keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 455/10.10.2014
privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-24012/10.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor şi ale O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(5), lit 6, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control si Antifrauda a Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: paleta_de_culori_pt_cladiri_moderne.pdf

CLĂDIRILE DIN CARTIERELE TIMIȘOAREI, ALTELE DECĂT CELE ISTORICE

NOTĂ: 1. Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culori pentru accente; 2. Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor; 3. Această cartelă are doar un caracter orientativ. Din cauza diferenţelor de redare dintre print/monitorul calculatorului şi culoare este necesar să consultaţi un paletar profesionist;

CULOARE DE BAZĂ CULORI PENTRU ACCENTE

ANEXA 3

NCS: S 1005-Y20R
NCS: S 2002-B50G
NCS: S 1002-G
NCS: S 2020-Y20R
NCS: S 3005-G80Y
NCS: S 1020-R80B
NCS: S 0530-Y
NCS: S 1500-N
NCS: S 1010-R
NCS: S 3020-G30Y
NCS: S 3020-R90B
NCS: S 1515-Y10R
NCS: S 0507-Y
NCS: S 2002-Y
NCS: S 1510-R40B
NCS: S 6005-G80Y
NCS: S 3030-B
NCS: S 2020-Y
NCS: S 2002-R50B
NCS: S 2030-Y60R
NCS: S 2040-G50Y
NCS: S 5005-B20G
NCS: S 3020-Y30R
NCS: S 1015-G60Y
NCS: S 3020-R90B
NCS: S 2060-Y50R
NCS: S 4050-B90G
NCS: S 4040-B10G
NCS: S 3050-Y50R
NCS: S 3020-R30B
NCS: S 1070-Y70R
NCS: S 5020-G50Y
NCS: S 6030-R90B
NCS: S 5010-G90Y
NCS: S 2010-R90B
NCS: S 7010-R10B
NCS: S 2070-Y80R
NCS: S 7020-G50Y
NCS: S 7502-B
NCS: S 6020-Y50R
NCS: S 7020-R10B
NCS: S 3060-R
NCS: S 1515-G40Y
NCS: S 1502-G
NCS: S 1060-Y
NCS: S 1015-G90Y
NCS: S 1005-Y40R
NCS: S 1050-Y30R
NCS: S 1010-Y50R
NCS: S 0500-N
NCS: S 0507-G40Y
NCS: S 1015-Y30R
NCS: S 1015-G20Y
NCS: S 1510-R90B
NCS: S 1020-Y10R

Atasament: zone_construite_protejate.pdf

TU A dal A LEI [ez E ZONA INTRAVILAN TERITORIUL ADMINISTRATIV LIMITA ZONA INTRAVILAN LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV OBIECTIVE DE ARTA/ COMEMORATIVE CLASATE PRIN LMI 2010 IMOBILE CLASATE PRIN LMI 2010 ANSAMBLURI CLASATE PRIN LMI 2010 SITURI CLASATE PRIN LMI 2010 OBIECTIVE DE ARTA/ COMEMORATIVE PROPUSE SPRE CLASARE IMOBILE PROPUSE SPRE CLASARE LIMITA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE PROPUSE SPRE CLASARE ZONA DE PROTECTIE A MONUMENTELOR DIN AFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE ul ns

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S e r v i c i u l d e D e z v o l t a r e U r b a n a s i R e a b i l i t a r e s i C o n s e r v a r e C l a d i r i I s t o r i c e

B I R O U L R E A B I L I T A R E Ş I C O N S E R V A R E C L Ă D I R I I S T O R I C E

S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01,ver.2

Nr. SC 2014 ‐ APROBAT, PRIMAR

Nicolae Robu REFERAT

privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara prin Direcţia Urbanism este prima autoritate publică din

România care elaborează un regulament detaliat de identitate cromatică a clădirilor situate

pe raza sa administrativ‐teritorială. Dacă la nivel european, majoritatea oraşelor au

aprobate „Palete de culori” care detaliază culorile permise la zugrăvirea faţadelor clădirilor,

în legislaţia românească nu există precizări concrete în acest domeniu. Noul Plan Urbanistic

General al Municipiului Timişoara propune un set de recomandări, iar prezentul

Regulament detaliază şi propune reguli clare.

În ultimii ani, oraşele româneşti au experimentat diverse scheme de colorare, alese

în general de proprietari sau de arhitecti, fără a exista o abordare unitară, fie că vorbim de

cazul reabilitărilor termice ale blocurilor sau de intervenţiile gresite la clădirile istorice.

Rolul acestui Regulament este de a elimina neconcordanţele cromatice rezultate în

urma acestui tip de abordare şi chiar în unele cazuri a disconfortului vizual provocat de

intervenţii incorecte.

Regulamentul cuprinde în afară de setul de reguli destinat atât clădirilor istorice, cât

şi pentru cele situate în cartierele altele decât cele istorice, şi modul în care se

reglementează relaţia dintre culoarea faţadei şi celelalte elemente constructive (acoperiş,

tâmplărie, elemente de finisaj etc.), modul de avizare al lucrărilor şi sancţiuni în cazul

încălcării prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul interzice colorarea parţială a

faţadelor, indiferent de zona în care este amplasată clădirea.

La finalul Regulamentului se găsesc paletele de culori acceptate pe raza Municipiului

Timişoara, evidenţiate diferit pentru cele două tipuri de cartiere. Codul de culoare folosit

este NCS (Natural Colour System), standard internaţional folosit în producerea

vopselurilor.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S e r v i c i u l d e D e z v o l t a r e U r b a n a s i R e a b i l i t a r e s i C o n s e r v a r e C l a d i r i I s t o r i c e

B I R O U L R E A B I L I T A R E Ş I C O N S E R V A R E C L Ă D I R I I S T O R I C E

S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01,ver.2

Regulamentul propune un nou instrument de lucru: Comisia de Estetică Urbană, cea

care va aviza din punct de vedere estetic proiectele de reabilitare ale clădirilor clasate

conform Legii 422/2001 ca monumente, ansamblu sau sit, precum şi proiectele cromatice

deosebite, care trec de regulile impuse de prezentul Regulament, dar au o valoare estetică

şi urbanistică deosebită.

În data de 8 iulie 2014, Directia Urbanism a organizat un focus‐grup cu specialisti, in

cadrul caruia a fost discutat si amendat Regulamentul.

Având în vedere cele de mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului

Timişoara aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din

Municipiul Timişoara.

