keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 502/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente", Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara

20.11.2015

Hotararea Consiliului Local 502/20.11.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente", Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2015-013962/27.10.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 10/24.07.2014 , Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 20/10.09.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 58 din 14.09.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente", Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 473/3/01-2014, realizat de S.C. PRO-ARH S.R.L , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+2E, H max cornisa = 17.44 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004545 din 16.10.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 60 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 1.00, spaţii verzi si plantate - min 23.51 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58/14.09.2015, Culoar verde de protectie a canalului = minim 10 m, conform Avizului C.T.A.T.U. nr. 20/10.09.2015.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente", Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul studiat în suprafaţă totală de 96.035 mp, conform extraselor de carte funciara atasate, este inscris in: C.F. Nr. 437082 cu Nr. Cad. 437082 S = 64247 mp, teren intravilan, curti-constructii; C.F. Nr. 409906 cu Nr. Cad. Cc 328/1/1/2 S = 22406 mp, teren intravilan, curti-constructii; C.F. Nr. 420451 cu Nr. Cad. Cc330/1/1/2/1-Cc330/1/1/3/1/5 S = 9382 mp, teren intravilan, curti-constructii, proprietar fiind S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L..

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente", Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.;
- S.C. PRO-ARH S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 03-A_Plan_reglementari.pdf

W PRO ARH E
ZI W PRO ARH m

Atasament: 02-A_Plan_situatie_existenta.pdf

W PRO ARH E
ZI W PRO ARH m

Atasament: 01-A_Plan_de_incadrare.pdf

in planul de bază al municipiului a referinţă pentru lucrări în continuare scara 1: e NP) N = Verificator/Expert |Nume emnatura erinta Referat Expertiza Nr. / Data IE = ZR ZR sc Beneficiar: Nr. proiect: .-C. PRO-ARH S.R.L. S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L. Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171 Amplasament: Mun. Timisoara, Jud. Timiş e-mail: office(Opro-arh.ro Cal. Aradului DN 69 KM 6, Nr. 625 Stg 47313101-2014 MPROARH CF. nr. RO 13948134 Inreg.ORC. J 35/674/2001 peciticatie Nume emnatura : 1:10000 ELABORARE P.UZ.- EXTINDERE HALA DE Sef proiect |arh. Laura Tifan Gy PI PRODUCTIE/DEPOZITARE SI ANEXE AFERENTE

Atasament: 01-Ed_Plan_reglementari_edilitare_apa-canal.pdf

ZI W PRO ARH m

Atasament: REGULAMENT.pdf

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z. REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE

INTRODUCERE

Articolul 1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM Prezentul regulament face parte integranta din Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z.

Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente” pentru terenurile aflate in municipiul Timisoara, Cal. Aradului DN 69 KM 6, Nr. 625 Stg si identificate prin C.F. Nr. 437082 cu Nr. Cad. 437082 S = 64247 mp C.F. Nr. 409906 cu Nr. Cad. Cc 328/1/1/2 S= 22406 mp C.F. Nr. 420451 cu Nr. Cad. Cc330/1/1/2/1-Cc330/1/1/3/1/5 S=9382 mp Se va propune un C.F. Nou cu Nr. 439777 rezultat in urma alipirii parcelei cu C.F. Nr. 437082 cu Nr. Cad. 437082 si parcelei cu C.F. Nr. 409906 cu Nr. Cad. Cc 328/1/1/2.

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (RLU) al PUZ -ului este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat. Regulamentul cuprinde prevederile generale si apoi specifice pentru zona studiata in cadrul P.U.Z, grupate in capitole. Prevederile sunt redactate sub forma unor articole tratand subiecte distincte.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele zonei studiate.

Articolul 2. BAZA LEGALĂ La baza elaborării REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al PUZ stau în

principal: LEGEA NR. 350/2001, PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI

cu modificari ulterioare; H.G.R. NR. 525/1996, cu modificari ulterioare PENTRU APROBAREA

REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM (RGU). Si asemenea a fost consultat „Ghidul privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor

locale de urbanism”, (indicativ GM-007-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT Nr. 21/N/2000, precum şi „Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal” (indicativ GM-010-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT Nr.176/N/2000.

Deasemenea a fost luat ca reper H.C.J.Timiş nr. 115/2008 (incl. anexa) privind “Reglementări şi indicatori urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş”.

PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI CONSIDERAT

Articolul 3. Prezentul regulament se aplica terenului marcat in planul de reglementari, care face

parte integranta din acest regulament si este delimitat dupa cum urmeaza:

- la Nord – parcela cu nr. Cad. A330/1/1/1 teren arabil, fara constructii - la Sud - parcela, cu nr. Cad. A328/1/1/1/1 teren arabil, fara constructii si canal de desecare HCN 329/1 deviat - la Est – drum DN 69 si parcele cu nr. Cad. Cc330/1/1/2/2 - la Vest – canal desecare HCN 308 si parcela cu nr. Cad. A 287/1/2 teren arabil, fara constructii

"W PRO ARH S.C. PRO-ARNH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334; 0723/334171 e-mail: office(Qpro-arh.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z. Articolul 4.

Prevederile prezentului Regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General Timisoara existent, cat si in Planului Urbanistic General nou (“Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara“ aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013). Pentru zona cuprinsa in prezentul Plan Urbanistic Zonal nu au mai fost elaborate si aprobate conform Legii 50/91 alte regulamente de urbanism cu care prezentul regulament sa vina in contradictie.

II. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Articolul 5. UTR-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice

din PUZ si se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala, functiunea predominanta permitand stabilirea categoriilor de interventie.

