keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 221/28.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 221/28.11.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016-017092/16.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 01/22.01.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 21/10.09.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 33 din 09.06.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara, având ca beneficiar pe BUMBEA GIANI EMILIAN, întocmit conform Proiectului nr. 42/2015, realizat de B.I.A. OPRIŞAN GYONGYI KRISZTINA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime: max: S+P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, H max = 17.50 m, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2016-003259/03.11.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului: POT max parter = 50%, POT max etaje = 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max = 1.8, spaţii verzi amenajate = minim 20% - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 33 din 09.06.2015.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.754 mp - este inscris in C.F. 424316, nr. top 424316 (C.F. vechi 146108, top vechi 27995/1/2), teren intravilan - arabil, proprietar fiind BUMBEA GIANI-EMILIAN.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, nr. top 424316 (C.F. vechi 146108, top vechi 27995/1/2), teren intravilan - arabil, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- B.I.A. OPRIŞAN GYONGYI KRISZTINA;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 04_analiza.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

AMPLASAMENT

42/ 2015

Timișoara strada Silistra Cf: 424316, Top: 27995/1/2

Bumbea Giani Emilian

Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. A.O. 01 / 22.01.2015

10/2015

arh. Crăculeac Mircea

Oprișan Gyöngyi Krisztina BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Timișoar a, str. Dr. Ioan Mur eșan, nr .71, bl.55, sc.A, ap.9 CIF :26163923 , tel: 0746 14 2 069 fax: 0374 092 704

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan

P.U.Z. - Constr uir e imobil S+P+4E locuință colectivă cu spații comer ciale la par ter conf . AO 01/ 22 .01.2015 str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp

Centrul Istoric

Aradului - Lipovei

Aradului - Est

Amplasament studiat

Amplasament studiat Amplasament studiat

magazine alimentare de dimensiuni medii și mari funcțiuni comerciale cu amănuntul și nealimentare învățământ preuniversitar, școli generale învățământ preșcolar, grădinițe funcțiuni de culte, biserici

piețe agroalimentare

funcțiuni de sport

funcțiuni de sănătate, cabinete, farmacii

cimitire

parc, loc de joacă pt copii

traseu autobuz M45

traseu expres E2

traseu troleibuz T14

stații transport în comun

traseu autobuz A40

traseu troleibuz T18

traseu troleibuz T17

traseu autobuz A46

traseu tramvai 1

traseu tramvai 2

traseu cale ferată

limită intravilan Timișoara loturi densificare zona Aradului - Lipovei zona Aradului - Est centrul istoric al orașului

amplasament studiat

legendă legendălegendă

localizare studiu funcțional rețeaua de transport

03 AANALIZA ZONEI

N03 analiză gener ală

LI
  • 04 analiza

Atasament: 05_analiza.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

AMPLASAMENT

42/ 2015

Timișoara strada Silistra Cf: 424316, Top: 27995/1/2

Bumbea Giani Emilian

Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. A.O. 01 / 22.01.2015

10/2015

arh. Crăculeac Mircea

Oprișan Gyöngyi Krisztina BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Timișoar a, str. Dr. Ioan Mur eșan, nr .71, bl.55, sc.A, ap.9 CIF :26163923 , tel: 0746 14 2 069 fax: 0374 092 704

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan

P.U.Z. - Constr uir e imobil S+P+4E locuință colectivă cu spații comer ciale la par ter conf . AO 01/ 22 .01.2015 str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp

C A

LE A

L IP

O V

EI

(STR. HORIA MACELARIU)

C A

LE A

L IP

O V

EI

STR. SILISTRA

STR. SILISTRA

ST R

A DA

H O

LD EL

O R

STRADA ION IONESCU DE LA BRAD

STRADA ION IONESCU DE LA BRAD

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

ST R

. P ER

LE I

TERITORIU STUDIAT

amplasament studiat

funcțiuni comerciale alimentare și nealimentare, vănzare cu amănuntul Școala generală nr.7 ''Sfânta Maria" Biserica ortodoxă "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" piața agroalimentară "Ion Ionescu de la Brad"

funcțiuni de sport

funcțiuni de sănătate, cabinete, farmacii

sedii financiar bancare

parc, loc de joacă pt copii

Funcțiuni

Mijloace de transport

traseu autobuz M45

traseu expres E2

traseu troleibuz T14

traseu autobuz A40

stații transport în comun

teritoriu studiat

Amplasament / vecinătăți

zone exclusive de locuire

04 AANALIZA CVARTALULUI

04 analiză de cvar tal

LI
  • 05 analiza

Atasament: 06_reglementari.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

AMPLASAMENT

42/ 2015

Timișoara strada Silistra Cf: 424316, Top: 27995/1/2

Bumbea Giani Emilian

Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. A.O. 01 / 22.01.2015

10/2015

arh. Crăculeac Mircea

Oprișan Gyöngyi Krisztina BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Timișoar a, str. Dr. Ioan Mur eșan, nr .71, bl.55, sc.A, ap.9 CIF :26163923 , tel: 0746 14 2 069 fax: 0374 092 704

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan

P.U.Z. - Constr uir e imobil S+P+4E locuință colectivă cu spații comer ciale la par ter conf . AO 01/ 22 .01.2015 str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp

Clădiri existente

Zonă verde

Garaje

Zonă comerț, servicii/ locuire colectivă - PROPUSĂ

Zonă de implantare parter

Zonă de implantare etaje

Aliniament existent

Trotuare

CF nr. 424316 TOP 27995/1/2

S teren 2.754,00 mp

P.O.T. maxim = 50% pe parter la parcele de colț 35% pt nivele de locuințe

C.U.T. maxim = 1,8 la parcelele de colț

Zonă verde compactă minim 20%

Regim de înălțime propus = S+P+4E

H. max = 17,50m

Accese auto Accese pietonale

Limită teritoriu studiat

Limită parcelă

Drumuri

Sens de circulație auto

Aliniament propus

Suprafață teren 2.754,00 100% Clădire propusă 1.350,00 49,00% Accese auto și parcări propuse 853,00 31,00% Spații verzi propuse 551,00 20,00%