Viceprimar, Secretar, Dan DIACONU Ioan COJOCARI Arhitect Şef Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU Şef BRCCI, Violeta Mihalache

AVIZAT, Serviciul Juridic

Atasament: Brosura.pdf

REGULAMENT PRIVIND IDENTITATEA CROMATICĂ A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

|, | lei IT Ie E UI

Preambul 32

Dispoziții generale 4

Norme 4

Principii generale 6

Clădiri din zonele istorice 12

Clădiri situate în cartierele Timișoarei, altele decăt cele istorice 14

Relația cu celelalte elemente constructive 15

Autorizare și avizare 16

Sancțiuni 17

Dispoziții � nale 17

Anexa 1 18

Anexa 2 19

Anexa 3 20

Anexa 4 22

CUPRINS

2

Culoarea este cel mai vizibil element component al faţadei, fi ind primul element remarcat. Tocmai de aceea, gustul şi culoarea preferată a proprietarului nu ar trebui să fi e elementul predominant în alegerea culorii,ci armonia dintre culorile faţadei şi cele ale clădirilor învecinate tre- buie să fi e elementul hotărâtor.

Primii paşi au fost făcuţi la Timişoara cu sprijinul experţilor germani din cadrul programul GTZ, când a fost elaborat Îndrumarul pentru intervenţiile asupra clădirilor din Cartierul Cetate şi din zonele istorice protejate din Timişoara care cuprinde recomandări pentru clădirile afl ate în zonele is- torice. Materialul de faţă, pentru componenta de zone is- torice, foloseşte experienţa programului GTZ de la Timi- şoara şi de la Sibiu.

Dacă în majoritatea ţărilor europene, cromatica este reglementată atât pentru zonele istorice protejate, cât şi pentru zonele de construcţii noi, în legislaţia românească nu există precizări concrete referitoare la game de culori permise şi, mai ales, interzise. În ultimii ani, oraşele româneşti au experimentat di- verse scheme de colorare, alese în general de proprietari sau de arhitecți, fără a exista o abordare unitară, fi e că vor- bim de cazul reabilitărilor termice ale blocurilor sau de in- tervenţii greșite asupra clădirilor istorice. Pentru a putea elimina neconcordanţele cromatice rezultate în urma acestei abordări şi chiar în unele cazuri a disconfortului vizual, este necesară elaborarea unui regula- ment cromatic. Culoarea este un element esenţial în percepţia vizuală, ea nu poate fi detaşată de material, lumină sau condiţii de mediu. Este, împreună cu volumetria, un factor generator al imaginii urbane.

PREAMBULCUPRINS

3Clădiri istorice din Timișoara: paletă de culori variată

ni Na

Capitolul IICapitolul I Dispoziţii generale

Art. 1 Prezentul Regulament se aplică tuturor clădi- rilor de pe raza municipiului Timişoara. Art. 2 Documentaţia tehnică depusă spre autorizare la Primăria Municipiului Timişoara va respecta pre- vederile prezentului Regulament; Art. 3 În mod excepţional, se pot aproba propuneri de faţade care nu se încadrează în normele de cu- loare stabilite de prezentul Regulament. Acestea vor putea fi autorizate doar în baza avizului Comisiei de Estetică Urbană. Comisia de Estetică Urbană se va înfi inţa prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara, fi ind o comisie tehnică;

Norme

4

HCL nr. 428 din 30.07.2013 privind aprobarea “ETAPEI a 3-a elaborare PUG - Propuneri preli- minare ce vor fi supuse spre avizare”; • HCL nr. 224/2008 – privind aprobarea Îndru- marului pentru Regulamentul de Urbanism al Cart- ierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara; • Planul Urbanistic General – Regulamente locale de urbanism;

Capitolul IICapitolul II

Art. 4 Faţada va fi tratată ca un tot unitar. Este strict interzisă zugrăvirea parţială a faţadei, indiferent de zona în care e amplasată clădirea. Proprietarii clădi- rilor au obligaţa să uniformizeze aspectul cromatic al clădirilor, respectând prevederile prezentului Regu- lament, în decurs de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

5Clădiri moderne din Germania și Franța: la zugrăvirea fațadei s-a ținut cont de geometria și elementele fațadei

Capitolul IICapitolul III

Principii generale Art. 5 Prezentul Regulament urmărește respectarea următoarelor principii generale: a. Prin elaborarea unui concept cromatic clar, care poate fi îmbunătățit prin varietate individuală, se poate da străzilor sau cartierelor propriul lor ca- racter. b. Culoarea folosită la scară mare, de exemplu, cea a unui cartier, poate fi un element de legătură care conferă coerenţă planifi cării urbane. c. Spațiul public trebuie considerat o entitate spațială unitară în care lumina, forma și culoarea se pot spri- jini una pe alta. d. Lumina este o parte integrantă a procesului de proiectare în planifi carea urbană. De aceea, se va acorda atenție la orientarea solară, dar şi la orien- tarea surselor de lumină artifi cială.

6

e. Într-un proiect, forma şi culoarea trebuie să se susţină reciproc. f. Folosirea culorii, atunci când se construiesc clădiri noi sau se reabilitează clădiri, trebuie să ţină seama de stilul și tendința zonei. g. Având în vedere schimbările continue care au loc în zonele urbane, se vor analiza relaţiile dintre culori şi variabilele de mediu.

Art. 6 La zugrăvirea faţadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii: 6.1. Dimensiunea faţadei: în cazul suprafeţelor mari se vor alege culori în tonuri cât mai deschise. 6.2. Vecinătăţile: alegerea culorii se va face în armo- nie cu clădirile învecinate.

6.3. Lumina naturală: pentru faţadele clădirilor ex- puse luminii naturale intense se pot folosi culori sa- turate. 6.4. Mediu natural: spaţiile verzi sunt considerate elemente cromatice şi se va ţine cont de acestea în alegerea culorilor. 6.5. Conţinut: propunerea de zugravire a faţadei trebuie să fi e corelată cu geometria şi elementele faţadei. 6.6. Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe faţadă este interzis.

Dimensiunea faţadei: în cazul suprafeţelor mari se vor alege culori în tonuri cât mai deschise

Da! Nu!

7

Exemple

Vecinătăţile: alegerea culorii se va face în armonie cu clădirile învecinate

Da! Nu!

8

9

Lumina naturală: pentru fațadele clădirilor expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate

Da! Nu!

10

Mediul natural: spaţiile verzi sunt considerate elemente cromatice şi se va ţine cont de acestea în alegerea culorilor

Da! Nu!

Cladiri istorice: evidentierea detaliilor 11

Capitolul II

Art. 8 Atunci când reconstituirea aspectului iniţial al faţadei nu este posibil, se vor respecta următoarele reguli: (1) Culorile se aleg în funcţie de confi guraţia faţadei, respectând elementele decorative specifi ce. Gama de culori permisă este cea din Anexa 2, respectând culorile în care clădirile din Timişoara aveau tratate iniţial faţadele: ocru, crem, verde deschis, nuanţe de gri; (2) Evidenţierea prin culori diferite a unor porţiuni ale faţadei se va face cu respectarea principiilor ge- nerale din Capitolul III; (3) Înainte de zugrăvirea faţadei, constructorul are obligaţia realizării probei de culoare care va fi con- fi rmată de proiectant şi benefi ciar;

Art. 7 Zonele istorice şi clădirile istorice, aşa cum apar ele în prezentul Regulament, sunt cele eviden- ţiate în Anexa 1 - zone construite protejate. 7.1. În cazul clădirilor istorice, este obligatorie cer- cetarea minuţioasă din punct de vedere tehnic a sub- stanţei construite originale şi analizarea elementelor stilistice şi de plastică arhitecturală. Reconstituirea aspectului istoric al faţadei, se va realiza pe bază de material iconografi c de epocă, în sensul reîntregirii ei cu detaliile de arhitectură şi de decoraţie dispărute odată cu lucrările anterioare de refacere.

