keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 222/08.05.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere hală existentă", str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 222/08.05.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere hală existentă", str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-003488/31.03.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 62/28.02.2012 pentru aprobarea ,,Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 06/26.01.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 60 din 22.12.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere hală existentă", str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMÂNIA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 163/2014, realizat de S.C. A.C.S. STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E parţial, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014 - 004334/25.09.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 60 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,68, spaţii verzi de min. 25% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 60/22.12.2014, respectiv conform Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere hală existentă", str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.325 mp, este inscris in CF nr. 435100, Timisoara (CF vechi nr. 5069, Freidorf), avand nr. cad. 435100 (nr. top. vechi Cc 1366/1/4/d), teren intravilan cu destinaţia curţi construcţii în Timişoara, str. Ovidiu Cotruş, proprietar fiind S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMÂNIA S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere hală existentă", str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului SC A.C.S. STUDIO SRL;
- Beneficiarilor SC BLEU ELECTRIQUE ROMÂNIA SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 03_Obiective_de_utilitate_publica.pdf

163/2014S. C. A. C. S. S T U D I O S. R. L. 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr.11, tel. 0723 406 005

Pl. nr.:

arh. Constantin SELARIU

Faza:

REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATACERINTAEXPERT

VERIFICATOR/

Pr. nr.

Titlul plansei:

Titlul proiectului:

Data:

SEMNATURA

SEMNATURA

NUME

NUME

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE Scara:

Beneficiar:

P.U.D.1:500

08.05.2014

S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMANIA S.R.L.

PUD - Extindere hala existenta loc. TIMISOARA, str. OVIDIU COTRUS, nr. 26A CF 5069 Freidorf, nr. Cad. 1366/1/4/d

arh. Constantin SELARIU

arh. Gabriel T. ALMAJAN

87.742

87.760

87.889

87.944

87.927

87.926

87.922

87.901

87.817

87.847

87.889

87.833

87.857

87.846

87.821

87.820

87.813

87.815

87.818

87.810

87.831

87.793

87.756

87.830

87.889

87.832

87.864

87.886

87.892

87.870

87.844

87.890

87.656

87.566

87.691

87.846

87.859

87.886

87.871 87.865

87.967

87.974

87.912

87.889 87.854

87.843

87.832

87.877

87.993

87.930

87.859

87.833

87.791

87.729

87.794

87.721

87.731

87.653

87.787

87.847

87.942

88.048

87.932

87.991

88.056

88.076 88.091

88.098

88.089

88.088

88.167

88.268

88.263

88.219

88.231

88.149

88.108

88.256

88.261

88.220

88.321

88.408

88.210

88.050

87.911

87.883

87.824

87.863

87.834 119

90

89

88

86

85

84

83

82

81

80

79

78

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67 66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45 44

43

42

41

40 39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1,004.41 m2

Cc 13

66 /1

/4 /a

S= 76

7 m p

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

2

11 0

11 2

11 3

1

S=2325 mp Cc 1366/1/4/b

Cc 1366/1/4/c S=2325 mp

50 87.930

51 87.859

52 87.833

53 87.791

54 87.729

55 87.794

59 87.787

60 87.847

61 87.942

62 88.048

63 87.932

64 87.991

65 88.056

66 88.076

67 88.091

68 88.098

69 88.089

70 88.088

71 88.167

72 88.268

74 88.219

75 88.231

76 88.149

79 88.256

80 88.261

81 88.220

82 88.321

83 88.408

84 88.210

88 87.883

46 87.843

47 87.832

48 87.877

49 87.993

87.993

87.877

87.832

87.843

Cc 13

66 /1/

4/d

S= 23

25 mp

Cc 13

66 /1/

4/a

C1

P-P+1Ep

P-P+1Ep

Cc 13

66 /1

/4 /e;

Cc 13

66 /1/

4/f /1

87 .87

0 87.982

87.844

87.890

87.656

87.566

87.691

87.846 87.859

87.886

87.871 87.865

87.967

87.974

87.912 87.889

87.854

87.886

87.864 87,832

87.889

87.830

87.756

87.857

87.889

87.847 87.817

87.821

87.818 87.846

87.992

87.926

87.927

87.793

87.831

87.810

87.870

87.870 87.870

87.760

87.889d ru

m - b

eto n

platforma - beton

475650 2 03

50 0

475650 2 03

55 0

475700 2 03

50 0

475700 2 03

55 0

475700 2 03

60 0

zo na

ve rde

Cc 13

66 /1

/5 /1

/2

Cc 13

66 /1

/5 /1

/1

53 9/

b/ 1/

1-5 39

/c/ 1/

1-5 40

/1 /1

-54 0/

1/ 2-5

41 /1

-54 1/

3-5 42

/2 /1

-54 2/

2/ 3-5

43 /2

/1 /2

1

1

2

3

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

36.50m

63 .56

m

36.67m

63 .56

m

20.72m

48 .52

m

20.72m 48

.42 m

zona verde

INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(X) Est(Y)

1 2 1 3

475681.80 475654.84 475698.10 475724.94

203517.94 203542.79 203589.35 203564.61

S=2325mp,Smas=2325mp

zo na

ve rde

Limita parcela aflata in proprietatea beneficiarului

Limita zona studiata

Zona ce ramane in proprietatea privata a persoanei juridice

Drum privat

Zona cu servitute de trecere auto si cu pasul in favoarea proprietarului Cc1366/1/4/d

Zona protectie LEA

Teren pentru largirea drumului public existent

LEA 110KV

Drum public de interes local

Obiective de utilitate publica A - 03

PUD - Extindere hala existenta Beneficiar: SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL Amplasament: str. Ovidiu Cotrus, nr. 26/A, CF 5069 Freidorf, Cad. Cc1366/1/4/d

Legenda

Atasament: 02_Reglementari_urbanistice.pdf

163/2014S. C. A. C. S. S T U D I O S. R. L. 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr.11, tel. 0723 406 005

Pl. nr.:

arh. Constantin SELARIU

Faza:

REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATACERINTAEXPERT

VERIFICATOR/

Pr. nr.

