+P

D+P+1E

D+P+1E

2S+D

D+P+1E

S+D+P

S+D+P+E1

D S+D+P+1E+Er

UBC 5 S+D+P+10E+1Er

M D+P+4E

UBC 2 S+D+P+10E+Er

I1 D+P

P+1E

1725

1715

1720

1720/2/1

1723/3

1720/1/1

1716

1700

S+P+10E+Eth

I2 D+P

UBC 0 3S+D+P+26E+Er

C ALEA AR

AD U

LU I

S+D1+D2+P

P Hmax=95m fata de CTS

Hmax=12m fata de cota dala

Hmax=12m fata de cota dala

BLO C

D E LO

C U

IN TE

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

4.30

TROTUAR D E SERVICIU

PASAJ

CAMPUS UNIVERSITAR P.U.Z. aprobat HCL 321/2007, HCL 417/2008Extind

re Str. A.De metriade - P

TT 23 / 53 m .

24.2

50 .0

Cimitirul Eroilor

Centru comercial "Galeria 1"

HCL 503/2015 Regim inaltime max = 2S+P+17E+Et Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

linii cale fera ta

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Euro pei

nr.top.1723/2/3/1/1 19.4

53.2

52.3

Extindre Str. A .Demetriade -

PTT 23 / 53 m .

24.0

40.6

10.6

22.7

20.2

9.0

20.0

9.0

17.4

9.0

4.0

19 .0

14.2

6.0

6.0

15.0

6.0

11.9

S=710mp

nr.top.1722/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

S=2376mp

83.3

53.9

52.5

60.9

10.7

10.0

15.0

7.1

Top1 700/

1/4/2

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1693/ 2,169

9/2,17 00/1/1

,1701 /1,

1702/ 1/1/c

S.C. BANA

T TIP O S.R

.L.

S.C. FACT

O ITO BOX

O S.R .L.

CALE FER

ATA 100 O

RSOV A-TIM

ISOA RA N

ORD km 572

+2

S.C. ALE

NIA ARE

NA S .R.L.

MUN ICIP

IUL T IMIS

OAR A

PIZZ A

POL I

CALE FERA TA 100 ORS

OVA-TIMISO ARA NORD

CALE FER ATA 100 O

RSOVA-TIM ISOARA NO

RD

CALE FERA TA 100 ORS

OVA-TIMISO ARA NORD

42.0

PARCARE SUPRATERANA D+P+4E

(AC nr. 307/2016)

6.5

100.0 zona de protectie

20.0

zona de siguranta

23.910.3

32.7

31.4

STR. PICT

OR Z AICU

ST R

. P O

PA S

AP C

A

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+8

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

66

6 89.68

64

4

89.46 4 89.49

4

89.54 6

89.64

6 89.84

6

89.94 6

90.00

6 90.06

6

90.15 16C

6

13

4

89.61 6

89.72

25 89.61

17

89.31

489.45 6

89.57

9

89.58

89.59

999 9

89.61

4 89.49

6 89.58

4 89.41

4

89.52 4

89.44 4 89.33

25

89.31

4

89.30 4 89.41

4 89.44 4 89.54

4 89.47 4

89.62

4

89.62 4 89.7316C 89.63

4

89.67 4 89.79

4 89.69

4

89.65 4 89.77

16C

89.72

44

4

89.76 4 89.89

4 4 89.744 89.80

4

89.74 489.85

44

4 4

89.79 4

89.82

44 4

4 89.86 4 89.97

4 89.88 6

89.9117 89.864 89.90

4

89.93 4 89.94 4 90.01

6

90.00

13 90.04

21V 89.89

4 89.92 4 90.01

6 90.02

29 44

23

90.17 23 90.20

22 90.02

23

90.13

44

4

90.00 4

90.12

44 38

4 89.98

4

90.11

38

90.06

4 90.05 4 90.15

4 90.02 4

90.13

17 89.93

13

90.12

38

90.13

4 90.04 6

90.12

17

89.90 4

90.16 4

90.23 48

90.31

4 90.15 4

90.274 90.15 4

90.24

13

90.32

4

89.90 6 90.17

16C 444

4417

22

90.25

16C

90.01

18A 90.21

4 90.02

6

90.22

4

90.16 4

90.23 48 90.26

4

90.25 4

90.154 90.11

6

90.254 90.07 4

90.2613 90.26

6 90.26

6 90.27

6

90.28

6 90.28 43 90.28

90.38

43 90.30

6

4

90.26 4

90.11

25 90.13

44 48 90.32

44

13

90.37

1329 4 90.20 4

90.27

44

44 44

44 4

90.26

44 90.32 38

9 90.14

9

90.10 9 90.14

89.9889.9689.9789.9889.98

11

1329

44 17

4

89.84 6

89.98

13 90.076

89.9318A

89.95

16C

89.92

4 89.87

4 90.01

17

89.85

6

89.99 13

89.97

29

89.95 18A

89.96

22 89.996

89.95 136

89.96 4

89.90 25

89.96

4

90.04 4

90.14

13

90.14

4425

90.074 90.04

4

90.18

16

90.16

6 90.15

6 90.25

6

90.18 4 90.14

6

90.26

13

6

90.27

6 90.29

6

90.28

6

90.30

29

90.33

64 4 90.204 90.38

4

90.24

6

90.38

16

90.22

4 90.23

4

90.30

4 44

38

13 4 90.21 4

90.30

44

44 29

90.33

4 90.204

6

90.22

18 90.22

4

90.00 6

90.05

64 90.02

38 4

4

89.93 4 90.07 46

46

4 89.97

17

89.89

4

89.88 4

90.00

25

89.97

4

90.10 4

90.23

4

44 29

90.30 18

13

90.26

4

90.24 4 90.28

4 90.15 4

90.25

13

90.28

18 90.29

4 90.23

4

90.19

29

90.31

4

90.21 4

90.35

4

90.20 4

90.35

38 90.38

4 90.234 90.36

25

90.18

17

90.03 13 90.31

34 34 90.25 34 90.22

294 90.15 4

90.32 4 90.16 4

90.22

4

90.09 4

90.19

4

90.11

4 90.19

4

90.18 4 90.2816

C 29

44 4 90.2744

90.25 38

4 90.24 4

90.40

2944

44 4 44

13 4 90.16

4

90.33

29 90.35

6

90.07 6

90.29

6 90.15

29

1

90.16 1

90.15 1

90.15

6 90.1113

90.14

44

16C

90.19

25

90.18 16C

89.98

4 90.0913

90.17

44 4 417

16C

89.98

13

90.21

4

90.04 4

90.20

16C

90.02

25 90.21

4

90.04

4

90.17

13 90.18

44

90.02 4 90.14

6

90.16

17

89.96

90.70

8

8

8

8

8

8

8

8

1

90.30 1 90.29 1 90.30

6 4

89.96 4

6

89.93

17

89.7525 89.85

4

89.85

4 89.96

6

89.94

6

89.9916C 89.95 25

90.00

17

89.98

16C

90.23

38 90.51

26 90.586 90.60

4 90.51

4

90.40

25

90.57

17

90.39 4 90.43 4

90.54

6

90.60

13 90.42

1390.27

4

90.14 4 90.24

6

90.29 16C 90.11

17

89.98

13 90.12

4

89.93

4 89.92

4

89.97

6

90.02

4

89.89 6

89.95

4 89.92

4 90.06

13

89.99

4 89.794 89.89

6

89.91

13 89.89

17 89.65

16C

89.74 13 89.83

689.89 4 89.80 4 89.73

1

90.07 1

90.08

CC

TT

CC

AA

CC

AA

AA

CC

CC

C

CC

TT

TT

VVAA

TT

AA

AA

T

A

A

V

A

A

A

V

A

A

A A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

89.84

90.15

90.02

89.9589.95 90.13

90.02

89.95

89.9989.99

90.1590.15

90.09

90.0590.05

89.97

90.0390.03

90.0290.02

90.1390.13 90.36

90.6490.64

90.17

90.36

90.0590.05

90.1990.19

90.1090.10

90.1190.11

90.19

90.58

90.6190.61 90.4190.41

90.1590.15

90.1190.11

89.96 90.1090.10

89.8789.87

89.8589.85

89.99

90.0190.01 90.0590.05

89.8689.86

89.7389.73

89.8289.82 90.0790.07 90.1490.14

89.9789.97

90.0190.01

89.8389.83

90.0390.03

90.0190.01 89.8589.85

89.97

89.95

90.1390.13

89.9189.91

89.95

90.3590.35

90.32

89.87

89.92

90.1490.14

90.0290.02

89.87 89.8389.83

90.0190.01 90.0390.03

89.8489.84

89.9489.94

89.9289.92

89.89

89.82

89.8489.84

89.9889.9890.1790.17 90.21

90.08

90.08 90.04

90.02

89.90

89.94

89.77

90.09

90.16 90.29

90.10 90.26

90.10

90.28

90.14

90.04 89.90

89.93

89.85 89.85

89.76

89.72

89.92 89.94

89.83

89.83

89.90

89.93

89.97989.979

89.735

89.87189.871

89.78889.788

89.870

89.836

89.754 89.91489.914

89.66889.668

89.552

89.570

89.640

89.52489.524

89.505

89.52689.526 89.677

89.549

89.99889.998

89.527 89.75389.753

89.84989.849 89.76689.766

89.865

89.78089.78089.80689.806 89.77289.772

89.856

89.928

89.75289.752

89.81789.817

89.83389.833

89.81589.815

89.56289.562

89.75589.755

89.54889.548

89.65689.656

89.62289.622

89.59289.592

89.32589.325 89.709 89.74989.749

89.64389.643

89.419 89.47089.470

89.597 89.482

89.64989.649

89.57989.579

89.64289.642

89.65789.657

89.68289.682

89.632 89.79789.797

90.16190.16189.72789.727

89.89589.895

89.688

89.50189.501 89.72789.727

89.60489.604

89.85689.856

89.81089.810

89.61989.619 89.69589.695

89.84189.841

89.82289.822 89.69489.694 89.72089.720

89.68289.87889.878 89.99389.993

89.950

89.88589.885

89.60389.603

89.879

90.00790.007

89.834

90.02390.023

89.844

89.89789.897 90.00890.008

89.76389.763

89.89889.898

89.861

89.517

89.511

90.57390.573

89.43489.434

89.62889.628

90.09790.097

89.478 89.57089.570

89.855

89.54289.542

89.78189.781

89.901

89.64689.646

90.010

90.065

90.540

90.805

90.201

90.871 90.322

90.148 89.904

89.870

89.885

89.779

89.754

89.798

89.801

89.823

90.008

90.13890.137 89.994

90.039

90.039

90.006 89.918

90.001

89.87489.874

89.745

89.727

89.712

89.781

89.752

89.693

89.778

89.929

89.984

90.047

91.569

89.470

89.743

89.634

89.786

89.644

89.554

89.587

89.595

89.615

89.529

89.712

89.795

89.666

89.470

89.700 89.534

89.697

89.775

89.546

89.518 89.557

89.430

89.553

89.570

89.604

89.786

89.848

89.801

89.695

89.581

89.647

90.623

91.452

90.278

89.476

89.473 89.49889.498

89.505

89.618

89.551

89.619

89.605

89.640

89.515

89.460

89.527

89.693

89.535

89.464

89.527

89.639

89.599

89.428

89.449

89.516 89.518

89.311

89.667

89.462 89.359

89.280

89.349

89.418

89.340

89.496

89.516

91.330

90.017

90.109 91.590

90.129

91.643

89.951

90.087

90.073

90.086

90.008

91.172

90.142 90.289

90.279

90.18790.184 90.361

90.40690.606

90.724 90.751

90.850

90.677

90.889

90.716

90.513

90.647 90.746

90.655

90.651

T

89.90

89.99

90.15

90.18 89.90

90.07

89.91

89.82

89.79

90.18

89.90

90.07

90.01 89.84

89.85

T

89.89

90.24

89.91

89.88

89.91

90.26

94.41

C

89.99 C

89.92

89.52

89.60

89.68

89.69

89.73

89.5489.78

89.77

89.87

90.11

89.96

89.89

90.04

89.82

89.72

89.60

89.59

89.54

89.57

89.58

89.49

89.47

89.46

89.46

89.53

89.6790.0990.07

89.43

89.54

89.48

90.43

89.87

89.49

89.47

89.53

89.58

89.6489.64

89.49

89.51

90.00

90.11

90.17

90.07

90.34 90.27

90.10

89.9990.0690.06

T

89.94

89.98 90.0390.03

90.08

90.03 89.75

89.61

90.03 89.76

89.80 89.69

89.334

89.521

90.215

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

C alea Aradului

Piata Consiliul Euro pei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

nr.top.443365 S= 21816 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722

nr.top.1722

Str. Demetriade nr.top. 1718

nr.top. 1717 lini CF

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat CF 428374, nr.cad.428374

S=3758 mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI - RTV

TIMISOARA CF 438306, nr.top.1723/2/2

S=1100mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2 S=853mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A. CF 441580, nr.top. 441580

S=15375 mp SC AGN GROUP SRL

CF 400784, nr.cad.400784 S=830mp

nr. cad. 443634 CF nr.443634 S=2746mp

nr.cad. 443633 CF nr. 443633 S=2782mp

nr.cad. 417877 CF nr. 417877 S=628 mp

nr.cad. 438492 CF nr. 438492 S=8731mp

nr.cad. 418241 CF nr. 418241 S=32299mp

nr.cad. 443624 CF nr. 443624 S=2150mp

nr.cad. 443622 CF nr. 443622 S=2390mpnr.cad. 443623

CF nr. 443623 S=2809mp

nr.cad. 443625 CF nr. 443625 S=46900mp

117.61m

2.82m

48.01m 2.82m67.36m

67.81m

99.13m15 .7

7m

39 .4

8m

39 .4

0m 4.

64 m

8. 04

m 17

.5 2m

54 .2

5m

13 4.

23 m

45.18m

74.18m

30 .7

7m

65.00m

30 .7

7m

14.16m 30.69m

15.31m 9.93m

92.80m

45.91m

8. 45

m

10 4.

08 m

85 .7

5m

12 34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23 24

25

26

27

28

29

UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA SRL

UNITED BUSINESS CENTER 2

TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

Statul Roman - adm. op. SC TIMCON SA

nr.top.443366 S= 1132 mp

KM572

88.33 88.55

88.48 88.58

88.39

88.21

88.50

88.64

88.27

88.6888.68 88.61

88.55 88.42

88.45

88.43 88.54

88.42

88.50

88.46

88.27

88.51

88.51 88.32 88.24

88.30 88.2588

.20

88.23 88.35

88.30

88.22

88.17

88.17 88.33

88.15

88.28

88.23

88.15

88.68 89.69

88.69

88.36

89.64

88.69

88.08

88.79

88.21 88.36

89.61

88.17 88.35

88.6889.32

93. 70

89.21

89.54

88.91 89.31

89.56

89.68

89.35

89.69

89.41 89.27

89.26

88.97 89.09

89.27

89.57

89.48

94.04

93.27

93.19 93.23

93.09

93.71

93.94

92.79

93.07 93.66

93.84

93.22

93.22

93.71

93.53 92.89

92.71

88.36

88.31

88.64

88.36

88.58

88.42

88.31

88.53

88.19

88.22 88.24

88.75

88.21 88.26

88.51

88.36 88.25

88.43 88.2688.29

88.35 88.33

88.46 88.33 88.41

88.57

88.58

88.38

88.61

88.54

88.73

88.64

88.51

88.45 88.31

88.29

88.23 88.23 88.41

89.16 89.74

88.24

88.25 88.38

88.25

88.27

88.37

88.28

88.48

88.27

88.55

89.71

89.34

88.19

89.14

89.70

89.34

93.69

93.46 92.73

92.60 93.01 93.58

88.40

93.26 92.82

92.63

93.03

89.63

93.13 93.44

88.49

88.9488.94

88.77

88.79

88.64

88.56

88.53

88.79

88.61

88.62

88.40

88.37

88.36

89.85

89.24

89.07

89.80

89.01

89.07

88.77

89.15

88.29

88.77

89.00

88.8989.7588.62

89.69

88.8988.66

89.12 89.83

88.85

89.77

88.81

89.04

89.82

89.83

88.62

89.92

88.71

89.07

89.93

89.88

89.11

88.94 88.86

88.50

88.57

88.92

88.63

88.67

92.81

92.49

92.57

93.38 93.15

89.10 89.10

88.96

88.87

88.69

88.63

88.44

88.79

88.9588.95

88.8688.86

88.6388.63

88.32

88.50

88.38

88.36

88.33

88.50

88.89

89.13

89.10 88.9388.93

89.0789.07

89.06

89.16 88.94

88.71

88.78

88.61

90.11

88.58 88.66

88.71

88.74

89.97

88.77

88.65

91.10

89.15

90.04

88.84

88.7188.71

88.99

88.68

88.75

88.74

88.65

88.81

88.69

88.9788.97

88.91

88.59

88.67 88.61

88.78

88.7088.67

88.7890.04

90.06

90.01

90.03

88.79

88.71

88.72

88.70

88.78

88.89 88.31

89.49 88.8388.45

88.53

89.63 88.59

89.71

88.40

89.75 89.79

88.83

88.66

88.73

89.87

88.58

88.61

90.03

88.78

88.64 89.04

90.07

89.13 88.97 88.76

88.62

88.89

88.69

89.16

89.24

88.51

89.68

88.81

88.46

88.55

89.17

93.01

92.63 92.88

92.11

92.57

91.91

91.68 91.89

92.72

92.10 91.90

92.57

91.85

92.40

88.71

91.07

91.35

92.18

92.12

91.20

88.67

91.60

92.04 91.90

91.92

92.02

91.12

88.76

88.78

88.77

91.56

88.83

88.67

88.93 88.8288.82 91.60

88.85

88.62

88.66

88.50

88.69

95.19

88.78

88.54

88.43

88.56

94.39

88.84

88.48

88.5488.54

88.53

88.43

88.47 88.38

88.48

88.46

88.35

88.43

91.66

88.7388.73

90.45

90.6590.65 90.88

88.98

88.68

88.63

88.64

88.59

89.95 88.44

88.50

88.4488.46

88.57

89.73

93.65

88.01

88.57 89.50

88.06

88.2488.60

88.20

88.82

88.44 88.67

88.19

88.34

88.64

88.40

88.50

89.48

88.38

88.27

88.36

88.51

88.30

88.36

88.28

88.35 88.4588.45

88.20

88.74 88.42

88.13

88 .1

7

88.59

88.61

88 .0

7

88.55

88.69

88.69

88.45

88.82

88.85

88.89

88.90

88.57

88.63

88.71

88.48

88.67

88.69

88.30

88.34

88.34

93.41

88.38

88.17

88.01

87 .8

7

88.74

87 .3

6 87

.0 5

87 .9

0

87.79

88.34

87.64

87.93 88.41

89.50

89.36

89.83

90.0689.9989.91

90.0789.9689.90

90.12

89.45

90.02

89.96 90.2690.1190.0390.25

89.90

90.0090.06

90.02 89.91

90.03

89.43

89.84

89.96

90.08

89.78

89.79 89.95

89.68

89.34

89.92

90.08

90.01

89.96 89.79

89.28

89.77

89.38

89.52

89.81

89 .6

5

89.46

89.52 89.65

89.51 89.46

89.52

89.58

89.59 89.42

89.54

89.61

89.57

89.54

89.42

89.54

92.65

89.37

89.43

91.42

89.45

89.51

89.60 89.67

89.52 89.50

89.37 89.51

89.58

89.70

89.75

89.54

89.54

89.70

89.58

89.79

89.79

89.8389.79

89.89

89.00

88.57

89.11 88.77

89.05

88.87

89.11

88.75 89.11

89.08

89.29

88.97

89.47

89.22

89.51

89.2489.17

89.25 89.35

89.28

89.46

89.42

89.51

89.38

89.40

89.37

89.36

88.86

89.01

89.27

89.18

89.03

88.99 89.07

88.67

88.20

89.96

89.92

88.86

88.62

88.63

88.77

88.57

88.74

88.78

88.65

88.73 88.93

89.18

89.17 88

.91

88.68

88.78 89.07

89.07

88.95

89.07 88.98 88.70

88.94

88.82

88.93

88.67

88.96

89.3488 .97

89.20

88.76

88.91

89.29

89.2588.7888.75

88.82

89.25

89.17

88.65

88.67

88.72

88.61

89.33

89.12

89.34

88.73

88.80

88.73

88.64

88.72

88.53 88.81

88.79

88.85

88.94

88.88

88.89

88.91

88.93

88.72

89.32

88.84

88.68 88.70

88.80 88.66

88.90

88.78

88.63

88.57

88.59 88.73

89.17

88.95

88.98 88.9388.93

88.46

89.00

89.11

88.70

88.62

89.01

89.0889.08

89.1389.13

88.98

89.04

89.10

89.40

89.05 89.10

89.05

89.03

88.94

89.04 89.18

89.02

88.89

88.97

89.04

88.84

88.75

89.06

88.91

88.98 89.01

89.06

89.10

89.0388.94

88.70

88.92

88.84

88.64

88.94

88.66

88.74

88.97

88.71

88.77

88.84 88.84

88.89

88.84

88.91

88.97

88.78

89.01

89.03

88.7888.78

88.75

89.02

88.8488.88

89.05

88.98

88.97

88.77

88.97

89.00 88.98

88.82

88.91

88.90

88.89 88.96 88.8988.89 88.84 88.77

88.70

88.81 88.55 88.61 88.72 88.5088.50 88.80

88.91

88.7888.80

88.8988.75

88.85

88.75

88.78

88.83 88.76

88.6188.71

88.79

88.87

88.80

88.93

88.85

88.69

88.86

88.66

88.71

88.79

88.76

88.94

88.71 88.79

88.86

88.75

88.67

88.91

88.97

88.82

88.66

89.25 89.07

89.24 88.70

89.44

88.94

89.30 88.98

88.87

89.33

88.78

89.40 89.61

89.65

89.37

89.45

89.70 89.66

89.47

89.48

89.02

88.78

89.58 89.10

88.83

89.80

89.55

89.62

89.50

89.04

89.84

88.91 89.83

89.57

89.09

89.65 89.68

89.76

89.60

89.69

88.82

89.71

89.66

89.54

89.71

89.51 89.57

89.49

89.54

89.52

89.49

89.43

89.2 6

89.3 8

88.76

89.4 2

89.47

89.39

89.36 89.27

88.91

89.35 89.22 89.19

89.24

89.19

89.10

89.15

89.13

89.06

88.95

89.12

89.07

89.10 88.93

88.95

89.05

89.07

89.04

89.60

89 .9

0

89 .8

5

89.2 8

89.0 5

89.0 9

89.0 9

89.2 0

89.04

89 .4

5

89.07

89 .3

6

89.34

89.34

89 .4

5

89.3 8

89.3 3

89 .2

9

88.68

89 .28

89.3 2

89.3 3

89.2 7

89.2 5

89.2 0

89.2 8

89.19

89.30

89.27

89.41 89.54

90 .4

6

89.59

88.90

89 .3

9

89.57

89 .5

1

89 .4

8

89 .3

9

88.77

90 .1

1

90 .6

5

89.47

89 .4

3 89

.5 2

88.84

89.10

89.02

89.22

89.12

89.27 89.29

89.10

89.75

89.32

89.15

88.74

88.70

89.40

89.22

89 .4

2 89

.3 7

89.28

89.66

89 .3

2

89 .2

0

89.5 8

89 .1

98 9.

35

89 .1

7

89 .5

6 89

.3 7

89 .2

0

89 .2

7

89 .16

89 .178

9.2 7

89 .23

89 .2

5

89 .3

0

89 .1

1 89

.21 89

.38 89

.25

89 .24

89. 15

89. 24

89. 44

89.57

89.76

89 .30

89 .2

8

89 .4

6

89 .4

8

89 .3

38 9.

