keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 316/14.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" din Timişoara, str. Balta Verde, nr. 17

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 316/14.06.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul " Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" din Timişoara, str. Balta Verde, nr. 17


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 - 14821/13.06.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019 - 14821/13.06.2019 al Biroului Construcţii - Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.06.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr SC2019 - 14821/13.06.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr.10/13.06.2019 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico -Economică;
Având in vedere Programul de Dezvoltare 2019, investiţii, cap 66.02.06 Sanatate;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) , lit. b) si alin. (4) , lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico -economică elaborată la faza SF , pentru investiţia: "Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza SF , pentru investitia ,,Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17, prevăzuţi în Anexa 1.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei pentru investitia "Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" din Timişoara, str. Balta Verde, nr. 17 prevazută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Construcţii - Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR / DATA___________________________

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / .2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si

realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17

„S.F” pentru obiectivul de investiţii “SF+PT+ DDE+AC–Maternitate SCMU Timisoara si corp Administrativ” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17, întocmit de S.C. ”HOSPITAL PROJECT & CONSULTING” S.R.L are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 23 luni. Valoarea totala a investitiei : 356.874.113,80 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 162.400.363,64 lei (inclusiv TVA) Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): S teren=8052 mp (conform C.F.) Dimensiuni maxime- 106,00/41,00M Regim de inaltime- S+D+P+4E+ER, H max. coama(strasina)= +22,85m H max. coama= +27,50m S construita existenta =0,00 mp S construita desfășurată existenta =0,00 mp S construita propusa =3.856,00 mp S desfășurată propusa= 28.357,00 mp

POT= 48,20% CUT= 3,01 Spatii verzi amenajate: 2.000,00mp Platforme betonate, parrcari, alei: 2144,00mp Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin PASCU Florentin CIUREA Redactat C.F.

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCŢII- INSTALAŢII

Nr.inregistrare / Data____________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice,

a indicatorilor tehnico-economici faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare

incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17

1. Descrierea situaţiei actuale În vederea aprobării S.F., condiţie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr.28 din 12.03.2019 penru realizarea “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17, cu etapa a II-a, respectiv realizarea PT,DTAC,DDE,CS –Proiectul Tehnic şi pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiţii 2019 a obiectivului, la cap. 66.02.06 Sanatate, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei. Clinicile de Obstretica-Ginecologie isi desfasoara activitatea pavilionar, in doua locatii situate in Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989, respectiv str. Al. Odobescu insumand impreuna o suprafata desfasurata de 6.620mp, din care 2.930mp pentru Clinica Obstretica, Clinica Neonatologie, Bloc de nasteri, spatii medicale, anexe gospodaresti si 3.690mp pentru Clinica Ginecologie, Clinica ATl, Bloc Operator, Laboratoare si spatii gospodaresti. Imobilele dateaza din anii 1895 si 1897, sunt construite din caramida cu planseu peste demisol din profile metalice boltisoare de caramida, celelate plansee si sarpanta fiind din lemn. Spatiile celor doua immobile nu au avut ca destinatie initiala cladiri care sa adaposteasca prestarea de servicii medicale, ceea ce a ingreunat realizarea unor circuite care sa asigure functionalitatea sectiilor Clinice de Obstretica -Ginecologie cu 160 de paturi, sectiei Clinice Neonatologie cu 70 de paturi, sectiei Clinice ATI cu 16 paturi si a compartimentelor functionale. Activitatea medicala mai este ingreunata si de faptul ca cele 2 sectii sunt despartite de Bulevardul 16 Decembrie 1989, personalul medical si pacientii fiind nevoiti sa traverseze acest bulevard pentru a accesa serviciile medicale organizate in cele 2 imobile de mai multe ori pe zi. Datorita organizarii pavilionare a activitatii medicale, costuri suplimentare sunt ocazionate de: - chiria lunara pe care Fundatia Caritatea le percepe pentru spatiul unde functioneaza Clinica Obstetrica; - cheltuielile pentru asigurarea agentului termic pentru 2 locatii cu centrala propria si costurile salariale a formatiilor de lucru pentru cele 2 centrale termice; - serviciile de paza pentru cele 2 imobile; - sistemele informatice care trebuie sa asigure legatura intre cele 2 sectii. Clinicile de Obstretica-Ginecologie nu respectă regulile organizării spațiale și cerințele igienico – sanitare curente. Diviziunile spațio-zonale din cele patru zone necesare "curat, murdar, intermediar și neutru" nu sunt pe deplin respectate, ceea ce duce la creșterea riscului de infecții nosocomiale și scăderea eficienței serviciilor medicale. Comunicarea între zonele medicale este anevoioasă, lungă și ineficientă și nu respectă aria de dimensiune

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir

obligatorie, normele igienico-sanitare și reglementările / procedurile pentru mișcarea pacienților cu handicap (nu există rampă sau ascensor). Deasemenea, zona saloanelor este prea mică în comparație cu numărul paturilor existente iar echipamentele sau dotarile saloanelor sunt invechite iar in anumite cazuri inexistente. Dimensiunea existenta a cladirilor Clinicilor de Obstretica-Ginecologie nu permite dimensionarea în conformitate cu reglementările a celorlalte spații funcționale, și anume: - sălile de operații; - sălile adiacente care formeaza blocul operator; - blocul de naștere; - departamentul de urgență; - spitalizarea de zi; - cabinetele din ambulator; - fertilizarea in-vitro. Toate instalatiile (sanitare, apă, canalizare, electrice) sunt vechi și nu sunt adaptate pentru a face față nevoilor clinicii.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate După finalizarea “ S.F.” pentru obiectivul de investiţii menţionat, documentaţia a fost înaintată Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Comisia a avizat conditionat varianta minimală, prin Fişa Tehnică nr. 10/13.06.2019 privind realizarea investiţiei “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17 Obiectiv General: Scopul investiţiei îl reprezintă realizarea unei cladiri noi pentru Clinica de Obstetrica si Ginecologie, in vederea relocarii Clinicii de Obstetrică – Ginecologie din cladirile într-o clădire nou construita si echipata cu dotari medicale de ultima generatie si amenajată cu mobilier medical și mobilier nemedical. Aceste investitii sunt realizate în vederea:

 cresterea calitatii serviciilor medicale prin realizarea unei noi clinici si dotarea acesteia cu aparatura  medicala performanta 

 cresterea calitatii serviciilor de internare (satisfactia pacientilor)   cresterea calitatii conditiilor de munca pentru personalul medical si personalul auxiliar 

Clădirea Clinicii de Obstetrica si Ginecologie a fost dimensionata pornind de la elementele tehnice și funcționale descrise în tema de proiectare, Regim înălțime D+P+6E. Însă, pe parcursul elaborării documentației tehnico-economice în vederea dimensionării corecte a clădirii în ceea ce privește respectarea standardelor și normativelor europene in vigoare în domeniul medical, s-a considerat necesară și oportună ca pentru asigurarea fluxurilor/circuitelor medicale, ca aceasta sa fie dezvoltata în regim de înălțime: D+P+6E pe departamente/compartimente de sănătate , în conformitate cu Notificarea Direcției de Sănătate Publică nr. 570/9/E).

Clădirea proiectata cu destinatia de maternitate are regim de inaltime S+Ds+P+4E+E5R cu urmatoarele inaltimi de nivel:

hE5R = 4.00 m hE4 = 4.00 m hE3 = 4.00 m hE2 = 4.00 m hE1 = 4.00 m hP = 4.00 m hDs = 4.00 m hS = 3.50 m Infrastructura: În plan orizontal, infrastructura (subsolul) pentru cladirea propusa este alcatuita din 3

corpuri cu urmatoarele dimensiuni maxime in plan: C1 – 41.15m x 38.90m; C2 – 36.30m x 38.90m;

sir

C3 – 35.00m x 38.90m; Gabarit infrastructura – 112.85m x 38.90m. Corpurile infrastructurii sunt despartite de rosturi seismice de 20cm grosime. Suprastructura: În plan orizontal, suprastructura propusa este alcatuita din 4 corpuri cu urmatoarele

dimensiuni maxime in plan: C1 – 31.35m x 38.90m; C2a – 36.30m x 14.10m; C2b – 36.30m x 14.10m; C3 – 35.00m x 38.90m; Gabarit suprastructura – 103.05m x 38.90m. Corpurile suprastructurii sunt despartite de rosturi seismice de 20cm grosime.

          Structura  de  rezistenţă  a  cladirii  este  una  duala  tip  pereti  si  cadre  de  beton  armat.  Peretii  structurali  vor  avea 

grosimea de 25cm si vor fi  intariti cu bulbi 80x80cm la extremitati  iar deasupra golurilor de trecere prin pereti se vor 

dispune  rigle de  cuplare.  Stalpi  vor  avea  sectiunea 80x80cm,  grinzile  transversale  si  longitudinale  vor  avea  sectiunea 

75x35cm. Placile vor fi de 25cm grosime. Toate elemenele structurale ale suprastructurii se vor realiza din beton C35/45 

conf NE 012‐1/2007 pentru clasa de expunere XC2, armate conform detaliilor prevazute in documentatie 

            Infrastructura cadirii va fi o caseta rigida cu radier general de beton armat de 1,5m grosime asezat pe un strat de 

beton de egalizarea de 15cm, pereti de beton armat perimetrali cu sectiunea de 35cm. Pereti de beton armat la interior 

cu continuitate sub peretii din suprastructura, cu grosimea de 25cm, care vor fi intariti cu bulbi 80x80cm la extremitati 

iar deasupra golurilor de  trecere prin pereti  se  vor dispune  rigle de cuplare. Grinzile  transversale  si  longitudinale  vor 

avea sectiunea 90x50cm Placa peste subsol va fi de 30cm grosime. Toate elemenele structurale ale infrastructurii se vor 

realiza  din  beton  C35/45  resistent  la  agresiune  chimica,  conf  NE  012‐1/2007  pentru  clasa  de  expunere  XA1,  armate 

conform detaliilor prevazute in documentatie.

Acoperis: Peste etajul 5 si partial peste etajul sunt prevazute plansee de beton armat de 25cm pentru terase 

necirculabile. 

   Materialele principale utilizate sunt: 

     beton armat în infrastructura C35/45 NE012/1‐2007 

     beton armat în suprastructura C35/45 NE012/1‐2007 

     armături pentru beton, OB37, Bst500c, conform STAS 438/1 

Tamplariile exterioare constau in: pereti tip cortina cu structura din aluminiu vopsit in camp electrostatic si geam izoterm si tamplarii din aluminiu vopsit in camp electrostatic si geam izoterm, ambele solutii finisate in culoarea gri antracit. Usile saloanelor si a spatiilor ce adapostesc pacienti vor fi rezistente la foc, conform cerintelor ISU in vigoare. Usile spatiilor ce nu se supun unor cerinte speciale se vor realiza din tamplarie de aluminu vopsit in camp electrostatic. Usile aflate pe traseele de evacuare vor fi rezistente la foc, conform cerintelor ISU in vigoare, se vor deschide, obligatoriu, catre exterior si vor fi dotate cu cu manere antipanica, dispuse in plan orizontal.

Finisajele interioare constau in: Placaje ceramice pentru trafic intens in zona de acces, holuri si a spatiilor destinate publicului larg (insotitori pacienti); Covor PVC antibacterian rezistent la trafic intens in zonele destinate pacientilor si cadrelor medicale; Tapet PVC cu inaltimea +2,00m pe toate holurile spitalului destinate pacientilor si in baile si grupurile sanitare aferente spatiilor pentru cazare, cabinetelor si a salilor de tratament Zugraveli lavabile anitibacterienepe baza de latex in toate spatiile clinicii

Elemente constructive de plafon: Tavane din gipscarton dispuse la cota +3,00m fata de cota pardoselii in toate spatiile de cazare. Tavane casetate medicale in zona holurilor, dispuse la cota min.+2,70m fata de cota pardoselii, pentru

facilitarea accesului si mentenantei coloanelor de ventilatie;

Se vor lua în considerare soluţiile tehnice de realizare a plafonului fals din Blocul Operator.

sir

Plafoane Săli de Operaţie Plafoanele din sălile de operaţii vor fi construite din panouri metalice antibacteriene de tip ”sandwich„,

compuse din 2 foi de tablă din aluminiu vopsite în câmp electrostatic pe ambele fețe. Între cele doua feţe ale panoului se va afla o izolaţie minerala de inalta densitate min 100 kg/m³ care va

oferi o protecţie mecanică, termodinamică şi acustică excelentă. Ambele fețe ale panoului vor fi vopsite antibacterian min.60 µ grosim Tratamentul antibacterian al panourilor va conţine compuşi din ioni de argint şi trebuie să fie eficienţi

împotriva urmatoarelor tipuri de bacterii: Escherichia coli, Klebisella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Typhimurim Salmonella, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa.

Panourile sunt în construcţie etanşă - spaţiile dintre panouri fiind umpulte cu silicon special pentru camere curate, având o rezistenţă la suprapresiune de până la 500 Pa.

Suspendarea se va face cu tiranţi reglabili. Dimensiunile panourilor vor fi adaptate construcției existente ale sălilor de operații. Tavanul metalic va fi clipsabil și etanș.Etanșarea panourilor metalice făcându-se printr-o garnitură

specială. Panourile metalice sunt acoperite sunt tratate antibacterian bazat pe compuși din ioni de argint. Panourile vor fi montate pe o substructură metalică din profile suport încrucișate, legate împreună

pentru a forma un grilaj rigid. Principalele avantaje ale utilizării acestor tipuri de plafoane pentru sălile de operaţii sunt:  Durabilitatea;   Rezistenţa la coroziune, zgârieturi şi şocuri mecanice;   Rezistenţa chimică;   Rezistenţa la microorganisme;   Mentenanţa usoară;   Rezistenţa la foc. 

Plafonul va permite montarea cu usurinţă a tuturor elementelor necesare, cum ar fi :  Tavan de flux unidirecţional;   Corpuri de iluminat general;   Corpuri de iluminat special (lampă scialitică);   Unităţi terminale gaze medicale (consolă chirurg);   Senzori de gaze etc. 