Capitolul IV

Clădirile din zonele istorice

12

Art. 9 Clădirile, care conform Legii 422/2001 pri- vind protejarea monumentelor istorice, sunt clasate ca monumente, ansamblu sau sit vor fi analizate in- dividual de Comisia de Estetică Urbană.

Art. 10 Clădirile nou construite sau care urmează să se construiască şi care sunt amplasate în zonele is- torice vor respecta cromatica zonei și reglementările prezentului Regulament referitoare la clădirile is- torice.

13 Clădiri noi din Timișoara: propuneri interesante de colorare a fațadei

Clădirile situate în cartierele Timișoarei, altele decât cele istorice

Art. 11 Pentru clădirile situate în cartierele Timişoa- rei, altele decât cele istorice, se acceptă la zugrăvirea faţadelor doar culorile prevăzute în Anexa 3. 11.1 În cazul clădirilor cu mai mult de patru nive- luri se acceptă la zugrăvirea faţadelor doar culorile deschise, pastelate, apropiate de cele naturale.

Art. 12 Se interzice la zugrăvirea fațadelor folosirea culorilor saturate, stridente, închise.

Art. 13 Este interzisă folosirea a mai mult de două culori ca bază/fundal la zugrăvirea faţadelor, con- form Anexei 3.

13.1 Adițional, este permisă utilizarea și a altor cu- lori, conform Anexei 3, însă doar pentru marcarea di- verselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori, cumulate, nu vor depăși 20% din suprafața fațadei.

Art. 14 Nuanţele de culori necontrastante se pot folosi pentru clădirile afl ate pe străzi înguste, iar ac- centele cromatice mai intense se pot folosi pentru clădirile din spaţii mai largi.

14

Capitolul V

TE TE TE TE TE TE TE TE TA & u u u u u u În IRI

Capitolul II

Relația cu celelalte elemente constructive Art. 16 Se interzice folosirea ca elemente de fi nisaj pe faţadă a placărilor cu gresie, faianţă, PVC.

Art. 17 Pentru acoperişurile clădirilor din zonele istorice sunt permise doar învelitori având aceeaşi formă, culoare şi material ca modelul original: în ca- zul celor din ţiglă, se va folosi ţiglă ceramică cărămi- zie, iar în cazul celor metalice, se vor respecta tipul de material şi detaliile tradiţionale. 17.1 Este interzisă înlăturarea ornamentelor de pe faţadele şi acoperişurile clădirilor istorice.

Art. 18 Este interzisă îndepărtarea de pe faţadele clădirilor a elementelor de artă murală. Proprietarii clădirilor care doresc să intervină pe faţade cu deco- raţiuni de artă murală sau “street art” vor avea ne- voie de Avizul Comisiei de Estetică Urbană.

15

Art. 15 În cazul celorlalte elemente constructive, indiferent de zona în care se afl ă situat imobilul, se aplică următoarele reguli: 15.1 Pentru elementele de fi nisaj, (cum ar fi cărămida aparentă, piatra și alte asemenea), amplasate pe fața- da clădirii, culoarea acestora se limitează la culoarea naturală, nevopsită. Ca element de fi nisaj, lemnul se poate folosi fi e în culoarea naturală protejată cu baiţuri sau lacuri, fi e se limitează la culorile expuse în paleta de culori la culorile pentru accente/detalii. 15.2 Culoarea elementelor de tâmplărie, a gardurilor și zidurilor împrejmuitoare va fi în armonie cu paleta de culori aleasă pentru clădire. 15.3 Culoarea acoperişului va fi în armonie cu cu- lorile alese pentru clădire şi cu caracterul arhitectural al zonei şi va respecta Capitolul III – Principii gene- rale, al prezentului Regulament.

18.1 În accepţiunea prezentului Regulament: • Artă murală – Lucrare de tehnică decorativă, care constă în asamblarea artistică a unor bucăţi mici de marmură, de ceramică, de sticlă, de smalţ etc. de diferite culori, lipite între ele cu mortar sau cu mastic. (de ex. mozaic - arta de a crea imagini cu un ansamblu de părți mai mici sau piese, care să semene cu o singură piesă gigant de artă); • “Street art” – intervenţii pe faţadă cu diferite teh- nici expresive: spray (pe suport cu vopsea lavabilă), vopsea lavabilă, autocolante, hârtii, pixuri perma- nente, colaj, aerografi e, alte efecte speciale (de picu- rare, de creditare, de trasare etc).

Autorizare şi avizare Art. 19 Pentru emiterea certifi catului de urbanism (C.U.) de către Primăria Municipiului Timişoara, dosarul va conține în mod obligatoriu și în plus faţă de actele solicitate pentru eliberarea C.U.: • fotografi i cu situaţia existentă; • simulare foto cu vecinătăţile;

Art. 20 Pentru emiterea autorizației de construire (A.C.) de către Primăria Municipiului Timişoara, documentația tehnică va conține în mod obligatoriu: • fotografi i cu situaţia existentă; • planșe color cu propunerile de faţadă cu prezentar- ea cromaticii propuse şi a tuturor elementelor con- structive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul Regulament; • desfăşurare stradală (simulare foto cu vecinătăţile), în armonie cu clădirile învecinate;

Art. 21 În cazul clădirilor la care se fac lucrări de zugrăvire sau de reabilitare termică și pentru care nu este obligatorie obținerea autorizației de construire, conform Legii 50/1991, art.11, se va obtine Avizul Direcţiei Urbanism, în conformitate cu prezentul Regulament. Aceste cazuri sunt precizate în Anexa 4; 21.1. Actele necesare pentru obţinerea Avizului Direcţiei Urbanism sunt: • cerere tip, conform Anexei 4; • copie extras C.F.; • fotografi i cu situaţia existentă; • planșe color cu propunerile de faţadă cu prezenta- rea cromaticii propuse şi a tuturor elementelor con- structive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul Regulament; • desfăşurare stradală (simulare foto cu vecinătăţile), în armonie cu clădirile învecinate;

16

Capitolul VII

Art.22 Pentru clădirile pentru care este necesară obţinerea Avizului Comisiei de Estetică Urbană, proprietarul va prezenta: • fotografi i cu situaţia existentă (dacă e cazul); • planșe color cu propunerile de faţadă cu prezenta- rea cromaticii propuse şi a tuturor elementelor con- structive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul Regulament; • studiu cromatic pentru întreg ansamblul/front stradal/front de piaţă, în funcţie de amplasarea clădirii.

