keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 3/30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara

30.01.2007

Hotararea Consiliului Local 3/30.01.2007
privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 24.227/29.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/31.01.2006 privind aprobarea implementării proiectului "Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara" de către Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) şi oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.109 /30.11.2004 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) în implementarea proiectului "Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara"
Având în vedere prevederile art. 45, art. 46 şi art. 47 din Legea nr.422 /2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;.
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, modificata şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală , modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTEArt.1. Se aprobă Conceptul Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Conceptul Integrat de Măsuri are o valabilitate de 5 ani (2007-2011).

Art. 2. Conceptul Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara va sta la baza avizării proiectelor şi a urmăririi tuturor lucrărilor de reabilitare a clădirilor şi spaţiilor publice executate pe raza Municipiului Timişoara.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană , Direcţia Economică şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Urbană Timişoara (CRUT).

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Control Intern;
-Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana;
-Centrului de Coordonare pentru Reabilitare Urbană Timişoara
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Plan_general.pdf

IOSEFIN

CETATE FABRIC

TIMISOARA 0109.01.2007

zona prioritara reabilitarii

alte proiecte

zona de actiune

raul Bega

activitati fixe de-a lungul raului Bega

REABILITARE PRUDENTA

PERSPECTIVE si PUNCTE CHEIE

U1 -Reabilitarea podurilor din Timisoara U2 -Reabilitarea Uzinei de Apa, cladirea ist. U3 -Reabilitarea spatiului locativ [str.E.Baader, str.Infratirii, bd.T.Ionescu] U4 -Spatii comerciale si locuinte, Elisabetin U5 -Reabilitarea Canalul Bega [in intregul oras] U6 -Reabilitare Parcul Rozelor U7 -Crearea de culoarea pentru biciclisti U8 -Construirea de parcaje supraetajate U9 -Regenerare urbana, zona rez. Leului U10-Dezvoltare str.Pestalozzi

CALITATI URBANE

E1 -Reorganizarea “Pietei 700” E2 -Remodelarea Pietei Balcescu

ECONOMIE

C1 -Reabilitarea Spital Municipal Gh.Dima C2 -Org.cantina sociala [str.Gelu, nr.49] C3 -Org.centru de zi pentru seniori [str.Gelu, nr.49] C4 -Org.cab. de consiliere pt. pers. fara adap. C5 -Amenajarea si refunct. turnurilor de apa C6 -Reabilitarea statiei de epurare a apei C7 -Amenajarea Muzeului Tramvaiului C8 -Muzeul designului si mobilei C9 -Dezvoltarea unui muzeu de arta contemporana C10-Reamenajarea Clubului Sportiv Nr.1 [Usoda]

CULTURA, TURISM si IMPLICARI SOCIALE

U1

U2

U3

U5U7

U5

U4

U7

U6

U8

U8

U9

U5 U7

U9

U9

C1

C2

C3

C5

C5

C6

C4

C9

C8

C7

E2

actiuni

U10

C10

CETATE 02 actiuni

09.01.2007

TUR TURISTIC

TUR TURISTIC

TUR TURISTIC

REINOIREA PODURILOR DEALUNGUL RAULUI BEGA

U14 DEZV.SIST. DE ILUMINAT

C2 SEMNALIZARE URBANA

E4 CURSURI ANTREPRENORI

E5 CURSURI MANAGERI

E3 CALIFICARE IN REABILITARE

E1 REFUNCTIONALIZARE SUBSOLURI

U13 ORGANIZ.CIRCULATIEI

U1 CONSERV. IMOBILELOR

U2 REABILIT. CLAD. IST.

U4 RECONDITIONARE PORTI

U11 REABILIT. MON.&FANTANI

TUR TURISITC

U1 -Program de conservare a imobilelor U2 -Proiecte de reabilitare a cladirilor istorice U3 -Cazarma “U”, fosta cladire a armatei U4 -Reconditionare porti degradate U5 -Sinagoga, str.Marasesti U6 -Biserica Piarista U7 -Primarie Bd.C.D. Loga 1 U8 -Liceul Lenau U9 -Amenajare piete si strazi U10-Dezv. parcului din spatele Catedralei U11-Reabilitare monumente si fantani U12-Dezvoltarea Parcului Botanic U13-Organizarea circulatiei in Timisoara U14-Modernizarea si dezv. sist. de iluminat U15-Constr. parcaj supraetajat de min.600 locuri U16-Constr. parcaj supraetajat de min.600 locuri U17-Constr. parcaj supraetajat de min.600 locuri U18-Constr. parcaj supraetajat de min.800 locuri

masuri pentru cladiri speciale

spatiu public si vecinatati

calificarea & extinderea zonelor pietonale

conexiuni cu/prin spatiu verde

masuri pentru spatii verzi

locuri de parcare

CALITATI URBANE

E1 -Reabilitarea si refunct. subsolurilor E2 -Valorificarea strazilor comerciale E3 -Org.cursuri, ing. si arh. in reabilitarea imobilelor E4 -Org.cursuri, stimularea spiritului antreprenorial E5 -Org.cursuri, formare manageri de proprietate

imbunatatirea zonelor economice ECONOMIE

social si cultura

C1 -Dezv. turismului & imbunatatirea imaginii cart. C2 -Implement. unui sist. de semnalizare urbana C3 -Org. sarbatorii cartierului Cetate C4 -Org. festivalului anual “Mica Viena” C5 -Reabilit. Capitol si a gradinii de vara C6 -Festival anual de film de arhitectura C7 -Reabilit. int. Palatului Culturii C8 -Continuarea reabil. Muz.Revolutiei din 1989 C9 -Evidentierea vestigiilor fortific. vechii cetati C10-Extindere/reorg. spatii, Centrul Cultural German C11-Centrul de cultura urbana si arhitectura C12-Reabilitarea int. Spitalului de Oncologie C13-Reabilitarea Salii de Sport Nr.2 C14-Reabilitarea cladirii Spitalului Militar C15-Reamenajarea parcului Centru Civic

CULTURA, TURISM si IMPLICARI SOCIALE

U3

U6

U7

U9

C9

C9

C9

U9

U9 U8

C4

C6

C6

C6

U9

C1

C1 C3

C7 C1

C8

E2

E2

E2

U5

IOSEFINraul Bega alte proiecte

zona prioritara a cladirilor de reabilitat

reabilitare prioritara a infrastructurii

granita zonei propuse spre reabilitare ZONE si DELIMITARI

reorganizare urbana

dezvoltarea turismului - consolidarea economiei

C13 C11

C14

C10

U12

U10

U15

U17

U18

C15

C12

U16

C5

IOSEFIN 0309.01.2007 actiuni

CETATE

U4

U4

U5

U6

C4

U7

U6

U6

U6

U6

U6

U5

E6

C6

C5

C5

C1

E1

E2

E3

U8

U9

E1

E1

E1 -Amenajarea str. si a pietelor comerciale E2 -Reorg.P-ta agro-alimentara str.I.Vacarescu E3 -Realiz.pasaj pietonal de legatura, str.I.Maniu - str.I.Vacarescu E4 -Formarea si calificarea meseriasilor, ingi- nerilor, arhitectilor, in dom. reabilitarii clad. E5 -Org.cursuri, stimularea spiritului antreprenorial E6 -Org.cursuri, formare manageri de proprietate

imbunatatirea zonelor economice

ECONOMIE

social si cultura

C1 -Realizarea unui campus scolar in Iosefin C2 -Realizarea unui adapost temporar C3 -Org. sarbatorii cartierului Iosefin C4 -Reabilitarea Teatrului de Papusi C5 -Revitalizarea fostelor cinematografe, pentru utilizarea in scopuri culturale C6 -Conservarea sinagogii in scopuri culturale

CULTURA, TURISM si IMPLICARI SOCIALE

salvarea patrimoniului cultural - imbunatatirea conditilor de trai

U1 -Program de conservare a imobilelor U2 -Proiecte de reabilitare a cladirilor istorice U3 -Reconditionare porti degradate U4 -Strazi adiacente pietei Mocioni U5 -Revitalizarea canalului Bega U6 -Amenajari stradale U7 -P-ta Maria, reorg. spatiului din jurul statuii U8 -Reabilitarea strazii Iuliu Maniu U9 -Reabilitarea strazii Vacarescu U10-Reabilitarea autogarii U11-P-ta Plevnei, organ. infrastructurii tehnice

masuri pentru cladiri speciale

spatiu public si vecinatati

conexiuni cu/prin spatiu verde

spatii verzi existente

masuri pentru spatii verzi

locuri de parcare

CALITATI URBANE

raul Bega

alte proiecte

zona prioritara a cladirilor de reabilitat

granita zonei propuse spre reabilitare

ZONE si DELIMITARI

reorganizare urbana

U5

U5

U5

U11

U10

C2 ADAPOST TEMP.

C3 FESTIVAL IOSEFIN

U1 CONSERV. IMOBILELOR

U2 REABILIT. CLAD. IST.

U3 RECONDITIONARE PORTI

E4 FORMARE SI CALIFICARE

E5 CURSURI ANTREPRENORI

FABRIC 0409.01.2007 actiuni

E1 -Amenajare p-ta Traian, str.Stefan cel Mare, Dacilor si Kogalniceanu ca p-ta./str. comerciale E2 -Formarea si calificarea meseriasilor, ingi- nerilor, arhitectilor, in dom. reabilitarii clad. E3 -Org.cursuri, stimularea spiritului antreprenorial E4 -Org.cursuri, formare manageri de proprietate

imbunatatirea zonelor economice

ECONOMIE

social si cultura

C1 -Org.serbarilor cartierului Fabric C2 -Amenajarea Muzeului Berii C3 -Tur:“Fabricul necunoscut, Casele ingerilor” C4 -Refunctionalizarea fabricii Garofita C5 -Modernizare si ext. gradinita p-ta A.Vlaicu C6 -Amenajare adapost temp. pers. fara adap. C7 -Revalorificarea identitatii etnice si istorice

CULTURA, TURISM si IMPLICARI SOCIALE

U5

U7

U8

U6

U6

U12

U11

U15

U14

C1

U6

C5

C2

C4

E1

E1

U3

E1

dezv.spatiului public, pastrarea identitatii si sprijinirea integrarii

E4 CURSURI MANAGERI

E3 CURSURI ANTREPRENORI

E2 FORMARE IN REABILITARE

C3 TUR

C6 ADAPOST

C7 REVAL. IDENT. ETNICE

U1 CONSERV. IMOBILELOR

U2 REABILIT. CLAD. IST.

U4 RECONDITIONARE PORTI

E1

raul Bega

alte proiecte

zona prioritara a cladirilor de reabilitat

granita zonei propuse spre reabilitare

ZONE si DELIMITARI

reorganizare urbana

U13

U10

masuri pentru cladiri speciale

spatiu public si vecinatati

conexiuni cu/prin spatiu verde

U1 -Program de conservare a imobilelor U2 -Proiecte de reabilitare a cladirilor istorice U3 -Mansardare imobil [P-ta Romanilor, nr.1] U4 -Reconditionare porti degradate U5 -Sinagoga Fabric U6 -Amenajare strazi si piete, proiect central U7 -Reamenajare Parcul Poporului U8 -Reorganizarea pietei Sterca-Sulutiu U9 -Revitalizarea zonei Canalului Bega U10-P-ta Traian U11-P-ta Acad. Corneliu Miklosi U12-Legatura: p-ta Romanilor-str.Stefan cel M. U13-Innoirea retelei de distributie agent termic U14-Parcari: str.Stefan cel Mare-St.O.Iosif U15-P-ta Romanilor

spatii verzi existente

masuri pentru spatii verzi

locuri de parcare

CALITATI URBANE

retea de distributie a agentului termic U9

Atasament: Referat_-_Concept_reabilitare.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ SC2006 -24227/29.11.2006

SE APROBĂ

PRIMAR dr. ing. Gheorghe CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara

Municipiul Timişoara, atestat documentar din 1212, deţine un amplu şi valoros patrimoniu arhitectural. Peste 14.000 de clădiri formează astăzi un ansamblu cu o identitate inconfundabilă Din nefericire, datorită vechimii lor şi unei întreţineri inadecvate pe parcursul deceniilor trecute, majoritatea monumentelor şi clădirilor valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură. Timişoara se confruntă cu multe probleme şi trebuie să-şi echilibreze capacitatea de a răspunde la acestea, păstrând însă, în acelaşi timp, actualul nivel al serviciilor şi infrastructurii în condiţiile unor resurse financiare limitate. În acest context a devenit iminentă elaborarea unei strategii de acţiune la nivel local, prin crearea unor condiţii cadru care să stimuleze demararea unui proces riguros de reabilitare în principalele cartiere istorice: Cetate, Iosefin şi Fabric.

În vederea demarării procesului de reabilitare prudentă, revitalizare economică şi dezvoltare durabilă, până în prezent au fost întreprinse următoarele demersuri: 2004 - prin HCL nr. 109 din 30.11.2004, a fost aprobată colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) si Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) în implementarea proiectului "Renovarea prudenta a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile si a revitalizării economice a oraşului Timisoara"; 2005 – a fost elaborat în colaborare cu GTZ, Facultatea de Arhitectură şi Facultatea de Sociologie din Timişoara un studiu socio-economic în cartierele Cetate, Iosefin şi Fabric. Centralizarea informaţiilor sociale şi de ordin constructiv rezultate în cadrul studiului justifică pe deplin alegerea acestor cartiere ca zone prioritare de intervenţie; 2006 – prin HCL nr. 21 din 31.01.2006, a fost aprobată implementarea proiectului "Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara" de către Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) şi oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe din Germania; Principalele activităţi preconizate a fi derulate pe parcursul implementării proiectului sunt următoarele : 1. Înfiinţarea Centrului de Coordonare pentru Reabilitare Urbană Timişoara (CRUT) 2. Identificarea programelor de finanţare adecvate pentru reabilitarea clădirilor, a infrastructurii tehnice şi a spaţiului public şi elaborarea de proiecte finanţabile pentru lucrări de reabilitare 3. Sensibilizarea locuitorilor din cartierele istorice privind tehnicile de reabilitare adecvate 4. Elaborarea ofertei de consultanţă în vederea asigurării dezvoltării durabile a cartierelor istorice 5 Realizarea unui concept unitar privind reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor Istorice din Timişoara - în primul trimestru al anului a fost constituit în cadrul Primăriei, „Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Urbană din Timişoara” (CRUT), care coordonează activitatea de reabilitare şi revitalizare economică a cartierelor istorice, oferind sprijin şi consultanţă tuturor celor interesaţi în procesul corect şi prudent de reabilitare urbană; - CRUT a demarat elaborarea unei ample baze de date privind clădirile şi spaţiile publice din cele trei cartiere istorice; totodată cu sprijinul specialiştilor de la GTZ şi în colaborare cu reprezentanţi ai diferitelor instituţii şi organizaţii neguvernamentale au fost identificate zonele de intervenţie precum şi măsurile de intervenţie prioritară.;

2

- prin Dispoziţia nr. 2501/16.10.2006 a fost numit Grupul de Lucru pentru Reabilitarea Urbană Timişoara format din reprezentanţi ai PMT, GTZ, Organizaţiilor neguvernamentale, Ordinului Arhitecţilor şi Facultăţii de Arhitectură, ONG-uri, Federaţiei Asociaţilor de locatari precum şi ai CCIAT. Scopul principal al Grupului de lucru este elaborarea Conceptului Integrat de Măsuri care să cuprindă proiectele prioritare din zonele de intervenţie şi care să fie supus aprobării Consiliului Local în vederea obţinerii de finanţări de la U.E. În cadrul şedinţelor de lucru care au avut loc de la constituire, au fost discutate şi evaluate proiectele identificate în prealabil de către CRUT, au fost delimitate zonele de intervenţie prioritară şi au fost stabilite măsurile de intervenţie prioritară pentru următorii cinci ani. Conceptul Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara – prezentat în ANEXA - cuprinde pe baza analizei situaţiei existente un program de măsuri integrate care nu se limitează doar la problemele arhitecturale ale cartierelor istorice, ci care iau în considerare şi aspectele economice, sociale, legale şi instituţionale. Punctele-cheie în implementarea cu succes a măsurilor stabilite sunt: ameliorarea cadrului organizatoric şi formal al tuturor actorilor implicaţi în procesul de reabilitare a imobilelor protejate; aplicarea unor măsuri de consiliere şi formare a mentalităţii populaţiei locale; derularea de programe de calificare şi perfecţionare profesională pentru meşteşugari şi experţi; atragerea din alte surse de fonduri necesare pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei. Conceptul poate deveni un important instrument de lucru în mâna autorităţilor locale pe baza căruia pot fi atrase pe lângă sursele de finanţare locale şi naţionale, fonduri complementare din partea Uniunii Europene – prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (POR)- care să stimuleze un proces durabil de dezvoltare în cele trei cartiere mai sus menţionate.

Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea unui Concept Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara cu o valabilitate de 5 ani (2007 - 2011). Conceptul va sta la baza tuturor solicitărilor privind atragerea de fonduri extrabugetare destinate sprijinirii procesului de reabilitare urbană a cartierelor istorice.

În vederea atragerii de fonduri structurale ale UE destinate sprijinirii procesului de reabilitare urbană în cele trei cartiere istorice, în special prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (POR), cu începere din ianuarie 2007 vor fi demarate documentaţiile necesare conform criteriilor POR.

ŞEF SERVICIU arh. Aurelia JUNIE

ÎNTOCMIT Arh. Monica Stampar

AVIZAT JURIDIC

cons. jur. Mirela LASUSCHEVICI

Atasament: Program_masuri_-_Cetate.pdf

1

Concept integrat de măsuri zona prioritară Cetate - Lista proiectelor

organizare în funcţie de cartiere şi domenii de interes / cu evaluare / actualizat: 09.01.2006 Obiective

Creşterea atractivităţii şi reprezentativităţii zonei centrale prin promovarea dezvoltării turismului, dezvoltare economică, reducerea traficului şi realizarea conceptului privind organizarea parcărilor, valorificarea şi dezvoltarea spaţiului public, menţinerea funcţiei locative a imobilelor din centru

Domenii de interes Calitatea spaţiului urban A1 Patrimoniu cultural arhitectural A2 Spaţiu public A3 Circulaţie şi infrastructură tehnică Economie B1 Dezvoltarea străzilor comerciale B2 Promovarea IMM-urilor B3 Măsuri de calificare şi şcolarizare Cultură, turism şi social C1 Cultură şi turism C2 Social, învăţământ C3 Sport şi agrement

Finanţare Surse potenţiale de finanţare - Uniunea Europeană (UE) - Institutul pentru credit si

reconstructie al Germaniei (KfW)

- Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)

- Parteneriat Public-Privat (PPP)

- Buget local - Sponsorizări - Altele

Prioritizarea proiectelor (propunere) I.) Condiţii de eligibilitate pentru toate proiectele - localizare în zona prioritară - relaţii de proprietate clare - fără altă finanţare publică în ultimii cinci ani II.) Criterii de evaluare - Dezvoltare durabilă / Dezvoltare turismului regional şi local = * - Existenţa interesului public / influenţa asupra imaginii cartierului = * - Respectă cerinţele reabilitării urbane prudente şi cele de promovare ale UE = * - Posibilă demarare imediată a proiectului = *

Nr. Crt.

Măsură Localizare Alt domeniu de impact

Iniţiatori proiect / Actori

Costuri estimate (necesită specificări ulterioare)*

Prioritate Observaţii / Explicaţii

Domeniul de interes „Calitatea spaţiului urban“ >>> „Patrimoniul cultural arhitectural“ U 1 Program de conservare a imobilelor /

Măsuri imediate Derularea unor măsuri imediate pentru conservarea şi stoparea deteriorărilor la imobile reprezentative, cu importanţă istorică şi turistică Cu precădere, lucrări de remediere şi securizare inclusiv antiseismică la structură, acoperişuri, burlane, ferestre, faţade şi partere.

Zona prioritară Mai multe locaţii, stabilite de către iniţiatori

B1, B2, C1

PMT CRUT Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional FALT

15 imobile x 5 ani

75 x 100.000 €

7.500.000 €

****

Proiecte cu scopuri multiple / proiecte importante, ce soluţionează probleme urgente de reabilitare Măsurile aplicate în funcţie de analiza deteriorărilor imobilului

2

Proprietari ş.a.

U 2 Proiecte de reabilitare prudentă a clădirilor istorice Reabilitare de clădiri urmărind indicaţiile CRUT, cu caracter demonstrativ. Realizarea unei reabilitări prudente a unor imobile reprezentative din cartiere, cu mare potenţial de imagine. Lucrări complexe, adică reabilitarea imobilului şi a spaţiilor verzi, care aparţin de acesta. Calificarea meseriaşilor din oraş şi îmbunătăţirea metodelor de asigurare a calităţii.

Zona prioritară Mai multe locaţii, stabilite de iniţiatori. Prioritar: P-ţa Unirii, P-ţa Libertaţii, P-ţa Victoriei, P-ţa Sf. Gheorge, Str. Alba Iulia, Str. Vasile Alecsandri, etc.

A2, B1, B2, C1, C2

PMT CRUT Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional FALT Proprietari ş.a.