Elemente constructive de pereti si pardoseli:

Compartimentarile interioare din gips carton - se vor realiza din structuri metalice realizate din otel zincat CW/UW 100 mm, Rigips, Knauf sau similar, cu grosime de 6mm, şi dubla placare cu plăci din gips carton rezistente la foc pe fiecare față a peretelui. Sistemul folosit trebuie să fie unul agrementat și să conțină toate componentele sistemului. Plăcile din gips carton folosite in spațiile umede sunt cu caracteristici speciale, acestea fiind antiumezeala grosime minima 12,5mm. Izolatia peretilor va fi din vata minerala bazaltica 40kg/mc, in grosime de 10 cm. Tencuielile uscate - se folosesc la acoperirea elementelor de constructie verticale. Combinate cu materiale izolatoare corespunzatoare pot realiza o imbunatatire a izolarii termice si/sau acustice. Acestea pot fi de mai multe feluri: Tencuieli uscate pe structura independenta. Tencuiala uscata pe structura independenta corespunde ca executie si structura unei jumatati de perete montat uscat cu structura de montanti, panotati pe o singura parte.

Tencuieli uscate cu profile de fixare si bride de reglaj. In cazul tencuielii uscate cu profile de fixare, structura de sustinere se fixeaza direct de perete. Distanta dintre bride este, in cazul celor de metal de maximum 150 cm. Trebuie folosite mijloace de prindere adecvate suportului respectiv.

Tencuielile uscate cu panouri de gips–carton si gips adeziv. Tencuielile uscate nu pot fi executate decat pe suprafete verticale. Suportul trebuie sa asigure ipsosului de fixare o priza perfecta. In acest scop suportul trebuie sa fie uscat, plan si protejat de umezeala si trebuie sa prezinte suficienta rezistenta.

Inainte de montarea panourilor, trebuie indepartate tencuielile desprinse, vopsitoriile vechi si/sau murdaria. Suprafetele netede de beton trebuie prevazute, daca este cazul, cu un grund pentru asigurarea aderentei.

Suprafetele puternic absorbante (beton poros, s.a.) trebuie umezite sau tratate cu o vopsitorie adecvata pentru reducerea capacitatii de absorbtie. Neplaneitatile mai mari

sir

trebuie compensate prin montarea de fasii din panou de gips – carton. La montare, panourile de gips – carton trebuie asigurate impotriva alunecarii. Ipsosul de fixare poate fi aplicat atat pe fata posterioara a panourilor, cat si pe suport.

Prelucrarea cu spaclul a suprafetelor din gips carton.Pentru a asigura un suport adecvat tratarilor ulterioare, este necesara prelucrarea cu spaclul a imbinarilor dintre panouri, cat si a punctelor de prindere.

Prelucrarea cu spaclu se poate face doar atunci cand nu mai pot apare modificari importante ale formei (de ex. in urma oscilatiilor de umiditate si temperatura, a executiei sapelor sau a tencuielilor). In timpul operatiunilor de prelucrare cu spaclul trebuie asigurata o temperatura a atmosferei si a constructiei de minim +50C.

Rosturile panourilor de gips – carton se inchid in functie de modul de executie al muchiei, cu sau fara strat de protectie, cu material de spaclu adecvat acestui scop. Ca material de spaclu se folosesc in general materiale de umplut rosturile, , mase de spaclu de dispersie sau materiale de spaclu pe baza de clei – celuloza, adecvat in mod expres pentru prelucrarea cu spaclu fara banda de armare.

Prelucrarea poate fi; cu banda de armare, fara banda de armare. Prelucrarea cu spaclul trebuie executata corespunzator tratarilor ulterioare. Suprafetele care urmeaza sa

fie prevazute cu finisaje ceramice care vor capata ulterior un strat de finisaj ceramic (placi), prelucrarea cu spaclul trebuie restransa la zonele rosturilor. Trebuie evitata depasirea cu material de spaclu a rostului. Suprafata trebuie sa fie libera de materiale de spaclu in surplus; sunt admise urmele de spaclu.

Toate suprafetele de spaclu trebuie sa fie netede, lipsite de urme de spaclu (de ex. in urma frecarii pentru slefuire). rosturile panourilor de gips– carton trebuie inchise coplanar si intreaga suprafata trebuie acoperita, in una sau mai multe etape de lucru, cu o prelucrare fina cu chit de ipsos, material special destinat acestui scop. Intreaga suprafata trebuie sa fie neteda si fara urme de spaclu sau de slefuitor. Inainte de asezarea unui strat sau pelicule, suprafata de gips – carton trebuie tratata cu un grund de profunzime adecvat.

Materialul folosit pentru grund trebuie sa fie compatibil cu straturile ulterioare. Vopsitoriile izolatoare strict necesare trebuie aplicate conform indicatiilor date de producator.

Goluri in peretii din gips carton. La marginea golurilor din pereti (de ex. ferestre, ghisee) trebuie introduse traverse intre montanti, daca este necesar, structura de sustinere trebuie rigidizata ( de ex. cu profile tip UA din tabla de otel).

Pardoselile din cadrul cladirii trebuiesc executate din cadrul cladirii trebuie executată cu asigurarea cerintelor de confort, siguranta, igena si durabilitate, folosind tehnologii si materiale moderne si performante. Deoarece activitatea spitalului conduce la un important trafic s-a prevazut utilizarea generala a unei pardoseli din covor PVC, omogen, grosime 2mm, aplicat pe o sapa autonivelatoare cu grosime 4-6 mm. Pereţi Săli de Operaţie

Pereții din sălile de operaţii vor fi construite din panouri metalice antibacteriene de tip ”sandwich„, compuse din 2 foi de tablă din aluminiu vopsite în câmp electrostatic pe ambele fețe. Sunt propuse urmatoarele categorii de lucrari:

• alimentarea cu apa rece menajera;  • alimentarea cu apa calda menajera;  • evacuarea apelor uzate menajere;  • evacuarea apelor uzate pluviale;  • instalatie incendiu cu hidranti interiori; 

Prin prezentul studiu de fezabilitate se propune realizarea unei investiții într-o nouă clinică de Obstetrică-Ginecologie în Timișoara (construcție și dotare), infrastructură în care va fi relocată Clinica de Obstetrică – Ginecologie din Timişoara care funcționează în prezent. Constructia ce se va realiza prin acest proiect, in care sunt prevazute departamentele/compartimentele de sanatate aferente. Investiția propusă prin proiect este oportună și justificată în primul rând de faptul că actuala clinica de Obstetrică-Ginecologie din Timișoara, operează într-o clădire veche de peste 125 de ani. Clinica existentă nu mai respectă regulile organizării spațiale și cerințele igienico - sanitare. Diviziunile spațio-zonale din cele patru zone necesare "curat, murdar, intermediar și neutru" nu sunt pe deplin respectate, ceea ce duce la creșterea riscului de infecții nosocomiale și scăderea eficienței serviciilor medicale. Comunicarea între zonele medicale este deficitara, lungă și ineficientă și nu respectă aria de dimensiune

sir

obligatorie, normele igienico-sanitare și reglementările / procedurile pentru mișcarea pacienților cu handicap (nu există rampă sau ascensor). Dimensionarea spațiilor nu este respectată. Astfel, zona saloanelor este prea mică în comparație cu numărul paturilor existente. Zona actuală a clinicii nu permite dimensionarea în conformitate cu reglementările celorlalte spații funcționale, și anume sălile de operații, sălile adiacente, blocul de naștere, dar în special departamentul de urgență, spitalul de zi, cabinetul de ambulator și in vitro fertilizarea . Toate facilitățile (sanitare, apă, canalizare, electrice) sunt vechi și grele pentru a face față nevoilor clinicii. În plus, evacuările de canalizare și apele uzate nu îndeplinesc cerințele de cupru. Cele mai multe saloane nu dispun de echipamentele minime necesare. Echipamentul medical este epuizat fizic și moral. Totodată, din analiza datelor demografice și a stării de sănătate a populației la nivelul județului Timiș în 2017, reiese că la nivelul județului natalitatea înregistrează o tendință de creștere, fapt ce indică și o creștere a cererii pentru servicii medicale de calitate, servicii care în prezent nu pot fi asigurate decât pentru o anumită categorie de populație, în speță cei cu venituri ridicate și care pot apela la serviciile medicale private din țară sau din țara învecinată. De asemenea, realizarea proiectului va contribui la dezvoltarea serviciilor de sănătate la nivel județean constituind o alternativă cost-eficace de asigurare a accesului populaţiei, în special în mediul rural şi a populaţiilor vulnerabile, inclusiv populaţiei de etnie Roma, la servicii de asistenţă medicală de bază, precum şi o condiţie necesară pentru restructurarea serviciilor specializate, prin creșterea numărului de servicii medicale și proceduri medicale care pot fi realizate în cadrul noii unități (a se vedea procedura de fertilizare in vitro care momentan nu se poate realiza în sistemul public de sănătate datorită lipsei dotărilor și condițiilor improprii). In vederea realizării imobilului propus s-au conturat cate doua soluții pentru a putea analiza eficiența lor financiara. Din compararea celor două soluții tehnico-economice, pentru realizarea investiției se recomandă scenariul 2, acesta fiind mai eficient din punct de vedere economic și tehnic.

PRIMAR

Nicolae ROBU

ŞEF BIROU CONSTRUCŢII INSTALATII CONSTANTIN PASCU

sir

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR / DATA______________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici

faza – S.F. - si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital),

imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC -

/ .2019, a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiţii “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) şi a descrierii investiţiei propuse prin proiect (Anexa 2). Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică conform proiect nr. 06/2019, “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17 elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului S.C. ”HOSPITAL PROJECT & CONSULTING” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 81/06.07.2018. În concluzie, prin Proiectul nr. 6/ 2019, “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17 faza S.F,, s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de: 356.874.113,80 lei (inclusiv TVA) din care constructii montaj C+M : 162.400.363,64 lei (inclusiv TVA - indicatorii tehnico - economici rezultaţi în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 şi a descrierii investiţiei – Anexa 2, pentru proiectul “ Constructie in regim maxim de inaltime, cu functii mixte(administrative, birouri si spital), imprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” din Timişoara ,str. Balta Verde, nr. 17, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin PASCU Florentin CIUREA

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir

Atasament: 20190527122047536_0018.pdf

CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME, CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI SI SPITAL), IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI | REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE | | UTILITARE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA Plan structura de rezistenta subsol Sc. 1:100 | 350 750 585 585 585 10 650 750 | 750 | 750 650 100 | 585 585 750 750 750 ho | 4 a Ss 80 505 80 505 80/80 570 ao 670 0, 670 | ao 870 „BD, 570 „80 505 80, 505 670 mp, 670 670 so | | FI e 059 025 059 e! 089 009 089 m --4 0 = 6 pepe 089 a B V | n e R5) | OBLIGATORIU: | - Executia strui e va face dupa plansele de rezistenta, nu dupa cele de arhitectura. | | | - Se vor folosi doar iale cu agrement tehnic. | | - Necesarul de materiale va fi verlflcat de catre constructor impreuna cu beneficiarul | | Inainte de comandarea materialelor. | - Constructorul este obligat sa anunte proiectantii daca apar neclaritati si de constructi | | - Se vor respecta normele de Protectia Muncii si P.S.l. in vigoare la data executiei. | | | - Executarea proiectului se va face conform planselor semnate si stampilate de catre | proiectanti, urmarind fazele de executie si respectandu-se normativele in vigoare. - Se vor a procese verbale de lucrari ascunse si se Vor chema proiectal | | fazele determinante, | - Modificarea solutillor structurale fara acordul proiectantului il exonereaza pe acesta | de orice raspundere. | | | - Nerespectarea proiectului poate duce la nesemnarea referatului de buna executie din | partea proiectantului. | | - Este interzisa reproducerea prezentului fara acordul scris al proiectantului. | - BETON EGALIZARE (Conform SR EN 206/2014): | | C8/10-XC1 | - BETON INFRASTRUCTURA (Conform SR EN 206/2014): | | C 35/45 - XC4+XF3 - 0....32- A/C 0.50 - S1 - CEM 1 32.5 | („—35 N/mm” - ARMATURA (Conform SR EN 1992-1);: * 0837 (S 235): 1,,=235 N/mm" " PC52 (S 355): 1, =345 N/mr" * BST500S-c (5500): f,,=500 N/mm? Clasa de importanta: | - Cladiri cu functiuni esentiale | Categoria de importanta: B - Importanta deosebita | Acceleratia terenului: a,=0.20g Perioada de control (colt): T=0,7s Factorul de amplificaare dinamica: B,=2.50 PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR: E H OS P ITAA L MUNICIPIUL TIMISOARA ră project & consulting Soseaua Dudesti -Pantelimon, nr.44, Bucuresti e-mail: cornel.rusughospitalproject.ro Telffax: 0726 326265 J40/4448/2006 , CUI18488010 Denumire proiect: Proiect CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME, CU FUNCTII MIXTE nr. | (ADMINISTRATIVE, BIROURI SI SPITAL), IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI | REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA Project Number Specificaţie Nume Semnătura Data | Amplasament: Faza STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, 4 MAR.2019 | TIMIS S.F. i Șef proiect Ing. Cornel Rusu = A CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: Proiectat ing. Curea Marius o „d Scara | 434654 Nr. PI. TI Denumire plansa: o 1:100 Plan structura subsol =! | Desenat ing. Lumezeanu Dumitru

Atasament: 20190527122047536_0001.pdf

PLAN DE SITUATIE (n) 1:500 +20.000 S+D+P+4E +25.000 F= S+D+P+4E+ER 4 +24.333 RA SIRE PATE esti -Paniel a 6 E HOSPITAL n a Dia & consulting SPITALUL CLINIC UNIGIPAL DE URGENTA TIMISOARA EA CONS f A „AF „mal Cornelrusu 4074 010 MUNICIPIUL TIMISOARA % PROJECT & ” Mom Denumire proiect: u0ONIV „m PL Proiect CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE nr. O YOIIIVW LS o a (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI q = ++ | REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU "SPITALUL a Fa = We e pa CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA" r | | RAU | S0E ne er L i Specificație Nume Sempătura Data Ampasament, VERDE, nf. 7 TIMISOARA, Faza Şefproiect |ing. Comel RUSU A) MAR-2019 | TIMIS SF. CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: Proiectat |arh. Cristian JUNEA NN | Scara | 434654 Nr. PI. Desenat [arh Cristian JUNEA X 1:100 | E PROPUS A100 N

