keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 105/03.03.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara

03.03.2015

Hotararea Consiliului Local 105/03.03.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-001465/09.02.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 07/19.06.2014, Avizul favorabil nr. 10/24.07.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, si Avizul C.J.Timis nr. 06/04.02.2015 ;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 57 din 16.12.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 69/2014, realizat de S.C. POLIFORM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004142/04.09.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.1, H max cornisa = 10.5 m, spaţii verzi de min 20 % pe parcela, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 57 din 16.12.2014.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 22.800 mp, este inscris in: C.F. nr. 424965, CAD Cc 190/1/3/4 ( top 24357/1/2, C.F. vechi 120749), teren extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L, C.F. nr. 424968, CAD Cc 190/1/3/1 ( top 24539/1/2, C.F. vechi 120749), teren extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L, C.F. nr. 424969, CAD Cc 190/1/3/2 ( top 24540/1, C.F. vechi 120749), teren extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L, C.F. nr. 424966, CAD Cc 190/1/3/3 ( top 24538/1, C.F. vechi 120749), teren extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.;
- S.C. POLIFORM S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: A01.pdf

La ZA , și e & N SAN
A
ET fi
IRI XA
a ee i i Tlmlacara Est _ —_—_ INEL 2
laz, Jimbolia, Serbia pl
EI
pa ru [ i Ra E Spre Dumbră „Al
ua
7 AN
i E 7
A NURIA
En i

Atasament: P739_E01_Plan_instalatii_electrice_Plot_A2_1-1.pdf

Atasament: edilitare.pdf

149,67

C2Extindere hala

productie am balaje si

depozitare P

A.C . nr.

1239/14.05.2007

485100

202500

485300

202500

485500

202500

485500

202700

485100

202300

485500

202300

485100

202100

485300

202100

485500

202100

D S Sm

ith Packaging

N r.cad vechi .190/1/1

N r.top.190/1/4/1 S=8000m

p

N r.top.190/1/4/2 S=4500m

p

N r.cad. C

c190/1/3/3

S=5770m p

N r.cad. C

c190/1/3/4

S=7491m p

N r.cad. C

c190/1/3/1

S=5571m p

N r.cad. C

c190/1/3/2

S=3968m p

De 190/2

Linie CFR CF218 Timisoara Nord- Arad

Df 100

64,19

87,05

87,53

63,49

DN 6

C 1Hala de depozitare cu

birouri P+1E partial

AC nr.1804/16.08.2004

N r. cad nou 404783

A 108

Km 7+700(cfr)

Km 7+900

Km 7+800 (cfr)

429074

N r. cad. nou 406506

Parcari

spatiu verde

SC FLEXTRO N

ICS Platform

a beton

spatiu verde

spatiu verde

S C

IC C

O S

R L

acces autoSC ICCO SI DS SMITH

H ALA SC ICCO

SRL

Platform a beton

Platform a beton

Platform a beton

spatiu verde

Canton CFR

190/1/1/2

190/1/1/1/2

SC FLEXTR

O N

IC S

spre Tim isoara

spre Sannicolau M are

Hcn 199/1

De 189/2

20

20

interdictie de construire

interdictie de construire

S =22.800m

p 1

2 11

hala depozitare P existenta

A.C . nr. 1637/22.09.2010

pozitionata gresit

se va reglem enta ulterior

aprobarii P.U .Z.

hala depozitare P

propusa prin PU Z (etapa I)

Hcn 199/1

D e 189/2

interdictie de construire

20

Linie CFR- CF218 Timisoara Nord - Arad

16

16

16

circulatie in incinta (platforma beton)

100

zona protectie C F

100

zona protectie C F

100

zona protectie C F

20

41,15

100

zona protectie C F

20 zona de siguranta

C F

20

constructie propusa intr-o etapa

ulterioara

42

De 189/2

D e 189/2

parcari dale inierbate

parcari dale inierbate

zona de siguranta

C F

D S Sm

ith Packaging

LEG EN

D A

A r

extindere retea apa A

r

str. R asaritului nr.6 TIM

IS O

A R

A Tel. /Fax. 004-0356-101621

S O

C IE

TA TE

A D

E C

O N

S U

LTA N

TA S

I P R

O IE

C TA

R E

S.C. ELATIS S.R.L.

S E

F P R

O IE

C T

C .U

.I. R 17185205 J35/307/2005

P R

O IE

C TA

N T

ing. S TR

IM B

E I ILD

IC O

S P

E C

IFIC A

TIE N

U M

E S

E M

N A

TU R

A S

C A

R A

1:1000

D A

TA 08.2014

V E

R IFIC

A TO

R /

E X

P E

R T

N U

M E

S E

M N

A TU

R A

C E

R IN

TA R

E FE

R A

T / E X

P E

R TIZA

N R

. / D A

TA

B eneficiar:

Titlu pr.:

Titlu plansei:

P R

. N R

.

FA ZA

N R

. P L.

01 ED

231/ 2014

D O

C .

arh.TR IM

B ITA

S G

E O

R G

E TA

R etele de alim

entare cu apa si canalizare PLA

N D

E SITU A

TIE - PR O

PU N

ER I

S.C . D

S SM ITH

PA C

K A

G IN

G R

O M

A N

IA .R

.L.