91.45

91.47

91.43

91.62 91.51

91.62 92.21

C 91.42

91.34

91.37

91.58 91.47

92.19 91.62

91.56

91.38

91.38 91.43

91.34

91.27

91.65 91.71

91.53

91.95

92.28

92.07

91.66 91.69

91.75 91.84

91.96

92.08

92.16

92.21

92.27 92.10

92.20

92.24

92.24

92.23

92.2092.17

92.14

92.07

91.89

91.83

91.84

91.83

91.80

91.77 91.69

91.66

92.24

92.40

92.33

92.23

92.18

92.16 92.36

92.19

93.46

92.11 91.99

91.59

92.44 92.22

92.56

92.53

C 92.53 C 92.34

91.83

91.83 91.77

91.77

91.70

91.75 91.69

91.69

91.70

91.68

91.74

91.81

92.21

92.05

91.98

91.91

92.21

92.51

92.08

91.85

91.86

91.84

93.36

93.47

93.52

93.53

90.99

90.79

92.06

92.15

92.23

92.29

92.20

92.25

92.30

92.60

91.97

92.20

92.18

92.13

92.09

92.06

92.02

91.99

91.88

91.91

91.80

91.76

91.71 91.71

91.79

91.87

91.89

91.95

92.04

92.05

92.06

92.10

92.15

92.19

92.18

92.10 92.18

92.13 92.0492.08

92.15

92.15 92.26

92.1092.22

92.13 92.60

92.09

92.10

92.12

C

91.84

92.05

92.00 92.10

92.06 91.94

91.99 92.07

92.16 92.04

92.14 92.2392.27

92.31

92.73

92.47

92.81

92.80 92.42

92.28

92.30

92.30

92.72

92.29

92.28

92.31

92.29

92.39 92.27

92.27

92.30 92.97

92.97

92.94

92.51

92.33

92.33

92.36

92.29

92.14 92.17 92.73

92.16

92.18 92.18 92.75

92.71

92.65 92.56

92.27

92.43

92.33

92.13

91.97

92.28

92.00

91.98

92.28

92.16 92.04

91.91

92.32 91.93

92.10

91.83 92.05

92.41

92.68

92.79 92.30

92.36

92.52

93.08

93.06

93.11

93.03

92.63

92.28

92.36 92.70

92.23

92.12

92.23

92.62

93.38

93.23

92.76

92.73

92.17

92.72

91.92

92.53

91.74

91.71

91.86 92.47

92.40 91.81

91.68

91.75

91.65

92.35

92.06

92.10

92.22

92.13

92.11

92.20

92.19

92.27

92.88

92.83

92.77

92.76

91.99

91.89

92.58

92.31

92.01

91.92

92.04

92.11 92.94

92.94

92.74

92.71

92.63

91.85 91.81

91.89

91.92

91.81

92.4692.47

91.87

91.92

92.04

91.99 91.92

91.8691.8891.97

92.17 92.30

92.19

92.21

92.39

92.67

92.35

92.73

92.50

92.72

92.39

92.37

92.40

92.74

92.79 92.22

92.20

92.26

A 92.24

92.23

92.26 92.87

92.80

92.85 92.21 92.25 92.26

92.82

92.87

92.20 92.28

92.28

92.69

92.19

92.19 92.75

92.67 92.14 92.10

92.11 92.70

92.63

A 92.10

92.12

92.14

92.23

92.13 92.04

92.03 92.63

92.01

91.96

91.98

92.07

92.2092.18

92.20

92.18 92.23 92.56

92.58

92.19

92.19

92.20

91.59

92.18

92.17

92.17

92.20 92.19

92.02

92.17

92.07 92.18

92.09

91.62

92.06

92.0592.07

91.75

91.83

92.06

91.90

91.75

91.79

92.98

92.90

92.96

92.80

92.80

92.85

91.3691.40

91.72 92.34

91.88

91.83

91.73

91.95

91.97

91.94 91.77

92.38 91.75

91.80

91.93

92.02

91.79 92.39

91.97 91.80

91.95

91.96

91.95

92.02 91.85

92.44

91.72

91.82 92.04

91.98

91.95

91.96

91.93

91.90

91.86

91.84

91.82

92.24

92.21

92.21

92.17

92.17

92.24

92.28

92.12

92.32

92.32

92.47

92.12

92.12

92.09

92.10

92.13

92.90

91.92

91.97

91.98

C 92.03

91.98

95.51

95.69

93.4893.48

91.96

92.39

91.72

91.41

92.28

91.22

91.39

91.40

91.54

91.71

91.64

91.76 91.81

91.6491.69

91.70

92.01

92.16

91.66

91.65

91.66

92.08

91.68

91.70

91.65

91.65 91.63

91.59

91.67

91.77

91.73

91.70

91.64

91.66

91.69 91.65

91.66

91.83 92.30

91.88

91.73

92.13

92.09

91.74

92.05

93.07

91.64

92.74

92.70

92.29

92.38

A 92.14

92.68 92.55

91.72

92.55

92.54

92.53

C 92.56

92.35

92.47

92.17

92.23

92.21

92.19

92.75 92.12

92.17

92.10 92.61

92.06

92.10

92.29

92.0692.07 92.82 92.08

92.01

92.02

91.95

91.90

91.68

92.64

92.30

92.34

92.57

92.64

92.26

92.30

92.14

92.13 92.72

92.71 92.07

92.68 92.14

92.10

91.92 92.08

91.82

91.78

92.09 92.55

92.52

92.54

92.51 C 92.52

92.34

92.42

92.43

92.43

C

92.40

92.39 92.35

92.69

93.29

93.34

92.43 92.41

92.42

92.47

92.45

92.28

92.80

92.17

91.88

91.90 91.88

91.93

91.81

91.66

91.85

91.94

91.92 91.87

92.00

91.60 91.52

91.41

91.47

91.45

91.54 91.65

91.39

92.05

92.33

92.06

91.80

Strada Silistra

Parcare auto

Parcare auto

alee pietris

alee pietris

ale e p

iet ris

zona verde zona verde

zona verde zona verde

zona verde

zona verde

zona verde zona verde

zona verde

z.v.

z.v.

z.v.

zona verde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zona verde

zona verde

St ra

da P

er le

i P arc

are au

to

z.v.

alee pietris

alee pietris

S05

S02

92.19 91.63

zona verde

zona verde

zona verde

zona verde

zona verde

zona verde

S06

S07

S03

fantana

fantana

trafo

trafo

colmatat

A

S=2754mp

482250

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14 3 .1

3

8. 48

m

17 .2

8m

5. 50

m 75.29m

8. 77

m

21 .7

7m

4. 55

22.68m

56.83m

75,29

35 ,0

9

79,51

34 ,3

9

30 ,0

0

25 ,1

0

64,00

post TRAFO

80 A

80

21

4 6

10A

8 10B

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

1

1A 1B

23 2

STR. BORZESTI 1

8

2A

10

ST R

. P ER

LE I

12

4

5

3 STR. SUNETULUI

91

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

93

95

2

ST R

. S U

N ET

U LU

I

1 3

4

2

STR. SILISTRA

5

7

9

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

97

9

99

16

14

11

C A

LE A

L IP

O V

EI

82

14

27

29

84

86

ST R

. P ER

LE I

35

33

3

IN TR

A R

EA IA

SO M

IE I

2

4

2

1

3

ALEEA LAUTEI

4

2

10

8

56

(I N

TR A

R EA

A C

A D

E B

A R

BU )

C A

LE A

L IP

O V

EI

88 90

35

92

(STR. HORIA MACELARIU)

37

10 1

STR. PADESULUI

10 3

12

7

9

10 5

8

ALEEA BAGHETEI

10 7

1

2

4

2

(ALEEA BALTI)

6

ALEEA BAGHETEI

Piață agroalimentară P

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4EP+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

(STR. HORIA MACELARIU)

STR. SILISTRA

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P+4E

P+4E P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

Biserica ortodoxă Sf. Apostol și Pavel

P+3E

P

P P

P+4E P

P P

P P

P

P+4E

P+4E

Școala nr 7 Sfânta Maria

al in

ia m

en t p

re lu

at

bl oc

ur i

al in

ia m

en t

bl oc

ur i

ac ce

s au

to ș

i pi

et on

al p

ro pu

s

teritoriu studiat conform avizului de oportunitate

Top: 27995/1/1

Top: 27995/1/2 S=2.754,00mp

retragere 10 m

aliniament propus

18,50

3, 00

19 ,1

0 3,

00 10

,0 0

20,00

2,80 4,00

56,00

4,00

12,00

zonă

implantare ETAJE LOCUIRE

zonă implantare PARTER COMERCIAL

05 APLAN REGLEMENTĂRI

1:1000

legendă

N

bilanț teritorial propus

05 r eglementăr i

  • 06 reglementari

Atasament: 07_mobilare.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

AMPLASAMENT

42/ 2015

Timișoara strada Silistra Cf: 424316, Top: 27995/1/2

Bumbea Giani Emilian

Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. A.O. 01 / 22.01.2015

10/2015

arh. Crăculeac Mircea

Oprișan Gyöngyi Krisztina BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Timișoar a, str. Dr. Ioan Mur eșan, nr .71, bl.55, sc.A, ap.9 CIF :26163923 , tel: 0746 14 2 069 fax: 0374 092 704

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan

P.U.Z. - Constr uir e imobil S+P+4E locuință colectivă cu spații comer ciale la par ter conf . AO 01/ 22 .01.2015 str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp

+15.00 +15.00

+3.50

+15.00

+17.50

strada PERLEI parcare PROPUSĂ

clădire P+4E

lim it

ă de

pr op

ri et

at e

lim it

ă de

pr op

ri et

at e

clădire P+4E

clădire S+P+4E

+3.50

+15.00

+17.50

+15.00

+5.50

+15.00

strada SILISTRApiață AGROALIMENTARĂ

parcare PROPUSĂ

clădire P+4E

lim it

ă de

pr op

ri et

at e

lim it

ă de

pr op

ri et

at e

clădire P+4E clădire P+4Ezonă VERDE existentă

clădire S+P+4E

75,29

35 ,0

9

79,51

34 ,3

9

2,5 0

5,5 0

13 .0

0

1, 00

18 ,0

0

3, 00

post TRAFO

80 A

80

21

4 6

10A

8 10B

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

1

1A 1B

23 2

STR. BORZESTI 1

8

2A

10

ST R

. P ER

LE I

12

4

5

3 STR. SUNETULUI

91

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

93

95

2

ST R

. S U

N ET

U LU

I

1 3

4

2

STR. SILISTRA

5

7

9

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

97

9

99

16

14

11

C A

LE A

L IP

O V

EI

82

14

27

29

84

86

ST R

. P ER

LE I

35

33

3

IN TR

A R

EA IA

SO M

IE I

2

4

2

1

3

ALEEA LAUTEI

4

2

10

8

56

(I N

TR A

R EA

A C

A D

E B

A R

BU )

C A

LE A

L IP

O V

EI

88 90

35

92

(STR. HORIA MACELARIU)

37

10 1

STR. PADESULUI

10 3

12

7

9

10 5

8

ALEEA BAGHETEI

10 7

1

2

4

2

(ALEEA BALTI)

6

ALEEA BAGHETEI

Piață agroalimentară P

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4EP+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

(STR. HORIA MACELARIU)

STR. SILISTRA

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P+4E

P+4E P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

Biserica ortodoxă Sf. Apostol și Pavel

P+3E

P

P P

P+4E P

P P

P P

P

P+4E

P+4E

Școala nr 7 Sfânta Maria

al in

ia m

en t

bl oc

ur i

Top: 27995/1/1

teritoriu studiat conform avizului de oportunitate

parc, zonă de relaxare

S+P+4E Parter cu acoperiș înierbat

Ra m

pă n

ea co

pe rit

ă pe

nt ru

a cc

es a

ut o

în s

ub so

l

cu s

ist em

d e

de gi

vr ar

e au

to m

at ă

18 .0

0%

9. 00

%

9. 00

%

acces subsol

ac ce

s pa

rc ar

e su

pr at

er an

a

Top: 27995/1/2

al in

ia m

en t p

re lu

at

bl oc

ur i

Ra m

pă n

ea co

pe rit

ă pe

nt ru

a cc

es a

ut o

în s

ub so

l

cu s

ist em

d e

de gi

vr ar

e au

to m

at ă

18 .0

0%

9. 00

%

9. 00

%

4,00 4,00

52,00

19,50 5

60,00

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

3,35

13 Locuri de parcare

trotuar accese

1:1000

06 APROPUNERE MOBILARE

N06 mobilar e

Clădire propusă S+P+4E

Corp P cu zonă verde amenajată pe acoperiș Zonă verde amenajată

Clădiri existente

Zonă verde

Limită teritoriu studiat Limită parcelă

Drumuri

Garaje

Trotuare

Accese auto parcare supraterană

Accese pietonale Sens de circulație auto

Parcaje propuse

Accese auto parcare subterană

  • 07 mobilare

Atasament: 03_situatie_mare.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

AMPLASAMENT

42/ 2015

Timișoara strada Silistra Cf: 424316, Top: 27995/1/2

Bumbea Giani Emilian

Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. A.O. 01 / 22.01.2015

10/2015

arh. Crăculeac Mircea

Oprișan Gyöngyi Krisztina BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Timișoar a, str. Dr. Ioan Mur eșan, nr .71, bl.55, sc.A, ap.9 CIF :26163923 , tel: 0746 14 2 069 fax: 0374 092 704

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan

P.U.Z. - Constr uir e imobil S+P+4E locuință colectivă cu spații comer ciale la par ter conf . AO 01/ 22 .01.2015 str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp

75,29

35 ,0

9

79,51

11 ,6

1

17 ,2

8

5, 50

34 ,3

9

3,14

1,20

post TRAFO

ST R

. P ER

LE I

3

STR. SILISTRA

14

27

29

ST R

. P ER

LE I

3

2

4

2

1

3

ALEEA LAUTEI

8

6

P+4EP+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

(STR. HORIA MACELARIU)