Atasament: 20190527122047536_0002.pdf

| i | | SUPRAFETE UTILE-SUBSOL | — | o Departament Denumire [. Finisaj [ Suprafata MI n Volum 8 (8) (7) (3) 14) 5) 1572m? 3480.00 546.93 m* | =, | 9 (2) (3) CIRCULATII CASA SCARII PVC antibacterian CIRCULATII SPATIU TEHNIC BETON SCLIVISIT, 11.00 m? 280.00 30.80 m? 7.50 5.85 5.85 CIRCULATII LIFT STUDENTI PVC antibacterian 3.78m: 3480.00. 131.54 m* CIRCULATI LIFT ADMINISTRATIV, PVC antibacterian 3.15m? 3480.00 109.62 m" CIRCULATI CASA SCARII PVC antibacterian 30.58 m? 3480.00 1064.03 m CIRCULATI LIFT TARGA PVC antiderapant 3480.00 248.10 m* CIRCULATI LIFT TARGA PVC antiderapant 8.00 m? 3480.00 278.31 m? CIRCULATII HOL BETON SCLIVISIT 38.64 m? 280.00, 108.18 m* CIRCULATII G.S.F BETON SCLIVISIT 4.04 m? 280.00 11.30m? | 113.65 , 5.85 1.00, 6.50 7.50 7.50 7.50 6.50 1.00, 5.85 5.85 7.50 7.50 1.50 13.35 CIRCULATII G.S.M BETON SCLIVISIT 4.02 m? 280.00 11.26m? _ CIRCULATII LIFT PERSONAL PVC antiderapant 4.57 m? 3480.00 159,14 m* p CIRCULATII SPATIU TEHNIC BETON SCLIVISIT 6.48 m? 280.00 18.15 m CIRCULATII LIFT TARGA PVC antiderapant 4.40 m? 3480.00 153.00 m? CIRCULATII HOL BETON SCLIVISIT 38.91 m? 280.00 | CIRCULATII LIFT DESEURI PVC antiderapant 4.42 m? 3080.00 | CIRCULATII SPATIU TEHNIC BETON SCLIVISIT 6.48 m: 280.00 CIRCULATII LIFT CURAT PVC antibacterian 4.54 m? 3080.00 | CIRCULATII _|G.S.F [BETON SCLIVISIT 414m? 280.00 CIRCULATII —|6.S.M [BETON SCLIVISIT 3.89 m" 250.00 CIRCULATII __ |LIFT TARGA PVC antibacterian 7.16 m? 3050.00 i CIRCULATII — |LIFT VIZITATORI PVC antibacterian 7.96 m? 3080.00 245.13 m" CIRCULATII [HOL BETON SCLIVISIT 14.04 m? 280.00 39.32 m" CIRCULATII [HOL [BETON SCLIVISIT 13.44 m” 260.00 37.62 m" | CIRCULATII [HOL BETON SCLIVISIT 1337 m 750.00 STAS CIRCULATII [CASA SCARII PVC antiderapant 3072 m" 3050.00 946.06 m” SPATII 290.57 m 4822.18 m" | [PARCARE [PARCARE [BETON SCLIVISIT | _3261.10m* | 260.00 | 913107 | | 5 0 af [ PARCARE [RAMPA ACCES [BETON SCLIVISIT | 40121 m | 28000 | _1123.39m* _] | U 3662.31 m 10254.47 VI | Ss Vezo7TA n TEHNIC SPATIU TEHNIC BETON SCLIVISIT 85.20 m” 245.84 207.74 m" I Il dr A TEHNIC SPATIU TEHNIC BETON SCLIVISIT 145.39 m? 260.00 401.50 m” = n ) TEHNIC SPATIU TEHNIC BETON SCLIVISIT 175.32 m" 260.00 490.89 m" Ss ZZ Z ZZZ Z ZZ FETE Z — Z, Z ITI Z ZZZ Z ZZ, ZZZ, Z Z ZZZ, Z ET Z Z AI ZZ LEGI Z Z, ZI Z Z Z Z ZZZ, Z Z E, PE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE ZE | 00.20 | 059 S9'9 403.91 m? 1100.13 m" (EN 4356.79 m 16176.78 m* _ —_ A —_ _ A _ E A - —_ -HA- - at _ A ca _ = se — - LE — - EI — - FE — LL a - -— — A - T LI ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITII 77 ZI | : | S+D+P+4E+ER | N | | ar | 5 S+D+P+4E 4 +24.333 009 089 US a AQ 'ULS . A i A pa T TIT E Ţ CT SE iz A - - a = - — - Ţ t _ — - —(E) , ei E DEF N era fas 5=40|2t ri LIFT TARGA PVC artidorapart LIFT TARGA PVC artiderapart PARCARE BETON SCLIMSIT ii , 4] S=800 m? P=1138.00m n BP A n h „sefia i A E CASA SCARI Z 5 li = 4 SPATIU || servo AZI S=5.48 m a |Mm| a m | EI 280 4-28 [68 ] FE ==] freze ere A E 2 x mia i E LE PE SS start, 1 = ZT = = 2273 EI a E N pa — — T _ a [— L Il Il = < — <|[? > — SIP > "ITI E HOL Ă TI BETON SCLIMISIT. ' U îl ad 1, o = | | || [78] | | 80 | art scot 1.25 E. V=108.18 n? a), 92 SUPRAFATA CONSTRUITA Nivel [| Suprafata | -2 - SUBSOL 4537.93 m? ] o -1 - DEMISOL 3585.29 m? | 0 - PARTER 3585.29 m? | / nn UI H, NEC Vll = JL LI setate | | | | | _ N VI VI N d P=1575.00m m __ PA — _ _ E TE „EEE rr — E | _ _ — Z ZIZIIIT ZI7 U La să d S0'6€£ SIN | SElsg Ve13882 m HOL SE|8e HOL BETON SCLIVSIT 0 BET PERSOI AL | Ă gi | so BETONSCLIVSIT 1.50 m | | [69] ss LL | pei JE vetsata re PT 1-ETAJ1 3723.10 m? 2-ETAJ2 3723.10 m? 3-ETAJ3 3723.10 m? o 4 - PLAN ETAJ4 3723.10 m? 5 - ETAJ RETRAS 1553.27 m? 28154.17 m? & bl l l sh da loz | i te "vi 00'8Z m? n ez m 0 m mo mo Lei mo o mo m m o SPATIU TEHNIC n | | E mom | == III ICI S=B.4B n" | i | | sr] | | | - | | i 57 : d : _ _ _ _ E | _ _ E _ _ _ m | _ _ i i E _ _ _ _ _ "| ZZZZIZITIITITIIIIIIIIIITITIIII dr Ve153.00 m DB6 + in LIFT VIZITATORI PVC antibacterian SL'LE S=7.05 l RA N RI RI ui _— SUPRAFATA CONSTRUITA_ , _— . <J 4537.93 m SPATIU TEHNIC BETON SCLIVISIT 08'tc A ovare 80 | rai P=1387.00m V=30.80 m all edl „ll el TI I lațdanigz. cl. | LIFT.STUDENTI| PC | sri „BN, | ten 87.20 n L8'bL X wo 00'8zl H E TE star Z 3, 00'9 009 089 dal II IL LI II II TITO VIII 5 n ( sh SI „00 ȘI, HOL A UFO i BETON SCLIVISIT V=401.50 m S=1404rF (8) E n _ at EL Z _ _ = - E ZI —_ — EL ti _ a a _ - [E A —_ tt d = _ - -— 777 SPATIU TEHNIC d ZZZZTIT ZZIIIITITIITITIITX <A e IP C BETOH SCLIMISIT S=17532 0 Ha Pe7577.25m m "TŢ VI SUPRAFATA/DEPARTAMENTE - SUBSOL ll | DENUMIRE l SUPRAFATA CIRCULATII 143.52 m? CIRCULATII 52.70 m? 339.62 m* F F [PARCARE [ 3637.71 m? ] 3637.71 m? | 0,59 SPATIU TEHNIC 195.62 m? SPATIU TEHNIC | DEPARTAMENTE PARTER SPATIU TEHNIC 176.09 m? | o amo amo —_ - a 465.36 wi [BI CIRCULATII 4442.69 me IBN PARCARE 4442.69 m Bl SPATIU TEHNIC | CIRCULATII 143.40 m? R - RR b ds% R d BIO FN _ VL = = SE ES Vl — E m i si E _ = MA —_ — _ —_ HA a — _ _ _ —_ —_ —_ — _ Hm _ _ E — — “a | —_ e = Z ZZZZIZIIIIIIIIIII ZIZIZIIIII ZIZIIIIIIII, 7 ZII ATZI TZIZIIII, CI 7 ZZZZZIIIIII, Z Z Z Z Z Z ZI, Z a | 10.30 5.50 7.50 5.85 5.85 5.85 1.00 6.50 7.50 7.50 7.50 6.50 1.00 5.85 5.85 7.50 7.50 7.50 | 113.05 | ; PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR: | = ş. > | BI HO s PITAL MUNICIPIUL | project & consulting | 1 2 1 3 14 1 5 Soseaua Dudesti -Pantelimon, nr.44, Bucuresti e-mail: Telfaxi 0726 326265 J40/4448/2006 , CUl18488010 ULEI * CONSULTING + SRL | e Ş' HOSPITAL Cc | & | Es dr CHE RR 6 Ss RS TI-RON Proiect CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE nr. Denumire proiect: E, (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU "SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA" RIA | rojeci | | Number -2 PLAN SUBSOL Specificație Nume ătură | Data | Amplasament: Faza STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, Șef proiect ing. Cornel RUSU |MAR.2019 | TIMIS SF. — CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: 1:100 Denumire plansa: A101 Desenat arh. Cristian JUNEA PLAN SUBSOL 1, e Semnătură O, ! Proiectat arh. Cristian JUNEA AN Scara | 434654 Nr. PI. A N