E C

O N

O M

IC E

-P R

O D

U C

TIE S

I D E

P O

ZITA R

E extravilan Tim

isoara, D N

6 km 564+600 dreapta

A m

plasam ent:

C M

extindere retea canalizare m enajera

C M

R ezervor incendiu

V=220m c

Statie pom pare incendiu

Fosa septica

50 m c

H i

R ezervor apa

sprinklere

Statie pom

pare pluvialForaj F3

HCn 1 99/1

C psi

Foraj F1

H =140 m

SH 1

G D

1

SH 2

G D

2

SH 3

retea apa existenta

retea apa de incendiu existenta

retea canalizare m enajera existenta

retea canalizare pluviala existenta

Fosa septica

15 m c

P .U

.Z. E X

TIN D

E R

E ZO

N A

A C

TIV ITA

TI

26,3

5

Foraj F2

H =80 m

R 1

R 2

H i

H i

H i

AI AI

AI AI

AI AI

AI AI

AI AI

AI AI

AI AI

AI

A i

extindere retea apa de incendiu A

i

CM

C M

C M

C M

AR AR

AR

AR

AR

AR AR

AR AR

AR AR

AR

AR

C P

extindere retea canalizare pluviala C

P

C P

CP

CPCP

BV2

BV1

Atasament: A06_Posib_Mobilare.pdf

149,6

7

C2 Extind

ere ha la

produc tie am

balaje si

depozi tare P

A.C. nr .

1239/1 4.05.20

07

48510020 23

00

48550020 23

00

48510020 21

00

48530020 21

00

48550020 21

00

DS Smit h Packa

ging

Nr.cad vechi .190/1/1

Nr.top.190 /1/4/1 S=8

000mp

Nr.cad. Cc 190/1/3/3

S=5770m p

Nr.cad. Cc 190/1/3/4

S=7491m p

Nr.cad. Cc 190/1/3/1

S=5571m p

Nr.cad. Cc 190/1/3/2

S=3968m p

D e 190/2

Linie C FR

C F218 Tim

isoara N ord- Arad

D f 100

64,19

87,05

87,53

63,49

DN 6

C1 Hala de

depoz itare cu

birouri P+1E p

artial

AC nr.1 804/16

.08.200 4

Nr. cad nou 40

4783 A108

Km 7+700(cfr)

Km 7+900

Km 7+800 (cfr)

429074

Nr. cad. nou 406506

Parcar i

Rezerv or

apa

Statie pompar

e

R ezervor

incendiu

hidranti Anexa tehnologica

C .T.

spatiu verde

Platfor ma bet

on

spatiu verde

spatiu verde

acces

SC ICCO SRL

ac ce

s au

to SC

IC CO

S I D

S SM

IT H

HALA SC ICCO SRL

Platfor ma bet

on

Platfor ma bet

on

Platfor ma bet

on

spatiu verde

Canton CFR

190/1/ 1/2

190/1/ 1/1/2

SC FLE XTRON

ICS

spre Timisoara

spre Sannicolau Mare

H cn 199/1

D e 189/2

20

20

dictie de construire

interdictie de construire

S=22.800mp 1

2

11

hala d epozita

re P ex istenta

A.C. nr . 1637/

22.09.2 010

pozition ata gre

sit

se va r egleme

nta ulte rior

aproba rii P.U.

Z.

hala d epozita

re P

propus a prin

PUZ (e tapa I)

H cn 199/1

interdictie de construire

20

Linie C FR

- C F218 Tim

isoara N ord - Arad

16 16

16

circulatie in incinta (platform a beton)

Drum p ropus p

rin PUZ aprob

at

HCL n r.546/2

008

100

zona pr otectie C

F

100

zona pr otectie C

F

100

zona pr otectie C

F

5

26,3

20

41,15

100

zona pr otectie C

F

20 zona de

siguran ta

CF

20

constr uctie p

ropusa intr-o

etapa ulterio

ara

42

D e 189/2

De 189/2

parcari dale in

ierbate

parcari dale inierbate

zona de siguran

ta

CF

DS Smit h Packa

ging

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Scara:

1:1000 S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L. Timisoara, jud. Timis

Beneficiar :

Denumire plansa:

Nr. pr.: 69/2014

Nr.pl. 69A06Posibilitati de mobilare

Denumire proiect:

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh. Georgeta Trimbitas

Arh. Lucian Stancu

Arh. Lucian Stancu

Arh. Georgeta Trimbitas

R19005548 Timisoara, str. Bucuresti, nr.19, sc.A, ap.7

tel. +4 0744 698012, tel.: 0256 432212, fax 0256 436845

S.C. POLIFORM S.R.L. Proiectant:

LEGENDA DELIMITARI

Limite teren ce face obiectul PUZ

Limite canal desecare existent Limite topo teren conform C.F.

CIRCULATII De 189/2 Drum de exploatare existent

SIMBOLURI

Limite zona studiata

DESTINATIE

Canal de desecareHcn 199/1

Numar parcela

Suprafata parcela propusa22.800 mp 1

P.O.T. max 55% Regim de inaltime maxim P+1E CUT maxim =1.1 Hcornisa maxim=10.5m

P.U.Z. "Extindere ZONA ACTIVITATI ECONOMICE - productie si depozitare", DN 6, KM 564+600 dreapta extravilan Timisoara, jud. Timis

Subzona productie si depozitare cu caracter nepoluant propusa in afara zonei studiate hale existente -subzona productie si depozitare cu caracter nepoluant

DN 6 Drum national existent Strazi si alei de deservire locala de deservire locala

Cale ferata

Cladire existenta

Hala depozitare propusa (etapa I)

Interdictie de construire zona siguranta calea ferata

servitute de trecere in fav. DS Smith Packaging

Limita intravilan propus

Spatii verzi existente

Constructie propusa intr-o etapa ulterioara (etapa II)

Spatii verzi propuse

servitute de trecere in favoarea DSSmith Packaging

Faza:

BILANT TERITORIAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

485476.936 485492.326 485512.662 485444.330 485364.690 485343.109 485328.552 485418.312 485429.277

202009.684 202072.367 302154.962 202170.148 202187.535 202099.804 202040.625 202021.873 202084.406

Coordonate STEREO 70 teren studiat:

X Y

sep. 2014

P.U.Z

SUPRAFETE TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA mp mp

CLADIRI c.f. nr. 424968, 424969, 424965, 424966 22 800,00

12.540,00 SPATII VERZI AMENAJATE

TOTAL

4.560,00

22 800,00 100%

- 55,00% 20,00%

UTILITATI CIRCULATII

228,00 5.472,00

1,00% 24,00%

- -

22 800,00

308,00 1,35%

Atasament: A05_circ_terenurilor.pdf

99.640

100.484

100.589

100.568

100.334

100.621

100.640

100.580

100.640

100.771 100.290

99.975 100.200

100.539

100.277

100.122

100.366 100.576

100.796

100.755

100.700

100.502

99.610 99.842

99.866

99.608

99.838

100.142

100.141

99.981

100.068

100.235

100.354

100.440

99.670

100.097 100.38 2 100.223

100.194100.385 99.920

99.473

99.550 99.793 100.296

100.406 100 .118

100.143 99.768

100.051

100.193

100.266

99.932

99.501

99.620

99.901

100.150

99.490

99.420

100.005

99.350

100.072

48510020 23

00

48550020 23

00

48510020 21

00

48530020 21

00

48550020 21

00

Nr.cad vechi .190/1/1

Nr.top.190 /1/4/1 S=8

000mp

Nr.cad. Cc 190/1/3/3

S=5770m p

Nr.cad. Cc 190/1/3/4

S=7491m p

Nr.cad. Cc 190/1/3/1

S=5571m p

Nr.cad. Cc 190/1/3/2

S=3968m p

64,19

87,05

87,53

63,49

DN 6

C2 Extind

ere ha la

produc tie am

balaje si

depozi tare P

A.C. nr .

1239/1 4.05.20

07

C1 Hala de

depoz itare cu

birouri P+1E p

artial

AC nr.1 804/16

.08.200 4

Nr. cad nou 40

4783 A108

Km 7+700(cfr)

Km 7+900

Km 7+800 (cfr)

429074

Nr. cad. nou 406506

Parcar i

spatiu verde

Platfor ma bet

on

spatiu verde

spatiu verde

acces

ac ce

s au

to SC

IC CO

S I D

S SM

IT H

Platfor ma bet

on

Platfor ma bet

on

Platfor ma bet

on

spatiu verde

190/1/ 1/2

190/1/ 1/1/2

SC FLE XTRON

ICS

spre Timisoara

spre Sannicolau Mare

20

20

dictie de construire

interdictie de construire

S=22.800mp

1

149,6

hala d epozita

re P ex istenta

A.C. nr . 1637/

22.09.2 010

pozition ata gre

sit

se va r egleme

nta ulte rior

aproba rii P.U.

Z.

interdictie de construire 20

16 16

16

circulatie in incinta (platform a beton)

20

20

100

zona pr otectie C

F

100

zona pr otectie C

F

100

zona pr otectie C

F

Rezerv or

apa

Statie pompar

e

R ezervor

incendiu

hidranti Anexa tehnologica

C .T.

zona de siguran

ta20

Drum p ropus p

rin PUZ aprob

at

HCL n r.546/2

008

DS Sm ith Pac

kaging

D e 190/2

Linie C FR

C F218 Tim

isoara N ord- Arad

D f 100

SC ICCO SRL

HALA SC ICCO SRL

Canton CFR

H cn 199/1

D e 189/2

H cn 199/1

Linie C FR

- C F218 Tim

isoara N ord - Arad

D e 189/2

De 189/2

DS Sm ith Pac

kaging

Scara:

1:1000 S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L. Timisoara, jud. Timis

iulie 2014

Beneficiar :

Denumire plansa:

Informarea si consultarea populatiei

Faza:

Nr. pr.: 69/2014

Nr.pl. 69A05Circulatia terenurilor

Denumire proiect:

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh. Georgeta Trimbitas

Arh. Lucian Stancu

Arh. Lucian Stancu

Arh. Georgeta Trimbitas

R19005548 Timisoara, str. Bucuresti, nr.19, sc.A, ap.7

tel. +4 0744 698012, tel.: 0256 432212, fax 0256 436845

S.C. POLIFORM S.R.L. Proiectant:

LEGENDA DELIMITARI

CIRCULATII De 189/2 Drum de exploatare existent

SIMBOLURI

Limite zona studiata

Interdictie de construire zona siguranta calea ferata

DESTINATIE

Canal de desecareHcn 199/1

Teren in proprietatea DS Smith Packaging regelementat prin PUZ

Numar parcela

Suprafata parcela propusa22.800 mp 1

P.U.Z. "Extindere ZONA ACTIVITATI ECONOMICE - productie si depozitare", DN 6, KM 564+600 dreapta extravilan Timisoara, jud. Timis

Teren in proprietatea DS Smith Packaging

DN 6 Drum national existent

Cale ferata

Cladire existenta

Limite teren ce face obiectul PUZ

Limite canal desecare existent Limite topo teren conform C.F.

Limita intravilan propus

P.O.T. max 55% Regim de inaltime maxim P+1E CUT maxim =1.1 H cornisa maxim=10.5m

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR TEREN PROPRIETATE PRIVATA 22.800,00

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUT IN DOMENIU PUBLIC

CIRCULATIA TERENURILOR

0.0,00 TERENURI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT 22.800,00

servitute de trecere in favoarea DSSmith Packaging

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2015-001465/09.02.2015

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice – Productie si

depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-001465/05.02.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 07/19.06.2014, de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 07/26.01.2015 precum si de Avizul C.J. Timis nr. 06/04.02.2015 cu conditii;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2471 din 10.07.2014, precum si de adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 57 din 16.12.2014;

Documentaţia PUZ “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, beneficiar S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna iulie 2014, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 29.08.2014, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-011387/29.08.2014;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan,Timisoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, este elaborat de proiectantul S.C. POLIFORM S.R.L., proiect nr. 69/2014, la cererea beneficiarului S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, este situat în nordul municipiului Timişoara.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara, terenul de fata este situat in extravilan, zona cu caracter nedefinit.

Conform Masterplan 2012, zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, cu functiuni propuse in domeniul productiei si inovatiei.

