keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 299/27.06.2006 privind înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism

27.06.2006

Hotararea Consiliului Local 299/27.06.2006
privind înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 11079/06.06.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;
În conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată ;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 - priivnd administraţia publică locală , modificată;HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu următoarea componenţă:
Membri:
1. Dudaş Mariana Carla
2. Gaivoronschi Vlad
3. Gheorghiu Teodor Octavian
4. Gioncu Victor
5. Junie Aurelia
6. Lucaci Gheorghe
7. Miclăuş Marius
8. Nicoară Magdalena
9. Popa Dan

Supleanţi:
1. Andreescu Ioan
2. Donici-Popovici Mihai
3. Zegrea Mihai Anton


Art. 2. Se aprobă constituirea Secretariatului tehnic, ce va deservi Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu următoarea componenţă:
Membri:
1. arh. Ciurariu Emilian Sorin - Arhitect Şef, Direcţia Urbanism
2. arh. Pălălău Loredana - consilier Biroul Dezvoltare Urbană, Serviciul Planificare Spaţială, Direcţia Urbanism
3. ing. Popa Sorina - consilier Biroul Dezvoltare Urbană, Serviciul Planificare Spaţială, Direcţia Urbanism
4. ing. Robescu Dan - Şef Serviciu Banca de Date Urbane, Direcţia Urbanism
5. Şef Serviciu Planificare Spaţială


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţie Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Comisie_urbanism.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU INTEGRARE EUROPEANĂ Nr. SC 2006 – 11079/06.06.2006

REFERAT

privind înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism

În conformitate cu dispoziţiile legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în

scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea durabilă locală, pe lângă fiecare primărie municipală, se poate înfiinţa Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism, organism consultativ cu atribuţii de avizare, expertiză tehnică şi consultanţă.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism va fi formată din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului şi din reprezentanţi ai instituţiilor tehnice, economice, sociale şi de protecţie a mediului cu care administraţia publică locală colaborează pentru desfăşurarea activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Având în vedere adresele OAR (Ordinul Arhitecţilor din România) – nr. 24 din 27 aprilie 2006, şi Facultăţii de Arhitectură (Universitatea „Politehnica” Timişoara) – nr. 233 din 2 mai 2005 propunem constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Comisia îşi va desfăşura activitatea periodic, lunar sau bilunar, după caz, după un regulament elaborat şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Componenţa nominală şi modul de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism vor fi aprobate de consiliul local municipal, la propunerea primarului, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef.

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetările prealabile.

Avizele date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism se supun deliberării şi aprobării consiliului judeţean sau consiliului local, după caz.

La şedinţele de avizare ale Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, supuse avizării.

Comisia va fi deservită de un Secretariat tehnic. Responsabilităţile Secretariatului tehnic şi regulamentul de funcţionare al acestuia vor fi

stabilite şi aprobate concomitent cu regulamentul de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

2

Având în vedere aspectele mai sus menţionate, prevederile legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi adresele OAR (Ordinul Arhitecţilor din România) – nr. 24 din 27 aprilie 2006, şi Facultăţii de Arhitectură (Universitatea „Politehnica” Timişoara) – nr. 233 din 2 mai 2005

Propunem

1. Constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu următoarea

componenţă: Membrii:

1. DUDAŞ Mariana Carla 2. GAIVORONSCHI Vlad 3. GHEORGHIU Teodor Octavian 4. GIONCU Victor 5. JUNIE Aurelia 6. LUCACI Gheorghe 7. MICLĂUŞ Marius 8. NICOARĂ Magdalena 9. POPA Dan

Supleanţi:

1. ANDREESCU Ioan 2. DONICI-POPOVICI Mihai 3. ZEGREA Mihai Anton

2. Constituirea Secretariatului tehnic, care să deservească Comisia tehnică de amenajare a

teritoriului şi de urbanism, având următoarea componenţă: Membrii:

1. arh. CIURARIU Emilian Sorin – Arhitect Şef, Direcţia Urbanism 2. arh. CIREŞ Loredana – consilier Biroul Dezvoltare Urbană, Serviciul Planificare

Spaţială, Direcţia Urbanism 3. ing. Popa Sorina - consilier Biroul Dezvoltare Urbană, Serviciul Planificare Spaţială,

Direcţia Urbanism 4. ing. ROBESCU Dan – Şef Serviciu Banca de Date Urbane, Direcţia Urbanism 5. Şef Serviciu Planificare Spaţială

ŞEF SERVICIU

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Arh. AURELIA JUNIE

AVIZAT JURIDIC Cons. Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ÎNTOCMIT

Cons. RALUCA TEODORESCU