Titlul plansei:

Titlul proiectului:

Data:

SEMNATURA

SEMNATURA

NUME

NUME

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE Scara:

Beneficiar:

P.U.D.1:500

08.05.2014

S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMANIA S.R.L.

PUD - Extindere hala existenta loc. TIMISOARA, str. OVIDIU COTRUS, nr. 26A CF 5069 Freidorf, nr. Cad. 1366/1/4/d

arh. Constantin SELARIU

arh. Gabriel T. ALMAJAN

87.742

87.760

87.889

87.944

87.927

87.926

87.922

87.901

87.817

87.847

87.889

87.833

87.857

87.846

87.821

87.820

87.813

87.815

87.818

87.810

87.831

87.793

87.756

87.830

87.889

87.832

87.864

87.886

87.892

87.870

87.844

87.890

87.656

87.566

87.691

87.846

87.859

87.886

87.871 87.865

87.967

87.974

87.912

87.889 87.854

87.843

87.832

87.877

87.993

87.930

87.859

87.833

87.791

87.729

87.794

87.721

87.731

87.653

87.787

87.847

87.942

88.048

87.932

87.991

88.056

88.076 88.091

88.098

88.089

88.088

88.167

88.268

88.263

88.219

88.231

88.149

88.108

88.256

88.261

88.220

88.321

88.408

88.210

88.050

87.911

87.883

87.824

87.863

87.834 119

90

89

88

86

85

84

83

82

81

80

79

78

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67 66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45 44

43

42

41

40 39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

18.50

18.50 5.00

5.73

8.05

20.72

2.00

1,004.41 m2

389.66 m2

Cc 13

66 /1

/4 /a

S= 76

7 m p

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

2

11 0

11 2

11 3

1

S=2325 mp Cc 1366/1/4/b

50 87.930

51 87.859

52 87.833

53 87.791

54 87.729

55 87.794

59 87.787

60 87.847

61 87.942

62 88.048

63 87.932

64 87.991

65 88.056

66 88.076

67 88.091

68 88.098

69 88.089

70 88.088

71 88.167

72 88.268

74 88.219

75 88.231

76 88.149

79 88.256

80 88.261

81 88.220

82 88.321

83 88.408

84 88.210

88 87.883

46 87.843

47 87.832

48 87.877

49 87.993

Cc 13

66 /1/

4/d

S= 23

25 m

p

Cc 13

66 /1/

4/a

P-P+1Ep

Cc 13

66 /1

/4 /e;

Cc 13

66 /1/

4/f /1

87 .87

0

87.844

87.830

87.870 87.870

dru m

- b eto

n

platforma - beton

475650 2 03

50 0

475650 2 03

55 0

475700 2 03

50 0

475700 2 03

55 0

475700 2 03

60 0

zo na

ve rde

Cc 13

66 /1

/5 /1

/2

Cc 13

66 /1

/5 /1

/1

53 9/

b/ 1/

1-5 39

/c/ 1/

1-5 40

/1 /1

-54 0/

1/ 2-5

41 /1

-54 1/

3-5 42

/2 /1

-54 2/

2/ 3-5

43 /2

/1 /2

1

1

2

3

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

36.50m

63 .56

m

36.67m

63 .56

m

20.72m

48 .52

m

20.72m 48

.42 m

S= 23

25 m

p Cc

13 66

/1 /4

/c

87.993

87.877

87.832

87.843

87.982

87.890

87.656

INVENTAR DE COORDONATE

87.566

87.691

87.846 87.859

87.886

87.871 87.865

87.967

87.974

87.912

87.889

87.854

87.886

87.864 87,832

87.889 87.756

87.857

87.889

87.847 87.817

87.821

87.818 87.846

87.992

87.926

87.927

87.793

87.831

87.810

87.870

87.760

87.889

Pct. Nord(X) Est(Y) 1 2 1 3

475681.80 475654.84 475698.10 475724.94

203517.94 203542.79 203589.35 203564.61

S=2325mp,Smas=2325mp

zona verde

3 l oc

uri de

pa rca

re

zo na

ve rde

LE A

11 0K

V

strada Ovidiu Cotrus

8 l oc

uri de

pa rca

re ini

erb ate

P-P+1Ep Hmax: 7,60m

Hala

fosa septica etansa vidanjabila existenta

C1 Productie si Depozitare

10 locuri de parcare inierbate

S=2325 mp Cc 1366/1/4/d

Extindere hala Productie si depozitare Parter

2.00

20.72

8.05

5.90

5.00

5.0 0

9.9 05

48 .39

Limita parcela aflata in proprietatea beneficiarului

Limita zona studiata

Zona depozitari, birouri

Zona constructie existenta

Zona extindere constructie existenta

Drum privat

Zona cu servitute de trecere auto si cu pasul in favoarea proprietarului Cc1366/1/4/d