Capitolul IICapitolul II

Art. 26 Proprietarii de clădiri trebuie să consulte profesioniști în domeniu atunci când iniţiază proiecte de construcţii noi, întreținere și renovare. Art.27 Prezentul Regulament intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Art. 23. În cazul nerespectării prezentul Regula- ment, sancțiunile care se vor aplica proprietarilor de clădiri sunt cele prevăzute de Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 23.1. În cazurile în care conform prezentului Regu- lament este nevoie doar de Avizul Direcţiei Urba- nism, sancțiunile vor fi după cum urmează: • între 1.000 – 2.000 lei pentru realizarea lucrărilor de zugrăvire a fațadei fără a deține Avizul Direcţiei Urbanism sau fără a respecta cele aprobate prin Avi- zul Direcţiei Urbanism; Art. 24 În cazurile prevăzute la art. 23, proprietarii vor fi obligați să refacă fațada cu respectarea prezen- tului Regulament; Art. 25 Sancţiunile precizate nu sunt limitative, ur- mând a se actualiza/completa conform prevederilor legale şi locale în vigoare la data aplicării acestora.

Capitolul VIII

Sancţiuni

Capitolul IX

Dispoziţii fi nale

17

18

ANEXA 1

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

PALETA DE CULORI PENTRU

19

CLĂDIRILE DIN ZONELE ISTORICE

NOTĂ: 1. Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culori pentru accente; 2. Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor; 3. Această cartelă are doar un caracter orientativ. Din cauza diferenţelor de redare dintre print/monitorul calculatorului şi culoare este necesar să consultaţi un paletar profesionist;

CULOARE DE BAZĂ CULORI PENTRU ACCENTE

ANEXA 2

ANEXA 2ANEXA 2

NCS: S 1515:G40Y.
NOS: 8
CS: S1500-N
NCS: 3022-Y26R
NCS: 0608-V41R
NCS: 2422-Y0GR.
CS: 2203-Y41R
NOS: S
NCS: 1218-17R
NOS: S
NCS: S 1010
NCS: S0510-Y10R
NOS: S 1000
NCS: 0809-Y32R
NCS:
NCS: 1811-V01R
NCS: 8 0507-G40Y.
NCS: 525026
NCS: S 0500-N
NCS: S 3050-Y50R
NCS: S 6005-Y20R
NCS:S 1515:Y10R
NCS; 5 4050:G30Y.
NCS: S 1050-Y30R
NES: S 5040-G50Y.
Nos: S
CS: S 5020.R50B.
NCS: S 5000-N
NOS:
NCS: 3234-V17R
NCS: S 1015-G60Y.
CS: 1607-41R.
NOS: S 4030-8106
NCS: S 1020-8106
NCS:
NOS: S 1030-Y70R
NCS: S 1005-Y10R
NCS: S 1050-650Y
NCS: 3628-Y50R
NCS: S 8000-N
NCS:
2020:
CS:
NCS: 0504-21
NCS: S 1510G60Y.
NCS: S 3020-Ra0B
NCS: 5 2070-Y80R.
NCS: S 2030-Y60R.
NCS: S 3020-G30Y
NCS: S 2050-Y1OR.
NCS: S 3040-Y10R

CLĂDIRILE DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

20

CLĂDIRILE DIN CARTIERELE TIMIȘOAREI, ALTELE DECĂT CELE ISTORICE

NOTĂ: 1. Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culori pentru accente; 2. Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor; 3. Această cartelă are doar un caracter orientativ. Din cauza diferenţelor de redare dintre print/monitorul calculatorului şi culoare este necesar să consultaţi un paletar profesionist;

CULOARE DE BAZĂ CULORI PENTRU ACCENTE

ANEXA 3

ANEXA 3ANEXA 3

NCS: S 1005-Y20R.
NCS: S 2002-8506
NOS: S 1002:6
NCS: 5 2020-Y20R
NCS: S 3005-G80Y.
NCS: S 1020-R80B
NCS:S 0530
NOS: S 1500-N
NCS: S1010R
NCS: 5 3020-G30Y
NCS: S 3020-R00B
NOS: S 1515-Y10R
NCS: 80507
NOS: S 2002:Y.
NCS: S 1510-R408
NCS: S 6005-G80Y.
NCS: 530308
NS: 2020
NOS: S 2002-R508
NCS: S 2030-Y60R
NOS: S 2040-650Y
NCS: S 5005.8206
NCS: S 3020-Y30R.
NCS: S 1015-Ge0Y
NCS: S 3020.R90B
NCS: S 2080-Y50R.
NCS:S 4050:8006.
NCS: S 3050-Y50R.
NCS: S 3020-R30B
NCS:S 1070-Y7OR
NOS: S 5020.G50Y.
NCS: 8 5010-Ge0Y
NCS: S 2010.R90B.
NCS:S7010R10B
NCS:'S 2070-YEOR
NCS: S 7020-650Y.
NCS: 57502-8
CS: S 6020-Y50R
NCS: S 7020-R10B
NOS: S 1515.G40Y
NCS:S 1502:6
NCS:S 1060-%
NCS: S 1015-690Y
NOS: S 1005-Y40R
NCS: S 1050-Y30R
NOS: S 1010-Y50R
NCS: S 0500-N
NCS: S 0507-G40Y
NCS:S
NOS: S 1015-620Y.
NCS: S 1510.R90B.
NOS: S 1020-Y10R

EXEMPLE DE UTILIZARE A CULORILOR DIN PALETAR

21

“Regulament privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara” ANEXA 2 CLĂDIRILE DIN ZONELE ISTORICE seem] ft Pt n Ea m m m |. |) sistat amar inna an ne E var H VE va II | ENE __CULOARE DE BAZĂ NOTĂ: ÎL. Culorile de bază pocfifal pentr arce Pta ÎNCS Natur SL Acestă cartă ar doar i caracter oda Din cea de redare
ANEXA 3 CLĂDIRILE DIN C 3 Acei cala are doar un caracter “Regulament privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara” ARTIERELE TIMIȘOAREI, ALTELE DECĂT CELE ISTORICE Mann EI RT m BAZĂ nici pentr acte real de d _ mr mm.