31

89 .4

8 89

.5 7

89 .3

6

89 .2

3

89 .5

4

89 .1

4 89

.1 4

89 .3

8 89

.3 4

89 .4

1

89 .4

7

89 .4

1

89 .4

2 89

.3 5

90.02

90.42

89.17

89.49 89.83

90.19

89.53

90.02

90.33

89.77

89.89

89.94

90.38

89.85

89.47

89.56

90.29

89.38

89.28

90.42

89.18 89.29

88.90

90.20

89.22

90.20

90.12

90.26

90.27

90.06

90.01 90.20

90.06

90.15 90.10

90.22

90.33

90.17

90.28

90.04

90.21

90 .18

90. 17

89.96

90.28

90.22

90.22

90.18

90.14

90.10

90.08

97.67

90.0690.01

90.07

90.21

90.09

90.13

90.19

90.33

90.29

90.20

90.22

90.27

90.10

90.04

90.11

89.95

90.38

90.24

89 .9

4

89. 81

90.31

89.37

90.06

89.18

89.22 89.08

88.99

90.18

90.31

90.26

90.18

90.30 90.43

90.32

90.34 90.47

90.39 90.32

90.58

90.54

90.14

90.29

90.30

90.23 90.34

90.45

90.15 90.25

90.28

89.96 89.96

90.00

90.03 89.93

90.19

89.93

89.78

90.05

89.88 89.9289.92

90.19

89.9289.92

89.96

90.33

89.70 90.04

90.10 89.65

89.63

89.76

89.80

90.02

89.85

89.86

89.59 89.81

89.20

89.26

89.3 7

89.29

89.26

89. 43

89.19

89.29

89.37

89.41

89.60

89.43

89.51

89.36

89.44

89.58

89.47

89.6 9

89.67

89.4 5

90.41

89.64 89.72

90.21

89.88

89.37

89.39

89.31

89.62

89.68

89.71

89.74

89.70

89.82

89.61

89.53

89.79

89.59

89.53

89.64

89.57

89.47

89.77

89.84

89.37

89.74

89.54

89.41

89.72

89.77

89.36

89.49

89.35

89.39

89.71

89.33

89.63

89.42 89.64

89.45

89.46

89.72

89.46

89.60

89.44

89.64

89.36

89.50

89.43

89.30

89.31

89.07

89.04

89.30

88.98

88.73

88.80

88.85

88.79

88.73

88.90 88.95

88.72

89.21

88.65 88.75

88.80 88.76

88.79

88.82

88.63

88.73

88.62

88.67

88.61

88.54

88.69 88.69

88.72

88.67

88.48

88.44

88.94

89.08

89.28

89.16

89.15

89.20

89.28

89.25

89.17

88.95

89.48

89.11

89.33 89.20

89.22

88.89

89.06

89.03

89.26

89.48

89.26

89.15

89.2 7

88.41

88.89

89.29

88.36

89.54

88.41

88.41

88.27 88.31

88.90

88.65

88.39

88.41

88.3588.65

88.55

88.32

88.4088.14

88.50

88.46

88.32

88.32

88.36

88.33

88.3988.48

88.51

88.64

88.71

88.64

88.65

92.95

88.48

88.53

88.54

88.62

88.46

88 .9

9

88.47

88.71

89 .2

7

88.67

88.45

88.63

88.70

88.50 88.54

88.4688.53 88.26

88.46

88.39

88.56

88.22

88.44

88.46

88.61

88.43 88.60

88.43

88.47

88.58

88.52

94.24

88.97 88.40

94.07

94.01

94.12

94.15

93.98

94.08

94.22

88.36

94.13

94.01

94.10

93.98

88.30 88.18

88.22

88.23

88.23

88.58 88.61

88.66

88.45

88.55

88.67

88.37

88.25 88.30

88.32

88.30

88.39

88.36

88 .32

88.47

88.33

88.38

88.42

88.37

88.40

89.57

89.57

89.00 88.87

88.78 88.88

88.40

88.38

88.61

88.49

88.61

88.68

88.69 88.71

88.70

88.67

88.67

88.70

88.62

88.66

88.71

88.68

88.64

88.69

88.68

88.71

88.6188.61

88.67

88.54

88.60

88.48

88.58

89.64

88.50 88.40

88.62

88.6288.62

88.55

88.60

88.52 88.84

88.48

88.56

88.48

88.57 88.55

88.5288.52 88.3788.3788.6388.63

88.79

89 .4

2

88.8 9

88.8 1

88.9 4

88.4 4

88.41

88 .3

1

88.46

89.9 4

88.29

89.18

88.55

88.49

88.31

87 .9

8

88 .1

2

89.36

89.0 0

88.03

88.28

88.40

89.9 2

88.42

89.1 3

89.8 1

89.07

89 .4

0

89 .4

0

89 .4

0

89 .4

4

89 .3

9

89 .5

4

89 .5

5

89.61

89 .4

6

89 .5

4

89 .3

2

89 .3

5

89.40

89 .5

0

89.03

88.37

89 .0

5

88 .9

1

90 .4

0

90 .0

4

89 .6

8

90 .1

9

89 .8

4

89 .7

2

90 .0

3

89 .4

7

89 .8

8

88.85

88.77

88.72

88.64

88.79

88.77

88.60

88.66

88.51

88.51

88.48

88.50

88.65

88.85

88.91

89.06

88.99 88.82

88.90

89.11

88.91

88.88

88.79

95.23

90.64

90.48 88.79

88.76

88.79

88.74

88.64

88.65 88.61

88.66

88.62

88.58

88.46 88.51

88.30 88.60

88.87

88.6788.67

89.62

88.8188.81

88.80

88.66

88.78

91.15

88.82 88.74

88.76

88.61

89.02 89.01

88.66

88.7188.71

88.72

88.75

88.69

88.78 88.80

88.69

91.48

89.90

88.66

88.86

89.46

88.7587.39

87.39

88.75 88.7888.78

88.93

88.84

88.4888.47

88.52

88.50

88.7188.62

88.78

88.67

88.59

88.80

88.55 88.67

88.72 88.74

88.69

88.78 88.77

88.80

88.78

88.79

88.60

88.67

88.63

88.81

88.69

88.86

88.66

88.93

88.87

88.44

88.63

88.76

88.77

88.80

88.86

88.80

88.96

90.3389.92

90.54

90.58

89.18

89.17

89.07

89.12

89.14

89.17

89.1489.14

89.18

89.14

88.74

88.68

89.17 89.17

88.96

89.12

89.20

89.18

89.1789.12

89.04

88.2089.37

88.60

87.80

88.04

88.16

88.53

88.35

88.46

90.70

88.23

88.63

88.2788.47

88.6388.63

88.53

88.50

88.80

88.89

88.88

88.55 88.54

89.72

88.76

88.79

88.66 88.77

88.74

88.67

88.79

88.51

88.64

88.56

89.36

88.83

88.65

88.75

88.93

88.80

88.90

89.27

89.5889.08

88.61

93.25

92.11

88.7788.82

88.68

88.73

88.66

88.87

88.94

88.6588.65

88.91

88.96

88.67

88.57 88.56

88.54 88.51

88.5688.56

88.79 88.58

88.62

88.58

88.62

88.61

88.91 89.23

89.25 88.74

88.73

89.60

89.27

88.7288.67

88.72

88.73 89.16

89.28

89.01

89.25

88.83

91.41

91.30

88.87

88.89

88.84

88.79

88.77

90.75

92.50

90.82

90.84

90.81

90.82

90.66

90.73

90.82

90.59

90.41 90.77

90.96 90.82

90.54

90.09

90.29

90.5990.59

90.68

90.77

90.75

89.04

88.90

88.83 89.03

89.0989.04

90.7890.78 90.69

91.06

91.51

90.74

91.35

91.50

90.99

88.98

90.66

90.58

90.79

90.67

90.52

90.59

90.81

90.54

90.63

90.45

90.78

89.25

90.56

90.42

90.81

90.53

90.34

90.30

90.36

90.45

90.52

91.18

90.86

89.87

90.06

89.83 90.37

89.86 89.82

89.5589.55 89.79

90.04

90.67

91.32

92.43

89.91

88.3788.37

91.09

88.43 89.57

88.42

89.75

91.50

90.07 91.00

90.94

89.79

89.83 89.90 89.80

89.87 89.86

90.98

89.85

89.84

89.89 89.83

89.9089.90

89.81

89.99

89.59 89.61

88.44

88.55

88.4788.36

88.16

88.04

87.92

88.53

89.64

89.63

88.66

89.85

89.71

89.88

89.82

89.90

89.59

88.5988.5988.59

87.95

87.87

87.97

87.92

87.88

87.95

88.19

88.11

88.05

88.24

88.22 88.27

88.38

88.37

88.40

88.43

88.45

87.96

88.44

88.39

87.77

88.10

87.80

87.81

87.96

87.94

87.95

87.88

87.95

87.80 87.68

87.96

87.96

88.11

88.26

87.88

88.11

88.24

87.90

87.80

87.75

87.90

87.93

87.97

87.91

88.08

87.95

88.38

87.96

88.08

87.9888.09

88.11 88.10

88.32

88.00

88.29

89.73

89.10

88.18

87.96

87.89

88.14

88.36

87.93 87.80

87.90

88.00 87.87

87.89

87.96

87.84

88.38

87.96

87.83

87.97

88.13

88.47

88.23 88.37

88.00

88.11

88.11

88.06

88.15 88.12

88.0787.40

87.93

88.03

87.94

87.77

87.80

88.13

88.29

88.11

88.22

88.21

88.23

88.28

87.90

88.11

88.07 88.08

88.05 88.12

88.09

88.15

87.90

87.92

87.97

87.94

88.03

88.06

88.04

88.45

88.09

88.12 88.32

88.11

88.28 88.20

88.29

88.17

88.34

88.21

87.19

88.22

88.29

87.85

88.45

88.23

88.23 88.33

88.40

88.53

89.26

88.89

88.07

89.01

89.03

88.89

88.61

88.56

88.85

88.39

88.64 88.61

88.63

88.15

88.30

88.43

88.45

88.65

87.98

88.54

88.20

88.68

88.61

88.50

88.09

88.26 88.32

88.51

88.52

88.2388.23

88.29

88.39

88.09

88.20

87.86

87.72

87.90

87.56

87.68

87.90

88.01

88.73

87.29

88.9188.91

91.61 91.28

91.14

88.55

91.89

88.55

91.86

90.81

89.22 89.40

89.26

89.63

89.47

89.30

89.28

89.48

89.18

89.60

89.40

89.34

89.35

90.63

89.32

89.24

89.58

89.55

89.39

89.55

89.46

89.44

89.40

90.17

89.23

89.26 89.18

89.76

89.12

90.18

89.09

89.16 89.43

89.95

88.9788.97

89.33

89.06

89.72

89.32

89.42

89.70

89.34

91.56

89.59

89.64

89.30

90.06

89.35

91.17

89.33

90.68

90.24

90.17

90.02 90.14

89.35

90.34

89.39

89.77

89.29

89.22

89.77

89.6 9

89.84

89.53

89.42

89.90

89.88

89.90

89.92

90.09

89.46

89.44

89.50

89.44

89.3889.38

89.5089.50

89.32

89.27 89.21

89.12

89.12

89.63

89.21 89.45 90.96

90.00

89.12

89.3689.36

89.41

88.82

89.06

88.92 89.49

91.45

89.24

89.22

91.13

89.50

89.41 89.36

92.65

89.1989.49

89.53

89.38

89.7689.57

89.79

89.37

89.2389.49

89.36

89.45

89.28

89.23

89.20

89.26

89.21

89.21

89.18

89.12

89.19

89.1489.19

89.25

89.00 89.08 89.15

89.15

89.12

89.09

88.94

89.20

88.88

89.02

89.1489.1488.6488.73

88.74

88.95

89.35

89.18

89.58

89.21

89.63

89.64

89.21

89.54

89.50

89.40

91.83

89.59

89.1689.1789.15 88.91

89.23

88.82

89.2589.2589.25

89.11

88.14

87.82

88.30

88.58

88.23

88.42 88.26

88.55

88.50

88.60

88.6789.27

88.85 88.63

88.45

88.21

96.39

90 .1

3

89 .8

7

90 .0

1

90 .0

7

90 .0

2 90

.0 1

89 .9

8

89 .9

1 89

.9 0

89 .8

7

89.8789.87

89 .8

7

89 .9

3

89.85

90 .0

6

89 .9

7 90

.0 0

89 .9

1 89

.8 8

89.99

89.88

89.61

89.76 89.67

89.88

89.67

89.79

89.71

89 .6

8

89 .8

5

89 .8

4

89 .7

9

89 .7

0

89.59

89.62

89 .6

2 89

.5 4

89.39

89.51

88.90

88.98 88.86

88.92

88.89

88.97

89.00

89.06 89.07

90.09

89.80

89.83

89.79

89 .8

0

89.72

89 .6

6 89

.6 4

89 .7

1 89

.7 5

89 .6

8

89 .7

9

90 .1

5

89.9689.96

89.94

89.90

89.84

89.91

89.66

89.55

89.33

89.56

89.21 89.44

89.58

89.34

89.75

89.45

89.54

92.61

89.30

89.48 89.20

89.35 89.19

89.95

89.15 89.45

89.77

89.17

89.86

89.10 89.88

89.93

89.75

89.90

89.89

89.91

89.86 90.59

89.91

89.94

89.90

90.05

90.09

90.18 90.03

89.62

90.12

90.06 89.95

91.59

90.35

89.89

90.06 89.91

89.74

90.05

89.97

89.61

89.91

89.96

90.09

90.07 90.65

90.70 89.4589.45

89.96

89.91

89.85

90.39

90.39

90.01

90.01

90.12

90.07

90.11

90.11

90.0589.94

90.03

89.94

89.90

89.98

89.95

89.85

90.48

90.28

89.89

89.8690.09

90.57

89.75

89.8089.67

89.68

92.92

90.90

96.32

89.99

90.0090.00

90.18

90.11

90.11

90.05

89.94

90.37

89.86

90.03

90.09

90.17

90.23

90.12

90.03

90.30

90.1589.93

90.00

90 .0

1

89.96

90.02

89.78

89.93

90.13

90.21

90.18

90.17

90.15

89.98

90.25 90.22

90.06

90.13 90.05

90.10

90.14

90.17

90.18

90.11

90.01

90.17

88.67

91.94

90.30

90.18

90.50 89.81

89.83

88.68 88.87

88.9388.87

88.93

88.44 89.94

90.09

89.64

89.47

89.32

89.33

89.47

89.1989.3889.41 89.35

89.3 98

9.41

89.35

88.54

88.64 88.67

88.50 88.46

88.48

88.57

88.51

88.8288.82

88.7988.79

88.8988.8989.0589.05

88.8688.8688.9888.98

89.1589.1589.1389.13 89.1789.17

89.0889.0889.1789.17 89.5589.55

88.9788.9789.1189.11

89.1589.15

88.8388.83

88.8088.8088.9488.94

88.7888.7888.9688.96

88.8188.8188.9088.90

89.0189.0189.2189.21 89.8489.84

89.8589.85

89.8289.82

89.8589.85 89.7889.78 89.4589.4589.7389.7389.7589.7589.9189.91

89.8989.89 89.8989.8989.9889.98

90.0390.0389.8789.87

89.9489.9490.1190.1190.0790.07 89.9889.98

90.1490.14 90.0890.08

90.1390.13

90.0390.03

89.9989.99

89.9589.95

89.9489.9489.7889.78

89.6189.6189.8289.8289.8289.82 89.8589.8589.8589.85

89.8689.86

89.4089.40

90.0290.02

90.0990.09

89.8589.8589.8689.86 89.8489.8489.8589.8589.8189.8189.7089.70

89.8889.88

89.9389.9389.7889.78

89.7389.7389.8989.89

89.8989.89 89.9489.94

89.8089.8089.8089.80 89.8089.8089.7889.7889.5989.59

89.8989.89

89.5589.5589.6789.6789.5989.5989.6889.68 89.7089.7089.6789.67

89.7189.71 89.8089.80

89.7389.73 89.8589.85

89.9989.99

89.9089.90 89.5589.5589.7989.7989.8189.8189.8289.82 89.7089.7089.8289.82

89.7989.79

90.0490.04

91.0891.08 91.7191.71 90.6090.60

90.0090.00

89.8489.8490.1590.15

90.0290.02

89.9589.9590.1390.13 90.0390.03

90.0290.02 90.0890.0890.0690.06

90.1990.19

89.9789.97 89.9589.9590.1390.13

90.1190.11 89.9989.99

90.1590.15

89.9389.9390.0990.09

90.0590.05

89.9789.9790.1190.11

89.9689.9690.1190.11 90.0390.03

90.0090.0090.1190.11

89.9889.9890.1290.12

90.0190.0190.1490.1490.0390.0390.0390.0390.1590.1590.0490.04

90.0590.0590.1490.14

90.0290.0290.0390.0390.1490.14 90.0190.0190.1590.15 90.0790.07

90.1090.10 90.0890.08 90.1390.13

90.1890.1890.3690.36

90.6490.64

90.1790.17 90.3690.36

90.0590.05

90.1990.19 90.3790.3790.5890.58

90.1090.10

90.1190.11

90.1990.19 90.3390.33

90.5890.58

90.6190.61 90.4190.41

90.1790.17

90.1590.15

89.9789.9790.1190.11

89.9889.9890.1190.11 89.9689.9690.1090.10

89.9789.9789.9789.97 89.9589.9590.1090.10 90.1290.12

89.8789.87

89.8589.8589.9989.99 90.0190.01 90.0590.05

90.1390.13

89.8689.86

89.7389.7389.8689.86 89.8489.84

89.8289.82 89.8189.81 89.8689.86 90.0790.07

90.1490.14

89.9789.97

90.0190.01

89.8389.8390.0090.00

90.0390.0389.8289.8289.9989.9989.9689.96 90.0090.0089.9889.98

90.0190.01 89.8589.85

89.9789.97

89.9589.95

90.1390.13

89.9189.91

89.8889.8889.9589.95

90.3590.3590.1890.18 90.2990.29

90.2890.28

90.3290.32

89.8789.8789.9589.95

89.9289.9290.0990.09

90.1190.11

90.1490.14 89.9589.9590.1090.10

89.8989.8990.0490.04

90.0290.02

89.8789.87 89.8389.83

90.0190.01 89.9989.99 90.0190.0190.1690.16 90.0990.09

90.0490.04 90.0190.01

90.0290.0289.9989.9990.0290.0290.1690.1690.0390.03

90.0390.0390.1190.1190.0390.0390.0190.01 90.0490.04

89.8489.8489.8889.88 89.8789.87

89.8989.8989.8889.8889.8389.83 89.8989.8989.9389.93

89.9489.9490.0890.08

89.9489.94

89.9289.92 89.9289.92

89.9289.9289.8989.8990.0390.03

89.7589.75 89.8289.8289.8389.8389.8389.8389.8289.82

89.9389.93 89.8489.84

89.9889.9890.0190.01

90.1290.1290.2690.26 90.1390.1390.2790.27

89.8489.8489.8689.8690.0090.00

89.8289.82

89.8389.83

89.7789.77

89.8289.82

89.8189.81

89.8189.81

89.7389.73

89.7489.74

89.6889.68

89.7189.71 89.6989.69

89.8189.81

89.8589.8590.0290.02

89.9989.9990.1590.15

90.0290.0290.2090.20

90.6490.64

90.8790.8790.9390.93

90.1190.11

88.9388.93

88.9288.92 88.9288.92

89.2689.26

88.93

88.9188.9188.9188.9188.9188.91

88.9388.9388.9388.76

88.77 88.76

88.93 88.93

88.9588.94

88.98

88.92 88.95

89.07

88.74

88.64

88.6288.6388.6288.75

88.67 88.66

88.73 88.5988.5988.58

88.58

88.67

88.5988.5988.60

88.65

88.67

88.68

88.66

88.9789.0089.00 88.98

89.0489.05

89.1289.00

88.12

88.0188.06

88.0188.00

89.0389.03

89.00

89.02

89.04

89.04

89.3889.54

89.7789.92 90.06

90.06

91.1691.02

93.1493.14

89.0189.0189.01

88.86

88.84

89.40

90.60

92.13

93.11

92.3692.2292.08

89.00

89.02

89.08

89.10

89.0589.04

89.0788.91

88.16

88.28

88.0488.07

88.00

89.0589.0489.04 89.0689.0489.04

89.06

89.01

88.6788.68

88.76

89.0289.01

88.66

88.76

88.72

88.96 88.94

88.97

88.97 89.01

88.89

88.70 88.8588.8688.85

88.86 88.86

88.87 88.85 88.86

88.68

88.68 88.90

88.68

88.75 88.64

88.6088.6088.6188.73

88.60

88.58 88.5788.5988.60

88.60 88.60

88.78

88.74

88.75

88.5888.60

88.62

88.63

88.67

88.5988.63 88.85

88.6488.68

88.66

88.61

88.64

88.61

88.78

88.92 88.91

88.92 88.92

88.9188.9188.9188.9188.9188.91

88.7088.7088.70

88.4988.4988.49 88.4888.4888.4688.47

88.50

88.54

88.58

88.65

88.71 88.69

88.72 88.73 88.7388.72

88.9488.95

88.85

88.73 88.76

88.73

88.71 88.69 88.79

88.68

88.71 88.72

88.72

88.7088.70

88.74

88.65

88.61 88.57

88.50

88.4788.47

88.4988.48 88.4188.41

88.4288.42

88.61

88.59 88.61

88.65

88.73 88.74

88.6588.66

88.56

88.59 88.54

88.48

88.3788.40

88.4088.39 88.4188.41

88.3188.32 88.34 88.34

88.45

88.48 88.53

88.64 88.67

88.6888.6788.67 88.67

88.65

88.81

88.76

88.94 88.93

88.74 88.72

88.80

88.71

88.6588.65

88.64 88.63

88.63

88.65 88.66

88.68

88.59

88.43 88.45

88.38

88.3088.31 88.3288.30

88.3288.34 88.3388.33

88.3288.32

88.44

88.53 88.52

88.68 88.70

88.58

88.72

88.69 88.70 88.70

88.72

88.76

88.75

88.58

88.48 88.50

88.39

88.2388.22 88.2288.22

88.2888.28 88.2988.27

88.3088.30

88.33 88.32

88.31

88.45

88.56 88.71

88.55

88.60 88.60 88.6088.62

88.60

88.66

88.8388.99

88.99

88.74 88.71 88.72

88.97

88.86

88.55

88.6088.5888.58 88.57

88.53 88.53

88.50

88.35 88.36

88.30

88.4088.41 88.2088.2088.18

88.2288.22

88.25

88.65

88.7088.72 88.67

88.7588.74

88.72

88.7588.98

89.01 88.82

88.81

88.69

88.9688.9688.97

88.92 88.93

88.62

88.46

88.54

88.57 88.57

88.54 88.54

88.31 88.33

88.32

88.73

88.75

88.71 88.71

88.81 88.70

88.70 88.68

88.69

88.6688.65 88.6788.66

88.68

89.00 88.77

88.78

88.84

88.9889.00

89.00

88.74

88.7488.74

88.90 88.74

88.74 88.76

88.77 88.78

88.73

88.7188.73 88.73

88.7388.73

88.71 88.7088.70

88.7188.76

88.54 88.5288.5288.77

88.5188.50

88.5688.58

88.61 88.66

88.6688.5688.71

88.68

88.7988.79 88.7888.59

88.53

88.71

88.80

88.76

88.92

88.76

88.77 88.77

88.75

88.7588.78

88.74 88.74

88.76 88.74

88.7488.73

88.74 88.76

88.74 88.71

88.73

88.69 88.64

88.5688.56

88.6088.59 88.6088.61

88.61

88.66 88.67

88.74

88.7388.74 88.74

88.72

88.74

88.83

88.76

88.94

88.7488.71

88.70

88.60

88.76

88.85

88.55 88.54

88.64

88.64

88.69

88.7088.6688.66

88.7088.73 88.74

88.74

88.73

88.74

88.70 88.83

88.6988.71

88.65 88.68

88.67

88.70

88.65

88.66

88.63

88.83

88.75

88.67

88.71 88.71

88.71 88.73

88.64 88.66

89.2589.2589.25

88.69 88.68

88.59

88.54

88.56

88.62 88.6388.62

88.44 88.4088.36

88.1288.1288.13 88.1688.11 88.1388.13

88.1088.14 88.14

88.3188.30

88.1388.1288.12

88.19

88.38

88.53 88.45

88.61

88.65 88.61

88.63 88.67

88.75

88.86

88.71

88.75

88.85

88.6388.6388.6388.6388.8188.81

88.5488.54

90.1790.17

88.7188.71

88.3588.3588.5188.51 88.3688.36

88.1488.1488.1488.14 88.1388.13

88.1888.1888.2988.29

88.3188.3188.4788.47 88.3088.30

88.4788.4788.6388.63

88.6388.6388.7888.7888.62

88.78

88.6288.79

88.94

88.79

88.5688.56

88.77

88.74

88.92

88.74 89.2789.27

88.7588.75

88.6488.64

88.6188.6188.7988.7988.6288.62

88.5888.5888.7488.74 88.6088.60

88.6088.6088.7588.75

88.6588.65 88.6488.6488.8288.82

88.5588.55 88.5488.54

88.5588.55

89.94

88.58

90.09

88.5888.72

90.03

88.72

88.3888.38

90.14

88.44

90.09

88.44

90.03

88.4388.43

88.3788.37

90.00

88.43

90.01

88.4388.37

89.91

88.37

88.23

89.89

88.2388.22

89.84

88.22 88.18

89.74

88.1888.28

89.75

88.2888.3288.32

89.92

88.19

89.82

88.19

88.19

89.97

88.1988.35

89.94

88.3588.18

90.06

88.18

89.93

88.3488.34 88.18

89.92

88.18

90.05

88.2988.29

88.29

89.81

88.2988.17

89.91

88.17

88.24

89.78

88.2488.39

89.89

88.3988.24

90.03

88.2488.3988.39

89.94

88.40

89.81

88.40

89.66

88.2688.2688.2688.26

89.7489.70

88.3188.3188.47

89.87

88.4788.34

89.68

88.3488.43

89.85

88.43 88.34

89.73

88.34

89.87

88.3588.3588.49

89.70

88.4988.45

89.83

88.45

88.40

89.68

88.40

89.83

88.3988.39

89.83

88.4588.45 88.49

89.64

88.49

89.62

88.4488.44

88.58

89.62

88.5888.79

89.84

88.79

88.6988.69

89.97

88.72

89.80

88.7288.88

89.92

88.88 88.71

90.07

88.71

90.07

88.8888.88

89.96

88.7088.7088.88

89.93

88.88 88.69

90.06

88.6988.88

89.92

88.88 88.70

90.06

88.7088.88

89.87

88.88

88.65

89.94

88.6588.8688.86

90.08

88.62

90.00

88.6288.76

90.13

88.7688.77

89.89

88.77 88.63

90.04

88.63

90.19

88.7788.77

88.69

89.98

88.69

90.11

88.7288.72

88.75

90.08

88.7588.89

90.07

88.89 88.73

90.07

88.7388.91

90.21

88.9188.72

90.06

88.7288.91

90.03

88.91 88.7388.73

90.05

88.69

90.08

88.69

90.22

88.8888.88

90.15

88.7388.73

90.08

88.5688.56 88.58

90.19

88.58 88.55

90.10

88.55

90.0490.04

88.49

90.16

88.4988.5788.57

90.04

88.5388.53

90.17

88.50

90.23

88.5088.50

90.02

88.5088.6588.6588.5188.51

89.90

89.82

88.6588.65 88.49

89.79

88.49

89.78

88.5888.58 88.47

89.77

88.4788.65

89.77

88.65 88.3788.37

89.99

88.56

89.94

88.5688.40

89.77

88.40 88.39

89.89

88.39

89.79

88.5088.50 88.38

89.96

88.3888.5588.5588.38

89.90

88.38

88.48

90.05

88.48

88.36

90.09

88.3688.37

90.19

88.37

88.44

90.34

88.4488.5088.50

90.18

88.53

90.33

88.53 88.61

90.14

88.61 88.50

90.31

88.50

88.62

90.16

88.62

90.29

88.6588.6588.66

90.18

88.66

90.27

88.6788.6788.82

90.10

88.82

88.68

90.26

88.6888.84

90.10

88.84 88.69

90.12

88.6988.83

90.28

88.83

88.7188.71

90.14

88.67

90.11

88.67

90.04

88.8388.8388.65

89.90

88.65

89.93

88.8188.81

88.62

89.90

88.6288.79

89.85

88.79 88.64

89.85

88.64 88.69

89.85

88.69

88.71

89.85

88.7188.87

89.81

88.87 88.7088.70

89.9289.78

88.7388.73

89.88

88.7588.75

88.72

89.76

88.72

89.87

88.7188.7188.86

89.72

88.86

89.92

88.7288.72

90.03

88.7588.75

88.62

89.98

88.62

90.06

88.5988.59

89.92

88.6288.62

88.5888.58

90.02 89.94

88.5588.55

88.78

90.09

88.78 88.51

89.96

88.5188.53

90.09

88.53 88.57

89.83

88.5788.57

89.83

88.57

88.51

90.02

88.51 88.50

89.99

88.5088.5088.50

88.64

89.90

88.64

89.90

88.6588.65

88.77

89.93

88.77

89.94

88.7788.77 88.74

90.04

88.74

88.7588.75

90.05

88.76

90.17

88.7688.91

90.14

88.91

88.75

90.28

88.75

89.90

88.7288.72 88.7488.74

89.9190.05

88.7688.76

90.0890.08

88.6388.63

90.0590.05

88.6588.65

90.0490.04

88.6388.63

89.8589.85

88.6088.60

89.9889.98

88.7088.70

89.8589.85

88.7488.7488.76

89.9789.97

88.7688.9188.91

90.0390.03

88.80

89.7589.75

88.80

89.9089.90

88.9488.94

89.69

88.8488.84

89.6989.6989.69

88.8188.81 88.8188.81

89.6389.6389.6389.63

88.7788.77

88.7888.78

89.7689.76 89.5789.57

88.7688.7688.7688.76

89.7089.70

89.5189.5189.6489.64

89.6489.64

89.7289.7289.9189.9189.9289.92

90.1790.1790.3490.34

89.8689.86

90.2990.29

90.5390.53

90.2090.2090.3090.30

88.7588.7588.9088.90 88.7488.7488.8988.8988.7588.7588.9388.93

88.7788.77

88.7588.7588.9288.92

88.8188.81

88.8188.81

89.3389.33 89.3889.38

88.9688.96 88.9188.91

88.8988.89

88.9088.90

88.8788.8789.0189.01

88.8388.83 88.8188.81

88.8588.8589.0189.01

88.9588.95 88.8188.81

88.7588.7588.8988.89

88.7488.74

88.7388.7388.8788.87

88.7488.74 88.7688.7688.9088.90

88.7188.71

88.8288.8288.9588.95

88.8188.81

88.7588.75

88.8288.82

88.8588.85

88.8988.8989.0389.03

89.0389.0389.2289.22

88.9688.9689.0889.0889.2689.26

89.2489.24 89.2689.26

89.2289.22 88.8988.89 89.0589.05

88.8888.88

88.8888.8889.0989.0988.9488.9489.1089.10

89.3889.38

89.0089.0089.1889.18

89.1889.18 89.1289.12

89.1189.11

89.1589.1589.1489.14

89.0289.0289.1889.18

89.0889.0889.2289.2289.1389.13

89.1489.1489.2489.24

89.0289.02

88.9688.96

89.0589.0589.2589.25

89.2089.2089.3789.3789.5589.55

89.1489.1489.3289.32 89.3689.3689.2089.20

89.2489.2489.4089.4089.4189.41 89.2389.23

89.2089.20

89.1589.1589.3289.32

89.1589.15 89.1289.12 89.1089.1089.2689.2689.1189.11

89.1089.1089.1089.1089.1189.11 89.2789.27 89.0889.08

89.1589.15 89.0889.08

89.0589.05 88.9888.98

89.0489.04 89.0689.06

89.0289.0289.0389.03 89.0589.05

89.0489.0489.0489.0489.0589.05 89.3689.36

89.3189.31 89.2889.28

89.3489.3489.0489.04 89.0089.00

89.0289.02

88.9788.9788.9688.96 88.9688.9688.9488.9488.9688.9689.1489.14

88.9688.96 88.9988.9989.1589.1588.9588.95

89.0289.0289.0489.0489.1989.19

89.0489.0489.2089.2089.0189.0189.1789.17 89.0589.0589.2589.25

89.0789.07 89.0589.0589.2589.2589.0489.0489.0689.0689.2789.27

89.0689.0689.2489.24 89.1189.1189.2689.26

89.2489.24

89.0289.0289.2089.2089.2589.2589.0589.05 88.9888.98

88.9288.92 89.0189.0189.1689.1689.0289.0289.1489.14

88.9288.92

88.9888.98

88.9488.9489.0889.0888.9388.9389.0889.08 88.8688.86

88.7888.78

88.8788.8789.0089.0088.7388.7388.9688.96

88.7488.74

88.7388.73

88.7488.7488.8388.83

88.7488.74

88.7988.79 88.8188.81

88.8488.84

88.7588.7588.9488.94

88.7488.7488.9488.94

88.7288.7288.9488.94

88.7488.74 88.7188.71

88.7788.77

88.7388.73

88.7388.7388.7388.73

88.7088.7088.8588.85 88.6988.69

88.6988.6988.8588.85 88.7288.72

88.7588.7588.8988.89

88.7488.74

88.7188.7188.8888.88

88.7488.7488.7688.76

88.7388.73

88.7288.72

88.7788.7788.7988.7988.7988.79

88.8588.85

88.8888.88

88.9088.90 88.8788.87

88.9188.9188.9088.9088.8988.89

88.9088.9088.9488.94

88.9488.94

88.7788.7788.9688.96 88.9688.9688.9688.9688.9688.96

88.9688.9688.9388.93

89.0289.02 89.1189.11

89.0589.05 88.9288.9288.9988.99

88.9388.9388.9288.92

88.9288.92

88.8988.8988.9388.93

88.8688.8688.8888.88

88.8088.80

88.7888.7888.8288.82

88.7988.7988.7988.79

88.7288.7288.8888.88

88.7488.74

88.7188.7188.8588.8588.7188.7188.8888.8888.7488.74

88.7288.7288.9388.93 88.7288.72

88.7588.7588.9588.95 88.7788.77 88.8988.89

88.8888.8888.7588.7588.9388.9388.7888.7888.9388.93 88.7888.78

88.8088.8088.9888.98 88.7588.75 88.8988.89

88.8688.86

88.8388.83

88.8588.85 88.8788.87

88.8688.86

88.8588.85 88.8988.89

88.9588.95 88.9388.93

88.9688.96

89.0089.0089.0089.00

89.0589.0589.0589.05 89.0889.08

89.0089.00 88.9788.97

88.9688.96 88.9388.93

88.8688.86 88.8588.85

88.8588.85 88.8588.85

88.8488.84 88.8488.8489.0389.03

88.8488.84 88.8388.8388.9988.9989.1089.1088.8388.83

88.9888.98 88.8288.82

88.8288.8288.9988.99

88.7988.79

88.7788.77 88.7988.79

88.6888.6888.8588.85 88.6988.69

88.6588.6588.8288.82 88.6788.6788.8188.81

88.7188.7188.7188.7188.8688.86 88.7388.73

88.6988.6988.8888.88 88.6888.68

88.7088.7088.8288.8288.6788.67 88.8288.82

88.8788.87 88.8588.8588.6988.69 88.7288.72

88.6888.6888.8288.82 88.8188.81

88.8688.86 88.8688.86

88.8588.85 88.8488.84

88.8888.88 88.9088.90

88.8588.85 88.8688.86

88.8888.88 88.8988.89

88.8788.87 88.8788.87

88.8888.88 88.9388.93

88.9088.90 88.9188.91

88.9188.91 88.9188.91

88.9388.93

88.8788.87

88.8988.89 88.8688.86

88.8688.86

88.8088.80

88.7588.75

88.7288.72

88.7388.73

88.7388.73

88.7388.73

88.9388.93

88.9088.90

88.8088.80 88.7788.77

88.7488.74 88.7088.70

88.6588.65

88.6488.64 88.5988.59

88.5688.56 88.5388.53

88.4788.47 88.4688.46

88.4488.44 88.4088.40

88.3588.35 88.3388.33

88.2988.29 88.2888.28

88.2688.26

88.2788.27

88.7088.70

89.0689.0689.2389.23

89.2489.2489.1589.15

89.0889.0889.2289.22 89.0689.06

89.0389.0389.2989.29 89.0389.03

89.0389.03

89.0389.03 89.1389.1389.2089.2089.3389.33

89.2689.2689.4289.4289.5589.55

89.7589.7589.9789.9789.3089.30 89.1789.17

88.8488.8488.9688.96 88.7588.7588.7588.75

88.6188.61 88.7388.7388.8388.83 89.0289.0289.1489.14

89.4589.45

88.4588.45

88.6088.6088.7188.7188.8488.8489.0789.07

88.5088.5088.3788.37 88.2388.23

88.0988.09

88.1588.1588.2888.28

88.3888.38

88.5388.53

88.0688.0688.1988.19

88.2388.23

88.0188.01

88.1088.1088.2688.26 88.1888.1888.3188.31 88.1088.1088.2388.2388.1088.1088.2488.24

88.5388.53

88.1988.1988.3388.33 88.0588.0587.8487.84

88.1888.1888.3888.38

88.1788.1788.3388.3388.1588.1588.3188.3188.1588.1588.3188.3188.1688.16 88.3188.31