Zona protectie LEA

Drum public existent

LEA 110KV

Teren pentru largirea drumului public existent

Reglementari urbanistice A - 02

PUD - Extindere hala existenta Beneficiar: SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL Amplasament: str. Ovidiu Cotrus, nr. 26/A, CF 5069 Freidorf, Cad. Cc1366/1/4/d

Teren aflat in proprietatea beneficiarului conform CF Teren conform ridicare topo

mp %Suprafata teren mp % Propus

Suprafata cedata in vederea realizarii drumurilor

100,0

0,0

Suprafata construita la sol Spatii verzi

0,0

100,0

2.325,0 2.325,0

2.325,0 2.325,0

0,0 0,0

1.004,41 43,20 1.394,07 59,96 24,70

Existent Reglementat

32,10

574,27

746,32

16,09374,20

556,73 23,95

BILANT TERITORIAL

Drum de incinta, alei, parcaje

POT existent: 43.20% POT propunere: 59.96% CUT existent: 0.51 CUT propunere: 0.68 Hmax. : 7.60m

Necesar puncte verzi conform HCL 62/2012: 581,25

68ml 340,00 584,13

Puncte verzi calculate conform HCL 62/2012: 584,13

Legenda

2

338,01mp 43,74

Puncte / 1 unitate

Dale inierbate (parcari)

Elemente punctate

5

374,20Suprafata gazon

Numarul de unitati

1

Gard viu

Nr. Crt.

Puncte acordate

1

-270.41

Terasa inierbata 0,23

4Beton (acces auto si pietonal) -0,8

Total puncte

0,8 374,20mp

96,60

5

120,75mp 218,72mp

Atasament: 01_Situatia_existenta.pdf

163/2014S. C. A. C. S. S T U D I O S. R. L. 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr.11, tel. 0723 406 005

Pl. nr.:

arh. Constantin SELARIU

Faza:

REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATACERINTAEXPERT

VERIFICATOR/

Pr. nr.

Titlul plansei:

Titlul proiectului:

Data:

SEMNATURA

SEMNATURA

NUME

NUME

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE Scara:

Beneficiar:

P.U.D.1:500

08.05.2014

S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMANIA S.R.L.

PUD - Extindere hala existenta loc. TIMISOARA, str. OVIDIU COTRUS, nr. 26A CF 5069 Freidorf, nr. Cad. 1366/1/4/d

arh. Constantin SELARIU

arh. Gabriel T. ALMAJAN

87.742

87.760

87.889

87.944

87.927

87.926

87.922

87.901

87.817

87.847

87.889

87.833

87.857

87.846

87.821

87.820

87.813

87.815

87.818

87.810

87.831

87.793

87.756

87.830

87.889

87.832

87.864

87.886

87.892

87.870

87.844

87.890

87.656

87.566

87.691

87.846

87.859

87.886

87.871 87.865

87.967

87.974

87.912

87.889 87.854

87.843

87.832

87.877

87.993

87.930

87.859

87.833

87.791

87.729

87.794

87.721

87.731

87.653

87.787

87.847

87.942

88.048

87.932

87.991

88.056

88.076 88.091

88.098

88.089

88.088

88.167

88.268

88.263

88.219

88.231

88.149

88.080

88.108

88.256

88.261

88.220

88.321

88.408

88.210

88.050

87.911

87.883

87.824

87.834 119

89

88

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67 66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45 44

43

42

41

40 39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1,004.41 m2

Cc 13

66 /1

/4 /a

S= 76

7 m p

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

2

11 0

11 2

11 3

1

S=2325 mp Cc 1366/1/4/b

Cc 1366/1/4/c S=2325 mp

50 87.930

51 87.859

52 87.833

53 87.791

54 87.729

55 87.794

59 87.787

60 87.847

61 87.942

62 88.048

63 87.932

64 87.991

65 88.056

66 88.076

67 88.091

68 88.098

69 88.089

70 88.088

71 88.167

72 88.268

74 88.219

75 88.231

76 88.149

79 88.256

80 88.261

81 88.220

82 88.321

83 88.408

84 88.210

88 87.883

46 87.843

47 87.832

48 87.877

49 87.993

87.993

87.877

87.832

87.843

Cc 13

66 /1/

4/d

S= 23

25 m

p

Cc 13

66 /1/

4/a

P-P+1Ep

P-P+1Ep

Cc 13

66 /1

/4 /e;

Cc 13

66 /1/

4/f /1

87 .87

0 87.982

87.844

87.890

87.656

87.566

87.691

87.846 87.859

87.886

87.871 87.865

87.967

87.974

87.912 87.889

87.854

87.886

87.864 87,832

87.889

87.830

87.756

87.857

87.889

87.847 87.817

87.821

87.818 87.846

87.992

87.926

87.927

87.793

87.831

87.810

87.870

87.870 87.870

87.760

87.889d ru

m - b

eto n

platforma - beton

475650 2 03

50 0

475650 2 03

55 0

475700 2 03

50 0

475700 2 03

55 0

475700 2 03

60 0

zo na

ve rde

Cc 13

66 /1

/5 /1

/2

Cc 13

66 /1

/5 /1

/1

53 9/

b/ 1/

1-5 39

/c/ 1/

1-5 40

/1 /1

-54 0/

1/ 2-5

41 /1

-54 1/

3-5 42

/2 /1

-54 2/

2/ 3-5

43 /2

/1 /2

1

1

2

3

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

36.50m

63 .56

m

36.67m

63 .56

m

20.72m

48 .52

m

20.72m

48 .42

m

zona verde

INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(X) Est(Y)

