keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 544/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oraviţa, nr. 2, Timişoara

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 544/24.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oraviţa, nr. 2, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-014827/11.09.2018 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-014827/11.09.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-014827/11.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comercial, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 42/26.10.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 23/21.06.2018;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 50 din 15.06.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oraviţa, nr. 2, Timişoara, având ca beneficiar pe PECICAN ARSENIU HANZI, întocmit conform Proiectului nr. 41/2017, realizat de S.C. SOLARTECH SOLUTIONS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire
Pentru cladirea amplasata in partea frontala a parcelei:
Regim de construire: maxim (S)+P+4E;
Hmax cornişă=15,50 m; - Hmax totală=18.00 m;
Pentru cladirea amplasata in partea posterioara a parcelei:
Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er;
Hmax cornişă=12,50 m; - Hmax totală=15.00 m;
Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=40%,
Coeficient de utilizare a terenului: CUTmax= 1.80;
Funcţiuni: zona mixta cu activitati administrative, locuinţe colective si functiuni complementare locuirii;
Spatii verzi amenajate minim 20 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 50/15.06.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
Accesele auto şi pietonale conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-000342/25.01.2018.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
Cladirea cu regim de inaltime (S)+P+4E va fi dotata în mod obligatoriu cu lift, conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oraviţa, nr. 2, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat având o suprafaţă totală de 2.147 m, categoria de folosinţă arabil intravilan, este înscris în CF nr. 429543 (CF vechi 2304), cad. 429543 (nr. Topografic 30008/2, 30011/1/1/1/1/1), fiind proprietatea lui PECICAN ARSENIU HANZI.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 41/2017, planşa nr. 02.5 - ,,Proprietate asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oraviţa, nr. 2, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanismşi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului PECICAN ARSENIU HANZI;
- Proiectantului S.C. SOLARTECH SOLUTIONS S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: A02.8_Insorire.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Studiu insorire 02.8

Revizia

Zona rezidentiala mixta cu regim de construire deschis, adiacent unei artere

principale de trafic

Amplasament: Str. Oravița, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

arh. Mihai-Ionut DANCIU

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

dr. arh. Cristina Maria POVIAN

NUME SEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:

ATELIER DE PROIECTARE J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40, CP 307220,Timis, Romania

M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

SPECIFICATIE NUME Scara

Data

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza Documentatie

Plansa nr.

SEF PROIECT

####

#Pln

PUZ

SEMNATURA

SolarTech Solutions Pecican Arseniu Hanzi Proiect nr.

SPECIALIST RUR

Proiect redactat sub licenta Archicad 20 SN: 3-3573416. Prezentul document este protejat prin Legea Dreptului de Autor si Legea Arhitectului. Multiplicarea sau punerea in opera, chiar si partiala, este interzisa fara acordul proiectantului.

ASCALAR

21 DECEMBRIE ORA 9:00

CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 IN SCOPUL: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA REZIDENȚIALĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI

ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC

Volumetria propusă respectă OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, CAPITOLUL I - Norme de igiena referitoare la zonele de locuit, Art. 2-20, inclusiv amplasarea (art. 2), însorirea (art. 3), funcţiunile compementare (art. 6)

21 DECEMBRIE ORA 12:00

21 DECEMBRIE ORA 15:00

21 DECEMBRIE ORA 18:00

21 IUNIE ORA 9:00

21 IUNIE ORA 12:00

21 IUNIE ORA 15:00

21 IUNIE ORA 18:00

21 DECEMBRIE ORA 9:00

21 DECEMBRIE ORA 12:00

21 DECEMBRIE ORA 15:00

21 DECEMBRIE ORA 18:00

21 IUNIE ORA 9:00

21 IUNIE ORA 12:00

21 IUNIE ORA 15:00

21 IUNIE ORA 18:00

engineering ană Eencrygy EHICICNCV

Atasament: A02.7_Mobilare_final.pdf

GSPublisherVersion 237.0.45.100

Propunere mobilare 02.7

Revizia

Zona mixta cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic

Amplasament: Str. Oravița, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

VERIFICATOR EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:

ATELIER DE PROIECTARE J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40, CP 307220,Timis, Romania

M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

SPECIFICATIE NUME Scara

Data

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza Documentatie

Plansa nr.

SEF PROIECT

12.2017

41/2017

PUZ

SEMNATURA

SolarTech Solutions PECICAN ARSENIU HANZI Proiect nr.

Proiect redactat sub licenta Archicad 20 SN: 3-3573416. Prezentul document este protejat prin Legea Dreptului de Autor si Legea Arhitectului. Multiplicarea sau punerea in opera, chiar si partiala, este interzisa fara acordul proiectantului.

57

1

3

P+2+M

P

P

P+1+M

P

P

P

57 P

STR. ORAVITA

Bloc A110

12

61

63 65

67

69

P+4

P+4

P

P

P

P

P

91.27

91.20

91.05

89.40

C

91.44

91.35

91.05

91.05

90.92

90.89

90.84

90.84

90.75

90.66

90.85

90.58

90.59

90.78 90.92

90.89

BURGUND RESTAURANT s.r.l. ALIMENTATIE PUBLICA

PENSIUNEA ELENA SERVICII HOTELIERE

FOCUS s.r.l. LUCRARI DE INSTALATII

HCL 269 / 13.05.2008

PUD "Imobil locuinte colective"

REGIM: D+P+3E

POT: 35% CUT: 2,05 SPATII VERZI: 20%

HCL 285/28.06.2005 PUD "Locuinţe colective D+P+3E+M" REGIM: D+P+3E+M POT: 31,74% CUT: 1,9

36

38 40 A

40 B

42

garaje

S.C. FOCUS S.R.L. birouri

P+1 P

P

P

P

P

P

P

P+1+M

P+1

P

P+3

P

P

P

P

servicii

P

32

34

D+P+3E

33

35

26 -2 8

37 A 30

37

37 B

33

35

37 A

37

37 B

39

41 43

45

47

STR. ORAVITA

3

Bloc A109A

Bloc A109

47 A

Scara B

P+4

P+4+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ACCES

PARCELA

Corp A REGIM: max. S+P+4E

Ac propusă: 300.00 mp Ad propusă: 1500.00 mp H cornisa: max. 15,50 m

H total: max. 20,00 m

Corp B REGIM: max. S+P+2E+Er Ac propusă: 300.00 mp

Ad propusă: 1200.00 mp H cornisa: max. 10,00 m

H total: max. 15,00 m

7

5

6 servicii

GRF II

GRF I-II

GRF I-II

8

7

91.46

7(tr)

91.74

91.64

91.20

90.81

90.82

90.74

90.66

90.52

90.29

90.33

90.25 90.37

90.29

90.34

90.45

24(c)

90.46

26(c)

pom

90.96

90.76

91.03

91.59

91.81

91.50

91.53

91.48

91.64

91.84

91.05

91.16

91.14

91.19

91.41 90.68

90.59

90.63

90.55

90.50

90.54

90.89

90.54

90.50

90.53

54(c)

90.59

90.47

90.40

90.41

90.46

90.52

90.56

90.46

90.43

90.36

90.37

90.32 67(pom)

68(pom)

71(pom)

91.29

114(st) 115(st)

125(pom)

126(st)

91.46

171(d)

91.51

91.72

91.65

91.53

91.31

Pt10(ter)

Pt11(ter)

Pt12(ter)

Pt13(ter)

Pt14(ter)

Pt15(ter)

Pt16(ter)

Pt17(ter)

Pt18(ter)

2(alg)

3(alg)

4(alg)

5(alg)

6(alg)

7(alg)

8(alg)

9(alg)

11(alg)

12(alg)

13(alg)

14(alg)

15(d)

91.74

C

traf

91.06

91.07

91.11

90.92

C

90.82

91.05

90.94

90.97

91.03 91.11 91.19 91.19

91.22

91.28

91.4991.55

91.66

91.64

91.26

91.68

91.66

91.43

91.53

91.44 91.64

91.72

7

8

7

4

6

STUDIU DE OPORTUNITATE

ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE

DESCHIS, ADIACENT UNEI ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC

CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 IN SCOPUL: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

LEGENDA ZONA DE STUDIU PROPUSA LIMITA PARCELA STUDIATA PROPUSA PENTRU REGLEMENTARE

IMOBIL REGIM S+P+4E

BILANT TERITORIAL PROPUS IMOBIL STR. ORAVITA, NR. 2 CF NR. 429543 / CF VECHI 2304 / CAD 429543 TOP: 30008/2, 30011/1/1/1/1/1 ARIE TEREN 2147.00 MP conform extras CF

FOLOSINTA MP % SUPRAFATA CONSTRUITA 600 27,95 PARCAJE 398 18,54 CIRCULATII AUTO 428 19,93 CIRCULATII PIETONALE 269 12,53 SPATII VERZI 437 20,35 ZONE TEHNICE 15 0,70 TEREN NEAMENAJAT 0 0 TOTAL 2147 100

ARIE DESFĂȘURATĂ TOTALĂ PROPUSĂ 2 700 MP P.O.T. MAXIM 40% (859 mp) PROPUS 27,95% (600 mp) C.U.T. MAXIM 1,80 (3865 mp) PROPUS 1,26 (3865 mp)

IMOBIL REGIM S+P+2E+Er

SPAȚIU VERDE

LOC DE JOACĂ PENTRU COPII

CIRCULAȚII AUTO ÎN INCINTA TERENULUI STUDIAT

PARCAJE AUTO ÎN INCINTA TERENULUI STUDIAT

CIRCULAȚII PIETONALE ÎN INCINTA TERENULUI STUDIAT

PLATFORMĂ PENTRU DEPOZITARE DEȘEURILOR MENAJERE

LOC DE JOACA

1:500

Corp A REGIM: max. S+P+4E

Ac propusă: 300.00 mp Ad propusă: 1500.00 mp H cornisa: max. 15,50 m

H total: max. 20,00 m

91.64

91.20

Atasament: A02.6_Volumetrii.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Mobilare urbanistica - Volumetrii

Amplasament: Str. Oravița, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș

02.7

Revizia

Zona rezidentiala mixta cu regim de construire deschis, adiacent unei artere

principale de trafic

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

arh. Mihai-Ionut DANCIU

dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

dr. arh. Cristina Maria POVIAN

SPECIALIST RUR NUME SEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:

ATELIER DE PROIECTARE J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40, CP 307220,Timis, Romania

M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

SPECIFICATIE NUME Scara

Data

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Faza Documentatie

Plansa nr.

SEF PROIECT

01.2018

41/2017

PUZ

SEMNATURA

SolarTech Solutions PECICAN ARSENIU HANZI Proiect nr.

Proiect redactat sub licenta Archicad 20 SN: 3-3573416. Prezentul document este protejat prin Legea Dreptului de Autor si Legea Arhitectului. Multiplicarea sau punerea in opera, chiar si partiala, este interzisa fara acordul proiectantului.

ASCALAR

PERSPECTIVA AERIANA SUD

PERSPECTIVA AERIANA NORD

PERSPECTIVA NIVELUL OCHIULUI NORD, STR. ORAVITA

PERSPECTIVA NIVELUL OCHIULUI EST, STR. ORAVITA

CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 IN SCOPUL: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA REZIDENȚIALĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI

ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC

engineering ană Eencrygy EHICICNCV

  Atasament: A02.5_Circulatie_ternuri.pdf

  GSPublisherVersion 0.0.100.60

  Proprietatea asupra terenurilor 02.5

  Revizia

  Zona rezidentiala mixta cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic

  Amplasament: Str. Oravița, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  arh. Mihai-Ionut DANCIU

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  dr. arh. Cristina Maria POVIAN -

  VERIFICATOR EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:

  ATELIER DE PROIECTARE J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40, CP 307220,Timis, Romania

  M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

  PROIECTAT

  DESENAT

  VERIFICAT

  SPECIFICATIE NUME Scara

  Data

  Beneficiar:

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

  Faza Documentatie

  Plansa nr.

  SEF PROIECT

  12.2017

  41/2017

  PUZ

  SEMNATURA

  SolarTech Solutions PECICAN ARSENIU HANZI Proiect nr.

  SPECIALIST RUR

  Proiect redactat sub licenta Archicad 20 SN: 3-3573416. Prezentul document este protejat prin Legea Dreptului de Autor si Legea Arhitectului. Multiplicarea sau punerea in opera, chiar si partiala, este interzisa fara acordul proiectantului.

  ST R.

  B AN

  CI I

  Sc ara

  ABloc B118

  43

  16

  18

  25

  29 11A

  27

  20 29

  22

  terasa

  45

  47 S TR.

  AL BIN

  ELO R

  49

  52

  51 54

  5856

  53 60 62 STR. FRIGULUI

  7 9

  1 3 2

  5

  6 4

  8

  31 33

  1

  24 35

  26 -28

  37 A 30

  37 3 2

  ST R.

  C OC

  OS UL

  UI

  3 5

  7

  37 B

  34 36

  39

  ST R.