P

P P

P P

teritoriu studiat conform avizului de oportunitate

Top: 27995/1/1

91.45

91.47

91.43

91.62 91.51

91.62 92.21

C 91.42

91.34

91.37

91.58 91.47

92.19 91.62

91.56

91.38

91.38 91.43

91.34

91.27

91.65 91.71

91.53

91.95

92.28

92.07

91.66 91.69

91.75 91.84

91.96

92.08

92.16

92.21

92.27 92.10

92.20

92.24

92.24

92.23

92.2092.17

92.14

92.07

91.89

91.83

91.84

91.83

91.80

91.77 91.69

91.66

92.24

92.40

92.33

92.23

92.18

92.16 92.36

92.19

93.46

92.11 91.99

92.44 92.22

92.56

92.53

C 92.53 C 92.34

91.83

91.83 91.77

91.77

91.70

91.75 91.69

91.69

91.70

91.68

91.74

91.81

92.21

92.05

91.98

91.91

92.21

92.51

92.08

91.85

91.86

91.84

93.36

93.47

93.52

93.53

90.99

90.79

92.06

92.15

92.23

92.29

92.20

92.25

92.30

92.60

91.97

92.20

92.18

92.13

92.09

92.06

92.02

91.99

91.88

91.91

91.80

91.76

91.71 91.71

91.79

91.87

91.89

91.95

92.04

92.05

92.06

92.10

92.15

92.19

92.18

92.10 92.18

92.13 92.0492.08

92.15

92.15 92.26

92.1092.22

92.13 92.60

92.09

92.10

92.12

C

91.84

92.05

92.00 92.10

92.06 91.94

91.99 92.07

92.16 92.04

92.14 92.2392.27

92.31

92.73

92.47

92.81

92.80 92.42

92.28

92.30

92.30

92.72

92.29

92.28

92.31

92.29

92.39 92.27

92.27

92.30 92.97

92.97

92.94

92.51

92.33

92.33

92.36

92.29

92.14 92.17 92.73

92.16

92.18 92.18 92.75

92.71

92.65 92.56

92.27

92.43

92.33

92.13

91.97

92.28

92.00

91.98

92.28

92.16 92.04

91.91

92.32 91.93

92.10

91.83 92.05

92.41

92.68

92.79 92.30

92.36

92.52

93.08

93.06

93.11

93.03

92.63

92.28

92.36 92.70

92.23

92.12

92.23

92.62

93.38

93.23

92.76

92.73

92.17

92.72

91.92

92.53

91.74

91.71

91.86 92.47

92.40 91.81

91.68

91.75

91.65

92.35

92.06

92.10

92.22

92.13

92.11

92.20

92.19

92.27

92.88

92.83

92.77

92.76

91.99

91.89

92.58

92.31

92.01

91.92

92.04

92.11 92.94

92.94

92.74

92.71

92.63

91.85 91.81

91.89

91.92

91.81

92.4692.47

91.87

91.92

92.04

91.99 91.92

91.8691.8891.97

92.17 92.30

92.19

92.21

92.39

92.67

92.35

92.73

92.50

92.72

92.39

92.37

92.40

92.74

92.79 92.22

92.20

92.26

A 92.24

92.23

92.26 92.87

92.80

92.85 92.21 92.25 92.26

92.82

92.87

92.20 92.28

92.28

92.69

92.19

92.19 92.75

92.67 92.14 92.10

92.11 92.70

92.63

A 92.10

92.12

92.14

92.23

92.13 92.04

92.03 92.63

92.01

91.96

91.98

92.07

92.2092.18

92.20

92.18 92.23 92.56

92.58

92.19

92.19

92.20

91.59

92.18

92.17

92.17

92.20 92.19

92.02

92.17

92.07 92.18

92.09

91.62

92.06

92.0592.07

91.75

91.83

92.06

91.90

91.75

91.79

92.98

92.90

92.96

92.80

92.80

92.85

91.3691.40

91.72 92.34

91.88

91.83

91.73

91.95

91.97

91.94 91.77

92.38 91.75

91.80

91.93

92.02

91.79 92.39

91.97 91.80

91.95

91.96

91.95

92.02 91.85

92.44

91.72

91.82 92.04

91.98

91.95

91.96

91.93

91.90

91.86

91.84

91.82

92.24

92.21

92.21

92.17

92.17

92.24

92.28

92.12

92.32

92.32

92.47

92.12

92.12

92.09

92.10

92.13

92.90

91.92

91.97

91.98

C 92.03

91.98

95.51

95.69

93.4893.48

91.96

92.39

91.72

91.41

92.28

91.22

91.39

91.40

91.54

91.71

91.64

91.76 91.81

91.6491.69

91.70

92.01

92.16

91.66

91.65

91.66

92.08

91.68

91.70

91.65

91.65 91.63

91.59

91.67

91.77

91.73

91.70

91.64

91.66

91.69 91.65

91.66

91.83 92.30

91.88

91.73

92.13

92.09

91.74

92.05

93.07

91.64

92.74

92.70

92.29

92.38

A 92.14

92.68 92.55

91.72

92.55

92.54

92.53

C 92.56

92.35

92.47

92.17

92.23

92.21

92.19

92.75 92.12

92.17

92.10 92.61

92.06

92.10

92.29

92.0692.07 92.82 92.08

92.01

92.02

91.95

91.90

91.68

92.64

92.30

92.34

92.57

92.64

92.26

92.30

92.14

92.13 92.72

92.71 92.07

92.68 92.14

92.10

91.92 92.08

91.82

91.78

92.09 92.55

92.52

92.54

92.51 C 92.52

92.34

92.42

92.43

92.43

C

92.40

92.39 92.35

92.69

93.29

93.34

92.43 92.41

92.42

92.47

92.45

92.28

92.80

92.17

91.88

91.90 91.88

91.93

91.81

91.66

91.85

91.94

91.92 91.87

92.00

91.60 91.52

91.41

91.47

91.45

91.54 91.65

91.39

92.05

92.33

92.06

91.80

Strada Silistra

Parcare auto

Parcare auto

alee pietris

alee pietris

ale e p

iet ris

zona verde zona verde

zona verde zona verde

zona verde

zona verde

zona verde zona verde

zona verde

z.v.

z.v.

z.v.

zona verde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zona verde

zona verde

St ra

da P

er le

i P arc

are au

to

z.v.

alee pietris

alee pietris

S05

S02

92.19 91.63

zona verde

zona verde

zona verde

zona verde

zona verde

zona verde

S06

S07

S03

fantana

fantana

trafo

trafo

colmatat

A

S=2754mp

482250

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14 3 .1

3

8. 48

m

17 .2

8m

5. 50

m

75.29m

8. 77

m

21 .7

7m

4. 55

22.68m

56.83m

Top: 27995/1/2 S. din CF: 2.754,00mp

02 BSITUAȚIA EXISTENTĂ-DETALIU

1:500

  • 03 situatie mare

Atasament: 09_3D.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

AMPLASAMENT

42/ 2015

Timișoara strada Silistra Cf: 424316, Top: 27995/1/2

Bumbea Giani Emilian

Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. A.O. 01 / 22.01.2015

10/2015

arh. Crăculeac Mircea

Oprișan Gyöngyi Krisztina BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Timișoar a, str. Dr. Ioan Mur eșan, nr .71, bl.55, sc.A, ap.9 CIF :26163923 , tel: 0746 14 2 069 fax: 0374 092 704

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan

P.U.Z. - Constr uir e imobil S+P+4E locuință colectivă cu spații comer ciale la par ter conf . AO 01/ 22 .01.2015 str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan 10/2016 PLANȘĂ 3D

  • 10 3D

Atasament: 01_incadrare.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

AMPLASAMENT

42/ 2015

Timișoara strada Silistra Cf: 424316, Top: 27995/1/2

Bumbea Giani Emilian

Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. A.O. 01 / 22.01.2015

10/2015

arh. Crăculeac Mircea

Oprișan Gyöngyi Krisztina BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Timișoar a, str. Dr. Ioan Mur eșan, nr .71, bl.55, sc.A, ap.9 CIF :26163923 , tel: 0746 14 2 069 fax: 0374 092 704

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan

P.U.Z. - Constr uir e imobil S+P+4E locuință colectivă cu spații comer ciale la par ter conf . AO 01/ 22 .01.2015 str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp

Inelul 4 de circulație Canalul Bega

Artere principale Traseu parcela studiată-centru

01 APLAN ÎNCADRARE

1:5000

amplasament studiat

amplasament studiat zonă de locuințe și funcțiuni complementare

UTR 24

legendă

extras din PUG

N

Școala nr 7

Amplasament Studiat

Ca le

a Se

ve r B

oc u

Ca le

a Se

ve r B

oc u

Piața Consliliul Europei

C alea A

radului

Calea Torontalului

Centrul Istoric

01 î ncadr ar e

lo7 UTR 24
MUNICIPIUL TIMISOARA [| NI | “LEGENDA be : _— _UMITE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT E ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE “a ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRA A =! EDILITARE E GE E) CIRCULATIE RUTIERA SI CO CT E = ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII E SAE NAVALA SI CONSTRUCTII : APE, OGLINZI DEAPA/PORT EREI PADURE PARC : [—_] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI E Ep Teri = — REGLEMENTARI - Pnl ARITON CU |, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA =] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE [— 1 ZONA DE PROTECTIE CF. ue EEE - FE ZONADE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO. ss BMT EMERIT SERE Rar TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UITI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA RET LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE nm = / acas! St a! STATIE ” 220/110 Kv i A ÎI d N / “1 A
  • 01 incadrare

Atasament: 02_situatie.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

AMPLASAMENT

42/ 2015

Timișoara strada Silistra Cf: 424316, Top: 27995/1/2

Bumbea Giani Emilian

Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. A.O. 01 / 22.01.2015

10/2015

arh. Crăculeac Mircea

Oprișan Gyöngyi Krisztina BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Timișoar a, str. Dr. Ioan Mur eșan, nr .71, bl.55, sc.A, ap.9 CIF :26163923 , tel: 0746 14 2 069 fax: 0374 092 704

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan

P.U.Z. - Constr uir e imobil S+P+4E locuință colectivă cu spații comer ciale la par ter conf . AO 01/ 22 .01.2015 str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp

Limită parcelă Zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare

Locuințe colective și funcțiuni complementare P+4

Locuințe individuale P, P+2

Zonă comerț, servicii

Zonă verde

Drumuri

Trotuare

Garaje

Limită teritoriu studiat

75,29

35 ,0

9

79,51

11 ,6

1

17 ,2

8

5, 50

34 ,3

9

3,14

1,20

post TRAFO

80 A

80

21

4 6

10A

8 10B

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

1

1A 1B

23 2

STR. BORZESTI 1

8

2A

10

ST R

. P ER

LE I

12

4

5

3 STR. SUNETULUI

91

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

93

95

2

ST R

. S U

N ET

U LU

I

1 3

4

2

STR. SILISTRA

5

7

9

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

97

9

99

16

14

11

C A

LE A

L IP

O V

EI

82

14

27

29

84

86

ST R

. P ER

LE I

35

33

3

IN TR

A R

EA IA

SO M

IE I

2

4

2

1

3

ALEEA LAUTEI

4

2

10

8

56

(I N

TR A

R EA

A C

A D

E B

A R

BU )

C A

LE A

L IP

O V

EI

88 90

35

92

(STR. HORIA MACELARIU)

37

10 1

STR. PADESULUI

10 3

12

7

9

10 5

8

ALEEA BAGHETEI

10 7

1

2

4

2

(ALEEA BALTI)

6

ALEEA BAGHETEI

Piață agroalimentară P

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

(STR. HORIA MACELARIU)

STR. SILISTRA

P

P P

P

P

P

P

P

P P

P

P+4E

P+4E P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

ST R.