1 2 1 3

475681.80 475654.84 475698.10 475724.94

203517.94 203542.79 203589.35 203564.61

S=2325mp,Smas=2325mp

zo na

ve rde

C1 Productie si Depozitare

Limita parcela aflata in proprietatea beneficiarului

Limita zona studiata

Zona depozitari, birouri

Zona constructie existenta

Drum privat

Zona cu servitute de trecere auto si cu pasul in favoarea proprietarului Cc1366/1/4/d

Zona protectie LEA

Drum public existent

Teren pentru largirea drumului public existent

LEA 110KV

A - 01Situatia existenta

Legenda

PUD - Extindere hala existenta Beneficiar: SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL Amplasament: str. Ovidiu Cotrus, nr. 26/A, CF 5069 Freidorf, Cad. Cc1366/1/4/d

Atasament: 00_Incadrare_in_PUG.pdf

163/2014S. C. A. C. S. S T U D I O S. R. L. 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr.11, tel. 0723 406 005

Pl. nr.:

arh. Constantin SELARIU

Faza:

REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATACERINTAEXPERT

VERIFICATOR/

Pr. nr.

Titlul plansei:

Titlul proiectului:

Data:

SEMNATURA

SEMNATURA

NUME

NUME

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE Scara:

Beneficiar:

P.U.D.1:500

08.05.2014

S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMANIA S.R.L.

PUD - Extindere hala existenta loc. TIMISOARA, str. OVIDIU COTRUS, nr. 26A CF 5069 Freidorf, nr. Cad. 1366/1/4/d

arh. Constantin SELARIU

arh. Gabriel T. ALMAJAN

A - 00Incadrare in PUG si UTR.

Zona studiata

UTR 59

UTR 60
REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec i — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CL FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL IF) ZONE „PENTRU LOCUINTE SI FUN E 4 — 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE DE SPATII VERZI AMENAJATE, 71 DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ] ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCT: _—____) AFERENTE Ma E EEE ZONA SIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII o f CI STATIE ” ri i 220/110 Kv crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E APE, OGLINZI DE APA / PORT EREI PADURE PARC | [—_] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — IEZI TRASEE PIETONALE MAJORE RE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROVECTARI EA REGLEMENTARI Cr i A E TOR ZA Beni: PRIVEA TISOARA| Fu PUG, = = P E 1.1 REGLEMENTĂRI ZONIFICAREA TERITORIULUI
LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE Sula PI C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - $ubzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii. de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ I -ZONAUNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE
ma

Atasament: Memoriu_PUD_BE.pdf

S . C . A . C . S . S T U D I O S . R . L . 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr. 11, tel. 0723 406 005, mail: [email protected]

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date generale

- Denumire proiect : ELABORARE PUD - EXTINDERE HALA EXISTENTA

- Amplasament : TIMISOARA, strada Ovidiu Cotrus nr. 26A

- Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

- Beneficiar proiect : S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMANIA S.R.L.

- Proiectant general : SC ACS STUDIO SRL

- Data elaborarii : Mai 2014

1.2. Obiectul lucrarii

Aceasta documentatie a fost întocmita in vederea extinderii unei hale de productie (asamblare prefabricate), pe un teren aflat in Timisoara.

Planul Urbanistic de Detaliu propune extinderea halei existente pe teren fara modificarea regimului de inaltime.

Amplasamentul se afla in Timisoara, strada Ovidiu Cotrus, nr. 26A, sau identificat prin CF nr. 5069 Freidorf, nr. Cad. Cc1366/1/4/d.

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul. Din punct de vedere juridic terenul se afla in proprietatea acestuia.

1.3. Surse de documentare

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt : - Ridicare topografica - Studiu geotehnic - PUG Timisoara - PUD 336/2005 - OMS 119/2014

S . C . A . C . S . S T U D I O S . R . L . 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr. 11, tel. 0723 406 005, mail: [email protected]

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Timisoara, zona avand, conform PUG, destinatia de depozitare si prestari servicii. Pe parcela s-a elaborat PUD 336/2005 in urma caruia s-a reglementat inclusiv parcela aflata in studiu.

2.2. Incadrare in localitate

Terenul studiat este amplasat in intravilanul Municipiului Timisoara, pe strada Ovidiu Cotrus, nr. 26A, identificat prin CF nr. 5069 Freidorf, nr.top Cc1366/1/4/d si are o suprafata de 2325mp.

Pe latura de N-E, S-E si S-V parcela este marginita de proprietati private, iar pe latura de N-E este marginita de parcela privata Cc1366/1/4/a pe care este instituita servitute de trecere auto si cu pasul in favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei cu numarul cadastral 1366/1/4/d (adica cea studiata).

