keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 138/28.09.2012 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"

28.09.2012

Hotararea Consiliului Local 138/28.09.2012
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-5513/12.09.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 20/24.07.2012 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, demararea Etapei 3 - etapa elaborării propunerilor PUG şi RLU aferent conform Hotărârii Consiliului Local nr. 140/24.07.2011 si totodata situatiile particulare aparute pe parcursul desfasurarii procesului de consultare şi informare a publicului conform Hotărârii Consiliului Local nr. 140/24.07.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. RU2012-000516/07.09.2012 de către echipa de elaborare PUG cu propunerea de desfăşurare a "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Regulament_urbanism.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

1

REGULAMENT LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi

amenajare a teritoriului Capitolul 1

Dispoziţii Generale Prezentul regulament stabileşte componentele obligatorii ale informării şi

consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Informarea şi consultarea publicului se va efectua în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi utilizatorilor planurilor de urbanism (PUG, PUZ, PUD), a avizatorilor, precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu de la nivelul administraţiei publice locale.

Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului înregistrate vor parcurge etapele cu privire la informarea şi consultarea publicului prin grija Direcţiei Urbanism în baza prezentului Regulament. Procesul de informare şi consultare a publicului pentru fiecare documentaţie se va finaliza cu raportul informării şi consultării publicului, raport ce se va supune atenţiei autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentaţia completă.

După aprobare, prezentul regulament local este act de autoritate al administraţiei publice a municipiului Timişoara, parcurgerea tuturor etapelor fiind obligatorie, şi care conferă documentaţiilor de urbanism legitimitate de aplicare, constituindu-se astfel temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare urbanistică precum şi a autorizării lucrărilor de construire a obiectivelor de investiţii, corelate cu strategia de dezvoltare. Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului care se aprobă fără respectarea prezentului Regulament sunt nule de drept.

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

2

Scop Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin:

- includerea proceselor participative (participare cetăţenească) în configurarea, planificarea şi implementarea intervenţiilor, în corelare cu priorităţile şi necesităţile semnalate de comunităţile locale, bazate pe nevoile, preferinţele şi sugestiile comunităţii; - stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative; Legislaţie

Activitatea de informare şi consultare a publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face va face cu respectarea şi în conformitate cu:

- Ordinul nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- Ordin MLPAT nr. 13N/1999; 176 /N/16.08.2000; 37/N/08.06.2000; Ordin indicativ GM 009-2000;

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; - Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; - H.G. nr. 870 /2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului

de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale

- întreaga legislaţie specifică şi conexă din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriale.

Capitolul 2

Structura şi persoanele cu atribuţii în coordonarea informării şi consultării publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajare a teritoriului

Art. 1. Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului revine, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin prezentul Regulament: - Direcţiei Urbanism a Primăriei Municipiului Timişoara - Compartimentului Coordonare PUG - Compartimentului Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

3

- Consilierului responsabil de zonă - persoana desemnată cu coordonarea dosarului Art. 2.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este consilierul din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD în zona căruia se află documentaţia solicitată. Privitor la PUG, responsabilitatea informării şi consultării publicului revine Compartimentului Coordonare PUG şi persoanelor desemnate de către Arhitectul Şef. Persoana responsabilă va întocmi documentul de planificare a procesului de participare a publicului pentru fiecare documentaţie, la intrarea acesteia la Direcţia Urbanism, în baza prezentului regulament.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului are următoarele atribuţii: a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului; b) răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale; c) răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în avizul de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice; d) gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare; e) este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv Art. 3. In funcţie de complexitatea documentaţiei de urbanism, persoana desemnată ca responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, poate fi sprijinită de un grup de lucru permanent, din care pot face parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi de reprezentanţi ai cetăţenilor. Art. 4. Grupul de lucru permanent va fi numit prin dispoziţia primarului în baza referatului întocmit de Direcţia Urbanism. Art. 5. Documentul de planificare a procesului informare şi consultare a publicului, în baza căruia se desfăşoară procesul de participare a publicului trebuie să cuprindă următoarele informaţii obligatorii: a) identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la iniţierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului şi de schimbările propuse c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme pertinente legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

