keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 149/24.04.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii, comert", Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara

24.04.2017

Hotararea Consiliului Local 149/24.04.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii, comert", Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-004048/29.03.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 15/02.10.2014, Avizul Arhitectului-sef nr. 17/18.11.2016;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 18/21.03.2016 si Adresa nr. 5848/03.11.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii, comert", Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara, având ca beneficiari S.C. K&K S.R.L. si S.C. SIDE TRADING S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 381/ 2014, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. S/D+P+6E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinte", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, H max = 26 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-002708/ 08.10.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, POT maxim 40 %, CUT maxim 2,1, spaţii verzi si plantate: min 20% din suprafaţa totală a parcelei. (din care 5% spatii verzi amenajate compact conform Deciziei de incadrare nr. 18/ 21.03.2016 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis).

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii, comert", Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea valabilitatea de 3 (trei) ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat (format din 2 parcele în suprafaţă totală de 6600 mp), este înscris in CF 432853, nr. cad. 432853, teren intravilan în suprafaţă de 3300 mp, proprietar S.C. K&K S.R.L. cu interdicţie de înstrăinare, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, construire, grevare, închiriere in favoarea UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A. BUCURESTI SUC. TIMIŞOARA (pentru care s-a obţinut Acordul UNICREDIT BANK S.A. - Sucursala Timişoara cu nr. 1132033/16.11.2016) şi în CF 432854, nr. cad. 432854, teren intravilan în suprafaţă de 3300 mp, proprietar S.C. SIDE TRADING S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii, comert", Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public (dacă este cazul).

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
- Beneficiarilor S.C. K&K S.R.L. si S.C. SIDE TRADING S.R.L.;
- Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: MEMORIU+RLU.pdf

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

nr. inreg. ...../ ...................

FOAIE DE CAPAT

Denumire lucrare: P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

Faza: PUZ

Amplasament: Timisoara, bv. Dr. Iosif Bulbuca, F.N.

Beneficiari: s.c. K & K s.r.l. s.c. Side Trading s.r.l.

Proiectant general: s.c. studio arca s.r.l.

Proiectant lucrari edilitare:

s.c. PROWASSER s.r.l.

Nr. pr. : 381 / 2014

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

BORDEROU PIESE SCRISE

01. FOAIE DE CAPAT

02. BORDEROU

03. MEMORIU DE PREZENTARE

04. ANEXE - Certificat de urbanism - Extrase C.F.

BORDEROU PIESE DESENATE

pl. nr. 01U INCADRARE IN TERITORIU INCADRARE IN PUG

pl. nr. 02U ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 1:3000

pl. nr. 03U REGLEMENTARI URBANISTICE 1:1000

pl. nr. 04U POSIBILITATI DE MOBILARE 1:1000

pl. nr. 05U VOLUMETRII

Intocmit, sef proiect, arh. Silvia CRISAN arh. Claudiu OPRITA

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

Date de recunoastere a documentatiei

1.1. Denumire lucrare:

1.2. Amplasament:

1.3. Beneficiari:

1.4. Proiectant general:

1.5. Faza de proiectare:

1.6. Data elaborării:

- P.U.Z. – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

- bv. Dr. Iosif Bulbuca, Timişoara

- s.c. K & K s.r.l. - s.c. Side Trading s.r.l.

- s.c. studio arca s.r.l., Timişoara, str. Memorandului nr. 93

- PUZ

- ian 2015

1.2. Obiectul lucrarii

Solicitari ale temei program Prin prezenta documentatie se propune amplasarea pe terenul studiat a unor

cladiri cu functiune mixta – locuinte colective, servicii, comert - care sa completeze fondul construit existent.

Ansamblul propus este format din trei corpuri de cladire. Acestea vor forma o curte interioara, un spatiu cu caracter semipublic, cu rol de zona amenajata ca spatiu verde, pentru odihna sau loc de joaca pentru copii. Spatiile destinate serviciilor si comertului vor fi situate la parterul cladirilor.

Pentru functionarea in bune conditii a activitatilor propuse, in incinta se vor amenaja accese, drumuri de incinta, parcari auto si pentru biciclete.

Realizarea investitiei presupune si racordarea cladirilor la retelele edilitare (electricitate, apa-canal, etc) existente.

Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice privind modul de utilizare functionala, modul de ocupare a terenului, regimul de inaltime si accesele pe parcela.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 3653 din 21.10.2014, emis de Primaria Municipiului Timişoara, s-a solicitat investitorului elaborarea prezentului PUZ si supunerea aprobarii acestuia Consiliului Local, înaintea procedurii pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru obiectivele enuntate anterior.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

2. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

2.1. Evolutia zonei Zona din care face parte amplasamentul studiat, intre bv. Dr. Iosif Bulbuca si

strada CERNA, are o densitate redusa, dar se află intr-o continua dezvoltare. Evolutia urbana recenta, a dus la formarea unor zone mai densificate, amplasate

spre bulevardul Dr. Iosif Bulbuca.

2.2. Incadrarea in localitate, limite ,vecinatati Zona studiata este amplasata in partea sud-estica a teritoriului administrativ al

municipiului Timisoara, intre zona bazelor sportive din proximitatea stadionului „Dan Paltinisanu” spre vest, zona industriala dinspre calea Stan Vidrighin spre nord si est, si o zona de culte reprezentata de Centrul Crestin Aletheia Timisoara la sud spre cartierul Soarelui.

Delimitarea si incadrarea zonei studiate si reglementate este conform planselor anexate in partea desenata:

- spre SV – Centrul Crestin Aletheia Timisoara, proprietate privata, - spre NE – strada Cerna si calea ferata industriala dezafectata, - spre NV – terenuri intravilane, proprietati private, - spre SE – teren propus pentru drum, proprietate privata.

Terenul are acces auto la bulevardul Dr. Iosif Bulbuca prin intermediul unei strazi provizorii, create pe latura sud - estica a amplasamentului pe parcela cu nr. top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/3, detinuta in coproprietate de Asociatia Religioasa Centrul Crestin Aletheia cu o cota de 2/4, SC Side Trading SRL cu o cota de 1/4 si SC K&K SRL cu o cota de 1/4.

2.3. Descrierea amplasamentului Parcela inscrisa in C.F. nr. 432853, avand o suprafata de 3300 mp, se afla in

proprietatea privata a s.c. K & K s.r.l., iar parcela inscrisa in C.F. nr. 432854, avand o suprafata de 3300 mp, este in proprietatea privata a s.c. Side Trading s.r.l., societati initiatoare ale acestui proiect (S totala teren = 6600 mp).

Cele doua terenuri sunt situate in intravilan si sunt libere de constructii.

Amplasamentul studiat face parte dintr-un cvartal neomogen, situat intr-o zona cu functiuni mixte: - zone destinate locuirii colective (pe strada Cerna, pe bv. Iosif Blbuca si cartierul Soarelui); - zone cu functiuni industriale, servicii, comert, spre calea Stan Vidrighin si bv. Iosif Bulbuca; - zona destinata cultelor, “Centrul crestin Aletheia”; - zona bazelor sportive din proximitatea stadionului „Dan Paltinisanu”.

