keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 572/12.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", Timişoara - si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 572/12.11.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", Timişoara - si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2019-28736/12.11.2019 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-28736/12.11.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timişoara;
      Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 28736/12.11.2019- Anexă la Raportul de specialitate  nr. SC2019 - 28736/12.11.2019;
      Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC 2019- 28736/12.11.2019;
      Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi   comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
      Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico- economice pentru lucrările de investiţii nr. 30/12.11.2019 a Comisiei tehnico - economice;
     În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
     În conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b), e), alin. (4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
      În temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza D.A.L.I. pentru investiţia "Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", Timişoara.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu", Timişoara, conform Anexei 1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Muncipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.
               


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara –

si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.Descrierea situaţiei actuale In urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Municipiul Timișoara a încheiat cu STUDIO UNU DE ARHITECTURĂ SRL contractul de servicii nr. 138/17.09.2019, concurentul câștigător al concursului de soluții având sarcina de a întocmi documentația tehnico-economicĂ (DALI+PT) aferentă investiției și de a asigura asistența tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada de punere în practică a soluției câștigătoare. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate La momentul actual, în condiţiile deteriorărilor avansate suferite de monumentele istorice aflate în zona centrală a municipiului, precum Turnul de apă din Iosefin - monument istoric (codul TM -II-m-A-06122) - calitatea urbană a zonei este în scădere, prezentând disfuncţionalităţi, scăderea numărului de turişti, ceea ce poate conduce în timp la o scădere a potenţialului turistic şi economic al zonei centrale a municipiului Timişoara. Atât locuitorii municipiului Timişoara, cât şi potenţialii turişti nu sunt conştienţi de valoarea istorică a acestor monumente, marcate pe deplin prin lipsa activităţilor de restaurare şi reabilitare din ultimii ani, la care se adaugă faptul că zona nu este suficient promovată din punct de vedere turistic, neexistând un sistem de semnalizare şi orientare turistică adecvat. Având în vedere că:

- intemperiile si timpul, nu sunt aliați ai monumentelor istorice, intervenția lor lăsându-și amprenta pe aspectul Turnului de apă, dovadă a dezvoltarii orasului;

- clădirea, de mare valoare istorică din punct de vedere al patrimoniului construit, a fost lipsită de activităţi de reabilitare şi modernizare, impunându-se astfel o nevoie urgentă de intervenţie;

- locul de amplasare al turnului, lângă râul Bega (ale căror maluri au fost recent reabilitate în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, ocazie cu care Canalul Bega redevine navigabil prin introducerea transportului public cu vaporașe) reprezintă o locație atractivă pentru punerea în valoare a calității urbane a zonei;

- dosarul de candidatură al Municipiului Timișoara, în baza căruia i s-a desemnat (de către Uniunea Europeană) prestigiosul titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, include pe lângă multe alte obiective de investiții și Turnul de apă din Iosefin, cu termen de finalizare 2020;

unul dintre obiectivele propuse prin intermediul CEaC este să transformăm Turnul de apă din Iosefin, parte din patrimoniul național, într-un loc în care oamenii completează în mod activ infrastructura care trebuie să fie una deschisă, cuprinzătoare și să radieze de vitalitate. Intervenţia vizează crearea unui concept unitar-complementar între spaţiul multifunţional neconventional – evenimente/ activităţi expoziţionale şi culturale şi baza turnului unde se propune un aparat de intrare cu zona de expunere secundară şi integrarea unei funcţiuni de alimentaţie publică /(servicii) care provoacă remodelarea terenului; un complex care să reprezinte un pol de atracţie comunitar şi turistic. Conceptul lasă deschisă posibilitatea obţinerii unei zone urbane extinse prin cuprinderea spațiului verde aferent carosabilului din faţa turnului, a malului Canalului Bega cu posibilitatea intoducerii unei staţii pentru vaporetto cat şi transformarea zonei intr-un punct de interes şi pentru traseul velo existent pe mal apei. Prin realizarea acestei investiții se va asigura totodată:

- o nouă identitate a zonei, cu identitate arhitecturala care va ridica standardul de urbanism al zonei având un impact pozitiv asupra populatiei.

- imbunatatirea accesului comunitatii locale și turiștilor, în zona reabilitată - venituri la bugetul local - nu în ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor din zonă de a-și reabilita

proprietățile/ terenurile parazitare, situate în imediata vecinătate a turnului de apă.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, Pt. Director Direcția Dezvoltare NICOLAE ROBU Magdalena Nicoară

COD FO53-03, Ver.1

Atasament: Aviz_economic.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 -28736/12.11.2019 Către, DIRECTIA DEZVOLTARE Serviciul M.[. P. Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — 28736/12.11.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice- faza DALI pentru obiectivul — Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural Turn de Apa, lozefin, str. Gh. Baritiu Timisoara, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece nu reprezinta nici o cheltuiala din bugetul local la data prezentei, ci aprobarea Consiliului Local privind actualizarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investitie. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.

Atasament: Aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 28736/12.11.2019 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2019-28736/12.11.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul- Refincționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara — si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1 Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare nr. SC2019- 28736/12.11.2019 conform cărora este necesară aprobarea documentației tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul- Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara — si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1” Timişoara; Având în vedere Adresa Direcţiei Economice cu nr. SC2019- 28736/12.11.2019; Având în vedere proiectul nr. 15/2019 întocmit de STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL; Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiție „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariţiu”, Timişoara a fost avizată cu nr. 30/12.11.2019 în cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale; În conformitate cu prevederile H.G. nr.907/29.11/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice; În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 Zir. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;” și alin. 4 lit. d) ” aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 572019 privind Codul administrativ; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019- 28736/12.11.2019 conform căruia este necesară aprobarea aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul- Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara — si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1” Timişoara; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul- Refimcționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara — si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1” Timişoara şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.1 )

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA DEZVOLTARE SERVICIUL M.LP. 936 //7 / RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timişoara — si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timişoara, prin care se propune aprobarea devizului aferent investitiei in valoare de 8.868.618,75 lei (TVA inclus) Facem urmatoarele precizari: La momentul actual, în condiţiile deteriorărilor avansate suferite de monumentele istorice aflate în zona centrală a municipiului, precum Turnul de apă din Iosefin - monument istoric (codul TM -Il-m-A-06122) - calitatea urbană a zonei este în scădere, prezentând disfuncţionalităţi, scăderea numărului de turişti, ceea ce poate conduce în timp la o scădere a potenţialului turistic şi economic al zonei centrale a municipiului Timişoara. Atât locuitorii municipiului Timişoara, cât şi potenţialii turişti nu sunt conştienţi de valoarea istorică a acestor monumente, marcate pe deplin prin lipsa activităţilor de restaurare şi reabilitare din ultimii ani, la care se adaugă faptul că zona nu este suficient promovată din punct de vedere turistic, neexistând un sistem de semnalizare şi orientare turistică adecvat. Intervenţia vizează crearea unui concept unitar-complementar între spaţiul multifunţional neconventional — evenimente/ activităţi expoziţionale şi culturale şi baza turnului unde se propune un aparat de intrare cu zona de expunere secundară şi integrarea unei funcţiuni de alimentaţie publică /(servicii) care provoacă remodelarea terenului; un complex care să reprezinte un pol de atracţie comunitar şi turistic. Conceptul lasă deschisă posibilitatea obţinerii unei zone urbane extinse prin cuprinderea spațiului verde aferent carosabilului din faţa turnului, a malului Canalului Bega cu posibilitatea intoducerii a unei staţii pentru vaporetto cat şi transformarea zonei intr-un punct de interes şi pentru traseul velo exitent pe malul apei. Interventii propuse la arhitectura clădirii -se vor pastra toate scarile existente, se vor curata si se vor restaura/ completa/consolida; se va realiza o noua mana curenta - se vor pastra tevile de racord a revervoarelor - se va pastra rezervorul 1 integral si se va amplasa un planseu metalic in interior la baza acestuia, - se va pastra rezervorul 2 partial - se vor taia goluri cu dimensiunea de 2,5m/3,4m in dreptul ferestrelor existente - si se va amplasa un planseu metalic la baza acestuia pana la peretele de beten exterior. - se va amplasa un ascensor panoramic - se vor realiza doua scari noi care vor lega planseul de beton existent de cele 2 plansee metalice propuse - se vor inlocui/reface tamplariile exterioare -se va inlocui usa metalica cu usa de stica -se va realiza curatarea finisajelor existente caramida aparenta/beton cat si a confectiei metalice. -se vor realiza finisaje interioare Interventii propuse in curtea imobilului -demolarea gardului existent -se va amenja terenul cu rampa, gradene platforme exterioare la diferite cote. -se vor realiza ziduri de sprijin pentru umplutura pamant/parapeti rampe -se va realiza o clădire anexă (grupurile sanitare pe sexe si birou) -se plaseaza pe gradenele de beton lemn masiv tratat împotriva intemperiilor -construirea unei copertine acces cu rol impact vizual şi estetic prin jocul de umbre pe care îl va crea. Interventii la structura clădirii -construirea unor pereţi noi perimetrali pe trei laturi cu rol de delimitarea vizuală faţă de vecinătăţi precum şi cu rol de suport pentru nivelul ridicat al pământului în partea sudică a parcelei -pereţi din beton armat cu rol portant al taluzului de pământ -Realizarea a două planşee din beton armat În urma refuncţionalizării imobilului, vor rezulta cota -1,70m - platforma acces/spatiu expozitional exterior = 105mp - birou 17,8mp - grupuri sanitare femei/barbati 14,3mp

- hol exterior 14,3mp cota +0,00m - platforma acces exterioara +gradene= | l2mp cota +0,00m > cota +1,30m - zona verde (inclusiv terasa inierbata) 147mp cota +24,75m - spatiu expozitional = 102,0mp cota +28, 5m - foayer/garderoba = 59,9mp cota +34, Sm - spatiu evenimente culturale = 175,9mp cota +45, Sm - lanternou/spatiu belvedere = 16,1mp Nr. loc. parcare propuse = 9 locuri pe domeniul public aferent străzii Gh Barițiu (face obiectul altei investiţii) Regimul de inaltime al cladirii: P+2E (3 niveluri supraterane). Înălțimea maximă la coamă a construcției: 51,56 m Suprafață construită existentă: 116,5 mp Suprafață construită extindere: 63,2mp Suprafață construită propusă-totală: 179,7mp Suprafață desfăşurată a construcției existente: 265,1 mp Suprafață desfăşurată a construcţiei propuse: 595,2 mp Suprafață utilă existentă: 182,2 mp Suprafață utilă a construcției propuse (existentă+propusă): 459.2 mp POT existent: 18,2% POT propus: 28,1% CUT existent: 0,41 CUT propus: 0,93 Având în vedere că: - intemperiile si timpul, nu sunt aliați ai monumentelor istorice, intervenția lor lăsându-și amprenta pe aspectul Turnului de apă, dovadă a dezvoltarii orasului; - clădirea, de mare valoare istorică din punct de vedere al patrimoniului construit, a fost lipsită de activităţi de reabilitare şi modernizare, impunându-se astfel o nevoie urgentă de intervenţie; - locul de amplasare al turnului, lângă râul Bega (ale căror maluri au fost recent reabilitate în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, ocazie cu care Canalul Bega redevine navigabil prin introducerea transportului public cu vaporaşe) reprezintă o locație atractivă pentru punerea în valoare a calității urbane a zonei; - dosarul de candidatură al Municipiului Timișoara, în baza căruia i s-a desemnat (de către Uniunea Europeană) prestigiosul titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, include pe lângă multe alte obiective de investiții și Turnul de apă din Iosefin, cu termen de finalizare 2020; unul dintre obiectivele propuse prin intermediul CEaC este să transformăm Turnul de apă din Iosefin, parte din patrimoniul național, într-un loc în care oamenii completează în mod activ infrastructura care trebuie să fie una deschisă, cuprinzătoare și să radieze de vitalitate. Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „„Refun NU re imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timişoara a fost avizată cu nr..:20, ll cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Sursa de finanţare a investitiei: Bugetul local. Se dorește accesarea unei finanţări nerambursabile prin programul RO-Cultura - apelul privind Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timişoara, conform proiect nr. 15/2019 întocmit de STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL, cu indicatorii tehnico- economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Pt. Director Direcţia Dezvoltare Magdalena Nicoa N Cod FO 53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA la HCL nr.......... deci ET VTR REIASA PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timişoara, întocmită de STUDIO UNU DE ARHITECTURĂ SRL, conform contractului de servicii nr. 138/17.09.2019, are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: 1. Valoarea totala a investitiei (TVA inclus) = 8.868.618,75 lei din care CEM = 7.278.270,66 lei (TVA inclus) 2. Durata de realizare: 12 luni 3. Capacităţi (în unități fizice şi valorice): Regimul de inaltime al cladirii: P+2E (3 niveluri supraterane). Înălțimea maximă la coamă a construcției: 51,56 m Suprafață construită existentă: 116,5 mp Suprafață construită extindere: 63,2mp Suprafață construită propusă-totală: 179,7mp Suprafață desfăşurată a construcției existente: 265,1 mp Suprafață desfăşurată a construcţiei propuse: 595,2 mp Suprafață utilă existentă: 182,2 mp Suprafață utilă a construcţiei propuse(existentă+propusă): 459,2 mp POT existent: 18,2% POT propus: 28,1% CUT existent: 0,41 CUT propus: 0,93 Lista spațiilor - propunere: cota -1,70m - platforma acces/spatiu expozitional exterior = 105mp - birou 17,8mp - grupuri sanitare femei/barbati 14,3mp - hol exterior 14,3mp cota +0,00m - platforma acces exterioara +gradene= 112mp cota +0,00m > cota +1,30m - zona verde (inclusiv terasa inierbata) 147mp cota +24,75m - spatiu expozitional = 102,0mp cota +28, 5m - foayer/garderoba = 59,9mp cota +34, 5m - spatiu evenimente culturale = 175,9mp cota +45, 5m - lanternou/spatiu belvedere = 16,1mp Nr. loc. parcare propuse = 9 locuri pe domeniul public aferent străzii Gh Barițiu (face obiectul altei investiții) x Pt. Director Direcţia Dezvțltare Şef Serviciu Magdalena Nicoară Gabriela Bi Consilier Sorin Tru Cod FO 53-01, Ver. l

Atasament: DALI_parte_desenata.pdf

BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMISOARA C.F.: 426619; SUPRAFATA TEREN: 638 POT EXISTENT: 182% CUTO41 cudaast76 EA AMPLASAMENT: TIMISOARA. STR. GH. BARITIU NR.3 p. SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENT: 1165mp SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENT:265-tmp. topi7526 cr fo | ADERE E TES or | E m IT a PUR DE SITUAT EXISTENT. -_

BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMISOARA IPLASAMENT: TIMISOARA, STR. GH. BARITIU NR 3 428615; TOP:17528/2 SUPRAFATA TEREN: SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENT: 179.7mp SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENT :595.2mp POT EXISTENT: 28.1% CUT:093

> a Ă 5 5 E 5 < [de în 185 i EEST EEE a

ara p TROTUAR STR. GH. BARITIU. < = : foc rr - | ase [ SES |. | ta ra PEPE EEE TESS = TE _= ta |. EUR EUR vo | E a E Cl E

PLAN COTA 40.00 PROPUS PLAN COTA +0.00 EXISTENT

PLAN COTA +14.45 EXISTENT PLAN COTA +14.45 PROPUS |

, PLAN COTA +24.75 EXISTENT PLAN COTA +24.75 PROPUS alai

PLAN COTA +28.50 PROPUS de

PLAN COTA +34.50 PROPUS PLAN COTA +34.50 EXISTENT

PLAN COTA +45.50 EXISTENT PLAN COTA +45.50 PROPUS d A fe e CR En N n arbitra ROȘU | | | Ă Ss, Ţ > n EI er popa an EI PRI TES | PE nora ca a mail ie ial | E EAT E m | | PE e] e PE punc umor _

SECTIUNE CARACTERISTICA EXISTENTA SECTIUNE CARACTERISTICA PROPUSA 1, , EXPERT N ITI ST _ . * 7 a STRES SERI ASAN a PR E | ao | a IE SES Nk sea E E = DEEE IER TF arene

SECTIUNE CARACTERISTICA EXISTENTA SECTIUNE CARACTERISTICA PROPUSA cp tan Pre Vl anu FNT) e enter e AN PEN be Sana ne A abat te inc r 1 1 E + SUT il ZI = AP pt LI n TA Tr = II IE LL Z E LT abil E (III TITI TI Ig a MARIN MARIN E | a REFERAT ETA DA SE STUDIO UNU SEARA SR EDER TC. “mia n Ta EEE

FATADA PRINCIPALA EXISTENT SCARA 1:100 FATADA PRINCIPALA PROPUS SCARA 1:100

FATADA DREAPTA EXISTENT SCARA 1:100 torent nt prarana FATADA DREAPTA PROPUS SCARA 1:100 E II a a E TESTE le N. Nes ua

FATADA SECUNDARA EXISTENT SCARA 1:100 FATADA SECUNDARA PROPUS SCARA 1:100 si ports _ “portar PE să i _ FR A FER e car N LB) [BB AȚI a En East I Ţ [ di BEI —_ Bu: ! g E E i IC a a a SEE EEE | ȚEE cre Ţara) RE EC Ip | ME Tre Ama Ţ _—_

FATADA STANGA EXISTENT SCARA 1:100 FATADA STANGA PROPUS SCARA 1:100 UL EEE

1

E TET- TFT165C TErza TETATSC. _ TErgrec Terftse __ TErgrsc TEr$rsc Eco Cos pif = E 1080 — Ter16sc E sc sc = re LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE |lathendă de cel zincat montată îngropat în părni, la cota de -0 m față de cota înită a) frenuui sisternatzat, caro alcătuiește priza de pământ ariiicilă a construcţal, a care se sudează |olomontele retaice al structuri Elecrod de Impârsâtare de oțel zncat, L=2m_bătul în pământ la cota de montare a platnzi |ochipat cu olerment de conexiune plabanda cu şuruburi |Psa de saparație, montată etanșată n cutie protejată și somnalzat, pin care se face racardul la [impământare a tabouiloralectice, egătuir de ochipolonțatzare șia coborărilr pararăsnetuli e |Punctde conexiune conductor de oțu zincat și armătuile matale alo paharelo fundații |praobricate, penru legăturile de ochipotonțalzare, OD |Tablou electric de distribuțe. |Traseu de pentru alimentarea tabioului elecic ganera, format din cablu ci Intârzero mârta la |ropagarea focului. CYY-F, NYY-J, FROR, FGTOR pozat în tub PVC de protecție, montat ingropat în |părmânt; SE ete de moara prtocțe EEE SE STUBIG UNU BE ARATECTURA SL FE suo Inna [ÎN N | Si Gheorahe Doja n 10. Tisa ol 0722520755, ere SE = SC. UTGISIMEKA S.R.L. 0227019. „era et POTI | n a pa a ct i ai | ca | ua Ser | tit ga n Ea E rm AA TE i | : ne

—r E _ TEG-1a rEG-ta R i ME tr E n = O SEE = a rc 7 TEGCF2 TEG-OFI 16“, 97 ET-15SC -15SC LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE. a) Tablou electric de distribuție O [ea a ra ED TOR CAISE go tri 08 Corp de urinat, cip ca sura LED, 134 1POG, 4000. GRI O, ras de rezista m | 10, [ ] Corp de iluminat cu LED, montat aparent, 4420 im, CRI 2 0.80, 4000 K, 40 W. grad de protectie. PI. — | Sos de iuminal cu LED moni incasat n eree, 1530 m GRI = O 3000. ZE, rad de protect 5, grad de reitarta la mpa mecanic IX, cu dai fu za Cor de luminat cu LED, mata aparent 750 im, GRI E GE 3000, 12 W, grad de profecie So de luminat cu LED, rana apare, 365 m GRI = 400068 W- grad de rafale IP 85, sad de reziste ia impact O d cu LED oniat aparet SSI ERIE DE 2000 ST rad E poteci IP 65, grad de rezistenta la impact mecanic KOS, schipat cu ki petru de siguranta pentru continuarea lucrului, cu autonomie pana la terminarea aciviatiide risc Corp de urinat cu LED, montat incasrat n pamant, 153 Im, CRI = 0,8. 10 W, 3000K, grad de protectie IP 87, rezistenta la mpact mecanic K0S, Corp de luminat cu picr, sctipat cu LED, 10120 im, CRI = 0.8, 85 W, temperatura de cucare reglabila intre Z7OOK - G0GOK, rad de protectie IP 20, reziste la impact mecanic K05, cu dtrbute directa si indirecta 2 ful luminoa. Bara Ted sirena E ZE VEE Tarstormator CA CE se SOT SOD ST SOD montata profil metalic in scafa zonei de belvedere, Corp e luminat cai evacuare echipat cu LED Corp de luminat cai evacuare echipat cu LED Racord monofazat, alimentat din circulul indicat pe plan, protejat în tub de protecție; Racord trfazat, alimentat dn circul indicat pe ian, pret în tub de protecie. Prză dublă, 920, 230V, 16A, cu protecție mecanică, moniată aparent Priză simplă 1P20, 230V.16A, cu protecție mecanică, montată aparent Pr Ia IPA, 2301, 16A, cu protecție mecanică, monislă aparent de fardosoala echipata cu 2 prize Schuto IT ETER SE STUDIG UNU DE ARMITECTURA SRI == SEE | af Al Su Str. Gheorghe Doja nr. 10 Timisoara, tel. 0722920759, "7" SRL nara oa FA at romina a să ina TEREE : ra | al fa Ea . EEE =) a fa IT | TEZE pun EAT CITESTI

TEEZE Tae LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE. “Tablou lectie de ditibuțe mecanica KB Corp de fuminat, echipat cu sursa LED, 13,8W, minim IPS6, 1000, CRI = 0.5, grad de reziste mecanica £ 10 “Corp de luminat cu LED, montat aparent. 1420 Im, GRI 2 D/8D, 4000 K, 40 W. arad de prafecie 1P20, 1 O | ciao sua LED, 1 im PA AID CRI ED gr de roze — Corp de luminat cu LED, monta incastrtin perete, 1930 Im, CRI 2 8, 2000, 24 VW, grad de . |pratecio IP 85, grad de rezistenta laipact mecanic IK05, cu istribuie bidirectional & lurului luminos “Corp de luminat cu LED, monta aparent. 750 m, CRI 2 0.8, 3000, 12 WI, grad de protectie 1P20, Corp de luminat cu LED, monta aparent, 205 Im, CRI 2 O, 4000 K, 68 V, grad de protectie IP 65, rad de rezistenta impact mecanic Corp de iluminat cu LED, montat aparent, 8355 în, GRI E DE, 1000 65 N. grad de = ||? 85. rad de rezistenta la impact mecanic 09. echipat cu ki pentru triniul de siguranta Pentru continuarea lucrului, cu autonomie pana la terminarea acivtati de risc. Corp de iurinat cu LED, montat Incasta n parnant, 19 n, CRI 2 0.8, 10 W, 2000%, grad de protectie IP 87 rezistonta la lrpaci mecanic 08. Corp de irinat cu pidor echipat cu LED, 10120 Im, CRI 2 D., 85 W, ternparatura de cucare regia intre - G00OK, arad de protectie IP 20, rezistenta impact mecanic |KOS, cu directa si indirect & fuxului luminos. Banda led alimentata Ta 26 VE pini CA CE de SO, 3000, ST SOD montata intr-un profil metalic in scala zanei de belvedere “Corp de urinat cai evacuare echipat cu LED echipat cu LED Racord monofazat, alimentat din circului indicat pe pla, protaat în tub de protecție; Racord tnfaza, aimentat din scutul indicat pe plan, proteja n tub de protecție: Priză dublă 220,230, 18A, cu protecție mecanică, montată aparent Priză simplă 1P20, 230V.18A, cu protecție mecanică, montată aparent Priza simplă IP44, 230V.1SA, cu protecție mecanică, montată aparent Doza de pardoseala echipata ci 2 prize e aa Ec = E EEE EEE FE =: S.C. STUDIO UNU DE ARHITECTURA Poe ana N | Sr Steorobe Da 10, Tirisoar, tel SC UTGSIMEKASRL| woman | e ft | tit rent ran e star RE Rina e E SEAT lv a, prea anton | a — o tza | | ] | rm

109 Ea rase lrersa peron rr TET-3sC. a 1 TET-CP1 TET.3sc forta ret E. Terorii ran _ n E E E — LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE [TI [Tablou lectie de aotituție mecanica 08, Corp de luminat, scipat cu sursa LED, 13,4, minim ÎPS6, 40001, ORI = 08, grad de rezistent mecanica IX 10 “Corp de iluminat cu LED, montat aparent, 420 m, ORI 4000, 40 W. grad de proc ÎN EEE _ [les Corp de iluminat cu LED, montat Incastrat n pere, 1930 Im CRI 2 D.8, 3000, 24 W,grad de protectie IP 65, grad de rezistenta la Impact mocanic 08, cu distributie Biirectionale a fuxului luminos Corp deiuinat cu LED, monta aparent, 750 Im CRI 2 0.8, 3000. 12 W, grad de protectie 1P20, Corp de luminat cu LED, montat aparen, 8395 Im, CRI > 08, 4000 K, 68 W. grad de protectie IP 65, grad de rezistenta la impact macanio IX Corp de urinat cu LED, monta aparoni, 8305 în CRIE DE, 4000, ES V. grad de proteze IP 65, grad de rezistenta la impact mocaric K08, actipat cut pentu lurintu de siguranta pentru coninuarea lucrului cu autonore pana la torminarea acivitai de rs. Corp de luinat cu LED, montat incastrat in perert, 193 m, CRI 0,8, 10, 2000, arad de protectie IP 87, rezistenta la pact mecanic K08. Corp de iurinat cu por, echipat cu LED, 10120 Im, ORI 2 D., 85 VW. ornperatura de cucare reglabila intre 2700K - G0GOK, arad de prafectie IP 20, rezistent impact macarie IKOS, cu itrbutio directa si directa & ful urina Banda led limentata fa 22 VE pini CA - CC de SON, 5000 Sim. SO montata intr-un profil metal in scafa zonei da belvedere “Corp de urinat cai evacuare echipat cu LED. Corp de luminat cai evacuare schipat cu LED Racord monofazat, aimentat in croulu Indiat pe plan, rotaa în tub de protecție; Racord trfazat, atmentat din arcul indicat pe pin, protejat n tub de protecție Priză dublă, P20, 230V, 16A, cu protecție mecanică, montată aparent Priză simplă 1P20, 230V1BA, cu protecție mecanică, montată aparent Priză simplă IPA4, 230 1BA. cu protecție mecanică, montata aparent Pale |a o | II i Doza de pardoseala schipata ci 2 prize Schuko e UT E IERI SE ARES EI TIT EEE en red E i SEE | ema a | a n __ a a EEE 7 ra

LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE. Tablou alecric de drbuțe _ O nat ciot suta LED, 1, mii PA ADI CREZ de mecanica IC 0. — “Corp de luminat, echipat cu sursa LED, 13.4, minim IP68, 1000K, GRI 2 8, rad de rezistent mecanica IK 10, DEE TA RFC TREE Gara _ CTE E — | Core de iluminat cu LED, montat incastrt in parae, 1930 Im. CRI > D.8, 5000 K, 24 W, arad de TEFSa ii proc IP 85, grad de rezistenta la impact mecanic cu distributie Edirecionale aurului - luminos Corp de iluminat cu LED, montat aparent, 750 Im, GRI 2 0.8, 3000, 12 W, arad de protectie E 1.20. sp N m Corp de luminat cu LED, monta aparea, 8385 Im, CRI > 0.8, 4000 , 68 VW, grad de protectie | 85. ra de rezistenta la impact mecanic Corp de iumirat cu LED, monta aparent, 8305 m RI = DE, 4000 SE i grad de prstcie IP 65, grad de rezistenta la impact mecanic KO, shipat cu Ki pentu lurintu de siguranta Pentru continuarea lucrul cu pana 1 terminarea acvtai de sc. TETAsC & o “Corp de iluminat cu LED, montat ncastat n parai, 183 im, CRI = 0.8, 10 VI, 000%, grad de proecie IP 8, rezistentă la Impact mecanic 09, Corp de iluminat cu picior, echipat cu LED, 10120 Im, CRI > 0, 85 W, terporatura de cucare. reglabila intre 2700 - 6060, grad de protectie IP 20, reziste la impact mecanie IKDS, cu directa si indirecta a fuxului luminos. Barda Ic menita ZA pan rsrsformator CA CC de BON, 5000, ST. montat intr-un profi metalic în scafe zonei de belvedere. TET4sC Corp de luminat ca evacuare echipat cu LED aL 1 Corp de luminat cai evacuare schit cu LED. = E PR Racord monofazat, alimentat din circuitul indicat pe plan, protjat în tub de protecție; a Racord trifazat, aimentat din circuitul indicat pe plan, protejat n tub de protecție: E fa ZT Cre rai Priză simplă, P20, 230V.16A, cu protecțe mecanică, montată aparent 4 RA > + Prza simpla, 44,220 164. cu potocți acas, montată parent NF </ e Er Doza de pardoseala echipata cu 2 prize Schuko TET-asC BL e SE STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL Poor N | St Steorobe Doja. 10, Tiisoar, tel 0722920755 re Ten ant) pn a trata Sta — E | EEE FREE ACER TI FR TIE

TET-9a | TETÂn TET:9a le IN e reia Teri fad TET-Ha E d a pa sr ră n o der: 3 PITT Arca d Zi aa m TEPTIE LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE BT Tablou lect de cistibuțe O | mt scapa cu cursa LED, minim PA, 4000, CRI E, rad derezstra mecanica IK 08, Corp de iuinat, echipat cu sursa LED, 13,1, minim IPEE, 10001, ORI = 0.8, grad de rezistenta ma | mecanica IK 10 Corp de lrinat cu LED, montat aparent, 4420 Im, CRI = 0,80, 4000 K, 40 W, rad d protectie 1P20, Corp d urinat cu LED, montat incastrat in prete, 1930 im, CRI 2 0.8, 3000 K, 24 VI grad de. E. | protectie IP 85, grad de rozitonta la Impact mecanic KOB, cu stiute biirecionale a fuxului luminos Corp de urit cu LED, monta aparat, 750 Im. CRI 2 0, 3000 K, 12 W, grad de pratecte 1P20, Corp deiuinat cu LED, montat aparent, 8385 m, CRI > 0, 4000. 8 W, grad de protectie IP 65, rad de rezistenta impact mecanic Corp de urinat cu LED, monta aparent, 8355 nm, GRI E 05, 1000 SS II grad de proze | PS, arad do rezisti la impact mecanie IKD9, echipat cu kit pentr de siguranta pentru continuarea lucrului, cu autonornie para la terminarea de risc. s Corp de urinat cu LED, montatincesrat în para, 155. GRI 2 O, 10 W, 3000, arad de protectie IP 87, reteta la impact mecanic 08 “Corp de urinat cu par, schia cu LED, 10120 Im, RI = 05, SSW. fompuralura de Cusa regii ie ZIOOK - 000. grad de proece IP 25, ezitnta ln mpa mecari KO5, cu stiut rect i nreca 2 ului unirea Ban Ed At ZE VE A Tano CA de SOT SOCOR ST SEO trena inu roi metalici scală zonei de bavadere. = Corp de luminat cai avecuare soi cu LED Corp de urinat ci eractare ochipat cu LED Racord monofazat, sirena din ralu cat e plan. raajat în tub de proecți; = Racord tifezt in circul incat pe pin, protjat în tub de protecție Pret ab, ZA, ZO, 16, pri cană mot sr [+ Priza imp, 1520, 2304 168, cu protecție mecanică montată aparent Piz sii, IPA, 230,168, cu prtecțe macarie, montată aparent Doza de pardoseala shipata cu 2 prize Schuto RETETE Ţ SC STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL TE [|] LU] St Gheorghe Doi re 10, iso e 0722920755) CE S.C. UT& SIMEKA S.R.L. METRUL TIGARA aan erat precare at CETE EEE ara |Robert Cel uri “Taru Fu stil Eta at, n az Ea E Sa ra

TETCPS CĂ TETCPS TET-CPT TET-cPS TET:cPT TET-cPS. TET-cPS, LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE. ur Tablou de o “Corp de luminat, echipat cu sursa LED, 141. minim IP44, 1000K. RI = 0.5, ra de rezistenta mecanica IK 08, “Corp de scipat cu sursa LED, 13,4%, minim IP66, 1000, GRI = D., rad de rezistent m | mecanica IX 10, Corp de luminat cu LED, montat aparent, 1420 m, CRI 2 0,80, 4000 , 40, grad de proctie 1P20, Corp de luminat cu LED, montat incastrat n perete, 1930 Im, CRI 2 0.8, 3000, 24 W grad de = protectie IP 65, grad de rezistenta la impact mecanic IK06. cu distributie bidirectionala a fluxului IE Do or E RI GE SRI TEA rr 5 | [ SES LE E E SET CEE IESI gazda IP 65, grad de rezistenta la impact macanio 09. Corp de cu LED, monta aparont 8355 îm ORI E 05, 1000 SSN, grad de poteci IP 6S, grad de rezistenta Ia impact mecanic IXC9, chipat cu it pentu ilurintul de siguranta pentu continuarea lucrului, cu sufonarnie pan la terminarea activati de rac. Corp de lurinat cu LED, montat inczstat in pamant, 193 Im, CRI 2 08, 10, 3000K, grad de protectie IP 67, rezistenta impact mecanic 08. Corp de irinat cu por, echipat cu LED, 10120 tm, CRI > 0.8, 85 VW, tormperaura de cuoare reglabila între 2700K - G0GOK, grad de protectie IP 20, rezista impact mecanic IKOS, cu istiburio directa si indirecta & Tuxulu luminos. Barda Ic aliniate în ZE Vs pini-un CA - CE de SOIA, 3000, Sfin. SGD montata intr-un profil metalic in scafa zonei de bolvoder. Corp de luminat cai avacur ochipat cu LED Corp de iluminat cai evacuare schipat su LED limentat din circuitul incat pe plan, roojat în tub de protecția; Priză dublă 1P20, 230, A, cu protecție mecanică, montat aparent Prză simplă, 920, 230V.1BA, cu protecție mecanică, montată aparent = = x d Racord trifazat, aămentat din circuitul indicat pe plan, protejat în tub de protecție; A Priza simplă, PA4, 230V.16A, cu profeție mecanică, montată aparent Doza de pardoseala echipata cu 2 prize Schuko [ae LI IEEE at E BE! EEE == => SEPT na | aa | CITI SE STUDIO UNU DE ARAITECTURA SEL TEI EEE WU | St Gteorobe Doja. 10, Trisar, tel : SC.UTGSIMEKASRL| avar Tea el pir ret e TERT E anl | ratate ||. Ea Far TR — i aa TR Paravane as m SEES APERE ET

rr dfrer1sa Teren fara sl (rer-tsa Era rd, TET:ssC —_ = Z TET13a TET-cPIt TET-12a = TET-13a = — TETSSC = TETĂSa TET-cPIO' TET:CP9, Teri LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE ET eeci de dstibue O cra usura LED, AA mi PA 1000, CRI2 6, ras de restore mecanica IX 8. Corp de luminat, ccipat cu sursa LED, 13,1%, minim PS, 000K, CRI = DB, grai de reziste | mecanica iC 1. Corp de luminat cu LED, montat aparent, 1420 Im, CRI = 0,8, 4000, 40 W, ga de proectie — | Corp de luminat cu LED, montat Incastat In perle, 1930 m. CRI 2 08, 3000, 24 W, grad de protectie IP 85, grad de rezstenta la impact mecanic IK08, cu dstute a fuxul luminos Corp de urinat cu LED, monta aparent, 750 Im, CRI = 08, 3000, 12W, grad de protectie E | Corp deiluminat su LED, monta aparen, 8395 Im, CRI 2 0,8, 4000 K, 88 grad de protectie IP 65, grad de rezistenta la impact mocaric 09. Corp de uminat cu LED, monta aparont, 8355 În ORI = 05 1000 SS W gras de profacie 1 IP 65, arad de rezistenta la impact mecanic IK09, shipat cu kt pentu de siguranta Pentru continuarea lucrului, Cu autonome pana la terminarea acvatii de risc. “Corp de iluminat cu LED, montat incestrat n part, 183 Im, CRI 2 0.8, 10 3000. grad de protectie IP 7, rozitanta la impact macarie 00 “Corp de luminat cu pidor, echipat cu LED, 10120 Im, CRI > 0,8, 85 W, temperatura de cuoare reglabila Intro Z700K -GAGOK. grad i protectie IP 20, rezistenta la impact IKDS, cu dicta si indirecta lunca. Barda lcd smerit a ZA Vas Trarsformator CA CE de BOT, SOCOR. Sim SG montata intr-un profil metalic în scala zonei de belvedere. Corp de irina cai avacuare echipat cu LED Corp de luminat cai ovacuzt echipat cu LED Racord monofazat, alimentat din crcuiul ndiat pe plan. protjat în tub de protecție; Racord trifazat, almentat din indicat pe plan, rotaat n tub de protecțe: CTT TIT 1 CET TT Doza de pardosoala echipata cu 2 prize Schuko STESTO E = = = EATA | an cena PEREZ NI /DATA ETER E Ţ S.C. STUDIO UNU DE ARHITECTURA S.RL, True ai LU] aan 10: Tone SC UTE SERA SRL nori ru SE at metri Arena ERE EREI E | eterna | ESTE Ca ÎLE ÎMI STR |

vers) = TEȚasC — TET:8sC RT Pe t. LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE “Tablou electic de stibuțo Corp de iluminat, schia cu sursa LED, 141, mini 44, 40005. CRI = 0.5, grad de rezistenta mecanica IC O. “Corp de iluminat, schit cu surea LED, 13,9%, minim IP66, 1000, GRI = 02, rad de rozistena mecanica IK 10 “Corp de luminat cu LED, mantat aparent, 420 Im, GRI 2 D.80, 1000 K, 40, grad de praecie IP20, S ] Corp de luminat cu LED, manat incastrat in perete, 1930 im, CRI > 08, 3000 K, 24 Vi, grad de protect IP 85, grad de rezistenta la impact mocani KD8, cu dsr biirecionala a fuxului lurin Corp de urinat cu LED, montat aparant, 750 im, CRI 2 O, 3000, 12 VW, gre 1P20, de protectie Corp de luminat cu LED, manta aparont 8395 Im, CRI > 0; IP 65, grad de rezistenta la impact mecanic 08. 4000 K, 68 W, grad de protectie Corp de furnal cu LED, monta aparent, 8355 m CRIZ 05, 1006 65 ÎN, grad de proteic IP 65, arad de rezstonta la impact mecaric 0, ochipat cu Ki pentru urintu de siguranta pentru continuarea lucrului, cu aulonornie pana la terminarea acvarii de risc. Gorp de ilurinat LED, manta incasat in perart, 193 Im, CRI > 0,8, 10 W, 3000K, grad de protectie IP 67, rezistent la impact macar IK0S. Corp de luminat cu por echipat cu LED, 10120 Im, CRI 2 D., 85 VW. ternpertura de cucare reglabila intre 2700K - S0GOK, arad de protectie IP 20, rozistena a impact mecanic IKOS, cu ditrbutie directa si indirecta 2 fuxului luminos. anda Ta 2 VS prin CA -CC de SO 5000, Sin SODimin mentala Într-un praf metalic scafa zonei de bolvedere Corp de urina cai evacuare echipat cu LED Corp de luminat cai evacuare chipat cu LED Racord monofazat, alimentat in circuitul indicat pe plan, protejat tub de protecție, Racord trifazat, armentat din crciul indicat pe pl protejat în tb de protecț Priză dublă IP20, 230, 16A cu protecție mecanică, montată aparent Priza simplă 1P20, 230V18A, cu protecție mecanică, montată apareni Priză simplă IPA4, 230V.1BA, cu protecție mecanică, montată aparent Doza de pardoseala echipata cu 2 prize Schuko de TI SC STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL W | st Gheorghe Doja nr 10. Timisoara, fel 0722620759" TE E | SC. UTĂ SMEKA SRL) ere mt | a Retea mb ea Cota sur "Tur Fu fa Opta Eat —_ ERIE, [=

| 09 gTETAZa 23 9 iluminat ip > 2 o Satele montata SO o eat tm LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE ET Tablou efec de distibuție mecanica IK 08, Corp d luminat, echipat cu sursa LED, 13.4, minim 4000%. GRI = 05, grad de ezite mecanica i 10 “Corp de iluminat cu LED, montat aparent, 420 Im, GRI 0,80, 4000 K, 40 W. grad de proiecte E TI ECE ASTE ESTE _ [ [ea “Corp de luminat cu LED, montat incastrat in perete, 1630 Im CRI > 0.8, 3000 K, 24 VW, grad de = |ratece IP 85, rod de rezistenta la impact mecanic 106, cu isributibiirocionala a furuli luminaa Corp de urinat cu LED, montat apare, 50 Im GRI 2 08, 3000, 12 W, grad de protectie PD. Carp de urinat cu LED, montat aparent, 5305 Im, CRI 2 08, 4000, BB Vi, grad de protectie PS, grad de rezisteia la impact mecanic OB, Corp de urinat cu LED, montat apareat, EISS Tm. CRI = 05. 1000 68 N, grad de precie IP 65, grad de rezistenta la impact mecanic KO, schipat cu kt pentu lurintu de siguranta Pentru coninuarea lucrul, cu autonorrie pana la terminarea acivtai de risc. Corp de iluminat cu LED, montat ncastrat n pamant, 193 îm, CRI > 0.8, 10 W, 2000%, grad de pratecie IP 7, rezistenta la impact mecanic 09. “Corp de iluminat cu por, ochipat cu LED, 10120 m CRI 2 0, 85 W, temperatura de cuoare reglabila Intre 2700K - SA. rad de protectie IP 20, rezista la impact mecanic K0S, cu distribuie directa si indirecta 2 furulilurinos. arda led amonte Ta ZE VE CA - CE de OA 5000, Sf SRO montata intr-un praf mataliin scafa zonei de babvedere Corp de urinat cai evacuare echipat cu LED. Corp de luminat ca evacuare schipat cu LED Record faza, lenta din circului indicat pe plan, protejat în tub de protecție, Priză dublă 1P20, 230V. 1. cu protecție mecanică, montată aparent Piiză simplă, P2D, 230V,1BA, cu protecție mecanică, montată aparent o = E a Racord monofazat. amanta dn circuitul indicat pe plan, protejat n tub de protecție: n Priza simpiă, 44, 230V,1BA, cu protecție mecanică, montată aparo Doza de pardoseala ochipata cu 2 prize Schuko AREA ue. [ CERINTA n REFERAT /EXPERTIZA NR DATA. RESTORE E SE STUDIO UNU DE RFITECTURA SFLŢ Fear sa [pe AGREE N | Sr. Gheorghe Doja n. 10_Tirisoara, el 0722920755) == i SRL) O Monor BEI sI ra a | too CT 1 SE si pe VERIFICAT — PLAN BELVEDERE COTA 4455. | Pia

LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE Termostat pentru comanda covoraselr de incalzire n pardoseala lectia |Covores încalzire în pardoseala electica de SE_STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL SORT [an ÎN | Sr Gheoghe n 10, Tito, te ap at Oa a Mr DEEE put o e

LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE Termostat pentru comanda cororasalr de incalzire n pardoseala eectica |Covoras incazir În pardoseala lectica SC. STUBIO UNU DE ARHITECTURA SRL Fame IN | Se Gteorohe Doja. 10, Tisa, il 0722920759, | PRCIECT [i idea Su —__ al proectoare at ta ii aaa ere Bretania ua "Tant re E E st, ra Ba e E atena m arsă | _ ÎNCA FRA

LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE m Termostat pentu comanda cavoraselr da incalzire in pardossala aletica Covoras incalzire în pardoseala lecica [te ETTORE TRI SC. UTA SIMEKA SRL. era precar — ro E no TPAR. SC. STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL rar Str. Gheorghe Dola nr 10, Timisoara, tel. 0722920759 27 O a e | (nn nasca | cota EA

LEGENDĂ INSTALAȚII ELECTRICE Termostat pentru comanda covoraselr de incalzire n pardoseala sectia 5-6. STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRIŢ Saar Str. Gheorghe Doja n. 10, Timisoara, fl 0722920759" p= = E PLANSALA MA CETA 15 fese

RECEPTOR TERASA deversaro apa dec; ploaie în canalul Bega 89 mp Brangamentl de apă și raci canalizare la rețea nu fac oi acestei docurmeniați CĂMIN RACORD CANALIZARE CĂMIN APOMETRU ude 243 mp Se vor respecta: Generale de Protecţia Munci alaborate de Ministerul Muncii şi Protecii Scale n colaborare cu Misterul Sănătății Legea Protecii Muncii Normale Speciice de Securiate a Muncii pentru lucrările de instalați sanitare și de încălzire “Netmeie Generale de Prevaniro şi Stngele a Incendilor provederle Legii nr.123/2007 privind calitatea În construcții Execuția instalația interioare de incâlzie și sanitare se va face cu respectarea provodarilor NORMATIVELOR 113 și 19 de ag. torc 5 vor maroa cu bandă adeziva culoare roșie tu, culoare albastru retur. Gircultle se var aeheta obligatoriu în zona disibuitoareir de nivel corespunzător cu unități terinale alimentate. Refacerea continut izolați în punctele de îmbinare, turnarea șapelor i mascarea conductelor se va faca abigatoiu după afecuarea tura probelor “de presiune la roca și a cald (so vor izola aniconders și distributor colectoare de niv) Reglajul "Tin hiraul” al Instalații de încălare ci aditoare se va face rmanevrând detentoarele montate pe aurul radialoarelr “Se recomandă roducorea la "minimum posibil” a imbinărilor pe trasesle orizoriale dn şapă, Schimbări de direcție sa vor face cu raze mari de și cu atenți deosebită pent a nu se “strangula” secțiunea de trecere Exccuța se va face da către persona califica. având instruciaju de protecția manei efectust lei şi respoctând normale Legendă: E - conductă apa rece PPR -conductă apa cala PPR conductă canalizare menajeră NOTE Se va respecta tehnologia de montaj specifică fiecăru material și precum și indicațiile producătorului “otica modificare față de provoderie prezente dacumentaiise va face urma cu avizul proiectantului pe baza unei note de şantier sermate de “str acesta, Proiectantul nu și asură rii o Tspundete pentru medicale facute de excculan fă acordul său. TOATE TRECERILE PRIN PEREȚI SE VOR PREVEDEA CU PROTECȚII tt Cotu i ITEC E SE STUD DRU DE SEI ST | [Il Score ae te 10 er o SETE) CL UTE SIMERA SRL NR Ton | ie n ERE cool mobi pentru Centru sutura “Turn Fa REEL printer in n

Unitate exterioara de psp complet echipat: 8000 BTU Uitate interioara - complet echipat, 9000BTU. Convector electric Putere 1000'W. e e Convector alectic Putere 500 W E NOT Executia instaiatilor interioare de incalzire si sanitare se va face cu rospectarea prevederilor NORMATIVELOR 13 si “Capetele circula de ag. forme se vor marca cu banda adeziva culoare rosi-lur, culoare albastu-etur se va siceta cbigaton în zona dtrbtoarelor de nivel, corespunzator cu until erinaleaimentate, Relacaroa contruiai izolator in punctele de imbinare, lurarsa sapelor Si mascarea conduclalor se va face obligatoriu dupa afectarea lluror probelor de presiune ia rea s I6 cală (se vor izla anticordens si isriutor-calectoarele de nivel) Rien sl instala de incalzire cu radiatoare 35 va face manevrand delenioarela montate pe reurul reditoaraor Se recomanda reducerea la rinimura pes” & IrBinaior pe rasesla orizontale din sapa, Schimbari de directe se vor face cu n raze man de culbua Si cu atoile deosebita paru a nu se “strangul” sechunea de trecere Executa se va faca de cata persona calificat, avand instuctțl de protectia munci «fecuet la zi si respectand normele Execuția instalații inoricare de încătzire și sanitare se va faca cu rospoctarea prevaderiior NORMATIVELOR 1319 “Capsele arcillo de ag. term se vor marca cu bandă adeziva culoare roșie-ur, culoare albastu-etur Circe so vo elcheta obigatariu în zana distbuoarelr de nivel, corespunzător cu unități terminale almentate, Refacerea continut izoțlor n punctele de Îmbinare turarsa. şapale Și mascarea conductelor se va face obligatoriu după luluro probalr depresiune la rece și a cală (so vorizlaarticondens Și dstrbutor-colecoarele de nivel) Regliul 11 a instalați de ncălzie ou radiatoare se va face manevrănd detenioarele montate pe returul radioarelor. “Se recomandă reducerea la posi” a Îmbinări pe traseele oizortale din șapă Schimbările de direcți se vor face cu raze trai de curoură şi cu atenție deosebită pentru a nu se “'stranguia' secțiunea de trecere, Exocuţa se va ace de căre porsoal calificat având instrctju de protecția munci efectuat a zi i respectând normele NOTE. Se va respect tehnologia de montaj specifică fiecărui mataril și echipament, precum și indicații producătorului Zice modificare față de prevederile prezente documentații se va face numai cu avizul proiectului pe baza unsi note de şantier de câtre acesa,Prolecantul nu şi asurră rii o răspundere pentru rodiicâile făcute de fără acordul său “TOATE TRECERILE PRIN PEREȚI SE VOR PREVEDEA CU PROTEŢII LEGENDĂ INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE conductă agent fiori agent îngerii EEE nat tota CT So vor respecta; -Normele Generale de Protecția Muncii elaborate de Ministerul Munci și Protecţiei Sci Sănătăți Legea Protecţiei Munci Normele Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrările de instalații sanitare şi de Incălzite Notele Generale de Prevenire și Singere a Incendilor revederi Legi nr.123/2007 privind în construcții în colaborare cu Miistru Se vor respecta: -Normele Generale de Protecția Muncii elaborate de Ministerul Muncii și Protecţiei Social în colaborare cu Ministerul Sănatăți -Lagea Protecţiei Muncii - Notele Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrările de instalații sanitare şi de încălzire Normale Generale de Prevanie şi Singere a ncendilor revederi Legi nr.123/2007 pivind calitatea în construcţii 5 SCRI TRE = ET CTE REFERAT ESTA NEI DATA [ SC STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL. atat Ja neta] JIA. Il | St Doja 10. Timisoara tt 0722620758)" EET FE EEE S.C. UTG SIMEKA SRL. nl aro alt roocare sia not tal = lezarea et al atare rotirea Tura fa secara |v E n barba Sata aa

UN Va VANLOZLIMAN 2 AND DIONIS 'O'S VUNLOZLIMEV IS (ELOZI-OOLA 19) [1 3 VSVIO DH no Lya “Box 1102) „8. 30 “ulude op unprz op [oi Is ne pun ode “leu DIA UIP OJ IS aesooau juns A Sp adurei BUN EAIEZIEAI Padsau UCIDA |S SUEDEZ UIp N oyBd do UN N areleuoLIE - E e IS SP IS IEuUE UOJPA UP O ed ereouojul ej SINNŢS N '10US|UI | JOSUBaSE aueoNPARUI - up 15 up un no 'uerspxa e sndoud ruosusose rujusd 'reyed ajsod op Inesuațd u 105 arearo - t PPP e auaunsns op eieosn IS Sp es [EIUCUI - dd “qers [Bu No EUOZ ed “MNUISEIĂNS E BIPOUAJUI BOL E IULIE VOIA NO - repede e) N NES UOIEA N 15 - uns Ejuszaud | JeLunS JBOp ayszioaxd op 6 d fs edu! (S BuuOj n INI ad IS Ed Jețe “EUNA [5 E UBIA UI PUG EIENPIBU - fejuarspco |8 BfeopIBA JBL TD SP S ErEIMIP IS SEțoLUIDJ 9p ININQUIESUE B BUNA BEC) Inuaray od “(us 01 “820 ap NaeWEIP RO LOA JE) SPUI [5 PAL - e 15 E Bud EI Sp Sp BI IS - ture ad op op prz sp fos no ej “21a 'unsy “UE uepEBop “naum ad op op ad ap. ad op (ude 9p prz ep [o no) aueprz op forared ej 219 ur op feed ri (60 E SUI fe [0 II BOLII os | VEpEIBAD- e op unsyodooe erp 280 ad sp EIB Up E Slenueoa leu uEpEIBop assos) W 08'EL+ 3-3 3NNILI3S Nes IJUBAIAIUI BABSAO 96 NU 'UBZaud U Eued ajnoej HI “OLW JEDI O “OG, '820 UIT 'OUEPIZ UP E|- “04 / 8 O “800 nds :Ezeq e op ap MU EI rsnuso eve up urțeae lințeu arepuny op od jezose "dan ul PIQEUEA ausoub no ue UOJeq Up lesoueB pei dp ap - “eroul afarared IS EAT AMI 'Q0'0 103 | ee UGISq Up - “Vauue UOIEq ap [SEI anu |S ED “SH “pr UIP BOOŢSI JO[OŢUBLUNUCUI EST] UI Bye OS EJUBISPO - e SIE “(orzse) “ue [e Jos 'ayede osuețd ațoun ed Je| UEIS SP INELUL 9p [5 prevond Bu IS souer “Bu 9p NluDoțul Ezeq sd up op Buy o aneo op | -ZL BI Epeouad 9 Vdv 30 131SVD N3A313Y - VIVOILUSA INNILI3S |S VIU “WU O), Sp no EIqey Sp ej UIp ajezileai Juns aJeoMEZAI SIoqUIV VEZIPPAI EP EJLIPUIIS 10) BLUIOJ are JOUBJU (3ZONI di Sp sui) unqun9 ENOp NS npuny IS EoupUID EuuOj are 1opedns “du! 052, “820 SP Be OWBIUI 90 IS UI 008 '800 ap IA DUEAB JoWadnS [50 'sndexdns JUnS Goţe ArEONBZAI are - 1 (como avea) Elo DUS JBL Je Up JEEUI UPES “dU ee BL PO TPLUE Up OS ra sad Insa no yeuue UP UPU OP EuUOJ qns 9156 E Sp INS - UDJEA Up BIEIoUI Eaqes D Afosdsa IS ESLINIEU| EJBOJ Ed LNAIGU SIE egexdnS sue Up Sp 'unqns aquns Joun EuuOj qns 'cyo EI Sp afoque 2e0 od Agpadsai IS ESCA ad E(6n UIp JEONIOAU| TD Syedoos - “VINA LSD HIINHIL ILVA (004:L W VLOD Y-Y 3NNILI3S

SECTIUNE 3a -3a (ocara 100) lechisre oi peste E Panoz de tic “arzi votata SECTIUNE 2-2 (ocara 1:100) + a de Sprin beton SECTIUNE VERTICALA - AMENAJARI PROPUSE CASTEL DE APA (ecara 1:10) car tal CET Pe contr prof fn Ca arab n Feat bet una TE “orfan NEA carte Ci) ie cu Un armat e) Ca atace Piesa de protectie) profie TEA fra le de perete a. N iati are ta intri E rata de pri etice tar GI Se ramane pe car a Profi Toate a P) Sr rara dn ba) SI “atentă e E Te fute ante azeri d TA, SBR Finta de structura cu oare ancorate chin Modificari si amenajari principale propuse: SECTIUNE 4-4 PLATFORMA SUPERIOARA COTA +34,50 m E a ard cu bare ancorate chic Finta) cu Suruburi” = fixat de Pantaua CL E ta E Ss 4 N [a i MI || | : | , | | | i | 7 SETE | A A : a i F tal N Ă Z e tt ERE i Sr SECTIUNE 3-3 PLATFORMA INFERIOARA COTA +28.50m rit SIT N I SEE z + SE ae PERI E | = a patente - montaj piesa de protectie si structura usoara de sustinere a acestoia la scara metalica centrala Pe portiunea de deasupra rezervoarele; realizare platforme in cele doua rezervoare, la baza acestora, cu podina din lerm si grinzi metalice Tezemate pe mantaua rezervoerelor si pe structura perimetrala din baton armat; -ocinderea În consola a podestelor de la scara din baton armat de la parter; creare gol în pianseul de peste parter, pentru ascensorul propus si inchiderea “solului tehnologic existent, cu un planseu din profle metalice si panouri din sticla rezistenta la introducere ascensor la interior, cu structura metalica spatiala, rezemata la partea Inferioara Pe o fundatie din baton armat si ancorata de elementele structurale verticale si orizontale din beton armat existente; amenajare exterioara cu realizarea unul corp parter cu structura din zidarie si beton armat, respectiv realizarea unei rampe de cicrultie pietonala plasata constructiei. De asemenea, sunt necesare dernolarea gardurior existente puernic degradate si refacarea lor din beton armat, respectiv realizarea lor si ca ziduri de sprijin. CATEGORIA DE IMPORTANTA: "8" (conf. Reg. MLPAT aprobat cu HGR 766/97) CLASA DE IMPORTANTA: ll (conf. P100-1/2013) PROIECTANT GENERAL SI ARHITECTURA: S.C. STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL. PR. NR. 15/2019 CERINTA | REFERAT EXPERTIZA ETERA.

Atasament: DALI_-_PARTE_SCRISA.pdf

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 i Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII în conformitate cu prevederile HG 907/2016 pentru “REFUNCŢIONALIZARE IMOBIL PENTRU CENTRU CULTURAL — TURN DE APĂ, IOSEFIN, STR. GH. BARIŢIU” DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE ALUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 stage J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com ROMANIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII în conformitate cu prevederile HG 907/2016 pentru “REFUNCȚIONALIZARE IMOBIL PENTRU CENTRU CULTURAL — TURN DE APĂ, IOSEFIN, STR. GH. BARIȚIU” ŢI PROIECTANT GENERAL: s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l. BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMIŞOARA AMPLASAMENTUL INVESTIŢIEI: TIMISOARA, str. Gheorghe Baritiu, nr. 3 PROIECT NR.: 15/ 10.2019 CONTRACT NR.: 138/17.09.2019

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 studio J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 ll E-mail: studiounuQgmail.com FOAIE DE CAPĂT / PROIECTANT GENERAL: s.c. STUDIO UNU s.r.l. GRDINUL ARHITECȚILOR Ţ BIN ROMÂNIA | 31 | Alideiu ' „E. SUCIU Arhitect CU drogt de COLECTIV DE ELABORARE: ŞEF PROIECT: arh. Alideia SUCIU ARHITECTURA arh. Alideia SUCIU REZISTENTA ing. Cornel Inginer Constructor ; INSTALAŢII ing. Alexandru Tripa MARIN MARIN EXPERT MC ing. Marin Marin / EXPERT ing. Marin Marin “La Ă SPECIALIST MC arh. Liliana Rosiu i Ă DOCUMENTAŢIE DE AVIZAREALUGRARILOR DE INTERVENŢIE 3 62019, s.c.STUDIO UNU de ARHITECTURA .s.r.l. - PR.NR.15/ 2019

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 studio J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII 1.1. Denumirea obiectivului de investiții “REFUNCȚIONALIZARE IMOBIL PENTRU CENTRU CULTURAL — TURN DE APĂ, IOSEFIN, STR. GH. BARIȚIU” 1.2. Ordonator principal de credite/investitor MUNICIPIUL TIMIŞOARA Sediu: judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bdl. Constantin Diaconovici Loga, nr 1 Cod de înregistrare fiscală: 14756336 1.3. Ordonator de credite (secundar/ terțiar) MUNICIPIUL TIMIŞOARA Sediu: judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bdl. Constantin Diaconovici Loga, nr 1 Cod de înregistrare fiscală: 14756336 1.4. Beneficiarul investiţiei MUNICIPIUL TIMIŞOARA Sediu: județul Timiş, Municipiul Timişoara, Bdl. Constantin Diaconovici Loga, nr 1 Cod de înregistrare fiscală: 14756336 Tel./Fax: 0256 408 300, Email: primariatmEprimariatm.ro 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate Proiectant general: s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l. Coordonate de identificare: Nr. de Înregistrare O.R.C J35/4578/17.12.2018, Cod fiscal: RO 40315393 Cod CAEN: 7111 "Activităţi de arhitectură” Adresa: str, Gheorghe Doja, 10, TIMIŞOARA, Telefon mobil: 0722920759, 0723527701 Cod IBAN: RO91 BTRL RONC RTO4 7932 4101 deschis la Banca TRANSILVANIA TIMIŞOARA

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Reprezentant legal: Elena Tamas — Administrator. 1. SITUAȚIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENTII 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale şi financiare Documentaţia de faţă a câştigat un concurs de soluţii inițiat de către Primăria Municipiului Timişoara cu tema: Servicii de întocmire a documentaţiei tehnico economice (DALI+PT) şi asigurarea asistentei tehnice de specialitate din partea proiectantului pentru obiectivul “Refuncţionalizare imobil pentru centru cultural — Turn de apă lozefin strada Gheorghe Barițiu cu număr referință 14756536_2019_PAAPD1059145 afişat în sistemul electronic de achiziții publice. 2.2. Analiza situației existente şi identificarea necesităților şi a deficienţelor Turnul de Apă din lozefin reprezintă un reper autentic al oraşului cât şi o etapă din evoluția sa fiind un bun exemplu de arhitectură industrială a anilor 1900. A fost ridicat intre anii 1912-1913 după un proiect al inginerilor Janos Lenarduzzi şi Richard Sabathiel, architect Szekely Laszlo şi se găseşte pe lista monumentelor istorice ale Timişoarei poziția: cod LMI TM-ll-m-A-06122. Prima mențiune cu privire la un puț săpat în incinta Castelul Huniade datează din 1551. Mult timp însă Timişoara s-a aprovizionat cu apă din râul Bega, cum descria Evliya Gelebi, fapt confirmat de Henrik Ottendorf, care au vizitat Timişoara în 1660, respectiv în 1663.[2][3] După cucerirea în 1716 a Timişoarei de către habsburgi, în 1729 s-a început construirea unui apeduct care să aducă apa de la Giarmata, însă s-a renunțat. În 1732 s-a construit pe locul actualei pieţe Mitropolit Alexandru Sterca-Suluțiu o instalație de pompare a apei din Bega şi filtrare a ei prin straturi de rumeguş de lemn. În 1774 inginerul Alexander Steinlein concepe şi construieşte în acel loc un turn de apă pentru aprovizionarea oraşului. Acest turn a fost distrus în timpul asediului de la 1849, în continuare aprovizionarea cu apă făcându-se numai din fântâni. În 1891, după defortificarea Timişoarei, s-a pus din nou problema realizării unui sistem de aprovizionare cu apă şi de canalizare asemănător cu cel din oraşele europene. S-au realizat mai multe proiecte, dintre care unele, între 1904-1907, de către Stan Vidrighin. În urma documentării privind sistemele din Dresda, Berlin, Hamburg , Kăln, Strasbourg, Karlsruhe şi Londra s-a realizat un proiect de către inginerii Jânos Lenarduzzi (1865-1916) şi Richărd Sabathiel (n. 28 ianuarie 1875, Budapesta — d. 14 iunie 1942, Budapesta), contrasemnat de Stan Vidrighin, care făcuse studiul necesităților şi posibilităţilor şi întocmise caietul de sarcini.

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 ses J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: Turnul de apă din Fabric în 1914 După ce au fost terminate lucrările de canalizare a oraşului şi s-a pus în funcțiune Uzina de apă nr.1, la capetele rețelei de distribuţie au fost construite între 1912-1914 două turnuri, care au servit pentru compensarea consumului maxim din cursul zilei. Turnurile, cu înălțimea de 52 m, se află pe lista monumentelor istorice ale Timişoarei, sub cod LMI TM-Il-m-A-06152. Turnul de apă din Fabric era prevăzut cu un rezervor de 500 mc pentru apă potabilă. După al Doilea Război Mondial s-au pus în funcţiune şi alte uzine de apă, iar turnurile nu au mai fost necesare pentru scopul lor inițial, iar apa potabilă este furnizată de peste 100 de fântâni forate, care extrag apa de la adâncimi de 100-250 m. Actual, la începutul secolului al XXI-lea, turnul din Fabric aparţine de fabrica de textile „1 lunie” (în anul 2017 în insolvenţă). Turnul de apă este momentan dezafectat, nefolosit. Este un reper al oraşului, fiind pana recent ce-a mai inalta cladire din oras. Ar putea fi valorificat cu uşurinţă datorită stării foarte bune în care se află. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte valorificarea potenţialului pe care îl are atât din punct de vedere istoric şi adaptarea sa la o functiune compatibila prin care sa fie redat orasului si exploatat. 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice Interveţia vizează crearea unui concept unitar-complementar între spațiul multifunțional neconventional — evenimente/ activităţi expozționale şi cuturale şi baza turnului unde se propune un aparat de intrare cu zona de expunere secundară şi integrarea unei funcțiuni de alimentație publică /(servicii) care provoacă remodelarea terenului; un complex care să reprezinte un pol de atracţie comunitar şi turistic. Conceptul lasă deschisă posibilitatea obţinerii unei zone urbane extinse prin cuprinderea zonei verde aferentă carosabilului din faţa turnului, a malului Canalului

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Bega cu posibilitatea intoducerii a unei staţii pentru vaporetto cat şi transformarea zonei intr-un punct de interes şi pentru traseul velo exitent pe mal. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Municipiul Timişoara. Oportunitatea investiţiei constă în interesul Municipiului Timişoara pentru a valorifica acest spaţiu precum şi accesarea de fonduri care vor facilitata implementarea cu o mai mare uşurinţă. Principalele obiective urmărite prin realizarea investiţiei: - introducerea în circuitul turistic al obiectivului - atragerea publicului comunitar precum şi cel turistic - vitalizarea economică prin implementarea unor funcțiuni cu caracter de alimentație publică - posibilitatea introducerii în circuitul turistic de tip “vaporetto” - vitalizarea traseului velo existent - îmbunătătirea infrastructurii locale - vitalizarea zonei verzi - îmbunătăţirea calității vieţii 2. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 21. Particularități ale amplasamentului: a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan); Turnul de apă este amplasat în intravilanul municipiului Timişoara. Proprietar conform extrasului de carte funciară Municipiul Timişoara Sarcini conform extrasului de carte funciară nu sunt. Terenul are o formă regulată plană având o suprafața terenului este 638 mp. Dimensiuni în plan : “22,8m x 26,90 m Terenul şi clădirea se află înscrise în inventarul bunurilor care apar în domeniulu public al Municipiului Timişoara. Vecinătățile parcelei sunt următoarele: -la nord: proprietate privată locuinţe la o distanță 0 m -la est: strada Gh. Baritiu / locuinţe la o distanţă * 38,5 m -la sud: proprietate privată locuinţe distanţa "7,80 m şi canalul Bega la o distanța de "38 m -la vest: Centrala termica dezafectata -anexa O m , clădire "5,0 m

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 studio J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Construcția existentă are destinaţia de turn de apa, care contine 2 rezervoare de 250mc /500mc. Utilizarea acestuia a incetat in anii 50. _ LU b) relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente şi/ sau căi de acces posibile Turnul de apa este amplasat in vecinatatea Canalului Bega. Accesul la teren se face pe latura nord estică din drumul existent- str. Gh Baritiu. Cc) datele seismice şi climatice Seismic, în conformitate cu Normativ P100-1/ 2013 (cod de proiectare seismică — prevederi de proiectare pentru clădiri) amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control (colţ) a spectrului de răspuns T,=0.7s şi o acceleraţie seismică orizontală a terenului pentru proiectare cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR=225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 ani a,=0.20g. Adâncimea maximă de îngheţ în conformitate cu STAS 6054/ 77 este pentru amplasamentul în cauză h;=0.70m

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 “EI Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com d) studii de teren (i)studiu geotehnic pentru soluția de consolidare conform reglementărilor tehnice în vigoare; m infrastructurii STUDIUL GEOTEHNIC întocmit de ing. Dorin Vasiu

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio Studiu geotehnic preliminar pentru concurs soluţii „Refuncționalizare Turn de apă Iosefin - centru cultural, str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş” proiectantului REALSTUDIO TIMIȘOARA, în vederea prezentării geologice, geomorfologice, hidrogeologice şi geotehnice necesare întocmirii documentației preliminarii pentru turnul de apă existent în vederea unui concurs de soluții pentru refuncționalizarea sa. 2. Pentru întocmirea documentației s-au avut în vedere următoarele lucrări de investigație geotehnică executate cu prezenta ocazie, poziționate conform planului de prezentare geotehnică anexat, constând din : - un foraj geotehnic notat cu F;, de 6,00 m adâncime, executat până la adâncime de 1,60 m cu foreza Stihl BT 121 în sistem rotativ uscat, netubat, de diametru 150 mm, iar în continuare până la adâncime de 6,00 cu foreza RKS — Geotechnik Dunkel ( de diametru 80 mm până la 3,00 m; de diametru 60 mm până la 5,00 m şi de diametru 50 mm până la 6,00 m ) - un sondaj de penetrare dinamică uşoară cu con DPL ( secţiune con A = 10 cm', unghi la vârf = 90", masă berbec M = 10 kg, înălțime de cădere H = 50 cm ), executat cu penetrometrul PRI3 Geotechnik Dunkel până la 6,00 m faţă de CTN din zona forajului, notat cu DPL,, cuplat forajului F; 3. Morfologie, amplasamentul este situat în Câmpia Joasă Timiş-Bega caracterizată printr-un relief calm, defavorabil scurgerii naturale a apelor din precipitații, parte integrantă din marea unitate geomorfologică Câmpia de Vest. Terenul din zonă, având stabilitatea generală asigurată, este plan şi relativ orizontal, cu mici denivelări de ordinul a 10 la 20 cm. Terenul din curtea amplasamentului, de asemenea având stabilitatea generală asigurată, este un rambleu în jurul turnului de apă, taluzat de la nivelul terenului din împrejurimi la platforma de lățime de cca. 2,0 — 3,0 m din zona de contact cu turnul, situată la o cotă variind între cca. 1,30 — 1,50 m față de nivel trotuar stradă. 4. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucişată de pământuri argiloase şi nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristică și de diferite consolidări specifică câmpiei joase. Zona se caracterizează prin interceptarea în partea superioară a stratificației a pământurilor argilo-prăfoase ( umpluturi şi teren natural ).

