keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

28.02.2012

Hotararea Consiliului Local 62/28.02.2012
privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012 - 4375/16.02.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.6 pct. 1 şi art.70 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului,
În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. (c) , alin. 4 lit. (d) alin.6, lit. (a), pct. 9 şi alin. 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Strategia dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde ca element de fundamentare a Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara pentru perioada următoare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi şi Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NRSc2012-4375/16.02.2012

REFERAT

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*) privind protecţia mediului Art. 6 (1) Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.

Art. 70 Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:

b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;

c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;

De asemenea conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului Art. I 1^1. obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele acestora ori obligaţia de a nu le strămuta şi Art. II (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.

În concordanţă cu aceste acte normativ sunt: Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicată*) Anexa 6 la Regulamentul General de Urbanism Spaţii verzi şi plantate şi Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Timişoara care reglementează procentul de ocupare a suprafeţelor cu construcţii şi spaţii verzi.

Prin Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor Art. 10:

(1) Municipiile de rang zero şi unu au obligaţia să efectueze, până la data de 1 ianuarie 2011, auditul suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi, urmat de

1

elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi.

(2) Strategia privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi are în vedere distribuţia echilibrată a acestora în raport cu specificul unităţii teritoriale de referinţă, precum şi crearea de spaţii verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri şi prin aplicarea de metode alternative.

(3) La extinderea suprafeţei intravilanului localităţilor, autorităţile publice locale au obligaţia să asigure o cotă de 5% pentru amenajarea de spaţii verzi publice.

Astfel Direcţia de Mediu împreună cu Instituţia Arhitectului Şef au elaborat Strategia dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020.

PROPUNEM:

Aprobarea Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara

2010-2020 şi Anexa 1 – Cadastrul Verde ca element de fundamentare a Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara pentru perioada următoare.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ARHITECT ŞEF VASILE CIUPA CIPRIAN CĂDARIU

ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, CONSILIER DIANA MIHAELA NICA DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB Cod F P53-01, Ver. 1

2

  • Astfel Direcţia de Mediu împreună cu Instituţia Arhitectului Şef au elaborat Strategia dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020.

Atasament: Strategia_spatiilor_verzi_2010_2020.pdf

Strategia dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 se găseşte pe portalul Primăriei Municipiului Timişoara, la adresa: www.primariatm.ro, la secţiunea Documente publice, categoria Strategii, adică la următorul link: http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=3177

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL ......../.........2012 Cadastru verde ca element de fundamentare a Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara se găseşte pe portalul Primăriei Municipiului Timişoara, la adresa: www.primariatm.ro, la secţiunea Documente publice, categoria Strategii, adică la următorul link: http://www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=3178