Distanta de la teren pana la cea mai apropiata casa este de 580m.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Conform extrasului CF terenul are categoria de folosinta curti constructii. Regimul eolian in partea de sud – vest a Romaniei este determinat de dezvoltarea

sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45º nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale ridicate ( 10,6º C ), intervalul anual fara inghet este mai extins ( peste 200 de zile ) , iar numarul mediu anual de zile cu inghet mai mic ( 95 ).

Clima este temperat – moderata.

2.4. Circulatia

Accesul la parcela se face dinspre strada Ovidiu Cotrut, pe drumul de acces facut pe terenul Cc1366/1/4/a pe care este instituita servitute de trecere auto si cu pasul in favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei cu numarul cadastral 1366/1/4/d (adica cea studiata). Latimea drumului de acces este de 5m.

2.5. Ocuparea terenurilor Pe parcela studiata este construita o hala cu suprafata de 1004,41mp.

2.6. Echipare edilitara

Alimentarea cu apa se face din forajul existent pe parcela vecina 4943 Freidorf. Proprietarul putului SC TOP SIDE CONSTRUCTION SRL a dat acordul numarul 22 din data de 22.01.2007 prin care este de acord ca SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL sa se alimenteze cu apa din acesta. Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua existenta pe parcela in fosa etansa vidanjabila.

S . C . A . C . S . S T U D I O S . R . L . 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr. 11, tel. 0723 406 005, mail: [email protected]

Alimentarea cu energie electrica si gaz se face de la retelele existente pe strada Ovidiu Cotrus

2.7. Probleme de mediu

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu zona functiunii de depozitare.

Terenul este aproximativ plan si nu prezinta riscuri naturale de mediu.

2.8. Optiuni ale populatiei

Propunerile prevazute in aceasta documentatie vor fi dezbatute in cadrui procedurii de informare a publicului.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform PUD aprobat prin HCL 336 din 2005 se propune crearea unui număr de 2 parcele destinate construcţiei.

3.2. Prevederi ale PUG

Conform PUG, terenul se afla in zona de depozitare si servicii.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Se propune extinderea halei existente, realizarea de parcaje inverzite.

3.4. Modernizarea circulatiei

Accesul la parcela se face dinspre strada Ovidiu Cotrus, pe drumul de acces facut pe terenul Cc1366/1/4/a pe care este instituita servitute de trecere auto si cu pasul in favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei cu numarul cadastral 1366/1/4/d (adica cea studiata). Latimea drumului de acces este de 5m.

Se vor asigura un numar de 21 locuri de parcare inverzite.

3.5. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Parcela va avea o singura functiune, cea de depozitare si servicii (birouri).

3.5.1 Reglementari

Conform plansei de reglementari, cladirea existenta avand functiunea de productie de aparate pentru distributia si comanda electricitatii –cod CAEN 2712 se va extinde inspre partea de N-V cu 8,05m. Extinderea cladirii va avea functiunea de depozitare.

Se va pastra regimul de inaltime maxim de P+1E partial si o inaltime maxima la coama de 7,60m fata de CTS.

Fata de limita N-V se propune o retragere de 5,73m-5,90m, fata de limita N-E se

S . C . A . C . S . S T U D I O S . R . L . 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr. 11, tel. 0723 406 005, mail: [email protected]

pastreaza retragerea de 15m, fata de limita S-E se pastreaza retragerea de 2m. Pentru limita de S-V cladirea nu este retrasa fata de limita de proprietate.

Se vor asigura un numar de 21 locuri de parcare inverzite. Latimea accesului auto la strada Ovidiu Cotrus va fi de 5,00m.

Se prevede realizarea unei suprafete de 592,20mp spatiu verde reprezentand 25,47% din suprafata intregului teren. In aceasta suprafata sunt incluse si parcarile inverzite.

3.5.2. Bilant teritorial

Suprafata teren Existent Reglementat Propus

mp % mp % Teren conform CF 2.325,0 2.325,0 Teren conform ridicare topografica

2.325,0 100,0 2.325,0 100,0

Drum de incinta 746,32 32,10 556,73 23,95 Suprafata construita la sol 1.004,41 43,20 1.394,07 59,96 Spatii verzi 574,27 24,70 374,20 16,47 Suprafata cedata in vederea realizarii drumurilor

- - 0,0 0,0

3.5.3. Indici constructivi POT existent: 43,20 % CUT existent: 0.51 POT propunere: 59.96% CUT propunere: 0.68

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

3.6.1 Alimentare cu apă

Alimentarea cu apa se face din forajul existent pe parcela vecina 4943 Freidorf. Proprietarul putului SC TOP SIDE CONSTRUCTION SRL a dat acordul numarul 22 din data de 22.01.2007 prin care este de acord ca SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL

Necesar puncte verzi conform HCL 62/2012: 581,25

68ml 340,00 584,13

Puncte verzi calculate conform HCL 62/2012: 584,13

2

338,01mp 43,74

Puncte / 1 unitate

Dale inierbate (parcari)

Elemente punctate

5

374,20Suprafata gazon

Numarul de unitati

1

Gard viu

Nr. Crt.

Puncte acordate

1

-270.41

Terasa inierbata 0,23

4Beton (acces auto si pietonal) -0,8

Total puncte

0,8 374,20mp

96,60

5

120,75mp 218,72mp

Necesar puncte verzi conform HCL 62/2012: 581,25

68ml 340,00 584,13

Puncte verzi calculate conform HCL 62/2012: 584,13

2

338,01mp 43,74

Puncte / 1 unitate

Dale inierbate (parcari)

Elemente punctate

5

374,20Suprafata gazon

Numarul de unitati

1

Gard viu

Nr. Crt.