Avand in vedere dimensiunea terenului reglementat si faptul ca prin regulamentul prezent se asigura o omogenitatea functionala si morfologica pentru toata zona reglementata se propune o singura unitate teritoriala de referinta, ce se contureaza prin strazile propuse si limitele existente:

Conform “ Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara“ aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013, cvartalul se incadreaza in Unitatea Teritoriala de Referinta UEi “Zonă de urbanizare – zona de activitati economice cu caracter industrial “, care nu va avea subzone functionale.

Articolul 6. BILANT TERITORIAL PROPUS

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

Suprafata aferenta circulatilor -carosabil, trotuare, parcari, platforme.

19466 20.27% 19207 20,00%

S aferenta zonei de servicii, productie si depozitare

25822 26,88% 52925 55,11%

S aferenta teren neamenajat

47517 49,49% 0 0.00%

S aferenta spatiului verde amenajat

3230 3,36% 23903 24,89%

TOTAL TEREN 96035 mp 100.00% 96035 mp 100%

III.UTILIZARE FUNCTIONALA si alte POSIBILITATI de UTILIZARE ale TERENURILOR

Articolul 7. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE:

FUNCTIUNEA DOMINANTA : Functiunea dominanta a zonei este cea de servicii, productie si depozitare, cu un

regim de inaltime ce se va incadra in limitele P - P+1E - P+2E max.

"W PRO ARH S.C. PRO-ARNH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334; 0723/334171 e-mail: office(Qpro-arh.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE :

Functiunile complementare admise zonei sunt : - Spatii verzi amenajate; - Accese carosabile, alei pietonale, piste ciclisti, parcaje;

-Retele si instalatii tehnica-edilitare si constructiile aferente.

Articolul 8. UTILIZARI PERMISE

− Cladiri cu activitati de servicii, productie si depozitare, cladiri administrative − Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei, intreprinderi mici, societati comerciale prestatoare de servicii cu caracter nepoluant − Antreprize, intreprinderi cu specific de productie, cu caracter nepoluant − Spatii verzi amenajate, accese carosabile, pietonale, parcaje, retele tehnico edilitare.

Articolul 9. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII Functiunile permise cu conditii in zona reglementata sunt: constructiile pentru echiparea cu instalatii ce se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator;

Articolul 10. INTERDICTII TEMPORARE Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z.

Articolul 11. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE Sunt interzise urmatoarele activitati:

-Constructii cu destinație de locuinte; -Ferme agro-zootehnice, abatoare; -Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale;

IV. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR SI A PARCELELOR

REGULI de AMPLASARE, RETRAGERI MINIME si CONFORMARE a CONSTRUCTIILOR:

Articolul 12. ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE Amplasarea construcţiilor se va face astfel încât se vor respecta normele de igiena in

vigoare.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR IN INTERIORUL PARCELEI Articolul 13. AMPLASAREA FAŢĂ DE DRUMURILE PUBLICE Accesul rutier se va realiza prin accesul existent in zona DN 69, km 6+400, partea stanga, autorizat de DRDP Timisoara cu autorizatia nr. 5791 din 17.02.2010. Nu se deschide un alt acces. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR IN INTERIORUL PARCELEI Articolul 14. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENTUL STRADAL Constructiile sunt retrase de la drumul DN 69 cu minim 121,50 m. Se va prelua zona de protectie a centurii si pozitionarea acesteia. Articolul 15. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI

"W PRO ARH S.C. PRO-ARNH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334; 0723/334171 e-mail: office(Qpro-arh.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z. Zona in care va fi posibila extinderea constructiilor, zona de implant reglementata prin planul urbanistic de fata va avea urmatoarele retrageri: In cazul halei de productie si cladirilor administrative:

- fata de limita de nord se vor respecta retrageri de min. 16,20 m; - fata de limita de sud-vest se vor respecta retrageri minime de 15,25m; - fata de limita de est se vor respecta retrageri minime de 19,70 m; - fata de limita de sud se va respecta retrageri minime de 15,54 m.

In cazul anexelor: - fata de limita de vest se vor respecta retrageri minime de 8,00 m; - fata de limita de sud se vor respecta retrageri minime de 8,00 m.

Articolul 16. Marginile exterioare ale fundatiilor nu vor depasi limitele de proprietate, iar apa

meteorica captata de invelitoarea cladirilor va fi drenata exclusiv pe teren propriu.

Articolul 17. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Distanta minim impusa intre cladirile amplasate pe aceeasi parcela este de 16,00 m

(intre hala de productie si anexe).

PROCENTUL de OCUPARE al TERENULUI, COEFICENTUL de UTILIZARE al TERENULUI

Articolul 18. Procentul de Ocupare al Terenului exprima limita maxima a suprafetei permisa sa fie

ocupata la sol cu constructii. Vor fi luate in calcul proiectia la sol a cladirilor si anexelor lor, fara suprafetele cailor de acces si stationare, respectiv terase.

In cazul prezentului regulamentse va respecta un P.O.T. maxim de 55,11% si un C.U.T. de maxim 1.

INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Articolul 19. Regimul de inaltime al constructiilor se va incadra in limitele P - P+1E - P+2E max. Inaltimea maxima la cornisa a constructiilor va fi de 17,44 m.

REGULI cu privire la ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII si DRUMURI

Articolul 20. ACCESE CAROSABILE Accesul rutier se va realiza prin accesul existent in zona DN 69, km 6+400, partea stanga, autorizat de DRDP Timisoara cu autorizatia nr. 5791 din 17.02.2010. Nu se deschide un alt acces.

Lucrarile de drumuri de incinta, platforme si suplimentarea parcajelor existente vor fi realizate conform Avizului Comisiei Circulatie nr. DT2014-000051 din 16.01.2014 cu plansa aferenta; Avizului de Principiu a Directiei Tehnice nr. 33 din 31.01.2014 si Avizul de Principiu al Directiei de Mediu nr. 33 din 21.01.2014 si sunt detaliate in proiectul nr. P1402 din 01.2014, intocmit de S.C DRUMPROIECT CONSULT S.R.L.