Terenul studiat pe care urmeaza a se realiza investitia, este delimitat astfel: - Limita nordica a terenului este constituita de parcela 190/1/4/1 – proprietate privata,

libera de constructii, nereglementata. La nord de acesta, a fost aprobat prin HCL nr. 546/16.12.2008, PUZ „PALTIM” – zona Solectron, Calea Torontalului, top A 190/1/5, Timisoara.

- Limita sudica a terenului studiat este formata de parcela pe care sunt edificate halele S.C. “D.S. SMITH PACKAGING ROMÂNIA” S.R.L.,identificate prin CF nr. 404783, Nr.cad./Nr.top. 404783 (Nr.cad./Nr.top.vechi imobil: Cc190/1/2) - parcela ce a fost reglementata urbanistic prin PUD aprobat cu HCL nr.172/18.05.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “HALA PRODUCTIE”, DN6 Timisoara – Sânnicolau Mare km 565+600 dr.

- La sud de incinta “D.S. SMITH PACKAGING ROMÂNIA” se gaseste incinta societatii ICCO EMT cu front la DN6.

- La est, terenul este delimitat de HCn 199/1 si DE 189/2, care se învecineaza cu terenuri arabile în extravilan, libere de constructii, fara planuri urbanistice aprobate.

- La vest terenul este delimitat de DE 190/2 si linia CF 218 Timisoara Nord – Arad. Terenurile aflate la vest de CF 218 Timisoara Nord – Arad, nu au fost reglementate urbanistic si sunt libere de constructii.

Pentru aceasta documentatie a fost obtinut Avizul Comisiei de Monumente nr. 2032/29.10.2014..

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 22.800 mp, este inscris in - C.F. nr. 424965, CAD Cc 190/1/3/4 ( top A 24537/1/2, C.F. vechi 120749), teren

extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L; - C.F. nr. 424968, CAD Cc 190/1/3/1 ( top A 24539/1/2, C.F. vechi 120749), teren

extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L; - C.F. nr. 424969, CAD Cc 190/1/3/2 ( top A 24540/1, C.F. vechi 120749), teren

extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L; - C.F. nr. 424966, CAD Cc 190/1/3/1 ( top A 24538/1, C.F. vechi 120749), teren

extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L; La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice –

Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zonele vecine amplasamentului, si anume: Planului Urbanistic Zonal "Zonă de producţie şi servicii"- adiacentă Parcului Industrial Calea Torontalului, Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 228/2003, Planului Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg., Timisoara, aprobat prin H.C.L. 401/2005;

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, se propune extinderea zonei de servicii si depozitare nepoluanta, cu un regim de inaltime maxim P+1E.

In prezent terenul studiat este liber de constructii. Conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004142/04.09.2014, accesul din DN 6 se

va realiza prin incinta S.C. “ICCO EMT” S.R.L. în baza unui drept de servitute de trecere cu piciorul si autovehiculele în favoarea SCA Packaging România S.R.L.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014. Aceasta va putea fi eliberata doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

Indicii propuşi prin documentatie sunt: ‐ Regim de inaltime max P+1E ‐ H max cornisa = 10.5 m ‐ CUT max = 1,1; ‐ POT max = 55%; ‐ Spaţii verzi si plantate - min 20 % conform Adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

Timis nr. 57/16.12.2014; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Dupa aproabarea prezentei documentatii terenul beneficiarilor va trece in intravilanul orasului - zona D de impozitare.

Planul Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Extravilan, Zona DN 6 km 564+600 dr., Timisoara, având ca beneficiari pe S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 69/2014, realizat de S.C. POLIFORM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, H max = 10.50 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004142/04.09.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de max 55 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de max 1.1, spaţii verzi si plantate - min 20% pe parcela - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 57 din 16.12.2014;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 22.800 mp, este inscris in: - C.F. nr. 424965, CAD Cc 190/1/3/4 ( top A 24537/1/2, C.F. vechi 120749), teren

extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L; - C.F. nr. 424968, CAD Cc 190/1/3/1 ( top A 24539/1/2, C.F. vechi 120749), teren

extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L; - C.F. nr. 424969, CAD Cc 190/1/3/2 ( top A 24540/1, C.F. vechi 120749), teren

extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L; - C.F. nr. 424966, CAD Cc 190/1/3/1 ( top A 24538/1, C.F. vechi 120749), teren

extravilan, proprietar fiind S.C. D.S. SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L; 4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Extindere zona activitati economice – Productie si depozitare”, Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

5. Dupa aproabarea prezentei documentatii terenul beneficiarilor va trece in intravilanul orasului - zona D de impozitare.

6. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

SECRETAR IOAN COJOCARI

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU SEF BIROU CONSILIER Gabriela GHILEZAN Steluta URSU

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact S.U.- 2 ex

Atasament: Raportul__informarii.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2014 – 011387/29.08.2014 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ – ”EXTINDERE ZONA ACTIVITATI ECONOMICE - PRODUCTIE SI DEPOZITARE”; - Amplasament: DN 6, km 564+600 dreapta, extravilan, Timişoara; - Beneficiar: S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL; - Proiectant: S.C. POLIFORM S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 25.07.2014 - 18.08.2014,

referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/2011 modificata si completata prin HCL 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificaţi :

- S.C. FLEXTRONICS S.R.L. - Calea Torontalului DN 6, km 5,7, Timisoara ; - S.C. ICCO S.R.L. - Calea Torontalului DN 6, km 7, Timisoara; - S.C. AGIL S.R.L. - Calea Torontalului DN6 km 564 + 600 stanga Timisoara;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ , nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul S.C. POLIFORM S.R.L., organizata in data de 06.08.2014, intre orele 15,00 – 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoana interesata. Nu au fost formulate reclamatii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/2011 modificata si completata cu H.C.L. nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia P.U.Z. “EXTINDERE ZONA ACTIVITATI ECONOMICE - PRODUCTIE SI DEPOZITARE”, DN 6, km 564+600 dreapta, extravilan, Timişoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Ciprian Silviu CADARIU SEF BIROU CONSILIER Gabriela GHILEZAN Steluta URSU