Atasament: 20190527122047536_0004.pdf

Atasament: 20190527122047536_0005.pdf

Atasament: 20190527122047536_0006.pdf

Atasament: 20190527122047536_0007.pdf

Atasament: 20190527122047536_0008.pdf

| SUPRAFETE UTILE-ETAJ 3 | E E i SPITALUL CLINIC | as) (1) (1) (3) 5 (R5) (8) GM (82.34 (9) | RIC 0 10 a7 3% (3) 4) | ADMINISTRATIV MOCHETA TRAFIC 219.24 m: 280.00 613.87 m" | | | | | INTENS 219.24 m? 613.87 m* | 0 3 5 ATI MEDICALE PVC antibacterian 11.10 m? 280.00, 31.08 m? + ATI MEDIC SEF PVC antibacterian 17.21 m? 280.00. 48.19 m? ATI BOXA CURATENIE PVC antibacterian 5.34 m? 280.00 14.95 m? E ATI PLOSCAR PVC antibacterian 5.40 m? 280.00 15.12m* ATI MURDARE PVC antibacterian 5.46 m? 280.00 15.29 m* ATI MENAJER PVC antibacterian 5.34 m? 280.00 14.95 m? ATI BIOLOGICE PVC antibacterian 4.57 m? 280.00 12.81 m? ATI CURATE PVC antibacterian 10.26 m: 280.00 28.74 m? ATI INSTRUMENTAR PVC antibacterian 5.39 m? 280.00 15.08 m* ATI MEDICAMENTE PVC antibacterian 9.01 m? 280.00 25.23 m* —_ — & let ATI IZOLATOR PVC antibacterian 19.82 m? 280.00 55.48 m* — ATI FILTRUDECONTAMINARE antibacterian 5.51 m? 280.00 18.23 m? ATI SALON TRATAMENTE 26.71 m? 280.00 7478m' ATI COMPARTIMENT 1 PVC antibacterian 12.59 m? 280.00 35.26 m? ATI COMPARTIMENT 3 PVC antibacterian 20,45 m? 280.00 57.27 m? ATI RAPORT GARDA PVC antibacterian 27.11 m? 280.00 75.90 m' N ATI RAPORT GARDA PVC antibacterian 47.94 m? 280.00 134.23 m' N ATI SALA TRATAMENTE, PVC antibacterian 38.31 m? 280.00 107.27 m? o n 5.85 | 5.82 5.88 100| | 6.50 7.50 | 7.50 | 7.50 6.50 100) | 5.82 5.88 7.50 | 7.50 W35 W35 W35 W35 W35 W35 Ws35 W35 W35 W35 W35 W35 W35 W35 W35 W35 uW35 W35 o W35 W35 W35 W35 Lb ( "0 ZU 7.30 3. 65 SALON TRATAMENTE 1 | 1 Ganpartirmaati? Eompertimentr3 CURATE 1 2 3 PVC antibacterian CABINET PVC antibacterian O MEDICALE = cj PVC antibacterian TOR antibacterian CABINET PVC antibacterian PVC antbactlan PVC antbactotan PU acei seste || | tre || ||| [8 =|ai RAPORT GARDA 8 PVC antibacterian PVC artibectarian PVC antibacterian ATI ASITENT SEF PVC antibacterian 16.80 280.00 47-05” ATI SECRETARIAT PVC antibacterian 12.25 m* 280.00 34.25 m" ATI ATI 4 PATURI PVC antibacterian 46.70m* 280.00 | ATI ATI 4 PATURI PVC antibacterian 46.87 m* 280.00 | 13087 m* ATI ATIZ PATURI 26.14 mi 280.00 m ATI FILTRU PVC antibacterian 20.40 m" 260.00 m ATI [ATI 4 PATURI PVC antibacterian 46.74 m” 260.00 130.87 m” ATI CABINET PVC antibacterian 26.27 m" 260.00 73.56 m" ATI [ATI 4 PATURI PVC antibacterian 46.60 m" 280.00 130.47 m* ATI COMPARTIMENT 2 PVC antibacterian 13.05 m" 280.00 36.54 m” ATI GARDA PVC antibacterian 1270 mi 280.00 35.55 m" ATI CABINET + SALON PVC antibacterian 38.15 m* 280.00 106.81 m" TRATAMENT ATI OFICIU ALIMENTAR PVC antibacterian 18.39 m" 260.00 51.48 m" ATI MEDIC SEF PVC antibacterian 18.24 mi 280.00 53.87 m" E (F) ATI FILTRU VIZITATORI PVC antibacterian 8.88 280.00 24.87 m” ATI HOL PVC antibacterian 257.28 m* 280.00 720.33 m" ATI POST DE LUCRU PVC antibacterian 5.97 m? 280.00 16.70 m" ATI POST DE LUCRU PVC antibacterian 5.57 280.00 ATI POST DE LUCRU PVC antibacterian 7.37 m? 280.00 20.53 m* ATI BAIE PVC antibacterian 47TmE 280.00 13:35 m" ATI BAIE PVC antibacterian 345 m" 260.00 357 m" ATI BAIE PVC antibacterian EXIT 280.00 77 m ATI BAIE PVC antibacterian 345 m" 280.00 555 m ATI BAIE PVC antibacterian 280.00 5.62 m* ATI SPALATOR PVC antibacterian 362m* 280.00 26.94 m” INSTRUMENTAR S=10.28 m" S=2827 mt 8=530 mt S=11.1om S=901m S=19.82 m 2 = PE antbadatan S=28.71 mi s=1259 m S=13.05 mi S=20.45 mi S=12.03 m PVG antibacterian “£ P=1303.55m P=2312.09m pat lt, fala ai P=t340.00m veaofr D10 ela P=1235.28m E "i [= P=1820.00m P=2201.82m P=1588.18m P=1882.34m vata | PFC cc 7/1 ole i f ele E am, P=t447.60m RAPORT GARDA PVC antibacterian SALON TRATAMENT PVC antibacterian OFICIU ALIMENTAR 1; a STATE vai nt „D10 nd erasere vasre vesazory/D10 7812 ss a VATA.TB m? MEDIC SEF PVC antibacterian IZOLATOR PVC antibactorian P=2102.47m D & BURATE antibacterian Fag 2 NOE V=75.00 m s=1924r% S=4A7.04 m S=38.15 m S=18.39 mi 059 0S'9 338 mt S=2037 P=1957,00m P=2780.00m P=2505.00m P=1931.01m om P=241003m HOL PVC antibacterian | | E S=257.28 mi | | V=13423 m? V=53.87 n? Va108.81 m? Vest. m? Ve82.25 mi 58'6 a SS 9 Va720.39 INSTRUMENTAR PVC antibacterian ZIC Pac bal AN st 04% Vezt.o3 mi NOUNASCUTI TERMEN PVC antibacterian S+D+P+4E+ER % +24.333 ASISTENTE PVC antibacterian 0£'9L nf Pa5002.87m P=1500.00m ATl4 PATURI | V=320.00 m PVC antibacterian ATl4 PATURI PVG antibacterian ATl4 PATURI PVC antibacterian 08' ATl4 PATURI PVC antibacterian ATI2 TURI s nd s Dio“ 750.10 a & ai 1.75. 3853 mt 982.28 m* 2750.39 m* CIRCULATII HOL GRESIE TRAFIC 14.04 m? 280.00 39.32 m* INTENS 0S'Z 9 A 1.750.1 BOXA TENIE 08'9 S=46T4 m S=46.o m S=46.87 mi S=2814m 10 4.74 5, 2.80 GARDA PVC antibacterian 10 FILTRU PVC antibacterian | 5=20.40 m 4.30 2.30 0.15 14.04 m? 39.32 m* TINNN POST DE LUCRU [PVC antibacterian 35.84 m" 280.00 265.35 m" ASISTENTE NOUNASCUTI TINNN ÎNOUNASCUTI TERMEN |PVG antibacterian 114.25 280.00 320.00 m" TINNN BOXA CURATENIE SI [PVC antibacterian 5.25 m? 280.00 25.50 m” DEZINFECTANTI TINNN MEDICALE PVC antibacterian 11.25 m" 280.00 STAS m TINNN GS. PVC antibacterian 280.00 TINNN, GS. 37 m 250.00 10.55 m" TINNN GS. PVC antibacterian 260.00 8.45 m" TINNN PRELUARE BIBEROANE [PVC antibacterian 8.51 m? 280.00 2381 m” TINNN EXPEDIERE BIBEROANE |PVC antibacterian 5.52 m? 260.00 ACT TINNN [ASISTENT SEF PVC antibacterian 15.34 mE 260.00 5415 m" TINNN MEDIC SEF PVC antibacterian 19.64 m" 280.00 54.58 m" TINNN HOL PVC antibacterian 3422 mi 280.00 55.82 m" TINNN Room 15.91 260.00 ET TINNN NOUNASCUTI CEZARIANA. 100.05 m= 280.00 280.26 m" TINNN TEHNIC PVC antibacterian 10.71 m? 2860.00 30.00 m” TINNN ASISTENTE PVC antibacterian 26.24 m? 280.00 T347 m? TINNN ASISTENT SEF. PVC antibacterian 20.20 m? 2850.00 56.55 m" TINNN [RAPORT GARDA PVC antibacterian 280.00 56.54 m" TINNN MURDARE PVC antibacterian 5.83 m? 2860.00 16.32 m” TINNN BIOLOGICE PVC antibacterian 444 2860.00 12.42 m TINNN INSTRUMENTAR FVC antibacterian 5.39 m" 260.00 15.06 m” TINNN MEDICAMENTE VC antibacterian 3.06 m” 260.00 25.36 m" TINNN GARDA PVC antibacterian 18.34 m 280.00 51.34 m" TINNN MEDICALE PVC antibacterian 2.94 m? 280.00 8.22 m TINNN MEDICALE PVC antibacterian 369 m? 280.00 10.34 m" TINNN CABINET PVC antibacterian CET 260.00 51.49 m" TINNN [Room 17.49 m" 280.00 48.57 m" TINNN RAPORT GARDA PVC aniibacterian 35.57 m? 260.00 4.01 m" | TINNN (CABINET SI SALON PVC antibacterian 26.24 m" 260.00 73.46 m* TRATATMENTE TINNN CABINET PVC antibacterian FERFITE 250.00 6475 m: | TINNN MEDIC SEF PVC antibacterian 19.68 m" 280.00 55.12 m" TINNN [ASISTENTE VC antibacterian 1376 m" 280.00 38.53 m TINNN ASISTENT SOCIAL PVC antibacterian 13.57 m? 280.00 3911 m” TINNN FILTRU PERSONAL PVC antibacterian 13.12 mE 260.00 36.74 m" TINNN FILTRU FV antibacterian ST m" 260.00 16.22 m" TINNN TEHNIC GRESIE TRAFIC 646 280.00 18.15 m" | INTENS | TINNN VIZITATORI PVC antibacterian EET 280.0 182.04 m= TINNN GS.F PVC antibacterian 410m 260.00 1147 m” TINNN G.S. FM PVC antibacterian 280.00 11.21 m” TINNN TEHNIC GRESIE TRAFIC 640 m" 260.00 17.51 m INTENS | TINNN ES. FM GRESIE TRAFIC 416m= 250.00 11.64 m | INTENS TINNN G.S. FM PVC antibacterian 4.83 m? 280.00 13.52 m* it E (c) TINNN, SALON ALAPTARE PVC antibacterian 18.83 m? 280.00 52.72 m* | FILTRU VIZITATORI pvc. Vat3047 mă V=130.87 m? V=130.78 mi PLOSCAR Pve V=130.87 m SECRETARIAT PVC antibactarian Pat430 V=3429 mi mt | — It S-E II — ASITENT SEF PUG atasa MEDIC SEF PVC antbactertan ASISTENT SOCIAL PVC antibacterian PVC | sar s=888 m S=12.70 nt | POST DE LUCRU ASISTENTE NOUNASCUTI PVC antibacterian S=1840 S=1721 n P=1820.72m P=101325m P=1220.12m P=960.00m P=1874.00m Ve35.55 mi VaST.t2 m S=13,97 m V=z4 87 mi mt P=1508.70m Vaal, S=0584 m P=6034.80m V=268.35 mă LIFT TARGA „bift.targa 24%» 0.20 P=1074.87m vB, PE LIFT TARGA e LIBIA ar n P=1138.00m VESTIAR FILTRU 0.25 s=836 m Zr Vo S=3422 0 2.25 0.15 85 u3 _ S=t312 mt TEHNIC GRESIE TRAFIC INTENS. P=116304m a > P=1485.00m - Dina ML m Za e SL'S ? S=840 m V=05.82 m SL'S 00'8Z 9 HOL GRESIE TRAFIC fs SALA VIZIEATORI _Nv _ GRESIE TEŢIC TES Vatao 82 m | | | | | | chHOL 0S[6£ HOL GRESIE TRAFIC INTENS +12.00 HOL GRESIE TRAFIC INTENS S=3875rt c OG vez S=1335 m P=soh4.00m Va104.50 mt P=1571.43m V=150.14 m SSI —— UD L8'pL X WU 00 INI 9 Ss V=26b.26 m? L +12.00 HOL GRESIE TRAFIC INTENS TEHNIC > a ZIS Oi, PREZENTARE APARTINATORI PVC antibacterian SL'S Ss 59'5 S=8.48 mi s=3000 S=23T4 m P=1029.50m P=2008.00m P=2035.00m gar acces P=113430m e 00 m 86.46 mt S9've Vata HOL__ PVC antibactarian ZA” 0.25 TINNN HOL ACCES PVC antibacterian 15.30 m? 280.00 12.84 m” TINNN GARDA 2 PVC antibacterian 17.96 mă 280.00 50.28 m* TINNN CABINET PVG antibacterian 12.95 m? 280.00 36.20 m” TINNN INSTRUMENTAR PVC antibacterian 7.52 m 250.00 21.06 m” TINNN CURATE VC antibacterian 13.36 280.00 7.47 m | TINNN VESTIAR PVC antibacterian 8.36 m" 280.00 23.41 m" | TINNN SALA PRIMIRE VIZITATORI |GRESIE TRAFIC 66.07 m? 280.00 185.00 m" TINNN ROL GRESIE TRAFIC 13.36 m" 280.00 740 m INTENS TINNN HOL GRESIE TRAFIC 1257 m 280.00 36.31 m” INTENS TINNN SAS PVC antibacterian 480m 280.00 1345 m” TINNN GS.F PVG antibacterian 465 mi 280.00 1302 m" TINNN GS.F GRESIE TRAFIC 384 mi 280.00 1076 INTENS TINRN ROL GRESIE TRAFIC 3875 me 280.00 108.50 m” INTENS TINNN ATI PVC antibacterian 50.66 m 250.00 165.84 m? TINNN PREZENTARE PVC antibacterian 23.74 280.00 66.46 m” |APARTINATORI TINNN POST DE LUCRU PVC antibacterian 456 m" 250.00 1277 m TINNN ATI INFECTIOSI PVG antibacterian 61.80 m" 280.00 173.04 mi TINNN FOSTDE LUCRU PVC antibacterian 11.64 250.00 32.60 m* TINNN ATI ECHILIBRATI 58.60 280.00 164.54 m” TINNN PREMATURI 5 PATURI PVC antibacterian 52.45 280.00 146.87 m” TINNN [ATI IZOLATOR PVC antibacterian 17.26 280.00 18.34 m | TINNN SAS [PVC antibacterian 5.35 m" 280.00 1498 m" TINNN PREMATURI ZPATURI __ |PVC antibacterian 150.44 mi 250.00 121.22 TINNN, IZOLATOR PVC antibacterian 29.57 mi 280.00 82.25 m” TINNN FILTU MAME PVC antibacterian 31.55 mi 250.00 86.37 m” | TINNN HOL VC antibacterian 162.88 m" 280.00 156.06 m” TINNN HOL PVC antibacterianPVC 5.82 m: 280.00 16.30 m! antibacterian TINNN HOL PVC antibacterian 117.84 m? 280.00, 329.96 m* TINNN HOL GRESIE TRAFIC 30.00 m: 280.00 84.00m* INTENS. TINNN BIROU EXTERNARI PVC antibacterian 11.21 m? 280.00 31.40 m? 1932.96 m* 5412.28 m 3148.52 m? 8815.87 m* Vat5a00 m 4.05 0.20 TEHNIC PVC antibacterian Va322.06 m" UD S=t071 m ATI IZOLATOR pesta | a P=1347.00m 3723.10 m? PREMATURI 5 PATURI PVC aniba ATI ECHILIBRATI 1 PREMATURI 12 PATURI PVC antibacterian uo 00'82 II SALON ALAPT/ PVC ATI INFECTIOSI PVC antibacterian ATI PVC antibacterian ADMINISTRATIV MOCHETA TRAFIC INTENS P=1930; HOL ACCES PVC antibacterian ATORI 052 lan 089 0ELZ Ve4834 m? 08'9 S=5245 mi S=51.80 m 5=50.56 m 58,80 m? S=2t024 m S=15.30 mt S=sa5a m S=1883 m BIROU PVC antibacterian P=3405.45m P=3480.00m P=3620.00m 3400.00m pe Pa7O&O.00m bile P=1710.04m |P=3859.58m P=1834.86m Vat45.87 mă V=173.04 E V=t6a4 ri FILTU MAME PVC drtbactorian na | SS m! m? Vata 22 mi Votat mi VES2.T2 m? P=134035m EI Vest dom 'woa'cssl=d m SIUI LVL ISIS 10H 69'%L P=o27.8tm mt HOL PVC antibacterian lt IS si o / S=t62.88 r? P=t3828.50m 0) Ss 9 059 BOXA TENIE SI ANTI = cr PVC antibacterian CABINET SI SALON TRATATMENTE PVC antibacterian RAPORT GARDA PVC antibacterian | MEDIC SEF PVC antibacterian ASISTENTE PVC antibacterian MURDARE PVC antibacterian GARDA PVC antibacterian MEDICAMENTE PVC antibacterian CABINET PVC antibacterian CABINET PVC antibacterian RR MEDICALE 02 pyC artibacterian vo BRTRANE S-85t mi 270” 0115 P=r05.95m PVC antibacterian E m m S=a25m | 0.15 m Sed mt S=25.24 mi S=11.25 mi S=006 m S=1834 mi S=18.39 m S=23.t2 mt m 0.15 0.20 MEDEADEI 5 0.20 E SUPRAFATA CONSTRUITA ZI VeSt.4o m artibacterian mi V=T34T mi m VaT346 mt Vat5o8m La PVC antibacterian PVC antibacterian PVC antibacterian sei — 553357 SETI —— n — Nivel | Suprafata — S=17.49 mt P=2466.01m P=1640.00m Ve5415 me -2 - SUBSOL 4537.93 m? -1 - DEMISOL 3585.29 m? 0- PARTER 3585.29 m? 1-ETAJ1 3723.10 m DEPARTAMENTE PARTER e e _J = 2-ETAJ2 3723.10 m? 3-ETAJ3 3723.10 m? ETAJ 4 E [| ADMINISTRATIV 5- ETAJ RETRAS 1553.27 m” [E] ATI 28154.17 m? 6.20 7.50 5.85 5.85 5.85 1.00 6.50 7.50 7.50 7.50 6.50 1.00 5.82 5.88 7.50 7.50 7.50 2.40 HN CIRCULATII EH TINN 0,00 67.15 1.00 36.85 0.35 a ! 105.35 SUPRAFATA/DEPARTAMENTE - ETAJ 3 DIETA GENERAL i BENEFICIAR. | | | | DENUMIRE SUPRAFATA un HOSPITAL i [a project & consulting j 020 P=1050.09m m 0 Seo z Soseaua Dudesti Pantelimon, nr.44, Bucuresti e-mail: cornel.rusuQhospitalproject.ro [ADMINISTRATIV | 247.57 m ] Telfax: 0726 326265 J40/4448/2006 , CUI18488010 Lp 247.57 m? [ATI I 1114.41 m? ] Denumire proiect: Proiect RE CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE nr. A (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI 3-ETAJ3 | FIREA RE REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU "SPITALUL | | 5100 m CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA" AVERE 335.35 m? [TINN [ 2025.77 m* ] EET IEEE E 2025.77 m? Specificație MERE Semnătura Data STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, | Șefproiect ing. Cornel RUSU XX MAR.2019| TIMIS SF, Project Number 0 , IL ! 2 CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: 3723.10 m Proiectat |arh. Cristian JUNEA “Ai Scara | 434654 Nr. PI. 3723.10 m? Desenat arh. Cristian JUNEA A A106 N Denumire plansa: 1100 | BLANETAJ 3