  S TU

  PA RI

  LO R

  41

  38 40

  A

  55 STR

  . AL BIN

  ELO R

  55A

  64

  57A

  STR. ORAVITA

  Bloc A110

  10 12

  43

  45

  14 16

  18

  Sc ara

  B

  Sc ara

  A ST

  R. B

  AN CI

  I Sc

  ara B

  Bloc B122

  Sc ara

  A

  Bloc B125

  Bloc B124

  Bloc B123

  40 B

  42 ter as

  a

  44

  garaje

  47

  birouri

  STR. ORAVITA

  3

  Bloc A109A

  Bloc A109

  post trafo

  47 A

  Scara B

  Scara A

  Bloc A108

  Scara B

  Sc ara

  B

  ST R.

  SU PA

  RI LO

  R

  Bloc A108A

  Sc ara

  A

  Bloc A104

  Bloc A1052 Bloc A107

  Scara A

  66

  57

  68

  10

  11

  12

  1

  2

  4

  3 61

  63 65

  67

  R.A. TERMOFICARE CALOR

  6B 6

  1A

  birouri

  69

  Bloc A103

  70 B

  71 cab.portar S.A.S. BERTON

  atelier

  73 75

  ST R.

  FR AT

  IEI

  Bloc A102

  Scara B

  Bloc A106

  Sc ara

  A9

  Bloc A101

  77 79

  ST R.

  A LB

  IN EL

  OR 70

  A

  81 83

  85

  Bloc B116

  STR. BORZESTI

  Bloc B117

  Sc ara

  B

  Scara A

  Scara A Bloc A95

  STR. BORZESTI

  Bloc A94Scara C

  Bloc A93Scara A

  Scara B

  Scara B

  Bloc A92

  Sc ara

  A Sc

  ara B 5

  1 ST R.

  SU PA

  RI LO

  R

  centrala termica

  53 55

  STR. FRATIEI

  3A

  54

  Bloc A107A

  56

  Bloc A99Scara A

  Scara B

  Sc ara

  B

  8

  Scara A

  4 6

  3

  STR. LUCERNEI

  5A 5

  ST R.

  PI SA

  Bloc A100Scara B

  10

  7

  P+M P+1 P

  P P P

  P

  P

  P P

  P+1+M

  P+1

  P

  P+3

  P

  P

  P+2+M

  P

  P

  P+1+M

  P

  P

  P

  P P

  P+4

  P+4

  P+4+M

  P+4

  P+4

  P+4

  P+4

  P+4

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P+4

  P+4 P+4

  HCL 285/28.06.2005 PUD "Locuinţe colective D+P+3E+M" REGIM: D+P+3E+M POT: 31,74% CUT: 1,9

  HCL 269 / 13.05.2008 PUD "Imobil locuinte colective" REGIM: D+P+3E POT: 35% CUT: 2,05 SPATII VERZI: 20%

  PERUVISION s.r.l. SERVICII CATV

  BURGUND RESTAURANT s.r.l. ALIMENTATIE PUBLICA

  PENSIUNEA ELENA SERVICII HOTELIERE

  FOCUS s.r.l. LUCRARI DE INSTALATII

  PARCELA PROPUSĂ PENTRU REGLEMENTARE

  PLAN PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR, SCARA 1:1000

  LEGENDA ZONA DE STUDIU CONFORM A.O. 42/26.10.2017 LIMITA PARCELA STUDIATA PROPUSA PENTRU REGLEMENTARE

  PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE HCL 186 / 29.07.2003 LOCUINTE INDIVIDUALE REGIM: P, P+1E, P+2E POT: 40% LOCUINTE COLECTIVE REGIM: >P+2E, ART.31 RGU POT: 20% SERVICII REGIM: ART.31 RGU POT: 70% INDUSTRIE REGIM: ART.31 RGU

  CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 IN SCOPUL: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

  BILANT TERITORIAL EXISTENT IMOBIL STR. ORAVITA, NR. 2 CF NR. 429543 / CF VECHI 2304 / CAD 429543 TOP: 30008/2, 30011/1/1/1/1/1

  FOLOSINTA MP % SUPRAFATA CONSTRUITA 0 0 CIRCULATII, PARCAJE 0 0 SPATII VERZI 0 0 TEREN 2147 100 TOTAL 2147 100

  P.O.T. REGLEMENTAT 40% C.U.T. REGLEMENTAT PRIN PUD

  PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

  1:1000

  EXTRAS PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR PUG MUNICIPIULUI TIMISOARA, ETAPA 3

  PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA REZIDENȚIALĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI

  ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC

  PARCELĂ PROPUSĂ SPRE A FI

  REGLEMENTATĂ

  S.C. PROIECT BIHOR S.A.
  HS Institute for Housing and Urban Development Studies Romania srl
  engineering ană Eencrygy EHICICNCV

  Atasament: A02.4_Studiu_cvartal.pdf

  GR PLAN URBANISTIC ZONAL SI AR TOI SSE 25 NASSAU SVG) ERIN CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI SD lei SD FA CR IA sv 4 Pra: iei: N)? 12 e _ ! O RI a n PR CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 IN SCOPUL: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE LR UPS SII G COLECTIVE P+4 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER o ZI o CZ SR 5 | i GB “e O SI RS ai =» Ia q SI, (= 0) 5 AH rc BB —2 SR N = PARCELA PROPUSA Ş 5 _, & «53 PUD "Locuinţe seci FEPER a RI X SE LEGENDA > TR Go CPE e a Ş Ș o a &, GG n o 3 ZONA DE STUDIU 77 ]= 2 V „e RI SI Ş” _ CONFORM A.0. 42/26.10.2017 i N: GI o D = LIMITA PARCELA STUDIATA TI LAS OR A SO RX 2” S PROPUSA PENTRU REGLEMENTARE POT:35% CUT: 2,05 SPATII VERZI: 20% Ci ? 5 HCL 269 / 13.05.2008 0 Q ÎN 59 PUD "Imobil locuinte colective" , l = E 6 REGIM: D+P+3E PARCELA PROP PENTRU REGLEMENTARE i _ E e = STR. ARISTIDE DEMETRIADE ZONA DE STUDIU REGLEMENTATĂ S , ELE a ) ii a ET 8 zi DY PRIN A0.NR. 42/26.20.2017 * Fe a E E i ol ur PRL TESTER AXONOMETRIE CVARTAL ASCALAR PLAN CVARTAL SCARA 1:2000 VERIFICATOR( EXPERT SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA: - Proiect nr. . Beneficiar: Pecican Arseniu Hanzi SolarTech Solutions pi ATELIER DE PROIECTARE J35/1785/2012 n Giroc, Cometei, Nr.40, CP 307220,Timis, Romania M: 0040.740.962.156, e-mail: cristi.maracineanuQgmail.com A mplasament: Str. Oravița, nr. 2, Timişoara, jud. Timiș SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Titlu proiect: Faza Documentatie = Zona rezidentiala mixta cu regim de construire | SEF PROIECT dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU i - deschis, adiacent unei artere principale de trafic PU PROIECTAT dr.arh. Cristian MĂRĂCINEANU IN z nr. DESENAT |arh. Mihai-lonut DANCIU ata Titlu plansa: Plansa VERIFICAT |dr.arh. Cristian MĂRĂCINEANU ana Studiu de cvartal 02.1 Proiect redactat sub licenta Archicad 20 SN: 3-3573416. Prezentul document este protejat prin Legea Dreptului de Autor si Legea Arhitectului. Multiplicarea sau punerea in opera, chiar si partiala, este interzisa fara acordul proiectantului. LEGENDA m | ZONĂ REZIDENŢIALĂ 8 | REGIM DE ÎNĂLŢIME MAX. P+4+M Fe ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MAX. P+2 E | ZONĂSERVICII "Pa ARTERĂ MAJORĂ

  Atasament: A02.3_ReglementariV2.pdf

  Plan de trasare

  Amplasament: str. Nuferilor, nr. 17, CF106341, com. Sînandrei, Timiș,România,

  1:1

  A_13

  Revizia

  Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren

  VERIFICATOR EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:

  ATELIER DE PROIECTARE J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40, CP 307220,Timis, Romania

  M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

  PROIECTAT

  DESENAT

  VERIFICAT

  SPECIFICATIE NUME Scara

  Data

  Beneficiar:

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

  Faza Documentatie

  Plansa nr.

  SEF PROIECT

  Iunie 2018

  57/2018

  DTAC+PTh SEMNATURA

  SolarTech Solutions Negru Gabriela Proiect nr.

  Proiect redactat sub licenta Archicad 20 SN: 3-3573416. Prezentul document este protejat prin Legea Dreptului de Autor si Legea Arhitectului. Multiplicarea sau punerea in opera, chiar si partiala, este interzisa fara acordul proiectantului.GSPublisherVersion 0.0.100.57

  Reglementari urbanistice 02.3

  Revizia

  Zona mixta cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic

  Amplasament: Str. Oravița, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  arh. Mihai-Ionut DANCIU

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  dr. arh. Cristina Maria POVIAN -

  VERIFICATOR EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:

  ATELIER DE PROIECTARE J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40, CP 307220,Timis, Romania

  M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

  PROIECTAT

  DESENAT

  VERIFICAT

  SPECIFICATIE NUME Scara

  Data

  Beneficiar:

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

  Faza Documentatie

  Plansa nr.

  SEF PROIECT

  12.2017

  41/2017

  PUZ

  SEMNATURA

  SolarTech Solutions PECICAN ARSENIU HANZI Proiect nr.

  SPECIALIST RUR

  Proiect redactat sub licenta Archicad 20 SN: 3-3573416. Prezentul document este protejat prin Legea Dreptului de Autor si Legea Arhitectului. Multiplicarea sau punerea in opera, chiar si partiala, este interzisa fara acordul proiectantului.

  ACCES

  PARCELA

  3,0 0

  3,0 0

  7,00

  3,50 3,50

  3,50 3,50

  3,50

  12, 62

  19, 50

  STR. ORAVITA ter

  as a

  44

  garaje

  S.C. FOCUS S.R.L. birouri Bloc A109

  P+M

  P+1 P

  P

  P

  P

  P+3

  P

  P

  P+4

  P+4

  P 3,50

  PERUVISION s.r.l. SERVICII CATV

  ZONA DE RETRAGERE DE LA ALINIAMENT conform imobilului P+3 alăturat

  ZONA DE RETRAGERE DE LA LIMITA LATERALA

  ZONA VERDE LA LIMITA POSTERIOARA

  SUPRAFATA CONSTRUIBILA

  ZONA DE RETRAGERE DE LA LIMITA LATERALA

  SUPRAFATA CONSTRUIBILA

  ZONA VERDE LA LIMITA LATERALĂ

  ZONA REZIDENTIALA MIXTA

  CUT: max. 1,80 POT: max. 40%

  SUBZONA 1B REGIM: max. S+P+2E+Er H cornisa: max. 12,50 m H absolut: max. 15,00 m

  SUBZONA 1A REGIM: max. S+P+4E

  H cornisa: max. 15,50 m H absolut: max. 18,00 m

  zon ă re

  trag ere

  >= H/2

  zo nă

  re tra

  ge re

  >= H

  /2

  zo nă

  re tra

  ge re

  >= H

  /2

  IMOBIL STR. ORAVITA, NR. 2 CF NR. 429543 / CF VECHI 2304 / CAD 429543 TOP: 30008/2, 30011/1/1/1/1/1 SUPRAFAŢĂ TEREN 2147 MP, CONFORM EXTRAS CF

  FOLOSINTA MP % SUPRAFATA CONSTRUITA, PARCAJE 859 40 CIRCULATII AUTO+PIETONALE 859 40 SPATII VERZI 429 20 TEREN NEAMENAJAT 0 0 TOTAL 2147 100

  P.O.T. ACTUAL 40% (859 mp) PROPUS 40% (859 mp) C.U.T. PROPUS 1,80 (3865 mp)

  1:200

  PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA REZIDENȚIALĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI

  ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC

  CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 IN SCOPUL: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

  LEGENDA ZONA DE STUDIU PROPUSA LIMITA PARCELA STUDIATA PROPUSA PENTRU REGLEMENTARE

  BILANT TERITORIAL PROPUS

  ZONĂ SERVICII IN ZONA REZIDENTIALA MIXTA

  LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

  LOCUINTE COLECTIVE REGLEMENATATE PRIN P.U.D.

  PROPUNERE ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC

  SUPRAFATA NON-EDIFICABILA SUPRAFATA CONSTRUIBILA

  SUPRAFATA PE CARE SE EVITA ORGANIZAREA PARCAJELOR SI CIRCULATIILOR, DIN CARE 429 MP - SPATII VERZI

  SUPRAFATA EDIFICABILĂ CU CONDIŢIA RETRAGERII CEL PUŢIN H/2 LA CORNIŞĂ FAŢĂ DE LIMITA DE PROPRIETATE

  ZONĂ AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII

  engineering ană Eencrygy EHICICNCV

  Atasament: A02.2_Existent.pdf

  GSPublisherVersion 0.0.100.100

  Situatie existenta 02.2

  Revizia

  Zona mixta cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic

  Amplasament: Str. Oravița, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  arh. Mihai-Ionut DANCIU

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  dr. arh. Cristina Maria POVIAN

  NUME SEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:

  ATELIER DE PROIECTARE J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40, CP 307220,Timis, Romania

  M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

  PROIECTAT

  DESENAT

  VERIFICAT

  SPECIFICATIE NUME Scara

  Data

  Beneficiar:

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

  Faza Documentatie

  Plansa nr.