4

d) calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea şi consultarea publicului. Art. 6. Raportul informării si consultării publicului, întocmit de persoana desemnată cu coordonarea dosarului, va cuprinde următoarele informaţii: 1. detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul a) datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului; b) conţinutul, datele de transmitere prin poştă, numărul trimiterilor poştale, invitaţii, buletine informative, publicaţii; c) localizarea a rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise; d) numărul persoanelor care au participat la procesul de consultare şi informare; 2. rezumatul problemelor, observaţiilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare a) modul în care solicitantul a rezolvat sau intenţionează să rezolve observaţiile şi rezervele exprimate de public; b) observaţiile şi rezervele pe care iniţiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus să le rezolve, în baza motivaţiei scrise de iniţiator şi/sau elaboratorul documentaţiei; c) orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor

Raportul informării si consultării publicului însoţit de Punctul de vedere al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi de Proiectul de hotărâre vor fi postate pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara Art. 7. Raportul informării şi consultării publicului, însoţit de Punctul de vedere al Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, fundamentează decizia Consiliului Local al Municipiului Timişoara de aprobare sau respingere a planurilor de urbanism.

În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau asociaţii profesionale din domeniu. Capitolul 3

Modalităţile de finanţare a activităţilor de informare şi consultare Art. 8. Pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de către autoritatea publică locală, activităţile de informare şi consultare vor fi suportate din bugetul local Art. 9. Pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de persoane fizice sau juridice interesate, se va percepe o taxa stabilită anual prin Hotărâre a Consiliului Local Timişoara în temeiul Legii 571/2003 privind Codul fiscal, Titlul 9 – impozite şi alte taxe locale, Cap. 9 – taxe speciale, Art. 282, alin. 1.

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

5

Art. 10. Taxa va fi achitată în avans, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, odată cu înregistrarea documentaţiei pentru informarea şi consultarea publicului. Art. 11. Cuantumul taxelor pentru activitatea de informare şi consultare a publicului se vor stabili anual prin Hotărâre a Consiliului Local. Art. 12. Venitul obţinut din perceperea acestei taxe va fi folosit pentru cheltuielile aferente informării şi consultării publicului. Capitolul 4

Principiile de identificare a grupurilor ţintă pentru informare şi consultare, pentru fiecare categorie de plan

Art. 13. Pentru Planul Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism aferent:

Procedura de informare şi consultare se adresează tuturor cetăţenilor oraşului, precum şi autorităţii competente în ceea ce priveşte protecţia mediului, precum şi tuturor autorităţilor interesate. Art. 14. Pentru Planuri Urbanistice Zonale şi Regulament Local de Urbanism aferent: a) persoane cu drept patrimonial – iniţiatorii documentaţiei - proprietari direct afectaţi - proprietarii parcelelor vecine zonei afectate b) relevanţă funcţională – rezidenţi şi deţinători de activităţi identice sau complementare etc c) caracter asociativ - organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri d) alte grupuri-ţintă se vor putea identifica pe parcursul procedurii de informare şi consultare a publicului. Art. 15. Pentru Planurile Urbanistice de Detaliu – grupul ţintă va fi constituit din proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei care a generat P.U.D.-ul precum şi din proprietarii parcelelor situate peste drum de parcela beneficiarului P.U.D. Capitolul 5

Modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii Art. 16. Se asigura spaţiu permanent dedicat schimbului de informaţii cu privire la activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului la sediul Direcţiei Urbanism din cadrul

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

6

Primăriei Municipiului Timişoara (bd. C.D. Loga nr.1) sau la Atelierul de Urbanism (str. Alba Iulia nr. 1) Art. 17. Orarul şi locul unde se va putea face consultarea documentaţiilor de urbanism se va stabili pentru fiecare documentaţie în parte şi va fi specificat atât în anunţul de informare afişat pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara cît şi pe panourile de informare. Art. 18. Caracterul public al documentaţiilor se asigură fără a se aduce atingere restricţiilor impuse de legislaţia în vigoare privind secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Capitolul 6

Definirea situaţiilor în care se consideră că Regulamentul local a fost încălcat şi măsurile administrative de sancţionare Art. 19. Documentaţiile de urbanism care se aprobă fără respectarea tuturor etapelor de informare şi consultare prevăzute în prezentul regulament pentru fiecare tip de documentaţie de urbanism (PUG,PUZ,PUD), sunt nule de drept. Art. 20. In cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare, iar în cazul funcţionarilor se vor aplica sancţiunile stabilite prin Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici. Art. 21. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către iniţiatorii documentaţiilor urbanistice va duce la imposibilitatea întocmirii Raportului de informare şi consultare a publicului şi implicit la restituirea documentaţiei la iniţiator. Capitolul 7