10 imobile x 5 ani

50 x 500.000 €

25.000.000 €

**** Proiecte cu scopuri multiple / proiecte importante pentru calificarea procesului de reabilitare urbană Recomandare: Accentul trebuie să cadă pe prima jumătate a perioadei de promovare Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari

U 3 Cazarma U, fostă clădire a Armatei Reabilitare completă, refuncţionalizare, reamenajare a curţii interioare, precum şi reorganizarea spaţiilor publice învecinate

Str. General Grigorescu Nr. 2

A2, B1, C2 PMT CRUT

5.000.000 € **** Potenţialul pentru un proiect cu scopuri multiple depinde de modul viitor de utilizare al imobilului; de studiat posibilitatea refuncţionalizării pentru administraţie publică Recomandare: se vor prevedea şi spaţii cu funcţiuni corelate turismului Proiect important din punct de vedere urbanistic, marchează poarta de acces din partea de nord a Cetăţii Dezvoltarea unui proiect, care să includă şi zona din faţa Pieţei Mărăşti

U 4 Recondiţionare porţi degradate şi reconstituire porţi

Zona prioritară

A2, B1, C1 PMT Consiliul Judeţean Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

Recondiţionare: 300 porţi x1.000€

= 300.000 €

Reconstituire: 50 porţi x 2.000 €

= 100.000 €

400.000 €

**** Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru promovarea procesului de regenerare urbană şi a culturii

3

U 5 Sinagogă – Str. Mărăşeşti Reabilitare completă şi refuncţionalizare

Str. Mărăşeşti Nr. 6

A2, C1 Proprietar Fundaţia Filarmonica PMT CRUT

500.000 € *** Există proiectul şi studiul de fezabilitate, ideea este o sală de concerte pentru Filarmonică

U 6 Biserica Piaristă – Bd. Regele Ferdinand I Nr. 1 Reabilitare cu precădere a utilităţilor clădirii, deteriorări cauzate de umezeală, diversificarea modului de folosire

Bd. Regele Ferdinand I Nr. 1

A2, C1, C2 Proprietar PMT CRUT

300.000 € **

Proiect important din punct de vedere urbanistic (marchează poarta de acces din partea de vest a Cetăţii) şi din punct de vedere al valorificării potenţialului cultural şi istoric la municipiului Recomandare: pe termen mediu reabilitarea întregului complex inclusiv biblioteca, şcoala şi celelalte clădiri

U 7 Primărie – Bd. C.D. Loga 1 Reabilitare clădire Mansardare clădire Crearea de noi spaţii pentru administraţia locală

Bd. C.D. Loga 1 A2, C1, C2 PMT 750.000 € **

Există studiu de fezabilitate

U 8 Şcoală - Str. Gh. Lazăr (Liceul Lenau) Extindere şi reabilitare Consolidare structură, mansardare.

Str. Gh. Lazăr 2 A2, C1, C2 PMT CRUT Inspectorat Şcolar

350.000 € **

Şcoala urmează să se extindă spre a oferi spaţiu claselor I-IV.

>>> „Spaţiu public“ U 9 Amenajare pieţe şi străzi

1. Elaborarea unui plan de acţiune corelat cu un plan integrat de circulaţie şi cu stabilirea viitoarelor zone pietonale din jurul pieţelor 2. Elaborarea unui concept pentru mobilierul stradal din Centru 3. Refacerea structurii carosabilului / pietonalului Recondiţionarea şi remodelarea spaţiilor publice importante din Cetate, inclusiv reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare, crearea de noi zone pietonale, reorganizarea circulaţiei, crearea unui

Piaţa Unirii Piaţa Libertăţii Piaţa Victoriei Piaţa Sf. Gheorghe ev. Str. V. Alecsandri Str. Mercy Str. 9 Mai Str. Alba Iulia

A1, A3, B1, C1, C2

PMT, CRUT

10.000.000 € ****

Proiect central cu scopuri multiple în Cetate, ce are ca obiectiv valorificarea potenţialului turistic, istoric şi cultural ale celei mai atractive zone din municipiul Timişoara Recomandare: Remodelarea străzilor şi pieţelor din Cetate se poate face doar pe baza unui concept integrat de circulaţie pentru centrul municipiului, care să cuprindă recomandări privind traficului rutier / pietonal şi date cantitative despre amplasamentul viitoarelor parcaje. Pentru stabilirea amplasamentelor acestor parcaje, este nevoie de studii geodezice. Modelarea spaţiilor publice trebuie corelată cu măsurile de reînnoire a infrastructurii tehnico- edilitare. Necesară includerea tuturor deţinătorilor de

4

centru de închiriere de biciclete în vederea atingerii destinaţiilor turistice ale oraşului Puncte de interes: reducerea traficului rutier, dezvoltarea traficului pietonal / nemotorizat, îmbunătăţirea situaţiei locurilor de parcare din zona centrală, amenajarea spaţiului public, dotarea cu mobilier urban

infrastructură Folosirea instrumentelor de asigurare a calităţii Este necesară dezvoltarea unei rute turistice.

U 10 Dezvoltarea parcului din spatele Catedralei Mitropolitane

Parcul din spatele Catedralei Mitropolitane

C1, C2, C3 PMT CRUT

500.000 € **** Proiect cu scopuri multiple

U 11 Reabilitare monumente şi fântâni din zona centrală

Zona prioritară

A2, C1 PMT CRUT Direcţia Cultură Culte şi Patrimoniu

300.000 € **** Recomandare: Corelare între reabilitarea statuilor, monumentelor şi fântânilor reprezentative şi între măsurile de formare şi calificare a meseriaşilor

U 12 Dezvoltarea şi introducerea Parcului Botanic în circuitul turistic al oraşului Repararea porţii de acces, reamenajarea potecilor, plantaţii, mobilier urban, plăcuţe indicatoare

Parcul Botanic C1, C2, C3 PMT CRUT Universitatea Ştiinţe Agricole

500.000 € ***

Proiect cu scopuri multiple

>>> „Circulaţie şi infrastructură tehnică“ U 13

Elaborarea unui concept integrat în vederea organizării circulaţiei în Municipiul Timişoara (circulaţie rutieră / feroviară, transport în comun, acces aeroport, parcare / staţionare)

Municipiul Timişoara

A1, A2, B1, C1, C2, C3

PMT CRUT UPT

200.000 € ****

Proiect cu scopuri multiple Existenţa un concept integrat de circulaţie rutieră, pe termen lung, cu date clare privind fluxurile de circulaţie, parcarea şi parcajele planificate - condiţie de bază pentru o dezvoltare turistică pozitivă a cartierului Cetate Sunt necesare studii geodezice şi corelarea cerinţelor tuturor deţinătorilor de infrastructură tehnică.

U 14 Modernizarea şi dezvoltarea sistemului de iluminat public stradal şi arhitectural, în vederea creşterii atractivităţii turistice a cartierului Cetate

Prioritar în pieţe, în zonele pietonale, pe străzile de acces

A1, A2, B1, B2

PMT CRUT

1.000.000 € **** Proiect cu scopuri multiple Elaborarea unui concept de iluminat + executarea etapizată şi corelarea cu celelalte lucrări planificate în spaţiul public (pieţe şi străzi) a lucrărilor de

5

construcţie

U 15 Construirea unui parcaj supraetajat cu minim 600 locuri în apropierea Centrului Comercial Bega

Str. Proclamaţia de la Timişoara

A1, A2, B1, C1, C2

PMT CRUT Partener Privat

4.000.000 € *** Pe baza U13 O altă cerinţă pentru planificare este crearea de drumuri de acces pietonale atractive, de la parcaje spre centru .

U 16 Construire parcaj supraetajat cu minim 600 locuri în apropierea Hotelului Timişoara

Sf. Ioan, pe amplasamentul fostului Comisariat Militar

A1, A2, B1, C1, C2

PMT CRUT Partener Privat

4.000.000 € ** Pe baza U13 O altă cerinţă pentru planificare este crearea de drumuri de acces pietonale atractive, de la parcaje spre centru .

U 17 Construirea unui parcaj supraetajat cu minim 600 locuri pe scuarul din faţa hotelului Timişoara

Scuarul din faţa hotelului Timişoara

A1, A2, B1, C1, C2

PMT CRUT Partener Privat

2.000.000 € ** Pe baza U13 O altă cerinţă pentru planificare este crearea de drumuri de acces pietonale atractive, de la parcaje spre centru.

U 18 Construirea unui parcaj supraetajat cu minim 800 locuri în apropierea Piaţa Unirii

Piaţa Unirii A1, A2, B1, C1, C2

PMT CRUT Partener Privat

3.500.000 € * Pe baza U13 O altă cerinţă pentru planificare este crearea de drumuri de acces pietonale atractive, de la parcaje spre centru. Verificarea fezabilităţii proiectului (compoziţia solului / statica clădirilor)

Subtotal Calitatea spaţiului public 65.800.000 € Domeniul de interes „Economie“ >>> Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor E 1 Reabilitare şi refuncţionalizare a subsolurilor

clădirilor pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi de servicii Mutarea conductelor din subsoluri, igienizarea spaţiilor, eliminarea umidităţii, după caz

Zona prioritară A1, A2, A3, C1, C2, C3

PMT CRUT FALT Proprietari

10 subsoluri x 5 ani

50 x 70.000 €

3.500.000 €

****

Proiect cu scopuri multiple, permite asanarea subsolurilor, reorganizarea reţelelor tehnico- edilitare, extinderea spaţiilor, dezvoltarea IMM, mici meserii şi a comerţului. Impact puternic asupra dezvoltării turismului.

E 2 Valorificarea străzilor comerciale - Promovarea economiei locale Promovarea IMM-urilor din vecinătatea pieţelor şi a străzilor comerciale Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale,

Toate străzile din zona prioritară

A1, A2 PMT CRUT FALT Proprietari CCIAT

1.000.000 € ***

Proiect cu scopuri multiple Recomandare: combinarea cu alte conţinuturi de proiect, de ex. modernizarea / reabilitarea imobilelor, este un criteriu important pentru acordarea finanţării Includerea CCIAT în organizarea procesului

6

elaborarea unor concepte de marketing

>>> Măsuri de calificare şi şcolarizare E 3 Formarea şi calificarea meseriaşilor,

inginerilor şi arhitecţilor în domeniul reabilitării imobilelor Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing, etc.

Zona prioritară A1, A2

CRUT CCIAT

250.000 € **** Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR

E 4 Cursuri de formare şi calificare pentru stimularea spiritului antreprenorial

Zona prioritară A1, A2 CRUT CCIAT FRG

250.000 € ****

E 5 Cursuri de formare şi calificare pentru managerii de proprietate

Zona prioritară A1, C1 FALT 100.000 € **** Subtotal Economie 5.100.000 €

Domeniul de interes „Cultură, turism şi social“ >>> „Cultură şi turism“ C 1 Dezvoltarea turismului şi îmbunătăţirea

imaginii cartierului Cetate Elaborarea unui concept pentru dezvoltarea turismului în Municipiul Timişoara Crearea unui circuit turistic prin Cetate şi cartierele învecinate, a unui ghid turistic şi a unei pagini web, precum şi a unui sistem de informare în mai multe limbi de largă circulaţie

Zona prioritară A1, A2, B1, C3

PMT CRUT CIT Agenţii de turism Organizaţii implicate în turism

550.000 € ****

Proiect cu sopuri multiple / proiect central vizând dezvoltarea turismului în Cetate Recomandare: începerea pregătirilor necesare, cooptarea partenerilor existenţi Eventual prelucrare a proiectului cu parteneri externi

C 2 Implementarea unui sistem de semnalizare în vederea informării şi orientării optime a turiştilor; plăcuţe informative în mai multe limbi, amplasate pe străzi, pieţe, imobile, etc. Amplasarea unor puncte / standuri de informaţii în locaţii alese

Zona prioritară A1, A2, B1 PMT CRUT CIT Agenţii de turism Organizaţii implicate în turism

150.000 € ****

Recomandare: Pornind de la conceptul de turism, se vor stabili locaţiile viitoare şi se va dezvolta un sistem de semnalizare unitar (Cooperate design).

7

C 3 Sărbătoarea Cartierului Cetate Organizarea şi derularea unui festival anual

Zona prioritară A1, A2, B1, C2, C3

PMT Consiliul de Cartier ONG-uri

80.000 € (2007 – 2011) ****

Proiect cu sopuri multiple, în special pentru coeziunea locuitorilor cartierului Parteneri diverşi, de ex. Biserica Catolică, Casa de Cultură, Liceul Lenau, etc.

C 4 Festivalul anual Mica Vienă Organizat anual pe perioada verii (5 luni)

Zona prioritară A1, A2, B1, C3

PMT Filarmonica Banatul Uniunea Artiştilor Plastici Alţi parteneri locali

150.000 € (2007 – 2011) ****

Proiect cu sopuri multiple, în special pentru promovarea procesului de regenerare urbană şi pentru promovarea culturii

C 5 Reabilitarea şi dezvoltarea cinematografului Capitol şi a grădinii de vară Refuncţionarea cinematografului ca centru cultural municipal

Bd. C.D. Loga Nr. 2

A1, A2, C2, C3

PMT CRUT Instituţii de cultură

2.000.000 € **** Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru consolidarea ofertei culturale şi turistice din Cetate

C 6 Festival anual de film de arhitectură Organizat anual pe perioada verii (5 luni)

Cetate Piaţa Unirii, Libertăţii şi Victoriei

A1, A2, C2, C3

OAR, AAT, FArhT, FAT, centre culturale străine, edituri, etc

100.000 € *** Proiect cu sopuri multiple, în special pentru promovarea patrimoniului cultural arhitectural

C 7 Reabilitarea interiorului Palatului Culturii – P-ţa Victoriei Nr. 2 Reorganizarea spaţiilor interioare şi a scenelor

P-ţa Victoriei Nr. 2

A1, A2 PMT CRUT

700.000 € ***

Proiect important în vederea valorificării şi conservării potenţialului istoric şi cultural al municipiului Există proiect şi studiu de fezabilitate Faţada restaurată în mare parte, fundaţia consolidată

8

C 8 Continuarea reabilitării Muzeului Revoluţiei din 1989 în Timişoara Continuarea reabilitării imobilului demarată deja, în special finalizarea lucrărilor la acoperiş, a reamenajării subsolului ca spaţiu expoziţional şi a curţii interioare

Str. Emanuil Ungureanu Nr. 8

A1, C2 PMT CRUT Asociaţia „Memorialul Revolutiei 16. – 22. Decembrie 1989 in Timisoara“

200.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: stabilirea măsurilor constructive necesare cu biroul de arhitectură, ce se ocupa cu planificarea

C 9 Reabilitarea şi punerea în valoare a vestigiilor fortificaţiei vechii Cetăţi. Introducerea acestora in circuitul turistic.

Calea Aradului Parcul Botanic Piaţa 700

A1, A2 PMT, CRUT, Muzeul Judeţean

1.500.000 € *** Recomandare: Includerea vestigiilor vechii Cetăţi în strategia de turism a municipiului

C 10 Extinderea şi reorganizarea spaţiilor folosite de Centrul Cultural German Timişoara Amenajarea bibliotecii, a sălilor de curs, etc.

Str. Augustin Pacha 2

A1, C2

PMT, CRUT, Centrul Cultural German Timişoara

200.000 € **

C 11 Dezvoltarea unui Centru de Cultură Urbană şi Arhitectură

Clădire a Armatei Piaţa Libertăţii

A1, A2 PMT, CRUT OAR, AAT, Grupul Ariergarda, Facultatea de arhitectură, etc.

4.000.000 € ** Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru consolidarea ofertei culturale şi turistice din Cetate

>>> „Social, învăţământ, agrement“ C 12 Reabilitarea interiorului Spitalului de

Oncologie Cel mai vechi spital municipal din Imperiul Austro-Ungar

Str. Mărăşeşti Nr. 3,5 / Str. Sf. Ioan

A1, C1 PMT CRUT

1.000.000 € **

Investiţie importantă cu mare impact social

C 13 Reabilitarea Sălii de Sport Nr. 2 – Mareşal Ferdinand Foch Reamanajarea sălii spre a fii folosită de locuitorii şi asociaţiile din zonă

Mareşal Ferdinand Foch

A1, A2, C1 PMT CRUT ONG-uri

750.000 € **

9

C 14 Reabilitarea clădirii Spitalului Militar Str. Gheorghe Dima

A1, A2, C1 PMT CRUT Ministerul Apărării

2.500.000 € * Oportun a se face demersuri pentru preluarea clădirii de la Ministerul Apărării; ulterior, de studiat posibilitatea refuncţionării clădirii

C 15 Reamenajarea parcului Centru Civic Centrul Civic C1 PMT CRUT ONG-uri

250.000 € * De studiat armonizarea funcţiunilor propuse cu cele ale sălii de sport Subtotal Cultură, turism şi social

14.130.000 €

Total general

85.030.000 €

Atasament: Program_masuri_-_Iosefin.pdf

1

Concept integrat de măsuri zona prioritară Iosefin – Lista proiectelor

organizare în funcţie de cartiere şi domenii de interes / cu evaluare / actualizat: 09.01.2007

Scopuri

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi punerea în valoare a spaţiilor publice, deschidere către Canalul Bega, promovarea economiei locale, păstrarea caracterului multicultural, combaterea excluziunii sociale, asigurarea echilibrului social

Domenii de interes A. Calitatea spaţiului urban A1 Patrimoniu cultural arhitectural A2 Spaţiu public A3 Circulaţie şi infrastructură tehnică B. Economie B1 Dezvoltarea străzilor comerciale B2 Promovarea IMM-urilor B3 Calificare şi şcolarizare C. Cultură, social şi turism C1 Social şi învăţământ C2 Cultură şi turism C3 Sport şi agrement

Finanţare Surse potenţiale de finanţare - Uniunea Europeană (UE) - Institutul pentru credit si

reconstructie al Germaniei (KfW)

- Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)

- Parteneriat Public-Privat (PPP)

- Buget local - Sponsorizări - Altele

Prioritizarea proiectelor (propunere) I.) Condiţii de eligibilitate pentru toate proiectele - localizare în zona prioritară - relaţii de proprietate clare - fără altă finanţare publică în ultimii cinci ani II.) Criterii de evaluare 1. Propunere de proiect integrat / proiect cu scopuri multiple = * 2. Existenţa interesului public / influenţa asupra imaginii cartierului = * 3. Respectă cerinţele reabilitării urbane prudente şi cele de promovare ale UE = * 4. Posibilă demarare imediată a proiectului = *

Nr. crt.

Măsură Localizare Alt domeniu de impact

Iniţiatori proiect / Ac- tori

Costuri estima- te (necesită specificări ulte- rioare)*

Prioritate Observaţii / Explicaţii

Domeniul de interes „Calitatea spaţiului urban“ >>> „Patrimoniu cultural arhitectural“ U 1 Program de conservare a imobilelor / Măsuri

imediate Derularea unor măsuri imediate pentru con- servarea şi stoparea deteriorărilor ulterioare la imobile reprezentative, cu importanţă isto- rică şi turistică Cu precădere, lucrări de remediere şi secu- rizare inclusiv antiseismică la structură, acoperişuri, burlane, ferestre, faţade şi par- tere. Măsurile aplicate în funcţie de analiza deteriorărilor imobilului

Zona prioritară Mai multe loca- ţii, stabilite cu Inspectoratul de Stat în Con- strucţii, Direcţia Patrimoniu şi Urbanism

B1, B2, C1 PMT CRUT In- spectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cul- tură, Culte şi Patrimoniu Cultural Na- ţional FALT Proprietari

30 imobile x 5 ani

150 x 50.000 €

7.500.000 €

**** Proiecte cu scopuri multiple / proiecte importante, ce impulsionează procesul de reabilitare urbană Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari

2

ş.a. U 2 Proiecte de reabilitare prudentă a clădirilor

istorice Reabilitare de clădiri urmărind indicaţiile CRUT, cu caracter demonstrativ. Realizarea unei reabilitări prudente a unor imobile re- prezentative din cartiere, cu mare potenţial de imagine. Lucrări complexe, adică reabilitarea imobilu- lui şi a spaţiilor verzi, care aparţin de acesta. Calificarea meseriaşilor din oraş şi îmbună- tăţirea metodelor de asigurare a calităţii.

Zona prioritară Mai multe loca- ţii, stabilite cu PMT şi CRUT. Prioritar: P-ta Mocioni P-ta Maria P-ta Plevnei Blvd. Regele Carol 1 Blvd. 16 De- cembrie 1989

A2, B1, B2, C1, C2

PMT CRUT Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cul- tură, Culte şi Patrimoniu Cultural Na- ţional FALT Proprietari ş.a.