  SEF PROIECT

  09.2017

  41/2017

  Studiu de Oportunitate

  SEMNATURA

  SolarTech Solutions PECICAN ARSENIU Proiect nr.

  SPECIALIST RUR

  Proiect redactat sub licenta Archicad 20 SN: 3-3573416. Prezentul document este protejat prin Legea Dreptului de Autor si Legea Arhitectului. Multiplicarea sau punerea in opera, chiar si partiala, este interzisa fara acordul proiectantului.

  ST R.

  B AN

  CI I

  Sc ara

  ABloc B118

  43

  16

  18

  25

  29 11A

  27

  20 29

  22

  terasa

  45

  47 S TR.

  AL BIN

  ELO R

  49

  52

  51 54

  5856

  53 60 62 STR. FRIGULUI

  7 9

  1 3 2

  5

  6 4

  8

  31 33

  1

  24 35

  26 -28

  37 A 30

  37 3 2

  ST R.

  C OC

  OS UL

  UI

  3 5

  7

  37 B

  34 36

  39

  ST R.

  S TU

  PA RI

  LO R

  41

  38 40

  A

  55 STR

  . AL BIN

  ELO R

  55A

  64

  57A

  STR. ORAVITA

  Bloc A110

  10 12

  43

  45

  14 16

  18

  Sc ara

  B

  Sc ara

  A ST

  R. B

  AN CI

  I Sc

  ara B

  Bloc B122

  Sc ara

  A

  Bloc B125

  Bloc B124

  Bloc B123

  40 B

  42 ter as

  a

  44

  garaje

  47

  birouri

  STR. ORAVITA

  3

  Bloc A109A

  Bloc A109

  post trafo

  47 A

  Scara B

  Scara A

  Bloc A108

  Scara B

  Sc ara

  B

  ST R.

  SU PA

  RI LO

  R

  Bloc A108A

  Sc ara

  A

  Bloc A104

  Bloc A1052 Bloc A107

  Scara A

  66

  57

  68

  10

  11

  12

  1

  2

  4

  3 61

  63 65

  67

  R.A. TERMOFICARE CALOR

  6B 6

  1A

  birouri

  69

  Bloc A103

  70 B

  71 cab.portar S.A.S. BERTON

  atelier

  73 75

  ST R.

  FR AT

  IEI

  Bloc A102

  Scara B

  Bloc A106

  Sc ara

  A9

  Bloc A101

  77 79

  ST R.

  A LB

  IN EL

  OR 70

  A

  81 83

  85

  Bloc B116

  STR. BORZESTI

  Bloc B117

  Sc ara

  B

  Scara A

  Scara A Bloc A95

  STR. BORZESTI

  Bloc A94Scara C

  Bloc A93Scara A

  Scara B

  Scara B

  Bloc A92

  Sc ara

  A Sc

  ara B 5

  1 ST R.

  SU PA

  RI LO

  R

  centrala termica

  53 55

  STR. FRATIEI

  3A

  54

  Bloc A107A

  56

  Bloc A99Scara A

  Scara B

  Sc ara

  B

  8

  Scara A

  4 6

  3

  STR. LUCERNEI

  5A 5

  ST R.

  PI SA

  Bloc A100Scara B

  10

  7

  P+M P+1 P

  P P P

  P

  P

  P P

  P+1+M

  P+1

  P

  P+3

  P

  P

  P+2+M

  P

  P

  P+1+M

  P

  P

  P

  P P

  P+4

  P+4

  P+4+M

  P+4

  P+4

  P+4

  P+4

  P+4

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P+4

  P+4 P+4

  HCL 285/28.06.2005 PUD "Locuinţe colective D+P+3E+M" REGIM: D+P+3E+M POT: 31,74% CUT: 1,9

  HCL 269 / 13.05.2008 PUD "Imobil locuinte colective" REGIM: D+P+3E POT: 35% CUT: 2,05 SPATII VERZI: 20%

  PERUVISION s.r.l. SERVICII CATV

  BURGUND RESTAURANT s.r.l. ALIMENTATIE PUBLICA

  PENSIUNEA ELENA SERVICII HOTELIERE

  FOCUS s.r.l. LUCRARI DE INSTALATII

  C0NICFORM Timisoara, strada Divizia 9 Cavalerie nr.49 A, tel/fax 0256/283,283

  e-mail [email protected]/www.conicform.ro

  PRO IECTAT

  D E S E N A T

  PROIECT NR

  FAZA

  SEF PROIECT S C A R A

  D A T A TITLU PLANSA

  B E N E F I C I A R

  TITLU PROIECT

  AMPLASAMENT PLANSA NRdipl.arh. BOGDAN Cristina dipl.arh. BOGDAN Cristina

  CRUDU CATALIN si ONOFREI MIHNEA

  Timisoara, str. Stuparilor 33b C.F. 13513 nr.top. 2333/5

  P.U.D.

  28/2007

  03/2008s.arh. CORDUN Tudor

  LOCUINTE COLECTIVE in regim D+P+3E

  PLANSA I

  A N A L I Z A U R B A N I S T I C A Z O N A

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  sc. 1:2.000

  P U D STUPARILOR 33b C.F. nr. 13513 - Timisoara

  Nr. top. 2333/5

  U T R 2 4

  ANALIZA ZONA, INCADRARE IN P.U.G. A01

  1:5000

  H cornisa = 13.00 m

  PARCELA STUDIATĂ

  STUDIU DE OPORTUNITATE ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC

  SITUATIE EXISTENTA PLAN SITUATIE EXISTENTA, SCARA 1:1000

  LEGENDA

  ZONĂ SERVICII P+2+M IN ZONA REZIDENTIALA MIXTA

  ZONA DE STUDIU PROPUSA LIMITA PARCELA STUDIATA PROPUSA PENTRU REGLEMENTARE

  SPATIU VERDE

  LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2 ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUINȚE COLECTIVE P+4 ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

  HCL 186 / 29.07.2003 LOCUINTE INDIVIDUALE

  REGIM: P, P+1E, P+2E POT: 40%

  LOCUINTE COLECTIVE REGIM: >P+2E, ART.31 RGU POT: 20%

  SERVICII REGIM: ART.31 RGU POT: 70%

  INDUSTRIE REGIM: ART.31 RGU

  LOCUINTE COLECTIVE REGLEMENATATE PRIN P.U.D.

  CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 IN SCOPUL: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

  BILANT TERITORIAL EXISTENT IMOBIL STR. ORAVITA, NR. 2 CF NR. 429543 / CF VECHI 2304 / CAD 429543 TOP: 30008/2, 30011/1/1/1/1/1

  FOLOSINTA MP % SUPRAFATA CONSTRUITA 0 0 CIRCULATII, PARCAJE 0 0 SPATII VERZI 0 0 TEREN NEAMENAJAT 2147 100 TOTAL 2147 100

  P.O.T. REGLEMENTAT 40% C.U.T. REGLEMENTAT PRIN PUD

  LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2 ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA REZIDENTIALA MIXTA

  PERSPECTIVA STR. ORAVITA. SITUATIE EXISTENTA

  1:1000

  EXTRAS REGLEMENTARI PUZ ION I. DE LA BRAD APROBAT PRIN HCL 186/2003

  engineering ană Eencrygy EHICICNCV

  Atasament: A02.1_Plan_incadrare_zona.pdf

  GSPublisherVersion 0.0.100.60

  Incadrare în zona

  Amplasament: Str. Oravița, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș

  02.1

  Revizia

  Zona rezidentiala mixta cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  arh. Mihai-Ionut DANCIU

  dr. arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  VERIFICATOR EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:

  ATELIER DE PROIECTARE J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40, CP 307220,Timis, Romania

  M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

  PROIECTAT

  DESENAT

  VERIFICAT

  SPECIFICATIE NUME Scara

  Data

  Beneficiar:

  Titlu proiect:

  Titlu plansa:

  Faza Documentatie

  Plansa nr.

  SEF PROIECT

  01.2018

  41/2017

  PUZ

  SEMNATURA

  SolarTech Solutions PECICAN ARSENIU HANZI Proiect nr.

  Proiect redactat sub licenta Archicad 20 SN: 3-3573416. Prezentul document este protejat prin Legea Dreptului de Autor si Legea Arhitectului. Multiplicarea sau punerea in opera, chiar si partiala, este interzisa fara acordul proiectantului.

  PARCELA PROPUSA PENTRU REGLEMENTARE

  ZONA STUDIATA

  PARCELA STUDIATA

  ZONA DE STUDIU REGLEMENTATĂ PRIN A.O. NR. 42 / 26.20.2017

  INCADRARE IN REGLEMENTARI URBANISTICE EXTRAS PUG TIMISOARA 2002, PRELUNGIT 2017

  DETALIU INCADRARE U.T.R. NR. 24 EXTRAS PUG TIMISOARA 2002, PRELUNGIT 2017

  CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 IN SCOPUL: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

  LEGENDA ZONA DE STUDIU CONFORM A.O. 42/26.10.2017 LIMITA PARCELA STUDIATA PROPUSA PENTRU REGLEMENTARE

  1:5000

  PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA REZIDENȚIALĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI

  ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC

  engineering ană Eencrygy EHICICNCV
  "LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI
  UNIECIPIULU Banca de ep E bila
  lo7 UTR 24

  Atasament: ATT8EAT9.pdf

  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent proiectului

  „Construire locuinte si servicii in regim 2S+P+10E conform aviz de oportunitate nr. 11 din

  25.09.2016”

  CF 418280 Timisoara , nr. Top 1720/1/1/1/1/2/1/5 ; I. Baza legala

  Regulamentul local de urbanism s-a elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiata.

  Regulamentul local de urbanism explica si detaliaza continutul P.U.Z., sub forma de prescriptii si recomandari, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

  La baza elaborării Regulamentului aferent planului urbanistic zonal stau:

  H.G.R. nr. 525/1996 şi ghidul de aplicare R.G.U. aprobat prin ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism (republicata); Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (republicata); Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicata); Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru utilitate publica; Legea nr. 107/1996 legea apelor (republicata); Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului; Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor; Hotararea C.J. Timis nr. 115/2008 privind aprobarea reglementarilor si indicilor urbanistici din Judetul Timis; precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului. Reglementările cuprinse in PUG si prescriptiile regulamentului de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ.

  1. Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL cuprinde prescriptii si reglementari ce se refera Ia activitatea de construire si amenajare a terenului cuprins in perimetrul intravilan propus al PUZ.

  2. Activitatea de construire in cadrul PUZ propus se va desfasura: - pe terenuri libere neconstruite.

  3. Autorizarea constructiilor se va face de catre Primaria Municipiului Timisoara, conform legii 50/1991, Ordinului MLPAT nr 91/1991 si a legii 453/2001.

  4. Autorizarea constructiilor pe terenuri ce necesita intocmirea de documentatii P.U.Z. nu se va efectua decat in urma intocmirii si aprobarii acestor documentatii si a realizarii prealabile a retelelor tehnico-edilitare

  5. In cazul in care Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent nu contin elemente suficiente care sa permita realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism si autorizatia de construire se pot elibera pe baza prevederilor P.U.Z.

  6. La eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se va tine seama de urmatoarele recomandari de ordin general: - Incadrarea profilului functional al constructiei supuse autorizarii in cadrul functiunii prevazute pentru zona respectiva; - verificarea dreptului de utilizare asupra terenului ( proprietate, concesionare, etc.); - protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utititate publica; - incadrarea constructiei supuse autorizarii in zona ce permite construirea; - asigurarea conditiilor de echipare tehnico-edilitara, a acceselor carosabile, etc.

  7.Autorizarea realizarii constructiilor se va face cu respectarea destinatiei zonelor cuprinse in limitele intravilanului propus prin P.U.Z., in urmatoarele conditii: - constructiile si amenajarile cu alte destinatii, complementare sau diferite de functiunea dominanta a zonei respective, nu trebuie sa creeze incomodari sau disfunctionalitati, asigurandu-se masurile de protectie si integrarea lor in structura urbana stabilita prin P.U.Z.; - se va interzice realizarea constructiitor sau amenajarilor avand functiuni incompatibile cu zonificarea propusa prin P.U.Z..

  8. Amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie se va face conform profilelor transversale stabilite prin P.U.Z..

  9. Amenajarea si intretinerea spatiului public si a mobilierului urban (banci, corpuri de iluminat stradal, imprejmuiri, reclame, etc.) se va realiza numai pe baza de documentatii de specialitate.