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Studiu geotehnic preliminar pentru concurs soluții „Refuncționalizare Turn de apă Iosefin - centru cultural, str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş” A [[ 5. Hidrogeologic, ne interesează în cazul de față stratul fr cantonat în pământurile argilo-prăfoase-nisipoase din baza stratific pe amplasament și prezintă nivele fluctuante sezonier fut precipitațiilor fiind alimentate în principal de precipitații. 6. Seismic, în conformitate cu Normativ P 100-1/2013 (cod de proiectare seismică — prevederi de proiectare pentru clădiri ), amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control ( colţ ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s şi o accelerație seismică orizontală a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20 % probabilitate de depăşire în 50 ani, a, = 0,20g. 7. Adâncimea maximă de îngheţ, în conformitate cu STAS 6054/77, este pentru amplasamentul în cauza l = 0,70 m. 8. Stratificația. Caracterizarea geotehnică 8.1. Stratificația Stratificația pusă în evidență de forajul geotehnic executat, redată în fișa de stratificație aferentă anexată este următoarea: e umplutură recentă de pământuri argilo-prăfoase-nisipoase cu deşeuri de construcții ( bucăți de piatră, beton, cărămidă; moloz ), extinsă până la adâncime de cca. 1,60 m față de CTN actual din zona forajului, respectiv până la cca. 0,20 m sub nivelul trotuarului de la stradă e strat de beton de cca. 10 cm grosime e umplutură mai veche de pământuri argilo-prăfoase-nisipoase cu deşeuri de construcții ( bucăți de piatră şi cărămidă ), extinsă până la adâncime de cca. 2,30 m față de CTN actual din zona forajului, respectiv până la cca. 0,90 m sub nivelul trotuarului de la stradă e argile prăfoase, de culoare cafenie-cenuşie-închis, cu structura afectată variabil de activitatea florei-faunei pedologice ( rădăcini şi canale vermiculare ) și de cea inițială a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de îngheţ-dezgheț, ploi, secetă, vânt ), extinse până la adâncime de cca. 3,00 m faţă de CTN actual din zona forajului, respectiv până la cca. 1,60 m sub nivelul trotuarului de la stradă e argile prăfoase, de culoare cafenie cu rare intercalații cenuşii, extinse până la adâncime de cca. 3,60 m față de CTN actual din zona forajului, respectiv până la cca. 2,20 m sub nivelul trotuarului de la stradă e argile prăfoase, de culoare cenușie, cu sau fără concreţiuni calcaroase, extinse până la adâncime de cca. 4,20 m față de CTN actual, respectiv până la cca. 2,80 m sub nivelul trotuarului de la stradă 10

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 stia J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Studiu geotehnic preliminar pentru concurs soluții „Refuncționalizare Turn de apă Iosefin - centru cultural, str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş” a + argile prăfoase nisipoase, de culoare cenuşie-cafenie, CU ECCA i calcaroase, neepuizate pe adâncimea de cercetare = 6,00 m fa 8.2. Caracterizarea geofehnică PRO Pe baza încercării in situ - sondajul de penetrare dinamică uşoară cu con cuplat forajului geotehnic, a determinărilor de laborator sumare, a observațiilor din timpul executării forajului şi a experienței acumulate în practica geotehnică, pământurile interceptate se pot caracteriza : e umpluturile recente din rambleul din jurul turnului de apă, extinse până la adâncime de cca. 1,60 m față de CTN din zona forajului executat, respectiv până la cca. 0,20 m sub nivelul trotuarului de da stradă, sunt foarte neomegene, atât ca şi compoziție ( cantitate variabilă de deşeuri de construcții - bucăți de piatră, beton, cărămidă, moloz ) cât ca şi consolidare - sondajul de penetrare dinamică uşoară cu con DPL, a pus în evidență un nr. de lovituri Nor, = 14 +27 lov. / 10 cm e umpluturile mai vechi, interceptate sub umpluturile recente şi extinse până la adâncime de cca. 2,30 m față de CTN din zona forajului, respectiv până la cca. 0,90 m sub nivelul trotuarului de la stradă : - au în compoziție o cantitate relativ redusă de fragmente şi bucăți de piatră şi cărămidă, de moloz şi pot prezenta o structură afectată variabil de la intens la sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, rădăcini ) respectiv de activitatea factorilor climato-atmosferici ( vânt, ploi, secetă, cicluri de îngheţ-dezgheț ) - sondajul de penetrare dinamică uşoară cu con DPL, a pus în evidență un nr. de lovituri Ni, = 10 + 15 lov. / 10 cm e argilele prăfoase de culoare cafenie-cenuşie-închis, interceptate sub umpluturi şi extinse până la adâncime de cca. 3,00 m față de CTN din zona forajului, respectiv până la cca. 1,60 m sub nivelul trotuarului de la stradă : - prezintă o structură afectată variabil de activitatea florei-faunei pedologice ( rădăcini şi canale vermiculare ) şi de cea inițială a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de îngheţ-dezgheţ, ploi, secetă, vânt ), ca urmare a situării inițiale spre suprafața terenului - pot prezenta o compresibilitate mare variabilă între limitele domeniului funcție gradul de afectare al structurii; un grad de umiditate umed la saturat funcție de condițiile climatice din perioada execuției-exploatării; o plasticitate mare la foarte mare, o stare de consistență plastic-tare la plastic-consistentă funcție de umiditatea naturală şi expunerea la soare; cu valori ale indicilor geotehnici sensibil influențate de variația umidității şi acțiunea factorilor climato-atmosferici

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 di J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 TE Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Studiu geotehnic preliminar pentru concurs soluţii aste ar „Refuncționalizare Turn de apă Iosefin - centru cultural, F str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş” (3 TI - pe proba recoltată de la adâncime 2,40 — 2,60 m față de C forajului s-au obținut următoarele valori ale indicilor geotehnici : NS» umiditatea w = 18,8% indicele de plasticitate l = 34,6 % indicele de consistență L=1,02 - sondajul de penetrare dinamică uşoară cu con DPL, a pus în evidență un nr. de lovituri Nor = 13 +21 lov. / 10 cm e argilele prăfoase de culoare cafenie cu rare intercalații cenuşii si cenuşie, interceptate sub argilele prăfoase de culoare cafenie-cenuşie-închis, extinse până la adâncime de cca, 4,20 m față de CTN actual din zona forajului respectiv până la cca. 2,80 m sub nivelul trotuarului de la stradă : - prezintă o structură relativ compactă, afectată doar sporadic-aleatoriu de canale vermiculare, cu o consolidare relativ normală în raport cu tipul de pământ, adâncimea de situare şi vârsta; o stare de consistenţă plastic-vârtoasă la plastic- consistentă; o stare de plasticitate mare la foarte mare; o compresibilitate mare; un grad de umiditate umed la saturat; cu valorile indicilor geo încă influențate de variația umidității şi acțiunea unor factori climato-atmosferici - pe proba recoltată de la adâncime 2,40 — 2,60 m față de CTN din zona forajului s-au obținut următoarele valori ale indicilor geotehnici : umiditatea w=21,3% indicele de plasticitate =330% indicele de consistență L=0,73 - sondajul de penetrare dinamică ușoară cu con DPL; a pus în evidență un nr. de lovituri Nor, ma = 12 + 13 lov. / 10 cm cu salturi la 12 + 13 lov. / 10 cm la interceptarea orizonturilor cu concrețiuni calcaroase e argilele prăfoase nisipoase de culoare cenuşie-cafenie, cu sau fără concrețiuni calcaroase, interceptate începând cu adâncimea de cca. 4,20 m față de CTN actual respectiv de cca. 2,80 m față de nivelul trotuarului de la stradă şi neepuizate pe adâncimea de cercetare = 6,00 m față de CTN actual din zona forajului respectiv de cca. 4,60 m față de nivelul trotuarului de la stradă : - prezintă o structură compactă şi o consolidare normală în raport cu tipul de pământ, proveniența, adâncimea de situare şi vârsta; o stare de consistenţă plastic- consistentă; o stare de plasticitate mare la foarte mare; o compresibilitate mare; un grad de umiditate saturat la submersat - pe probele recoltate de la adâncime 4,60 — 5,00 m și 5,60 — 6,00 m față de CTN din zona forajului s-au obținut următoarele valori ale indicilor geotehnici : umiditatea w=23,3-24,1 % indicele de plasticitate l, = 36,1 38,1% indicele de consistență 1.=0,62-0,72 12

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Studiu geotehnic preliminar pentru concurs soluţii „Refuncționalizare Turn de apă Iosefin - centru cultural, str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş” E - sondajul de penetrare dinamică uşoară cu con DPL a pus î lovituri Nor mea = 10 + 1 lov, / 10 cm deasupra nivelului apei su / 10 cm sub nivelul apei subterane n 9. Apa subterană. Apa subterană ce prezintă interes din punct de vedere al condițiilor dă 'fiihdare se găseşte sub formă de infiltrații ( alimentate în principal de precipitații ) care circulă cu viteză redusă prin pachetul argilo- prăfos din primii S — 6 m ai stratificației, de permeabilitate mai ridicată ( k = 10" - 10" cm/sec ) în partea sa superioară până la adâncimi în cazul de faţă de cca. 1,70 + 2,00 m, ca urmare a activităţii florei-faunei pedologice, a influenței factorilor climato- atmosferic, urmat de straturi argilo- prăfoase de permeabilitate scăzută (k = 10“ - 10” cm/sec ). Nivelul apei subterane, puternic fluctuant în timp şi diferit în plan este determinat de următorii parametrii: - volumul precipitațiilor, care în absența condițiilor favorabile scurgerii superficiale către emisari, influențeaza cel mai mult oscilațiile de nivel - existența unui strat acvifer propriu-zis la adâncime de cca. 6,50 + 7,50 m față de CIN din zona forajului respectiv de cca. 5,00 — 6,00 m faţă de nivelul trotuarului de la stradă, a cărui nivel piezometric menține în timp nivelul freaticului peste o anumită cotă în timpul perioadelor calde-secetoase şi fără precipitații - morfometria locală, depresionară, fără energie de relief, favorabilă acumulării superficiale a apei din precipitații Prin forajul geotehnic executat cu prezenta ocazie (12.09.2017 ), s-a interceptat apa subterană, prezentând nivele măsurate în forajul la 5,10 m față de CTN actual din zona forajului respectiv la cca. 3,70 m față de nivelul trotuarului de la stradă. Față de cele de mai sus se apreciază următoarele nivele naturale ale apei subterane: NHS mea 7 cca. 5,00 - 5,20 m față de CTN din zona forajului = cca. 3,60 — 3,80 m față de nivel trotuar de la stradă NHS max fiecvent £ cca. 4,00 — 4,20 m faţă de CTN din zona forajului = cca. 2,60 — 2,80 m față de nivel trotuar de la stradă cu unele abateri cauzate de geomorfologia terenului şi volumul precipitațiilor atmosferice Atenționăm că până la infiltrarea apei provenite din precipitațiile abundente şi din pierderile masive din instalaţii purtătoare de apă către freatic, se pot produce infiltrații şi acumulări de apă în spaţii subterane neprotejate hidrofug sau protejate necorespuzător, cu nivelul pardoselii situat deasupra nivelului maxim al freaticului propriuzis apreciat mai sus. 13

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 “E Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Studiu geotehnic preliminar pentru concurs soluții „Refuncționalizare Turn de apă Iosefin - centru cultural, str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş” n. TA ON A 10. Date despre construcţia existentă. )Z| 10.1. Date generale. | j Construcţia existentă cu un diametru de cca. 11,70 m şi cu: / 52,0 m de la nivelul străzii, are accesul în turn la cca. 1,50 m față 10.2. Condiţii de fundare realizate e Conform cu informaţiile existente, turnul de apă are o fundaţie de tip radier circular cu cca. 5 evazări succesive față de diametrul turnului până la un diametru de cca. 16,60 m, pozat la o adâncime de cca. 4,50 m față de nivel platformă intrare în turn, respectiv de cca. 3,00 m față de nivel trotuar stradă, pe argile prăfoasă nisipoasă sau argile prăfoase, de culoare cenuşie-cafenie şi cenuşie, plastic-consistente, foarte umede la saturate. 11. Concluzii și recomandări Față de cele de mai sus, rezultă : H.l. Pământurile naturale din amplasament se prezintă în general de consolidare normală în raport cu geneza, vârsta şi adâncimea de situare, iar pe primii cca. 1,70 - 2,00 m ai stratificației sunt sub influența directă a activității florei-faunei pedologice şi a factorilor climato-atmosferici. 11.2. Apa subterană are fluctuații sezoniere de cca. 1,00 = 1,50 m, cauzate de volumul precipitațiilor, astfel încât în perioadele bogate în precipitații nivele se găsesc frecvent la cca. 2,60 + 2,80 m iar în perioade secetoase la 4,00 + 4,20 m față de nivelul trotuarului de la stradă. 11.3. Fundarea turnului de apă, dupa informaţiile deținute ar fi realizată la cca. 4,50 m față de nivel platformă intrare în turn, respectiv la cca. 3,00 m faţă de nivel trotuar stradă, prin intermediul unui radier de diametru 16,60 m. 11.4. Terenul de fundare poate fi constituit din argile prăfoase sau din argile prăfoase nisipoase, de culoare cenuşie şi cenuşie-cafenie, cu sau fără concrețiuni calcaroase, plastic-consistente spre plastic-vârtoase; cu o stare de plasticitate mare la foarte mare; o compresibilitate mare; un grad de umiditate foarte umed la saturat/submersat. 11.5. Pentru un calculul preliminar şi informativ al terenului de fundare se poate avea în vedere o presiune convențională,de bază ( pt. B = 1,00 m şi Dr = 2,00 m ) conform cu STAS 3300/2-85: Pon = 220 * 250 kPa la care se vor aplica corecţiile menționate în STAS 3300/2-85 anexa B pct. B2, pentru lăţimea fundațiilor şi adâncimea de fundare efectiv proiectate ( la clădiri cu demisol- subsol corecția de adâncime se va efectua pentru D'; = adâncimea de fundare față de nivelul finit al pardoselii demisolului-subsolului proiectat ) 14

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 ai J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 “n Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Studiu geotehnic preliminar pentru concurs soluții „Refuncționaticare Turn de apă Iosefin - centru cultural, str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş” 11.6. Urmează la pentru faza de proiectare PT —- DTAC — DE să se întocmească un studiu geotehnic definitiv care să poată oferi toate datele necesare expertizării tehnice. Pentru aceasta considerăm ca necesar : - executarea unui foraj de minim 16,0 m adâncime față de nivelul trotuarului de la stradă - executarea unor penetrări dinamice standard SPT şi prelevarea de probe netulburate pentru determinarea indicilor geotehnici necesari la efectuarea calcului terenului la starea limita de deformație şi de capacitate portantă a terenului de fundare - executarea unui sondaj de dezvelire a radierului turnului de apă pentru confirmarea dimensiunilor geometrice ale acestuia şi a adâncimii de fundare, menționate în documente Verificat A;, Întocmit, dr. ing. Ioan Petru Boldurean ing. Doţin Vasiu

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 studio LEGENDĂ o Castel de apă O) Foraj geotehnic e Sondaj de penetrare dinamică uşoară cu con , SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PROIECTARE S.C. GEO PROIECT S.R.L. B-dul Dâmbovița nr. 6, ap. 4, Timişoara -300474. România B-dul Calea Şagului, nr. 165, hala 5, Timişoara - 300517 Telfax (004)-0256-457 608, fel mobil (004)-0721-269.753 E mail: offlee(Qgeoproiect-tm.ro Den. proiect : Studiu geotehnic preliminar pentru concul soluții „Refuncționalizare Turn de apă losefin - centru cultural, str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş” Titular investiție: Municipiul Timişoara - D.G.U.D.U. Proiect ar : 1828/2018 Faza: CS. Proiectant de specialitate [ing. Dorin Vasiu Scara : Denumire planșă : Desenat ing. Dorin Vasiu —_ PLAN DE PREZENTARE GEOTEHNICĂ Dala: Verificat ing.Felicia Vasiu AN octombrie 2018 | Planşa nr. 1828 / 2018 - 01 - geo 16

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 stiri J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com m A = 10 mt M= 1Okg SO cm executa cu penslromelrul dinamică ușoară cu mecanic PRI3 Geotechnik Durkel Proiect nr. 1828/2018 Titular investiție * Municipiul Timişoara - DGUD.U, NE asul iaz 26.10 26.10 DU ES Întocmit : ing. Dorin Vasiu 188) 194|540| 3451 - - Data: 18.10.2018 3 s 5 3 3 5 = < FIŞA SINTETICĂ DE STRATIFICAȚIE A FORAJULUI F, 59, Obiect : Studiu geotehnic preliminar pentru concurs soluții „Refuncționalizare Turn de apă losefin - centru cultural, str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiş” -370|21%70 ELL) m i de pământ cu fragmente de cărămidă piatră foarte umedă la saturată concrețiuni calcaroase, plastic-consistentă, saturată la submersată Argilă prăfoasă, cenușie, piestic-consistentă, Argilă prăfoasă nisipoasă, cenuşie-calenie, cu tere la plastic-vârtoasă, umedă, sporadic cu cenușii, plastic-vârtoasă la plastic-consistentă, Tehnician de teren : ing. Dorin Vasiu auamans de ea lens s sSlea: & : 38|3 : E 3 OSI O Teona AM e ue “O DN Ap $ ros IBIS “i 18 PAD | jeosa LOISS UL MANI SIN EBD S.C. GEO PROIECT S.R.L TIMIȘOARA Data : 12082017 (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 17

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l. Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 PARA II J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Nu este cazul e) situația utilităţilor tehnico-edilitare existente; Strada Gh. Baritiu, domeniu public, prezinta retea de apa-canal , electricitate si gaz. Turnul de apa este bransat la reteaua de electricitate a orasului printr-un contor trifazic- f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; Nu avem factori de risc g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate. Nu este cazul 22. Regimul juridic: a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune; Folosința actuală conform extrasului de carte funciară nr. 426619 (nr. vechi 135683) top 17528/2 este teren intravilan, categoria de folosinţă altele, S teren = 638 mp cu turn de apă cad C1 Top 17528/2 aflat în domeniul privat al Municipiului Timişoara Fără servituți sau alte sarcini. b) destinaţia construcției existente; Constructia a fost edificata pentru a functiona ca Turn de apă. Contine 2 rezervoare de 250mc /500mc. b) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecție ale acestora şi în zone construite protejate, după caz; Terenul şi construcțiile aferente sunt monument istoric «Turn de Apă » având codul codul TM-ll-m-A-06122, poziția 82, in lista monumentelor istorice 2015 şi se află sub incidenţa legii 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice. c) informaţii/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz. conform: CU:

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio "Interventiile vor fi realizate dupa ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul in cauza. Indiferent de natura interventiei (structurala, tehnico-edilitara, spatialasau de imagine) ea va fi facutain spiritul cladirii si intregii zone in scopul de a-i pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originala. In acest scop vor fi folosite tehnici si procedee reversibile specifice structurilor din zidarie, lemn sau metal. Vor fi evitatepe cat posibil tehnologiile betonului armat. Interventile vor fi facute luaindu-se masurile necesare pentru imbunatatirea calitatii structurale, in sensul protejarii la cutremur si foc. refunctionalizarea imobilului (cu destinatia actuala de turn de apa) in centru cultural se va realiza cu incadrarea in utilizarile permise conform RLU. Se va respecta caracterul arhitectural al imobiluluimonument istoric..." conform adresa DJCT din 2018: -rezolvarea unui aparat de intrare -exterior cu asigurarea grupurilor sanitare. -se va studia amplasarea corespunzatoare a liftului in raport cu cladirea -se recomanda pastrarea rezervoarelor de apa 2.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: a) categoria şi clasa de importanţă; CATEGORIA B conf. H.G.R. 766/ 1997 clasa de importanță Il conform normativului P100-1/2013 b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; codul TM -ll-m-A-06122 (poziția 82) c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; Refuncţionalizare imobil şi amenajări exterioare Preconizăm o perioadă de realizare: lan d) suprafața construită; Sc = 116,9 mp e) suprafața construită desfăşurată; Sc desfăşurată propusă = 595,2 mp mp f) valoarea de inventar a construcției; Mijlocul fix pentru imobilul situat in Timisoara, str. Gh. Baritiu, nr 3, este inscrisa in inventarul bunurilor Municipiului Timisoara cu numerele de inventar 20617 si 6736. -Turn de apa - valoare de inventar 81.338,80 lei (30.01.2013), constructie preluata prin donatie de la SC Aquatim SA in baza HCL. -Teren- valoare de inventar 357.280 lei conform raport de evaluare 3860/2019.

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcției existente. Nu este cazul 2.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală inițială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. Imobilul expertizat prezintă următoarele caracteristici generale: - perioada de edificare: începutul sec. al. XX lea (1912-1914) - număr de niveluri: parter - sistem structural: pereți din zidărie de cărămidă şi elemente din beton armat - fundaţii: rigide, din beton monolit şi zidărie de cărămidă - planşeu intermediar: placă cu grinzi din beton armat - acoperiş: placă curbă subţire” din beton armat, cu învelitoare din țiglă ceramică - categoria de importanță: C- construcţii de importanță normală - clasa de importanță: Il zonă seismică de calcul: a,=0,20g, T,=0,7s — cf.P100-2013 (cf.P100-2006: ag=0,16g) RAPORTUL DE EVALUARE ARHEOLOGICĂ spec.dr. Andrei Stavilă, ELABORATA DE DL.arheolog expert conf.univ.dr.Dorel Micle III.Analiza bibliografică, cartografică, imagini satelitare şi ortofotoplanuri IIl.1. Analiza bibliografică: Edificiul ce face subiectul proiectului “Reabilitare şi refuncţionalizare Turn de apă lozefin, Timişoara se află pe strada Gheorghe Bariţiu nr. 3 colț cu Splaiul Nicolae Titulescu, pe malul drept al canalului Bega, pe sensul de curgere la aprox. 50 m față de firul apei. 20

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 "n Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Fig. 1 Zona care va face subiectul proiectului de Reabilitare a Turnului de apă losefin Analiza bibliografiei de specialitate, precum și corectarea la fața locului nu au scos la iveală situri arheologice în perimetrul sau în zona imediat învecinată a Turnului de apă - Iosefin (fig. 2). În schimb, documentarea arhivistică, analiza bibliografică şi fotografică, a dus la identificarea unor bogate materiale informaționale despre sistemul de aducâiune al apei în 'Limișoara. De altfel, întregul proces de construcâie a celor 2 turnuri de apă din oraş (cel din Iosefin și cel din Fabric), se leagă de planul mai larg al aprovizionării cu apă a Timișoarei, de 21

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 EI Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com KV cvacuarea apelor reziduale (adică canalizarea), dar și de apărarea strategică a cetății,ce coboară până în Evul Mediu. UL. Scurt istorie” Turnul Apei 'rebuie făcută distincție clară între cele 2 turnuri de apă moderne şi "Turnul Apei” din perioada turcească. El a cxistat efectiv în perioada medievală şi păzea podul de trecere dintre Castel și Oraș, fiind localizat undeva în Piaţa Huniade, probabil pe locul actualei clădiri MODEX și era un turn de apărare al oraşului, la trecerea dispre/spre podul mobil al cetății. “ig. 3. Turnul Apei al Cetăţii Timişoara = Fig. 4. Planul Timişoarei realizat de căpitanul Fr. Perrette, cu marcarea Turnului de Apă medieval Apud L Vlaicu, 1. Hațegan, Aiimenrarea cu apă a Timișoarei, Ed. Brumar, Timişoara, 2012. 22

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com = A pi $ E E e A Fig. 5. Fortificația habsburgică a Timişoarei la 1808 cu marcarea Turnului de Apă medicval Castelele sau turnurile de apă moderne Reţeaua de distribuţie pusă în funcţiune în 1914 a fost ramificată, conductele principale nu crau închise în circuit. Pentru compensarea consumului maxim zilnic au fost construite, la capetele de rețea, două castele de apă. Castelele erau supravegheate permanent de angajaţi care aveau locuinţa chiar în incinta acestora. Turnul de apă din Iosefin a fost construit în 1914, iar cel din cartierul Fabric a fost ridicat doi ani mai devreme. 23 studio

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 “EI Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Fig. 6. Turnul de apă din Cartierul Iosefin TURNUL DE APĂ IOSEFIN (str. Gh. Barițiu, nr. 3, fostă Zăldpăzsit u./str. Pajiştei Verzi), a fost ridicat între 1913-1914, conform proiectelor lui Jânos Lenarduzzi şi lui Stan Vidrighin”, 3 ) HL3. Analiza hărților istorice: Analiza rogresivă a hărților istorice pentru perimetrul investigat furnizează un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetare arheologică de teren, oferind suportul pentru înțelegerea dinamicii mediului geografic sub impactul factorilor de mediu sau antrapici. În cazul de față am utilizat material cartografie de detaliu, plasat cronologie între 1769 şi 1975. !" Ibidem, p. 210. 24

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 x J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 "EI Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Fig. 7. Josephinische Landesaufnahme (Prima ridicare topografică a Imperiului Habsburgic / Ridicarea topografică iosefină — 1769-1772) cu marcarea perimetrului turnului Prima ridicare topografică habsburgică relevă realitățile terenului înainte de începerea lucrărilor de sistematizare, mai exact această hartă artă morfologia terenului înainte de oriec intervenţie antropică. Arealul cercetat se află într-o zonă locuită, Cartierul Mayerhofl (viitorul Ioselin), înconjurată de pâlcuri de pădure, paşuni şi limitat de canalul Bega la sud. Sub aspect hidrografic harta relevă existenţa unor zonc mai mult sau mai puţin mlăştinoase la sud. În partea de nord-vest apare cursul unui pârâu. Drumurile existente la momentul respectiv traversau zona, de la NE către SV, exact pe deciivitatea terenului, existănd şi drumuri de carticr. Este important de reţinut aspectul geomorfologice al terenului care se păstrase intact încă din evul mediu. Acest lucru arată clar că deşi era o zonă bună pentru agricultură, dovadă grădinile caselor, nu se practica agricultra atât de aproape de zona locuită. Noul cartier, foarte frumos sisematizat pe axa N-S, pare să fi fost gândit special pentru a marca Canalul Bega. 25

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio Fig. 8. Franziszeische Landesaufnahme (A doua ridicare topografică a Imperiului Habsburgic / Ridicarea topografică franciscană — 1819-1869) cu marcarea perimetrului turnului Suprapunerea celei de-a doua ridicări topografice efectuate de către Imperiul Habsburgic (Fig.20) (Franziszeische Landesaufhahme, 1819- 1869) poste arealul vizat de corvetarea noastră, înfăţişează aspecte importante în vederea reconstituirii ambientului secolului XIX în accastă zonă. După realizarea sistematizărilor habsburgice observăm transformarea întregului areal în zonă locuită, cartierul crescând exponențial. Terenul se prezintă ca fiind unul plat, fără mari denivelări ale terenului. Cartierul este sistematizat, cascle fiind organizate în funcție Canalul Bega. Străzile nou construite sunt perpendiculare pe canal, sectorul nordic şi cel sudic fiind unite prin trei poduri Lângă perimetrul discutat poate fi observată şi noua linie de cale ferată. Apa se extrăgea încă din fântâni, sistemul de aducțiune modern al apei nefiind încă proiectat. Acesta este motivul pentru care harta încă nu ilustrează turnul de apă din Iosefin. LI A +1 _ ARE -1887) scara 1: turnului 26

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 : J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com RAPORTUL DE EVALUARE ARHEOLOGICĂ spec.dr. Andrei Stavilă, ELABORATA DE DL.arheolog expert conf.univ.dr.Dorel Micle La sfarşitul secolului XIX cartierele Timişoarei erau deja definite. Zona analizată de noi, Cartierul Iosefin, este din ce în ce mai populată. Dezvolatarea infrastructurii de cale ferată face ca în zonele periferice ale oraşului să se dezvolte diverse întreprinderi, manufacturi. depozite, etc. Bega reprezintă o adevarată arteră de circulație, dar își pierde importanța în favoarea căi ferate. Numărul mare de locuitori și dezvoltarea industrială determină autoritățile să construiască un nou sistem de canalizare, precum şi un nou sistem de aducțiune al apei. Astfel apare și necesitatea constririi celor 2 turnuri de apă care să faciliteze redistribuirea acesteia și, mai ales, debitul necesar. Deoarece ne aflăm la începutul perioadei de construcții de infrastructură modernă, se poate observa că încă nu este figurat turnul de apă din loscfin. IV, CONCLUZII: Ca urmare a documentării bibliografice şi cartografice, precum și urmare a analizei arhivistice, nu am identificat potențiale urme arheologice în zona perimetrului investigat: a AS Fig. 10 Reprezentare 3D a Turnului de apă din Ioscfin (Google Earth) Asttel, concluzionăm că în perimetrul analizat nu au fost identificate situri arheologice prin urmare recomandăm acordarea avizului favorabil de continuare a lucrării de reabilitare și refuncționalizare a Turnului de Apă din losefin, conform prevederilor legale (0G 43/2000 și Legea 422/2001). RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ întocmit de prof.dr.ing. Sevastian lanca 27

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com studio 4.2. Sistemul structural al imobilului cxpertizat Conform investigaţiilor făcute şi releveelor din Proiectul nr, 5072018 - „Refincționalizare imobil pentru centru cultura - Turn de apă losefin, str. Gh. Barițiu" (faza Releveu) elaborat de S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. din Timişoara structura turnului de apă este alcătuită astfel: - fundaţiile: - conform dati in Studiul Geotchnic preliminar pentru concurs soluţii "Refuncționalizare Turn de apă losefin — centru cultural, str. Gh. Barițiu, nr. 3, loc. Timişoara, jud. Timiș ” - Pr. 1741/2017 realizat S.C. „GEO PROIECT” S.R.L. din Timişoara, fundațiile sunt continue rigide sub peretele turnului, sprijinite pe un radier general masiv din beton armat (și -probabil - din zidărie de cărămidă), posibil de formă circulară cu diamentrul de cca. 18.00 m şi cu o adâncime penerală de fundare până la —4.90 m de la cota de bază + 0,00 (respectiv la —-3,30 de la cata medie de nivel a trotuarului străzii Gh. Barițiu. - ștructura portantă - este alcătuită din elemente din beton armat şi din zidărie de cărămidă, astfel: - pereți din beton armat monolit cu grosimea de 1.00 m pe înălțimea de cca. 3.50 m peste cota + 0,00. - pereți din zidărie portantă din cărămidă, cu grosimea variabilă pe înălțime (de la 40 cm până la 20 cm) şi cu 8 semipilaştri masivi înglobați (cu secțiunea semicirculară cu diametrul cca. 1.30 m) pe înălțimea de cca. 20.00 m (între cotele +3,20 m şi +23.20 m). - pereți din beton armat, cu grosimea de 18 cm, rigidizați cu & semipilaştri interiori (cu secțiunea dreptunghiulară, de 26 x 1U0 cm) pe înălțimea etajului dintre cotele +24.50 m și +31,00 m, - "O structură din beton armat pt. sprijinirea celor două rezervoare metalice de apă aflate pe înălțimea etajului, alcătuită dintr-un portic cu forma octogonală în plan, compus din 8 stâlpi masivi din beton armat (cu secţiunea de 50 x 100 em şi cu vute) şi o grindă masivă cu vute (cu secţiunea de 30 x 54 cm) din beton armat. - planşeul intermediar dintre parterul și etajul turnului (de la cota + 24.50 m); - este alcătuit din beton armat (placă cu grosimea de 20 cm cu grinzi dispuse pe două direcţii, cu vute la capete - vezi foto nr. 6). În afara golului circular central, în placa planşeului mai există două goluri alungite (unul cu forma curbă care permite accesul de pe scara de la parter și unul dreptunghiular cu funcțiunea necunoscută). - structura scărilor: - scara pe înălțimea parterului este realizată din beton armat, cu rampă elicoidală încastrată în peretele exterior al parterului turnului (vezi foto nr. 4, 5 și 16) iar scara la etaj (situată în axul central al turnului) este o scară elicoidală cu structura metalică (vezi foto nr. 10 şi 17), - Structura acoperişului: - segmentul inferior (cuprins între cotele de nivel +37.45 m şi +44.45 m) are forma unui tub tronconic din placă curbă din beton armat cu grosimea de 13-18 am și cu nervuri pe verticală (vezi foto nr. 11) cu diametrul interior la partea inferioară de cca. 15.22 m şi cu diametrul interior la partea superioară de cca. 5. 12 m, iar segmentul superior (cuprins între cotele de nivel +44.45 m şi +50.00 m) are deasemenea două părți realizate din beton armat, cea inferioară de formă cilindrică cu diametrul interior de cca. 4.80 m şi cea superioară din placă curbă din beton armat cu forma conică (vezi foto nr. 12). 28

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio 2.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ întocmit de prof.dr.ing. Sevastian lanca -nr.113- E225/2018 5. Intervenţii și modificări ale turnului, anterioare expertizei Precizare: - nu s-au pus la dispoziția Expertului tehnic date și informații referitoare la eventuale modificări şi intervenții importante realizate în timp asupra imobilului expertizat, dar având în vedere vechimea şi alcătuirea constructivă a acestuia, materialele de construcție utilizate și starea bună a elementelor structurale și nestructurale ale imobilului, în mod sigur au cxistat în decursul timpului mai multe intervenții de reparare şi restaurare a finisajelor turnului, precum şi unele intervenții locale de tip reparaţii asupra elementelor structurale și nestructurale ale acestuia. 6. Prezentarea stării actuale generale a turnului Scopul expertizei tehnice de faţă este determinarea stării generale a obiectivului expertizat în vederea executării unor lucrări de reamenajare şi refuncționalizare a spaţiului interior al turnului şi a incintei în care se găseşte acesta, precum şi evaluarea potențialului obiectivului de a deveni un "centru cultural" şi un spaţiu de socializare original şi atractiv, de aceea, deşi starea generală a construcției este bună (ea nearătând ca o construcţie veche de peste 100 de ani), se atrage atenția asupra existenței unor degradări locale la unele elemente ale construcției, datorită în principal următoarelor cauze: vechimea mare a materialelor din care este alcătuit turnul; neutilizarea și lipsa de întreținere pe o perioadă îndelungată a turnului; acţiunea umidității din teren și din atmosferă; efectul vibrațiilor şi a poluării generate de circulația auto din zonă. Astfel, în urma evaluării la faţa locului a stării imobilului, s-a constatat: degradarea locală a tencuielilor exterioare şi a zidăriei aparente a pereților turnului; degradarea locală a tencuielilor interioare a pereților din zidărie ai turnului; degradarea locală a acoperirii cu beton a armăturii din elementele din beton armat ; degradarea locală a învelitorii din țiglă a acoperişului; degradarea locală a scărilor din beton armat din interiorul turnului; degradarea prin ruginire a elementelor scărilor metalice din interiorul turnului; degradarea prin ruginire a rezervoarelor metalice din interiorul turnului; degradarea generală a finisajului exterior (soclului) de la baza turnului şi a platformei ridicate de teren care înconjoară baza turnului. Conform Metodologiei M.P. 025-04, gradul de afectare a obiectivului (în funcție de nivelul degradărilor sau avariilor elementelor structurale şi nestructurale) este: - gradul 1 - construcții neafectate (fără degradări vizibile al elementele structurale, cu eventuale fisuri mici în tencuiala pereților). - „apreciez că locale constatate nu afectează senina structura amplificăi r_în viitor, 7. Evaluarea calitativă a situației structurale a imobilului Evaluarea calitativă s-a făcut pe baza examinării la faţa locului a imobilului și pe baza informațiilor primite de la proprietarul acestuia. 29

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio În urma examinării și analizei stării actuale a turnului se poate afirma că: - forma turnului în plan este ordonată și are simetrie în distribuţia maselor, valumelor şi rigidităților după direcţiile de dispunere a elementelor structurale; - imobilul în ansamblu prezintă regularitate pe orizontală şi pe verticală; plangeul intermediar din beton armat (de la partea inferioară a rezervorului de apă) satisface condiția de şaibă orizontală rigidă în planul lui; - materialele din care este alcătuită structura (betonul şi zidăria din cărămidă) satisfac exigenţele cu privire la rezistențele mecanice necesare, dar structura din zidărie de cărămidă, are o ductilitate redusă la solicitări orizontale; - elementele structurale ale imobilului sunt în stare bună şi au avut o comportare bună în timp. Având în vedere cele de mai sus se poate trage concluzia că: - fiind proiectat şi realizat într-o perioadă când nu au existat suficiente cunoştinţe tehnice şi date despre influenţa cutremurelor asupra construcțiilor şi nici norme de proiectare a structurilor acestora pentru a rezista la solicitări seismice majore, imobilul expertizat a fost proiectat numai pentru preluarea încărcărilor gravitaționale și deci nu satisface în totalitate principiile de proiectare antiseismică cerute de normativcle actuale pentru zona de amplasament. 8. Evaluarea siguranţei structurale a turnului Evaluarea siguranței la acţiuni seismice se face conform normativului P100 -3/2008 şi ţinând seama de prevederile normativelor P100-1/2006 şi CR6-2006. Astfel, conform P100-3/2008 (Anexa D. pct. D33.1) caracteristicile generale considerate pentru evaluarea calitativă preliminară sunt: 1. Regimul de înălţime: Li) <P+2E; [.]> P+2E 2. Rigiditatea planșeelor în plan orizontal: i rigide; fără rigiditate semnificativă 3. Regularitatea geometrică și structurală: B.1| cu regularitate în plan şi în elevație; 52 Fără regularitate în plan sau în elevaţie; 3.3| fără regularitate în plan şi în elevație. Pe baza acestor caracteristici generale se stabileşte valoarea indicatorului Ri (gradul de îndeplinire a condiţiilor de alcătuire seismică) care cuantifică, din punct de vedere calitativ, alcătuirea clădirii, Valorile indicatorului Ri pentru zidăria nearmată Rigiditate Regim Condiţii de regularitate planşee înălţime 31 32 33 21 11 100 85 70 12 85 70 60 22 11 75 55 40 12 53 40 20 Rezultă deci: RI = 75 30

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com studio Starea generală de avariere a clădirii se notează în funcţie de tipul şi de gravitatea avariilor prin indicatorul R> (gradul de afectare structurală) conform punctajului dat în tabelul de mai jos, Tipul avariilor | Elemente verticale (A,) | Elemente orizontale (Au) | Nesemnificative 70 30 Moderate 60 20. Grave 45 15 Foarte grave 25. 10 Indicatorul R> se determină cu relația: R: = Ant Av = 20-70 = 90 În buza acestor valori, se fac încadrările clădirii în clase de rise seismic : Valori ale indicatorului Ri asociate claselor de rise scismic Clasa de risc seismice N IV Valori Ri 30 31-60 = 91 — 100 Pentru valoarea indicatorului R1=75, rezultă încadrarea clădirii expertizate în: * clasa a Hll-a de rise seismic, din care fac parte „construcțiile la care sunt aşteptate degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurată, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi imporiante”. Valori ale indicatorului R: asociate claselor de risc seismic Clasa de risc seismic I II | Hu ] IV Valori R: <40 | 41-70 [ 71-90 | 91 — 100 Pentru valoarea indicatorului R> = 90, rezultă încadrarea clădirii expertizate în: + clasa a HI-a de risc seismic, din care fac parte „construcțiile la care sunt aşteptate degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante”, Siguranța structurală seismică a clădirii se reflectă prin indicatorul Rs (gradul de asigurare structurală seismică) care se detemină conform P100-3/2008. În conformitate cu prevederile Normativului P100-3/2008 (cap.8, pet.8.2 referitor la Stabilirea clasei de risc a construcțiilor) "decizia privind încadrarea clădirii într-o amanită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condiţiilor de diferite naturi”, de aceea, având în vedere scopul expertizei tehnice, caracteristicile structurale şi volumetrice ale clădirii și zona seismică a amplasamentului clădirii, apreciez că, în această etapă determinarea prin calcul a indicatorului R3 nu este necesară. În concluzie, în situația actuală clădirea existentă se încadrează în clasa a III-a de risc seismic (Rs III), care cuprinde " construcțiile la care sunt aşteptate degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante". 31

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com studio Precizare: - având în vedere că în urma elaborării unui proiect tehnic de refuncționalizare a turnului de apă,_vor fi propuse (în mod evident) pe lângă intervenţiile nestructurale și unele modificări structurale (ex. - introducerea unor plangee intermediare cu structură de susţinere proprie la interiorul turnului, realizarea unui ascensor pentru persoane PI. accesul pe verticală. etc.) apreciez că va fi necesară expertizarea tehnică structurală prin calcul și determinarea clasei de risc seismic a turnului cu structura modificată conform propunerilor proiectului de refuncționalizare care va fi propus. 9. Propuneri şi recomandări de intervenție asupra turnului Având în vedere statutul de monument istoric al obiectivului, principiile de intervenție asupra acestuia se stabilesc conform prevederilor Metodologiei M.P.025-04, a Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii 10/1995 privind Calitatea în construcţii. Dată fiind motivația expertizei tehnice, bazată pe intenţia proprietarului de a realiza lucrările de restaurare şi refuncționalizare a spațiului turnului și de transformare a acestuia într-un "centru cultural”, precum şi faptul că intervențiile propuse nu sunt determinate de degradarea sau avarierea structurii turnului, în expertiza de față se propun intervenţii generale, necesare indiferent de tipul modificărilor funcţionale propuse de proiectanți, precum şi unele recomandări, care să fie luate în considerare şi respectate de către proiectantul câştigător al concursului de soluții organizat de către beneficiar. Intervențiile propuse sunt de natură funcțional-arhitecturală şi structurală, sunt destinate să asigure exploatarea normală a turnului, nu modifică forma și volumetria actuală a turnului, nu afectează caracteristicile istorice ale acestuia, sunt necesare oricare ar fi soluţia de refuncţionalizare propusă de proiectanți și constă în următoarele: + decopertarea locală a finisajelor în zonele degradate și retacerea lor utilizănd materiale compatibile cu valoarea clădirii și respectând arhitectura actuală. e îndepărtarea gunoiului și a depunerilor de peste planşeul intermediar și de pe scările din turn în vederea reabilitării acestora. curăţarea atentă a scărilor din beton armat şi repararea zonelor degradate a acestora. curățarea atentă (prin sablare) a scărilor metalice, a balustrdelor metalice ale scării din beton armat şi a pasarelelor (cursivelor), repararea zonelor degradate ale acestora (inclusiv cu înlocuirea elementelor avariate sau lipsă) şi protejarea lor prin vopsitorie cu materiale anticorozive, Obs. - pentru a îndeplini cerințele de siguranță în exploatare și a celor de rezistență şi stabilitate, scările vor fi verificate şi consolidate (dacă va fi cazul) corespunzător normelor actuale. e verificarea și consolidarea (dacă va fi cazul) plangeului din beton armat de la cota +24.50 m, corespunzător normelor actuale şi noilor încărcări utile propuse. e termoizolarea la interior a elementelor acoperişului (zona tronconică și cea conică) şi a peretelui cilindric în zonele în care spațiul va deveni funcţional. e desfacerea completă a învelitorii din țiglă şi a elementelor suport ale acesteia în vederea înlocuirii ei cu o învelitoare nouă din țiglă. + repalizarea unor finisaje interioare corespunzătoare cerințelor funcţionale ale spațiilor propuse și conform propunerilor proiectantului. e realizarea unor instalaţii interioare sanitare, de încălzire, electrice şi de curenți slabi (detecție și semnalizare incendiu, supraveghere video, etc.), precum şi realizarea unui sistem de stingere a incendiilor în conformitate cu legislația în vigoare şi cu specificul funcţiunii imobilului. * asanarea şi sistematizarea platformei de la baza turnului şi a incintei acestuia. 32

