keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 562/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timişoara

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 562/12.11.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-017201/22.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-017201/22.10.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-017201/22.10.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 31/ 26.11.2015, respectiv Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 69 din 13.10.2015;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timişoara, având ca beneficiari pe FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA, întocmit conform proiectului nr. 99/2015, realizat de DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime maxim P+2E; Hmax = 12,00 m, accesul auto şi pietonal se va realiza din Calea Mosnitei, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002291/06.07.2017, prin servitutea de trecere pe teren Municipiul Timisoara asupra imobilului nou creat cu suprafata de 152 mp in favoarea proprietarilor terenurilor cu nr. cad 433678 inscris in CF nr. 433678 - Farzat Samir si Farzat Mihaela conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 289/29.05.2019 si pentru care a fost obtinut Avizul de principiu al Inspectoratului de Politie Judetean Timis - Serviciul Rutier cu nr. 263530/10.10.2019, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax = 30,00%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax = 1.00, spatii verzi - minim 29,90% conform Deciziei de incadrare nr. 69/13.10.2015.
Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timişoara, va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este înscris în CF 433678 Timisoara, nr. cad. 433678, teren intravilan, proprietari fiind FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA, beneficiari FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA.
Art. 4: Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse în conformitate cu Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 si în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT 2017-002291/06.07.2017, respectiv după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform proiectului nr. 99/2015, planşa nr. 04-A - ,,Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei. De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA;
- Proiectantului DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURA;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive_PUD_Zona_Plopi_ben_Farzat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019- 017201/ 22.10.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de

mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara

1. Descrierea situatiei actuale Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un

teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-est a oraşului, fiind delimitat la nord – Calea Mosnitei (propusa pentru modernizare), la vest – teren arabil intravilan (neconstruit), proprietatea municipiului Timisoara si incinta Electrica SA – Statie Trafo, la est – canal si teren arabil extravilan, la sud – drum de exploatare si teren arabil intravilan (neconstruit), avand destinatia conform PUZ aprobat prin H.C.L. 35/2002, ca fiind zonă propusa de unitati industriale, depozitare/servicii, teren afectat de zona de siguranta – conducta de gaz, pentru care a fost obtinut Avizul Transgaz nr. 49023/1431/20.08.2019.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este înscris în CF 433678 Timisoara, nr. cad. 433678, teren intravilan, proprietari fiind FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA, beneficiari FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Plan Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal,

constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara propune realizarea unei zone de agrement prin amplasarea terenurilor de sport (6 terenuri tenis, 1 teren de mini fotbal) si realizarea unor constructii care vor adaposti functiuni conexe activitatilor sportive: o constructie in regim de maxim P+1E (vestiare, birouri, grupuri sanitare) si o constructie in regim maxim P (sala de mese).

Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, a fost obţinut Certificatului de Urbanism nr. 760 din 09.03.2015, Certificatul de Urbanism nr. 1127 din 23.03.2017 prelungit pana la 22.03.2019, Certificatul de Urbanism nr. 1059 din 29.03.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/ 26.11.2015;

3. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 2

Atasament: r_PUD_Zona_Plopi_ben_Farzat.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A U R B A N I S M S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2019- 017201/ 22.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare

auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-017201/22.10.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, prin care se propune construirea unei locuinţe pentru maxim două familii în regim de maxim P+1E;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-017201/22.10.2019 privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 31/ 26.11.2015, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 69 din 13.10.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 760 din 09.03.2015, Certificatului de Urbanism nr. 1127 din 25.03.2017 prelungit pana la 22.03.2019, respectiv prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1059 din 29.03.2019;

Documentaţia PUD “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, beneficiar FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA, proiectant DONICI LUMINITA – ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna august 2015, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 02.09.2015, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015-010781/ 02.09.2015;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/

Cod FP 53-01, ver. 2

1

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A U R B A N I S M S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara.

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, este elaborat de proiectantul DONICI LUMINITA – ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, proiect nr. 99/2015, la cererea beneficiarilor FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-est a oraşului, fiind delimitat la nord – Calea Mosnitei (propusa pentru modernizare), la vest – teren arabil intravilan (neconstruit), proprietatea municipiului Timisoara si incinta Electrica SA – Statie Trafo, la est – canal si teren arabil extravilan, la sud – drum de exploatare si teren arabil intravilan (neconstruit), avand destinatia conform PUZ aprobat prin H.C.L. 35/2002, ca fiind zonă propusa de unitati industriale, depozitare/servicii, teren afectat de zona de siguranta – conducta de gaz, pentru care a fost obtinut Avizul Transgaz nr. 49023/1431/20.08.2019.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este înscris în CF 433678 Timisoara, nr. cad. 433678, teren intravilan, proprietari fiind FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA, beneficiari FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara se propune realizarea unei zone de agrement prin amplasarea terenurilor de sport (6 terenuri tenis, 1 teren de mini fotbal) si realizarea unor constructii care vor adaposti functiuni conexe activitatilor sportive: o constructie in regim de maxim P+1E (vestiare, birouri, grupuri sanitare) si o constructie in regim maxim P (sala de mese).

Accesul auto şi pietonal se va realiza din Calea Mosnitei, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002291/06.07.2017, prin servitutea de trecere pe teren Municipiul Timisoara asupra imobilului nou creat cu suprafata de 152 mp in favoarea proprietarilor terenurilor cu nr. cad 433678 inscris in CF nr. 433678 – Farzat Samir si Farzat Mihaela conform art. 3 din H.C.L. nr 289/29.05.2019 – ART. 3 si pentru care a fost obtinut Avizul de principiu al Inspectoratului de Politie Judetean Timis – Serviciul Rutier cu nr. 263530/10.10.2019.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 5 din

Cod FP 53-01, ver. 2

2

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A U R B A N I S M S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996, si în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT 2017-002291/06.07.2017, respectiv după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform proiectului nr. 99/2015, planşa nr. 04-A - ,,Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

De asemenea, toate dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului. Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Regim de construire: maxim P+2E; Hmax = 12,00 m;

- Funcţiune propusă: zona de agrement si functiuni conexe activitatilor sportive; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 30,00%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 1,00; - Spaţii verzi: minim 29,90% conform Deciziei de incadrare nr. 69/13.10.2015;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, având ca beneficiari pe FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA, întocmit conform proiectului nr. 99/2015, realizat de DONICI LUMINITA – ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime maxim P+2E; Hmax = 12,00 m, accesul auto şi pietonal se va realiza din Calea Mosnitei, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002291/06.07.2017, prin servitutea de trecere pe teren Municipiul Timisoara asupra imobilului nou creat cu suprafata de 152 mp in favoarea proprietarilor terenurilor cu nr. cad 433678 inscris in CF nr. 433678 – Farzat Samir si Farzat Mihaela conform art. 3 din H.C.L. nr 289/29.05.2019 – ART. 3 si pentru care a fost obtinut Avizul de principiu al Inspectoratului de Politie Judetean Timis – Serviciul Rutier cu nr. 263530/10.10.2019, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax = 30,00%, coeficientul de

Cod FP 53-01, ver. 2

3

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

D I R E C T I A U R B A N I S M S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

utilizare al terenului CUTmax = 1.00, spatii verzi - minim 29,90% conform Deciziei de incadrare nr. 69/13.10.2015;

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este înscris în CF 433678 Timisoara, nr. cad. 433678, teren intravilan, proprietari fiind FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA, beneficiari FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA.

4. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse în conformitate Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996 si în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT 2017-002291/06.07.2017, respectiv după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform proiectului nr. 99/2015, planşa nr. 04-A - ,,Circulatia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

De asemenea, toate amenajarile rutiere precum si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara..