Traseul canalului HCN 329/1 a fost deviat pe limita sudica a proprietatii, devierea având A.C. Nr. 999 din 06.08.2014.

Accesul rutier va asigura caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile, de asemenea va fi situat si dimensionat astfel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre.

"W PRO ARH S.C. PRO-ARNH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334; 0723/334171 e-mail: office(Qpro-arh.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

Articolul 21. ACCESE PIETONALE Parcela va avea in mod obligatoriu un acces pietonal de cel putin 1 m latime.

Articolul 22. DRUMURI Drumurile prevazute in acest P.U.Z., permit satisfacerea regulilor minimale privind

asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie civila si salvare. La dimesionare se va tine cont de legislatia in vigoare, privind profilul stradal si de

categoria strazii.

PROPRIETATE PUBLICA

Articolul 23. Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public

sunt proprietatea publica a municipiului Timisoara. Retelele de alimentare cu energie electrica sunt proprietatea de stat/a societatilor de

furnizare de utilitati.

REGULI cu privere la ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

Articolul 24. Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de

racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, in sistem local, colectiv sau centralizat. Lipsa echiparii cu retele de apa si canalizare conduce la obligativitatea adoptarii unor solutii locale (puturi pentru alimentarea cu apa si fose septice pentru preluarea apelor uzate, etc.), cu caracter temporar pana la realizarea retelelor edilitare publice.

Articolul 25. ALIMENTAREA CU APA a) Situaţia existentă. În prezent parcela studiată are instalaţii de alimentare cu apă potabilă, și anume, un

foraj de adâncime cu H = 135 m şi Ø = 225 mm cu un debit de Q = 4,4 l/s, existent.

b) Situaţia propusă. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. va fi realizat printr-o

extindere a reţelei de alimentare cu apă existentă în incintă, și anume forajul de adâncime cu H = 135 m şi Ø = 225 mm cu un debit de Q = 4,4 l/s, existent în incintă.

Rezerva de apă de incendiu nu va suferi modificări deoarece, conform P118/2-2003 art. 622, la suprafaţa parcelei studiate, care are 96035 mp (deci mai mică de 150 ha), se consideră un singur incendiu simultan, ca şi în situaţia existentă, deci nu este necesară mărirea rezervei de apă. Debitul de apă necesar pentru hidranţii de incendiu interiori şi exteriori va fi același ca şi pentru clădirea existentă deoarece clădirea propusă reprezintă un compartiment de incendiu separat faţă de clădirea existentă, compartiment de incendiu similar celui existent (volum şi arie construită aproximativ egale).

Articolul 26. ASIGURAREA CANALIZARII a) Situaţia existentă. În prezent, pe parcela studiată există rețele de canalizare ape uzate menajere și

pluviale. b) Situaţia propusă. Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ

(canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

"W PRO ARH S.C. PRO-ARNH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334; 0723/334171 e-mail: office(Qpro-arh.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z. 1. Canalizarea apelor uzate menajere Apele uzate provenite de la obiectivul propus vor fi ape uzate de tip menajer de la

grupurile sanitare şi de la întreţinerea-curăţenia spaţiilor. Nu vor rezulta ape uzate din procesul tehnologic. Apa utilizată pentru răcirea maşinii de injecţie va fi circuit închis.

Apele uzate menajere de la extinderea propusă vor fi colectate prin extinderea sistemului de conducte de canalizare existent al incintei şi descărcate în reţeaua de canalizare a municipiului, prin intermediul racordului de canalizare existent.

Reţeaua de canalizare interioară (din incintă) va fi realizată din conducte de PVC-KG cu diametrul de 250 mm.

În incinta obiectivului este prevăzută o staţie de pompare ape uzate menajere, existentă.

2. Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale posibil impurificate rezultate de pe platforma betonată (parcări, căi de

acces) după trecerea prin trei decantoare – separatoare de produse petroliere tip ACO OLEOPASS NG – 20/160, împreună cu apele pluviale neimpurificate rezultate de pe suprafeţele construite vor fi preluate de reţeaua de canalizare ape pluviale de incintă şi dirijate spre un bazin de retenţie ape pluviale. Bazinul de retenţie va avea un volum de 923 m3 (L = 26 m; B = 24 m; H = 1,48 m). Din acest bazin, apele pluviale vor fi descărcate controlat, gravitaţional sau prin pompare în CS 12B (HCn 308).

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 865,97 m3.

Volumul de apă colectat anual este: Vanual = 60.502,05 m3 /an.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare.

Articolul 27. RETELE ELECTRICE, TELEFONIE Se utilizeaza brasamentele existente.

Articolul 28. ALIMENTAREA CU GAZE Nu este cazul.

Articolul 29. GESTIONAREA DESEURILOR Gestionarea deşeurilor nu se va modifica faţă de cea existentă la ora actuală, scopul

extinderii fiind acela de a mări spaţiile de producţie şi depozitare, respectiv spaţiile administrative actuale. Pentru evacuarea deşeurilor menajere şi tehnologice, societatea are încheiate contracte cu unităţi specializate în eliminarea deşeurilor. Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie se vor gestiona conform avizului eliberat de Primăria Municipiului Timișoara. ASPECTUL EXTERIOR al CONSTRUCTIILOR

Articolul 30. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu

contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Orice constructie noua sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie

armonios in zona. Constructiile noi trebuie – prin proportii si configuratia fatadei, cat si volumetric, sa se subordoneze caracterului general de zonei de servicii, productie si depozitare, si sa asigure prin inaltime, forma, si dimensiunile sale o continuitate in caracterul zonei.