C O

N ST

AN TI

N C

EL M

AR E

Biserica ortodoxă Sf. Apostol și Pavel

P+3E

P

P P

P+4E P

P P

P P

P

P+4E

P+4E

teritoriu studiat conform avizului de oportunitate

Școala nr 7 Sfânta Maria

Top: 27995/1/1

91.45

91.47

91.43

91.62 91.51

91.62 92.21

C 91.42

91.34

91.37

91.58 91.47

92.19 91.62

91.56

91.38

91.38 91.43

91.34

91.27

91.65 91.71

91.53

91.95

92.28

92.07

91.66 91.69

91.75 91.84

91.96

92.08

92.16

92.21

92.27 92.10

92.20

92.24

92.24

92.23

92.2092.17

92.14

92.07

91.89

91.83

91.84

91.83

91.80

91.77 91.69

91.66

92.24

92.40

92.33

92.23

92.18

92.16 92.36

92.19

93.46

92.11 91.99

91.59

92.44 92.22

92.56

92.53

C 92.53 C 92.34

91.83

91.83 91.77

91.77

91.70

91.75 91.69

91.69

91.70

91.68

91.74

91.81

92.21

92.05

91.98

91.91

92.21

92.51

92.08

91.85

91.86

91.84

93.36

93.47

93.52

93.53

90.99

90.79

92.06

92.15

92.23

92.29

92.20

92.25

92.30

92.60

91.97

92.20

92.18

92.13

92.09

92.06

92.02

91.99

91.88

91.91

91.80

91.76

91.71 91.71

91.79

91.87

91.89

91.95

92.04

92.05

92.06

92.10

92.15

92.19

92.18

92.10 92.18

92.13 92.0492.08

92.15

92.15 92.26

92.1092.22

92.13 92.60

92.09

92.10

92.12

C

91.84

92.05

92.00 92.10

92.06 91.94

91.99 92.07

92.16 92.04

92.14 92.2392.27

92.31

92.73

92.47

92.81

92.80 92.42

92.28

92.30

92.30

92.72

92.29

92.28

92.31

92.29

92.39 92.27

92.27

92.30 92.97

92.97

92.94

92.51

92.33

92.33

92.36

92.29

92.14 92.17 92.73

92.16

92.18 92.18 92.75

92.71

92.65 92.56

92.27

92.43

92.33

92.13

91.97

92.28

92.00

91.98

92.28

92.16 92.04

91.91

92.32 91.93

92.10

91.83 92.05

92.41

92.68

92.79 92.30

92.36

92.52

93.08

93.06

93.11

93.03

92.63

92.28

92.36 92.70

92.23

92.12

92.23

92.62

93.38

93.23

92.76

92.73

92.17

92.72

91.92

92.53

91.74

91.71

91.86 92.47

92.40 91.81

91.68

91.75

91.65

92.35

92.06

92.10

92.22

92.13

92.11

92.20

92.19

92.27

92.88

92.83

92.77

92.76

91.99

91.89

92.58

92.31

92.01

91.92

92.04

92.11 92.94

92.94

92.74

92.71

92.63

91.85 91.81

91.89

91.92

91.81

92.4692.47

91.87

91.92

92.04

91.99 91.92

91.8691.8891.97

92.17 92.30

92.19

92.21

92.39

92.67

92.35

92.73

92.50

92.72

92.39

92.37

92.40

92.74

92.79 92.22

92.20

92.26

A 92.24

92.23

92.26 92.87

92.80

92.85 92.21 92.25 92.26

92.82

92.87

92.20 92.28

92.28

92.69

92.19

92.19 92.75

92.67 92.14 92.10

92.11 92.70

92.63

A 92.10

92.12

92.14

92.23

92.13 92.04

92.03 92.63

92.01

91.96

91.98

92.07

92.2092.18

92.20

92.18 92.23 92.56

92.58

92.19

92.19

92.20

91.59

92.18

92.17

92.17

92.20 92.19

92.02

92.17

92.07 92.18

92.09

91.62

92.06

92.0592.07

91.75

91.83

92.06

91.90

91.75

91.79

92.98

92.90

92.96

92.80

92.80

92.85

91.3691.40

91.72 92.34

91.88

91.83

91.73

91.95

91.97

91.94 91.77

92.38 91.75

91.80

91.93

92.02

91.79 92.39

91.97 91.80

91.95

91.96

91.95

92.02 91.85

92.44

91.72

91.82 92.04

91.98

91.95

91.96

91.93

91.90

91.86

91.84

91.82

92.24

92.21

92.21

92.17

92.17

92.24

92.28

92.12

92.32

92.32

92.47

92.12

92.12

92.09

92.10

92.13

92.90

91.92

91.97

91.98

C 92.03

91.98

95.51

95.69

93.4893.48

91.96

92.39

91.72

91.41

92.28

91.22

91.39

91.40

91.54

91.71

91.64

91.76 91.81

91.6491.69

91.70

92.01

92.16

91.66

91.65

91.66

92.08

91.68

91.70

91.65

91.65 91.63

91.59

91.67

91.77

91.73

91.70

91.64

91.66

91.69 91.65

91.66

91.83 92.30

91.88

91.73

92.13

92.09

91.74

92.05

93.07

91.64

92.74

92.70

92.29

92.38

A 92.14

92.68 92.55

91.72

92.55

92.54

92.53

C 92.56

92.35

92.47

92.17

92.23

92.21

92.19

92.75 92.12

92.17

92.10 92.61

92.06

92.10

92.29

92.0692.07 92.82 92.08

92.01

92.02

91.95

91.90

91.68

92.64

92.30

92.34

92.57

92.64

92.26

92.30

92.14

92.13 92.72

92.71 92.07

92.68 92.14

92.10

91.92 92.08

91.82

91.78

92.09 92.55

92.52

92.54

92.51 C 92.52

92.34

92.42

92.43

92.43

C

92.40

92.39 92.35

92.69

93.29

93.34

92.43 92.41

92.42

92.47

92.45

92.28

92.80

92.17

91.88

91.90 91.88

91.93

91.81

91.66

91.85

91.94

91.92 91.87

92.00

91.60 91.52

91.41

91.47

91.45

91.54 91.65

91.39

92.05

92.33

92.06

91.80

Strada Silistra

Parcare auto

Parcare auto

alee pietris

alee pietris

ale e p

iet ris

zona verde zona verde

zona verde zona verde

zona verde

zona verde

zona verde zona verde

zona verde

z.v.

z.v.

z.v.

zona verde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zo na

ve rde

zona verde

zona verde

St ra

da P

er le

i P arc

are au

to

z.v.

alee pietris

alee pietris

S05

S02

92.19 91.63

zona verde

zona verde

zona verde

zona verde

zona verde

zona verde

S06

S07

S03

fantana

fantana

trafo

trafo

colmatat

A

S=2754mp

482250

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14 3 .1

3

8. 48

m

17 .2

8m

5. 50

m 75.29m

8. 77

m

21 .7

7m

4. 55

22.68m

56.83m

Top: 27995/1/2 S. din CF: 2.754,00mp

02 ASITUAȚIA EXISTENTĂ

1:1000

legendă

N

extras din PUG 2012

02 ex istent

  • 02 situatie

Atasament: RLU+MEMO_17_5m.pdf

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 1

Documentație tehnică pentru obținerea Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. P.U.Z - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+4E, CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, conf. AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 01/22.01.2015 Beneficiar: BUMBEA GIANI-EMILIAN Amplasament: Timișoara, str. Silistra (str. Lotusului) Cf. nr: 424316, nr. top: 27995/1/2

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 2

01 FOAIE DE CAPĂT Denumirea proiectului: P.U.Z - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+4E, CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, conf. AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 01/22.01.2015 Beneficiar: BUMBEA GIANI-EMILIAN Amplasament: Timișoara, str. Silistra (str. Lotusului) Cf. nr: 424316, nr. top: 27995/1/2 Proiectant general: BIA Oprișan Gy. Krisztina Timișoara, str. Dr.Ioan Mureșan nr.71, ap.9 C.I.F. 26163923 Număr proiect: 42/2015 Faza de proiectare: P.U.Z.