88.1188.11 88.1488.1488.2888.28

88.3988.3988.2488.24 88.1388.13

88.3388.3388.4488.44

88.2288.22

88.1588.1588.3188.3188.1288.1288.3188.31

88.1788.17 88.1688.1688.2888.28

88.1688.1688.0888.0888.2288.2288.1488.14 88.2788.2788.4588.45

88.1688.16

88.0788.07

88.0188.01

87.9687.96

87.9687.96

87.9687.96 88.0188.0188.1588.1588.0388.03

88.0288.02 88.0188.0188.1588.1588.0288.0288.1588.15

88.1188.11 88.0188.01

88.0088.00 88.0588.05 88.0688.06 88.0188.0188.1288.1287.9787.9788.1488.14

87.9787.97

88.2588.25 88.2488.2488.4288.42

88.2888.28 88.3488.3488.4888.4888.6888.68

88.5288.52

88.5088.5088.7388.73 88.3488.34

88.3288.3288.5088.50

88.3488.34 88.3588.3588.5288.5288.3788.3788.5288.5288.3888.3888.5488.54

88.2488.24

88.3488.34

88.4088.40

88.5288.52

88.5588.55

88.7388.7388.7888.78

88.8188.81

88.6388.6388.7488.74

88.6088.60 88.5988.5988.7288.72

88.5788.5788.6088.6088.7788.77

88.5588.5588.7188.71

88.4688.4688.6088.60

88.7988.7988.8688.86 88.7188.7188.8088.80

88.7188.71 88.7188.71

88.6988.69

88.7488.7488.8988.89

88.7988.79

88.7788.77

88.8988.89

88.9088.90

89.0489.04

89.07

89.0089.00

89.07

88.8688.86

89.1589.15

88.9688.96

89.3489.3489.2289.22 89.1089.10

89.1389.13

89.2289.2289.3589.35 89.2089.20

89.1789.17

89.3789.37

89.1889.1889.3689.36 89.2289.2289.3489.34

89.0989.09

89.1089.10 89.1189.1189.2889.28

89.0989.0989.2889.28 89.0589.05

89.0789.0789.2889.2889.1089.10 89.0989.09

89.0789.07

89.0389.03

88.8788.8788.8788.87

88.8488.8488.8588.85

88.8288.82

88.7388.73

88.7088.70

88.6388.63

88.5688.56

88.5388.53 88.5288.52

88.5388.5388.5588.55 88.6588.6588.5788.57 88.5688.5688.6688.66

88.4988.4988.5988.59 88.6588.65

88.4988.49

88.5288.5288.6488.64 88.5488.54

88.5888.5888.6988.6988.5788.5788.5888.5888.6788.67

88.4488.44 88.4988.4988.6588.6588.5088.50

88.5388.5388.6488.64 88.5388.5388.5388.5388.6588.65

88.4988.4988.6588.6588.4988.49 88.4988.4988.4388.4388.6188.61

88.3888.38

88.3488.34

88.2888.28

88.1888.1888.2188.21 88.4088.4088.2888.2888.4488.44

88.2688.26 88.2488.24

88.1988.1988.3688.36 88.3688.36

88.1788.17 88.0988.09

88.2088.2088.3588.35 88.2188.21

88.2288.2288.4088.4088.2488.2488.4188.41

88.7188.71

88.7988.79 88.8788.8789.0089.00 89.1489.1489.2189.2189.0789.07

89.1089.1089.3389.3389.2289.2289.1189.1188.9988.99 88.8988.89

89.0189.01 89.0589.0589.0689.0689.1989.19 89.2089.2089.0489.04

89.3189.31

89.0589.0589.1689.16 88.9888.9889.1789.17 88.9988.99

89.0089.0089.1789.17 89.1589.1589.0489.04

89.0389.03

89.0389.0389.1789.17 89.0489.0489.1789.17

88.9288.9288.9388.9288.9288.92

88.9088.8788.9288.8788.9088.90 88.9088.8988.9188.8988.9188.91

89.2489.2489.2589.2489.2589.25

88.6688.6688.6488.64

88.7188.71 88.7188.7188.7588.75

88.7788.77 88.7588.75

88.7488.7488.9088.90 88.7488.74

89.83089.83089.96089.96089.97989.979

89.67689.67689.68589.685

89.73589.73589.87189.871

89.78889.788

89.87089.870

89.63989.63989.83689.836

89.75489.75489.91489.914

90.24190.24190.34290.342

90.21690.21690.32490.324

89.99989.99990.10290.102

90.25590.255

89.72089.720

90.25090.250 90.27290.27290.45290.45290.26790.267

90.20990.20990.39890.398 90.18390.183

90.16390.16390.17990.179 90.25190.25190.23590.235

89.66889.668

89.57489.57489.57389.573

89.55289.552

89.48089.48089.57089.570

89.87689.87690.01390.013

89.74689.746

89.60089.60089.68489.68489.54289.54289.64089.640

89.45589.455

89.37489.37489.50089.500

89.19389.19389.32289.322

90.04590.045

89.52489.524

89.14489.14489.34689.346

89.47389.47389.62489.624

89.51589.51589.51389.513 89.50589.505

89.52689.52689.67789.677

89.54989.549

89.99889.998

89.52789.527 89.59489.59489.58189.58189.75389.75389.60989.609

89.84989.849

89.76689.766

89.86589.86589.73689.736 89.78089.78089.80689.806

89.77289.772

89.88089.880 89.85689.856

89.79789.79789.79289.792

89.89389.893

89.81689.81689.92889.928 89.75289.752

89.81789.81789.90989.90989.80589.805

89.83389.833

89.81589.81589.86189.861

89.56289.562

89.75589.755

89.54889.548

89.65689.656 89.63289.632

89.62289.622

89.59289.592

89.32589.325 89.70989.709

89.74989.749

89.64389.643

89.41989.41989.47089.470

89.59789.597 89.48289.48289.48889.488

89.64989.649

89.57989.579

89.66789.667

89.64289.642 89.98889.988

89.89189.891 89.65789.657

89.68289.682

89.63289.63289.79789.797

88.91988.91988.92888.928

88.91388.91388.90988.909 88.89588.89588.90788.907

89.24689.24689.23589.235

88.87088.870

89.91489.914

89.52089.520

89.71389.713

89.55789.557

89.80289.802

90.13990.139

90.16190.16189.74589.74589.73989.73989.72289.722 89.72789.72789.79089.790

89.71589.71589.73689.736

89.67789.67789.93089.93089.91789.91789.89589.895

89.89689.89689.92689.926

90.03290.03290.02490.02490.28590.285 90.01090.010

90.16490.164 90.19590.19590.18190.181

90.11990.119

89.90489.904

90.23790.237 90.22490.224

90.31090.310

90.14090.140

89.72189.72189.68889.688

89.50189.501

89.73389.733 89.72789.727

89.60489.604

89.85689.856

89.55889.558

89.81089.810

89.47789.47789.43889.438

89.61989.619 89.69589.695

89.63189.631

89.73089.730

90.15890.158 90.15490.154 90.15890.158 90.29990.29990.28490.284

90.34090.340 89.92789.92789.86789.86789.82589.825

90.36390.363

90.39790.397

90.38490.384

90.40090.40090.35090.350

90.41190.411

89.61989.619

90.16690.166 90.15590.155

90.29590.295 89.99989.999

90.55090.55090.61390.61390.32790.327

90.61490.614

92.41792.41792.48592.485

92.48392.48392.45992.459

89.54389.543

89.03689.036

88.87088.870 88.79388.793

90.40790.407

89.84089.840

89.78989.789

89.84189.841 89.90189.901

89.80689.80689.80289.80289.82289.822

89.80389.803

89.69489.694 89.72089.720

89.68289.68289.83189.83189.70489.70489.83289.83289.87889.878 89.99389.993

89.86389.863 89.95089.950

89.73289.73289.89389.893 89.86289.862 89.88589.885

89.86889.868

89.60389.603

89.67489.67489.90989.90989.87989.879

90.21590.215

90.00790.007

89.83489.83489.91489.914

90.02390.023

89.84489.84489.94189.941 89.89789.897

90.00890.008

89.92889.928

89.76389.763

89.89889.89890.00790.007

89.87889.878 89.86189.861

89.51789.517 89.72889.728

89.51189.511

90.57390.573

89.43489.434

89.69289.692

89.62889.628

90.09790.097

89.47889.47889.57089.570

90.25990.259 89.71189.711

89.58289.582

89.85589.855

89.54289.542

89.78189.781

89.90189.901

89.64689.646

88.92988.92988.92688.926

88.915

90.137

88.91588.91688.916 88.90388.90388.90788.907

89.25189.25189.25189.251

88.937

88.86988.859

88.677 88.951

88.957

88.94989.08289.236

88.968 88.981

88.77388.95588.76588.76588.95688.956

89.012

88.890

88.925

88.996

88.998

88.800

88.878

88.902

88.775

88.794

89.92289.917

89.41189.440

89.521

89.539

89.678 89.65889.656

89.65289.58389.583 89.486

89.554

90.118

90.13890.14190.146

89.826

89.710

89.817

89.63289.475

89.829 90.112

89.424

89.737 89.500

89.68989.697

89.875

90.080

90.495

90.752

93.079

94.320

94.660

94.527

95.196

95.057 94.973 94.830

98.754 98.672 98.648

97.157 92.615 92.593

89.55189.55489.553

89.976 90.010

90.065

90.067

92.169

91.917 91.570

91.437

91.401

91.353

91.676

90.540

90.805

90.888 90.201

90.04992.003 92.40691.513

91.83290.589

89.38291.427

89.792

90.120

89.928

90.923 92.05091.862

92.505 92.333

91.98991.922

89.80389.795

90.659

88.158

89.678 90.811

91.598

90.177

89.641

89.219

88.402

88.409

88.500

88.436

88.575

88.597

90.871

90.322

90.377

90.374

91.073

89.77690.254

88.439 88.767

88.618

88.453 89.818

89.898

89.91089.882 90.199

90.249

90.148

89.87689.921 89.899

89.904

89.873 89.87089.901

89.870 89.890

89.907

89.89789.88589.995 90.310

90.02788.504

89.87888.52488.497 89.95489.88489.77989.816

89.796 89.65689.68589.837

89.754

89.79889.76889.906 89.801

89.64489.782

89.85689.852

89.82389.916

90.008

90.13890.137 89.921 89.98190.028

89.994

90.039

90.01790.007 90.03590.039 89.90890.04789.885

89.90689.90090.02790.022

90.016

90.006 89.918

90.001

89.87489.874

90.005

89.908

89.932

89.892

89.745 89.76389.90489.909

89.923

89.91589.954

89.89189.891 89.812

89.80989.812 89.797

89.72789.728

89.712

89.781

89.75289.924

89.79289.693

89.778

89.929

89.92489.926 89.984

90.047

91.569

91.771

91.371

91.904

88.421

88.67688.686

88.54388.572

88.539

88.57388.216

88.11688.11688.344 88.53688.687

88.37089.413 88.338

88.31088.47288.478

88.250 88.25988.382

88.240 88.193

87.482 87.482

87.47187.61187.616

87.05087.051 87.010

86.64186.64586.63986.60586.62786.64886.648

86.67586.66386.658

86.691 86.693

86.664

86.67286.672

88.31388.480

88.267

87.89088.02288.047

88.917

89.86487.66887.668

88.053

86.71586.88486.650 86.64586.66286.81886.68786.841

86.72286.88886.84986.84986.68086.707

86.674

86.671

86.623

86.642

86.64486.65586.640 86.66886.63386.635

86.66486.653

86.660 86.643

86.63486.632

86.814

87.944

87.930

87.945 87.89487.89987.67786.61586.61686.607 86.59186.58786.58186.587

86.58086.585

86.612

86.779 87.78587.78587.611 86.854

86.663

86.703

86.701

86.710

86.636

86.603 86.608

86.66186.676

89.428

89.38789.383

89.426 86.796

89.397

90.195

89.319 89.383 89.729

89.297

89.750

89.356 89.226

89.74289.61389.751

89.60289.595

89.48589.39689.52589.37989.367 89.40089.377

89.348

88.69388.693

88.09788.060

86.65386.760 86.73286.65186.66686.669

86.707

86.67786.678 86.72186.917 86.64086.658

87.272

88.09788.113 88.41488.26688.416

89.633

89.749

89.878 89.634

89.820

89.710

89.707

89.718

89.516

89.720

90.099

89.61089.61089.592 89.546 89.446 90.512

88.676

88.883

88.805

88.617

88.378

88.293

88.355

88.443

88.781 88.800

90.996 91.321

88.314 89.183 90.122

88.374

91.789

92.50191.957 88.352

88.090

90.566 91.48590.154

88.68588.947

88.28188.286

88.72288.428 88.31988.269

88.316 88.306

88.35788.365

88.384

89.120 88.836

89.085 88.763

90.23488.341 90.092

89.100

88.862

89.247

89.304

88.685

88.59189.235

89.824

89.553

89.792

89.75989.766

89.62189.47789.41189.47089.62289.756

89.65489.79089.65589.690 89.75089.74389.851

89.751

89.76589.609 89.63989.817

89.66989.653

89.634

89.630 89.786

89.52089.712

89.516 89.445

89.849 89.710 89.02689.026

89.47689.710 89.64489.63489.646

89.55789.735 89.768

89.564

89.554

89.476 89.50489.610

89.58789.594 89.698

89.647

89.595 89.615

89.52989.65289.633 89.667

89.717

89.712

89.774

89.795

89.666 89.57189.716

89.47089.46689.46989.704 89.617

89.732 89.55689.700

89.534 89.697

89.78789.775

89.546

89.51889.53889.50089.501

89.557

89.430 89.44189.441

89.65589.553

89.570 89.580

89.604 89.67489.686

89.669

89.786

89.792

89.848

89.82789.89689.896

89.80189.646

89.695

89.581

89.647

101.062

90.487

90.623

90.405

90.393

90.521

91.452

91.233

90.278

91.254

91.544

91.513

91.404

91.170

91.066

90.673

90.401 89.800

90.610

89.62289.615

89.927

89.282

89.534

90.115

90.241

90.509

90.613

90.777

90.771

90.913

91.602

91.098

91.018

90.546

90.385

90.333

90.525

90.731

91.083

91.420

89.692

89.49889.680

89.45589.45689.610

91.069

89.47689.476

89.641

89.630

89.371 89.456

89.435 88.997

89.446

89.381

89.39289.473 89.49889.498

89.51089.510

89.488

89.505

89.51889.648 89.546

89.618

89.464

89.45789.541 89.54089.551

89.617 89.503

89.558

89.515 89.50689.65889.63689.619

89.625

89.576

89.662

89.51089.495

89.516

89.60589.608

89.640

89.515

89.47989.62089.416 89.36089.46089.365

89.549

89.45589.47289.636 89.54589.527 89.516

89.531

89.55689.502 89.50289.504 89.560

89.556

89.68989.733

89.703 89.603

89.55989.55189.546 89.593

89.767 89.628

89.541

89.521

89.52689.526

89.57089.570

89.727

89.60889.609

89.726

89.724

89.63889.76589.65089.840

89.82989.829 89.743

89.713

89.729 89.89890.084

89.673 89.83989.98389.76489.592

89.729 89.672

89.565

89.676

89.51189.657

90.949

89.692

89.693 89.627

89.53589.619 89.713

89.820

89.464

89.690

89.676 89.62789.62589.527

89.639

89.599

89.73789.740

89.67189.50789.507 89.49090.322

89.495

89.553 89.61489.671

89.84989.853

89.602

89.554 89.665

89.56789.567 89.62789.627

89.57589.568

89.461 89.511 89.48089.473

89.50589.505

89.540

89.428

89.45589.455 89.446 89.442

89.42989.45289.465 89.55089.50789.511

89.417

89.57989.58089.415

89.41189.411 89.33589.34389.334

89.34189.35689.358 89.49689.497

89.44889.448 89.38589.380 89.358

89.446

89.54889.54389.394

89.32489.442 89.383

89.44189.449

89.516 89.518

89.485 89.551

89.311

89.667

89.35989.378

89.350 89.326

89.34789.48989.447 89.42889.462

89.359

89.28089.510

89.758

88.55188.551 92.645

88.10188.079

89.483

89.36089.283

89.299

89.219

89.224

89.366 89.54189.464

89.349

89.27289.357

89.36389.39289.38789.387

89.418

89.340

89.496

89.52389.522

89.831

89.702

89.59189.562 89.454

89.466

89.468

89.65689.75189.62789.50189.501

89.913

89.944 90.015

90.074

90.140 89.561

89.51689.42089.42089.43789.506

89.530

89.25989.397

89.17389.220

89.35389.67489.51289.640

89.621

89.337

89.590 89.556

89.566 89.588

89.41589.415

89.50289.604

89.337 89.440

89.446

89.602

89.21289.189

89.33588.901

89.258

89.073

89.549

89.785

90.06290.082

91.558

91.328 91.307

91.330

91.506 91.657

91.551

91.047

91.308 91.183

90.01790.040

90.10990.11691.633 90.094

91.59091.418 90.129

91.64391.623

89.95190.101

90.087

90.04390.203

90.073

90.102

90.086

90.18990.169

90.185

90.008

91.172

90.25890.25790.353

90.142

90.27490.27490.352 90.289

90.344 90.275

90.27990.261

90.168

90.137

90.16190.25590.31490.187

91.665

90.183 90.18490.32690.361

90.36990.282

90.301 90.419

90.606 90.59790.532

90.694 90.724

90.751

90.850

90.53990.677

90.548

90.520

90.889

90.716

90.513

90.64790.57890.677 90.746

90.776

90.65590.766

90.651

90.808 90.789

90.632

88.90988.907 88.91388.91388.913

92.954

93.272

93.331

93.704

93.711

89.62189.62289.622

89.25989.25989.259 89.01689.034

89.049

89.226

89.75389.75389.84689.21989.315

89.219

89.156

89.26589.272 89.120

90.034

90.433

90.49890.509

90.515

90.507

90.504

90.484

90.503

93.83493.707

93.692

93.936

101.198 101.292

90.483

90.39490.394

90.012 90.049

89.70789.72089.72089.747

89.644 89.417

89.076

88.896

87.937

87.96187.96187.985

88.84188.866

88.988

88.890

89.244

89.145

89.236 89.23089.00888.99789.003

89.01789.20789.013

89.009 89.27989.12788.95588.071

89.003

89.080

88.97489.064

89.03089.179

88.978

88.934 88.97889.15989.16789.171

89.207

89.24389.077 88.92188.767 88.60588.445 88.28488.12488.01788.12888.28888.45188.61288.76188.92789.07889.250

88.003

93.815

87.95187.953 87.96388.741

87.963

91.385

106.007

94.174 95.962

94.990

102.249

90.029

89.10189.107 89.11689.112

88.91489.086

89.08689.09788.188

93.041

87.976

87.984

89.10289.089 89.116

89.064

89.03688.85289.05588.77888.992 88.978

88.975

88.855

88.62

88.63

88.77

88.57

88.74

88.78

88.65

88.73 88.93

89.18

89.17 88

.91

88.68

88.78 89.07

89.07

88.95

89.07 88.98 88.70

88.94

88.93

88.67

88.96

88.61

88.73

88.64

88.72

88.53 88.81

88.94

88.88

88.89

88.93

88.72

88.84

88.68 88.70

88.80 88.66

88.90

88.78

88.63

88.57

88.59 88.73

88.91

88.98 89.01

89.06

89.10

89.0388.94

88.70

88.92

88.84

88.64

88.94

88.66

88.74

88.97

88.71

88.91

88.97

88.78

89.01

89.03

88.7888.78

89.02

88.77

88.91

88.7888.80

88.8988.75

88.85

88.75

88.78

88.83 88.76

88.6188.71

88.79

88.87

88.80

88.93

88.85

88.69

88.86

88.94

88.91

88.97

88.82

88.66

89.25 89.07

89.24 88.70

89.44

89.30 88.98

88.87

88.78

89.40 89.61

89.65

89.37

89.70 89.66

89.47

89.48

89.02

88.78

89.10

88.83

89.80

89.55

89.62

89.50

89.04

89.84

88.91 89.83

89.57

89.09

89.65

88.82

88.76

88.91

88.9589.04

88.68

88.90

88.77

88.84

89.10

89.02

89.22

89.12

89.27 89.29

89.10

89.75

89.32

88.74

88.70

89.40

88.9188.91

89.2589.2589.25

89.85

89.61

89.76 89.67

89.88

89.67

89.798 9.

68

89 .8

5

89 .8

4

89 .7

9

89 .7

0

89.59

89.62

89 .6

2 89

.5 4

89.39

89.51

88.90

88.98 88.86

88.92

88.89

88.97

89.00

89.06 89.07

88.9388.87

89.32

89.33

89.47

89.19

88.86

88.82

88.82 89.12

89.49 89.83

89.53

90.02

89.77

89.89

89.94 89.85

89.47

89.5689.38

89.28 89.18

89.29

89.22 89.95

90.38

90.24

89 .9

4

89. 81

89.37

89.18

89.22 89.08

88.99

89.59 89.81

89.96

90.0690.01

90.07

90.21

90.09

90.13

90.19

90.29

90.20

90.22

90.10

90.04

90.11

89.95

C1- constructii pentru comert, servicii, birouri, regim

Sp+D+P+10E+Et

POSIBILITATI DE MOBILARE

Zone verzi propuse

Constructii pentru cultura, servicii propuse

Constructii pentru birouri propuse

Constructii pentru comert, servicii propuse

Zone pietonale, piatete deschise propuse

Drumuri publice existente / propuse

LEGENDA MOBILARE

Limita proprietate

LEGENDA

Limita zona studiata

Constructii locuire existente

Constructii cu destinatie speciala existente

Gospodarie comunala - cimitir

Limite parcele propuse

Alei auto si pietonale propuse

Limita zona protectie cale ferata

Linii cale ferata

Constructii servicii, comert, birouri, invatamant existente

Limita zona reglementata / UTR 2

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.04/152/2016 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A. Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

Arh. Laura Marculescu

05 POSIBILITATI DE MOBILARE

UTR 2

P.U.Z.

2

04.2017

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Modificare regim de inaltime de la 2S+D+P+3E+E tehnic (M_1)

la 2S+D+P+15E+E tehnic (M_3) Modificare Hmax pentru subzona

M_v de la 5 m. la 12 m.

INDICATORI URBANISTICI Zona mixta: comert, servicii, birouri

UTR Subzona POT CUT Regimul maxim H max max max

UTR 1 M_v 50% 1,0 2S+D+Pp 5 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m

UTR 2 M_4 85 % 3,5 3S+D+P+26E+Er 155 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60 m M_3 2S+D+P+15E+Etehnic 95 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m M_v 2S+D+Pp 12 m

UTR 3 M_3 70% 3,0 2S+D+P+15E+2Er+Eteh. 95 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m M_v 2S+D+Pp 5 m

UTR 4 M_2 70% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 5 M_2 50% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 6 M_1a 50% 1,0 P 5 m *inaltimea maxima a cladirilor este fata de cota +0,00 = CTS = cota dala urbana

Constructii pentru comert, servicii propuse

Constructii pentru comert,servicii,cultura propuse

Atasament: 02_PUZ_IMC_Reglementari.pdf

BUS

P Hmax=95m fata de CTS

Hmax=12m fata de cota dala

Hmax=12m fata de cota dala

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab ab

ab

ab ab

ab

TROTUAR D E SERVICIU

PASAJ

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+

PASARELA

PASARELA

9.0

9.0

CAMPUS UNIVERSITAR P.U.Z. aprobat HCL 321/2007, HCL 417/2008Extind

re Str. A.De metriade - P

TT 23 / 53 m .

7.0

11.0

5.0

24.2

50 .0

Cimitirul Eroilor

Centru comercial "Galeria 1"

7.5

13.0 HCL 503/2015 Regim inaltime max = 2S+P+17E+Et Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

40.6

12.00

14.0

9.0

9.0

M_1

M_1

M_1

2S+D+P+3E+Etehnic

2S+D+P+10E+E tehnic

M_2

M_2

2S+D+P+8E+Etehnic 9.0

linii cale fera ta

LES

LES

LES

LES

LES

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Euro pei

nr.top.1723/2/3/1/1

14.0

14.0

14.0

3S+D+P+26E+Er

7.0

4. 0

14.0 13.5

9.0

P

2S+D+P+15E+2Er+E tehnic

2S+D+P+3E+E tehnic

M_1

2S+D+P+3E+E tehnic

2S+D+P+3E+E tehnic

M_3

Extindre Str. A .Demetriade -

PTT 23 / 53 m .

34.0

24.0

29.9

29.8

6.0

M_1

M_1

2S+D+P+8E+Etehnic

6.0

4.0

19.8

S=710mp

4.0

nr.top.1722/1

M_2 M_2

2S+D+P+10E+E tehnic

2S+D+P+10E+E tehnic

M_2

16.0

77.0

2S+D+Pp

M_v

M_2

6.0

6.06.0

40.0

15.0

m in. 6.0m

sau H /2

2S+D+P+3E+E tehnic

2S+D+P+10E+E tehnic

M_2

2S+D+P+8E+E tehnic

M_1

2S+D+P+10E+E tehnic

9.0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

S=2376mp

M_1a

6.0

6.0

M_3

M_1

min.14.0m sau H/2

M_2

M_4

Top1 700/

1/4/2

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1702 /1/1/d

/3

1693/ 2,169

9/2,17 00/1/1

,1701 /1,

1702/ 1/1/c

S.C. BANA

T TIP O S.R

.L.

S.C. FACT

O ITO BOX

O S.R .L.

CALE FER

ATA 100 O

RSOV A-TIM

ISOA RA N

ORD km 572

+2

S.C. ALE

NIA ARE

NA S .R.L.

MUN ICIP

IUL T IMIS

OAR A

PIZZ A

POL I

CALE FERA TA 100 ORS

OVA-TIMISO ARA NORD

CALE FER ATA 100 O

RSOVA-TIM ISOARA NO

RD

CALE FERA TA 100 ORS

OVA-TIMISO ARA NORD

10.0

9.0

2S+D+Pp

2S+D+Pp M_v

PARCARE SUPRATERANA D+P+4E

(AC nr. 307/2016)

100.0 zona de protectie

20.0

zona de siguranta

M_v

41.6

M_2

M_2

16.0

66

6 89.68

64

4 89.46 4

89.49

4

89.54 6

89.64

6

89.84

6 89.94

6

90.00

6

90.06

6 90.15

16C

6

13

4 89.61 6 89.72

25

89.61

17

89.31

489.45 6

89.57

9

89.58

89.59

999 9

89.61

4 89.49

6 89.58

4 89.41

4

89.52 4 89.44 4 89.33

25 89.31

4

89.30 4 89.41

4

89.44 4 89.54

4

89.47 4

89.62

4 89.62 4 89.7316C 89.63

4 89.67 4 89.79

4 89.69

4

89.65 4 89.77

16C

89.72

44

4

89.76 4 89.89

4 4 89.744 89.80

4

89.74 489.85

44

4 4 89.79 4

89.82

44 4

4

89.86 4 89.97

4

89.88 6

89.9117 89.864 89.90

4

89.93 4

89.94 4

90.01

6

90.00

13

90.04

21V 89.89

4

89.92 4

90.01

6

90.02

29 44

23

90.17 23 90.20

22

90.02

23

90.13

44

4 90.00

4

90.12

44 38

4 89.98

4 90.11

38 90.06

4

90.05 4

90.15

4

90.02 4

90.13

17

89.93

13

90.12

38

90.13

4

90.04 6

90.12

17 89.90

4

90.16 4

90.23 48 90.31

4

90.15 4

90.274 90.15 4

90.24

13

90.32

4

89.90 6 90.17

16C 444

4417

22

90.25

16C

90.01

18A 90.21

4

90.02 6 90.22

4 90.16 4 90.23

48

90.26 4

90.25 4

90.154 90.11

6 90.25

4 90.07

4

90.2613 90.26

6

90.26

6

90.27

6

90.28

6

90.28 43

90.28

90.38

43 90.30

6

4 90.26 4

90.11

25

90.13 44 48

90.32 44

13

90.37

1329 4

90.20 4

90.27

44

44 44

44 4 90.26

44 90.32 38

9

90.14

9 90.10

9

90.14

89.9889.9689.9789.9889.98

11

1329

44 17

4 89.84

6

89.98

13

90.076 89.9318A

89.95

16C

89.92

4 89.87

4 90.01

17

89.85

6 89.99

13 89.97

29

89.95 18A

89.96

22

89.996

89.95 136

89.96 4

89.90 25 89.96

4

90.04 4

90.14

13 90.14

4425 90.074

90.04 4

90.18

16

90.16

6 90.15

6

90.25

6 90.18 4 90.14

6 90.26

13

6

90.27

6 90.29

6

90.28

6 90.30

29 90.33

64 4 90.204 90.38

4

90.24

6

90.38

16

90.22

4 90.23

4

90.30

4 44

38

13 4

90.21 4

90.30

44

44 29

90.33

4 90.204

6 90.22

18

90.22

4

90.00 6

90.05

64

90.02

38 4

4

89.93 4 90.07 46

46

4

89.97

17

89.89

4

89.88 4

90.00

25

89.97

4

90.10 4

90.23

4

44 29

90.30 18

13

90.26

4 90.24 4 90.28

4

90.15 4

90.25

13

90.28

18 90.29

4

90.23

4

90.19

29

90.31

4 90.21 4

90.35

4 90.20 4

90.35

38 90.38

4 90.234 90.36

25

90.18

17

90.03 13

90.31

34 34 90.25 34 90.22

294

90.15 4

90.32 4 90.16 4

90.22

4 90.09 4

90.19

4

90.11

4

90.19

4

90.18 4 90.2816

C 29

44 4 90.2744

90.25 38

4

90.24 4

90.40

2944

44 4 44

13 4 90.16

4

90.33

29 90.35

6

90.07 6 90.29

6

90.15

29

1

90.16 1

90.15 1

90.15

6

90.1113

90.14

44

16C

90.19

25 90.18

16C

89.98

4 90.0913

90.17

44 4 417

16C

89.98

13 90.21

4 90.04

4 90.20

16C

90.02

25

90.21

4

90.04

4 90.17

13

90.18

44

90.02 4

90.14 6

90.16

17 89.96

90.70

8

8

8

8

8

8

8

8

1 90.30 1

90.29 1

90.30

6 4

89.96 4

6 89.93

17

89.7525 89.85

4

89.85

4 89.96

6

89.94

6

89.9916C 89.95

25

90.00

17

89.98

16C

90.23

38 90.51

26 90.58 6 90.60

4 90.51

4

90.40

25 90.57

17 90.39 4

90.43 4

90.54

6

90.60

13 90.42

1390.27

4

90.14 4 90.24

6 90.29 16C

90.11

17

89.98

13 90.12

4

89.93

4

89.92 4

89.97

6 90.02

4

89.89 6

89.95

4

89.92 4 90.06

13

89.99

4 89.794 89.89

6 89.91

13 89.89

17

89.65

16C

89.74 13 89.83

689.89 4 89.80 4 89.73

1 90.07 1 90.08

CC

TT

CC

AA

CC

AA

AA

CC

CC

C

CC

TT

TT

VVAA

TT

AA

AA

T

A

A

V

A

A

A

V

A

A

A A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

C

C

C

89.84

90.15

90.02

89.9589.95 90.13

90.02

89.95

89.9989.99

90.1590.15

90.09

90.0590.05

89.97

90.0390.03

90.0290.02

90.1390.13 90.36

90.6490.64

90.17

90.36

90.0590.05

90.1990.19

90.1090.10

90.1190.11

90.19

90.58

90.6190.61 90.4190.41

90.1590.15

90.1190.11

89.96 90.1090.10

89.8789.87

89.8589.85

89.99

90.0190.01 90.0590.05

89.8689.86

89.7389.73

89.8289.82 90.0790.07 90.1490.14

89.9789.97

90.0190.01

89.8389.83

90.0390.03

90.0190.01 89.8589.85

89.97

89.95

90.1390.13

89.9189.91

89.95

90.3590.35

90.32

89.87

89.92

90.1490.14

90.0290.02

89.87 89.8389.83

90.0190.01 90.0390.03

89.8489.84

89.9489.94

89.9289.92

89.89

89.82

89.8489.84

89.9889.9890.1790.17 90.21

90.08

90.08 90.04

90.02

89.90

89.94

89.77

90.09

90.16 90.29

90.10 90.26

90.10

90.28

90.14

90.04 89.90

89.93

89.85 89.85

89.76

89.72

89.92 89.94

89.83

89.83

89.90

89.93

89.97989.979

89.735

89.87189.871

89.78889.788

89.870

89.836

89.754 89.91489.914

89.66889.668

89.552

89.570

89.640

89.52489.524

89.505

89.52689.526 89.677

89.549

89.99889.998

89.527 89.75389.753

89.84989.849 89.76689.766

89.865

89.78089.78089.80689.806 89.77289.772

89.856

89.928

89.75289.752

89.81789.817

89.83389.833

89.81589.815

89.56289.562

89.75589.755

89.54889.548

89.65689.656

89.62289.622

89.59289.592

89.32589.325 89.709 89.74989.749

89.64389.643

89.419 89.47089.470

89.597

89.482

89.64989.649

89.57989.579

89.64289.642

89.65789.657

89.68289.682

89.632 89.79789.797

90.16190.16189.72789.727

89.89589.895

89.688

89.50189.501 89.72789.727

89.60489.604

89.85689.856

89.81089.810

89.61989.619 89.69589.695

89.84189.841

89.82289.822 89.69489.694 89.72089.720

89.68289.87889.878 89.99389.993

89.950

89.88589.885

89.60389.603

89.879

90.00790.007

89.834

90.02390.023

89.844

89.89789.897 90.00890.008

89.95889.958

89.76389.763

89.89889.898

89.861

89.517

89.511

90.57390.573

89.43489.434

89.62889.628

90.09790.097

89.478 89.57089.570

89.855

89.54289.542

89.78189.781

89.901

89.64689.646

90.010

90.065

90.540

90.805

90.201

90.871 90.322

90.148 89.904

89.870

89.885

89.779

89.754

89.798

89.801

89.823

90.008

90.13890.137 89.994

90.039

90.039

90.006 89.918

90.001

89.87489.874

89.745

89.727

89.712

89.781

89.752

89.693

89.778

89.929

89.984

90.053

90.047

91.569

89.470

89.743

89.634

89.786

89.644

89.554

89.587

89.595

89.615

89.529

89.712

89.795

89.666

89.470

89.700 89.534

89.697

89.775

89.546

89.518 89.557

89.430

89.553

89.570

89.604

89.786

89.848

89.801

89.695

89.581

89.647

90.623

91.452

90.278

89.476

89.473 89.49889.498

89.505

89.618

89.551

89.619

89.605

89.640

89.515

89.460

89.527

89.693

89.535

89.464

89.527

89.639

89.599

89.428

89.449

89.516 89.518

89.311

89.667

89.462 89.359

89.280

89.349

89.418

89.340

89.496

89.516

91.919

91.330

90.017

90.109 91.590

90.129

91.643

89.951

90.087

90.073

90.086

90.008

90.132

90.035

90.206

90.134

90.196

90.040

90.147

89.99289.991 90.198

91.172

90.142 90.289

90.279

90.18790.184 90.361

90.238

90.406 90.153

90.129

90.424

90.262

91.72290.680

90.727

90.650

90.603

90.395

90.506

90.606

90.418

90.545

90.724 90.751

90.850

90.677

90.889

90.716

90.513

90.647 90.746

90.655

90.651

90.749

90.578

90.574

90.674

90.735 90.800

90.715

T

89.90

89.99

90.15

90.18 89.90

90.07

89.91

89.82

89.79

90.18

89.90

90.07

90.01 89.84

89.85

T

89.89

90.24

89.91

89.88

89.91

90.26

94.41

C

89.99 C

89.92

89.52

89.60

89.68

89.69

89.73

89.5489.78

89.77

89.87

90.11

89.96

89.89

90.04

89.82

89.72

89.60

89.59

89.54

89.57

89.58

89.49

89.47

89.46

89.46

89.53

89.6790.0990.07

89.43

89.54

89.48

90.43

89.87

89.49

89.47

89.53

89.58

89.6489.64

89.49

89.51

90.00

90.11

90.17

90.07

90.34 90.27

90.10

89.99 90.0690.06

T

89.94

89.98 90.0390.03

90.08

90.03 89.75

89.61

90.03 89.76

89.80 89.69

89.334

89.521

90.215

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

C alea Aradului

Piata Consiliul Euro pei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

nr.top.443365 S= 21816 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722

nr.top.1722

Str. Demetriade nr.top. 1718

nr.top. 1717 lini CF

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat CF 428374, nr.cad.428374

S=3758 mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI - RTV

TIMISOARA CF 438306, nr.top.1723/2/2

S=1100mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2 S=853mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A. CF 441580, nr.top. 441580

S=15375 mp SC AGN GROUP SRL

CF 400784, nr.cad.400784 S=830mp

nr. cad. 443634 CF nr.443634 S=2746mp

nr.cad. 443633 CF nr. 443633 S=2782mp

nr.cad. 417877 CF nr. 417877 S=628 mp

nr.cad. 438492 CF nr. 438492 S=8731mp

nr.cad. 418241 CF nr. 418241 S=32299mp

nr.cad. 443624 CF nr. 443624 S=2150mp

nr.cad. 443622 CF nr. 443622 S=2390mpnr.cad. 443623

CF nr. 443623 S=2809mp

nr.cad. 443625 CF nr. 443625 S=46900mp

117.61m

2.82m

48.01m 2.82m67.36m

67.81m

99.13m15 .7

7m

39 .4

8m

39 .4

0m 4.

64 m

8. 04

m 17

.5 2m

54 .2

5m

13 4.

23 m

45.18m

74.18m

30 .7

7m

65.00m

30 .7

7m

14.16m 30.69m

15.31m 9.93m

92.80m

45.91m

8. 45

m

10 4.

08 m

85 .7

5m

12 34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23 24

25

26

27

28

29

UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA SRL

UNITED BUSINESS CENTER 2

TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

Statul Roman - adm. op. SC TIMCON SA

nr.top.443366 S= 1132 mp

KM572

Z1 89.280

Z2 89.194

Z3 89.144

Z4 89.489

Z5 89.818

IM1 89.878

BA1 90.282

BV1 89.632

BV7 88.328

AD6 88.671

BV6 88.445

BV3 89.510

BV4 89.655

BV2

89. 385

IM2 89.979

C1- constructii pentru comert, servicii, birouri, regim

Sp+D+P+10E+Et M_2

39.0 sau H/2

29.8 sau H/2

M_1

10.0

BUS

P Hmax=95m fata de CTS

Hmax=12m fata de cota dala

Hmax=12m fata de cota dala

ab ab

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+

Extindre Str . A.Demetri

ade - PTT 2 3 / 53 m.

24.2

50 .0

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Europ ei

nr.top.1723/2/3/1/1

Extindre Str. A .Demetriade -

PTT 23 / 53 m .

24.0

S=710mp

nr.top.1722/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

S=2376mp

Top1 700/1

/4/2

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1702 /1/1/d

/3

1693/ 2,169

9/2,17 00/1/1

,1701 /1,

1702 /1/1/c

S.C. BANA

T TIP O S.R

.L.

S.C. FACT

O ITO BOX

O S.R .L.

km 572 +2

S.C. ALE

NIA ARE

NA S .R.L.