  II Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

  1. Reguli de utilizare a terenurilor 1.1.Modul de utilizare a terenurilor Zona studiata in cadrul PUZ se incadreaza ca zona functionala in categoria terenurilor pentru constructii si amenajari.

  1.2.Functiunea dominanta Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea rezidentiala — locuinte colective. Locuintele vor fi

  de tip colectiv in regim de inaltime 2S+P+10E. Se propune un corp de cladire/ parcela cu maxim 115 apartamente.

  1.3.Functiuni complementare admise in afara functiunii de locuire, zona va putea avea si functiuni complementare: - dotari prestari servicii - dotari de comert alimentar si nealimentar.

  1.4.Utilizare functionala • Utilizarile permise: - Locuinte colective si functiuni administrative, financiar bancare, comerciale (tertiare) cu caracter intraurban, culturale, de sanatate, sportive, de turism; • Utilizari interzise - Comert en detail cu suprafata utila mai mare de 3000 mp in cladiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall, - amplasarea unitatiilor industriale, - construirea de gospodarire comunala si cimitire, - depozite deseuri, agro-zootehnice, industriale, servicii poluante de tip spalatorii auto, benzinarii, - Ansambluri monofunctionale rezidentiale. - Locuire de tip individual. - Altele decat cele permise. Sunt interzise lucrarile de terasament si sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

  2. Reguli de amplasare si conformare a constructiilor

  2.1. Orientarea fata de punctele cardinale - Autorizarea executării constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandărilor de orientare fată de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism - RGU. - Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spatiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord. - Amplasarea constructiilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minim 1 ½ ore zilnic, Ia solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit.

  2.2. Amplasarea fata de drumurile publice Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatia stabilita, cu

  conditia respectarii retragerii fata de aliniamentulul stradal impus prin PUZ.

  2.3. Amplasarea fata de aliniament - Aliniamentul este limita dintre domeniul public si cel privat. - Aliniamentul existent se va pastra. Construcția va fi restrasă la 10 m fata de limita de proprietate de la strada. Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplica in situatia cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada.

  2.4. Amplasarea in interiorul parcelei si in raport cu limitele dintre parceIe

  - Modul de amplasare in raport cu limitele dintre parcele poate fi izolat; Constructiile trebuie sa fie amplasate:

  - cu o retragere de 10,00 m fata de limita de proprietate posterioara a parcelei ; - Distanta fata de limitele dintre parcele, va fi de minimum 8.00 m cu respectarea prevederilor Codului Civil cu privire la vecinatati si va respecta distanta minima de ½ din H cornisa fata de mezuinile laterale. Amplasarea la o distanta mai mica se va face cu obtinerea acordului notarial al vecinului. - In ambele situatii se vor deschide goluri inspre limitele laterale si spre limita de fund a vecinatatii respectand prevederile codului civil;

  3.Reguli cu privire Ia asigurarea acceselor obligatorii

  3.1. Accese carosabile

  Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instaIatii respectandu-se prevederiile tehnice de executie din normative si standarde.

  Orice constructie trebuie sa fle accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

  Pentru deservirea rutiera din incinta viitoarei constructii cat si a zonei limitrofe, se propune un drum de acces in zona care asigura actualmente legatura cu strada Div. 9 Cavalerie; si o zona de parcaje in imediata vecinatate a constructiei. De asemenea se va realiza o noua strada la limita sudica a terenului, Str. Noua aprobata prin PUZ conf. HCL 88/2004.

  Terenul are 2 accese: cel din partea de S spre Str. Noua aprobata prin PUZ conf. HCL 88/2004 si in partea de N accesul lasat pt legartura cu Str. Divizia 9 Cavalerie.

  3.2. Accese pietonale Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit

  destinatiei si importantei constructiei. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea

  pe suprafeteIe de drum care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

  4.Reguli cu privire Ia echiparea edilitara

  4.1. Racordarea Ia retelele tehnico-edilitare existente Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatilor de racord la retelele existente de apa potabila, canalizare si energie electrica sau in cazul: • realizarii de solutii de echipare in sistem individual; • după realizarea rețelelor centralizate de utilități publice, beneficiarul se obligă să racordeze imobilele la reţelele centralizate publice.

  4.2. Realizarea de retele tehnico-edilitare Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre regiile publice abilitate sau primarie. Lucrarile de racordare si de bransare la retelele edilitare publice se suporta in intregime de beneficiar sau investitor. Retelele stradale de alimentare cu apa, gaze, energie electrica si telecomunicatii se vor executa subteran.

  4.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare Retelele de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telecomunicatii, drumuri publice sunt proprietatea publica a municipiului Timisoara. Firidele de bransare vor fi amplasate in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor si imprejmuirilor.

  5. ReguIi cu privire Ia forma si dimensiunile terenului si constructiilor

  5.1. Parcelarea • Se vor asigura prin parcelare conditii necesare pentru obtinerea unui lot construibil, aceasta parcelare fiind detaliata in plansa de reglementari existenta in PUZ • Retragerea fata de aliniamentul stradal va fi pastrata;

  5.2. Inaltimea constructiilor Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de: - maxim 2S+ P+10E cu h max admis 40.00 m si h cornisa/strasina 37 m;

  Distanta fata de limitele laterale ale parcelei va fi de minim ½ din inaltimea cladirii la cornisa sau se va obtine acordul notarial al vecinilor.

  5.3. Aspectul exterior al cladirilor

  Autorizatia de construire poate fi refuzată daca o constructie prin situare, arhitectura, dimensiuni si aspect exterior este in masura sa aduca prejudicii caracterului si intereselor vecinatatiIor, peisajelor urbane.

  Sunt interzise imitatiile stilistice. Materialele pentru finisaj exterior vor fi de buna calitate, cu rezistenta mare in timp si specifice cadrulul

  arhitectural de tip urban. Este inteizisa utilizarea lor impropie. Materialele de constructie destinate a fi acoperite nu pot fi Iasate aparente in exteriorul cIadirii sau pe

  imprejmuiri. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosintei propuse si in

  concordanta stilistica cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplasează. Volumul si pozitia acestora nu va stanjeni traficul auto sau pietonal.

  Culorile dominante pentru fatadele constructiilor vor fi deschise, pastel, armonizate Se recomanda realizarea de constructii cu acoperisuri tip sarpanta si invelitori din materiate ceramice

  sau tabla imitatie tigla – in culori imitind culoarea ceramicii naturale. Iluminarea spatiilor din mansarde se va face prin lucarne sau ferestre amplasate in planul acoperisului.

  5.4. Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenului

  Procentul maxim de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare a terenului se stabilesc in functie de destinatia constructiei care urmeaza sa fie amplasata si de conditiile de amplasare pe teren.

  POT - maxim 30%

  CUT - maxim 2.6

  6. Reguli cu privire Ia amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

  6.1.Parcaje garaje, anexe Necesarul de parcaje - pentru locuinte colective (multifamiliale): - 1 loc de parcare/apartament, pentru apartamente cu AU mai mica decat 100 mp - 2 locuri de parcare/apartament, pentru apartamente cu AU mai mare decat 100 mp

  - pentru servicii cu acces public: - 1 loc de parcare la 35 mp AU destinata accesului public +1 loc de parcare la 15 persoane

  (pentru personal) Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/ 1996 republicata si a normativelor in vigoare. Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatii pentru garaje sau parcaje.

  6.2..Spatii verzi

  Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafata totala si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa, medie si inalta)

  Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la 6 locuri de parcare sau 2 arbori/100 mp construiti.

  6.3.Imprejmuiri

  Spre frontul strazilor si Ia limitele de vecinatate pana Ia frontul imobilului in interior se pot realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice cu stalpi metalici sau plase din sarma. Inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maximum 1,80 m cu soclu plin cu inaltimea cuprinsa intre 0,45 - 0,60 m si vor putea fi dublate de gard viu.

  Pentru delimitarea parcelelor aferente clădirilor fata de limita de proprietate aferente altor cladiri se pot realiza imprejmuiri opace, din zidarie sau lemn cu inaltime de maxim 2,00 m. lmprejmuirile vor trebui sa participe Ia ameliorarea aspectului exterior atat prin alegerea materialelor de constructie si esentelor vegetale, cat si prin calitatea executiei.

  Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spatiul public.

  IV. Zonificarea functionala UTR1 – Locuinte colective si servicii

  CARACTERISTICI Zona de locuit si servicii studiata in prezentul P.U.Z. va cuprinde: O constructie in regim de inaltime 2S + P +10E. Trama stradala are prospect stradal de 14.00 m. Teritoriul studiat in prezentul PUZ cuprinde foste terenuri neutilizate in prezent ce isi schimba destinatia in locuire, spatii verzi, drumuri si spatii de utilitati publice.

  REGLEMENTARI Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire pentru obiectivele propuse pe aceste terenuri nu se vor elibera decat dupa avizarea si aprobarea docmentatiei P.U.Z. si realizarea cailor de comunicatii. Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivelor propuse.

  Functiunea dominanta Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea rezidentiala.

  Functiuni complementare admise In afara functiunii de locuire, zona va putea avea si functiuni complementare: -dotari prestari servicii, dotari de comert alimentar si nealimentar.

  V.Prevederi Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta Unitatile teritoriale de referinta – U.T.R. sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor. P.U.Z.-ul are un U.T.R. care cuprinde zona de locuinte si servicii. Unitatilor teritoriale de referinta Ii se aplica atat prescriptiile prevazute Ia cap. 1 ,,Dispozitii generale”, cat si prescriptiile prevazute in ,,Regulamentut de urbanism Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta”.

  P.O.T.(procentul de ocupare a terenufui) reprezinta raportul procentual dintre suprafata construita(Sc) si suprafata terenului (St) pe care se amplaseaza constructia supusa autorizarii POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

  C.U.T.(coeficientul de utilizare a terenulul) reprezinta raportul dintre suprafata desfasurata a tuturor cladirilor existente si propuse pe un teren si suprafata acestui teren CUT = Sd (mp) / St (mp).

  Regulament de urbanism Ia nivelul unitatilor teritoriale de referinta

  ZONA DE LOCUIT - UTR 1

  ZONA DE LOCUINTE COLETIVE SI SERVICII

  DELIMITARI SI CARACTERISTICI

  Delimitari: Se invecineaza: La nord – zona industrială de depozitare La sud – Str. Noua aprobata prin PUZ conf. HCL 88/2004 La vest – zona birouri si depozitare La est – PUZ aprobat locuire si servicii

  Caracteristici: Zona mixta destinata Iocuirii colective cu servicii la parter, preponderent locuire.

  REGLEMENTARI

  a.Functiuni permise: - locuinte colective si servicii - spatii administrative, financiar bancare, comerciale (tertiare) cu caracter intraurban, culturale, de sanatate, sportive, de turism; puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante complementare zonei de locuit (birouri de avocatura, notariale, proiectare, cabinete medicale)

  b. Dotari complementare: -garaje si parcaje, -anexe si instalatii edilitare;

  c.Functiuni interzise: - Comert en detail cu suprafata utila mai mare de 3000 mp in cladiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall, - Amplasarea unitatiilor industriale, - Construirea de gospodarire comunala si cimitire, - Depozite deseuri, agro-zootehnice, industriale, servicii poluante de tip spalatorii auto, benzinarii, - Locuire de tip individual. - Altele decat cele permise.

  CARACTERISTICI ALE TERENURILOR

  Pentru a fi construibil orice teren din U.T.R. trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici: - frontul stradal este mai mic decat adancimea parcelei; - limitele laterale sunt perpendiculare pe limta principala; - sa aiba asigurat un acces auto dintr-un drum public

  REGIMUL DE INALTIME

  Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de: - 2S+P+10E cu 37.00 m de Ia nivelul trotuarului pana Ia cornisa(streasina) respectiv 40.00 m la coama

  REGIM DE ALINIERE Constructia propusa se va retrage la 10 m fata de aliniamentul stradal.

  AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI Constructiile trebuie sa fie amplasate: Constructiile trebuie sa fie amplasate:

  - cu o retragere de 10,00 m fata de limita de proprietate posterioara a parcelei ; - Distanta fata de limitele dintre parcele, va fi de minimum 8.00 m cu respectarea prevederilor Codului Civil cu privire la vecinatati si va respecta distanta minima de ½ din H cornisa fata de mezuinile laterale. Amplasarea la o distanta mai mica se va face cu obtinerea acordului notarial al vecinului.

  PARCARE AUTOVEHICOLE Nu se vor autoriza decat acele constructii care vor avea asigurate locurile de parcare necesare in interiorul parcelei si in nivelurile subterane integrate in cladire.

  PLANTATII - plantatii de aliniament spre strada din tei; - plantatii de protectie salcam, conifere, forzitia.