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 3

02 COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: BIA Oprișan Gy. Krisztina Timișoara, str. Dr.Ioan Mureșan nr.71, ap.9 C.I.F. 26163923 Arhitectură: CRĂCULEAC MIRCEA KRISZTINA OPRIȘAN

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 4

03 BORDEROU Piese scrise: 1. Introducere 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse de documentare 2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluţia zonei 2.2. Încadrare în localitate 2.3. Vecinătăti, limite 2.4. Situatia juridică a trenului 2.5. Circulaţia 2.6. Ocuparea terenurilor 2.7. Echiparea tehnico edilitară 2.8. Probleme de mediu 2.9. Opţiuni ale populaţiei 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG 3.3. Modernizarea circulaţiei 3.4. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 3.5. Echiparea tehnico edilitară 3.6. Protecţia mediului 3.7. Obiective de utilitate publică 4. Concluzii 5. AnexeExtras CF nr. 424316 – Timişoara Certificat de Urbanism nr. 999 / 25.03.2015 Piese desenate: 01. Plan de încadrare în zonă...............................................01 A 02. Plan situația existentă sc. 1:1000..................................02 A 03. Plan analiza funcțională a zonei ....................................03 A 04. Plan analiza cvartalului ..................................................04 A 05. Plan reglementări sc. 1:1000.........................................05 A 06. Plan propunere mobilare sc. 1:1000 ..............................06 A 07. Plan proprietăți sc.1:500 ................................................07 A Întocmit: arh. Krisztina Oprișan, Timişoara 10. 2015

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 5

04 MEMORIU EXPLICATIV Denumirea proiectului: P.U.Z - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+4E, CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, conf. AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 01/22.01.2015 Beneficiar: BUMBEA GIANI-EMILIAN Amplasament: Timișoara, str. Silistra (str. Lotusului) Cf. nr: 424316, nr. top: 27995/1/2 Proiectant general: BIA Oprișan Gy. Krisztina Timișoara, str. Dr.Ioan Mureșan nr.71, ap.9 C.I.F. 26163923 Număr proiect: 42/2015 Faza de proiectare: P.U.Z. 1.2 Obiectul lucrării Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism 999 din data de 25.03.2015, emis de Primăria Municipiului Timișoara. Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru dezvoltarea unei clădiri de locuințe colective în regim de înălțime S+P+4E, cu spații comerciale la parter. Tema de proiectare are ca obiect dezvoltarea unei suprafețe de teren de 2 754,00 mp. Caracteristica zonei impune o aliniere conform amplasării stradale deja impuse. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se stabilesc condițiile pentru: - utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă - reglementarea funcțiunii terenului - modului de ocupare al terenului și condițiile de aliniere a construcțiilor 1.3 Surse documentare La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile următoarelor documente: - Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG - Codul Civil - Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/16.08.2000 al MLPAT. - avizul de oportunitate nr. 01 din 22.01.2015 - HCL 186/2003 - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 6

- Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului - Ordinul Ministerului sănătății nr 119/2014 privind formele de igienă - H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism - H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012 - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire - Studiu geotehnic întocmit la comanda beneficiarului - suport topografic actualizat, realizat pe terenul studiat 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 Evoluția zonei Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de nord a Municipiului Timișoara, conform planșei de încadrare în localitate, în zona Ion Ionescu de la Brad, în proximitatea pieței agroalimentare cu acelaș nume.

Pe zona pe care se află terenul studiat, în prezent este amenajat un parc public. După restituirea în instanță a terenului, conform Sentinței Civile nr.

10827/16.06.2010, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr 2077/15.12.2011, a intervenit schimbarea de destinație a imobilului. Mai precis, prin restituire și dezmembrare, suprafața de 2754,00 mp de teren a trecut din domeniul public al Statului Român în proprietatea privată a antecesorilor și s-a dispus modificarea destinației imobilului în PUG al Municipiului Timișoara, din teren „spații verzi și alei” în „teren intravilan” conform HCL nr. 428/30.07.2013 – zonă UM4 – zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacenta arterelor de importantă locală. Zona este ocupată preponderent de locuințe colective cu un regim de înălțime de maxim P+4+M, construcții colective edificate între anii 1970-1980. Peste drum de strada Silistra se află piața agroalimentară Ion Ionescu de la Brad și Biserica ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel. 2.2 Încadrare în localitate Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de nord a Municipiului Timișoara, zona D, conform nr top 27995/1/2 și are o suprafață de 2 754,00 mp. Terenul este plat, cu denivelări minore. In prezent pe teren sunt amenajate spaţii verzi. Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului.

În prezent, terenul este liber de construcții. 2.3 Vecinătăți, limite Amplasamentul face parte dintr-un cvartal delimitat astfel: -spre Nord – clădiri de locuințe colective P+4+M -spre Est – strada Perlei și clădiri de locuințe colective P+4+M -spre Sud – strada Silistra și piața agroalimentară Ion Ionescu de la Brad -spre Vest – clădiri de locuințe colective P+4+M 2.4 Situația juridică a terenului Date de identificare din extrasul de carte funciară, se află în proprietatea privată a domnului Bumbea Giani Emilian și a soției, inițiatorii acestui proiect. Cf. nr: 424316, nr. top: 27995/1/2 Suprafața : 2 754,00 mp

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 7

2.5 Circulația Amplasamentul studiat, face parte dintr-un cvartal delimitat astfel: la nord - str Horia Macelariu, la sud – str. Silistra, la est – str. Constantin cel Mare, la vest – str. Perlei.

Accesul auto pe parcelă se propune a fi de pe strada Silistra, cu sens unic și ieșire pe strada Perlei, strada cu sens unic către Silistra.

Accesul locuitorilor la rețeaua de transport public urban este facil. La intersecția străzilor Sever Bocu și Dr. Grigore T. Popa se află stațiile expres E2, autobuz 40 și troleibuz 14. Se menţionează faptul că pe planul de situaţie nu sunt poziţionate reţelele subterane, drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deţinătorii de reţele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a traseelor existente.

2.6 Ocuparea terenurilor În momentul actual, terenul este în proprietatea lui Bumbea Giani Emilian, conform C.F.nr.424316. Suprafaţa de 2 754,00 mp a teritoriului analizat în P.U.Z., este alcătuită dintr-un teren cu spații verzi amenajate. Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. 2.7 Echiparea tehnico edilitară

Echipare tehnico edilitară în cadrul zonei există și este executată. Alimentarea cu apă se va face de la rețeaua publică de apă potabilă S.C Aquatim S.A, prin intermediul unui branșament de apă, evacurea apeor menajere din interior se va face în cămine de canalizare racordate la canalul public. Canalizarea pluvială de pe acoperiș va fi colectată prin jgheaburi și burlane exterioare și va fi dirijată la canalizarea orașului. Alimentarea cu energeie electrică se va face în urma unui racord la S.C Enel Ditributie Banat S.A Alimentarea cu gaze naturale se va face în urma unui racord cu S.C E-On Gaz Ditributie S.A proprietarii dorind ca alimentarea cu gaze naturale să se facă prin centrala proprie. Deșeurile utilizate se vor colecta în baza unui contract cu S.C Retim Ecologic Service S.A în recipienți TIP amplasați în locuri special amenjate. 2.8 Probleme de mediu Terenul care se amenajează este relativ plat și needificat.

Zona are funcțiuni diverse, dar cea dominantă este cea de locuire colectivă. Complementare locuirii sunt și alte funcțiuni cu caracter public: servicii, comerț, (Piața Ion Ionescu de la Brad), instituții de învățământ ( școala nr.7, de pe strada Ion Ionescu de la Brad), instituții de cult (Biserica ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel) și zone comerciale de mici dimensiuni dezvoltate la parterul clădirilor de locuințe colective de pe strada Sever Bocu și strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noii funcţiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie. Relația cadru natural-cadru construit: În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factorii de poluare în zonă limitrofă sunt provocaţi de circulaţia rutieră din proximitate. Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 8

2.9 Opțiuni ale populației Terenul studiat este proprietate privată. Legea nr.52/2003 privind transpartența decizională în administrația publică facilitează acesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații. Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare și dezbatere publică. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea și actualizarea datelor operate în ultimii ani în zonă. În urma soliciării proprietarului terenului studiat, se propune realizarea unei clădiri de locuințe colective cu spații comerciale la parter, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată parcela. Realizarea complexului ce face subiectul prezentului P.U.Z., va fi un pas important în folosirea optimă a spaţiului și dezvoltarea zonei. 3.2 Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 9

În conformitate cu P.U.G.ul actual al Municipiului Timişoara, zona este cuprinsă în intravilanul Municipiului, încadrată în UTR 24 - cu funcţiunea zonă de sport și spații verzi existente.

Conform PUGului în curs de avizare al Municpiului Timișoara, terenul se înscrie în UM4

Conform noului P.U.G. care urmează să intre în vigoare, destinația terenului a fost schimbată în UM4 - zonă de urbanizare – zonă mixtă cu regim de construire deschis.

Proiectul propus se înscrie in următoarele politici și programe: Politica 4 – asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare, Programul 3 – transport motorizat public Acest program urmărește: -dezvoltarea infrastructurii rutiere necesare protejării mediului urban de traficul de tranzit; -asigurarea vascularizării zonelor de dezvoltare propuse cu rețea stradală interioară adecvată și legătura acestora la rețeaua stradală magistrală a municipiului; -creșterea activității transportului public urban de călători prin dezvoltarea infrastructurii și a dotărilor specifice; -dezvoltarea infrastructurii dedicate traficului staționar prin parcări colective în scopul degrevării rețelei stradale de vehicule staționate și îmbunătățirii aspectului general urban;

ai — _— Extras din PUG 2012

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 10

Programul 4 – trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale Programul urmărește creșterea mobilității alternative prin: -diminuarea traficului auto în zonele rezidențiale -diminuarea traficului auto de penetrație -realizarea pistelor velo care să facă legatura cu zona centrală Politica 5 – îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public Programul 2 – creșterea calității rețelei de spații verzi Programul are ca scop: -asigurarea suprafețelor necesare pentru spații verzi pe cartiere -asigurarea accesibilității pentru toate grupele de vârstă și a persoanelor cu dizabilități -asigurarea continuității rețelei de spații verzi și interzicerea de construire pe aceste zone Politica 6 – mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii Programul urmărește creșterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale prin: -conectarea la areale de agrement majore, la zone de instituții și servicii -creșterea ofertei de spații verzi în cartiere și îmbunătățirea condițiilor climatice -protejarea de poluare fonică -protejarea și extinderea vegetației stradale -crearea de spații publice/semipublice Politica 10 – asigurarea unui mediu urban nepoluat, cu emisii reduse de CO2 și pulberi pentru un oraș verde Programul 1 și 3 –promovarea de energii regenerabile și creșterea eficienței energetice Programul vizează încurajarea producerii de energie din resurse regenerabile, în formă finală de agrement energetic sau de furnizare a materiei prime în stare prelucrată sau brută. -se au în vedere combustibilii neconvenționali obținuți prin reciclare și instalații de producere de energie eoliană sau solară -având în vedere procentul însemnat al consumului de energie de care este răspunzător mediul construit, programul are în vedere creșterea competivității economice și energetice a clădirilor, prin reabilitarea termică a acestora, optimizarea sistemului de distribuție a agentului termic, modernizarea sistemelor publice de iluminat și încălzire, cu efecte benefice în ceea ce privește diminuarea poluării mediului înconjurător. 3.3 Modernizarea circulației

Deservirea rutieră a terenului studiat va fi asigurată din strada Perlei, drum cu sens unic de circulație. Accesul autoturismelor pe parcelă va fi cu dublu sens, cu intrare și ieșire pe strada Perlei, strada Perlei fiind cu sens unic, cu ieșire către Silistra.