Puncte acordate

1

-270.41

Terasa inierbata 0,23

4Beton (acces auto si pietonal) -0,8

Total puncte

0,8 374,20mp

96,60

5

120,75mp 218,72mp

S . C . A . C . S . S T U D I O S . R . L . 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr. 11, tel. 0723 406 005, mail: [email protected]

sa se alimenteze cu apa din acesta. Extinderea halei nou proiectata nu are instalatii sanitare de apa.

3.6.2 Canalizarea

Evacuarea apelor menajere se face prin reteaua existenta pe parcela in fosa etansa vidanjabila. Extinderea halei nou proiectata nu are instalatii sanitare de apa.

Apele pluviale considerate conventional curate se vor infiltra natural in sol.

3.7.Protectia Mediului - Date conform HG 1076/2004 anexa1:

3.7.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor:

Proiectul va putea genera dezvoltari de zone de productie si depozitare.

b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele:

Propunerea tine cont de PUD-ul aprobat pe parcela (HCL 366/2005) si de RGU al municipiului Timisoara.

c) relevanta planului sau programuluiin/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile:

Se propune folosirea materialelor si sistemelor de inchidere ecologice cum ar fi lemnul, terasele verzi, dalele inierbate.

Aplicarea masurilor de protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural al amplasamentului propus.

Prin PUD, in cadrul suprafetei studiate se popune ca suprafata de teren neafectata de constructii sa fie amenajata ca spatiu verde.

d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program

APA:

Alimentarea cu apă: Alimentarea cu apa se face din forajul existent pe parcela vecina 4943 Freidorf.

Proprietarul putului SC TOP SIDE CONSTRUCTION SRL a dat acordul numarul 22 din data de 22.01.2007 prin care este de acord ca SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL sa se alimenteze cu apa din acesta. Extinderea halei nou proiectata nu are instalatii san- itare de apa.

Canalizare ape pluviale: Evacuarea apelor menajere se va face prin reteaua existenta pe parcela in fosa

etansa vidanjabila. Apele pluviale considerate conventional curate se vor infiltra natural in sol.

S . C . A . C . S . S T U D I O S . R . L . 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr. 11, tel. 0723 406 005, mail: [email protected]

AERUL:

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei activitatile care pot contitui surse de poluare sunt cele legate de functionarea centralei de incalzire/producere a apei calde si a traficului de masini din zona.

- surse stationare nedirijate - nu exista - surse stationare dirijate - emisiile de la centrala termica au un impact

nesemnificativ asupra atmosferei - surse mobile - autovehiculele care vin si parcheaza in zona, din acest punct de

vedere emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc la nivelul solului. Ordinul 462/1993 referitor la traficul rutier precizeaza ca emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu cararcter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea autovehiculului.

SOLUL:

Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate surse de poluare solului se impart in doua categorii:

- surse specifice perioadei de executie - surse specifice perioadei de exploatare In perioada executiei nu sunt surse industriale de poluare a solului, acestea pot

aparea doar accidental prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor.

In vederea diminuarii si chiar eliminarii impactului asupra solului au fost prevazute puncte de depozitare a pubelelor pentru deseurile menajere. Acestea vor fi transportate ulterior de o unitate de profil la depozitul din zona.

Deci putem concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu aer, apa si sol activitatea de pe amplasamentul studiat nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare.

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

-NU E CAZUL

3.7.2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

a) probabilitatea, durata, fregventa si reversibilitatea efectelor - NU E CAZUL b) natura cumulativa a efectelor - NU E CAZUL c) natura trasfrontiera a efectelor - NU E CAZUL d) riscul pentru sanatatea umana sau mediu - NU E CAZUL e) marimea si spatialitatea efectelor - NU E CAZUL f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectata, date de : - caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - NU E CAZUL - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - NU E CAZUL - folosirea terenului in mod intensiv - NU E CAZUL g) efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe

plan national, comunitar sau international - NU E CAZUL

S . C . A . C . S . S T U D I O S . R . L . 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr. 11, tel. 0723 406 005, mail: [email protected]

3.8.Obiective de utilitate publica

Amplasamentul se afla in Timisoara, strada Ovidiu Cotrus, nr. 26A, sau identificat prin CF nr. 5069 Freidorf, nr. Cad. Cc1366/1/4/d.

Nu se va ceda teren pentru realizarea acceselor. Accesul la parcela se face dinspre strada Ovidiu Cotrus, pe drumul de acces facut pe terenul Cc1366/1/4/a pe care este instituita servitute de trecere auto si cu pasul in favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei cu numarul cadastral 1366/1/4/d (adica cea studiata).

4. CONCLUZII

Planul Urbanistic de Detaliu propune mobilarea urbana a terenului, prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

Întocmit,

arh. Gabriel T. Almajan

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2015-003488/31.03.2015

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş

nr. 26 A, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-003488/11.03.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 06/26.01.2015, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 60 din 22.12.2014; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 277/06.02.2014, respectiv prevederile Certificatului de Urbanism nr. 493/19.02.2015;

Documentaţia PUD “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26A, Timişoara, beneficiar S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMÂNIA S.R.L., proiectant S.C. A.C.S. STUDIO S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna iunie 2014, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 02.07.2014, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-0008052/02.07.2014;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26A, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. A.C.S. STUDIO S.R.L., proiect nr. 163/2014, la cererea beneficiarului S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMÂNIA S.R.L..