  INDICATORI DE UTILIZARE A TERENULUI - constructii locuinte: POTmax. = 30%; CUTmax.= 2.6 Intocmit Verificat arh. Delia Vizitiu arh. Davidescu Ruxandra

  Atasament: Raport_informare_consultare_public.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

  B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

  B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

  e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  UR2018-000684/05.03.2018

  RAPORTULE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

  Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  -Plan Urbanistic Zonal - ,,Zona rezidentiala mixta cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic”,

  -Amplasament: str. Oraviţa nr. 2, Timişoara, - Beneficiar PECICAN ARSENIU HANZI, - Proiectant SC Solar Tech Solutions SRL;

  Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la

  Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 26.01.2018 – 19.02.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

  Proprietari notificaţi:

  - SC PERUVISION SRL - Str. Oravita nr. 2/D; - Proprietari imobile str. Oravita nr. 1, 3; - Proprietari imobile str. Stuparilor nr. 12, 14, 16, 18, 18 A, 20, 22, 24, 26 – 28, 30, 34, 36, 38, 40 A, 40 B, 42, 44 (17buc); - Proprietari imobile str. Albinelor nr. 29, 31, 33, 35, 37 – 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55/A, 57 (14 buc).

  Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul SC Solar Tech Solutions SRL, organizata in data de 06.02.2018, intre orele 14,00 – 15,00, la sediul PMT – Directia de Urbanism, s-au prezentat 4 persoane din partea publicului interesat. In timpul dicutiilor au fost formulate obiectii referitoare la amplasarea locului de joaca pentru copii si a parcarilor.

  La aceste observatii, proiectantul a raspuns prin adresa : RU2018-000050/09.02.2018. Conform acestui raspuns:

  1. Locul de joaca pentru copii va fi mutata in zona aflata in spatiul verde dintre imobilul propus si cladirea Peruvision SRL;

  2. Referitor la locurile de parcare, se va reglementa necesitatea de a planta o perdea vegetala intre locurile de parcare si imprejmuire, cu inaltimea de pana la 4-5 m;

  3. Referitor la proximitatea cladirii fata de cladirile existente – reglementarile respecta legislatia in vigoare cu privire la distanta fata de limitele laterale ale parcelei pentru regimul de inaltime

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

  M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

  B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

  B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

  e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

  P+4E pentru corpul adiacent strazii Oravita si P+2+Er pentru corpul B aflat in partea posterioara a parcelei. Studiul de insorire demonstreaza ca nu vor fi afectate locuintele proxime. De asemenea, prin regimul de inaltime anterior mentionat si perdeaua de vegetatie propusa, impactul asupra vecinatatilor va fi minim.

  Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind

  aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,, Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal - ,,Zona rezidentiala mixta cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic”, str. Oraviţa nr. 2, Timisoara, beneficiar PECICAN ARSENIU HANZI, proiectant: SC Solar Tech Solutions SRL., a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

  ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

  CONSILIER Steluta URSU

  Atasament: Memoriu_PUZ.pdf

  SolarTech Solutions srl

  J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40 CP 307220,Timis, Romania M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

  PARTE TEHNICĂ

  PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+4 CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER

  OBIECTIV: REGLEMENTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC, CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+4 CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER

  Adresa: STR. ORAVIŢA, NR. 2 MUN. TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ CF NR. 429543 / NR. TOP. 429543

  Beneficiar: PECICAN ARSENIU

  Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL

  Data: MAI 2018

  Proiect. nr. 41/2017

  FOAIE DE CAPĂT

  Adresa: STR. ORAVIŢA, NR. 2 MUN. TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ CF NR. 429543 / NR. TOP. 429543

  Beneficiar: PECICAN ARSENIU

  Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL

  Data: MAI 2018

  Proiect. nr. 41/2017

  % din 22 2

  BORDEROU

  PIESE SCRISE VOLUMUL 1 MEMORIU TEHNIC

  1. INTRODUCERE

  a. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  b. OBIECTUL LUCRĂRII

  c. SURSE DOCUMENTARE

  2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  a. EVOLUȚIA ZONEI

  b. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  c. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  d. CIRCULAȚIA

  e. OCUPAREA TERENURILOR

  f. ECHIPARE EDILITARĂ

  g. PROBLEME DE MEDIU

  h. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

  3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  a. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  b. PREVEDERI ALE PUG

  c. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

  % din 22 3

  d. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

  e. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

  f. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

  g. PROTECȚIA MEDIULUI

  h. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

  4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

  VOLUMUL 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

  I. DISPOZIȚII GENERALE

  1. ROLUL RLU

  2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

  3. DOMENIUL DE APLICARE

  II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

  4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

  9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

  10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

  III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

  11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

  IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

  12. M - ZONĂ REZIDENȚIALĂ MIXTĂ

  V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

  PIESE DESENATE 02.1 ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

  % din 22 4

  02.2 STUDIU DE CVARTAL 02.2 PLAN SITUAȚIE EXISTENT 02.3 REGLEMENTĂRI URBANISTICE 02.4 REGLEMENTĂRI EDILITARE 02.5 DRUMURI 02.6 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 02.7 PROPUNERI DE MOBILARE URBANISTICĂ 02.8 VOLUMETRII

  % din 22 5

  MEMORIU TEHNIC

  1. INTRODUCERE

  a. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  Denumirea lucrării: Plan Urbanistic Zonal Construire imobil locuințe colective P+4 cu spații comerciale la parter

  Obiectiv: Zonă rezidențială mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă unei artere principale de trafic, conform certificat de urbanism nr. 4099 / 21.09.2017 în scopul: construire imobil locuințe colective P+4 cu spații comerciale la parter

  Amplasament: Str. Oravița, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș Elaborator: SolarTech Solutions SRL Data elaborării: Decembrie 2017 Faza de proiectare: Plan urbanistic zonal

  b. OBIECTUL LUCRĂRII

  Solicitări ale temei-program: prin tema-program se solicită construirea unui imobil locuințe colective P+4 cu spații comerciale la parter;

  Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată: documentațiile de urbanism aprobate pentru zona studiată indică necesitatea de a dezvolta o zonă rezidențială mixtă, cu locuințe individuale în regim P - P+2 și funcțiuni complementare;

  c. SURSE DOCUMENTARE

  Pentru elaborarea prezentului studiu au fost consultate următoarele surse documentare: - Regulamentul General de Urbanism;

  - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara;

  % din 22 6

  - Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a elaborare PUG Timişoara, aprobate prin HCL nr. 428 / 30.07.2013;

  - HCL 186 / 2003 PUZ “Ion Ionescu de la Brad”;

  - HCL 285 / 28.06.2005 PUD "Locuinţe colective D+P+3E+M" REGIM: D+P+3E+M;

  - HCL 269 / 13.05.2008 PUD "Imobil locuinte colective" REGIM: D+P+3E;

  - Aviz de oportunitate nr. 42 din 26.10.2017.

  2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  2.1 EVOLUŢIA ZONEI:

  Cvartalul studiat are un caracter rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de factură modestă, situate în lungul unei străzi (str. Oravița) care, odată cu dezvoltarea oraşului şi a traficului urban au devenit culoare importante de circulaţie, dar şi de interes. În cazul de față, acest culoar de importanță pentru oraș este strada Oravița și prelungirea acesteia, strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel, axa mediană cea mai importantă pentru comunitatea din cartierul Lipovei – Calea Sever Bocu. Traseul străzilor Grigore T. Popa – Sf. Apostoli Petru și Pavel, Oravița şi Frigului intersectează străzi de importanţă deosebită în oraş, Calea Aradului, Calea Lipovei şi strada A. Demetriade.

  Conform Concepției de dezvoltare spațială a Municipiului Timișoara – Masterplan, elaborat în 2012, avantajul zonei este proximitatea față de zona stației CF Timișoara Est și a potențialului arealului ocupat de căile ferate nefuncționale în prezent pentru a îngloba funcțiuni noi de servicii. Astfel, această zonă din proximitate se subscrie politicii 2 – Creșterea ponderii IMM în economia locală şi politicii 3 – Dezvoltarea unei infrastructuri economice urbane competitive. De asemenea, zona Calea Lipovei est trebuie să treacă printr-un proces de dezvoltare urbană, conform politicii 4 – Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicație (prin transport în comun, reţea stradală parte din inelele majore, respectiv reţeaua de piste velo), politicii 5 – Îmbunătăţirea calităţii domeniului public, respectiv politica 6 – Creşterea calităţii locuirii. De asemenea, propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a elaborare PUG timişoara, aprobate prin HCL nr. 428 / 30.07.2013, profilul pentru strada Oraviţa este tipic pentru un bulevard, cu o lăţime de 25 de metri şi 4 benzi e circulaţie rutieră (dintre care două folosite provizoriu pentru parcaje laterale).

  2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE:

  Cvartalul de care aparține parcela, delimitat de străzile Stuparilor, Oravița şi Albinelor, are o zonificare funcţională destinată imobilelor de locuinţe individuale cu maxim două familii, în regim redus de înălţime pe zona sudică şi mai ridicat pe latura nordică. Parcelele de pe latura nordică au o destinaţie mixtă, cu predominanţă rezidenţială, însă în timp au fost acaparate de funcţiuni integral comerciale: sediul societăţii comerciale Focus (stânga), sediul societăţii comerciale Peruvision (dreapta), restaurantul Burgund, pensiunea Elena.

  % din 22 7

  Parcela studiată, nr. cadastral 429543, are următoarele limite: - La Nord: str. Oraviţa, nr. top. 30008/1

  - La Sud: parcela nr. top. 30007;

  - La Est: parcela nr. top. 30008/2, 30011/1/1/1/1/2;

  - La Vest: parcelele nr. top. 30012, 30013, 30014, respectiv 30015.

  Latura nordică a cvartalului se deschide spre strada Oraviţa, care în Nord se învecinează cu o zonă de locuinţe colective în regim de înălţime P+4 sau P+4+M. În cvartalul existent a fost edificat un imobil de locuinţe colective în regim D+P+3E. Pe parcelele aflate în lateral, vecini direcți, sunt construite următoarele clădiri: - pe parcela din stânga este edificat un imobil reglementat funcțional ca locuință, în care se află sediul unei societăți comerciale. Amplasarea acesteia este în aliniament, oferind un calcan spre parcela studiată. Distanța până la parcela studiată: 0m; - pe parcelele din dreapta sunt edificate imobile în regim P – P+1, până la maxim P+1+M. Acestea au construite anexe până pe limita de proprietate spre parcela studiată. Distanța până la parcela studiată: 0m.

  3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL:

  Categoria de folosinţă a parcelei este de teren arabil în intavilan. Elementele cadrului natural identificate pe parcelă se referă la doi arbori prezenţi în partea posterioară a parcelei.

  4. CIRCULAŢIA:

  Accesul pe parcelă se va realiza de pe strada Oravița, stradă care in zona adiacenta ansamblului ale un profil de patru benzi de circulatie.

  Lățimea accesului carosabil propus este de 6,00 m. Vor fi amplasate locuri de parcare conform prevederilor legale, aferente funcțiunilor propuse. Numărul total al locurilor de parcare este 38. Accesul pietonal va fi realizat de pe aceeași stradă. Regimul de acces la parter este liber, funcțiunile putând fi accesate de locuitorii din zonă (funcţiunile de servicii, spaţiile verzi sau locul de joacă pentru copii).

  5. OCUPAREA TERENULUI:

  Parcela e liberă de construcții sau sarcini în prezent, categoria de folosință fiind teren arabil în intravilan.

  6. ECHIPAREA EDILITARĂ:

  % din 22 8

  Parcela nu beneficiază de racord la utilitati. Toate clădirile se racordează pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice, de apă și canal, aflate pe strada Oravița (Fig. 1a și 1b).

  In cadrul acestui studiu se propune realizarea retelelor de apa potabila, canalizare menajera si canalizare pluviala aferente PUZ-ului analizat.

  Retea de alimentare cu apa potabila

  % Fig. 1a rețeaua de apă

  Alimentarea cu apa potabila a viitoarelor imobile de locuinte se va realiza prin bransarea la conducta existenta de alimentare cu apa potabila existenta pe str. Oravita.

  Bransarea va fi realizata prin executia unei conducte de alimentare cu apa potabila in lungime de aproximativ 50 ml, din polietilena, montata ingropat, fiind respecatata adancimea minima de inghet conform STAS 6054-77. In interiorul limitei de proprietate se propune montarea a doua camine de apometru, cate unul pentru fiecare imobil.

  Retea de canalizare ape pluviale

  Avand in vedere faptul ca operatorul regional Aquatim SA nu permite preluarea apelor pluviale in reteaua de canalizare a Municipiului Timisoara pe perioade ale ploilor cu intensitati maxime, se propune realizarea unei retele de canalizare pluviala care va prelua atat apele pluviale de la nivelul carosabilului cat si apele pluviale de pe acoperisurile celor doua imobile, fiind inmagazinate intr-un bazin de retentie.

  Reteaua de canalizare pluviala va fi alcatuita din colectoare, camine de vizitare, guri de scurgere, bazin de retentie, pompe submersibile de evacuare.