MUN ICIP

IUL T IMIS

OAR A

PIZZ A

POL I

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+ +

+ +

++

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

C alea Aradului

Piata Consiliul Europ ei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

nr.top.443365 S= 21816 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722

nr.top.1722

Str. Demetriade nr.top. 1718

nr.top. 1717 lini CF

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat CF 428374, nr.cad.428374

S=3758 mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI - RTV

TIMISOARA CF 438306, nr.top.1723/2/2

S=1100mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2 S=853mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A. CF 441580, nr.top. 441580

S=15375 mp SC AGN GROUP SRL

CF 400784, nr.cad.400784 S=830mp

nr. cad. 443634 CF nr.443634 S=2746mp

nr.cad. 443633 CF nr. 443633 S=2782mp

nr.cad. 417877 CF nr. 417877 S=628 mp

nr.cad. 438492 CF nr. 438492 S=8731mp

nr.cad. 418241 CF nr. 418241 S=32299mp

nr.cad. 443624 CF nr. 443624 S=2150mp

nr.cad. 443622 CF nr. 443622 S=2390mpnr.cad. 443623

CF nr. 443623 S=2809mp

nr.cad. 443625 CF nr. 443625 S=46900mp

117.61m

2.82m

48.01m

2.82m67.36m 67.81m

99.13m15 .7

7m

39 .4

8m

39 .4

0m

4. 64

m 8.

04 m

17 .5

2m

54 .2

5m

13 4.

23 m

45.18m

74.18m

30 .7

7m

65.00m

30 .7

7m

14.16m 30.69m

15.31m 9.93m

92.80m

45.91m

8. 45

m

10 4.

08 m

85 .7

5m

12 34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23 24

25

26

27

28

29

UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA SRL

UNITED BUSINESS CENTER 2

TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

Statul Roman - adm. op. SC TIMCON SA

nr.top. 443366 S= 1132 mp

KM572

C1- c onstructii pentru comert, servicii,

birouri, regim Sp+D+P+10E+Et

Zona mixta: comert,servicii,birouri, reglementata

Limite proprietate Zona drumuri publice reglementate

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita zona studiata

Constructii servicii, comert, birouri,

Constructii locuire existente

Constructii cu destinatie speciala existente

Constructii autorizate in zona

Zona verde reglementata

Gospodarie comunala - cimitir

Limite parcele propuse

Zona mixta propusa, cu interdictie temporara de construire pana la aprobarea doc. de urbanism,

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita / zona de implantare a cladirilor 3S+D+P+26E+Er

2S+D+P+15E+2Er+Etehnic

2S+D+P+8E/10E+Etehnic

2S+D+P Limita / zona de implantare a cladirilor 2S+D+P+3E+Etehnic

M_v

M_1

M_2

M_3

M_4

Limita zona protectie cale ferata

Linii cale ferata conform P.U.G. Timisoara Interdictie temporara de construire pana la aprobarea PUZ / schimbare de functiune conform P.U.G. Timisoara

invatamant existente

Delimitare UTR

Limita zona reglementata / UTR 2

REGLEMENTARI URBANISTICE Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.04/152/2016 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A. Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

Arh. Laura Marculescu

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

2

04.2017

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Modificare regim de inaltime de la 2S+D+P+3E+E tehnic (M_1)

la 2S+D+P+15E+E tehnic (M_3) Modificare Hmax pentru subzona

M_v de la 5 m. la 12 m.

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 181.610 mp 100,00 % 181.610 mp 100,00 %

112.041 mp 61,69 % 138.079 mp 76,03 % 35.447 mp 19,52 % ------ ----- 11.091 mp 6,11 % ------ -----

Drumuri majore de acces 12.531 mp 6,90 % 16.289 mp 8,97 % Zona spatii verzi 10.500 mp. 5,78 % 27.242 mp 15,00 %

INDICATORI URBANISTICI Zona mixta: comert, servicii, birouri

UTR Subzona POT CUT Regimul maxim H max max max

UTR 1 M_v 50% 1,0 2S+D+Pp 5 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m

UTR 2 M_4 85 % 3,5 3S+D+P+26E+Er 155 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60 m M_3 2S+D+P+15E+Etehnic 95 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m M_v 2S+D+Pp 12 m

UTR 3 M_3 70% 3,0 2S+D+P+15E+2Er+Eteh. 95 m M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m M_v 2S+D+Pp 5 m

UTR 4 M_2 70% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 5 M_2 50% 3,0 2S+D+P+8E+Etehnic 50 m UTR 6 M_1a 50% 1,0 P 5 m *inaltimea maxima a cladirilor este fata de cota +0,00 = CTS = cota dala urbana

Delimitare UTR

LEGENDA

IULIUS MALL

BILANT TERITORIAL Reglementat conform P.U.Z. aprobat prin HCL 293/2015 % PROPUS %

Teren UTR 2 101.435 mp 100,00 % 101.435 mp 100,00 % 90.451mp 89,17 % 90.451 mp 89,173 %

Drumuri majore de acces Zona spatii verzi 10.984 mp. 10,83 % 10.984 mp 10,830 %

Atasament: 02a_PUZ_IMC_Reglementari.pdf

BULEVARDUL ANTENEI

PASARELA

PASARELA

9.0

10.0

24.2

50 .0

Centru comercial "Galeria 1"

7.5

Centru comercial "IULIUS MALL"

M_2

2S+D+P+8E+Etehnic

nr.top.1723/2/3/1/1

3S+D+P+26E+Er

4. 0

9.0

P

2S+D+P+3E+E tehnic

M_1

2S+D+P+3E+E tehnic

2S+D+P+3E+Etehnic

34.0

24.0

29.9

29.8

M_1

M_1

2S+D+P+8E+Etehnic

6.0

S=710mp

4.0

nr.top.1722/1

16.0

77.0

6.06.0

40.0

15.0

2S+D+P+3E+E tehnic

M_2

2S+D+P+8E+E tehnic

M_1

2S+D+P+10E+E tehnic

9.0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

M_1a

6.0

6.0

M_3

M_1

M_2

M_4

10.0

2S+D+Pp

2S+D+Pp M_v

PARCARE SUPRATERANA D+P+4E

(AC nr. 307/2016)

M_v

41.6

16.0

66

6 89.68

64

4 89.46 4

89.49

4

89.54 6

89.64

6

89.84

6 89.94

6

90.00

6

90.06

6 90.15

16C

6

13

4 89.61 6

89.72

25

89.61

17

89.31

489.45 6

89.57

9

89.58

89.59

999 9

89.61

4 89.49

6 89.58

4 89.41

4

89.52 4 89.44 4 89.33

25 89.31

4

89.30 4 89.41

4

89.44 4 89.54

4

89.47 4

89.62

4 89.62 4 89.7316C 89.63

4 89.67 4 89.79

4 89.69

4

89.65 4 89.77

16C

89.72

44

4

89.76 4 89.89

4 4 89.744 89.80

4

89.74 489.85

44

4 4 89.79 4

89.82

44 4

4

89.86 4 89.97

4

89.88 6

89.9117 89.864 89.90

4 89.93 4

89.94 4

90.01

6 90.00

13

90.04

21V 89.89

4

89.92 4

90.01

6

90.02

29 44

23

90.17 23 90.20

22

90.02

23

90.13

44

4 90.00

4

90.12

44 38

4 89.98

4

90.11

38 90.06

4

90.05 4

90.15

4

90.02 4

90.13

17

89.93

13 90.12

38

90.13

4

90.04 6

90.12

17 89.90

4

90.16 4

90.23 48 90.31

4

90.15 4

90.274 90.15 4

90.24

13 90.32

4

89.90 6 90.17

16C 444

4417

22

90.25

16C

90.01

18A 90.21

4

90.02 6 90.22

4 90.16

4 90.23

48

90.26 4 90.25

4 90.154

90.11 6 90.25

4 90.07 4

90.2613 90.26

6

90.26

6

90.27

6 90.28

6

90.28 43

90.28

90.38

43 90.30

6

4 90.26 4

90.11

25

90.13 44 48

90.32 44

13

90.37

1329 4

90.20 4

90.27

44

44 44

44 4 90.26

44 90.32 38

9

90.14

9 90.10

9

90.14

89.9889.9689.9789.9889.98

11

1329

44 17

4 89.84

6

89.98

13

90.076 89.9318A

89.95

44 29 18

13

90.26

4 90.24 4 90.28 13

90.28

18 90.29

4

90.23

4 29

90.31

4 90.21 4

90.35

4

90.20 4

90.35

38 90.38

4 90.234 90.36

25 90.18

17

90.03 13

90.31

34 34 90.25 34 90.22

294

90.15 4

90.32 4 90.16 4

90.22

4 90.09 4

90.19

4

90.11

4

90.19

4 90.18 4 90.2816

C 29

44 4 90.2744

90.25 38

4

90.24 4

90.40

2944

44 4 44

13 4 90.16

4

90.33

29 90.35

6

90.07 6 90.29

6

90.15

1

90.16 1

90.15 1

90.15

6

90.1113

90.14

44

16C

90.19

25 90.18

16C

89.98

4 90.0913

90.17

44 4 417

16C

89.98

13 90.21

4 90.04

4 90.20

16C

90.02

25

90.21

4

90.04

4 90.17

13

90.18

44

90.02 4

90.14 6

90.16

17 89.96

90.70

8

8

8

8

8

8

8

8

6 4 89.96

4

6 89.93

17

89.7525 89.85

4

89.85

4 89.96

6 89.94

6

89.9916C 89.95 25

90.00

17

89.98

89.93

89.92

4

89.92 4 90.06

13

89.99

4 89.794 89.89

6

89.91

13 89.89

17

89.65

16C

89.74 13 89.83

689.89 4 89.80 4 89.73

CC

TT

CC

AA

CC

AA

AA

CC

CC

C

CC

TT

VVAA

TT

AA

AA

A

A

A

A A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

89.84

90.15

90.02

89.9589.95 90.13

90.02

89.95

89.9989.99

90.1590.15

90.09

90.0590.05

89.97 90.0390.03

90.0290.02

90.1390.13 90.36

90.6490.64

90.17

90.36

90.0590.05

90.1990.19

90.1090.10

90.1190.11

90.19

90.58

90.6190.61 90.4190.41

90.1590.15

90.1190.11

89.96 90.1090.10

89.8789.87

89.8589.85

89.99

90.0190.01 90.0590.05

89.8689.86

89.7389.73

89.8289.82 90.0790.07 90.1490.14

89.9789.97

90.0190.01

89.8389.83

90.0390.03

90.0190.01 89.8589.85

89.97

89.95 90.32

89.92

90.1490.14

90.0290.02

89.87 89.8389.83

90.0190.01 90.0390.03

89.8489.84

89.9489.94

89.9289.92

89.89

89.82

89.8489.84

89.9889.9890.1790.17 90.21

90.08

90.08 90.04

90.02

89.90

89.94

89.77

90.16 90.29

90.10 90.26

90.10

90.28

89.93

89.85 89.85

89.76

89.72

89.92 89.94

89.83

89.83

89.90

89.93

89.97989.979

89.735

89.87189.871

89.78889.788

89.870

89.836

89.754 89.91489.914

89.66889.668

89.552

89.570

89.640

89.52489.524

89.505

89.52689.526 89.677

89.549

89.99889.998

89.527

89.419 89.47089.470

89.597

89.482

89.64989.649

89.57989.579

89.64289.642

89.65789.657

89.68289.682

89.632 89.79789.797

90.16190.16189.72789.727

89.89589.895

89.688

89.50189.501 89.72789.727

89.60489.604

89.85689.856

89.81089.810

89.61989.619 89.69589.695

89.84189.841

89.82289.822 89.69489.694 89.72089.720

89.99389.993 89.950

89.855

89.54289.542

89.78189.781

89.901

89.64689.646

90.010

90.065

90.540

90.805

90.201

90.871 90.322

89.870

89.885

89.779

89.754

89.798

89.801

89.745

89.727

89.712

89.781

89.752

89.693

89.470

89.743

89.634

89.786

89.644

89.554

89.587

89.595

89.615

89.529

89.712

89.795

89.666

89.470

89.700 89.534

89.697

89.775

89.546

89.518 89.557

89.430

89.553

89.570

89.604

89.786

89.848

89.801

89.695

89.581

89.647

90.623

91.452

90.278

89.476

89.473 89.49889.498

89.505

89.618

89.551

89.619

89.605

89.640

89.515

89.460

89.527

89.693

89.535

89.464

89.527

89.639

89.599

89.428

89.449

89.516 89.518

89.311

89.667

89.462 89.359

89.280

89.349

89.418

89.340

89.496

89.516

T

89.90

89.99

90.15

90.18 89.90

90.07

89.91

89.82

89.79

90.18

89.90

90.07

90.01 89.84

89.85

T

89.89

90.24

89.91

89.88

89.91

90.26

94.41

C

89.99 C

89.92

89.52

89.60

89.68

89.69

89.73

89.5489.78

89.77

89.87

90.11

89.96

89.89

90.04

89.82

89.72

89.60

89.59

89.54

89.57

89.58

89.49

89.47

89.46

89.46

89.53

89.6790.0990.07

89.43

89.54

89.48

90.43

89.87

89.49

89.47

89.53

89.58

89.6489.64

89.49

89.51

90.00

90.11

90.17

90.07

90.34 90.27

90.10

89.99 90.0690.06

T

89.94

89.98 90.0390.03

90.08

90.03 89.75

89.61

90.03 89.76

89.80 89.69

89.334

89.521

90.215

BUS

BUS

BUS

BUS

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+ +

++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722

nr.top.1722

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat CF 428374, nr.cad.428374

S=3758 mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2 S=853mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

nr. cad. 443634 CF nr.443634 S=2746mp

nr.cad. 443633 CF nr. 443633 S=2782mp

nr.cad. 417877 CF nr. 417877 S=628 mp

nr.cad. 438492 CF nr. 438492 S=8731mp

nr.cad. 418241 CF nr. 418241 S=32299mp

nr.cad. 443624 CF nr. 443624 S=2150mp

nr.cad. 443622 CF nr. 443622 S=2390mpnr.cad. 443623

CF nr. 443623 S=2809mp

nr.cad. 443625 CF nr. 443625 S=46900mp

117.61m

2.82m

48.01m 2.82m67.36m

67.81m

99.13m15 .7

7m

39 .4

8m

39 .4

0m 4.

64 m

8. 04

m 17

.5 2m

54 .2

5m

13 4.

23 m

45.18m

74.18m

30 .7

7m

65.00m

30 .7

7m

14.16m 30.69m

15.31m 9.93m

92.80m

45.91m

8. 45

m

10 4.

08 m

85 .7

5m

12 34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23 24

25

26

27

28

29

UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA SRL

UNITED BUSINESS CENTER 2

TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

Statul Roman - adm. op. SC TIMCON SA

nr.top.443366 S= 1132 mp

Z4 89.489

Z5 89.818

IM1 89.878

BA1 90.282

BV 2

89. 385

IM2 89.979

C1- constructii pentru comert, servicii, birouri, regim

Sp+D+P+10E+Et M_2

39.0 sau H/2

29.8 sau H/2

M_1

Limite proprietate

Zona mixta: comert,servicii,birouri, reglementata

Zona drumuri publice reglementate

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita zona studiata

Constructii servicii, comert, birouri,

Constructii locuire existente

Constructii cu destinatie speciala existente

Constructii autorizate in zona

Zona verde reglementata

Gospodarie comunala - cimitir

Limite parcele propuse

Zona mixta propusa, cu interdictie temporara de construire pana la aprobarea doc. de urbanism,

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita / zona de implantare a cladirilor

Limita / zona de implantare a cladirilor 3S+D+P+26E+Er

2S+D+P+15E+2Er+Etehnic

2S+D+P+8E/10E+Etehnic

2S+D+P Limita / zona de implantare a cladirilor 2S+D+P+3E+Etehnic

M_v

M_1

M_2

M_3

M_4

conform P.U.G. Timisoara Interdictie temporara de construire pana la aprobarea PUZ / schimbare de functiune conform P.U.G. Timisoara

Limita zona reglementata

REGLEMENTARI URBANISTICE Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.04/152/2016 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A. Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

Arh. Laura Marculescu

02.a REGLEMENTARI URBANISTICE

UTR 2

P.U.Z.

2

04.2017

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

INDICATORI URBANISTICI UTR Subzona POT CUT Regimul maxim H

max max max UTR 2 M_4 85 % 3,5 3S+D+P+26E+Er 155 m

M_2 2S+D+P+10E+Etehnic 60 m M_3 2S+D+P+15E+Etehnic 95 m M_1 2S+D+P+3E+Etehnic 32 m M_v 2S+D+Pp 12 m

Modificare regim de inaltime de la 2S+D+P+3E+E tehnic (M_1)

la 2S+D+P+15E+E tehnic (M_3)

Modificare Hmax pentru subzona M_v de la 5 m. la 12 m.

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 181.610 mp 100,00 % 181.610 mp 100,00 %

112.041 mp 61,69 % 138.079 mp 76,03 % 35.447 mp 19,52 % ------ ----- 11.091 mp 6,11 % ------ -----

Drumuri majore de acces 12.531 mp 6,90 % 16.289 mp 8,97 % Zona spatii verzi 10.500 mp. 5,78 % 27.242 mp 15,00 %

BILANT TERITORIAL Reglementat conform P.U.Z. aprobat prin HCL 293/2015 % PROPUS %

Teren UTR 2 101.435 mp 100,00 % 101.435 mp 100,00 % 90.451mp 89,17 % 90.451 mp 89,173 %

Drumuri majore de acces Zona spatii verzi 10.984 mp. 10,83 % 10.984 mp 10,830 %

LEGENDA

IULIUS MALL

Atasament: 04_Proprietate_terenuri.pdf

66

6 89.68

64

4

89.46 4 89.49

4

89.54 6

89.64

6 89.84

6

89.94 6

90.00

6 90.06

6

90.15 16C

6

13

4

89.61 6

89.72

25 89.61

17

89.31

489.45 6

89.57

9

89.58

89.59

999 9

89.61

4 89.49

6 89.58

4 89.41

4

89.52 4

89.44 4 89.33

25

89.31

4

89.30 4 89.41

4 89.44 4 89.54

4 89.47 4

89.62

4

89.62 4 89.7316C 89.63

4

89.67 4 89.79

4 89.69

4

89.65 4 89.77

16C

89.72

44

4

89.76 4 89.89

4 4 89.744 89.80

4

89.74 489.85

44

4 4

89.79 4

89.82

44 4

4 89.86 4 89.97

4 89.88 6

89.9117 89.864 89.90

4

89.93 4 89.94 4 90.01

6

90.00

13 90.04

21V 89.89

4

89.92 4 90.01

6 90.02

29 44

23

90.17 23 90.20

22 90.02

23

90.13

44

4

90.00 4

90.12

44 38

4 89.98

4

90.11

38

90.06

4

90.05 4 90.15

4 90.02 4

90.13

17 89.93

13

90.12

38

90.13

4 90.04 6

90.12

17

89.90 4

90.16 4

90.23 48

90.31

4 90.15 4

90.274 90.15 4

90.24

13

90.32

4

89.90 6 90.17

16C 444

4417

22

90.25

16C

90.01

18A 90.21

4 90.02

6

90.22

4

90.16 4

90.23 48 90.26

4

90.25 4

90.154 90.11

6

90.254 90.07 4

90.2613 90.26

6 90.26

6 90.27

6

90.28

6 90.28 43 90.28

90.38

43 90.30

6

4

90.26 4

90.11

25 90.13

44 48 90.32

44

13

90.37

1329 4

90.20 4

90.27

44

44 44

44 4

90.26

44 90.32 38

9 90.14

9

90.10 9 90.14

89.9889.9689.9789.9889.98

11

1329

44 17

4

89.84 6

89.98

13

90.076 89.9318A

89.95

16C

89.92

4 89.87

4 90.01

17

89.85

6

89.99 13

89.97

29

89.95 18A

89.96

22 89.996

89.95 136

89.96 4

89.90 25

89.96

4 90.04 4

90.14

13

90.14

4425

90.074 90.04

4

90.18

16

90.16

6 90.15

6 90.25

6

90.18 4 90.14

6

90.26

13

6

90.27

6 90.29

6

90.28

6

90.30

29

90.33

64 4 90.204 90.38

4

90.24

6

90.38

16

90.22

4 90.23

4

90.30

4 44

38

13 4 90.21 4

90.30

44

44 29

90.33

4 90.204

6

90.22

18 90.22

4

90.00 6

90.05

64 90.02

38 4

4

89.93 4 90.07 46

46

4

89.97

17 89.89

4

89.88 4

90.00

25

89.97

4

90.10 4

90.23

4

44 29

90.30 18

13 90.26

4

90.24 4 90.28

4 90.15 4

90.25

13

90.28

18 90.29

4 90.23

4

90.19

29

90.31

4

90.21 4

90.35

4

90.20 4

90.35

38 90.38

4 90.234 90.36

25

90.18

17 90.03

13

90.31

34 34 90.25 34 90.22

294

90.15 4

90.32 4 90.16 4

90.22

4

90.09 4

90.19

4

90.11

4 90.19

4

90.18 4 90.2816

C 29

44 4 90.2744

90.25 38

4 90.24 4

90.40

2944

44 4 44

13 4 90.16

4

90.33

2990.35

6 90.07

6

90.29

6 90.15

29

1

90.16 1

90.15 1

90.15

6 90.1113

90.14

44

16C

90.19

25

90.18 16C

89.98

4 90.0913

90.17

44 4 417

16C

89.98

13

90.21

4

90.04 4

90.20

16C

90.02

25 90.21

4

90.04

4

90.17

13 90.18

44

90.02 4 90.14

6

90.16

17

89.96

90.70

8

8

8

8

8

8

8

8

1

90.30 1 90.29 1

90.30

6 4

89.96 4

6

89.93

17

89.7525 89.85

4

89.85

4 89.96

6

89.94

6 89.9916C

89.95 25

90.00

17

89.98

16C

90.23

38 90.51

26 90.58 6

90.60 4

90.51 4

90.40

25

90.57

17

90.39 4 90.43 4

90.54

6 90.60

13 90.42

1390.27

4

90.14 4 90.24

6

90.29 16C 90.11

17

89.98

13 90.12

4 89.93

4 89.92

4

89.97

6

90.02

4

89.89 6

89.95

4 89.92

4 90.06

13

89.99

4 89.794 89.89

6

89.91

13 89.89

17

89.65

16C

89.74 13 89.83

689.89 4 89.80 4 89.73

1

90.07 1

90.08

CC

TT

CC

AA

CC

AA

AA

CC

CC

C

CC

TT

TT

VVAA

TT

AA

AA

T

A

A

V

A

A

A

V

A

A

A A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

C

C

C

89.84

90.15

90.02

89.9589.95 90.13

90.02

89.95

89.9989.99

90.1590.15

90.09

90.0590.05

89.97

90.0390.03

90.0290.02

90.1390.13 90.36

90.6490.64

90.17

90.36

90.0590.05

90.1990.19

90.1090.10

90.1190.11

90.19

90.58

90.6190.61 90.4190.41

90.1590.15

90.1190.11

89.96 90.1090.10

89.8789.87

89.8589.85

89.99

90.0190.01 90.0590.05

89.8689.86

89.7389.73

89.8289.82 90.0790.07 90.1490.14

89.9789.97

90.0190.01

89.8389.83

90.0390.03

90.0190.01 89.8589.85

89.97

89.95

90.1390.13

89.9189.91

89.95

90.3590.35

90.32

89.87

89.92

90.1490.14

90.0290.02

89.87 89.8389.83

90.0190.01 90.0390.03

89.8489.84

89.9489.94

89.9289.92

89.89

89.82

89.8489.84

89.9889.9890.1790.17 90.21

90.08

90.08 90.04

90.02

89.90

89.94

89.77

90.09

90.16 90.29

90.10 90.26

90.10

90.28

90.14

90.04 89.90

89.93

89.85 89.85

89.76

89.72

89.92 89.94

89.83

89.83

89.90

89.93

89.97989.979

89.735

89.87189.871

89.78889.788

89.870

89.836

89.754 89.91489.914

89.66889.668

89.552

89.570

89.640

89.52489.524

89.505

89.52689.526 89.677

89.549

89.99889.998

89.527 89.75389.753

89.84989.849 89.76689.766

89.865

89.78089.78089.80689.806 89.77289.772

89.856

89.928

89.75289.752

89.81789.817

89.83389.833

89.81589.815

89.56289.562

89.75589.755

89.54889.548

89.65689.656

89.62289.622

89.59289.592

89.32589.325 89.709 89.74989.749

89.64389.643

89.419 89.47089.470

89.597 89.482

89.64989.649

89.57989.579

89.64289.642

89.65789.657

89.68289.682

89.632 89.79789.797

90.16190.16189.72789.727

89.89589.895

89.688

89.50189.501 89.72789.727

89.60489.604

89.85689.856

89.81089.810

89.61989.619 89.69589.695

89.84189.841

89.82289.822 89.69489.694 89.72089.720

89.68289.87889.878 89.99389.993

89.950

89.88589.885

89.60389.603

89.879

90.00790.007

89.834

90.02390.023

89.844

89.89789.897 90.00890.008

89.95889.958

89.76389.763

89.89889.898

89.861

89.517

89.511

90.57390.573

89.43489.434

89.62889.628

90.09790.097

89.478 89.57089.570

89.855

89.54289.542

89.78189.781

89.901

89.64689.646

90.010

90.065

90.540

90.805

90.201

90.871 90.322

90.148 89.904

89.870

89.885

89.779

89.754

89.798

89.801

89.823

90.008

90.13890.137 89.994

90.039

90.039

90.006 89.918

90.001

89.87489.874

89.745

89.727

89.712

89.781

89.752

89.693

89.778

89.929

89.984

90.053

90.047

91.569

89.470

89.743

89.634

89.786

89.644

89.554

89.587

89.595

89.615

89.529

89.712

89.795

89.666

89.470

89.700 89.534

89.697

89.775

89.546

89.518 89.557

89.430

89.553

89.570

89.604

89.786

89.848

89.801

89.695

89.581

89.647

90.623

91.452

90.278

89.476

89.473 89.49889.498

89.505

89.618

89.551

89.619

89.605

89.640

89.515

89.460

89.527

89.693

89.535

89.464

89.527

89.639

89.599

89.428

89.449

89.516 89.518

89.311

89.667

89.462 89.359

89.280

89.349

89.418

89.340

89.496

89.516

91.919

91.330

90.017

90.109 91.590

90.129

91.643

89.951

90.087

90.073

90.086

90.008

90.132

90.035 90.134

90.196

90.040

90.147

89.99289.991 90.198

91.172

90.142 90.289

90.279

90.18790.184 90.361

90.238

90.406 90.153

90.129

90.424

90.262

91.72290.680

90.727

90.603

90.395

90.506

90.606

90.418

90.545

90.724 90.751

90.850

90.677

90.889

90.716

90.513

90.647 90.746

90.655

90.651

90.674

90.735 90.800

90.715

T

89.90

89.99

90.15

90.18 89.90

90.07

89.91

89.82

89.79

90.18

89.90

90.07

90.01 89.84

89.85

T

89.89

90.24

89.91

89.88

89.91

90.26

94.41

C

89.99 C

89.92

89.52

89.60

89.68

89.69

89.73

89.5489.78

89.77

89.87

90.11

89.96

89.89

90.04

89.82

89.72

89.60

89.59

89.54

89.57

89.58

89.49

89.47

89.46

89.46

89.53

89.6790.0990.07

89.43

89.54

89.48

90.43

89.87

89.49

89.47

89.53

89.58

89.6489.64

89.49

89.51

90.00

90.11

90.17

90.07

90.34 90.27

90.10

89.9990.0690.06

T

89.94

89.98 90.0390.03

90.08

90.03 89.75

89.61

90.03 89.76

89.80 89.69

89.334

89.521

90.215

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BU S

BUS

BUS

BUS

BUS

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

Acces

Acces

Acces

Acces

Acces

Acces

Acces

Acces

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

STRADA MARTIR SEBASTIAN IORDAN

BUS

BUS

BUS

BUS

ab ab

ab

ab ab

ab

Centru comercial "Galeria 1"

Centru comercial "IULIUS MALL"

S=3919mp

S=1428mp

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Euro pei

nr.top.1723/2/3/1/1

S=49mp

S=710mp

nr.top.1722/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

S=2376mp

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1693/ 2,169

9/2,17 00/1/1

,1701 /1,

1702/ 1/1/c

S.C. BANA

T TIP O S.R

.L.

S.C. FACT

O ITO BOX

O S.R .L.

100.0 zona de protectie

BUS

12

9

13

14 5 PIATA UNIRII

11 1 3

5 5

14

3

8

1

6 4

15 17

2 6 7

1

8 9 10

1 3

1-2 7 5

STR. OITUZ

2

3

1 4

3 6

1

5 7 6

5 8

3A 3

C ALEA AR

AD U

LU I

INTR AREA

DOIN EI

STR. PICT

OR Z AICU

4

10 10

A

1

1

12

ST R

. P O

PA S

AP C

A

14 16

3

16 A

18 20

B 20

A

5 22

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+10

P+4 P+4

P+4

P+8

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

C alea Aradului

Piata Consiliul Euro pei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

nr.top.443365 S= 21816 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722

nr.top.1722

Str. Demetriade nr.top. 1718

nr.top. 1717 lini CF

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat CF 428374, nr.cad.428374

S=3758 mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI - RTV

TIMISOARA CF 438306, nr.top.1723/2/2

S=1100mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2 S=853mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A. CF 441580, nr.top. 441580

S=15375 mp SC AGN GROUP SRL

CF 400784, nr.cad.400784 S=830mp

nr. cad. 443634 CF nr.443634 S=2746mp

nr.cad. 443633 CF nr. 443633 S=2782mp

nr.cad. 417877 CF nr. 417877 S=628 mp

nr.cad. 438492 CF nr. 438492 S=8731mp

nr.cad. 418241 CF nr. 418241 S=32299mp

nr.cad. 443624 CF nr. 443624 S=2150mp

nr.cad. 443622 CF nr. 443622 S=2390mpnr.cad. 443623

CF nr. 443623 S=2809mp

nr.cad. 443625 CF nr. 443625 S=46900mp

117.61m

2.82m

48.01m 2.82m67.36m

67.81m

99.13m15 .7

7m

39 .4

8m

39 .4

0m 4.

64 m

8. 04

m 17

.5 2m

54 .2

5m

13 4.

23 m

45.18m

74.18m

30 .7

7m

65.00m

30 .7

7m

14.16m 30.69m

15.31m 9.93m

92.80m

45.91m

8. 45

m

10 4.

08 m

85 .7

5m

12 34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23 24

25

26

27

28

29

UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA SRL

UNITED BUSINESS CENTER 2

TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

Statul Roman - adm. op. SC TIMCON SA

nr.top.443366 S= 1132 mp

KM572

Z1 89.280

Z2 89.194

Z3 89.144

Z4 89.489

Z5 89.818

IM1 89.878

BA1 90.282

BV1 89.632

BV7 88.328

AD6 88.671

BV6 88.445

BV3 89.510

BV4 89.655

BV 2

89. 385

IM2 89.979

C1- constructii pentru comert, servicii, birouri, regim

Sp+D+P+10E+Et

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

LEGENDA

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Teren proprietate privata a persoanelor juridice

Teren proprietate privata de interes local a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Constructii existente

Limita proprietate

Limita zona studiata

Teren proprietate privata a persoanelor juridice care va trece in domeniul public in vederea amenajarii cailor de circulatie

Limite parcele propuse

Teren proprietate privata de interes local a Consiliului Local al Municipiului Timisoara care se propune a trece in domeniul public al Municipiului Timisoara

Teren proprietate Statul Roman prevazut pentru drum, propus pentru a trece in domeniul public, in vederea amenajarii cailor de circulatie

Teren domeniu public de interes local

Teren proprietate Statul Roman (in administrarea soc. comerciale)

Limita zona reglementata - UTR 2

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.04/152/2016 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A. Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

Arh. Laura Marculescu

04UTR 2

P.U.Z.

2

04.2017

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Atasament: Memoriu_PUZ_Openville2.pdf

FOAIE DE CAPĂT

PLAN URBANISTIC ZONAL

MODIFICARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL NR. 293/2015

ZONA MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII BIROURI „OPEN VILLE” - MODIFICARE UTR 2

TIMIŞOARA, STR. A. DEMETRIADE NR. 1, JUD. TIMIŞ

Beneficiar: IULIUS TRUST S.R.L.