Apele meteorice vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi prevazute pe parcelă, ele fiind colectate în bazine de retenție, iar preaplinul va fi deversat în rețeaua municipală de canalizare.

Pentru perioada execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie. 3.4 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Se dorește dezvoltarea unei zone cu funcțiuni mixte în lungul unor artere de importanță locală. Structura funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, financiar bancare, comerciale, culturale, de învățământ, etc.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 11

Spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. La imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes public. Înălțimea maximă admisă pentru clădirile de colț conf. UM4 -18 m la cornișă -25 m înălțimea maxima (1-2S)+P+4E+1Er Indici de ocupare și utilizare a ternului pentru parcelele de colț conf. UM4 P.O.T. maxim admis 50% C.U.T. maxim admis 1.8 Zonă verde minim 20% Conform avizului favorabil CTATU nr 21/ 10.09.2015 P.O.T. maxim admis parter 50% P.O.T. maxim admis etaje 35% C.U.T. maxim admis 1.8 Zonă verde minim 20% Regim de înalțime maxim admis S+P+4E H maxim admin 17,50 m Elemente de temă În urma unui studiu funcțional realizat în zonă, s-au constatat următoarele: - în proximitatea parcelei studiate găsim funcțiuni comerciale mixte, alimentare și nealimentare cu vânzare cu amănuntul, o piață agroalimentară, precum și funcțiuni de învățământ cu zonă de recreere și sport și funcțiuni de culte. - în urma analizei s-a constatat că în proximitatea parcelei studiate nu există magazine comerciale alimentare de dimesiuni medii sau mari care să deservească necesitățile zonei, astfel că se consideră oportună dorința beneficiarului de a construi un imobil de locuințe cu spațiu comercial de tip alimentar la parter.

Prin prezenta documentație se propune pe terenul studiat, amplasarea unui imobil cu

funcțiunea de locuințe colective, servicii și comerț. La parterul clădirii se propune amenajarea unui magazin alimentar. În definirea soluției s-a ținut cont de specificul rezidențial al zonei și de proximitatea pieței

agroalimentare care generează un flux mai mare de circulație in zonă. Acest lucru generează oportunitatea unui parter comercial, care se deschide către strada Silistra, către piața agroalimentară.

Numărul de parcări amplasate în incintă se va stabili în corelare cu funcțiunile ce se vor propune, respectând legislația specifică.

13 de locuri de parcare supraterane și 59 de locuri subterane, conform avizului comisiei de circulație. Regimul tehnic propus Pentru parcela reglementată, funcțiunile propuse sunt: -parcaje la subsol -comerț și servicii la parter -locuințe colective la etaje

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 12

Funcțiunile de comerț cu caracter public, complementare locuirii, vor avea acces de pe strada Silistra, iar partea rezidențială va putea fi accesată din incinta complexului, din zona de parcări.

Ansamblul construit va avea un regim de înălțime maxim S+P+4E. Pentru accesul la parcare se propune un drum cu două sensuri de circulație cu intrare și

ieșire pe strada Perlei. De asemenea se vor amenaja 13 locuri de parcare suprateran. Accesul auto în subsolul clădirii se face de pe parcelă, cu intrare și ieșire pe aceeși rampă,

fiind amenajate 59 de locuri de parcare în subteran. Pentru amplasamentul studiat se propune următorul bilanț și indici: Suprafață teren 2.754,00 100% Clădire propusă 1.350,00 49,00% Accese auto și parcări propuse 853,00 31,00% Spații verzi propuse 551,00 20,00% POT maxim parter 49,00% POT maxim etaje 35,00% CUT maxim 1.8 Zonă verde 20,00% H maxim 17,50m 3.5 Dezvoltarea echiparii edilitare Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza de la reţeaua de apă existentă. La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările

propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă. Canalizare

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006). Racordarea reţelei de canalizare propusă în cadrul acestui P.U.Z. se va face la canalizarea existentă. Alimentare cu energie electrică

Obiectivul va constitui un nou consumator de energie electrică în zonă. Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va solicita Studiu de Solutie la SC Enel Electrica Banat SA. Rețele de telecomunicații

Obiectivul se va racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii efectuate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 107-1995; P 118-2009 )

3.6 Protecția mediului

Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la: Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități

viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Pe amplasamentul studiat nu se întrevede dezvoltarea activităţilor cu impact asupra mediului.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 13

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreţinerea reţelelor, etc.)

Gradul în care planul sau P.U.Z.-ul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele;

În organizarea amplasamentului s-a ținut seama de specificațiile Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 01 din 22.01.2015, Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum și ale Certificatului de Urbanism nr. 999 din 25.03.2015, eliberat în baza acestuia.

În concluzie, prezentul plan concordă functional și peisagistic cu celelalte studii, planuri și programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a localitatii Timisoara, oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea urbana.

Relația cadru natural/cadru construit Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub

toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

În cadrul prezentului studiu se prevăd măsuri cu implicații referitoare la impactul asupra mediului: -recomandarea inserării de spatii verzi la nivelul solului -conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spații verzi conform cu legislația în vigoare. Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de execuție

Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport de materiale. Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea zonei.

Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului chiar în situaţia când se construiesc concomitent mai multe imobile învecinate. Pentru lucrările de dezafectare și construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu: Apa -se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substanțe lichide și contaminarea pânzei freatice -deseurile se vor colecta conform avizului eliberat de Aquatim SA Aerul -se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în condiții meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale -se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” -deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora -nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor Solul -se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții și demolări -la decopertare se vor respecta prevederile din autorizația de demolare

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 14

-containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienților se va realiza pe o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații. Managementul deșeurilor

Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții și demolări, conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. Celelalte măsuri au fost descrise mai sus. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase: -17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu substanțe periculoase -17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase -17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă -17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase -17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase -17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase -17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului. -este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deșeurilor din containere în caz de precipitații -este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate Protecția calității apelor Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002. Protecția calității aerului Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul construcției și operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile rerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei. Protecția solului Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracțiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate. Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare și evacuare a poluării solului și subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 15

3.7 Obiective de utilitate publică Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publică sunt: rețelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare și energie electrică), care vor deveni publice după realizare. Circulaţia terenurlor Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal NU sunt necesare schimburi de teren. 4.Concluzii

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în viguare.

La baza criteriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale: -încadrarea în Planul Urbanistic General -asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă -zonificarea functională a teritoriului având ca scop creşterea eficienţei -rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că imobilul de locuințe și servicii conexe propus se integrează perfect în zonă și că investiția care se dorește este oportună dezvoltării zonei.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al Timișoarei.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al BIA. Oprișan Gy. Krisztina şi nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Prezenta documentaţie, în faza de PUZ, a fost elaborată cu respectarea prevederilor RLU, precum şi a altor Legi şi Normative tehnice în vigoare. Întocmit: arh. Krisztina Oprișan Timişoara 10. 2015

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 16

P.U.Z - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+4E, CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, conf. AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 01/22.01.2015 Beneficiar: BUMBEA GIANI-EMILIAN Amplasament: Timișoara, str. Silistra (str. Lotusului) Cf. nr: 424316, nr. top: 27995/1/2

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism 999 din data de 25.03.2015, emis de Primăria Municipiului Timișoara. Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru dezvoltarea unei clădiri de locuințe colective în regim de înălțime S+P+4E, cu spații comerciale la parter. Tema de proiectare are ca obiect dezvoltarea unei suprafețe de teren de 2 754,00 mp. Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de nord a Municipiului Timișoara, conform planșei de încadrare în localitate, în zona Ion Ionescu de la Brad, în proximitatea pieței agroalimentare cu acelaș nume.

Pe zona pe care se află terenul studiat, în prezent este amenajat un parc public. După restituirea în instanță a terenului, conform Sentinței Civile nr.

10827/16.06.2010, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr 2077/15.12.2011, a intervenit schimbarea de destinație a imobilului. Mai precis, prin restituire și dezmembrare, suprafața de 2754,00 mp de teren a trecut din domeniul public al Statului Român în proprietatea privată a antecesorilor și s-a dispus modificarea destinației imobilului în PUG al Municipiului Timișoara, din teren „spații verzi și alei” în „teren intravilan”.

Prin prezenta documentație se propune pe terenul studiat, amplasarea unui imobil cu funcțiunea de locuințe colective, servicii și comerț.

La parterul clădirii se propune amenajarea unui magazin alimentar. În definirea soluției s-a ținut cont de specificul rezidențial al zonei și de proximitatea pieței

agroalimentare care generează un flux mai mare de circulație in zonă. Acest lucru generează oportunitatea unui parter comercial, care se deschide către strada Silistra, către piața agroalimentară.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 17

Înălțimea maxima admisă pentru clădirile de colț conf. UM4 -18 m la cornișă -25 m înălțimea maxima (1-2S)+P+4E+1Er Indici de ocupare și utilizare a ternului pentru parcelele de colț conf. UM4 P.O.T. maxim admis 50% C.U.T. maxim admis 1.8 Zonă verde minim 20% Conform avizului favorabil CTATU nr 21/ 10.09.2015 P.O.T. maxim admis parter 50% P.O.T. maxim admis etaje 35% C.U.T. maxim admis 1.8 Zonă verde minim 20% Regim de înalțime maxim admis S+P+4E H maxim admin 17,50 m Pentru amplasamentul studiat se propune următorul bilanț și indici: Suprafață teren 2.754,00 100% Clădire propusă 1.350,00 49,00% Accese auto și parcări propuse 853,00 31,00% Spații verzi propuse 551,00 20,00% POT maxim parter 49,00% POT maxim etaje 35,00% CUT maxim 1.8 Zonă verde 20,00% H maxim 17,50m

13 de locuri de parcare supraterane și 59 de locuri subetrane, conform avizului comisiei de circulație După restituirea în instanță a terenului, conform Sentinței Civile nr.

