keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 454/30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte", str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 454/30.10.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte", str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-014472/21.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 13/14.05.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 13 din 12.03.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte", str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, având ca beneficiari pe SIMON ALEXANDRU şi soţia SIMON SIMONA CRISTINA, întocmit conform proiectului nr. 24/2014, realizat de S.C. CUB ART S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, Hmax cornisa= 7m, H max coama = 9 m, accesul auto si pietonal la parcela, se va asigura din drumul de acces din str. Nicolae Ivan, cu conditia prezentarii situatiei juridice a terenului din care se realizeaza accesul, pentru faza P.A.C. conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003833/21.08.2014., procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,8, spaţii verzi de min. 35 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 13 din 12.03.2015.

Art. 3: Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 13/14.05.2015, si anume: cladirea nou propusa va cuprinde maximum 4 unităţi locative pe parcela reglementata.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte", str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 5: Terenul studiat în suprafaţă totală de 691 mp, este inscris in CF nr. 430822, Timisoara avand nr. cad. 430822, teren intravilan în strada Nicolae Ivan nr. 8, Timişoara, in care s-a inscris Intabulare, drept de SERVITUTE, de trecere asupra nr. top 14299/1/2/5 din CF102336 Timisoara, proprietari fiind SIMON ALEXANDRU şi soţia SIMON SIMONA CRISTINA.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte", str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Simon Alexandru şi Simon Simona Cristina;
- S.C. CUB ART S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: parte_scrisa_Simon.pdf

1

e-mail: cub. art. tm @ gmail. com J 35 / 3981 / 15.12.2005 CUI: 18220297 /15.12.2005

SRL SC

Timişoara str. Octavian Goga bl.2, ap.5 jud. Timiş, România, tel / fax : 0256 217547

A R H I T E C T U R A . U R B A N I S M . D E S I G N C O N S U L T A N T A

e-mail: cub. art. tm @ gmail. com J 35 / 3981 / 15.12.2005 CUI: 18220297 /15.12.2005

SRL SC

Timişoara str. Octavian Goga bl.2, ap.5 jud. Timiş, România, tel / fax : 0256 217547

A R H I T E C T U R A . U R B A N I S M . D E S I G N C O N S U L T A N T A

FOAIE DE CAPĂT

Proiect Nr. 24 / 2014

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+ POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR.8, TIMISOARA”

Beneficiar: ŞIMON ALEXANDRU, ŞIMON SIMONA-CRISTINA Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Proiectant: S. C. CUB – ART SRL Strada Octavian Goga, Bl.2, Scara B, ap.5, Timişoara Data elaborării: APRILIE 2015

ŞEF PROIECT: ARH. BALAN GABRIEL

APRILIE 2015

2

e-mail: cub. art. tm @ gmail. com J 35 / 3981 / 15.12.2005 CUI: 18220297 /15.12.2005

SRL SC

Timişoara str. Octavian Goga bl.2, ap.5 jud. Timiş, România, tel / fax : 0256 217547

A R H I T E C T U R A . U R B A N I S M . D E S I G N C O N S U L T A N T A

e-mail: cub. art. tm @ gmail. com J 35 / 3981 / 15.12.2005 CUI: 18220297 /15.12.2005

SRL SC

Timişoara str. Octavian Goga bl.2, ap.5 jud. Timiş, România, tel / fax : 0256 217547

A R H I T E C T U R A . U R B A N I S M . D E S I G N C O N S U L T A N T A

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, STRADA NICOLAE IVAN,NR.8, TIMISOARA”

Proiect Nr. 24 / 2014

LISTĂ DE RESPONSABILITĂŢI

Şef proiect: ARH. BALAN GABRIEL

Urbanism: ARH. BALAN GABRIEL

3

e-mail: cub. art. tm @ gmail. com J 35 / 3981 / 15.12.2005 CUI: 18220297 /15.12.2005

SRL SC

Timişoara str. Octavian Goga bl.2, ap.5 jud. Timiş, România, tel / fax : 0256 217547

A R H I T E C T U R A . U R B A N I S M . D E S I G N C O N S U L T A N T A

e-mail: cub. art. tm @ gmail. com J 35 / 3981 / 15.12.2005 CUI: 18220297 /15.12.2005

SRL SC

Timişoara str. Octavian Goga bl.2, ap.5 jud. Timiş, România, tel / fax : 0256 217547

A R H I T E C T U R A . U R B A N I S M . D E S I G N C O N S U L T A N T A

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, STRADA NICOLAE IVAN,NR.8, TIMISOARA”

Proiect Nr. 24 / 2014

BORDEROU DE PIESE SCRISE PIESE SCRISE: FOAIE DE CAPĂT LISTĂ DE RESPONSABILITĂŢI BORDEROU DE PIESE SCRISE ŞI DESENATE MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE 1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei 1.2 Obiectul PUD

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1 Concluzii din documentaţii anterior elaborate

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ 3.1 Accesibilitatea la căile de comunicaţie; limite şi vecinătăţi 3.2 Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere 3.3 Tipul de proprietate asupra terenului 3.4 Caracteristici geotehnice ale terenurilor 3.5 Echiparea existentă

4. REGLEMENTĂRI 4.1. Obiective şi modalităţi de operare 4.1.1 Lucrări rutiere 4.2. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiei 4.2.1 Orientarea faţă de punctele cardinale 4.2.2 Amplasarea faţă de aliniament 4.3. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 4.3.1 Accese carosabile 4.3.2 Accese pietonale 4.4 Asigurarea echipării tehnico – edilitare 4.4.1 Racordarea la reţelele tehnico – edilitare existente

5. CONCLUZII

6. ANEXE Arh. BALAN GABRIEL

4

e-mail: cub. art. tm @ gmail. com J 35 / 3981 / 15.12.2005 CUI: 18220297 /15.12.2005

SRL SC

Timişoara str. Octavian Goga bl.2, ap.5 jud. Timiş, România, tel / fax : 0256 217547

A R H I T E C T U R A . U R B A N I S M . D E S I G N C O N S U L T A N T A

e-mail: cub. art. tm @ gmail. com J 35 / 3981 / 15.12.2005 CUI: 18220297 /15.12.2005

SRL SC

Timişoara str. Octavian Goga bl.2, ap.5 jud. Timiş, România, tel / fax : 0256 217547

A R H I T E C T U R A . U R B A N I S M . D E S I G N C O N S U L T A N T A

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, STRADA NICOLAE IVAN,NR.8, TIMISOARA”

Proiect Nr. 24 / 2014

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei.