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto”, zona Plopi, CF 433678, Timişoara, elaborat de proiectantul DONICI LUMINITA – ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, proiect nr. 99/2015, la cererea beneficiarilor FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

Red/Dact - L.I.

Cod FP 53-01, ver. 2

4

  • - Regim de construire: maxim P+2E; Hmax = 12,00 m;
  • - Funcţiune propusă: zona de agrement si functiuni conexe activitatilor sportive;
  • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTRmax R= 30,00%;
  • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTRmax R= 1,00;
  • - Spaţii verzi: minim 29,90% conform Deciziei de incadrare nr. 69/13.10.2015;

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-016359/16.10.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 17.10.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, logistic, producţie nepoluantă”, Zona Calea Șagului, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr.UR2019-016359/16.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, logistic, producţie nepoluantă” zona Calea $agului, Timişoara, beneficiar SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL, întocmit conform proiectului nr. 14.10/181/20109, realizat de SC PILOT TEAM SRL, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, logistic, producţie nepoluantă” zona Calea Şagului, Timişoara, precum şi Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul şef, întocmită în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentației, în suprafață de 130.000 mp, potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentaţiei, rezultă următoarea situație juridică: Terenul reglementat în suprafaţă totală de 130.000 mp, este înscris în CF 430641, nr. cad. 430641, CF 430671, nr. cad. 430671, CF 4306232, nr. cad. 430632, CF 430636, nr. cad. 430636, CF 4306322, nr. cad. 430632, CF 430672, nr. cad. 430672, CF 430640, nr. cad. 430640 Timişoara, având ca proprietari pe SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL (CF 430671 — 32500 mp, 430641 — 32500 mp) şi SC CON-A SRL (CF nr. 430632 — 2500 mp, 430672 — 10.000 mp, 430652 — 10.000 mp, 430640 — 32500 mp, 430636 — 10.000 mp). De asemenea, din examinarea cărţilor funciare mai sus individualizate (datate 08.10.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini sau litigii cu privire la aceste imobile. Cu privire la documentația supusă avizării din punct de vedere juridic, se cuvine a se face următoarele precizări: Prin cererea înaintată instanței de contencios administrativ de către Instituţia Prefectului — județul Timiş, care face obiectul dosarului nr. 3461/30/2019, a fost solicitată anularea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018 privind modificarea art. 1 din HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 157/28.05.2002. Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, “Până la soluționarea cauzei, actul atacat ... este suspendat de drept”. Menţionăm, totodată, faptul că, urmare a solicitării Municipiului Timişoara, s-a stabilit termen de judecare a cauzei în prima instanţă, pentru data de 03 octombrie 2019, dată la care instanța de judecată a amânat pronunţarea pentru data de 24.10.2019. De menţionat că, în ceea ce priveşte litigiul mai sus indicat, în prezent, nu mai subzistă motivul de nelegalitate invocat de către Prefectul Judeţului Timiş în susținerea cererii în anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018, fiind obţinut avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aspect care, însă, nu înlătură suspendarea de drept a efectelor hotărârii atacate.

Astfel cum reiese din documentaţia înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 4987/19.12.2018 şi conf. aviz oportunite nr. 07/28.02.2019, certificatul de urbanism fiind emis “în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 31/2003 preluat de PUG”, din care reiese cerința ca “autorizarea construcțiilor se va face în baza unui PUZ aprobat prin HCL . (...) Documentaţia pentru PUZ se va întocmi conform. ...RLU aferent PUG Timişoara”. Având în vedere premisa respectării prevederilor Legii nr. 350/2001- “art. 31! alin. 1 “Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente”, şi următ., art. 65 alin. 1 — “În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnicoedilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. cO coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Se avizează raportul de specialitate nr.UR2019-016359/16.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, logistică, producţie nepoluantă”, zona Calea Șagului, Timişoara, cu privire la titlurile asupra terenurilor, beneficiarii având calitatea de proprietari ai acestora, conform extraselor de carte funciară pentru informare anexate documentației. Mentionăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, logistică, producţie nepoluantă”, zona Calea Șagului, Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului general, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adria EFTAN Cod FO33-13,Ver.1

Atasament: 01_INCADRARE_.pdf

BENEFICIAR: FARZAT SAMIR SI FARZAT MIHAELA

Plansa

Proiect nr.

Faza

99/2015

sc: 1:5000 data: 04.2018

CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT.

VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

Zona Plopi, C.F. 433678, Timisoara

P.U.D.

INCADRARE IN ZONA 01-A

referat/expertizanumeverificator semnatura cerinta data

arh. L. DONICI desenat proiectat

arh. L. DONICI

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICIsef proiect

P.U.D. - ZONA PLOPI , C.F. 433678 CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE PARTER PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

BI2 2121653) & DEI Tati cs n e)

Atasament: 02_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

A

D e

A

A

A

F

A A

F

A

A A

A

A

F

F

S ta

tie d

e t ra

n sf

o rm

a re

A C

1 6

A

F

C a t

C c

C 3

C 1 5

S T

R . M

Ă R

G H

IT A

Ş

C p

C p

C 6

C 5

C p

C a t

C c

C a t

C 4

C 1 2

C p

D tr

P d t

C 1 7

A C

2

C p

D tr

D s

A

C 1

C 3

C 4

C p

C c

C 2

A

PR IM

Ă R IA

M U

N IC

IP IU

LU I T IM

IŞ O

A R A

Ex tr

as d

in p

la n u l d e

b az

ă al

m u n ic

ip iu

lu i

sc ar

a 1

: __

__ __

__ __

__ __

__

Se rv

ic iu

l B an

ca d

e D

at e

U rb

an e

ca r

ef er

in Ńă

p en

tr u l u cr

ăr i în

c o n ti

n u ar

e

D at

a __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ _

1 0

0 0

0 3

.0 4

.2 0

1 5

20,00 20,00

29.01 436,64

4.00

168

26 ,3

5

366,55

18, 17

18,25

27,20

55 .0

0

C6

C5 Cp

ST R.

M AR

G HI

TA S

CANAL ANIF CCS 212

DRUM APROBAT CU HCL 290 DIN 2015

TEREN ARABIL A 1676/2/10

LIMITA PROPRIETATE

ELECTRICA STATIE TRAFO 110KV

8 9 . 6

4

8 9 . 6

9

8 9 . 7

3

8 9 . 7

6

89 . 8

2 8 9 . 7

58 9 . 9

1

89 . 8

88 9 . 9

68 9 . 8

3

8 9 . 7

9

9 0 . 0

5

8 9 . 8

98 9 . 9

5 8 9 . 9

6

8 9 . 8

5

9 0 . 1

6

8 9 . 9

9

8 9 . 9

0

8 9 . 8

5

8 9 . 9

7

9 0 . 2

4

9 0 . 2

8

8 9 . 9

6 9 0 . 1

59 0 . 0

0

9 0 . 3

7

9 0 . 2

4

9 0 . 1

4

9 0 . 4

3

9 0 . 0

0

8 9 . 9

8 9 0 . 1

3 9 0 .

3 68 9 .

7 7

9 0 . 2

69 0 . 2

6

8 9 . 7

6

8 9 . 8

9

8 9 . 7

8

8 9 . 7

1

9 0 . 0

6 9 0 .

3 7

8 9 . 8

08 9 . 6

6

9 0 . 0

6

9 0 . 0

6

8 9 . 7

6

9 0 . 0

9 8 9 . 8

3

9 0 . 3

89 0 . 0

3

8 9 . 6

2

9 0 . 0

29 0 .