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1

Amplasament: Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Judeţul Timiş

Proiectant de specialitate: S.C. PILOT TEAM S.R.L.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A Timişoara, jud. Timiş

Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal

Nr. Proiect 12.04 / 152 / 2016

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

LISTA DE SEMNATURI

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A Timişoara, jud. Timiş

Arh. Laura MĂRCULESCU

Arhitectură: BIA Radu MIHĂILESCU

Arh. Radu MIHĂILESCU

Lucrări topografice: S.C. BLACK LIGHT S.R.L. Str. Virtuţii nr. 1 Timişoara, jud. Timiş

Ing. Loredana HODEA

Edilitare: PFA MUNTEAN MIHAI – DOINEL Săcălaz, str a VII-a, nr.705/C, jud. Timiş

Ing. Mihai MUNTEAN

Lucrări rutiere: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15 Timişoara, jud. Timiş

Ing. Doru MUNTEANU

Studiu de trafic: S.C. VELTONA S.R.L. Str. Paris nr. 2A Timişoara, jud. Timiş

Ing. Bojidar TOMICI Mat. Vencel NAGY

Studiu geodinamică: S.C. CARA S.R.L. Str. Filaret Barbu nr. 2 Timişoara, jud. Timiş

Dr. ing. Ion BOGDAN

Studiu geotehnic: S.C. SANCOVLAD S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15 Timişoara, jud. Timiş

Ing. Ioan COTUNA

2

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

BORDEROU PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 5

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5 1.2. Obiectul lucrării pag. 5 1.3. Surse de documentare pag. 5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 6 2.2. Încadrarea în zonă pag. 6 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 7 2.4. Circulaţia pag. 7 2.5. Ocuparea terenurilor. Disfuncţionalităţi pag. 8 2.6. Echiparea edilitară pag. 8 2.7. Probleme de mediu pag. 9 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 9

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 10 3.2 Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 10 3.3 Valorificarea cadrului natural pag. 10 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 11 3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 12 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 13 3.7. Protecţia mediului pag. 15 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 18

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 19

REGULAMENT DE URBANISM pag. 20

PIESE DESENATE

0.11 Încadrare în zona 0.12 Incadrare în PUG / Etapa 3 - Propuneri preliminare 0.13 Trasee de circulaţie. Profile 01 Situaţia existentă 02 Reglementări urbanistice – Zonificare 02a Reglementări urbanistice – UTR 2 01ED Lucrări hidroedilitare CN02 Lucrări electrice 04 Proprietatea asupra terenurilor 04a Proprietatea asupra terenurilor – analiza proprietăţilor 05 Posibilitati de mobilare 05a Posibilitati de mobilare – UTR 2 06 Circulaţii 07a Volumetrie 07b Volumetrie

3

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

ANEXE:

Studii: 1. Studiu de geodinamică 2. Studiu geotehnic 3. Studiu de altimetrie

Acte: • Certificat de urbanism nr. 3138/27.07.2016 • Extrase de Carte Funciara nr. 443622, 443623, 443624, 443625, 418241, 417877,

444727, 444728, 443633, 443634 • Încheiere nr .174750/02.09.2016 • Incheiere nr .175653/02.09.2016 • Încheiere nr. 86408/27.04.2017. • Acorduri bănci: Unicredit, BCR, Erste • Declara ie nr. 3418 din 07.10.2016ț • Declara ie nr. 3417 din 07.10.2016ț • Declara ie nr. 3083 din 06.10.2016ț • Declara ie nr. 3084 din 06.10.2016ț • Plan de acţiune

Avize:

• Aviz de oportunitate nr. 09/20.09.2016 • Proces verbal de recep ie nr. 1755/2016ț • Aviz Agen ia pentru Protec ia Mediului Timis nr. 09/28.02.2017ț ț • Aviz de principiu AACR nr. 33803/33802/1081 din 09.02.2017 • Adresa CFR Sucursala Regionala CF Timisoara nr. 3/6/1/CTE/942/14.12.2016 • Aviz Ministerul Apărării Na ionale – Statul Major Genral nr. DT/6281ț • Aviz Serviciul de Telecomuncaţii Speciale nr. 220943/07.04.2017 • Comunicare ISU Banat nr. 3.838.046 din 11.10.2016 • Comunicare ISU Banat nr. 3.838.047 din 11.10.2016 • Aviz Ministerul Culturii – Direc ia pentru Cultura a Judetului Timis nr. 305/Uț • Notificare DSP Timis nr. 19711 / 03.11.2016 • Aviz tehnic Aquatim nr. 32378/DT-ST/13.10.2016 • Aviz PMT - Comisia de Circulatie nr. DT2016-002833/13.10.2016 • Aviz de principiu PMT – Direc ia tehnica, Serviciul Drumuri, Poduri i Utilitatiț ș

Hidrotehnice, Biroul Drumuri i Poduri nr. 44/30.01.2017ș • Aviz de principiu Mediu Urban PMT Direc ia de Mediu, Serviciul de Reglementare iț ș

Politici Mediu Urban nr. 1041/11.11.2016 • Aviz pentru retele existente PMT Direc ia Clădiri, Terenuri i Dotari Diverse. Serviciulț ș

Terenuri, Banca de Date Urbana i Cadastru nr. 931 din 19.10.2016ș • Aviz condi ionat Telekom Romania Communications S.A. nr. 1952 din 10.10.2016ț • Aviz cu condi ii RATT nr. UR2016-01-3654 din 15.09.2016ț • Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 29017 din 22.09.2016 • Aviz de principiu E.ON Distributie Romania S.A. nr. 5022/10.10.2016 • Aviz de Amplasament Enel Distributie Banat nr. 867/21.09.2016 • Aviz favorabil Colterm S.A. nr. 013654/22.09.2016

4

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015

ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI

„OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

BENEFICIAR : S.C. IULIUS TRUST S.R.L.

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, strada Aristide DEMETRIADE nr. 1

NUMĂR PROIECT : 12.04 / 152 / 2016

FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC ZONAL– P.U.Z.

DATA ELABORĂRII : Mai 2017

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie propune modificarea documentaţiai de urbanism P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE”, aprobată prin HCL nr. 293/2015, pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe strada A. Demetriade nr. 1.

Se propune modificarea UTR 2 definit în planşa 02a Reglementări urbanistice – Delimitare UTR din P.U.Z-ul aprobat, respectiv:

 Regimul de înălţime pentru subzona M_1, care se transformă parţial în subzonă M_3  Înălţimea maximă a clădirilor în corelare cu regimul de înălţime propus  Configurarea spaţială a clădirilor în corelare cu propunerea de reglementare.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara;  Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara  Studiu de trafic – nr. 6/2014, elaborat de S.C. VELTONA s.r.l.  P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 „ZONĂ MIXTĂ COMERŢ, SERVICII, BIROURI

„OPEN VILLE””  Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată,

actualizată; - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism;

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

Documentaţia s-a elaborat în baza Certificatului de urbanism nr. 3138/27.07.2016 şi a Avizului de oportunitate nr. 09/20.09.2016.

5

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z este poziţionat în partea de centru – nord a Municipiului Timişoara, în intravilan. Pe terenurile studiate şi în zona adiacentă s-au aprobat şi parţial implementat următoarele documentaţii de urbanism:

 P.U.Z. "ZONA MIXTA - COMERT, SERVICII, BIROURI - OPEN VILLE", aprobat prin HCLMT 293/2015

 P.U.D. Clădire birouri S+D+P+6E+Ep, Demetriade 1 - HCLMT 399/2005, mod. prin HCLMT 260/2008

 P.U.Z. “COMPLEX PARK PLAZA”, Calea Aradului nr. 1, Timişoara - HCLMT 503/2015 (complex imobiliar compus din constructii pentru birouri, spatii de cazare, sală conferinte, spatii comerciale, servicii, locuinte colective si de serviciu, spatii publice sub formă de piatete si spatii verzi amenajate).

2.2. Încadrarea în localitate

Situl studiat se situează în partea de centru – nord a Municipiului Timişoara, în UTR nr. 26, conform Planului Urbanistic General şi are funcţiune comercială, de servicii şi industrială/ depozitare.

Pe teren există construcţii pentru activităţi comerciale (Iulius Mall) – în zona de nord, construcţii pentru servicii, birouri – în zona de vest, construcţii speciale şi locuinţe de servici aparţinând SNR – în zona de sud. Terenul neconstruit este în cea mai mare parte ocupat cu platforme betonate.

Amplasamentul reglementat prin P.U.Z. "Zona mixta - comert, servicii, birouri - Open ville" este delimitat astfel :

- la sud: strada Demetriade, incinta S.C. TIMCON S.A.. - la est: strada Popa Şapcă / bd. Antenei - la nord: strada Episcop V. Lăzărescu - la vest: str. Calea Aradului şi Calea Sever Bocu

incinta S.C. VESTCO TIMISOARA s.a.

UTR 2 este delimitat de: - la sud: Inelul II de circulaţie, incinta S.C. TIMCON S.A., UTR 1 şi UTR 3 - la est: strada Popa Şapcă / bd. Antenei, UTR 4 - la nord: strada Episcop V. Lăzărescu - la vest: str. Calea Aradului şi Calea Sever Bocu,

incinta S.C. VESTCO TIMISOARA s.a.

Distanţele între limita terenului studiat (UTR 2) şi vecinătăţi sunt: - la sud: Inelul II de circulaţie, incinta S.C. TIMCON S.A. - pe limita - la est: incintă Galeria 1 - 48,3 m şi spaţii servicii - cca. 50,4 m. - la nord: strada Episcop V. Lăzărescu şi cimitir – peste 50 m. până la cladirile

existente Iulius Mall - la vest: Calea Aradului, Centru bancar BCR – 61,20 m.

Calea Sever Bocu, blocuri de locuinţe – min. 24,20 m. incinta S.C. VESTCO TIMISOARA s.a., parcari - pe limita

6

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

DATE C.F. Terenul studiat – UTR 2 - are suprafaţa totală de 101435 mp., fiind constituit din loturile următoare :

CF vechi Carte Funciara

Nr. cad. Suprafaţă (mp)

Proprietar

417910 dezmembrare

443622 443622 2390 SC Iulius Mall Timisoara SRL

443623 443623 2809 SC Iulius Mall Timisoara SRL

443624 443624 2150 United Business Center 2 Timisoara SRL

443625 443625 46900 SC Iulius Mall Timisoara SRL

418241 418241 32299 SC Iulius Mall Timisoara SRL

417877 417877 628 SC Iulius Mall Timisoara SRL

438492 dezmembrare

444727 444727 2332 SC Iulius Residential Timisoara SRL 444728 444728

6399 SOCIETATEA „United Business Center

1 Timisoara” SRL 417126 dezmembrare

443633 443633 2782 SC Iulius Mall Timisoara SRL

443634 443634 2746

SOCIETATEA „United Business Center 1 Timisoara” SRL

Total teren studiat UTR 2: 101435

Ulterior emiterii certificatului de urbanism două dintre parcelele studiate s-au dezmembrat după cum urmează: • parcela cu nr. cad. 417910, înscrisă în CF nr. 417910 s-a dezmembrat în parcelele cu nr.

cad. 443622, 443623, 44362, 443625, conform Incheierii nr .174750/02.09.2016. • parcela cu nr. cad. 417126 , înscrisă în CF nr. 417126 s-a dezmembrat în parcelele cu nr.

cad. 443633, 443634, conform Incheierii nr .175653/02.09.2016. • parcela cu nr. cad. 4384926 , înscrisă în CF nr. 438298 s-a dezmembrat în parcelele cu nr.

cad. 444727, 444728, conform Incheierii nr .86408/27.04.2017.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren există construcţii pentru activităţi productive / depozitare, construcţii edilitare şi diverse instalaţii. Terenul neconstruit este în cea mai mare parte ocupat cu platforme betonate.

În zona centrală în incintă şi în zonele cu clădiri administrative sunt zone verzi cu plantaţii înalte şi joase (arbori şi arbuşti).

Caracteristici climatice ale zonei Temperatura aerului:

- media lunară maximă + 20 - 28 C ( iulie- august ) - media lunară minimă - 1 - -2 C ( ianuarie ) - temperatura medie multianuala a aerului : 8,8gr C - data medie a primului îngheţ : 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 gr. C] : 8 zile/an - durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an

Precipitaţii : - media lunară maximă 70- 80 mm. ( iunie ) - cantitatea medie multianuala a precipitaţiilor : 660 mm/an - număr mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an - număr mediu al zilelor cu bruma : 25 zile/an

Vântul: direcţii predominante: N-S 16 %, E-V 13 %,

7

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Caracteristici geo-tehnice ale terenului Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la momentul prezent ocupat parţial de

constructii. Detalii despre caracteristicile geo-tehnice ale terenului sunt prezentate în studiul geotehnic, anexă la prezenta documentaţie.

Conform normativului P 100 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a hărtii de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K S, oraşul Timişoara se găseşte amplasată în zona seismică de calcul “D”, perioada de colţ TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

2.4. Circulaţia

În prezent, accesul pe sit (în incintă) se face din Calea Aradului pe Inelul II de circulaţie, din Calea Sever Bocu şi din bd. Antenei.

Amplasarea faţă de CF

Zona studiată este amplasată în zona de protecţie a liniei de cale ferată CF 100 Orşova - Jimbolia, pe partea dreaptă, pe o lungime de 227 m., între km 571+926 şi km 572+170. Terenul reglementat este situat în afara zonei de protecţie CF.

2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent zona studiată are funcţiune mixtă: comercială, de servicii şi birouri. Pe teren există construcţii pentru activităţi comerciale (Iulius Mall) – în zona de nord,

construcţii pentru servicii, birouri – în zona de centru -vest, construcţii de depozitare – zona de est şi construcţii speciale şi locuinţe de servici aparţinând SNR – în zona de sud. Terenul neconstruit este în cea mai mare parte ocupat cu platforme betonate.

Situl studiat se află la limita unei zone cu locuinţe colective P+4/ P+10 - la vest, a unei zone propusă pentru reconversie (PUZ în curs de elaborare) – la vest, cimitir – la nord, zona comericală/servicii – la est şi zone foste industriale (propuse prin PUG pentru reconversie) – la sud şi est. În partea de sud a amplasamentului este situată calea ferată Timişoara -Bucureşti.

Disfuncţionalităţi 1. Zonă cu foste incinte industriale (brownfield). 2. Trafic auto major, infrastructură de trafic incomplet realizată (Inelul II parţial). 3. Calea ferată – barieră fizică, disconfort generat de trafic. 4. Spaţii publice inexistente. 5. Regimul juridic al proprietăţilor din zonă – cauză a întârzierii reconversiei funcţionale.

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare de

tip unitar. În zonă există reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe străzile adiacente amplasamentului, dar acestea sunt dimensionate pentru alimentarea locuinţelor existente.

Conform avizului de amplasament emis de S.C. Aquatim SA, în zona obiectivului studiat prin prezentul PUZ există următoarele reţele de apă canal:

- pe Calea Aradului - conductă de apă potabilă Ad 800; - pe Calea Sever Bocu - conductă de apă potabilă Ad 100 şi conductă de canalizare Cd

1200; - pe strada Episcop V. Lăzărescu - conductă de apă potabilă Ad 100 şi conductă de

canalizare Cd 1400; - pe strada Popa Şapcă / bd. Antenei - conductă de canalizare Cd 1500; - pe strada Demetriade - conductă de apă potabilă Ad 1800 şi conductă de canalizare

Cd 1000.

8

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Gaze naturale Conform avizului favorabil eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A., în zona studiată

nu există reţele de alimentare cu gaze naturale medie presiune, proprietatea acestora. Există reţea de alimentare cu gaze naturale care deseveşte clădirea Iulius Mall.

Energie termică Conform aviz de amplasament favorabil emis de S.C. COLTERM S.A. nu există reţea

de distribuţie a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform avizului de amplasament favorabil emis de S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. în

zonă există reţele LES de medie tensiune (culoar de protecţie de 0,6m.), de la care se alimentează în prezent obiectivele existente pe teren.

Conform aviz tehnic favorabil (condiţionat) emis de S.C. Romtelecom S.A în zona studiată există reţele de telecomunicaţii care deservesc actualele obiective de pe amplasament. Acestea se vor reglementa, daca este cazul, în faza de autorizare a construcţiilor.

Conform aviz tehnic favorabil (condiţionat) emis de R.A.T.T. în zona studiată există reţele există electrice aparţinând RATT. Acestea sunt situate în în zona perimetrală a terenului studiat şi se vor reglementa, daca este cazul, în faza de autorizare a construcţiilor.

Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. La fel se va proceda şi în cazul necesităţii devierii sau extinderii reţelelor de utilităţi existente.

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit Terenul studiat a avut o vreme îndelungată folosinţă industrială şi de depozitare. În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite

pentru o dezvoltare in acord cu funcţiunile urbane şi implicit industriale, este în continuă creştere. Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de distribuţie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea oraşului.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi.

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Există în înteriorul amplasamentului o staţie de transformare aparţinând ENEL şi o reţele LES MT.

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie Nu e cazul.

Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic Nu e cazul.

9

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investiţii, în principal destinate serviciilor sau comerţului, fiind necesară reconversia funcţională.

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Municipiul Timişoara este unul din cele mai importante oraşe ale ţării şi un centru principal în regiune din punct de vedere administrativ şi economic, prezintă o diversitate importantă a activităţii economice, relevând un potenţial important de creştere.

Pentru susţinerea investiţiilor viitoare se estimează creşterea puternică a nevoii de clădiri de birou şi facilităţi corespunzătoare, îndeosebi prin alinierea Timişoarei la standardele calitative cerute de investitorii străini, în paralel cu necesitatea amplificării şi diversificării comerţului şi a activităţilor de divertisment.

Prezentarea proiectului OpenVille Cel mai mare dezvoltator şi operator de centre comerciale de tip mall din România

propune realizarea la Timişoara a primului proiect multifuncţional de tip „lifestyle center” din vestul ţării şi, totodată, cel de-al doilea din portofoliul companiei, după Palas Iaşi. Experienţa acumulată şi succesul ansamblului urbanistic Palas oferă încrederea grupului Iulius că noul proiect va schimba oraşul Timişoara, va genera un stil de viaţă european şi va impune noi standarde în real estate.

Proiectul a fost conceput şi elaborat având la bază studii economice şi de piaţă care să justifice şi susţină investiţia. S-a ţinut cont de poziţia în regiune a oraşul Timişoara care poate valorifica avantajele legate de localizarea, cerere locală mare, core

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile P.U.Z. "ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, BIROURI - OPEN VILLE", aprobat prin HCLMT 293/2015, care se va integra în P.U.G. Timişoara.

Încadrare în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara Prin propunerile urbanistice, proiectul se poate încadra în următoarele direcţii de

dezvoltare preconizate în Masterplan-ul aprobat pentru municipiul Timişoara:

POLITICA 1 - DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE Program 3: Centre de afaceri şi servicii de pentru amplasarea firmelor internationale Program 4: Servicii în industria de ospitalitate

POLITICA 4 - ASIGURAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, A MOBILITĂ II ŞI AȚ INFRASTRUCTURII DE COMUNICARE (IT)

10

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Program 3: Transport motorizat public Program 4: Trafic nemotorizat, trasee velo şi pietonale

POLITICA 5 - ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ŞI GESTIONĂRII DOMENIULUI PUBLICȚ Ț PROGRAM 1: Creşterea calităţii spaţiului public urban PROGRAM 2: Creşterea calităţii reţelei de spaţii verzi

POLITICA 9 - ASIGURAREA IDENTITĂŢII URBANE ŞI A CADRULUI NATURAL PROGRAM 1: Coridoarele de acces în oraş în relaţie cu zona metropolitană

3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii înalte masive, care să pună problema menţinerii acestora. Există pâlcuri de arbori în contrală a terenului, care vor fi păstraţi dacă este posibil sau înlocuiţi, în raport cu situaţia propusă. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Circulaţia auto Accesul pe teren (în incintă) se face din Calea Aradului pe Inelul II de circulaţie, din

Calea Sever Bocu şi din bd. Antenei. În vederea stabilirii intervenţiilor necesare în zonă datorate realizării obiectivului, s-a

elaborat un studiu de trafic de către S.C. VELTONA s.r.l. - studiu nr 06/2014, care previzioneaza dezvoltarile preconizate în context cu deja existentul centru comercial “IULIUS MALL”, cât şi cu proiectul “Inelului II” de circulaţie al Municipiului Timisoara.

Astfel, proiectul ”OPEN VILLE” - integrand actualul complex comercial “IULIUS MALL” - vizeaza de fapt realizarea unui nou centru urban cu functiuni complexe, axat pe o magistrala de circulatie (Inelul II) si extins pe tot cvartalul delimitat de starzile Al.I.Cuza, Sever Bocu, Vasile Lazarescu, Antenelor si Demetriade.

În urma evaluărilor de trafic şi a Avizului Comisiei de Circulaţie din Primăria Timişoara, s-a convenit reconfigurarea intersecţiei din Piaţa Consiliul Europei, pentru a asigura relaţiile auto, de transport în comun şi pietonale necesare.

În corelare cu aceasta se propune întregirea traseului Inelului II, cu profilul existent, prin asigurarea legăturii directe cu bd. Antenei. Primăria Timişoara a iniţiat proiectul „Pasaj Popa Şapcă - str. Popa Şapcă şi b-dul Antenei (între Demetriade până la Calea S. Bocu)- Lărgire pasaj, modernizare stradă”, care este în curs de autorizare şi prevede lărgirea Bd. Antenei la 4 benzi, cu amplasarea unui sens giratoriu pentru racordul cu Inelul II de circulaţie.

Parcări Pentru asigurarea acceselor necesare în incintă şi în parcările amenajate se menţin

parţial accesele existente şi se propun o serie de noi accese, în corelare cu reconfigurarea străzilor, conform planului anexă la Avizul Comisiei de circulaţie.

Parcările se vor asigura la nivelul subsolului / demisolului, sub clădiri şi sub zona în care se amenajează parcurile publice. Sunt asigurate locuri de parcare şi în parcările supraterane propuse.

Transportul în comun Datorită deschiderii traseului Inelului II de circulaţie, s-a regândit traseul mijloacelor de

transport în comun din zonă. S-au reamplasat staţiile în corelare cu noua configurare a străzilor – pe Calea Lipovei şi Calea Aradului, şi s-au prevăzut staţii noi – pe Inelul II, bd. Antenei.

Circulaţia pietonală Circulaţia pietonală în zonă este asigurată pe traseul străzilor existente şi propuse şi în

interiorul ansamblului, la nivelul dalei urbane. Prin realizarea dalei urbane se asigură trecerea

11

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

peste Inelul II şi crearea unui ansamblu de piaţete care să susţină legătura pietonală cu centrul oraşului.

În paralel cu circulaţia pietonală, este asigurat şi accesul bicicletelor la nivelul dalei, printr-un sistem de rampe.

Amplasarea faţă de CF

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. "ZONA MIXTA - COMERT, SERVICII, BIROURI - OPEN VILLE", aprobat prin HCLMT 293/2015 este amplasat în zona de protecţie a liniei de cale ferată CF 100 Orşova - Jimbolia, pe partea dreaptă, pe o lungime de 227 m., între km 571+926 şi km 572+170. Construcţiile propuse vor fi amplasate în afara zonei de siguranţă a CF, conform planurilor anexate şi a avizelor CN CFR nr. 4-ALG-2015 şi nr. 5/10/49/2015.

Conform adresei nr. 3/6/1/CTE/942/14.12.2016 emisă de Sucursala Regionala CF Timişoara, zona reglementată prin prezentul P.U.Z. - UTR 2 este situată în afara zonei de protecţie a infrastructurii feroviare, la o distanţă mai mare de 100 m faţă de liniile CF, şi nu este necesar avizul acesteia.

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Prin P.U.Z. "ZONA MIXTA - COMERT, SERVICII, BIROURI - OPEN VILLE", aprobat prin HCLMT 293/2015 s-a reglementat zona şi s-a propus funcţiunea de zonă mixtă pentru comerţ, servicii, birouri.

P.U.Z.-ul este în curs de implementare, fiind autorizate şi în curs de execuţie mai multe clădiri din cele propuse.

Din necesităţi determinate de faza de implementare, respectiv realizarea proiectelor pentru construirea ansamblului OPENVILLE se doreşte modificarea P.U.Z-ului aprobat în zona UTR 2, în partea de nord faţă de Inelul II de circulaţie.

Funcţiunea zonei studiate este mixtă: comerţ, servicii, birouri, suprafaţa de teren fiind zonificată astfel:

Zona cu funcţiune mixtă Zona circulaţii auto - drumuri de acces în zonă. Zone verzi

Bilanţ teritorial – utilizare funcţională

Existent Reglementat conform P.U.Z. aprobat prin HCL 293/2015

Propus

mp % mp % mp % Teren studiat / zona studiată

181.610 100,00 181.610 100,00 181.610 100,00

Zona mixta: comerţ, servicii, birouri

112.041 61,69 138.079 76,03 138.079 76,03

Zona construcţii speciale (SNR)

35.447 19,52 ---- ---- ---- ----

Zonă industrială / depozitare

11.091 6,11 ---- ---- ---- ----

Drumuri majore de acces

12.531 6,90 16.289 8,97 16.289 8,97

Zona spatii verzi 10.500 5,78 27.242 15,00 27.242 15,00

12

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Bilanţ teritorial – UTR 2

Reglementat conform P.U.Z. aprobat prin HCL 293/2015

Propus

mp % mp %

Teren UTR 2 101.435 100,00 101.435 100,00

Zona mixta: comerţ, servicii, birouri 90.451 89,17 90.451 89,17

Drumuri majore de acces

Zona spatii verzi 10.984 10,83 10.984 10,83

Zonele verzi reglementate prin P.U.Z. "ZONA MIXTA - COMERT, SERVICII, BIROURI - OPEN VILLE" nu se modifică ca amplasare sau suprafaţă.

Indicatori urbanistici propuşi pentru UTR 2 sunt:

UTR Subzona POT max

CUT max

Regimul maxim de înălţime

H maxim (m)

UTR 2 M_4 M_2 M_3 M_1 M_v

85 % 3,5 3S+D+P+26E+Er 2S+D+P+10E+Etehnic 2S+D+P+15E+Etehnic 2S+D+P+3E+Etehnic/ 2S+D+Pp

155 / Hc=140 60 95 32 12

Reglementări – configurare spaţială - Modificarea propunerii de mobilare

În UTR 2, în locul clădirii F cu regim de înălţime 2S+D+P+E se va amplasa o clădire de tip UBC 3, cu funcţine de birouri şi regim de înălţime 2S+D+P+15E+Et, H max = 95m.

Se mai propune modificarea înălţimii maxime din subzona M_v de la Hmax = 5 m. la Hmax = 12 m. datorită faptului că se doreşte amplasarea unei biserici de lemn strămutate, care are o înălţime mai mare decât cea reglementată prin P.U.Z..

Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii. Distanţele între clădirile de pe parcelele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Integrarea investiţiei în zonă

Prin configurarea şi funcţiunile propuse, proiectul creează legături cu vecinătăţile, stimulând dezvoltări ulterioare:

 Realizarea dalei urbane cuprinzând zone semnificative de spaţii verzi şi spaţii pietonale, acestea fiind deschise accesului publicului;

 Realizarea legăturii pietonale între proiectul OpenVille/Iulius Mall şi centru istoric al municipiului Timişoara creând un macropol (centru).

 Crearea unor oportunităţi de divertisment şi recreere ce pot fi accesate de comunitatea locală cât şi de turişti: un cinematograf modern, patinoar, expoziţii, etc.

13

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

 Realizarea unui parcaj subteran i suprateran de mari dimensiuni, care poateș decongestiona şi reduce presiunea asupra zonelor limitrofe.

Consecinţe economice şi sociale

Dezvoltarea centrelor comerciale a reprezentat cea mai marcantă evoluţie a ultimilor 50 de ani în Europa din perspectiva activităţii comerciale, şi este deopotrivă o coloana vertebrală şi un catalizator al creşterii economice.

Existenţa centrelor comerciale aduce beneficii semnificative şi comunităţilor locale, sub forma impozitelor şi taxelor achitate către municipalităţi, a creării de noi locuri de muncă, precum şi prin revitalizarea zonelor urbane, susţinând ameliorarea infrastructurii urbane.

Beneficiile indirecte ale unui proiect de acest tip şi anvergură, includ creşterea atractivităţii mediului de afaceri local, sprijinirea cre terii potenţialului turistic, creşterea niveluluiș general de trai al populaţiei prin consolidarea ratei scăzute a şomajului şi crearea unor spaţii de recreere şi activităţi culturale, etc.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

A. Alimentare cu apă Prin PUZ-ul aprobat s-au propus doua extinderi de retele de apa din reteaua existenta

de pe Calea Aradului dupa cum urmeaza: - o extindere pe strada Demetriade cu conducte din PE-ID, De 160mm din aceasta

extindere se vor realiza bransamente de apa din PE-ID dimensionate corespunzator pentru cladirile din partea de sud a zonei studiate

- o extindere pe traseul Inelului II in partea mediana a zonei studiate - domeniu public. Aceasta extindere se va realiza cu conducte din PE-ID, De160mm. Din aceasta extindere se vor realiza bransamente la cladirile din zona de nord si mijloc a PUZ-ului studiat. Cladirile situate lângă actualul MALL se vor alimenta cu apa din retele interioare ale clădirii existente.

Pentru UTR 2 (Etapa1 a proiectului) alimentarea cu apă potabilă este asigurată din branşamentul existent cu diametrul de 225 mm conectat la conducta de 600 mm de pe Calea Aradului.

Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi asigurarea apei pentru incendiu. Din re elele publice se va asigura alimentarea cu apă a autospecialelor pentru stinsț incendiul. Fiecare clădire propusă va avea instala ii interioare proprii de stins incendii,ț prevăzute cu: rezervă de apă proprie intangibilă pentru incendiu, sta ie de pompare apăț incendiu i re ele interioare de stins incendiul (hidran i interiori, sprinklere etc.). Refacereaș ț ț rezervei de apă pentru stins incendii se va realiza din bran amentul de apă al fiecărei clădiri înș timpul normal (24 – 36 h).

B.1 Canalizare menajeră Pentru UTR 2 (Etapa1 a proiectului) evacuarea apelor uzate menajere se realizează

prin racordurile existente pe colectorul de canalizare Dn 1000 de pe str. Sever Bocu şi de pe colectorul de canalizare Dn 500 de pe Bd. Antenei. Suplimentar se va executa încă un racord de canalizare la colectorul existent Dn 1400 mm de pe str. Episcop V. Lazarescu.

Pentru preluarea apelor uzate menajere din restul ansamblului, se va realiza şi un colector de canalizare cu diametrul de 800 mm amplasat pe Inelul II de circulaţie între Calea Aradului şi Bd. Antenei, cu descărcare în la colectorul existent pe Calea Aradului.

Canalizarea apelor uzate menajere de la cladirile din sudul zonei studiate se va realiza intr-o retea interioara de canalizare ape uzate menajere care va fi descarcata printr-un singur racord de canalizare intr-un camin existent pe reteaua de canalizare existenta pe strada Demetriade.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de

14

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor. Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82

B.2. Canalizare pluvială Apele pluviale de pe platformele betonate şi clădiri din interiorul parcelelor vor fi

colectate separat şi vor fi reintegrate în sol local pe aceste parcele. Apele pluviale de pe drumuri şi trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale şi dirijate spre bazine de retenţie propuse. Din aceste bazine apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi si vor fi descarcate controlat, secvential la 30 min dupa incetarea ploii.

Ca măsură de siguranţă în funţionarea sistemului de canalizare, cat si pentru prevenirea inundaţiilor cauzate de posibilitatea intrării sub presiune a colectoarelor de canalizare, în Etapa 1 de investi ii ț au fost prevăzute bazine 4 de retenţie pentru stocarea apelor pluviale şi evacuarea temporizată la un debit controlat prin pompare: 1) În zona clădirii UBC 0 a fost prevăzut un bazin de reten ie cu volumul de 800 mc; ț 2) În zona clădirii UBC 1 a fost prevăzut un bazin de reten ie cu volumul de 1200 mc; ț 3) În zona clădirii UBC 2 a fost prevăzut un bazin de reten ie cu volumul de 1200 mc.ț 4) În zona Corp M (parcaj suprateran) a fost prevăzut un bazin de reten ie cu volumul deț 800 mc.

Colectorul Dn 1000 mm deviat în incinta Iulius Mall are panta de 1,30‰ şi poate transporta la plin un debit maxim de 1.150 l/s, deci poate descărca debitele rezultate şi prin extinderea Open Ville - Etapa 1.

Apele pluviale de pe platformele pe care sunt amenajate parcaje la sol şi din parcajele subterane vor fi colectate prin gurile de scurgere prevăzute şi evacuate printr-un sistem de canalizare pluvială prevăzut cu separatoare de hidrocarburi şi pompe proprii. Apele tratate se vor descărca în reţelele exterioare de canalizare pluvială.

Apele uzate menajere şi pluviale din incinta Iulius Mall, inclusiv extindere cu OpenVille, vor respecta cerinţele NTPA 002/2002.

C. Gaze naturale În prezent, cladirea Iulius Mall este alimentată cu gaze naturale. Pentru alimentarea

celorlalte clădiri propuse se va extinde reţeaua de gaze naturale existentă în incinta Iulius Mall.

D. Instalaţii termice Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii

si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice pentru fiecare imobil in parte.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Alimentarea cu energie electrica a complexului Openville Timisoara se realizează

pentru o putere maxim simultan absorbită de 17,331 MW, din doua staţii de 110kV/20kV (Dumbravita si Bucovina), utilizându-se ca puncte de delimitare a instalaţiilor şi măsurare două puncte de conexiune aparţinand operatorului de distribuţie (PC1 OD si PC2 OD), amplasate unul (PC1 OD) în curtea de serviciu Auchan şi PC2 adiacent clădirii UBC 3 spre tunelul rutier.

Fiecare punct de conexiune este alimentat din doi fideri, unul activ şi al doilea în rezerva calda, alimentaţi din staţii de 110/20kV diferite.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, cu corpuri de iluminat cu vapori de sodiu de 250W montate pe stâlpi.

Toate lucrările prevăzute în studiul de soluţie se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de proiectanţii de specialitate şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

15

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Obiectivele se pot racorda la reţelele de telefonie a S.C. TELEKOM S.A., pe baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta sau la reţelele altor furnizori de servicii similare. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare.

Perimetral amplasamentului şi parţial în interior există reţele electrice subterane LES de medie şi joasă tensiune, şi există un post de transformare (în UTR 3) care va fi utilizat pentru alimentarea obiectivelor propuse. În corelare cu propunerea de amplasare a dalei urbane, care va fi la cota de + 4,35 m. faţă de cota terenului sistematizat existent, postul de transformare va fi sub dală, la cota terenului existent. Faţă de acesta se respectă distanţa de protecţie de 6,0 m.. Reţelele LES medie tensiune existente vor rămâne pe poziţie şi vor avea respectată distanţa de protecţie de 0,6 m..