15 imobile x 5 ani

75 x 200.000 €

15.000.000 €

**** Proiecte cu scopuri multiple / proiecte importante pen-tru calificarea procesului de reabilitare urbană Recomandare: Accentul trebuie să cadă pe prima ju- mătate a perioadei de promovare Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari

U 3 Recondiţionare porţi degradate şi reconstitu- ire porţi

Zona prioritară

A2, B1, C1 PMT Consiliul Ju- deţean Direcţia Cul- tură, Culte şi Patrimoniu Cultural Na- ţional

Recondiţionare: 300 porţi x1.000€

= 300.000 €

Reconstituire: 50 porţi x 2.000 €

= 100.000 €

400.000 €

**** Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru promovarea procesului de regenerare urbană şi a culturii

>>> „Spaţiu public“ U 4 Străzi adiacente pieţei Mocioni

Organizarea şi mobilarea spaţiului public şi a străzilor adiacente, inclusiv refacerea in- frastructurii rutiere şi tehnico-edilitare, îm- bunătăţirea mobilierului stradal (bănci, jardi- niere, chioşcuri, acoperişuri staţii autobuz) Organizare infrastructura tehnică specifică

Piaţa Mocioni şi împrejurimi

A1, A3, B1, B2, C1, C2

PMT CRUT

2.000.000 € ***

Proiect cu scopuri multiple Recomandare: corelare cu măsurile imediate şi de de- monstraţie din Piaţa Mocioni, verificarea posibilităţii promovării comercianţilor şi întreprinzătorilor locali, a IMM-urilor

U 5

Revitalizarea zonei Canalului Bega Amenajarea malurilor Canalului Bega cu scopul creării unei promenade care trece prin întreaga zonă

Splaiul Tudor Vladmirescu, Splaiul Nicolae Titulescu

A1, A3, C1, C2, C3

PMT CRUT

5.000.000 € *** Proiect cu scopuri multiple important, cu perspective pe termen mediu din cauza măsurilor complexe de reabili- tare Cooperare cu asociaţiile sportive, care pot deveni par-

3

Revitalizarea şi redeschiderea bazelor spor- tive şi de agrement, apropierea cartierului de Bega, reabilitarea Podului Metalic

teneri în proiectele vizând terenurile de sport

U 6 Amenajări străzi Refacerea carosabilului şi a trotuarelor, crearea zonelor cu trafic calmat, conserva- rea şi amenajarea spaţiilor verzi din faţa imobilelor, mobilier urban

Str. Treboniu Laurean, Str. Gen. Bertelot Str. Ion Ghica Str. E. Gojdu Str. Ady Endre Str. Zugrav Str. Miron Cos- tin

A1, A3, C1

PMT CRUT

4.000.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Corelare cu măsurile imediate şi cu cele demonstrative Recomandare: realizare etapizată pe întreaga durată a perioadei de promovare, corelare cu celelalte proiecte, de ex. cele din domeniul conservării imobilelor şi al re- abilitării

U 7 Piaţa Maria Reorganizarea spaţiului din jurul statuii in- clusiv dotarea cu elemente de mobilier ur- ban, restaurarea monumentului

Piaţa Maria şi împrejurimi

A1, B2, C2

PMT CRUT

500.000 € ** Proiect cu scopuri multiple, cu perspectivă pe termen mediu Recomandare: corelare cu măsurile demonstrative şi cele de promovare ale IMM-urilor

>>> „Circulaţie şi infrastructură tehnică“ U 8 Reabilitare strada Iuliu Maniu

Reorganizarea părţii rutiere a străzii inclusiv spaţii verzi, trotuare şi mobilier urban

Str. Iuliu Maniu între canalul Bega şi sensul giratoriu 16 De- cembrie 1989

A1, A2, B1, B2, C1

PMT 4.000.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: corelare cu măsurile imediate şi de de- monstraţie din Piaţa Mocioni, verificarea posibilităţii promovării comercianţilor şi întreprinzătorilor locali, a IMM-urilor

U 9 Reabilitare strada Văcărescu Reorganizarea părţii rutiere a străzii inclusiv spaţii verzi, trotuare şi mobilier urban Reabilitarea Podului Văcărescu

Str. Văcărescu între Canalul Bega şi strada 16 Decembrie 1989

A1, B1, B2, C1

PMT 2.500.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: corelare cu măsurile imediate şi de de- monstraţie din Piaţa Mocioni, verificarea posibilităţii promovării comercianţilor şi întreprinzătorilor locali, a IMM-urilor

U 10 Reabilitare Autogară Str Văcărescu A1, B1 Proprietar PMT

3.000.000 € * Recomandare: negociere cu proprietarul actual despre posibilitatea de mutare a autogării la altă locaţie sau îmbunătăţirea locaţiei actuale.

U 11 Piaţa Plevnei Organizare infrastructura tehnică specifică

Piaţa Plevnei

A1, A2 , C1 PMT CRUT

250.000 € * Reabilitarea străzilor adiacente, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare

4

Subtotal Calitatea spaţiului public 44.150.000 € Domeniul de interes „Economie“ >>> Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor E 1 Amenajarea străzilor şi a pieţelor comerciale

Promovarea economiei locale Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale Remodelarea străzilor comerciale inclusiv mobilier urban Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se des- făşoară comerţul, reabilitarea / moderniza- rea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing, etc.

Str. 16 Decem- brie 1989, Bd. Regele Carol 1, Piaţa Maria, Pi- aţa Mocioni şi împrejurimi

A1, A2, C1 CCIAT Organizaţii patronale PMT

1.500.000 € **** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: combinare cu alte conţinuturi de proiect, de ex. reabilitare / modernizare imobile, este un criteriu important pentru acordarea finanţării

E 2 Piaţă agro-alimentară – Str. I. Văcărescu Mutarea pieţei agroalimentare în buzunarul adiacent străzii Văcărescu; construirea şi echiparea pieţei conform standardelor UE

Str. I. Văcărescu

A1, A2, A3, C1

PMT CRUT SC Pieţe SA

2.500.000 € *** Proiect cu scopuri multiple, cu perspective pe termen mediu din cauza măsurilor complexe de reabilitare Recomandare: pregătirea proiectului începând cu 2007, realizare între 2009 şi 2013 în cooperare cu CCIAT şi comercianţi / stabilirea finanţării acordate IMM-urilor, includerea arealului autogării în planificări

E 3 Realizare pasaj pietonal de legătură între str. Iuliu Maniu şi Văcărescu (infrastructură, mobilier), pentru artişti şi meşteşugari Reabilitarea clădirilor existente şi reorgani- zarea spaţiului public Atragerea şi promovarea galeriilor de artă şi meşteşugarilor

Iuliu Maniu 36- 38

A1, A2, A3, B2, C1, C2

PMT CRUT CCIAT

2.000.000 € ** Recomandare: verificarea situaţiei proprietarilor, elabo-rarea studiului de fezabilitate şi includerea într-un con- cept general de turism

>>> Calificare şi şcolarizare E 4 Formarea şi calificarea meseriaşilor, ingine-

rilor şi arhitecţilor în domeniul reabilitării imobilelor Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se des-

Zona prioritară A1, A2

CRUT CCIAT FRG

250.000 € **** Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiec-tului, includerea CCIAT şi OAR

5

făşoară comerţul, reabilitarea / moderniza- rea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing, etc.

E 5 Cursuri de formare şi calificare pentru stimu- larea spiritului antreprenorial

Zona prioritară A1, A2 CRUT CCIAT FRG

250.000 € **** Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiec-tului

E 6 Cursuri de formare şi calificare pentru ma- nagerii de proprietate precum şi moderniza- rea spaţiilor de consultanţă ale FALT

Str. Braşov 8 A1, C1 FALT 300.000 € **** Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiec-tului, includerea CCIAT şi OAR

Subtotal Economie 6.800.000 € Domeniul de interes „Turism, cultură şi social“ >>> „Social şi Învăţământ“ C 1

Campus Iosefin Grupaj de proiecte vizând oferte de îngrijire copii şi de şcolarizare în perimetrul Bd. Re- gele Carol 1, Str. Ion Ghica, Bd. 16. De- cembrie 1989 şi Bd. General Draglina Şcoală – Bd. 16. Decembrie 1989, Nr. 26 Renovarea faţadei, amenajarea curţii, s-au derulat deja lucrări de consolidare Grădiniţă – Bd. 16. Decembrie 1989, Nr. 28 Mansardare, reabilitare completă, incluzând exterioarele Grădiniţă – Bd. Gen. Dragalina, Nr. 5 Mansardare, îmbunătăţiri ale structurii Şcoală – Bd. Gen. Dragalina, Nr. 11 (Liceul Bela Bartok) Reabilitare parţială, lucrări la ferestre

Zona delimitată de Bd. Regele Ca- rol 1, Str. Ion Ghica, Bd. 16. Decembrie 1989 şi Bd. General Dragalina

A1

PMT Inspectoratul Şcolar

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

*** Proiecte cu scopuri multiple

C 2 Adăpost temporar Ofertă de petrecere a întregii zile şi de în- noptare pentru persoane nevoiaşe şi fără adăpost, cu aprox. 50 de locuri Ofertă de consiliere

Locaţie Zona prioritară

A1, B3, C3 Asistenţă so- cială ONG

300.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Corelarea, ev. fuzionarea acestui proiect cu proiectul Caritas „Adăpost pentru nevoiaşi“ Posibili parteneri de proiect, ONG-urile „Fundaţia Timi-

6

Se caută unul sau mai multe imobile, ce dispun de curte interioară, în diferite cartiere Identificare imobil, reabilitare, adaptare la nevoile persoanelor cu disabilităţi, reamena- jare a curţii interioare

şoara 1989“ sau „Caritas“

>>> „Cultură şi turism“ C 3 Sărbătorea cartierului Iosefin

Organizarea şi derularea unui festival anual

Str. Văcărescu între Canalul Bega şi Bd. Regele Carol I

A2, C1 PMT ONG Consilii de Certier

(2007 – 2011) 80.000 € **** Există diverşi parteneri, de ex. Biserica Catolică, Tea-trul de Copii, Casa de Cultură a Studenţilor, oraşul în-

frăţit Mulhouse

C 4 Reabilitare Teatru de Păpuşi Reabilitarea clădirii şi a curţii interioare

Bd. Regele Ca- rol I nr. 3

A1, C1, C3 PMT CRUT CJT

900.000 € *** Proiect cu scopuri multiple

C 5 Revitalizarea celor două foste cinematogra- fe din Iosefin în vederea unei utilizări în scopuri culturale Reabilitarea clădirilor şi a curţilor interioare Organizarea de centre culturale, includere în circuitul cultural municipal

Str. Văcărescu 18, Str. Dragalina 23

A1, B2, C1, C3

PMT CRUT

1.000.000 € ** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: în primă fază, elaborarea unui concept de utilizare şi finanţare, având în vedere fezabilitatea generală

C 6 Conservarea Sinagogii din Iosefin şi utiliza- rea ei în scopuri culturale În completarea conservării imobilului, elabo- rarea unui concept de utilizare a sinagogii în scopuri culturale

Bd. Iuliu Maniu 55

A1, C1 PMT CRUT

500.000 € ** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: în primă fază, elaborarea unui concept de utilizare şi estimarea costurilor ce decurg din reabili- tarea imobilului

Subtotal Cultură, social şi turism 3.780.000 € Total general 54.730.000 €

Atasament: Program_masuri_-_Fabric.pdf

1

Concept integrat de măsuri zona prioritară Fabric – Lista proiectelor

organizare în funcţie de cartiere şi arii de interes / cu evaluare / actualizat: 01.09.2007 Scopuri

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi punerea în valoare a spaţiilor publice, deschidere către Canalul Bega, promovarea economiei locale, păstrarea caracterului multicultural, combaterea excluziunii sociale, asigurarea echilibrului social

Domenii de interes A. Calitatea spaţiului urban A1 Patrimoniu cultural arhitectural A2 Spaţiu public A3 Circulaţie şi infrastructură tehnică B. Economie B1 Dezvoltarea străzilor comerciale B2 Promovarea IMM-urilor B3 Calificare şi şcolarizare C. Cultură, social şi turism C1 Social şi învăţământ C2 Cultură şi turism C3 Sport şi agrement

Posibile surse de finantare - Uniunea Europeană (UE) - Institutul pentru credit si

reconstrucţie al Germaniei (KfW)

- Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)

- Parteneriat Public-Privat (PPP)

- Buget local - Sponsorizări - Altele

Prioritizarea proiectelor (propunere) I.) Condiţii de eligibilitate pentru toate proiectele - localizare în zona prioritară - relaţii de proprietate clare - fără altă finanţare publică în ultimii cinci ani II.) Criterii de evaluare 1. Propunere de proiect integrat / proiect cu scopuri multiple = * 2. Existenţa interesului public / influenţa asupra imaginii cartierului = * 3. Respectă cerinţele reabilitării urbane prudente şi cele de promovare ale UE = * 4. Posibilă demarare imediată a proiectului = *

Nr. crt.

Măsură Localizare Alt domeniu de impact

Iniţiatori proiect / actori

Costuri estimate (necesită specificări ulterioare) *

Prioritate Observaţii / Explicaţii

Domeniul de interes „Calitatea spaţiului urban“ >>> „Patrimoniu cultural arhitectural“ U 1 Program de conservare a imobilelor / Măsuri

imediate Derularea unor măsuri imediate pentru conservarea şi stoparea deteriorărilor ulterioare la imobile reprezentative, cu importanţă istorică şi turistică. Cu precădere, lucrări de remediere şi securizare inclusiv antiseismică la structură, acoperişuri, burlane, ferestre, faţade şi partere. Măsurile aplicate în funcţie de analiza deteriorărilor imobilului.

Zona prioritară Mai multe locaţii, stabilite cu Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Patrimoniu şi Urbanism

B1, B2, C1 PMT CRUT Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional FALT Proprietari ş.a.

30 imobile x 5 ani

150 x 50.000 €

7.500.000 €

**** Proiecte cu scopuri multiple / proiecte importante, ce impulsionează procesul de reabilitare urbană Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari

2

U 2 Proiecte de reabilitare prudentă a clădirilor

istorice Reabilitare de clădiri urmărind indicaţiile CRUT, cu caracter demonstrativ. Realizarea unei reabilitări prudente a unor imobile reprezentative din cartiere, cu mare potenţial de imagine. Lucrări complexe, adică reabilitarea imobilului şi a spaţiilor verzi, care aparţin de acesta. Calificarea meseriaşilor din oraş şi îmbunătăţirea metodelor de asigurare a calităţii.

Zona prioritară Mai multe locaţii, stabilite cu PMT şi CRUT. Prioritar P-ta Traian, P-ta Romanilor, Str. Dacilor, Str. Stefan cel Mare; Bd. 3 August 1919

A2, B1, B2, C1, C2

PMT CRUT Inspectoratul de Stat în Construcţii Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional FALT Proprietari ş.a.

15 imobile x 5 ani

75 x 200.000 €

15.000.000 €

**** Proiecte cu scopuri multiple / proiecte importante pentru calificarea procesului de reabilitare urbană Recomandare: Accentul trebuie să cadă pe prima jumătate a perioadei de promovare Organizat de CRUT, derulat de arhitecţii-consilieri în cooperare cu FALT şi proprietari

U 3 Mansardare imobil P-ţa Romanilor 1 A2, C1, C2 PMT CRUT

750.000 € **** Proiect cu scopuri multiple U 4 Recondiţionare porţi degradate şi

reconstituire porţi Zona prioritară

A2, B1, C1, PMT Consiliul Judeţean Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

Recondiţionare: 300 porţi x1.000€

= 300.000 €

Reconstituire: 50 porţi x 2.000 €

= 100.000 €

400.000 €

**** Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru promovarea procesului de regenerare urbană şi a culturii

U 5 Sinagoga Fabric Elaborarea şi implementarea unui concept de revitalizare şi finanţare pentru conservarea şi viabilizarea edificiului Perspectivă pe termen lung: Înfiinţarea unui Muzeu de Iudaistică.

Str. Splaiul Coloniei 2

C2 Comunitatea Evreilor din Timişoara PMT CRUT

1.000.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: elaborarea unui preţ estimativ pentru conservarea şi reabilitarea clădirii, pentru a avea o bază pentru finanţare, aplicare măsuri de urgenţă pentru conservarea acoperişului

>>> „Spaţiu public“ U 6

Amenajare străzi şi pieţe Proiect central pentru dezvoltarea,

B1, B2, C1, C2

PMT CRUT CCIAT

5.000.000 € **** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: începerea pregătirilor necesare

3

reamenajarea şi remodelarea unor străzi şi pieţe importante din zona prioritară Puncte de interes: punerea în valoare şi atractivizarea spaţiului public de pe strada comercială pe axa Nord-Sud, str. Dacilor şi str. Ştefan cel Mare, cu pieţele din vecinătate, organizarea parcării, îmbunătăţirea condiţiilor oferite IMM-urilor, mai ales o îmbunătăţire a dotărilor, de exemplu mobilier stradal, iluminat public, etc. Piata Rareş În primul rând, reorganizare a pieţei liniare şi transformare într-o mică piaţă de cartier, valorificarea zonei rezidenţiale Piata A. Vlaicu Reorganizarea parcării, modelarea spaţiului public, revitalizarea terenurilor virane din apropiere Organizarea, mobilarea şi plantarea spaţiului stradal –Zona de la estul bisericii Sf. Gheorghe din Piaţa Traian. Reorganizarea parcării, modelarea spaţiului public

Str. M. Kogălniceanu 1-6 Str. Dacilor 1-14 Str. Ştefan cel Mare 1-40 Piaţa Rareş şi împrejurimi Piaţa A. Vlaicu Str. A. Vlaicu Piaţa Virful cu Dor Str. Negruzzi

Asistenţă socială FALT ONG-uri

proiectului, derularea procesului de cooptare a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor Dezvoltarea instrumentelor de control al calităţii lucrărilor executate în spaţiul public Necesară corelarea cu măsurile imediate (U1) şi cele de reabilitare (U2). Scop: concentrarea măsurilor imediate şi a celor demonstrative în spaţiile publice importante

U 7 Program de reamenajare a Parcului Poporului – Bd. 3 August 1919 Reabilitarea parcului, inclusiv locurile de joacă şi de agrement pentru copii şi tineri Puncte de interes: poteci, mobilier stradal, terenuri de sport şi de joacă, iluminat public şi fântâni arteziene

Bd. 3 August 1919

C1, C2, C3 PMT CRUT

250.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: includerea parcului în circuitul turistic, identificarea punctelor comune cu Proiectul Bega Există studiu de fezabilitate

U 8 Reorganizarea Pieţei Sterca-Sulutiu Reducerea intensităţii traficului în faţa bisericii greco-catolice. Reorganizarea parcării din faţa bisericii şi a zonei învecinate

Mitropolit Alex. Sterca-Sulutiu

B1, B2

PMT CRUT FALT ONG-uri

1.500.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, derularea procesului de cooptare a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor

U 9 Revitalizarea zonei Canalului Bega Amenajarea malului sudic al Canalului Bega

Zona delimitată de malul sudic al Canalului Bega şi

C1, C2, C3

PMT CRUT FALT

2.500.000 € ** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: începerea pregătirilor necesare

4

cu scopul creării unei promenade care trece prin întreaga zonă / legarea malului de str. Timocului, punerea în valoare a zonelor rezidenţiale de pe malurile Canalului Bega Continuarea sistemului rutier existent, dezvoltarea şi construcţia de noi drumuri pietonale publice / reparaţii la clădirile deteriorate, reabilitarea unor obiective reprezentative

str. Timocului ONG-uri proiectului, identificarea punctelor comune cu Proiectul Bega, derularea procesului de cooptare a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor

U 10 Piaţa Traian Continuarea amenajării pieţei pentru stimularea activităţilor economice în special comerciale Puncte de interes: zonele verzi, eliminarea deficienţelor spaţiului public

Piata Traian şi împrejurimi

A1, B1, B2 PMT CRUT

50.000 € * Proiect cu scopuri multiple Recomandare: proiectul poate fii folosit ca măsură demonstrativă pentru calificarea meseriaşilor locali

U 11 Piaţa Acad. Corneliu Miklosi Amenajarea, mobilarea şi plantarea spaţiului public, inclusiv a spaţiilor nefolosite

Piaţa Acad. Corneliu Miklosi şi împrejurimi

A1, B1, B2 PMT CRUT FALT ONG-uri

50.000 € * Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, identificarea posibilităţilor de corelare cu măsurile de reabilitare (U2), derularea procesului de cooptare a Bisericii, a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor

U 12 Cale de legătură Piata Romanilor / Str. Ştefan cel Mare (curţi interioare) Refacerea legăturii pietonale dintre Piaţa Romanilor şi str. Ştefan cel Mare, cuplată cu reabilitarea pieţei şi reamenajarea curţilor interioare

Piata Romanilor Str. Ştefan cel Mare

A1 PMT CRUT FALT ONG-uri Proprietari

50.000 € * Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, identificarea posibilităţilor de corelare cu măsurile demonstrative, derularea procesului de cooptare a proprietarilor

>>> „Circulaţie şi infrastructură tehnică“ U 13 Înnoirea reţelei de distribuţie a agentului

termic Str. C. Negruzzi 2-39

A2 PMT Proprietari

50.000 € *** Recomandare: verificarea posibilităţilor de combinare cu alte proiecte ce vizează spaţiul public, proiectul nu poate fii evaluat încă, deoarece nu sunt cunoscute detalii despre stadiul actual al măsurilor de reabilitare

U 14 Organizare unei parcări de cartier la intersecţia străzii Ştefan cel Mare cu Şt. O. Iosif

Intersecţia Ştefan cel Mare

A2 PMT CRUT Proprietari Investitor privat

1.500.000 € *** Recomandare: contorizarea traficului şi stabilirea necesarului, verificarea relaţiilor de proprietate / a posibilelor locaţii

5

U 15 Piaţa Romanilor

Modelarea spaţiului public, inclusiv valorificarea spaţiilor nefolosite din jurul bisericii romano-catolice

Piaţa Romanilor şi împrejurimi

PMT CRUT FALT ONG-uri

250.000 € ** Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, identificarea posibilităţilor de corelare cu măsurile demonstrative, derularea procesului de cooptare a Bisericii, a consiliilor de cartier şi a cetăţenilor

Subtotal Calitatea spaţiului urban

35.850.000 €

Domeniul de interes „Economie“ >>> Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor E 1 Amenajarea Pieţei Traian, a străzilor Ştefan

Cel Mare, Dacilor şi Kogălniceanu ca artere comerciale Promovarea economiei locale Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale Remodelarea străzilor comerciale şi refacerea carosabilului, a trotuarelor şi a infrastructurii subterane Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing,etc.