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 rit J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Recomandări: - la elaborarea soluțiilor/proiectelor pentru restaurarea şi refuncționalizarea spațiului turnului de apă din losefin şi transformarea acestuia într-un "centru cultural”, proiectantul poate lua in considerare si următoarele intervenții posibile: e realizarea unor planşee intermediare pe înălțimea parterului turnului (cu o structură metalică, rezemată pe peretele exterior portant al turnului), e înlăturarea segmentului superior al rezervorului de apă metalic şi realizarea unui planşeu intermediar pe înălțimea parterului turnului (la cota +33.30 m) cu o structură metalică rezemată pe peretele exterior partant al turnului, * înlăturarea ambelor rezervoare de apă metalice şi realizarea unor planşec intermediare cu o structură metalică pe înălțimea parteralui turnului (unul cu aspectul unei "supante” rezemat cadrul din beton armat pe care reazemă rezervorul actual şi unul la cota +33.30 m), + realizarea unui planşcu cu o structură metalică, rezemată pe peretele exterior portant, la cota +37.45 (unde începe segmentul inferior tronconic al acoperișului turnului), * montarea în interiorul turnului a unui ascensor pentru persoane pentru accesul pe înălțime (până la cota +37.45) cu o structură metalică “deschisă” a casei liftului (instalarea ascensorului se va face cu respectarea tuturor condițiilor şi normelor tehnice referitoare la funcţionarea și utilizarea ascensoarelor pentru persoane). * obs. - scările existente vor fi păstrate şi vor fi reparate şi restaurate corespunzător. Consider că, realizarea unui spatiu cu [unctiune culturală în turnul de apă din Iosefin este poșibilă, deoarece: - creşterea controlată a încărcărilor gravitaționale (sau chiar micşorarea lor în cazul renunțării la rezervoarele metalice din turn) prin realizarea noilor funcțiuni (inclusiv prin realizarea unor planşee "uşoare ” din elemente metalice), nu duce la depăşirea capacității portânte a teremului de fundare şi nu necesită consolidări structurale ale turnului și ale fundațiilor acestuia; - intervențiile propuse se pot face fără modificarea formei şi volumetriei generale a turului şi fără să afecteze caracteristicile şi valoarea istorică a acestuia. Atenţionare: - realizarea proiectului de restaurare și refincționalizare a turnului de apă va trebui să nu modifice forma şi valumetria actuală a turnului, să mu afecteze caracteristicile istorice ale acestuia și va trebui să fie însoţită f precedată de următoarele faze: + elaborarea unui Studiu istoric detaliat asupra edificării şi evoluției turnului de apă. e elaborarea unui studiu geotehnic detaliat, însoțit de executarea unor sondaje de dezvelire a fundațiilor, care să pună în evidență (pe lângă caracteristicile terenului de fundare) şi caracteristicile exacte dimensionale, de alcătuire și de material ale fundațiilor turnului de apă. + elaborarea unei expertize tehnice structurale detaliate a turnului, cu determinarea prin calcul a clasei de risc seismic a turnului, luând în considerare structura modificată a acestuia, conform proiectului de refuncționalizare care va fi selectat prin concurs. 10. Măsuri tchnice obligatorii + orice intervenție la clădire, se va realiza doar conform proiectului de execuţie elaborat de către un proiectant autorizat şi verificat conform legii. 33

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio e execuţia oricăror lucrări se va realiza numai de către personal calificat, suh îndrumarea unui coordonator tehnic de execuţie. e toate decapertările, demolările, desfucerile, etc. se var face manual, fără uiilizareca unor utilaje care să producă vibrații În construcție. e pe parcursul Tucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecţia muncii şi de puză contra incendiilor. e nu va fi permis accesul personalului neinstruit sau a altor cetățeni în zona de lucru, iar zona periculoasă din apropierea coristrucției la care se lucrează va fi împrejnruită şi prevăzută cu indicatoare-avertizoare vizibile. e la realizarea oricăror lucrări, se vor respectă întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea Îucrărilor de construcţii, e exploatarea construcției se va face asigurându-se urmărirea comportării în timp. conform prevederilor Normativului P 130-99. e toate documentele legate de realizarea oricărar întervenții vor fi incluse prin grija beneţiciarului în Cartea tehnică a construcției. 11. Concluzii e Refuncţionalizarea spațiului interior existent al turnului va fi însoțită de măsuri de consolidare structurală corespunzătoare astfel încât să nu fie afectată capacitatea portantă şi siguranța structurală a acestuia. e Intervenţiile și modificările propuse nu vor modifică valumetria, aspeciul şi caracteristicile generale ale turnului şi au vor afecta valoarea istorică a acestuia. e Intervenţiile care var fi propuse pentru reabilitarea şi refuncționalizarea turnului vor contribui la creşterea nivelului de siguranță exploatare al acestuia. » Propunerea de refuncționalizare a turnului este justificată şi este posibilă doar cu respectarea prevederilor expertizei prezente. Timişoara, Septembrie 2018 Expert Tehnic, Prof. dr. ing. Sevastean 1. IANCA Am primit 3 exemplare, a Beneficiar................. 26. Actul doveditor al forței majore, după caz. 34

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Nu este cazul 3. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare a) clasa de risc seismic; Amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s şi o accelerație seismică orizontală a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20% portabilitate de depăşire în 50 ani ag=0,20g b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; Modificări şi amenajări principale cerute prin temă şi respectiv propuse prin proiectul de arhitectură Principalele lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare propuse sunt: - montaj plasă de protecție şi structură uşoară de susținere a acesteia la scara metalică centrală, pe porțiunea de deasupra rezervoarelor; - realizare platforme în cele două rezervoare, la baza acestora, cu podină din lemn şi grinzi metalice rezemate pe mantaua rezervoarelor şi pe structura perimetrală din beton armat; - extinderea în consolă a podestelor de la scara din beton armat de la parter; - creare gol în plangeul de peste parter, pentru ascensorul propus şi închiderea golului tehnologic existent, cu un planşeu din profile metalice şi panouri din sticlă rezistentă la circulaţia pietonală; - introducere ascensor la interior, cu structură metalică spațială, rezemată la partea inferioară pe o fundaţie din beton armat şi ancorată de elementele structurale verticale şi orizontale din beton armat existente; - amenajare exterioară cu realizarea unui corp parter cu structura din zidărie şi beton armat, respectiv realizarea unei rampe de circulaţie pietonală plasată perimetral construcției. De asemenea, sunt necesare demolarea gardurilor existente, în prezent puternic degradate şi refacerea lor, din beton armat, ca ziduri de sprijin. Lucrări de reparații şi consolidări propuse Pentru punerea în siguranță a construcţiei existente şi respectiv pentru realizarea modificărilor funcționale propuse prin temă, sunt necesare următoarele lucrări principale de reparații şi consolidare, considerată ca variantă 1-minimală de consolidare: - reparații şi cămăşuiri cu beton armat la elevaţie şi parţial la partea superioară a fundaţiei (beton C 30/37, armături PC 52, conectori metalici cu ancorare chimică); - cămăşuiri cu beton armat, la interior şi la exterior, la partea inferioară a suprastructurii, pe zona cu beton simplu mai slab, cu beton C 30/37, armături PC 52, şi respectiv conectori metalici cu ancorare chimică. Aceasta variantă, considerată ca fiind varianta de bază, constă în demontarea îngrijită a plăcilor prefabricate ornamentale existente, repararea şi curățarea acestora, pregătirea lor pentru remontare, urmată de pregătirea suprafeței de beton existent pentru cămăşuire, 35

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 sui J35/4578/2018 CUI RO 40315393 aj Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com realizarea cămăşuirii (conectată cu cămăşuirea inelară interioară) şi respectiv remontarea plăcilor prefabricate ornamentale. Ca variantă alternativă la soluţia de bază, se propune varianta 2 - cu cămăşuire cu beton la interior, având grosimea mai mare (20 cm) şi cămăşuirea la exterior cu benzi metalice inelare şi verticale, realizate din oțel de mai mare rezistență, introduse în rosturile orizontale şi verticale existente. În această variantă nu este necesară demontarea plăcilor ornamentale prefabricate, propunându-se doar adâncirea rosturilor verticale şi orizontale inelare existente, până la betonul de umplutură mai slab, curațarea rosturilor, montarea benzilor metalice, tensionarea pentru activarea acestora, acoperirea lor cu mortar epoxidic, refacerea finisajelor din rosturi, până la nivelul inițial, respectând form aşi dimensiunile inițiale ale rosturilor (adâncimea, lăţimea şi aspectul lor, etc.); - cămăşuiri cu materiale compozite la elementele din beton armat afectate de infiltrațiile de apă sau la care armarea sectională este mult neconformă în raport cu prevederile normelor actuale, la pilaştri, suprafețe curbe subtiri, şaibe, planşee, stâlpi, grinzi, etc. La pilaştri se propun lamele din oţel pentru a suplimenta armarea verticală (benzi încastrate în stratul de beton de acoperire a armăturii doar pe fața interioari) şi respectiv benzi orizontale pentru compensarea etrierilor existenţi. La grinzi şi buiandrugi se propun curăţarea betonului şi a armăturii, cămăşuirea cu țesături compozite, refacerea stratului de acoperire a armăturii; La suprafetele curbe subtiri se propun fâşii de țesături compozite, cu lătimi de cca. 20 cm, montate la distante de cca. 60 cm interax (spații libere între fâşii de cca. 40 cm), atât pe verticală cât şi pe orizontală, rezultând o retea de fâşii în şah; - rigidizare în plan orizontal la baza volumului tronconic, cu diagonale metalice, plasate în perechi, de ambele părți ale scării metalice şi fixate la capete de şaiba orizontală şi de vuta perimetrală din beton armat. existente; - reparații locale la pereții de zidărie prin injectare fisuri, rețesere cărămizi, curățare rosturi, reumplere rosturi, aplicare soluții şi tencuieli specifice de asanare, etc.; - curățare suprafețe de beton, reparaţii la unele elemente din beton armat, prin completări cu beton epoxidic, injectare fisuri, refacere acoperire cu beton la armături, etc.; - reparaţii locale la rezervoare şi la scara metalică şi la elementele suport ale acesteia (curățare, reparații sau înlocuire nituri, înlocuire plăci degradate sau deformate, completare cu gusee sau fururi, etc.); - demolare şi refacere placă beton armat de la cota + 0,00, inclusiv refacere umplutură de pământ sau balast compactat de sub aceasta; - reparaţii şi consolidări locale la elementele structurale existente la care se propun intervenţii sau modificări locale (ranforsări perimetrale golurilor, cu profile metalice fixate cu şuruburi, la rezervoare, consolidări cu țesături compozite la placa de peste parter pe conturul de demolare pentru golul aferent ascensorului propus, consolidări la grinzile planşeului de peste parter cu materiale compozite, modificări şi consolidări locale la cuva centrală existentă în zona de amenajare a fundăturii ascensorului propus, consolidări cu elemente metalice la podestele ce se extind în consola la scara de pe înălțimea parterului, etc.). 36

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 stie J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Varianta 3- maximală de consolidare ar putea consta dintr-o serie de lucrări suplimentare, în raport cu varianta minimală (cămăşuiri cu beton armat la pilaştri, introducerea unor grinzi inelare suplimentare pe înălțimea parterului, introducerea unor elemente de rigidizare orizontală la etaj, majorarea suprafeței cămăşuirilor cu materiale compozite la toate elementele din beton armat, etc.), care au fost considerate ca fiind excesive din punct de vedere al costurilor şi duratei de execuţie şi de asemenea, cu impact nefavorabil asupra calităților estetice şi funcţionale ale construcției monument existente. Lucrările propuse, mai ales cele exterioare, se vor realiza în perioade cu precipitaţii atmosferice reduse şi numai în prezenţa unei logistici adecvate (materiale pentru sprijiniri temporare, pentru protecție împotriva precipitațiilor - folii de protectie, pompe pentru evacuare ape din precipitatii, utilaje şi unelte, aprovizionare cu materiale, schele de lucru, etc.) şi pe baza unei corecte şi eficiente programări a operațiilor şi etapelor de lucru, în scopul reducerii la minimum a duratei de lucru si de expunere a structurii la intemperii (ploi, îngheţ-dezghețţ, etc.). În fiecare etapă de lucru se vor verifica dimensiunile geometrice ale elementelor structurale existente şi respectiv starea tehnică a acestora, urmând ca, în cazul depistării unor diferente sau defecte şi degradări, să fie luate măsurile ce se impun - reparații şi consolidări suplimentare, sau adaptarea şi modificarea locală a soluţiilor de reparații şi de consolidare propuse inițial, etc. Pe timpul realizării lucrărilor de reabilitare, reparații şi consolidări propuse şi respectiv ulterior, în exploatare, se vor adopta toate măsurile necesare, conform normelor şi legislaţiei în vigoare, pentru evitarea oricărui risc de accidentare a persoanelor din şantier şi din zonele publice şsau private adiacente, respectiv pentru evitarea oricăror degradări sau avarii la construcția ce se consolidează (inclusiv în zonele în care nu se propun modificări) şi respectiv la construcțiile, reţelele, instalațiile, terenurile, etc., existente adiacente. Executarea lucrărilor se va face cu respectarea măsurilor de igiena şi protecţia muncii prevăzute de normele aflate în vigoare la data respectivă, şi cel puţin cele cuprinse în “Regulamentul pentru protecţia muncii în construcții” aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1992 şi respectiv conform legii 319/2006, actualizată în 2009 şi conform HG 1425/2006. De asemenea, se vor lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente la personalul muncitor respectiv avarii la utilaje, funcţie de condițiile specifice din şantier, respectându-se toate normele legale actualizate, aflate în vigoare pe perioada execuției şi a exploatării construcţiei . c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; Conform metodologiei MP 025-04 gradul de afectare a obiectivului (în funcţie de nivelul degradărilor sau avariilor elementelor structurale şi nestructurale este: gradul 1 — construcții neafectate (fără degradări vizibile ale elementelor structurale, cu eventuale fisuri mici în tencuiala pereților) Apreciem că degradările locale constatate nu afectează semnificativ structura imobilului şi siguranța acestuia. Totuşi recomandăm repararea degradărilor şi avariilor respective odată cu amenajarea spațiului interior al turnului pentru evitarea amplificării lor în viitor. 37

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 5 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerințelor şi conform exigenţelor de calitate. Recomandăm pentru intervenții asupra turnului de apă varianta 2 - cu cămăşuire cu beton la interior, având grosimea mai mare (20 cm) şi cămăşuirea la exterior cu benzi metalice inelare şi verticale, realizate din oţel de mai mare rezistență, introduse în rosturile orizontale şi verticale existente. 4. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora Scenariul 1: Pentru a putea valorifica la maxim spațiul interior, se propune o solutie cu intervenţii maximale, prin demontarea celor două rezervoare şi construirea a trei nivele din beton armat. Restul interventiilor asupra Turnului de apa, prevazute in cadrul acestui scenariu sunt similare cu cele din cadrul scenariului 2. Aceasta intervenție presupune costuri financiare ridicate precum şi multe lucrări complexe şi agresive asupra unei clădiri monument Scenariul 2: Transformarea incearca sa limiteze interventiile in cadrul turnului de apa care se gaseste intr-o stare foarte buna, avand ca obiectiv pastrarea in mare masura chiar si a celor doua rezervoarea la care se va intervenii doar cu decupaje. Se urmareste prin mijloace simple integrarea unei noi functiuni in spatiul existent, care sa cuprinda esenta primara industriala a obiectivului convertita intr-o functiune publica socio culturala. Turnul prezinta o scara elicoidala perimetrala mantalei care ajunge la cota +24,75 unde se gaseste primul planseu de beton existent pe care îl denumim etaj 1. De aici porneste a doua scara elicoidala, stransa, amplasata central care duce pana la lanternou —cota planseu 45,5m. Se propune, dictat de pastrarea celor două rezervoare, realizarea a două planşee intermediare aferente fiecarui baze de rezervor (etaj 2 propus la cota 28,50m şi etaj 3 propus la cota 34,5m). Scara elicoidală existentă care duce pana la etaj 1 existent cota +24,75m; se păstrează ca traseu alternativ pietonal. Dorim realizarea unui parcurs mediatic expozițional permanet în istoria oraşului cu posibilitate de expunere pe peretele exterior/manta. Ascensorul interior propus, cu cabina din sticlă, permite percepţia spaţiului interior deschis pană la cota etajului 1 existent +24,75m, mobilat de scara elicoidală perimetrală, oferă o alternativă şi nu un parcurs impuns si are statie la cota primului planseu propus respectiv etaj 2 cota +28,50m - unde se găseşte “foaierul” Aici se propune o mobilare primară cu un mobilier tip pult de bar/(garderoba) mobilier fix care sa atragă interacţiunea umană. De la această cotă se propun două scări perimetrale, una care urca la cel de-al doilea planşeu propus respectiv etaj 3 şi una care coboară la planşeul de beton existent (etaj 1 existent cu plangeu din beton armat) (către spațiile multifuncţionale, evenimente şi activități socio culturale). Planşeul propus la cota 34,5m respectiv etajul 3 —spatiu multifuncţional- este continuat şi in exteriorul rezervorului metalic până la manta. La această cotă în peretele rezervorului se aplică decupaje astfel încât pereţii rămaşi ai rezervorului să reprezinte suprafața de expunere pe ambele 38

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 i Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com părţi. Decupajele din conturul rezervorului vor permite patrunderea indirecta a luminii în zona centrală. Accesul în lanternou rămane posibil doar prin scara existentă cu pornire de la cota 24,75m a etajului 1 existent. Scara existentă care este încadrată de pereții rezervorului se va deschide vizual către spaţiul pe care-l travesează dar rămâne strict un traseu către lanternoul care va reprezenta un punct de observație/ contemplare a spațiului urban. Clădirea va corespunde cerințelor tehnico-funcţionale, igienico-sanitare şi PSI. Investiţia va contribui la dezvoltarea infrastructurii de bază în mediul urban şi va dispune de toate spațiile şi dotările necesare bunei funcționări. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI PROPUSE Folosința actuală conform extrasului de carte funciară anexat este teren intravilan, categoria de folosință altele, S teren = 638 mp cu turn de apă, Destinaţie conform PUG aprobat zonă de locuințe individuale sau pentru maxim două familii şi funcțiuni complementare. Conform listei monumentelor istorice Terenul şi construcțiile aferente sunt monument istoric «Turn de Apă » având codul Il-m-A-06122 (poziția 82) şi se află sub incidența legii 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice. Zona de impozitare Mi. Regimul tehnic : 1. Turnul de apă este amplasat în UTR3. Teren situat pe strada Gheorghe Barițiu. Regim max. în zonă P+2* (3 niveluri supraterane). POT max = 40% Spaţii verzi conform HCL 62/2012 Utilizări permise : Locuinţe individuale, locuințe pentru maxim 2 familii, conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit. Funcţiuni complementare zonei : comerţ, alimentaţie publică (cu condiții), servicii, administraţie, culte, cultură, învățământ, sănătate, birouri, sedii financiar-bancare, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staţionare autovehicule, instalaţii tehnico edilitare necesare zonei etc. Utilizări interzise: Activitaţi industriale (sau alte activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros, sau incomode prin traficul generat), activități de depozitare, comerţ en gros, antrepozite, spaţii de întreținere auto, ferme agrozootehnice, abatoare, anexe gospodăreşti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, panouri mari publicitare în spațiile de aliniament sau parcuri, depozite de deşeuri, amplasarea construcţiilor în interiorul perimetrului de protecție al forajelor de apă. 2. Intervenţiile vor fi realizate după ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul în cauză. Indiferent de natura investiţiei (structurală, tehnico-edilitară, spaţială sau de imagine) ea va fi făcută în spiritul clădirii şi întregii zone în scopul de a-i pune maxim în valoare potențialul, personalitatea, identitatea şi substanţa originară. În acest scop vor fi folosite tehnici şi procedee reversibile specifice structurilor din zidărie, lemn sau metal. Vor fi evitate pe cât posibil tehnologiile betonului armat. Intervențiile vor fi făcute luîndu-se măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calității structurale, în sensul 39

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.|., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 Studio J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com protejării la cutremur şi foc. Refuncţionalizarea imobilului ( cu destinaţia actuală de turn de apă) în centru cultural se va realiza cu încadrarea în utilizările permise conform RLU. Se va respecta caracterul arhitectonic al imobilului monument istoric. Refuncţionalizarea imobilului se va realiza şi în conformitate cu Ordinul nr.839/2009, art.27 (după caz) Lucrările nu vor afecta domeniul public şi proprietățile învec inate. Se vor respecta RLU aferent PUG, Codul Civil, Legea nr.422/2001, HCL nr.62/2012, HG nr.525/1996, OMS nr.119/2014, HCL nr.455/2014 şi întreaga legislaţie în vigoare. 3. Utilităţi existente în zonă : apă, canal, electricitate. 4. Circulaţia pietonală şi a vehiculelor, accese auto şi parcaje necesare în incintă conform RLU, conf.PUG. Terenul este amplasat pe strada Gh Baritiu -stada cu un profil de “38,5m, care prezinta un carosabil de 6,7m cu 2 sensuri de circulatie, spatiu verde generos pe fiecare parte a carosabilului “14,5/13,3m si trotuare (cu latimea de 1,5m pe partea aferenta terenului turnului de apa). Terenul nu prezinta acces auto pe parcela existent. Cota +0,00m a Turnului de apa se gaseste inaltata cu 1,7m fata de cota trotuar existenta. Suprafata terenului nu permite realizarea locurilor de parcare in incinta. Se propune realizarea unui numar de 9 locuri de parcare la aliniamentul carosabilului, in dreptul terenului, care vor ocupa o parte din spatiul verde de vis a vis. Aceasta solutie permite ca si pe zona verde din dreptul terenului sa se poata realiza instalatii/expozitii care sa functioneze ca semnal pentru evenimentele din incinta/constructie, care sa fie vizibile din zona malurilor Canalului Bega (ciculatie auto, promenada pietonala, traseu velo si vaporetto). Amenajarea terenului este deschisa catre strada/trotuar oferind un spatiu la cota terenului, larg, prin care se realizeaza accesul care conduce la o rampa care incojoara o parte a bazei turnului si cu ajutorul careia se ajunge la cota +0,00m. Traseul pietonal este fluid si urmareaste si completraza sensul de mers a scarilor existente in turnul de apa. Proiectul de fata propune realizarea unor interventii in cadrul unei constructii industriale clasate ca si momument istoric in vederea obtinerii unor spatii expozitionale, de evenimente culturale conditionate valorificarea caracterului existent al acestei constructii. Se urmareaste punerea acestei constructii in valoare prin completarea ei si integrarea unei noi functiuni , care sa cuprinda esenta primara industriala a obiectivului convertita intr-o functiune publica socio culturala. Propunerea incearca sa valorifice tot spatiul existent cat si terenul acestuia pentru functiunea propusa. Proiectul prezinta doua directii de interventie exterior si interior constructiei. Exterior. Interventii la nivelul terenului. Se propune amenajarea exterioara astfel incat sa se realizeze accesul catre turn cat si amplasarea unei constructii de mici dimensiuni, care, impreuna sa constutuie un aparat complex de intrare. La aliniament se propune o zona de gradene completate de o platforma la cota trotuarului S= 113,4mp care sa conduca catre rampa de acces care inconjoara partial turnul (cu sensul de miscare existent al circulatiilor verticale din cadrul turnului) cat si catre spatiile anexa - birou/toalete. In aceasta zona se va realiza un perete (pe limita de proprietate laterala stanga) fundal pentru exponate. 40

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 sure J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 WE Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Accesul in turn este tratat ca un traseu de-a lungul caruia se permite observarea constructiei din exterior care prezinta zone de expunere integrate. Rampa de acces- S= 52,8mp- conduce la o platforma- S=57,0mp- care se gaseste in fata si in stanga intrarii in turn. Laterala rampei de acces este un parapet de beton in spatele caruia se gaseste o zona verde (latura din spate a terenului) care urca pana la cota terasei inierbate a constructiei propuse. Astfel se realizeaza integrarea anexei propuse in amenajarea terenului. Constructia (Sc=44,0mp; Su=32,4mp) propusa contine grupuri sanitare si un birou. Acestea sunt anexe necesare spatiilor din turn. Gradenele plasate in fata intrarii (continuate in partea din stanga) deschid vizual din strada, accesul fizic al turnului, formeaza un spatiu deschis catre strada si se constituie ca loc de stat. Pe platforma din fata intrarii se vor amplasa cateva elemente de mobilier masiv fix, care impreuna cu partea de stat oferita de gradene (h gradena 42,5cm) sa reprezinte zona de stat in exteriorul turnului cu deschidere viziuala catre malul Canalului Bega. Interventii in Turnul de apa. Interior (Turnul de apa are un picior cu inaltimea de 24,5m care se termina intr-o platforma betonata, 2 rezervoare suprapuse de 250mc si 500mc si un lanternou plasat la cota 45,5m. Accesul pana la platforma betonata se face pe o scara elicoidala perimetrala mantalei, iar de pe platforma, pe o scara centrala elicoidala stansa pana la lanternou. Rezervoarele inconjoara acesta scara. ln zona centrala se gasesc 3 tevi cu diametrul mare (din rezervoare) care traverseaza baza turnului si care sunt vizibile pana la cota -4,05m. Interventiile propuse sunt amplasarea unui ascensor panoramic si realizarea a doua platforme metalice aferente fiecarei baze de rezervor. Ascensorul panoramic va fi plasat opus intrarii si tangent scarii perimetrale. Ascensorul va avea 2 statii, o statie impusa din conditii tehnice si o statie finala la cota 28,50m cota planseu nou in reservor 1. Ascensorul, cu cabina de sticla, permite perceptia spatiului interior deschis pana la cota +24,75m, mobilat de scara elicoidala perimetrala, ofera o alternativa si nu un parcurs impuns. Planseul metalic propus la cota 28,5m (Sc=72,6mp) este realizat in cadrul rezervorului 1 si reprezinta un foaier pentru statia liftului. De la acest planseu se poate accede printr-o scara cu doua rampe catre planseul de beton existent (cota +24,75m) sau urca pe o scara cu trei rampe pe plaseul metalic 2 (Sc=197,8mp) propus la cota +34,5m. Accesul in lanternou ramane posibil doar prin scara existenta cu pornire de la cota 24,75m. Scara existenta care este incadrata de peretii rezervorului se va deschide vizual catre spatiul pe care-l traveseaza dar ramane strict un traseu catre lanternoul care va reprezenta un punct de observatie/contemplare a spatiului urban. Circulatii interioare existente si propuse: existente: - scara elicolidata perimetrala cota +0,00m- cota +24,75m - scara elicoidala centrala cota +24,75m- cota 45,50m propuse - scara elicoidala in doua rampe cota +24,75m-cota 28,50m - scara elicoidala in trei rampe cota 28,50m- cota 35,50m - ascensor panoramic cota +0,00Qm- cota +28,50m (cu statie intermediara cota 14,45) -cota-4,05m - este cota de la care sunt vizibile tevile si prezinta un perete de beton armat care delimiteaza un spatiu circular cu diametrul de 4,2m -la acest nivel nu se intervine -cota t0,00m - reprezinta cota de acces in turn. este un spatiu cu pereti plini pana la 3,5m de unde incep sa se gaseasca ferestre dispuse dupa scara perimetrala. 41

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 TE J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com -inaltimea spatiului este de 24,5m (pana la planseul de beton existent) -se propune amplasarea liftului diametral opus intrarii. -se propune realizarea unui plaseu metalic prevazut cu grilaj metalic care sa acopere partial golul reprezentat aferent cotei - 4,05m. acesta va fi prevazut cu balustrada metalica in zona centrala. -se propune amplasarea unui mobilier fix pentru pult vanzare/cafenea, cu locuri de stat la pult. Cafeneaua va functiona sezonier, locurile de stat vor fi asigurate in exterior- mobilier (masiv/gradene) -cota +24,75m -planseu beton existent - sala de expozitii -spatiul este traversat de casa liftului -se propune completarea planseului in dreptul golului existent (3,8X13), cu un planseu de sticla -se propune o scara de legatura cu planseul propus la cota +28,5m (foaier) -este punctul de plecare a scarii catre lanternou-scara elicoidala centrala si punct de control pentru acest traseu. -are ca tavan baza rezervorului 1 -are inaltimea variabila >2,2m -cota +28,50m -plaseu metalic propus -reprezinta statia liftului- spatiu foaier -este mobilat cu un pult de garderoba - este un spatiu delimitat de peretii revervorului 1 si are ca tavan baza rezervorului 2 -are inaltimea variabila 4,1m-5,7m - este travesat de scara care duce la lanternou ascunsa de peretele interior al rezervorului -cota +34,50m -plaseu metalic propus in cadrul rezervorului 2 si exterior acestuia pana la peretii de beton -are functiunea de sala pentru manifestari culturale -peretele exterior al rezervorului vor fii decupati in dreptul ferestrelor existente - prezinta o scara de lagatura cu foaierul - este traversat de scara care duce la lanternou ascunsa de peretele interior al rezervorului -cota +45,50m - cota lanternou - suprafata perimetrala de observatie - spatiu cu ferestre perimetrale - tavanul este asigurat de intradosul acoperisului-placa de beton conica - inaltime h=2,5m-5,8m Exterior Se propune inlocuirea usii de acces in cladire cu o usa de sticla securizata care sa permita accesul luminii la nivelul bazei turnului cat si relatia vizuala cu exteriorul. Tamplaria aferenta golurilor exitente va fi refacuta/inlocuita cu tamplarie metalica dupa desenul initial. Se vor aplica tehnici de curatare adaptate finisajelor existente caramida aparenta/beton. Se va inlocui invelitoarea existenta-tigla solzi cu una noua dupa forma si culoarea initiala, sau se va completa ce-a existenta in cazul in care se constata ca tigla existenta se poate refolosi. 42

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 Sanie J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Amenajari exterioare/cafenea neconventionala lmaginat ca un traseu fluid interior circulatia elicoidala existenta si cea propusa se continua dupa acelasi sens si in exterior prin impunerea parcurgerii rampei de acces care inconjoara turnul. Se va extinde cota trotuarului pe latura din dreapta a turnului pentru a deschide spatiul interior spre stradă. Latura din spate a terenului flancată de un perete a rampei de accces ascunde şi o anexă unde se vor amplasa grupurile sanitare, care vor fi integrate într-un volum de pământ şi vegetație. În partea dreaptă a turnului se gaseşte o zona de teren la cota accesului în turn care prezintă gradene care se deschid către stradă, astfel încât toată “fața turnului” rămâne deschisă către exterior. În interiorul turnului se va plasa un punct de vânzare/pult bar. Cafeneaua va funcționa sezonier deservită de un mobilier urban juxtapus amenajarii exterioare a terenului: (locuri de stat create în cadrul gradenelor sau a pereţilor rampei de acces) cât şi de un mobilier masiv atipic care punctează zonele plane ale amenajării exterioare cota trotuar şi cota acces turn. Posibile variante pt mobilier urban: 43

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com studio Polivalența funcţională Rezultatul intervenției îndeplineşte următoarele puncte: 1. Spațiu multifunctional neconvențional pentru evenimente/ activităţi expoziționale şi culturale interior-exterior Punct de interes pentru o staţie vaporetto Punct de interes în traseul velo existent CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI Traseu de parcurgere către punctul de observație şi contemplare a urbanului (lanternou) Staţiu de socializare, spaţiu urban deschis/cafenea neconvenţională Funcțiunea: spațiu multifuncțional Regim de înălțime existent: 5 niveluri Regim de înălțime propus: 6 niveluri Înălțimea maximă la coamă a construcției: 51,56 m Înălțimea maximă la streașină a construcţiei: 48,00 m Suprafaţă construită existentă: 116,5 mp Suprafaţă construită extindere: 63,2mp Suprafaţă construită propusă-totală: 179,7mp Suprafaţă desfășurată a construcţiei existente: 265,1 mp Suprafaţă desfășurată a construcţiei propuse: 595,2 mp Suprafață utilă existentă: 182,2 mp Suprafață utilă a construcției | 459,2 mp propuse(existentă+propusă): POT existent: 18,2% POT propus: 28,1% CUT existent: 0,41 CUT propus: 0,93 Cota 0,00 faţă de nivelul terenului: +1,70 cm 44

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 EI Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Adâncimea de îngheţ: -0,70 m față de cota terenului. Categoria de importanță a clădirii B Clasa de importanță a clădirii Zona seismică Lista spațiilor - propunere: cota cota cota cota cota cota cota -1,70m +0,00m +0,00m > cota +1,30m +24,75m +28, 5m +34,5m +45, 5m SUPRAFETE DE CALCUL U nn - PLATFORMA ACCES/SPATIU EXPOZITIONAL EXTERIOR = 105mp -BIROU 17,8mp -GRUPURI SANITARE FEMEI/BARBATI 14,3mp - HOL EXTERIOR 14,3mp - PLATFORMA ACCES EXTERIOARA +GRADENE= 112mp -ZONA VERDE (INCLUSIV TERASA INIERBATA) 147mp - SPATIU EXPOZITIONAL = 102,0mp - FOAYER/GARDEROBA = 59,9mp - SPATIU EVENIMENTE CULTURALE = 175,9mp - LANTERNOU/SPATIU BELVEDERE = 16,1mp EXISTENT PROPUS Sc -mp Su -mp Sc -mp Su -mp TURN DE APA Plan subsol - cota - | - 13,7 - 13,7 4,05m Plan parter -cota | 116,5 51,1 116,5 61,1 +0,00m Statie 1 lift -cota | - - - - 14,45m Planseu beton existent -cota | 130,9 102,0 127,4 100,1 24,75m Planseu 1 metalic propus -cota | - - 72,6 59,9 28,50m Planseu 2 metalic propus -cota | - - 197,8 175,9 34,50m Planseu beton -cota | 17,7 16,1 17,8 16,1 45,50m TOTAL SUPRAFETE TURN APA -Sd 265,1 182,2 532 426,8 ANEXA 45

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 "ni Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounugmail.com “ 8 63,2 46,3 TOTAL SUPRAFETE TURN | 265,1 182,2 595.2 473.1 APA+ANEXA Sd SUPRAFETE EXTERIOARE PROPUSE: PLATFORMA COTA -1,7m= 105mp PLATFORMA COTA +0,00m + GRADENE =112mp RAMPA =57mp ZONA VERDE (INCLUSIV TERASA INIERBATA) = 155,1mp Sunt asigurate toate condițiile de microclimat: temperatură, umiditate, iluminat natural şi artificial, ventilație naturală şi mecanică. Intervenţii la arhitectura clădirii existente prin următoarele lucrări: d. -se vor pastra toate scarile existente, se vor curata si se vor restaura/ completa/consolida; se va realiza o noua mana curenta 2. -se vor pastra tevile de racord a revervoarelor 3. -se va pastra rezervorul 1 integral si se va amplasa un planseu metalic in interior la baza acestuia, 4, -se va pastra rezervorul 2 partial - se vor taia goluri cu dimensiunea de 2,5m/3,4m in dreptul ferestrelor existente - si se va amplasa un planseu metalic la baza acestuia pana la peretele de beten exterior. 5, -se va amplasa un ascensor panoramic 6. -se vor realiza doua scari noi care vor lega planseul de beton existent de cele 2 plansee metalice propuse 7. -se vor inlocui/reface tamplariile exterioare 8. -se va inlocui usa metalica cu usa de stica 9. -se va realiza curatarea finisajelor existente caramida aparenta/beton cat si a confectiei metalice. 10. -se vor realiza finisaje interioare Intervenţii în curtea imobilului prin următoarele lucrări: 1. -demolarea gardului existent 2. -se va amenja terenul cu rampa, gradene platforme exterioare la diferite cote. 3. -se vor realiza ziduri de sprijin pentru umplutura pamant/parapeti rampe 4. -se va realiza o clădire anexă (grupurile sanitare pe sexe si birou) 5. -se plaseaza pe gradenele de beton lemn masiv tratat împotriva intemperiilor 6. -construirea unei copertine acces cu rol impact vizual şi estetic prin jocul de umbre pe care îl va crea. 46

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 i Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Intervenţii la structura clădirii prin următoarele lucrări: 1. construirea unor pereţi noi perimetrali pe trei laturi cu rol de delimitarea vizuală față de vecinătăți precum şi cu rol de suport pentru nivelul ridicat al pământului în partea sudică a parcelei 2. pereţi din beton armat cu rol portant al taluzului de pământ 3. Realizarea a două plangee din beton armat SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ (01) SISTEMUL CONSTRUCTIV: - fundații continue de beton armat - pereti de rezistenta exteriori din zidarie de caramidă - pereţi din beton armat care susţin taluzul de pământ - centuri si grinzi de beton armat peste peretii de rezistenta - acoperiş tip terasă înierbată peste zona grupurilor sanitare (02) ÎNCHIDERILE EXTERIOARE ȘI COMPARTIMENTĂRILE INTERIOARE: - pereţi din zidărie de cărămidă la grupurile sanitare propuse - pereţi din beton armat care susţin taluzul de pământ (03) FINISAJE INTERIOARE: - beton amprentat/ gresie antiderapantă/ lemn - gresie antiderapantă în grupurile sanitare şi birou pentru anexă - zugrăveli interioare lavabile - faianţă în încăperile umede până la nivelul tavanului - uşi interioare din MDF la anexă - curățarea scărilor din beton interioare existente - recondiționarea balustradelor metalice interioare (04) FINISAJE EXTERIOARE: - beton amprentat/ gresie antiderapantă pentru exterior - beton aparent/ tencuieli decorative pentru pereţi exteriori - tâmplării anexă aluminiu cu geam triplu stratificat - uşa turn din sticlă - tâmplării turn parţial recondiționate şi parţial înlocuirea lor cu tâmplării metalice cu geam 47