Atasament: 20190527122047536_0009.pdf

1.90 $s'0 | | "0 059 SS VL 089 /3.04 RR) | PROTOCOL BLOC OPERATOR antibacterian =40.70 mt 4.00 ASISTENT esa, | m? 1.50 MEDIC COORDONATOR PVC antibastertan S=24 04 P=2107.8m V=so.83 mă HOL PUG antibacterian S=33.40 m? P=3t4445m 5.59 ASISTENTE PVC antibacterian S=22.09 mi VOL SZ$5 089 Sti 059 Ss 0 artibacterian PVC antibacterian S=39.06 m P=2500.00m Vatt1.03 i ASISTENTE PVC antibacterian P=1535.00m m? 0.15 1.50.15 1.50.15 MATERIALE BOXA CURATENIE CURATENIE PVC antibacterian |) PVC antibacterian m P=1095:00m P=1065.58m Di1 “Ba Mi / sa /ala /a a ni SALA NASTERI PVC antibacterian S=50.82 P=2875.4om Vat4229 n ODIHNA MEDICI PVC antibacterian mi Pe2516.50m V=107.88 m" e 80 MURDARE PVC antibacterian 0.15 P=1078.50m DESEURI PVC S=8.72 m P=T10782m PROTOCOL BLOC NASTERI PVC antibacterian S=25.25 mi P=2121.7m Va7O.80 m = 1.10 2705 045- S=1353 mt V=37.89 mi MURDARE DESEURI PVC antibacterian PVC antibacterian 240 0.15 HOL PVC antibacterian S=2805 m P=2720.32m 2.40 0.25 =|ai 2.83 (] ASTEPTARE PARTINA' PUG artboterian AL 8 A S=571 i [] S=580 m P=1255.00m fer JIU aş e un ai MATERIALE APARATURA STERILE PVC artibacterian PVC antibacterian m P=197220m V=5318 m 2.00 0.15 DEPOZIT LABORATOR PVC antibacterian S=12.03 mi P=1776.86m V=36.19 m LIFT VIZITATORI PVC antibacterian P=1134.30m V=245.1:066 o 5.85 341 LABORATOR URGENTE PVG antibactarian 5.38 EPOZITARE TARGI o CE ortibactorian S=13.98 m P=1505.00m SCARII HOL antibacterian S=1288 m = P=2420.00m V=oa.89 m Pa2222.15m BOXA | 805) marERALE DE S=2827 n? "SZ05D” CURATENIE PVC antibacterian HOL mi PVC antibacterian S=t495m AGXA 80 o / ECHIPAMENTE mt DECURATENIE B10 PVC antibacterian wi, mt. L-AI a HOL PVC antibacterian n P=8286.00m Vaza At d 3.15 LENJERIE CURATA PVC antibacterian P=1150.00m LIFT DESEURI. * TEHNIC PVC antibaci UI S=5.59 m UD X UD 00 P=1039.50m, > LIFT-CURAT _- m pronun E | stam rr ll V=130.82 n | HOL PVC antibacterian Zi 0.20 LIFT TARGA So iri Far asa Dâf.sa m E 0.15 3.05 0.15 LENJERIE CURATA PVC antibacterian PVO antibacterian seat m S=37.95m" P=353833m V=1055 m 278 2.50 0. FILTRU. co = N S=720m SALA NASTERI PVC antibacterian 6.50 APARATURA MATERIALE BLOC STERILE PVC antiba P=1990.85m OPERATOR PVC antibacterian S=21.04 n P=1875.38m V=S8.00 m „510 7.35 MEDIC ANESTEZIST PVC antibacterian S=21.45 m P=2145 3 V=50.09 m" 1.50 SALA DE OPERATII ASEPTICE SPALATOR Panta E macerat V=t27.19 mi 7.50 SALA DE OPERATII ASEPTICE PVC antibacterian 3981 m P=2532.00m V=128.74 mă unt salon POSTANESTEZIE pvc 1.50 SALA DE OPERATII LSK PVC antibacterian S=30.88 m P=2534.00m Vat11.09 mi SALA DE OPERATII LSK PVC antibacterian S=3890 m P=2524.00m Vatt600 m 7.35 ODIHNA MEDICI PVC antibacterian s=2222 m" P=2200.58m V=62.24 mt HOL PVC antibacterian S=180.55 m P=14841.02m V=530.75 m SALA NASTERI PVC antibacterian S=4618 m P=3020.00m m 7.35 ODIHNA TIN PVC antibacterian s-2250m a P=2091.22m / D10 Vesa 24 mt “ ela îl =|a SALA NASTERI PVC antibacterian S=50.85 m P=2875.92m Vat42.39 mă SALA NASTERI PVC antibacterian S=51.08 m P=ZBB4-13m m 7 5.35 SALA OPERATII PVC antibacterian S=3927 P=2522.00m V=125.86 m" ÎI TOR tată ohm 24 m 5.72 SALA OPERATII PVC antibacterian S=3715 8 P=2533.23m Vi ri e a 1.60 APARATURA LSK PVC antibacterian S=18.97 m P=1745.59m Ve47 52 m o HOL e ÎS FETE | m 5.70 5 01 FILTRU PACIENTI PVC S=18.18 mi Pa1712 0.25 278 0.20 "Rm aja ATU: [i ai HOL GRESIE TRAFIC INTENS S=3641 m P=3583-27m V=107.53 mi FILTRU 81:50 PVC artbecierian P=1024.04m HOL AcCC| sri size V=76.20 m? 3.12 0.15 POSTPARUM PVC antibacterian PVC HOL ACCES___ PVC antibacterian 0 Ve202.51 m? 0082 LIFT TARGA PVC artiderapart 243» 0.20 P=t074.87m vu BPP, E — SIF UD BE'SL | 7.50 SALA SALA OPERATII SEPTICE PVC PVC antibacterian S=29.82 m S=3078 m Pe2198.01m P=2524.00m m? V=127 20 SPALATOR PVC antibacterian S=18.05r PVC antibacterian S=3400 mt LIFT TARGA e PVC artiderapart PVC, 2. %Q0.25 0.04910.1 P=1136.00m | 1160.15 | act me [2 2 —, S|*_ > HOL m HOL PVC N PVC antibacterian S=1221 mi S=35.88 m P=1523. P=3814.80m V=09.8 mt S=16.87 mi P=102024m VESTIAR FILTRU F No. HOL ACCES PVC artbacterian () 20) m P=181923m Va42.48 mi Bio s|s si F PVC. 1.98 0.15 1 P=960.4am V=13.87 mt VESTIAR FILTRUM PVC antibacterian 218415 | 20 HOLDING PACIENTI PVC antibacterian S=44 60 m PVC —_—— s: 25 mi 4.98 SALA DE NASTERI SEPTICE, o PVC me | SALA OPERATII SEPTICE PVC antibacterian S=37.10 m P=2500.00m Vatte.T3 mi 50.15 SAS ACCES PIE abac 00 Susa e E a LIFT STUDENTI, | PVC | | asaza) | D668 | e E _ 0.15 1.50.20 0.15 3.95 ASISTENT. PVC aribacterian s=1027 m Ve53.95 m? 37.10 7.50 _— Ha INSTRUMENTAR MURDAR PVC antibacterian Ve24408 m? ZONA STERILA PVC antibacterian S=B4.TA m P=3919.32m m? 7.35 MATERIALE STERILE PVC antibacterian S=40.09 m P=2720.00m Vat1225 m RELUARE MATERIALE STERILE PVC antibactarian S=21.02 m P=1880.00m mt HOL GRESIE TRAFIC INTENS S=1304 mt Veaa 3 m 7.90 MAGAZIE PVC antibactan S=1523m Ss NU UD SE SL X UD 00'8 92. NENE SEF 0.20 S=2409 m P=2178.32m 44 m 7.50 PRELUARE MATERIALE MOI PVC antibacterian 3=3608 m P=2463.28m V=101.02 0? SUPRAFETE UTILE-ETAJ 4 Departament | Denumire Finisaj | Suprafata ADMINISTRATIV (MOCHETA TRAFIC INTENS 148.03 m? 148.03 m? Inaltime libera spatiu tem) Volum 280.00 41447 m* PROTOCOL BLOC NASTERI |PVC antibacterian 25.25 m? ASTEPTARE APARTINATORI |PVC antibacterian 9.89 m? 280.00 27.69 m? DESEURI PVC antibacterian 5.71 m? 280.00 15,98 m? MURDARE PVC antibacterian 5.69 m? 280.09 15.94 m? BOXA CURATENIE PVC antibacterian 5.98 m? 280.00 16.73 m? MATERIALE CURATENIE PVC antibacterian 5.96 m? 414.47 m” 280.00 18.70m? APARATURA PVC antibacterian 19.08 m? 280.00, 53.43 m* POSTPARTUM, PVC antibacterian 35.60 m? 280.00 99.69 m* SALA OPERATII PVC antibacterian 39.27 m? 320.00 125.66 m? SPALATOR PVC antibacterian 17.94 m? 280.00 50.24 m? SALA OPERATII PVC antibacterian 37.15 m? 320.00 118.88 m? SALA DE NASTERI SEPTICE |PVC antibacterian 28.06 m? 280.00 78.57 m? ZONA PREGATIRE PVC antibacterian S=14487 mi V=405.54 m? ADMINISTRATIV MOCHETA TRAFIC INTENS S=148.03 m P=5130.00m AT n? TIAR VESTIAR RUM FILTRU F fbacterian || PUC artibacteran (com S=831 m am P=1150.00m ate | vez 86 1 | ,D10 N 105.25 18) 4- PLAN ETAJ 4 1: 100 099 209 059 S | SALA OPERATII SEPTICE PVC antibacterian 37.10 m? 320,00 11873 m? SPALATOR PVC antibacterian 13,25 m? 280.00 70.68 m* 280.00 37.09m FILTRU PVC antibacterian 6.55 m? 280.00. 18.34 m FILTRU PACIENTI PVC antibacterian 7.88 m? 280.00 22.07 m* HOL ACCES PVC antibacterian 13.51 m? 280.00 37.83 m HOLDING PACIENTI PVC antibacterian 44.60 m? 280.00. 124.89 m* HOL ACCES PVC antibacterian 27.22 m? 280.00 76.20 m* FILTRU PVC antibacterian 1.20 m? 280.00. 20.15 m* HOL PVC antibacterian 189.55 m? 280.00 [530.75 m ASISTENTE PVC antibacterian 14.55 m* 260.00 40.74 m? UTS PVC antibacterian 1353 m? 280.00 37.89 m? LENJERIE CURATA PVC antibacterian 8.31 m? 280.00 23.28 m? ODIHNA TIN PVC antibacterian 22.59 m? 280.00 6324m? POSTPARUM PVC antibacterian 16.56 m? 280.00 46.36 m? POSTPARTUM PVC antibacterian 16.98 m? 280.00 47.54 m? MAGAZIE PVC antibacterian 15.23 m? 280.00 42.83 m? ls SALA NASTERI PVC antibacterian 50.82 m: 280.00 142.29 m? MATERIALE STERILE PVC antibacterian 18.98 m? 280.00 53.16 m* SALA NASTERI PVC antibacterian 43.13 m? 280.00 120.77 m? SALA NASTERI PVC antibacterian 50.85 m? 280.00 142.39 m? SALA NASTERI PVC antibacterian 51.06 m? 280.00 142.96 m* HOL ACCES PVC antibacterian T2.33m? 280.00 202.51 m ] MATERIALE NESTERILE PVC antibacterian 9.57 m? 280.00 26.79 m? Z' 0 Y 089 ASISTENT SEF PVC antibacterian 19.27 m? 280.00 53.95 m? MEDIC SEF PVC antibacterian 24.09 m? 280.00 67.44 m? ODIHNA MEDICI PVC antibacterian 22.22 m? 280.00 62.21 m? SALA NASTERI PVC antibacterian 46.16 m? 280.00 129.23 m? PRE-/POSTANESTEZIE PVC antibacterian 75.29 m? 280.00 210.82 m* POSTPARTUM PVC antibacterian 21.92 m? 280.00 61.37 m* POSTPARTUM PVC antibacterian 39.58 m? 280.00 111,93 m” S+D+P+4E+ER 1235.84 m? 3505.75 m* MEDIC COORDONATOR PVC antibacterian 24.94 m? 280.00 69.83 m? SALA DE OPERATII PVC antibacterian /ASEPTICE 39.75 m* 320.00 127.19m* | 4 +24.333 SPALATOR. PVC antibacterian 18.08 m? 280.00 50.82 m: SALA DE OPERATII PVC antibacterian ASEPTICE 39.61 m? 320.00 126.74 m! SALA DE OPERATII LSK PVC antibacterian 39.68 m? 280.00 111.09m? | SPALATOR. PVC antibacterian 18,24 m? 280.00 51.06 m? SALA DE OPERATII LSK PVC antibacterian 36,80 m? 320.00. 118.09 m* SALA MICI INTERVENTII PVC antibacterian 29.82 m? 320.00 95.41 m? E SALA OPERATII SEPTICE PVC antibacterian 33.78 m? 320.00 127.28 m* SPALATOR PVC antibacterian 18.05 m? 280.00 50.53 m* POST SUPRAVEGHERE PVC antibacterian 69.69 m? 280.00 195.14m' LENJERIE CURATA PVC antibacterian 8.19m? 280.00 2293 m" DEPOZITARE TARGI PVC antibacterian 13.98 m? 280.00. 39.13 m? SI'S VESTIAR FILTRU F PVC antibacterian 9.53 m? 280.00 26.68 m? PROTOCOL BLOC PVC antibacterian OPERATOR 40.70m? 280.00 113.96 m* ODIHNA MEDICI PVC antibacterian 38.45 m? 280.00 107.66 m? DEPOZIT LABORATOR PVC antibacterian 12.93 m? 280.00 36,19 m? APARATURA LSK PVC antibacterian 16.97 m? 280.00 47.52 m? PREOPERATOR PVC antibacterian 16.79 m? 280.00 47.02 m? FILTRU PACIENTI PVC antibacterian 16.18 m? 280.00 45.31 m? VESTIAR FILTRU M PVC antibacterian 9.25 m? 280.00 25.89 m? HOL PVC antibacterian 23.04 m? 280.00 6451 m* SAS ACCES PVC antibacterian 4.95 m? 280.00. 13.87 m? APARATURA BLOC PVC antibacterian OPERATOR 21.04 m? 280.00 58,90 m* MEDIC ANESTEZIST, PVC antibacterian 21.46 m? MATERIALE STERILE PVC antibacterian 20.06 m? 280.00 56,17 m? SALON POSTANESTEZIE PVC antibacterian 72.19 m? 280.00 202.12 m? LABORATOR URGENTE PVC antibacterian 28.27 m? | 280.00 60.09 m? | 280.00 79.14m' HOL PVC antibacterian 33.40 m? 280.00 53.52 m” e ASISTENT SEF. PVC antibacterian 15.34 m? 280.00 42.94 m? | ASISTENTE PVC antibacterian 22.09 m? 280.00 61.85 m? MURDARE PVC antibacterian 6.66 m* 0S'tvE 0S'vE 089 OVLt DESEURI PVC antibacterian 6.72 m? 280.00. HOL PVC antibacterian 86.11 m? o 280.00 18.66 m” | o 18.82 m* e 280.00 241.11 m* | o HOL ACCES PVC antibacterian 15.17 m? 280.00 42.48 m HOLDING PACIENTI PVC antibacterian 34.00 m? 280.00 9521 m? 967.99 m? 2784.70 m? CIRCULATII HOL PVC antibacterian 12.86 m? 280.00 36.02 m? | CIRCULATII GSF GRESIE TRAFIC INTENS. 4.05m: 260.00 11.38 m” | CIRCULATII G.S. FM PVC antibacterian 4.19m? 280.00 11.72m? CIRCULATII G.S.F PVC antibacterian 3.87 m? 280.00 10.84 m? CIRCULATII G.S. FM GRESIE TRAFIC INTENS 414m? 280.00 11.59m* CIRCULATII HOL PVC antibacterian 1221 m? 280.00 34.19 m? [ CIRCULATII HOL PVC antibacterian 26.05 m? 280.00 12.93 m? CIRCULATII HOL PVC antibacterian 37.95 m? 280.00 106.25 m* o CIRCULATII HOL GRESIE TRAFIC INTENS 38.41 m* 280.00 107.53 m? CIRCULATII HOL GRESIE TRAFIC INTENS 280.00 39.03m' 157.65 m? 441.43 m* BOXA DEZINFECTANTI PVC antibacterian 5.49 m? 260.00 15.38 m” “OI II STERILIZARE BOXA MATERIALE DE CURATENIE PVC antibacterian 6.08 m: == "SUPRAFATA CONSTRUITA— - — - STERILIZARE BOXA ECHIPAMENTE DE PVC antibacterian CURATENIE 6.09m? 280.00 17.06 m* STERILIZARE HOL PVC antibacterian 14.95 m? 3723.10 m? 280.00 41.85 m? STERILIZARE PRELUARE MATERIALE MOI |PVC antibacterian 36.08 m? 280.00 101.02 m* STERILIZARE VESTIAR FILTRU FE. PVC antibacterian 98.71 m? 280.00 27.18 m? STERILIZARE VESTIAR FILTRU M PVC antibacterian 9.92 m? 280.00. 27.77 m? 'VESTIAR FILTRU F PVC antibacterian 6.31 m? 280.00 17.66 m? STERILIZARE RELUARE MATERIALE PVC antibacterian STERILE 21.09m? 280.00 59.05 m? IZARE ZONA STERILA PVC antibacterian 84.74 m? 280.00 237.28 m* IZARE PREGATIRE PVC antibacterian 144.87 m? 280.00 405.64 m? | HOL NESTERILE PVC antibacterian 16.67 m* 280.00 46.67 m' MATERIALE STERILE PVC antibacterian 40.09 m? 280.00 11225 m? VESTIAR FILTRU M PVC antibacterian 6.00 m* 280.00 16.81 m? STERILIZARE SAS ACCES PVC antibacterian 3.86 m? 280.00 10.80 m? STERILIZARE HOL PVC antibacterian 35.65 m? 280.00 99.86 m? HOL PVC antibacterian 19.14 m? 280.00 53.59 m? STERILIZARE HOL INSTRUMENTAR PVC antibacterian MURDAR 87.17 m* 280.00 244.08 m TEHNIC PVC antibacterian 059 TEHNIC PVC antibacterian rele TEHNIC PVC antibacterian 0809 SE'0 0.35 19.59 m? 54.85 m 3083.01 m? 6.55 m? 280.00. 18.35 m' / o 8752.18 m* SUPRAFATA CONSTRUITA Nivel | Suprafata -2 - SUBSOL 4537.93 m? -1 - DEMISOL 3585.29 m? 0 - PARTER 3585.29 m? 1-ETAJ1 3723.10 m? 2-ETAJ2 3723.10 m? 3-ETAJ3 3723.10 m? 4-PLANETAJ4 553.92 m? 1550.98 m* 6.59 m" 250.00 16.45 m” o 544 m? 280.00 18.04 m* Î * o o o o 3723.10 m? 5 - ETAJ RETRAS 1553.27 m? 28154.17 m? e um > —- [FI] ADMINISTRATIV BLOC DE NASTERI [N BLOC OPERATOR [N CIRCULATII SUPRAFATA/DEPARTAMENTE - ETAJ 4 WI STERILIZARE DENUMIRE SUPRAFATA PROIECTANT GENERAL [ADMINISTRATIV 248.20 m* ] n HOSPITAL 248.20 m? fa project & consulting [BLOC DE NASTERI z 188872 m | Telffax 0726 326265 J40/4448/2006 , CUl18488010 1388.72 m? mat [BLOC OPERATOR 1062.37 mă Denumire proiect: Proiect CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE nr. 1062.37 m? CIRCULATII IE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI CIRCULATII E REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU "SPITALUL CIRCULATII 134.55 m? CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA" Project Number 336.99 m? [STERILIZARE 686.81 m? ] [ Semnătura Data | Amplasament: Faza Specificație Nume , STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, 686.81 m? Șef proiect ing. Cornel RUSU MAR.2019| TIMIS SF. 3723.10 m? Proiectat arh. Cristian JUNEA 3723.10 m? 1:100 Denumire plansa: Desenat arh. Cristian JUNEA A107 4 C CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: A ii Scara | 434654 Nr. PI. N