3.7. Protecţia mediului

I. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

Odată cu dezvoltarea oraşului se impun modificări funcţionale zonale, care să recreeze ambientul urban. Este şi cazul de faţă, în care se doreşte armonizarea funcţiunilor propuse cu dezvoltarea inerentă citadină. Prezentul plan urbanistic zonal creează cadrul propice dezvoltarii unei zone mixte cu facilităţi comerciale şi de servicii, dezvoltare judicioasă, ce va înlocui aria ce a avut o destinaţie industrială.

Amplasamentul se află la confluenţa unor artere intens circulate Calea Aradului – Calea Sever Bocu – strada Antenei – strada A. Demetriade. Poziţionarea acestuia a constituit premisa elaborării prezentului PUZ.

b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

Prezentul PUZ constituie o modificarea a unui Plan Urbanistic Zonal aprobat, şi ţine cont prevederile acestuia referitoare la funcţiunea aprobată şi indicii de construibilitate.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.

Prin implementarea planului s-ar mări procentul de zonă verde la 15,00% (cuprinzând zone verzi compacte şi plantaţii de aliniament) şi s-ar sistematiza zona în sensul dezvoltării durabile, asigurându-se echilibrul dintre edificările propuse, fără impact semnificativ asupra mediului, şi cadrul natural.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activităţi cu impact

nesemnificativ sau redus asupra mediului. Influenta activităţilor asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

Problemele principale se referă la manipularea deşeurilor de construcţii rezultate, selectarea materialelor şi a metodelor de construcţii cu impact limitat asupra mediului.

Se va efectua îngrădirea siturilor de construcţie urmând a se impune măsuri generale de protecţie şi siguranţă. Inconvenientele temporare cauzate de lucrările de construcţie ar trebui să fie diminuate prin intermediul planificării şi al coordonării dintre antreprenori, vecini şi autorităţi, la faza DTAC.

16

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Antreprenorii vor aplica standarde şi proceduri de construcţii nedăunătoare mediului. Se vor respecta standardele privind protecţia mediului: pot părăsi amplasamentul numai containerele închise, vehiculele trebuie spălate înainte de părăsirea amplasamentului, documentele de însoţire a transportului trebuie întocmite conform cerinţelor legale.

Măsuri de protecţie a mediului pentru perioada de execuţie Pentru lucrările de dezafectare şi construire se vor folosi firme abilitate in acest sens.

Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:

apa - Se vor verifica şi, dacă va fi cazul, se vor goli canalele şi conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltraţiilor în sol de substanţe lichide şi contaminarea pânzei freatice. - Se vor evita pierderile de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

aerul - Se va evita efectuarea de lucrări generatoare de praf în condiţii meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torenţiale. Se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” (WLP 410) - Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora. - Se va efectua îngrădirea sitului de construcţie cu panouri fonoabsorbante, în vederea limitării propagării zgomotului şi vibraţiilor şi a limitării emisiilor de praf, urmând a se impune măsuri generale de protecţie şi siguranţă.

solul - Ca urmare a respectării disciplinei în construcţii, se va evita contaminarea solului cu deşeuri de construcţii şi demolări. La decopertare se vor respecta prevederile din autorizaţia de demolare. - Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; Acestea vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata; Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier, cu roţile autovehiculelor sau caroseria murdară; - Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate); - Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate; - In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere sau uleiuri minerale de la vehiculele / echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele

normative subsecvente.

Managementul deşeurilor Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deşeurilor din construcţii şi

demolări, conform cerinţelor de protecţie a mediului şi se vor respecta condiţiile din avizul PMT pentru gestionarea deseurilor generate pe parcursul lucrărilor. Materialele reciclabile sau refolosibile se vor valorifica.

17

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Deşeurile se vor preda, conform avizului eliberat de Primăria Timişoara, către agenţi economici autorizati, contractaţi în acest scop. Containerele metalice pentru stocarea temporară a deseurilor din construcţii şi demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienţilor se va realiza pe o suprafaţă impermeabilizată şi acoperită în vederea evitării levigării conţinutului în caz de precipitaţii.

Deşeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora. Nu se vor permite arderile cu foc deschis a acestora sau a altor tipuri de deşeuri.

Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase În cazul identificării de deşeuri clasificate ca periculoase conform HG 856/2002, prin

responsabilul de şantier, se vor lua următoarele măsuri: - Containerele pentru colectarea deşeurilor trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului. - Este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deşeurilor din containere în caz de precipitaţii. - Este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise şi securizate.

Protecţia calităţii apelor Sistemul de alimentare cu apa este realizat centralizat, prin branşare la reţelele publice

de alimentare cu apa. Canalizarea a fost prevazută în sistem divizor, cu colectarea locală şi evacuarea

controlată a surplusului de apă din precipitaţii. Apele pluviale de pe platformele pe care sunt amenajate parcaje la sol şi din

parcajele subterane vor fi colectate prin gurile de scurgere prevăzute şi evacuate printr-un sistem de canalizare pluvială prevăzut cu separatoare de hidrocarburi şi pompe proprii. Apele tratate se vor descărca în reţelele exterioare de canalizare pluvială.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi PVC se elimină posibilitatea infiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Pe lângă măsurile descrise mai sus, la capitolul de regelementări edilitare, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188/2002 (NTPA002).

Protecţia calităţii aerului Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite in

timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

Protectia solului Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracţiuni

de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate.

Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea/remedierea şi/sau reconstrucţia ecologică a zonei afectate.

II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

18

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

Se are în vedere că proiectul se va armoniza cu tendinţa zonei de a moderniza peisajul actualmente neamenajat cu funcţiuni specifice necesitatilor socio-economice.

b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul.

c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei

documentaţii se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Lucrările proiectate nu influenţează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone de locuinţe, acestea fiind la o distanţă apreciabilă faţă de obiectivul propus. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor- nu este cazul

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : (i) Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural În conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III - Zone protejate” şi

anexele sale, nu există zone ecologice de interes, desemnate în vecinatatea amplasamentului În apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistică sau arii

speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, până la Legea 345/2006.

(ii) Depaşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului – nu se vor depăşi valorile limită.

(iii) Folosirea terenului în mod intensiv Terenul studiat în suprafaţă de 101435 mp are prevăzute plantaţii de aliniament şi

spaţii verzi.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu e cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile care sunt în domeniul public sau privat al primăriei.

Obiective de utilitate publică propuse sunt: drumurile şi reţelele edilitare, care vor deveni publice după realizare. În acest sens sunt prevăzute terenuri în vederea amenajării intersecţiilor.

a) Realizarea reţelelor de utilităţi Prin realizarea investiţiei propuse se vor modifica necesităţile privind asigurarea

utilităţilor urbane şi sunt necesare branşamente noi la reţele sau redimensionări / extinderi. Toate costurile privind extinderi, redimensionări de reţele şi branşamente vor fi

suportate de către beneficiar.

b) Realizarea căilor de comunicaţii: Costurile privind realizarea sau reconfigurarea căilor de circulaţie vor fi suportate de

către beneficiar.

19

Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2

Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1 Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii principiilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara, în curs de actualizare – Etapa 3 – HCL nr. 428/2013, şi în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara;

- corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente;

- asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU

20

 • PLAN URBANISTIC ZONAL
 • Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015
 • ZONA MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2
 • Timişoara, str. A. Demetriade nr. 1, jud. Timiş
  • IULIUS TRUST S.R.L.
  • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5
  • 1.2. Obiectul lucrării pag. 5
  • 1.3. Surse de documentare pag. 5
  • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
   • DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL
   • Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015
   • ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI
   • „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2
   • BENEFICIAR : S.C. IULIUS TRUST S.R.L.
   • AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, strada Aristide DEMETRIADE nr. 1
   • NUMĂR PROIECT : 12.04 / 152 / 2016
   • FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC ZONAL– P.U.Z.
   • DATA ELABORĂRII : Mai 2017
  • 1.2. Obiectul lucrării
  • 1.3. Surse documentare
  • 2.1. Evoluţia zonei
  • 2.2. Încadrarea în localitate
  • 2.3. Elemente ale cadrului natural
  • 2.4. Circulaţia
  • Amplasarea faţă de CF
  • 2.5. Ocuparea terenurilor
  • 2.6. Echiparea edilitară
  • 2.7. Probleme de mediu
  • 2.8. Opţiuni ale populaţiei
  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
  • 3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara
  • 3.3. Valorificarea cadrului natural
  • 3.4. Modernizarea circulaţiei
   • Amplasarea faţă de CF
  • 3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
  • Prin P.U.Z. "ZONA MIXTA - COMERT, SERVICII, BIROURI - OPEN VILLE", aprobat prin HCLMT 293/2015 s-a reglementat zona şi s-a propus funcţiunea de zonă mixtă pentru comerţ, servicii, birouri.
   • Bilanţ teritorial – utilizare funcţională
   • Bilanţ teritorial – UTR 2
   • Indicatori urbanistici propuşi pentru UTR 2 sunt:
  • Reglementări – configurare spaţială - Modificarea propunerii de mobilare
   • Amplasarea construcţiilor pe parcelă
   • Integrarea investiţiei în zonă
   • Consecinţe economice şi sociale
   • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
  • 3.7. Protecţia mediului
  • 3.8. Obiective de utilitate publică

Atasament: 01ED_Lucrari_hidroedilitare.pdf

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefOprimariatm.ro, internet'www.primariatm.ro SE APROBA, PRIMAR ICOLAE ROBU Nr. UR2017-007687/ 25.05.2017 REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2”str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-007687/15.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2”str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 09/20.09.2016 si de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 10/11.05.2017,; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3138 din 27.07.2016, precum si adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 09 din 28.02.2017 prin care anunță ca planul îl Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefOQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia P.U:Z. “Modificare P.UZ. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2'str. A. Demeţriade nr. 1, Timişoara, beneficiar S.C. IULIUS TRUST S.R.L., proiectant S.C. PILOT TEAM SRL, a Jost af ișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna ianuarie 201 7, cu ocazia demararii Etapei 2 — etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin HCL. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 28.03.2016, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2016-002378/28.03.2016; Conform procedurii prevăzută prin HCL, nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de. implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Mo ificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTA: COMERȚ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2'str. 4. Demetriade nr. 1, Timişoara, se încadreaza în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 6.2. 3, art. 63 din L ar. 140/2011, modificat prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15. 012007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica; Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentației Plan Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR ?2str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara. Planul Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 2932015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2%str. A. Demetriade nr. Il, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L,, proiect nr. 12.04/152//2016, la cererea beneficiarului S.C. IULIUS TRUST S.R.L. Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - a Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitactuluisefQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Modificare UTR 2”str. A. Demetriade nr. l, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de centru — nord a oraşului. Terenurile aflate în discutie fac parte din zona reglementată prin P.U.Z. "ZONA MIXTA - COMERT, SERVICII, BIROURI - OPEN VILLE", aprobat prin HCL nr. 293/2015 şi pentru care s-a propus funcțiunea de zonă mixtă pentru comerț, servicii, birouri. Zona studiată care face obiectul acestei documentații se află în zona protejată sau de protecție a monumentelor istorice, motiv pentru care a fost atasat Avizul Comisiei de Monumente nr. 305/U/15.11.2016, precum si Avizul Consiliului Judeţean Timis nr. 15/12.04.2017,. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat, alcătuit din 10 de parcele, în suprafață totală de 101435 mp, este: e Inscris in CF nr. 443622, Nr.cad. 443622, in suprafata de 2390 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicție de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. e Inscris in CF nr. 443623, Nr.cad. 443623, in suprafata de 2809 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială B Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tei/fax +40 256 4038341 e-mail:institutiaarhitectuluisefOprimariatm.ro, internet www. primariatm.ro Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. Inscris in CF nr. 443624, Nr.cad. 443624, in suprafata de 2150 mp, proprietar United Business Center 2 Timisoara SRL - Interdicţii de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare în favoarea CEC BANK SA Inscris in CF nr. 443625, Nr.cad. 443625, in suprafata de 46900 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. Inscris in CF nr. 443633, Nr.cad. 443633, în suprafata de 2782 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. Inscris in CF nr. 443634, Nr.cad. 443634, în suprafata de 2746 mp, proprietar SOCIETATEA „UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA” Inscris in CF nr. 418241, Nr.cad. 418241, in suprafata de 32299 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 a-mail:institutiaarhitectuluisefQprimariatm.ro, interneat:'www.primariatm.ro fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. e Inscris in CF nr. 417877, Nr.cad. 417877, în suprafata de 628 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. e Inscris in CF nr. 444727, Nr.cad. 444727, în suprafata de 2332 mp, proprietar SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL; e Inscris in CF nr. 444728, Nr.cad. 444728, în suprafata de 6399 mp, proprietar SOCIETATEA „UNITED BUSINESS CENTER | TIMISOARA” SRL. La documentatia Plan Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMER, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, au fost atasate urmatoarele: - Acorduri notariale in vederea realizarii PUZ: - nr. 3417/07.10.2016 — S.C. IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA S.R.L. - nr. 3418/07.10.2016 — S.C. IULIUS MALL TIMISOARA S.R.L. - nr. 3083/06.10.2016 - UNITED BUSINESS CENTER | TIMISOARA S.R.L. - nr. 3084/06.10.2016 - UNITED BUSINESS CENTER 2 TIMISOARA S.R.L. Cod FP 53-01, ver. 2 RI

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 a-mail:institutiaarhitectuiuisefQprimariatm.ro, interneat:www.primariatm ro - nr. 1459/17.05.2017 - UNITED BUSINESS CENTER | TIMISOARA S.R.L. - Acordurile bancilor in vederea realizarii PUZ: - UniCredit S.p.A. - UniCredit Bank S.A. nr. 11241 - Banca Comercială Română S. A. - Erste Group Bank AG - CEC BANK nr. B/B/6596/25.05.2017 Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2str. A. Demetriade nr. Il, Timişoara, se propune modificarea P.U.Z-ului aprobat în zona UTR 2, în partea de nord față de Inelul II de circulație. Modificările propuse constau în: - modificarea înălțimii maxime din subzona M_v de la Hmax = 5 m. la Hmax = 12 m. datorită faptului că se dorește amplasarea unei biserici de lemn strămutate, care are o înălțime mai mare decât cea reglementată prin P.U.Z.. - modificarea subzonei M_1 reglementate şi amplasarea unei subzone M_3 Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de a Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefE&primariatm.ro, interngt:www.orimariatm. ro Circulaţie nr. DT 2016-002833/13.10.2016. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017. Indicii urbanistici propuşi prin documentație sunt: Pentru UTR 2: UTR Subzona | POT CUT Regimul maxim de înălțime | H maxim max max (m) UTR2 |M4 85% 3,5 3S+D+P+26E+Er 155 / Hc=140 M2 60 M3 95 MI 2S+D+P+3 32 Mv 2S+D+Pp 12 Zonele verzi reglementate nu se modifică ca amplasare sau suprafață. Zona verde = 15.00 o - conform adresei nr. 28.02.2017 a Agenţiei pentru Protecția Mediului Timiş; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare A Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3000309, tel/fax +40 256 403341 e-mail:institutiaarhitectuluisefOprimariatm.ro, internat:www.primariatm.ro funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 931/19.10.2016. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LP.AT. (MTC) Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Planul Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2”str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2”str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. IULIUS TRUST S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 12.04/152//2016, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: UT | Subz | PO | CU | Regimul H 8 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bă. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefgprimariatm.ro, internet:www.orimariatm.ro R ona T IT maxim de maxi ma | ma | înălțime m x x (m) UT |M 4 |85 |3,5 |3S+D+P+26E | 155/ R2 % +Er Hc=l MI 40 2S+D+P+10E mA +Etebnic 60 MĂ 2S+D+P+15E | 95 +Etehnic MN 32 2S+D+P+3E+ m Bretnic/ 2S+D+Pp Zona verde = 15.00 % - conform adresei nr. 09/ 28.02.2017 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zona de locuinte si functiuni complementare”, C.F. 4250357, 424268, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în suprafață totală de 101.435 mp este: o Inscris in CF nr. 443622, Nr.cad. 443622, in suprafata de 2390 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra Cod FP 53-01, ver. 2 ta

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 255 108341 e-mail:institutiaarhitectuluisefOQprimariatm.ro, internet:www.orimariatm.ro oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. Inscris in CF nr. 443623, Nr.cad. 443623, in suprafata de 2809 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. Inscris in CF nr. 443624, Nr.cad. 443624, in suprafata de 2150 mp, proprietar United Business Center 2 Timisoara SRL - Interdicţii de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare în favoarea CEC BANK SA Inscris in CF nr. 443625, Nr.cad. 443625, in suprafata de 46900 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. Inscris in CF nr. 443633, Nr.cad. 443633, în suprafata de 2782 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod și/sau a demola proprietățile ipotecate în 12 Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. L, 300030, tel/fax +40 256 403341 e-mail:institutiaarhitectuluisefQprimariatm.ro, internet:www.orimariatm.ro fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. e Inscris in CF nr. 443634, Nr.cad. 443634, în suprafata de 2746 mp, proprietar SOCIETATEA „UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA” e Inscris in CF nr. 418241, Nr.cad. 418241, in suprafata de 32299 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. e Inscris in CF nr. 417877, Nr.cad. 417877, în suprafata de 628 mp, proprietar SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL - Interdicţie de a ipoteca, vinde, înstrăina, cesiona, dona, contribui ca aport la capitalul social sau transfera sau dispune sub orice formă de dreptul de proprietate, folosință, uzufruct, superficie sau de alte drepturi asupra proprietăților ipotecate sau asupra oricărei părți din acestea, de a transforma în orice mod şi/sau a demola proprietățile ipotecate în fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.; Drept de ipotecă in fav. UniCredit S.p.A., UniCredit Bank S.A., Erste Group Bank AG, BCR-Banca Comercială Română S.A.. e Inscris in CF nr. 444727, Nr.cad. 444727, în suprafata de 2332 mp, proprietar SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL; e Inscris in CF nr. 444728, Nr.cad. 444728, în suprafata de 6399 mp, proprietar SOCIETATEA „UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA” SRL. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism, în conformitate cu Planul de acțiune asumat. a Cod FP 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ 34. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 4038341 internet:www.orimariatm.ro Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-002833/13.10.2016. 5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE” - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism; ARHITECT ȘEF Emilian Sorin CIURARIU - CONSILIER Steluta URSU ere ŞEF BIROU CONSULTANȚĂ JURIDICĂ, Daniel VACARESCU st feat n Lor tb Biazal mA. UR 2047 — cozi / 30. 05. 20f(2. al vera Purta Red/Dact SU. 12 Cod FP 53-01, ver. 2

Atasament: 01_Situatia_existenta.pdf

BULEVARDUL ANTENEI

ST R

AD A

PO PA

S AP

C A

ab ab

ab ab

ab ab

ab ab

4.30

TROTUAR D E SERVICIU

PASAJ

+

+ + +

+ +

+

+ ++

+

+ +

PASARELA

PASARELA

CAMPUS UNIVERSITAR

24.2

50 .0

Centru comercial "Galeria 1"

HCL 503/2015 Regim inaltime max = 2S+P+17E+Et Hmax = 72 m.

Centru comercial "IULIUS MALL"

linii cale fera ta

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

Piata Consiliul Euro pei

nr.top.1723/2/3/1/1

post trafo

24.0

nr.top.1722/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1693 /2,16

99/2, 1700

/1/1,1 701/1

,

1702 /1/1/d

/3

1693/ 2,169

9/2,17 00/1/1

,1701 /1,

1702/ 1/1/c

S.C. BANA

T TIP O S.R

.L.

S.C. FACT

O ITO BOX

O S.R .L.

MUN ICIP

IUL T IMIS

OAR A

PIZZ A

POL I

CALE FERAT A 100 ORSO

VA-TIMISOA RA NORD

CALE FERA TA 100 ORS

OVA-TIMISO ARA NORD

PARCARE SUPRATERANA D+P+4E

(AC nr. 307/2016)

100.0 zona de protectie

20.0

zona de siguranta

ST R

. P O

PA S

AP C

A

C AL

EA S

EV ER

B O

C U

C ALEA AR

AD U

LU I

B-DUL ANTENEI

STR. EPISCOP V. LAZARESCU

BENZINARIE LUKOIL

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. A. DEME TRIADE

STR. TORONTALULUI

P

P+10

P+8

P+6

P+8

P+8

P+8

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

D+P+12

D+P+4

D+P+5

P+8

P

P

P

P

P

P+3 P+4

D+P+5

P P+3

P

BOSC H OF

FICE BUILD

ING

S+D+ P+9E

BENZINARIE LUKOIL P

66

6 89.68

64

4

89.46 4

89.49

4 89.54 6

89.64

6

89.84

6 89.94

6

90.00

6

90.06

6 90.15

16C

6

13

4 89.61 6

89.72

25

89.61

17

89.31

489.45 6

89.57

9

89.58

89.59

999 9

89.61

4 89.49

6 89.58

4 89.41

4

89.52 4 89.44 4 89.33

25 89.31

4

89.30 4 89.41

4

89.44 4 89.54

4

89.47 4

89.62

4 89.62 4 89.7316C 89.63

4 89.67 4 89.79

4 89.69

4

89.65 4 89.77

16C

89.72

44

4

89.76 4 89.89

4 4 89.744 89.80

4

89.74 489.85

44

4 4 89.79 4

89.82

44 4

4

89.86 4 89.97

4

89.88 6

89.9117 89.864 89.90

4 89.93 4

89.94 4

90.01

6 90.00

13

90.04

21V 89.89

4

89.92 4

90.01

6

90.02

29 44

23 90.17 23

90.20

22

90.02

23 90.13

44

4

90.00 4

90.12

44 38

4 89.98

4

90.11

38 90.06

4

90.05 4

90.15

4

90.02 4

90.13

17

89.93

13 90.12

38

90.13

4

90.04 6 90.12

17 89.90

4

90.16 4

90.23 48 90.31

4

90.15 4 90.274

90.15 4 90.24

13 90.32

4 89.90

6 90.17

16C 444

4417

22

90.25

16C

90.01

18A 90.21

4

90.02 6

90.22

4

90.16 4

90.23 48

90.26 4 90.25

4 90.154

90.11 6 90.25

4 90.07

4

90.2613 90.26

6

90.26

6

90.27

6 90.28

6

90.28 43

90.28

90.38

43 90.30

6

4 90.26 4

90.11

25

90.13 44 48

90.32 44

13

90.37

1329 4

90.20 4

90.27

44

44 44

44 4

90.26

44 90.32 38

9

90.14

9

90.10 9

90.14

89.9889.9689.9789.9889.98

11

1329

44 17

4 89.84

6

89.98

13

90.076 89.9318A

89.95

16C

89.92

4 89.87

4 90.01

17

89.85

6 89.99

13 89.97

29

89.95 18A

89.96

22

89.996

89.95 136

89.96 4

89.90 25 89.96

4

90.04 4

90.14

13

90.14

4425

90.074 90.04

4

90.18

16

90.16

6 90.15

6

90.25

6 90.18 4 90.14

6

90.26

13

6 90.27

6 90.29

6

90.28

6 90.30

29 90.33

64 4 90.204 90.38

4

90.24

6 90.38

16

90.22

4 90.23

4

90.30

4 44

38

13 4

90.21 4

90.30

44

44 29

90.33

4 90.20

4

6 90.22

18

90.22

4 90.00 6

90.05

64

90.02

38 4

4

89.93 4 90.07 46

46

4

89.97

17

89.89

4

89.88 4

90.00

25 89.97

4 90.10 4

90.23

4

44 29

90.30 18

13

90.26

4 90.24 4 90.28

4

90.15 4

90.25

13

90.28

18 90.29

4

90.23

4

90.19

29

90.31

4

90.21 4

90.35

4

90.20 4

90.35

38 90.38

4 90.234 90.36

25 90.18

17

90.03 13

90.31

34 34 90.25 34 90.22

294

90.15 4

90.32 4 90.16 4

90.22

4 90.09 4

90.19

4

90.11

4

90.19

4 90.18 4 90.2816

C 29

44 4 90.2744

90.25 38

4

90.24 4

90.40

2944

44 4 44

13 4 90.16

4

90.33

29 90.35

6

90.07 6

90.29

6

90.15

29

1 90.16 1 90.15 1

90.15

6

90.1113

90.14

44

16C

90.19

25

90.18 16C

89.98

4 90.0913

90.17

44 4 417

16C

89.98

13

90.21

4

90.04 4

90.20

16C

90.02

25

90.21

4

90.04

4

90.17

13

90.18

44

90.02 4

90.14 6

90.16

17

89.96

90.70

8

8

8

8

8

8

8

8

1

90.30 1

90.29 1

90.30

6 4

89.96 4

6

89.93

17

89.7525 89.85

4

89.85

4 89.96

6

89.94

6 89.9916C

89.95 25 90.00

17

89.98

16C

90.23

38 90.51

26 90.58 6

90.60 4

90.51 4

90.40

25 90.57

17 90.39 4

90.43 4

90.54

6 90.60

13 90.42

1390.27

4

90.14 4 90.24

6 90.29 16C

90.11

17

89.98

13 90.12

4

89.93

4

89.92 4

89.97

6

90.02

4

89.89 6

89.95

4

89.92 4 90.06

13

89.99

4 89.794 89.89

6 89.91

13 89.89

17

89.65

16C

89.74 13 89.83

689.89 4 89.80 4 89.73

CC

TT

CC

AA

CC

AA

AA

CC

CC

C

CC

TT

TT

VVAA

TT

AA

AA

T

A

A

V

A

A

A

A

A A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

89.84

90.15

90.02

89.9589.95 90.13

90.02

89.95

89.9989.99

90.1590.15

90.09

90.0590.05

89.97

90.0390.03

90.0290.02

90.1390.13 90.36

90.6490.64

90.17

90.36

90.0590.05

90.1990.19

90.1090.10

90.1190.11

90.19

90.58

90.6190.61 90.4190.41

90.1590.15

90.1190.11

89.96 90.1090.10

89.8789.87

89.8589.85

89.99

90.0190.01 90.0590.05

89.8689.86

89.7389.73

89.8289.82 90.0790.07 90.1490.14

89.9789.97

90.0190.01

89.8389.83

90.0390.03

90.0190.01 89.8589.85

89.97

89.95

90.1390.13 89.95

90.3590.35

90.32

89.87

89.92

90.1490.14

90.0290.02

89.87 89.8389.83

90.0190.01 90.0390.03

89.8489.84

89.9489.94

89.9289.92

89.89

89.82

89.8489.84

89.9889.9890.1790.17 90.21

90.08

90.08 90.04

90.02

89.90

89.94

89.77

90.09

90.16 90.29

90.10 90.26

90.10

90.28

90.14

90.04 89.90

89.93

89.85 89.85

89.76

89.72

89.92 89.94

89.83

89.83

89.90

89.93

89.97989.979

89.735

89.87189.871

89.78889.788

89.870

89.836

89.754 89.91489.914

89.66889.668

89.552

89.570

89.640

89.52489.524

89.505

89.52689.526 89.677

89.549

89.99889.998

89.527 89.75389.753

89.84989.849 89.76689.766

89.865

89.78089.78089.80689.806 89.77289.772

89.856

89.928

89.75289.752

89.83389.833

89.75589.755

89.54889.548

89.65689.656

89.62289.622

89.59289.592

89.32589.325 89.709 89.74989.749

89.64389.643

89.419 89.47089.470

89.597

89.482

89.64989.649

89.57989.579

89.64289.642

89.65789.657

89.68289.682

89.632 89.79789.797

90.16190.16189.72789.727

89.89589.895

89.688

89.50189.501 89.72789.727

89.60489.604

89.85689.856

89.81089.810

89.61989.619 89.69589.695

89.84189.841

89.82289.822 89.69489.694 89.72089.720

89.68289.87889.878 89.99389.993

89.950

89.88589.885

89.60389.603

89.879

90.00790.007

89.834

89.511

90.57390.573

89.43489.434

89.62889.628

90.09790.097

89.478 89.57089.570

89.855

89.54289.542

89.78189.781

89.901

89.64689.646

90.010

90.065

90.540

90.805

90.201

90.871 90.322

90.148 89.904

89.870

89.885

89.779

89.754

89.798

89.801

89.823

90.008

90.13890.137 89.994 90.006

89.918 90.001

89.87489.874

89.745

89.727

89.712

89.781

89.752

89.693

91.569

89.470

89.743

89.634

89.786

89.644

89.554

89.587

89.595

89.615

89.529

89.712

89.795

89.666

89.470

89.700 89.534

89.697

89.775

89.546

89.518 89.557

89.430

89.553

89.570

89.604

89.786

89.848

89.801

89.695

89.581

89.647

90.623

91.452

90.278

89.476

89.473 89.49889.498

89.505

89.618

89.551

89.619

89.605

89.640

89.515

89.460

89.527

89.693

89.535

89.464

89.527

89.639

89.599

89.428

89.449

89.516 89.518

89.311

89.667

89.462 89.359

89.280

89.349

89.418

89.340

89.496

89.516

91.330 90.677

90.88990.513

90.647 90.746

T

89.90

89.99

90.15

90.18 89.90

90.07

89.91

89.82

89.79

90.18

89.90

90.07

90.01 89.84

89.85

T

89.89

90.24

89.91

89.88

89.91

90.26

94.41

C

89.99 C

89.92

89.52

89.60

89.68

89.69

89.73

89.5489.78

89.77

89.87

90.11

89.96

89.89

90.04

89.82

89.72

89.60

89.59

89.54

89.57

89.58

89.49

89.47

89.46

89.46

89.53

89.6790.0990.07

89.43

89.54

89.48

90.43

89.87

89.49

89.47

89.53

89.58

89.6489.64

89.49

89.51

90.00

90.11

90.17

90.07

90.34 90.27

90.10

89.9990.0690.06

T

89.94

89.98 90.0390.03

90.08

90.03 89.75

89.61

90.03 89.76

89.80 89.69

89.334

89.521

90.215

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

CF nr. 430281 nr.top.1716 S=14511mp

top.1723/1

C alea Aradului

Piata Consiliul Euro pei

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A.

nr.top.443365 S= 21816 mp

nr.top.1723/2/3/1/1

nr. top.1722

nr.top.1722

Str. Demetriade nr.top. 1718

nr.top. 1717 lini CF

nr.top.1723/2/1/1/1/2

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 416358, nr.top.1723/2/1/1/1/1/a S=39447mp

SC IULIUS RESIDENTIAL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435474, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/a

S=2200mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 435490, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/4/b

S=933mp

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CF 422053, nr.cad.422053

S=2655mp

SC VESTCO TIMISOARA SA CF 418921, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/1/a -1723/2/1/1/2/a/1/a/2

S=5064mp

SC METCONS 7 SA CF 428373, nr.cad.428373

S=6290mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL CF 428375, nr.cad.428375

S=3805mp

MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniu privat CF 428374, nr.cad.428374

S=3758 mp

RA RADIOCOMUNICATII BUCURESTI - RTV

TIMISOARA CF 438306, nr.top.1723/2/2

S=1100mp

SC IULIUS GROUP SRL CF 410368, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/3

S=367mp

SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL

CF 404305, nr.cad.404305

S=597mp

SC SALTIM HERMES SA CF 402573,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1 S=3339mp

SC R.I.P.S. SA

CF 433093,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

S=830m p

SC R.I.P.S. SA

CF 429066,

nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

S=1470m p

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA

CF 422054, nr.top.1723/2/1/1/1/1/c/2 S=853mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CF 415402, nr.top.1723/2/1/1/1/1/b/5 S=12531mp

Statul Roman - administrare operativa S.C. TIMCON S.A. CF 441580, nr.top. 441580

S=15375 mp SC AGN GROUP SRL

CF 400784, nr.cad.400784 S=830mp

nr. cad. 443634 CF nr.443634 S=2746mp

nr.cad. 443633 CF nr. 443633 S=2782mp

nr.cad. 417877 CF nr. 417877 S=628 mp

nr.cad. 438492 CF nr. 438492 S=8731mp

nr.cad. 418241 CF nr. 418241 S=32299mp

nr.cad. 443624 CF nr. 443624 S=2150mp

nr.cad. 443622 CF nr. 443622 S=2390mpnr.cad. 443623

CF nr. 443623 S=2809mp

nr.cad. 443625 CF nr. 443625 S=46900mp

117.61m

2.82m

48.01m 2.82m67.36m

67.81m

99.13m15 .7

7m

39 .4

8m

39 .4

0m 4.

64 m

8. 04

m 17

.5 2m

54 .2

5m

13 4.

23 m

45.18m

74.18m

30 .7

7m

65.00m

30 .7

7m

14.16m 30.69m

15.31m 9.93m

92.80m

45.91m

8. 45

m

10 4.

08 m

85 .7

5m

12 34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23 24

25

26

27

28

29

UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMISOARA SRL

UNITED BUSINESS CENTER 2

TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

SC IULIUS MALL TIMISOARA SRL

Statul Roman - adm. op. SC TIMCON SA

nr.top.443366 S= 1132 mp

KM572

Z.V.

Z.V.

