keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 294/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta P+1E, garaj si împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda), nr. 25, conform A.C 157/16.07.2014", str. Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, Timişoara

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 294/25.06.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta P+1E, garaj si împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda), nr. 25, conform A.C 157/16.07.2014", str. Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-007224/18.05.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2012;
Având în vedere Avizul favorabil nr. 11/23.04.2015 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 19 din 02.04.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta P+1E, garaj si împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda), conform A.C 157/16.07.2014", str. Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, Timişoara, având ca beneficiari pe BLAJ GEORGE şi BLAJ MARIA, întocmit conform proiectului nr. 165/2014, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, Hmax cornişă = 7m, accesul auto si pietonal la parcela, se va realiza din strada Lalelelor, pentru care s-a obtinut A.C. 157/16.07.2014 in vederea realizarii accesului la obiectivul propus prin documentatie, din partea Comunei Ghiroda, conform conditionarii avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-005044/ 11.04.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0.8, spaţii verzi de min. 15 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 19/02.04.2015 din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta P+1E, garaj si împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda), conform A.C 157/16.07.2014", str. Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat în suprafaţă totală de 972,00 mp, este inscris in CF 428868, avand nr. top: 428868, teren intravilan în Timişoara, str. Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, fiind proprietatea lui BLAJ GEORGE şi BLAJ MARIA.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta P+1E, garaj si împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda), conform A.C 157/16.07.2014", str. Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Dl. Blaj George şi doamnei Blaj Maria;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 02_reglementari.PDF

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.D. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arh. Nenad Luchin arh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

165/ 2014

MUNICIPIUL TIMIȘOARA STR. LALELELOR (GHIRODA) NR.25

CF 428868; TOP 428868arh. Mircea Crăculeac

BLAJ GEORGE și BLAJ MARIA

Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces din str. Lalelelor , conf . AC. 157/ 16.07.2014

10/ 2014

A C ������� ��� �������� ����(!�#�������� $%#�����%���#&������ #������"�#%�#���� �"%�������

%�����������'������������� ����� ��� ������ ���������������!�����������������%�����%�&�#�����#�!

T E C T U R A

20.75

88 .3 0

39 .5 4

30.23

1.04 6. 48

8.89

17.60

8. 00

5 2. 08

14 .1 1

66 .3 3

3.00

6.00

6. 00

3.00

13 15

16 14

S T

R . F

U IO

R U

LU I

18

17

20 24

22 2619

30 28

21

32 34

25 23

36

1

2 3

13

14

15

16

17

Canal

C anal

48070021 07

00

100 101

STRADA BUJORILOR, drum pietruit

S T

R . L

A LE

LE LO

R ,

dr um

p ie

tr ui

tP+M P+M

P+M

P+1+M P+M

S=3972mp Cad.416592

To p.

96 6/

2

S=3000mp Cad.416592/1

S=972mp Top.416592/2

C.F.428867

C.F.428868 ZONĂ DE

IMPLANTARE CASĂ P+1E

ZONĂ UNITĂȚI DE LOCUIT CONFORM P.U.G.

REGIM MAX ADMIS P + 2 E

C.U.T. MAX ADMIS 1,0

P.O.T MAX ADMIS 40%

aliniame nt

propus

ACCES PROPUS DE PE STRADA LALELELOR,

conf. AC. 157/16.07.2014

retragere propusă

zonă verde propusă

L E G E N D Ă

ALINIAMENT PROPUS

ZONĂ DE IMPLANTARE CASĂ P

S TEREN EXISTENT972 MP

P.O.T. maxim admis40,00 %

STRĂZI ȘI ZONE VERZI ADIACENTE

REGIM DE ÎNĂLŢIME

CLĂDIRI EXISTENTE

P+1E

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONĂ LOCUINȚE P, P+2

ALBIE CANAL

ZONĂ VERDE, TALUZ

SUPRAFAŢA PARCELĂ

SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ MAXIMĂ ADMISĂ

ZONĂ VERDE MINIMĂ ADMISĂ

ACCESE AUTO ȘI PIETONALE / SPAȚIU LIBER

972,00 mp 100,0%

388,80 mp 40,0%

45,0%

145,80 mp 15,0%

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI MAXIM

P.O.T. 40,00%

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI MAXIM PT P+2E

C.U.T. 1,2

B I L A N Ț T E R I T O R I A L

437,40 mp

I N D I C I C A R A C T E R I S T I C I

ZONĂ VERDE PROPUSĂ

1:500

2.1REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARESITUAŢIA PROPUSĂ

ADRESA: Timișoara, Str. Ghirodei nr. 25, cu acces direct din strada Lalelelor, conf. AC. 157/16.07.2014