Red/Dact S.U. – 2ex

Atasament: A02_existent.pdf

99.640

100.484

100.589

100.568

100.334

100.621

100.640

100.580

100.640

100.771 100.290

99.975 100.200

100.539

100.277

100.122

100.366 100.576

100.796

100.755

100.700

100.502

99.610 99.842

99.866

99.608

99.838

100.142

100.141

99.981

100.068

100.235

100.354

100.440

99.670

100.097 100.382 100.223

100.194100.385 99.920

99.473

99.550 99.793 100.296

100.406 1 00.118

100.143 99.768

100.051

100.193

100.266

99.932

99.501

99.620

99.901

100.150

99.490

99.420

100.005

99.350

100.072

48490020 25

00

48510020 25

00

48530020 25

00

48550020 25

00

48570020 25

00

48490020 23

00

48510020 23

00

48550020 23

00

48570020 23

00

48490020 21

00

48510020 21

00

48530020 21

00

48550020 21

00

48570020 21

00

DS Sm ith Pa

ckagin g

Nr.cad vechi .190/1/1

Nr.top.190 /1/4/1 S=8

000mp

Nr.top.190 /1/4/2 S=4

500mp

Nr.top.190 /1/4/3 S=4

500mp

Nr.cad. Cc 190/1/3/3

S=5770m p

Nr.cad. Cc 190/1/3/4

S=7491m p

Nr.cad. Cc 190/1/3/1

S=5571m p

Nr.cad. Cc 190/1/3/2

S=3968m p

D e 190/2

Linie C FR

218 Tim isoara N

- Arad D

f 100

64,19

87,05

87,53

63,49

corp administrativ

P+E

hala productie

P

BAZIN DE RETENTIE

GJ.

IN C

EN D

IU R

EZER VO

R APA

DN 6

C2 Extind

ere ha la

produc tie am

balaje si

depozi tare P

A.C. nr .

1239/1 4.05.20

07

C1 Hala de

depoz itare cu

birouri P+1E p

artial

AC nr.1 804/16

.08.200 4

Nr. cad nou 40

4783 A108

Km 7+700(cfr)

Km 7+900

Km 7+800 (cfr)

429074

Nr. cad. nou 406506

427729

Parcar i

spatiu verde

SC FLEXT

RONI CS

Platfor ma bet

on

spatiu verde

spatiu verde

acces

SC ICCO SRL

acces auto SC ICCO

DS SMITH PACKAGING

HALA SC ICCO SRL

Platfor ma bet

on

Platfor ma bet

on

Platfor ma bet

on

spatiu verde

Canton CFR

190/1/ 1/2

190/1/ 1/1/2

SC FLE XTRON

ICS

Parcar i spre Timisoara

spre Sannicolau Mare

H cn 199/1

D e 189/2

20

20

interdictie de construire

interdictie de construire D

e 745

149,6

hala d epozita

re P ex istenta

A.C. nr . 1637/

22.09.2 010

pozition ata gre

sit

se va r egleme

nta ulte rior apr

obarii

P.U.Z.

H cn 199/1

Hcn 199/1

De 1 89/2

interdictie de construire

20 Linie C

FR

16

16

16

circulatie in incinta (platform a beton)

Drum p ropus

prin PU Z apro

bat

HCL n r.546/2

008

20

20

100

zona pr otectie C

F

100

zona pr otectie C

F

100

zona pr otectie C

F

100

zona pr otectie C

F

P.U.D. aprobat HCL 172/2004

P.U.Z. aprobat HCL 546/2006

DS Sm ith Pa

ckagin g

20

zona de siguran

ta

zona de siguran

ta

D e 189/2

De 189/2

H cn 199/1

Hcn 199/1

D e 190/2

D e 190/2

D f 100

D f 100

D f 100

SC AG IL

Linie C FR

218 Tim isoara N

- Arad

spre Tim isoara

spre Arad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Scara:

1:2000 S.C. DS SMITH PACKAGING ROMANIA S.R.L. Timisoara, jud. Timis

sep. 2014

Beneficiar :

Denumire plansa:

Nr. pr.: 69/2014

Nr.pl. 69A02Situatie existenta

Denumire proiect:

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh. Georgeta Trimbitas

Arh. Lucian Stancu

Arh. Lucian Stancu

Arh. Georgeta Trimbitas

R19005548 Timisoara, str. Bucuresti, nr.19, sc.A, ap.7

tel. +4 0744 698012, tel.: 0256 432212, fax 0256 436845

S.C. POLIFORM S.R.L. Proiectant:

LEGENDA DELIMITARI

Limite zona studiata

DESTINATIE

P.U.Z. "Extindere ZONA ACTIVITATI ECONOMICE - productie si depozitare", DN 6, KM 564+600 dreapta extravilan Timisoara, jud. Timis

TIMISOARA

Subzona productie si depozitare cu caracter nepoluant existenta

CIRCULATII De 189/2 Drum de exploatare existent

DN 6 Drum national existent

Cale ferata

Cladire existenta

Interdictie de construire zona siguranta calea ferata

Limite teren ce face obiectul PUZ

Limite canal desecare existent Limite topo teren conform C.F.

Limita intravilan propus

Strada de deservire locala servitute de trecere in favoarea DSSmith Packaging

SIMBOLURI Canal de desecareHcn 199/1

P.U.Z. Faza:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

485476.936 485492.326 485512.662 485444.330 485364.690 485343.109 485328.552 485418.312 485429.277

202009.684 202072.367 302154.962 202170.148 202187.535 202099.804 202040.625 202021.873 202084.406

Coordonate STEREO 70 teren studiat:

X Y

Atasament: A03_urb_zona.pdf

:/7

A328/1/6

485300

202100

485500

202100

N r.top.190/1/4/1 S=8000m

p

N r.cad. C

c190/1/3/3

S=5770m pNr.cad. C

c190/1/3/4

S=7491m p

N r.cad. C

c190/1/3/1

S=5571m p

N r.cad. C

c190/1/3/2

S=3968m p

De 190/2

Linie CFR Df 100

64,55

85,06

64,19

87,05

87,53

63,49

Platform a beton

Platform a beton

H ala

depozitare

20

10

20

10

S =22.800m

p 1

149,6

26,3

20,5

106.33

4.29

19.00

16.00

14.00

718

96983/07

154458/07

4058/08

Nr.106423/08

Nr.