22

ANEXA 4ANEXA 4ANEXA 4

ANEXA 4 Această cerere se folosește doar în cazurile clădirilor la care se fac lucrări de zugrâvire sau de reabilitaretermică si pentru care nu este obligatorie obținerea autorizație de construire, conform Legii 50/1991, art.11 CERERE ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI DIRECȚIEI DE URBANISM PENTRU ZUGRĂVIREA IMOBILULUI SITUAT PE STR./BDUL Persoană fizică /Asociaţie de proprietari reprezentată prin: Numele şi prenumele CNP Persoană juridică: Denumire Sediu CIF. Email: Telefon: Nivelul de înălțime al clădirii: Culorile alese pentru zugrăvire TI Culoridebazi 1. „. (se va menționa codul NCS) Ze . (se va menționa codul NCS) TI Culori pentru detalii/accente (împreună nu vor depăşi 20% din suprafața zugrăvită) 3... „. (se va menționa codul NCS) 4. (se va menționa codul NCS) 5, (se va menționa codul NCS) 6. 'se va menţiona codul NCS) Alte elemente constructive Există elemente de finisaj pe fațadă? ZI Cărămidă aparentă ÎI Piatră ÎI Lemn Altele menționați care) Vor fi vopsite/zugrăvite şi alte elemente constructive? T Elemente de tâmplărie (ferestre, uşi, porți) ÎI Gard sau zid împrejmuitor Altele... .... (menționați care) Subsemnatul ... ..... declar pe proprie răspun înţeles că nerespectarea Regulamentului privind identitatea din Municipiul Timişoara, aprobat prin HCL nr....................... atrage ur sancţiuni: Între1.000-2.000lei pentru realizarealucrărilor dezugrăvirea fa deţine Avizul Direcţiei Urbanism sau fără arespecta celeaprobate p Direcţiei Urbanism; ZI Sancţiunile precizate nu sunt limitative urmând se actualiza/com] prevederilor legaleşi locale în vigoare la data aplicării acestora. Refacerea fațadei în conformitate cu Avizul Direcţiei Urbanism Prezenta declarație constituie act public şi răspund, potrivit legii penale inexactitatea sau caracterul incompletal datelor menționate. SEMNĂTURA ȘI ŞTAMPILA ANEXEZURMĂTOARELE: Copie extras CE fotografii cu situația existență; planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse tuturorelementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, î conformitate cu Regulamentul; desfăşurare stradală (simulare foto) cu vecinătățile, în armonie cu clădiri învecinate; Altele (menționați aaa a LEGEAnr.50 din29iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ART.11 (1) Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări care nu mo de rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor: e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă odifică elementele de fațadă şi culoril h) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabili modificarea calității și formei arhite elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute laart.. astfel: 1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea; 3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperișului - dacă nu se schim constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuitindividuale cu cel n carenu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara protecțiea monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

Material elaborat de Direcția Urbanism, Biroul Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice (BRCCI), din Primăria Municipiului Timișoara

Coordonator Arhitect Șef Ciprian Silviu Cădariu Violeta Mihalache Monica Mitrofan Dona Crișan Andreea Stănilă Raul Stroescu Șerban Marineasa

Biroul Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice Str. Ștefan cel Mare nr.2 300102 Timișoara Program cu publicul: tel/fax: 0256 435 436 Luni- Joi 8.00-16.30 email: [email protected] Vineri 8.00-14.00

  Atasament: hcl_455_anexa01.pdf

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  1

  REGULAMENT PRIVIND IDENTITATEA CROMATICĂ A CLĂDIRILOR DIN  MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

  Preambul 

  Dacă în majoritatea țărilor europene, cromatica este reglementată atât pentru  zonele istorice protejate, cât şi pentru zonele de construcții noi, în legislația românească  nu există precizări concrete referitoare la game de culori permise şi, mai ales, interzise. 

  În ultimii ani, oraşele româneşti au experimentat diverse scheme de colorare,  alese în general de proprietari sau de arhitecti, fără a exista o abordare unitară, fie că  vorbim de cazul reabilitărilor termice ale blocurilor sau de intervențiile incorecte asupra  clădirilor istorice. 

   Pentru a putea elimina neconcordanțele cromatice rezultate în urma acestei  abordări şi chiar în unele cazuri a disconfortului vizual, este necesară elaborarea unui  regulament cromatic.  

  Culoarea este un element esențial în percepția vizuală, ea nu poate fi detaşată de  material, lumină sau condiții de mediu. Este, împreună cu volumetria, un factor  generator al imaginii urbane. Culoarea este un concept cuprinzător, care joacă un rol  important la toate nivelurile de proiectare spațială, de la arhitectură la planificare  urbană. 

  Culoarea este cel mai vizibil element component al fațadei, fiind primul element  remarcat. Tocmai de aceea, gustul şi culoarea preferată a proprietarului nu ar trebui să  fie elementul predominant în alegerea culorii, ci armonia dintre culorile fațadei şi cele  ale clădirilor învecinate trebuie să fie elementul hotărâtor. 

  Primii paşi au fost făcuți la Timişoara cu sprijinul experților germani din cadrul  programul GTZ, când a fost elaborat Îndrumarul pentru intervenţiile asupra clădirilor din  Cartierul Cetate şi din zonele istorice protejate din Timişoara, care cuprinde recomandări  pentru clădirile aflate în zonele istorice. Materialul de față, pentru componenta de zone  istorice, foloseşte experiența programului GTZ de la Timişoara şi de la Sibiu. 

  Capitolul I. Dispoziţii generale 

  Art. 1 Prezentul Regulament se aplică tuturor clădirilor de pe raza municipiului  Timişoara.  

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  2

  Art. 2 Documentația tehnică depusă spre autorizare la Primăria Municipiului Timişoara  va respecta prevederile prezentului Regulament; 

  Art. 3 În mod excepțional, se pot aproba propuneri de fațade care nu se încadrează în  normele de culoare stabilite de prezentul Regulament. Acestea vor putea fi autorizate  doar în baza avizului Comisiei de Estetică Urbană. Comisia de Estetică Urbană se va  înființa prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timişoara, fiind o comisie tehnică; 

  Art. 4 Fațada va fi tratată ca un tot unitar. Este strict interzisă zugrăvirea parțială a  fațadei, indiferent de zona în care e amplasată clădirea. Proprietarii clădirilor au obligața  să uniformizeze aspectul cromatic al clădirilor, respectând prevederile prezentului  Regulament, în decurs de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.  

  Art. 4.1 Excepție de la prevederile art. 4 fac proprietarii de clădiri care au executat  lucrările pe bază de autorizație de construire şi în condițiile în care au respectat această  autorizație.  Capitolul II. Norme 

  HCL nr. 428 din 30.07.2013 privind aprobarea "ETAPEI a 3‐a  elaborare PUG ‐  Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare"; 

  HCL nr. 224/2008 – privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul de  Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara; 

  Planul Urbanistic General – Regulamente locale de urbanism; 

  Capitolul III. Principii generale  

  Art. 5  Prezentul Regulament urmărește respectarea următoarele principii generale: 

  a. Prin elaborarea unui concept cromatic clar, care poate fi îmbunătățit prin  varietate individuală se poate da străzilor sau cartierelor propriul lor caracter. 

  b. Culoarea folosită la scară mare, de exemplu, cea a unui cartier, poate fi un  element de legătură, care conferă coerență planificării urbane. 

  c. Spațiul public trebuie considerat o entitate spațială unitară, în care lumina, forma  și culoarea se pot sprijini una pe alta. 

  d. Lumina este o parte integrantă a procesului de proiectare în planificarea urbană.  De aceea, se va acorda atenție la orientarea solară, dar şi la  orientarea surselor  de lumină artificială. 

  e. Într‐un proiect, forma şi culoarea trebuie să se susțină reciproc.  f. Folosirea culorii, atunci când se construiesc clădiri noi sau se reabilitează cladiri 

  trebuie să țină seama de tendința dorită de autoritatea publică locală conform  prezentului regulament. 