2.4. Elemente ale cadrului natural Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale

cadrului natural. Nu exista vegetatie (copaci, pomi) ce necesita a fi pastrata sau protejata si nici

canale de desecare.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Date generale Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia

Banatului. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particule fine provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

Din punct de vedere al seismicitatii conform codului de proiectare seismica P100-1/2006 conditiile locale de teren studiat in minicipiul Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului b0 = 3, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat fig. 3.4 si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16 g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin : temperatura aerului:

- media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952 - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935

precipitatii: - media lunara maxima: 70-80mm - media anuala: 600-700mm - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915

vantul: directii predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13%

2.5. Circulatia

Transport public Accesul la reteaua de transport public este facil, pe bv. Dr. Iosif Bulbuca circula

diferite mijloace de transport in comun: tramvai, troleibuz si autobuz, iar pe calea Stan Vidrighin tramvai si autobuz.

Datorita pozitiei favorabile, in imediata vecinatate a bazelor sportive si a stadionului “Dan Paltinisanu”, la intersectia bv. Iosif Bulbuca cu bv. Sudului, zona a evoluat treptat dintr-o zona de industrie cu spatii de productie intr-o zona cu functiuni variate: culte, locuire colectiva, servicii, comert.

2.6. Ocuparea terenurilor In zona din care face parte amplasamentul studiat, intre bv. Dr. IOSIF BULBUCA

si strada CERNA, densitate este redusa, dar se află intr-o continua dezvoltare. Evolutia urbana recenta, a dus la formarea unor zone mai densificate, amplasate spre bulevardul Dr. IOSIF BULBUCA.

Functiuni In perspectiva dezvoltarii orasului terenul are o pozitie favorabila fiind situat intre

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

o zona a bazelor sportive din proximitatea stadionului „Dan Paltinisanu”, o zona dominata de servicii, comert si industrie spre calea Stan Vidrighin, o zona destinata cultelor “Centrul crestin Aletheia” invecinat spre sud-vest si o zona destinata locuirii colective (cartierul Soarelui) situata la sud. (plansa 03A)

2.7. Echipare edilitara– situatia existenta Bulevardul Iosif Bulbuca este echipat edilitar cu toate utilitatile necesare

(electricitate, apa-canal, etc). Terenul studiat este amplasat adiacent acestuia si din acest motiv racordarea la utilitati este facila. La nivel de PUZ se vor face propuneri concrete de racordare si bransare, in aceasta etapa fiind emise si avizele de amplasament de la detinatorii de retele edilitare.

2.8. Probleme de mediu Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu

exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

2.9. Optiuni ale populatiei Propunerea facută se inscrie in dezvoltarea urbanistică a intregii zone. Aspectul

si functionarea zonei se vor imbunatati odata cu realizarea obiectivului propus.

2.10. Disfunctionalitati Zona industriala din imediata apropiere, poate fi considerata un inconvenient,

dar urmarind evolutia zonei, aceasta portiune, fosta industriala, va fi asimilata si transformata in zona mixta.

Deoarece in zona s-au dezvoltat si alte investitii imobiliare exista riscul ca acestea sa nu genereze o zona coerenta din punct de vedere urban (relatii corecte si coerente intre zonele construite, asigurarea utilitatilor edilitare etc.).

3 . CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei

existente

3.1. Elemente de tema Ansamblul propus este format din trei corpuri de cladire. Acestea vor forma o

curte interioara, un spatiu cu caracter semipublic, cu rol de zona amenajata ca spatiu verde, pentru odihna sau loc de joaca pentru copii. Spatiile destinate serviciilor si comertului vor fi situate la parterul cladirilor.

Pentru functionarea in bune conditii a activitatilor propuse, in incinta se vor amenaja accese, drumuri de incinta, parcari auto si pentru biciclete.

Realizarea investitiei presupune si racordarea cladirilor la retelele edilitare (electricitate, apa-canal, etc) existente.

3.2. Prevederi in PUG. Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului

pentru zona studiata - Conform P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 107/2014

Timisoara, terenul este situat intr-o zona pentru depozitare si prestari servicii si face parte din unitatea teritoriala UTR 44.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

- Masterplanul Timisoarei prevede in cadrul POLITICII 6 – Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive, Programul 3 – Zone rezidentiale/ mixte coerente obtinute prin urbanizare si reconversie – avand ca scop: Reconversia unor suprafete din zone industriale in zone mixte.

- In propunerile facute in "Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara" - revizia 03, zona este definita de UM3 "Zona de urbanizare - Zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta arterelor principale de trafic".

- Conform avizului prealabil de oportunitate nr. 15/02.10.2014 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara s-a considerat oportuna elaborarea documentatiei de tip PUZ.

3.3. Surse documentare

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. Pentru intocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal s-au strans date si informatii din

diverse surse: - P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 Timisoara; - Masterplan – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA, aprobat in

ian/2012; - Relulamentul Local aferent "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre

avizare – "Etapa a 3-a, revizia 03 - elaborare PUG Timisoara", aprobate prin HCL nr. 428/ 30.07.2013.

- Studiul geo; - Ridicarea topografica realizata in sistem STEREO 70.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. In timpul elaborarii documentatiei s-au solicitat avize de la toti detinatorii de

retele care pot afecta amplasamentul (vezi Aviz unic anexat).

4. SOLUTIILE PROPUSE PENTRUELIMINAREA SAU DIMINUAREA

ACESTORA

4.1. Valorificare cadrului natural Prin prezentul P.U.Z. se propune functiunea mixta – locuinte colective, servicii,

comert. Terenul are o pozitie favorabila fiind invecinat spre sud cu cartierul Soarelui si spre vest cu zona bazelor sportive din proximitatea stadionului „Dan Paltinisanu”.

Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament.

4.2. Modernizarea circulatiei Accesul (auto si pietonal) pe sit se realizeaza acum de pe bv. Dr. Iosif Bulbuca

prin intermediul unei strazi provizorii, create pe latura sud - estica a amplasamentului, pe parcela cu nr. top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/3, detinuta in coproprietate de Asociatia Religioasa Centrul Crestin Aletheia cu o cota de 2/4, SC Side Trading SRL cu o cota de 1/4 si SC K&K SRL cu o cota de 1/4 .

In PUG Timisoara 2013, aflat in Etapa a 3-a, se propune realizarea unor strazi cu profil stradal de 27m, tip PTT12, de-a lungul laturii nord-vestice si a laturii nord- estice a amplasamentului (extinderea bulevardului Sudului si extindere artera majora str. Cerna) care vor facilita accesele pe terenul studiat.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

Accesul la reteaua de transport public este facil, pe bv. Dr. Iosif Bulbuca circula diferite mijloace de transport in comun: tramvai, troleibuz si autobuz, iar pe calea Stan Vidrighin tramvai si autobuz.

4.3. Propuneri de zonificare functionala, regim de inaltime, indici urbanistici Pentru terenul reglementat se propune:

- functiune mixta: locuinte colective, servicii, birouri, cu spatii verzi, circulatii si locuri de parcare in incinta.

In zona vor fi permise urmatoarele functiuni: - locuire colectiva; - birouri, sedii de companii, administrative; - financiar - bancare - comerciale cu ADC de maxim 1000 mp, alimentatie publica; - servicii; - cazare turistica; - cercetare stiintifica; - culturale; - activitati de mica productie, nepoluante.