  • 02 reglementari

Atasament: 01_existent.PDF

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.D. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arh. Nenad Luchin arh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

165/ 2014

MUNICIPIUL TIMIȘOARA STR. LALELELOR (GHIRODA) NR.25

CF 428868; TOP 428868arh. Mircea Crăculeac

BLAJ GEORGE și BLAJ MARIA

Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces din str. Lalelelor , conf . AC. 157/ 16.07.2014

10/ 2014

P. U. D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE CU ACCES DIRECT DIN STR. LALELELOR (GHIRODA) conform AC. 157 / 16.07.2014

A C ������� ��� �������� ����(!�#�������� $%#�����%���#&������ #������"�#%�#���� �"%�������

%�����������'������������� ����� ��� ������ ���������������!�����������������%�����%�&�#�����#�!

T E C T U R A

20.75

88 .3 0

39 .5 4

30.23

1.04

6. 48

8.89

17.60

8. 00

5 2. 08

14 .1 1

66 .3 3

93 .8 7

10.97

33 .3 6

4.4 9 11 .7 7

4.01

42 .4 5

10.72

54

17 19

56 58 60 60A 62

31

21 23 27 29

S T

R . L

U N

C II

1 3

4 2

80 82 84 86

64 66

33 35-37

68 70 72

CALEA GHIRODEI

39 41

74 76

4543 47

78

49 51

S T

R . F

U IO

R U

LU I

7

8

9 11

10 12

53 55 55A

13 15

16 14

S T

R . F

U IO

R U

LU I

18

17

20 24

22 2619

30 28

21

32 34

25 23

36

1

2 3

45

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

Canal

C anal

21 07

00

480500

480600

480700

21 07

00 21

07 00

Casă P+1E

100 101

25

CALEA GHIRODEI

PP PP

P

P+1

P P P P P P P P

P+1

STRADA BUJORILOR, drum pietruit

S T

R . L

A LE

LE LO

R ,

dr um

p ie

tr ui

tP+M P+M

P+M

P+1+M P+M

S=3972mp Cad.416592

To p.

96 6/

1/ 2

To p.

96 5/

13

To p.

96 6/

2

S=3000mp Cad.416592/1

S=972mp Top.416592/2

C.F.428867

C.F.428868

ACCES PROPUS DE PE STRADA LALELELOR,

conf. AC. 157/16.07.2014

STRĂZI ȘI ZONE VERZI ADIACENTE

REGIM DE ÎNĂLŢIME

CLĂDIRI EXISTENTE

P+E

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA DE PROPRIETATE

L E G E N D Ă

ZONĂ LOCUINȚE P, P+2

ALBIE CANAL

ZONĂ VERDE, TALUZ

SITUAŢ IA EXISTENTĂ 1.0

1:1000

ADRESA: Timișoara, Str. Ghirodei nr. 25, cu acces direct din strada Lalelelor, conf. AC. 157/16.07.2014

  • 01 existent

Atasament: 00_incadrare.PDF

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.D. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arh. Nenad Luchin arh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

165/ 2014

MUNICIPIUL TIMIȘOARA STR. LALELELOR (GHIRODA) NR.25

CF 428868; TOP 428868arh. Mircea Crăculeac

BLAJ GEORGE și BLAJ MARIA

Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces din str. Lalelelor , conf . AC. 157/ 16.07.2014

10/ 2014

P. U. D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE CU ACCES DIRECT DIN STR. LALELELOR (GHIRODA) conform AC. 157 / 16.07.2014

A C ������� ��� �������� ����(!�#�������� $%#�����%���#&������ #������"�#%�#���� �"%�������

%�����������'������������� ����� ��� ������ ���������������!�����������������%�����%�&�#�����#�!