Atasament: 20190527122047536_0010.pdf

1) 9.89 18.73 36.33 35.40 7 EQ : br IS 4-58 7-50 =0 19'S 009 09 209 SS o e oo" CO CHICINETA SI CAFENEA GRESIE TRAFIC INTEHS mi P=4730.t4m V=279.39 mi 089 584 CASA SCARII ZIFZIIIT Vat36.18 mt PVC artidarapart PI -Ț- 12 STI E) m 1 TEHNIC ti o _— —_|_ 1 GRESIE TRAFIC INTENS A Ne NI NILE IN NI NI [NN A 5 (8) US X us o0'8z| || HOL ZE | GRESIE TRAFIC INTENS _ __. S=7350 m === i — pat i ZI. E —_ LIFT TARGA S=7t3 mt LIFT TARGA Lift n DC"0 VO P=t074.87m i — | ZZZA SL'S HOL GRESIE TRAFIC INTENS GRESIE TRAFIC INTENS S=38.50 m | i S=13.40 nf P=3532.23m P=1577.23m SL'S V=205.80 mi -| | | | I | | | | | | zZVOL oz[6€ (a) 1.60 HOL 1.60 HOL GRESIE TRAFIC INTENS S=36.15 ri TE 7 0LZ o — orLA S0z &. PIZZA ş n) P=3545.87m L SZ'S soz o / V=10851 m Fi LIFT VIZITATORI LIFT TARGA G.S.M PV antibacterian GRESIE TRAFIC IEI Lift targa, Scam P=1075.87m P=804.95m | | : Il lu = - EZITATI | OV'OL 0b'SE 0 CASA RIL_— 2 HOL | [o of | I x [] ] |aia ITI 7 Ve150.14 m [E F | Uu: T a. e | | a BI 00'82| T oz || |-|le | e le TEHNIC A mn Ap nara pf fe Tă E) s=853 m pesto | V=220.58 m" G.S.F Vat243 m UC —_ GRESIE TRAFIC INTENS |.-| ADMINISTRATIV GRESIE TRAFIC INTENS S=897.36 m S9 0 0z'eL 57 R IR A TZZIII, V=153.00m' SS S333 089 V=613.53 m 7777777777777, Z, ZZ, 2 TEHNIC S=1572 m GRESIE TRAFIC INTENS TE m 15 P=1347,00m CASA SCARII PVC amtibactarlan = UD BE'SL X UD 00" II loxdonlozi | || | S sk Ă HOL 1 GRESIE TRAFIC INTENS S=1404 m 05'9 OF" UV 7777, 7, Ve3032 m 06tE 06'tE 089 059 L Vvld- VIC VI 0.65 5.85 5.85 5.85 37.50 SEO 1.50 7.50 2.45 Se0 12.90 18.73 RI 36.33 ş 105.45 5- ETAJ RETRAS 1: 100 SUPRAFETE UTILE-ETAJ 5 Departament Inaltime libera spatiu Denumire Finisaj Suprafata (cm) Volum ADMINISTRATIV [ADMINISTRATIV [GRESIE TRAFIC INTENS I 697.36 m" I 260.00 I 1952.62 m” ] 697.36 m? 1952.62 m* HOL GRESIE TRAFIC INTENS 14.04 mt 280.00 39.32 m* HOL GRESIE TRAFIC INTENS 13.28 m? 280.00 37.17 m* HOL GRESIE TRAFIC INTENS 73.50 m* 280.00 205.80 m? G.S.F GRESIE TRAFIC INTENS 4.27 m? 280.00 11.95 m? HOL GRESIE TRAFIC INTENS 38.75 m* 280.00 108.51 m? G.S.F 4.10m? 280.00 11.47 m? MUNICIPAL DE URGENTA G.S.M 4.02m? 280.00 11.26 m? HOL GRESIE TRAFIC INTENS 38.50 m? 280.00 107.80 m? HOL GRESIE TRAFIC INTENS 13,49 m: 280.00 37.78m* G.S.M GRESIE TRAFIC INTENS 4.44 m? 280.00. 12.43 m* HOL (GRESIE TRAFIC INTENS 27.20 m? 280.00 76.16 m? SALA MESE | 235.59 m? 659.65 m* | SALA DE MESE GRESIE TRAFIC INTENS 219.12 m? 280.00 613.53 m* SI GRESIE TRAFIC INTENS 99.78 m? 280.00 279.39 m: SALA MESE (CAFENEA 318.90 m? 892.92 m? TEHNIC GRESIE TRAFIC INTENS 10.71 m? 280.00 30.00 m? |TEHNIC GRESIE TRAFIC INTENS 6.53 m: 280.00. 18.27 m? rele TEHNIC GRESIE TRAFIC INTENS 6.53 m? 280.00 18.27 m* 2377 m? 66.55 m? 1275.62 m* 3571.74 m? +25.000_ S+D+P+4E+ER “% +24.333 ET a ZT TERT Ă ET EI SUPRAFATA CONSTRUITA— "= — > 4 [[] 238.74 m [E] 1314.53 m? SUPRAFATA CONSTRUITA Nivel | Suprafata -2 - SUBSOL 4537.93 m? -1 - DEMISOL 3585.29 m? 0- PARTER 3585.29 m? 1-ETAJ1 3723.10 m? 2-ETAJ2 3723.10 m? 3-ETAJ3 3723.10 m? [E] ADMINISTRATIV 4-PLAN ETAJ4 3723.10 m? 5 - ETAJ RETRAS 1553.27 m? CIRCULATII 28154.17 mi Bl SALA MESE j tina PROIECTANT GENERAL || BENEFICIAR: ": - nr FI / |-MUNICIPIUL TIMISO SUPRAFATA/DEPARTAMENTE - ETAJ Hi HOSPITAL | [MUNICIPIUL TIMISOARA Fa CON : DENUMIRE SUPRAFATA [a project & consulting |. Soseaua Dudesti „Pantelimon, nr.44, Bucuresti e-mail: rojecti Telffax 0726 326265 J40/4448/2006 , CUl18488010 [ADMINISTRATIV [ 729.40 m* ] 729.40 m? Denumire proiect: Proiect SESTE EEE CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE nr. CIRCULATII 150.93 m” (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI CIRCULATII 59.33 m* REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU "SPITALUL 449.00 m? CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA" Pre [SALA MESE l 374.88 m? ] Number 374.88 m* Ga Amplasament: i iri 5 Amplasament: Faza Specificație Nume Serginătu ra | Data | STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, 1553.27 m? Șef proiect ing. Cornel RUSU dx MAR.2019 | TIMIS SF. CF nr. : 434654 (ti is din CF 413505), CAD: 1553.27 m* Proiectat arh. Cristian JUNEA E Sapt ! Denumire plansa: 1100 | PLANETAJ RETRAS Ata 7] Scara | 434654 Nr. PI. Desenat arh. Cristian JUNEA N