Zona mixta cuprinde: - zona ocupata cu cladiri; - zona de spatii verzi in incinta si spatii verzi de aliniament de-a lungul strazilor, cu rol de protectie; - zona de acces, circulatii auto si pietonale, parcaje - necesarul de locuri de parcare se va stabili in functie de capacitatea cladirilor, cu respectarea RGU (aprobat prin HG 525/96) si RLU Timisoara; - platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare a deseurilor.

In elaborarea soluţiei s-a ţinut cont de: - conformatia parcelei si ocuparea cat mai eficienta; - amplasarea fata de vecinatati; - respectarea conditiilor de insorire si orientarea amplasamentului.

Amplasarea constructiilor pe parcela Construcţiile se vor amplasa în interiorul perimetrului limitei de implantare a

construcţiilor care defineşte zona de implantare al construcţiior, conform plansei “Reglementări urbanistice”.

Regimul de inaltime Pentru terenul studiat se stabileste regimul maxim de inaltime S/D+P+6E (vezi

plansa Reglementari urbanistice). Inaltime maxima a constructiilor H = 26 m.

Modul de utilizare a terenului Pentru amplasamentul studiat se propun urmatorii indici urbanistici:

Procentul maxim de ocupare propus este de 40%. Coeficientul maxim de utilizare a terenului este 2,1.

Posibilitati de mobilare Ansamblul propus este format din trei corpuri de cladire asezate perimetral.

Acestea formeaza o curte interioara, un spatiu cu caracter semipublic, cu rol de zona

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

amenajata ca spatiu verde, pentru odihna sau loc de joaca pentru copii. Spatiile destinate serviciilor si comertului vor fi situate la parterul cladirilor.

Pentru functionarea in bune conditii a activitatilor propuse, in incinta se vor amenaja accese, drumuri de incinta, parcari auto si pentru biciclete.

Propunerea de mobilare urbana are un caracter informativ.

Bilantul teritorial Pentru parcela inscrisa in C.F. nr. 432853, nr. cad. 432853, afla in proprietatea

privata a s.c. K & K s.r.l., si parcela inscrisa in C.F. nr. 432854, nr. cad. 432854, aflata in proprietatea privata a s.c. Side Trading s.r.l., societati initiatoare ale acestui proiect, se propune urmatorul bilant teritorial:

Bilant teritorial EXISTENT PROPUS

mp % mp %

Suprafata amplasament 6 600 100% 6 600 100%

Zona ocupata de cladiri pentru functiuni mixte: locuire, servicii, comert

- - max. 2 640

max. 40%

Zona parcari/ cai de circulatie, auto si pietonale – in interiorul parcelei

- - cca. 2 640

cca. 40%

Zona spatii verzi, amenajari peisagere – in interorul parcelei

- - min. 1 320

min. 20%

Nota: 5% din suprafata terenului va fi amenajata ca zone verzi compacta (vezi pl. 03U).

4.4. Dezvoltarea echiparii edilitare Pentru investitia propusa se vor asigura toate utilitatile necesare functionarii

acesteia: bransamente la reteaua de apa, electricitate, gaz, telefonie etc. Retelele de alimentare cu energie electrica, cat si cele de distributie de joasa

tensiune 0,4kV se vor executa in cabluri subterane in sapatura (profile de sant tipizate). Iluminatul exterior al drumurilor, aleilor si parcarilor se va asigura cu corpuri de

iluminat cu vapori de mercur - sodiu pe stalpi metalici sau beton alimentati prin cabluri subterane.

Alimentarea cu gaz metan se face prin racordare la reteaua de medie presiune existenta, printr-o statie de reglare a presiunii.

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DPE-01/2004, retelele de gaze naturale se vor executa de preferinta prin zonele cu spatii verzi.

Solutia de amplasare a retelei de gaze naturale nou proiectata se va stabili impreuna cu Sucursala Timisoara, Sectorul de Distributie a gazelor naturale TRANSGAZ-Timisoara, care va stabili toate conditiile proiectarii, executiei si exploatarii conductelor de gaze naturale existente si propuse.

Lucrari apa-canal 1.Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabila pentru zona studiata se va face de la reteaua

de alimentare cu apa potabila a municipiului Timisoara, existenta pe Bdul

Sudului, ø 400 mm.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

Alimentarea cu apă rece potabilă la cladirile propuse se face printr-o retea de alimentare cu apa amplasata in incinta studiata. Reteaua de apa alimenteaza toate cele 3 corpuri de cladire si este extinsa de-a lungul drumului de acces privat si apoi pe Bdul Iosif Bulbuca pana la intersectia cu Bdul Sudului unde se branseaza la reteaua de apa existenta, ø 400 mm. Conducta de apa se va realiza din teava de polietilena PE- HD, Pn 10, De. 110 mm (L~277 m) si se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat.

Presiunea apei in cele sase cladiri ( S+P+2E - S+P+6E ) va fi mentinuta prin

intermediul unor statii de pompare proprii, cu hidrofor amplasate in camerele tehnice aferente fiecarie cladiri.

Debitul de apa pentru zona studiata este: Qapa rece = 4,98 l/s = 17,93 mc/h

2.Canalizarea menajera

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara, existenta pe Bdul Iosif Bulbuca, cl. ø2200/1360 cm. Canalizarea menajera propusa pentru a deservi cladirile din incinta se va extinde de-a lungul drumului de acces privat perpendicular pe Bdul Iosif Bulbuca, pe o distanta de cca. 165 m. Reteaua de canalizare propusa se va realiza din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=250 mm (L totala ~255 m) si va functiona gravitational. Pe conducta de racord se va monta un camin de racord, la cca 1 m fata de limita de proprietate.

Debitul de apa menajera evacuat in reteaua orasului este: q MEN = 10,55 l/s

3. Canalizare pluvială Apele pluviale cazute in zona studiata (pe cladiri si suprafete betonate) vor fi

colectate de o canalizare pluviala si descarcate temporar intr-un bazin de retentie ingropat, amplasat in spatiul verde, iar dupa momentul ploii, vor fi descarcate treptat in canalizarea menajera de pe Bdul Iosif Bulbuca, impreuna cu apele menajere, printr-o conducta de refulare

Cladirile propuse vor fi dotate in subsol cu statii de pompare, care vor colecta si pompa apele din instalatiile de canalizare ale subsolurilor, in canalizarea din incinta.

