keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 428/30.07.2013 privind aprobarea "ETAPEI a 3-a elaborare PUG - Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare"

30.07.2013

Hotararea Consiliului Local 428/30.07.2013
privind aprobarea "ETAPEI a 3-a elaborare PUG - Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-021212/24.07.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 - privind aprobarea Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012;
Având în vedere Avizul de Principiu Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 03/25.07.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Etapa 3 - Elaborare PUG - Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare ale Planului Urbanistic General Timisoara, având ca beneficiar pe MUNICIPIUL TIMISOARA, întocmit conform Proiectului nr. U190TM, realizat de S.C. PLANWERK S.R.L CLUJ NAPOCA, S.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L. TIMISOARA si S.C. IHS ROMANIA S.R.L. BUCURESTI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Terenuri, Clădiri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit ;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor MUNICIPIUL TIMISOARA;
- Proiectantului S.C. PLANWERK S.R.L CLUJ NAPOCAS.C. VITAMIN ARCHITECTS S.R.L. TIMISOARA si S.C. IHS ROMANIA S.R.L. BUCURESTI;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Aviz_Principiu_Semnat.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANĂ ŞI REABILITARE ŞI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢII PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006, modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U, întrunită la data de 25.07.2013 a luat în discuţie materialul inițiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea „ETAPEI a 3-a elaborare PUG - Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare”, Timişoara, elaborat la solicitarea beneficiarului MUNICIPIUL TIMISOARA proiect întocmit de către S.C. PLANWERK S.R.L. — Lider de asociere. In urma sedintelor C.T.A.T.U. din data de 13 IUNIE 2013, C.TA.T.U. din data de 17 IUNIE 2013 si C.TA.T.U. din data de 18 IULIE 2013 Comisia emite: AVIZDE PRINCIPIU NR 03 din 25.07.2013 Pentru Planul Urbanistic General: - Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare”, Timişoara - MUNICIPIUL TIMISOARA -S.C. PLANWERK S.R.L. — Lider de asociere Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 18.07.2013 Prezentul AVIZ DE PRINCIPIU se comunică: e Proiectantului S.C. PLANWERK S.R.L. — Lider de asociere e Beneficiarului MUNICIPIUL TIMISOARA e membrilor C.TA.T.U. Pt. ARHITECT ŞEF, ŞEF SE; VICIU, EMILIAN SORIN CIURARIU CIPRIAN SILVIU CĂDARIU = SECRETARIAT C.TA.T.U. Red./dact. G.G.2 ex. 1 FO47-16, ver. 1

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

COD FO 53‐01, VER.1 

 

SC2013-021212/25.07.2013 SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT Privind aprobarea

„ETAPEI a 3-a elaborare PUG - Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare”

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată, şi în conformitate OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în anul 2010, în urma parcurgerii procedurilor legale, s-a încheiat Contractul de prestare de servicii nr. 190/08.10.2010 între Municipiul Timişoara şi S.C. PLANWERK S.R.L. – Lider de asociere, în vederea întocmirii documentaţiei „Plan Urbanistic General - Municipiul Timişoara”.

Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare aplica principiile directoare in materie de urbanism conducand la o dezvoltarea complexă, strategică a localităţii, în acord cu potenţialul localităţii şi în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate precum şi cu Strategia de dezvoltare spaţială a Municipiului Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 28.02.2012, Hotărârea Consiliului Local 3/30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara, Hotărârea Consiliului Local nr.7/4.05.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, Hotărârea Consiliului Local 62/28.02.2012 privind aprobarea Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020

Documentatia pentru aprobarea Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare ale Planului Urbanistic General Timisoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna iunie 2013, cu ocazia demararii Etapei 3 - etapa elaborării propunerilor PUG şi RLU aferent – Municipiul Timişoara, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, modificata si completata cu H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 24.07.2013, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. SC2013-021213/24.07.2013.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

COD FO 53‐01, VER.1 

 

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata prin H.C.L. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia pentru aprobarea Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare ale Planului Urbanistic General Timisoara, se incadreaza in etapa elaborarii propunerilor PUG si RLU aferent cap. 8.1.3., HCL nr. 140/2011 modificata si completata prin H.C.L. 138/2012;

Avand in vedere cele mentionate mai sus PROPUNEM

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi aprobarea

„ETAPEI a 3-a elaborare PUG - Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare”

Pentru ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

ŞEF SERVICIU,

Ciprian Silviu CĂDARIU

CONSILIER,

Gabriela GHILEZAN

 

AVIZAT JURIDIC,