Modul în care se va face evaluarea proceselor de participare publică şi actualizarea Regulamentului local în consecinţă

Art. 22. Evaluarea eficacităţii procesului de consultare şi informare a publicului se face anual prin analiza observaţiilor, reclamaţiilor şi recomandărilor de îmbunătăţire, modificărilor legislative. În urma analizei se încheie un proces verbal care poate să stea la baza modificărilor prezentului Regulament. Capitolul 8

Desfăşurarea etapelor metodologice diferenţiate pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism:

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

7

8.1. Planul Urbanistic General (PUG) şi Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent acestuia Art. 23. Implicarea şi consultarea publicului se va face în cinci etape:

- Etapa 1- etapa pregătitoare PUG şi RLU aferent - Etapa 2- etapa de documentare şi eloborare a studiilor de fundamentare - Etapa 3- etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent - Etapa 4- etapa aprobării PUG şi RLU aferent - Etapa 5- etapa monitorizării implementării PUG şi RLU aferent

8.1.1. Etapa 1- etapa pregătitoare PUG şi RLU aferent Art. 24. Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Urbanism, în calitate de iniţiator, informează publicul cu privire la intenţia de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului. Art. 25. Informarea cu privire la intenţia de elaborare a PUG se face simultan, prin următoarele metode: a) anunţuri afişate la sediul autorităţii publice în spaţiile accesibile tuturor cetăţenilor; b) anunţ cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet şi în publicaţia proprie; Art. 26. Anunţurile prevăzute la Art. 25. vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele: a) prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare/revizuire a PUG şi a obiectivelor PUG b) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri; c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a intenţiei, în care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate nevoi; d) modul în care va fi pus la dispoziţia publicului răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă. Art. 27. Anunţurile publicate pe pagina proprie de internet şi cele afişate trebuie menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii şi propuneri. Art. 28. Primarul Municipiului Timişoara, prin Compartimentul de Coordonare PUG din cadrul Direcţiei Urbanism, poate aduce la cunoştinţa publicului intenţia sa de elaborare sau revizuire a PUG şi prin anunţuri publicate în presa locală, cel puţin două anunţuri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la staţii de radio şi televiziune, conferinţe, afişe, interviuri, organizarea unor evenimente şi/sau expoziţii cu hărţi, planuri, schiţe, tabele, grafice, orice alte materiale. Art. 29. Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Urbanism primeşte de la public observaţii, sugestii sau propuneri cu privire la intenţia de elaborare sau revizuire a PUG şi la informaţiile furnizate prin anunţ şi pune la dispoziţia publicului sinteza acestora şi argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

8

Art. 30. Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG. Art. 31. Elementele de temă incluse în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către Compartimentul Coordonare PUG din cadrul Direcţiei Urbanism, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanţi ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autorităţii competente cu protecţia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi altor instituţii/organisme interesate de la nivel central, judeţean sau local, precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă. Art. 32. Documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor de informare şi consultare a publicului 8.1.2. Etapa 2 - etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare Art. 33. În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obţinute de elaboratorul documentaţiei de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse. Art. 34. Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. 8.1.3. Etapa 3 - etapa elaborării propunerilor PUG şi RLU aferent Art. 35. (1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesaţi, precum organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a altemativelor şi opţiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări. (2) În vederea reducerii birocratizării şi a costurilor se recomandă ca această consultare să fie organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autorităţile responsabile din domeniul mediului. Art. 36. Informarea şi consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel: a) Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Urbanism ca iniţiator al planului informează publicul prin următoarele activităţi: 1. postează pe propria pagină de internet www.primariatm.ro, varianta online a Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara, publică pe panourile de afişaj ale Primăriei