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, STRADA NICOLAE IVAN, NR. 8, TIMISOARA”

Beneficiar: ŞIMON ALEXANDRU, ŞIMON SIMONA-CRISTINA Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Proiectant: S. C. CUB – ART SRL Strada Octavian Goga, Bl.2, Scara B, ap.5, Timişoara Data elaborării: APRILIE 2015

Obiectul Planului Urbanistic de Detaliu Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu de faţă este determinată de intenţia de

a defini folosinţa şi caracteristicile urbane şi tehnico-edilitare ale unui teren situat în Municipiul

Timisoara, Strada Nicolae Ivan, nr. 10, situat în zona de sud a oraşului, în Zona Mures-

Muzicescu, aici aflându-se în curs de execuţie mai multe locuinţe unifamiliale.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 2.1. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITATII Parcela pe care se doreşte construirea obiectivului propus este situată cu acces de la

Strada Nicolae Ivan. Terenul studiat are o suprafaţă totală de 691,00 m2 , conform Cărţii

Funciare nr. 430822 Timisoara. Parcela este orientată cu latura de vest la strada sus amintita.

Terenul este orientat est-vest spre frontul stradal şi are nr. top 430822.

Vecinătăţile terenului studiat sunt următoarele:

- la est: terenurile neconstruite cu acces din Strada Traviata, nr.22 si nr.24, ambele

proprietate particulara;

5

- la sud: drumul de acces din Strada Nicolae Ivan – domeniu public al Municipiului

Timisoara si partial imobilul situat la Strada Nicolae Ivan, nr.6;

- la vest: imobilul de la nr.10, teren proprietate particulara.

- la nord: teren neconstruit cu acces din Strada Nicolae Ivan, proprietate particulara.

Terenul este plat.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, terenul se află situat în

intravilan, având categoria de folosinţă de zonă pentru locuinţe individuale, colective şi

functiuni complementare. Calitatea urbană în porţiunea de teritoriu luată în studiu nu este

satisfacatoare, întreaga zonă prezintă potenţial de edificare cu locuinţe unifamiliale. Din

punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului

Timisoara, el se află în unitatea teritorială de referinţă UTR 70.

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ 3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAŢIE; LIMITE ŞI VECINĂTĂŢI Amplasamentul are asigurată accesibilitatea la domeniul public, respectiv din Strada

Nicolae Ivan, prin intermediul unui drum de acces infundat. Circulaţia pe Strada Nicolae

Ivan se poate face în ambele sensuri. Terenul studiat are dimensiunile de 31,42 m,

respectiv 21,21 m in lungime, cu o latime variabilă cuprinsa între 23,98 m şi 17,97 m.

Parcela are forma dreptunghiulara din care in zona accesului a fost dezlipita o portiune

de 6,00 x 10,00 m si trecuta in domeniul public, necesara realizarii buclei de intoarcere a

autovehiculelor la capatul drumului infundat.

3.2. SUPRAFEŢE DE TEREN CONSTRUITE ŞI SUPRAFEŢE DE TEREN LIBERE În prezent terenul nu este construit şi are o suprafaţă totală de 691 m2 cu acces indirect

din Strada Nicolae Ivan. Procentul de Ocupare al terenului este 0,0 % iar Coeficientul de

Utilizare al Terenului este 0,0. Conform solicitarilor proprietarilor imobilului si a

Certificatului de Urbanism nr. 462 din 24.02.2014 emis de catre Primăria Municipiului

Timişoara se propune construirea unei case multifamiliale cu regim de înălţime

P+1E+POD, cu patru apartamente si cu o suprafaţă construita de maxim 241 m2. Se va

obţine un Procent de Ocupare al Terenului de 35,0%. Coeficientul de Utilizare al

Terenului va fi de 0,7 pentru parcela studiată.

3.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI Terenul este şi va rămâne proprietate privată. Terenul este proprietatea privată a familiei

Şimon Alexandru şi Şimon Simona-Cristina, conform extrasului CF nr.430822 Timisoara.

Parcela are nr. cadastral 430822.

6

3.4. CARACTERISTICI GEOTEHNICE ALE TERENURILOR Geomorfologic zona se situează in campia joasa TIMIS – BEGA denumită

depresiunea panonica. Zona menţionată se încadrează în complexul aluvionar a carui

geomorfologie se datorează influenţelor apelor curgătoare care au dus in timp la

transportarea si depunerea de particule fine din diverse roci.

Geologic zona se caracterizează prin existenta la partea superioara a formaţiunilor

cuaternare reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere

la peste 200 m adâncime. Fundamentul cristalin – granitic se afla la circa 1400 – 1700 m

adâncime şi este străbătut de o reţea densă de microfalii.

În conformitate cu codul P100 – 1/2006, perioada de colţ Tc = 0,7 s. Factorul de

amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului de către structura este

b0 = 3. Spectrul normalizat de răspuns elastic Se(T) = ag b(T) se considera pentru zona

Banat iar acceleraţia orizontală a terenului pentru proiectare ag = 0,16 g.

Din punct de vedere climatic, zona Timişoara prezintă următorii parametri:

- temperatura medie anuală se situează în intervalul +10÷+11ºC;

- temperaturile medii lunare se situează între -2÷-1ºC (luna ianuarie) şi +20÷+21ºC (luna

iulie)

- numărul zilelor cu îngheţ dintr-un an este în medie de 94 iar cel al nopţilor geroase

(temperaturi mai mici de -10ºC) este de 11,6;

- cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 700÷800 mm, numărul zilelor cu

precipitaţii este de 145,6 iar al celor cu zăpadă la sol este de 22,4;

- direcţia predominantă a curenţilor de aer este SE – NV (61,8%), numărul zilelor cu

activitate eoliană fiind de circa 300 zile/an.

Sondajul geotehnic a interceptat apa subterană la – 1,50 m faţă de nivelul

terenului. Caracteristicile ale terenului îl încadrează ca teren cu risc geotehnic redus.

