keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 95/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/27.06.2006 - înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 95/26.02.2013
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/27.06.2006 - înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-01556/14.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere adresele inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2012-015356/27.06.2012, SC2012-15359/27.06.2012 si SC2012-016918/12.07.2012, din partea Registrului Urbanistilor din Romania - Biroul Teritorial de Dezvoltare Vest, prin care se solicita modificarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului infiintata în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Hotărârea Consiliului Local nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U si totodata propunerile privind modificarea componentei nominale a C.T.A.T.U., venite din partea Registrului Urbaniştilor din România - Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Timiş, Universitatatii "Politehnica" din Timişoara - Facultatea de Arhitectură si Facultatea de Construcţii, Universitatii de Vest din Timişoara - Facultatea de Chimie - Biologie - Geografie, Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara - Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Echipei de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara si din partea Arhitectului Sef;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 299/27.06.2006 - infiintarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism si constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism, cu urmatoarea componenta:
Membri permanenti:
1. Arh. Ionel Pop
2. Arh. urb. dr. Radu Radoslav
3. Arh. urb. Catalin Hanches - Jianu
4. Arh. dr. Vlad Gaivoronschi
5. Arh. Bogdan Demetrescu
6. Asist. drd. arh. Catalina Bocan
7. Asist. arh. Ana - Maria Branea
8. Prof. dr. ing. Valeriu Stoian
9. Prof. dr. ing. Florin Belc
10. Lect. univ. dr. Sorin Pavel
11. S.l. dr. arh. Gabriel Szekely
12. Arh. drd. Rudolf Graf
13. Arh. Stanciu Gheorghe
14. Arh. urb. Georgeta Trambitas
15. Dr. arh. Diana Belci
16. Dl. Percec Vasile
17. Doamna Luminiţa Pascu.
Membri supleanti:
1. Arh. urb. Laura Lidia Tifan - Gy
2. Arh. Horia Circa
3. Asist. drd. Dan Idiceanu Mathe
4. S.l. dr. ing. Constantin Florescu
5. Prof. dr. ing. Daniel Grecea
6. Lect. univ. dr. Catalina Ancuta
7. Dr. ing Cristian Berar
8. Arh. Eugen Panescu
Invitat permanent fără drept de vot : dl. Jichici Ciprian - Preşedintele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau un membru al comisiei desemnat de acesta.
Art. 2: Se aproba constituirea Secretariatului tehnic, care să deservească Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu urmatoarea componenta:
1. Emilian Sorin Ciurariu
2. Ciprian Silviu Cadariu
3. Dan Robescu
4. Simina Dumitrascu
5. Gabriela Ghilezan
6. Liliana Iovan
7. Mihaela Neamti
8. Sorina Popa
9. Steluta Ursu
10.Ramona Ursei
Responsabilităţile Secretariatului tehnic şi regulamentul de funcţionare al acestuia vor fi stabilite şi aprobate concomitent cu Regulamentul de organizare si funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Art. 3: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism a municipiului Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli , Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control ;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I  

C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. SC2012-01556/14.02.2013

REFERAT privind modificarea H.C.L. nr. 299/27.06.2006 - înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a

Teritoriului şi de Urbanism

In conformitate cu art. 36 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului (modificat de pct. 16 al O.U.G. nr. 7/2011), cu privire la Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, care mentioneaza ca:

,,(5)În activitatea lor, arhitecţii-şefi sunt sprijiniţi de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor”;

In conformitate cu art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului (modificat de pct. 16 al O.U.G. nr. 7/2011), cu privire la Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, care mentioneaza ca:

,,(1^1) Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport. (1^2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul consiliilor judeţene şi al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile competente. (1^3) Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care înglobează şi corelează punctele de vedere ale instituţiilor avizatoare competente şi nu se supune deliberării consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz”; Avand in vedere adresele inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2012- 015356/27.06.2012, SC2012-15359/27.06.2012 si SC2012-016918/12.07.2012, din partea Registrului Urbanistilor din Romania – Biroul Teritorial de Dezvoltare Vest, prin care se solicita modificarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului infiintata în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U si totodata propunerile privind modificarea componentei nominale a C.T.A.T.U., venite din partea Registrului Urbaniştilor din România - Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Timiş, Universitatatii “Politehnica” din Timişoara – Facultatea de Arhitectură si Facultatea de Construcţii, Universitatii de Vest din Timişoara – Facultatea de Chimie – Biologie – Geografie, Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara – Facultatea de Horticultură şi Silvicultură, Echipei de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara si din partea

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I  

C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Arhitectului Sef, propunem constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, in concordanta cu recomandarile mai sus mentionate.