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 “ai Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com termoizolant după modelul existent. - curățarea fațadei turnului - gradene din beton finisate cu beton amprentat cu elemente din lemn masiv tratat pentru exterior (05) ACOPERIȘUL ȘI ÎNVELITOAREA: Turn. Nu avem şarpantă. Acoperişul este unul atipic având o structură dintr-o placă din beton armat în formă de tub tronconic cu nervuri pe verticală cu diametrul interior de cca.15.22 m şi diametrul interior la partea superioară de cca. 5.12 m învelitoare din țigla solzi culoarecărămizie similară cu cea existentă anexă terasă înierbată (06) COȘURILE DE FUM: nu este cazul Modul de asigurare al utilităţilor: Descrierea instalaţiilor sanitare interioare și de incintă Instalaţiile de apă rece, caldă şi canalizare menajeră si pluviala sunt dimensionate pentru consumatorii indicaţi în plangele de arhitectură. Dimensionarea instalaţiilor s-a făcut conform STAS 1478/90, pentru apă rece şi caldă, şi conform STAS 1795/87 pentru canalizare. La proiectarea instalațiilor sanitare s-au respectat prescripțiile din Normativul 19. Alimentarea cu apă rece se face printr-un branșament racordat la rețeaua stradala. La parterul turnului de apa se afla doua grupuri sanitare. Distribuţia de apă rece și apă caldă în interiorul clădirii va fi realizată din țevi de polipropilenă reticulată (PP-R) cu izolație. Conductele de apă rece şi caldă se vor izola termic şi anti condens inclusiv canalizarea se va izola şi fonic şi se va masca. Alegerea tuturor conductelor de apă se va face pentru o presiune de Pn 6 bar. Prepararea apei calde de consum menajer pentru obiectele sanitare este asigurată de un boiler electric de 30l montatsub lavoar conform pieselor desenate. Conductele vor fi montate cu o panta de minimum 0,5 % faţă de locurile cele mai joase unde este posibilă evacuarea prin robineţi de evacuare separați sau prin ventile de închidere cu evacuare. Utilarea grupurilor sanitare cu obiectele şi accesoriile necesare s-a făcut conform temei de arhitectură. Obiectele sanitare se vor procura de către beneficiar după preferinţă. Pozarea conductelor de alimentare cu apă rece şi caldă de la distributie până la obiectele sanitare se va realiza în ghene și în perete până la obiectele sanitare (după caz, conform planșelor desenate), iar pentru canalizare conductele de legatură la coloanele de evacuare a apelor menajere se va face prin pozarea acestora în şapa de egalizare. Trecerea conductelor prin elementele de construcție (pereți, plangee) se va face numai prin tuburi de protecție avand diametrul cu două dimensiuni mai mare decât cea a conductei. Spaţiul rămas liber între peretele interior al tubului de protecție şi peretele 48

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 ETA J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: - exterior al conductei va fi umplut cu spumă poliuretanică. Nu se admit îmbinari de conducte în interiorul tuburilor de protecție. - Apele uzate menajere sunt colectate printr-un sistem de canalizare separat față de cel de canalizare pluvială.Pentru conductele de canalizare se vor utiliza țevi PVC-KG în exteriorul clădirii precum şi cele colectoare de la coloane, iar în interior se vor utiliza conducte din PP. Coloanele interioare vor fi prevăzute cu piese de curăţire pe fiecare nivel. Apele menajere de la întreg obiectivul se vor deversa la căminul de racord. - Tuburile de canalizare se pozează în șant la adâncime variabilă, respectând adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de 10 cm grosime pentru a asigura stabilitatea în plan a tubului. Căminele de inspecţie se amplasează la intersecţii, schimbare de direcţie și în aliniament, fiind cămine din elemente prefabricate, acoperite cu rame și capace carosabile din fontă, cu ventilație și ramă. Racordul instalaţiilor interioare la canalizarea exterioară se realizează cu conducte din tuburi de PVC, prin intermediul pieselor de racord la 45" direct pe conducta sau în camine de inspecţie. - Apele pluviale de pe zona verde se va colecta prin intermediul celor 2 receptori de terasa si deversa spre canalul Bega. - Descrierea instalațiilor de încălzire, climatizare - Calculul necesarului de căldură al încăperilor s-a efectuat conform standardului român SR-1907/1,2-2014 - Pentru zona de birou incalzirea si racirea spatiului se va realiza cu unitatea interioara de climatizare cu capacitatea de 9000 BTU. - Pentru zona de grupuri sanitare incalzirea se va realiza cu convectoare electrice amplasate conform pieselor desenate. - Legăturile şi distribuția instalaţiei de încălzire/racire este realizată din țeavă de cupru moale6.35/9.52mm. - Incalzirea spatiului interior a turnului de apa se va realiza cu ajutorul covoraselor electrice montate in pardosea, comandate de mai multe termostate amplasate la fiecare nivel al cladirii. - Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin proiect. - La fiecare operaţie de montaj pentru conducte, echipamente şi accesorii vor fi respectate tehnologiile de execuţie ținând cont de tipul de material, sortimentul şi dimensiunile acestuia, de condiţiile şi exigenţele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărţilor tehnice ale echipamentelor şi materialelor respective. - Se vor prevedea suporti pentru conducte la fiecare 2 m conform specificatiilor tehnice ale producatorului. - Alimentarea cu energie electrică, distribuția şi tablouri electrice de distribuție - Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din rețeaua de distribuţie publică de joasă tensiune existentă, prin intermediul unui brangament electric trifazat, care nu face obiectul acestui proiect. - Bilanțul energetic rezultat în urma elaborării documentației, este: 49

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 stunis J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com o Pi= 159 kW; o Pa= 100 kW; o ks= 0,9; o ku=0,7, unde: Pi — puterea instalată, Pa — puterea absorbită, ks — factorul de simultaneitate; ku — factorul de utilizare. - Distribuția energiei electrice se va realiza de la tabloul electric general, TEG, montat în zona de birouri. Pentru alimentarea receptoarelor finale a fost prevăzut un tablou electric în spațiul tehnic din subsolul turnului. - Tablourile electrice se echipează cu aparatură şi echipamente performante, cu grad mare de siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate şi se va lăsa spațiu pentru dezvoltare ulterioară. - Rețeaua interioară va fi în conexiune de tip TN - S şi se va conecta la priza generală de pământ. - Componentele active şi părţile de siguranță vor fi acoperite. Clemele pentru ieşiri, nul de lucru şi nul de protecţie vor fi poziționate alăturat. Se va face obligatoriu o inscripționare unitară şi durabilă a zonelor de curent şi a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât să se asigure identificarea facilă a consumatorilor alimentați pe circuitele respective. - Instalații electrice pentru iluminat - Instalaţii electrice pentru iluminat normal - Nivelele de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi stabilite conform reglementărilor în vigoare. - Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY-F 3x1,5 mm2, montate în tuburi de protecţie flexibile, pozate îngropat sub tencuială. - Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu LED, iar pentru iluminatul grupurilor sanitare şi a spațiilor convențional umede, se vor folosi corpuri de iluminat etanşe, cu grad de protecție mărit minim IP 44. - Pentru iluminatul exterior se vor folosi corpuri de iluminat de tip liniar cu LED, cu grad de protecție ridicat, minim IP66. - Comanda iluminatului interior se face local cu întrerupătoare simple, 10A/230V. Toate întrerupătoarele se vor monta la minim 1,20 m de la pardoseala finită. Comanda iluminatului exterior se face de la senzorul crepuscular. - Protecția circuitelor se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare cu protecţie combinată, magnetotermică și diferențială, Id=30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO. 50

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 studia J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com - Instalații electrice pentru iluminat de siguranță - Pentru clădirea care face obiectul acestei documentaţii sun necesare următoarele tipuri de iluminat de siguranţă: - iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului; - iluminat de securitate pentru evacuare; - iluminat de securitate împotriva panicii; - Iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguranță prevăzut pentru continuarea activității normale fără modificări esențiale. - Corpurile de iluminat, pentru iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului, trebuie integrate în iluminatul normal al spaţiilor respective, dar trebuie să li se asigure punerea în funcţiune, la întreruperea iluminatului normal, în 0,5 — 15 s, și un timp de funcţionare până la terminarea activității cu risc. - Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului trebuie prevăzute în locuri de muncă dotate cu receptoare care trebuie alimentate fără întrerupere și la locurile de muncă legate de necesitatea funcționării acestor receptoare (camera ECS). - Corpurile de iluminat prevăzute pentru asigurarea iluminatului de siguranţă pentru continuarea lucrului vor fi alimentate din tabloul destinat alimentării receptoarelor normale, TET (sursa principală de alimentare), iar la întreruperea iluminatului normal, corpul de iluminat se va alimenta dintr-o sursă locală, dimensionată să menţină în funcţiune iluminatul de siguranță din acest spaţiu până la terminarea activității de risc. - Iluminat de securitate pentru evacuareeste parte a iluminatului de securitate destinat să asigure identificarea și folosirea, în condiţii de securitate, a căilor de evacuare. - Corpurile de iluminat pentru evacuarea din clădire trebuie să respecte recomandările din SR EN 60598-2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (sinboluri grafice) și SR EN 1838 privind distanţele de identificare, luminanţă și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. Punerea în funcșiune la întreruperea iluminatului normal se face în Ss, iar timpul de funcţionare este de minim 1h. - Instalaţiile electrice pentru iluminatul de securitate pentyru evacuare trebuie prevăzute în: - clădirile civile și încăperile cu mai mult de 50 de persoane; - toaletele cu suprafața mai mare de 8 m2 și cele destinate persoanelor cu dezabilități. - Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încat să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform NP 061-02) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranţă, după cum urmează: - la fiecare uşă de ieşire din săli cu aglomerări de persoane conform P118 - în spațiile de producţie cu mai mult de 20 de persoane sau atunci cand distanța dintre uşa de evacuare şi punctul de lucru cel mai depărtat depăşeşte 30 m. - lângă *) scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct; 5l

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 "E Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com lângă *) orice altă schimbare de nivel: la fiecare uşă de ieşire destinată la fi folosită în caz de urgenţă; la panourile / indicatoarele de semnalizare de securitate; la fiecare schimbare de direcție; in exteriorul și lângă *) fiecare ieșire din clădire; langă *) fiecare post de prim ajutor; lângă *) fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului și fiecare punct de alarmă, panouri repetoare de alarmă și / sau conadă în caz de incendiu; De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15m. Obiectivul iluminatului de evacuare este de a permite ieșirea în siguranță dintr-un loc, pentru ocupanți, prin asigurarea condiţiilor vizuale și a orientarii corespunzatoare pe căile de evacuare și în amplasari speciale și de a asigura localizarea și utilizarea echipamentului de siguranţă și de intervenție împotriva incendiului Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare s-au prevazut aparate de iluminat inscriptionate cu marcajul „EXIT” sau alte marcaje (pictograme) care să indice traseul pentru evacuare. Corpurile de iluminat prevăzute pentru asigurarea iluminatului de securitate pentru evacuare vor fi cu fincţionare permanentă și se vor alimenta din surse locale, dimensionate să menţină în funcţiune iluminatul de securitate pentru evacuare pentru cel Iluminat de securitate împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Corpurile de iluminat, pentru iluminatul de securitate pentru intervenţii, trebuie integrate în iluminatul normal al spaţiilor respective, dar trebuie să li se asigure punerea în funcţiune, la întreruperea iluminatului normal, în 5s, și un timp de funcționare de cel puțin 1h. Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comandă automată de punere în funcţiune după căderea iluminatului normal. În afara de comanda automată a intrării lui în funcţiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede și cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcţiune a iluminatului împotriva panicii trebuie să se facă numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Obiectivul iluminatului împotriva panicii este de a reduce riscul panicii și de a permite ocupanților deplasarea în siguranţă către căile de evacuare prin asigurarea condițiilor vizuale și a orientarii corespunzatoare. Fluxul luminos pentru căile de evacuare și de ambianţă trebuie sa fie orientat în jos catre planul util, dar și sa lumineze orice obstacol aflat până la 2m înalțime deasupra acelui plan. Iluminatul de securitate împotriva panicii a fost prevăzut în cladirea care face obiectul acestei documentaţii în spaţiile cu suprafaţă mai mare de 60 m2. Corpurile de iluminat prevăzute pentru asigurarea iluminatului de securitate împotriva panicii se vor alimenta 52

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio din tabloul destinate alimentării receptoarelor normale, TET (sursă principală de alimentare), iar la întreruperea iluminatului normal, corpurile de iluminat se vor alimenta din surse locale, dimensionate să menţină în funcțiune iluminatul de securitate din aceste spații pentru cel 1h. - Instalaţii electrice pentru prize și forță - Circuitele de prize de 16A-25A/230V se vor executa cu cabluri CYY-F 3x2,5 mm2, pozate în tuburi de protecție flexibile, pozate îngropat sub tencuială. - Toate prizele vor avea contact de protecție legat la priza de pământ prin intermediul tablourilor de distribuție. - Prizele utilizate vor fi montate la o înălțime de minim 0,30 m de la nivelul pardoseli finite. - În tablourile electrice vor fi prevăzute circuite de rezervă pentru extinderi viitoare ale instalaţiei electrice din imobil. - Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate bipolare, cu protecție combinată, magnetotermică şi diferenţială 30mA, montate în tablourile de distribuţie. Cablurile, tuburile de protecție şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE şi ISO. - Instalații de protecție - Conform SR EN 62305 — 2:2012 este necesară echiparea construcției cu instalație de protecție împotriva trăsnetelor. - Conform art.6.3.3.1 instalatia de protectie impotriva trasnetelor cu PDA are nevoie de 2 coborari la priza de pamant deoarece proiectia pe orizontala este mai mică decat proiectia pe verticala. - Pentru protectia împotriva trăsnetelor s-a prevazut un dispozitiv PDA (sau similar) montat pe un catarg cu înalțimea de 5 m. Raza de protecţie a PDA-ului este de 65 m (conform fişă tehnică producator) la un nivel de protecție IV. - Instalaţiile de protecție constau în legarea la pământ a instalaţiilor, a tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea, respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S. - Tablourile electrice de distribuţie şi contorizare se vor lega la priza de pământ, printr-o platbandă Ol -— Zn 40 x 4 mm, prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separație. Rolul pieselor de separație este de a separa instalaţia electrică de priza de pământ pentru a se putea realiza măsurarea prizei de pământ. - Priza de pământ se va realiza utilizând electrozi de împământare vericali, L=2 m, și electrod de împământare orizontal, tip platbandă Ol — Zn 40 x 4 mm,amplasați îngropat la o distanţă de minim 1,5 m față de clădire. - Electrozi verticali pentru priza de pământ vor vi montați la o distanță de aproximativ 3 m (dar nu mai puţin de 2 m) unul faţă de celălalt. În cazul în care electrozi prevăzuţi în proiect, în timpul măsurătorii prizei de pământ, nu sunt suficienți, atunci se vor amplasa electrozi pe platbandă. până se ajunge la o rezistanță de dispersie de maxin 1 0. - Rezistenta de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie cel mult 1 Q. - Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă în prezentul proiect s-a prevazut: 53

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com - legarea la conductorul de protecţie ca mijloc principal de protecție; - -legarea la priza de pământ ca mijloc suplimentar de protecție. - Elementele metalice se vor lega la conductorul de protecție (PE). Toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega suplimentar la instalația de legare la pământ de protecție. - NOTĂ: - Se va executa priza de pământ artificială și se vor adăuga electrozi de oțel 82 4", L=2m, îngropați în pământ la minim h=-1,00m până când se va obține valoarea de 10; - Priza de pământ va fi proprie instalaţiei de legare la pământ și va avea rezistența de dispersie de maxim 10. - În cazul în care nu se obţine rezistența de dispersie dorită, priza se îmbunatățește prin: - Hadăugarea pământului vegetal împrejurul conductoarelor ; - Hadăugarea altor electrozi la cei deja existenți ; _ aplicarea unui tratament pentru diminuarea impedanței solului ; - După realizarea acesteia, constructorul și beneficiarul trebuie să întocmească un proces verbal de lucrări care devin ascunse din care să rezulte că s-au utilizat materialele prevăzute în proiect și s-au executat în mod corespunzător sudurile pentru realizarea continuității electrice; - Priza de împământare va fi verificată periodic la un interval de aprox. 6 luni, iar în cazul găsirii unei valori a rezistenței în afara normelor, se vor lua măsurile necesare pentru corectarea acesteia. - Instalaţie de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu - Conform art. 3.3.1 art c) din Normativul P118/3, necesita echiparea cu instalatie de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu clădiri înalte, cu exceţia clădirilor cu destinaţia de locuinţe, și foarte înalte, indiferent de destinaţie. - Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu va fi cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, conform art. 3.3.2 din P118/3. - Instalaţia de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu prevăzută pentru acest obiectiv, este cu un echipament de control și semnalizare capabil să monitorizeze minim 2 bucle, 64 de elemente pe buclă. - S-au prevăzut detectoare optice de fum și un declanșator manual, pentru detecția începutului de incendiu în subsolul clădirii. - Pentru detecția începutului de incendiu în holul de acces în clădire s-a prevăzut un sistem de detecţie prin aspirație. - Puţul liftului va fi supravegheat de un modul de detecție prin aspirație. - La nivelel superioare holului de acces, dar și în zona scărilor s-au prevăzut detectoare optice de fum și declanșatoare manuale cu comunicaţie radio conectate la echipamentul de control și semnalizare prin două controlere. - Toate elementele instalaţiei de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu vor fi 54

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 studio J35/4578/2018 CUI RO 40315393 TI Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com prevăzute cu izolator. BREVIAR DE CALCUL INSTALATII SANITARE Calculul debitului de apă rece de consum menajer In conformitate cu STAS 1478-90 debitul de calcul pentru distribuția apei reci in scopuri menajere inclusiv pentru prepararea apei calde de consum menajer pentru grupuri sanitare de la birouri se determină cu relaţia : pentru E>1,4 in care: -Ge-debitul de calcul in I/s -E-suma echivalenţilor punctelor de consum alimentate de conducta respectivă E=E1+ E2=2.55 -E1 — suma ehivalenților bateriilor amestecătoare de apă caldă -E2 -suma echivalenţilor robinetelor de apă rece In conformitate cu STAS 1478-90-Alimentarea cu apă la Construcții civile şi industriale — pentru consumatori propuşi de beneficiar au rezultat următorii echivalenți de debit pentru apa rece: Lavoar: 0,35x2 =0,70 Pisoar: 0,35x1 =0,35 W.C: 0,50x3 = 1,50 Total: E=2.55 Rezultă : qc=0,383 l/s = 1, 379 mc/h Debitul de calcul pentru ape uzate menajere Debitul de calcul pentru conductele de canalizare în conformitate cu STAS 1795-87 se calculează cu relația: Qc = QS + qS max l/s In care: Qc- debitul corespunzător valorii sumei echivalenţilor ES ai obiectelor sanitare şi a punctelor de consum în rețeaua de canalizare considerată, în l/s. qS max- debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge în rețeaua de canalizare considerată, în l/s. In cazul grupurilor sanitare din cladiri de birouri: pentru E>0,4 In conformitate cu STAS 1795-87 - Alimentarea cu apă la Construcții civile şi industriale — pentru consumatori propuşi in planurile de arhitectura au rezultat următorii echivalenți de debit pentru canalizare: Lavoar: 0,50x2 = 1,00 Pisoar: 3,50x1 =3,50 W.C: 6,00x3 =18,00 Total: Es = 22,50 Rezulta: 55

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 sturiio J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com QS =1,09|/s QC=1,09+2=3,091/s = 11,124 mc/h - Deşeurile menajere: vor fi depozitate în tomberoane ecologice şi vor fi colectate de către regia locală de salubritate. - echiparea și dotarea specifică funcţiunii propuse LISTA DE UTILAJE - cu montaj REFUNCTIONALIZARE IMOBIL PENTRU CENTRU CULTURAL - TURN DE APA IOSEFIN STR GH. BARITIU DENUMIRE ECHIPAMENT CU N TI TOTALA r Crt MONTAJ INCLUS CANTITATE | Valoare VALAORE TO' Lift panoramic 1 315000 315,000.00 TOTAL valaore Lei fara TVA 315,000.00 Data: intocmit: 28.10.2019 Nume / Functie / Semnatura LISTA DOTARI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL PENTRU CENTRU CULTURAL - TURN DE APA IOSEFIN STR GH. BARITIU DENUMIRE ECHIPAMENT CU N TOTALA r Crt. MONTAJ INCLUS CANTITATE | Valoare VALAORE Mobilier Urban 10 4500 45,000.00 Cosuri de gunoi 5 200 1,000.00 3 Telescop 1 10000 10,000.00 4 Proiector 15000 15,000.00 5 Birouri 600 1,800.00 6 Scaune 5 350 1,750.00 7 Calculator + monitor 3 3000 9,000.00 TOTAL valaore Lei fara TVA 83,550.00 41. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional- arhitectural şi economic, cuprinzând: a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: 56

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.|., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansambluluistructural; - reparaţii la zonele de beton degradat, prin curățare şi aplicarea unor mortare de protecție; - introducerea unor contavântuiri metalice de rigidizare a matalei de beton armat de la partea superioară şi respectiv a rezervoarelor metalice existente; reparații şi consolidări locale la fundația existentă; reparații şi consolidări la scara din beton armat şi la cea metalică. - protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; - cămăşuiri locale cu tencuieli pe bază de fibre de sticlă sau cu materiale compozite; - restaurarea celor două bazine metalice - intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz; - restaurarea fațadelor - demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației şi/sau a funcțiunii existente a construcţiei; - demolare parţială a plangeului şi fundaţii noi pentru puţul liftului - desfacerea tâmplăriei ferestrelor şi înlocuirea lor cu ferestre din lemn cu geam termopan - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; - 2 planşee din beton armat pentru etajul 2 şi etajul 3 propus - 2 scări interioare metalice prima între etajul 1 din beton existent şi etajul 2 propus, iar cea de-a doua între etajul 2 propus şi etajul 3 propus - montarea unui ascensor interior care necesită intervenții la nivel structural - clădire exterioară anexă care acomodează grupurile sanitare - rampa exterioară şi sistematizarea verticală - amenajarea interioară - restaurare interioară - mobilier urban - pereţi perimetrali cu rol de expunere precum, delimitarea vizuală faţă de clădirile învecinate precum şi rol structural. - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente; - nueste cazul b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debrangări/brangări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 57 studio

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcției reabilitate; - instalații sanitare noi propuse în anexa din curtea imobilului pentru a acomoda funcțiunea de grup sanitar pe sexe - grupurile sanitare au zona de lavoare comună dotată cu două lavoare, grupul sanitar pentru femei dotat cu două vase wc iar cel pentru bărbați dotat cu două pisoare şi două vase wc. - hidroizolarea cu membrană specială pentru a putea implementa pe acoperişul anexei zonă verde. c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția; - nueste cazul d) informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiţionărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate; - nueste cazul În cazul excepțional în care se vor descoperi în şantier vestigii altele decât cele documentate până la ora actuală se va ţine cont de legislaţia specifică în vigoare. e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție. - platformă acces/ spaţiu acces/ spațiu expozițional exterior = 105 mp - grupuri sanitare +birou = 46,7 mp - spatiu parter/punct vanzare cafenea =61,1 mp - terasa cafenea =112 mp - spaţiu expozitional cota 24,75m = 100,1 mp - spatiu expozitional/sala manifestari culturale cota 34,74m = 175,9 mp - spatiu foaier cota 28,50m = 59,9 mp - lanternou + spaţiu belvedere cota 45,50m = 16.10 mp 4.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor inițiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare Se estimeaza pentru consumurile de energie: 8 ore pe zi consumul de energie electrica pentru birouri, 8 evenimente pe luna cu durata medie de 3 ore si iluminatul exterior cu durata de functionare de 12 ore pe zi; In urma calculelor au rezultat urmatoarele consumuri: -energie electrica - 4830 kWh pe luna; -apa rece - 25-30 mc de apa pe luna 58 studio

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio 4.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale Durata de executie a lucrarilor se va desfasura pe o perioada de 12 luni, conform grafic anexat. Refunc ionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bari în " Denumire activitate LUNA 6 10 at 12 |ORGANIZARE SANTIER PROTECTIA MEDIULUI [ASIGURARE UTILITATI [REZISTENTA SI CONSOLIDARI ITECTURA INSTALATII SANITARE INSTALATII ELECTRICE INSTALATII EDILITARE ÎNCALZIRE / VENTILARE / CLIMATIZARE / PSI INSTALATII CURENTI SLABI EXTERIOARE 44. Costurile estimative ale investiţiei: - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare; Costul pentru realizarea scenariului recomandat, conform devizului general anexat, va fi de 7.462.386,15 lei la care se adaugă valoarea TVA de 1.406.232,60 lei, rezultând un TOTAL GENERAL de 8.868.618,75 lei cu TVA, Din care C+M = 6.116.193,83 lei fără TVA Pentru determinarea valorii estimate s-au luat in considerare investițiile derulate de alte autorități locale, respectiv: - Municipiul Drobeta Turnu Severin a finalizat în anul 2012 proiectul „Reabilitare protejare și amenajare atracție turistică Castel de apă”, a cărei valoare de implementare s-a ridicat la suma de 2.926.633 lei, fără TVA (reprezentând valoarea cantităților de lucrări în cuantum de 600.621 euro, respectiv 2.546.633 lei calculată la cursul din anul 2010 de 1euro = 4,24 lei, la care se adaugă contrvaloarea iluminatului arhitectural în cuantum de 380.000 lei); - Municipiul Brăila a publicat pe site-ul oficial al SEAP (anunţ de participare nr.156386/05.01.2015) intenția de atribuirea a contractului de execuţie lucrări pentru realizarea proiectului „Reabilitare castelul de apă din grădina publică”, a cărei valoare estimată s-a ridicat la suma de 4.646.408,16 lei, fără TVA. Se menționează faptul că lucrările de reabilitare în cadrul celor două proiecte sus menționate (ambele monument istoric) executate/propuse spre executare, sunt similare cu ceea ce se dorește să se realizeze la Turnul de apă din Timișoara-losefin, respectiv: lucrări de arhitectură, consolidare/reabilitare, realizarea unor amenajări interioare cu 59

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio funcțiuni multiple - concepute ca o succesiune de spații pe verticală, lucrări de cercetare și supraveghere arheologică, modernizarea rețelelor de utilități (apă, canal, gaz, electrice, etc), realizarea/modernizarea instalațiilor sanitare, termoventilație, sistem de detecție și avertizare incendiu, sistem antiefracție, sistem de supraveghere video, dotări aferente (ascensor, mobilier urban, iluminat arhitectural, etc). -costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiţiei Conform prevederilor Hotărârii nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, Grupa 1 — CONSTRUCȚII, subgrupa 1.6. Construcţii de locuinte si social culturale, clasa 1.6.2. — Constructii pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement — durata normală de funcţionare este de 40-60 ani. Conform celor menţionate mai sus, durata normată de viață se poate considera ca fiind 40 de ani. Durata normală de funcţionare = 480 luni. Valoarea totală (construcţie + teren) de inventar după implementarea proiectului = 9.307.237,05 lei fără TVA. 45. Sustenabilitatea realizării investiţiei: a) impactul social şi cultural; Preconizăm un impact social local benefic pentru comunitate. Zona de curte a imobilului fiind amenajată astfel încât să poată acomoda activităţi diverse inclusiv cele culturale. Propunerea de restaurare şi consolidare a clădirii Turnului de apă, inclusiv amenajarea interioara și exterioara pentru diferite activitaţi de marketing și promovare turistica și nu numai, va asigura totodata: - reabilitarea, modernizarea si reorganizarea spaţiilor publice urbane (zona promenada, zone destinate traficului auto/biciclete si parcarilor) — intervenții menite sa contribuie inclusiv la revitalizarea malurilor raului Bega; - menţinerea arhitecturii industriale a cladirii, imobil extrem de frumos prin silueta lui impozanta; - o administrare mai buna a domeniului public din zona cariertului losefin a Municipiului Timisoara; prin refunctionalizarea imobilului se urmarește crearea unor planșee intermediare care sa adaposteasca noile functiuni si introducerea circulatiilor pe verticala si orizontala fara a altera structura existenta (funcțiunile propuse trebuind sa intregeasca viata culturala a Timisoarei); - punerea în valoare a potenbialului istoric si arhitectural a cladirii Turnului de apa, monument istoric emblematic ale orașului, dimensiunea turnurilor de apa reprezentând un punct de atractie, cei aproximativ 52 de metri inaltime pot fi folositi in avantajul timisorenilor, orice oras plan, de campie avand nevoie de un punct inalt de observatie; - Reabilitarea întregii gospodarii subterane (rețele edilitare) în spapiul din zona de intervenbie a proiectului; - Nu în ultimul rând, reabilitarea turnului va atrage dupa sine creșterea interesului proprietarilor de a-și reabilita construcțiile parazitare situate în imediata vecinatate a acestuia. 60

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; -in faza de realizare 20 persoane -in faza de operare 6 persoane C) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității şi a siturilor protejate, după caz. - nu este cazul 46. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 5.6.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta; Documentaţia de față a câştigat un concurs de soluţii inițiat de către Primăria Municipiului Timişoara cu tema: Servicii de întocmire a documentației tehnico economice (DALI+PT) şi asigurarea asistentei tehnice de specialitate din partea proiectantului pentru obiectivul “Refuncţionalizare imobil pentru centru cultural — Turn de apă lozefin strada Gheorghe Barițiu cu număr referință 14756536 _2019_PAAPD1059145 afişat în sistemul electronic de achiziţii publice. Turnul de apă din losefin a fost ridicat între anii 1913-1914, ca frate geamăn al celui din cartierul Fabric. Turnurile, cu înălțimea de 52 m, au fost ridicate la capetele rețelei de distribuție a apei și au servit pentru compensarea consumului maxim din cursul zilei.Turnurile au fost realizate după un proiect al inginerilor Jânos Lenarduzzi (1865- 1916[5]) și Richărd Sabathiel (n. 28 ianuarie 1875, Budapesta — d. 14 iunie 1942, Budapesta. Ca și turnul de apă din Fabric, este echipat la nivelul superior cu un rezervor de apă potabilă de 500 mc, dar are în plus și un rezervor de apă industrială (din Bega) de 250 mc, situat la un nivel inferior. Intervenţia vizează crearea unui concept unitar-complementar între spaţiul multifunțional neconventional — evenimente/ activități expoziţionale şi culturale şi baza turnului unde se propune un aparat de intrare cu zona de expunere secundară şi integrarea unei funcțiuni de alimentaţie publică /(servicii) care provoacă remodelarea terenului, un complex care să reprezinte un pol de atracție comunitar şi turistic. Conceptul lasă deschisă posibilitatea obținerii unei zone urbane extinse prin cuprinderea zonei verde aferentă carosabilului din fața turnului, a malului Canalului Bega cu posibilitatea intoducerii a unei staţii pentru vaporetto cat şi transformarea zonei intr-un punct de interes şi pentru traseul velo exitent pe mal. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Municipiul Timişoara. Oportunitatea investiţiei constă în interesul Municipiului Timişoara pentru a valorifica acest spaţiu precum şi accesarea de fonduri care vor facilitata implementarea cu o mai mare uşurinţă. Principalele obiective urmărite prin realizarea investiţiei: - introducerea în circuitul turistic al obiectivului - atragerea publicului comunitar precum şi cel turistic 61

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com studio = vitalizarea economică prin implementarea unor funcțiuni cu caracter de alimentaţie publică - posibilitatea introducerii în circuitul turistic de tip “vaporetto” - vitalizarea traseului velo existent - îmbunătătirea infrastructurii locale - vitalizarea zonei verzi - îmbunătățirea calității vieții 5.6.2.Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; Turnul de apă este amplasat în intravilanul Municipiului Timişoara. Proprietar conform extrasului de carte funciară Municipiul Timişoara Sarcini conform extrasului de carte funciară nu sunt. Terenul are o formă regulată plană având o suprafața terenului este 638 mp. Dimensiuni în plan : "22,8m x 26,90 m Terenul şi clădirea se află înscrise în inventarul bunurilor care apar în domeniulu public al Municipiului Timişoara. Interventiile vor fi realizate dupa ce a fost consultat material documentar referitor la subiectul in cauza. Indiferent de natura interventiei (structurala, tehnico-edilitara, spatiala sau de imagine) ea va fi facuta in spiritul cladirii si intregii zone in scopul de a-i pune la maxim in valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originala. In acest scop vor fi folosite tehnici si procedee reversibile specifice structurilor din zidarie, lemn sau metal. Vor fi evitatepe cat posibil tehnologiile betonului armat. Interventile vor fi facute luaindu-se masurile necesare pentru imbunatatirea calitatii structurale, in sensul protejarii la cutremur si foc. refunctionalizarea imobilului (cu destinatia actuala de turn de apa) in centru cultural se va realiza cu incadrarea in utilizarile permise conform RLU. Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului monument istoric..." conform adresa DJCT din 2018: -rezolvarea unui aparat de intrare -exterior cu asigurarea grupurilor sanitare. -se va studia amplasarea corespunzatoare a liftului in raport cu cladirea -se recomanda pastrarea rezervoarelor de apa Opțiunile pentru care se va realiza analiza sunt următoarele: = Varianta fără proiect —aceasta fiind varianta zero; " Varianta cu proiect 1 — este aceea în care proiectul se realizează, cu o reabilitare minimala de consolidare. = Varianta cu proiect 2 — este aceea în care proiectul se realizează,cu cămăşuire cu beton la interior ca urmare a acestuia, Analiza nu presupune existența unei variante medii, deoarece orice investiție inferioară ca valoare nu ar conduce la posibilitatea de a schimba în vreun fel situaţia existentă. În vederea selectării variantei optime, în cadrul analizei financiare şi economice a proiectului se va purcede la estimarea principalilor indicatori economico-financiari şi a situațiilor financiare pentru varianta cu proiect 2, comparându-se fluxul de numerar al acesteia cu cele ale variantei nule. 62

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com ANALIZA SE VA REALIZA PENTRU VARIANTA CU PROIECT 2. 5.6.2.1.Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor Prin realizarea acestei investitii se va asigura totodata: - o noua identitate a zonei, printr-o structura moderna integrata corect in tesutul urban existent, cu identitate arhitectura a care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populatiei; -o reincursiune in viata culturala a localitatii -o reimprospatare si revigorare a culturii timisene -venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investitii; -nu in ultimul rand, amenajarea zonei va atrage dupa sine cresterea interesului proprietarilor de a-si reabilita proprietatile situate in imediata vecinatate a acestuia. Interventiile principale consta in : În această variantă nu este necesară demontarea plăcilor ornamentale prefabricate, propunându-se doar adâncirea rosturilor verticale şi orizontale inelare existente, până la betonul de umplutură mai slab, curațarea rosturilor, montarea benzilor metalice, tensionarea pentru activarea acestora, acoperirea lor cu mortar epoxidic, refacerea finisajelor din rosturi, până la nivelul inițial, respectând form aşi dimensiunile iniţiale ale rosturilor (adâncimea, lățimea şi aspectul lor, etc.); - cămăşuiri cu materiale compozite la elementele din beton armat afectate de infiltrațiile de apă sau la care armarea sectională este mult neconformă în raport cu prevederile normelor actuale, la pilaştri, suprafețe curbe subtiri, şaibe, planşee, stâlpi, grinzi, etc. La pilaştri se propun lamele din oţel pentru a suplimenta armarea verticală (benzi încastrate în stratul de beton de acoperire a armăturii doar pe fața interioari) şi respectiv benzi orizontale pentru compensarea etrierilor existenți. La grinzi şi buiandrugi se propun curăţarea betonului şi a armăturii, cămăşuirea cu țesături compozite, refacerea stratului de acoperire a armăturii; La suprafetele curbe subtiri se propun fâşii de ţesături compozite, cu lătimi de cca. 20 cm, montate la distante de cca. 60 cm interax (spații libere între fâşii de cca. 40 cm), atât pe verticală cât şi pe orizontală, rezultând o retea de fâşii în şah; - rigidizare în plan orizontal la baza volumului tronconic, cu diagonale metalice, plasate în perechi, de ambele părţi ale scării metalice şi fixate la capete de şaiba orizontală şi de vuta perimetrală din beton armat. existente; - reparații locale la pereţii de zidărie prin injectare fisuri, reţesere cărămizi, curăţare rosturi, reumplere rosturi, aplicare soluții şi tencuieli specifice de asanare, etc.; - curățare suprafețe de beton, reparaţii la unele elemente din beton armat, prin completări cu beton epoxidic, injectare fisuri, refacere acoperire cu beton la armături, etc.; - reparații locale la rezervoare şi la scara metalică şi la elementele suport ale acesteia (curățare, reparații sau înlocuire nituri, înlocuire plăci degradate sau deformate, completare cu gusee sau fururi, etc.); - demolare şi refacere placă beton armat de la cota fl 0,00, inclusiv refacere umplutură de pământ sau balast compactat de sub aceasta; 63