Terenul de fundare este reprezentat de argilă prăfoasă de culoare gălbui – cenuşie,

plastic consistentă la plastic vârtoasă, cu rar pietriş, umedă, pentru care se recomandă

luarea în calcul a unei presiuni convenţionale pconv.=200 kPa. Din punct de vedere

seismic, zona se caracterizează prin Ks=0,12 şi Tc=0,7s. Adâncimea maximă de îngheţ

este de 0,70 m.

3.5. ECHIPAREA EXISTENTĂ Zona în care se află amplasamentul studiat are echipamentele edilitare subterane şi

supraterane necesare alimentării cu apă – canal, electricitate, gaze naturale, telefonie,

7

etc. Parcela care face obiectul studiului va fi echipată cu branşamentele necesare

alimentării cu utilităţi urbane edilitare.

4. REGLEMENTĂRI În perimetrul amplasamentului studiat se propune construirea unei clădiri cu funcţiunea

de locuinţă multifamilială, care va avea regim de înălţime P+1E si patru apartamente. La

nivelul parterului se va asigura accesul la doua apartamente şi hol cu casa scării. La etaj

se vor realiza alte trei apartamente. Parterul va fi la rândul său înălţat cu minim 0,50 m

faţă de cota amenajată a terenului (a curţii). Structura constructivă este formată din

diafragme portante din zidărie, cu sâmburi din b.a. şi planşee din beton armat, cu

închideri de zidărie şi acoperire tip şarpantă. La exterior se va aplica o izolare termică tip

termosistem.

Construcţia se va amplasa cu o retragere de 10,80 m fata de limita de proprietate

dinspre vest (spre Strada Nicolae Ivan) şi va fi amplasată cu retragere de 3,50 m faţă de

limitele de proprietate dinspre nord si sud. Faţă de limita dinspre est a parcelei,

construcţia se va amplasa la 6,00 m.

BILANT TERITORIAL

Existent Propunere

mp % mp %

S. construita 0,00 0.0 241,00 35,0

S. circulatii pietonale si parcari 0,00 0.0 204,00 30,0

Spatii verzi 0,00 0.0 246,00 35,0

Teren neconstruit 691,00 100 0,00 0,0

Total 691,00 100 691,00 100

INDICI URBANISTICI

EXISTENT

REGIM DE INALTIME -

SUPRAFATA CONSTRUITA 0,00

S. CONSTRUITA DESFASURATA 0,00

P.O.T. EXISTENT 0,0 % C.U.T. EXISTENT 0,0

APARTAMENTE -

LOCURI DE PARCARE - PROPUNERE

REGIM DE INALTIME P+1E+POD SUPRAFATA CONSTRUITA 241,00 m2

S. CONSTRUITA DESFASURATA 482,00 m2 P.O.T. 35,0 %

8

C.U.T. 0,7

APARTAMENTE 4

LOCURI DE PARCARE 6 Inaltimea la cornisa (streasina) a constructiei propuse va fi de 7,00 m iar inaltimea

maxima (la coama) va fi de 9,00 m.

4.1. OBIECTIVE ŞI MODALITĂŢI DE OPERARE Soluţia urbanistică a fost elaborată ţinându-se cont de următoarele obiective: - Continuarea şi extinderea de locuinţe cu regim de înălţime de maxim P+2E, în

concordanţă cu clădirile situate în apropiere;

- Ocuparea cât mai justă a terenurilor în intravilanul extins al Municipiului

Timişoara, fără a intra în disonanţă cu clădirile din jur;

- Prefigurarea unei dezvoltări urbane de tip intensiv a unei porţiuni slab construite

care are în prezent o tipologie de ocupare a parcelelor de tip urban (dimensiunea

parcelelor, POT-ul şi CUT-ul existent, etc.);

- Asigurarea spaţiilor de parcare pe parcela proprie pentru locuinţe.

.

4.1.1. LUCRĂRI RUTIERE

Pentru realizarea şi funcţionarea investiţiei propuse se prevăd a se realiza lucrări

rutiere legate de drumul de acces din Strada Nicolae Ivan. Pe Strada Nicolae Ivan au fost

realizate lucrări într-o perioadă recentă de către Primăria Timişoara, aceasta fiind

asfaltată. Carosabilul străzii are 6,00 m lăţime asigurând o circulaţie auto în două benzi

mai înguste, câte una pe sens.

Pe ambele părţi ale carosabilului se vor prevedea trotuare cu lăţimea de 1,00 m. Drumul

de acces este de tip fundătură în partea de est, cu spaţiu de manevră la capătul ei pentru

asigurarea întoarcerii autovehiculelor de diverse gabarite.

Se va asigura accesul auto în curte, şi câte un loc de parcare pentru fiecare unitate de

locuit (apartament). Este luat în calcul cel puţin un parcaj pentru fiecare locuinţă si doua

loc de parcare pentru vizitatori. Se propune un numar de 6 locuri de parcare.

4.2. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.2.1 Orientarea faţă de punctele cardinale

Construcţia propusă va avea regimul de înălţime P+1E+POD şi se va amplasa cu o

retragere de la parcela dinspre vest de 10,80 m. Orientarea clădirii este către toate

punctele cardinale, cu faţadele lungi spre est si vest (spre zona curţii). Spaţiile locuibile

9

vor avea dublă orientare astfel încât locuinţele rezultate să aibă asigurate însorirea şi

ventilaţia naturală a spaţiilor camerelor.

4.2.2 Amplasarea faţă de aliniament si limite parcela

Construcţia propusă are funcţiunea de locuinţă multifamilială, va avea un regim de

înălţime de P+1E+POD, şi se va amplasa cu faţada principală către Strada Nicolae Ivan.