Piaţa Traian, Str. Stefan cel Mare, Str.Kogălniceanu, Str. Dacilor şi împrejurimile

A1, A2 CCIAT Organizaţii patronale Întreprinzători Proprietari

4.000.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: combinare cu alte conţinuturi de proiect, de ex. reabilitare faţade, este un criteriu important pentru acordarea finanţării Combinare cu remodelarea spaţiului stradal în vederea atractivizării zonei comerciale Organizarea procesului în cooperare cu CCIAT

>>> Calificare şi şcolarizare E 2 Formarea şi calificarea meseriaşilor,

inginerilor şi arhitecţilor în domeniul reabilitării imobilelor Promovarea IMM-urilor aflate în vecinătatea pieţelor sau a străzilor comerciale Ex. îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară comerţul, reabilitarea / modernizarea spaţiilor comerciale, elaborarea unor concepte de marketing, etc

Zona prioritară A1, A2

CRUT CCIAT FRG

250.000 € **** Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR

E 3 Cursuri de formare şi calificare pentru stimularea spiritului antreprenorial

Zona prioritară A1, A2 CRUT CCIAT FRG

250.000 € **** Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR

6

E 4 Cursuri de formare şi calificare pentru managerii de proprietate

Zona prioritară A1, C1 FALT 100.000 € **** Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, includerea CCIAT şi OAR

Subtotal Economie 4.600.000 € Domeniul de interes „Cultură, social şi turism “ >>> „Cultură şi Turism“ C 1 Serbările cartierului Fabric

Organizarea şi derularea unui festival intercultural anual

Piaţa Traian A2, C1 PMT ONG-uri Consilii de Cartier

(2007 – 2011) 80.000 € **** Există diverşi parteneri, de ex. Fabrica de Bere

C 2 Amenajarea muzeului berii Fabrica de Bere A1, A2, C3 CRUT Fabrica de Bere

500.000 € *** Crearea unui muzeu al berii în spaţiul Fabricii de Bere, ca parteneriat public-privat

C 3 Tur „Fabricul necunoscut, Casele îngerilor” Zona prioritară A1, A2 PMT ONG-uri

150.000 € *** Pot fi concepute tururi diverse, pe mai multe teme, in ideea de a evidenţia caracteristicile şi atracţiile turistice ale a cartierului.

C 4 Refuncţionarea şi revitalizarea fabricii Garofiţa

Piaţa Aurel Vlaicu

A2, B1 Investitori privaţi

500.000 € ** Necesară corelarea cu proprietarul, respectiv cu dezvoltarea conceptului >>> „Social şi Învăţământ “ C 5 Modernizare şi extindere grădiniţa - Piaţa

Aurel Vlaicu Reabilitare şi extindere clădire Structură, faţadă, mansardare, amenajare a curţii

Piaţa Aurel Vlaicu 5

A1, C1, C2 PMT 500.000 € *** Scop: crearea unei grădiniţe cu program prelungit Recomandare: Combinarea reabilitării grădiniţei cu reabilitarea domeniului public

C 6 Adăpost temporar Ofertă de petrecere a întregii zile şi de înnoptare pentru persoane nevoiaşe şi fără adăpost, cu aprox. 50 de locuri Ofertă de consiliere Identificare imobil, reabilitare, adaptare la nevoile persoanelor cu disabilităţi, reamenajare a curţii interioare

Locaţii în Zona prioritară

A1, C1, C2 Asistenţă socială ONG-uri

300.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, verificarea posibilităţilor de combinare cu alte teme de proiect, de ex. conservarea patrimoniului cultural arhitectural, spaţiu public. Corelarea, ev. fuzionarea acestui proiect cu proiectul Caritas „Adăpost pentru nevoiaşi“ Posibili parteneri de proiect, ONG-urile „Fundaţia Timişoara 1989“ sau „Caritas“, Serviciul Maltez Se caută unul sau mai multe imobile, ce dispun de curte

7

interioară, în diferite cartiere

C 7 Revalorificarea identităţii etnice şi istorice a cartierului Fabric şi implicarea cetăţenilor de etnie rromă în viaţa publică

Zona prioritară C1 Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri”

20.000 € *** Integrarea minorităţilor etnice, în strânsă colaborare cu Centrul Multifuncţional pentru Rromi

Subtotal Cultură, turism şi social 2.050.000 € Total general 42.500.000 €

Atasament: Program_masuri_-_general.pdf

1

Concept integrat de măsuri, localizate în zona de acţiune (fără separare pe cartiere) – Lista proiectelor

organizare în funcţie de domenii de interes / fără evaluare / actualizat: 09.01.2007

Domenii de interes Calitatea spaţiului urban A1 Patrimoniu cultural arhitectural A2 Spaţiu public A3 Circulaţie şi infrastructură tehnică Economie B1 Dezvoltarea străzilor comerciale B2 Promovarea IMM-urilor B3 Măsuri de calificare şi şcolarizare Cultură, turism şi social C1 Cultură şi turism C2 Social, învăţământ C3 Sport şi agrement

Finanţare Surse potenţiale de finanţare - Uniunea Europeană (UE) - Institutul pentru credit si

reconstrucţie al Germaniei (KfW)

- Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ)

- Parteneriat Public-Privat (PPP)

- Buget local - Sponsorizări - Altele

Prioritizarea proiectelor (propunere) I.) Condiţii de eligibilitate pentru toate proiectele - localizare în zona prioritară - relaţii de proprietate clare - fără altă finanţare publică în ultimii cinci ani II.) Criterii de evaluare - Dezvoltare durabilă / Dezvoltare turismului regional şi local= * - Existenţa interesului public / influenţa asupra imaginii cartierului = * - Respectă cerinţele reabilitării urbane prudente şi cele de promovare ale UE= * - Posibilă demarare imediată a proiectului = *

Nr. crt.

Măsură Localizare Alt domeniu de impact

Iniţiatori proiect / actori

Costuri estimate (necesită specificări ulterioare)*

Prioritate Observaţii / Explicaţii

Domeniul de interes „Calitatatea spaţiului urban“ >>> „Patrimoniul cultural arhitectural“ U 1 Reabilitare poduri în Timişoara

Ex. Podul Michelangelo şi cel de la Uzina de Apă Reabilitarea şi recondiţionarea podurilor importante, care asigură legătura Cetăţii cu cartierele învecinate Campanie de informare şi semnalizare având ca temă podurile reprezentative ale municipiului Organizarea unor expoziţii

Bd. Michelangelo ş.a.

A2, A3, C1, C3

PMT Apele Române

1.200.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Propunere de proiect importantă în vederea asigurării legăturilor dintre cartiere şi cu zona Canalului Bega Au avut deja loc discuţii preliminare între Consillile de Cartier Iosefin şi Cetate şi Direcţia de Urbanism, precum şi o expoziţie organizată împreună cu Universitatea Politehnica Timişoara în 2005

U 2 Reabilitarea Uzinei de Apă istorică Reabilitarea şi reamenajarea uzinei spre

Estul oraşului – Str. Uzinei

C1, C2 PMT CRUT Aquatim

750.000 € ** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: combinarea propunerii de proiect cu alte

2

a adăposti un mic muzeu al istoriei şi tehnologiei, amenajarea malurilor corelată cu înfiinţarea unui centru de închiriat bărci şi biciclete, ca punct de plecare a unei rute turistice de-a lungul canalului Bega, amenajarea parcului

măsuri ce vizează Canalul Bega, elaborarea unei rute turistice de-a lungul Canalului Bega

U 3 Spaţiu locativ – Str. Enric Baader, Str. Înfrăţirii, Bd. Take Ionescu Reabilitarea şi conservarea clădirilor de locuinţe reprezentative din punct de vedere urbanistic şi arhitectural

Fabric - Str. Enric Baader, Str. Înfrăţirii, Bd. Take Ionescu

A2, C2 PMT CRUT FALT Proprietari

2.500.000 € ** Recomandare: Combinarea acestei propuneri cu alte măsuri, includerea într-un traseu turistic

U 4 Spaţii comerciale şi locuinţe Asanarea zonei şi creerea unor axe pietonale în interiorul cvartalului. Construirea unui complex comercial şi dezvoltarea unor locuinţe în adâncimea parcelei

Elisabetin în locul pieţei agro-alimentare Bălcescu

A2, A3, B1, B2

PMT CRUT Investitor privat

2.000.000 € ** Proiect cu scopuri multiple

>>> „Spaţiu public“ U 5 Canalul Bega – în întregul oraş

Punerea în valoare a canalului şi a malurilor sale Măsuri: îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii apei, recondiţionarea canalului în vederea navigării şi a asigurării legăturii cu sistemul hidrografic, renaturarea, reamenajarea malurilor, crearea unor trasee pentru alergători şi biciclişti de-a lungul Canalului Bega Proiectul prevede 2 etape: Faza I: ecologizarea şi redeschiderea navigaţiei pentru turism şi sport Faza II: lărgirea şi redeschiderea navigaţiei industriale

Canalul Bega

C1, C2, C3 PMT CRUT CJT Apele Române Autoritatea Navală

Faza I 24.000.000 €

Faza II 26.000.000 €

***

20 ani

Proiect cu scopuri multiple important de-a lungul Canalului Bega Necesar pentru dezvoltarea pe termen lung a turismului şi a zonelor de agrement în Timişoara, îmbunătăţeşte condiţiile de viaţă ale locuitorilor Există studiu de fezabilitate pentru prima fază Recomandare: având în vedere conţinutul deosebit şi volumul proiectului, elaborarea unui proiect separat doar pentru Canalul Bega

3

U 6 Parcul Rozelor – Bd. Michelangelo Reabilitarea şi reînnoirea parcului, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară, mobilier, colecţia de plante

Parcul Rozelor Bd. Michelangelo

A1, C1, C2, C3

PMT 1.800.000 € ***

Proiect cu scopuri multiple Recomandare: combinarea propunerii cu alte măsuri în zona Canalului Bega şi a cartierelor învecinate Există studiu de fezabilitate

>>> „Circulaţie şi infrastructură tehnică“ U 7 Crearea de culoare pentru biciclişti cu o

lungime de minim 10 km, în întreg oraşul

Întregul municipiu

C3 PMT Poliţia Circulaţie

650.000 € ***

Proiect cu scopuri multiple Recomandare: verificarea posibilităţii de combinare cu alte măsuri, pentru a profita de eventuale sinergii cu alte proiecte

U 8 Construire parcaje supraetajate (Str. Oituz – 600 locuri, P-ţa 700 – 600 locuri) Crearea de culoare pentru biciclişti cu o lungime de minim 10 km, în întreg oraşul

Cetate, Str. Oituz P-ţa 700

B1, C1 PMT Parteneri privaţi

10.500.000 € **

Proiect cu scopuri multiple Recomandare: elaborarea unui concept integrat pentru circulaţia din Cetate imperios necesară, valorificarea şi atractivizarea legăturilor pietonale a parcajelor cu centrul. Corelare cu celelalte proiecte, ce vizează construcţia unor parcaje verificarea posibilităţii de combinare cu alte măsuri, pentru a profita de eventuale sinergii cu alte proiecte

U 9 Regenerare urbană - zonă rezidenţială Leului (între Fabrica de Bere şi Bd. Eroilor de la Tisa) Dezvoltarea şi calificarea infrastructurii tehnice şi de transport în vederea sporirii calităţii vieţii locuitorilor din zonă Cu precădere construirea unor străzi, incluzând reînnoirea infrastructurii tehnice

Fabric Str. Leului şi împrejurimile

C2 PMT 1.500.000 € **

Recomandare: începerea pregătirilor necesare pentru realizarea unui PUZ

U 10 Dezvoltarea Str. Pestalozzi Dezvoltarea străzii ca axă de legătură între Fabric şi Complexul Studenţesc

Fabric Str. Pestalozzi

A1, A2, B1, C2

PMT 500.000 € ** Proiect cu scopuri multiple

Subtotal Calitatea spaţiului urban 71.400.000 €

4

Domeniul de interes „Economie“ >>> Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor E 1 Reorganizarea Pieţei 700

Îmbunătăţirea condiţiilor oferite comercianţilor, înnoirea şi extinderea acoperişului, organizarea parcării, recondiţionarea spaţiilor comerciale şi a halei de produse piscicole (bazin), dotarea cu camere frigorifice, etc.

Cetate Piaţa 700

A2, B2, C2 CCIAT 500.000 € **

Proiect cu scopuri multiple Recomandare: de studiat împreună cu celelate funcţiuni propuse pentru această arie. Implicarea comercianţilor prin CCIAT

E 2 Remodelare Piaţa Bălcescu Punerea în valoare a pieţei existente prin refuncţionalizarea spaţiului urban şi asanarea celui arhitectural. Revitalizarea întregii zone şi creerea unui punct care să facă legătura între mai multe cartiere

Elisabetin P-ţa Bălcescu

A1, A3, B1, B2, C1, C2

PMT CRUT Investitor privat

2.000.000 € ** Proiect cu scopuri multiple

Subtotal Economie

2.500.000 €

Domeniul de interes „Cultură, turism şi social“ >>> „Învăţământ şi social“ C 1 Reabilitarea Spitalului Municipal Gh.

Dima Mansardarea clădirii

Cetate Gh. Dima 5

PMT 400.000 € ***

Recomandare: în ciuda localizării foarte apropiate de centru, proiectul nu corespunde cerinţelor UE în vederea dezvoltării turismului, dar constituie o investiţie importantă, cu mare impact social

C 2 Cantină socială Înfiinţarea unei cantine sociale în Iosefin Reabilitare imobil, adaptare la nevoile persoanelor cu disabilităţi, creare de spaţii pentru luarea mesei şi pentru petrecerea timpului, amenajarea curţii interioare

Str. Gelu 49 Asistenţă socială

300.000 € ***

Proiect cu scopuri multiple Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului Momentan, în Timişoara, funcţionează o cantina fixă şi una mobilă. Scopul Direcţiei Asistenţă Socială: înfiinţarea de cantine sociale în cel puţin patru cartiere

C 3 Centru de zi pentru seniori Reabilitare, adaptare la nevoile bătrânilor şi persoanelor cu disabilităţi,

Str. Gelu 46 A1, B3, C3 PMT CRUT

300.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Posibili parteneri de proiect, ONG-urile „Fundaţia Timişoara 1989“ sau „Caritas

5

reamenajare curte interioară

C 4 Crearea unui cabinet de consiliere pentru persoane fără adăpost Reabilitarea căminului pentru persoane fără adăpost, cu o capacitate de 80 locuri, extinderea ofertei prin crearea unui punct de consiliere pentru persoane fără adăpost Reabilitare completă a acoperişului, a faţadei şi amenajarea curţii interioare

Str. Brâncovea- nu 50

A2, C2, C3

Caritas 100.000 € *** Proiect cu scopuri multiple Căminul funcţionează din anul 2000, este singurul de acest fel din Timişoara

>>> „Cultură şi turism“ C 5 Amenajarea şi funcţionalizarea turnurilor

de apă Str. G. Bariţiu 3 Str. Samuil Micu 16

A1, B1, C1 PMT CRUT

1.500.000 € ** Proiect cu scopuri multiple

C 6 Reabilitarea staţiei de epurare apă Reabilitarea şi reamenajarea staţiei spre a găzdui un muzeu tehnologic, inclusiv drumul de acces

Str. Păstorului 1 A1, C1, C2 PMT CRUT Aquatim

1.000.000 € ** Recomandare : de studiat dacă accesul se va face pe un drum terestru sau acvatic

C 7 Amenajarea şi valorificarea actualului Muzeu al Tramvaiului

Bd. Take Ionescu 56

A3, C1 PMT RATT

750.000 € ** Proiect cu scopuri multiple

C 8 Muzeul Designului şi Mobilei zona Odobescu sau Iosefin

A1, A2 CCIAT UAP Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

4.500.000 € ** Proiect cu scopuri multiple

C 9 Dezvoltarea unui muzeu de artă contemporană

Obiectiv nereabilitat din Cetate, de ex.. cazarma str. Oituz

A1, A2 UVT, UAP, Direcţia Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, grupuri de creatori

5.000.000 € ** Proiect cu scopuri multiple de importanţă deosebită pentru consolidarea ofertei culturale şi turistice din Cetate

6

>>> „Sport şi agrement“ C 10 Reamenajarea şi revitalizarea Clubului

Sportiv Nr. 1 “Usoda” – Parcul Central Recondiţionarea clubului sportiv, incluzând cele 2 bazine de înot, 2 terenuri de sport şi clădirea cu utilităţi

Parcul Central / Arie de-a lungul Canalului Bega

A2, C1, C2, PMT 250.000 € ** Proiect cu scopuri multiple Recomandare: începerea pregătirilor necesare proiectului, identificarea posibililor parteneri de proiect Spaţiu nefolosit în prezent

Subtotal Cultură, turism şi social

14.100.000 €

Total general

88.000.000 €

Atasament: Descriere_concept.pdf

1

CONCEPTUL INTEGRAT DE MĂSURI PENTRU REABILITAREA PRUDENTĂ ŞI REVITALIZAREA ECONOMICĂ

A CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA

PERIOADA 2007 - 2012

2

CONCEPTUL INTEGRAT DE MĂSURI PENTRU REABILITAREA PRUDENTĂ ŞI REVITALIZAREA ECONOMICĂ

A CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA

Preambul A Introducere

Punctul de plecare şi situaţia actuală Pregătirile strategice ale Municipalităţii Timişoara până în prezent

B Obiective şi metodică

Direcţii generale ale regenerării urbane în Timişoara Funcţia conceptului integrat de măsuri Identificarea limitelor zonelor prioritare Delimitarea teritorială a zonelor prioritare, analiză SWOT Acţiuni de elaborare a conceptului integrat de măsuri efectuate până în prezent Identificarea criteriilor de evaluare Structuri partenere din zonele prioritare; relaţii publice Resurse financiare disponibile pentru promovarea măsurilor de mică anvergură la nivelul

fiecărei zone prioritare C Caracteristicile zonelor prioritare Cetate, Iosefin şi Fabric

Amplasarea prioritară pe harta oraşului şi delimitarea teritorială a zonelor prioritare Inventarierea caracteristicilor zonelor prioritare Cetate, Iosefin şi Fabric Zona prioritară Cetate – dezvoltarea turismului – consolidarea economiei Zona prioritară Iosefin – întreţinerea monumentelor istorice – îmbunătăţirea calităţii

condiţiilor de locuit Zona prioritară Fabric – păstrarea integrităţii – stimularea integrării

D Program de acţiune şi măsuri

Privire de ansamblu asupra măsurilor Zona de intervenţie extinsă – include zonele prioritare şi spaţiul dintre acestea (hartă şi

măsuri) Zona Prioritară Cetate (hartă şi măsuri) Zona prioritară Josefin (hartă şi măsuri) Zona prioritară Fabric (hartă şi măsuri)

E Recomandări / Anexe:

Stabilirea zonelor prioritare şi reglementărilor aferente Indicatori de evaluare ai dezvoltării integrate a zonelor istorice prioritare Standardizarea ideilor de proiect (Model fişă de proiect) Lista proiectelor din zona de intervenţie extinsă Lista proiectelor din zona prioritară Cetate Lista proiectelor din zona prioritară Iosefin Lista proiectelor din zona prioritară Fabric

3

Preambul Caracterul oraşului Timisoara este influenţat hotărâtor de clădirile istorice, prezente în special în cartierele Cetate, Iosefin şi Fabric. Cele peste 14.500 de clădiri istorice, construite înainte de 1940, formează astăzi un ansamblu cu o identitate inconfundabilă. Datorită unei perioade îndelungate fără activităţi de reabilitare si modernizare, multe dintre aceste clădiri necesită urgent să fie recondiţionate. Păstrarea lor, precum şi asigurarea implicită a patrimoniului cultural istoric în vederea îmbunătăţirii calitative a condiţiilor de trai şi de locuit, reprezintă o importantă provocare pentru Municipiul Timişoara. Prin urmare, pe lângă elaborarea unei strategii de regenerare urbană, se impune şi crearea condiţiilor cadru necesare care să stimuleze demararea unui proces reabilitare prudentă în cartierele Cetate, Iosefin şi Fabric şi care să determine înţelegerea reabilitării oraşului Timişoara ca o sarcină extrem de importantă pe viitor. Cu ajutorul conceptului integrat de măsuri se vor pune bazele procesului de reabilitare prudentă. Conceptul integrat de măsuri unifică principalele domenii de acţiune interdisciplinare ale procesului de regenerare urbană într-un concept unitar, care are în vedere perspectivele de realizare pe termen scurt, mediu şi lung. Stabilirea unei strategii de regenerare urbană va constitui baza pentru punerea eficientă în valoare a vechilor cartiere istorice. Prin intermediul conceptului integrat de măsuri, parte a acestei strategii, şi prin asumarea politică a strategiei de regenerare urbană, pot fi atrase, pe lângă sursele de finanţare naţionale, fonduri complementare din partea Uniunii Europene sau din alte surse. Pentru implementarea cu succes a acestui concept, sarcina importantă a politicului, a Municipalităţii şi a cetăţenilor oraşului Timişoara este transformarea măsurilor schiţate în acest concept în proiecte concrete care să fie realizate în zonele prioritare Cetate, Iosefin şi Fabric.

4

A Introducere Punctul de plecare şi situaţia actuală Determinate de transformările politice, economice şi sociale petrecute în Timişoara începând cu anii '90, condiţiile cadru ale dezvoltării oraşului au suferit o modificare în sens pozitiv. - În special zona Cetate, dar şi cartierele istorice din apropierea centrului, câştigă în

importanţă şi devin din ce în ce mai atractive din punct de vedere politic, economic, fiind apreciate de opinia publică atât ca zone de locuit cât şi ca zone pentru derularea afacerilor.

- Este recunoscută valoarea şi importanţa patrimoniului cultural istoric al diverselor clădiri. Prin reabilitare prudentă, această valoare se va păstra pentru generaţiile următoare.

- Prin instituţiile academice, religioase şi culturale existente, respectiv nou înfiinţate sau reînfiinţate, oraşul se dezvoltă ca un centru multicultural şi educaţional semnificativ de importanţă naţională.

- Prin cooperarea cu investitorii străini au fost date noi impulsuri economiei locale, care s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani. O rată oficială a şomajului sub 3% în 2006 confirmă prosperitatea oraşului Timişoara precum şi a întregii regiuni.