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  3

  g. Având în vedere schimbările continue care au loc în zonele urbane, se vor analiza  relațiile dintre culori şi variabilele de mediu. 

  Art. 6 La zugrăvirea fațadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea  culorii:  

  6.1. Dimensiunea fațadei: în cazul suprafețelor mari se vor alege culori în tonuri cât mai  deschise. 

  6.2. Vecinătățile: alegerea culorii se va face în armonie cu clădirile învecinate. 

  6.3. Lumina naturală: pentru fațadele clădirilor expuse luminii naturale intense se pot  folosi culori saturate. 

  6.4. Mediu natural: spațiile verzi sunt considerate elemente cromatice şi se va ține cont  de acestea în alegerea culorilor.  

  6.5. Conținut: propunerea de zugravire a fațadei trebuie să fie corelată cu geometria şi  elementele fațadei. 

  6.6. Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe fațadă este interzis. 

  Capitolul IV. Clădirile din zonele istorice 

  Art. 7. Zonele istorice şi clădirile istorice aşa cum apar ele în prezentul Regulament sunt  cele evidențiate în Anexa 1, zone construite protejate.  

  7.1. În cazul clădirilor istorice, este obligatorie cercetarea minuțioasă din punct de  vedere tehnic a substanței construite originale şi analizarea elementelor stilistice şi de  plastică arhitecturală. Reconstituirea aspectului istoric al fațadei, se va realiza pe bază de  material iconografic de epocă, în sensul reintregirii ei cu detaliile de arhitectură şi de  decorație dispărute odată cu lucrările anterioare de refacere. 

  Art. 8 Atunci când reconstituirea aspectului inițial al fațadei nu este posibil se vor  respecta următoarele reguli: 

  (1) Culorile se aleg în funcție de configurația fațadei, respectând elementele  decorative specifice. Gama de culori permisă este cea din ANEXA 2, respectând  culorile în care, inițial, clădirile din Timişoara aveau tratate fațadele: ocru, crem,  verde deschis, nuanțe de gri; 

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  4

  (2) Evidențierea prin culori diferite a unor porțiuni ale fațadei se va face cu  respectarea principiilor generale din Capitolul III; 

  (3) Înainte de zugrăvirea fațadei, constructorul are obligația realizării probei de  culoare, care va fi confirmată de proiectant şi beneficiar; 

  Art. 9 Clădirile care conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,  sunt clasate ca monumente, ansamblu sau sit vor fi analizate individual de Comisia de  Estetică Urbană. 

  Art. 10 Clădirile nou construite sau care urmează să se construiască şi care sunt  amplasate în zonele istorice vor respecta cromatica zonei si reglementările prezentului  Regulament referitoare la clădirile istorice.  

  Capitolul V. Clădirile situate în cartierele Timișoarei, altele decât cele istorice  

  Art. 11 Pentru clădirile situate în cartierele Timişoarei, altele decât cele istorice, se  acceptă la zugrăvirea fațadelor doar culorile prevăzute în Anexa 3. 

  11.1  În cazul clădirilor cu mai mult de patru niveluri se acceptă la zugrăvirea fațadelor  doar culorile deschise, pastelate, apropiate de cele naturale.  

  Art. 12 Se interzice la zugrăvirea fațadelor folosirea culorilor saturate, stridente, închise. 

  Art. 13 Este interzisă folosirea a mai mult de două culori ca bază/fundal la zugrăvirea  fațadelor, conform Anexei 3.  

  13.1 Adițional, este permisă utilizarea și a altor culori, conform Anexei 3, însă doar  pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de  contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori, cumulate, nu vor depăși 20% din  suprafața fațadei. 

  Art. 14 Nuanțele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi  înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spații mai largi. 

  Capitolul VI. Relația cu celelalte elemente constructive 

  Art. 15 În cazul celorlalte elemente constructive, indiferent de zona în care se află situat  imobilul, se aplică următoarele reguli:

  15.1. Pentru elementele de finisaj, (cum ar fi cărămida aparentă, piatra și alte  asemenea), amplasate pe fațada clădirii, culoarea acestora se limitează la culoarea 

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  5

  naturală, nevopsită. Ca element de finisaj, lemnul se poate folosi fie în culoarea naturală  protejată cu baițuri sau lacuri, fie se limitează la culorile expuse în paleta de culori, la  culorile pentru accente/detalii.  

  15.2. Culoarea elementelor de tâmplărie, a gardurilor și al zidurilor împrejmuitoare va fi  în armonie cu paleta de culori aleasă pentru clădire. 

  15.3 Culoarea acoperişului va fi în armonie cu culorile alese pentru clădire şi cu  caracterul arhitectural al zonei şi va respecta Capitolul III – Principii generale, al  prezentului Regulament. 

  Art. 16 Se interzice folosirea ca elemente de finisaj pe fațadă, placările cu gresie, faianță,  PVC. 

  Art. 17 Pentru acoperişurile clădirilor din zonele istorice sunt permise doar învelitori  având aceeaşi formă, culoare şi material ca modelul original: în cazul celor din țiglă se va  folosi țiglă ceramică cărămizie, iar în cazul celor metalice se va respecta tipul de material  şi detaliile tradiționale.  

  17.1 Este interzisă înlăturarea ornamentelor de pe fațadele şi acoperişurile clădirilor  istorice. 

  Art. 18 Este interzisă îndepărtarea de pe fațadele clădirilor, a elementelor de artă  murală. Proprietarii clădirilor care doresc să intervină pe fațade cu decorațiuni de artă  murală sau street art vor avea nevoie de Avizul Comisiei de Estetică Urbană.   

  18.1. În accepțiunea prezentului Regulament: 

  Artă murală – Lucrare de tehnică decorativă, care constă în asamblarea artistică a  unor bucăți mici de marmură, de ceramică, de sticlă, de smalț etc. de diferite culori,  lipite între ele cu mortar sau cu mastic. (de ex. mozaic ‐ arta de a crea imagini cu un  ansamblu de părți mai mici sau piese, să semene cu o singură piesă gigant de artă); 

  Street art – intervenții pe fațadă cu diferite tehnici expresive: spray (pe suport cu  vopsea lavabilă), vopsea lavabilă, autocolante, hârtii, pixuri permanente, colaj,  aerografie, alte efecte speciale (de picurare, de creditare, de trasare etc.).                    