Fiind vorba de amplasarea în planul depărtat, se apreciază o retragere de la frontul

Străzii Nicolae Ivan de 39,60 m. Locuinţele situate în vecinătatea amplasamentului nu

vor fi umbrite peste limitele admise de legislaţia în vigoare. Faţă de limitele laterale ale

parcelelor se propune amplasarea construcţiei la o distanţă de 3,50 m faţă de limita de

proprietate dinspre nord si sud. Locuinţa familială se va amplasa în raport cu limita din

spate (dinspre est) a parcelelor la o distanţă de 6,00 m.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.3.1 Accese carosabile

Se va asigura acces carosabil la amplasamentul locuinţei multifamiliale. Acesta se va

realiza din Strada Nicolae Ivan printr-un drum de acces cu lăţimea de 6,00 m carosabil şi

cu trotuare pietonale de câte 1,00 m lăţime. Racordarea accesului carosabil la stradă se

va face cu curburi de rază de minim 3,00 m. Accesul pe parcela se face din porţiunea

destinată întoarcerii autovehiculelor.

4.3.2 Accese pietonale

Accesul pietonal se va asigura din trotuarul drumului de acces care are o lăţime de 1,00

m.

4.4. ASIGURAREA ECHIPĂRII TEHNICO – EDILITARE 4.4.1 Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Construcţia de locuit propusă va avea racordarea la energie electrică, prin branşarea la

reţeaua care alimentează locuinţele existente în vecinătate. Apa potabilă se va asigura din

reţeaua Municipiului Timişoara prin branşamentul existent iar canalizarea menajeră se va

rezolva prin branşarea imobilului la reţeaua oraşului. Colectarea apelor pluviale se asigură prin

rigole deschise in curte care canalizează aceste ape la un bazin subteran de retenţie de 15,0

mc, prin intermediul unui separator de hidrocarburi. Apa colectată va asigura irigarea şi

întreţinerea spaţiilor verzi amenajate. Preaplinul rezervorului va fi dirijat la canalizarea oraşului.

Pe strada Nicolae Ivan se află în funcţiune o conductă de apă potabilă cu Ø 125 mm şi o

conductă a reţelei de canalizare menajeră cu Ø 300 mm.

Încălzirea

10

Asigurarea agentului termic pentru încălzirea clădirilor, se va face prin sisteme

individuale de încălzire pentru fiecare unitate locativă.

Sistemele de încălzire individuale, selectate de beneficiar, pentru fiecare unitate

construită, în raport cu necesităţile sale, se vor dimensiona și amplasa în conformitate cu

normativele de specialitate, detaliindu-se ca soluţie tehnică, numai în etapa elaborării

documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Ventilația

Sistemul de ventilare se stabileşte şi detaliază în raport cu destinația spațiului construit și

configurația acestuia. Sistemul de ventilație va urmări în special diluarea degajărilor interioare

de noxe (fumul de țigară, mirosuri) preferându-se de regulă ca sistem de ventilare simplu prin

ventilație naturală realizat prin sistemul vitrat (geamuri) al clădirii.

Ca metodă alternativă, se admite, pentru spațiile generatoare de umiditate și mirosuri (băi,

bucătării, spații de depozitare- cămări, debarale şi dressing-uri) se va face prin sistemul de

ventilare mecanică de tipul priză de aer proaspăt-aer viciat, centrală de tratare și/sau tubulatură

de distilație evacuare a aerului.

Întrucât în sistemele rezidențiale, debitele de evacuare descrise în literatura de

specialitate inregistrează valori mici, ventilarea (procentul necesar de evacuare a aerului de

10%) se poate face ușor prin fante prevăzute în tocul ferestrelor și ușilor exterioare, hote sau

ventilator fixat în geam.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea reţelei de distribuţie

gaze naturale la parcela studiata. Soluţia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilită de către

Eon Gaz care va elibera şi cota de gaz aferentă obiectivului.

2.4 Protecţia mediului

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare

Pentru diminuarea surselor de poluare se prevăd plantații în spațiile verzi propuse pe

parcela. O bună organizare de selectare, colectare și evacuare a deșeurilor va contribui de

asemenea la diminuarea surselor de poluare.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Terenul luat în studiu nu prezintă caracteristici geografice și morfologice care să

presupună riscuri naturale directe.

Epurarea și preepurarea apelor uzate

Apele uzate vor fi preluate în canalizarea stradală propusă care funcționeaza în sistem

gravitațional, cu mod de descărcare în rețeaua de canalizare a Strazii Nicolae Ivan si de aici la

Strada Mures.

Depozitarea controlată a deșeurilor

11

Deșeurile vor fi constituite din deșeuri curente menajere rezultate de la locatari. Se va

organiza o colectare selectivă a deșeurilor pentru a asigura un grad ridicat de reciclare și

refolosire. Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele de unde vor fi colectate și depozitate la

deponeul gestionat de primărie. Deșeurile reciclabile se vor colecta separat și se vor preda spre

reciclare sau refolosire în funcție de natura fiecărei activități desfășurate.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi

Nu este cazul

Organizarea sistemelor de spații verzi

Se prevede realizarea unui spațiu verde în suprafață de 246 mp (35% din suprafața

parcelei studiate).

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

Refacerea peisagistică și reabilitare urbană

Nu este cazul – terenul nu are potențial peisagistic și urban

Valorificarea potențialului turistic și balnear

Nu este cazul

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicație și al rețelelor

edilitare majore

Strada Nicolae Ivan este partial modernizata si in prospectul sau sunt pozate subteran si

aerian principalele retele edilitare ale Municipiului Timisoara. Rețelele de utilitati edilitare nu

prezinta disfunctionalitati.

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub

toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a

problematicii mediului .

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care

utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina

menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi

creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE

POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la:

12

1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Fiind P.U.D.

pentru locuinţa duplex, locuitorii vor avea nevoie de servicii: grădiniţă, şcoală,

dispensar, etc.

1.b. Se încadrează în P.U.G. si in P.U.Z. aprobat prin HCL Timisoara nr. 91/1998.

1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren intravilan – curti constructii.

Caracterul functional al terenului nu se modifica.

1.d. Propunerile documentaţiei de urbanism de construire a unei locuinte multifamiliale

P+1E+POD nu afectează mediul. În zona respectivă nu se desfăşoară activităţi

industriale şi nu se utilizează substanţe poluante care să afecteze mediul.

1.e. Prin racordarea constructiei propuse la retelele de canalizare şi alimentare cu apă în

sistem centralizat a Municipiului Timișoara, soluţia ce se propune este conformă cu

normelor europene actuale.

 Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

2.a. Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile. Se

realizează locuinţe noi, spaţii verzi aferente, indesirea zonei de locuit.