"W PRO ARH S.C. PRO-ARNH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334; 0723/334171 e-mail: office(Qpro-arh.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

Articolul 31. Este interzisa folosirea la exterior a unor materiale fabricate pentru interior. Fatadele laterale si posterioare ale cladirii trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu

cele principale si in armonie cu acestea. Executia finisajelor si calitatea lor trebuie sa respecte normele calitative aflate in vigoare.

REGULI cu privire la AMPLASAREA de PARCAJE, SPATII VERZI si IMPREJMUIRE

Articolul 32. PARCAJE Se vor asigura numarul de parcari necesare fiecarei functiuni in interiorul parcelei

conform prevederilor din Regulamentul General de Urbanism si legislatiei in vigoare. Amplasarea parcajelor se va face cu asigurarea distantelor necesare securitatii in

caz de incendiu.

Articolul 33. SPATII VERZI Construcţiile trebuie să fie implantate în aşa fel încât să respecte plantaţiile valoroase

existente. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 24,89% din suprafaţa terenului ca spaţiu verde. Zona in lungul drumurilor, va fi valorificata ca spatiu verde si va fi agrementata cu plantatii adecvate sitului.

Se prevede o zona de minim 10,00 m de spatiu verde de protectie a canalului de desecare.

Articolul 34. IMPREJMUIRI Se recomanda imprejmuiri transparente, dublate eventual de imprejmuiri vegetale.

Este permisa autorizarea urmatoarelor tipuri de imprejmuiri: imprejmuiri transparente din grilaje metalice, plasa din sarma, cu stalpi metalici; inaltimea admisa a imprejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 2.00 m de la nivelul trotuarului, eventual cu soclu plin de 0.30-0.60 m si vor putea fi dublate de un gard viu.

Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca in cazul aspectului exterior al constructiei.

Intocmit : arh. Laura Tifan Gy

"W PRO ARH S.C. PRO-ARNH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334; 0723/334171 e-mail: office(Qpro-arh.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Atasament: MEMORIU_GENERAL.pdf

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

MEMORIU GENERAL

1.1.1.1. INTRODUCERE

DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea proiectului : ELABORARE P.U.Z. - EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE/DEPOZITARE SI ANEXE

AFERENTE

Beneficiar : S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.

Proiectant : S.C. PRO- ARH S.R.L.

Data : Decembrie 2014

Planul Urbanistic Zonal stabileste obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare ulterioara a unei zone apartinind in prezent intravilanului municipiului Timisoara. Zona pentru care urmeaza a fi elaborat Planul Urbanistic Zonal are Avizul de Oportunitate nr. 10 din 24.07.2014, fiind in proprietatea S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.

Documentatia include si un Regulament Local de Urbanism, cu prevederi concrete privind zonificarea functionala, distributia dotarilor, ariile construibile, organizarea circulatiei auto si pietonale, etc. Prevederile din acest regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara, atât cel existent cât și cel propus (“Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara“ aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013), care vor deveni odata cu aprobarea lor, acte de autoritate pentru administratia locala.

Documentatia include prevederi privind amplasamentul construcţiilor pe parcela, indicii de construibilitate, regimul de inaltime si organizarea suprafeţelor pe parcela, precum si propunerea unei ansamblu coerent pentru zona de implant studiata.

Parcelele pentru care urmeaza a fi elaborat Planul Urbanistic Zonal sunt identificate prin:

C.F. Nr. 437082 cu Nr. Cad. 437082 S = 64247 mp C.F. Nr. 409906 cu Nr. Cad. Cc 328/1/1/2 S= 22406 mp C.F. Nr. 420451 cu Nr. Cad. Cc330/1/1/2/1-Cc330/1/1/3/1/5 S=9382 mp

Se va propune un C.F. Nou cu Nr. 439777 rezultat in urma alipirii parcelei cu C.F. Nr. 437082 cu Nr. Cad. 437082 si parcelei cu C.F. Nr. 409906 cu Nr. Cad. Cc 328/1/1/2.

2.STUDIUL EXISTENT AL DEZVOLTARII URBANE 2.1. EVOLUTIA ZONEI • DATE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA

Terenul este amplasat în nordul municipiului Timişoara, în zona propusa de depozitare si productie, conform PUZ aprobat prin HCL 449/2006, adiacentă drumului DN 69.

Regimului juridic al terenului este teren în intravilan extins în proprietatea S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L., iar regimul economic prevede ca destinaţie curţi construcţii în intravilan.

In urma realizarii lucrarilor de deviere a canalului Hcn 329/1 autorizat cu A.C. Nr. 999 din 06.08.2014 se propune realizarea unificarii terenurilor identificate prin: C.F. Nr. 437082 Timisoara, cu Nr. Cad. 437082 in suprafata de 64247 mp si C.F. Nr. 409906 Timisoara, cu Nr. Cad CC328/1/1/2 in suprafata de 22406 mp.

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

In urma acestei unificari se va propune un C.F. nou cu Nr. 439777 Timisoara, Nr. Cad. 439777, S= 86653 mp, care impreuna cu parcela cu C.F. Nr. 420451, Nr. Cad. CC330/1/1/2/1- 330/1/1/3/1/5 in suprafata de 9382 mp genereaza suprafata totala de 96035 mp pentru care se va realiza Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”.

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE Pe teren există o hală de producţie parter şi birouri P+1E, aflate in partea de nord, de

asemenea pe teren exista: cabina poartă, platforme betonate, drum de incintă şi parcări executate în mai multe etape, pe baza Autorizaţiilor de construire eliberate de Primăria Municipiului Timişoara între anii 2006-2012. De asemenea se afla in faza de executie extiderea in partea de vest a cladirii existente cu o hală de producţie în regim de înălţime parter şi clădire administrativă în regim de înălţime P+2E şi zonă recepţie vizitatori în regim de înălţime P+1E, pe baza Autorizatiei de construire Nr. 479 din 29.04.2014 eliberata de Primăria Municipiului Timişoara.