106425/08

157662/08157666/08

nou50495

nou50496

50545 50546

50547

50548

50538

50539

404125

417384

424559

424560

416612

432289

K m

6

+ 00.00

S= ha

A 274/1/7

S= ha

A 274/1/6

S= ha

A 274/1/5

S= ha

A 274/1/4

S= ha

A 274/1/3

S= ha

A 274/2

3.67

S= ha

A 268/2

2.17

S= ha

A 268/1/3

6.32

S= ha

A 268/1/2

2.67

A 291/1

S= ha

A 330/2

4.60

S= ha

A 3 30/1/2

0 .67

S=ha A361/28

S=ha A361/27

S=ha A361/26

S=ha A361/25

S=ha A361/24

A 332

A 333

A334

A 331/2

A

A 354

HCN 25

A331/2

A332

Cc334

Cc333

S=0.62ha

S=0.39ha

S=0.43ha

S=0.21ha

HPr 337

Cc 336/1/28

De335

A330/2

A330/2

A330/1/1/3

A330/1/1

H C

n308

A291/1/1

331/1

S =

ha A

328 62.5

S= ha

A 287/1

46.0

S= ha

A 300/6

5.95

S= ha

A 300/7

1.80

S= ha

A 198/2

4.42

S= ha

A 198/3

3.49

S= ha

A 198/4

1.00

S= ha

A 302/1

6.76

S= ha

A 302/2

4.89

S= ha

A 302/3

4.13

S= ha

A 302/4

3.54

S= ha

A 302/5

0.90

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13 14

15 16

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 50

51 52

53 54

55

56

57

58

59 60

61

62

63

S= ha

A 302/6

0.60

S= ha

A 302/7

S= ha

A 307/1

2.10

S= ha

A 307/3

1.80

S= ha

A 307/4

5.00

S= ha

A 307/5

2.12

S= ha

A 307/6

2.15

S= ha

A 307/7

S= ha

A 307/8

S= ha

A 307/9

S= ha

A 330/1/1

13.5

A 304/1/1

A 307/2

A 305

A 306

S= ha

A 194/1/6

0.60S= ha

A 194/1/5

1.63

S= ha

A 194/1/4

2.00

S= ha

A 194/1/3

1.45

S= ha

A 194/1/2

3.01

S= ha

A 194/1/1

2.90

S= ha

A 190/1/8

1.07

S= ha

A 190/1/7

4.30

S= ha

A 190/1/6

3.22

S= ha

A 190/1/5

10.6

S= ha

A 190/1/9

5.50

S= ha

A 195/1

4.77

S= ha

A 195/2

1.20

S= ha

A 195/3

2.00

S= ha

A 195/4

1.83

S= ha

A 195/5

1.94

S= ha

A 195/6

1.02

S= ha

A195/7

1.32

S= ha

A 189/1/8

S= ha

A 189/1/7

S= ha

A 97/3/2

2.16

S= ha

A 97/3/1

10.0

S= ha

A 190/1/2

3.70

S= ha

A 190/1/3

2.41

S= ha

A 190/1/4/1

0.87

S= ha

A 190/1/4/2

0.48

S= ha

A 190/1/4

A 179

A181

A180

A 178

A 102

A 101

A 108

A 109

A 111

A 110

S= h a

A 744/4/2

0.50

De

m

268/ 1/1

4.0

De

m

330

4.0

HCn

m/

m

199

6.0

2.0

HC n

m/

m

17 7

HCn

m/ m

187

H C

n

m/ m

187/8

HCn

m/ m

189/2

HCn

m/ m

286 4.0

1.0

H C

n

m /

m

308 5.0

1.5

H C

n

m /

m

329 3.0

1.0

De 194/2

De

m

193 4.0

De

m

301 4.0

H C

n

m /

m

197 3.0

0.5

D e

m

97 /2

4. 0

D N

6 T

IM IS

O AR

A - S

AN N

IC O

LA U

M AR

E

CALE FERAT

A TIMI SOARA

- ARA D

DN69 TIMI

SOAR A - A

RAD

DN69 TIMI

SOAR A - A

RAD

A 300/6

34407/09

A287/1/5/2 Lot 1

Lot 2

103361/10

N r. cad. nou 50548

SC MAHLE COMPONENTE

DE MOTOR

SRL

HALA PRODUCTIE

PARTER

45867/2011

37511/2012_alip.

A300/7

S = 1.90ha

C C

268/2

6

S =39213 m

p C

c268/1/2-4/

A 328/1/1/1/1

S =332966 m

p A

328/1/1/1/2 S

=1504m p

Ds 330/ 1/1/2/1;3

30/1/1/3 /1/1/3

A 328/1

A 330/2

A 328/1/1/2

A330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1/3

:/2

HCn269

DN(69)283

HCn329/1

A330/1/1/1 C

C 330/1/1/2/2

A330/1/1/3/2

:/4

:/5

:/6

:/5

A 330/1/1/2/1-A

330/1/1/3/1/1/4

D S 330/1/1/2/1 - D

S 330/1/1/3/1/1/3

/1 /2

/3

C c 330/1/1/2/1 - C

c 330/1/1/3/1/1/1; C

c 330/1/1/2/1 - C c 330/1/1/3/1/2;