2.b. Nu e cazul.

2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Nu e cazul.

2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană.

2.f. Nu e cazul.

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului .

2.f.iii - nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ

În etapa pentru care se elaborează Planul Urbanistic de Detaliu, nu sunt

prevazute obiective de utlitate publică.

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil

În prezentul studiu se propune ca tipurile de proprietate să fie de două categorii:

- terenuri proprietate publică de interes local

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice;

Determinarea circulației terenurilor între deținători

În conținutul studiului de urbanism nu sunt prevăzute terenuri ce se intenționează să fie

trecute în proprietatea publică a unității administrativ – teritoriale și nici terenuri aflate în

proprietate privată destinate circulației juridice privind proprietatea.

13

Protecţia calităţii apelor

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în reteaua stradala.

Nu se impun lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, zona nefiind inundabilă.

Protecţia aerului

Activităţile ce se vor desfăşura atât pe parcursul realizării obiectivului cât şi pe

parcursul utilizării acestuia nu vor produce poluanţi ai aerului, emisiile de noxe

încadrându-se în STAS 12574/87.

Activitatea de construire este producătoare de pulberi dar în cantităţi

nesemnificative.

5. CONCLUZII

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma

avizării PUD-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al

menţinerii la zi a situaţiei din zonă.

Întocmit,

Arh. Balan Gabriel

Atasament: mobilare.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: MARTIE 2015

Beneficiar: SIMON ALEXANDRU, SIMON SIMONA-CRISTINA

Proiect nr. 24/2014

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR. 8, TIMISOARA"

ARH. G. BALAN

31.425

23 .9

8

21.21

6. 00

10.00

17 .9

7

3. 50

16 .9

8 3.

50

6.00

14.21

8. 00

1. 00

6. 00

1. 00

piscina

Casa P + 1 E

garaj

C 1

C 2

88.881 88.979

89.198

88.772

88.717

88.659

88.486 88.426 88.424

88.527

88.645

89.093

88.747 88.783

88.864

88.680

88.713

89.166 89.085

89.013

89.040

89.033

89.073

Nr.cad.430822S = 6 9 1 m 2

Nr.cad.430827

Nr .cad.430828S = 3 1 2 m 2 drum de acces

Nr .cad.430821

Nr .cad.430823S = 6 0 m 2

1

2

34

5

6

St ra

da N

ico lae

Iv an

- as

fa l t

476850 476850

476900 476900

20 76

50

20 77

00

20 76

50

20 77

00

piscina

St ra

da T

ra v ia

ta

teren neconstru i t

teren neconstru i t

teren neconstru i t

1 0

6

4

1 1

5

3

1

2

St ra

da M

ur es

Casa S + P + 1 E

Casa P + M

anexa P Casa P + E p

Casa P + M

Casa P + M

P

Casa P + Egara j P

Casa D + P + 1 E + M

teren neconstru i t

te re

nu r i

ne co

ns tru

i te

3 0

2 8

2 6

2 4

2 2

2 0

1 8

Casa mul t i fami l ia laP+1E+pod

P O T = 4 0 % CUT=0 ,75

12

3 4 5 6 h cornisa = 7,00 m

h cornisa = 7,00 m

h coama = 9,00 m

gara j P

LIMITA ZONA STUDIATA

LEGENDA:

LIMITA PARCELE

CAROSABIL

TROTUARE

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P-P+2E

AMPLASAMENT STUDIAT PROPRIETATEA FAM. SIMON ALEXANDRU SI SIMONA-CRISTINA

BILANT TERITORIAL: STR. NICOLAE IVAN, NR. 10, C.F. 430822 TIMISOARA TOP 430822, SUPRAFATA = 691 m2

S. construita

Spatii verzi:

Propuneri:

0,00 241,00 m2

35,0 %

Existent:

S. circulatii pietonale si parcari

Total 100

%

246,00 m2

0,00

m2

691,0 100 %

204,00 m2

%m2

35,0 % 30,0 %

00,0 %

DATE TEHNICE: Regim de inaltime: P+1E S. construita desfasurata 482,00 m2

P.O.T. C.U.T.

35 % 0,7

apartamente locuri de parcare

4 6

0,00 0,00

Teren neconstruit 691,0 691,0

0,0 0,0 0,0 0,0

P.U.D. CASA MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN

CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR.8, TIMISOARA POSIBILITATI DE MOBILARE

POSIBILITATI DE MOBILARE U - 04

1:500

AMPLASAMENT

E E PT : b TE BOLTITE SET IOTTA

Atasament: incadrare_PUG_-_Copy.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: MARTIE 2015

Beneficiar: SIMON ALEXANDRU, SIMON SIMONA-CRISTINA

Proiect nr. 24/2014

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR. 8, TIMISOARA"

ARH. G. BALAN

AMPLASAMENT STUDIAT

INCADRARE PUG TIMISOARA U - 01

1:10 000

a Va E Mp = al. K TA
MUNICIPIUL TIMISOARA A AI REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA —— LIMITE TE — + —/ LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV UIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT —, LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS A UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA a ZONIFICARE FUNCTIONALA — | == 20 COMPLEXE DE INTERESGERERAL 7 E VS PESTI, 1 ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE N ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI | ZONA UNITATI AGRICOLE 7) PCANTATII DE Ene are = ZONA DE SPORT - AGREMENT | ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TE RONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR ONSTRUCTI! E SMR CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTR! EREI TONA GTR ULARE FEROVIARA SI CONSTRUCTII ri “ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE NWA APE, OGLINZI DE APA / PORT BENI PADURE PARC e TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA CTA DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE - “CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ GATURA AUTOSTRADA e PRINCIPALE / SECUNDARE fese MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI SEE PIETONALE MAJORE 1 I PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE P DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. o NE CU VALOARE ISTORICA, | ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE =] ZONADE PROTECTIE CF. E = ] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE RDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE /NERDICTE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA : LAAPROBARE PUZ /PUD | INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE STATIE " 220/110 K;

Atasament: incadrare_PUG.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: MARTIE 2015

Beneficiar: SIMON ALEXANDRU, SIMON SIMONA-CRISTINA

Proiect nr. 24/2014

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR. 8, TIMISOARA"