Comisia îşi va desfăşura activitatea periodic, lunar sau bilunar, după caz, după un regulament elaborat şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Componenţa nominală şi modul de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism vor fi aprobate de consiliul local municipal, la propunerea primarului, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Avizul arhitectului-şef nu se supune deliberării şi aprobării consiliului judeţean sau consiliului local, după caz.

La şedinţele de avizare ale Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, supuse avizării.

Comisia va fi deservită de un Secretariat tehnic, acesta fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef.

Responsabilităţile Secretariatului tehnic şi regulamentul de funcţionare al acestuia vor fi stabilite şi aprobate concomitent cu Regulamentul de organizare si funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Având în vedere aspectele mai sus menţionate si totodata prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

Propunem

1. Constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu urmatoarea componenta: MEMBRI PERMANENTI: MEMBRI SUPLEANTI:

1. Arh. Ionel POP 2. Arh. urb. dr. Radu RADOSLAV 3. Arh. urb. Cătălin HANCHES – Jianu Arh. urb. Laura Lidia TIFAN-GY 4. Arh. dr. Vlad GAIVORONSCHI 5. Arh . Bogdan DEMETRESCU Arh. Horia CIRCA 6. Asist. drd. arh. Catalina BOCAN 7. Asist. arh. Ana Maria BRANEA Asist. drd. arh. Dan IDICEANU MATHE 8. Prof. dr. ing. Valeriu STOIAN S.l. dr. ing. Constantin FLORESCU 9. Prof. dr. ing. Florin BELC Prof. dr. ing. Daniel GRECEA

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I  

C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

10. Lect. univ. dr. Sorin Pavel Lect. Univ. dr. Catalina Ancuta 11. S.l. dr. arh. Gabriel SZEKELY dr. ing. Cristian BERAR 12. Arh. drd. Rudolf GRAF Arh. Eugen PANESCU 13. Arh. Stanciu Gheorghe 14. Arh. urb. Georgeta TRIMBIŢAŞ 15. Dr. arh. Diana BELCI

2. Constituirea Secretariatului tehnic, care să deservească Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism, având următoarea componenţă:

Membri: 1. EMILIAN SORIN CIURARIU 2. CIPRIAN SILVIU CADARIU 3. DAN ROBESCU 4. SIMINA DUMITRAŞCU 5. GABRIELA GHILEZAN 6. LILIANA IOVAN 7. MIHAELA NEAMTI 8. SORINA POPA 9. STELUTA URSU 10. RAMONA URSEI

3. Aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a municipiului Timisoara.

pentru ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact – L.I.

Atasament: REGULAM_CTATU.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I  

C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Timişoara

Art. 1 Reglementare legală

Prezentul Regulament stabileşte regulile de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare C.T.A.T.U. Art. 2 Scopul înfiinţării

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism se constituie ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în luarea deciziilor referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, sub coordonarea Primarului Municipiului Timişoara. Art. 3 Componenţa comisiei 1. Comisia este formata din persoane recunoscute ca fiind specializate in domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport. 2. Componenţa nominală a comisiei şi regulamentul de funcţionare se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la propunerea Primarului, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale Arhitectului Şef. 3. Secretariatul C.T.A.T.U. este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef. Art. 5 Competenţe 1) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, conform competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru C.T.A.T.U.;