T E C T U R A

54

17 19

56 58 60 60A 62

31

21 23 27 29

S T

R . L

U N

C II

1 3

4 2

64 66

33 35-37

68 70

CALEA GHIRODEI

39

S=3972mp Cad.416592

To p.

96 6/

1/ 2

To p.

96 5/

13

To p.

96 6/

2

1

2 3

45

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

30.23

1.04

6. 48

8.89

17.60

14 .1

1

10.72

4.01

11 .7

7

4.4 9

33 .3

6

10.97

Canal

C anal

21 07

00

480500

480600

480700

21 07

00 21

07 00

Casă P+1E

S=3000mp Cad.416592/1

S=972mp Top.416592/2

66 .3

3

100 10120.75

39 .5 4

88 .3

0

2.08 8.01

93 .8

7

42 .4

5

25

CALEA GHIRODEI

STRADA BUJORILOR

S T

R . L

A LE

LE LO

R

C.F.428867

C.F.428868

PARCELA STUDIATĂ ÎN PUD

ADRESA: Timișoara, Str. Ghirodei nr. 25, cu acces direct din strada Lalelelor, conf. AC. 157/16.07.2014

SUPRAFAȚĂ TEREN: 972,00 mp

POT existent: 0,00%

Limită de proprietate teren

Limită zonă studiată

Canal

PLAN DE ÎNCADRARE ȘI PLAN DE SITUAȚ IE 0.0

1:1000

ALEEA GHIRODEI

PARCELA STUDIATĂ ÎN PUD

PARCELA STUDIATĂ ÎN PUD

STR. LALELELOR

PARCELA STUDIATĂ ÎN PUD

ÎNCADRARE ÎN PUG AFLAT ÎN VIGOARE

ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

ÎNCADRARE ÎN PUG ÎN CURS DE APROBARE

  • 00 incadrare

Atasament: Nontehnic_PUD_Blaj.pdf

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda)

conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 11

P.U.D – Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Beneficiar: Blaj George și Blaj Maria Amplasament: Timișoara, str. Calea Ghirodei, nr.25 Cf. nr: 428868, nr. top: 428868

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 3169 din data de 09.09.2014, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), pentru construirea unei locuințe P+1E, garaj și împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014. Tema de proiectare are ca obiect autorizarea unei case unifamiliare parter pe un teren în suprafață de 972,00mp.

În PUG-ul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL157/2002 și prelungit prin HCL139/2007, terenul are funcțiunea de zonă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare. Regim de înălțime maxim admis P-P+2E, POT maxim 40%. Terenul face parte din unitatea teritorială UTR 34. Caracteristici propuse:

Casa propusă prin acest PUD se va amplasa în cadrul zonei de implantare, cu un aliniament de 6m față de limita parcelei, o retragere de 6m de la limita de fund a aprcelei și retrageri laterale de 3m.

În perimetrul acestei zone de implantare se dorește edificarea unei construcții parter având o suprafață construită de 350,00mp, fiind respectat POT-ul maxim admis de 40%.

Soluția urbanistică, respectiv ocuparea terenului a fost elaborată ținându-se seama de următoarele obiective: • Asigurarea accesului cât mai direct la locuința nou propusă, atât pietonală, auto cât și pentru utilități. • Asigurarea dublei orientări pentru spațiile interioare

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

Atasament: MemoriuPUD_Blaj.pdf

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 1

Documentație tehnică pentru obținerea Planului Urbanistic de Detaliu – P.U.D. P.U.D – Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Beneficiar: Blaj George și Blaj Maria Amplasament: Timișoara, str. Calea Ghirodei, nr.25 Cf. nr: 428868, nr. top: 428868

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 2

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 3

01. FOAIE DE CAPĂT Denumirea proiectului: P.U.D – Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Beneficiar: Blaj George și Blaj Maria Amplasament: Timișoara, str. Calea Ghirodei, nr.25 Cf. nr: 428868, nr. top: 428868 Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul nr.7, ap.SAD 1, Timișoara J35/54/2004, RO 16039449 Număr proiect: 165/2014 Faza de proiectare: Proiect Urbanistic de Detaliu

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 4

02. COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul, nr.7, ap. SAD 1, Timișoara Arhitectură: MIRCEA CRĂCULEAC NENAD LUCHIN