  Colectoarele de canalizare se vor realiza din teava de PVC-KG, fiind monatate ingropat, avand o panta care sa asigure scurgerea apelor pluviale.

  La nivelul carosabilului apele pluviale vor fi preluate prin guri de scurgere, iar cele de la nivelul acoperisurilor vor fi preluate in reteaua de canalizare pluviala cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor.

  % din 22 9

  Pentru preluarea viiturilor s-a prevazut un bazin de retentie, montat semiingropat, din beton armat, avand un volum util de aproximativ 15,0 mc.

  Evacuarea apelor pluviale din bazinul de retentie se realiza cu ajutorul pompelor submersibile (1A+1R) montate in bazin. Acestea vor pompa apa intr-un camin de linistire, urmand mai apoi ca aceasta sa fie trecuta gravitational printr-un separator de hidrocarburi avand Qmax = 6,0 l/s.

  Apele pluviale purificate de hidrocarburi vor fi descarcate cu un debit controlat in reteaua existenta de canalizare amplasata pe str. Oravita.

  Separatorul de hidrocarburi propus vor respecta atat Normele Europene EN858-1 cat si alte prevederi si standarde germane si europene in vigoare, iar parametrii rezultati vor respecta prevederile normativului NTPA 001/002 si Anexele publicate in Monitorul Oficial nr. 187 din 20 martie 2002.

  Retea de canalizare ape uzate menajere

  %

  Fig. 1b: rețea de canalizare

  Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale celor doua imobile vor fi descarcate in reteaua de canalizare a Municipiului Timisoara, mai exact in colectorul existent amplasat pe str. Oravita.

  In aces sens se propune realizare a doua racorduri individuale, cate unul pentru fiecare imobil.

  Conductele de racord se vor monta ingropat si se vor realiza din teava de PVC-KG, monatate ingropat, avand o panta care sa asigure scurgerea apelor uzate menajere.

  Alimentarea cu energie electrică

  % din 22 10

  % Fig. 3. Reţele electrice existente

  Alimentarea cu energie electrică va fi efectuată de la linia electrica aeriana, nivel de tensiune 220 kV, aflată pe strada Oraviţa. Prin amenajare este evitată conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branşament şi contorizare este integrată în clădirile propuse.

  Prin proiectul propus, clădirile dispun de un spaţiu interior parcelei (aflat la limita acesteia, în aliniament) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil direct din spaţiul public.

  7. PROBLEME DE MEDIU:

  TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (Conform Hotărârii Nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (publicată în Monitorul oficial, Partea I nr.707 din 5 august 2004). ANEXA Nr. 1 CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului)

  2.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, în special, la: 1.a. Gradul în care programul creează un cadru pentru proiecte sau activități viitoare, fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor: Amplasamentul investiţiei este în teritoriul administrativ intravilan al Municipiului Timișoara, pe parcela cu număr topografic / număr C.F. 429543 – Timisoara. Fiind un PUZ pentru o zonă cu clădiri cu funcţiuni rezidentiale mixte, se vor crea condiţii de creştere a calităţii confortului şi modului de viaţă cu efect benefic asupra comunităţilor. Totodată există premisele pentru apariţia de noi locuri de muncă din sfera dotărilor şi servicilor publice. Datorită faptului că nu se intenţionează utilizarea de resurse din zonă, alte asemenea investiţii nu vor avea de suferit.

  1.b. Gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv cele în care se integrează sau care derivă din ele: Se încadrează în prevederile PUG-ului, aflat în stadiu de elaborare, prevăzându-se pentru o arie mai amplă dezvoltarea unei zone reprezentative cu dotările aferente, adiacenta unei artere principale de trafic. Se stabilesc organizări ale circulaţiei şi amenajări accesibile public, precum şi intervenţii specifice

  % din 22 11

  unei zone cu clădiri cu funcţiuni rezidentiale mixte: regim maxim de înălţime, aliniere, înălţimea la cornişă.

  1.c. Relevanţa planului sau programului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: În situaţia existentă terenul are categoria de folosinţă teren arabil in intravilan. În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea densităţii de locuire colectivă şi funcţiuni mixte, corelată cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi. Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerenţa cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan. S-a asigurat procentul optim de spaţiu verde pe teren natural în corelare cu funcţiunea propusă pe fiecare lot în parte şi pe ansamblu, adică se va avea în vedere asigurarea spaţiilor verzi, nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală luată în studiu.

  1.d. Problemele de mediu relevante pentru plan: Se estimează că lucrările de construire a clădirilor cu funcţiuni rezidentiale mixte vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcţiilor. Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. Nu exista probleme de mediu pe termen lung, relevante pentru plan, fiind vorba de o activitate de locuire și funcțiunile sae complementare, desfășurată într-un cadru construit, în zona definită ca atare a municipiului. Clădirile învecinate sunt locuințe individuale. Deșeurile rezultate din activitatea de locuire se vor colecta in europubele cu capac pe fiecare lot si vor fi amplasate în incintă protejată la limita proprietății, pentru a fi preluate de către firma de salubritate cu care beneficiarii vor face contract de prestări servicii. Factori de mediu posibil afectaţi :

  - protecţia calităţii apelor: în prezent parcelele studiate nu au instalaţii de alimentare cu apă potabilă; consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în consum menajer pentru locatari şi utilizatorii clădirilor cu funcţiune mixtă (birouri, cazare - hotel, servicii, comerţ) şi pentru igienizarea spaţiilor, asigurat din sistemul centralizat de distribuţie al Municipiului Timişoara.

  - canalizare : în prezent terenul nu este sistematizat; canalizarea propusă se va face în sistem separativ urmând ca apele pluviale să fie colectate într-un rezervor de compensare orară, iar apele menajere să fie preluate de reţeaua de canalizare a Municipiului Timişoara.

  - protecţia aerului : obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii şi imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spaţiilor deoarece consumul este moderat. Ridicarea prafului şi a gazelor de eşapament datorate activităţii de şantier vor putea constitui o înrăutăţire de scurtă durată a calităţii aerului în imediata apropiere a şantierului.

  - protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor : obiectivul prin natura activităţii nu va produce poluare fonică şi vibraţii. Totuşi activitatile de construcţie implică în primă fază producerea de emisii sonore aferente mişcării şi transportului de materiale şi, în general a tuturor activităţilor de şantier. Zgomotul va fi temporar, conex numai fazelor din timpul zilei. Mijloacele de operare vor respecta normele în vigoare în termenii emisiilor acustice.

  - protecţia împotriva radiaţiilor : în cadrul obiectivului nu se vor desfăşura activităţi care să presupună probleme de radiaţii.

  - protecţia solului şi subsolului : suprafeţele obiectivului vor fi betonate sau amenajate peisager fiind monitorizate orice fel de posibile poluări ale solului sau subsolului.

  % din 22 12

  - protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice : în zonă nu există ecosisteme terestre sau acvatice sensibil.

  - protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public : vecinătăţile sunt constituite din strada existenta, respectiv parcele de folosinţă curţi construcţii cu funcţiuni reglementate ca fiind zonă rezidentiala mixtă. Având în vedere lipsa unei funcţiuni mixte (locuire+servicii), noile funcţiuni aduc o creştere în dezvoltarea durabilă a zonei şi oraşului, din punct de vedere economic, social şi ecologic.

  - gospodărirea deşeurilor generate de amplasament: normala activitate a şantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei de construcţie se vor face acumulări temporare de reziduri constituite din materiale mişcate, de cele necesare pentru prelucrări şi pentru formaţiuni din structura de susţinere. Aceste reziduri vor fi evacuate la încetarea activităţii de şantier, conform legii. La faza ulterioară se va organiza o colectare selectivă a deşeurilor urmând ca deşeurile reciclabile se vor preda spre refolosire, iar cele de natură menajeră vor fi colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

  - gospodarirea substanţelor toxice şi periculoase : nu este cazul.

  1.e. Relevanţa planului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţiile ce se propun sunt conforme cu normele europene actuale. Schimbarea destinaţiei terenului, reconversia funcțională şi urbană, este în acord cu dezvoltarea de ansamblu a zonei, deoarece la nivelul municipiului Timişoara se constată o tendinţă de progres în acest sens.

  2.7.2 Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 2.a. probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: Propunerile din documentaţia de urbanism prezentă produc efecte cu caracter ireversibil prin reconversia funcțională inițiată. Intervenţiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odată cu efectuarea lucrărilor de construcţii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetaţie se vor remedia prin luarea unor măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori, amenajarea de zone verzi mai ample, modelate după reguli peisagistice cu denivelări, plantaţii diverse, oglinzi de apă. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 20% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi. Pot apărea poluări involuntare, efectele negative ale acestora neavând o durată extinsă, frecvenţa lor fiind aleatorie, iar reversibilitatea lor relativ mare deoarece acestea reprezintă doar rezultatul unor poluări accidentale şi singulare.

  2.b. natura cumulativă a efectelor: Efectele prezentate anterior pot avea natura cumulativă dacă nu se identifică rapid şi nu se iau măsuri privind eliminarea lor. Chiar dacă se manifestă natura cumulativă a efectelor, gradul de poluare nu poate creşte excesiv datorită naturii acestor efecte.

  2.c. natura transfrontalieră a efectelor: Nu se produc efecte transfrontaliere, zona studiată nefiind în apropierea frontierelor de stat ale României.

  % din 22 13

  2.d. riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu: Riscurile pentru sănătatea umană sunt minime, deoarece obiectivul va fi racordat la reţelele municipale existente în zonă, pe strada Oraviţa. Materialele utilizate la constructie vor fi numai din cele agrementate, care nu au efecte negative asupra populatiei.

  2.e. mărimea şi spaţialitatea efectelor ( zona geografică şi mărimea populaţiei afectate): Efectele nu au o mărime şi o spaţialitate deosebite fiind vorba doar de poluări reduse. Zona geografică estimată este parcela studiată, respectiv rețelele de pe strada Oravița și strada în sine. Datorită profilului stradal existent, nu vor trebui realizate modificări în structura acestuia, cu excepția racordului pentru accesul automobilelor.

  2.f. valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: 2.f.i. caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural: În zona studiată nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care să fie afectat. 2.f.ii. depăşirea standardelor sau valorilor limită: Ca urmare a specificului zonei studiate, clădiri cu funcţiuni rezidentiale mixte, nu se pot desfăşura activităţi care să conducă la depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului. 2.f.iii. folosirea terenului în mod intensiv: Nu este cazul.

  2.g. efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare pe plan naţional , comunitar sau internaţional: În cadrul sau în apropierea obiectivului nu se găseşte nici o zonă sau peisaj cu statut de protejare (orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001).

  2.8 OPȚIUNI ALE POPULATIEI:

  La faza Studiu de oportunitate a fost realizata consultarea preliminara a populatiei, fara a fi inregistrate optiuni din partea acesteia. La faza PUZ, Etapa 2, a fost realizată consultarea populatiei conform prevederilor legale. La întâlnirea proiectantului cu cetățenii direct afectați, organizată de Primăria Municipiului Timișoara, a fost înregistrată solicitarea acestora de a reamplasa locul de joacă pentru copii și de a realiza o separare fizică, vegetală, între clădire și imobilele de locuințe individuale aflate pe parcelele vecine.

  % din 22 14

  3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  Se propune reglementarea unei funcţiuni rezidențiale mixte, de tip subcentral, având rolul de densificare a lateralelor străzii Oravița și de a oferi funcțiunile complementare și de densificare necesare în zonă. Organizarea urbană se propune a fi realizată in general deschis, insa avand in vedere calcanul preexistent pe parcela alaturata, acesta, creând un front continuu în retragere relativ redusă faţă de aliniament (2,50 m) cu regim mediu de înălţime. Restructurarea acestei parcele are ca scop transformarea ei într-o parcelă cu caracter mixt, predominant rezidențial, de tip subcentral, o structură spaţială bazată pe principiul construcţiei urbane de tip deschis şi spaţii deschise publicului: accese, suprafețe pentru circulații auto și pietonale, spaţii verzi.

  Pentru a evalua impactul asupra zonei sunt evaluate aspecte negative si aspecte pozitive. Impactul preconizat asupra zonei este cresterea punctuala a numarului de locuitori (estimat aprox. 50-60 de persoane) si stabilirea valorii CUT pentru parcelele adiacente strazii Oravita la 1,80. De asemenea, se preconizeaza o sporirea cu 40 de unitati a numarului de autoturisme din zona.

  Aspectele pozitive re refera la tranzitia organica spre prevederile noului PUG, printr-un imobil care amelioreaza din functiunile zonei (aducand un plus de locuire intr-un sir de parcele destinate locuirii pe care in prezent rezida servicii tertiare), stabileste un caracter strazii Oravita (prina alinierea la cladirea P+3 existenta si edificarea parcelei necostruite) si ofera servicii complementare necesare zonei (spatii comerciale, cabinete medicale sau de afterschool). Se prevede, de asemenea, amenajarea unui loc de joaca pentru copii, in spatiul verde amenajat, deschis publicului.