11

9 0 . 1

3

9 0 . 0

4

8 9 . 7

9

8 9 . 6

9 9 0 . 1

38 9 . 9

3

9 0 . 0

7

8 9 . 9

3 9 0 . 0

7

9 0 . 0

9

9 0 . 1

8

8 9 . 8

6

8 9 . 9

5

8 9 . 9

9

9 0 . 0

1

8 9 . 8

6

9 0 . 2

3

9 0 . 2

7

8 9 . 9

4

9 0 . 1

0

8 9 . 8

8 8 9 . 9

2

9 0 . 0

2

9 0 . 1

0

8 9 . 8

8

9 0 . 0

29 0 . 1

3

9 0 . 1

7

9 0 . 3

3

9 0 . 3

5

9 0 . 3

2

9 0 . 5

19 0 . 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8 9

4 7 7 6 0 0

210900

4 7 7 6 0 0

211000

4 7 7 7 0 0

210900

4 7 7 7 0 0

211000

4 7 7 8 0 0

210900

4 7 7 8 0 0

211000

4 7 7 9 0 0

210900

4 7 7 9 0 0

211000

4 7 8 0 0 0

210900

4 7 8 0 0 0

211000

4 7 8 1 0 0

210900

4 7 8 1 0 0

211000

BENEFICIAR: FARZAT SAMIR SI FARZAT MIHAELA

Plansa

Proiect nr.

Faza

99/2015

sc: 1:1000 data: 04.2018

CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT.

VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

Zona Plopi, C.F. 433678, Timisoara

P.U.D.

SITUATIA EXISTENTA 02-A

referat/expertizanumeverificator semnatura cerinta data

arh. L. DONICI desenat proiectat

arh. L. DONICI

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICIsef proiect

ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE, SERVICII

LEGENDA :

LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA UNITATI AGRICOLE, SPATII VERZI, AGREMENT ZONA UNITATI AGRICOLE, LOCUIRE DRUMURI

CANAL

BILANT TERITORIAL FUNCTIUNEA suprafata construita

EXISTENT mp / %

teren liber terenuri sport circulatii totale spatii verzi TOTAL numar parcari P.O.T. C.U.T.

0 mp 0,00% 10.000 mp 100,00%

0 mp 0,00% 0 mp 0,00% 0 mp 0,00%

10.000 mp 100,00% 0

0,00% 0

5,2 8

P.U.D. - ZONA PLOPI , C.F. 433678 CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL,

CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE PARTER PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

TEREN ARABIL A 1561/3/9

DRUM EXPLOATARE De 1561/3/8

TEREN ARABIL A 1561/3/10

TEREN MUNICIPIUL TIMISOARA C.F.422475 TEREN 10.000mp

C.F. 433678 nr.cad. 433678

ZONA DE INCIDENTA TRANSELECTRICA 35.00m

CONDUCTA DE IRIGATII A3 CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

2.00m ZONA DE PROTECTIE FATA DE PARTEA SUPERIOARA TALUZ CANAL

MAGISTRALA GAZ CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

LEA 220 CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

CA LE

A M OS

NIT EI

C. F.4

22 47

4

nr. top

.18 39

/b- 18

43 /2/

2/3 /1/

1/1 /1/

1/1 /1/

1/1 /a/

1/a /3

Atasament: 03_REGLEMENTARI.pdf

A

D e

A

A

A

F

A A

F

A

A A

A

A

F

F

S ta

tie d

e t ra

n sf

o rm

a re

A C

1 6

A

F

C a t

C c

C 3

C 1 5

S T

R . M

Ă R

G H

IT A

Ş

C p

C p

C 6

C 5

C p

C a t

C c

C a t

C 4

C 1 2

C p

D tr

P d t

C 1 7

A C

2

C p

D tr

D s

A

C 1

C 3

C 4

C p

C c

C 2

A

PR IM

Ă R IA

M U

N IC

IP IU

LU I T IM

IŞ O

A R A

Ex tr

as d

in p

la n u l d e

b az

ă al

m u n ic

ip iu

lu i

sc ar

a 1

: __

__ __

__ __

__ __

__

Se rv

ic iu

l B an

ca d

e D

at e

U rb

an e

ca r

ef er

in Ńă

p en

tr u l u cr

ăr i în

c o n ti

n u ar

e

D at

a __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ _

1 0

0 0

0 3

.0 4

.2 0

1 5

26 ,3

5

366,55

4.00

168

436,64

29.01

20,00 20,00

18, 17

18,25

27,20

55 .0

0

C6

C5 Cp

ST R.

M AR

G HI

TA S

DRUM APROBAT CU HCL 290 DIN 2015

TEREN ARABIL A 1676/2/10

LIMITA PROPRIETATE

ELECTRICA STATIE TRAFO 110KV

8 9 . 6

4

8 9 . 6

9

8 9 . 7

3

8 9 . 7

6

89 . 8

2 8 9 . 7

58 9 . 9

1

89 . 8

88 9 . 9

68 9 . 8

3

8 9 . 7

9

9 0 . 0

5

8 9 . 8

98 9 . 9

5 8 9 . 9

6

8 9 . 8

5

9 0 . 1

6

8 9 . 9

9

8 9 . 9

0

8 9 . 8

5

8 9 . 9

7

9 0 . 2

4

9 0 . 2

8

8 9 . 9

6 9 0 . 1

59 0 . 0

0

9 0 . 3

7

9 0 . 2

4

9 0 . 1

4

9 0 . 4

3

9 0 . 0

0

8 9 . 9

8 9 0 . 1

3 9 0 .

3 68 9 .

7 7

9 0 . 2

69 0 . 2

6

8 9 . 7

6

8 9 . 8

9

8 9 . 7

8

8 9 . 7

1

9 0 . 0

6 9 0 .

3 7

8 9 . 8

08 9 . 6

6

9 0 . 0

6

9 0 . 0

6

8 9 . 7

6

9 0 . 0

9 8 9 . 8

3

9 0 . 3

89 0 . 0

3

8 9 . 6

2

9 0 . 0

29 0 .

11

9 0 . 1

3

9 0 . 0

4

8 9 . 7

9

8 9 . 6

9 9 0 . 1

38 9 . 9

3

9 0 . 0

7

8 9 . 9

3 9 0 . 0

7

9 0 . 0

9

9 0 . 1

8

8 9 . 8

6

8 9 . 9

5

8 9 . 9

9

9 0 . 0

1

8 9 . 8

6

9 0 . 2

3

9 0 . 2

7

8 9 . 9

4

9 0 . 1

0

8 9 . 8

8 8 9 . 9

2

9 0 . 0

2

9 0 . 1

0

8 9 . 8

8

9 0 . 0

29 0 . 1

3

9 0 . 1

7

9 0 . 3

3

9 0 . 3

5

9 0 . 3

2

9 0 . 5

19 0 . 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8 9

4 7 7 6 0 0

210900

4 7 7 6 0 0

211000

4 7 7 7 0 0

210900

4 7 7 7 0 0

211000

4 7 7 8 0 0

210900

4 7 7 8 0 0

211000

4 7 7 9 0 0

210900

4 7 7 9 0 0

211000

4 7 8 0 0 0

210900

4 7 8 0 0 0

211000

4 7 8 1 0 0

210900

4 7 8 1 0 0

211000

BENEFICIAR: FARZAT SAMIR SI FARZAT MIHAELA

Plansa

Proiect nr.

Faza

99/2015

sc: 1:1000 data: 04.2018

CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT.

VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

Zona Plopi, C.F. 433678, Timisoara

P.U.D.

REGLEMENTARI URBANISTICE 03-A

referat/expertizanumeverificator semnatura cerinta data

arh. L. DONICI desenat proiectat

arh. L. DONICI

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICIsef proiect

ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITE, SERVICII

LEGENDA :

LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA UNITATI AGRICOLE, SPATII VERZI, AGREMENT ZONA UNITATI AGRICOLE, LOCUIRE DRUMURI

CANAL

URBANIZARE - ZONA COMPLEX SPORTIV (CONFORM NOULUI PUG)

REGLEMENTARI: H max = 12.00m S spatii verzi = 2990mp (29.90%) Aliniament: retragere minim 120m Regim de inaltime maxim propus : P+2E P.O.T. Maxim propus = 30% C.U.T. Maxim propus = 1 SITUATIA JURIDICA: Teren intravilan neconstruit S=10.000mp C.F.433678; nr.cad. 433678 Proprietar: Farzat Samir si Farzat Mihaela

CANAL ANIF CCS 2125,

28

6.0 0

P.U.D. - ZONA PLOPI , C.F. 433678 CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL,

CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE PARTER PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

TEREN ARABIL A 1561/3/9

DRUM EXPLOATARE De 1561/3/8

TEREN ARABIL A 1561/3/10

TEREN 10.000mp C.F. 433678 nr.cad. 433678

ZONA DE INCIDENTA TRANSELECTRICA 35.00m

CONDUCTA DE IRIGATII A3 CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

2.00m ZONA DE PROTECTIE FATA DE PARTEA SUPERIOARA TALUZ CANAL

MAGISTRALA GAZ CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

LEA 220 CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

CA LE

A M OS

NIT EI

C. F.4

22 47

4

nr. top

.18 39

/b- 18

43 /2/

2/3 /1/

1/1 /1/

1/1 /1/

1/1 /a/

1/a /3

ACCES CAROSABIL CONFORM AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE

nr.2291/06.07.2017

TEREN MUNICIPIUL TIMISOARA C.F.422475

LOT 152 mp pt. ACCES AUTO, PIETONAL SI UTILITATI SERVITUTE DE TRECERE IN FAVOAREA IMOBILULUI C.F. 433678 CONFORM HCL 289/29.05.2019

Atasament: 04_CIRCULATIA_TERENURILOR.pdf

A

D e

A

A

A

F

A A

F

A

A A

A

A

F

F

S ta

tie d

e t ra

n sf

o rm

a re

A C

1 6

A

F

C a t

C c

C 3

C 1 5

S T

R . M

Ă R

G H

IT A

Ş

C p

C p

C 6

C 5

C p

C a t

C c

C a t

C 4

C 1 2

C p

D tr

P d t

C 1 7

A C

2

C p

D tr

D s

A

C 1

C 3

C 4

C p

C c

C 2

A

PR IM

Ă R IA

M U

N IC

IP IU

LU I T IM

IŞ O

A R A

Ex tr

as d

in p

la n u l d e

b az

ă al

m u n ic

ip iu

lu i

sc ar

a 1

: __

__ __

__ __

__ __

__

Se rv

ic iu

l B an

ca d

e D

at e

U rb

an e

ca r

ef er

in Ńă

p en

tr u l u cr

ăr i în

c o n ti

n u ar

e

D at

a __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ _

1 0

0 0

0 3

.0 4

.2 0

1 5

26 ,3

5

366,55

27,20

18,25 18,

17

4.00

168

436,64

29.01

20,00 20,00

55 .0

0

5.2 8

8 9 . 6

4

8 9 . 6

9

8 9 . 7

3

8 9 . 7

6

89 . 8

2 8 9 . 7

58 9 . 9

1

89 . 8

88 9 . 9

68 9 . 8

3

8 9 . 7

9

9 0 . 0

5

8 9 . 8

98 9 . 9

5 8 9 . 9

6

8 9 . 8

5

9 0 . 1

6

8 9 . 9

9

8 9 . 9

0

8 9 . 8

5

8 9 . 9

7

9 0 . 2

4

9 0 . 2

8

8 9 . 9

6 9 0 . 1

59 0 . 0

0

9 0 . 3

7

9 0 . 2

4

9 0 . 1

4

9 0 . 4

3

9 0 . 0

0

8 9 . 9

8 9 0 . 1

3 9 0 .

3 68 9 .

7 7

9 0 . 2

69 0 . 2

6

8 9 . 7

6

8 9 . 8

9

8 9 . 7

8

8 9 . 7

1

9 0 . 0

6 9 0 .

3 7

8 9 . 8

08 9 . 6

6

9 0 . 0

6

9 0 . 0

6

8 9 . 7

6

9 0 . 0

9 8 9 . 8

3

9 0 . 3

89 0 . 0

3

8 9 . 6

2

9 0 . 0

29 0 .

11

9 0 . 1

3

9 0 . 0

4

8 9 . 7

9

8 9 . 6

9 9 0 . 1

38 9 . 9

3

9 0 . 0

7

8 9 . 9

3 9 0 . 0

7

9 0 . 0

9

9 0 . 1

8

8 9 . 8

6

8 9 . 9

5

8 9 . 9

9

9 0 . 0

1

8 9 . 8

6

9 0 . 2

3

9 0 . 2

7

8 9 . 9

4

9 0 . 1

0

8 9 . 8

8 8 9 . 9

2

9 0 . 0

2

9 0 . 1

0

8 9 . 8

8

9 0 . 0

29 0 . 1

3

9 0 . 1

7

9 0 . 3

3

9 0 . 3

5

9 0 . 3

2

9 0 . 5

19 0 . 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8 9

4 7 7 6 0 0

210900

4 7 7 6 0 0

211000

4 7 7 7 0 0

210900

4 7 7 7 0 0

211000

4 7 7 8 0 0

210900

4 7 7 8 0 0

211000

4 7 7 9 0 0

210900

4 7 7 9 0 0

211000

4 7 8 0 0 0

210900

4 7 8 0 0 0

211000

4 7 8 1 0 0

210900

4 7 8 1 0 0

211000

1

2

3

4

5

6

C6

C5 Cp

ST R.

M AR

G HI

TA S

DRUM APROBAT CU HCL 290 DIN 2015

TEREN ARABIL A 1676/2/10

LIMITA PROPRIETATE

ELECTRICA STATIE TRAFO 110KV

LEGENDA :

LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA DE PROPRIETATE

TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

CANAL

TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

BENEFICIAR: FARZAT SAMIR SI FARZAT MIHAELA

Plansa

Proiect nr.

Faza

99/2015

sc: 1:1000 data: 04.2018

CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT.

VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

Zona Plopi, C.F. 433678, Timisoara

P.U.D.