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - vest a oraşului, în UTR 59, pe strada Ovidiu Cotrus, nr. 26A, fiind delimitat in partea de nord –

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

2

est, sud - est şi sud - vest de proprietati private, iar in partea de nord - vest de parcela privata Cc1366/1/4/a pe care este instituita servitute de trecere auto si cu pasul, in favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei cu numarul cadastral 1366/1/4/d (adica cea studiata). Pe parcela s-a elaborat Planul Urbanistic de Detaliu - "Construire două hale - producţie şi depozitare", zona Freidorf, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 336/26.07.2005 în urma caruia s-a reglementat inclusiv parcela aflata in studiu.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUD - „Clădire pentru birouri şi spaţii de depozitare”, strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 168/18.04.2006. Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.325 mp, este inscris in CF nr. 435100, Timisoara (CF vechi nr. 5069, Freidorf), avand nr. cad. 435100 (nr. top. vechi Cc 1366/1/4/d), teren intravilan cu destinaţia curţi construcţii în Timişoara, str. Ovidiu Cotruş, proprietar fiind S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMÂNIA S.R.L..

Terenul este ocupat de o hală cu destinaţia de productie aparate pentru distributia si comanda electricitatii.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara, se propune extinderea halei existente pe teren fara modificarea regimului de inaltime. Extinderea cladirii va avea functiunea de depozitare in regim de inaltime de maxim P+1E partial.

Accesul auto si pietonal pe parcela, va fi asigurat din str. Ovidiu Cotrus, pe drumul de acces de 5 m realizat pe terenul Cc1366/1/4/a pe care este instituita servitute de trecere auto si cu pasul in favoarea proprietarilor dintotdeauna ai parcelei cu numarul cadastral 1366/1/4/d (parcela beneficiarului), în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004334/25.09.2014. Indicii propuşi prin prezenta documentatie:

POT max = 60% CUT max = 0,68

Regim maxim de înălţime: P+1E partial Spatii verzi min. 25% - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 60/ 22.12.2014, respectiv conform H.C.L. nr. 62/28.02.2012 Conform prevederilor H.C.L. nr. 62/28.02.2012 pentru aprobarea ,,Strategiei dezvoltării

spaţiilor verzi a municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde”, suprafaţa de spaţiu verde se transformă în puncte verzi, respectând proporţia 1 punct verde la 1 mp spaţiu verde; astfel pentru parcela de teren studiată prin PUD în suprafaţă de 2.325 mp, rezultă conform H.C.L. nr. 62/28.02.2012 - 584,13 puncte verzi, reprezentând 25,12 % spaţiu verde din suprafaţa terenului (pentru construcţiile industriale este necesar un spatiu verde de minim 25% din suprafaţa terenului). Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

3

Planul Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMÂNIA S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 163/2014, realizat de S.C. A.C.S. STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E parţial, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004334/25.09.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 60 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,68, spaţii verzi de min. 25% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 60/ 22.12.2014, respectiv conform H.C.L. nr. 62/28.02.2012;

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.325 mp, este inscris in CF nr. 435100, Timisoara (CF vechi nr. 5069, Freidorf), avand nr. cad. 435100 (nr. top. vechi Cc 1366/1/4/d), teren intravilan cu destinaţia curţi construcţii în Timişoara, str. Ovidiu Cotruş, proprietar fiind S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMÂNIA S.R.L..

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere hală existentă”, str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

SECRETAR Ioan COJOCARI

ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU

ŞEF BIROU CONSILIER Gabriela GHILEZAN Liliana IOVAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact L.I.

Atasament: 04_Posibilitati_de_mobilare_urbana.pdf

163/2014S. C. A. C. S. S T U D I O S. R. L. 300618 Timisoara, str. Al. Xenopol, nr.11, tel. 0723 406 005

Pl. nr.:

arh. Constantin SELARIU

Faza:

REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATACERINTAEXPERT

VERIFICATOR/

Pr. nr.

Titlul plansei:

Titlul proiectului:

Data:

SEMNATURA

SEMNATURA

NUME

NUME

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE Scara:

Beneficiar:

P.U.D.1:500

08.05.2014

S.C. BLEU ELECTRIQUE ROMANIA S.R.L.

PUD - Extindere hala existenta loc. TIMISOARA, str. OVIDIU COTRUS, nr. 26A CF 5069 Freidorf, nr. Cad. 1366/1/4/d

arh. Constantin SELARIU

arh. Gabriel T. ALMAJAN

87.742

87.760

87.889

87.944

87.927

87.926

87.922

87.901

87.817

87.847

87.889

87.833

87.857

87.846

87.821

87.820

87.813

87.815

87.818

87.810

87.831

87.793

87.756

87.830

87.889

87.832

87.864

87.886

87.892

87.870

87.844

87.890

87.656

87.566

87.691

87.846

87.859

87.886

87.871 87.865

87.967

87.974

87.912

87.889 87.854

87.843

87.832

87.877

87.993

87.930

87.859

87.833

87.791

87.729

87.794

87.721

87.731

87.653

87.787

87.847

87.942

88.048

87.932

87.991

88.056

88.076 88.091

88.098

88.089

88.088

88.167

88.268

88.263

88.219

88.231

88.149

88.108

88.256

88.261

88.220

88.321

88.408

88.210

88.050

87.911

87.883

87.824

87.863

87.834 119

89

88

86

85

84

83

82

81

80

79

78

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67 66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45 44