Pe lângă această dezvoltare pozitivă, schimbările politice şi economice întâmpină şi anumite dificultăţi reflectate în următoarele problematici: - Cartierele vechi cu peste 14.500 de clădiri istorice, care marchează semnificativ imaginea

oraşului, se află într-o stare deplorabilă, datorită perioadei îndelungate în care nu au fost efectuate lucrări de reabilitare. Faţadele acestora sunt foarte deteriorate, printre altele şi datorită unor reparaţii neglijente şi utilizării unor materiale de construcţii neadecvate monumentelor istorice.

- Infrastructura tehnică necesită modernizări ample datorită lipsei activităţilor de mentenanţă precum şi a lipsei investiţiilor în domeniu. În special sistemul de alimentare cu apă se caracterizează prin pierderi semnificative de apă.

- Datorită speculaţiilor investitorilor străini, piaţa imobiliară şi cea a tranzacţiilor imobiliare se afla sub o mare presiune. Locatarii proprietari ajung să vândă sau să închirieze, la preţuri exorbitante, locuinţele recondiţionate unor oameni de afaceri, părăsind astfel zonele centrale.

- Veniturile reduse şi costuri de întreţinere în creştere, determină în unele cartiere un curent de segregare şi tensiuni sociale.

- Prin creşterea circulaţiei auto individuale, precum şi prin intensificarea circulaţiei de tranzit, situaţia circulaţiei şi a parcărilor auto s-a înrăutăţit, determinând o reducere semnificativă a posibilităţilor de agrement şi recreere, precum şi a atractivităţii spaţiilor publice.

- Înfiinţarea centrelor comerciale la marginea oraşelor prezintă o ameninţare crescândă pentru micii comercianţi din toate ramurile locaţi în cartierele istorice, datorită atragerii puterii de cumpărare şi a capitalului spre zonele periferice.

Din aceste motive, în perioada următoare, punctele cheie de acţiune şi investiţie prioritare pentru autorităţile publice locale ale Municipiului Timişoara trebuie să fie cele trei zone istorice: Cetate, Iosefin şi Fabric. Cartierul Cetate reprezintă centrul economic şi cultural al oraşului şi este delimitat teritorial de primul inel de circulaţie. Cartierul Iosefin se află la sud-vest de Cetate şi este legat de centrul oraşului prin două poduri peste canalul Bega. In ciuda necesităţii de reabilitare, Iosefin rămâne o zonă de locuit extrem de căutată, cu densitate ridicată.

5

În partea estică a centrului oraşului, legat de zona centrală prin podul Decebal, se află cartierul Fabric, cunoscut pentru trecutul său industrial şi care, datorită condiţiilor sociale generale, necesită măsuri urgente şi substanţiale de reabilitare. Pentru a putea face faţă provocărilor procesului de regenerare urbană, elaborarea unui plan de acţiune, în conformitate cu conceptul integrat de măsuri are o importanţă majoră pentru Municipiul Timişoara. Pregătirile strategice efectuate de Municipiul Timişoara până în prezent Primăria Municipiului Timişoara abordează progresiv condiţiile cadru în continuă schimbare şi a creat deja premisele regenerării urbane durabile: - Municipiul Timişoara a elaborat, aprobat şi implementează Conceptul Strategic de

Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei Timişoara. În cadrul acestuia, a treia Direcţia strategică include Obiectivul 2, care stipulează: „Protejarea, valorificarea şi dezvoltarea valorilor culturale şi istorice ale Zonei Timişoara, recunoscută ca spaţiu multicultural tradiţional”.

- Ca şi instrument important pentru asigurarea unui management eficient al dezvoltării

spaţiale şi funcţionale a oraşului a fost elaborat şi aprobat de Consiliul Local, Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara (PUG). Pentru spaţiile foarte importante au fost elaborate planuri urbanistice zonale (PUZ) care concretizează şi detaliază suplimentar reglementările de urbanism.

- Legea REGLEMENTARE MTC/ 20 Octombrie 2003 referitoare la Planurile urbanistice

zonale pentru zone construite (PUZCP), reprezintă un instrument important la nivel naţional în sprijinul regenerării urbane.

- Există prime analize referitoare la circulaţia în oraş, o temă cheie a dezvoltării urbane.

Planificările existente trebuie verificate şi dezvoltate în continuare, în corelare cu obiectivele unui concept integrat de circulaţie municipală/metropolitană.

- A fost aprobată colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW) şi Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) pentru implementarea proiectului "Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara" (Hotărârea Consiliului Local Nr. 109 din 30.11.2004).

- În ianuarie 2005 a fost efectuată o analiză a cartierelor istorice Cetate, Iosefin şi Fabric din

punct de vedere al situaţiei socio-economice şi arhitecturale ale acestora, de către Municipalitatea Timişoara şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ). Centralizarea informaţiilor sociale şi de ordin constructiv rezultate în urma studiului justifică alegerea acestor cartiere ca zone prioritare de intervenţie.

- În decembrie 2006 Ministerul Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare al

Germaniei, la cererea Primăriei Municipiului Timişoara, a aprobat un credit nerambursabil pentru asigurarea asistenţei tehnice în cadrul proiectului "Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara". Principalele obiective preconizate în cadrul asistenţei tehnice sunt următoarele :

- înfiinţarea Centrului de Coordonare pentru Reabilitare Urbană Timişoara (CRUT); - realizarea unui concept unitar privind reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică cartierelor Istorice din Timişoara. - identificarea programelor de finanţare adecvate pentru reabilitarea clădirilor, a infrastructurii tehnice şi a spaţiului public şi elaborarea de proiecte finanţabile pentru lucrări de reabilitare;

6

- sensibilizarea locuitorilor din cartierele istorice privind tehnicile de reabilitare adecvate; - elaborarea ofertei de consultanţă în vederea asigurării dezvoltării durabile a cartierelor istorice;

- În vederea sprijinirii procesului de reabilitare prudentă şi revitalizare economică, prin

Hotărârea Consiliului Local Nr. 21/31.01.2006 a fost aprobată implementarea proiectului "Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara" de către Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) şi oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe şi a fost înfiinţat în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara Centrul de Reabilitare Urbană (CRUT). Sarcinile biroului CRUT sunt următoarele: Acest birou de coordonare foloseşte în primul rând ca şi centru de consiliere a cetăţenilor în ceea ce priveşte cerinţele şi sarcinile reabilitării prudente şi a revitalizării economice a cartierelor istorice din Timişoara precum şi creşterea percepţiei acestei tematici în rândurile locuitorilor municipiului. În plus, biroul de coordonare sprijină alte birouri ale administraţiei locale, precum şi alte instituţii locale de stat sau private în atragerea unor programe de finanţare. Astfel au fost create premisele strategice, au fost puse la dispoziţie resursele umane în vederea implementării conceptului integrat de măsuri. Necesitatea urgentării procesului de elaborare a reglementărilor privind reabilitarea spaţiului public şi a clădirilor reiese din numărul mare de solicitări de autorizaţie de construcţie primite, solicitări ce sunt în mare parte neconforme cu criteriile corecte de reabilitare prudentă şi de regenerare urbană durabilă.

7

B Obiective şi metodică Direcţii generale ale regenerării urbane în Timişoara Pe baza direcţiilor generale vor fi elaborate principii ale procesului de regenerare urbană şi vor fi stabilite criterii de calitate atât pentru faza de strategie şi cât şi pentru cea de implementare. Pe lângă păstrarea patrimoniului cultural istoric, menţinerea potenţialul concurenţial de durată al zonelor prioritare în raport cu zonele periferice reprezintă o sarcină importantă. Soluţionarea acestei sarcini este determinată de implementarea cu succes a obiectivelor concrete de dezvoltare. Aici marele avantaj îl constituie calitatea deosebită a spaţiilor publice în cele trei zone prioritare. Aceste spaţii publice trebuie păstrate şi conservate prin măsuri de reabilitare şi reparare prudente. Alte impulsuri importante sunt generate de dezvoltarea turistică şi economică a Timişoarei. Creşterea puterii economice şi sporirea numărului de turişti sunt elemente determinate pentru amplificarea investiţiilor în domeniul reabilitării imobiliare şi consolidează durabil importanţa strategică a Timişoarei în România şi nu numai. Direcţiile generale servesc la stabilirea obiectivelor cheie în cadrul procesului de reabilitare, conţinând în acelaşi timp şi prime reguli de acţiune pentru cele trei zone prioritare: D1. Păstrarea patrimoniului cultural istoric Patrimoniul cultural istoric existent conferă o caracteristică distinctivă municipiului Timişoara, şi prin urmare, acesta trebuie protejat, păstrat şi reabilitat treptat. Sensibilizarea şi mobilizarea proprietarilor şi chiriaşilor la investiţii şi iniţiativă proprie, în ceea ce priveşte reabilitarea clădirilor, curţilor şi spaţiilor aferente imobilelor are o importanţă majoră în procesul de regenerare urbană.

Obiective cheie

Conservarea şi modernizarea patrimoniului cultural arhitectural, fără autorizarea demolării clădirilor intacte, dar nereabilitate;

Evitarea supraetajării la clădirile componente ale unui ansamblu închis; Evitarea aglomerării (construcţii noi) în curţile interioare; Păstrarea spaţiului verde în curţile interioare, evitarea spaţiilor suplimentare de parcare; Clădirile noi de locuinţe şi/sau birouri cu mai multe etaje construite în cartierele istorice

prioritare trebuie armonizate cu structurile existente. În special structura acoperişului, faţada şi ferestrele trebuie integrate prudent în mediul apropiat.

D2. Punerea în valoare a spaţiului public Parcurile şi pieţele publice sunt elemente de o importanţă majoră pentru asigurarea calităţii condiţiilor de locuit în cartierele istorice dens construite. Prin păstrarea, configurarea şi punerea lor în valoare creşte simţitor atractivitatea lor, calitatea condiţiilor de viaţă şi oferta de agrement şi recreere. Obiective cheie

Conservarea şi protejarea pieţelor şi parcurilor publice existente pentru asigurarea dezvoltării durabile a oraşului;

Crearea de noi spaţii verzi în vederea creşterii ponderii spaţiului verde în zonele istorice prioritare;

Protejarea şi plantarea de arbori pe marginea străzilor şi a grădinilor frontale de pe străzile zonelor istorice prioritare;

8

În cadrul măsurilor de reparare a străzilor se impune şi organizarea aliniamentelor de arbori adiacente în vederea îmbunătăţirii condiţiilor ecologice ale zonelor de locuit precum şi a microclimatului urban;

Revitalizarea şi punerea în valoare a porţiunilor neutilizate de spaţiu public în vederea îmbunătăţirii imaginii oraşului.

D3. Implementarea unui concept integrat de circulaţie Atât intensitatea circulaţiei, cât şi modalităţile de circulaţie s-au modificat în mod semnificativ în ultimii ani. Pe lângă conectarea oraşului la reţelele naţionale şi internaţionale de circulaţie, o importanţă deosebită o are dezvoltarea unei strategii locale de trafic, incluzând circulaţia motorizată, nemotorizată şi transportul în comun. Obiective cheie

Modernizarea şi dezvoltarea străzilor cu circulaţie intensă şi a căilor de acces spre acestea în vederea controlului intensităţii circulaţiei şi a decongestionării străzilor adiacente atractive;

Delimitarea şi extinderea zonelor pietonale în Cetate; Dezvoltarea unui sistem de transport în comun eficient şi avantajos din punct de vedere

al costurilor, în vederea reducerii circulaţiei auto individuale; Dezvoltarea unei reţele atractive de trotuare pentru pietoni şi piste pentru biciclişti; Elaborarea şi implementarea unui concept raţional, cu oferte atractive, pentru traficul

staţionar în vederea protejării spaţiilor verzi din curţile interioare şi a grădinilor publice de pe străzile laterale.

D4. Promovarea dezvoltării străzilor comerciale şi a centrelor zonelor istorice prioritare În cadrul procesului de regenerare urbană, un rol important revine conservării respectiv dezvoltării calitative şi creşterii numărului de străzi comerciale, precum şi îmbunătăţirea posibilităţilor de aprovizionare ale acestora. Afacerile mici şi mijlocii trebuie susţinute punctual şi motivate în sensul efectuării de noi investiţii.

Obiective cheie

Elaborarea unui concept integrat de măsuri în vederea dezvoltării centrelor zonelor istorice prioritare ca şi bază pentru crearea de posibilităţi de afaceri cu potenţial ridicat;

Modernizarea şi dezvoltarea străzilor comerciale şi a pieţelor agroalimentare în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor economice, precum şi a calităţii urbane;

Promovarea reţelelor de mici întreprinzători independenţi în vederea consolidării economiei locale şi creşterii potenţialului concurenţial al acestora;

Promovarea afacerilor mici şi mijlocii, precum şi încurajarea start-up-urilor pe străzile comerciale centrale în vederea dezvoltării activităţilor economice locale;

Calificarea micilor întreprinzători independenţi prin aplicarea de măsuri de instruire . D5. Extinderea ofertei culturale şi turistice Extinderea ofertei culturale şi turistice are un rol important în cadrul procesului de regenerare urbană, deoarece creşterea numărului de turişti contribuie la consolidarea economiei locale, impulsionează noi investiţii şi stimulează atragerea de resurse financiare, ceea ce va produce efecte pozitive în procesul de conservare a patrimoniului istoric.

9

Obiective cheie

Elaborarea de strategii turistice şi culturale pentru întreg oraşul ca şi parte componentă a procesului de regenerare urbană din zonele istorice prioritare;

Sprijin acordat pentru extinderea culturii de înaltă calitate, în jurul căreia se vor cristaliza investiţii şi oferte de cultură şi turism;

Promovarea reţelelor culturale şi sprijinirea culturii locale existente prin sprijinirea instituţiilor/organizaţiilor de cultură, a artiştilor;

Marcarea ofertelor turistice şi culturale importante, precum şi sprijinirea acestora pe pieţe internaţionale;

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, pentru ca în special actorii şi întreprinzătorii locali să poată pune la dispoziţia vizitatorilor o ofertă diversificată şi atractivă în cadrul oraşului.

D6. Îmbunătăţirea ofertelor de educaţie şi a serviciilor sociale Echilibrul social este o parte componentă importantă a procesului de reabilitare prudentă, deoarece o componenţă eterogenă şi diversitatea astfel creată conferă cartierelor atractivitate.

Obiective cheie

Modernizarea şi dezvoltarea şcolilor şi grădiniţelor existente în cartierele istorice

prioritare în vederea asigurării unei oferte de educaţie şi asistenţă socială calificate; Promovarea ofertei de instruire pentru adulţi în vederea atenuării diferenţelor sociale; Susţinerea ofertei existente de servicii sociale, precum şi motivarea întreprinzătorilor

privaţi în vederea extinderii acesteia; Dezvoltarea ofertelor de consiliere şi asistenţă socială, în special pentru populaţia

marginalizată şi pentru cea minoritară, în vederea promovării integrării şi a echilibrului social.

D7. Stimularea angajamentului social Atragerea şi stimularea angajamentului social este o altă sarcină importantă în cadrul procesului de reabilitare şi asigură efecte de durată şi o acceptanţă sporită în cadrul cartierului.

Obiective cheie

Atragerea participării locuitorilor în cadrul procesului de regenerare urbană în zonele istorice prioritare, organizarea de evenimente regulate cu scop de informare;

Sprijinirea din punct de vedere financiar a activităţilor asociaţiilor/organizaţiilor şi integrarea acestora în procesele de implementare a proiectelor individuale de reabilitare.

Dezvoltarea ofertelor de servicii sociale prin înfiinţarea de birouri locale de informare ale Primăriei Municipiului Timişoara în fiecare zonă istorică prioritară.

Aceste obiective schiţate definesc direcţiile generale în cadrul procesului de regenerare urbană în zonele prioritare. Acestea vor trebui concretizate şi detaliate în continuare la nivel de zonă prioritară şi incluse în hotărâri ale administraţiei locale. Funcţia conceptului integrat de măsuri Odată identificate direcţiile generale ale regenerării este necesară dezvoltarea unui plan de acţiuni prioritare în vederea atingerii obiectivelor cheie. Aici, conceptul integrat de măsuri îndeplineşte simultan mai multe funcţii : 1. Este un instrument strategic de acţiune în cadrul procesului de regenerare urbană.

10

Conceptul integrat de măsuri stabileşte măsurile planificate pe termen scurt, mediu şi lung în cadrul procesului de reabilitare şi cuprinde domeniile de acţiune „Calitatea spaţiului urban“, „Economie“, precum şi „Cultură, Turism şi Social“ Măsurile sunt implementate în funcţie de disponibilitatea mijloacelor financiare şi a programelor de finanţare.

2. Stabileşte punctele cheie de acţiune şi investire

După aprobarea conceptului integrat de măsuri prin Hotărâre a Consiliu Local al Municipiului Timişoara, acesta va deveni cadrul legal de acţiune pentru următorii cinci ani al Primăriei Municipiului Timişoara, care va urmări concretizarea obiectivelor de acţiune ale acestuia în zonele istorice prioritare. Se va asigura, astfel, o alocare corectă, concentrată a resurselor financiare comunale şi naţionale, precum şi a celor complementare (printre altele, GTZ şi KfW,).

3. Este unul dintre documentele de bază pentru atragerea de fonduri din programele UE În contextul aderării României la Uniunea Europeană, sunt disponibile spre a fi accesate finanţări din fonduri europene pentru dezvoltare regională. Cu ajutorul conceptului integrat de măsuri se creează premisele promovării unor proiecte concrete, în cadrul axelor prioritare ale programelor structurale finanţate de UE.

Elaborarea finală a conceptului integrat de măsuri ca şi bază a strategiei de regenerare urbană are următoarea sistematică:

Definirea, în cadrul procesului de regenerare urbană, a măsurilor adoptabile pe termen scurt, pentru proiectele care prezintă fie o stare avansată de planificare, fie un necesar imediat de acţiune;

Identificarea măsurilor pe termen mediu şi lung, pentru proiectele ce solicită o planificare amănunţită, respectiv a celor care conţin teme complexe şi a căror realizare se derulează în mai multe etape;

Marcarea ideilor şi propunerilor noi de proiect care au fost identificate pe parcursul elaborării conceptului de măsuri şi care corespund obiectivelor strategice;

Identificarea măsurilor izolate, pentru proiectele localizate în zona de intervenţie extinsă dar a căror implementare influenţează zonelor istorice prioritare.

În concluzie, luând în considerare temele menţionate, a fost elaborat planul de acţiune care, identifică zone istorice prioritare şi le asociază proiecte concrete. Identificarea limitelor zonelor istorice prioritare Pentru a putea obţine, pe termen scurt, un efect perceptibil al procesului de reabilitare, este necesară concentrarea spaţială a investiţiilor publice planificate, deoarece puterea financiară disponibilă a oraşului nu este suficientă pentru a putea pune în practică toate măsurile de modernizare şi reabilitare necesare în spaţiul public. Având în vedere bugetul local limitat, precum şi posibilităţile financiare reduse a majorităţii locuitorilor rămân foarte puţine opţiuni pentru finanţarea acestora, una dintre ele fiind, de exemplu, obţinerea de venituri suplimentare prin creşterea taxelor locale. Investiţiile private viitoare vizând conservarea patrimoniului cultural arhitectural reprezintă aşadar o provocare continuă, deoarece mijloacele financiare existente nu sunt nici pe departe suficiente pentru a realiza modernizările necesare. Punerea în valoare concentrată a spaţiilor publice şi implicit îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi locuit în zone compacte, vor avea ca efect direcţionarea într-o manieră mai eficientă a investiţiilor private disponibile către zonele istorice prioritare. În acest context delimitarea zonelor istorice prioritare de acţiune prezintă următoarele avantaje financiare:

11

Stabilirea zonelor prioritare este baza obţinerii finanţărilor naţionale şi internaţionale disponibile pentru regenerare urbană.

Concentrarea strategiei de reabilitare pe zonele istorice prioritare alese. Delimitarea teritorială în concordanţă cu necesarul de reabilitare în cadrul ansamblurilor

de clădiri istorice. Acordarea autorizaţiilor, care reglementează în zonele prioritare metodele de

modernizare. Impulsionarea investiţiilor private, de exemplu prin scutiri de impozite sau subvenţii.

Delimitarea teritorială a zonelor prioritare, analiză SWOT Pentru a putea stabili zonele prioritare, trebuie procedat în primul rând la delimitarea teritorială a acestora de către Primăria Municipiului Timişoara, pe baza datelor disponibile referitore la structura socială şi edilitară a zonelor. Pe baza inventarului clădirilor au fost identificate şi stabilite cele trei cartiere istorice – zone prioritare: Cetate (dezvoltarea turismului), Iosefin şi Fabric (dezvoltare urbană durabilă/regenerare urbană) ca şi areale cheie pentru acţiunile viitoare. Baza delimitării teritoriale actuale a zonelor prioritare sunt studiile socio-economic şi arhitectural, efectuat în cartierele Cetate, Iosefin şi Fabric, în ianuarie 2005. Sinteza rezultatelor acestor două studii este următoarea: Puncte tari Puncte slabe • Timişoara deţine cea mai extinsă arie de

protecţie arhitecturală din ţară; • din totalul de cca. 44.000 de clădiri existente în

întregul oraş cca. 14.500 (adică 1/3) sunt clădiri istorice, construite înainte de 1940

• în cele trei mari cartiere studiate din Timişoara (Fabric, Cetate, Josefin) trăieşte jumătate din populaţia oraşului (165.000 locuitori);

• clădirile din zonele istorice reflectă / creează o identitate vizuală şi culturală unică a oraşului;

• 98% dintre locuitori consideră prezervarea clădirilor istorice ca fiind importantă sau foarte importantă pentru comunitatea locală;

• există un mozaic de stiluri arhitecturale: baroc, jugendstile, neoclasic, neogotic, eclectic din secolele XVIII, XIX ŞI XX;

• 80% din locuitorii cartierelor istorice se declară ca fiind ataşaţi de clădirile istorice, în care doresc să locuiască şi pe viitor;

• 80% din locuitori sunt foarte interesaţi de renovarea clădirii în care locuiesc, dacă ar beneficia de sprijin financiar;

• există un interes exprimat deja de către asociaţiile de proprietari; acestea au luat măsuri concrete luate pentru reabilitarea unor imobile;

• există forţă de muncă şi specialişti disponibili în domeniul reabilitării şi conservării clădirilor istorice; Timişoara are un puternic centru universitar în cadrul căruia sunt pregătişi specialişti (Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Construcţii etc.)