ARH. G. BALAN

AMPLASAMENT STUDIAT

INCADRARE PUG TIMISOARA U - 01

1:10 000

a Va E Mp = al. K TA
MUNICIPIUL TIMISOARA A AI REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA —— LIMITE TE — + —/ LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV UIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT —, LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS A UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA a ZONIFICARE FUNCTIONALA — | == 20 COMPLEXE DE INTERESGERERAL 7 E VS PESTI, 1 ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE N ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI | ZONA UNITATI AGRICOLE 7) PCANTATII DE Ene are = ZONA DE SPORT - AGREMENT | ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TE RONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR ONSTRUCTI! E SMR CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTR! EREI TONA GTR ULARE FEROVIARA SI CONSTRUCTII ri “ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE NWA APE, OGLINZI DE APA / PORT BENI PADURE PARC e TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA CTA DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE - “CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ GATURA AUTOSTRADA e PRINCIPALE / SECUNDARE fese MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI SEE PIETONALE MAJORE 1 I PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE P DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. o NE CU VALOARE ISTORICA, | ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE =] ZONADE PROTECTIE CF. E = ] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE RDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE /NERDICTE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA : LAAPROBARE PUZ /PUD | INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE STATIE " 220/110 K;

Atasament: existent.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: MARTIE 2015

Beneficiar: SIMON ALEXANDRU, SIMON SIMONA-CRISTINA

Proiect nr. 24/2014

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR. 8, TIMISOARA"

ARH. G. BALAN

31.425

23 .9

8

21.21

6. 00

10.00

17 .9

7

piscina

Casa P + 1 E

garaj

C 1

C 2

88.881 88.979

89.198

88.772

88.717

88.659

88.486 88.426 88.424

88.527

88.645

89.093

88.747 88.783

88.864

88.680

88.713

89.166 89.085

89.013

89.040

89.033

89.073

Nr.cad.430822S = 6 9 1 m 2

Nr.cad.430827

Nr .cad.430828S = 3 1 2 m 2 drum de acces - pamant

Nr .cad.430821

Nr .cad.430823S = 6 0 m 2

1

2

34

5 6

St ra

da N

ico lae

Iv an

- as

fa l t

476850 476850

476900 476900

20 76

50

20 77

00

20 76

50

20 77

00

piscina

St ra

da T

ra v ia

ta

teren neconstru i t

teren neconstru i t

teren neconstru i t

1 0

6

4

1 1

5

3

1

2

St ra

da M

ur es

Casa S + P + 1 E

Casa P + M

gara j P

anexa P Casa P + E p

Casa P + M

Casa P + M

P

Casa P + Egara j P

Casa D + P + 1 E + M

teren neconstru i t

te re

nu r i

ne co

ns tru

i te

3 0

2 8

2 6

2 4

2 2

2 0

1 8

LIMITA ZONA STUDIATA

LEGENDA:

LIMITA PARCELE

CAROSABIL

TROTUARE

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE, COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT STUDIAT PROPRIETATEA FAM. SIMON ALEXANDRU SI SIMONA CRISTINA

TERENURI NECONSTRUITE

P.U.D. CASA MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN

CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR.8, TIMISOARA SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA EXISTENTA U - 02

1:500

CONSTRUCTII EXISTENTE IN ZONA STUDIATA

STRADA NICOLAE IVAN, NR. 6 STRADA NICOLAE IVAN, NR. 10

Atasament: edilitare.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: MARTIE 2015

Beneficiar: SIMON ALEXANDRU, SIMON SIMONA-CRISTINA

Proiect nr. 24/2014

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR. 8, TIMISOARA"

ARH. G. BALAN

31.425

23 .9

8

21.21

6. 00

10.00

17 .9

7

2. 00

19 .9

8 2.

00

6.00

14.21

8. 00

1. 00

6. 00

1. 00

piscina

Casa P + 1 E

garaj

C 1

C 2

88.881 88.979

89.198

88.772

88.717

88.659

88.486 88.426 88.424

88.527

88.645

89.093

88.747 88.783

88.864

88.680

88.713

89.166

89.013

89.040

89.033

89.073

Nr.cad.430822S = 6 9 1 m 2

Nr.cad.430827

Nr .cad.430828S = 3 1 2 m 2 drum de acces

Nr .cad.430821

Nr .cad.430823S = 6 0 m 2

1

2

34

5

6

St ra

da N

ico lae

Iv an

- as

fa l t

476850 476850

476900 476900

20 76

50

20 77

00

20 76

50

20 77

00

piscina

St ra

da T

ra v ia

ta

teren neconstru i t

teren neconstru i t

teren neconstru i t

1 0

6

4

1 1

5

3

1

2

St ra

da M

ur es

Casa S + P + 1 E

Casa P + M

anexa P Casa P + E p

Casa P + M

Casa P + M

P

Casa P + Egara j P

Casa D + P + 1 E + M

teren neconstru i t

te re

nu r i

ne co

ns tru

i te

3 0

2 8

2 6

2 4

2 2

2 0

1 8

Casa mul t i fami l ia laP+1E+pod

P O T = 4 0 % CUT=0 ,75

S.H. B.R.

pl pl

pl pl

pl

pl

12

3 4 5 6

gara j P

limită teren studiat

LEGENDA

construcţie locuinţă multifamiliala P+E+POD pe parcela studiată

carosabil

construcţii existente

acces auto la parcelă acces pietonal la parcelă

limită parcelă studiată

retea stradala apa potabila

retea stradala canalizare

separator hidrocarburi SH

rigole ape pluviale

bazin retentie ape pluviale BR

retea stradala alimentare cu energie electrică

pl pl

REGLEMENTARI EDILITARE U - 06

1:500

P.U.D. CASA MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN

CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR.8, TIMISOARA REGLEMENTARI EDILITARE

ING. N. SORA ARH. G. BALANING. N. SORA

Atasament: Rap_inf_si_consult_publ_Nicolae_Ivan_10.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2014-007172/10.06.2014 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - Denumire proiect: CASA MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN CURTE - Amplasament: STR. NICOLAE IVAN, NR. 10, TIMISOARA - Beneficiar: SIMON ALEXANDRU, SIMON SIMONA CRISTINA - Proiectant: S.C. CUB-ART S.R.L. - Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 19.05.2014 — 07.06.2014 la documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate „prin adrese expediate prin poştă şi a fost afişat anunţul pe site-ul www.primariatm.ro Proprietari notificați : - Str. Nicolae Ivan nr. 64; - Str. Nicolae Ivan nr. 10; - Str. Traviata nr. 20, 22, 24, 26; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUGPUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiecții . Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. Red/Dact G.G. — 2ex