43

42

41

40 39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

18.50

18.50

15 .00

5.0 0

9.9 05

48 .39

5.00

5.73

8.05

20.72

2.00

20.72

8.05

5.90

5.00

1,004.41 m2

17 4.6

3 m 2

19 9.5

7 m 2

120.75 m2

Cc 13

66 /1

/4 /a

S= 76

7 m p

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

2

11 0

11 2

11 3

1

S=2325 mp Cc 1366/1/4/b

S= 23

25 mp

Cc 13

66 /1/

4/c

3 l oc

ur i d

e p arc

are

LE A

11 0K

V

strada Ovidiu Cotrus

fosa septica etansa vidanjabila existenta

8 l oc

uri de

pa rca

re ini

erb ate

10 locuri de parcare inierbate

terasa inierbata

389.69 m2

S=2325 mp Cc 1366/1/4/d

Extindere hala Depozitare Parter

P-P+1Ep Hmax: 7,60m

50 87.930

51 87.859

52 87.833

53 87.791

54 87.729

55 87.794

59 87.787

60 87.847

61 87.942

62 88.048

63 87.932

64 87.991

65 88.056

66 88.076

67 88.091

68 88.098

69 88.089

70 88.088

71 88.167

72 88.268

74 88.219

75 88.231

76 88.149

79 88.256

80 88.261

81 88.220

82 88.321

83 88.408

84 88.210

88 87.883

46 87.843

47 87.832

48 87.877

49 87.993

Cc 13

66 /1

/4 /d

S= 23

25 mp

Cc 13

66 /1/

4/a

P-P+1Ep

Cc 13

66 /1

/4 /e;

Cc 13

66 /1/

4/f /1

87 .87

0

87.844

87.830

87.870 87.870

dru m

- b eto

n

platforma - beton

475650 2 03

50 0

475650 2 03

55 0

475700 2 03

50 0

475700 2 03

55 0

475700 2 03

60 0

Cc 13

66 /1/

5/1 /2

Cc 13

66 /1

/5 /1

/1

53 9/

b/ 1/

1-5 39

/c/ 1/

1-5 40

/1 /1

-54 0/

1/ 2-5

41 /1

-54 1/

3-5 42

/2 /1

-54 2/

2/ 3-5

43 /2

/1 /2

1

1

2

3

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

Hala

36.50m

63 .56

m

36.67m

63 .56

m

20.72m

48 .52

m

20.72m

48 .42

m

INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(X) Est(Y)

1 2 1 3

475681.80 475654.84 475698.10 475724.94

203517.94 203542.79 203589.35 203564.61

S=2325mp,Smas=2325mp

87.993

87.877

87.832

87.843

87.982

87.890

87.656

87.566

87.691

87.846 87.859

87.886

87.871 87.865

87.967

87.974

87.912

87.889

87.854

87.886

87.864 87,832

87.889 87.756

87.857

87.889

87.847 87.817

87.821

87.818 87.846

87.992

87.926

87.927

87.793

87.831

87.870

87.760

87.889

Hala

C1 Productie si Depozitare

87.810

zo na

ve rde

zo na

ve rde

Limita parcela aflata in proprietatea beneficiarului

Limita zona studiata

Parcela cu servitute de trecere auto si cu pasul in favoarea proprietarului Cc1366/1/4/d

Zona protectie LEA

LEA 110KV

Parcari inierbate

Constructie existenta

Extindere constructie existenta

Extindere constructie existenta avand acoperis terasa verde

Spatiu verde

Acces auto

Teren pentru largirea drumului public existent

Posibilitati mobilare urbana A - 04

PUD - Extindere hala existenta Beneficiar: SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL Amplasament: str. Ovidiu Cotrus, nr. 26/A, CF 5069 Freidorf, Cad. Cc1366/1/4/d

Teren aflat in proprietatea beneficiarului conform CF Teren conform ridicare topo

mp %Suprafata teren mp % Propus

Suprafata cedata in vederea realizarii drumurilor

100,0

0,0

Suprafata construita la sol Spatii verzi

0,0

100,0

2.325,0 2.325,0

2.325,0 2.325,0

0,0 0,0

1.004,41 43,20 1.394,07 59,96 24,70

Existent Reglementat

32,10

574,27

746,32

16,09374,20

556,73 23,95

BILANT TERITORIAL

Drum de incinta, alei, parcaje

POT existent: 43.20% POT propunere: 59.96% CUT existent: 0.51 CUT propunere: 0.68 Hmax. : 7.60m

Legenda

Necesar puncte verzi conform HCL 62/2012: 581,25

68ml 340,00 584,13

Puncte verzi calculate conform HCL 62/2012: 584,13

2

338,01mp 43,74

Puncte / 1 unitate

Dale inierbate (parcari)

Elemente punctate

5

374,20Suprafata gazon

Numarul de unitati

1

Gard viu

Nr. Crt.

Puncte acordate

1

-270.41

Terasa inierbata 0,23

4Beton (acces auto si pietonal) -0,8

Total puncte

0,8 374,20mp

96,60

5

120,75mp 218,72mp