Apa de ploaie cazuta in zona verde se descarca liber sistematizat in teren. Debitul pluvial colectat este: Qpl = 79,83 l/s

Debitul total de ape uzate pe intreaga incinta evacuat la canalizarea orasului este:

Q UZ TOTAL = 6,83+79,83 = 86,66 l/s VB.R.= 96 mc (~49 mp)

4.5. CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra

mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

4.5.1.Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte

activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de funcţionare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin PUZ se propune amplasarea, pe amplasamentul studiat, unor cladiri cu locuinte si servicii, comert la parter, preluandu-se caracterul mixt al zonei.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o firma specializata.

b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunii de locuire dezvoltata in zona.

c.1) Protectia calitatii apelor Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute în sensul

incadrarii in limitele admise de Inspectia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

c.2) Protectia aerului Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare preconizate a se realiza pe

amplasamentul propus nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul tehnologic nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti.

c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii sistemului de

alimentare cu apa si canalizare pentru amplasamentul studiat este conceput in sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

c.4) Protectia impotriva radiatiilor Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii,

deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor. c.5) Protectia solului si subsolului Tehnologia desfasurata pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se

realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului cu exfiltratii de apa uzata, care este vehiculata în special prin instalatiile de canalizare. In acest sens retelele de canalizare s-au prevazut a se executa din conducte din PE-HD.

c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Functionarea lucrarilor propuse a se executa, nu pericliteaza si nu intervin in

echilibrul ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul

prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare.

Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrarile propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara", cap. I, art. 5, asigurandu-se zona de protectie sanitara in jurul forajelor care fac parte din frontul de captare a municipiului Timisoara. Nu se prevad alte foraje, pentru alimentarea individuala a acestei zone rezidentiale, care ar putea influenta debitul de captare a forajelor din frontul de captare.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

c.8) Gospodarirea deseurilor Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma

specalizata pentru transport de deseuri. De la reteaua de canalizare apa uzata este colectata si transportata la canalul

colector. Prin canalul colector apa menajera va fi transportata la canalizarea centralizata a orasului Timisoara si apoi la statia de epurare.

Deseurile solide vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a orasului. c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase In prezentul PUZ este prevazuta zona cu functiuni mixte: locuire, servicii, comert

(vezi cap. Zonificare functională - reglementari functiuni admise si interzise), prin urmare nu rezulta deseuri de natura toxica. Atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus (c1-c9), referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. se creeaza premisele pentru protectia mediului.

Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, in proiectarea si realizarea obiectivelor acestui plan se vor respecta conditiile referitoare la eficienta energetica a cladirilor.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program Pentru a asigura un climat cat mai propice locuirii se pronune amenajarea de

spatii verzi in interiorul parcelei intr-o proportie semnificativa. Se vor amenaja spatii verzi in procent de minim 20% din suprafata parcelei, din care 5% compacte.

Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9) e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale

si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

In implementarea planului se va respecta legislatia in vigoare iar aspecte legate de managementul deseurilor, protectia calitatii apelor, protectia calitatii aerului si protectia calitatii solului sunt descrise mai sus (c1, c2, c5, c8)

4.5.2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa şi reversibilitatea efectelor

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

Prin amenajarea spatiilor verzi (plantari de arbori, arbusti si vegetatie joasă), calitatea mediului natural va fi evident imbogatita.

b) natura cumulativa a efectelor nu e cazul c) natura transfrontiera a efectelor nu e cazul d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita

accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirii se vor lua toate

masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

e) marimea şi spatialitatea efectelor (zona geografica şi marimea populatiei potential afectate);

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Pe amplasamnetul studiat dar nici in vecinatate nu sunt prezente

elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural. (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului nu e cazul (iii) folosirea terenului in mod intensiv

Chiar daca prin plan se propune o operatiune de densificare a tesutului urban, bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim.

Procentul maxim de ocupare a terenului este de 40%, iar coeficientul

maxim de utilizare a terenului este 2,1. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare

recunoscut pe plan national, comunitar sau international nu e cazul

5. CONCLUZII

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata. La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

Intocmit, sef proiect, arh. Silvia CRISAN arh. Claudiu OPRITA

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Aferent parcelelor inscrise in C.F. nr. 432853 cu nr. Cad. 432853 si

C.F. nr. 432854 cu nr. Cad. 432854

I. DISPOZITII GENERALE 1. ROLUL R.L.U. Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe teritoriul reglementat prin P.U.Z. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor.

Rolul R.L.U. este de a intari si detalia reglementarile cuprinse in PUZ. Prescriptiile cuprinse in R.L.U. (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul P.U.Z.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Uranism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale amplasamentului reglementat se schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general şi cu cea a legislaţiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public.

2. BAZA LEGALA La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. au

stat in principal: - Legea 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI cu modificarile ulterioare - H.G. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM Au fost consultate: - “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM-007-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000, - “Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ GM-010-2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.

3. DOMENIU DE APLICARE P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii

pentru autorizarea constructiilor, pentru orice investitie amplasata in limita terenului reglementat.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

art.1 Terenuri agricole din extravilan Nu este cazul.

art.2 Terenuri agricole din intravilan Nu este cazul.

art.3 Suprafete impadurite Nu este cazul.

art.4 Resursele subsolului Nu este cazul.

art.5 Resurse de apa si platforme meteorologice Nu este cazul.

art.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Nu este cazul.

art.7 Zone construite protejate Nu este cazul.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA

APARAREA INTERESULUI PUBLIC art.8 Expunerea la riscuri naturale

Nu este cazul. art.9 Expunerea la riscuri tehnologice

Nu este cazul. art.10 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

Nu este cazul. art.11 Asigurarea echiparii edilitare

Asigurarea echiparii edilitare se face conform Plan de reglementari - lucrari edilitare (parte desenata din P.U.Z.).

In vederea asigurarii echiparii tehnico edilitare, autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U.

Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare respecta prevederile art. 29 din R.G.U. art.12 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Conform art. 14 – RGU. art.13 Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare al terenului sa nu depaseasca 40%.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art.14 Orientarea fata de punctele cardinale Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile

Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei. art.15 Amplasarea fata de drumurile publice

Conform Art. 18 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U. Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planselor desenate din PUZ.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

art.16 Amplasarea fata de aliniament Amplasarea cladirilor fata de aliniament (limita dintre domeniul public si cel privat)

se va face conform plansei de reglementari urbanistice in interiorul zonei construibile delimitate, respectand retragerile impuse. art.17 Amplasarea in interiorul parcelei

Se vor respecta toate prevederile art. 24 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U. Cladirile se vor amplasa in interiorul limitei de implantare a constructiilor conform plansei de Reglementari urbanistice. Amplasarea constructiilor se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii art. 2, 3, 4, 5 şi 16.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII art.18 Accese carosabile

Conform Art. 25, Anexei 4 - 4.11.3 din R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Pe parcela studiata se va asigura acces auto. In interiorul parcelei se va organiza drum de incinta cu circulatie auto pentru a

asigura accesul la locurile de parcare de pe parcela. art.19 Accese pietonale

Conform Art. 26- R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Se va asigura acces pietonal.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

art.20 Racordarea la retele publice de echipare edilitara existenta Autorizarea executarii constructiilor va fi posibila numai in cazul existentei

posibilitatilor de racord si bransament la retelele existente de apa, canal, energie electrica. art.21 Extinderea de retele tehnico-edilitare

Toate retelele stradale (apa, energie electrica, gaz, telecomunicatii) se vor realiza subteran. art.22 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico-edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE CONSTRUCTIILOR

art.23 Inaltimea constructiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere respectarea normativelor

legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Înălţimea maximă măsurată la cornişa, nu va depăşi 26,00m. art.24 Aspectul exterior al cladirilor

Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%), sau cu şarpantă, funcţie de contextul urban local. Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional. Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza materialele de finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade, socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit, etc. art. 25 Indici de construibilitate Procentul maxim de ocupare al terenului (P.O.T. maxim admis) = 40%

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T. maxim admis) = 2,1.