Vecinatatile directe sunt : - la Nord – parcela cu nr. Cad. A330/1/1/1 teren arabil, fara constructii - la Sud - parcela, cu nr. Cad. A328/1/1/1/1 teren arabil, fara constructii si canal desecare HCN 329/1 deviat - la Est – drum DN 69 si parcela cu nr. Cad. Cc330/1/1/2/2 - la Vest – canal desecare HCN 308 si parcela cu nr. Cad. A 287/1/2 teren arabil, fara constructii

2.3. CARACTERISTICI CLIMATICE Prin poziţia geografică, amplasamentul face parte din zona de climă temperată, prin

altitudine şi relief din tipul de climat de câmpie, situandu-se in Campia Banatului. Clima în aceasta zonă este mai ferită de masele de aer rece din nord şi nord est, dar deschisă influenţelor oceanice şi mediteraneene.

Anotimpurile în general sunt bine conturate. Primăverile sunt mai timpurii şi mai călduroase decât în restul ţării; verile sunt calde, cu un număr restrâns de intervale secetoase; toamnele sunt lungi si cu temperaturi relativ constante iar iernile sunt blande si scurte. Potrivit fenomenului de incalzire globala si in aceasta zona se observa o usoara deviere si un fenomen de transformare al anotimpurilor. Temperatura medie anuală este de 10,7° C, iar durata medie multianuala de strălucire a Soarelui in zona Timişoara este de 21-28 ore/an. Pe luni, valorile medii ale temperaturii cele mai ridicate sunt în iulie-august (+20...+21), iar cele mai scăzute în ianuarie (-1...-2). Numărul mediu al zilelor tropicale in Timişoara este de 40, iar numarul zilelor de îngheţ este de 91.

Circulaţia maselor de aer in campia Banatului este dominata vestic facilitată de deschiderea largă pe această direcţie. Ea cunoaşte o pondere diferită spaţial şi în timp pe trei coordonate – din sud-vest (mase umede, calde mediteraneene), vest (mase umede şi răcoroase) şi nord-vest (reci şi umede). Uneori pătrund şi mase reci polare şi nord-estice care produc scăderi de temperatură şi mai rar fenomene de viscol. In zona Timişoara direcţia predominanta a vântului este cea nord- vestica, urmata de cea vestica. Viteza medie a vântului este redusa, 2,2 m/s.

In ceea ce priveste regimul precipitaţiilor, se observa ca intervalul ploios durează din mai şi până în august, fiind legat de frecvenţa maselor de aer oceanic. Vara precipitaţiile au adesea caracter torenţial si sunt însoţite de căderi de grindină. În sezonul rece precipitaţiile sunt sub formă de zăpadă. Numărul mediu al zilelor cu ninsoare in Timişoara este de 20,8 iar stratul de zăpadă este subţire şi rezistă cca. 20-40 zile. Cantităţile de precipitaţii anuale de 550 – 650 mm sunt sub nivelul pierderii de apă prin evapotranspiraţie. Ca urmare deficitul de umiditate şi secetele sunt frecvente. Fenomenele atmosferice au o dezvoltare inegală în timp. Bruma este frecventă în lunile de toamnă (X, XI) şi primăvară (III), viscolul este rar (0 – 2 zile), chiciura (3-5 zile), poleiul (2-5 zile), ceaţa (40-45 zile).

2.4. SEISMICITATE Din punct de vedere geomorfologic, terenul face parte din câmpia joasă denumită Câmpia

Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitatea terenului. Geologic, zona apartine Bazinului

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

Panonic, coloana litologica a acestui areal cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura posttectonica.

2.5.CIRCULATIA Accesul rutier se va realiza prin accesul existent in zona DN 69, km 6+400, partea stanga,

autorizat de DRDP Timisoara cu autorizatia nr. 5791 din 17.02.2010. Nu se deschide un alt acces. Lucrarile de drumuri de incinta, platforme si suplimentarea parcajelor existente vor fi

realizate conform Avizului Comisiei Circulatie nr. DT2014-000051 din 16.01.2014 cu plansa aferenta; Avizului de Principiu a Directiei Tehnice nr. 33 din 31.01.2014 si Avizul de Principiu al Directiei de Mediu nr. 33 din 21.01.2014 si sunt detaliate in proiectul nr. P1402 din 01.2014, intocmit de S.C DRUMPROIECT CONSULT S.R.L.

Traseul canalului HCN 329/1 a fost deviat pe limita sudica a proprietatii, devierea având A.C. Nr. 999 din 06.08.2014.

Zona in lungul drumurilor, va fi valorificata ca spatiu verde amenajat peisager prin alternanta unor plantatii diversificata, adecvate sitului.

2.6. OCUPAREA TERENURILOR • PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCTIUNILOR CE OCUPA ZONA STUDIATA

Pe teren existenta constructii cu caracter predominant de depozitare, productie si servicii. • ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

Pe teren exista o hala de productie parter si birouri P+1E, cabina poarta, platforma betonata, drum de incinta si parcari executate in mai multe etape si extinderea cu o hală de producţie în regim de înălţime P şi clădire administrativă în regim de înălţime P+2E şi zonă recepţie vizitatori în regim de înălţime P+1E, aflate in curs de executie. • EXISTENTA UNOR RISCURI NATURALE IN ZONA STUDIATA SAU IN ZONELE INVECINATE

Nu este cazul.

2.7.PROBLEME DE MEDIU • RELATIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT Se va asigura un balans optim intre suprafele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi. Se va respecta o zona de minim 10,00 m de spatiu verde de protectie a canalului de desecare. • EVIDENTA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE

Nu e cazul. • MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICATII SI DIN CATEGORILE ECHIPARII EDILITARE, CE REPREZINTA RISCURILE PENTRU ZONA

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zona. • EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC

Nu e cazul.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI In situatia de fata nu este cazul. Proprietatea este privata, constructia ce urmeaza a se realiza este destinată productiei si depozitarii.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G.SI ALTE DOCUMENTATII / STUDII DIN ZONA Propunerile documentatiei de fata tin cont de indicatiile P.U.G.ului localitatii Timisoara, atât

cel existent cât și cel propus (“Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara“ aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013).