Atasament: 20190527122047536_0011.pdf

PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR; fn densa BHOSPITAL Br project & consulting Soseaua Dudesti -Pantelimon, nr.44, Bucuresti e-mail: cornel.rusuhospitalproject.ro TeVfax: 0726 326265 J40/4448/2006, CU[18488010 Denumire proiect: Proiect CE A n = 8-Protectie acces - structura me mm alica si Finisaj. Alubond i CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME, CU FUNCTII MIXTE nr. IE. piatra natural pentru = XTCTIOT NCS:S7502-B. a 10-Pardoseala bur siarde t d— exterior pentru trafic ic intens - 3-Sistem fatade ventilate: vata minerala RE si placaje Alubond albastru-petrol n NCS:S4040-B10G; n n gri i antracit si i geam izoterm A-Sistem fatade. ventilate: vata minerala RF i placaje Alub nd galben IL RI EEE | (ADMINISTRATIVE, BIROURI SI SPITAL), IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI 06/2019 REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA nt : a , ES n n a II i | Specificaţie Nume Data EREI sr. 17 Faza NCS:S1060-Y; RI A i . e : a i , a , II : SAD , : , : EI , i a BA E : , n n e N : Be n PI n n Șef proiect Ing. Comel Rusu MAR.2019 | TIMIS 5-Tamplarie tip cortina alu iu u gri antracit si geam izoterm BI n a n E n i II e N a RR n CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: : , , E : a UI E , RI E , II Proiectat Arh. Cristian Junea % Scara | 434654 Nr. PI. 6-Parasc are aluminiu orizontale E n II e a E A a A n E a a N) ERSTE EEE, ET E e Sr , EIB *X* : SI : a : : : ri : = E ? Desenat Arh. Cristian Junea A 1:100 FATADA SUD

Atasament: 20190527122047536_0012.pdf

PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR: BHOSPITAL E "a project & consulting i „2 | "| Soseaua Dudesti -Pantelimon, nr.44, Bucuresti e-mail: cornel.rusuhospitalprolect.ro Telfax: 0726 326265 J40/4448/2006, CUI18488010 Proiect CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME, CU FUNCTII MIXTE Nr. (ADMINISTRATIVE, BIROURI SI SPITAL), IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI 06/2019 REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA ecificaţie me Semnături: Data | Amplasament: Spa ț Nu ura STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, Șef proiect Ing. Cornel Rusu MAR.2019 | TIMIS CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: Proiectat Arh. Cristian Junea Scara | 434654 Desenat Arh. Cristian Junea 1:100 | FATADA

Atasament: 20190527122047536_0013.pdf

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA - TIMISO) 1-Sistem fatade ventilate: vata minerala RF si placaje Alubond. alb NCS:S0500-N. 2-Sistem fatade ventilate: vata minerala RE si placaje Alu ond gri antracit NCS:S7502-B . 3-Sistem fatade ventilate: vata minerala RE si placaje Alubond albastru-petrol NCS:S4040-B10G; 4-Sistem fatade ventilate: vata minerala RF si placaje Alubond galben NCS:S1060-Y; 5-Tamplarie tip cortina aluminiu gri antracit si geam izoterm 6-Parasolare aluminiu orizontale 7-Atic tabla gri antracit vopsita i in camp electrostatic __8-Protectie acces - structura metalica si finisaj Alubond | S-Placaje piatra naturala pentru exterior 10-Pardoseala granit buciardat de exterior pentru trafic intens 11-Elemente structurale beton. aparent. 12-Tamplarie aluminiu antibacterian -gri antracit si geam izoterm ! PROIECTANT GENERAL BENEFICIARE E A COL PROJECT & n + CONSULTING s. E ec & cor E aH O s PITA E MUNIE ei * b; N = Denumire proiect: ! CEE e CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME, CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI SI SPITAL), IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA Proiect nr. 06/2019 Specificație Nume Semrfătura Data Șef proiect Ing. Comel Rusu DĂ MAR.2019 Proiectat Arh. Cristian Junea [ Scara Amplasament: STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, TIMIS CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: 434654 Faza S.F. Nr. PI. Desenat Arh. Cristian Junea 1:100 Denumire plansa: FATADANORD MI i |

Atasament: 20190527122047536_0014.pdf

+25, 5 A 200 E rr RE . A FETITE ie = n CSE PA SII i A +10 E AI a po. IL | PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR: a H o & PIT. A L MUNICIPIUL TIMISOARA 8 project & consulting Soseaua Dudesti -Pantelimon, nr.4, Bucuresti e-mail: lospiti ctro |“ 7 at. Telffax: 0726 326265 J40/4448/2006, CUl18488010 1-Sistem fatade venti late: vata minerala RF si i placaje Alubond alb NCS: S0500-N . Denumire proiect: Proiect CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME, CU FUNCTII MIXTE nr. 2-Sistem fatade ventilate; vata minerala RF: si placaje Alubond ari antracit NCS:S7502-B 3-Sistem fatade ventilate: vata minerala RF. si i placaje Alubond albastru-petrol _ NCS:54040-B10G;. 4 Sistem fatade ventilate: vata minerala RE si placaje Alubond galben (ADMINISTRATIVE, BIROURI SI SPITAL), IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI 06/2019 | REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA E Pardoseala ranit buciardat de pentru trafic intens _ 11-Elemente. structurale beton Aparent Specificaţie Nume Semrfătura Data | Amplasament: Faza NCS:S1060-Y; a STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, Șefproiect [ing Comel Rusu A MAR.2015 | TIMIS SF. , 5-Tamplarie tip. cortina aluminiu. gri antracit si , 6-Parasolare aluminiu orizontale Jeam izoterm_ CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: Proiectat Arh. Cristian Junea a LN Ț Scara 434654 Nr. PI. | sti Denumire plansa; Desenat Arh. Cristian Junea 1:100 FATADA EST MI N

Atasament: 20190527122047536_0015.pdf

Em INT II UN 2 hidroizolatie membrana burninoasa turnata la cald - membrana protectie termoizolatie. a - vata bazaltica min. 16cm a - barera vapori. a strat difuzie vapori bariera var: beton panta - placa BA. structura aluminiu suport tavan fals tavan fals Bipscarton. E covor PVC trafic intens, antibacterian - adeziv - sapa autonivelanta „dala flotanta 5em - polistiren extrudat dem. - placa B.A. = structura aluminiu suport tavan fals. _ tavan fals gipscarton . deziv a ! - sapa autonivelanta. ala flotanta 1 PROIECTANT GENERAL |BENEFIGIAR: a i O Ss P l T, AL | MUNICIPIUL TIMISOARA project & consulting dt | Soseaua Dudesti -Pantelimon, nr.44, Bucuresti e-mail: comnel.rusuQhospitalprolect.ro. / Tel/fax; 0726 326265 J40/4448/2006, CUl18488010 Denumire prolect: CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME, CU FUNCTII MIXTE LEA COLA TAL S HOST Ta n PROJE- G + 7 sat e R "SL Cupra RS Proiect nr. (ADMINISTRATIVE, BIROURI SI SPITAL), IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI 08/2019 REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA Specificație Nume ătura | Data | Amplasament: STRADA BALTA VERDE, nr, 17, TIMISOARA, Șef proiect Ing. Corel Rusu MAR.2019 | TIMIS CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: Proiectat Arh. Cristian Junea Scara | 434654 Desenat Arh. Cristian Junea 1:100 SECTIUNE LONGITUDINALĂ A-A

Atasament: 20190527122047536_0016.pdf

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA _1-strat pietris. ! - - hidroizolatie membrana buminoasa turnata la cald - - membrana protectie. termoizolatie = vata bazaltica min. 16cm - - barera vapori , - strat difuzie vapori - bariera vapori -beton panta - placa B.A. = structura aluminiu suport tavan fals = tavan fals gipscarton a | 2- covor PVC trafic intens, antibacterian = adeziv a a IL - sapa autonivelanta a - dala flotanta 5cm n olistiren extrudat 3om a - placa BA. A - structura aluminiu suport tavan fals -tavan fals gipscarion 3-4 covor PVC trafic intens, antibacterian - adeziv a - sapa autonivelanta : , - dala flotanta 5cm a - polistiren extrudat sem = Placa BA A 295. | j PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR: BHOSPITAL Br project & consulting Soseaua Dudesti -Pantelimon, nr.44, Bucuresti e-mail: TeVfax: 0726 326265 Denumire proiect: E 3 Proiect -| CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME, CU FUNCTII MIXTE nr. (ADMINISTRATIVE, BIROURI SI SPITAL), IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI 06/2019 REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU SPITALUL | CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA | Specificaţie Nume Semnătura Data | Amplasament: Faza p hp STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, 1 Șef proiect Ing. Comel Rusu A MAR.2019 | TIMIS S.F. CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: Proiectat Arh. Cristian Junea WI] Scara | 434654 Nr. PI. Desenat Arh. Cristian Junea 1:100 | SECTIUNE TRANSVERSALA B-B MU

Atasament: 20190527122047536_0017.pdf

| PITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA 2.10. ou 19 -00'9-—- IT FITZ IEEE ESTE ET ESI TESTE OTE: ZE TEZE REZ z ESTE TEA: +25.000 e a | | i | | | | | | | | | | | | | l 0Fs8E d +24.333 | MAEI S/%S e -06tE +25.000 a- | _ap 25000 | | | | i | | | ! +25.000 | | a E +25 000 ERE 5 E i i ERE cint ini EEE RER tă E = nur N o | ] | _ Îsi 36.33 | 37.50 PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR:; Ey) 1290. _1873 EEE par EA “HOSPITAL MINI Soseaua Dudesti -Pantelimoh, nr.44, Bucuresti e-mail: cornel.rusuMhospitalproject.ro Tel/fax: 0726 326265 J40/4448/2006 , CUI18488010 I | | Denumire proiect: Proiect | = CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE nr. ra horia a EEE FE CEE Sper EEE ERE ac EEE EEE TELE ra ERE _ cab aan aia a 1-A DEEE NENE anna INI FIII DEEE URII IRINEI III. E e fă Project & consulting E j | | | | (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU "SPITALUL RI 1 = | * 1s) a) 2) (3) a (5) (RS) (e) o (8) (9) R10 06) ai) aa) 03) 04) DE URGENTA Îi Pot ificati | ă Amplasament: INVE LITOARE Specificaţie Name Sembătura Data STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, a | [Proiectat arh. Cristian JUNEA Scara | 434654 Nr. PI. Denumire plansa: PLAN INVELITOARE A115 | Desenat arh. Cristian JUNEA Ă 1:100 1 | | Șef proiect ing. Cornel RUSU 0 MAR.2019 | TIMIS SF. 1:100 | CF nr. : 434654 (transcris din CF 413505), CAD: | | |

Atasament: Partea_scrisa_-_Vol.III.pdf

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS PITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Încasări, plăti, fluxuri de numerar total x 2 3 4 5 Încasări aferente veniturilor 924.931 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. operaţionale 000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Plăti aferente cheltuielilor 819.587 43.906. 43.906. 43.906. 40.131, 40.148. operaţionale 938,67 353,00 353,00 353,00 244,40 831,90 Flux de numerar din activitatea 105.343 2.340.1 2.340.1 2.340.1 6.115.3 6.097.7 de exploatare (operaţional) 061,33 97,00 97,00 97,00 05,60 18,10 Investiţie 351.302 95.809. 95.809. 95.809. 63.873. 869,76 873,57 873,57 873,57 249,05 Flux de numerar din activitatea - - - E de investiţii 351.302.869, | 95.809.873,5 | 95.809.873,5 | 95.809.873,5 63.873.249,0 76 7 7 7 5 Flux de numerar - activitatea de - - - - exploatare si de investiţii 245.959.808, 93.469.676,5 93.469.676,5 93.469.676,5 57.757.943,4 6.097.7 44 7 7 7 5 18,10 Surse de finanțare 351.302 95.809. 95.809. 95.809. [ 63.873. 869,76 873,57 873,57 873,57 249,05 Subvenţii de la bugetul de stat si de la alte administrații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plăti pt rambursare credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plăti aferente dobânzilor la creditele contractate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flux de numerar din activitatea 351.302 95.809. 95.809. 95.809. 63.873. de finanţare -869,76 873,57 873,57 873,57 249,05 0,00 + Flux de numerar total 105.343 2.340.1 2.340.1 2.3401 6.115.3 6.097.7 061,33 97,00 97,00 97,00 05,60 18,10 Flux de numerar total cumulat 2.340.1 4.680.3 7.020.5 13.135. 19.233. 97,00 94,00 91,00 896,60 614,70 Încasări, plăti, fluxuri de numerar total 6 E 8 9 10 Încasări aferente veniturilor 293.356 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. operaționale 000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 7 Plăti aferente cheltuielilor 253.283 40.167. 40.208. 40.251. 40.295. 40.341. operaţionale -896,50 298,78 735,80 583,27 898,49 741,34 Pag.219