  Capitolul VII. Autorizare şi avizare 

  Art. 19 Pentru emiterea certificatului de urbanism (CU) de către Primăria Municipiului  Timişoara, dosarul va conține în mod obligatoriu, în plus față de actele solicitate pentru  eliberarea CU: 

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  6

  fotografii cu situația existentă;  simulare foto cu vecinătățile; 

  Art. 20 Pentru emiterea autorizației de construire de către Primăria Municipiului  Timişoara, documentația tehnică va conține în mod obligatoriu: 

  fotografii cu situația existentă;  planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse şi  a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS,  în conformitate cu prezentul Regulament; 

  desfăşurare stradală (simulare foto) cu vecinătățile, în armonie cu clădirile  învecinate; 

  Art. 21 In cazul clădirilor la care se fac lucrări de zugrăvire sau de reabilitare termică și  pentru care nu este obligatorie obținerea autorizație de construire, conform Legii  50/1991, art.11, se va obtine Avizul Direcției Urbanism, în conformitate cu prezentul  Regulament. Aceste cazuri sunt precizate în Anexa 4; 

  21.1. Actele necesare pentru obținerea Avizului Direcţiei Urbanism sunt: 

  cerere tip, conform Anexei 4;  copie extras CF;  fotografii cu situația existentă;  planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse şi  a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS,  în conformitate cu prezentul Regulament; 

  desfăşurare stradală (simulare foto) cu vecinătățile, în armonie cu clădirile  învecinate; 

  Art.22 Pentru clădirile pentru care este necesar obținerea Avizului Comisiei de  Estetică Urbană, proprietarul va prezenta: 

  fotografii cu situația existentă (dacă e cazul);  planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse şi  a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS,  în conformitate cu prezentul Regulament; 

  studiu cromatic pentru întreg ansamblul/front stradal/front de piață, în  funcție de amplasarea clădirii;  

  Capitolul VIII. Sancţiuni 

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  7

  Art. 23. În cazul nerespectării prezentului Regulament, sancțiunile care se vor aplica  prorietarilor de clădiri sunt cele prevăzute de Legea 50/1991 privind autorizarea  executării lucrărilor de construcții; 

  23.1. În cazurile în care, conform prezentului Regulament este nevoie doar de Avizul  Direcției Urbanism, sancțiunile vor fi după cum urmează: 

  2.000 lei pentru realizarea lucrărilor de zugrăvire a fațadei fără a deține Avizul  Direcției Urbanism sau fără a respecta cele aprobate prin Avizul Direcției  Urbanism; 

  Art. 24 În cazurile prevăzute la art. 23, proprietarii vor fi obligați să refacă fațada cu  respectarea prezentului Regulament; 

  Art. 25 Sancțiunile precizate nu sunt limitative urmând a se actualiza/completa conform  prevederilor legale şi locale în vigoare la data aplicării acestora.  

  Capitolul IX. Dispoziţii finale                                                                                                                                                                              

  Art. 26 Proprietarii de clădiri trebuie să consulte profesioniști în domeniu atunci când  inițiază proiecte de construcții noi, întreținere și renovare. 

  Art.27 Prezentul Regulament intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015. 

        Primar,                                                                                          Arhitect Şef,  Nicolae ROBU                                                                           Ciprian Silviu CĂDARIU 

   

   

   

   

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  8

   

  ANEXE 

  ANEXA 1 – Zone construite protejate 

  ANEXA 2 / PALETA DE CULORI PENTRU CLĂDIRILE DIN ZONA ISTORICĂ 

  CULOARE DE BAZĂ: 

  NCS: S 0500‐N  NCS: S 0507‐Y   NCS: S 0510‐Y10R  NCS: S 1000‐N   NCS: S 1515‐Y10R  NCS: S 1010‐Y  NCS: S 1500‐N  NCS: S 1015‐G60Y  NCS: S 2020‐Y  NCS: S 1515‐G40Y 

  NCS: S 2030‐Y60R   NCS: S 3020‐R90B  NCS: S 3020‐G30‐Y   NCS: S 2050‐Y10R   NCS: S 3040‐Y10R   NCS: S 2070‐Y80R  NCS: 3922‐Y26R  NCS: S1510‐G60Y   NCS: 0606‐Y41R   NCS: 2422‐Y06R  

  NCS: 0809‐Y32R   NCS: 2112‐Y27R   NCS: 1212‐Y31R   NCS: 2203‐Y41R   NCS: S 0520‐Y   NCS: 1216‐Y17R   NCS: S 1040‐Y   NCS: 1811‐Y01R   NCS: S 0507‐G40Y   NCS: S 2502‐G

  CULORI PENTRU ACCENTE    NCS: S 8000‐N  NCS: S 5040‐G10Y  NCS: S 3050‐Y50R  NCS: S 4050‐G30Y  NCS: S 6005‐Y20R  NCS: S 1050‐Y30R  NCS: S 5000‐N  NCS: S 5040‐G50Y   

  NCS: S 1060‐Y  NCS: S 6030‐G90Y  NCS: S 3060‐R  NCS: S 5020‐R50B  NCS: S 1005‐Y10R   NCS: 1607‐Y41R   NCS: 3334‐Y71R   NCS: S 4030‐B10G    

  NCS: S 1020‐B10G   NCS: S 1050‐G50Y   NCS: S 7010‐Y50R   NCS: 2903‐Y49R   NCS: S 1030‐Y70R   NCS: 3628‐Y50R   NCS: 0504‐Y21R   NCS: 2435‐Y35R   NCS: 3234‐Y17R

  NOTĂ:  1. Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culori pentru accente;  2. Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care 

  este standardul internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor; 

   

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  9

  ANEXA 3 / PALETA DE CULORI PENTRU CLĂDIRILE DIN CARTIERELE TIMIŞOAREI,  ALTELE DECÂT CELE ISTORICE 

  CULOARE DE BAZĂ: 

  NCS: S 2002‐B50G  NCS: S 1005‐Y20R  NCS: S 0507‐Y  NCS: S 0500‐N  NCS: S 1010‐Y50R  NCS: S 2010‐R90B   NCS: S 1015‐G60Y  NCS: S 1015‐G90Y  NCS: S 0507‐G40Y  NCS: S 1015‐Y30R   

  NCS: S 1510‐R90B  NCS: S 1015‐G20Y  NCS: S 1020‐Y10R  NCS: S 1002‐G  NCS: S 2020‐Y20R  NCS: S 3020‐R90B  NCS: S 3020‐G30Y   NCS: S 1515‐Y10R   NCS: S 2002‐Y   NCS: S 1510‐R40B    

  NCS: S 6005‐G80Y   NCS: S 2020‐Y   NCS: S 2002‐R50B   NCS: S 2030‐Y60R   NCS: S 1020‐R80B   NCS: S 3005‐G80Y   NCS: S 0530‐Y   NCS: S 1500‐N   NCS: S 1010‐R   NCS: S 3030‐B    