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 5

03. BORDEROU Piese scrise: 01. Foaie de capăt 02. Colectiv de elaborare 03. Borderou piese scrise și piese desenate 04. Extras CF nr. 428868 – Timișoara 05. Certificat de Urbanism nr. 3169 / 09.09.2014 06. Avize 07. Memoriu de prezentare Piese desenate: 01. Plan de situație/încadrare sc. 1:1000............................00 A 02. Plan situație existentă sc. 1:1000..................................01 A 03. Plan reglementări sc. 1: 1000.........................................02 A 04. Plan mobilare sc. 1: 500/1:1000.....................................03 A 05. Plan proprietăți sc. 1: 1000.............................................04 A 06. Planșă volumetrie ..........................................................05 A Întocmit: arh. Nenad Luchin Timişoara 10. 2014

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 6

04. MEMORIU DE PREZENTARE CAPITOLUL I. DATE GENERALE - Obiectul proiectului Denumirea proiectului: P.U.D – Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Beneficiar: Blaj George și Blaj Maria Amplasament: Timișoara, str. Calea Ghirodei nr.25 Cf. nr: 428868 nr. top: 428868 Proiectant general: S.c. Ac Tectura s.r.l. str. Stejarul, nr.7, ap.SAD 1 J35/54/2004, RO 16039449 Număr proiect: 165/2014 Faza de proiectare: PUD Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 3169 din data de 09.09.2014, emis de Primăria Municipiului Timișoara. Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), pentru construirea unei locuințe P+1E, garaj și împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014.

CAPITOLUL II. ÎNCADRARE ÎN P.U.G. ȘI MASTERPLAN- ETAPA 2

În PUG-ul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL157/2002 și prelungit prin HCL139/2007, terenul are funcțiunea de zonă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare. Regim de înălțime maxim admis P-P+2E, POT maxim 40%. Terenul face parte din unitatea teritorială UTR 34. Conform noului Regulament Local de Urbanism (RLU), aprobat în 2013, parcela aflată în discuție se află într-o ”zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter rural”. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 15-20m, adâncimea de 30-55m și suprafața

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 7

de 1000-5000mp) și de regimul de construire izolat, cu vegetație înaltă, arbori maturi și caracter propriu puternic.

C. Ghirodei fii Str. Bobîlna
Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 8

Înscrierea în programele PUG – Masterplan etapa 2/2012 Proiectul se înscrie în două politici din Masterplanul Timișoarei, după cum urmează: Politica 8 – Asigurarea de servicii și facilități pentru comunitate Programul 2- Referitor la zona care necesită investiții în infrastructură, educație preșcolară, generală și gimnaziu

- asigurarea locațiilor pentru grădinițe și școli - asigurarea unui nr suficient de locuri în școli și grădinițe și asigurarea accesibilității

acestora - integrarea infrastructurii de educație în structura urbană prin accesibilitate multiplă și

deschidere publică în afara programului - reabilitarea infrastructurii existente și modernizarea acesteia

Încadrarea parcelei în noile concepte generale de dezvoltare urbană - Masterplan, nu condiționează elaborarea noului proiect. Politica în care se înscrie face referire și propune îmbunătățiri la nivelul domeniului public și a infrastructurii sociale. CAPITOLUL III. SITUAȚIA EXISTENTĂ Caracteristicile amplasamentului, situația existentă Încadrare în zonă și localitate. Regimul juridic al terenului este specificat în extrasele de C.F. 428868, număr top: 428868, din care rezultă proprietatea terenului în beneficiul: Blaj George si Blaj Maria. Terenul este situat în intravilanul municipiului Timișoara, cu o suprafaţă de 972,00 mp, fără sarcini, pe strada Calea Ghirodei la nr. 25, avand o forma neregulata si cu acces direct de pe strada Lalelelor conform A.C 157/16.07.2014. Subzona este situată într-o zonă lipsită de factori de poluare, neexistând în vecinătate agenți cu degajări de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente care nu sunt compatibile cu o zonă rezidențială. Vecinătățile sunt după cum urmează, conf. planurilor anexate:

- la NORD canal - la VEST canal - la SUD fund de parcelă cu grădină - la EST fund de parcelă cu grădină