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com studio - reparații şi consolidări locale la elementele structurale existente la care se propun intervenţii sau modificări locale (ranforsări perimetrale golurilor, cu profile metalice fixate cu şuruburi, la rezervoare, consolidări cu țesături compozite la placa de peste parter pe conturul de demolare pentru golul aferent ascensorului propus, consolidări la grinzile planşeului de peste parter cu materiale compozite, modificări şi consolidări locale la cuva centrală existentă în zona de amenajare a fundăturii ascensorului propus, consolidări cu elemente metalice la podestele ce se extind în consola la scara de pe înălțimea parterului, etc.). Clădirea va corespunde cerințelor tehnico-funcționale, igienico-sanitare şi PSI. Investiţia va contribui la dezvoltarea infrastructurii de bază în mediul urban şi va dispune de toate spaţiile şi dotările necesare bunei funcționări. Realizarea obiectivului cu o structura moderna, cu capacitate, nivel de confort si dotare competitive va reprezenta o constructie cu identitate arhitecturala, ridicand astfel standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei locale, dar si o atractie sporita a turistilor zonei. Proiectul de fata propune realizarea unor interventii in cadrul unei constructii industriale clasate ca si momument istoric in vederea obtinerii unor spatii expozitionale, de evenimente culturale conditionate valorificarea caracterului existent al acestei constructii. Se urmareaste punerea acestei constructii in valoare prin completarea ei si integrarea unei noi functiuni , care sa cuprinda esenta primara industriala a obiectivului convertita intr-o functiune publica socio culturala. Propunerea incearca sa valorifice tot spatiul existent cat si terenul acestuia pentru functiunea propusa. 5.6.3. Analiza financiară,sustenabilitatea financiara inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 5.6.3.1. Ipotezele de bază în realizarea estimărilor = Analiza financiară se va realiza pe fluxul de numerar, rezultat din proiecția acestuia în situația „cu proiect”; = Situaţia „fără proiect” este considerată a fi situația actuală, adică cea în care nu există; = Situaţia „cu proiect” reflectă reabilitarea cladirii , fapt ce va avea efecte benefice asupra grupurilor-țintă; = Perioada de referință pentru realizarea lucrărilor de intervenții este de 12 luni = Perioada de estimări pentru exploatarea obiectivului după finalizarea lucrărilor de intervenții este considerată a fi compusă cei 40 ani (notați de la 1 la 40) care urmează perioadei de implementare a proiectului; = Rata de actualizare utilizată în calcule este de 5%, (conform recomandărilor anexei privind analiza cost-beneficiu); = Estimările se realizează fără a se ține cont de efectul inflației asupra preţurilor, adică se utilizează preţurile constante aferente anului 2019, însă se ţine cont de creşterea costurilor în termeni reali; 64

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio N Costul total al proiectului Total investiție (inclusiv TVA): 8,868,618.75| lei din care C+M: 1,278,270.66 lei Valoarea eligibilă a investiţiei Ă 7,462,386.15) | (valoarea exclusiv TVA): E III din care C+M: 6,116,193.83| lei Contribuția publică (nerambursabilă):| _8,868,618.75| lei Contribuția proprie totală: -| lei TVA: 1,406,232.60| lei 5.6.3.2. Estimarea veniturilor Pentru previziunea veniturilor per ansamblu proiect la capacitatea maximala descrisa in proiect,s-au luat in calcul statistici realiste asupra preturilor de consum. 65

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio TABEL.A.NUMAR SPECTATORI SI TURISTI CALCU LATI SPECTATORI SI SPECTATORI SI TURISTI TURISTI 1% din aprox. total APROX Anul PARTICIPANTI 2019 40,000 o anul0Q 2020 40,400 0 anul1 2021 40,804 408 anul 2 2022 41,212 412 anul 3 2023 41,624 416 anul4 2024 42,040 420 anul5 2025 42,461 425 anul 6 2026 42,885 429 anul 7 2027 43,314 433 anul8 2028 43,747 437 anul 9 2029 44,185 442 anul 10 2030 44,627 446 anul 11 2031 45,073 451 anul 12 2032 45,524 455 anul 13 2033 45,979 460 anul 14 2034 46,439 464 anul 15 2035 46,903 469 anul 16 2036 47,372 474 anul 17 2037 47,846 478 anul 18 2038 48,324 483 anul 19 2039 48,808 488 anul 20 2040 49,296 493 anul 21 2041 49,789 498 anul 22 2042 50,287 503 anul 23 2043 50,789 508 anul 24 2044 51,297 513 anul 25 2045 51,810 518 anul 26 2046 52,328 523 anul 27 2047 52,852 529 anul 28 2048 53,380 534 anul 29 2049 53,914 539 anul 30 2050 54,453 545 anul 31 2051 54,998 550 anul 32 2052 55,548 555 anul 33 2053 56,103 561 anul 34 2054 56,664 567 anul 35 2055 57,231 572 anul 36 2056 57,803 578 anul 37 2057 58,381 584 anul 38 2058 58,965 590 anul 39 2059 59,555 596 anul 40 2060 60,150 602 66

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio TABEL.B.PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBTINUTE DIN VANZAREA BILETELOR 1/2 POSIBILI SPECTATORI SI TURISTI Numar spectatori si turisti Venituri Venituri/zi-lei Numar mediu Venituri/an-lei (1/2dintotal |bilet/reprezentatie reprezentatii/luna an participanti) lei 2 3 4 6 7 8 3x(4+5) 6x 7x12 luni anul 1 2021 204 10.00 2,040 8 122,412 anul 2 2022 206 10.00 2,061 8 123,636 anul 3 2023 208 10.00 2,081 8 124,872 anul 4 2024 210 10.00 2,102 8 126,121, anul 5 2025 212 10.00 2,123 8 127,382 anul6 2026 214 10.00 2,144 8 128,656 anul 7 2027 217 10.00 2,166 8 129,943 anul 8 2028 219 10.00 2,187 8 131,242 anul 9 2029 221 10.00 2,209 8 132,555 anul 10 2030 223 10.00 2,231 8 133,880 anul 11 2031 225 10.00 2,254 8 135,219 anul 12 2032 228 10.00 2,276 8 136,571 anul 13 2033 230 10.00 2,299 8 137,937 anul 14 2034 232 10.00 2,322 8 139,316 anul 15 2035 235 10.00 2,345 8 140,709 anul 16 2036 237 10.00 2,369 8 142,117 anul 17 2037 239 10.00 2,392 8 143,538 anul 18 2038 242 10.00 2,416 8 144,973 anul 19 2039 244 10.00 2,440 8 146,423 anul 20 2040 246 10.00 2,465 8 147,887 anul 21 2041 249 10.00 2,489 8 149,366 anul 22 2042 251 10.00 2,514 8 150,860 anul 23 2043 254 10.00 2,539 8 152,368 anul 24 2044 256 10.00 2,565 8 153,892 anul 25 2045 259 10.00 2,591 8 155,431 anul 26 2046 262 10.00 2,616 8 156,985 anul 27 2047 264 10.00 2,643 8 158,555 anul 28 2048 267 10.00 2,669 8 160,140 anul 29 2049 270 10.00 2,696 8 161,742 anul 30 2050 272 10.00 2,723 8 163,359 anul 31 2051 275 10.00 2,750 8 164,993 anul 32 2052 278 10.00 2,777 8 166,643 anul 33 2053, 281 10.00 2,805 8 168,309 anul 34 2054 283. 10.00 2,833 8 169,992 anul 35 2055 286 10.00 2,862 8 171,692 anul 36 2056 289 10.00 2,890 8 173,409 anul 37 2057 292 10.00 2,919 8 175,143 anul 38 2058 295 10.00 2,948 8 176,895 anul 39 2059 298 10.00 2,978 8 178,664 anul 40 2060 301 10.00 3,008 8 180,450 Pentru previziunea veniturilor pe o perioadă de 40 ani în varianta „cu proiect 2” s-a folosit metoda indicilor Consiliului Judeţean se presupune că vor fi de O lei pe an. pe an. În ceea ce priveşte veniturile din alocaţii de la bugetul central şi de la bugetul De asemenea, veniturile de la bugetul local si alte surse locale vor fi de 650.000 lei De asemenea, veniturile din vanzarea biletelor vor fi de 122.412 lei primul an. 67

RE s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 — J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com studio De asemenea, veniturile din inchirierea spatiului comercial si donatii vor fi de 260.000 lei pe an. Valoarea veniturilor previzionate în situația „cu proiect 2” este prezentată în tabelul nr.1 de mai jos. Tabel nr. 1. Veniturile estimate Specificație UM An Il An2 An3 An4 An3 An6 An 7 An8 An 9 An 10 Venituri din aloc 1 |dela bugetul central | RON o o o o o o o o o o si consiliul judetean Venituri din alocații 7 de la bugetul local+ RON 650000 650650 651301 651952 632604 653257 653910 654564 655218 655873 alte surse. Venituri din 3 |sponsorizări si RON | 200000 200400 | 200601 | 200801 | 201002 | 201203 | 201404 | 201606 | 201807 donatii 4 E dă sa RON soooo | sooso | 60120 | 600 | 60240 | 60301 60361 | 60421 | 60482 | 60542 Venituri din activitati 5 |culturale si RON | 12242 | 122534 | 122657 | 122750 | 122002 | 123025 | 123148 | 125271 | 123395 || 123518 [comerciale TOTAL VENITURI RON | 1032312 | 1033444 | 1034478 | 1035512 | 1036548 | 1037584 | 1038622 | 1039661 | 1040700 | 1041741 Nr. ete Specificație UM. An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 Venituri din alocații I |dela bugetul central | RON o o o o o o o o o o si consiliul județean : Venituri din alocații 2 |delabugetullocal+ | RON | 656529 | 657186 | 657843 | 65ssol | 650150 || 6sost9 || Gco478 || GGlI39 | GGISO0 | 662462 alte surse Venituri din 3 sponsorizări si RON 202009 202211 202413 202616 202818 203224 203427 203631 203834 donatii 4 MRI chirii RON 60603 | 603 || 60724 | 60785 | 60845 | 60006 || 60067 | 61028 || 61089 | 61150 Venituri din activitati $ culturale si RON 123642 123765 123889 124013 124137 124261 124385 124510 124634 124759 comerciale TOTAL VENITURI | RON | 1042783 | 1043825 | 1041869 | 1045914 | 1046960 | 1048007 | 1049055 | 1050104 | 1051133 | 1052205 Nr. eri Specificaţie UM An 21 An22 An23 An24 An25 An26 An27 An 28 An29 An30 Venituri din alocații 1 |de la bugetul central | RON o o o o o o o o o o si consiliul județean Venituri din alocații 2 |delabugetullocalt | RON | 663124 | 663787 | || 665116 | 665781 | | GGTNI3 | | | GGOLIG alte surse Venituri din 3 sponsorizări si RON 204038 204242 204447 204651 204856 205060 205266 205471 205676 205882 donatii 4 fa chirii RON sI21l | 61273 | 61334 | 61395 | 61457 | | 61580 | sisuu | 61703 | 61765 Venituri din activitati 5 culturale si RON 124884 125009 125134 125384 125509 125635 125760 125886 126012 [comerciale TOTAL VENITURI RON 1053258 | 1054311 | 1055365 | 1056421 | 1057477 | 1058534 | 1059593 | 1060653 | 1061713 | 1062775 68

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 NT Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Nr. st Specificație UM An3l An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An39 An 40 Venituri din alocații I |de fa bugetul central | RON o o 0 o o o o o o o si consiliul județean Venituri din alocaţii 2 de la bugetul local+ RON 669785 670455 671126 671797 672469 673141 673814 674488 675162 675838 alte surse Venituri din 3 sponsorizări si RON 206088 206294 206500 206707 206913 207120 207327 207742 207950 donatii 4 A At RON 61826 | 61888 | 61950 || 62012 | 62074 | 62136 | 62198 | 62260 62385 Venituri din activitati 5 culturale si RON 126138 126264 126391 126517 126643 126770 126897 127024 127151 127278 comerciale TOTAL VENITURI RON 1063838 | 1064902 | 1065966 | 1067032 | 1068099 | 1069168 | 1070237 | 1071307 | 1072378 | 1073451 5.6.3.3. Estimarea cheltuielilor Estimarea cheltuielilor foloseşte metoda tabelul de mai jos. Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate analitică, acestea fiind prezentate în Nr. Specificație UML Ant An2 An3 | And an6 | An7 An8 | An9 | An10 crt. 1 Salani personal RON 288000 288288 288576 288865 289154 289443 289732 29022 290312 20602 2 Contnbuţii aferente salariilor RON 6240 66306 66373 66439 66305 66572 66638 66705 66772 66839 3 RON ser | 52216 | 52268 | 5320 | 92373 | 525 | 52478 | 52550 | 52583 | 52655 + Cheltuieli incalzirea RON 120000 120120 120240 120360 120481 120601 120722 120843 1209%3 121084 su capat şi RON 1320 4324 4329 33 37 2 4346 350 355 4359 salubrizarea 6 Cheltuieli cu materiale de curățenie RON 6000 60060 60120 60180 60240 60301 60361 60421 60482 60542 T Înternel. posta. telefon RON 12000 12012 12024 12036 12048 12060 12072 12084 120% 12108 Alte bunuri si servicii pentru 3 |intretinere si functionareorganizare| RON 120000 | 120120 | 120240 | 120360 | 12081 | 120601 | 120722 | 120843 | 120963 || 121084 even socio-culturale 9 [Obiecte de inventar-dotari RON 120000 | 120120 | 120240 | 120360 | 120481 | 120601 | 120722 | 120843 | 120963 | 121084 10| TOTAL CHELTUIELI RON 312724 | 843567 | s14410 | s+s25s | 816100 | 846946 | 817793 | suscsi | 849489 | 850339 Nr. 4 Specificaţie UM An1l An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 cert. 1 Salarii personal RON 290893 284 291475 291767 292350 292643 293228 2 [Contribuții aferente salariilor RON 66005 | coo72 | 6039 | 6706 | 67175 | 6 | GTS08 | 67375 | 643 | 6510 5 Cheltuieli cu energie electrică RON 52688 52741 52793 52846 52899 52952 33005 53058 SUI 33164 + Cheltuieli incalzirea RON 121205 121327 121448 121569 121691 121813 121934 122036 122178 122301 si Sp BABI goy 1363 1368 1372 4376 381 4385 1390 1304 1398 403 salubrizarea 6 Cheltuieli cu matenale de curățenie RON 60603 6063 60724 60785 60845 6 60967 61028 61089 611530 7 Internet. posta. telefon RON 12121 12133 12145 120537 12169 1218 12193 12206 12218 12230 Alte bunuri si servicii pentru 8 intretinere si functionare.organizare| RON 121205 121327 121448 121569 121691 121813 121934 122056 122178 122301 even socio-culturale 9 [Obiecte de înventar-dotari RON 121205 | 121327 | 12148 | 12150 | 121oor | | 121934 | 122056 | 122178 || 122301 10 TOTAL CHELTUIELI RON 851189 852040 852892 853745 854599 855454 856309 857165 858023 858881 69

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 = E J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Nr Specificație un | An22 | An23 | Anz4 | An2s | An26 | An27 | An28 | An29 | An30 crt 1 |Salarii personal RON 205815 | 204109 | 294403 | 294697 | 203992 | 205287 | 205552 | 295578 | 296174 | 20647O 2 [Contribuții aferente salariilor RON SISTT | 61645 | GTS STIG | GTR | 68052 | 6820 | 8188 3 [Cheltuieli cu energie eleciică RON 35217 | 5320 | 55324 [53577 | 55130 | SURA | 53537 | SOSI | | 538 1 incalarea RON 122423 | 122545 | 122608 | 122701 | 122913 | 123036 | 123150 | 125282 | 123406 | 123529 s cu spe și Rog 4407 2 6 +20 4425 129 434 138 443 7 salubrizarea 6 [Cheltuieli cu materiale de curățenie RON zl [61273 | | 61395 | | GSIS | 61580 | GIGI | 6703 |__6ITGS 7 |intemet. posta. telefon RON ze | 12355 | 1207 | 129 | DOI | 1250 | 12506 | 12328 | [12353 Ale bunuri si senicii pentru [intretinere si RON 122545 | 122668 | 1220 | 122903 | 123036 | 123150 123406 | 123529 even socio-culturale 9 [Obiecte de inventar-dotan RON 12223 | 122545 | 122668 | 122701 | 122913 | 123036 | 123159 | 125282 | 123406 | 123529 10 [TOTAL CHELTUELI RON__[ 359740 | scosoo | s61460 | se2321 | scsrss | s64047 | | 865776 | 866642 | 867508 Nr Specificație UML An3t | An32 | An33 | An34 | An3S | An36 | An37 | An3S | An39 | And0 art. 1 |Salani personal RON 296766 | 297063 | 297360 | 297658 208253 | 208552 | 208850 | 299149 | 290418 2 [Contribuții aferente salarilor RON 68256 | 68325 | 68393 | 08101 6858 | 6807 |_08730 | | 68873 3 [Cheltuieli cu energie clecincă RON 33806 | 53859 | 53913 | 53007 | | 50075 | Sao | | 50238 + [Cheltuieli incalarea RON 123776 | 123900 | 124024 | 124148 | 120272 | 124396 | 124521 | 124645 | 123770 si [Doba di ap SI sunati serg SI 1456 | 160 us | 40 | um | us | us | ur | n salubrizarea 6 [Cheltuieli cu materiale de curățenie RON 61826 | 61888 | 6l950 | 62012 | 62074 | 62036 | _G2IO8 | 62200 | 02323 [GRIS 7 |nternet. posta. telefon RON 12565 | 12378 | 12300 | 1202 | 245 | 1207 [1200 | 12852 | 2065 | 1207 Alle bunuri si senicii pentru 8 |intretinere si functionare.orsaniare| RON 123653 | 123776 | 123000 | 124024 | 124148 | 124272 | 124396 | 12452 | 124648 | 124770 even socio-culturale 9 [Obiecte de înventar-dotari RON 123653 | 123776 | 123000 | 12024 | 124145 | 120272 | 124596 | 124521 | 124635 | 124770 10 [TOTAL CHELTUELI RON__[ s6s376 | sco244 | s70113 | 870983 | 871854 | 872726 | 873599 | 874473 | 875347 | 876222 Estimarea cheltuielilor s-a realizat ținând cont de următoarele ipoteze: = se consideră că în cadrul obiectivului vor fi angajate 6 persoane cu un salariu mediu brut de 4.000 lei, ceea ce înseamnă un fond de salarii de 24.000 lei pe lună şi 288.000 lei pe an; = contribuțiile angajatorului aferente salariilor reprezintă, conform reglementărilor actuale, 23% raportat la fondul de salarii; = cheltuielile cu energia electrică pentru consumuri altele decât cele cu încălzirea ar fi de 600.000 lei/an, adică 4830 kW putere instalată consumaţi în medie câte 12 ore pe zi timp de 7 zile pe săptămână, 52 de săptămâni pe an; tariful luat în calcul este de 0,9 lei/kWh energie electrică consumată; = cheltuielile cu energia termică vor fi de fapt reprezentate de energia electrica necesară pentru funcţionarea sistemului de incalzire, care va consuma în medie 20.000 lei/lună, pentru 6 luni pe an, cu variații de la o lună la alta funcţie de necesarul de încălzire/climatizare, adică 120.000 lei/an; = cheltuielile cu apa şi canalizarea sunt luate în calcul la un consum mediu de 30,00 mc/luna, adică 4.320 lei/an; = cheltuielile cu materialele de curățenie vor fi de aproximativ 5.000 lei/lună, adică 60.000 lei/an; = cheltuielile cu internet, poştă şi telecomunicații vor fi de 1.000 lei/lună, adică 12.000 lei/an; = cheltuielile cu alte bunuri si servicii pentru întreținere şi funcţionare vor fi de 10.000 lei/lună, adică 120.000 lei pe an; 70

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.|., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10. J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio = cheltuielile cu obiectele de inventar,dotari si alte premiere lei/lună, adică 120.000 lei pe an; 5.6.3.4. Bugetul şi fluxul de numerar previzionat vor fi de 10.000 Deoarece bugetul de venituri şi cheltuieli a unei instituţii publice echivalează cu fluxul de numerar al acestuia în cele ce urmează este prezentat acest aspect, care reprezintă valoric acelaşi excedent, atât în termenii veniturilor şi cheltuielilor, cât şi în termenii încasărilor şi plăţilor. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent proiectului în varianta „cu proiect 2” este prezentat în tabelul nr. 3. Tabel nr. 3. Bugetul de venituri și cheltuieli — varianta „cu proiect 2” [RON] Denumirea indicatorului Ant An2 An3 An4 An5 An6 An 7 An8 An9 An 10 Venituri de bază din surse publice. din cars __65065u| 651501 651952] 652604] 655257) 6SISGI] GSS2IS| 655873 Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean o U U o o o o ol o | Venituri din alocații de la bugetul local+ alte surse 630000) 650650| 651301 651952 652604 654563, 655218 653873, Venituri din sponsorizări si donatii 200000| 200200| 200400| 200601 200801 201002 201203| 201404 2016606| 201807| Venituri din chirii (bar) 60000) 60060] 60120| 60180| 60240| 60301 60361 60421 60482) 60542| Venituri din activitati culturale si comerciale 122534| 123657] 125148] 125271|_123395| 123518 | VENITURI AFERENTE ACTIVITĂ 1032412) 10334434| 1034478 1036548| 1037584| 1039661) 1040700| 1041741 Cheltuieli cu materialele directe și obiectele de inventar 120000| 120120| 120240) 120360| 120481 120601 120843 120963 121084 Cheltuieli cu utilităţile 248484 248732| 248981 249230) 249479) 249729) 24979) 250229| 25047 250729| Cheltuieli cu personalul. din care: 354240) 354594| 354949| 59| 356015| 356371 356727| 084| 357441 —cheltuieli cu salarile 285288 288576 285865| 289154] 289105] 289752| 290022] 290512] 290602 - cheltuieli cu contribuţiile sociale 66240| 66306| 66373| 66439] 66505 66572| 66638| 66705 66772| 66839) si servici pentru întretinere si 120000 120120 120240| 120481 120601 120722 120843 120963 121084 socio-culturale CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL 812724] 8413567) 844410) 16100] _846946| 817793 _B48GII| 849489) 850339 EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂȚII DEBAZĂ 189688) 189878 190068 190448) 190638) 190829] 191020) 191211] 191402 Alte venituri 0 0 0 0 0 " 0 0 0 Alte cheltuieli O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | EXCEDENTUDEFICITUL TOTAL 189688 | 189878 190068, 190258 190448 190638 190829 191020 191211 191402 Denumirea indicatorului An1l An 12 An 13 An 14 An15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 Venituri de bază din surse publice. din care 656529] _657186| _GSTBIS) G5BSOI] 639150) GGLISS] 6GIBOO] 662462 Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean o 0 0 0 0 01| 0 0 o 0 Venituri din alocații de la bugetul local“ alte surse, 656529] 657I8G| GSTRIS| 638501] GS9ISO| GSORIO| GGOATS| GGLISO] GGISOO] GG2462) Venituri din sponsorizări si donatii 202009| 202211 202413| 202616| 202818| 203021 203224 203427 203631 203834| Venituri din chini (bar) 60603| 60663| 60724| 60783| 6G0845| 606| 60967| 61028| 61089) 61150) Venituri din activitati culturale si comerciale 123642 123765] 124015| 124137] 124261] 124634] 124750) VENITURI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 1042783] 1043825| 1044869| 1045914] 1046960) 1048007| 1049055] 1050104| 1051154] 1052205 Cheltuieli cu materialele directe şi obiectele de inventar 121205| 121527] 121448| 121569] 121691 121934 122178) Cheltuieli cu utilităţile 250980] 251251 251754) 252490) 2995 Cheltuieli cu personalul. din care: 337798 358136| 358873 359591 359951 360671 361031 cheltuieli cu salariile 290893, 29184 291475 291767| 292350) 292643 293228 293522| - cheltuieli cu contribuțiile sociale 66s05| 67059| _67I06| _G7ITS| 67508, 675| 67510) oma întretinere si functionare.organizare sven| 205| 121327] sis) ainu) 06) PUTS) 122SOL CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DEBAZĂ - TOTAL 851189| _852040| _852892| 853745| 854599| 855454| 85G309| B5STIGS| 858023] 858881 EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂȚII DEBAZĂ 191593] 191785| 191977| 192169| 192361| 192 192746| _192939| 193132] 193325 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL 191393 191785| 191977| 192169 192361 192553| 192746 192939 193132 193325, 71

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 NR Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounu(Qgmail.com Denumirea indicatorului An 21 An 22 An23 An24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 Venituri de bază din surse publice. din care: 663124 663787| 664451 665116| 665781, 666441] 667113| 667780] 66848 669116| Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean 0 0) i) ) 0 0 ol 0 al Venituri din alocații de la bugetul local+ alte surse 663124| 663787| 664431 665116| 665781 666447 667113| 667780) 668448) 669116| Venituri din sponsorizări si donatii 204038] 204242 204497| 24631 204836] 203060] 205471 205676| 203882| Venituri din chirii (bar) 61273| 61334| 61395 61457| SUSI8| 61380] 6164 61703| 61765| Venituri din activitati culturale si comerciale 124884 123009) 125134 l 9 125384| 125309] 123633 123760| 125886| 126012| VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII DEBAZĂ - TOTAL 1053258) 1054311] 1055365| 1056421) 1057477) 1058534| 1059593] 1060653| 1061713) 1062775, [Cheltuieli cu materialele directe şi obiectele de inventar 1243 122545 122668 122791 122913| 123036| 123139) 23282| 123406| Cheltuieli cu utilităţile 233501 233753| 254008] 234262 234517! 234771 233281 233336| Cheltuieli cu personalul. din care: 361393| 361754| 3621161 362478| 2840) 363203 363930) 364294 36465 cheltuieli cu salariile 293813| 294409] 2944053| 294697| 294992| » TI 78 296174 296470) - cheltuieli cu contribuţiile sociale 67577| 67645| 67713 67780) 67848) 679146| 68052 GSL 68188 n ici pentru intretinere si functionare.organiare even| 12243 12: 122668 122791 2943 123036| 82| 123406) A CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL 859740) 860599) 861460) 862321 863184) 864047| 864911 865776 866642) 867508| EXCEDENTUDEFICITUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ 193518, 193712 193905 194099 194293| 194488, 194682 194877 195072, 195267 Alte venituri 0 U 0 0 oi 0 o o o 0 Alte cheltuieli 0 0 0 o oi o o 0 o 0 EXCEDENTUDEFICITUL TOTAL 193518, 193712 193905 194099 194293 194488 194682 194877 195072, 195267 Denumirea indicatorului An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40 Venituri de bază din surse publice. din care: 669785| 670453| 671126| 6717917 672469) 673141 673814| 674488| 675162 675838| Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean 0 0 0 0 0 LU 0 0 0 Venituri din alocaţii de la bugetul local+ alte surse 669785) 670455| 671126| 671797| 672469| 673141 673814) 674488) 673162 675383 Venituri din sponsorizări si donatii 206088| 206294| 206300] 206707| 206913| 207120| 207327| 207335| 207742 207950) Venituri chirii (bar) 61826) 61888] 61930] 62012) 62074| 62136| 62198| 62323 62385 Venituri din activitati culturale si comerciale 126138| 126264| 126391 1. 17| 126643 126770) 126897) 2715 127278| VENITURI AFERENTEACTIVITĂȚII DEBAZĂ - TOTAL 1063838| 1064902| 1065966| 1067032| 1068099| 1069168| 1070237) 1071307| 1072378) 1073451 Cheltuieli cu materialele directe şi obiectele de inventar 123653| 123776| 123900| 124024| 124148] 124272 124396 124521 124645| 124770) Cheltuieli cu utilităţile 236048| 256304] 236360) 256817| 257073| 237330| 237588) 257843| 258103| 238361 Cheltuieli cu personalul. din care: > 388| 367 366119) 367218| 368321 - cheltuieli cu salariile 296766) 297063| 297360) 297658| 2 299448| - cheltuieli cu contribuțiile sociale 68256) 68325| 68393| 68461 68330) 68667| 68736| 68804 | 68873| TA icii pentru intretinere si functionare.organiare even sri Sia DEUS si) SIRIA |CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL 868376) 869244| 870113| 870983; 871854| 872726| 873599| 874473) 875347 876222 EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂŢII DEBAZĂ 195462 195657, 195853| 196049 196245 196441 196638 196834 197031 197228, Alte venituri 0 0 o 0 o a 0 o 0 o Alte cheltuieli 0 o o 0 0 0 0 0 0 o EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL 195462 195657 195853 196049 196245 196441 196638 196834 197031 197228 Tabel nr. 4. Fluxul de numerar — varianta „cu proiect 2” [RON] Hemente de calcul Ant An2 An3 An6 An7 An8 Încasări de bază din surse publice. din care: 630000) 630650) 651301| 3257 653910) 654564| Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean 0 ol 0 0 0 0 0 0 Venituri din alocații de la bugetul local+ alte surse 650000) 630630] 651301 651952| 632604 633257| 653910] 634564| 18| 73| Venituri din sponsorizări si donatii 200000] 200200] 200400| 200601 200801 201002| 201203) 201404 201606| 201807| Venituri din chirii (bar) 60000| 60060) 60120) 60180| 60240| 60301 60361, 60421 60482| 60542| Venituri din activitati culturale si comerciale 122412 122534| 122651| 122780| 122902 123023 123148 123271 123395 123518 ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DEBAZĂ - TOTAL 1032412 1033444) 1034478) 1035512| 1036548| 1037584) 1038622| 1039661) 1040700) 1041741 Plăţi aferente matenalelor directe şi obiectelor de inventar 120000| 120120) 120240) 120360| 120481 120601 120722 120843 120963, 121084| Plăţi aferente utilităţilor 248484 248732) 248981 249230) 249479 249729| 249979| 250229| 50479| Plăţi aferente personalului. din care: 334240) 354594| 3534949| 355304| 333659 356015 336371 356727| 357084| - cheltuieli cu salariile 288000) 288288| 288376| 288863| 289154| 289443| 289732) 290022) 290312) - cheltuieli cu contribuțiile sociale 66240| 66306| 66373| 39| 66505 66572| 66638| 66703| 66772| Plăţi aferente serviciilor de la terți 120000) 120120) 120240| 120360 120481 120601 120722) 120843| 120963| 121084, PLĂȚI AF. ACTIVITĂȚII DEBAZĂ - TOTAL 842724, 843567) 844410| 845255| 846100) 846946 847793 848641 849489| 850339| FLUXUL DENUMERAR AL ACTIVITĂŢII DEBAZĂ 189688 189878 190068 190258, 190448 190638 190829, 191020 191211 191402 Alte încasări o oi o o o o o 0 o oi Alte plăți o o o o o o o 0 o 0 FLUXUL DE NUMEAR TOTAL 189688 189878 190068 190258 190448 190638 190829 191020) 191211 191402, 72

S.C. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 = J35/4578/2018 CUI RO 40315393 a Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Flemente de calcul An Il An 12 An 13 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 Încasân de bază din surse publice. din care: 656529| 657186| 637843 639139] 639819) 660478) 661139 661800) 662462| Venitun din alocații de la bugetul central si consiliul județean o o o o o o o o o n Venituri din alocații de la bugetul local+ alte surse 636529| 637186 6537843) 65850 639139] 639819) 660478 661139 661800| 662462| Venituri din sponsorizări si donatii 202009 202211 202413| 202616) 202813) 203021 203224 2034217| 203631 203834 Venitun din chini (bar) 60603| 60663 | 60724 60785| 60843) GUY) 60967, 61028 61089| 61130 Venitun din activitati culturale si comerciale 123642| 123763] 123889) 124013| 124137) 124261 124383) 124510) 124634 124759] ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DEB4 TOTAL 1042783| 1043825| 1044869) 1045914) 1046960| 1048007| 1049055) 1050104) 1051154) 1052205 Plăţi aferente materialelor directe şi obiectelor de inventar 121205| 121448 121369] 121691 121813 121934| 122178 301 Plăţi aferente utilităţilor 230980)| 251482| 251734 251985| 252337 252490) 25272 252995| 248) Plăţi aferente personalului. din care: 337798 58156] 358514, 358873| 339232) 339951 360310) 360671 361031 - cheltuieli cu salariile 29%0893| 291184) V475| 291767| 292053] 292643) » 293228] - cheltuieli cu contribuțiile sociale 66903| 66972 67039| 67106| 673| 674 67308, 67375, 6743, 67540) aferente serviciilor de la terți 121205] 121327| 121+48| 121569] 121694 121813] 121934 122056| 122178| 122301 PLĂȚI AF. ACTIVITĂ ŢII DEBA; TOTAL 851189 852040 852892 853745| 854599| 855454) 856309) 857165) 858023 858881 FLUXUL DE NUMERAR ALACTIVITĂŢII DEBAZĂ 191593| 191785 191977 192169, 192361 192553 192746, 192939| 193132 193325 Alte încasări o 0 0 0 0 0 o o o 0 Alte plăți 0 0 o o 0 o o 0 o 0 FLUXUL DE NUMEAR TOTAL 191593, 191785 191977| 192169| 192361 192553 192746 192939 193132, 193325| Elemente de calcul An2l An22 An23 An24 An 25 An 26 An27 An 28 An 29 An 30 Încasân de bază din surse publice. din care: 663124| 663781] 664451 665116) 665781 666447| 667113 667780) 668448| 669116) Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean 0 0 U 0 0 o o 0 0 o Venituri din alocaţii de la bugetul local+ alte surse 663124) 663787| 664431 665116| 665781 667113| 667780| 668448] 669116) Venituri din sponsonzări si donatii 204038| 204242| 204447| 204631 204856) 205266| 205471 203676) 205882 Venituri din chini (bar) 6211 61273| 61395 61641 61703| 61763| Venitun din activitati culturale si comerciale 124884) 125009) 123134 125259| 125760) 125886| 126012| ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DEBAZĂ - TOTAL 1053258| 1054311) 1055365| 1056421 1058534| 1059593) 1060653] 1061713) 1062775| Plăţi aferente materialelor directe şi obiectelor de inventar 122668, 122791 12303 123406| Plăţi aferente u ților 234262| 254771 36| Plăţi aferente personalului. din care: 362478) 363203| 3635661 364294 - cheltuieli cu salariile 294109) 294697| 295287| 295582) 296174 - cheltuieli cu contribuțiile sociale 67645 67780) 67848) 67916| 67984| 68120) Plăţi aferente serviciilor de la terți 1 3 122791 122913 123036| 123159) 123282| 123406) PLĂȚIAF. ACTIVITĂŢII DEBAZĂ - TOTAL 859740) 860599| 861460) 862321 863184) 864047| 864911 865776| 866642 867508, FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ 193518 193712 193905) 194099 194293 194488 194682 194877, 195072 195267 Alte încasări o o o o o 0 o 0 o 0 Alte plăți 0 o o a 0 0 0 0 o 0 FLUXUL DENUMEAR TOTAL 193518 193712, 193905 194099 194293 194488, 194682 194877 195072| 195267| Elemente de calcul An3I An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40 Încasări de bază din surse publice, din care: 669785| 670455| 671126] 6717917| 672469| 673141 673814 674488| 675162| 675838| Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean ol 0 0 o 0 0 ol 0 o o Venituri din alocații de la bugetul local+ alte surse 669783 67045: 671126 671797 672469] 673141 673814| 674488 675162| 675838 Venituri din sponsorizări si donatii 206088 206294 2065300| 206707| 206913] 207120| 207327| 207535| 207742| 207950) Venituri din chirii (bar) 61836 61888 61950) 62012) 62074) 62136| 62198 62260| 62323| 62383| Venituri activitati culturale si comerciale 126138| 126264| 126391 126317| 126643| 126770) 126897| 127024| 12715 127278| ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL 1063838) 1064902| 1065966| 1067032| 1068099| 1069168| 1070237| 1071307) 1072378| 1073451 Plăţi aferente materialelor directe și obiectelor de inventar 123653| 123776| 123900| 124024 124148| 124272 124396] 12 1 124645| 124770 Plăţi aferente utilităţilor 256048 256304 256360| 256817| 257073| 237330) 257588) 257845| 258103 2538361 Plăţi aferente personalului. din care: 365023| 365388 363753| 366119| 366-85| 366852) 367218| 367586| 367953| 368321 - cheltuieli cu salariile 296766 297063 297360| 297658| 297955| 298253| 298552) 298850| 214| 299448| - cheltuieli cu contribuțiile sociale 68256| 68325| 68393| 68461 68530) 68595 68667| 68736| 68804| 68873) Plăţi aferente serviciilor de la terți 123633| 123776| 123900) 124024| 124148| 124272 124396] 124521 124645 124770) PLĂȚIAF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 868376| 869244 870113, 870983 871854| 872726| 873599| 874473| 875347| 876222 FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂ“ ŢII DEBAZĂ 195462 195657| 195853 196049 196245] 196441 196638 196834; 197031 197228 Alte încasări 0 o 0 0 o o 0 0 o o Alte plăți 0 0 o o o 0 0 0 o o FLUXUL DE NUMEAR TOTAL 195462 195657 195853| 196049, 196245| 196441 196638 196834 197031 197228 Acesta reprezintă şi fluxul de numerar incremental, fiind diferența între fluxul de numerar din varianta „cu proiect 2” şi cel din varianta „fără proiect”, adică varianta nulă. 5.6.3.5. Indicatorii de analiză financiară a investiţiei 73