3.2.VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune generarea unei zone de servicii, productie si depozitare cu obligativitatea

amenajarii de spatii verzi, minim 24,89 % din suprafata terenului in studiu.

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

Zona in lungul drumurilor, va fi valorificata ca spatiu verde si va fi agrementata cu plantatii adecvate sitului. Se va respecta o zona de minim 10,00 m de spatiu verde de protectie a canalului de desecare. 3.3.ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Se vor asigura numarul de parcari necesare fiecarei functiuni in interiorul parcelelor conform prevederilor din Regulamentul General de Urbanism si legislatiei in vigoare.

3.4. ZONIFICARE FUNCTIONALA Interventiile urbanistice propuse, au drept scop reglementarea juridica a terenului pentru

extinderea constructiilor existente si au condus la urmatoarele principii de lucru: -generarea unei zone de sevicii, productie si depozitare, ce va fi introdusa in intravilanul

extins al localitatii Timisoara; -pastrarea accesului in zona studiata de pe DN 69 -rezervarea suprafetelor de teren necesare parcarilor ce vor deservi obiectivele propuse

spre realizare;

3.5 REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR Zona in care va fi posibila extinderea constructiilor, zona de implant reglementata prin planul urbanistic de fata va avea urmatoarele retrageri: In cazul halei de productie si cladirilor administrative:

- fata de limita de nord se vor respecta retrageri de min. 16,20 m; - fata de limita de sud-vest se vor respecta retrageri minime de 15,25 m; - fata de limita de est se vor respecta retrageri minime de 19,70 m; - fata de limita de sud se va respecta retrageri minime de 15,54 m.

In cazul anexelor: - fata de limita de vest se vor respecta retrageri minime de 8,00 m; - fata de limita de sud se vor respecta retrageri minime de 8,00 m.

3.6 REGIM DE INALTIME Din punct de vedere al regimului de inaltime, constructiile se vor incadra in limitele P -P+1E–

P+2E.

3.7 MODUL DE UTILIZARE A TERENURILOR Deoarece caracterul principal al zonei va fi unul industrial, ocuparea terenurilor se va inscrie

in limita a maxim 55,11%, iar CUT maxim 1.

Bilant teritorial existent (existent + extindere in faza de executie) : •••• S.construita totala 25822 mp •••• P.O.T. (procent de ocupare teren) -existent 26,88 % •••• C.U.T. (coeficient de utilizare teren) -existent 0,332 •••• Regim de înălţime -existent P si P+1E •••• H maxim existent 10.42 m

BILANT TERITORIAL PROPUS

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

Suprafata aferenta circulatilor -carosabil, trotuare, parcari, platforme.

19466 20.27% 19207 20,00%

S aferenta zonei de servicii, productie si

25822 26,88% 52925 55,11%

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

depozitare

S aferenta teren neamenajat

47517 49,49% 0 0.00%

S aferenta spatiului verde amenajat

3230 3,36% 23903 24,89%

TOTAL TEREN 96035 mp 100.00% 96035 mp 100.00%

A. CANALIZARE APE UZATE MENAJERE

Apele uzate provenite de la obiectivul propus vor fi ape uzate de tip menajer de la grupurile sanitare şi de la întreţinerea-curăţenia spaţiilor. Nu vor rezulta ape uzate din procesul tehnologic. Apa utilizată pentru răcirea maşinii de injecţie va fi circuit închis.

Apele uzate menajere de la extinderea propusă vor fi colectate prin extinderea sistemului de conducte de canalizare existent al incintei şi descărcate în reţeaua de canalizare a municipiului, prin intermediul racordului de canalizare existent.

Reţeaua de canalizare interioară (din incintă) va fi realizată din conducte de PVC-KG cu diametrul de 250 mm.

În incinta obiectivului este prevăzută o staţie de pompare ape uzate menajere, existentă.

B. CANALIZARE APE PLUVIALE

Apele pluviale posibil impurificate rezultate de pe platforma betonată (parcări, căi de acces) după trecerea prin trei decantoare – separatoare de produse petroliere tip ACO OLEOPASS NG – 20/160, împreună cu apele pluviale neimpurificate rezultate de pe suprafeţele construite vor fi preluate de reţeaua de canalizare ape pluviale de incintă şi dirijate spre un bazin de retenţie ape pluviale. Bazinul de retenţie va avea un volum de 923 m3 (L = 26 m; B = 24 m; H = 1,48 m). Din acest bazin, apele pluviale vor fi descărcate controlat, gravitaţional sau prin pompare în CS 12B (HCn 308).

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 865,97 m3.

Volumul de apă colectat anual este: Vanual = 60.502,05 m3 /an.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare.

BREVIAR DE CALCULE

CANALIZARE MENAJERĂ

Debite totale de ape uzate menajere propuse şi existente:

Categoria apei Receptori autorizaţi Volum total evacuat (m3) Zilnic (m3 /zi) Anual

(m3)maxim mediu minim Ape uzate menajere

- reţeaua de canalizare municipală. 94,88 68,26 55,29 17.837,4

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

CANALIZARE PLUVIALĂ

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula: Qm = m x i x ΣS x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 130 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73. S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha;

S circulaţii = 1,9207 ha; S clădiri = 5,2925 ha; S zone verzi = 2,3903 ha.

Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. Ø = 0,85 – pentru circulaţii; Ø = 0,95 – pentru clădiri; Ø = 0,10 – pentru zone verzi.