  3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE:

  Pentru fundamentarea solutiei a fost realizat un studiu al factorilor fizici si unul pentru factorii socio- economici. Conform studiului de densificare realizat de Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă Timişoara, la comanda Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2008, cvartalul este propus pentru edificare pe contur, în retragere mică faţă de aliniament, şi conturarea unui spaţiu verde major în partea din mijloc a parcelelor. De asemenea, regimul de înălţime propus pentru reglementare este de P+1 pentru parcelel din sud şi P+2 pentru parcelele din Nord. Faţă de acel studiu au fost edificate imobilele P+2+M şi P+3 adiacente străzii Oraviţa. În ceea ce priveşte studiile preliminare efectuate pentru realizarea noului PUG, tipologia de ocupare a parcelelor este nedefinita, rezultand dintr-o urbanizare spontana, neplanificata. Densitatea in zona este de100-150 de locuitori / hectar, iar CUT-ul zonei este de 0,80 – 1,00.

  In ceea ce priveste studiile socio-economice elaborate la faza Studiu de oportunitate, se remarca in primul rand proximitatea statiei de transport in comun Stuparilor, frecventata de autobuzele 40 si Expres 2. Distanta fata de aceasta statie este de 75 de metri. Prin intermediul mijloacelor de transport care trec prin aceasta statie sunt accesate urmatoarele obiective din oras: statia CF Timisoara Est, zona militara Calea Lipovei, platforma comerciala Kappa – Galleria, ansamblul Openville, cartierul Cetate – centrul istoric (intr-un interval de 5-10-15 minute), respectiv Posta Mare, Complexul studentesc, Spitalul Judetean, stadionul Dan Paltinisanu, cartierul Soarelui, zona AEM și platforma Continental (într-un interval de 15-20-25 de minute).

  % din 22 15

  Calitatea vieții din acest cartier este relativ redusă. Zona este evaluata ca avand o calitate scazuta a vietii, beneficiind de doar 3 functiuni din 8. Exista urmatoarele functiuni: functiuni educative prescolare, parc sau spatiu verde, functiune de culte. Lipsesc urmatoarele functiuni: functiuni comerciale; functiuni educative preuniversitare; functiuni de sanatate; functiuni sportive; piata agroalimentara. De aceea, se propune integrarea unor functiuni de tip comercial, educationale de tip afterschool sau cabinete medicale, complementare functiunii rezidentiale.

  3.2 PREVEDERI ALE PUG:

  Conform Concepției de dezvoltare spațială a Municipiului Timișoara – Masterplan, elaborat în 2012, avantajul zonei este proximitatea față de zona stației CF Timișoara Est și a potențialului arealului ocupat de căile ferate nefuncționale în prezent pentru a îngloba funcțiuni noi de servicii. Astfel, această zonă din proximitate se subscrie politicii 2 – Creșterea ponderii IMM în economia locală şi politicii 3 – Dezvoltarea unei infrastructuri economice urbane competitive. De asemenea, zona Calea Lipovei est trebuie să treacă printr-un proces de dezvoltare urbană, conform politicii 4 – Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicație (prin transport în comun, reţea stradală parte din inelele majore, respectiv reţeaua de piste velo), politicii 5 – Îmbunătăţirea calităţii domeniului public, respectiv politica 6 – Creşterea calităţii locuirii. De asemenea, propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a elaborare PUG timişoara, aprobate prin HCL nr. 428 / 30.07.2013, profilul pentru strada Oraviţa este tipic pentru un bulevard, cu o lăţime de 25 de metri şi 4 benzi e circulaţie rutieră (dintre care două folosite provizoriu pentru parcaje laterale).

  3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

  Valorificarea cadrului natural se va realiza prin propunerea unor suprafete verzi in limita a 20% din suprafata parcelei, in pozitii favorabile pentru asigurarea unui mediu placut intre cladiri, in zona posterioara pentru a intregi suprafata verde majora dezvoltata in cvartal, precum si in zona nordica pentru a intregi suprafata verde limitata adiacenta strazii Oravita.

  3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI

  În cadrul acestui proiect se propune realizarea unui acces carosabil pe parcela, cu o latime de 6,00 metri, cu dublu sens, pentru a permite stationarea vehiculelor conform prevederilor legale. Accesul pietonal nu va fi restrictionat. Accesul se va realiza exclusiv pentru parcarea autoturismelor necesare pentru buna funcţionare a obiectivului propus, pentru funcţiunea rezidenţială şi cea comercială. Prospectul stradal intern de 6,00 metri este limitat la zona de acces, de unde circulaţia se distribuie spre locurile de parcare.

  Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la locurile de parcare, conform normelor. O parcelă va dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea de maximum 6 m. Necesarul de parcaje va

  % din 22 16

  fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG şi va fi stabilit la faza PUZ. Necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte. Astfel numarul de locuri de parcare realizate in incinta imobilului este de 38 locuri (32 pentru apartamente si 6 pentru angajati si spatiu comercial). Este de evitat accesul sau staţionarea autovehiculelor în curţile clădirilor, în afara fâşiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, de 40 de metri.

  Suprafetele zonelor de parcaje vor fi dotate cu rigole pentru preliarea apelor pluviale si separatoare de hidrocarburi. 3.5 ZONIFICAREA FUNCTIONALA

  Se propune reglementarea unei funcţiuni rezidențiale mixte, de tip subcentral, având rolul de densificare a lateralelor străzii Oravița și de a oferi funcțiunile complementare și de densificare necesare în zonă. Organizarea urbană se propune a fi realizată in general deschis, insa avand in vedere calcanul preexistent pe parcela alaturata, acesta, creând un front continuu în retragere relativ redusă faţă de aliniament (2,50 m) cu regim mediu de înălţime. Restructurarea acestei parcele are ca scop transformarea ei într-o parcelă cu caracter mixt, predominant rezidențial, de tip subcentral, o structură spaţială bazată pe principiul construcţiei urbane de tip deschis şi spaţii deschise publicului: accese, suprafețe pentru circulații auto și pietonale, spaţii verzi.

  3.5.1 Funcțiuni admise:

  În cadrul zonei mixte se propune admiterea următoarelor funcțiuni: locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism. Spaţiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor pentru amplasate în retragerea față de aliniament. Parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru public.

  Sunt admise cu condiții:

  - elementele aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public;

  - instalaţiile exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor;

  - activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau manufacturiere, cu condiția ca să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de locuire, să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală iar activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinţei;

  Sunt interzise următoarele funcțiuni:

  - Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

  % din 22 17

  - Depozitare en gros;

  - Depozitare de materiale refolosibile;

  - Comerţ en gros şi comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.;

  - Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre;

  - Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor;

  - Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul public;

  - Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale şi locuirea de tip individual;

  - Construcții provizorii de orice natură;

  - Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor;

  - Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - faţade, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri;

  - Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

  3.5.2. Amplasare fata de limitele parcelei

  Clădirile vor urmări alinierea la frontul deja existent, determinat de parcela cu nr. top. 30008/2, 30011/1/1/1/1/2, din Est. Retragerea fata de aliniament este propusa la 2,50 m.

  Conformarea este in general deschisa, insa in situatia de fata se va realiza alipirea la calcanul cladirii de pe parcela amintita anterior. Fata de limitele laterale, clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan, cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puţin decât 4,5 m. În cazul limitei de proprietate din continuitatea calcanului se va practica retragerea reglementată mai sus. Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 9 m.

  În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele paralele ale acestora se va asigura o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).

  3.5.3 Inaltimea maxima admisa

  Inălţimea maximă admisă a clădirilor la cornişă nu va depăşi 15,5 m, iar înălţimea absolută (maximă) nu va depăşi 18,00 m, respectiv un regim de înălţime de (S)+P+4. Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%).

  3.5.4. Indicatori propusi:

  % din 22 18

  PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: POT maxim = 40%; COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI: CUT maxim = 1,80

  Bilanţ teritorial:

  Tabel 1: Bilanţ teritorial

  3.6 PROTECTIA MEDIULUI Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20%. Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, spaţiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spaţiul neconstruit să fie folosit în comun, mai ales în scop rezidenţial).

  Se estimează că lucrările de construire a clădirilor cu funcţiuni rezidentiale mixte vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcţiilor. Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. Nu exista probleme de mediu pe termen lung, relevante pentru plan, fiind vorba de o activitate de locuire și funcțiunile sae complementare, desfășurată într-un cadru construit, în zona definită ca atare a municipiului. Clădirile învecinate sunt locuințe individuale. Deșeurile rezultate din activitatea de locuire se vor colecta in europubele cu capac pe fiecare lot si vor fi amplasate în incintă protejată la limita proprietății, pentru a fi preluate de către firma de salubritate cu care beneficiarii vor face contract de prestări servicii.

  Factori de mediu posibil afectaţi:

  - protecţia calităţii apelor: în prezent parcelele studiate nu au instalaţii de alimentare cu apă potabilă; consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în consum menajer pentru locatari şi utilizatorii clădirilor cu funcţiune mixtă (birouri, cazare - hotel, servicii, comerţ) şi pentru igienizarea spaţiilor, asigurat din sistemul centralizat de distribuţie al Municipiului Timişoara.

  - canalizare : în prezent terenul nu este sistematizat; canalizarea propusă se va face în sistem separativ urmând ca apele pluviale să fie colectate într-un rezervor de compensare orară, iar apele menajere să fie preluate de reţeaua de canalizare a Municipiului Timişoara.

  UTR Zone funcţionale Situaţia existentă Situaţia propusă

  S mp % din T S mp % din T

  1

  Zona construită 0 0 859 40

  Circulaţii (suprafeţe pavate şi asfaltate)

  Rutiere 0 0

  859 40Pietonale 0 0

  Parcaje 0 0

  Spaţii verzi 0 0 429 20

  S teren totală 2147 100 2147 100

  % din 22 19

  - protecţia aerului : obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii şi imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spaţiilor deoarece consumul este moderat. Ridicarea prafului şi a gazelor de eşapament datorate activităţii de şantier vor putea constitui o înrăutăţire de scurtă durată a calităţii aerului în imediata apropiere a şantierului.

  - protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor : obiectivul prin natura activităţii nu va produce poluare fonică şi vibraţii. Totuşi activitatile de construcţie implică în primă fază producerea de emisii sonore aferente mişcării şi transportului de materiale şi, în general a tuturor activităţilor de şantier. Zgomotul va fi temporar, conex numai fazelor din timpul zilei. Mijloacele de operare vor respecta normele în vigoare în termenii emisiilor acustice.

  - protecţia împotriva radiaţiilor : în cadrul obiectivului nu se vor desfăşura activităţi care să presupună probleme de radiaţii

  - protecţia solului şi subsolului : suprafeţele obiectivului vor fi betonate sau amenajate peisager fiind monitorizate orice fel de posibile poluări ale solului sau subsolului.

  - protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice : în zonă nu există ecosisteme terestre sau acvatice sensibil.

  - protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public : vecinătăţile sunt constituite din strada existenta, respectiv parcele de folosinţă curţi construcţii cu funcţiuni reglementate ca fiind zonă rezidentiala mixtă. Având în vedere lipsa unei funcţiuni mixte (locuire+servicii), noile funcţiuni aduc o creştere în dezvoltarea durabilă a zonei şi oraşului, din punct de vedere economic, social şi ecologic.

  - gospodărirea deşeurilor generate de amplasament: normala activitate a şantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei de construcţie se vor face acumulări temporare de reziduri constituite din materiale mişcate, de cele necesare pentru prelucrări şi pentru formaţiuni din structura de susţinere. Aceste reziduri vor fi evacuate la încetarea activităţii de şantier, conform legii. La faza ulterioară se va organiza o colectare selectivă a deşeurilor urmând ca deşeurile reciclabile se vor preda spre refolosire, iar cele de natură menajeră vor fi colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

  - gospodarirea substanţelor toxice şi periculoase : nu este cazul.

  3.7 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Nu este cazul.

  % din 22 20

  4. CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal se va efectua în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

  La baza stabilirii principiilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse vor sta obiective principale: - încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara, în vigoare;

  - încadrarea în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara;

  - corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente;

  - asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

  - servituţile trecute în “Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a de elaborare P.U.G. Timişoara”aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013.