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio Principali indicatori utilizaţi pentru analiza fezabilității financiare a proiectului investiţional au fost: — Valoarea actualizată (actuală) netă ; — Rata internă de rentabilitate; — Raportul costuri/beneficii actualizate; — Perioada de recuperare a investiţiei. Valoarea actualizată (actuală) netă (VAN) Valoarea actualizată netă (VAN) se determină ca diferență între fluxurile de numerar viitoare actualizate şi capitalul investit. Indicatorul, prin conținutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiţii dat, prin compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viață economică cu efortul investiţional total, generat de acest proiect, actualizat. Relaţia de calcul a VAN este: 2 17 VANF=-), 1 t + t ME mmllt+e) (l+e) unde: VAN — valoarea actualizată netă ; I- efortul investiţional, incluzând cheltuieli eligibile (inclusiv TVA); FN — fluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare previzionată de 40 ani, care include toate încasările şi toate plățile operaţionale; e — rata de actualizare; în cazul investiţiei analizate, rata de actualizare selectată pentru calculul VAN este de 5%. i— numărul de ani ai perioadei de realizare a investiţiei; ia valoarea de 0 şi 2; t — numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, luați în considerare pentru calculul VANF; ia valori de la 1 la 40; Vrez — Valoarea reziduală, reprezentând valoarea investiţiei la sfârşitul perioadei de estimare (anul 40); a fost considerată ca fiind egală cu valoarea netă (neamortizată) a componentelor care formează investiția la sfârşitul anului 40 de exploatare a obiectivului, Valoare netă a investiţiei este determinată în tabelele de mai jos. În tabelul de mai jos este prezentată structura investiţiei pe categorii de elemente. 74

_s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio Tabel nr. 5. Structura investiţiei pe categorii de elemente şi perioada lor de amortizare Nr. Specificație Valoarea Valoare Per. de Amortizare crt. brută netă amortizare anuală l Asigurarea utilitatilor si alte chelt 1.208.798 1.208.798 40 30.220 2 Lucrări de construcţii 7.185.546) 7.183.546 40 179.639 3 Utilaje cu montaj 374.850 374.850 40 9.371 4 |Dotări 99.425 99.425 40 2.486 TOTAL IMOBILIZĂRI NOI 8,868,619 8,868,619 221,715 Tabel nr. 6. Valoarea brută, amortizarea cumulată și valoarea netă a obiectivului Nr. Specific: An1 An2 An3 An4 An 5 An6 An7 An8 An 9 An IO Valoarea brută 1 | Asigurarea utilitatilor si alte chel 1208795] __1208795| _1208798| 1208798| 1208798| 1208795| 1208795| 1208705| 1208795| 1208798 2 |Lueriri de construcții 7185546| __7185546| _7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| _7185546| 7IB554G| 7185546 3 |Uulaje cu montaj 374850) __374850| _374850| 374850| 3748So 374850| 374850| 374850) 374850| 374850) + [Dotări 99425] 99425 90425| 99425 990425 99425] 99425 99425 99425] 99425 3 TOTAL VALOARE BRUTĂ 8868619, 8868G19| 836G8GI9| 8868GI9| 8868GI9| 886G86GI9| 8868GI9| 88G8GIO| 8868GI9| 8868619 [Amortizare anuală calcul! 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 30220) 30220) 30220) 30220 30220 30220 30220 30220) 30220, 30220 2 Lucrări de construcţii 179%639| 179%39| 179639| 179639| 179639| 179%39| 179639| 179639| 179639| 179%39| 3 Utilaje cu montaj 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 + [Dotari 2486, 2486, 2486 2486 2486 2486, 2486, 2486] 2486) 2486 |TOTALAMORTIZARE 5 5 5 E |N 221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221715 221715) 221705) 221715| 221715 Amortizare cumulată Il Asigurarea utilitatilor si alte chelt 30220| 30220 30220| 30220, 30220| 30220| 30220| 30220| 30220| 0| 2 |Lucriri de construcții 179639| 179639 179639 179639| 179639] 179639| 179639] 179639| 179639] 179639) 3 [Utile cu montaj 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 1 |Dotân 2486 2486, 2486, 2486| 2486, 2486, 2486 2486, 2486) 2486, 5 | TOTAL AMORTIZARE 3 5 s 5 5 5 5 8 2115 | 21715 | 2075 | 22075 | 220705 | 221105 | 220715 | 220718 | 221715 | 221705 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chel 1178578| __1178578| 1178575) 1178578] 1178578| 1178578| 1178575| 1178578| 1178578 1178578 2 [Lucrări de construcții 7005907] 1005907] 7005907] 1005907] 7005907] 1005907| 7005907] 1005907] 7005907 __1005907| 3 |Uulaje cu montaj 365479| __365479| 365479| 365479| 365479] 365479| 365475| 365470| 365479) 4 Dotări 96939| 96939| 96939| 96939| 96939) 96939| 96939| 96939| 96939| 96939| 3 [TOTAL VALOARE NETĂ 3616903) 8646903] 8646903| 8G46903| 8G46903| 8G46903| 8616903| 8646903] 8646903| 8616903

_s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 "În Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Nr. Specificaţie An Il An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 aloarea brută Asigurarea utilitatilor si alte chelt 1208798) 1208798] _1208795| 1208798 120879S| 1208798| 1205798 1208795| 1208708| 1208798) 2 |Luerări de construcții 7185546| _7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546) 3 [Utilaje cu montaj 374850| _374850| _374850| 374850| 374850) 374850| 374850| 374850) 374850) 374850) + |Dotâri 90425 99425 99425] 99425 99425 98425] 99425] 99425 99425| 99425] 3 [TOTAL VALOARE BRUTĂ 8368G19| _8868GI9| 8868GI9| 83686I9| 8868GI9| 88686I9| 8368619| 8868GI9| 88G8GI9| 8868619 anuală calculată l Asigurarea utilitatilor si alte chelt 30220) 30220| 30220| 30220| 30220) 30220| 2 |Luerâri de construcții 179639 179639| 179639) 179639) 179639) 17%639| 179639) Uulaje cu montaj 9371 9371 9371 9371 9371 9371 + |Dotân 2186) 2486) 2486) 2486) 2186, 2456) 3 IT 221715| 221715| 221715| 221715 221715| 221715| 224715 Amortizare cumulată 1 [Asigurarea utilitatilor si 30220 30220 30220) 30220 30220, 30220) 30220) 30220) 30220) 30220) Lucrări de construcții 179639| __179639| _179639| 179639) 179639) 179639| 17939| 179639| 170639| 179639) Utilaje cu montaj 9371 9371 9571 9571 9571 9571 9371 9371 9871 9371 3 |Dotări 2486 2486| 246| 2486 2486 2486 246| 2486) 2486 2456) 5 ED 2175 | 22718 | 224718 | 220718 | 2240715 | 221705 | 221708 | 221705 | 221708 | 22178 | | Asigurarea utilitatilor si alte chelt 1178578| 1178578) _1178578| _1178578| _1178578| _1178575| 1178578| 1178575| 1178575| 1178578 2 | Lucrări de construcții 7005907| __7005907| 7005907| 1005907| 7005907] 7005907] 7005907| 7005907| 7005907| 7005907) 3 |Utilaje cu montaj 365479| __365479| 365479) 365479) 365479| 36547O| 3654TO| 365470) 3654TO| 365479 + [Dotări 96939 96939) 96939) 96939 96939) 96939) 96939, 96939) 96939) 96939, 3 |TOTAL VALOARE NETĂ 3616903] _8616903| 8646903| 8646903 8G46903| 8616903| 8G16903| 8G16903| 8G16903| 8646903| Nr. Specificație An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 Valoarea brută 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 1208798 __1208795| _1208795| _1208795| 1208798| 1208795| 1208798| 1208798| 1208795| 1208798 2 __|Luerări de construcți 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546| 7185546) 3 Utilaje cu montaj 374850| 374850) 374850| 374850) 374850| 374850) 374850| 374850| 374850) 374850, 4 |Dotări 90425] 99425 99425] 99425 99425] 99425] 9945] 99425 99425] 99425 5 [TOTAL VALOARE BRUTĂ 8368619| 88G8GI9| 88G8GI9| 8868GI9| 88GSGIO| 8368619| 8868GI9| 88G8GI9| B8G8GI9| 8868619, |Amortizare anuală calculată I Asigurarea utilitatilor si alte chelt 30220| 30220) 30220| 30220) 30220 30220) 30220| 30220) 30220 30220| 2 |Lucrân de construcții 179639| 179639) 179639| 179639) 179639| 179639| 179639| 179639| 179639| 179639) 3 | Utilaje cu montaj 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9571 9571 9371 + [Dotări 2486 2456) 2486| 2486 2486) 2486 2486 2186 2486 2486 5 ACIZII 221715| 221715| 221715| 221715) 221715) 221705| 221715| 221705| 22171S| 22178 Amortizare cumulată Asigurarea utilitatilor si alte chelt 30220) 30220 30220| 30220) 30220| 30220) 30220, 30220) 30220| 30220) 2 |Luerări de construcții 179639) __179639| _179639| 179639| 179639| 179639| 179639| 179639| 179639| 179639| 3 |Uuilaje cu montaj 9571 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9571 9371 9371 1 [Dotări 2486 2486| 2486) 2486 2486) 2486) 2186) 2486 2486) 2486] 5 E AH 221715 | 221715 | 221715 | 221715 | 221715 | 221715 | 221715 | 221715 | 221705 | 221705 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 1178575| __1178575| _1178578| _1178575| 1178578| 1178575| 1178575| 11785758| 1178578| 1178578| 2 |Luerări de construcții 7005907) 7005907] 7005907] 7005907) 7005907) 1005907] 1005907 1005907| 7005907] 7005907 3 |Utilaje cu montaj 365479| 365479| 365479) 365479| 365479| 36547O| 3654TO| 365479| 365479 + [Dotări 96939) 96939) 96939 96939) 96939) 96939, 96939) 96939, 96939, 96939) [TOTAL VALOARE NETĂ 8646903| _8646903| 8646903] 8G46903| 8646903) 8G16903| 8G16903| 8646903| 8646903] 8616903 76

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 “NI Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Nr. Specificație An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An36 [| An37 | An38 | An 39 An 40 Valoarea brută rarea utilitatilor si alte chelt 1208795| _1208795| 1208798| 1208798| 1208798| 1208798| 1208798| 1208798| 1208798| 1208795 2 |Lucrân de construcții 7185546| _7185546| 7185546| 7185546 7185546| 7185546| 718554G| 7185546| 7185546| 7185546, 3 | Utilaje cu montaj 374850| 374850) 374850) 374850) 374850| 374850| 374850| 374850| 374850] 374850) + [Dotări 99425| 99425| 00425] omg2s| omqas| 904| ooazs| 99425 5 [TOTAL VALOARE BRUTĂ 8868619| 8868619| 8868619| 8868GI9| 8368G19| 8868G19| 8868GI9| 88G8G19| 88G8GIO| 8868619 Amortizare anua alculată Asigurarea utilitatilor si alte chelt 30220| _30220| 0220) s0220| 30220| 30220| 30220[ 30220] 30220 30220) 2 |Lucrân de construcții 179639| 179639) 179639| 179639| 179%639| 179%639| 179639| 179639| 179639] 17963) 3 | tilage cu montay 9371 9371 9371 9371 95371 9371 9371 9371 9371 9371 + |Dotări 2486 2486 486 2486| 186 2486 2486) 2486 2456| 2486 5 OT MOSTAR 221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221718 cumulată 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 30220| _30220| 30220[ 30220| 30220 30220 30220] 30220) 30220) 2 |Lucrâri de construcții 179639| _179639| 179%639| _179639| 179639) 179639| 179639| 179639] 179639| 179639) 3 [Utilaje cu montaj 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 9371 371 + [Dotări 2486| 2486 2486| 2486 2486| 2486| 2486| 2486 2486| 2456] 5 E MIA ri 21718 | 221718 | 221715 | 220703 | 221715 | 21715 | 221715 | 221718 | 221715 | 221715 | | Asigurarea utilitatilor si alte chelt 1178578| _1178578| _1178578| _1178578| 1178578| _1178578| 1178578| 1178578| 117857S| 1178578, 2 |Lucrări de construgii 7005907| _7005907| 1005907] 1005907] 1005907] 7005907] 1005907| 7005907| 1005907| 7005507 3 | Utilaje cu montaj 365479| 365479) 365479| 365479| 365479| 365479| 365479| 36547O| 365479| 365479) + |Dotări 96939| 96939| 96939 96939| 96939| 9603o| 96939| 96939] 96939) 3 |TOTAL VALOARE NETĂ 8616903| 8646903| 8646903| 8616903| 8616903| 8G16903| 8G16903| 8646903| 8646903| 8646903 Fluxul net ne numerar actualizat cumulat pe 40 ani reprezintă valoarea actualizată netă. Rata de actualizare utilizată în calcule este de 5%, rată indicată în Anexa cu recomandările pentru elaborarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele care urmează să fie finanțate. 77

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 “E Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Tabel nr. 7.Calculul valorii actualizate tea rea lei] lei] lei (lea lea lea [tea [tea post implementare Explicatii An 1 An2 An 3 And An 5 An 6 An 7 An 8 An 3 An 10 Numerar la inceputul perioadei 189688 189878 180068 10258 190448) 190638 190825 191020 191211 191402 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean di o a 5 o o o n o Venituri din alocații de la bugetul local+ alte surse 850000 650650 651301 551952| 552604 653257 6saoro| __asasoa| _oss218) 855873 Venituri din sponsorizari si donatii 200000) 200200 200400) 200601 200801 201002 201203 201404 201605 201807 Venituri din chirii (bar) s0000| 50050) 80120) 50180) 50240) 50301 50351 80421 30482, 50542) Venituri din activ tati culturale si comerciale 122312| 122534) 122657 122750) 122502, 123025) 125148) 125271 123355 123518 Total intrari de numerar 1032412| 1034478] 1035512| 1036548] 1037584] 1038622) 1039661] 1040700] 1041741 lesiri de numerar investitie 842724 843567 844410) 845255| 846100 846946| 847793 848641 849489 850339 ATte Bunuri si sarii pentru ntretnera Si organizare even socio-cuturale 300000) 300300 300600 300501 301202 301503 301805] 302105 302408 302711 eleciriea 52164 52218| 52268| 52321 52373| 52425, 52478, 52530| 52583) 52635| 120000) 120120) 120240 120350 120481 120501 120722 120845 120563) 121084 apeland) 4320| 4324, 4329| 433| 4337| 4342| 4345| 4350| 4355| 4359 12000) 12072 12024 12035 12048) 12050 12072 12084, 12056 12108 salar personal 288000) 288288 288576| 288865| 289154 289443 289732 290022 290312| 290602 at bi 66240) 86306) ss373| 56439) sss72| 86638 86705) ssr72| 86859 Total iesiri de numerar 42724) 843567] B45255| 84610] 846946| -B47793| B4BGA1| B404BO| 850339 surplus/ deficit de numerar 189688 189878 190068 190258 180448 190638 190829 191020 191211 191402) FLUXUL DE NUMERAR TOTAL 189688 189878 190068 190258 190448 190638 190829 191020) 191211 191402 [Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea în functiune FE rata de actualizare 5% E 189588 189878) 190068] 190258 190448 190538 180825) 181020) 181211, 181402 coeficient de actualizare 035| 095 035| 035 035| 035 0.5 035| 0.5 0.55 5%) 180204 180384 180564 180745 180925 181106 181288 181469) 181650 181832 VAN] 11919920) VAN 3.36%) [lei] lei] [lei] [lei] [lei] [ea [lei [lei] [lei] Juea 1] Exp An 11 An12 | An13 | Ant4 | An15 | An16 | An17 | An18 | Ant9 | An20 |Num erar la inceputul perioadei 191593) _191785| 191977] 192169] 192361) 192653) 192746| 192939| 193132| 193325 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean E a a si 3 si şi si şi pi Venituri din alocații de la bugetul surse 656529| _657186| B57843| 658501] 659159| 659819| 6GO478| 661139| 661800| 662462| Venituri din sponsorizări si donatii 202009) _202211| 202413] 202616| 202818) 203021| 203224| 203427| 203631| 203834 Venituri din chirii (bar) 0603] _aose3| s0724| so78s| sos4s| smsos| sos67| 61028) 61150) Venituri din activitati culturale si comerciale 123642| _123765| 123889| 124013| 124137] 124261] 124385| 124510| 124634| 124759 Total intrari de numerar 1042783) 1043825) _1044869| 1045914) 1046960] 1048007) 1049055| 1050104] 1051154 1052205| lesiri de numerar investitie 851189, _852040| _852892| 853745| 854599) 855454| 856309| 857155| 858023| 858881 Alte bunuri si servicii pentru întrefinere Si funciionare organizare even socio-culturale 303014] _303317| 303620| 303923| 304227] 304532| 304836| 305141| 305446| 305752 energie electrica 52688| 52741 52793 52846 52899| 52952| saoos| 53058] 53111 53184, core 121205| _121327| _121448| _121569| 121691 121813| 121934] 122056| 122178| 122301 4363 4368, 4372 4376, 4381 4385 4390 4394 4398, 4403 RT 12121 12133| 12145 12157 12169 12181 12193 12206 12218 12230 pari Personal 290893, 291184| 291475 291767) 292058, 292350| 292643] 292935| 293228| 293522 contributii personal 66905 66972| 67039 67106 87173 67241 67308| __67375| __61443| 67510 Total iesiri de numerar -851189| _-852040| -852892| -853745| -B54599| -855454| -B56309| -B57165| -B5B023| -B58881 surplus/ deficit de numerar 191593| _191785| 191977] 192169) 192361| 192553) 192746| 192939| 193132 193325) FLUXUL DENUMERAR TOTAL 191593| _191785| 192159| 192361] 192553| 192746| 192939| 193132| 193325 |Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investiiei si darea în functiune EEE TITI E __ 6868,618175| 191593| _191785| _191977| _192169| 192361| 192553| 192746| 192939| 193132| 193325| coeficient de actualizare 0.95 0.95 0.35 0.35 0.95 0.35 0.95 0.95 035 0.35 5% 182014) __182196| 182378] 182560] 182743) 182926| 183109| _183292| 183475| 183658 VAN| 78

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 “ Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com |tea [tea Explicatii An 28 An 30 Numerar la inceputul perioadei 194682) 194877 195267 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean o o o Venituri din alocații de la bugetul local“ alte surse 667113| 667780 669116 Venituri din sponsorizân si donatii 205266] 205471 205882 Venituri din chirii (bar) 61580] 61641 61765 Venituri din activitati culturale si comerciale 125635| 125750 126012 Total intrari de numerar 1059593) 1060653 1062775 lesiri de numerar investitie 864911) 865776 857508 Alte bunuri si servicii pentru nretinere Si Tunclionare.organizare even socio-culturale 307898| 308206 308823 energie sectie 53537 53591 53698 calare 123159] 123282 123529 apalcanal 4434 1438 4447) teleTonierinternet 2316 12353 Arii personal 295582 295878 296470 Contributii personal 57984] 68052) 58188) Total iesiri de numerar 864911] 865776 -867508 surplus/ deficit de numerar 194682| 194877 195267 FLUXUL DE NUMERAR TOTAL 194682| 194877 195267 Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitii si darea în functiune E EDER ina cu tva| 194682| 194877 195267 coeficient de actualizare 0.95 035 0.95 5% 184948| 185133 185503, VAN lei] lei] [lei] Expi An 38 An 40 |Numerar la inceputul perioadei 196638] 196834 197228, Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean a â a Venituri din alocații de la bugetul local“ alte surse 673814) 674488 675838 Venituri din sponsorizări si donatii 207327| 207535 207950) Venituri din chin (bar) 62198] 62260 62385 Venituri din activitati culturale si comerciale 126897] 127024 127278 Total intrari de numerar 1070237] 1071307 1073451 lesiri de numerar investitie 873599| B74473 876222 Alte bunuri si servici pentru întretinere Si funclionare, organizare even socio-culturale 310991] 311302) 311925, energie slectrica 54075| 54129 54238 124396 124521 124770 apa/canal 4478 4483 4492| Teleforierinternet 12440| 12452 T2a77 salar personal 298552| 298850 299448 contributii personal SSI Sara 65873 Total iesiri de numerar -873599| -874473 -876222| surplus/ deficit de numerar 196638| 196834 197228 FLUXUL DE NUMERAR TOTAL 196638] 195834 197228 |Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitie si darea in func! 196638] 196834 197228 coeficient de actualizare 7.95 8.35 10.95 5% 1563269) 1761667| 2159648 VAN] Concluzie: Valoarea actualizată netă - calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizant de pravziune afarant perioadei de exploatare de 40 ani sste pozitiva dar mai mica decat 5% Prin urmarea proiectul de invasiii nu se poate sustine fara interventia fondurier. 79

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio Din datele cuprinse în tabelul de mai sus se constată că durabilitate financiară a investiţiei este asigurată fluxul net operațional cumulat de numerar fiind pozitiv pe toată durata de operare a proiectului. Valoarea actualizată netă financiară reprezintă excedentul de flux de numerar financiar, plusul de valoare peste cea a investiţiei realizate, exprimând profitabilitatea financiară a investiţiei. Valoarea actualizată netă financiară generată de acest proiect, calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 40 ani este pozitiva, fapt ce indică în primul rând capacitatea de recuperare a investiţiei prin prisma veniturilor financiare generate de aceasta. Prin urmare, o astfel de investiție ar fi rentabilă dacă Primăria ar încerca să o finanțeze din surse atrase prin credite de la bănci. Pe de altă parte, ținând cont de faptul că fluxul de numerar cumulat pe fiecare an al perioadei de exploatare a proiectului este pozitiv, investiția îşi demonstrează durabilitatea financiară. Având în vedere că acest proiect este generator de venit, iar Valoarea Actualizată Netă este pozitiva, intensitatea sprijinului nerambursabil nu este de 100%. Rata internă de rentabilitate (RIR) Rata internă de rentabilitate financiară este acea rată de actualizare la care valoarea fluxului net de numerar actualizat este zero, respectiv încasările actualizate sunt egalate de plățile actualizate. Această rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luată în considerare ca fiind perioada de viață a investiţiei. Deci: RIRF=e dacă: 2 17 VANF=-3"— +35, = der mllte) (l+e)”, 0. Pentru calculul operativ al RIRF se apelează la metoda interpolării, formula FN RIRF = e, + (e min F (E mac Emin )X ÎN n IFN de calcul fiind următoarea: ui, Mega — rata mică de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de zero; emax — rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero; FNemin ; FNemax = fluxul de numerar actualizat cu rata mică, respectiv rata mare de actualizare. Veniturile şi cheltuielile pentru analiza financiară, includ: a) baza este investiția iniţială, dată de valoarea totală a bugetului investiţional; b) valoarea reziduală este valoarea finală a investiţiei la sfârşitul perioadei de prognoze; c) fluxul de numerar: — anual, reprezintă diferența între intrările (încasări) şi ieşirile anuale de numerar; — iniţial, este reprezentat de investiția inițială făcută, considerată ca o ieşire 80

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 = J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com studio final, este reprezentat de valoarea finală (sau reziduală — după perioada de previziune) a investiţiei, valoarea actualizată a acestuia mărind suma fluxurilor de numerar actualizate; rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final şi anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiţiei, fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiţiei. Determinarea ratei interne de rentabilitate financiare este realizată pe baza datelor din de mai jos. Tab. 8 Calculul ratei interne de rentabilitate lea] [ post implementare Explicatii An1 An 2 An3 An4 An5 An 6 An 7 An8 An3 An 10 Numerar la inceputul perioadei 189688, 189878 190068| 190448| 190638| 190829| 191020| 191211] 191402 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean 0 o o 0 o 0 0 0 o o Venituri din alocații de la bugetul local+-alte surse 650000 650650| 651301] _651952| 652604| 653257| 653910| 654564| 655218| 655873 Venituri din sponsorizări si donatii 200000 200200 200400| _200601| 200801| 201002| 201203| 201404] 201606| 201807 Venituri din chirii (bar) 60000 60060, 60120 60180 60240 60301 60361| _60421| 60482| 60542 Venituri din activitati culturale si comerciale 122412 122534 122657| 122780) _122902| 123025| 123148| 123271] 123395| 123518 Total intrari de numerar 1032412 1033444] _1034478| _1035512| 1036548| 1037584| 1038622| 1039661| 1040700| 1041741 lesiri de numerar investitie cheltuieli materii prime si materiale, organizare evenimente socio culturale 300000) 300300 300600| 300901] 301202| 301503| 301805| 302106| 302408| 302711 RER acei a 52164 52216 52268 52321 52373 52425 52478 52530| 52583 52635, încalzire 120000) 120120| 120240| _120360| 120481 120601] _120722| _120843| 120963| 121084 apa/canal 4320 4324 4329 4333 4337 4342 4346 4350 4355 4359 one enet 12000 12012 12024 12036 12048 12060 12072| 12084] 12096 12108 SEE 288000, 288288. 288576 288865, 289154 289443| 289732| 290022| 290312| 290602 cont personal 66240 66306 66373 66439 66505 66572| 66638| 66705| 66772| 66839 Total iesiri de numerar 842724 843567 B44410| _845255| B46100| B46946| 847793| B4BG41| B49489| 850339 surplus/ deficit de numerar 189688 189878 190068| _190258| 190448| 190638| 190829| 191020| 191211| 191402 |Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune rata de actualizare 5% 005 189688 189878, 190068| 190448| 190638| 190829| 191020| 191211| 191402 coeficient de actualizare 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 180204 180384 180564| 180745 180925| 181106| 181268| 181469| 181650) 181832 VAN] 11919920 RR 1.60%) valoare de inventar initiala 9307238, 438,618.80 MRIR 0.040%, amortizare 221715 221715 221715| 221715| 221715| 221715) 221715| 221715| 221715| 221715 8I

Ss.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 CUI RO 40315393 TRI Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com | Explicatii An 11 | _An12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 Numerar la inceputul perioadei | 191593) _191785| _191977| 192169| 192361| _192553| 192746| 192939| 193132| 193325 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean 0 0 0 o o o o oi o o Venituri din alocații de la bugetul local-alte surse B56529| _657186| 657843| 658501| 650150| 659819| 660478| 661139| 661800| 652462 Venituri din sponsorizări si donatii 202009| 202211] 202616| 202818| 203021| 203224| 203427 203631] 203834 Venituri din chirii (bar) 60603 60663 80724 60785 60845 60906 60967 61028) 61089| 61150 Venituri din activitati culturale si comerciale 123642| _123765| _123809| 124013| 124137| 124261| 124385| 124510| 124634| 124759 Total intrari de numerar 1042783| _1043825| 1044869| 1045914] 1046960| 1048007| 1049055| 1050104] 1051154| 1052205, lesiri de numerar investitie cheltuieli materii prime si materiale, organizare evenimente socio culturale 303014| 303317| 303620| 303923] 304227] 304532| 304836| 305141 305446| 305752 energie electrica 52688 52741 52793 52846 52899| 52952 53005 53058 53111 53164 incaleire 121205] 121327| 121448 121569| 121691 121813 121934 122056| 122178 122301 apa/canal 4363 4368| 4372 4376 4381 4385, 4390 4394 4398| 4403 telefonie/internet 12121 12133 12145 12157 12169 12181 12193 12206 12218 12230) Salar personal 290803| _291184| 291475| 291767] 292058| 292350| 292643| 292035| 293228) 293522| contributii persone] 66905 66972 67039 67106, 67173 67241 67308 67375 67443, 67510) Total iesiri de numerar 851189| _B52040| 852892| 853745| B54599| B55454| B56G309| 857165| 858023| 858881 surplus/ deficit de numerar 191593| _191785| _191977| _192169| _192361| 192553| 192746| 192939) 193132| 193325 [Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune SESTE 191593, 191785, 191977, 192169 192361 192553| 192746 192939 193132 193325| 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 182014| _182196| _182378| 182560] 182743| 182926| 183109| 183292| 183475| 183658 VAN RIR| valoare de inventar initiala 438,618.80 MRIR| amortizare | _221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221715) 221715| 221715 82

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 "E Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Explicatii An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 Numerar la inceputul perioadei 193518| _193712| _193905| 194099| 194293| 194488| 194682| 194877| 195072) 195267 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean o o 0 o o 0 0 o o o Venituri din alocații de la bugetul local+ alte surse 663124 663787 664451 665116 665781 666447 867113 667780 668448 669116, Venituri din sponsorizări si donatii 204038| _204242| 204447| 204651] 204856| 205060| 205266| 205471| 205676| 205882 Venituri din chirii (bar) 81211 51273, 561334, 61395) 51457, 61518 61580) 61841 51703 61765 Venituri din activitati culturale si comerciale 124884) _125009| 125134 125259| 125384| 125500| 125635| 125750| 125886| 126012| Total intrari de numerar 1053258| 1054311] 1055365, 1056421| 1057477| 1058534| 1059593| 1060653| 1061713] 1062775 lesiri de numerar investitie cheltuieli raterii prime si materiale, organizare evenimente socio culturale 306057| _306363| 306670| 306976| 307283| 307591] 307898| 308206| 308514| 308823) energie 53217 53270 53324 53377 53430, 53484 53537| 53591 53644 53698 incalzire 122423 122545 122668 122791 122913, 123036 123159 123282 123406 123529 aparoanal 4407 4412 4416 4420 4425 4429 4434 4438 4443 4447 teleforieinternat 12242| 12255| 12267 12279 12291 12304| 12316) 12328, 12341 12353 alis 293815| _294109| 294403| 294697| 2049092| 295287| 295582| 205878| 296174| 296470 ceniribuli personal 67577 67645, 67713, 67780 67848 67916 67984 68052 68120 68188 Total iesiri de numerar 859740| _B60539| 8G1460| B62321| 8G3184| 8G4047| BG4911| BG5776| 8GGG42| 867508 surplus/ deficit de numerar 193518| _193712| _193905| 194099| 1942903| 194488| 194682| 194877| 195072| 195267 finalizarea investitiei si darea in functiune 193518| _193712| _193905| 194099| 194293| 194488| 194682| 194877| 195072| 195267 0.95 0.95 0.95, 0.5, 0.95 0.95 0.95 0.95, 0.95 0.95 183842| _184026| 184210) _184394| 184579| 184763| 184948| 185133| 185318| 185503 VAN RIR, valoare de inventar initiala 438,618.80 MRIR| amortizare 221715| _221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221715| 221715 83

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 SERE J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 [ Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Explicatii An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40 Numerar la inceputul perioadei 195462 195657, 195853 196049 196245 196441 196638, 196834, 197031 197228, Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean o o o o 0 o [9 0 [9 o Venituri din alocații de la bugetul local alte surse 669785 670455 871126 671797| 672469| 873141 573814 574488 675162 675838 Venituri din sponsonzări si donatii 206088| _206294| 206500| 206707| 206913] 207120| 207327| 207535| 207742| 207950 Venituri din chirii (bar) 61826 61888, 61950 62012 62074 62136| 62198 62260 62323, 62385 Venituri din activitati culturale si comerciale 126138| _126264| 126391] _126517| 126643] 126770| 126897| 127024| 127151 127278 Total intrari de numerar 1063838) _1064902| _1065966| 1067032| 1068099| 1069168| 1070237) 1071307] 1072378| 1073451 lesiri de numerar investitie cheltuieli raterii prime si materiale, organizare evenirrente socio culturale 309132| 309441] 309750| 310060| 310370| 310680| 310991| 311302| 311613| 311925| energie electrica 53752 53808 53859 53913| 53967 54021 54075 54129 54183 54238 incalzire 123653 123776 123900 124024 124148 124272| 124396 124521 124645 124770 apalcanal 4451 4456 4460 4465 4469 4474 4478 4483 4487 4492 12365, 12378 12390 12402| 12415 12427 12440 12452| 12465| 12477 salari personal 296766| 297063| 297360] 297658| 297955| 298253| 208552| 200850| 299149| 290448 contribui personal 68256 68325 68393 68461 68530) 68598 68667 68736 68804 68873, Total iesiri de numerar 368376| _869244| 870113| B70983| 871854| 872726| 873599| B74473| 875347) 876222 surplus/ deficit de numerar 195462| _195657| 195853| 196049| 196245| 196441] 196638| 196834| 197031| 197228) Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune 195462 195657) 195853, 196049) 196245 196441 196638| 196834, 197031 197228) coeficient de actualizare 1.95 2.95 3.95 4.95 5.95 6.95 7.95 8.95 9.95 10.95 381151 577189 773620 970442 1167657, 1365266. 1563269 1761667 1960460 2159648 VAN RIR| valoare de inventar initiala 438,618.80 MRIR| amortizare 221715 221715 221715 221715 221715, 221715 221715, 221715 221715 221715 Concluzie: Rata de recuperare financiar a investitiei este de 1.60%, valoare rai mica decat rata de actualizare de 5% recomandata in cadrul analizei financiare Prin urmarea proiectul de investitii nu se poate sustine fara interventia din partea Fondurilor Valoarea RIR rezultată din calcule este de 1,60 % reflectând o situaţie necorespunzătoare prin prisma fezabilităţii financiare. Nivelul de rentabilitate este sensibil inferior ratei de actualizare ca rată minimă de rentabilitate cerută. Obţinerea unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare conduce la obţinerea unei valori actualizate nete financiare negative. Însă obiectivul obținerii unei rentabilități financiare cât mai mari, peste rata de actualizare, considerăm că nu constituie o prioritate pentru un proiect de investiții în domeniul reabilitării cladirii, acesta făcând parte din categoria „low return-on-investment". Raportul beneficii /costuri actualizate Se calculează prin luarea în considerare a valorii actualizate a încasărilor şi a valorii actualizate a plăţilor, după relația: 84

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com studio Rac = 15 (+0), unde: C- costuri (plăţi); B — beneficii (încasări). O activitate este sustenabilă din punct de vedere financiar numai dacă acest indicator este mai mic decât 1. Calculele au fost efectuate pe baza datelor din tabelul de mai jos. Tabel nr. 9. Determinarea Raportului beneficii/costuri actualizate Nr. Specificație Unitatea T Ant An2 | An3 | And An5 | An6 An7 | An8 An9 An 10 1 [Plăţi aferente activității de bază RON 842724) 843567] 844410) 346100] S16946| 847793| 849489) 2 [Alte plăți RON 0 o 0, o 0, 0 o o o 3 [Plăţi totale RON 843567] 844410) 5 546100] _846946| B47793| 849489) 50339) 4 |incasări din activitatea de bază RON 1032412] 1033444| 1034478| 1035512| 1036548| 1037584) 1038622| 1039661] 1040700] 1041741 5 [Valoare reziduală RON 0 9 0, o o o 0 o o o 6 |incasări totale RON 1032412] 1033444| 1034478| 1035512| 1036548| 1037584| 1038622] 1039661| 1040700| 1041741 7 [Rată de actualizare % 5% 8 |Coeficient de actualizare - 0.95 035| 0.95 0.35 0.95 0.95 0.95 0.95, 0.95, 0.95 9 [Plăţi totale actualizate (costuri) RON 800585| _801388| 802190| 802992| 803795| sO4599| sOs403| B0G209| SO7OIS| 807822) 10 |Încasări totale actualizte (beneficii) RON 980791) _981772| 982754| 983737) 984720) 9BS7OS| 98G691| 987678| 93BGGS| 989654) Raportul beneficii /costuri act E 123 Nr. Specificație Unitatea n ANU | Ana | Anl3 | Antd | | Anl6 | | Anl8 | Anl9 | An20 1 [Plăţi aferente activității de bază RON S51so| 852040) 852802| Sao] SSTIGS| BSBU23| S58881 2 Alteplăți RON ol 9 0, 0 o | 0 0 U 0, 3 JPlați totale RON S8518o[ asa] 852892[ 85374S| R51599 856309) 57165| 858023 4 |incasări din activitatea de bază RON 1042783| _1043825| 1045914] 10469G0| 1048007| 1049055| 1050104| 1051154) 5 __|Valoare reziduală RON o 0 0, U o o U 9, 0, 0) 6 Jincasări totale RON 1092783] _1043825| 10469Go[ 1048007] 1049055] 1050104| 1051154| 1052205 7 [Rată de actualizare % 3 |Coeficient de actualizare - 0.95 035| 035 035 0.95 035 0.35 0.95 0.95 035 9 |Plați totale actualizate (costuri) RON Soscso| — stisoo| sISI22] 815987 10 |Încasări totale actualizate (beneficii) RON 990614| 991634 992626| 993618] 9946l2| 995G07| 99G602| 997SU0| 999595) ll Raportul beneficii /costuri actualizate] NE Unitatea E | An22 | Anz3 | An24 | An25 | An26 | An27 | An28 | An29 | An30 Plăţi aferente activității de bază RON 859740) 860599) scoai] RGSTIG| NGTSUB Alte plăți RON 0 0 U o 0 U 0 o o 0) Plăţi totale RON S59740| 860599] solo] 862321] 8GSTTG| 86662) BGISUB) Încasări din activitatea de bază RON 1053258| 1054311] 1055365] 105421] 1057477] 1058534| —1059593| 1060653| 10GITIS| 1062775 Valoare reziduală RON 0), 0, o 0) 0) 0 0 o o 0, 6 [încasări totale RON 1053258| 1054311] _1055365| 1056421] 1057477] 1058534| 1059593] 1060653] 10GI713| 1062775| 7 |Rată de actualizare % 8 |Coeficient de actualizare - 035 0.35 0.95 0.35 035 035| 0.35 035 0.95 035 9 |Plați totale actualizate (costuri) RON SI6753| __817569| 818387| s19205| 820024| s20845| 821665] 822487| s233lo| 824133 10___[Încasări totale actualizate (beneficii) RON 1000595| _1001595| 1002597] 1003599] 1004603] 1005G08| 1006613] 1007620] _1008628| 1009636] 1 s 85