• 74% din totalul spaţiilor utile au funcţiunea de locuire;

• 70% din locatari sunt proprietarii apartamentelor în care locuiesc; 66% din proprietari sunt înscrişi în asociaţii de proprietari;

• Pentru o lungă perioadă de timp nu au fost efectuate lucrări de reabilitare asupra clădirilor istorice;

• 53,2% din totalul clădirilor istorice se află într-un stadiu de uzură şi degradare avansat;

• un număr mare de clădiri istorice au structura de rezistenţă deteriorată;

• 10% din locuinţe nu au toaletă şi baie proprie; • mai puţin de 10% din totalul clădirilor istorice au

fost renovate; • mai mult de 2/3 din totalul faţadelor clădirilor

istorice se află într-un stadiu de degradare avansat;

• mai mult de 1/3 din totalul acoperişurilor se află într-un stadiu de degradare avansat;

• 85% din totalul clădirilor istorice sunt afectate de igrasie într-un grad mediu sau avansat;

• se resimte o tendinţă accentuată de diminuare a fondului de locuit prin reconversia spaţiilor;

• 59,3% din locatarii clădirilor istorice sunt nemulţumiţi de condiţiile de locuire în cartierele istorice (spaţiului aferent unor condiţii optime de locuire, existenţa unor vecinătăţi neadecvate, etc), considerând necesară reabilitarea acestora;

• 14% dintre cetăţeni consideră că demararea unui program municipal de reabilitare poate genera inconveniente (prin evacuarea temporară a locatarilor);

• mai mult de 70% din gospodării dispun de un venit lunar de max. 250 €/gospodărie;

• mai mult de 50% din totalul locatarilor nu au venituri (elevi/studenţi, persoane vârstnice fără venituri şi şomeri);

• într-o clădire istorică se găsesc în medie 13,6 de unităţi locative respectiv unităţi comerciale;

• nu există practică şi nu există specialişti/

12

meseriaşi cu experienţă în domeniul reabilitării prudente;

• control insuficient privind efectuarea de lucrări neautorizate;

Oportunităţi Riscuri • există o legislaţie naţională favorabilă reabilitării

clădirilor istorice; • Timişoara implementează Conceptul strategic

de dezvoltare economică şi socială a zonei Timişoara care prevede la direcţia 3, obiectivul 2 „protejarea, valorificarea şi dezvoltarea valorilor culturale şi istorice ale zonei Timişoara, recunoscută ca spaţiu multicultural tradiţional”, fiind prevăzute următoarele măsuri: o Elaborarea unei strategii cu privire la

introducerea patrimoniului istoric, de valoare, în viaţa contemporană, pentru integrarea acestuia, ca un element esenţial, în planificarea globală;

o Iniţierea unui proiect pilot „Protejarea şi conservarea zonei istorice a Timişoarei”- ansamblul arhitectural de importanţă naţională, în vederea obţinerii fondurilor naţionale;

o Elaborarea de studii şi proiecte vizând protejarea şi conservarea patrimoniului cu valoare arhitecturală deosebită;

o Elaborarea de proiecte în vederea accesării programelor europene vizând restaurarea monumentelor şi siturilor istorice şi a patrimoniului tehnic-industrial;

o Continuarea acţiunii de expertizare a structurilor de rezistenţă şi sprijinirea investiţiilor în realizarea unor lucrări de consolidare şi echipare tehnico-sanitară a clădirilor închiriate sau cumpărate, prin crearea de facilităţi fiscale sau de orice altă natură;

o Refuncţionalizarea unor clădiri istorice, monumente protejate;

iar la direcţia 4, obiectivul 1: „ameliorarea condiţiilor de locuit ale populaţiei din zonă”, sunt prevăzute următoarele măsuri:

o Efectuarea lucrărilor necesare pentru sporirea confortului locuinţelor aflate în patrimoniul comunităţilor locale (reabilitarea instalaţiilor tehnico-edilitare, ameliorarea izolaţiilor hidrofuge, termice, acustice, eliminarea condensului etc.)

o Efectuarea lucrărilor de reparaţii şi de refacere a faţadelor degradate ale imobilelor de locuit aflate în administrarea publică locală.

• Ca urmare a integrării României în U.E. la 1 ianuarie 2007, există posibilitatea accesării fondurilor structurale pentru reabilitarea clădirilor şi a spaţiilor publice;

• Municipiul Timişoara beneficiază de sprijin financiar din partea Guvernului German pentru reabilitarea prudentă a clădirilor istorice (program de asistenţă tehnică (GTZ) în valoare de 2,3 milioane euro aflat în implementare,

• Legea finanţelor publice nu este corelată cu Legea privind protejarea monumentelor istorice;

• nu există programe şi fonduri disponibile la administraţiile publice de la toate nivelurile;

• nu există experienţă în elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea fondurilor structurale; elaborarea şi aprobarea programul cadrul este întârziată;

• se efectuează lucrări neadecvate de reabilitare a clădirilor istorice, ce produc modificarea caracterului iniţial al acesteia;

• imposibilitatea intervenţiei prin lucrări de reabilitare prudentă asupra unor clădiri istorice în lipsa acordului tuturor locatarilor imobilului;

• existenţa mai multor locatari cu veniturile mici, care nu pot fi creditaţi, fapt ce poate determina imposibilitatea efectuării de lucrări de reabilitare a unor imobile;

• nu sunt suficiente firme de construcţie care să aibă personal calificat în efectuarea lucrărilor de reabilitare prudentă, ceea ce poate determina încetinirea procesului de reabilitare, cu riscul imposibilităţii consumării în totalitate a fondurilor atrase;

13

asistenţă financiară (KfW) în curs de negociere); • experienţa acumulată de specialiştii pregătiţi pe

parcursul implementării programului de reabilitare prudentă a centrului istoric al Sibiului va fi valorificată în Timişoara;

• există posibilitatea implicării unor companii importante din Timişoara în proiectul de reabilitare prudentă a clădirilor istorice (ex. Fabrica de Bere);

• poziţia geografică favorabilă a oraşului, situarea acestuia la intersecţia diferitelor trasee turistice importante, determină o influenţa puternică economică, culturală, socială, multietnică a Timişoarei atât în zona de vest a României cât şi în Zona DKMT;

• posibilă includere a cartierelor istorice din Timişoara într-un unui circuit european al clădirilor istorice (baroc);

În completarea studiului socio-economic, s-a efectuat în iulie 2006 un studiu asupra situaţiei actuale a fondului construit din viitoarele zone istorice prioritare. Imaginea actuală evidenţiază şi mai mult necesitatea aplicării imediate a unor măsuri de reabilitare şi constituie baza pentru acţiunile viitoare şi pentru evaluarea ulterioară a rezultatelor obţinute. Delimitarea teritorială însă nu este suficientă pentru a creşte capacitatea de acţiune şi management, sau disponibilitatea de a investi în cadrul acestor zone. În limitele teritoriale definite, se impune elaborarea şi aprobarea prin Hotărâri ale Consiliului Local a reglementărilor aferente necesare (vezi capitolul E). În Timişoara, zonele istorice prioritare reprezintă o componentă centrală a conceptului integrat de măsuri. Cerinţele programelor de finanţare ale Uniunii Europene, impun, pe lângă identificarea zonelor istorice prioritare, includerea în cererea de finanţare şi a zonei de intervenţie extinse - spaţiu de referinţă pentru alte proiecte individuale importante, în apropierea şi cu impact asupra zonelor istorice prioritare. Acţiuni efectuate până în prezent în vederea elaborării conceptului integrat de măsuri Împreună cu reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara şi ai diverşilor actori locali (ONG- uri, Biserici, ş.a.m.d.), a fost realizată elaborarea şi evaluarea conceptului integrat de măsuri, în mai multe faze, sub conducerea Centrului de Reabilitare Urbană Timişoara (CRUT): 1. Implicarea Primăriei Municipiului Timişoara (iulie 2006) Într-un prim pas s-a făcut inventarierea proiectelor existente, a ideilor noi de proiecte şi a datelor de care dispune Primăria Municipiului Timişoara. A fost organizat un eveniment public de informare – în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara Funcţiile şi obiectivele conceptului integrat de măsuri au fost prezentate şi completate prin înaintarea unor noi idei de proiect în baza formularului „Fişă de proiect”. 2. Participarea actorilor locali (august 2006) Diverşi actori locali importanţi, reprezentanţi ai diferitelor asociaţii/organizaţii şi instituţii au fost chestionaţi cu privire la activităţile şi ideile lor actuale, iar rezultatele chestionării au fost utilizate în elaborarea conceptului de măsuri. A fost organizat un eveniment public de informare – cu participarea diverşilor actori locali şi reprezentanţi ai diferitelor asociaţii/organizaţii şi instituţii locale.

14

Identic cu evenimentul public de informare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, a urmat dezbaterea ideilor şi propunerilor colectate. 3. Elaborarea conceptului, evaluarea acestuia şi pregătirea unui proiect de Hotărâre al Consiliului Local (septembrie – decembrie 2006) În vederea elaborării strategiei de regenerare urbană în zonele istorice prioritare, prin decizie a Primarul Municipiului Timişoara a fost înfiinţată o Grupă de Lucru interdisciplinară, cu reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Timişoara, ai Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură, ai CRUT, FALT, ai ONG-urilor şi ai Ordinului Arhitecţilor – Filiala Timiş. Plecând de la propunerile de proiect colectate, în cadrul unor şedinţe regulate, grupa de lucru interdisciplinară a discutat obiectivele procesului de regenerare urbană şi a făcut recomandări în vederea parcurgerii paşilor următori necesari pentru elaborarea strategiei de regenerare urbană din zonele istorice prioritare. Sub coordonarea CRUT, grupa de lucru a finalizat delimitarea zonelor istorice prioritare, şi a zonei de intervenţie extinse, precum şi listele cu proiectele prioritare aferente acestor zone. Ulterior, aceste documente au fost supuse aprobării Primarului Municipiului Timişoara. Materialul aprobat a fost dezbătut public, urmând a fi suspus aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara la începutul anului 2007. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara validează conceptul integrat de măsuri care va deveni, astfel, baza legală a acţiunilor viitoare ale administraţiei publice locale şi a elaborării cererilor de finanţare în cadrul programelor de finanţare iniţiate de Uniunea Europeană. Fiind componentă fixă a strategiei de regenerare urbană, această grupă de lucru va funcţiona în continuare în vederea emiterii de recomandări în procesul de implementare. Identificarea criteriilor de evaluare De regulă, numărul de măsuri şi idei de proiect necesare depăşesc simţitor posibilităţile de finanţare disponibile, astfel încât apare nevoia evaluării conţinutului şi prioritizării acestora cu ajutorul unor criterii de evaluare. Pentru evaluarea Conceptului integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara au fost folosite două categorii de criterii: criterii generale de eligibilitate şi criterii specifice. Criteriile de eligibilitate sunt în concordaţă cu direcţiile generale ale procesului de regenerare urbană în zonele prioritare şi evaluează următoarele aspecte:

Proiectele propuse trebuie să fie localizate în cadrul limitelor teritoriale definite; Proiectele propuse trebuie să fie de interes public şi să corespundă direcţiilor generale

ale procesului de regenerare urbană; Proiectele propuse trebuie să aibe un caracter integrat; Proiectele propuse nu sunt finanţate şi prin alte programe (susţinere dublă).

Toate proiectele incluse în conceptul integrat de măsuri care au îndeplinit criteriile de eligibilitate au fost apoi prioritizate cu ajutorul criteriilor specifice. În ceea ce priveşte domeniul de acţiune „Dezvoltare urbană durabilă/Regenerare urbană“, cu ajutorul criteriilor specifice de evaluare au fost avute în vedere următoarele aspecte : Prioritate maximă Conservarea patrimoniului cultural arhitectural, caracterul integrat al proiectului, efecte în zonele istorice prioritare definite. Prioritate medie

15

Punerea în valoare a economiei locale, creşterea potenţialului concurenţial, punerea în valoare a spaţiilor publice, dezvoltarea culturii şi a turismului, îmbunătăţirea ofertelor de educaţie, de consiliere şi a ofertei de servicii sociale. Prioritate redusă (teme adiacente) Participarea, sustenabilitate, ecologie / eficienţă energetică. În final, se obţine o matrice de evaluare în conformitate cu criteriile utilizate, care permite o prioritizare a proiectelor, de conţinut şi financiară. (vezi cap. E). Structuri partenere din zonele prioritare; relaţii publice O strategie de reabilitare unitară şi de succes presupune o strânsă relaţie cu actorii locali, „consumatorii finali“. Premisa conservării patrimoniului cultural istoric şi atenuării discrepanţelor sociale şi economice, este încluderea proiectelor sociale, culturare şi a celor de reabilitare urbană într-un concept integrat. Pentru un real succes, este de maximă importanţă măsura în care planul corespunde nevoilor actorilor locali. Astfel, se impune iniţierea şi consolidarea parteneriatelor locale, pentru a obţine în final efectul dorit în cadrul procesului de regenerare urbană. Dezvoltarea urbană durabilă în Timişoara este supusă influenţei şi participării actorilor locali pe diferite planuri: Influenţa politică Prin intermediul fracţiunilor, respectiv a grupurilor de cetăţeni, organizaţiilor/asociaţiilor, a consiliilor de cartier, ideile şi iniţiativele actorilor locali, precum şi cele ale a cetăţenilor, ajung la cunoştinţa autorităţilor publice locale. Influenţa instituţională Prin înfiinţarea diverselor comitete/instituţii, sunt sprijinite diverse grupe de cetăţeni (de exemplu seniorii). Acelaşi lucru se întâmplă cu ONG-urile şi asociaţiile de locatari sau reprezentanţii acestora (FALT), care reprezintă interesele locuitorilor cartierelor în raport cu autorităţile publice locale. Influenţa instituţională Pe baza prevederilor legale, realizarea procedurilor de informare şi participare a actorilor locali, pe domenii specifice, a fost deja prevăzută şi va fi implementată prin intermediul Primăriei Municipiului Timişoara. Pentru dezvoltarea integrată şi de succes a zonelor istorice prioritare, acţiunile Primăriei Municipiului Timişoara trebuie să includă iniţierea, facilitarea şi coordonarea participării actorilor locali. Următoarele activităţi trebuie iniţiate de Primăria Municipiului Timişoara şi susţinute activ:

Consultanţă acordată actorilor locali pentru susţinerea activităţii lor; Concentrarea activităţilor separate (proiecte cu scopuri multiple); Moderarea procesului de participare; Asistenţa acordată pe parcursul implementării proiectelor iniţiate de actorii locali; Sprijin financiar şi consultanţă în implementarea proiectelor separate.

Modalitatea în care aceste aspecte pot fi implementate practic prin utilizarea diverselor instrumente şi metode, este următoarea: În cadrul activităţii de relaţiilor publice în zonele istorice prioritare, locuitorii vor fi informaţi prin comunicate de presă, flyere, pliante şi broşuri asupra activităţilor, ofertelor de consiliere şi a

16

evenimentelor curente. De o deosebită importanţă este elaborarea informaţiilor speciale pentru fiecare zonă istorică prioritară (ştiri, buletine oficiale, etc.) Un comitet al cetăţenilor „Dezvoltare urbană durabilă Timişoara“ poate reprezenta locuitorii la decizii importante în cadrul procesului de regenerare urbană. Acesta asigură echilibrul în raport cu Grupa de Lucru interdisciplinară „Regenerare urbană Timişoara“ . Forumuri regulate vor oferi, în cadrul unor prezentări publice, informaţii referitoare la proiectele aflate în derulare, progresul realizat, noi proiecte şi obiective avute în vedere, astfel încât opinia publică să fie în permanenţă informată cu privire la procesul de regenerare urbană. Sărbătorile fiecărui cartier - zona istorică prioritară invită o dată pe an toţi locuitorii oraşului în respectivul cartier, contribuind astfel la îmbunătăţirea imaginii acestuia, respectiv a percepţiei locuitorilor oraşului. Cu această ocazie asociaţiile, grupurile de iniţiativă, actorii locali din cartierul sărbătorit îşi prezintă activitatea. Intervenţii de mare amploare în construcţii vor fi însoţite de participarea cetăţenilor încă din faza de elaborare a proiectului. Prin includerea timpurie a acestora, ideile şi dorinţele locuitorilor pot fi ascultate, verificate şi luate în considerare, ceea ce va determina o acceptabilitate ridicată şi rezultate pozitive. Resurse financiare disponibile pentru promovarea măsurilor de mică anvergură la nivelul fiecărei zone istorice prioritare Prin utilizarea instrumentelor menţionate este sprijinită „legătura“ locuitorilor cu cartierul în care locuiesc, aceast fapt impulsionând angajamentul social. Aceste aspecte vor câştiga în importanţă în timp, astfel încât, pe lângă instrumentele de participare şi informare descrise mai sus, va putea fi luată în considerare posibilitatea înfiinţării unui fond cu resurse financiare disponibile pentru promovarea măsurilor de mică anvergură la nivelul fiecărei zone istorice prioritare. Din acest fond vor putea fi finanţate, pe termen scurt şi totalmente nebirocratic, proiecte mici, fără costuri ulterioare. Proiectele trebuie să aibe cu precădere rolul de a stimula potenţialul de autoajutorare şi participare a celor care locuiesc şi/sau îşi desfăşoară activitatea profesională în zonele istorice prioritare. Pentru o distribuire raţională a acestui fond, ar fi oportună constituirea de mici comitete în cartierele menţionate, comitete constituite în mare parte din cetăţeni interesaţi, reprezentanţi ai asociaţiilor de locatari, precum şi câte un reprezentant al Primăriei Municipiului Timişoara şi al CRUT. Acestea se vor întruni cel puţin trimestrial şi vor aproba solicitările de finanţare depuse. În cazul unui consens, se va încheia un acord de finanţare între solicitant şi comitet, pe baza căruia sumele aferente vor fi plătite la prezentarea facturii.

17

C Caracteristicile zonelor prioritare Cetate, Iosefin şi Fabric Amplasarea prioritară pe harta oraşului şi delimitarea teritorială a zonelor istorice prioritare Prevederile conceptului integrat de măsuri se concentrează asupra celor trei cartiere istorice centrale din Timişoara, incluzând şi proiecte individuale importante în zona de intervenţie extinsă, care înconjoară cartierele istorice Cetate, Iosefin şi Fabric şi care foloseşte ca şi spaţiu de referinţă pentru întocmirea de cereri de finanţare în cadrul programelor Uniunii Europene. În completarea zonelor prioritare, zona de intervenţie extinsă cuprinde şi canalul Bega, ca element de legătură şi punct individual concret de intervenţie. Începând cu anul 2007 se prevede demararea proiectului de reabilitare a Canalului Bega. Va avea loc o epurare secvenţială a canalului concomitent cu îmbunătăţirea calităţii apei. În strategia de regenerare urbană au fost prevăzute măsuri vizând amenajarea malurile, ce vor avea pe viitor o funcţie principală ca zonă de agrement şi recreere. Zona de intervenţie extinsă cuprinde şi alte obiective izolate, cum ar fi uzina de apă, vechea staţie de epurare a apelor uzate, clădiri triunghi de imobile B-dul Tache Ionescu etc, a căror dezvoltare, complementară zonelor istorice prioritare, este deosebit de importantă pentru strategia de regenerare urbană. Zonele istorice prioritare se află în interiorul municipiului Timişoara, în partea centrală a acestuia. Caracteristica lor comună este procentul ridicat de clădiri istorice de valoare. În timp ce în zona istorică prioritară Cetate promovarea turismului şi a economiei este un obiectiv central, în cartierele Iosefin şi Fabric sunt necesare intervenţii urgente pentru conservarea clădirilor şi punerea în valoare a spaţiului public, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor, precum şi îmbunătăţirea ofertei de educaţie, a ofertei de servicii sociale şi a ofertei culturale. În scopul concentrării şi utilizării eficiente a mijloacelor financiare disponibile, în cele trei zone istorice prioritare au fost identificate puncte concrete de intervenţie, care întegrează mai multe tipuri de măsuri, din punct de vedere al locaţiei şi al conţinutului. Inventarierea caracteristicilor zonelor istorice prioritare Cetate, Iosefin şi Fabric Identificarea concretă a măsurilor derivă din analiza situaţiei existente a fiecărei zone istorice prioritare făcută pe următoarele domenii de acţiune: „Calitatea spaţiului urban”, „Economie”, precum şi „Cultură, Turism şi Social”. O atenţie specială este acordată temelor „structura locuitorilor“ şi „starea clădirii“. Ultimele două aspecte menţionate au fost analizate în Studiile socio-economic şi arhitectural efectuate în luna ianuarie 2005 pentru cele trei cartiere istorice Cetate, Iosefin şi Fabric, în colaborare cu Facultatea de Arhitectură (Universitatea Politehnică) şi Facultatea de Sociologie (Universitatea Politehnică). Rezultatele studiului socio-economic reprezintă baza enunţurilor privitoare la situaţia socio- economică a locuitorilor precum şi la starea fondului construit din cartierele examinate. Sinteza rezultatelor privind situaţia socio-economică a cartierelor examinate

în cele trei cartiere locuieşte jumătate din populaţia oraşului; 80% din locuitori au o legătură strânsă cu clădirile lor şi doresc să locuiască în

continuare acolo; 80% din gospodării sunt foarte interesate de o reabilitare a clădirii lor, atâta timp cât este

posibilă obţinerea unui sprijin financiar din partea autorităţilor; în medie, într-o casă se află 13,6 gospodării; 2,8 persoane locuiesc în medie într-o gospodărie; 70% din locuitori locuiesc în locuinţă proprietate personală ; 66% din proprietari sunt organizaţi în asociaţii de proprietari; > 70% din gospodării dispun de un venit lunar de maxim 250 EUR, 50% a locuitorilor

cartierului nu dispun de un venit propriu (copii, bătrâni, şomeri).