  Prezenta documentatie prezinta intentii referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

  Dr. Arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  Arh. Mihai-Ionuţ DANCIU

  Dr. arh. Cristina Maria POVIAN

  % din 22 21

  Atasament: RLU.pdf

  SolarTech Solutions srl

  J35/1785/2012 Giroc, Cometei, Nr.40 CP 307220,Timis, Romania M: 0040.740.962.156, e-mail: [email protected]

  VOLUMUL 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

  PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+4 CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER

  OBIECTIV: REGLEMENTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC, CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+4 CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER

  Adresa: STR. ORAVIŢA, NR. 2 MUN. TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ CF NR. 429543 / NR. TOP. 429543

  Beneficiar: PECICAN ARSENIU

  Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL

  Data: DECEMBRIE 2017

  Proiect. nr. 41/2017

  FOAIE DE CAPĂT

  Adresa: STR. ORAVIŢA, NR. 2 MUN. TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ CF NR. 429543 / NR. TOP. 429543

  Beneficiar: PECICAN ARSENIU

  Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL

  Data: DECEMBRIE 2017

  Proiect. nr. 41/2017

  % din 11 2

  VOLUMUL 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

  I. DISPOZIȚII GENERALE

  1. ROLUL RLU

  2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

  3. DOMENIUL DE APLICARE

  II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

  4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

  9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

  10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

  III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

  11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

  IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

  12. M - ZONĂ REZIDENȚIALĂ MIXTĂ

  V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

  PIESE DESENATE 02.1 ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 02.2 STUDIU DE CVARTAL 02.2 PLAN SITUAȚIE EXISTENT 02.3 REGLEMENTĂRI URBANISTICE 02.4 REGLEMENTĂRI EDILITARE 02.5 DRUMURI 02.6 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 02.7 PROPUNERI DE MOBILARE URBANISTICĂ 02.8 VOLUMETRII


  % din 11 3

  VOLUMUL 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

  I. DISPOZIȚII GENERALE

  1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

  Articolul 1 | Prin definiţie P.U.Z.-ul este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone bine stabilite din cadrul teritoriului administrativ al unei localităţi, în cazul de faţă municipiul Timișoara. Regulamentul Local de Urbanism este sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării Planurilor Urbanistice Zonale şi de Detaliu precum şi a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi amenajărilor aferente acestora. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor. Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 2.147,00 mp, situat în municipiul Timişoara, în partea de est a teritoriului intravilan, pe strada Oravița, nr. 2. Conform legislaţiei în vigoare autorizarea executării construcţiilor propuse pe suprafaţa studiată se face pe baza prezentei documentaţii aprobate.

  2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

  Articolul 2 | La baza elaborării prezentului Regulament Local de Urbanism stau, în principal: - Regulamentul General de Urbanism;

  - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara;

  - Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a elaborare PUG timişoara, aprobate prin HCL nr. 428 / 30.07.2013;

  - HCL 186 / 2003 PUZ “Ion Ionescu de la Brad”;

  - HCL 285 / 28.06.2005 PUD "Locuinţe colective D+P+3E+M" REGIM: D+P+3E+M;

  - HCL 269 / 13.05.2008 PUD "Imobil locuinte colective" REGIM: D+P+3E.

  3. DOMENIUL DE APLICARE

  % din 11 4

  Articolul 3 | Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul PUZ. Zonificarea funcţională propusă prin PUZ va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa Reglementări Urbanistice. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

  II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

  4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  a. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului natural

  Suprafaţa studiată nu se află sub incidenţa ariilor protejate: - SCI - arii speciale de conservare - SPA - arii de protecţie specială avifaunistică - Rezervaţii naturale - Parcuri naţionale.

  Articolul 4 | Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic. Se va avea în vedere asigurarea spaţiilor verzi pe teren natural nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală.

  Articolul 5 | Amplasarea spațiilor verzi se va realiza în conformitate cu principiul general al parcelelor din cvartal, și anume de a asigura un spațiu preponderent verde compact în zona de alăturarea a posterioarelor parcelelelor edificate.

  b. Reguli generale cu privire la păstrarea integrităţii şi protejarea patrimoniului construit

  Articolul 6 | Autorizarea executării constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc., depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

  5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  Suprafaţa studiată nu se află într-o zonă cu riscuri naturale alunecări de teren, terenuri inundabile sau într-o zonă afectată de lucrări de infrastructură tehnico-edilitară.

  Articolul 7 | Amplasarea construcţiilor este permisă numai pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.).

  % din 11 5

  Articolul 8 | Amplasarea construcţiilor este permisă cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se efectua, parţial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branşament de apă, racord la canalizare, branşament de gaz, racord la reţeaua electrică).

  Articolul 9 | Clădirile se pot amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

  6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  Articolul 10 | Se va respecta orientarea corespunzătoare faţă de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform Anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism şi Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014.

  Articolul 11 | Clădirile se vor amplasa retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.

  Articolul 12 | Autorizarea executării construcţiilor propuse pe suprafaţa studiată este permisă numai dacă se respectă distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului Civil şi deasemenea cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

  7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  Articolul 13 | Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de clădiri și constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie. Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la un drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

  Articolul 14 | Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului, permanent sau numai în timpul programului de funcţionare, precum şi pentru accese de serviciu. În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăţi de deplasare şi care folosesc mijloace specifice în acest sens.

  8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

  Articolul 15 | Se va asigura racordarea la reţelele publice de echipare edilitară pentru toate construcţiile și clădirile, odată cu realizarea acestora: alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz.

  Articolul 16 | Autorizarea construcţiilor este permisă cu condiţia conectării la reţelele edilitare, o dată cu realizarea lor: branşament la reţeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branşament electric, branşament de gaz, suportate în întregime de către investitori sau beneficiari.

  % din 11 6

  9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

  Articolul 17 | Lotul propus pe suprafaţa studiată este construibil întrucât depășește ca suprafaţă valorile minime admise, având cu preponderenţă o formă geometrică regulată.

  10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

  Articolul 18 | Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea clădirilor.

  III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

  11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

  Articolul 19 | În cadrul zonei studiate în Planul Urbanistic Zonal s-au identificat următoarele tipuri de unităţi funcţionale: RM – REZIDENȚIAL MIXTĂ - locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism.

  Articolul 20 | Pentru funcțiunea non-rezidențială se va urmări asigurarea spațiilor pentru necesitățile de comerț și servicii ale zonei studiate.

  IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

  12. RM - ZONĂ REZIDENȚIALĂ MIXTĂ

  12.1 Caracterul zonei

  Articolul 21 | Caracterul actual al zonei: spaţii cu caracter rezidenţial de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri de factură modestă, situate în lungul unor străzi care, odată cu dezvoltarea oraşului şi a traficului urban au devenit culoare importante de circulaţie, dar şi de interes. Caracterul propus: sSpaţii urbane cu funcţiune mixtă, de tip subcentral, uneori cu rol de centru de cartier. Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi deschise. Clădiri dispuse în retragere faţă de aliniament, cu regim mediu de înălţime, cu aliniere la cornişa situată la o înălţime de 15 m. Restructurarea acestor zone are ca scop transformarea lor în teritorii urbane cu caracter mixt, de tip subcentral, relevând o structură funcţională complexă şi echilibrată, o structură spaţială bazată pe principiul construcţiei urbane de tip deschis şi spaţii publice - străzi, pieţe, spaţii verzi etc - net determinate.

  % din 11 7

  12.2 Utilizarea funcţională

  Articolul 22 | Utilizări admise: • Structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea

  afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terţiare), culturale, de învăţământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc.

  • La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes pentru public.

  Articolul 23 | Utilizări admise cu condiţii: • Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran

  sau în afara spaţiului public. • Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în

  funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

  • Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor,

  Articolul 24 | Utilizări interzise: • Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc

  tehnologic sau incomode prin traficul generat. • Depozitare en gros. • Depozitare de materiale refolosibile. • Comerţ en gros. • Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc. • Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre. • Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor. • Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spaţiul

  public. • Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale. • Locuire de tip individual. • Construcții provizorii de orice natură. • Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor. • Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în

  orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare. • Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe

  imobile - faţade, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri. • Orice utilizări, altele decât cele admise la punctulele anterioare. • Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările

  din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

  % din 11 8

  12.3 Condiţii de amplasare, echipare şi configurare

  Articolul 25 | Amplasare faţă de aliniament: • Clădirile se vor amplasa în retragere faţă de aliniament, în front discontinu (deschis). • Fiind un front cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 2,5 m şi cu cel mult 5 m de

  la aliniament.

  Articolul 26 | Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor: • Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale cu cu o distanţă minimă egală

  cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu cu mai puţin decât 4,5 m.

  • Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 10 m.

  Articolul 27 | Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă: • În cazul coexistenţei pe aceeaşi parcelă a două corpuri de clădire, între faţadele paralele ale

  acestora se va asigura o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea acestora, dar nu mai puţin de 6 m (sunt admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiei menţionate).

  Articolul 28 | Circulaţii şi accese: • Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la

  drumurile publice, direct sau prin servitute. • Se vor prevedea accese pietonale şi carosabile de acces la garaje, conform normelor.O parcelă

  va dispune de un singur acces carosabil, cu lăţimea de maximum 6 m. • Pentru amenajările curţilor cu rol pietonal şi carosabile din interiorul parcelelor se recomandă

  utilizarea învelitorilor permeabile.

  Articolul 29 | Staţionarea autovehicolelor: • Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul Local de Urbanism

  aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara. • Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi

  determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.

  Articolul 30 | Inăltimea maxima admisa: • Pentru clădirile amplasate in partea frontală a parcelei, înălţimea maximă admisă a clădirilor la

  cornişă nu va depăşi 15,5 m, iar înălţimea absolută (maximă) nu va depăşi 18,00 m, respectiv un regim de înălţime de (S)+P+4E.

  • Pentru clădirile amplasate in partea posterioară a parcelei, înălţimea maximă admisă a clădirilor la cornişă nu va depăşi 12,5 m, iar înălţimea absolută (maximă) nu va depăşi 15,00 m, respectiv un regim de înălţime de (S)+P+2E+1Er.

  % din 11 9

  Articolul 31 | Aspectul exterior al clădirilor: • Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine

  funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în preambul şi peisajului urban.

  • Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

  • Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural şi structuri urbane existente adiacent.

  • Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcţiei urbane cu cvartale. Faţadele spre spaţiile publice vor fi plane;

  • Fata de retragerea de la aliniament se permite o extindere a planului fatadei, prin logii sau balcoane, cu conditia ca lungimea totala a acestora, in plan, sa fie mai mica de 50% din lungimea totala a fatadei;

  • Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperişuri terasă sau cu pante mai mici de 10%), sau cu şarpantă.

  • Raportul plin-gol va fi în concordanţă cu caracterul arhitectural impus de profilul funcţional. • Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele

  de finisaj specifice zonei – tencuieli lise pentru faţade, placaje din piatră pentru faţade, socluri şi alte elemente arhitecturale, confecţii metalice din oţel vopsit.

  • Pe fatada vor putea fi amplasate firme luminoase sau neluminoase, comerciale sau necomerciale, cu conditia respectarii principiilor compozitionale ale fatadei;

  Articolul 32 | Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor: • Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. • Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. • Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate,

  situate în interiorul incintelor. • Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

  spaţiul public. • Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat

  colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaţiul public.

  Articolul 33 | Spaţii libere și spații plantate • Pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20%

  din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.

  • Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

  % din 11 10

  • Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor spaţiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spaţiul neconstruit să fie folosit în comun, mai ales în scop rezidenţial).

  Articolul 34 | Împrejmuiri • Nu sunt premise imprejmuiri fata de spatial public.

  12.4 Indici de ocupare si utilizare a terenului

  Articolul 35 | Procentul maxim de ocupare a terenului: • POT maxim: 40%.

  Articolul 36 | Coeficientul maxim de utilizare a terenului: • CUT maxim: 1,80.

  V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

  Conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, Unităţile Teritoriale de Referinţă reprezintă instrumentele operaţionale în sprijinul reglementărilor specifice din PUZ, se delimitează convenţional pe baza criteriilor de omogenitate morfologică şi funcţională. Ele se conturează prin străzi şi limite cadastrale, pe baza funcţiunii predominante ce permite stabilirea categoriilor de intervenţie. Stabilirea UTR pe zone funcţionale a fost realizată în cadrul Planului Urbanistic General. În cazul PUZ, UTR se preiau ca atare şi se detaliază pe unităţi şi subunităţi funcţionale.

  Articolul 37 | Planul Urbanistic Zonal ZONĂ REZIDENȚIALĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENT UNEI ARTERE PRINCIPALE DE TRAFIC, CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR. 4099 / 21.09.2017 CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+4 CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER, reglementează parcela studiată nr. cadastral 429543, care se află în UTR 24 a Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

  Dr. Arh. Cristian MĂRĂCINEANU

  Arh. Mihai-Ionuţ DANCIU

  Dr. arh. Cristina Maria POVIAN

  % din 11 11

  Atasament: MX-2614N_20180914_065306.pdf

  ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2018-014827/11.09.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 13.09.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic ” strada Oravița, nr.2 Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţii funciare anexate rezultă următoarea situaţie juridică: Cartea Funciară nr, 429543 Timişoara, nr. cad. 429543, terenul în suprafaţă de 2.147 mp, categoria de folosință arabil intravilan, este proprietatea d-lui Pecican Arseniu-Hanzi, beneficiarul documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 03.09.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni, Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-014827/11.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic ” strada Oravița, nr. 2 Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 429543 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic ” strada Oraviţa, nr. 2 Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT ctc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă, CONSILIER JURIDIC Dle AN C Cod FO53-13,Ver.1