CIRCULATIA TERENURILOR 04-A

referat/expertizanumeverificator semnatura cerinta data

arh. L. DONICI desenat proiectat

arh. L. DONICI

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICIsef proiect

CANAL ANIF CCS 212

6.0 0

P.U.D. - ZONA PLOPI , C.F. 433678 CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL,

CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE PARTER PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

TEREN ARABIL A 1561/3/9

DRUM EXPLOATARE De 1561/3/8

TEREN ARABIL A 1561/3/10

TEREN 10.000mp C.F. 433678 nr.cad. 433678

ZONA DE INCIDENTA TRANSELECTRICA 35.00m

CONDUCTA DE IRIGATII A3 CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

2.00m ZONA DE PROTECTIE FATA DE PARTEA SUPERIOARA TALUZ CANAL

CA LE

A M OS

NIT EI

C. F.4

22 47

4

nr. top

.18 39

/b- 18

43 /2/

2/3 /1/

1/1 /1/

1/1 /1/

1/1 /a/

1/a /3

MAGISTRALA GAZ CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

LEA 220 CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

ACCES CAROSABIL CONFORM AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE

nr.2291/06.07.2017

TEREN MUNICIPIUL TIMISOARA C.F.422475

LOT 152 mp pt. ACCES AUTO, PIETONAL SI UTILITATI SERVITUTE DE TRECERE IN FAVOAREA IMOBILULUI C.F. 433678 CONFORM HCL 289/29.05.2019

Atasament: 05_PROPUNERE_DE_MOBILARE.pdf

A

D e

A

A

A

F

A A

F

A

A A

A

A

F

F

S ta

tie d

e t ra

n sf

o rm

a re

A C

1 6

A

F

C a t

C c

C 3

C 1 5

S T

R . M

Ă R

G H

IT A

Ş

C p

C p

C 6

C 5

C p

C a t

C c

C a t

C 4

C 1 2

C p

D tr

P d t

C 1 7

A C

2

C p

D tr

D s

A

C 1

C 3

C 4

C p

C c

C 2

A

PR IM

Ă R IA

M U

N IC

IP IU

LU I T IM

IŞ O

A R A

Ex tr

as d

in p

la n u l d e

b az

ă al

m u n ic

ip iu

lu i

sc ar

a 1

: __

__ __

__ __

__ __

__

Se rv

ic iu

l B an

ca d

e D

at e

U rb

an e

ca r

ef er

in Ńă

p en

tr u l u cr

ăr i în

c o n ti

n u ar

e

D at

a __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __

__ _

1 0

0 0

0 3

.0 4

.2 0

1 5

233

20.20 7.00

50.00

130

26 ,3

5

366,55

18, 17

4.00

168

436,64

29.01

20,00 20,00

55 .0

0

5.2 8

8 9 . 6

4

8 9 . 6

9

8 9 . 7

3

8 9 . 7

6

89 . 8

2 8 9 . 7

58 9 . 9

1

89 . 8

88 9 . 9

68 9 . 8

3

8 9 . 7

9

9 0 . 0

5

8 9 . 8

98 9 . 9

5 8 9 . 9

6

8 9 . 8

5

9 0 . 1

6

8 9 . 9

9

8 9 . 9

0

8 9 . 8

5

8 9 . 9

7

9 0 . 2

4

9 0 . 2

88 9 .

9 6 9 0 .

1 59 0 . 0

0

9 0 . 3

7

9 0 . 2

4

9 0 . 1

4

9 0 . 4

3

9 0 . 0

0

8 9 . 9

8 9 0 . 1

3 9 0 .

3 68 9 .

7 7

9 0 . 2

69 0 . 2

6

8 9 . 7

6

8 9 . 8

9

8 9 . 7

8

8 9 . 7

1

9 0 . 0

6 9 0 .

3 7

8 9 . 8

08 9 . 6

6

9 0 . 0

6

9 0 . 0

6

8 9 . 7

6

9 0 . 0

9 8 9 . 8

3

9 0 . 3

89 0 . 0

3

8 9 . 6

2

9 0 . 0

29 0 .

11

9 0 . 1

3

9 0 . 0

4

8 9 . 7

9

8 9 . 6

9 9 0 . 1

38 9 . 9

3

9 0 . 0

7

8 9 . 9

3 9 0 . 0

7

9 0 . 0

9

9 0 . 1

8

8 9 . 8

6

8 9 . 9

5

8 9 . 9

9

9 0 . 0

1

8 9 . 8

6

9 0 . 2

3

9 0 . 2

7

8 9 . 9

4

9 0 . 1

0

8 9 . 8

8 8 9 . 9

2

9 0 . 0

2

9 0 . 1

0

8 9 . 8

8

9 0 . 0

29 0 . 1

3

9 0 . 1

7

9 0 . 3

3

9 0 . 3

5

9 0 . 3

2

9 0 . 5

19 0 . 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8 9

4 7 7 6 0 0

210900

4 7 7 6 0 0

211000

4 7 7 7 0 0

210900

4 7 7 7 0 0

211000

4 7 7 8 0 0

210900

4 7 7 8 0 0

211000

4 7 7 9 0 0

210900

4 7 7 9 0 0

211000

4 7 8 0 0 0

210900

4 7 8 0 0 0

211000

4 7 8 1 0 0

210900

4 7 8 1 0 0

211000

1

2

3

4

5

6

C6

C5 Cp

BENEFICIAR: FARZAT SAMIR SI FARZAT MIHAELA

Plansa

Proiect nr.

Faza

99/2015

sc: 1:1000 data: 04.2018

CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT.

VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

Zona Plopi, C.F. 433678, Timisoara

P.U.D.

PROPUNERE DE MOBILARE 05-A

referat/expertizanumeverificator semnatura cerinta data

arh. L. DONICI desenat proiectat

arh. L. DONICI

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973 str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

specificatie nume si prenume semnatura arh. L. DONICIsef proiect

LEGENDA :

LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA DE PROPRIETATE

TEREN ARABIL NECONSTRUIT

DRUMURI

CANAL

ST R.

M AR

G HI

TA S

DRUM APROBAT CU HCL 290 DIN 2015

TEREN ARABIL A 1676/2/10

LIMITA PROPRIETATE

ELECTRICA STATIE TRAFO 110KV

BILANT TERITORIAL FUNCTIUNEA suprafata construita

PROPUS mp / %

teren liber terenuri sport circulatii totale spatii verzi TOTAL numar parcari P.O.T. C.U.T.

200 mp 2,00% 0.00 mp 0,00% 4.110 mp 41,10% 2.700 mp 27,00% 2.990 mp 29,90% 10.000 mp 100,00%

40 2,00% 0.02

ALEE CAROSABILA SI PIETONALA, PARCARI

ZONA VERDE , ZONE VERZI DE ALINIAMENT (DRUM, CANAL)

CONSTRUCTIE PROPUSA (SERVICII)

TERENURI SPORT PROPUSE

PISTA DE BICICLETE

CANAL ANIF CCS 212

CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI

1. 00

16 .0

0 7,

45

17 .0

0 7.

45

2. 00

11 .0

0 11

.4 5

6. 00

P.U.D. - ZONA PLOPI , C.F. 433678 CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL,

CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE PARTER PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

TEREN ARABIL A 1561/3/9

DRUM EXPLOATARE De 1561/3/8

TEREN ARABIL A 1561/3/10

ACCES CAROSABIL CONFORM AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE

nr.2291/06.07.2017

TEREN MUNICIPIUL TIMISOARA C.F.422475

TEREN 10.000mp C.F. 433678 nr.cad. 433678

ZONA DE INCIDENTA TRANSELECTRICA 35.00m

CONDUCTA DE IRIGATII A3 CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

2.00m ZONA DE PROTECTIE FATA DE PARTEA SUPERIOARA TALUZ CANAL

CA LE

A M OS

NIT EI

C. F.4

22 47

4

nr. top

.18 39

/b- 18

43 /2/

2/3 /1/

1/1 /1/

1/1 /1/

1/1 /a/

1/a /3

MAGISTRALA GAZ CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

LEA 220 CU ZONA DE PROTECTIE AFERENTA

LOT 152 mp pt. ACCES AUTO, PIETONAL SI UTILITATI SERVITUTE DE TRECERE IN FAVOAREA IMOBILULUI C.F. 433678 CONFORM HCL 289/29.05.2019

CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE

Atasament: DRUMURI.pdf

PLAN DE SITUATIE 478100 1:1000 PLAN GENERAL 1:2000 X Calculul necesar locuri de parcare conf. Anexa 2 la PUG Timisoara NU Club 40 persoane ; 5 = 8 locuri spor 30% = 3 locuri Restaurant categoria III 40 locuri :8 =5locuri Angajati &angajati :3 = 2 locuri Total necesar locuri de parcare = 19 locuri Total parcaje asigurate in incinta = 40 locuri Jo Î osifiun dul bt U RA Conform: C.U. nr. 760 din 09.03.2015 7 Beneficiar: FARZAT SAMIR Proiect nr: CosMun wEsT Oi TIMISOARA Amplasare: TIMIŞOARA, CF nr, 433678 Str, Sf, Ap, Petru sj Pavej nr, 15 Tel.: 0744 78 74 66 email; cosmun,westQgmail. com Titlu project: CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, MINIFOTBAL, CLADIRE P+1E, PARCARE PUD Faza: SEFPROIECT DORU MUNTEANU | CEE Timisoara, CF nr, 433678 PROIECTANT ||NG. DORU MUNTEANU Ur ERE Tis plană PLAN DE SITUATIE pl. Nr. PROIECTANT | ING. LINDA MUNTEANU 072015 1

Atasament: memoriu_PUD_cu_instalati_isi_completari_2019_toamna.pdf

Donici Luminita Anca Pr. nr.: 99/2015 Birou Individual de Arhitectura Beneficiar: Farzat Samir si Farzat Mihaela

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1.DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

Denumirea investitiei : PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO

Amplasament : Zona Plopi, C.F. 433678, nr.top. 433678, Timisoara

Beneficiar : FARZAT SAMIR SI FARZAT MIHAELA

Faza : PLAN URBANISTIC de DETALIU Proiectant general : BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

DONICI LUMINITA ANCA

Proiectanti de specialitate: Edilitare si electrice : SC CC INSTAL SRL Drumuri: SC COS MUN WEST SRL

Contract : 99/2015

Data elaborarii : martie 2015.....octombrie 2019

1.2. OBIECTUL LUCRARII In baza Certificatului de Urbanism nr.760 din 09.03.2015, urmat deC.U.

nr.1127 din 23.03.2017, continuat cu C.U.1059 din 29.03.2019, s-a intocmit PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO, C.F. 433678, nr.top. 433678, Timisoara.

P.U.D. propune amplasarea noii constructii si realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea P.U.D.

sunt: - ridicare topografica; - studiu geotehnic; - P.U.G. - P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 35 / 2002 - Regulamentul Local de Urbanism - Politica masterplan si strategia de dezvoltare - Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 119/2014 - Codul civil - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul - Legii nr. 50/1991 cu toate modificarile ulterioare - H.G. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism - Reglementarea tehnica-ghid privind metodologia de elaborare si

continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu aprobat cu ord.nr. 37/N/2000.

- H.C.L. 140 din 2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

2. INCADRARE IN ZONA

Terenul, in suprafata de 10.000mp, se afla in intravilanul municipiului Timisoara, si are, conform Planului Urbanistic Zonal, destinatia de zona propusa pentru unitati industriale, depozite / servicii.

Utilizari permise : constructii cu functiune industriala, depozitare; constructii cu functiune de cercetare , invatamant, precum si echipamente legat de functionarea zonei de cercetare ; constructii cu functiune administrativa , sedii de firma, birouri; utilizari permise cu conditii : instalatii tehnologice, cu conditia ca studiul de impact sa demonstreze ca nu prezinta pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibile cu vecinatatile si cu conditia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului si alte pericole; functiuni de locuire cu conditia ca ele sa fie destinate personalului a carui prezenta permanenta este necesara pentru asigurarea conducerii si a pazei constructiilor; functiuni de comert cu conditia ca ele sa fie mici ca amploare, integrate in structurile propuse si subordonate functiunii generice a zonei.

Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse, este compatibila cu functiunea prevazuta in P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 35 / 2002.

Cladirea se va racorda la retelele de utilitati existente in zona: apa, canal, energie electrica, gaz, in conformitate cu avizele serviciilor competente si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora.

Prin noul P.U.G., zona studiata este o zona tip ULiu – zona de urbanizare cu locuinte cu regim redus de inaltime.

3. SITUATIA EXISTENTA

3.1ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE

Dat fiind amplasamentul, accesul carosabil si pietonal se asigura din strada Calea Mosnitei (propusa spre modernizare),conform avizului Comisiei de Circulatie DT2017-002291/06.07.2017 si conform HCL nr.289/29.05.2019-art.3 privind instituirea unui drept de servitute (pe teren Municipiu Timisoara) de trecere auto, cu piciorul si pentru utilitati asupra imobilului nou creat cu suprafata de 152 mp in favoarea proprietarilor terenului cu nr. Cad.433678 inscris in C.F. nr. 433678 Timisoara--- Farzat Samir si Farzat Mihaela.

3.2. SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI Suprafata terenului este de 10,000mp. Terenul are ca vecinatati:

- in partea de vest – teren arabil intravilan (neconstruit) si partial incinta Electrica S.A. Statie Trafo - in partea de est – canal si teren arabil extravilan - in partea de sud - drum de exploatare si teren arabil intravilan (neconstruit) - in partea de nord - strada Calea Mosnitei (propusa pentru modernizare)

3.3. SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFETE DE TEREN LIBERE

Terenul in studiu este liber de constructii.

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL, URBANISTIC. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Parcela studiata se afla intr-o zona in curs de dezvoltare, modernizare si urbanizare, intre terenuri agricole neconstruite aflate in intravilanul si extravilanul municipiului, drumuri de exploatare, canale, hale, stalpi de inalta tensiune cu zonele de protectie aferente si incinta Electrica S.A. Statie Trafo.

Noua investitie ar fi binevenita pentru sanarea zonei si pentru ridicarea calitatii zonei.

Fondul construit existent se afla la o distanta de minim 500 m fata de parcela studiata.

3.5. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI Terenul se afla in proprietatea privata a persoanelor fizice Farzat Samir si

Farzat Mihaela , conform C.F.433678, nr.top. 433678.

3.6. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC Terenul bun de fundare este constituit din stratul de praf argilos maroniu-

galbui, plastic consistent aflat la 30 cm adancime. Se propune o cota minima de fundare la 80 cm adancime.

Pentru o adancime de fundare de 2,00m si o latime a talpii de 1,00m, la incarcari din gruparea fundamentala de calcul, se considera o presiune convebtionala de calcul P=230kPa, pentru alte adancimi de fundare si latimi ale talpii se vor aplica corectiile necesare precizate de STAS 3300/2-85, considerand K1=0,05 si K2=2,0 si se estimeaza ppl 266 kPa si pcr = 325 kPa.

Nivelul apelor freatice a fost interceptat la adancimea de 220m , dar un nivel maxim se poate estima la 1,8m adancime iar un nivel mediu la 2,00m, valori mai exacte pot fi obtinute doar pe baza unor investigatii de lunga durata.

Cota de fundare propusa indeplineste conditia de adancime mazima de inghet care pentru acest amplasament este de 70cm.

Clasa de expunere conform NE 0,12/1-2007 : XC2+XF1. Clasa de cloruri continute 0,20. Seismic, amplasamentul se incadreaza in zona de hazard seismic pt care

se considera a.g. = 0,20g si Tc=0,7sec. Clasa de importanta IV , categoria de importanta D. Nu sunt necesare

sprijiniri ale gropilor de fundare si nici epuismente.