Øm = [(1,9207 x 0,85) + (5,2925 x 0,95) + (2,3903 x 0,1)] /9,6035 = 0,73 l /s.

În concluzie;

Qm = 0,8 x 130 x 9,6035 x 0,73 = 731,15 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 325/42 = 19,74 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 731,15 x 19,74 x 60 /1.000 = 865,97 m3 /ploaie.

Se alege un volum de 923 mc. Dimensiunile bazinului de retenţie sunt: L = 26 m; B = 24 m; H = 1,48 m.

Volumul de apă colectat anual este: Vanual = (630 mmH2O /an x 96.035,00 m2) /1.000 = 60.502,05 m3 /an.

Categoria apei Receptori autorizaţi Volum total colectat (m3) Anual (m3)

Ape pluviale Canal de desecare CS 12 B Coordonate GPS 204128 E, 486113 N, 98 Z

Vpluvial = 60.502,05 m3/an S = 96.035,00 m2

C. ENERGIE ELECTRICĂ Se utilizeaza brasamentul existent.

D. GAZE NATURALE Nu este cazul.

3.9. PROTECTIA MEDIULUI

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

A. PROTECTIA CALITATII APELOR Se va utiliza apă potabilă pentru consum curent menajer a personalului angajat şi igienizarea

spaţiilor. În scop tehnologic, se va utiliza apă în circuit închis pentru răcirea maşinilor de injecţie din producție.

Apele uzate provenite de la obiectivul propus vor fi ape uzate de tip menajer de la grupurile sanitare şi de la întreţinerea-curăţarea spaţiilor. Nu vor rezulta ape uzate din procesul tehnologic. Apa utilizată pentru răcirea maşinilor de injecţie va fi în circuit închis.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin extinderea sistemului de conducte de canalizare existent al incintei şi descărcate în reţeaua de canalizare a municipiului, prin extinderea reţelei. Staţia de epurare existentă se va desfiinţa.

Apele pluviale posibil impurificate rezultate de pe platforma betonată (parcări, căi de acces) după trecerea printr-un decantor – separator de produse petroliere tip ACO OLEOPATOR, împreună cu apele pluviale neimpurificate rezultate de pe suprafeţele construite vor fi preluate de reţeaua de canalizare interioară existentă în incintă şi dirijate spre bazinul de retenţie a apei pluviale. Bazinul de retenţie are un volum de 923 m3. Din acest bazin apele pluviale vor fi descărcate controlat, gravitaţional sau prin pompare în CS 12B.

B. PROTECTIA AERULUI Surse de poluanţi pentru aer sunt: - centrala termică cu GPL ( existentă ), care se înlocuiește cu o centrală termică pe peleți

( rezultați din măcinarea deșeurilor de hârtie, carton și lemn ) ; - cuptorul de încălzire a hârtiei de filtru.

Pentru eliminarea poluării aerului vor fi prevăzute instalaţii de evacuare şi dispersie a gazelor de ardere astfel:

- la centrala termică nou propusă va fi prevăzut un coş de fum pentru dispersia gazelor de ardere cu diametrul D = 350 mm şi H = 12,0 m.

- cuptorul de încălzire a hârtiei de filtru va fi prevăzut cu un coş de evacuare a gazelor de ardere cu diametrul D = 250 mm şi H = 11,0 m. În concluzie, prin realizarea investiţiei nu se va înrăutăţi calitatea aerului.

C. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR Sursele posibile de zgomot vor fi utilajele în funcţiune.

Având în vedere că activităţile desfăşurate în cadrul obiectivului reprezintă o extindere a activităţilor existente deja în incintă şi luând în considerare că toate activităţile vor fi desfăşurate în spaţii închise, putem concluziona că obiectivul nu va produce zgomote sau vibraţii deosebite care să depăşească nivelul maxim admisibil la limita de proprietate. În plus, obiectivul va fi amplasat într-o zonă cu trafic intens –DN 69- Calea Aradului și Centura de ocolire a Municipiului, astfel încât zgomotul produs de activitatea desfăşurată nu va depăşi nivelul zgomotului existent în zonă.

D.PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR Nu este cazul.

E. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI Nu este cazul, incinta în care va fi realizată investiţia se află pe o platformă betonată, iar

hala va avea pardoseală impermeabilă.

F. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE Nu este cazul.

G. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC Funcțiunea terenului este in momentul de fata de spaţii de depozitare şi producţie, clădirile

de locuit fiind la distanţe mari, deci nu se pune problema deranjării unor aşezări umane. Nu există alte obiective de interes public în imediata vecinătate.

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.Z.

H. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT Gestionarea deşeurilor nu se va modifica faţă de cea existentă la ora actuală, scopul

extinderii fiind acela de a mări spaţiile de producţie şi depozitare, respectiv spaţiile administrative actuale. Pentru evacuarea deşeurilor menajere şi tehnologice, societatea are încheiate contracte cu unităţi specializate în eliminarea deşeurilor. Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie se vor gestiona conform avizului eliberat de Primăria Municipiului Timișoara.

I. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE În procesul de producţie vor fi utilizate următoarele substanţe şi preparate periculoase:

- Izocianat (Zelunat 8814) – 2.000 l/lună; - Poliol (Zelupur EL 9432) – 8.000 l/lună; - Adeziv (Klebecompound Wevo P165) – 600 kg/lună; - Cerneală pe bază de acetonă (9175) – 10 l/lună; - Aditiv pe bază de acetonă (8188) – 10 l/lună.

Substanţele şi preparatele periculoase vor fi depozitate în ambalajul lor original (recipiente metalice, containere de plastic, saci de hârtie), în spaţiul amenajat existent în incinta obiectivului.

