keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 269/02.06.2015 privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 221/08.05.2015 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara

02.06.2015

Hotararea Consiliului Local 269/02.06.2015
privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 221/08.05.2015 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015 - 003732/25.05.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 221/08.05.2015- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea articolul 2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 221/08.05.2015 astfel:
" Art. 2: "Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime pentru locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter urban de max. P+1E+M, H max = 9 m, regimul de înălţime max P+2E, pentru locuinte cu regim redus de inaltime - individuale si colective mici care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, H max = 9.00 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003769/ 24.07.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 0,9, spaţii verzi de min 5% - conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58 din 29.12.2014."

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.
- Beneficiarului S.C.GATEWAY CONSTRUCTION S.R.L.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDREI PETRIŞOR
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ţ I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

1

Nr. UR2015-003732/25.05.2015

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU

REFERAT Privind modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 221/08.05.2015

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere ca in continutul H.C.L. nr. 221/08.05.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara, s-a strecurat o eroare materiala cu privire la înălţimea maximă admisă a clădirilor (Hmax);

Propunem Comisiilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea modificarii H.C.L. 221/08.05.2015 in sensul ca articolul 2 din cuprinsul hotararii:

Art. 2: „Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime pentru locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter urban de max. P+1E+M, H max cornisa = 9 m, regimul de înălţime max P+2E, pentru locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, H max = 9.00 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014- 003769/ 24.07.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 0,9, spaţii verzi de min 5% - conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58 din 29.12.2014.” Sa fie corectat astfel: Art. 2: „Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime pentru locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter urban de max. P+1E+M, H max = 9 m, regimul de înălţime max P+2E, pentru locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, H max = 9.00 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003769/ 24.07.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 0,9, spaţii verzi de min 5% - conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58 din 29.12.2014.”

SECRETAR Ioan COJOCARI

ARHITECT ŞEF ŞEF BIROU Ciprian Silviu CĂDARIU Gabriela GHILEZAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact - L.I.