3.7. ECHIPAREA EXISTENTA Din punct de vedere al echiparii, pe Calea Mosnitei exista urmatoarele

retele edilitare: - retea electrica - canalizare - alimentare cu apa

4. REGLEMENTARI

4.1. OBIECTIVE NOI, SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM Beneficiarul solicita CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN

MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO.

In urma studiului se prefigureaza urmatoarele propuneri de interventie: 1. realizarea unei zone de agrement prin amplasarea terenurilor de sport; 2. realizarea unei constructii P+1 pentru vestiare si birouri; 3. realizarea unei constructii parter pentru sala de mese; 4. realizarea numarului de parcari necesare impus prin legislatia in vigoare,

precum si a unui acces auto si pietonal pentru dotarile respective

4.2. FUNCTIONALITATE, AMPLASARE SI CONFORMAREA CONSTRUCTIILOR

Datorita formei terenului, se propune amplasarea terenurilor de-a lungul parcelei, accesul la ele facandu-se prin intermediul unei alei pietonale paralele cu canalul limitrof existent.

Constructiile vor fi in regim parter, respectiv P+1E si vor adaposti functiuni conexe activitatilor sportive (vestiare, birouri, grupuri sanitare, sala de mese).

Constructiile sunt de dimensiuni relativ mici si vor fi amplasate retras la cca 180m fata de Calea Mosnitei, aproape de terenurile de sport. Portiunea din fata, ramasa libera de constructii va fi folosita pentru amenajarea locurilor de parcare si a unor spatii verzi de recreere.

4.3. PRINCIPII DE COMPOZITIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Organizarea parcelei a fost determinata de forma alungita a terenului, de necesitatile functionale si de pozitia accesului la parcela.

4.4. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI CAROSABILE SI PIETONALE

Dat fiind amplasamentul, accesul carosabil si pietonal se asigura din strada Calea Mosnitei (propusa spre modernizare),conform avizului Comisiei de Circulatie DT2017-002291/06.07.2017 si conform HCL nr.289/29.05.2019-art.3 privind instituirea unui drept de servitute (pe teren Municipiu Timisoara) de trecere auto, cu piciorul si pentru utilitati asupra imobilului nou creat cu suprafata de 152 mp in favoarea proprietarilor terenului cu nr. Cad.433678 inscris in C.F. nr. 433678 Timisoara--- Farzat Samir si Farzat Mihaela.

4.5. REGIM DE INALTIME SI ALINIERE Aliniament: retragere minim 120m Regim de inaltime maxim propus : P+2E P.O.T. Maxim propus = 30% C.U.T. Maxim propus = 1

5. ASIGURAREA UTILITATILOR

Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila a cladirii se face de la reteaua de apa a localitatii Timisoara, existenta pe Calea Mosnitei. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamica necesara .

Din conducta principala existenta se va alimenta, printr-un bransament principal propus (teava PEHD Ø50 mm) zona studiata. Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

- conducta de serviciu principala care transporta apa de la conducta principala la punctul de bransament.

- conducta de serviciu secundara care transporta apa de la punctul de bransament la fiecare corp de cladire.

- caminul de bransament principal, montat la limita de proprietate, prevazut

cu contor Pentru asigurarea necesarului de apa potabila ( apa rece , apa calda de

consum ) se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul de principiu pentru racordul de apa , prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord necesare.

Detinatorul de utilitati va preciza daca poate asigura debitele de apa necesare si in caz contrar solutii propuse pentru asigurarea acestor debite de apa.

Extinderea retelei de apa se va face conform avizului regiei .

Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000 1

∑ N(i) °qs(i) [mc/zi]

Ni – numarul de utilizatori Ni = 120 persoane qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 50 l/ore.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 45 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000 1

° 120 (50 + 45) = 11.40 mc/zi

Qzi med = 11.40 mc/zi b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000 1

∑ [N(i)° q(i) ° Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,50

Qzi max = 1000 1

°120 (50 + 45) °1,50 = 17.10

Qzi max =17.10mc/zi c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000 1

° 24

1 ∑ N(i) °qs(i) ° Ko °Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (pentru 120 locuitori)

Qo.max = 1000 1

° 24

1 ° 120(50 + 45) °3 °1,50 = 2.13 mc/h

Qo.max = 2.13 [mc/h]

Debitul de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti exteriori

Pentru 120 locuitori rezulta 1 incendiu simultan: Qie = 5 l/s = 18 mc/h

Durata de functionare a hidrantilor exteriori Te = 3 ore

Se vor folosi hidrantii exteriori existenti in zona.

Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pentru preluarea apelor uzate

Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toata zona construita conform PUD.

Deversarea apelor uzate menajere se face la reteaua de apa a localitatii Timisoara existenta in zona, pe Calea Mosnitei.

Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate prin intermediul unui camin de racord principal la reteaua de canalizare. Racordul la canalizarea orasului se va face cu teava PVCKG, Dn = 250 mm .

Apele pluviale de pe zonele betonate se vor colecta prin intermediul gurilor de scurgere si vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi, avand Q= 40 l/s. Acestea vor fi retinute intr-un bazin colector avand V=10 mc, de unde vor fi pompate in canalul ANIF (HCN 1352/1) din apropiere; va fi prevazuta o statie de pompare pentru ape pluviale, alctuita dintr-o pompa activ si una de rezerva (Q= 20 l/s, H= 10 m).

Apele pluviale de pe acoperis vor fi preluate prin intermediul receptoarelor de terasa si coloane verticale si deversate la la canalul ANIF (HCN 1656) din apropiere .

Apele pluviale provenite de pe suprafata drumurilor si parcarilor vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere; acestea vor fi trecute, in prealabil, printr-un separator de hidrocarburi, Q=25 l/s si apoi deversate in canalul ANIF.

Pe conducta de deversare va fi prevazuta cate o clapeta de sens si o vana de inchidere, montata intr-un camin de vizitare.

Sistemul de canalizare cuprinde : - racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la

canalizarea exterioara; - retele de canalizare menajera exterioara ; - retele de canalizare pluviala exterioara ; - rigole sau guri de scurgere pentru descarcarea apelor meteorice; - separator hidrocarburi - camin de racord principal

Debitul de apa uzata evacuate la canalizare este : Qzican.med = 0,8 ° 11.40 = 9.12 mc/zi Qzican.med = 9.12 mc/zi

Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare: Debitul de calcul qc = 0,0001 x I x ∑Ф Sc ( l/s )

i – intensitatea ploii de calcul, in l/sha, in functie de frecventa normata si

durata ploii i =260 l/sha pentru durata t= 2 min. si frecventa ploi f = 2/1 Ф – coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectiva ; Ф=0.90 Sc – suprafata de calcul, in mp; a) de pe acoperisuri

Stotal= 200 mp. qc = 0,0001 x I x ∑Ф Sc = 0,0001 x 310 x 0,90 x 200 qc = 5.58 l/s b) de pe suprafetele betonate

Debitul de calcul pentru suprafetele betonate se determina conform STAS 1846-2002, cu formula:

Qp = m x φ x i x Sc (l/s) unde: m = 0,8 φ = 0,85 i = intensitatea ploii de calcul, stabilita in functie de frecventa normala a ploii de calcul si de durata teoretica a ploii de calcul:

t = tcs + Va l

(min.)

tcs = 12 min. l = 250 m Va = 100 m/min f = 1/1

t = 12 + 100

250 = 14.95 min  i = 180 l/s.ha

S asfaltate= 2700 = 0.27 ha Qp = 0,8 x 0,60 x 180 x 0.27 = 23 l/s. Qtotal = 5.58 + 23 = 28.57 l/s => Q = 2571.3 mc/an

Sisteme de incalzire propuse Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind

furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie, pentru fiecare imobil in parte.