Intocmit : arh. Laura Tifan Gy

ing. Alin Cosa

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2015-013962/27.10.2015

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe

aferente”, Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara, Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-013962/30.09.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 10/24.07.2014 si de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 20/10.09.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3001 din 21.08.2014 prelungit pana la data de 21.08.2016, precum si de adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58 din 14.09.2015;

Documentaţia PUZ “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara, beneficiar S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L., proiectant S.C. PRO-ARH S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna septembrie 2014, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 31.10.2014, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-014562/31.10.2014;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara, este elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH S.R.L., proiect nr. 473/3/01-2014, la cererea beneficiarului S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea AraduluDN 69 km 6+625 stg., Timisoara, este situat în nordul municipiului Timişoara.

Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 449/2006, terenul este situat in intravilanul extins al municipiului, intr-o zona propusa de depozitare si productie.

Terenul studiat pe care urmeaza a se realiza investitia, este delimitat astfel: - la Nord – parcela cu nr. Cad. A330/1/1/1 teren arabil, liber de constructii; - la Sud - parcela, cu nr. Cad. A328/1/1/1/1 teren arabil, liber de constructii si canal de desecare

HCN 329/1 deviat; - la Est – drum DN 69 si parcela cu nr. Cad. Cc330/1/1/2/2; - la Vest – canal de desecare HCN 308 si parcela cu nr. Cad. A 287/1/2 teren arabil, liber de

constructii; Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe

aferente”, Calea AraduluDN 69 km 6+625 stg., Timisoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 96.035 mp, conform extraselor de carte funciara atasate, este inscris in:

- C.F. Nr. 437082 cu Nr. Cad. 437082 S = 64247 mp, teren intravilan, curti-constructii, proprietar fiind S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.;

- C.F. Nr. 409906 cu Nr. Cad. Cc 328/1/1/2 S = 22406 mp, teren intravilan, curti- constructii, proprietar fiind S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.;

- C.F. Nr. 420451 cu Nr. Cad. Cc330/1/1/2/1-Cc330/1/1/3/1/5 S = 9382 mp, teren intravilan, curti-constructii, proprietar fiind S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.;

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de

protecţie a monumentelor istorice. La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si

anexe aferente”, Calea AraduluDN 69 km 6+625 stg., Timisoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zonele vecine amplasamentului, si anume: Planului Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare", Zona Calea Aradului km 7, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 191/2004, Planului Urbanistic Zonal "Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare", Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, Km. 6 dreapta, aprobat prin H.C.L. 184/2007, si Planului Urbanistic de Detaliu “Halã de producţie garnituri din cauciuc”, Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara - Arad, km. 7, stânga, aprobat prin H.C.L. 291/2007.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea AraduluDN 69 km 6+625 stg., Timisoara, se propune extinderea zonei de servicii si depozitare nepoluanta, cu un regim de inaltime maxim P+2E.

Pe teren există o hală de productie parter si birouri P+1E, aflate in partea de nord, de asemenea pe teren exista: cabina poartă, platforme betonate, drum de incintă si parcări executate în mai multe etape, pe baza Autorizatiilor de construire eliberate de Primăria Municipiului Timisoara între anii 2006- 2012. De asemenea se afla in faza de executie extiderea in partea de vest a cladirii existente cu o hală de productie în regim de înăltime parter si clădire administrativă în regim de înăltime P+2E si zonă

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

receptie vizitatori în regim de înăltime P+1E, pe baza Autorizatiei de construire Nr. 479 din 29.04.2014 eliberata de Primăria Municipiului Timisoara.

Conform Avizului Comisiei Circulatie nr. DT2014-004545 din 16.10.2014, accesul rutier se va realiza prin accesul existent in zona DN 69, km 6+400, partea stanga, autorizat de DRDP Timisoara cu autorizatia nr. 5791 din 17.02.2010. Nu se deschide un alt acces.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentatie sunt: ‐ Regim de inaltime max P+2E; ‐ H max cornisa = 17.44 m; ‐ CUT max = 1.00; ‐ POT max = 60 %; ‐ Spaţii verzi si plantate - min 23.51 % , conform Adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

Timis nr. 58/14.09.2015; ‐ Culoar verde de protectie a canalului = minim 10 m, conform Avizului C.T.A.T.U. nr. 20/10.09.2015;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea AraduluDN 69 km 6+625 stg., Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea AraduluDN 69 km 6+625 stg., Timisoara, având ca beneficiari pe S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 473/3/01-2014, realizat de S.C. PRO-ARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+2E, H max cornisa = 17.44 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004545 din 16.10.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 60 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 1.00, spaţii verzi si plantate - min 23.51 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58/14.09.2015, Culoar verde de protectie a canalului = minim 10 m, conform Avizului C.T.A.T.U. nr. 20/10.09.2015;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea AraduluDN 69 km 6+625 stg., Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

Terenul studiat în suprafaţă totală de 96.035 mp, conform extraselor de carte funciara atasate, este inscris in:

- C.F. Nr. 437082 cu Nr. Cad. 437082 S = 64247 mp, teren intravilan, curti-constructii, proprietar fiind S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.;

- C.F. Nr. 409906 cu Nr. Cad. Cc 328/1/1/2 S = 22406 mp, teren intravilan, curti- constructii, proprietar fiind S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.;

- C.F. Nr. 420451 cu Nr. Cad. Cc330/1/1/2/1-Cc330/1/1/3/1/5 S = 9382 mp, teren intravilan, curti-constructii, proprietar fiind S.C. MAHLE COMPONENTE DE MOTOR S.R.L.;

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente”, Calea AraduluDN 69 km 6+625 stg., Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

SECRETAR IOAN COJOCARI

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU Pentru SEF BIROU Gabriela GHILEZAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact S.U.- 2 ex

Atasament: 04-A_Plan_proprietate_asupra_terenurilor.pdf

ZI W PRO ARH m
W PRO ARH E

Atasament: 05-A_Plan_mobilare.pdf

ZI W PRO ARH m
W PRO ARH E