10827/16.06.2010, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr 2077/15.12.2011, a intervenit schimbarea de destinație a imobilului. Mai precis, prin restituire și dezmembrare, suprafața de 2754,00 mp de teren a trecut din domeniul public al Statului Român în proprietatea privată a antecesorilor și s-a dispus modificarea destinației imobilului în PUG al Municipiului Timișoara, din teren „spații verzi și alei” în „teren intravilan” conform HCL nr. 428/30.07.2013 – zonă UM4 – zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacenta arterelor de importantă locală. Întocmit: arh. Krisztina Oprișan Timişoara 10. 2015

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 18

Volumul II

R E G U L A M E N T L O C A L D E U R B A N I S M

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 19

01 FOAIE DE CAPĂT Denumirea proiectului: P.U.Z - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+4E, CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, conf. AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 01/22.01.2015 Beneficiar: BUMBEA GIANI-EMILIAN Amplasament: Timișoara, str. Silistra (str. Lotusului) Cf. nr: 424316, nr. top: 27995/1/2 Proiectant general: BIA Oprișan Gy. Krisztina Timișoara, str. Dr.Ioan Mureșan nr.71, ap.9 C.I.F. 26163923 Număr proiect: 42/2015 Faza de proiectare: P.U.Z.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 20

02 COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: BIA Oprișan Gy. Krisztina Timișoara, str. Dr.Ioan Mureșan nr.71, ap.9 C.I.F. 26163923 Arhitectură: CRĂCULEAC MIRCEA KRISZTINA OPRIȘAN

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 21

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 1. Dispoziţii generale 2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor 3. Zonificarea funcţională 4. Prevederi la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă - UTR 5. Concluzii

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 22

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru – Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. Avizului de oportunitate nr. 01/22.01.2015 I. DISPOZITII GENERALE 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora. Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „P.U.Z – Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. Avizului de oportunitate nr. 01/22.01.2015”, cuprinde Prescripţii şi Reglementări ce se referă la activitatea de construire şi amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul urbanistic zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor. Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul de față la terenul: - în proprietatea domnului Bumbea Giani Emilian C.F. nr. 424316 nr. top 424316, 2.754,00 mp , terenul are formă relativ dreptunghiulară, cu o latură lungă paralelă cu strada Silistra.

Suprafața totală a terenului aflat în discuție este de 2.754,00 mp intravilan conform C.F, zonă de sport și spații verzi exsistente conform CU. În prezent, terenul este liber de construcții și fără interdicții de construire. În prezent este amenajat un parc public.

După restituirea în instanță a terenului, conform Sentinței Civile nr. 10827/16.06.2010,

rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr 2077/15.12.2011, a intervenit schimbarea de destinație a imobilului. Mai precis, prin restituire și dezmembrare, suprafața de 2754,00 mp de teren a trecut din domeniul public al Statului Român în proprietatea privată a antecesorilor și s-a dispus modificarea destinației imobilului în PUG al Municipiului Timișoara, din teren „spații verzi și alei” în „teren intravilan” conform HCL nr. 428/30.07.2013 – zonă UM4 – zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacenta arterelor de importantă locală.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 23

2. Baza legală a elaborării La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic

Zonal- Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. Avizului de oportunitate nr. 01/22.01.2015 stau: - Legea fondului funciar nr 18/1991, republicată - Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998 - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994 - Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998 - Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998 - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată - Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată - Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată - Codul Civil - Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației - Regulaamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/27 iunie 1996 - Ghid privind metodologia de elaborare și conținut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr.176/N/16.08.2000 - Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului - Ordinul Ministerului sănătății nr 119/2014 privind normele de igienă - Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD) Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde

norme obligatorii pentru autorizarea executării construcției, în limita parcelei reglementate : • Cf. nr: 424316, nr. top: 424316

Limita zonei studiate este figurată în plansele anexate Planului Urbanistic Zonal și a fost reglementată prin aviz prealabil de oportunitate nr.01/22.01.2015.

Zonificarea functională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica. 3. Domeniul de aplicare Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale. Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 3 ani. II.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 1.Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Suprafața care face obiectul prezentului PUZ nu deține fond construit și nici patrimoniu natural.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 24

2.Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii

nr.10/1995 republicată, privind calitatea în construcții.

2.1.Protecția față de poluare și alte riscuri Pentru construirea obiectivului propus și a instalațiilor aferente, în zonă se vor lua măsuri

pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată. 2.2.Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată de stabilirea în prealabil, prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați. 2.3.Asigurarea compatibilității funcțiunilor Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării compatibilitării dintre destinatia construcției și funcțiunea dominantă a zonei ce face obiectul P.U.Z. 2.4.Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcțiilor propuse Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția ca: Conform avizului favorabil CTATU nr 21/ 10.09.2015 P.O.T. maxim admis parter 50% P.O.T. maxim admis etaje 35% C.U.T. maxim admis 1.8 Zonă verde minim 20% Regim de înalțime maxim admis S+P+4E H maxim admin 17,50 m 3.Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii 3.1.Amplasarea față de drumuri publice Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcţiilor cu destinaţia stabilită, cu condiţia respectării zonelor de protecţie a drumurilor, delimitate conform profilului stradal transversal prezentat în planșele anexate. În zona drumurilor publice se pot autoriza construcții și instalații aferente acestora, de deservire, de întreținere și exploatare, parcaje, rețele edilitare, cu condiția ca lucrările menționate să nu afecteze aspectul urbanistic, arhitectural și coerența fluxului funcțional. 3.2.Amplasarea față de aliniament Amplasarea construcției față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa de Reglementări Urbanistice. 3.3.Amplasarea în interiorul parcelei şi în raport cu limitele dintre parcele Amplasarea construcției se va realiza la o distanță de minim H/2 (distanța minimă egală cu jumătatea înălțimii) față de celelalte obiective sau față de limitele laterale și 10,00m față de limita de fund.

Amplasarea construcției la nivelul subsolului va putea depăși limitele de implantare supraterane, putând coincide cu limitele de proprietate.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 25

3.4.Orientarea față de punctele cardinale Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noii clădiri cu locuințe și

funcţiunilor propuse respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie. Se vor respecta prevederile ordinului pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 536/1997.

III.ZONIFICARE FUNCTIONALĂ Reglementări

Certificatele de Urbanism şi Autorizaţia de Construire pentru obiectivul propus pe acest teren nu se vor elibera decât după avizarea şi aprobarea documentaţiei P.U.Z. Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivului propus. 1.Obiective și modalități de operare

Soluția urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: -utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare -reglementarea caracterului terenului studiat -modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcției -realizarea lucrărilor rutiere, dezvoltarea tramei stradale pentru a asigura accesul la clădire și la subsol -echiparea tehnico-edilitară, necesară asigurării unei infrastructuri adecvate -amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent 2.Utilizări funcționale 2.1.Funcţiunea dominantă

Funcţiunea dominantă propusă pentru zonă este cea de locuire colectivă la etaje, dotări și servicii aferente locuirii, la parter. 2.2.Utilizări și funcțiuni permise -construirea de locuințe colective cu un regim mediu de înălțime -funcțiuni compatibile și complementare zonei de locuit : comerț, servicii, activități administrative, financiar bancare, sănătate cu caracter ambulatoriu, culturale, de învățământ, locuri de joacă pentru copii -parcaje aferente funcțiunilor propuse -infrastructura edilitară necesară dezvoltării zonei Conform planului de Reglementări anexat documentației, funcțiunile permise sunt următoarele: M4 – zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor de importanță locală 2.3.Utilizări interzise -este interzisă desfășurarea activităților industriale sau altor tipuri de activități care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat -este interzisă desfășurarea altor funcțiuni incompatibile cu locuirea -este interzisă amplasarea funcțiunii de depozitare deșeuri 2.4.Interdicții temporare -necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca dezmembrările şi parcelările să nu se facă fără rezervarea suprafeţelor de teren necesare.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 26

3.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 3.1.Accese carosabile - autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare de pe parcelă, cu posibilitatea de întoarcere sau ieșire de pe parcelă. - drumul de acces la locurile de parcare din zona studiată va avea lățimea de 5,50m cu două sensuri de circulație, intrare și ieșire pe strada Perlei. - drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. - clădirea va avea acces prevăzut pentru mașinile colectoare de deșeuri - toate lucrările de execuție a drumurilor se vor face respectând normele și normativele în vigoare. 3.2.Accese pietonale - autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces pietonal la obiectivul propus. - este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în clădire. - în cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se delimitează cu vopsea pe suprafețele de platforme și drumuri, care trebuie să includă și gabaritele acestora. 4.Reguli cu privire la echiparea edilitară 4.1.Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilitătii de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în cazul realizării de soluții de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. 4.2.Realizarea de rețele edilitare

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţilor de racord la reţelele existente de apa, canalizare şi energie electrică.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar.

Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran. 4.3.Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Reţelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri publice sunt proprietatea publică a oraşului. 4.4.Alimentarea cu apă, canal

Asigurarea alimentării cu apă și canalizare se va realiza prin branșarea la rețeaua de serviciu, de pe strada Silistra. Rețea de apă Dn 225 și rețea de canal Dn 400.