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I  

C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism analizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, studiile de fundamentare sau cercetările prealabile privind zonele studiate din intravilanul municipiului Timişoara şi din teritoriul administrativ al acestuia; 3) In cadrul C.T.A.T.U. se stabilesc condiţiile de reglementare urbanistică pentru fundamentarea avizului de oportunitate în vederea întocmirii documentaţiilor P.U.Z., în conformitate cu art. 32 din O.G. 27/2008; 4) La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor supuse avizării sau alte persoane care se gasesc intr-o situatie de incompatibilitate conform legii; 5) Secretarul comisiei are obligaţia de a consemna într-un proces verbal special opiniile, observaţiile şi comentariile membrilor comisiei şi a invitaţilor în procesul de avizare; 6) Comisia are competenţa de a acorda consultanţa pe parcursul elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism. Art. 6 Modalitatea de funcţionare 1) Comisia funcţionează in subordinea Primarului Municipiului Timişoara şi se întruneşte in şedinţe ordinare o data pe lună, în a doua săptămână a lunii, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea dispusă de către Directorul Directiei de Urbanism, de preşedintele comisiei sau înlocuitorul de drept al acestuia sau la iniţiativa majorităţii simple a membrilor comisiei. 2) Comisia se consideră legal constituita prin prezenta a cel puţin 2/3 din membrii acesteia. 3) Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de un funcţionar al Direcţiei Urbanism care are atribuţia de a convoca membrii şi de a comunica ordinea de zi cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii C.T.A.T.U. 4) Membrii comisiei au obligaţia de a studia în prealabil documentaţiile supuse avizării, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calităţii si legalităţii acestora. 5) Comisia emite un aviz valabil prin votul a cel puţin jumatate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Avizele date de C.T.A.T.U. inainteaza Consiliului Local odată cu documentaţia avizată. 6) Documentaţiile de urbanism vor fi prezentate de către un funcţionar din Secretariatul Comisiei numit de către Directorul Directiei de Urbanism, iar dacă C.T.A.T.U. solicită, documentaţiile vor fi susţinute de către proiectant; 7) Comisia poate restitui documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru completări şi poate amâna, în acest caz, luarea unei decizii în procesul de avizare până la rezolvarea problemelor neclare. 8) C.T.A.T.U. emite avizul tehnic consultativ pe baza exemplarului complet al documentaţiei; Art. 7 Procedura de lucru

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I  

C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

Art. 8 Documentaţiile supuse avizării 1). Sunt supuse avizării C.T.A.T.U. următoarele tipuri de documentaţii: a) Planul Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulamentul local aferent acestuia pentru Municipiul Timişoara; b) Studii de oportunitate necesare pentru obţinerea Avizelor de oportunitate în baza cărora se întocmesc documentaţiile de P.U.Z.; c) Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi Regulamentele aferente acestora; d) Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) pentru investiţii din competenţa de aprobare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a altor organe ale administraţiei publice locale; d). Studii de fezabilitate; e). Studii de fundamentare – necesare în procesul elaborării documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism; f). Cercetări prealabile – inclusiv in vederea declarării de utilităţi publice a lucrărilor ce necesită expropriere. g) alte documentatii pentru care se solicita un punct de vedere profesional. Art. 9

In funcţie de specificul documentaţiei supuse avizării, preşedintele comisiei este împuternicit să invite sau să accepte cererea de participare la şedinţa Comisiei, reprezentanţi ai instituţiilor direct interesate, respectiv:

• Transgaz- SA • Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “ Transelectrica” SA • Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana Timis, Evaluarea Factorilor de Mediu si

Avizare/Autorizare Sanitara • Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R.A Sucursala Teritoriala Timis • Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “ Banat” al Judetului Timis • Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara • Romtelecom. S.A. Divizia Operare Retea De Acces Timis • Regia Autonoma de Transport Timisoara • Regia Autonoma Apa si Canal “ Aquatim “ Timisoara • Eon Gaz Romania, Sucursala Timisoara • Enel Electrica, Sucursala Timisoara • SC Colterm SA Timisoara • Regia Autonoma de Transport Timisoara • Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I  

C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

4

• Consiliul Judetean Timis- Arhitect Sef • Proiectantul documentatiei. • Federatia Asociatiilor de Locatari Timisora • Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timişoara • Alte instituţii, după caz. Preşedentia Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism este asigurata

de primar sau de persoana desemnata de acesta. Art. 10 Dispoziţii finale 1) Prezentul Regulament intră in vigoare după aprobarea în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu majoritate de voturi. 2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a CTATU poate fi modificat la iniţiativa majoritatii membrilor si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timiş, la propunerea Primarului Municipiului Timişoara sau ca urmare a unor modificari legislative din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului .

pentru ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, Liliana IOVAN

Red/Dact – L.I.