88.33 88.55

88.48 88.58

88.39

88.21

88.50

88.64

88.27

88.6888.68 88.61

88.55 88.42

88.45

88.43 88.54

88.42

88.50

88.46

88.27

88.51

88.51 88.32 88.24

88.30 88.2588

.20

88.23 88.35

88.30

88.22

88.17

88.17 88.33

88.15

88.28

88.23

88.15

88.68 89.69

88.69

88.36

89.64

88.69

88.08

88.79

88.21 88.36

89.61

88.17 88.35

88.6889.32

93. 70

89.21

89.54

88.91 89.31

89.56

89.68

89.35

89.69

89.41

89.27

89.26

88.97 89.09

89.27

89.57

89.48 92.79 93.53 92.89

92.71

88.36

88.31

88.64

88.36

88.58

88.42

88.31

88.53

88.19

88.22 88.24

88.75

88.21 88.26

88.51

88.36 88.25

88.43 88.2688.29

88.35 88.33

88.46 88.33 88.41

88.57

88.58

88.38

88.61

88.54

88.73

88.64

88.51

88.45 88.31

88.29

88.23 88.23 88.41

89.16 89.74

88.24

88.25 88.38

88.25

88.27

88.37

88.28

88.48

88.27

88.55

89.71

89.34

88.19

89.14

89.70

89.34

93.46 92.73

92.60 93.01

93.58

88.40

93.26 92.82

92.63

93.03

89.63

93.13 93.44

88.49

88.9488.94

88.77 88.79

88.64

88.56

88.53

88.79

88.61

88.62

88.40

88.37

88.36

89.85

89.24

89.07

89.80

89.01

89.07

88.77

89.15

88.29

88.77

89.00

88.8989.7588.62

89.69

88.8988.66

89.12 89.83

88.85

89.77

88.81

89.04

89.82

89.83

88.62

89.92

88.71

89.07

89.93

89.88

89.11

88.94 88.86

88.50

88.57

88.92

88.63

88.67

92.81

92.49

92.57

93.38 93.15

89.10 89.10

88.96

88.87

88.69

88.63

88.44

88.79

88.9588.95

88.8688.86

88.6388.63

88.32

88.50

88.38

88.36

88.33

88.50

88.89

89.13

89.10 88.9388.93

89.0789.07

89.06

89.16 88.94

88.71

88.78

88.61

90.11

88.58 88.66

88.71

88.74

89.97

88.77

88.65

91.10

89.15

90.04

88.84

88.7188.71

88.99

88.68

88.75

88.74

88.65

88.81

88.69

88.9788.97

88.91

88.59

88.67 88.61

88.78

88.7088.67

88.7890.04

90.06

90.01

90.03

88.79

88.71

88.72

88.70

88.78

88.89 88.31

89.49 88.8388.45

88.53

89.63 88.59

89.71

88.40

89.75 89.79

88.83

88.66

88.73

89.87

88.58

88.61

90.03

88.78

88.64 89.04

90.07

89.13 88.97 88.76

88.62

88.89

88.69

89.16

89.24

88.51

89.68

88.81

88.46

88.55

89.17

93.01

92.63 92.88

92.11

92.57

91.91

91.68 91.89

92.72

92.10 91.90

92.57

91.85

92.40

88.71

91.07

91.35

92.18

92.12

91.20

88.67

91.60

92.04 91.90

91.92

92.02

91.12

88.76

88.78

88.77

91.56

88.83

88.67

88.93 88.8288.82 91.60

88.85

88.62

88.66

88.50

88.69

95.19

88.78

88.54

88.43

88.56

94.39

88.84

88.48

88.5488.54

88.53

88.43

88.47 88.38

88.48

88.46

88.35

88.43

91.66

88.7388.73

90.45

90.6590.65 90.88

88.98

88.68

88.63

88.64

88.59

89.95 88.44

88.50

88.4488.46

88.57

89.73

93.65

88.01

88.57 89.50

88.06

88.2488.60

88.20

88.82

88.44 88.67

88.19 88.34

88.64

88.40

88.50

89.48

88.38

88.27

88.36

88.51

88.30

88.36

88.28

88.35 88.4588.45

88.20

88.74 88.42

88.13

88 .1

7

88.59

88.61

88 .0

7

88.55

88.69

88.69

88.45

88.82

88.85

88.89

88.90

88.57

88.63

88.71

88.48

88.67

88.69

88.30

88.34

88.34

93.41

88.38

88.17

88.01

87 .8

7

88.74

87 .3

6 87

.0 5

87 .9

0

87.79

88.34

87.64

87.93 88.41

89.50

89.36

89.83

90.0689.9989.91

90.0789.9689.90

90.12

89.45

90.02

89.96 90.2690.1190.0390.25

89.90

90.0090.06

90.02 89.91

90.03

89.43

89.84

89.96

90.08

89.78

89.79 89.95

89.68

89.34

89.92

90.08

90.01

89.96 89.79

89.28

89.77

89.38

89.52

89.81

89 .6

5

89.46

89.52 89.65

89.51 89.46

89.52

89.58

89.59 89.42

89.54

89.61

89.57

89.54

89.42

89.54

92.65

89.37

89.43

91.42

89.45

89.51

89.60 89.67

89.52 89.50

89.37 89.51

89.58

89.70

89.75

89.54

89.54

89.70

89.58

89.79

89.79

89.8389.79

89.89

89.00

88.57

89.11 88.77

89.05

88.87

89.11

88.75 89.11

89.08

89.29

88.97

89.47

89.22

89.51

89.2489.17

89.25 89.35

89.28

89.46

89.42

89.51

89.38

89.40

89.37

89.36

88.86

89.01

89.27

89.18

89.03

88.99 89.07

88.67

88.20

89.96

89.92

88.86

88.62

88.63

88.77

88.57

88.74

88.78

88.65

88.73 88.93

89.18

89.17 88

.91

88.68

88.78 89.07

89.07

88.95

89.07 88.98 88.70

88.94

88.82

88.93

88.67

88.96

89.3488 .97

89.20

88.76

88.91

89.29

89.2588.7888.75

88.82

89.25

89.17

88.65

88.67

88.72

88.61

89.33

89.12

89.34

88.73

88.80

88.73

88.64

88.72

88.53 88.81

88.79

88.85

88.94

88.88

88.89

88.91

88.93

88.72

89.32

88.84

88.68 88.70

88.80 88.66

88.90

88.78

88.63

88.57

88.59 88.73

89.17

88.95

88.98 88.9388.93

88.46

89.00

89.11

88.70

88.62

89.01

89.0889.08

89.1389.13

88.98

89.04

89.10

89.40

89.05 89.10

89.05

89.03

88.94

89.04 89.18

89.02

88.89

88.97

89.04

88.84

88.75

89.06

88.91

88.98 89.01

89.06

89.10

89.0388.94

88.70

88.92

88.84

88.64

88.94

88.66

88.74

88.97

88.71

88.77

88.84 88.84

88.89

88.84

88.91

88.97

88.78

89.01

89.03

88.7888.78

88.75

89.02

88.8488.88

89.05

88.98

88.97

88.77

88.97

89.00 88.98

88.82

88.91

88.90

88.89 88.96 88.8988.89 88.84 88.77

88.70

88.81 88.55 88.61 88.72 88.5088.50 88.80

88.91

88.7888.80

88.8988.75

88.85

88.75

88.78

88.83 88.76

88.6188.71

88.79

88.87

88.80

88.93

88.85

88.69

88.86

88.66

88.71

88.79

88.76

88.94

88.71 88.79

88.86

88.75

88.67

88.91

88.97

88.82

88.66

89.25 89.07

89.24 88.70

89.44

88.94

89.30 88.98

88.87

89.33

88.78

89.40 89.61

89.65

89.37

89.45

89.70 89.66

89.47

89.48

89.02

88.78

89.58 89.10

88.83

89.80

89.55

89.62

89.50

89.04

89.84

88.91 89.83

89.57

89.09

89.65 89.68

89.76

89.60

89.69

88.82

89.71

89.66

89.54

89.71

89.51 89.57

89.49

89.54

89.52

89.49

89.43

89.2 6

89.3 8

88.76

89.4 2

89.47

89.39

89.36 89.27

88.91

89.35 89.22 89.19

89.24

89.19

89.10

89.15

89.13

89.06

88.95

89.12

89.07

89.10 88.93

88.95

89.05

89.07

89.04

89.60

89 .9

0

89 .8

5

89.2 8

89.0 5

89.0 9

89.0 9

89.2 0

89.04

89 .4

5

89.07

89 .3

6

89.34

89.34

89 .4

5

89.3 8

89.3 3

89 .2

9

88.68

89 .28

89.3 2

89.3 3

89.2 7

89.2 5

89.2 0

89.2 8

89.19

89.30

89.27

89.41 89.54

90 .4

6

89.59

88.90

89 .3

9

89.57

89 .5

1

89 .4

8

89 .3

9

88.77

90 .1

1

90 .6

5

89.47

89 .4

3 89

.5 2

88.84

89.10

89.02

89.22

89.12

89.27 89.29

89.10

89.75

89.32

89.15

88.74

88.70

89.40

89.22

89 .4

2 89

.3 7

89.28

89.66

89 .3

2

89 .2

0

89.5 8

89 .1

98 9.

35

89 .1

7

89 .5

6 89

.3 7

89 .2

0

89 .2

7

89 .16

89 .178

9.2 7

89 .23

89 .2

5

89 .3

0

89 .1

1 89

.21 89

.38 89

.25

89 .24

89. 15

89. 24

89. 44

89.57

89.76

89 .30

89 .2

8

89 .4

6

89 .4

8

89 .3

38 9.