18

Sinteza rezultatelor privind starea tehnică a construcţiilor în cartierelor examinate

< 10% din construcţiile istorice sunt reabilitate sau reabilitate parţial; mai mult de 50% din clădirile reabilitate prezintă deficiente de construcţie sau amenajare;

> 50% din clădirile istorice sunt degradate sau în stare avansată de degradare; > 66% din toate faţadele clădirilor sunt degradate sau în stare avansată de degradare; > 33% din acoperişuri sunt degradate sau în stare avansată de degradare; 85% din totalitatea construcţiilor prezintă igrasie medie sau severă; 80% din suprafaţa utilă a clădirilor este utilizată ca spaţiu destinat locuinţelor.

În completarea studiului socio-economic, în luna iulie 2006 a fost făcută inventarierea stării fondului construit din zonele istorice prioritare. Cu acest prilej, pe lângă starea exterioară a clădirii, a fost observată în special utilizarea de materiale necorespunzătoare (ex. PVC) şi existenţa unor elemente nepotrivite (ex. instalaţii satelit, reclame supradimensionate etc). Analiza situaţiei existente relevă necesarul de intervenţie şi constituie baza pentru reglementări ulterioare, urmată de evaluarea rezultatelor obţinute şi a impactului în zonele istorice prioritare (monitorizare). Zona istorică prioritară Cetate – dezvoltarea turismului – consolidarea economiei Zona istorică prioritară Cetate cuprinde centrul istoric al oraşului Timişoara. Monumente istorice de excepţie, biserici impozante şi o ofertă culturală variată caracterizează cartierul în care promovarea turismului va fi o sarcină importantă, odată cu reabilitarea clădirilor istorice. Piaţa 700 situată în imediata apropiere, oferă mărfuri eterogene, asigurând totodată aprovizionare locuitorilor cartierului cu legume proaspete. În acest context se impune păstrarea funcţiunii locative pentru populaţia rezidentă din Cetate, în special în condiţiile exploziei preţurilor la chirii în centrul oraşului, chirii care pot fi suportate mai uşor de către oamenii de afaceri cu putere financiară mare. DOMENIUL DE ACŢIUNE „CALITATEA SPAŢIULUI URBAN” Conservarea patrimoniului cultural arhitectural Centrul oraşului Timişoara se caracterizează prin construcţii civile istorice de mari dimensiuni. Cea mai mare parte a clădirilor sunt deteriorate. Influenţa investitorilor vest-europeni este însă vizibilă, iar pe viitor sunt aşteptate activităţi de construcţie şi reabilitare sporite din partea acestora. Aceste activităţi se vor concretiza, probabil, în lucrări de reabilitare ale spaţiilor interioare şi, din păcate, doar în mică măsură în lucrări de reabilitare ale faţadelor. Cu ajutorul ofertei de consiliere gratuite a CRUT pentru proprietari, se vor executa lucrări de reabilitare prudentă corecte şi, în acest fel, potenţialul de conservare a patrimoniului cultural arhitectural local de va creşte. Spaţiu public În Centrul oraşului există în momentul de faţă mai multe pieţe amenajate (de exemplu Piaţa Victoriei), percepute pozitiv de populaţie şi turişti. Potenţialul de dezvoltare însă nu este nici pe departe epuizat, deoarece există o multitudine de pieţe şi spaţii publice neamenajate sau greşit utilizate (de exemplu trecerea dintre strada Alba Iulia şi Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, etc). Printr-un proces de refuncţionare, multe din spaţiile publice din centru oraşului pot să-şi sporească atractivitatea. Parcurile publice şi zonele verzi acoperă o suprafaţă destul de mare în centrul oraşului. Necesitatea de intervenţie se referă în special la dotările cu mobilier urban şi amenajarea spaţiilor de joacă şi agrement. Amenajarea Canalului Bega poate avea în viitor un rol în dezvoltarea zonei prioritare Cetate. Măsuri legate de îmbunătăţirea mediului înconjurător, amenajarea spaţiilor verzi pentru

19

petrecerea timpului liber, gastronomie şi turism de-a lungul Canalului Bega în proximitatea zonei istorice prioritare Cetate, vor avea efecte pozitive asupra acesteia. Străzile şi drumurile reprezintă un alt important domeniu de acţiune. Momentan, nivelul circulaţiei este ridicat şi accesibilitatea pietonilor este redusă (de exemplu Strada Vasile Alecsandri). Cu ajutorul unui concept integrat de circulaţie pentru centrul oraşului, care are în vedere decongestionarea zonei centrale, situaţia dată ar putea fi îmbunătăţită simţitor, întreaga zonă putând deveni mult mai atractivă, în special pentru pietoni. Circulaţie / Infrastructura tehnică Circulaţia s-a dezvoltat exponenţial în ultimii ani şi îmbracă forme care, în special în Cetate, afectează negativ calitatea spaţiilor publice (de exemplu Zona Piaţa Unirii). Este absolut necesară, aplicarea imediată de măsuri de decongestionare, precum şi de creştere a atractivităţii şi de dezvoltarea a ofertei de transport în comun, pentru a evita blocarea circulaţiei. Pe lângă reorganizarea circulaţiei, traficul staţionar constituie o problemă importantă. Utilizarea defectuoasă a multor pieţe şi spaţii publice este cauzată de presiunea deosebită exercitată de traficul staţionar în centrul oraşului (de exemplu zona de intrare la Muzeul Banatului). Un concept corect de circulaţie trebuie să includă soluţii de parcare viabile, luând în considerare sursa şi destinaţia circulaţiei, precum şi necesarul real în acest sens. În ultimii ani au fost derulate lucrări radicale de reparaţii şi modernizare a străzilor, respectiv a infrastructurii de transport (linii de tramvai). Mai există, însă, necesitate de intervenţie în toate domeniile infrastructurii tehnice. Noi măsuri de modernizare şi reparaţii vor fi pregătite şi aplicate în concordanţă cu nevoile de reparare a străzilor. DOMENIUL DE ACŢIUNE „ECONOMIE” Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor O atenţie deosebită este acordată dezvoltării turismului. Este necesară dezvoltarea unei strategii de promovare a turismului şi a unei strategii de marketing a municipiului. Pe lângă o bună strategie de piaţă, extinderea ofertelor turistice (biciclete de oraş, tururi ale oraşului sau tururi ale cartierelor, închiriere de bărci, organizarea de evenimente etc.) reprezintă un potenţial important pentru dezvoltarea zonei Cetate şi pentru creşterea puterii ei economice. Având în vedere dinamica economiei locale şi relaţiile economice existente, pe lângă promovarea turismului este oportună punerea în valoare a poziţiei Timişoarei ca important centru economic şi de congrese. În ceea ce priveşte ofertele comerciale şi de prestări servicii, situaţia momentană este echilibrată. Pentru menţinerea potenţialului concurenţial în raport cu alte zone, sunt prevăzute măsuri vizând diversificarea ofertei de mărfuri şi servicii, inclusiv oferta gastronomică, menţinerea chiriilor la un nivel suportabil, precum şi sprijinirea întreprinzătorilor mici şi mijlocii, o mai bună organizare a micilor comercianţi. Măsuri de calificare, training şi instruire Sprijinirea afacerilor mici şi mijlocii include şi oferte de calificare şi instruire pentru comercianţi şi mici întreprinzători. Cu ajutorul unor oferte de training diferenţiate pot fi depăşite deficienţele care împiedică derularea cu succes a micilor afaceri, cele care conferă dinamism şi flexibilitate economiei locale şi care asigură dezvoltarea economică durabilă a zonei centrale a oraşului Timişoara. DOMENIUL DE ACŢIUNE „CULTURĂ, TURISM ŞI SOCIAL” Turismul şi cultura Zona prioritară Cetate are o ofertă culturală atractivă prezentată de principalele instituţii de cultură: operă, cele trei teatre (român, german, maghiara), filarmonica, cinematografe, galerii de artă şi săli de expoziţii. Spectacole în aer liber, concerte, festivaluri precum şi programele culturale organizate în cluburi şi discoteci oferă posibilităţi numeroase pentru tineri. Măsurile

20

prevăzute în cadrul acestui domeniu de acţiune au ca obiectiv este păstrarea şi extinderea ofertelor existente pentru atragerea unui număr cât mai mare de turişti. Social şi învăţământ În domeniul social un obiectiv important este menţinerea locuitorilor rezidenţi în zona prioritară. În acest sens sunt necesare intervenţii pentru îmbunătăţirea ofertei de consiliere şi asistenţă socială , care este susţinută în momentul de faţă în mare parte de ONG-uri şi asociaţii private. Cu peste 50.000 de studenţi, Timişoara se bucură de o bună reputaţie printre centrele universitare din România, fiind centru universitar de excelenţă. Acest avantaj trebuie păstrat şi dezvoltat. O extindere a paletei de oferte ar trebui să includă educaţia şi consilierea, în vederea îmbunătăţirii continue a nivelului de instruire a tuturor grupelor de populaţie.

Obiective de dezvoltare sintetizate / domenii cheie de intervenţie în zona istorică prioritară Cetate

Dezvoltarea turismului; Reducerea traficului şi realizarea conceptului privind organizarea parcărilor; Punerea în valoare şi dezvoltarea spaţiilor publice; Amplificarea funcţiei de centru economic şi de congrese; Creşterea capacităţii concurenţiale a zonei centrale în comparaţie cu marginea oraşului

şi investiţiile tip „Green Field“; Menţinerea funcţiei locative în imobilele din centru.

Zona prioritară Iosefin – păstrarea monumentelor istorice – îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de locuit Cartierul Iosefin reprezintă limita de sud-vest a centrului oraşului şi este legat de cartierul Cetate prin două poduri. În special în zonele situate de-a lungul canalului Bega există posibilitatea de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit. Două artere comerciale importante şi o piaţă agroalimentară mare asigură aprovizionarea locală imediată. Păstrarea clădirilor şi/sau ansamblurilor de clădiri cu valoare arhitecturală mare, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, precum şi multiplicarea ofertelor de servicii sociale, reprezintă sarcini de bază în această zonă istorică prioritară. În acest sens trebuie acordată o atenţie deosebită ofertelor de educaţie şi consiliere deja existente. Având în vedere că cea mai mare parte a locuitorilor actuali dispun de mijloace financiare reduse, insuficiente pentru reabilitarea clădirilor în care locuiesc, o sarcină importantă este prevenirea mutării în masă a populaţiei rezidente şi ocuparea spaţiilor de către investitori naţionali şi internaţionali, care dispun de o putere financiară semnificativă. DOMENIUL DE ACŢIUNE „CALITATEA SPAŢIULUI URBAN” Conservarea patrimoniului cultural arhitectural Cartierul Iosefin este caracterizat de ansambluri de clădiri înşiruite. O perioadă lungă fără măsuri de reabilitare a acestor clădiri este motivul pentru care cele mai multe sunt deteriorate. Ocuparea completă a spaţiilor de locuit se datorează pe de o parte procentului mare de locatari proprietari de locuinţe, numărului redus de spaţiilor de locuit disponibile şi pe de altă parte aprecierii pozitive a zone. La fel de mare este şi interesul privind reabilitarea clădirilor, fapt ce constituie o adevărată provocare, având în vedere veniturile reduse ale fiecărei gospodării. Unii proprietari de case şi locuinţe au investit deja în anii trecuţi în conservarea proprietăţilor lor, dar din păcate doar în puţine cazuri măsurile de reabilitare au fost conforme cu normele specifice referitoare la reabilitarea clădirilor istorice/monumente. Pentru a elimina acest fenomen este necesară identificarea clădirilor izolate potrivite pentru realizarea de măsuri demonstrative. Printr-o reabilitare exemplară şi în conformitate cu legislaţia privitoare la monumente a diverselor obiective, este de preferat evitarea utilizării materialelor necorespunzătoare precum PVC sau aluminiu la repararea faţadelor şi a tâmplăriei.

21

Ca şi în cazul cartierului Cetate, o ofertă de consultanţă gratuită adresată proprietarilor de imobile, respectiv locuinţe, va contribui la sensibilizarea locatarilor pentru păstrarea patrimoniului cultural şi va veni în sprijinul procesului de reabilitare prudentă a clădirilor istorice. O atenţie deosebită, în cazul Cartierului Iosefin se va acorda păstrării curţilor interioare private, şi deschiderii acestora spre spaţiul public. Spaţiul public Cartierul prezintă o succesiune de pieţe care au fost parţial recent amenajate. Potenţialul acestora nu a fost epuizat, însă, nici pe departe. De exemplu, zona din apropierea bisericii ortodoxe, Piaţa Mocioni, apare ca un amalgam dezorganizat care, în urma unei amenajări corespunzătoare, ar putea câştiga foarte mult în atractivitate, putând atrage în viitor investiţii private în reabilitarea clădirilor. Zone verzi ale oraşului Timişoara cu cel mai mare potenţial se află de-a lungul canalului Bega, care apare ca o bandă albastru-verde ce delimitează cartierul în partea sa nordică. Momentan, o mare parte a acestui spaţiu verde este ocupat cu terenuri de sport neutilizate, fiind neaccesibil publicului. Revitalizarea şi punerea în valoare a acestei zone constituie principalul domeniu de intervenţie în vederea creşterii porţiunilor de spaţiu verde. Acest spaţiu este de mare interes pentru asociaţiile locale, care sunt interesate de folosirea şi întreţinerea acestor zone verzi. Starea generală a străzilor şi a drumurilor existente în cartier este în mare parte mulţumitoare. Străzile riverane au arbori plantaţi pe margini şi în acest sens este nevoie doar de mici intervenţii de întreţinere. Arterele principale din cartier au fost complet refăcute în ultimii ani. Din păcate însă, aceste intervenţii nu a fost suficiente pentru îmbunătăţirea calităţii zonei . Circulaţie / Infrastructura tehnică Circulaţia se intensifică în mod semnificativ şi în zonele locuite, impunându-se astfel identificarea de noi soluţii în acest sens. O mare parte din străzile laterale existente sunt amenajate cu pomi şi mici grădini frontale. În aceste cazuri intervenţia necesară este numai punctuală. În ceea ce priveşte traficul staţionar, se impune, pe termen mediu, elaborarea unor soluţii viabile, fără afectarea spaţiilor verzi din curţile interioare. Arterele principale, inclusiv liniile de tramvai, au fost modernizate de curând. Organizarea zonei a contribuit doar în mod limitat la valorificarea dorită a spaţiului, datorită împărţirii funcţionale nediferenţiate pe tipuri de trafic. Această zonă necesită intervenţie pentru corectarea erorilor de planificare a zonei, precum spre exemplu locurile perpendiculare de parcare prea scurte. Nu este pe deplin clarificată nici utilizarea şi amplasarea autogării. Din cauza slabelor legături la zonele circulate, amplasamentul actual este foarte nepotrivit. Posibilitatea de mutare a acesteia intr-o perioadă medie de timp, combinată cu mutarea pieţei aflate şi în imediata sa apropiere şi reamenajarea străzii Văcărescu trebuie avute în vedere ca măsuri de regenerare urbană necesare. În ceea ce priveşte investiţiile planificate ale diverşilor furnizori de infrastructură tehnică, nu există informaţii detaliate până în momentul de faţă. O dată cu modernizarea tramvaielor a fost reînnoită majoritatea infrastructurii tehnice specifice. Alte măsuri vor fi luate în raport cu măsurile suplimentare de reparare a străzilor în Iosefin. DOMENIUL DE ACŢIUNE „ECONOMIE” Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor Iosefin este o zonă de locuinţe clasică. Aprovizionarea acestui cartier se face prin cele două artere comerciale principale Regele Carol I şi Bulevardul 16 Decembrie 1989. Existenţa unor spaţii comerciale abandonate demonstrează necesitatea de intervenţie. Obiectivul principal este sprijinirea dezvoltării afacerilor mici şi mijlocii existente, dar şi impulsionarea start up –urilor, în vederea asigurării aprovizionării zonale. Piaţa agroalimentară din Iosefin este un alt centru comercial important din acest cartier. Pe lângă legume şi fructe se comercializează şi flori, obiecte casnice, textile, diverse produse culinare, băuturi, etc. În momentul de faţă, piaţa este un amalgam dezorganizat cu deficienţe funcţionale şi viziuale. Cu ajutorul unei reorganizări spaţiale se va putea remedia această situaţie, iar acest spaţiu public va fi pus în valoare.

22

Măsuri de calificare, training şi instruire Pe lângă sprijinul financiar, o importanţă deosebită o are calificarea şi instruirea continuă a întreprinzătorilor independenţi mici şi mijlocii în vederea creşterii spiritului antreprenorial şi al asigurării unei oferte cât mai diversificate. DOMENIUL DE ACŢIUNE „CULTURĂ, TURISM ŞI SOCIAL” Turismul şi cultura Cartierul are a ofertă culturală proprie (casa municipală de cultură, cinematografe, teatrul de păpuşi, cluburi) dar are acces facil şi la oferta culturală din zona Cetate datorită apropierii spaţiale de aceasta şi de structurile omogene de utilizatori ai acestei oferte. Impulsurile sunt declanşate de campusurile universitare din apropiere, concentrate în cartierul Elisabetin şi care oferă un program de activităţi pentru tineret, deschis şi variat. Prin amenajarea malului Canalului Bega şi prin consolidarea arterei comerciale principale, cartierul se va dezvolta ca o extensie/completare a zonei centrale a oraşului. Dezvoltarea turismului ocupă doar un rol secundar. Potenţialul turistic al acestei zone poate fi valorizat prin amenajarea malurilor Canalului Bega, şi/sau prin în organizarea unor tururi istorice. Domeniul social, învăţământ, sport şi agrement În ceea ce priveşte asistenţa socială, există un necesar concret de intervenţie, în special pentru combaterea sărăciei, îmbunătăţirea ofertei de educaţie şi de consiliere. Mulţi dintre locuitorii vârstnici au nevoie de sprijin pentru a-şi păstra un nivel de trai decent. În acest sens abundă solicitările. Proiectele iniţiale ale ONG-ului „1989“ sunt foarte solicitate şi nu pot să acopere necesităţile. Această caracteristică se răsfrânge şi asupra ofertelor de asistenţă socială şi consiliere, unde necesitatea de intervenţie este urgentă, mai ales în ceea ce priveşte problematica copiilor străzii şi a persoanelor fără locuinţă. Un alt domeniu de intervenţie este acela al educaţiei copiilor, dar şi a adulţilor. Asigurarea unei oferte şcolare suficiente este la fel de importantă ca şi dezvoltarea de cursuri de calificare/recalificare pentru adulţi, în vederea obţinerii ulterioare de locuri de muncă. Pe malul Canalului Bega situat în zona Iosefin existe în prezent terenuri de sport şi zone de agrement nefolosite, cu accesibilitate limitată. În contrapartidă există un deficit accentuat de spaţii verzi publice şi zone de agrement, astfel încât revitalizarea acestor spaţii are o importanţă deosebită pentru întregul cartier.

Obiective de dezvoltare sintetizate / domenii cheie de intervenţie în zona istorică prioritară Iosefin

Conservarea patrimoniului cultural arhitectural; Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor; Deschiderea accesului spre Canalul Bega; Punerea în valoare a spaţiului public; Îmbunătăţirea aprovizionării cartierului.