C c 330/1/1/2/1 - C

c 330/1/1/3/1/3; C

c 330/1/1/2/1 - C c 330/1/1/3/1/1/7

Sanandrei

Timisoara

Sanandrei

Timisoara

Sanandrei

Timisoara

DN 69

DN69

DN69

DN(69)283

m

DJ

HCn2

DJ

HCn2

Hcn269

De335

H Pr337

Hcn326

A 274/2

S =3.67ha

145.75

177.34

12.01167.18 52.0654.7535.145.8269.29

23.24 451.3

12.65

17.06

12.28

471.1

11.07

12.07

481

10.47

11.88

489.1

10.3

12.47

497

48.56 7.38

13.19

448.8

9.49

13.24

442.5

11.07 2.29

13.07

443.4

11.38

12.8

452.5

11.16

12.56

461.3

10.95

12.33

469.9

10.75

12.14

478.4

3.82 6.92

12.05

483.5

10.75

11.97

486.7

10.67

11.9

489.9

10.69

11.83

492.8

10.68

495.5

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/8

:/9

:/10

:/12

:/14

:/16

:/11

:/13

:/15

:/17

101.90

8.72

24.21

19.1820.2 18.18 17.26

13.14 12.91

13.17

16.15

12.69 15.9713.6117.56 5.52 5.36

8.15 14.48

18.72

17.09

14.26 54.71

63.85

10.38 285.2 20.18

7.12 8.40

4.25 14.92

16.77 288.3

8.501 6.35

22.23 297.4

10.88 9.00

18.19 311.6

16.82 17.37

327

16.07

101.6

341.7

19.78

12.56

39.36

20.61

25.93

22.06466.7

51.24

38 12.80

14.14

15.96

20.57

8.93 12.5415.82

465.8

44.97

4.85 9.80

4.57

24.33

13.93

57.74

475.7

25.63 27.32

36.52

40.19

46.35

516.9

13.29 19.85

32.61

55.46

23.28

30.62

:/18

:/19

:/20

:/21

:/22

:/23

:/24

:/25

8.01

A274/1/1

A274/1/2

A274/1/3

A274/1/4

A274/1/5

A274/1/6 A274/1/7

A 268/2

S =2.17ha

H C

n285

H C

n308

A 287/1

H C

n308

H C

n329/1

A 330/1/1

A 328/1

HCn286

191.01

184.4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

65.1218.57

545.1

544.5 83.31

540

S=3.49ha

S=1.00ha

545.2

123.87

547.8

95.26

547.5

78.78

549.6

62.47

551.4

19.37

33.96

54.36

518.9

14.42

190.44 466.4

47.9157.63 287.3

281.8

A302/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

De194/2

HCn177

A 190

A 195

A 330/2

HCn199

S=2.87ha A194/1/1

A194/1/2S=2.87ha

A194/1/3 S=2.87ha

S=2.04ha

A194/1/4

A194/1/5

161.30

42.99

59.88

54.02

34.52

11.92

125.78

50.45

11.08 51.63

86.84 412.10

343.54

275.59

180.96

HCn329/2 A

268/1/2

S =2.67ha

D e197

A 336/1

A 302/1

S =24.11ha

S =45.63ha

S =13.49ha

S =62.51ha

S =4.69ha

S =33.24ha

S =14.70ha

A 194/1

A 330/1/2

S =0.45ha

A198/2A198/3A198/4

De303

De320

De327

A291/1/1

S=2.95ha

A330/1/1/1

A330/1/1/2

A330/1/1/3

S=4.99haS=5.19ha

S=3.31ha

A328/1/9

S=1.77ha

A328/1/8

S=3.12ha

A328/1/7

S=13.31ha

S=3.54ha

A328/1/5

S=2.60ha

A328/1/4

S=0.30ha

A328/1/3

S=0.30ha

A328/1/2

S=1.73ha

A328/1/1

S=35.84ha

27.33

27.34

27.35

27.37

Cc 287/1/1

A287/1/2

A287/1/3

S=1.69ha

S=6.94ha

S=1.50ha

11.02

505.4

11.03

101.2

515.9

101.67

513.9

56.05

58.10

19.22

517.6

20.07

545.2

98.69

94.31

546.1

169.27

173.24

512

87.39

99.99

510.4

22.56

22.7

506.1

34.06

34.58

496.8

17.35

19.73

469.7

33.43

43.12

56.3

448.06

44.97

S=0.5558ha

S=5.16ha

S=2.86ha

S=0.98ha

S=5.00ha

S=8.7742ha

S=4.64ha

S=1.15ha

S=1.73ha

S=0.87ha

S=1.61ha

S=2.13ha

A287/1/4

A287/1/5

A287/1/6

A287/1/7

A287/1/8

A287/1/9

A287/1/10

A287/1/11

A287/1/12

A287/1/13

A287/1/14

A287/1/15

Cc 336/1/28

Cc 336/1/27

145.75

177.34

12.01167.18 52.0654.7535.145.8269.29

23.24 451.3

12.65

17.06

12.28

471.1

11.07

12.07

481

10.47

11.88

489.1

10.3

12.47

497

48.56 7.38

13.19

448.8

9.49

13.24

442.5

11.07 2.29

13.07

443.4

11.38

12.8

452.5

11.16

12.56

461.3

10.95

12.33

469.9

10.75

12.14

478.4

3.82 6.92

12.05

483.5

10.75

11.97

486.7

10.67

11.9

489.9

10.69

11.83

492.8

10.68

495.5

101.90

8.72

24.21

19.1820.2 18.18 17.26

13.14 12.91

13.17

16.15

12.69 15.9713.6117.56 5.52 5.36

8.15 14.48

18.72

17.09

14.26 54.71

63.85

10.38 285.2 20.18

7.12 8.40

4.25 14.92

16.77 288.3

8.501 6.35

22.23 297.4

10.88 9.00

18.19 311.6

16.82 17.37

327

16.07

101.6

341.7

19.78

12.56

39.36

20.61

25.93

22.06466.7

51.24

38 12.80

14.14

15.96

20.57

8.93 12.5415.82

465.8

44.97

4.85 9.80

4.57

24.33

13.93

57.74

475.7

25.63 27.32

36.52

40.19

46.35

516.9

13.29 19.85

32.61

55.46

23.28

30.62

8.01

225.03

191.01

184.4

65.1218.57