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

9

Municipiului Timişoara, în locaţiile de afisaj stradal disponibile de pe teritoriul municipiului Timişoara, aflate în momentul de faţă în concesionarea S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. TIMIŞOARA şi prin alte mijloace de informare disponibile, anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care cetatenii pot consulta documentele complete ale propunerilor şi pot transmite observaţiile la sediul autorităţii competente pentru aprobarea finală a PUG în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data anunţului de incadrare a Etapei 3 - etapa elaborării propunerilor PUG şi RLU aferent, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată a dezbaterilor publice care vor avea loc la minimum 20 de zile de la data anunţului de incadrare a Etapei 3 - etapa elaborării propunerilor PUG şi RLU aferent; se vor organiza 4 dezbateri publice la care vor fi invitati cetatenii domiciliati in partea de nord – est, in partea de sud – est, in partea de sud – vest, respectiv in partea de nord – vest a municipiului Timişoara, prin adrese trimise Forurilor de conducere ale Consiliilor Consultative de Cartier din municipiul Timişoara. 2. afişează anunţul de mai sus şi propunerile însoţite de explicaţii succinte, scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, la sediul propriu, pe propria pagină de internet www.primariatm.ro, alte locaţii disponibile care vor fi făcute publice în anunţ; 3. trimite în scris către factorii interesaţi identificaţi anunţul publicat, cu cel puţin 15 zile înainte de data dezbaterilor publice; b) Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Urbanism consultă publicul asupra propunerilor prin cel puţin următoarele activităţi: 1. pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel puţin 45 de zile; 2. expune materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puţin 45 de zile, într-un spaţiu special amenajat şi cu posibilitatea colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor; 3. pregăteşte, organizează şi conduce cele 4 dezbateri publice cu privire la propuneri; c) Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Urbanism informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterilor publice; d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul legal de avizare. Art. 37. Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părţi mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Urbanism poate să: a) informeze publicul prin expoziţii în cartiere, emisiuni radio sau TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc., prin afişe pliante disponibile la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, instituţii de învăţământ, panouri informative în oraş, sediile Consiliilor de Cartier, pe site-ul www.primariatm.ro, în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara, www.pugtm.ro, alte domenii online;

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

10

b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public, etc. – toate acestea se vor organiza in urma unor solicitari scrise, cu participarea colectivului de elaborare P.U.G.; c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative şi ideilor iniţiate de public prin interacţiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea interese mutuale etc. Art. 38. Elaboratorul PUG-ului desemnat în urma licitaţiei va prezenta detaliat propuneri de desfăşurare a fiecarei etape descrisă în acest capitol, înaintea iniţierii acesteia de către Direcţia Urbanism. Art. 39. (1) În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG şi Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG, Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Urbanism asigură realizarea raportului consultării populaţiei. (2) Raportul consultării însoţit de punctul de vedere al Direcţiei Urbanism se prezintă consiliului local al Municipiului Timişoara spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, Primarul Municipiului Timişoara poate solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu. 8.1.4. Etapa 4 - etapa aprobării propunerilor PUG şi RLU aferent Art. 40. Etapa 4 se va face în baza Dispoziţiei Nr.92 din 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003- privind transparenţa decizională în administraţia publică.

8.1.5. Etapa 5 - etapa monitorizării implementării PUG şi RLU aferent Art. 41. Informaţiile cuprinse în PUG şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 42. Informaţiile cuprinse în PUG şi RLU vor fi puse la dispozitia celor interesaţi prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara. 8.2. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent acestuia Art. 43. Implicarea şi consultarea publicului se va face în patru etape:

- Etapa 1- etapa pregătitoare PUZ şi RLU aferent - Etapa 2- etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent - Etapa 3- etapa aprobării PUZ şi RLU aferent - Etapa 4- etapa monitorizării implementării PUZ şi RLU aferent

8.2.1. Etapa 1- etapa pregătitoare PUZ şi RLU aferent

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

11

Art. 44. În situaţia documentatiilor de urbanism (PUZ) iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara, Etapa 1 va fi elaborarea Temei şi a Caietului de Sarcini.