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

PUZ – LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI

IMPREJMUIRI

art.26 Parcaje Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Se va respecta O.M.S. 119/2014. Se va asigura cel putin un loc de parcare pentru fiecare unitate locativa.

art.27 Spatii verzi Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzii, unde acestea

există. Pentru zona reglementata se propune un procent de minim 20% spatii verzi.

art.28 Imprejmuiri Conform art. 35 – R.G.U.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA 1.1 UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

art.29 Functiunea dominanta propusa este cea mixta: locuire, servicii, comert. art.30 Functiunile complementare admise sunt: - spaţii verzi amenajate; - accese carosabile, pietonale, parcaje/ garaje; - reţele tehnico – edilitate şi construcţii aferente.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR

FUNCTIONALE art.31 Utilizari permise - locuire colectivă; - activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, sport, agrement; - spatii verzi amenajate; - accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parking-uri; - constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei; - depozite sub 50 mp arie construita desfasurata. art.32 Interdictii definitive de construire, utilizari interzise: - amplasarea constructiilor si amenajarilor care prin natura lor, volumul si aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea si confortul zonei; - activităţi/ servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat - depozitare/ comert en gros.

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Terenul reglementat nu este impartit in mai multe unitati teritoriale de referinta.

Intocmit, sef proiect, arh. Silvia CRISAN arh. Claudiu OPRITA

s.c. s.r.l. timisoara str. memorandului nr.93 tel.0256-294218 www.studioarca.ro e-mail [email protected]

studioarca

Atasament: 05_volumetrie.pdf

S.C. K & K S.R.L S.C. SIDE TRADING S.R.L.

bul. Dr. Iosif Bulbuca, nr. FN, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

CF nr. 432853 - nr.cad 432853 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, intravilan (bul. DR. IOSIF BULBUCA)

CF nr. 432854 - nr.cad 432854 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Claudiu OPRITASEF PROIECT

PROIECTAT - DESENAT

VERIFICAT arh. Radu GOLUMBA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 381/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

apr 2015

arh. Daniel URSU

N

VOLUMETRIE 05U PLANSA NONTEHNICA

-uso o E

Atasament: 04_mobilare.pdf

S.C. K & K S.R.L S.C. SIDE TRADING S.R.L.

bul. Dr. Iosif Bulbuca, nr. FN, Timisoara P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

CF nr. 432853 - nr.cad 432853 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, intravilan (bul. DR. IOSIF BULBUCA)

CF nr. 432854 - nr.cad 432854 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Claudiu OPRITASEF PROIECT

PROIECTAT - DESENAT

VERIFICAT arh. Radu GOLUMBA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 381/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

apr 2015

arh. Daniel URSU

N

POSIBILITATI DE MOBILARE 04U

1:1000

27,00

2,00 1,50 1,00 2,50 3,50 3,00 3,00 3,50 2,50 1,00 1,50 2,00

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

Z. V.

/ P AR

C AR

E

TR O

TU AR

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

TR O

TU AR

TR O

TU AR

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

TR O

TU AR

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

Z. V.

/ P AR

C AR

E

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

ST R.

U RA

NU S

IN TR

AR EA

A RE

NE I

STR. SIRIUS

ALEEA RACHETEI

zona prevazuta cu garaje si locuri

de parcare

SP AT

IU P

UB LI

C

SP AT

IU P

UB LI

C

STR. CERNA

EX TI

ND ER

E BU

L. S

UD UL

UI

SP AT

IU PU

BL IC

SP AT

IU PU

BL IC

SPATIU PUBLIC

Curte interioara - spatiu cu caracter semipublic, cu rol de zona amenajata ca spatiu verde, pentru odihna sau loc de joaca pentru copii.

Nr.top.8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1

17

19

P+M P

P

Cladire Biserica ALETHEIA

D + P + 4E

D + P + 4E

P

Nr.Cadastral: 432854

27,00

27 ,0

0

3,0 0

30 ,01

5

17 ,72

15 ,00

10 ,00

5,50

5,00

32,90

15,00

10,00

28,00

20,50

12,10

15,00

10,48

20 ,80

5

15 ,00

DRUM PIATRA

D R

U M

ASFALT

PISTA BIC IC

LETA

TR O

TU AR

ASFALT

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

85 77

/1/ 1/1

/1/ 1/1

/1/ 2/1

/3

Nr . to

p.

2

3

1

Nr .to

p.8 57

7/1 /1/

1/1 /1/

1/1 /1

4

parcare

BU LE

VA RD

UL S

UD UL

UI

P+1E

STR. CERNA

D R

U M

ASFALT

TR O

TU AR

ASFALT

TR O

TU AR

ASFALT

S/D +

P + 4E

S/D +

P + 5E

S/D +

P + 6E

S/D +

P + 4E

S/D +

P + 3E

S/D +

P + 2E

Ex tin

de re

B ule

va rd

ul Su

du lui

(co nf.

P UG

20 13

et ap

a 3 )

Extindere Artera Majora (str. CERNA)

(conf. PUG 2013 etapa 3)

PTT12

PT T1

2

trotuar

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

Centrul Crestin ALETHEIA Timisoara

Z.V.

Z.V.

Nr.Cadastral: 432853

dru m

pri va

t

dru m

pri va

t

LFI dezafectate

LFI dezafectate

LFI dezafectate

EXTRAS DIN PUG PROPUS (ETAPA 3) - PROFIL STRADAL LATIME 27M (PTT12)

TIPOLOGIE DE MOBILARE EXISTENTA (CARTIER ZONA SOARELUI)

TIPOLOGIE DE MOBILARE PROPUSA

P +1E

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Limita zona reglementata

Accese auto si pietonale

Alniamente cladiri/ limita zona de implantare

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

Limite cadastrale

Drumuri propuse/ Extindere Bulevardul Sudului, conf. PUG 2013 etapa 3

Cladiri propuse

Zona verde propusa

Proprietati existente

Parcare exterioara

Cladiri existente

34

Drumuri existente

-uso o E

Atasament: 03_reglementari.pdf

S.C. K & K S.R.L S.C. SIDE TRADING S.R.L.

bul. Dr. Iosif Bulbuca, nr. FN, Timisoara P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

CF nr. 432853 - nr.cad 432853 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, intravilan (bul. DR. IOSIF BULBUCA)

CF nr. 432854 - nr.cad 432854 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Claudiu OPRITASEF PROIECT

PROIECTAT - DESENAT

VERIFICAT arh. Radu GOLUMBA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 381/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

apr 2015

arh. Daniel URSU

N

REGLEMENTARI URBANISTICE 03U

1:1000

B-d ul I

ND US

TR IEI

ST R.