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2015-014472/21.10.2015

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire,

amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-014472/09.10.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 13/14.05.2015, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 13 din 12.03.2015; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 462/24.02.2014 prelungit pana la data de 23.02.2016;

Documentaţia PUD ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, beneficiari SIMON ALEXANDRU SI SIMON SIMONA CRISTINA, proiectant S.C. CUB ART S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna mai 2014, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012 etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 16.02.2015, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-007172/ 10.06.2014;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

2

face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara; Planul Urbanistic de ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. CUB ART S.R.L., proiect nr. 24/2014, la cererea beneficiarilor SIMON ALEXANDRU SI SIMON SIMONA CRISTINA.

Terenul studiat in cadrul documentatiei PUD, este situat în partea de sud a oraşului, fiind delimitat la nord – teren proprietate privata cu acces din strada Nicolae Ivan, la sud – drumul de acces din str. Nicolae Ivan si partial imobilul situat la str. Nicolae Ivan nr. 6, la est – parcele neconstruite proprietate privata cu acces din strada Traviata, la vest - teren cu casa proprietate privata in str. Nicolae Ivan nr. 10.

Prin H.C.L. nr. 91/28.04.1998 privind aprobarea PUZ "Zona Lidia Muzicescu Martirilor Urseni", preluat in P.U.G. Timişoara, acest amplasament face parte din UTR 70, pentru care a fost propusă funcţiunea de zona de locuinţe individuale, colective si functiuni complementare.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 691 mp, este inscris in CF nr. 430822, Timisoara avand nr. cad. 430822, teren intravilan în strada Nicolae Ivan nr. 8, Timişoara, in care s-a inscris Intabulare, drept de SERVITUTE, de trecere asupra nr. top 14299/1/2/5 din CF102336 Timisoara, proprietari fiind SIMON ALEXANDRU şi soţia SIMON SIMONA CRISTINA.

Terenul studiat este liber de constructii. Prin Planul Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare

locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, se propune construirea unei cladiri cu functiunea de locuinta cu regim redus de inaltime, care va cuprinde maximum 4 unităţi locative pe parcela reglementata conform Avizului favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 13/14.05.2015, in regim de inălţime de P+1E, alei de acces pietonale, carosabile şi locuri de parcare.

Accesul auto si pietonal la parcela, se va asigura din drumul de acces din str. Nicolae Ivan, cu conditia prezentarii situatiei juridice a terenului din care se realizeaza accesul, pentru faza P.A.C. conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003833/21.08.2014.

Indicii propuşi prin prezenta documentatie, sunt:

‐ POT max = 40 % ; ‐ CUT max = 0,8; ‐ Regim de înălţime maxim P+1E ;

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

3

‐ H max cornisa = 7 m; ‐ H max coama = 9 m;

Spatii verzi min. 35 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 13/12.03.2014

Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Planul Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, având ca beneficiari pe SIMON ALEXANDRU şi soţia SIMON SIMONA CRISTINA, întocmit conform proiectului nr. 24/2014, realizat de S.C. CUB ART S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, Hmax cornisa= 7m, H max coama = 9 m, accesul auto si pietonal la parcela, se va asigura din drumul de acces din str. Nicolae Ivan, cu conditia prezentarii situatiei juridice a terenului din care se realizeaza accesul, pentru faza P.A.C. conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003833/21.08.2014., procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,8, spaţii verzi de min. 35 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 14/17.03.2015;

3. Se vor respecta conditiile impuse prin Avizului favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 13/14.05.2015, si anume: cladirea nou propusa va cuprinde maximum 4 unităţi locative pe parcela reglementata.

4. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

5. Terenul studiat în suprafaţă totală de 691 mp, este inscris in CF nr. 430822, Timisoara avand nr. cad. 430822, teren intravilan în strada Nicolae Ivan nr. 8, Timişoara, in care s-a inscris Intabulare, drept de SERVITUTE, de trecere asupra nr. top 14299/1/2/5 din CF102336 Timisoara, proprietari fiind SIMON ALEXANDRU şi soţia SIMON SIMONA CRISTINA.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

4

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

SECRETAR Ioan COJOCARI

ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU Pt. ŞEF BIROU Gabriela GHILEZAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Daniel VĂCĂRESCU Red/Dact G.G.

Atasament: Aviz_CTATU.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C Ţ I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ţ I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

FO47‐03, ver. 11

1. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006, modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U., întrunită la data de 14.05.2015 a luat în discuţie materialul iniţiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara, elaborat la solicitarea beneficiarilor SIMON ALEXANDRU SI SIMON SIMONA CRISTINA, proiect întocmit de către S.C. CUB ART S.R.L., în baza Certificatului de Urbanism 462/24.02.2014, prelungit pana la data de 23.02.2016. In urma analizării documentaţiei, Comisia recomandă:

‐ POT max = 40 % ; ‐ CUT max = 0,8; ‐ Regim de înălţime maxim P+1E ; ‐ parcela va avea functiunea de locuinta cu regim redus de inaltime, care va cuprinde

maximum 4 unităţi locative pe parcela reglementata; ‐ H max cornisa = 7 m; ‐ H max coama = 9 m; ‐ Spaţii verzi si plantate ‐ min 5 % ‐ conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr.