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Gheorghe Doja, nr.10 Raportul beneficii actualizate / costuri actualizate este unitar, ceea ce atestă că încasările actualizate sunt superioare plăţilor actualizate. Acest indicator indică faptul că, prin prisma activității de exploatare (operare a obiectivului rezultat în urma investiţiei), proiectul este sustenabil (durabil) din punct de vedere financiar, adică încasările acoperă plățile asociate acestuia în fiecare an al perioadei de estimări. Perioada de recuperare a investiţiei Perioada de recuperare a investiţiei este definită ca numărul de ani în care o entitate îşi recuperează investiția inițială pe seama fluxurilor nete de numerar obținute. Acest indicator permite cunoaşterea, încă din etapa deciziei, a timpului de recuperare a „costurilor” inițiale cu investiția, pe seama fluxului net de numerar obţinut. Perioada de recuperare a investiţiei se poate determina prin calculul termenului de recuperare actualizat, pe baza relației: I valoarea investi țiilor efectuate FNact/an valoarea medie anuală actualizată a FN Perioada de recuperare se poate calcula utilizând atât fluxul de numerar la valoarea nominală cât şi fluxul de numerar actualizat. Cu cât perioada de recuperare este mai scurtă cu atât mai viabilă şi mai eficientă este investiția. Având în vedere destinaţia socială a rezultatelor proiectului în urma execuției proiectului, recuperarea investiţiei din fluxurile de numerar nu reprezintă un obiectiv principal. Indicele de profitabilitate Indicele de profitabilitate se prezinta sub forma raportului intre valoarea actualizata neta a intrarilor de trezorerie si cheltuiala pentru investitie, dupa relatia: E Vi td x a +4) (+) do de HR =1, +YAN P- PAN 1 deci d A (pentru ,„40" ani) 86 Nr Specificaţie Unitatea E a emana Andt | And | An3ă | | An3S | An3G | An37 | An38 | An39 | Ando 1 [Plăţi aferente activității de bază RON 368576| _STOLIS| STOOBS| S7ISS4| S72726| ST3500| STSSAT| STOZZZI 2 [Alte plăți RON o o o o o o o o o 9) 3 [Plăţi totale RON S68376| __869244| _STONI3| STISS4| S72726| ST5S0| STAITS| 876222 1 fÎncasări din activitatea de bază RON 1063835| 1064902] _1065966| 1067032] 1068099] _1069168| _1070237| 1071307] _1072378| _ 1073451 5 [Valoare reziduală RON o o o 0) o o o o o) o 6 |Încasări totale RON 1063835] 10641902] _1065966| 1067032] 1068099] _10G91GS| _1070237| _ 1071307] _1072375| _ 7 [ară de actualizare % 3 |Coeficient de actualizare 235 395 45 5.95 735 995| 10.95) 9 [Păi totale actualizate (costuri) RON 2563270 45| 4511368 6065118] 6945112 04| 9594656) 10 [Încasări totale actualizate (beneficii) | RON 3141459] 4210567] _5281SIo| _6355192[ 7450714] 8SOB3SC| 9588197] 10670163] 11754284 1 Raportul beneficii /costuri actualizate|

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 “n Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Tabel nr. 10.Indicele de profitabilitate trei] tei] ei] [lei] |tea ei] tei lei] tei] rea] post implementare Explicatii Ant An 2 An 3 And An 5 An AnT An 8 An 9 An 10 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul udețean o 0 0, o 0 0 o o o 9 Venitun din alocații de la bugetul local--alte surse 650000 550550, 851301, 851952, 52504, 853257, 853910 554564, 855218, 655873, Venituri din sponsorizări si donatii 200000 200200, 200400 200501 200801 201002 201203 201404 201505 201807) Venituri din chirii (bar) 80000) 0050) 80120) 50180 30240| 50301 61 50421 0482 Venituri din activitati culturale si comerciale 122412 122534 122857 122780) 122802 123025 123148 123271 123395 123518 Total intrari de numerar 1032412) 1033444 1034478 1035512 1036548 1037584 1038622, 1039661 1040700 1041741 Cheltuieli investitie 8368619 VAN] 11919920) PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTITIEIANI 40) ÎNDICELEDE PROFITABILITATE| 3.36% [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [tea [lei] [te [lei] Explicatii An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean 0 0| 0 o 0 0 0 0 0 0 Venituri din alocații de la bugetul alte surse 656529 657186 557843 658501 659159 559819 560478 561139 561800 662462 Venituri din sponsorizări si donatii 202009| _202211| _202413| 202616| 202818| 203021] 203224| 203427| 203631| 203834 Venituri din chirii (bar) 50603 50663 50724 50785 50845 60906, 50967 51028 51089 61150 Venituri din activitati culturale si comerciale 123642 123765, 123889| 124013 124137 124261 124385 124510 124634 124759 Total intrari de numerar 1042783| _1043825| 1044869| 1045914| 1046960| 1048007| 1049055| 1050104] 1051154] 1052205 Cheltuieli investitie VAN PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTITIEIIANI INDICELE DE PROFITABILITATE| [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lea ] Explicatii An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean o o 0, o o 0 0, 0 0 0 Venituri din alocații de la bugetul local+alte surse 663124] _663787| 664451] 665116| 665781| 666447] BG7113| BG77BO| 6GB448| 669116 Venituri din sponsorizări si donatii 204038| _204242| 204447| 204651| 204856| 205060] 205266| 205471] 205676| 205882 Venituri din chirii (bar), 61211 61273 61334 61395 61457 61518 61580 61641 61703 61765 Venituri din activitati culturale si comerciale 124884| _125009| 125134| 125259| 125384| 125509| 125635| 125760) 125886| 126012 Total intrari de numerar 1053258| 1054311] 1055365| 1056421| 1057477| 1058534) 1059593| 1060653| 1061713) 1062775 Cheltuieli investitie VAN PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTITIEI/ANI INDICELE DE PROFITABILITATE| [lei] [lei] [lei] [lei] [tea [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] Explicatii An 31 An 32 An33 | An34 | An35 | An 36 An 37 An 38 An 39 An 40 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul central si consiliul județean o 0 0 0 0 0 0 0 0 [ Venituri din alocații de la bugetul local+-alte surse 669785| 670455, 671126) _671797| 672469) _673141| _673814| 674488) 675162| 675838 Venituri din sponsorizări si donatii 206088| 206294) 206500) 206707) 206913| 207120| 207327| 207535| 207742| 207950 Venituri din chirii (bar) 61826| 61888, 61950 62012| __sz074| 62136| s21oa| 62260| 62323| 62385 Venituri din activitati culturale si comerciale 126138| __126264| 126391] 126517] 126643| 126770| 126807| 127024| 127151| 127218 Total intrari de numerar 1063838| _1064902| 1065956] 1067032| 1068099| 1069168] 1070237| 1071307| 1072378| 1073451 [Cheltuieli investitie VAN] PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTITIEVANI INDICELE DE PROFITABILITATE 87

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 SETE J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Tabel nr. 11. Determinarea perioadei de recuperare a investiţiei Nr. Specificaţie Unitatea Ant An2 An3 An 4 An 5 An6 An 7 An8 An9 An 10 cort de măsură 1 | Valoarea investiţiei RON 2 | Valoarea actualizata a investiţiei 3 |Fluxde numerar (FN) RON | 189%688| 189878| 190068| 190258| 190148 190638| 190829] 191020| 191201] 191402) 3 [Rara de actualizare % 0 5 Coefiecientul de actualizare = 095 095| 095| 095| 095| 095| 095| 095| 095 095 6 __|Fluxde numerar actualizat (ENA) RON | 180204| 180384| 180561] 180745| 180925) 181288| 181169| 181650) 181832) 9 |Fluxde numerar mediu (FNM)/30ani RON 6323) _6329| 6336| 632| 6348 6361] 6367) 6374] 6380) 10__|Fluxde numerar actualizat mediu (FNAM)/30ani | RON 6007) __sots| sot] 6025] 6031 6043| __coso| 60ss| 606l Nr. Specificație | Unitatea | Anti | Ant? | Ant3 Ț Ant | AniS | Ant6 | Ant? Ț AniS Ț | An 20 cn de măsură 1 [Valoarea investiţiei RON 2 | Valoarea actualizata a investiţiei 3 |Fluxde numerar (FN) RON 191595| 191785] 191977] 192169] 192361| 192553] 192746] 192939) + [Rata de actualizare % 3 |Coefiecientul de actualizare . 095 095 095 095, 035, 095 035, 035, 055, 6 Fluxde numerar actualizat (FNA) RON 182014 182196| 182378| 182564] 182743| 182926| 183109| 183475| 183658 9 |Fluxde numerar mediu (FNMY30 ani RON 6386 6395] 639, 6106) CTE CS 615| 6138 Gu) 10 Fluxde numerar actualizat mediu (FNAM)/30 ani RON 6067| 6073| 6079| 085| 6091 6098 SI] 6116] 6122 Nr. Specificație Unitatea | An21 | An22 | An23 Ț An24 | An35 | An26 | An27 | Anz8 | An29 Ț An30 cn de măsură 1 | Valoarea investiţiei RON 2 [Valoarea actualizata a investiţiei 3 |Fluxde numerar (FN) RON 193518] 195712] 195905] 194099] 194293] 194488[19468o[ 194877] 195072] 195267 + [Rata de actualizare % |Coefiecientul de actualizare - 095| 095| 095| 095| 095| 095| 095| 095| 095| 095| 6 __|Fluxde nuneraractualizat (ENA) RON 18382] 184594) 184STO| 184763] 184948) 185518 9 |Fluxde numerar mediu (FNMY30 ani RON 6151 6457, 6461 670) 6476 CE 6189 61% 6502 10 [Fluxde numerar actualizat mediu (FNAM)/30ani | RON 6128) 6134 6140 6146 53| 6159) 6165 7 6177 615| Nr. Specificaţie Unitatea | An3t | An32 | An33 | An34 | An3S | An36 | An37 | An38 [| An39 | And0 CR de măsură 1 | Valoarea investiţiei RON 2 | Valoarea actualizata a investiţiei Fluxde numerar (FN) RON 195462 195657 195853, 196049| 196245| 19641 196638| 196834| 197031 197228] 4 Rata de actualizare % 5 [Coeficientul de actualizare : 195 295 395 195, 395| 695 395, 995| 1095 6 Fluxde rar actualizat (FNA) RON 381151 577189| 773620)| 970442) 1167637| 1363266| 1761667) 1960460] 2159648| 9 [Fluxde numerar mediu (FNMY30 ani RON 6515 6522 6528 6535 1 6548 6561 6568 6574 10 |Fluxde numerar actualizat mediu (FNAMY30ani ] RON 12705|___19240[ 25787] ssonaf assoof 71988) Perioada de recuperare a investiţiei atât din fluxul de numerar net actualizat cât şi din fluxul net mediu reflectă valori foarte mari, fapt ce indică capacitatea proiectului investiţional de a genera fluxuri de numerar suficiente pentru a conduce la recuperarea în cadrul perioadei de estimări 40 de ani de valorii investiţiei. 5.6.5. Analiza de sensibilitate,riscuri, masuri de prevenire/diminuare a acestora Analiza de sensitivitate şi risc 5.6.5.1. Analiza de sensitivitate Obiectivul analizelor de senzitivitate şi risc este de a evalua performanța indicatorilor de profitabilitate a proiectului în raport cu factorii care ar putea să perturbe estimările realizate în cadrul analizei financiare şi economice a proiectului investiţional. Analiza de sensitivitate este necesară pentru că poate exista o incertitudine considerabilă atât în ceea ce priveşte impactul previzionat, cât şi în evaluarea monetară a fiecărui tip de 88

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio efect, în special cele de natură socio-economică. Analiza senzitivității încearcă să rezolve aceste incertitudini. În acest sens, analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor critice şi impactul lor potențial asupra modificării indicatorilor de fezabilitate financiară şi economică, iar analiza de risc are ca scop estimarea probabilității acestor modificări care au avut loc. Indicatorii de performanță care au fost consideraţi pentru analiza de senzitivitate sunt RIR şi VAN Măsurarea impactului modificării variabilelor critice s-a realizat prin variația procentuală în paşi de +/-2% a unui set de variabile ale proiectului şi apoi calcularea valorii indicatorilor de fezabilitate. Variabilele proiectului pentru care o variație de 2% a produs o modificare cu mai mult de 10% faţă de valoarea de bază a VAN şi RIR au fost considerate variabile critice. Pentru acest proiect investiţional au fost selectate 3 variabile pentru analiza sensitivității: Valoarea investiţiei; Beneficiile financiare; Costurile financiare; Dintre acestea la pentru determinarea sensitivității VAN şi RIR au fost utilizate valoarea investiţiei, beneficiile financiare şi costurile financiare. Tabel nr. 12. Sensitivitatea VAN [lei] - reducere cu 10% 10.727.928 13231,112 10251131 reducere cu 8% 10.966.327 12.885,434 10,274,971 3.38%) - reducere cu 6% 11,204,725 12,647.035 10,298.811 3.36% - reducere cu 4% 11,443,124 12,408,637 10,310,731 3.35% 3% reducere cu 2% ere cu 2% 12,158,319 3.43%] 11,664,596 - creştere cu 4% 12,396,717 3.49% 11,431,204 3.38% - creştere cu 6% 12.635.116 3.56%] 11,192,805 3.51% 13,421,830 3.36% - creştere cu 8% 12,873,514 3.63%] 10.954,407 3.54% 13,409,910 3.35% - creştere cu 10% 13,111,912 10,727,928 13,350,311 89

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 ge a De J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 “a Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Chart Title 16,000,000 3.42% 14,000,000 3.40% 12,000,000 3.38% 10,000,000 REA 3.36% 8,000,000 6,000,000 sa 4,000,000 332% 2,000,000 3.30% o 3.28% O o o e o o i e Ca e ua a CES SI E HE E € A „e „e S s „e 8 e mm Tabel nr. 12. Sensitivitatea VAN [lei] variaţia valorii investiţiei valoare mmm Tabel nr. 12. Sensitivitatea VAN [lei] variaţia valorii investiţiei coef. elastic. mmm Tabel nr. 12. Sensitivitatea VAN [lei] variaţia beneficiilor finan. valoare mu Tabel nr. 12. Sensitivitatea VAN [lei] variația beneficiilor finan. coef.elastic. mmm Tabel nr. 12, Sensitivitatea VAN [lei] variația costurilor finan. valoare — Tabel nr. 12. Sensitivitatea VAN [lei] variația costurilor finan. coef. elastic. Din analiza variabilității VAN se constată că efectul modificării tuturor celor trei variabile (coeficientul de elasticitate) asupra indicatorului este relativ redus, acesta încadrându-se între 3,02% şi 3,63%. Dintre toţi cei trei factori, o variație mai intensă generează modificarea valorii investiţiei — variații între 3,37% şi 3,54% a indicatorului la o modificare cu 2% a factorului. Variația valorii beneficiilor şi costurilor financiare produc efecte sub 3,40% în valoarea indicatorului la o variație cu 2% a factorului. Deşi nici una dintre variabile nu poate fi considerată critică în cazul acestui indicator, totuşi variația valorii investiţiei trebuie considerată ca factor important de influenţă asupra nivelului VAN, fapt pentru care ar trebui menținută sub control în perioada de implementare. 90

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 zi J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Tabel nr. 13. Sensitivitatea RIR [%] studio 14% 1.23% 1.78% 1.28% - reducere cu 10% - reducere cu 8% 1.47% 1.26% 1.73% 1.29% - reducere cu 6% 151% 1.29% 1.70%, 131% - reducere cu 4% 1.54% 1.32% 1.67% 1.32% 340 1.34% creştere cu 2% N la a wTabelnr. 13. Sensitivitatea RIR m [%] = Ritmul variației w reducere cu 10% m -reducere cu 6% m -reducere cu 2% LI = reducere cu 8% m -reducere cu 4% m -varianta de bază - creştere cu 4% 1.42% 1.54% 1.81% 1.28% - creştere cu 6% 145% 1.50% 1.80% 1.26% - creştere cu 8% 1.48% 147% 1.80% 1.25%) - creştere cu 10% 1.44% 1.79% Chart Title m -creştere cu 2% m -creştere cu 4% În ceea ce priveşte influența modificării factorilor asupra valorii RIR, se constată că o variație de 2% a valorii investiţiei conduce la modificări în RIR cuprinse între 1,48 % şi 1,23 %, acesta fiind o variabilă cu influențe relativ semnificative asupra variaţiei condițiilor de eficiență ale investiţiei măsurate prin RIR. Cea mai amplă influență asupra RIR este generată de variația costurilor financiare, care produce variații în RIR între 1,42% şi 1,28% la o variație a beneficiilor financiare de 2%. De asemenea, şi variația costurilor financiare conduce la o modificare a consistentă a RIR ceea ce înseamnă că aceşti doi factori nu sunt critici pentru atingerea nivelului dorit al indicatorului. 5.6.5.2. Analiza de risc 91

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio Riscul reprezintă un eveniment viitor şi probabil a cărui producere poate determina nerealizarea la nivelele cantitative şi calitative a obiectivelor propuse ale unui proiect sau activități. El poate fi previzibil, atunci când factorii care generează aceste abateri de la planificarea inițială pot fi prevăzuţi cu anticipație, şi neprevizibil, determinat de situații ale căror caracteristici şi producere viitoare sunt total incerte. Analiza de risc reprezintă metoda de evaluare a posibilității de apariție a unor factori care să împiedice obținerea rezultatelor planificate/urmărite/dorite, constituindu-se astfel într-o etapă necesară pentru identificarea unor acţiuni menite să atenueze efectele acestor factori. Pentru asigurarea unui management eficient şi eficace al riscului unui proiect de investiții pentru realizarea proiectului, se impune analiza acestui proiect din perspectiva siguranței/nesiguranței modului de desfăşurare, prin atribuirea unui nivel de risc specific fiecărei categorii potenţiale de risc. Pentru proiectul refacerii cladirii va utiliza în evaluarea categoriilor de risc următoarea grilă, asimilabilă unei scale (scor) Likert: = risc minor (punctaj 1); = risc scăzut (punctaj 2); = risc mediu (punctaj 3); = risc ridicat (punctaj 4); = risc major (punctaj 5). Categoriile de risc identificabile la nivelul proiectului de refacere cladire sunt: 1. Riscul de țară: Riscul natural; Riscul legat de profil; Riscul juridic şi administrativ; Riscul tehnic şi tehnologic; Riscul legat de resursele umane; Riscul de exploatare; Riscul financiar: . Riscul comercial; 10. Riscul ecologic. 1. Riscul de țară se referă la elemente ca starea mediului macroeconomic şi social, a sistemului politic, importanța geostrategică a țării, starea şi tendința indicatorilor macroeconomici. Evaluare: minor (E1=1) Justificare: Referitor la proiect, acesta se va desfăşura în România, pentru care riscul de țară se poate manifesta prin activarea clauzelor de salvgardare post-aderare, care poate determina suspendarea sau reducerea volumului finanțărilor disponibile pentru finanțarea proiectelor de infrastructură muzicala,teatrala,culturala; evoluția recentă a situației socio-economice şi reconsiderarea, în sens pozitiv, a politicii naționale în domeniu a redus posibilitatea aplicării clauzelor respective. Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului K1 = 0,05 2. Riscul natural este generat de calamităţi naturale sau de alte cauze de forță majoră, în care factorii naturali au ponderea decisivă. Evaluare: minor (E2=1) 92

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com Justificare: Riscul ca parte din clădirea construita prin intermediul proiectului să fie afectată de evenimente incerte viitoare de natura unor cutremure, inundații, incendii, alunecări de teren etc. este foarte scăzut. În faza de proiectare a lucrărilor de reabilitare s-a ținut cont de normativele în vigoare în ceea ce priveşte efectele caracteristicilor seismice ale zonei de amplasament asupra rezistenței clădirii. Coeficientul de importanță (semnificaţie) în contextul proiectului: K2 = 0,05 3. Riscul legat de profilul proiectului vizează capacitatea de adaptare a ofertei de servicii recreeative,culturale şi artistice de către acest complex la cerințele propriu zise a grupurilor-țintă ale proiectului;locuitorii localitatii Timisoara. Evaluare: scăzut (E3=2) 4. Riscul juridic şi administrativ se referă, pe de o parte, la susținerea proiectului de către Primăria Timisoara iar, pe de altă parte, la situaţia juridică patrimonială. Evaluare: mediu (E4=3) Justificare: Proiectul propus se bucură de sprijinul şi susținerea factorilor decizionali din cadrul Primăriei; Primăria asigură sursele de finanțare pentru realizarea lucrărilor de elaborare a proiectului pentru a fi depus spre evaluare; singurul risc previzibil important este acela ca în să nu se obțină avizul favorabil în vederea finanțării proiectului; Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: K4 = 0,05 5. Riscul tehnic şi tehnologic capacitatea executantului lucrărilor de a executa lucrările aferente proiectului şi de a dota cladirea existenta cu dotări corespunzătoare activității care urmează să fie derulată în cadrul acestuia. Evaluare: mediu (E5=3) Justificare: prezentul proiect presupune realizarea unei construcții moderne şi achiziția unor dotări de ultimă oră pentru derularea serviciilor culturale,turistice şi artistice. Pentru ca aceste dotări să se justifice, ele trebuie să fie acceptate atât de persoanele care vor performa în cadrul activităţilor culturale şi artistice, cât şi consumatorilor de astfel de servicii. Neacceptarea acestora de către cele două grupuri țintă conduce la manifestarea riscului tehnologic, adică respingerea unor tehnologii neadecvate sau neutilizabile. Având în vedere natura activității şi a dotărilor aferente, riscul tehnic şi tehnologic este considerat minor. Coeficientul de importanţă (semnificaţie) în contextul proiectului K5 = 0,15 6. Riscul legat de resursele umane constă în probabilitatea ca executantul să nu îşi poată asigura necesarul de personal în faza de execuție, în structura de calificări şi competențe dorite şi necesare. Evaluare: redus (E6=2) Justificare: acest risc are două componente — una se referă la disponibilitatea resurselor umane pe parcursul perioadei de realizare a proiectului, cea de-a doua se referă la resursele umane din interiorul complexului, adică personalul operativ, administrativ şi auxiliar al acestuia. În ceea ce priveşte prima categorie de personal — nu există riscuri privind indisponibilitatea deoarece ramura de construcții încă se luptă cu efectele crizei economice şi financiare, existând potențial uman suficient pentru realizarea lucrării de investiții. 93 studio

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 ,CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio Coeficientul de importanţă (semnificație) în contextul proiectului: K6=0,15 7. Riscul de exploatare se referă la incertitudinea şi variabilitatea gradului de ocuparea locurilor disponibile în cadrul proiectului după finalizarea construcției. Evaluare: minor (E7=1) Justificare: Acest risc este legat de posibilitatea ca obiectivul să rămână fără clienti- performeri din varii motive. Având în vedere însă specificul demografic al localitatii, tocmai inexistența unor instituții de acest gen a condus la necesitatea acestei investiții. Coeficientul de importanță (semnificaţie) în contextul proiectului: K7=0,15 8. Riscul ecologic are în vedere impactul pe care îl poate genera în mediul ambiental realizarea şi exploatarea obiectivului aferent proiectului. Evaluare: minor (E8= 1) Justificare: Proiectul nu are nici un impact nefavorabil de mediu pe parcursul exploatării obiectivului, singurul efect indirect de mediu constându-l poluarea fonică şi cu praf pe timpul execuţiei lucrărilor de investiții. Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: 0,05 Tabel nr. 14. Calculul scorului mediu al riscului Coeficient Scor ponderat MINER Scor | de Categorie de risc Calificativ i „ | pe (Ei) importanță (Ki) categorie de risc (Ri) 1. Riscul de țară Minor 1 0,05 0,05 2. Riscul natural Minor 1 0,05 0,05 3. Riscul legat de profilul 0,25 0,5 proiectului Scăzut 2 4. Riscul juridic şi administrativ | Mediu 3 0,1 0,3 5. Riscul tehnic şi tehnologic Mare 3 0,2 0,6 6. Riscul legat de resursele 0,15 0,3 umane Scăzut 7. Riscul de exploatare Minor 1 0,15 0,15 8. Riscul ecologic Minor 1 0,05 0,05 SCORUL MEDIU AL RISCULUI 1,00 2,00 8 — _î=l mediu o Funcția scor de risc: 8 = 2,00 RISCUL PROIECTULUI: SCĂZUT Harta riscului Risc maxim 94

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 _ - J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio Risc mare Risc mediu Risc scăzut Risc | minor Risc | Risc | Risc legat Risc Risc tehnic | Risc legat | Risc Risc de | natu- | de profilul | juridic | şi de de ecolo- țară | ral proiectului şi tehnologic | resursele | exploatare | gic adm. umane 5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității şi riscurilor Scenariul 1. Conform celor prezentate mai sus este o soluţie agresivă cu un impact major asupra clădirii monument datorită demotării rezervoarelor din clădire. Realizarea unor planşee noi din beton armat pentru mărirea suprafeței interioare precum şi o rampă perimetrală care îmbracă spaţiul ca o panglică, rampă care necesită intervenţii majore la nivel structural prin consolidarea perimetrală a pereţilor pentru a putea susţine o astfel de intervenţie. Scenariul 2 este optim întrucât prin soluția propusă nu intervenim agresiv asupra imobilului, rezervoarele sunt păstrate şi restaurate comparativ cu scenariul 1 unde demotăm rezervoarele. Decupaje fine în rezervoare pentru a putea lumina în interior indirect spaţiile nou create. Identitatea clădirii este pusă în valoare prin acest tip de intervenție. Renunțarea la rampa perimetrală şi implementarea unui lift interior care necesită doar consolidări punctuale în plangeul nivelului cel mai de jos ceea ce este un plus de valoare dat spațiului interior. Restaurarea scărilor interioare şi nu demolarea lor pentru implementarea rampei din scenariul 1. Valorificarea spaţiului exterior prin amenajarea unor gradene şi a unei rămpi de acces la nivelul accesului în turn precum şi realizarea unei anexe care acomodează funcțiunile ge grup sanitar şi un birou care va funcţiona ca un punct info pentru turişti. Categorie Comparata Scenariu 1/Varianta 1 Scenariu 2/Varianta 2 Modificarea structurii Da Nu monumentului istoric 95

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuEgmail.com Calitatea finisajelor intregului scazuta inalta ansamblu Costuri estimative 9.962.386.15 lei fara TVA 7.462.386,15 lei fara TVA Impact arhitectural anormal normal Termen de executie 12 luni 12 luni Suprafata renovata 595,20 mp 595,20mp 5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomand at(e) Conform celor prezentate la punctul 6.1. soluția optimă este cea propusă la scenariul 2. Din punct de vedere financiar, economic și social cele doua variante au un impact diferit. Din punct de vedere al eficienţei și facilității execuției lucrării, varianta 2 este dorita de catre Beneficiar si de catre Comisia de Monumente . Solutia tehnica pentru scenariu 1 ar fi una agresiva cu impact major asupra cladirii monument istoric, datorita demontarii rezervoarelor. 5.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în iei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general Costurile estimate pentru realizarea obiectului de investiții sunt de 7.462.386,15 lei (total general fără TVA) + 1.406.232,60 lei (TVA) = 8.868.618,75 lei (total general cu TVA) din care construcții și montaj 6.116.193,83 lei (C+M fără TVA) + 1.162.076,83 lei (TVA) = 7.278.270,66 lei (C+M cu TVA). 96

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuGgmail.com studio DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții REFUNCTIONALIZARE IMOBIL PENTRU CENTRU CULTURAL - TURN DE APA IOSEFIN STR GH. BARITIU NF Valoare TVA Valoare Cre Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) (inclusiv TVA) LEI LEI LEI 1 2 3 5 6 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 13 asa rea inițială 1 mediului şi aducerea |, 120 00 4,639.80 29,059.80 14 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităţilor 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 1 24,420.00 4,639.80 29,059.80 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1.1 Alimentare cu apa 7,500.00 1,425.00 8,925.00 212 Canalizare 6,000.00 1,140.00 7,140.00 2.1.5 Alimentare cu energie electrica 15,000.00 2,850.00 17,850.00 TOTAL CAPITOL 2 28,500.00 5,415.00 33,915.00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 81 Studii 3,700.00 703.00 4,403.00 3.11 Studii de teren 3,700.00 703.00 4,403.00 3.12 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 3.13 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 32 RBS IRI a pentru obţinerea de 1,200.00 228.00 1,428.00 33 Expertizare tehnică 8,000.00 1,520.00 9,520.00 34 energetice şi auditul 0.00 0.00 0.00 3.5 Proiectare 101,306.00 19,248.14 120,554.14 851 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 Studiu de fezabilitate / 353 documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții şi | 37,126.00 7,053.94 44,179.94 deviz general 354 | Dario rari anna | 355 eta II calitate a proiectului tehnic şi a 2,000.00 380.00 2,380.00 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 57,180.00 10,864.20 68,044.20 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 97

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.|., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 N” TRE Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com 3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00 371. Managementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00 investiții S72 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 3.8 Asistenţă tehnică 80,154.00 15,229.26 95,383.26 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 20,154.00 3,829.26 23,983.26 3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor 5,154.00 979.26 | 6,133.26 pentru participarea proiectanului la fazele incluse in 3.812 programul de control al lucrarilor de executie , avizat | 15,000.00 2,850.00 17,850.00 de catre inspectoratul de Stat in Constructii 3.8.2 Dirigenție de şantier 60,000.00 11,400.00 71,400.00 TOTAL CAPITOL 3 194,360.00 36,928.40 231,288.40 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 41 Construcții şi instalații 6,038,273.83 | 1,147,272.03 | 7,185,545.86 42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 0.00 0.00 0.00 funcţionale 43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care 315,000.00 59,850.00 374,850.00 necesită montaj 44 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 0.00 0.00 0.00 nu necesită montaj şi echipamente de transport 45 Dotări 83,550.00 15,874.50 99,424.50 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 4 6,436,823.83 1,222,996.53 7,659,820.36 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 51 Organizare de şantier 30,000.00 5,700.00 35,700.00 511. Lucrări de construcții şi instalații aferente organizării 25,000.00 4,750.00 29,750.00 de şantier 5.12. Cheltuieli conexe organizării şantierului 5,000.00 950.00 5,950.00 52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 81,161.94 3,800.00 84,961.94 521. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 0.00 0.00 0.00 finanţatoare 522. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 30,580.97 0.00 30,580.97 de construcții Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 523. amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru | 0.00 0.00 0.00 autorizarea lucrărilor de construcţii 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 30,580.97 0.00 30,580.97 525. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizația de 20,000.00 3,800.00 23,800.00 construire/desființare 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 667,120.38 126,752.87 793,873.25 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 5 718,282.32 136,252.87 914,535.19 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 98

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 EI Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com TOTAL GENERAL 7,462,386.15 1,406,232.60 8,868,618.75 din care: C+ M (1.2+1.3+1.4+2+41+42+5.1.1) 6,116,193.83 | 1,162,076.83 | 7,278,270.66 b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; platformă acces/ spațiu acces/ spațiu expozițional exterior = 105 mp grupuri sanitare +birou = 46,7 mp spatiu parter/punct vanzare cafenea =61,1 mp terasa cafenea =112 mp spațiu expozitional cota 24,75m = 100,1 mp spatiu expozitional/sala manifestari culturale cota34,74m =175,9 mp spatiu foaier cota 28,50m = 59,9 mp lanternou + spațiu belvedere cota 45,50m = 16.10 mp c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ținta fiecărui obiectiv deinvestiții; Indicatori complecsi de eficienţă a investiţiei: -rata internă de rentabilitate RIR=1,60% -rata internă de rentabilitate modificată MIRR=0,04% -valoare netă actualizată VAN=11.919.920 lei -raport beneficiu/cost B/C = 1,23 -indicele de profitabilitate lp=3,36 Obiectivele specifice vizează îndeplinirea următorilor indicatori: - 1 (un) obiectiv de patrimoniu restaurat, protejat și conservat; - 1 (un) obiectiv de patrimonial revitalizat și transformat în centrul cultural de interes euro- regional; - Creșterea numărului de vizitatori în urma intervenţiei în cartier și oraș; - Câștigarea unui nou spațiu pentru operatorii culturali locali; Indicatori socio-economici: - Crearea unui număr consistent de locuri de muncă pe durata șantierului, în vederea restaurării edificiului; - Crearea de noi locuri de muncă în vederea asigurării managementului centrului cultural pe o perioadă de minimum 2 ani; - Crearea de noi locuri de muncă în vederea revitalizării spaţiului într-un centrul cultural; Prin strategia culturală propusă se oferă oportunitea artiștilor locali și internaționali a expune într-un spaţiu cultural relevant contextului Timișoara 2021; În timpul perioadei de operare, se creează un număr de spații adecvate desfășurării de evenimente culturale și artistice, care vor sprijini scena culturală locală: - platformă acces/spațiu expozițional exterior în suprafață de 105m 99

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com - platformă acces cu gradene, care vor deservi și funcţiunii de cafenea/micro-muzeu al cafelei, prevăzute la parterul construcției, în suprafață de 112mp - spațiu expozițional dispus la cota +24,75 în suprafață de 102mp - foayer/garderobă prevăzut la cota +28,50 în suprafață de 59,9mp - paţiu multifuncțional destinat evenimentelor culturale, regăsit la cota +34,5 în suprafață de 175,9mp - spaţiu de belvedere regăsit la cota +45,5 în suprafață de 16,1mp d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Se estimeaza durata de executie la 12 luni. 5.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice Reabilitarea construcțiilor amplasate la locaţia curentă, se va realiza cu materiale sustenabile si respectand normativul de siguranta in exploatare. La faza de achizitie se vor solicita fise tehnice pentru a asigura conformarea cu reglementarile specifice. Prezenta documentație tehnico-economică s-a întocmit pe baza H.G. nr. 907/2016 privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții, HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice şi completările ulterioare, precum şi a normativelor şi legislaţiei în vigoare, cum ar fi: - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 319/2006 (L 198/2018)privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare; - OMS 119/2014 completat cu OMS 994/2018 Norme de igiena si sanatate publica privin mediul de viata al populatiei - Ordonanța de Urgenţă nr. 195/2005 (0UG nr 75/2018) privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul — cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. - Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei și a construcțiilor; 100

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 E J35/4578/2018 CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 Il E-mail: studiounuEgmail.com — Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; — Horărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; — Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; — Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot cu modificările și completările ulterioare; — Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare; — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016; — Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu; - Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare — Ordinul nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice; — Ordinul nr. 2/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament pentru gospodărirea apelor; - Ordinul nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici în construcţii”; 5.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite Pentru reabilitarea si refunctionalizarea imobilului, se prevede ca sursa de finantare: bugetul local, fonduri nerambursabile si alte surse . 6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 7.1Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire CU nr.4456/ 13.11.2018 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 7.3 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege CF 426619 7.4 Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacității existente 101

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.|., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuGgmail.com studio 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică 7.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creşterea performanței energetice; b) studiu de trafic şi studiu de circulație, după caz; c) raport de diagnostic arheologic în cazul intervențiilor în situri arheologice; d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; e) studii de specialitate necesare în funcție de specificulinvestiției, PIESE DESENATE: A01 PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT sc. 1:250 A02 PLAN DE SITUAȚIE PROPUS sc. 1:250 A03 PLAN COTA -1.70m ANEXĂ ŞI SUBSOL TURN DE APĂ PROPUS sc.1:100 A04 PLAN COTA +0.00 m PARTER ŞI AMENAJARE TEREN sc.1:100 A05 PLAN COTA +0.00 m EXISTENT ŞI PROPUS sc.1:100 A06 PLAN COTA +14.45 m EXISTENT ŞI PROPUS sc.1:100 A07 PLAN COTA +24.75 m EXISTENT ŞI PROPUS sc.1:100 A08 PLAN COTA +28.50 m EXISTENT ŞI PROPUS sc.1:100 A09 PLAN COTA +34.50 m EXISTENT ŞI PROPUS sc.1:100 A10 PLAN COTA +45.50 m EXISTENT ŞI PROPUS sc.1:100 A11 PLAN ÎNVELITOARE EXISTENT ŞI PROPUS sc.1:100 A12 SECŢIUNE CARACTERISTICĂ EXISTENT ŞI PROPUS sc.1:100 A13 FAȚADA PRINCIPALA EXISTENT SI PROPUS sc.1:100 A14 FAȚADA LATERALA DREAPTA EXISTENT SI PROPUS sc.1:100 A15 FAȚADA SECUNDARĂ EXISTENTĂ ŞI PROPUSĂ sc.1:100 A17 RANDARI INTERIOARE EXISTENT A18-20 | RANDĂRI VOLUMETRICE 01R RELEVEU sc.1:100 02R AMENAJARI PROPUSE sc.1:100 102

s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURA s.r.l., Timisoara, str. Gheorghe Doja, nr.10 J35/4578/2018 „CUI RO 40315393 Tel:0723527701, 0722920759 E-mail: studiounuQgmail.com studio 03R CONSOLIDARI PROPUSE sc.1:100 04R AMENAJARE EXTERIOARA PROPUSA sc.1:100 01ls PLAN PARTER SI DE SITUATIE INSTALATII SANITARE sc.1:50 O1lt PLAN PARTER SI DE SITUATIE INSTALATII TERMICE sc.1:50 01 le PLAN DE SITUATIE INSTALATII ELECTRICE sc.1:100 02 le PLAN BIROURI SI GRUPURI SANITARE sc.1:50 03 le PLAN SUBSOL sc.1:50 04 le PLAN HOL ACCES COTA + 0,00 sc.1:50 05 le PLAN HOL ACCES COTA + 24,50 sc.1:50 06 le PLAN GALERIE EXPO COTA + 24,75 sc.1:50 07 le PLAN FOAIER COTA + 28,50 sc.1:50 08 le PLAN SALA MULTIFUNCTIONALA COTA + 34,50 sc.1:50 09 le PLAN COTA + 39,03 sc.1:50 10 le PLAN BELVEDERE COTA + 45,50 11 le PLAN HOL ACCES COTA + 0,00- INCALZIRE IN PARDOSEALA sc.1:50 12 le PLAN GALERIE EXPO COTA + 24,75 INCALZIRE IN PARDOSEALA | sc.1:50 13 le PLAN FOAIER COTA + 28,50 INCALZIRE IN PARDOSEALA sc.1:50 14 le PLAN SALA MULTIFUNCTIONALA COTA + 34,50 INCALZIRE IN | sc.1:50 PARDOSEALA DATA: PROIECTANT GENERAL: s.c. STUDIO UNU de ARHITECTURĂ s.r.l. 06.nov.2019 arh. Alideia SUCIU 103