VE NU

S

B-dul DR. IOSIF BULBUCA

BU LE

VA RD

UL S

UD UL

UI

B-dul DR. IOSIF BULBUCA

CALEA STAN VIDRIG HIN (CALEA BUZIASULUI)

(IN EL

IV)

(IN EL

IV)

str CE RNA

(Extin dere p

rofil

strada l de la

2 ben zi

de circ ulatie

la 4

benzi de circ

ulatie)

STADIONUL 'DAN PALTINISANU'

BAZA SPORTIVA AEM

BAZA SPORTIVA HELIOS

AMPLASAMENT STUDIAT

STRAND HAVEN

CLUB HAVEN

BAZA 2 UPT

SCOALA GEN.NR.30 ZONA SOARELUI

PA RC

UL L

ID IA

BILLA

Centrul Crestin ALETHEIA Timisoara

B-dul FRAN

CESC O ILLY

EX TI

N D

ER E

B U

L. S

U D

U LU

I

LI CE

UL W

AL DO

RF

C ALEA STAN

VID R

IG H

IN (C

ALEA BU ZIASU

LU I)

STR. C ERNA

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

ST AD

IO N

BUL. FR ANCES

CO ILLY

EX TI

N D

ER E

BU L.

S U

D U

LU I

BU LV

ER AD

UL S

UD UL

UI

10,00

Nr.top.8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

17

19

P+M P

P

Cladire Biserica ALETHEIA

D + P + 4E

D + P + 4E

P

Centrul Crestin ALETHEIA Timisoara

2,5 0

7,5 0

62 ,71

5

3,0 0

5,00

86,75

68,40

5,00

27,00

27 ,0

0

6,0 0

trotuar

DRUM PIATRA

D R

U M

ASFALT

PISTA BIC IC

LETA

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

85 77

/1/ 1/1

/1/ 1/1

/1/ 2/1

/3

Nr . to

p.

2

3

1

4

Ex tin

de re

B ule

va rd

ul Su

du lui

P+1E

STR. CERNA

D R

U M

ASFALT

TR O

TU AR

ASFALT

TR O

TU AR

ASFALT

PTT12 (co

nf. P

UG 20

13 et

ap a 3

)

Extindere Artera Majora (str. CERNA)

(conf. PUG 2013 etapa 3)

Nr .to

p.8 57

7/1 /1/

1/1 /1/

1/1 /1

Z.V.

Z.V.

parcare

PT T1

2

dru m

pri va

t

dru m

pri va

t

LFI dezafectate

LFI dezafectate

LFI dezafectate

Suprafata amplasament

Zona ocupata cu cladiri pentru functiuni mixte: locuinte, servicii, comert

Zona parcari / circulatii auto si pietonale, in interiorul parcelei

Zone verzi, amenajate in spatiul liber din interiorul percelei

6600 100%

-

-

-

-

-

-

6600 100%

max. 2 640

max. 40%

cca. 2 640

cca. 40%

min. 1 320

min. 20%

BILANT TERITORIAL: EXISTENT PROPUS

mp %mp %

CF nr. 432853 - nr.cad 432853 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp CF nr. 432854 - nr.cad 432854 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

ZONA MIXTA: LOCUINTE, SERVICII SI COMERT

REGLEMENTAREA TRAFICULUI - conf. PUG 2013 etapa3

SCHEMA ZONIFICARE FUNCTIONALA

Suprafata teren 6 600 mp P.O.T.maxim 40% C.U.T.maxim 2,1 Regim de inaltime max. S/D+P+6E H maxim 26 m Spatii verzi min. 20% (din care 5% compacte)

Limita zona reglementata

Accese auto si pietonale

Drumuri propuse/ Extindere Bulevardul Sudului, conf. PUG 2013 etapa 3

Alniamente cladiri/ limita zona de implantare

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE ZONIFICARE FUNCTIONALA

Limite cadastrale

Zona depozitare, prestari servicii

Zona institutii publice, servicii

Zona industriala P +1E Zona spatii verzi amenajate

Zona locuinte colective

Zone verzi propuse

Zona functiuni mixte: locuite colective, servicii, comert Zona de implantare a cladirilor

Drumuri existente

Proprietati existente

Cladiri existente

34

-uso o E

Atasament: 02_existent.pdf

S.C. K & K S.R.L S.C. SIDE TRADING S.R.L.

bul. Dr. Iosif Bulbuca, nr. FN, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

CF nr. 432853 - nr.cad 432853 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, intravilan (bul. DR. IOSIF BULBUCA)

CF nr. 432854 - nr.cad 432854 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Claudiu OPRITASEF PROIECT

PROIECTAT - DESENAT

VERIFICAT arh. Radu GOLUMBA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 381/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

apr 2015

arh. Daniel URSU

N

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 02U

1:3000

ST R

. U R

AN U

S

IN TR

AR EA

A RE

NE I STR. SIRIUS S

TR . A

ST RI

LO R

ALEEA ICAR S TR

. O RI

O N

AL EE

A RA

CH ET

EI

STR. SIRIUS

ST R

. U R

AN U

S

IN TR

AR EA

A R

EN EI

BU LE

VA RD

UL S

UD UL

UI

ALEEA RACHETEI

ALEEA RACHETEI

AL EE

A IC

AR

STR. ASTRILOR

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

ALEEA F.C. RIPENSIA

STR . C

ER N

A

Centrul Crestin ALETHEIA

ZONA ACTIVITATI SPORTIVE

ZONA INDUSTRIE

ZONA INDUSTRIE

STADIONUL 'DAN PALTINISANU'

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA

Biserica Ortodoxa Zona Soarelui

ZONA SOARELUI 85

77 /1/

1/1 /1/

1/1 /1/

2/1 /3

Nr . to

p.

Nr.top.8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1

STR. CE RNA

S= 33

00 mp

CF nr

.43 28

54 ,

Nr .Ca

da str

al: 43

28 54

CF nr

.43 28

53 ,

Nr .Ca

da str

al: 43

28 53

S= 33

00 mp

Nr .to

p.8 57

7/1 /1/

1/1 /1/

1/1 /1

LFI dezafectate

LFI dezafectate

LFI dezafectate

dru m

pri va

t

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE Limita zona reglementata

Accese auto si pietonale

Zona locuinte colective si functiuni complementare, peste P+2

Zona industrie

Zona activitati sportive

Zona culte

Circulatie auto Transport in comun (tramvai liniile 4,9)

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Locuinte, servicii, comert

Zona mixta

Limite cadastrale

AMPLASAMENT STUDIAT

Biserica Ortodoxa Zona Soarelui

IMAGINE 3D AMPLASAMENT

CLUB HAVEN

STADIONUL 'DAN PALTINISANU'

BAZA SPORTIVA AEM

BAZA SPORTIVA HELIOS

STRAND HAVEN

BAZA 2 UPT

Centrul Crestin ALETEIA Timisoara

BUL. DR. IOSIF BULBUCA

B- DU

L SU

DU LU

I

str CERNA

str C ER

N A

-uso o E

Atasament: 01_incadrare.pdf

S.C. K & K S.R.L S.C. SIDE TRADING S.R.L.

bul. Dr. Iosif Bulbuca, nr. FN, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

CF nr. 432853 - nr.cad 432853 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, intravilan (bul. DR. IOSIF BULBUCA)

CF nr. 432854 - nr.cad 432854 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Claudiu OPRITASEF PROIECT