Circulația și accesul la parcelă Accesul pe teren se face peste un pod, direct de pe strada Lalelelor, conform A.C 157/16.07.2014. CAPITOLUL IV. REGLEMENTĂRI – CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIEI Circulația și accesul la parcelă Accesul pe teren se face direct de pe strada Laleleor (Ghiroda). Accesele pietonale şi auto respectă legislaţia în vigoare. Conform R.L.U., pe o parcelă se poate prevedea un singur acces pietonal și carosabil. Pentru

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 9

deservirea locuinței nou propuse accesul autorizat potrivit AC 157/16.07.2014 rămâne cel utilizat. Sunt asigurate 2 locuri de parcare pe parcelă. Utilizare funcțională Utilizări admise Locuințe pentru maxim 2 familii, P-P+2E și funcțiuni complementare. Utilizări interzise Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente. Activităţile de depozitare şi comerţ en gros, indiferent de anvergura acestora.

Condiții de amplasare Orientare față de punctele cardinale Se va asigura posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusivă spre nord. Amplasarea construcției va asigura o durată minimă de însorire de o oră și jumătate pentru fiecare încăpere. Amplasare față de aliniamente Casa propusă prin acest PUD se va amplasa în cadrul zonei de implantare, cu un aliniament de 6m față de limita parcelei, o retragere de 6m de la limita de fund a aprcelei și retrageri laterale de 3m. Această zonă de implantare respectă codul civil de amplasare a noii construcții încadrându- se in R.L.U. actual.

În perimetrul acestei zone de implantare se dorește edificarea unei construcții parter având o suprafață construită de 350,00mp, fiind respectat POT-ul maxim admis de 40%.

Soluția urbanistică, respectiv ocuparea terenului a fost elaborată ținându-se seama de următoarele obiective: • Asigurarea accesului cât mai direct la locuința nou propusă, atât pietonală, auto cât și pentru utilități. • Asigurarea dublei orientări pentru spațiile interioare Înălțimea maximă admisă Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12,00 metri. Înălțimea maxima admisă a clădirii nu va depăși 17,00 metri

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda)

conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 10

CAPITOLUL V. BILANȚ TERITORIALE BILANȚ TERITORIAL PROPUS Suprafață teren ……………..……...…….972,00 mp………………100,00% Suprafață construită propusă……........388,80 mp……..…………40,00% Suprafață pavată propusă ...........……..437,40 mp………………..45,00% Suprafață verde propusă…….……….…145,80 mp………………..15,00% INDICI CARACTERISTICI PROPUȘI POT propus (pentru construcție)........40,00% CUT propus (pentru construcție)......... 0,4 POT maxim ............................................40,00% CUT maxim ........................................... 1,2 CAPITOLUL VI. CONCLUZII - DISPOZIȚII FINALE Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile “PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA”. Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.D. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă. Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al S.C. AC TECTURA S.R.L. şi nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate. Prezenta documentaţie, în faza de PUD, a fost elaborată cu respectarea prevederilor RLU, precum şi a altor Legi şi Normative tehnice în vigoare. Întocmit: arh. Nenad Luchin Timişoara 10. 2014

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

P r o i e c t nr : 165 / 2014 PUD – Construire locuință P+1E,garaj si imprejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda)

conform A.C 157/16.07.2014 Timișoara str. Calea Ghirodei, nr. 25 11

P.U.D – Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014 Beneficiar: Blaj George și Blaj Maria Amplasament: Timișoara, str. Calea Ghirodei, nr.25 Cf. nr: 428868, nr. top: 428868

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 3169 din data de 09.09.2014, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Obiectul prezentului proiect îl constituie promovarea unei investiţii private, privind realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), pentru construirea unei locuințe P+1E, garaj și împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda) conform A.C 157/16.07.2014. Tema de proiectare are ca obiect autorizarea unei case unifamiliare parter pe un teren în suprafață de 972,00mp.

În PUG-ul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL157/2002 și prelungit prin HCL139/2007, terenul are funcțiunea de zonă de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare. Regim de înălțime maxim admis P-P+2E, POT maxim 40%. Terenul face parte din unitatea teritorială UTR 34. Caracteristici propuse:

Casa propusă prin acest PUD se va amplasa în cadrul zonei de implantare, cu un aliniament de 6m față de limita parcelei, o retragere de 6m de la limita de fund a aprcelei și retrageri laterale de 3m.