31

89 .4

8 89

.5 7

89 .3

6

89 .2

3

89 .5

4

89 .1

4 89

.1 4

89 .3

8 89

.3 4

89 .4

1

89 .4

7

89 .4

1

89 .4

2 89

.3 5

90.02

90.42

89.17

89.49 89.83

90.19

89.53

90.02

90.33

89.77

89.89

89.94

90.38

89.85

89.47

89.56

90.29

89.38

89.28

90.42

89.18 89.29

88.90

90.20

89.22

90.20

90.12

90.26

90.27

90.06

90.01 90.20

90.06

90.15

90.10

90.22

90.33

90.17

90.28

90.04

90.21

90 .18

90. 17

89.96

90.28

90.22

90.22

90.18

90.14

90.10

90.08

97.67

90.0690.01

90.07

90.21

90.09

90.13

90.19

90.33

90.29

90.20

90.22

90.27

90.10

90.04

90.11

89.95

90.38

90.24

89 .9

4

89. 81

90.31

89.37

90.06

89.18

89.22 89.08

88.99

90.18

90.31

90.26

90.18

90.30 90.43

90.32

90.34 90.47

90.39 90.32

90.58

90.54

90.14

90.29

90.30

90.23 90.34

90.45

90.15 90.25

90.28

89.96 89.96

90.00

90.03 89.93

90.19

89.93

89.78 90.05

89.88 89.9289.92

90.19

89.9289.92

89.96

90.33

89.70 90.04

90.10

89.65

89.63

89.76

89.80

90.02

89.85

89.86

89.59 89.81

89.20

89.26

89.3 7

89.29

89.26

89. 43

89.19

89.29

89.37

89.41

89.60

89.43

89.51

89.36

89.44

89.58

89.47

89.6 9

89.67

89.45

90.41

89.64 89.72

90.21

89.88

89.37

89.39

89.31

89.62

89.68

89.71

89.74

89.70

89.82

89.61

89.53

89.79

89.59

89.53

89.64

89.57

89.47

89.77

89.84

89.37

89.74

89.54

89.41

89.72

89.77

89.36

89.49

89.35

89.39

89.71

89.33

89.63

89.42 89.64

89.45

89.46

89.72

89.46

89.60

89.44

89.64

89.36

89.50

89.43

89.30

89.31

89.07

89.04

89.30

88.98

88.73

88.80

88.85

88.79

88.73

88.90 88.95

88.72

89.21

88.65 88.75

88.80 88.76

88.79

88.82

88.63

88.73

88.62

88.67

88.61

88.54

88.69 88.69

88.72

88.67

88.48

88.44

88.94

89.08

89.28

89.16

89.15

89.20

89.28

89.25

89.17

88.95

89.48

89.11

89.33 89.20

89.22

88.89

89.06

89.03

89.26

89.48

89.26

89.15

89.2 7

88.41

88.36

88.41

88.41

88.27 88.31

88.90

88.65

88.39

88.41

88.3588.65

88.55

88.32

88.4088.14

88.50

88.46

88.32

88.32

88.36

88.33

88.3988.48

88.51

88.64

88.71

88.64

88.65

92.95

88.48

88.53

88.54

88.62

88.46

88 .9

9

88.47

88.71

89 .2

7

88.67

88.45

88.63

88.70

88.50 88.54

88.4688.53 88.26

88.46

88.39

88.56

88.22

88.44

88.46

88.61

88.43 88.60

88.43

88.47

88.58

88.52

94.24

88.36

88.30 88.18

88.22

88.23

88.23

88.45

88.25 88.30

88.32

88.30

88.39

88.36

88 .32

89.57

89.57

89.00 88.87

88.78 88.88

88.40

88.38

88.61

88.49

88.61

88.68

88.69 88.71

88.70

88.67

88.67

88.70

88.62

88.66

88.71

88.68

88.64

88.69

88.68

88.71

88.6188.61

88.67

88.54

88.60

88.48

88.58

89.64

88.50 88.40

88.62

88.6288.62

88.55

88.60

88.52 88.84

88.48

88.56

88.48

88.57 88.55

88.5288.52 88.3788.3788.6388.63

88.79

89 .4

2

88.8 9

88.8 1

88.9 4

88.4 4

88.41

88 .3

1

88.46

89.9 4

88.29

89.18

88.55

88.49

88.31

87 .9

8

88 .1

2

89.36

89.0 0

88.03

88.28

88.40

89.9 2

88.42

89.1 3

89.8 1

89.07

89 .4

0

89 .4

0

89 .4

0

89 .4

4

89 .3

9

89 .5

4

89 .5

5

89.61

89 .4

6

89 .5

4

89 .3

2

89 .3

5

89.40

89 .5

0

89.03

88.37

89 .0

5

88 .9

1

90 .4

0

90 .0

4

89 .6

8

90 .1

9

89 .8

4

89 .7

2

90 .0

3

89 .4

7

89 .8

8

88.85

88.77

88.72

88.64

88.79

88.77

88.60

88.66

88.51

88.51

88.48

88.50

88.65

88.85

88.91

89.06

88.99 88.82

88.90

89.11

88.91

88.88

88.79

95.23

90.64

90.48 88.79

88.76

88.79

88.74

88.64

88.65 88.61

88.66

88.62

88.58

88.46 88.51

88.30 88.60

88.87

88.6788.67

89.62

88.8188.81

88.80

88.66

88.78

91.15

88.82 88.74

88.76

88.61

89.02 89.01

88.66

88.7188.71

88.72

88.75

88.69

88.78 88.80

88.69

91.48

89.90

88.66

88.86

89.46

88.7587.39

87.39

88.75 88.7888.78

88.93

88.84

88.4888.47

88.52

88.50

88.7188.62

88.78

88.67

88.59

88.80

88.55 88.67

88.72 88.74

88.69

88.78 88.77

88.80

88.78

88.79

88.60

88.67

88.63

88.81

88.69

88.86

88.66

88.93

88.87

88.44

88.63

88.76

88.77

88.80

88.86

88.80

88.96

90.3389.92

90.54

90.58

89.18

89.17

89.07

89.12

89.14

89.17

89.1489.14

89.18

89.14

88.74

88.68

89.17 89.17

88.96

89.12

89.20

89.18

89.1789.12

89.04

88.2089.37

88.60

87.80

88.04

88.16

88.53

88.35

88.46

90.70

88.23

88.63

88.2788.47

88.6388.63

88.53

88.50

88.80

88.89

88.88

88.55 88.54

89.72

88.76

88.79

88.66 88.77

88.74

88.67

88.79

88.51

88.64

88.56

89.36

88.83

88.65

88.75

88.93

88.80

88.90

89.27

89.5889.08

88.61

93.25

92.11

88.7788.82

88.68

88.73

88.66

88.87

88.94

88.6588.65

88.91

88.96

88.67

88.57 88.56

88.54 88.51

88.5688.56

88.79 88.58

88.62

88.58

88.62

88.61

88.91 89.23

89.25 88.74

88.73

89.60

89.27

88.7288.67

88.72

88.73 89.16

89.28

89.01

89.25

88.83

91.41

91.30

88.87

88.89

88.84

88.79

88.77

90.75

92.50

90.82

90.84

90.81

90.82

90.66

90.73

90.82

90.59

90.41 90.77

90.96 90.82

90.54

90.09

90.29

90.5990.59

90.68

90.77

90.75

89.04

88.90

88.83 89.03

89.0989.04

90.7890.78 90.69

91.06

91.51

90.74

91.35

91.50

90.99

88.98

90.66

90.58

90.79

90.67

90.52

90.59

90.81

90.54

90.63

90.45

90.78

89.25

90.56

90.42

90.81

90.53

90.34

90.30

90.36

90.45

90.52

91.18

90.86

89.87

90.06

89.8390.37

89.86 89.82

89.5589.55 89.79

90.04

90.67

91.32

92.43

89.91

88.3788.37

91.09

88.43 89.57

88.42

89.75

91.50

90.07 91.00

90.94

89.79

89.83 89.90 89.80

89.87 89.86

90.98

89.85

89.84

89.89 89.83

89.9089.90

89.81

89.99

89.59 89.61

88.44

88.55

88.4788.36

88.16

88.04

87.92

88.53

89.64

89.63

88.66

89.85

89.71

89.88

89.82

89.90

89.59

88.5988.5988.59

87.95

87.87

87.97

87.92

87.88

87.95

88.19

88.11

88.05

88.24

88.22 88.27

88.38

88.37

88.40

88.43

88.45

87.96

88.44

88.39

87.77

88.10

87.80

87.81

87.96

87.94

87.95

87.88

87.95

87.80 87.68

87.96

87.96

88.11

88.26

87.88

88.11

88.24

87.90

87.80

87.75

87.90

87.93

87.97

87.91

88.08

87.95

88.38

87.96

88.08

87.9888.09

88.11 88.10

88.32

88.00

88.29

89.73

89.10

88.18

87.96

87.89

88.14

88.36

87.93 87.80

87.90

88.00 87.87

87.89

87.96

87.84

88.38

87.96

87.83

87.97

88.13

88.47

88.23 88.37

88.00

88.11

88.11

88.06

88.15 88.12

88.0787.40

87.93

88.03

87.94

87.77

87.80

88.13

88.29

88.11

88.22

88.21

88.23

88.28

87.90

88.11

88.07 88.08

88.05 88.12

88.09

88.15

87.90

87.92

87.97

87.94

88.03

88.06

88.04

88.45

88.09

88.12 88.32

88.11

88.28 88.20

88.29

88.17

88.34

88.21

87.19

88.22

88.29

87.85

88.45

88.23

88.23 88.33

88.40

88.53

89.26

88.89

88.07

89.01

89.03

88.89

88.61

88.56

88.85

88.39

88.64 88.61

88.63

88.15

88.30

88.43

88.45

88.65

87.98

88.54

88.20

88.68

88.61

88.50

88.09

88.26 88.32

88.51

88.52

88.2388.23

88.29

88.39

88.09

88.20

87.86

87.72

87.90

87.56

87.68

87.90

88.01

88.73

87.29

88.9188.91

91.61 91.28

91.14

88.55

91.89

88.55

91.86

90.81

89.22 89.40

89.26

89.63

89.47

89.30

89.28

89.48

89.18

89.60

89.40

89.34

89.35

90.63

89.32

89.24

89.58

89.55

89.39

89.55

89.46

89.44

89.40

90.17

89.23

89.26 89.18

89.76

89.12

90.18

89.09

89.16 89.43

89.95

88.9788.97

89.33

89.06

89.72

89.32

89.42

89.70

89.34

91.56

89.59

89.64

89.30

90.06

89.35

91.17

89.33

90.68

90.24

90.17

90.02 90.14

89.35

90.34

89.39

89.77

89.29

89.22

89.77

89.6 9

89.84

89.53

89.42

89.90

89.88

89.90

89.92

90.09

89.46

89.44

89.50

89.44

89.3889.38

89.5089.50

89.32

89.27 89.21

89.12

89.12

89.63

89.21 89.45 90.96

90.00

89.12

89.3689.36

89.41

88.82

89.06

88.92 89.49

91.45

89.24

89.22

91.13

89.50

89.41 89.36

92.65

89.1989.49

89.53

89.38

89.7689.57

89.79

89.37

89.2389.49

89.36

89.45

89.28

89.23

89.20

89.26

89.21

89.21

89.18

89.12

89.19

89.1489.19

89.25

89.00 89.08 89.15

89.15

89.12

89.09

88.94

89.20

88.88

89.02

89.1489.1488.6488.73

88.74

88.95

89.35

89.18

89.58

89.21

89.63

89.64

89.21

89.54

89.50

89.40

91.83

89.59

89.1689.1789.15 88.91

89.23

88.82

89.2589.2589.25

89.11

88.14

87.82

88.30

88.58

88.23

88.42 88.26

88.55

88.50

88.60

88.6789.27

88.85 88.63

88.45

88.21

96.39

90 .1

3

89 .8

7

90 .0

1

90 .0

7

90 .0

2 90

.0 1

89 .9

8

89 .9

1 89

.9 0

89 .8

7

89.8789.87

89 .8

7

89 .9

3

89.85

90 .0

6

89 .9

7 90

.0 0

89 .9

1 89

.8 8

89.99

89.88

89.61

89.76 89.67

89.88

89.67

89.79

89.71

89 .6

8

89 .8

5

89 .8

4

89 .7

9

89 .7

0

89.59

89.62

89 .6

2 89

.5 4

89.39

89.51

88.90

88.98 88.86

88.92

88.89

88.97

89.00

89.06 89.07

90.09

89.80

89.83

89.79

89 .8

0

89.72

89 .6

6 89

.6 4

89 .7

1 89

.7 5

89 .6

8

89 .7

9

90 .1

5

89.9689.96

89.94

89.90

89.84

89.91

89.66

89.55

89.33

89.56

89.21 89.44

89.58

89.34

89.75

89.45

89.54

92.61

89.30

89.48 89.20

89.35 89.19

89.95

89.15 89.45

89.77

89.17

89.86

89.10 89.88

89.93

89.75

89.90

89.89

89.91

89.86 90.59

89.91

89.94

89.90

90.05

90.09

90.18 90.03

89.62

90.12

90.06 89.95

91.59

90.35

89.89

90.06 89.91

89.74

90.05

89.97

89.61

89.91

89.96

90.09

90.07 90.65

90.70 89.4589.45

89.96

89.91

89.85

90.39

90.39

90.01

90.01

90.12

90.07

90.11

90.11

90.0589.94

90.03

89.94

89.90

89.98

89.95

89.85

90.48

90.28

89.89

89.8690.09

90.57

89.75

89.8089.67

89.68

92.92

90.90

96.32

89.99

90.0090.00

90.18

90.11

90.11

90.05

89.94

90.37

89.86

90.03

90.09

90.17

90.23

90.12

90.03

90.30

90.1589.93

90.00

90 .0

1

89.96

90.02

89.78

89.93

90.13

90.21

90.18

90.17

90.15

89.98

90.25 90.22

90.06

90.13 90.05

90.10

90.14

90.17

90.18

90.11

90.01

90.17

88.67

91.94

90.30

90.18

90.5 0

89.8 1

89.8 3

88.68 88.87

88.9388.87

88.93

88.44 89.94

90.09

89.64

89.47

89.32

89.33

89.47

89.1989.3889.41 89.35

89.3 98

9.41

89.35

88.54

88.64 88.67

88.50 88.46

88.48

88.57

88.51

88.8288.82

88.7988.79

88.8988.8989.0589.05

88.8688.8688.9888.98

89.1589.1589.1389.13 89.1789.17

89.0889.0889.1789.17 89.5589.55

88.9788.9789.1189.11

89.1589.15

88.8388.83

88.8088.8088.9488.94

88.7888.7888.9688.96

88.8188.8188.9088.90

89.0189.0189.2189.21 89.8489.84

89.8589.85

89.8289.82

89.8589.85 89.7889.78 89.4589.4589.7389.7389.7589.7589.9189.91

89.8989.89 89.8989.8989.9889.98

90.0390.0389.8789.87

89.9489.9490.1190.1190.0790.07 89.9889.98

90.1490.14 90.0890.08

90.1390.13

90.0390.03

89.9989.99

89.9589.95

89.9489.9489.7889.78

89.6189.6189.8289.8289.8289.82 89.8589.8589.8589.85

89.8689.86

89.4089.40

90.0290.02

90.0990.09

89.8589.8589.8689.86 89.8489.8489.8589.8589.8189.8189.7089.70

89.8889.88

89.9389.9389.7889.78

89.7389.7389.8989.89

89.8989.89 89.9489.94

89.8089.8089.8089.80 89.8089.8089.7889.7889.5989.59

89.8989.89

89.5589.5589.6789.6789.5989.5989.6889.68 89.7089.7089.6789.67

89.7189.71 89.8089.80

89.7389.73 89.8589.85

89.9989.99

89.9089.90 89.5589.5589.7989.7989.8189.8189.8289.82 89.7089.7089.8289.82

89.7989.79

90.0490.04

91.0891.08 91.7191.71 90.6090.60

90.0090.00

89.8489.8490.1590.15

90.0290.02

89.9589.9590.1390.13 90.0390.03

90.0290.02 90.0890.0890.0690.06

90.1990.19

89.9789.97 89.9589.9590.1390.13

90.1190.11 89.9989.99

90.1590.15

89.9389.9390.0990.09

90.0590.05

89.9789.9790.1190.11

89.9689.9690.1190.11 90.0390.03

90.0090.0090.1190.11

89.9889.9890.1290.12

90.0190.0190.1490.1490.0390.0390.0390.0390.1590.1590.0490.04

90.0590.0590.1490.14

90.0290.0290.0390.0390.1490.14 90.0190.0190.1590.15 90.0790.07

90.1090.10 90.0890.08 90.1390.13

90.1890.1890.3690.36

90.6490.64

90.1790.17 90.3690.36

90.0590.05

90.1990.19 90.3790.3790.5890.58

90.1090.10

90.1190.11

90.1990.19 90.3390.33

90.5890.58

90.6190.61 90.4190.41

90.1790.17

90.1590.15

89.9789.9790.1190.11

89.9889.9890.1190.11 89.9689.9690.1090.10

89.9789.9789.9789.97 89.9589.9590.1090.10 90.1290.12

89.8789.87

89.8589.8589.9989.99 90.0190.01 90.0590.05

90.1390.13

89.8689.86

89.7389.7389.8689.86 89.8489.84

89.8289.82 89.8189.81 89.8689.86 90.0790.07

90.1490.14

89.9789.97

90.0190.01

89.8389.8390.0090.00

90.0390.0389.8289.8289.9989.9989.9689.96 90.0090.0089.9889.98

90.0190.01 89.8589.85

89.9789.97

89.9589.95

90.1390.13 89.8889.8889.9589.95

90.3590.3590.1890.18 90.2990.29

90.2890.28

90.3290.32

89.8789.8789.9589.95

89.9289.9290.0990.09

90.1190.11

90.1490.14 89.9589.9590.1090.10

89.8989.8990.0490.04

90.0290.02

89.8789.87 89.8389.83

90.0190.01 89.9989.99

90.0190.0190.1690.16 90.0990.09

90.0490.04 90.0190.01

90.0290.0289.9989.9990.0290.0290.1690.1690.0390.03

90.0390.0390.1190.1190.0390.0390.0190.01 90.0490.04

89.8489.8489.8889.88 89.8789.87

89.8989.8989.8889.8889.8389.83 89.8989.8989.9389.93

89.9489.9490.0890.08

89.9489.94

89.9289.92 89.9289.92

89.9289.9289.8989.8990.0390.03

89.7589.75 89.8289.8289.8389.8389.8389.8389.8289.82

89.9389.93 89.8489.84

89.9889.9890.0190.01

90.1290.1290.2690.26 90.1390.1390.2790.27

89.8489.8489.8689.8690.0090.00

89.8289.82

89.8389.83

89.7789.77

89.8289.82

89.8189.81

89.8189.81

89.7389.73

89.7489.74

89.6889.68

89.7189.71 89.6989.69

89.8189.81

89.8589.8590.0290.02

89.9989.9990.1590.15

90.0290.0290.2090.20

90.6490.64

90.8790.8790.9390.93

90.1190.11

88.9388.93

88.9288.92 88.9288.92

89.2689.26

88.93

88.9188.9188.9188.9188.9188.91

88.9388.9388.9388.76

88.77 88.76

88.93 88.93

88.9588.94

88.98

88.92 88.95

89.07

88.74

88.64

88.6288.6388.6288.75

88.67 88.66

88.73 88.5988.5988.58

88.58

88.67

88.5988.5988.60

88.65

88.67

88.68

88.66

88.9789.0089.00 88.98

89.0489.05

89.1289.00

88.12

88.0188.06

88.0188.00

89.0389.03

89.00

89.02

89.04

89.04

89.3889.54

89.7789.92 90.06

90.06

91.1691.02

93.1493.14

89.0189.0189.01

88.86

88.84

89.40

90.60

92.13

93.11

92.3692.2292.08

89.00

89.02

89.08

89.10

89.0589.04

89.0788.91

88.16

88.28

88.0488.07

88.00

89.0589.0489.04 89.0689.0489.04

89.06

89.01

88.6788.68

88.76

89.0289.01

88.66

88.76

88.72

88.96 88.94

88.97

88.97 89.01

88.89

88.70 88.8588.8688.85

88.86 88.86 88.87 88.85

88.86

88.68

88.68

88.90

88.68

88.75 88.64

88.6088.6088.6188.73

88.60

88.58 88.5788.5988.60

88.60 88.60

88.78

88.74

88.75

88.5888.60

88.62

88.63

88.67

88.5988.63 88.85

88.6488.68

88.66

88.61

88.64

88.61

88.78

88.92 88.91

88.92 88.92

88.9188.9188.9188.9188.9188.91

88.7088.7088.70

88.4988.4988.49

88.4888.4888.4688.47 88.50

88.54

88.58

88.65

88.7188.69

88.72 88.73 88.7388.72

88.9488.95

88.85

88.73 88.76

88.73

88.71 88.69 88.79

88.68

88.71 88.72

88.72

88.7088.70

88.74

88.65

88.61 88.57

88.50

88.4788.47

88.4988.48 88.4188.41

88.4288.42

88.61

88.59 88.61

88.65

88.73 88.74

88.6588.66

88.56

88.59 88.54

88.48

88.3788.40

88.4088.39 88.4188.41

88.3188.32 88.3488.34

88.45

88.48 88.53

88.64 88.67

88.6888.6788.67 88.67

88.65

88.81

88.76

88.94 88.93

88.74 88.72

88.80

88.71

88.6588.65

88.64 88.63

88.63

88.65

88.66

88.68

88.59

88.43 88.45

88.38

88.30 88.31 88.3288.30

88.3288.34 88.3388.33

88.3288.32

88.44

88.53 88.52

88.68 88.70

88.58

88.72

88.69 88.70 88.70

88.72

88.76

88.75

88.58

88.48 88.50

88.39

88.2388.22 88.22 88.22

88.2888.28 88.2988.27

88.3088.30

88.33 88.32

88.31

88.45

88.56 88.71

88.55

88.60 88.60 88.6088.62

88.60

88.66

88.8388.99

88.99

88.74 88.71 88.72

88.97

88.86

88.55

88.6088.5888.58 88.57

88.53 88.53

88.50

88.35 88.36

88.30

88.4088.41 88.2088.2088.18

88.2288.22

88.25

88.65

88.7088.72 88.67

88.7588.74

88.72

88.7588.98

89.01 88.82

88.81

88.69

88.9688.9688.97

88.92 88.93

88.62

88.46

88.54

88.57 88.57

88.54 88.54

88.31 88.33

88.32

88.73

88.75

88.71 88.71

88.81 88.70

88.70 88.68

88.69

88.6688.65 88.6788.66

88.68

89.00 88.77

88.78

88.84

88.9889.00

89.00

88.74

88.7488.74

88.90 88.74

88.74 88.76

88.77 88.78

88.73

88.7188.73 88.73

88.7388.73

88.71 88.70

88.70 88.7188.76

88.54 88.5288.5288.77

88.5188.50

88.5688.58

88.61 88.66

88.6688.5688.71

88.68

88.7988.79 88.7888.59

88.53

88.71

88.80

88.76

88.92

88.76

88.77 88.77

88.75

88.75 88.78

88.74 88.74

88.76 88.74

88.7488.73

88.74 88.76

88.74 88.71

88.73

88.69 88.64

88.5688.56

88.6088.59 88.6088.61

88.61

88.66 88.67

88.74

88.7388.74 88.74

88.72

88.74

88.83

88.76

88.94

88.7488.71

88.70

88.60

88.76

88.85

88.55 88.54

88.64

88.64

88.69

88.70 88.6688.66

88.7088.73 88.74

88.74

88.73

88.74

88.70 88.83

88.6988.71

88.65 88.68

88.67

88.70

88.65

88.66

88.63

88.83

88.75

88.67

88.71 88.71

88.71 88.73

88.64 88.66

89.2589.2589.25

88.69 88.68

88.59

88.54

88.56

88.62 88.6388.62

88.44 88.4088.36

88.1288.1288.13 88.1688.11 88.1388.13

88.1088.14 88.14

88.3188.30

88.1388.1288.12

88.19

88.38

88.53 88.45

88.61

88.65 88.61

88.63 88.67

88.75

88.86

88.71

88.75

88.85

88.6388.6388.6388.6388.8188.81

88.5488.54

90.1790.17

88.7188.71

88.3588.3588.5188.51 88.3688.36

88.1488.1488.1488.14 88.1388.13

88.1888.1888.2988.29

88.3188.3188.4788.47 88.3088.30

88.4788.4788.6388.63

88.6388.6388.7888.7888.62

88.78

88.6288.79

88.94

88.79

88.5688.56

88.77

88.74

88.92

88.74 89.2789.27

88.7588.75

88.6488.64

88.6188.6188.7988.7988.6288.62

88.5888.5888.7488.74 88.6088.60

88.6088.6088.7588.75

88.6588.65 88.6488.6488.8288.82

88.5588.55 88.5488.54

88.5588.55

89.94

88.58

90.09

88.5888.72

90.03

88.72

88.3888.38

90.14

88.44

90.09

88.44

90.03

88.4388.43

88.3788.37

90.00

88.43

90.01

88.4388.37

89.91

88.37

88.23

89.89

88.2388.22

89.84

88.22 88.18

89.74

88.1888.28

89.75

88.2888.3288.32

89.92

88.19

89.82

88.19

88.19

89.97

88.1988.35

89.94

88.3588.18

90.06

88.18

89.93

88.3488.34 88.18

89.92

88.18

90.05

88.2988.29

88.29

89.81

88.2988.17

89.91

88.17

88.24

89.78

88.2488.39

89.89

88.3988.24

90.03

88.2488.3988.39

89.94

88.40

89.81

88.40

89.66

88.2688.2688.2688.26

89.7489.70

88.3188.3188.47

89.87

88.4788.34

89.68

88.3488.43

89.85

88.43 88.34

89.73

88.34

89.87

88.3588.3588.49

89.70

88.4988.45

89.83

88.45

88.40

89.68

88.40

89.83

88.3988.39

89.83

88.4588.45 88.49

89.64

88.49

89.62

88.4488.44

88.58

89.62

88.5888.79

89.84

88.79

88.6988.69

89.97

88.72

89.80

88.7288.88

89.92

88.88 88.71

90.07

88.71

90.07

88.8888.88

89.96

88.7088.7088.88

89.93

88.88 88.69

90.06

88.6988.88

89.92

88.88 88.70

90.06

88.7088.88

89.87

88.88

88.65

89.94

88.6588.8688.86

90.08

88.62

90.00

88.6288.76

90.13

88.7688.77

89.89

88.77 88.63

90.04

88.63

90.19

88.7788.77

88.69

89.98

88.69

90.11

88.7288.72

88.75

90.08

88.7588.89

90.07

88.89 88.73

90.07

88.7388.91

90.21

88.9188.72

90.06

88.7288.91

90.03

88.91 88.7388.73

90.05

88.69

90.08

88.69

90.22

88.8888.88

90.15

88.7388.73

90.08

88.5688.56 88.58

90.19

88.58 88.55

90.10

88.55

90.0490.04

88.49

90.16

88.4988.5788.57

90.04

88.5388.53

90.17

88.50

90.23

88.5088.50

90.02

88.5088.6588.6588.5188.51

89.90

89.82

88.6588.65 88.49

89.79

88.49

89.78

88.5888.58 88.47

89.77

88.4788.65

89.77

88.65 88.3788.37

89.99

88.56

89.94

88.5688.40

89.77

88.40 88.39

89.89

88.39

89.79

88.5088.50 88.38

89.96

88.3888.5588.5588.38

89.90

88.38

88.48

90.05

88.48

88.36

90.09

88.3688.37

90.19

88.37

88.44

90.34

88.4488.5088.50

90.18

88.53

90.33

88.53 88.61

90.14

88.61 88.50

90.31

88.50

88.62

90.16

88.62

90.29

88.6588.6588.66

90.18

88.66

90.27

88.6788.6788.82

90.10

88.82

88.68

90.26

88.6888.84

90.10

88.84 88.69

90.12

88.6988.83

90.28

88.83

88.7188.71

90.14

88.67

90.11

88.67

90.04

88.8388.8388.65

89.90

88.65

89.93

88.8188.81

88.62

89.90

88.6288.79

89.85

88.79 88.64

89.85

88.64 88.69

89.85

88.69

88.71

89.85

88.7188.87

89.81

88.87 88.7088.70

89.9289.78

88.7388.73

89.88

88.7588.75

88.72

89.76

88.72

89.87

88.7188.7188.86

89.72

88.86

89.92

88.7288.72

90.03

88.7588.75

88.62

89.98

88.62

90.06

88.5988.59

89.92

88.6288.62

88.5888.58

90.02 89.94

88.5588.55

88.78

90.09

88.78 88.51

89.96

88.5188.53

90.09

88.53 88.57

89.83

88.5788.57

89.83

88.57

88.51

90.02

88.51 88.50

89.99

88.5088.5088.50

88.64

89.90

88.64

89.90

88.6588.65

88.77

89.93

88.77

89.94

88.7788.77 88.74

90.04

88.74

88.7588.75

90.05

88.76

90.17

88.7688.91

90.14

88.91

88.75

90.28

88.75

89.90

88.7288.72 88.7488.74

89.9190.05

88.7688.76

90.0890.08

88.6388.63

90.0590.05

88.6588.65

90.0490.04

88.6388.63

89.8589.85

88.6088.60

89.9889.98

88.7088.70

89.8589.85

88.7488.7488.76

89.9789.97

88.7688.9188.91

90.0390.03

88.80

89.7589.75

88.80

89.9089.90

88.9488.94

89.69

88.8488.84

89.6989.6989.69

88.8188.81 88.8188.81

89.6389.6389.6389.63

88.7788.77

88.7888.78

89.7689.76 89.5789.57

88.7688.7688.7688.76

89.7089.70

89.5189.5189.6489.64

89.6489.64

89.7289.7289.9189.9189.9289.92

90.1790.1790.3490.34

89.8689.86

90.2990.29

90.5390.53

90.2090.2090.3090.30

88.7588.7588.9088.90 88.7488.7488.8988.8988.7588.7588.9388.93

88.7788.77

88.7588.7588.9288.92

88.8188.81

88.8188.81

89.3389.33 89.3889.38

88.9688.96 88.9188.91

88.8988.89

88.9088.90

88.8788.8789.0189.01

88.8388.83 88.8188.81

88.8588.8589.0189.01

88.9588.95 88.8188.81

88.7588.7588.8988.89

88.7488.74

88.7388.7388.8788.87

88.7488.74 88.7688.7688.9088.90

88.7188.71

88.8288.8288.9588.95

88.8188.81

88.7588.75

88.8288.82

88.8588.85

88.8988.8989.0389.03

89.0389.0389.2289.22

88.9688.9689.0889.0889.2689.26

89.2489.24 89.2689.26

89.2289.22 88.8988.8989.0589.05

88.8888.88

88.8888.8889.0989.0988.9488.9489.1089.10

89.3889.38

89.0089.0089.1889.18

89.1889.18 89.1289.12

89.1189.11

89.1589.1589.1489.14

89.0289.0289.1889.18

89.0889.0889.2289.2289.1389.13

89.1489.1489.2489.24

89.0289.02

88.9688.96

89.0589.0589.2589.25

89.2089.2089.3789.3789.5589.55

89.1489.1489.3289.32 89.3689.3689.2089.20

89.2489.2489.4089.4089.4189.41 89.2389.23

89.2089.20

89.1589.1589.3289.32

89.1589.15 89.1289.12 89.1089.1089.2689.2689.1189.11

89.1089.1089.1089.1089.1189.11 89.2789.27 89.0889.08

89.1589.15 89.0889.08

89.0589.05 88.9888.98

89.0489.04 89.0689.06

89.0289.0289.0389.03 89.0589.05

89.0489.0489.0489.0489.0589.05 89.3689.36

89.3189.31 89.2889.28

89.3489.3489.0489.04 89.0089.00

89.0289.02

88.9788.9788.9688.96 88.9688.9688.9488.9488.9688.9689.1489.14

88.9688.96 88.9988.9989.1589.1588.9588.95

89.0289.0289.0489.0489.1989.19

89.0489.0489.2089.20 89.0189.0189.1789.17

89.0589.0589.2589.25

89.0789.07 89.0589.0589.2589.2589.0489.0489.0689.0689.2789.27

89.0689.0689.2489.24 89.1189.1189.2689.26

89.2489.24

89.0289.0289.2089.2089.2589.2589.0589.05 88.9888.98

88.9288.92 89.0189.0189.1689.1689.0289.0289.1489.14

88.9288.92

88.9888.98

88.9488.9489.0889.0888.9388.9389.0889.08 88.8688.86

88.7888.78

88.8788.8789.0089.0088.7388.7388.9688.96

88.7488.74

88.7388.73

88.7488.7488.8388.83

88.7488.74

88.7988.79 88.8188.81

88.8488.84

88.7588.7588.9488.94

88.7488.7488.9488.94

88.7288.7288.9488.94

88.7488.74 88.7188.71

88.7788.77

88.7388.73

88.7388.7388.7388.73

88.7088.7088.8588.85 88.6988.69

88.6988.6988.8588.85 88.7288.72 88.7588.7588.8988.89

88.7488.74 88.7188.7188.8888.88

88.7488.7488.7688.76

88.7388.73

88.7288.72

88.7788.7788.7988.7988.7988.79

88.8588.85

88.8888.88

88.9088.90 88.8788.87

88.9188.9188.9088.9088.8988.89

88.9088.9088.9488.94

88.9488.94

88.7788.7788.9688.96 88.9688.9688.9688.9688.9688.96

88.9688.9688.9388.93

89.0289.02 89.1189.11

89.0589.05 88.9288.9288.9988.99

88.9388.9388.9288.92

88.9288.92 88.8988.8988.9388.93

88.8688.8688.8888.88

88.8088.80

88.7888.7888.8288.82

88.7988.7988.7988.79

88.7288.7288.8888.88

88.7488.74

88.7188.7188.8588.8588.7188.7188.8888.8888.7488.74

88.7288.7288.9388.93 88.7288.72

88.7588.7588.9588.95 88.7788.77 88.8988.89

88.8888.8888.7588.7588.9388.9388.7888.7888.9388.93 88.7888.78

88.8088.8088.9888.98 88.7588.75 88.8988.89

88.8688.86

88.8388.83

88.8588.85 88.8788.87

88.8688.86

88.8588.85 88.8988.89

88.9588.95 88.9388.93

88.9688.96

89.0089.0089.0089.00

89.0589.0589.0589.05 89.0889.08

89.0089.00 88.9788.97

88.9688.96 88.9388.93

88.8688.86 88.8588.85

88.8588.85 88.8588.85

88.8488.84 88.8488.8489.0389.03

88.8488.84 88.8388.8388.9988.9989.1089.1088.8388.83

88.9888.98 88.8288.82

88.8288.8288.9988.99

88.7988.79

88.7788.77 88.7988.79

88.6888.6888.8588.85 88.6988.69

88.6588.6588.8288.82 88.6788.6788.8188.81

88.7188.7188.7188.7188.8688.86 88.7388.73

88.6988.6988.8888.88 88.6888.68

88.7088.7088.8288.8288.6788.67 88.8288.82

88.8788.87 88.8588.8588.6988.69 88.7288.72

88.6888.6888.8288.82 88.8188.81

88.8688.86 88.8688.86

88.8588.85 88.8488.84

88.8888.88 88.9088.90

88.8588.85 88.8688.86

88.8888.88 88.8988.89

88.8788.87 88.8788.87

88.8888.88 88.9388.93

88.9088.90 88.9188.91

88.9188.91 88.9188.91

88.9388.93

88.8788.87

88.8988.89

88.8688.86

88.8688.86

88.8088.80

88.7588.75

88.7288.72

88.7388.73

88.7388.73

88.7388.73

88.9388.93

88.9088.90

88.8088.80 88.7788.77

88.7488.74 88.7088.70

88.6588.65

88.6488.64 88.5988.59

88.5688.56 88.5388.53

88.4788.47 88.4688.46

88.4488.44 88.4088.40

88.3588.35 88.3388.33

88.2988.29 88.2888.28

88.2688.26

88.2788.27

88.7088.70

89.0689.0689.2389.23

89.2489.2489.1589.15

89.0889.0889.2289.22 89.0689.06

89.0389.0389.2989.29 89.0389.03

89.0389.03

89.0389.03 89.1389.1389.2089.2089.3389.33

89.2689.2689.4289.4289.5589.55

89.7589.7589.9789.9789.3089.30 89.1789.17

88.8488.8488.9688.96 88.7588.7588.7588.75

88.6188.61 88.7388.7388.8388.83 89.0289.0289.1489.14

89.4589.45

88.4588.45

88.6088.6088.7188.7188.8488.8489.0789.07

88.5088.5088.3788.37 88.2388.23

88.0988.09

88.1588.1588.2888.28

88.3888.38

88.5388.53

88.0688.0688.1988.19

88.2388.23

88.0188.01

88.1088.1088.2688.26 88.1888.1888.3188.31 88.1088.1088.2388.2388.1088.1088.2488.24

88.5388.53

88.1988.1988.3388.33 88.0588.0587.8487.84

88.1888.1888.3888.38

88.1788.1788.3388.3388.1588.1588.3188.3188.1588.1588.3188.3188.1688.16 88.3188.31

88.1188.11 88.1488.1488.2888.28

88.3988.3988.2488.24 88.1388.13

88.3388.3388.4488.44

88.2288.22

88.1588.1588.3188.3188.1288.1288.3188.31

88.1788.17 88.1688.1688.2888.28

88.1688.1688.0888.0888.2288.2288.1488.14 88.2788.2788.4588.45

88.1688.16

88.0788.07

88.0188.01

87.9687.96

87.9687.96

87.9687.96 88.0188.0188.1588.1588.0388.03

88.0288.02 88.0188.0188.1588.1588.0288.0288.1588.15

88.1188.11 88.0188.01

88.0088.00 88.0588.05 88.0688.06 88.0188.0188.1288.1287.9787.9788.1488.14

87.9787.97

88.2588.25 88.2488.2488.4288.42

88.2888.28 88.3488.3488.4888.4888.6888.68

88.5288.52

88.5088.5088.7388.73 88.3488.34

88.3288.3288.5088.50

88.3488.34 88.3588.3588.5288.5288.3788.3788.5288.5288.3888.3888.5488.54

88.2488.24

88.3488.34

88.4088.40

88.5288.52

88.5588.55

88.7388.7388.7888.78

88.8188.81

88.6388.6388.7488.74

88.6088.60 88.5988.5988.7288.72

88.5788.5788.6088.6088.7788.77

88.5588.5588.7188.71

88.4688.4688.6088.60

88.7988.7988.8688.86 88.7188.7188.8088.80

88.7188.71 88.7188.71

88.6988.69

88.7488.7488.8988.89

88.7988.79

88.7788.77

88.8988.89

88.9088.90

89.0489.04

89.07

89.0089.00

89.07

88.8688.86

89.1589.15

88.9688.96

89.3489.3489.2289.22 89.1089.10

89.1389.13

89.2289.2289.3589.35 89.2089.20

89.1789.17

89.3789.37

89.1889.1889.3689.36 89.2289.2289.3489.34

89.0989.09

89.1089.10 89.1189.1189.2889.28

89.0989.0989.2889.28 89.0589.05

89.0789.0789.2889.2889.1089.10 89.0989.09

89.0789.07

89.0389.03

88.8788.8788.8788.87

88.8488.8488.8588.85

88.8288.82

88.7388.73

88.7088.70

88.6388.63

88.5688.56

88.5388.53 88.5288.52

88.5388.5388.5588.55 88.6588.6588.5788.57 88.5688.5688.6688.66

88.4988.4988.5988.59 88.6588.65

88.4988.49

88.5288.5288.6488.64 88.5488.54

88.5888.5888.6988.6988.5788.5788.5888.5888.6788.67

88.4488.44 88.4988.4988.6588.6588.5088.50

88.5388.5388.6488.64 88.5388.5388.5388.5388.6588.65

88.4988.4988.6588.6588.4988.49 88.4988.4988.4388.4388.6188.61

88.3888.38

88.3488.34

88.2888.28

88.1888.1888.2188.21 88.4088.4088.2888.2888.4488.44

88.2688.26 88.2488.2488.1988.1988.3688.3688.3688.36

88.1788.17 88.0988.09

88.2088.2088.3588.35 88.2188.21 88.2288.2288.4088.40

88.2488.2488.4188.41

88.7188.71

88.7988.79 88.8788.8789.0089.00 89.1489.1489.2189.2189.0789.07

89.1089.1089.3389.3389.2289.2289.1189.1188.9988.99 88.8988.89

89.0189.01 89.0589.0589.0689.0689.1989.19 89.2089.2089.0489.04

89.3189.31

89.0589.0589.1689.16 88.9888.9889.1789.17 88.9988.99

89.0089.0089.1789.17 89.1589.1589.0489.04

89.0389.03

89.0389.0389.1789.17 89.0489.0489.1789.17

88.9288.9288.9388.9288.9288.92

88.9088.8788.9288.8788.9088.90 88.9088.8988.9188.8988.9188.91

89.2489.2489.2589.2489.2589.25

88.6688.6688.6488.64

88.7188.71 88.7188.7188.7588.75

88.7788.77 88.7588.75

88.7488.7488.9088.90 88.7488.74

89.83089.83089.96089.96089.97989.979

89.67689.67689.68589.685

89.73589.73589.87189.871

89.78889.788

89.87089.870

89.63989.63989.83689.836

89.75489.75489.91489.914

90.24190.24190.34290.342

90.21690.21690.32490.324

89.99989.99990.10290.102

90.25590.255

89.72089.720

90.25090.250 90.27290.27290.45290.45290.26790.267

90.20990.20990.39890.398 90.18390.183

90.16390.16390.17990.179 90.25190.25190.23590.235

89.66889.668

89.57489.57489.57389.573

89.55289.552

89.48089.48089.57089.570

89.87689.87690.01390.013

89.74689.746

89.60089.60089.68489.68489.54289.54289.64089.640

89.45589.455

89.37489.37489.50089.500

89.19389.19389.32289.322

90.04590.045

89.52489.524

89.14489.14489.34689.346

89.47389.47389.62489.624

89.51589.51589.51389.513 89.50589.505

89.52689.52689.67789.677

89.54989.549

89.99889.998

89.52789.527 89.59489.59489.58189.58189.75389.75389.60989.609

89.84989.849

89.76689.766

89.86589.86589.73689.736 89.78089.78089.80689.806

89.77289.772

89.88089.880 89.85689.856

89.79789.79789.79289.792

89.89389.893

89.81689.81689.92889.928 89.75289.752

89.83389.833

89.75589.755

89.54889.548

89.65689.656 89.63289.632

89.62289.622

89.59289.592

89.32589.325 89.70989.709

89.74989.749

89.64389.643

89.41989.41989.47089.470

89.59789.597 89.48289.48289.48889.488

89.64989.649

89.57989.579

89.66789.667

89.64289.642 89.98889.988

89.89189.891 89.65789.657

89.68289.682

89.63289.63289.79789.797

88.91988.91988.92888.928

88.91388.91388.90988.909 88.89588.89588.90788.907

89.24689.24689.23589.235

88.87088.870

89.91489.914

89.52089.520

89.71389.713

89.55789.557

89.80289.802

90.13990.139

90.16190.16189.74589.74589.73989.73989.72289.722 89.72789.72789.79089.790

89.71589.71589.73689.736

89.67789.67789.93089.93089.91789.91789.89589.895

89.89689.89689.92689.926

90.03290.03290.02490.02490.28590.285 90.01090.010

90.16490.164 90.19590.19590.18190.181

90.11990.119

89.90489.904

90.23790.237 90.22490.224

90.31090.310

90.14090.140

89.72189.72189.68889.688

89.50189.501

89.73389.733 89.72789.727

89.60489.604

89.85689.856

89.55889.558

89.81089.810

89.47789.47789.43889.438

89.61989.619 89.69589.695

89.63189.631

89.73089.730

90.15890.158 90.15490.154 90.15890.158 90.29990.29990.28490.284

90.34090.340 89.92789.92789.86789.86789.82589.825

90.36390.363

90.39790.397

90.38490.384

90.40090.40090.35090.350

90.41190.411

89.61989.619

90.16690.166 90.15590.155

90.29590.295 89.99989.999

90.55090.55090.61390.61390.32790.327

90.61490.614

92.41792.41792.48592.485

92.48392.48392.45992.459

89.54389.543

89.03689.036

88.87088.870 88.79388.793

90.40790.407

89.84089.840

89.78989.789

89.84189.841 89.90189.901

89.80689.80689.80289.80289.82289.822

89.80389.803

89.69489.694 89.72089.720

89.68289.68289.83189.83189.70489.70489.83289.83289.87889.878 89.99389.993

89.86389.863 89.95089.950

89.73289.73289.89389.893 89.86289.862 89.88589.885

89.86889.868

89.60389.603

89.67489.67489.90989.90989.87989.879

90.21590.215

90.00790.007

89.83489.83489.91489.914

89.51189.511

90.57390.573

89.43489.434

89.69289.692

89.62889.628

90.09790.097

89.47889.47889.57089.570

90.25990.259 89.71189.711

89.58289.582

89.85589.855

89.54289.542

89.78189.781

89.90189.901

89.64689.646

88.92988.92988.92688.926

88.915

90.137

88.91588.91688.916 88.90388.90388.90788.907

89.25189.25189.25189.251

88.937

88.86988.859

88.677 88.951

88.957

88.94989.08289.236

88.968 88.981

88.77388.95588.76588.765 88.95688.956

89.012

88.890

88.925

88.996

88.998

88.800

88.878

88.902

88.775

88.794

89.92289.917

89.41189.440

89.521

89.539

89.678 89.65889.656

89.65289.58389.583 89.486

89.554

90.118

90.13890.14190.146

89.826

89.710

89.817

89.63289.475

89.829 90.112

89.424

89.737 89.500

89.68989.697

89.875

90.080

90.495

90.752

93.079

94.320

94.660

94.527

95.196

95.057 94.973 94.830

98.754 98.672 98.648

97.157 92.615 92.593

89.55189.55489.553

89.976 90.010

90.065

90.067

91.437

91.401

91.353

91.676

90.540

90.805

90.888 90.201

90.04992.003 92.40691.513

91.83290.589

89.38291.427

89.792

90.120

89.928

90.923 92.05091.862

92.505 92.333

91.98991.922

89.80389.795

90.659

88.158

89.678 90.811

91.598

90.177

89.641

89.219

88.402

88.409

88.500

88.436

88.575

88.597

90.871

90.322

90.377

90.374

91.073

89.77690.254

88.439 88.767

88.618

88.453 89.818

89.898

89.91089.882 90.199

90.249

90.148

89.87689.921 89.899

89.904

89.873 89.87089.901

89.870 89.890

89.907

89.89789.88589.995 90.310

90.02788.504

89.87888.52488.497 89.95489.88489.77989.816

89.796 89.65689.68589.837

89.754

89.79889.76889.906 89.801

89.64489.782

89.85689.852

89.82389.916

90.008

90.13890.137 89.921 89.98190.028

89.994

90.016

90.006 89.918

90.001

89.87489.874

90.005

89.908

89.932

89.892

89.745 89.76389.90489.909

89.923

89.91589.954

89.89189.891 89.812

89.80989.812 89.797

89.72789.728

89.712

89.781

89.75289.924

89.79289.693

91.569

91.771

91.371

91.904

88.421

88.67688.686

88.54388.572

88.539

88.57388.216

88.11688.11688.344 88.53688.687

88.37089.413 88.338

88.31088.47288.478

88.250 88.25988.382

88.240 88.193

87.482 87.482

87.47187.61187.616

87.05087.051 87.010

86.64186.64586.63986.60586.62786.64886.648

86.67586.66386.658

86.691 86.693

86.664

86.67286.672

88.31388.480

88.267

87.89088.02288.047

88.917

89.86487.66887.668

88.053

86.71586.88486.650 86.64586.66286.81886.68786.841

86.72286.88886.84986.84986.68086.707

86.674

86.671

86.623

86.642

86.64486.65586.640 86.66886.63386.635

86.66486.653

86.660 86.643

86.63486.632

86.814

87.944

87.930

87.945 87.89487.89987.67786.615

86.61686.607 86.59186.58786.58186.587

86.58086.585

86.612

86.779 87.78587.78587.611 86.854

86.663

86.703

86.701

86.710

86.636

86.603 86.608

86.66186.676

89.428

89.38789.383

89.426 86.796

89.397

90.195

89.319 89.383

89.729

89.297

89.750

89.356 89.226

89.74289.61389.751

89.60289.595

89.48589.39689.52589.37989.367 89.40089.377

89.348

88.69388.693

88.09788.060

86.65386.760 86.73286.65186.66686.669

86.707

86.67786.678 86.72186.917 86.64086.658

87.272

88.09788.113 88.41488.26688.416

89.633

89.749

89.878 89.634

89.820

89.710

89.707

89.718

89.516

89.720

90.099

89.61089.61089.592 89.54689.446 90.512

88.676

88.883

88.805

88.617

88.378

88.293

88.355

88.443

88.781 88.800

90.996 91.321

88.314 89.183 90.122

88.374

91.789

92.50191.957 88.352

88.090

90.566 91.48590.154

88.68588.947

88.28188.286

88.72288.428 88.31988.269

88.316 88.306

88.35788.365

88.384

89.120 88.836

89.085 88.763

90.23488.341 90.092

89.100

88.862

89.247

89.304

88.685

88.591 89.235

89.824

89.553

89.792

89.75989.766

89.62189.47789.41189.47089.62289.756

89.65489.79089.65589.690 89.75089.74389.851

89.751

89.76589.609 89.63989.817

89.66989.653

89.634

89.630 89.786

89.52089.712

89.516 89.445

89.849 89.710 89.02689.026

89.47689.710 89.64489.63489.646

89.55789.735 89.768

89.564

89.554

89.476 89.50489.610

89.58789.594 89.698

89.647

89.595 89.615

89.52989.65289.633 89.667

89.717

89.712

89.774

89.795

89.666 89.57189.716

89.47089.46689.46989.704 89.617

89.732 89.55689.700

89.534 89.697

89.78789.775

89.546

89.51889.53889.50089.501

89.557

89.430 89.44189.441

89.65589.553

89.570 89.580

89.604 89.67489.686

89.669

89.786

89.792

89.848

89.82789.89689.896

89.80189.646

89.695

89.581

89.647

101.062

90.487

90.623

90.405

90.393

90.521

91.452

91.233

90.278

91.254

91.544

91.513

91.404

91.170

91.066

90.673

90.401 89.800

90.610

89.62289.615

89.927

89.282

89.534

90.115

90.241

90.509

90.613

90.777

90.771

90.913

91.602

91.098

91.018

90.546

90.385

90.333

90.525

90.731

91.083

91.420

89.692

89.49889.680

89.45589.45689.610

91.069

89.47689.476

89.641

89.630

89.371 89.456

89.435 88.997

89.446

89.381

89.39289.473 89.49889.498

89.51089.510

89.488

89.505

89.51889.648 89.546

89.618

89.464

89.45789.541 89.54089.551

89.617 89.503

89.558

89.515 89.50689.65889.63689.619

89.625

89.576

89.662

89.51089.495

89.516

89.60589.608

89.640

89.515

89.47989.62089.416 89.36089.46089.365

89.549

89.45589.47289.636 89.54589.527 89.516

89.531

89.55689.502 89.50289.504 89.560

89.556

89.68989.733

89.703 89.603

89.55989.55189.546 89.593

89.767 89.628

89.541

89.521

89.52689.526

89.57089.570

89.727

89.60889.609

89.726

89.724

89.63889.76589.65089.840

89.82989.829 89.743

89.713

89.729 89.89890.084

89.673 89.83989.98389.76489.592

89.729 89.672

89.565

89.676

89.51189.657

90.949

89.692

89.693 89.627

89.53589.619 89.713

89.820

89.464

89.690

89.676 89.62789.62589.527

89.639

89.599

89.73789.740

89.67189.50789.507 89.49090.322

89.495

89.553 89.61489.671

89.84989.853

89.602

89.554 89.665

89.56789.567 89.62789.627

89.57589.568

89.461 89.511 89.48089.473

89.50589.505

89.540

89.428

89.45589.455 89.446 89.442

89.42989.45289.465 89.55089.50789.511

89.417

89.57989.58089.415

89.41189.411 89.33589.34389.334

89.34189.35689.358 89.49689.497

89.44889.448 89.38589.380 89.358

89.446

89.54889.54389.394

89.32489.442 89.383

89.44189.449

89.516 89.518

89.485 89.551

89.311

89.667

89.35989.378

89.350 89.326

89.34789.48989.447 89.42889.462

89.359

89.28089.510

89.758

88.55188.551 92.645

88.10188.079

89.483

89.36089.283

89.299

89.219

89.224

89.366 89.54189.464

89.349

89.27289.357

89.36389.39289.38789.387

89.418

89.340

89.496

89.52389.522

89.831

89.702

89.59189.562 89.454

89.466

89.468

89.65689.75189.62789.50189.501

89.913

89.944 90.015

90.074

90.140 89.561

89.51689.42089.42089.43789.506

89.530

89.25989.397

89.17389.220

89.35389.67489.51289.640

89.621

89.337

89.59089.556

89.566 89.588

89.41589.415

89.50289.604

89.337 89.440

89.446

89.602

89.21289.189

89.33588.901

89.258

89.073

89.549

89.785

91.330 90.53990.677

90.88990.513

90.64790.57890.677 90.746

88.90988.907 88.91388.91388.913

92.954

93.272

93.331

93.704

93.711

89.62189.62289.622

89.25989.25989.259 89.01689.034

89.049

89.226

89.75389.75389.84689.21989.315

89.219

89.156

89.26589.272 89.120

90.034

90.433

90.49890.509

90.515

90.507

90.504

90.484

90.503

93.83493.707

93.692

93.936

101.198 101.292

90.483

90.39490.394

90.012 90.049

89.70789.72089.72089.747

89.644 89.417

89.076

88.896

87.937

87.96187.96187.985

88.84188.866

88.988

88.890

89.244

89.145

89.236 89.23089.00888.99789.003

89.01789.20789.013

89.009 89.27989.12788.95588.071

89.003

89.080

88.97489.064

89.03089.179

88.978

88.934 88.97889.15989.16789.171

89.207

89.24389.077 88.92188.767 88.60588.445 88.28488.12488.01788.12888.28888.45188.61288.76188.92789.07889.250

88.003

93.815

87.95187.953 87.96388.741

87.963

91.385

106.007

94.174 95.962

94.990

102.249

90.029

89.10189.107 89.11689.112

88.91489.086

89.08689.09788.188

93.041

87.976

87.984

89.10289.089 89.116

89.064

89.03688.85289.05588.77888.992 88.978

88.975

88.855

88.62

88.63

88.77

88.57

88.74

88.78

88.65

88.73 88.93

89.18

89.17 88

.91

88.68

88.78 89.07

89.07

88.95

89.07 88.98 88.70

88.94

88.93

88.67

88.96

88.61

88.73

88.64

88.72

88.53 88.81

88.94

88.88

88.89

88.93

88.72

88.84

88.68 88.70

88.80 88.66

88.90

88.78

88.63

88.57

88.59 88.73

88.91

88.98 89.01

89.06

89.10

89.0388.94

88.70

88.92

88.84

88.64

88.94

88.66

88.74

88.97

88.71

88.91

88.97

88.78

89.01

89.03

88.7888.78

89.02

88.77

88.91

88.7888.80

88.8988.75

88.85

88.75

88.78

88.83 88.76

88.6188.71

88.79

88.87

88.80

88.93

88.85

88.69

88.86

88.94

88.91

88.97

88.82

88.66

89.25 89.07

89.24 88.70

89.44

89.30 88.98

88.87

88.78

89.40 89.61

89.65

89.37

89.70 89.66

89.47

89.48

89.02

88.78

89.10

88.83

89.80

89.55

89.62

89.50

89.04

89.84

88.91 89.83

89.57

89.09

89.65

88.82

88.76

88.91

88.9589.04

88.68

88.90

88.77

88.84

89.10

89.02

89.22

89.12

89.27 89.29

89.10

89.75

89.32

88.74

88.70

89.40

88.9188.91

89.2589.2589.25

89.85

89.61

89.76 89.67

89.88

89.67

89.798 9.

68

89 .8

5

89 .8

4

89 .7

9

89 .7

0

89.59

89.62

89 .6

2 89

.5 4

89.39

89.51

88.90

88.98 88.86

88.92

88.89

88.97

89.00

89.06 89.07

88.9388.87

89.32

89.33

89.47

89.19

88.86

88.82

88.82 89.12

89.49 89.83

89.53

90.02

89.77

89.89

89.94 89.85

89.47

89.5689.38

89.28 89.18

89.29

89.22 89.95

90.38

90.24

89 .9

4

89. 81

89.37

89.18

89.22 89.08

88.99

89.59 89.81

89.96

90.0690.01

90.07

90.21

90.09

90.13

90.19

90.29

90.20

90.22

90.10

90.04

90.11

89.95

C1- constructii pentru comert, servicii, birouri, regim

Sp+D+P+10E+Et

M_1

SITUATIA EXISTENTA

INCADRARE IN ZONA sc. 1:5000

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

12.04/152/2016 IULIUS TRUST S.R.L.

Str A. Demetriade nr.1, Timisoara, jud. Timis

Arh. Laura Marculescu

01 SITUATIA EXISTENTA

P.U.Z.

2

04.2017

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Str. A. Demetriade nr. 1, Timisoara

Zona mixta: comert,servicii,birouri, reglementata

Limite proprietate Zona drumuri publice reglementate

Limita zona studiata

Constructii servicii, comert, birouri,

Constructii locuire existente

Constructii cu destinatie speciala existente

Constructii in curs de autorizare in zona

Zona verde reglementata

Gospodarie comunala - cimitir

Limite parcele propuse Zona mixta propusa, cu interdictie temporara de construire pana la aprobarea doc. de urbanism,

Limita zona protectie cale ferata

Linii cale ferata

conform P.U.G. Timisoara Interdictie temporara de construire pana la aprobarea PUZ / schimbare de functiune conform P.U.G. Timisoara

invatamant existente

Delimitare UTR

Limita zona reglementata - UTR 2

Constructii existente in zona studiata