PROIECTAT - DESENAT

VERIFICAT arh. Radu GOLUMBA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 381/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

apr 2015

arh. Daniel URSU

N

INCADRARE IN TERITORIU, INCADRARE IN PUG 01U

AMPLASAMENT STUDIAT

AMPLASAMENT STUDIAT

str. CE RNA

STR. VENUS (INEL IV)

BUL. DR. IOSIF BULBUCA

BU LE

VA RD

UL S

UD UL

UI

CALEA STAN VIDRIG HIN (C

A LEA

B U

ZIA SU

LU I )Stadion Dan

Paltinisanu

Baza 2 UPT

Baza sportiva

AEM

Baza sportiva HELIOS

Complex Haven

Billa

AEM

Spitalul Judetean

CENTRUL ISTORIC PIATA TRAIAN

C A

LE A

G IR

O C

U LU

I

ALEEA F.C. RIPENSIA

STR. CLUJ

STR. ARIES

CALEA BUZIASULUI

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN PUG

UTR 44 PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

3UYINUYLSNOD 30 3ILIIMYIINI YVNVd 3YINYLSNOD IO VAVHO|EWIL 3HINYLSNOD 30 VAILINI430 3ILIICYILNI Et a SQ / ZNJd 3UVBONdY VI = VNVd 3UINULSNOI 30 VAVHOAWIL & SS Al alora VAD | HMOTINMOJ1VII Y 3 VNOZ 3YVLINVS 3d INOZ 3UVOTVA NI 3NOZ | IVUNLIZLIH (n "VIIUOLSI 34YOTVA NI alo Ne dr 42 N2/ IU3LNY ILVIZAINIA 3PVSVd / IINZLSIX3 3YVZINYIIOA NYLNId ISNdOWA JUONVN 31/NO13id 33SVUL 30 IOIHOSIA / 33SVUL 3 IUVZINHIION e —— JUVONNIIS / — VOVHISOLNV VUNIVOII Ei / MANI 3401020 PA TVNQWOD e —— VOLT 34 7/7] VIVIIIdS 3IIVNILSIA NI IUNNIUZL Duvd 3uUNnavVad L4Od / VdV 30 IZNI190 '3dY | 31N3UY33V IS VIVAVN YNOZ 3IN3H337 ILLOMYLSNOI IS 7UVIAOW3I4 VNOZ 31N3U33v IS VA3ILNY VNOZ 313 WONAVYDNI 3INIUIIV VNOZ / VIVNAWOOD 3l4VAOdSQD VNOZ 1N3WN3WDV - 14OdS 30 YNOZ 30 ZISA vas 30 vnoz [ARM 3109149Y vNOZ IIDIANIS '34V1IZOA3A VNOZ (NIN LIVLINA vNOZ [AU JOMand IS IILNLILSNI vNOZ ZAU (Z+d 31539) / - d) ZUVININIIAWOI TF ÎNDILONNI IS 3NOZ - SIUI INI 30 IGIANOD mia ÎNNILONAS NS ÎNOZ 211V 18 VNOZ EEE) 33VII3INOZ — ASI 30 ITVINOLIMIL BOTUVLINA VLIAIT 31YHLN3I I3NOZ VLINIT SMdCYd INTAIHOLINIL VLIVIIT | ANILSIX3 NVIIAVULNI vin —— MNLVELSININOY VLINIT a — ap — YON3931 ININIOLINIL INVLN3W319343
lea
-uso o E

Atasament: raportul_informarii_Bulbuca_Studio_Arca._scan.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2015- 001181/27.03.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - Documentaţia: PUZ — „LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT” - Amplasament: B-dul Iosif Bulbuca, F.N., Timisoara - Beneficiari: S.C. K&K S.R.L. si S.C. SIDE TRADING S.R.L. - Proiectant: S.C. STUDIO ARCA S.R.L - Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 09.02.2015 — 05.03.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul Zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, informarea cetatenilor realizandu-se si prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Asociatia Centrul Crestin "Aletheia" Timisoara, IOSIF BULBUCA NR. 15 Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, a fost consultată de o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. STUDIO ARCA S.R.L, organizata in data de 25.02.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului. S-au formulat obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, din partea cetatenilor prin adresa nr. RU2015-000085/05.03.2015 inregistrata prin Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii (cam 12) din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si adresa transmisa pe mail-ul dezvoltareurbana(Qprimariatm.ro La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, S.C. STUDIO ARCA S.R.L,, in calitate de proiectant general al documentatiei PUZ - „LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT”, B-dul Iosif Bulbuca, F.N., Timisoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2015-003820/16.03.2015. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal ,,„ LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII,

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE * CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro COMERT ”, B-dul Iosif Bulbuca, F.N., Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. EFBIROU E Red/Dact - G.G.2 ex

Atasament: 06_ob._de_utilitate_publica.pdf

S.C. K & K S.R.L S.C. SIDE TRADING S.R.L.

bul. Dr. Iosif Bulbuca, nr. FN, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert PUZ - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

CF nr. 432853 - nr.cad 432853 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, intravilan (bul. DR. IOSIF BULBUCA)

CF nr. 432854 - nr.cad 432854 Suprafata teren conf. CF= 3300 mp

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Claudiu OPRITASEF PROIECT

PROIECTAT - DESENAT

VERIFICAT arh. Radu GOLUMBA

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 381/2014

faza PUZ

plansa nr. arh. Silvia CRISAN

format A3

scara:

apr 2015

arh. Daniel URSU

N

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 06U

1:1000

Teren proprietate privata conf. CF

Teren proprietate privata ce urmeaza a fi treacut in proprietate publica

BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

100%

- -

Teren ramas in proprietate privata 6 600 m2 100%

6 600 m2

Limita zona reglementata

Accese auto si pietonale

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

Limite cadastrale

Drumuri propuse/ Extindere Bulevardul Sudului, conf. PUG 2013 etapa 3

Teren proprietate privata

Teren domeniu public, drumuri existente

82,19

92,14

37 ,11

39 ,29

Nr.top.8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1

B-DUL DR. IOSIF BULBUCA (LIVIU REBREANU)

17

19

S= 33

00 mp

CF nr

.43 28

54 ,

Nr .C

ad ast

ral : 4

32 85

4

CF nr

.43 28

53 ,

Nr .C

ad ast

ral : 4

32 85

3

S= 33

00 mp

P+M P

P

Cladire Biserica ALETHEIA

D + P + 4E

D + P + 4E

P + 2E

STR. CERNA

P

P

Centrul Crestin ALETHEIA Timisoara

38 ,92

36 ,79

27,00

27 ,0

0

trotuar

DRUM PIATRA

D R

U M

ASFALT

PISTA BIC IC

LETA

TR O

TU AR

ASFALT

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V. 85

77 /1/

1/1 /1/

1/1 /1/

2/1 /3

Nr . to

p.

2

3

1

4

STR. CERNA

Ex tin

de re

B ule

va rd

ul Su

du lui

P+1E

D R

U M

ASFALT

TR O

TU AR

ASFALT

TR O

TU AR

ASFALT

linie tramvai

(c on

f. PU

G 20

13 e

ta pa

3 )

Extindere Artera Majora (str. CERNA)

(conf. PUG 2013 etapa 3)

Nr .to

p.8 57

7/1 /1/

1/1 /1/

1/1 /1

Z.V.