În perimetrul acestei zone de implantare se dorește edificarea unei construcții parter având o suprafață construită de 350,00mp, fiind respectat POT-ul maxim admis de 40%.

Soluția urbanistică, respectiv ocuparea terenului a fost elaborată ținându-se seama de următoarele obiective: • Asigurarea accesului cât mai direct la locuința nou propusă, atât pietonală, auto cât și pentru utilități. • Asigurarea dublei orientări pentru spațiile interioare

Mm ACTECTURA apt. SAD 1 * tel: +4 0746 142 fax: +4 0374 092 704 * e-mail : office (Q actectura.ro

Atasament: AVIZ_CTATU_PUD__Lalelelor__25.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C Ţ I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ţ I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

FO47‐03, ver. 2 1

1. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006, modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U., întrunită la data de 23.04.2015 a luat în discuţie materialul iniţiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ SI IMPREJMUIRE CU ACCES DIRECT CONFORM A.C. nr. 157/16.07.2014”, adresa amplasament str. Lalelelor (Calea Ghirodei)nr. 25, Timişoara, elaborat la solicitarea beneficiarilor BLAJ GHEORGHE si BLAJ MARIA, proiect întocmit de către S.C. AC TECTURA S.R.L., în baza Certificatului de Urbanism 3169/09.09.2014 . In urma analizării documentaţiei, Comisia recomandă:

‐ Indici de construibilitate conform PUG: POT max admis = 40%, CUT max admis = 1, regim de inaltime max admis = P+2E;

‐ Spaţii verzi ‐ min = 15 %, conform Adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Timis nr. 19/ 02.04.2015;

Cu aceste recomandări, Comisia emite:

AVIZ FAVORABIL

NR. 11/23.04.2015

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu: - „CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ SI IMPREJMUIRE CU ACCES DIRECT CONFORM

A.C. nr. 157/16.07.2014”; - str. Lalelelor (Calea Ghirodei)nr. 25, Timişoara; - S.C. AC TECTURA S.R.L.; - BLAJ GHEORGHE si BLAJ MARIA;

Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 23.04.2015;

Prezentul AVIZ se comunică:

 Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.;  Beneficiarilor BLAJ GHEORGHE si BLAJ MARIA;  membrilor C.T.A.T.U.

PREŞEDINTE, ARHITECT ŞEF, SEF BIROU, PRIMAR,

NICOLAE ROBU CIPRIAN SILVIU CĂDARIU GABRIELA GHILEZAN

Achitat taxa de 100.00 lei, cf. chit. nr. 8162518 /08.04.2015, Red/dact ‐ L.I. – 2ex

Atasament: Rap_inf_si_consult_str_Lalelelor_25_ben_Blaj.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANĂ ŞI REABILITARE ŞI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2015-001210/23.02.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - Denumire proiect: "CONSTRUIRE LOCUINTA P+I1E, GARAJ SI IMPREJMUIRE CU ACCES” - Amplasament: str. Lalelelor, nr. 25, Timişoara - Beneficiari: BLAJ GEORGE si BLAJ MARIA - Proiectant: S.C. AC TECTURA S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 03.02.2015 — 22.02.2015 la documentația disponibilă la Biroului Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 , modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), documentatia si anunțul au fost afişate pe site-ul Www.primariatm.ro Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUGPUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana interesata. Nu s-au formulat sugestii si obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 , modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. RUE FD dr Ciprian Silviy CABDARIU 7, Gabrie, EI Vl Red/Dact G.G. — 2ex

Atasament: 03_mobilare.PDF

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.D. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arh. Nenad Luchin arh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

165/ 2014

MUNICIPIUL TIMIȘOARA STR. LALELELOR (GHIRODA) NR.25

CF 428868; TOP 428868arh. Mircea Crăculeac

BLAJ GEORGE și BLAJ MARIA

Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces din str. Lalelelor , conf . AC. 157/ 16.07.2014

10/ 2014

A C ������� ��� �������� ����(!�#�������� $%#�����%���#&������ #������"�#%�#���� �"%�������

%�����������'������������� ����� ��� ������ ���������������!�����������������%�����%�&�#�����#�!