Centrala termica se amplaseaza in spatiul special amenajat. Deoarece nu exista o retea de gaz in zona, centrala termica va fi

electrica.

Alimentarea cu energie electrică In conformitate cu Normativul I7/2011, bilanţul energetic al noilor

consumatori de energie electrică se prezintă astfel: Birouri/vestiare: P i = 36 kW Terenuri sport P i = 60 kW

ks = 0,80 Puterea instalata pentru intreg ansamblul : P i = 96 kW Puterea maxima simultan absorbita: Pmsa = 76.8 kW

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la sursă S.C. ELECTRICA S.A.

Lucrări necesare: Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică. Se va realiza un punct trafo pentru toata zona studiata, iar la fiecare

imobil se va realiza o firida de bransament. Lucrările se vor realiza de o firmă atestată pentru acest gen de lucrări.

Telecomunicaţii şi televiziune în cablu Operatorii de specialitate vor dezvolta reţele de telecomunicaţii, internet şi

cablare în toată zona. De la aceste reţele se va realiza un bransament principal pentru zona studiata, apoi cate un branşament individuale la fiecare cladire.

La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999 ).

6. BILANT TERITORIAL

Suprafata teren – 10.000mp

FUNCTIUNEA EXISTENT PROPUS

mp % mp %

Suprafata constr. 0 mp 0,00% 200mp 2,00%

Terenuri sport 0mp 0,00% 4110mp 41,10%

Circulatii totale 0 mp 0,00% 2700mp 27,00%

Spatii verzi 0mp 0,00% 2990mp 29,90%

TOTAL 10000 100,00% 10000mp 100%

Nr de parcari 0 40

P.O.T. 0,00% 2,00%

C.U.T. 0 0,02

INTOCMIT, arh. Luminita Donici

Atasament: PLAN_PARCELAR.pdf

477900, 477700 210900 Plan topografic Sc. 1:2000 8 47810018, 211100 477900 RODINA LENU CONSILIER | 20% Plan incadrare in zona Sc. 1:5000 SITUATIA DIN CARTEA FUNCIARA RECEPȚIONAT ÎN BAZA PROCESULUI VERBAL DE 305 INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970 Nr. CF Nr. Cad. Descriere imobil Sp E Proprietari tabulari Sarcini 10925/ 23.01.2015 intabulare drept de PROPRIETATE , dobandit prin Teren intravilan Conventie, cota actuala 1/1, bun comun. Sul 4; 10.000 Nusunt Timisoara 33678 Arabil FARZAT SAMIR, si sotia FARZAT MIHAELA-conform act notarial nr.129/2015-emis de Ciorica Marin Eugen. Nr. X Y Pct. [m] [m] 1 _]477747.41]210950.92 2__|477647.111210930.73 3 _|477652.82]210905.01 4 _|478010.74]210984.05 5 _|478027.54]211005.44 6 |478045.59[211008.07 17__|478060.00]210996.99 8 _|478078.01]211019.74 9 _478073.87]211023.02 Suprafata din act = 10.000 mp Suprafata totala masurata = 10.000 mp PFA Ing. ALIONESCU V. ADRIAN CADASTRU-GEODEZIE-CARTOGRAFIE Seria RO-TM-F Nr. 0148/05.03.2013 ernail:adi.alionescuQgmail.com Tel: 0744.682.687 Denumire: Plan topografic necesar obtinerii avizului tehnic pentru "Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu” pentru imobilul identificat prin nr. cad.433678, inscris in CF 433678-Timisoara PR.16 ze iari: FARZAT SAMIR, si sotia FARZAT MIHAELA 5 e in. N Sef proiect ing. Alionescu Adri: Plan topografic Proiectat ing. Alionescu sani Plan incadrare in Zona Desenat ing. Alionescu Z, Adrian Plansa nr. 1 A e, 5 CATEGORIA

Atasament: PUD_PLOPI_EDILITARE.pdf

1

2

3

4

5

6

ST R

. M

A R

G H

IT A

S CANAL HCn 1656

DRUM EXPLOATARE De 1676/2/10/1

ELECTRICA STATIE TRAFO 110KV

CA LE

A M OS

NIT EI

TEREN ARABIL A 1561/3/9

DRUM EXPLOATARE De 1561/3/8

TEREN ARABIL A 1561/3/10

ACCES CAROSABIL

TEREN STATUL ROMAN

C.F.422475

Ca Cm Be

SH

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS

GS GS

GS

CV

Cp

LEGENDA: Conducta de apa rece existenta, Ø125 mm Conducta canalizare existenta

Conducta de apa rece propusa, teava PE HD Ø50 mm Conducta canalizare menajera propusa, teava PVC KG Ø250 mm

Linie electrica propusa

CR Camin de racord propus CA Camin apometru propus Be Bransament electric propus

RETELE EDILITARE1:1000 Sef de proiect:arh. Luminita Donici

Referat / Expertiza nr. / DataSemnatura CerintaVerificator

Data:

Scara:

Proiectare instalatii in constructii Str. Gospodarilor, Nr. 4, Timisoara

cod postal 300778, tel./fax 0356/442570, tel.mobil 0748119000

J/35/78/2003, CUI 15130254 Cont BCR:RO34 RNCB 0249 0492 4752 0001

Plansa nr. 05/08/2015 - 01 - IE Data: 08.2015

Denumire plan••:

Proiectant:dipl.ing. Buda Claudia

Verificat:drd. ing.Bejerita Cristian

Faza: 05/08/2015 Nr. proiect:

PUD

Denumire proiect: CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+1E PT. VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PT. SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO Locatie : Zona Plopi, C.F. 433678, Timisoara

Beneficiar : FARZAT SAMIR SI FARZAT MIHAELA

Linie electrica existenta

Conducta canalizare pluviala de pe zona carosabila, teava PVC KG

GS Gura de scurgere, din beton Cp Camin de vizitare pluvial CV Camin de vane, prevazut cu vana de inchidere SH Separator de hidrocarburi, din beton, Q= 25 l/s

Conducta canalizare pluviala de pe zona carosabila, teava PVC KG

Cco instal

Atasament: RAPORTUL__INFO_SI_CONSUL_FARZAT_PLOPI_BIA_DONICI.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ „MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2015-010781/02.09.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - Denumire proiect: PUD - „,„ CONSTRUIRE 6 TERENURI TENIS, UN TEREN MINI FOTBAL, CONSTRUCTIE P+IE PENTRU VESTIARE SI BIROURI, CONSTRUCTIE P PENTRU SALA DE MESE, LOC PARCARE AUTO”; - Amplasament: zona Plopi, CF 433678, Timişoara; - Beneficiari: FARZAT SAMIR si FARZAT MIHAELA; - Proiectant: B.ILA. DONICI LUMINIŢA ANCA; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 13.08.2015 — 01.09.2015, la documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro; Proprietari notificați : - Stratulat Monica si Stratulat Ovidiu — str. Medias nr. 16, Timisoara; - S.C. Electrica S.A. — str. Pestalozzi nr. 3-5, Timisoara; - Faur Florin — str. Marghitas nr. 3, Timisoara; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUGPUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiecții . Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ȘEF 7; Pt. ȘEF BIROU În CIPRIAN EVA GHILEZAf SE: Red/Dact G.G. — 2ex