13/12.03.2015; Cu aceste recomandări, Comisia emite:

AVIZ FAVORABIL

NR. 13/14.05.2015

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu: - „Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”; - str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara; - Beneficiari: SIMON ALEXANDRU SI SIMON SIMONA CRISTINA; - Proiectant : S.C. CUB ART S.R.L.;

Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 14.05.2015;

Prezentul AVIZ se comunică:

 Proiectantului S.C. CUB ART S.R.L.;  Beneficiarilor SIMON ALEXANDRU SI SIMON SIMONA CRISTINA;  membrilor C.T.A.T.U. PREŞEDINTE, ARHITECT ŞEF, SEF BIROU, PRIMAR,

NICOLAE ROBU CIPRIAN SILVIU CĂDARIU GABRIELA GHILEZAN

Achitat taxa de 100.00 lei, conform chitanţei nr. 8170385 din data 17.04.2015, red/dact – 2ex;

Atasament: reglementari.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: MARTIE 2015

Beneficiar: SIMON ALEXANDRU, SIMON SIMONA-CRISTINA

Proiect nr. 24/2014

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR. 8, TIMISOARA"

ARH. G. BALAN

31.425

23 .9

8

21.21

6. 00

10.00

17 .9

7

3. 50

16 .9

8 3.

50

6.00

14.21

8. 00

1. 00

6. 00

1. 00

24.71 5

17.11

23.55

piscina

Casa P + 1 E

garaj

C 1

C 2

88.881 88.979

89.198

88.772

88.717

88.659

88.486 88.426 88.424

88.527

88.645

89.093

88.747 88.783

88.864

88.680

88.713

89.166 89.085

89.013

89.040

89.033

89.073

Nr.cad.430822S = 6 9 1 m 2

Nr.cad.430827

Nr .cad.430828S = 3 1 2 m 2 drum de acces

Nr .cad.430821

Nr .cad.430823S = 6 0 m 2

1

2

34

5

6

St ra

da N

ico lae

Iv an

- as

fa l t

476850 476850

476900 476900

20 76

50

20 77

00

20 76

50

20 77

00

piscina

St ra

da T

ra v ia

ta

teren neconstru i t

teren neconstru i t

teren neconstru i t

1 0

6

4

1 1

5

3

1

2

St ra

da M

ur es

Casa S + P + 1 E

Casa P + M

anexa P Casa P + E p

Casa P + M

Casa P + M

P

Casa P + Egara j P

Casa D + P + 1 E + M

teren neconstru i t

te re

nu r i

ne co

ns tru

i te

3 0

2 8

2 6

2 4

2 2

2 0

1 8

Casa mul t i fami l ia laP+1E+pod

P O T = 4 0 % CUT=0 ,75

12

3 4 5 6 h cornisa = 7,00 m

h cornisa =7,00 m

h coama = 9,00 m

gara j P

LIMITA ZONA STUDIATA

LEGENDA:

LIMITA PARCELE

CAROSABIL

TROTUARE

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P-P+2E

AMPLASAMENT STUDIAT PROPRIETATEA FAM. SIMON ALEXANDRU SI SIMONA-CRISTINA

BILANT TERITORIAL: STR. NICOLAE IVAN, NR. 10, C.F. 430822 TIMISOARA TOP 430822, SUPRAFATA = 691 m2

S. construita

Spatii verzi:

Propuneri:

0,00 241,00 m2

35,0 %

Existent:

S. circulatii pietonale si parcari

Total 100

%

246,00 m2

0,00

m2

691,0 100 %

204,00 m2

%m2

35,0 % 30,0 %

00,0 %

DATE TEHNICE: Regim de inaltime: P+1E S. construita desfasurata 482,00 m2

P.O.T. C.U.T.

35 % 0,7

apartamente locuri de parcare

4 6

0,00 0,00

Teren neconstruit 691,0 691,0

0,0 0,0 0,0 0,0

P.U.D. CASA MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN

CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR.8, TIMISOARA REGLEMENTARI URBANISTICE

INCADRARE IN PUG TIMISOARA UTR 70

AMPLASAMENT

REGLEMENTARI URBANISTICE U - 03

1:500

Atasament: utilitate_publica.pdf

DESENAT PROIECTAT ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME SEMNĂTURA

tel. 0745 482 283 e-mail: [email protected] J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

ARH. G. BALAN Scara:

Titlu planşă: Planşa nr.

Faza: P.U.D.

ARH. G. BALAN Data: MARTIE 2015

Beneficiar: SIMON ALEXANDRU, SIMON SIMONA-CRISTINA

Proiect nr. 24/2014

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CASĂ MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR. 8, TIMISOARA"

ARH. G. BALAN

31.425

23 .9

8

21.21

6. 00

80 10.00

17 .9

7

2. 00

19 .9

8 2.

00

6.00

14.21

8. 00

1. 00

6. 00

1. 00

piscina

Casa P + 1 E

garaj

C 1

C 2

88.881 88.979

89.198

88.772

88.717

88.659

88.486 88.426 88.424

88.527

88.645

89.093

88.747 88.783

88.864

88.680

88.713

89.166 89.085

89.013

89.040

89.033

89.073

Nr.cad.430822S = 6 9 1 m 2

Nr.cad.430827

Nr .cad.430828S = 3 1 2 m 2 drum de acces

Nr .cad.430821

Nr .cad.430823S = 6 0 m 2

1

2

34

5

6

St ra

da N

ico lae

Iv an

- as

fa l t

476850 476850

476900 476900

20 76

50

20 77

00

20 76

50

20 77

00

piscina

St ra

da T

ra v ia

ta

teren neconstru i t

teren neconstru i t

teren neconstru i t

1 0

6

4

1 1

5

3

1

2

St ra

da M

ur es

Casa S + P + 1 E

Casa P + M

anexa P Casa P + E p

Casa P + M

Casa P + M

P

Casa P + Egara j P

Casa D + P + 1 E + M

teren neconstru i t

te re

nu r i

ne co

ns tru

i te

3 0

2 8

2 6

2 4

2 2

2 0

1 8

Casa mul t i fami l ia laP+1E+pod

P O T = 4 0 % CUT=0 ,75

12

3 4 5 6

gara j P

LIMITA ZONA STUDIATA

LEGENDA:

LIMITA PARCELE

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA ALE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

AMPLASAMENT STUDIAT PROPRIETATEA FAM. SIMON ALEXANDRU SI SIMONA-CRISTINA

APLICAREA PREVEDERILOR PUD NU IMPLICA OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PROPUSE SI NICI ELEMENTE DE CIRCULATIA TERENURILOR

P.U.D. CASA MULTIFAMILIALA P+1E+POD, IMPREJMUIRE, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN

CURTE, STRADA NICOLAE IVAN, NR.8, TIMISOARA OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA U - 05

1:500