T E C T U R A

20.75

88 .3 0

39 .5 4

30.23

1.04

6. 48

8.89

17.60

8. 00

5 2. 08

14 .1 1

66 .3 3

10.72

6. 00

3.00 3.00

6.00

4.22

8. 80

3.95

11

12

13 15

16 14

S T

R . F

U IO

R U

LU I

18

17

20 24

22 2619

30 28

21

32 34

25 23

36

1

2 3

45 12

13

14

15

16

17

Canal

C anal

48070021 07

00

100 101

STRADA BUJORILOR, drum pietruit

S T

R . L

A LE

LE LO

R ,

dr um

p ie

tr ui

t

To p.

9 59

-9 60

/2 ,9

67 /a

,9 70

/1 ,2

,3 /2

/1 4

P+M P+M

P+M

Top. 959-960/2,967/a,970/1,2,3/2/13

po de

t a cc

es 3

.5 x1

0m ca

le d

in b

et on

a rm

at

taluz mal dreapta

taluz mal stânga

fund albie canal

S=3972mp Cad.416592

To p.

96 5/

13

To p.

96 6/

2

S=3000mp Cad.416592/1

S=972mp Top.416592/2

C.F.428867

C.F.428868

CASĂ P+1E

ACCES PROPUS DE PE STRADA LALELELOR,

conf. AC. 157/16.07.2014

zonă verde amenajată

L E G E N D Ă

CLĂDIRE PROPUSĂ

STRĂZI ȘI ZONE VERZI ADIACENTE

REGIM DE ÎNĂLŢIME

CLĂDIRI EXISTENTE

P+1E

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONĂ LOCUINȚE P, P+2

ALBIE CANAL

ZONĂ VERDE, TALUZ

SUPRAFAŢA PARCELĂ

SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ PROPUSĂ

ZONĂ VERDE PROPUSĂ

ACCESE AUTO ȘI PIETONALE / SPAȚIU LIBER

972,00 mp 100,0%

350,00 mp 36,00%

36,00%

272,00 mp 28,00%

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI MAXIM P.O.T.

40,00%

B I L A N Ț T E R I T O R I A L P R O P U S

350,00 mp

I N D I C I C A R A C T E R I S T I C I P R O P U Ș I

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI MAXIM PT P+2E

C.U.T. 1,2

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI PROPUS

C.U.T. 0,36

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI PROPUS P.O.T.

36,00%

ZONĂ VERDE AMENAJATĂ

20.75

88 .3 0

39 .5 4

30.23

1.04

6. 48

8.89

17.60

8. 00

5 2. 08

14 .1 1

66 .3 3

93 .8 7

10.97

33 .3 6

4.4 9

11 .7 7

4.01

42 .4 5

10.72

6. 00

3.00 3.00

6.00

4.22

8. 80

3.95

54

17 19

56 58 60 60A 62

31

21 23 27 29

S T

R . L

U N

C II

64 66

33 35-37

68 70

CALEA GHIRODEI

39

1

2 3

45

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

Canal

C anal

21 07

00

480600

480700

21 07

00 21

07 00

Casă P+1E

100 101

25

CALEA GHIRODEI

STRADA BUJORILOR, drum pietruit

S T

R . L

A LE

LE LO

R ,

dr um

p ie

tr ui

t

PP PP

P

P+1

P P P P P P

P+1

To p.

9 59

-9 60

/2 ,9

67 /a

,9 70

/1 ,2

,3 /2

/1 4

P+M P+M

P+M

P+1+M P+M

Top. 959-960/2,967/a,970/1,2,3/2/13

po de

t a cc

es 3

.5 x1

0m ca

le d

in b

et on

a rm

at

taluz mal dreapta

taluz mal stânga

fund albie canal

S=3972mp Cad.416592

To p.

96 6/

1/ 2

To p.

96 5/

13

To p.