Aceasta se va face cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care documentaţiile de urbanism (PUZ) trebuie să răspundă. Art. 45. În situaţia documentatiilor de urbanism (PUZ) iniţiate de persoane fizice sau juridice interesate, Etapa 1 începe în momentul înregistrării cererii, însoţită de Certificatul de Urbanism şi documentaţia necesară, prin care se anunţă intenţia demarării Etapei 1 - etapa pregătitoare pentru documentaţia PUZ şi RLU aferent şi se solicită punerea la dispoziţie a datelor necesare pentru a fi înscrise pe panoul model Anexa 1. Art. 46. In termen de 5 zile lucrătoare, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din cadrul Direcţiei Urbanism pune la dispoziţia iniţiatorului datele necesar a fi înscrise pe panoul model Anexa 1, iar data publicării anunţului se va stabili de comun acord. Art. 46a. Data înscrisă în anunţul de pe panou va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului cu privire la demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare pentru documentaţia PUZ şi RLU; Art. 46b. In situţia în care solicitantul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă pentru stabilirea datei publicării anunţului, conform Art. 46, documentaţia va fi restituită. Art. 47. Iniţiatorul documentaţiei va face dovada amplasării panoului model Anexa 1 completat cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Urbanism cel târziu a doua zi după data stabilită în anunţ; Art. 47a. In cazul nerespectării de către iniţiator a termenelor prevăzute la art. 47, documentaţia va fi restituită, urmând a se relua procedura. Art. 48. Panoul va rămâne pe parcelă până la declanşarea etapei următoare. Art. 49. De la data amplasării panoului pe parcela beneficiarului, se va acorda o perioadă de 10 zile calendaristice în care proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de intenţiile de elaborare PUZ sau asociaţii legal constituite pot face observaţii în scris înregistrate la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni. Art. 50. Observaţiile depuse în acest termen vor însoţi documentaţia înaintată CTATU în vederea analizării pentru emiterea Avizului de Oportunitate. Art. 51. Avizul de Oportunitate favorabil sau nefavorabil, împreună cu memoriul de prezentare şi planşele aferente vor fi afişate pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii. Art. 52. La recomandarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, pentru documentaţiile care pot avea un impact major asupra comunităţii, Direcţia Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara poate organiza consultări cu Ordinul Arhitecţilor din România, Registrul Urbaniştilor din România şi Comisia de Urbanism din cadrul CLMT înainte de emiterea Avizului de Oportunitate.

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

12

Art. 53. Etapa 1 se va finaliza prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Avizul de Oportunitate favorabil sau nefavorabil, împreună cu planşele aferente, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii. 8.2.2. Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent Art. 54. Începerea Etapei 2 se va realiza odată cu Cererea pentru informare şi consultare a publicului înregistrată la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni, împreună cu o documentaţie ce va cuprinde: I. copie dupa Avizul de Oportunitate favorabil şi Certificatul de Urbanism emis pe baza acestuia; II. PARTE TEHNICĂ: inclusiv în format digital (PDF) - documentaţia de PUZ întocmită conform Ordinului nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare şi continutul-cadru al planului urbanistic zonal”, mai puţin avizele; PARTE SCRISĂ: memoriu tehnic şi regulament local de urbanism aferent PUZ-ului; PARTE DESENATĂ (cel puţin):

- plan de încadrare în zonă - plan de situatie existent - planşa de reglementari urbanistice - zonificare - planşa de proprietate asupra terenurilor - posibilitati de mobilare

III. PARTE NONTEHNICĂ: inclusiv în format digital (PDF) PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete. IV. AFIŞE: completate conform Anexei nr. 2, şi vor fi aplicate pe panouri rezistente la intemperii astfel: - 4 afişe cu dimensiunile 60x90cm ce vor fi amplasate prin grija Direcţiei Urbanism (3 în locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate, iar unul la sediul Primăriei Municipiului Timişoara) - 1 afiş cu dimensiunile 90x120cm ce va fi amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a generat PUZ-ul. Art. 54a. In termen de 5 zile lucrătoare, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din cadrul Direcţiei Urbanism pune la dispoziţia iniţiatorului datele necesar a fi înscrise pe panoul model Anexa 2, iar data publicării anunţului se va stabili de comun acord. Art. 54b. Data înscrisă în anunţul de pe panou va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului cu privire la demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent; Art. 54c. In situţia în care solicitantul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă pentru stabilirea datei publicării anunţului, conform Art. 54a, documentaţia va fi restituită.