Zona prioritară Fabric – promovarea stabilităţii sociale – păstrarea identităţii Cartierul Fabric se află la est de centrul oraşului şi este delimitat de acesta prin Canalul Bega. După cum sugerează şi numele lui, este vorba de un vechi cartier industrial. Accesul în cartier este asigurat prin două artere principale, cartierul prezintă o succesiune interesantă de pieţe publice, care au fost parţial reabilitate până în prezent. Totuşi, şi în această zonă necesarul investiţional în vederea conservării obiectivelor istorice este enorm, momentan gradul de

23

deteriorare al clădirilor fiind foarte ridicat. Diferenţa faţă de cartierele prezentate anterior este aceea că în acest cartier abundă problemele sociale, care îşi au rădăcina în structura grupelor de populaţie (majoritar foarte săracă). Îmbunătăţirea situaţiei sociale combinată cu reabilitarea clădirilor reprezintă obiectivul central pentru această zonă. Un rol important îl joacă o mică zonă de locuinţe la sud de Fabrica de Bere, ce necesită măsuri re restructurare urbană. Întreaga zonă este în regres care nu priveşte numai clădirile istorice, ci în special infrastructura tehnică, calitatea străzilor, sărăcia fiind evidentă. Având în vedere complexitatea acestei probleme, se impune elaborarea unei modalităţi speciale de abordare. DOMENIUL DE ACŢIUNE „CALITATEA SPAŢIULUI URBAN” Conservarea patrimoniului cultural arhitectural Clădirile istorice existente în cartierul Fabric se caracterizează prin eterogenitate. În zona pieţelor mari şi de-a lungul arterelor principale Ştefan cel Mare şi Strada Dacilor, predomină clădirile istorice cu mai multe nivele, în timp ce străzile laterale au clădiri modeste, cu număr mic de nivele. Tipicul zonei este potrivit pentru locuinţe de familie transmise din generaţie în generaţie. Stilul de construcţie are avantajul că, datorită suprafeţei reduse, clădirile conţin un număr redus de apartamente şi deci puţini proprietari. Pe de altă parte, o mare parte a acestor clădiri sunt foarte degradate, printre altele şi din cauza calităţii construcţiilor iniţiale (este vorba de un vechi cartier de muncitori). Prin urmare, în unele cazuri nu va putea fi evitată demolarea. Pe lângă starea clădirilor, o provocare deosebită o prezintă cadrul socio-economic. În Fabric locuiesc în cea mai mare parte familii nevoiaşe cu venituri sub medie, care dispun de mijloace financiare limitate pentru recondiţionarea locuinţelor lor. Există însă disponibilitatea de participare individuală la efectuarea lucrărilor. Întrucât lucrările de reparaţii curente s-au făcut utilizând materiale de construcţii neadecvate pentru clădirile istorice, este necesară în primul rând o sensibilizare a populaţiei prin măsuri de informare şi consiliere activă, urmate apoi de acţiuni demonstrative de reabilitare prudentă, în special în zona pieţelor importante. Spaţiul public Cartierul istoric prioritar Fabric se caracterizează prin două pieţe publice centrale - Traian şi Romanilor, care pot constitui un potenţial considerabil de dezvoltare pentru întreaga zonă. Ambele pieţe au fost recent modernizate. Totuşi, Piaţa Traian prezintă în continuare deficienţe funcţionale şi de structură, care necesită o intervenţie pe termen mediu. Piaţa Romanilor prezintă, în special în zona bisericii, un potenţial semnificativ de dezvoltare în timp ce zona frontală a acesteia a fost recent restructurată sub forma unei pieţe. Pe lângă acestea, cartierul prezintă şi alte spaţii publice (Piaţa Rareş, Piaţa A. Vlaicu, Piaţa Sterca-Sulutiu), care până în prezent nu au fost amenajate, dar care dispun de un potenţial ridicat de valorificare a spaţiului public. Zona protejată a Parcului Poporului reprezintă intrarea de vest a cartierului şi asigură spaţiul verde public necesar acestei zone. De-a lungul Canalului Bega se întinde, ca şi în celelalte zone istorice prioritare, un areal cu potenţial deosebit pentru dezvoltarea unei zone de mal atractive, cu oferte sportive, de agrement şi recreere. Starea drumurilor şi străzilor este eterogenă. În general există foarte puţine zone verzi amenajate. În consecinţă, calitatea spaţiului public lasă de dorit. În special starea dezolantă a spaţiilor verzi în această zonă extrem de săracă ar trebui urgent remediată, printre altele şi ca protecţie ecologică în condiţiile intensificării circulaţiei. Circulaţie / Infrastructură tehnică În ceea ce priveşte circulaţia motorizată, cartierul prezintă probleme în creştere. O mare parte a străzilor laterale necesită amenajare şi modernizare. În acest sens, pe lângă îmbunătăţirea circulaţiei vehiculare, este necesară intervenţia pentru facilitarea circulaţiei nemotorizate (pietoni, biciclişti). Pentru organizarea traficului staţionar sunt disponibile mai multe locuri în vederea construirii unor parcări organizate. În baza unui plan general trebuie evidenţiat în primul rând necesarul de intervenţie, acesta urmând să fie integrat într-un plan de acţiune. Un punct de intervenţie foarte

24

important al acestei zone este organizarea zonei Fabricii de Bere, caracterizată printr-un amalgam difuz de construcţii vechi, cu necesar de intervenţie. Şi în privinţa infrastructurii tehnice se evidenţiază necesitatea intervenţiei. Trebuie realizată cât mai repede reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare, în corelare cu măsurile vizând reorganizarea şi modernizarea străzilor. DOMENIUL DE ACŢIUNE „ECONOMIE” Dezvoltarea străzilor comerciale / Promovarea IMM-urilor În ceea ce priveşte centrele economice, cartierul prezintă o imagine eterogenă. O mare parte a fabricilor de altă dată mai funcţionează. Cel mai important angajator din zonă este Fabrica de Bere Timişoreana. Alţi agenţi comerciali importanţi sunt Piaţa Badea Cârţan şi uzina electrică. Aprovizionarea locală a cartierului se desfăşoară momentan în zona arterelor principale de circulaţie: Strada Dacilor şi strada 3 August 1919, precum şi prin intermediul pieţelor agroalimentare. Numeroasele spaţii comerciale abandonate şi, ca urmare lipsa lucrărilor de întreţinere a parterelor construcţiilor au determinat deja deteriorarea parţială a acestora. În acest sens apare aici necesitatea de intervenţie imediată în sensul revitalizării micilor afaceri în vederea împiedicării deteriorării complete. Deschiderea unui centru comercial de tip Mall în locul vechiului abator va ridica probleme serioase micilor comercianţi şi întreprinzători independenţi. Măsuri de calificare, training şi instruire Măsurile privind calificarea/recalificarea micilor întreprinzători independenţi, vizând dezvoltarea spiritului antreprenorial joacă un rol important şi în Fabric, în special în vederea dezvoltării străzilor comerciale şi a facilitării aprovizionării zonale. DOMENIUL DE ACŢIUNE „CULTURĂ, TURISM ŞI SOCIAL” Turismul şi cultura Cartierul nu prezintă în momentul de faţă o ofertă culturală publică semnificativă. O excepţie este reprezentată de Fabrica de Bere, a cărei localizare şi ofertă de agrement se bucură de un succes deosebit. Prin redeschiderea circulaţiei pietonale de-a lungul Canalului Bega şi amenajarea malurilor se poate spori oferta de agrement a cartierului. Prin organizarea unor evenimente culturale în cartier (ex. zilele Cartierului Fabric) atractivitatea acestuia pentru locuitării săi va spori. Sub aspect turistic, cartierul Fabric nu prezintă puncte de atracţie deosebite cu excepţia unor clădiri individuale şi a unor biserici marcante. Revitalizarea pieţelor publice ca zone comerciale, precum şi sporirea ofertei de agrement (prin punerea în valoare a malurilor Canalului Bega) poate exercita pe viitor o influenţă pozitivă, fiind o invitaţie interesantă pentru vizitatorii oraşului la un tur al cartierului istoric, cu specificul său aparte. Domeniul social, învăţământ, sport şi agrement În ceea ce priveşte asistenţa socială, necesarul de intervenţie se concentrează în special pe măsuri vizând combaterea sărăciei şi consilierea. Un alt domeniu de intervenţie este reprezentat de instruirea copiilor şi a adulţilor. Asigurarea unei oferte de educaţie suficiente precum şi asigurarea accesului la educaţie a tuturor copiilor este la fel de importantă ca şi dezvoltarea de cursuri de instruire/calificare/recalificare pentru adulţi în vederea obţinerii ulterioare de locuri de muncă.

Obiective de dezvoltare sintetizate / domenii cheie de intervenţie în zona istorică prioritară Fabric

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor; Crearea echilibrului social; Conservarea diversităţii şi a individualităţii;

25

Deschiderea accesului spre Canalul Bega; Punerea în valoare a spaţiilor publice.

26

D Program de acţiune şi măsuri Privire de ansamblu asupra măsurilor Următoarea privire de ansamblu cuprinde ideile şi propunerile de proiect, care au fost formulate de reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara şi de principalii actori locali (asociaţii/organizaţii, instituţii, biserici şi consilii de cartier). În baza criteriilor de eligibilitate definite şi având în vedere obiectivele cheie ale conceptului de reabilitare prudentă în Timişoara, precum şi direcţiile generale ale Uniunii Europene, a avut loc o primă verificare a ideilor colectate. Peste 90% din propunerile de proiect au îndeplinit criteriile de eligibilitate. Astfel, acestea rămân în baza de date, devenind componente ale conceptului integrat de măsuri al Municipiului Timişoara. Măsurile corespunzătoare fiecărei zone istorice prioritare, sunt în puncte cheie de intervenţie. S-a făcut prioritizarea acestora pe baza criteriilor speciale şi au fost identificate mijloacele financiare disponibile în vederea implementării măsurilor stabilite. Prioritate mare o au măsurile de conservare a imobilelor din patrimoniului cultural arhitectural. Nu se poate face o ierarhizare a clădirilor, datorită structurii eterogene a locatarilor si a intenţiilor diferite ale acestora. De aceea este important ca, în cadrul conceptului integrat de măsuri, să fie marcate cu prioritate ansamblurile semnificative de clădiri. Pentru a asigura o bună demarare a proiectului, se recomandă ca pe lângă măsurile asiguratorii de conservare a patrimoniului cultural arhitectural, să fie implementate şi măsuri vizând crearea identităţii fiecărui cartier / zonă istorică prioritară. Zonei prioritare Cetate i se atribuie un rol important în promovarea turismului. Elaborarea unui concept de circulaţie integrat, elaborarea unor proiecte în domeniul circulaţiei vehiculare, pietonale şi al transportului în comun, precum şi organizarea traficului staţionar sunt teme de interes major pentru atingerea obiectivelor de proiect „Punerea în valoare a spaţiilor publice” şi „Dezvoltarea zonei pentru pietoni” O altă sarcină importantă este elaborarea unei strategii unitare de turism în vederea creşterii numărului de vizitatori ai oraşului Timişoara - componentă importantă pentru realizarea obiectivului de creştere economică durabilă. Pentru a îmbunătăţi calitatea condiţiilor de locuit în Iosefin, un obiectiv important îl constituie revitalizarea şi punerea în valoare a spaţiilor verzi publice situate pe malul Canalului Bega şi având impact asupra zonele adiacente. Caracterul şi calitatea zonei de locuit, cu străzi mărginite de aliniamente cu arbori şi cu grădini frontale amenajate trebuie păstrată şi protejată. Integrarea culturală şi socială este obiectivul central de intervenţie în Fabric. În acest sens trebuie avută în vedere componenţa multiculturală a cartierului. Printr-o combinare inteligentă a măsurilor vizând reabilitarea clădirilor şi a celor vizând înfiinţarea de servicii cu caracter social, completată de punerea în valoare a spaţiilor publice, se creează condiţiile necesare pentru atenuarea diferenţelor sociale. Pentru cele trei zone istorice prioritare, Cetate, Iosefin şi Fabric precum şi pentru zona de intervenţie extinsă, pe baza obiectivelor majore de intervenţie şi a măsurilor propuse pentru atingerea acestor obiective au fost întocmite listele de proiecte pe fiecare zonă în parte. Implementarea acestora va avea ca rezultat realizarea obiectivelor generale ale întregului proces de reabilitare urbană propus a se derula în următorii cinci ani. Actualizarea şi/sau mocificare, după caz, a prezentei strategii în concordanţă cu evoluţia factorilor externi trebuie să se desfăşoare continuu, în conform cu necesităţile specifice ale fiecărei zone istorice prioritare.

27

E Recomandări / Anexe Stabilirea zonelor prioritare şi a reglementărilor aferente În vederea asigurării unei implementări de calitate a conceptului integrat de măsuri sunt necesare instrumente complementare de acţiune şi coordonare în cadrul procesului de reabilitare. O bază legislativă importantă o constituie legislaţia PUZ CP (Plan de urbanism pentru zone construite protejate) adoptată în anul 2004. Până în prezent, această reglementare urbanistică nu a fost cu adevărat utilizată în România. O parte din bazele decizionale locale incomplete actualmente ar putea fi elaborate pe baza ajutorul acesteia. Următoarele recomandări, prezentate sintetic, identifică măsurile necesare pentru parcurgerea unui proces de reabilitare eficient.

Elaborarea direcţiilor generale pentru strategia de regenerare urbană a întregului oraş Direcţiile generale ale strategiei de regenerare urbană a oraşului sprijină obiectivele principale ale procesului de regenerare urbană din fiecare zonă istorică prioritară.

Elaborarea direcţiilor generale cu ajutorul Primăriei Municipiului Timişoara - bază legală după aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local.

Elaborarea de reglementări referitoare la amenajarea spaţiului public şi a clădirilor care

influenţează imaginea acestuia Această reglementare reprezintă o bază decizională locală suplimentară necesară în cazul efectuării de modificări semnificative în spaţiul public. În sensul unei reabilitări prudente, adecvate, a clădirilor istorice sunt astfel reglementate posibilităţile de intervenţie, în special în ceea ce priveşte faţadele, acoperişurile, uşile şi porţile, vitrinele, reclamele, instalaţiile tehnice şi curţile. Pe lângă elaborarea reglementării, o importanţă deosebită o are şi respectare acesteia şi controlul, care se impun a fi coordonate printr-un serviciu administrativ (de exemplu Direcţia Urbanism).

Elaborarea reglementării pentru zonele istorice prioritare - bază legală după aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local; stabilirea unei proceduri de control în vederea respectării reglementării, cu ajutorul Primăriei Municipiului Timişoara.

Elaborarea şi implementarea planurilor dezvoltare pentru fiecare zonă istorică prioritară,

cu obiective cheie, în concordanţă cu planul general de dezvoltare al Municipiului Timişoara

Planurile de dezvoltare pentru fiecare zonă transpun şi detaliază, direcţiile generale de dezvoltare ale întregului oraş, conform caracteristicilor specifice ale fiecărei zone istorice prioritare. În cadrul planului se evidenţiază măsurile necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile, precum şi fondurile necesare pentru implementarea acestora. Având ca bază legală un plan de dezvoltare se poate renunţa de cele mai multe ori la procedurile de avizare complicate şi care necesită mult timp. După o anumită perioadă de timp se impune actualizarea obiectivelor planurilor de dezvoltare, deoarece condiţiile cadru se modifică parţial, iar problemele noi trebuie prevenite şi/sau rezolvate în mod flexibil.

Elaborarea planurilor de dezvoltare pentru fiecare zonă istorică prioritară de către Primăria Municipiului Timişoara - bază legală după aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local.

28

Instruire şi controlul calităţii

Instruirea persoanelor fizice autorizate pentru realizarea lucrărilor de construcţii, a personalului firmelor de construcţii, a diriginţilor de şantier şi a colaboratorilor Primăriei Municipiului Timişoara este deosebit de importantă pentru procesul de regenerare urbană. Scopul central este definirea unui standard minim în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor de reabilitare prudentă şi organizarea de cursuri de calificare şi instruire pentru atingerea acestui standard. Efectuarea controalelor de calitate vor contribui la realizarea corectă a obiectivelor şi randamentului dorit.

Elaborarea de măsuri de instruire şi calificare specifice în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara, experţi în construcţii, cu firme de construcţie şi cu centre/agenţii de instruire/calificare.

Participare şi Asistenţă

Procesele de reabilitare se dezvoltă pe principiul flux/reflux, adică de „sus“, prin actul administrativ, şi de „jos“, prin participarea activă a diverşilor actori locali. Sub denumirea „Participare şi asistenţă“ sunt sintetizate aspecte precum consultanţa în construcţii, marketingul, consultanţa financiară, asistenţă socială, precum şi participarea cetăţenilor la proiect, atragerea fondurilor disponibile pentru realizarea măsurilor de mică anvergură. Crearea unei structuri participative pentru asigurarea dialogului, cu posibilităţi de influenţă reală a actorilor locali, este premisa succesului procesului de regenerare urbană.

Elaborarea structurii participative pentru informarea, sensibilizarea, atragerea şi activarea actorilor locali, ca măsură suplimentară a obligaţiilor legale ale municipalităţii de informare şi implicare a cetăţenilor.

Modificarea bazelor legale / modificarea procedurilor de autorizare

În vederea obţinerii efectelor dorite şi a controlului implementării, se impune adaptarea, respectiv utilizarea consecventă a legislaţiei disponibile. Aceasta vizează în special procedurile de autorizare în construcţie în cadrul zonelor istorice prioritare stabilite, putând fi astfel evitate rezultate nedorite.

Respectarea de către Primăria Municipiului Timişoara a legislaţiei naţionale din 2004 (PUZ CP) în cadrul zonelor istorice prioritare stabilite.

Crearea de facilităţi financiare pentru reabilitarea clădirilor istorice. Unii dintre actualii proprietari de clădiri nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru reabilitarea clădirilor proprii. Din acest motiv trebuie verificat, în ce măsură acordarea de sprijin financiar (de exemplu pentru repararea acoperişului şi a faţadei), respectiv crearea de facilităţi fiscale (scutirea/reducerea impozitului pentru clădirile reabilitate şi aflate în folosinţă proprie), vor putea stimula procesul de reabilitare. Din acest punct de vedere este necesară o abordare atentă a situaţiei, pentru a evita un proces masiv de îndepărtare a locuitorilor din zonele istorice de către investitorii străini, care dispun de o putere financiară semnificat mai mare.

Legislaţie naţională în vederea acordării de facilităţi financiare în zonele prioritare de intervenţie stabilite.

29

Abordarea clădirilor în curs de revendicare Solicitările de revendicare presupun de cele mai multe ori procese care pot să dureze ani de zile până la soluţionare. Din acest motiv trebuie identificată o modalitate de acţiune care să permită demararea investiţiilor pe durata procesului de revendicare şi care să permită, de asemenea, compensarea financiară între părţi în momentul clarificării situaţiei juridice.

Adoptarea unor reglementări privind abordarea clădirilor în curs de revendicare Delimitarea zonelor istorice prioritare presupune existenţa unei baze legislative complete, care să motiveze suportul financiar, autorizările/refuzul etc. Un alt aspect important este controlul respectării reale a intervenţiilor şi/sau materialelor permise şi a procedurilor corecte de reabilitare, precum şi implementarea consecventă a corecţiilor în cazul nerespectării reglementărilor de reabilitare în vigoare. În ceea ce priveşte următorii paşi ai elaborării strategiei de reabilitare se impune identificarea, elaborarea şi verificarea concretă a instrumentelor de acţiune. Indicatori de evaluare ai dezvoltării integrate a zonelor prioritare În vederea asigurării implementării măsurilor prevăzute în conceptul de reabilitare integrată a cartierelor istorice prioritare, au fost elaborate criterii diferenţiate corespunzătoare priorităţilor prevăzute în programele structurale finanţate de Uniunea Europeană. Ponderea este corelată cu importanţa criteriului pentru dezvoltarea zonei istorice prioritare. Având în vedere că, de regulă numărul de proiecte necesare depăşeşte limita mijloacelor financiare disponibile, pe baza acestor criterii poate fi realizată o evaluare şi o ierarhizare transparentă a proiectelor. Proiectele propuse în conceptul integrat de măsuri au fost supuse următoarelor criterii de evaluare şi au fost ierarhizate în ordinea rezultată în urma evaluării, după cum urmează:

Criteriu (Aport la scopul programului)

Evalu- are1

Pondere 2

Rezul- tat3 Explicaţie

1 Conservarea patrimoniului cultural istoric 3

2 Abordarea integrată a proiectului 3

Sc op

ur i g

lo ba

le

3 Efecte la nivel de cartier istoric (eficienţă publică, efecte vizibile) 3

4 Valorificarea economică teritorială 2

Ec on

om ie

5 Potenţial concurenţial / Promovarea calificării 2

C rit

er ii

af er

en te

o bi

ec tiv

el or

p rin

ci pa

le

Sp aţ

iu l

ur ba

n

6 Valorificarea spaţiului public / Infrastructura circulaţiei 2

30

7 Valorificarea oraşului (din punct de vedere funcţional,structural, al condiţiilor de locuit)

2

8 Dezvoltarea ofertei culturale şi turistice 2

C

ul tu

ră , T

ur is

m , D

om en

iu l

so ci

al

9 Îmbunătăţirea ofertelor de instruire, consiliere, consultanţă şi a ofertelor sociale

2

10 Participare 1

12 Durabilitate 1

Al te

c rit

er ii

13 Ecologie / Eficienţă energetică 1

Total sumă

Explicaţii : 1 Evaluarea se realizează după o scală cu trei nivele : înalt (2 puncte), mediu (1 punct), slab sau inexistent (0 puncte) 2 Ponderea exprimă importanţa criteriului. Criteriile principale reflectă scopurile prioritare ale direcţiilor generale

trasate de Uniunea Europeană în concordanţă cu punctele cheie de acţiune ale oraşului Timişoara. Ponderea a fost astfel concepută, încât domeniile de acţiune „Calitatea spaţiului urban“, „Economie“, „Cultură, turismul şi social“ să fie consideraţi ca fiind similari. În funcţie de obiectivele majore de intervenţie ale fiecărui cartier în parte pot fi luate în considerare adaptări în ceea ce priveşte ponderea. (De exemplu Turismul în Cetate) Ponderii domeniului „Scopuri globale” îi este atribuită valoarea 3. Celelalte criterii se referă la domeniile cheie de acţiune (ponderea 2) respectiv sunt general valabile (ponderea 1)

3 Rezultatul, obţinut prin înmulţirea evaluării cu ponderea este considerat ca indicator adecvat pentru evaluarea calitativă a acţiunii în vederea atingerii obiectivelor recomandate de Uniunea Europeană.

31

Standardizarea ideilor de proiect (Model fişa de proiect) Centralizarea tuturor propunerilor şi ideilor de proiect a fost realizată cu ajutorul unei fişe de proiect standardizate. Aceasta permite, în primul rând, o posibilitate de comparare mai bună a obiectivelor individuale, precum şi sintetizarea obiectivelor principale ale măsurilor într-un singur document. Formular Fişă de proiect

Intervenţie / titlu proiectului:

Adresă: Aspecte centrale: (mai multe răspunsuri posibile)

Spaţiu public

Clădiri istorice

Comerţ

Cultură / social

Stadiul actual al proiectului:

Proiect existent

Studiu de fezabilitate existent

Idei noi

Obiective principale:

(descriere scurtă, metodică, măsuri singulare, rezultate aşteptate)

Perioada planificată:

Estimare costuri: Fonduri existente / posibile: (ex. UE, gtz, sponsorizări, fonduri….)