545.1

544.5 83.31

540

545.2

123.87

547.8

95.26

547.5

78.78

549.6

62.47

551.4

19.37

33.96

54.36

518.9

14.42

190.44 466.4

47.9157.63 287.3

281.8

161.30

42.99

59.88

54.02

34.52

11.92

125.78

50.45

11.08 51.63

86.84 412.10

343.54

275.59

180.96

Cc 336/1/26

8.0010.00

0.77

50.00

50.00

71.55

60.33

6.0031.82

40.94

50.00

50.00

50.00

50.00

55.00 14.00

10.00

16.00

10

2

3

1.145,13 m 2

F

RSP a

PT

485300

202400

16

De

m

303

4.0

16

12 26

16

16

16

16

16 20

79.4 79.416

20

16

16

16 16

16

20

20

12

16

20

N r.top.190/1/1 S=36800m

p

N r.top.190/1/2 S=32700m

p

N r.top.190/1/4/1

N r.cad. C

c190/1/3/3

S=5770m p

N r.cad. C

c190/1/3/4

S=7491m p

N r.cad. C

c190/1/3/1

S=5571m p

N r.cad. C

c190/1/3/2

S=3968m p

Hcn 199/1

De 190/2

Linie CFR Df 100

14,09

N r.top.190/1/4/1

Hcn 199/1

2

3 N

r.top.190/1/4/1

Hcn 199/1

3

N r.top.190/1/2

C2Extindere hala

productie am balaje si

depozitare

C1Hala de depozitare cu

birouri P+1E partial

404783

406506

Hcn 199/1

De 190/2

Platform a beton

R ezervor apa

Statie de

pom pare

R ezervor incendiu hidranti

Anexa tehnologica

C entrala

Term ica

spatiu verde

Platform a beton

drum

485300

202000

485300

202100

485300

202200

485300

202300

485300

202400

485400

202000

485400

202100

485400

202200

485400

202300

485400

202400

485500

202000

485500

202100

485500

202200

485500

202300

485500

202400

485600

202000

485600

202100

485600

202200

485600

202300

485600

202400

485700

202000

485700

202100

485700

202200

485700

202300

485700

202400

N r.

N ord(m

) E

st(m )

1 485418.312

202021.873 2

485429.277 202084.406

3 485343.109

202099.804 4

485328.552 202040.625

IC C

O

km 564+555 ACCES ICCO EMT

km 564+348 ACCES SOLECTRON

POARTA 2

km 564+725

km 563+150

ACCES RAR

km 563+260

412369

(Cc317/5)

S=2.94 ha

(Cc317/1/4/2/2)

Cc317/1/1,Cc317/1/2

Cc317/2/2

S=5370mpS=10000 mp

top. 24487/1/3/2

top. 24486/1;24487/1/4

S =0.10 ha

top. 24486/2

(Cc317/1/4/1/1)

S=4745mp

S=3985mp (Cc317/1/4/1/2)

Cc317/2/1

S=3880mp C

c317/2/3 S

=750m p

top. 24487/1/2/2

top. 24487/1/2/1

(C c317/1/4/1/3)

S =270m

p

top. 24487/1/3/1

S =540m

p (C

c317/1/4/2/1)

top. 24487/1/2/3

S E

LE C

TR O

N

HCn 310

H C

n 187/1

S=9860mp

DE 317/1/7

A 188/1/1

DE 312

HCn 187/1

HCn 187/1

D N

742

A 188/1/2

N r. top. 189/1/1-4

(canal ingropat)

Z.V.

Z.V. Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V .

parcare Selectron

parcare Selectron

parcare

Selectron

P A

N O

U P

U B

LIC ITA

R

H ALA SC ICCO

SRL

12

12 12

12 12

16

20

12

Scara:

1:5000

sept. 2014 D

enum ire plansa:

N r. pr.:

69/2014

N r.pl. 69A

03 Principii urbanizare zona

P roiectat:

V erificat:

S ef proiect:

D esenat:

A rh. G

eorgeta Trim bitas

A rh. Lucian S

tancu

A rh. Lucian S

tancu

A rh. G

eorgeta Trim bitas

R 19005548

Tim isoara, str. B

ucuresti, nr.19, sc.A , ap.7

tel. +4 0744 698012, tel.: 0256 432212, fax 0256 436845

S .C

. P O

LIFO R

M S

.R .L.

P roiectant:

LEG EN

D A

subzone industrie cu caracter nepoluantC anal de desecare existent

Strazi si alei de deservire locala propuse

PR O

PU Ssubzone industrie cu caracter nepoluant, servicii

subzone servicii

spatii verzi

EXISTEN T

subzone industrie cu caracter nepoluant

subzone servicii

SOSEA DE CENTURA

TIM ISO

A R

A

SANNICOLAU

TIMISOARA

SANANDREI

DN 69

D N

6 TIM

ISO A

R A

SANNICOLAU

C O

C A

C O

LA

FLEXTR O

N IC

S IC

C O

P.U .Z. "PA

LTIM " A

probat H

C L nr.546/2008

P.U .Z. A

probat H C

L nr.368/2010

P.U .D

. A probat

H C

L nr.172/2004

P.U .Z. in lucru

Lim ita teren studiat

D rum

de exploatare existent

D rum

uri existente

docum entatii de urbanism

aprobate si in curs de aprobare- subzone industrie cu caracter nepoluant

S .C

. D S

S M

ITH P

A C

K A

G IN

G R

O M

A N

IA S

.R .L.

Tim isoara, jud. Tim

is

B eneficiar :

D enum

ire proiect: P.U

.Z. "Extindere ZO N

A A

C TIVITA

TI EC

O N

O M

IC E - productie si depozitare",

D N

6, K M

564+600 dreapta extravilan Tim

isoara, jud. Tim is

P .U

.Z. Faza:

Atasament: A04'_regelem.pdf