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

13

Art. 54d. Data înscrisă în Anunţul publicat pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Timişoara - www.primariatm.ro, de demarare a Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent; va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului. Art. 54e. Iniţiatorul documentaţiei va face dovada amplasării panoului model Anexa 2 completat cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Urbanism cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru publicarea anunţului, astfel încât inspectorul de zonă să aibă posibilitatea de a solicita Biroului Informatizare si e – Comunicare din cadrul Direcţiei Comunicare publicarea anunţului. Art. 54f. In cazul nerespectării de către iniţiator a termenelor prevăzute la Art. 54e, documentaţia va fi restituită, urmând a se relua procedura. Art. 55. Compartimentul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD, prin persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă), în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei de către iniţiator, va afişa pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, documentaţia în format digital şi anunţul cu posibilitatea, modul, locul, perioada şi orarul în care se poate consulta respectiva documentaţie de urbanism. Art. 56. Compartimentul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD, prin persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă), în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei de către iniţiator va identifica şi notifica cetăţenii ale căror proprietăţi vor fi direct afectate de propunerile PUZ, aducându-li-se la cunoştinţă posibilitatea, modul, locul, perioada şi orarul în care se pot consulta documentele; Art. 57. Observaţiile, sugestiile şi propunerile celor interesaţi pot fi transmise la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, prin Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni sau online, în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunţului. In această perioadă se va organiza o întâlnire între proiectant şi persoanele identificate la Capitolul 4, Art. 14, data şi locul acesteia fiind anunţate pe site-ul oficial al administraţiei publice, conform Art. 55, şi prin notificările trimise cetăţenilor conform Art. 56 din prezentul Regulament. Art. 58. Dupa expirarea acestei perioade, în termen de 15 zile calendaristice, Compartimentul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD va informa publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării publicului, a observaţiilor şi sugestiilor acestora şi a răspunsului argumentat şi motivat a iniţiatorului documentaţiei de urbanism.

Aceste informării şi răspunsuri se vor afişa pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara şi la sediul propriu. Art. 58 a. In cazul in care iniţiatorul documentaţiei nu răspunde in termen de 10 zile calendaristice dupa expirarea perioadei de informare si consultare, la observaţiile şi sugestiile publicului, printr-o adresă înregistrată la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni, documentaţia va fi restituită, intrucât procedura prevăzută la Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, nu a fost respectată, urmând ca iniţiatorul documentaţiei să reia întreaga procedură prevăzută la Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent.

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

14

Astfel, iniţiatorul documentaţiei va reveni cu o nouă Cerere pentru informare şi consultare a publicului înregistrată la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni, împreună cu documentaţia si răspunsul la observaţiile, propunerile si sugestiile publicului făcute în perioada iniţială de informare şi consultare a publicului Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent. Art. 59. Compartimentul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la rezultatele informării şi consultării publicului, a observaţiilor şi sugestiilor acestora şi a răspunsului argumentat şi motivat a iniţiatorului documentaţiei de urbanism. Art. 60. Se va acorda o perioadă de 10 zile calendaristice în care proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ sau asociaţii legal constituite pot face solicitări în scris înregistrate la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni, de organizare a unei dezbateri publice. Art. 61. Dezbaterea publică se va organiza în maxim 30 de zile de la data înregistrării solicitării de dezbatere publică. Art. 62. Dezbaterea publică va fi organizată la sediul municipalităţii, de către Compartimentul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD cu sprijinul Direcţiei Comunicare, data şi ora fiind anunţate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara şi în scris celor care au solicitat dezbaterea.

La dezbateri participă obligatoriu iniţiatorul şi elaboratorul documentaţiei de urbanism supusă dezbaterii.

Cetăţenii care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii publice, se vor înscrie înaintea începerii acesteia, pe baza Cărţii de identitate, la persoana responsabilă de conducerea dezbaterii, menţionând documentaţia de urbanism pentru care doresc să-şi expună punctul de vedere.

Propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor la dezbatere se consemnează într- un proces verbal, se înregistrează cel puţin audio/video. Art. 63. Etapa 2 se va finaliza prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportul informării şi consultării publicului ocazie cu care se va putea începe circuitul legal de avizare. 8.2.3. Etapa 3 - etapa aprobării PUZ şi RLU aferent Art. 64. Etapa 3 se va face în baza Dispoziţiei Primarului Nr. 92 din 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

8.2.4. Etapa 4 - etapa monitorizării implementării PUZ şi RLU aferent Art. 65. Informaţiile cuprinse în PUZ şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

15

Art. 66. Informaţiile cuprinse în PUZ şi RLU vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara. 8.3. Planul Urbanistic de Detaliu Art. 67. Implicarea şi consultarea publicului se va face în trei etape:

- Etapa 1- etapa pregătitoare PUD - Etapa 2- etapa aprobării PUD - Etapa 3- etapa monitorizării implementării PUD

8.3.1. Etapa 1- etapa pregătitoare PUD Art. 68. Începerea Etapei 1 se va realiza odată cu Cererea pentru informare şi consultare a publicului înregistrată la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni, împreună cu o documentaţie ce va cuprinde: I. copie dupa Certificatul de Urbanism; II. PARTE TEHNICĂ: inclusiv în format digital (PDF) - documentaţia de PUD întocmită conform Ordinul nr. 37/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare şi continutul-cadru al planului urbanistic de detaliu”, mai puţin avizele; PARTE SCRISĂ: memoriu tehnic; PARTE DESENATĂ (cel puţin):

- plan de încadrare în zonă - plan de situaţie existent - planşa de reglementări urbanistice - planşa de obiective de utilitate publică - posibilitati de mobilare

III. PARTE NONTEHNICĂ: inclusiv în format digital (PDF) PARTE SCRISĂ: un scurt memoriu de prezentare PARTE DESENATĂ: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete. IV. AFIŞE: completate conform Anexei nr. 2, şi vor fi aplicate pe panouri rezistente la intemperii astfel: - 1 afiş cu dimensiunile 90x120cm ce va fi amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a generat PUD-ul. V. DATELE DE IDENTIFICARE VECINI DIRECT AFECTAŢI: proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei care a generat PUD-ul. Art. 68a. In termen de 5 zile lucrătoare, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din cadrul Direcţiei Urbanism pune la dispoziţia iniţiatorului datele necesar a fi înscrise pe panoul model Anexa 2, iar data publicării anunţului se va stabili de comun acord. Art. 68b. Data înscrisă în anunţul de pe panou va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului cu privire la demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD;

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

16

Art. 68c. In situţia în care solicitantul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă pentru stabilirea datei publicării anunţului, conform Art. 68a, documentaţia va fi restituită. Art. 68d. Data înscrisă în Anunţul publicat pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Timişoara - www.primariatm.ro, de demarare a Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului. Art. 68e. Iniţiatorul documentaţiei va face dovada amplasării panoului model Anexa 2 completat cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Urbanism cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru publicarea anunţului, astfel încât inspectorul de zonă să aibă posibilitatea de a solicita Biroului Informatizare si e – Comunicare din cadrul Direcţiei Comunicare publicarea anunţului. Art. 68f. In cazul nerespectării de către iniţiator a termenelor prevăzute la Art. 68e, documentaţia va fi restituită, urmând a se relua procedura. Art. 69. Compartimentul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD, prin persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă), în termen de maxim 10 zile de la înregistrarea documentaţiei de către iniţiator, va afişa pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara documentaţia în format digital şi va notifica proprietarii parcelelor vecine cu privire la intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaţiilor de maxim 20 zile calendaristice.

Dacă nu se înregistrează observaţii în termenul de 20 zile calendaristice acordat, se consideră acord favorabil, fără obiecţii sau propuneri. Art. 70. În situaţia în care iniţiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea tuturor observaţiilor, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă) notifică iniţiatorul PUD cu privire la eventualele obiecţii primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile calendaristice; Art. 70 a. In cazul in care iniţiatorul documentaţiei nu răspunde in termen de 10 zile calendaristice dupa expirarea perioadei de informare si consultare, la observaţiile şi sugestiile publicului, printr-o adresă înregistrată la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni, documentaţia va fi restituită, intrucât procedura prevăzută la Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD nu a fost respectată, urmând ca iniţiatorul documentaţiei să reia întreaga procedură prevăzută la Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD

Astfel, iniţiatorul documentaţiei va reveni cu o nouă Cerere pentru informare şi consultare a publicului înregistrată la Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni, împreună cu documentaţia si răspunsul la observaţiile, propunerile si sugestiile publicului făcute în perioada iniţială de informare şi consultare a publicului Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD Art. 71. În termen de 10 zile lucrătoare de la răspunsul argumentat al iniţiatorului PUD, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă) informează în scris proprietarii care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.

 

R O M Â N I A J U D E Ț U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

17

Art. 72. Etapa 1 se va finaliza prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului, ocazie cu care se va putea începe circuitul legal de avizare. 8.3.2. Etapa 2- etapa aprobării PUD Art. 73. Etapa 2 se va face în baza Dispoziţiei Nr.92 din 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003- privind transparenţa decizională în administraţia publică. 8.3.3. Etapa 3 - etapa monitorizării implementării PUD Art. 74. Informaţiile cuprinse în PUD reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 75. Informaţiile cuprinse în PUD vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara.

Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile Ordinului 2701/2010 şi a legislaţiei în vigoare.

Pentru ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

Şef Birou Consilier Consilier Sorina POPA Liliana IOVAN Red./dact. L.I.

Atasament: ANEXA_1_model_panou_1.pdf

1

ANEXA 1 la metodologie

Model panou pentru anunţurile afişate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Municipiul Timişoara, Directia Urbanism │ │ (denumirea administraţiei publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunţului: ........... (2) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ REPREZENTARE │ │ │ INTENŢIE DE ELABORARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC ...................(1) │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A INTENŢIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Argumentare: ......................... (1) │ (1)│ │ │ ......................................... └──────────────────────┘ │ │ Iniţiator: ........................... (1) │ │ (numele şi prenumele/denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI │ │ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic ......... .. (1) │ │ (general, zonal, de detaliu) │ │ în perioada ............... (2)-.............. (2) │ │ (ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ........... │ │ (2) (numele şi prenumele, funcţia) │ │ adresa .................., telefon ..........., e-mail ................ │ │ Observaţiile sunt necesare în vederea .............................. (1) │ │ (de exemplu: stabilirii cerinţelor de elaborare/eliberării avizului de │ │ oportunitate) │ │ Răspunsul la observaţiile transmise va fi ........................... (2) │ │ (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) │ │ Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea │ │ planului: (2) │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ (metoda/scopul/perioada) │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ● Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 120 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada. ● Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Intenţie...", "Publicul este...".

(1) – se va completa de către iniţiatorul documentaţiei (2)- se va completa de către Instituţia Arhitectului Şef

Atasament: ANEXA_2_model_panou_2.pdf

ANEXA 2 la metodologie

Model panou pentru anunţurile afişate pe

teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Municipiul Timişoara, Directia Urbanism │ │ (denumirea administraţiei publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunţului: .......... (2) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ CONSULTARE ASUPRA │ REPREZENTARE │ │ │ PROPUNERILOR PRELIMINARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC .....................(1) │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A PROPUNERILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Iniţiator: .............................. (1) │ (1)│ │ │ (numele şi prenumele/denumirea) └──────────────────────┘ │ │ │ │ Elaborator: ............................. (1) │ │ (denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII │ │ asupra documentelor expuse/disponibile la sediul ...................... (2)│ │ (denumirea, adresa, camera/sala) │ │ în perioada ................-............... (2)între orele: ......... . (2)│ │ (ziua/luna/anul)-(ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA (2) │ │ ● .......................................................................; │ │ ● .......................................................................; │ │ ● ...................................................................... . │ │ (metoda/scopul/data, ora/locul, durata) │ │ │ │ Răspunsul la observaţiile transmise va fi ............................. (2) │ │ (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ........... │ │ (numele şi prenumele, funcţia) │ │ │ │ adresa ....................... (2), telefon ........ (2), e-mail ..........(2)│ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ● Dimensiunile panoului conform. Art. 54, alin. IV din Regulament pentru PUZ ● Dimensiunile panoului conform. Art. 68, alin. IV din Regulament pentru PUD ● Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Consultare asupra ..."

(1) – se va completa de către iniţiatorul documentaţiei (2)- se va completa de către Instituţia Arhitectului Şef

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

Cod FP 53‐01, ver. 1 1

 

SC2012-5513/12.09.2012 SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Referat

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.

140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea

sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 20/24.07.2012 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, demararea Etapei 3 – etapa elaborării propunerilor PUG şi RLU aferent conform H.C.L. nr. 140/24.07.2011 si totodata situatiile particulare aparute pe parcursul desfasurarii procesului de consultare şi informare a publicului conform H.C.L. nr. 140/24.07.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. RU2012-000516/07.09.2012 de către echipa de elaborare PUG cu propunerea de desfăşurare a „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, conform ANEXEI.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

Cod FP 53‐01, ver. 1 2

 

Având în vedere aceste considerente,

PROPUNEM

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”.

Pentru ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER CONSILIER

Sorina POPA Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

Cod FP 53‐01, ver. 1 3

 

Red./dact. L..I.