96 6/

2

S=3000mp Cad.416592/1

S=972mp Top.416592/2

C.F.428867

C.F.428868

CASĂ P+1E

ACCES PROPUS DE PE STRADA LALELELOR,

conf. AC. 157/16.07.2014

zonă verde amenajată

2.2REGLEMENTĂRI URBANISTICE -MOBILARE PROPUSĂ

1:1000 1:500

D E T A L I U 1 : 1 0 0 0

  • 03 mobilare

Atasament: 04_proprietati.PDF

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.D. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arh. Nenad Luchin arh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

165/ 2014

MUNICIPIUL TIMIȘOARA STR. LALELELOR (GHIRODA) NR.25

CF 428868; TOP 428868arh. Mircea Crăculeac

BLAJ GEORGE și BLAJ MARIA

Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces din str. Lalelelor , conf . AC. 157/ 16.07.2014

10/ 2014

P. U. D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE CU ACCES DIRECT DIN STR. LALELELOR (GHIRODA) conform AC. 157 / 16.07.2014

A C ������� ��� �������� ����(!�#�������� $%#�����%���#&������ #������"�#%�#���� �"%�������

%�����������'������������� ����� ��� ������ ���������������!�����������������%�����%�&�#�����#�!

T E C T U R A

20.75

88 .3 0

39 .5 4

30.23

1.04

6. 48

8.89

17.60

8. 00

5 2. 08

14 .1 1

66 .3 3

93 .8 7

10.97

33 .3 6

4.4 9 11 .7 7

4.01

42 .4 5

10.72

54

17 19

56 58 60 60A 62

31

21 23 27 29

S T

R . L

U N

C II

1 3

4 2

80 82 84 86

64 66

33 35-37

68 70 72

CALEA GHIRODEI

39 41

74 76

4543 47

78

49 51

S T

R . F

U IO

R U

LU I

7

8

9 11

10 12

53 55 55A

13 15

16 14

S T

R . F

U IO

R U

LU I

18

17

20 24

22 2619

30 28

21

32 34

25 23

36

1

2 3

45

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

Canal

C anal

21 07

00

480500

480600

480700

21 07

00 21

07 00

Casă P+1E

100 101

25

CALEA GHIRODEI

STRADA BUJORILOR, drum pietruit

S T

R . L

A LE

LE LO

R ,

dr um

p ie

tr ui

t

PP PP

P

P+1

P P P P P P P P

P+1

To p.

9 59

-9 60

/2 ,9

67 /a

,9 70

/1 ,2

,3 /2

/1 4

P+M P+M

P+M

P+1+M P+M

Top. 959-960/2,967/a,970/1,2,3/2/13

po de

t a cc

es 3

.5 x1

0m ca

le d

in b

et on

a rm

at

taluz mal dreapta

taluz mal stânga

fund albie canal

S=3972mp Cad.416592

To p.

96 6/

1/ 2

To p.

96 5/

13

To p.

96 6/

2

S=3000mp Cad.416592/1

S=972mp Top.416592/2

C.F.428867

C.F.428868

ACCES PROPUS DE PE STRADA LALELELOR,

conf. AC. 157/16.07.2014

SUPRAFAȚĂ TERENURI CE SE INTENŢIONEAZĂ A FI TRECUTE DIN PROPRIETATE PRIVATĂ ÎN DOMENIU PUBLIC

L E G E N D Ă

STRĂZI ȘI ZONE VERZI ADIACENTE

REGIM DE ÎNĂLŢIME

CLĂDIRI EXISTENTE

P+E

LIMITE PARCELE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA DE PROPRIETATE

TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ

ALBIE CANAL

ZONĂ VERDE, TALUZ

SUPRAFAŢĂ PARCELĂ 972,00 mp 100,0%

0,00 mp 0,00%

B I L A N Ț T E R I T O R I A L P R O P U S

SUPRAFAŢĂ RĂMASĂ PROPRIETATE PRIVATĂ

972,00 mp 100,0%

1:1000

4.0OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

  • 04 proprietati

Atasament: 05_imagini.PDF

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

PROIECT NR.

P.U.D. SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arh. Nenad Luchin arh. Nenad Luchin

AMPLASAMENT

165/ 2014

MUNICIPIUL TIMIȘOARA STR. LALELELOR (GHIRODA) NR.25

CF 428868; TOP 428868arh. Mircea Crăculeac

BLAJ GEORGE și BLAJ MARIA

Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces din str. Lalelelor , conf . AC. 157/ 16.07.2014

10/ 2014

P. U. D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE CU ACCES DIRECT DIN STR. LALELELOR (GHIRODA) conform AC. 157 / 16.07.2014

A C RO - 300569 Timişoara , str. Stejarul nr. 7 , parter, apt. SAD 1

t e l / f a x : +4 0 7 4 6 1 4 2 0 6 9 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

T E C T U R A

5.0VOLUMETRII