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum și pentru incendiu) se va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 27

În vederea alimentării cu apă a obiectivului propus se va elabora un proiect de extinderi, branșament apă-canal, corelat cu proiecul de extindere și branșament furnizat de S.C. Aquatim S.A. Situația propusă

a. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apa rece menajeră a parcelei se va face prin intermediul a două branșamente de apă propuse din PEHD 63x5.7, PN 10, legate la rețeaua publică Dn 225, existente pe strada Silistra. La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă. BREVIAR DE CALCUL - Necesarul de apă Se propune alimentarea cu apă a obiectivului prin intermediul a 2 bransamente: 48 persoane pentru fiecare normă de consum: 140l/om.zi – conform SR 1343-1/06, tabel 2. Qzi med =1.1 x48x140 = 0,08 l/s Qzi max= 1,15 x Qzi med = 0,092 l/s Qorar max= 2,8 x Qzi max = 0.25 l/s Se propun 2 bransamente PEHD, Dn 63x5.7

b. Canalizare

Evacuarea apelor menajere se va face prin rețeaua interioară de canal în rețeaua publică de canalizare prin intermediul a două racorduri de canal, legate la conducta publică Dn 400 existentă pe strada Silistra . La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuării apelor menajere și pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Apele pluviale provenite de pe construcțiile propuse se colectează prin intermediul unor jgehaburi și burlane și sunt direcționate la un bazin de retenție de unde se evacuează controlat la canal după ploaia torențială.

Apele pluviale provenite de pe parcarea supraterană și subterană se colectează , se trec prin separator de hidrocarburi și prin pompare deversează in bazinul de retenție de unde se deversează controlat la rețeaua publică de canal. BREVIAR DE CALCUL – Canalizare 1. Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): Qzimed = 0,08 l/s; Qzimax = 0,092 l/s; Qorarmax = 0,25 l/s. Apele uzate menajere provenite de la locuintele propuse se evacuaza la reteaua publica de canalizare menajera prin intermediul a 2 racorduri de canal menajer propuse din PVC 160.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 28

2. Debite de ape pluviale (conf. SR 1846-2:2007): Apele pluviale provenite de pe parcele și construcțiile propuse se evacuază prin intermediul unor jgehaburi și burlane și diracționate la un bazin de retenție de unde se evacuează controlat la canalizarea publică după ploaia torentială. Debitul meteoric căzut pe suprafaţa totala este: Qm = m x S x φ x i = 0,8 x 0,2574x 0,10 x 130= 2.67 l/s unde: φ – coeficientul mediu = 0,10 m = 0,80 - t <40 minute. S = 2574 m2 sau 0,2574 ha – i=130 Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV: 4.5.Alimentarea cu energie termică

Se propune pentru obiectivul nou propus independența energetică privind furnizarea căldurii și a apei calde de consum prin centrale proprii de apartament. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan, furnizat prin racordul la rețeaua urbană existentă în zonă. 4.6.Rețea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare măsurare existentă în zonă. De la aceste stații se alimentează consumatorii prin intermediul unei rețele de gaze naturale de presiune redusă. 4.7.Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă, conform unui proiect de specialitate. 4.8.Telecomunicații

Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele de telecomunicații, internet și cablare, printr-un racord la rețelele existente. Dotarea zonei se va realiza de S.C. TELEKOM S.A, în baza proiectului elaborat de acesta. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noilor obiective. 5.Reguli cu privire la forma și dimensiunea construcției 5.1.Înălțimea construcției Regimul de înălţime maxim propus este de: - S+P+4E, înălțimea maximă nu va depăși 17,50m

5.2.Aspectul exterior al construcției - sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. - sunt interzise imitațiile de materiale.

Construcția, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii.

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 29

Culorile dominante pentru faţadele construcţiilor vor fi alese din paletarul de culori al „Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara” 5.3.Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare al terenului P.O.T. maxim admis 50% pe parter la parcele de colț 35% pt nivele de locuințe C.U.T. maxim admis 1.8 la parcelele de colț 6.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje , spații verzi și împrejmuiri 6.1.Parcaje

Parcajele și garajele sunt spații amenajate la sol sau în constructii pentru staționarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile art.33 R.G.U.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate. Se recomandă comasarea parcajelor la nivelul solului sau în subteran, în cazul clădirilor de locuințe colective și servicii.

Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spaţii verzi este interzisă. Situația propusă

13 de locuri de parcare supraterane și 59 de locuri subterane, conform avizului comisiei de circulație

6.2.Suprafața spațiilor verzi și plantate

Este obligatorie amenajarea și plantarea zonei destinate spațiului verde aferentă zonei rezidențiale.

Este obligatorie amenajarea şi plantarea cu arbori a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile.

6.3.Împrejmuiri Având în vedere gabaritul urban al terenului propus pentru urbanizare, împrejmuirile pe toate laturile terenului sunt opționale. În cazul realizării unor împrejmuiri, acestea se vor realiza din materiale transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Este posibilă realizarea pe anumite porțiuni a unor panouri opace, până la înalțimea maximă de 1,80m, pentru realizarea de reclame sau signalistică pentru ansamblul rezidențial, atâta timp cât lungimea acestor panouri nu depășește 2m. IV.PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂTILOR TERITORIALE DE REFERINTĂ

Unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor.

Unităţilor teritoriale de referinţă li se aplică atât prescripţiile prevăzute la cap. 1 ,,Dispoziţii generale”, cît şi prescripţiile prevăzute în ,,Regulamentul de urbanism la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă”. P.O.T.(procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul procentual dintre

OPRISAN GY. KRISZTINA Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan, nr. 71, bl. 55, sc. A, ap. 9 birou individual de arhitectura tel: 0722 297 968 C.I.F.: 26163923

Proiect nr: 42 / 2015 30

suprafaţa construită (Sc) şi suprafaţa terenului (St) pe care se amplasează construcţia supusă autorizării.

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafaţa desfăşurată a tuturor clădirilor existente şi propuse pe un teren şi suprafaţa terenului

CUT = Sd (mp) / St (mp) Pentru amplasamentul studiat se propune următorul bilanț și indici: Suprafață teren 2.754,00 100,00% Clădire propusă 1.350,00 49,00% Accese auto și parcări propuse 853,00 31,00% Spații verzi propuse 551,00 20,00% P.O.T. maxim parter 49,00% P.O.T. maxim etaje 35,00% C.U.T. maxim 1.8 Zonă verde 20,00% H maxim 17,50m 13 de locuri de parcare supraterane și 59 de locuri subetrane, conform avizului comisiei de circulație V.CONCLUZII - măsuri în continuare

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că investiția care se dorește este oportună dezvoltării zonei în conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism.

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Certificatul de Urbanism ce se va elibera, va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit: arh. Krisztina Oprișan Timişoara 10. 2015

Atasament: 08_proprietati.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.Z.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

AMPLASAMENT

42/ 2015

Timișoara strada Silistra Cf: 424316, Top: 27995/1/2

Bumbea Giani Emilian

Construire locuință colectivă S+P+4E, cu spații comerciale la parter, conf. A.O. 01 / 22.01.2015

10/2015

arh. Crăculeac Mircea

Oprișan Gyöngyi Krisztina BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Timișoar a, str. Dr. Ioan Mur eșan, nr .71, bl.55, sc.A, ap.9 CIF :26163923 , tel: 0746 14 2 069 fax: 0374 092 704

arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan

P.U.Z. - Constr uir e imobil S+P+4E locuință colectivă cu spații comer ciale la par ter conf . AO 01/ 22 .01.2015 str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp

75,29

35 ,0

9

79,51

11 ,6

1

17 ,2

8 5,

50 34

,3 9

3,14

1,20

post TRAFO

3

STR. SILISTRA

27

29

ST R

. P ER

LE I

3

2

4

2

1

3

ALEEA LAUTEI

6

Top: 27995/1/2 S. din CF: 2.754,00mp

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P P

Top: 27995/1/1

Limită parcelă

Teren proprietate privată

Clădiri existente

Zonă verde

Drumuri

Trotuare

Garaje

CF nr. 424316 TOP 27995/1/2

S teren 2.754,00 mp

Pentru realizarea acestui proiect NU sunt necesare schimburi de teren

legendă

N

1:500

07 APROPRIETĂȚI

07 propr ietăți

  • 08 proprietati

Atasament: Raportul_Informarii_Consultarii_publicului.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2015-5052/21.05.2015

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: - Documentaţia: PUZ - „Construire locuinta colectiva S+P+4E+Er, cu spatii comerciale la parter”;

- Amplasament: Str. Silistra, Timişoara, C.F. 424316, top 27995/1/2; - Beneficiar: Bumbea Giani Emilian; - Proiectant: B.I.A. DUDAS GYONGYI KRISZTINA; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul:

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 07.04.2015 – 02.05.2015.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 07.04.2015 – data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi :

- Proprietari imobile: CALEA LIPOVEI nr.: 82, 84, 86, 88, 90, 92; - Proprietari imobile: Intr. Acad. Ion Barbu nr.: 1, 2; - Proprietari imobile: Aleea Baghetei: 2, 4, 6; - Proprietari imobile: Str. Horia Macelariu nr.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; - Proprietari imobile: Str. Perlei: 8, 10, 12, 14, 27, 29, 33, 35; - Proprietari imobile: Str. Silistra: 2, 3, 4, 9; - Proprietari imobile: Str. Constantin Cel Mare nr. : 97, 99, 101, 103, 105; - Proprietari imobile: Intr. Iasomiei: 2, 3;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, a fost consultată de o persoana, care nu este de acord cu realizarea imobilului deoarece acest lucru ar duce la desfiintarea parcului. Ca urmare, prin raspunsul proiectantului depus la Primaria Timisoara cu numarul de inregistrare RU2015-000192/06.05.2015, se mentioneaza faptul ca deja s-au creat premizele amenajarii unui alt parc in vecinatate la intersectia strazilor Apostol Petru si Pavel, astfel ca dreptul cetatenilor din zona de a se bucura se spatiile verzi nu va fi afectat.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

La intalnirea cu proiectantul B.I.A. DUDAS GYONGYI KRISZTINA, organizata in data de 22.04.2015, intre orele 15,00 – 16,00, la sediul PMT – Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 – Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Construire locuinta colectiva S+P+4E+Er, cu spatii comerciale la parter”, Str. Silistra, Timişoara, C.F. 424316, top 27995/1/2, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU

SEF BIROU CONSILIER Gabriela GHILEZAN Steluta URSU

Red/Dact – S.U.-2 ex