Z.V.

parcare

dru m

pri va

t

dru m

pri va

t

-uso o E

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 1/4

UR 2017‐004048/29.03.2017

Aprobat Primar, Nicolae ROBU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”,

Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR 2017‐004048/15.03.2017 a S.C. K&K S.R.L. şi S.C. SIDE TRADING S.R.L. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (Masterplan)” promovat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de oportunitate nr. 15/02.10.2014 şi de Avizul Arhitectului‐şef nr. 17/18.11.2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 3653/21.10.2014 prelungit până la 20.10.2016, ale Certificatului de urbanism nr. 4297/13.10.2016, precum şi Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 18/21.03.2016 şi adresa nr. 5848/03.11.2016;

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comert”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF nr 432854, Timişoara, beneficiari S.C. K&K S.R.L. şi S.C. SIDE TRADING S.R.L., proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L., a fost afişată pe site‐ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna februarie 2015, cu ocazia demarării Etapei 2 ‐ etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, pe perioada căreia s‐au formulat sugestii şi obiecţii din partea publicului cu privire la această investiţie prin adresa nr. RU 2015‐000085/05.03.2015 înregistrată prin Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi prin adresa transmisă pe mail‐ul [email protected], etapă finalizată prin afişarea pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2015‐001181/ 27.03.2015;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 ‐ etapa aprobării P.U.Z. şi R.L.U. aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din H.C.L. nr. 140/2011, modificată prin H.C.L. nr. 43/2016), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 2/4

decizională în administraţia publică. Având în vedere obiecţiunile formulate de vecinii direct afectaţi din zonă, iniţiatorul Planului

Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara, a modificat accesul pe parcelele studiate conform planşei ,,Reglementări urbanistice”.

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 381/2014, la cererea beneficiarilor S.C. K&K S.R.L. şi S.C. SIDE TRADING S.R.L.

Zona reglementată în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara, este situată în partea sud‐estică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, între zona bazelor sportive din proximitatea stadionului „Dan Păltinişanu” spre vest, zona industrială dinspre Calea Stan Vidrighin spre nord şi est, şi o zonă de culte reprezentata de Centrul Creştin „Aletheia” Timişoara la sud spre cartierul Soarelui, în UTR 44 din PUG. Parcelele reglementate sunt delimitate astfel: la sud ‐ Centrul Creştin „Aletheia” Timişoara, la vest ‐ terenuri proprietate privată libere de construcţii, la nord ‐ str Cerna, iar la est ‐ teren pentru drum, proprietate privată.

Zona reglementată care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara, nu se încalcă prevederile O.U.G. nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat (format din 2 parcele în suprafaţă totală de 6600 mp, este înscris in CF 432853, nr. cad. 432853, teren intravilan în suprafaţă de 3300 mp, proprietar S.C. K&K S.R.L. cu interdicţie de înstrăinare, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, construire, grevare, închiriere în favoarea UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A. BUCUREŞTI SUCURSALA TIMIŞOARA (pentru care s‐a obţinut Acordul UNICREDIT BANK S.A. ‐ Sucursala Timişoara cu nr. 1132033/16.11.2016) şi în CF nr. 432854, nr. cad. 432854, teren intravilan în suprafaţă de 3300 mp, proprietar S.C. SIDE TRADING S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853,CF 432854, Timişoara, propune un ansamblu de clădiri cu funcţiune mixtă ‐ locuinţe colective, servicii, comerţ cu regim maxim de înălţime S/D+P+6E, aşezate perimetral. Clădirile formeaza o curte interioară, un spatiu cu caracter semipublic, cu rol de zonă amenajată ca spaţiu verde pentru odihnă sau loc de joacă pentru copii. Spaţiile destinate serviciilor şi comerţului vor fi situate la parterul clădirilor.

Imobilele se vor dota în mod obligatoriu cu lift conform „Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe”, aprobat cu Ordinul nr. 71/N /1997.

Accesul auto şi pietonal se vor asigura din vest si din nord. În P.U.G. Timişoara 2013, aflat în Etapa a 3‐a, se propune realizarea unor străzi cu profil stradal de 27 metri (profil PTT12), de‐a lungul laturii nord‐vestice si a laturii nord‐estice a amplasamentului (extinderea Bd. Sudului şi extinderea arterei majore Str. Cerna) care vor facilita accesele pe terenul studiat. Până la realizarea obiectivelor prevăzute în noul P.U.G., accesele vor fi provizorii în conformitate cu avizul Comisiei de

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 3/4

Circulaţie nr. DT2015‐002708/ 08.10.2015. Obţinerea Autorizaţiei de construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare

necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: Regim de înălţime maxim: S/D+P+6E Înălţime maximă = 26 metri POTmax=40% CUTmax=2.1 Spaţii verzi şi plantate: min 20% (din care 5% spatii verzi amenajate compact conform

Deciziei de încadrare nr. 18/21.03.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş). Amplasarea pe parcelă a construcţiilor se va face conform planşei „Reglementări urbanistice”

parte din documentaţie şi conform menţiunilor din Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. La eliberarea Autorizaţiei de construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor conform „Planului de acţiune” parte din documentaţie..

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. (M.T.C.T.) nr. 176/N/2000.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, conform art. 38, alin. (11) din Legea nr. 350/2001, republicată şi actualizată.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a P.U.Z., aceasta va fi transmisă însoţită de documentaţia de aprobare a P.U.Z. către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, conform art. 471 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, republicată şi actualizată.

Autorizaţia de construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice (dacă este cazul).

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea valabilitate de 3 (trei) ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”,

Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF nr 432854, Timişoara, având ca beneficiari S.C. K&K S.R.L. şi S.C. SIDE TRADING S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 381/2014, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim S/D+P+6E, sub rezerva

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 4/4

dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform „Normativului privind proiectarea clãdirilor de locuinţe”, aprobat cu Ordinul nr. 71/N /1997, Hmax=26 metri, accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015‐002708/08.10.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, POTmax=40%, CUTmax=2.1, spaţii verzi si plantate: min 20% (din care 5% spatii verzi amenajate compact conform Deciziei de încadrare nr. 18/ 21.03.2016 a A.P.M. Timiş);

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF nr 432854, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea valabilitatea de 3 (trei) ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat (format din 2 parcele în suprafaţă totală de 6600 mp, este înscris în CF 432853, nr. cad. 432853, teren intravilan în suprafaţă de 3300 mp, proprietar S.C. K&K S.R.L. cu interdicţie de înstrăinare, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, construire, grevare, închiriere in favoarea UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A. BUCURESTI SUC. TIMIŞOARA (pentru care s‐a obţinut Acordul UNICREDIT BANK S.A. ‐ Sucursala Timişoara cu nr. 1132033/16.11.2016) şi în CF nr. 432854, nr. cad. 432854, teren intravilan în suprafaţă de 3300 mp, proprietar S.C. SIDE TRADING S.R.L.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii, comert”, Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

5. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public (dacă este cazul).

Pt. Arhitect‐şef, Emilian Sorin CIURARIU

Consilier, Andreea STĂNILĂ

Şef Birou Consultanţă Juridică, Daniel VĂCĂRESCU