            CULORI PENTRU ACCENTE    NCS: S 7502‐B  NCS: S 7020‐G50Y  NCS: S 6020‐Y50R  NCS: S 7020‐R10B  NCS: S 3060‐R  NCS: S 6030‐R90B  NCS: S 5020‐G50Y  NCS: S 5010‐G90Y   

  NCS: S 7010‐R10B  NCS: S 2070‐Y80R  NCS: S 4040‐B10G  NCS: S 4050‐B90G  NCS: S 3050‐Y50R  NCS: S 3020‐R30B  NCS: S 1070‐Y70R  NCS: S 5005‐B20G   

  NCS: S 2040‐G50Y  NCS: S 3020‐Y30R  NCS: S 3020‐R90B  NCS: S 2060‐Y50R   NCS: S 1502‐G   NCS: S 1515‐G40Y   NCS: S 1060‐Y   NCS: S 1005‐Y40R   NCS: S 1050‐Y30R

    NOTĂ: 

  1. Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culori pentru accente;  2. Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care 

  este standardul internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor;   

   

   

   

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  10

  ANEXA 4  Această cerere se foloseşte doar în cazurile clădirilor la care se fac lucrări de zugrăvire sau de reabilitare  termică și pentru care nu este obligatorie obţinerea autorizaţie de construire, conform Legii 50/1991, art.11 

  CERERE   ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI DIRECŢIEI DE URBANISM PENTRU 

  ZUGRĂVIREA IMOBILULUI SITUAT PE STR./BDUL  

  Persoană fizică /Asociație de proprietari reprezentată prin: Numele şi prenumele                                                                                                     CNP  

     

  Persoană juridică:  Denumire                                                                            Sediu                                                                                                                          C.I.F.    

     

  Email:                                                                                                                         Telefon:  Nivelul de înălțime al clădirii:    Culorile alese pentru zugrăvire 

    Culori de bază:  1. .............................................................. (se va menţiona codul NCS)  2. .............................................................  (se va menţiona codul NCS) 

    Culori pentru detalii/accente (împreună nu vor depăşi 20% din suprafaţa zugrăvită)  3. .............................................................. (se va menţiona codul NCS)  4. ............................................................. (se va menţiona codul NCS)  5. .............................................................. (se va menţiona codul NCS)  6. ............................................................. (se va menţiona codul NCS) 

    Alte elemente constructive  Există elemente de finisaj pe faţadă? 

  Cărămidă aparentă  Piatră  Lemn  Altele ........................................................................................ (menţionaţi care) 

  Vor fi vopsite/zugrăvite şi alte elemente constructive?  Elemente de tâmplărie (ferestre, uşi, porţi)  Gard sau zid împrejmuitor  Altele ........................................................................................ (menţionaţi care) 

    R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

  S t r . Ş t e f a n c e l M a r e , n r . 2 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e - m a i l : b r c c i @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  11

  Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau  caracterul  incomplet al datelor menţionate. 

  SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA     _________________________________________________    ANEXEZ URMĂTOARELE: 

  Copie extras CF  fotografii cu situația existență;  planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse şi a tuturor  elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu   Regulamentul; 

  desfăşurare stradală (simulare foto) cu vecinătățile, în armonie cu clădirile învecinate;  Altele (menționați)..................................................................................................... 

    LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții  ART. 11 (1) Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de  rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:      e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă şi culorile cladirilor;      h) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității şi formei arhitecturale a elementelor de  fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:      1. finisaje interioare şi exterioare ‐ tencuieli, placaje, altele asemenea;      3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului ‐ dacă nu se schimbă sistemul constructiv al  acestuia, respectiv terasă/şarpantă ‐ la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente  istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor şi/sau a  zonelor construite protejate stabilite potrivit legii; 

    Subsemnatul .............................................................. declar pe proprie răspundere că am înțeles că  nerespectarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul  Timişoara, aprobat prin HCL nr.......................... atrage următoarele sancțiuni: 

  Între 1.000 – 2.000 lei pentru realizarea lucrărilor de zugrăvire a faţadei fără a deţine Avizul  Direcţiei Urbanism sau fără a respecta cele aprobate prin Avizul Direcţiei Urbanism; 

  Sancţiunile precizate nu sunt limitative urmând a se actualiza/completa conform prevederilor  legale şi locale în vigoare la data aplicării acestora.  

  Refacerea faţadei în conformitate cu Avizul Direcţiei Urbanism   

  Atasament: paleta_de_culori_pt_cladiri_istorice.pdf

  CLĂDIRILE DIN ZONELE ISTORICE

  NOTĂ: 1. Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culori pentru accente; 2. Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor; 3. Această cartelă are doar un caracter orientativ. Din cauza diferenţelor de redare dintre print/monitorul calculatorului şi culoare este necesar să consultaţi un paletar profesionist;

  CULOARE DE BAZĂ CULORI PENTRU ACCENTE

  ANEXA 2

  NCS: S 1515-G40Y
  NCS: S 0507-Y
  NCS: S 1500-N
  NCS: 3922-Y26R
  NCS: 0606-Y41R
  NCS: 2112-Y27R
  NCS: 2422-Y06R
  NCS: 2203-Y41R
  NCS: S 0520-Y
  NCS: 1216-Y17R
  NCS: S 1040-Y
  NCS: S 1010-Y
  NCS: S 0510-Y10R
  NCS: S 1000-N
  NCS: 0809-Y32R
  NCS: 1212-Y31R
  NCS: 1811-Y01R
  NCS: S 0507-G40Y
  NCS: S 2502-G
  NCS: S 0500-N
  NCS: S 3050-Y50R
  NCS: S 6005-Y20R
  NCS: S 1515-Y10R
  NCS: S 4050-G30Y
  NCS: S 1050-Y30R
  NCS: S 3060-R
  NCS: S 5040-G50Y
  NCS: S 1060-Y
  NCS: S 5020-R50B
  NCS: S 6030-G90Y
  NCS: S 5000-N
  NCS: 2435-Y35R
  NCS: 3234-Y17R
  NCS: S 1015-G60Y
  NCS: 1607-Y41R
  NCS: S 4030-B10G
  NCS: S 1020-B10G
  NCS: S 7010-Y50R
  NCS: S 1030-Y70R
  NCS: S 1005-Y10R
  NCS: S 1050-G50Y
  NCS: 3628-Y50R
  NCS: S 8000-N
  NCS: 3334-Y71R
  NCS: S 2020-Y
  NCS: 2903-Y49R
  NCS: 0504-Y21R
  NCS: S 1510-G60Y
  NCS: S 3020-R90B
  NCS: S 2070-Y80R
  NCS: S 2030-Y60R
  NCS: S 3020-G30Y
  NCS: S 2050-Y10R
  NCS: S 3040-Y10R