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i CONSUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Flux de numerar din activitatea 40.072. 6.079.2 6.037.8 5.994.9 5.950.6 5.904.8 de exploatare (operaţional) 103,50 51,23 14,20 66,73 51,51 08,66 Investiţie 57.592. 286,79 Flux de numerar din activitatea - de investiţii 57.592.286,7 9 Flux de numerar - activitatea de = exploatare si de investiţii 17.520.183,2 6.079.2 6.037.8 5.994.9 5.950.6 5.904.8 9 51,23 14,20 66,73 51,51 08,66 Surse de finanţare 56.440. 441,05 Subvenţii de la bugetul de stat si 0,00 de la alte administrații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plăti pt rambursare credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plăti aferente dobânzilor la 0,00 creditele contractate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —_ Flux de numerar din activitatea 56.440. de finanţare 441,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flux de numerar total 38.920. 6.079.2 6.037.8 5.994.9 5.950.6 5.904.8 257,77 51,23 14,20 66,73 51,51 08,66 Flux de numerar total cumulat 25.312, 31.350. 37.345. 43.296. 49.201. 865,93 680,12 646,85 298,36 107,03 Încasări, plăti, fluxuri de numerar total 11 12 13 14 15 Încasări aferente veniturilor 293.356 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. operaţionale 000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Plăti aferente cheltuielilor 253.283 40.389. 40.438. 40.489. 40.541, 40.596. operaţionale 896,50 174,44 263,28 076,31 685,15 164,68 Flux de numerar din activitatea 40.072, 5.857.3 5.808.2 5.7574 5.704.8 5.650.3 de exploatare (operaţional) 103,50 75,56 86,72 73,69 64,85 85,32 Investiţie 57.592. 286,79 Flux de numerar din activitatea - de investiţii 57.592.286,7 9 Flux de numerar - activitatea de E exploatare si de investiţii 17.520.183,2 5.857.3 5.808.2 5.7574 5.704.8 5.650.3 9 75,56 86,72 73,69 64,85 85,32 Pag.220

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [3] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d] DrOject Consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Surse de finanţare 56.440. 441,05 Subvenţii de la bugetul de stat si 0,00 de la alte administrații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plăti pt rambursare credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plăti aferente dobânzilor la 0,00 creditele contractate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flux de numerar din activitatea 56.440. de finanţare 441,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flux de numerar total 38.920. 5.857.3 5.808.2 5.757.4 5.704.8 5.650.3 257,77 75,56 86,72 73,69 64,85 85,32 Flux de numerar total cumulat 55.058. 60.866. 66.624. 72.329. 77.979. 482,58 769,30 242,99 107,85 493,17 1 Încasări, plăti, fluxuri de numerar total 16 17 18 19 20 Încasări aferente veniturilor 293.356 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. operaționale -000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Plăti aferente cheltuielilor 253.283 40.652. 40.711. 40.771, 40.834. 40.899. operaţionale 896,50 593,25 052,81 629,09 411,82 494,87 Flux de numerar din activitatea 40.072. 5.593.9 5.535.4 5.474.9 5.412.1 5.347.0 de exploatare (operaţional) 103,50 56,75 97,19 20,91 38,18 55,13 + Investiţie 57.592. 286,79 Flux de numerar din activitatea - de investiţii 57.592.286,7 9 Flux de numerar - activitatea de - exploatare si de investiţii 17.520.183,2 5.593.9 5.535.4 5.474.9 5.412.1 5.347.0 9 56,75 97,19 20,91 38,18 |_55.13 Surse de finanţare 56.440, 441,05 Subvenţii de la bugetul de stat si 0,00 de la alte administrații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plăti pt rambursare credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plăti aferente dobânzilor la 0,00 creditele contractate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flux de numerar din activitatea 56.440, de finanţare 441,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag.221

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Flux de numerar total 38.920. 5.593.9 5.535.4 5.474.9 5.412.1 5.347.0 257,77 56,75 97,19 20,91 38,18 55,13 Flux de numerar total cumulat 83.573. 89.108. 94.583. 99.996. 105.343 449,92 947,11 868,02 006,20 061,33 Din tabel se poate observa că fluxul de numerar generat de proiect în scenariul 2 (varianta propusă pentru finanțare) este pozitiv pe întreaga perioadă analizată, acest fapt sugerând existența capacității financiare a solicitantului de a realiza investiția propusă. 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea atualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate. Având în vedere solicitarea privind prezentarea analizei economice, se detaliază în continuarea principiile care au stat la baza realizării analizei economice. Ca și în cadrul analizei financiare, indicatorii au fost determinaţi plecând de la fluxurile de numerar incrementale determinate în ambele scenarii. Totodată, pentru analiza economică a fost utilizată rata de actualizare economică de 5%, specifică țărilor membre UE eligibile pentru aplicarea politicii de coeziune. Factorii de conversie utilizați au fost: Eliminarea contribuţiilor sociale — având în vedere că acestea sunt susținute tot de la buget Eliminarea cotei TVA de 19% din valoarea investiţiei respectiv din cheltuielile operaţionale Cuantificarea beneficiilor privind diminuarea timpului de accesare a serviciilor medicale, acces la servicii medicale noi si imbunatatite la tarif mai mic decat in clinicile private Rezultatele obţinute în cadrul celor două scenarii sunt: Pag.222

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII N MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E g project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL CU PROIECT 1 PACIENȚI SCENARIUL CU PROIECT 1 1 2 3 4 5 VENITURI OPERAȚIONALE 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.5 46.246.5 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 VENITURI DIN CONTRACTELE CU 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.5 44.846.5 CASELE DE ASIGURARI 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 NR.PACIENTI ESTIMATI 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 TARIF MEDIU 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.00 1.400.00 (SERVICII MEDICALE SPITALICESTI) „00 „00 „00 0,00 0,00 7 NR. SERVICII 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 TARIF MEDIU/SERVICIU MEDICAL LA CERERE 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 CHELTUIELI OPERAȚIONALE 24.677.74 24.677.74 24.677.74 21.619.9 21.634.1 5,93 5,93 5,93 07,96 53,84 CHELTUIELI CU SALARIILE 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.6 20.217.6 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 CHELTUIELI CU CONTRIBUȚIILE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FURNITURI DE BIROU 1.139.670 1.139.670 1.139.670 284.917, 299.163, „00 RU) „00 50 38 i | MATERIALE DE CURĂȚENIE 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239, 108.239, 9 9 9 49 49 PIESE DE SCHIMB 2.025.000 2.025.000 2.025.000 „00 „00 „00 0,00 0,00 MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDICAMENTE SI MATERIALE 1.050.465 1.050.465 1.050.465 892.895, 892.895, SANITARE „51 st 1 68 68 ALTE CHELTUIELI 136.770,9 136.770,9 136.770,9 116.255, 116.255, 3 3 3 29 29 Pag.223

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi ject & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate COSTURI INVESTIȚIONALE 115.570.2 115.570.2 115.570.2 77.046.8 36,80 36,80 36,80 24,53 o SCENARIUL CU PROIECT 1 6 7 8 9 10 Venituri operaţionale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 o) „00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaţionale 21.649.11 21.682.67 21.717.38 21.753.27 21.790.41 2,01 6,00 2,45 7,78 0,48 Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 314.121,5 329.827,6 346.319,0 363.634,9 381.816,7 4 2 o 5 o Materiale de curăţenie 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 | 108.239,4 9 9 9 9 9 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 892.895,6 910.753,6 928.968,6 947.548,0 966.499,0 8 o 7 4 o Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 9 9 9 9 Şi Costuri investiţionale o o o o o Pag.224

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL CU PROIECT 1 11 12 13 14 15 Venituri operaţionale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaţionale 21.828.83 21.868.59 21.909.75 21.952.36 21.996.49 1,30 3,25 1,81 4,97 3,39 Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli cu contribuțiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 400.907,5 420.952,8 442.000,5 464.100,5 487.305,6 3 4 6 8 1 T Materiale de curățenie 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 9 9 9 9 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 985.828,9 1.005.545 1.025.656 1.046.169 1.067.093 8 „56 47 =) „00 Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 9 9 9 9 9 Costuri investiţionale o o o o o Pag.225

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI E H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [0] DrOJ&Ct & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara GEE Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL CU PROIECT 1 16 17 18 19 20 Venituri operaţionale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaționale 22.042.20 22.089.55 22.138.61 22.189.47 22.242.19 0,53 277 9,57 3,58 0,84 Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 511.670,8 537.254,4 564.117,1 592.323,0 621.939,1 9 4 6 2 7 Materiale de curăţenie 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 9 9 9 9 9 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 1.088.434 1.110.203 1.132.407 1.155.055 1.178.156 „86 „55 62 „78 „89 Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 9 9 9 9 9 Costuri investiționale o o o o o Pag.226

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi proj ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL CU PROIECT 2 ALES PACIENȚI | 1.285 SCENARIUL CU PROIECT 2 1 2 3 4 5 Venituri operaţionale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr.pacienti estimati 3.285,00 3.285,00 3.285,00 5.285,00 5.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaţionale 24.677.74 24.677.74 24.677.74 21.619.90 21.634.15 5,93 5,93 5,93 7,96 3,84 Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 1.139.670 1.139.670 1.139.670 284.917,5 299.163,3 „00 „00 „00 o 8 Materiale de curățenie 108.239,4 108.2394 108.239,4 108.239,4 108.239,4 9 9 9 9 Piese de schimb 2.025.000 2.025.000 2.025.000 „00 „00 „00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 1.050.465 1.050.465 1.050.465 892.895,6 892.895,6 a „51 51 8 8 Alte cheltuieli 136.770,9 136.770,9 136.770,9 116.255,2 116.255,2 3 3 3 9 9 Pag.227

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ef project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Costuri investiţionale 95.809.87 95.809.87 95.809.87 63.873.24 3,57 3,57 3,57 9,05 o T SCENARIUL CU PROIECT 2 6 7 8 3 10 Venituri operaţionale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr.pacienti estimati 9.285,00 3.285,00 9.285,00 3.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 00 „00 „00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaţionale 21.649.11 21.682.67 21.717.38 21.753.27 21.790.41 2,01 6,00 2,45 7,78 0,48 Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 314.121,5 329.827,6 346.319,0 363.634,9 381.816,7 4 2 o 5 o Materiale de curăţenie 108.239,4 108.239,4 108.2394 108.239,4 108.239,4 9 9 9 93 3 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 892.895,6 910.753,6 928.968,6 947.548,0 966.499,0 8 o 7 4 o Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 9 9 9 9 9 Costuri investiţionale o o o o o Pag.228

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI DH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bă project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL CU PROIECT 2 11 12 13 14 15 Venituri operaţionale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 3.285,00 5.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaţionale 21.828.83 21.868.59 21.909.75 21.952.36 21.996.49 1,30 3,25 1,81 4,97 3,39 Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 400.907,5 420.952,9 442.000,5 464.100,5 487.305,6 3 1 6 8 1 Materiale de curățenie 108.239,4 108.2394 108.239,4 108.239,4 108.239,4 9 9 9 9 9 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 985.828,9 1.005.545 1.025.656 1.046.169 1.067.093 8 „56 „47 „60 „00 Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 9 9 9 9 9 Costuri investiţionale o o o o o Pag.229

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII g MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL CU PROIECT 2 16 17 18 19 20 Venituri operaționale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 casele de asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 (servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaţionale 22.042.2 22.089.5 22.138.6 22.189.4 22.242.1 00,53 52,77 19,57 73,58 90,84 Cheltuieli cu salariile 20.217.6 20.217.6 20.217.6 20.217.6 20.217.6 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Cheltuieli cu contribuțiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 511.670, 537.254, 564.117, 592.323, 621.939, 89 44 16 02 17 Materiale de curățenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 49 49 49 49 49 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale 1.088.43 1.110.20 1.132.40 1.155.05 1.178.15 4,86 3,55 7,62 5,78 6,89 Alte cheltuieli 116.255, 116.255, 116.255, 116.255, 116.255, 29 29 29 29 29 Costuri investiţionale 1 o 0 0 o o Pag.230

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL FARA PROIECT - -BAU PACIENȚI 9.285 SCENARIUL FARA PROIECT - Business 2 2 3 4 5 as Usual -BAU Venituri operaţionale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele de 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 LL m Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 (servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaţionale 24.677.7 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 45,93 45,93 45,93 45,93 45,93 Cheltuieli cu salariile 20.217.6 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Cheltuieli cu contribuțiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale de curățenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 49 49 49 49 49 Piese de schimb 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 Alte cheltuieli 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 93 93 93 93 93 Costuri investiţionale 0,00 0,00 o o o Pag.231

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL FARA PROIECT - Business 6 7 8 3 10 as Usual -BAU IN Venituri operaţionale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele de 44.846.5 44.846.5 44.846.5 414.846.5 44.846.5 asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 (servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaţionale 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 45,93 45,93 45,93 45,93 45,93 Cheltuieli cu salariile 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 n Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ţ Materiale de curățenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 49 49 49 49 49 Piese de schimb 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 Alte cheltuieli 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 93 93 93 93 93 Costuri investiţionale o o o o o Pag.232

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE HA project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL FARA PROIECT - 11 12 13 14 15 Business as Usual -BAU Venituri operaţionale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele de 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 (servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Cheltuieli operaționale 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 45,93 45,93 45,93 45,93 45,93 Cheltuieli cu salariile 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale de curăţenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 49 49 49 49 49 Piese de schimb 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 53 5,51 5,51. 5,51. 5,51 Alte cheltuieli 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 93 93 93 93 93 Costuri investiţionale o o o o o Pag.233

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE lă project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL FARA PROIECT - Business 16 17 18 19 | 20 as Usual -BAU Venituri operaţionale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele de 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 (servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 |. 350,00 Cheltuieli operaţionale 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 45,93 45,93 45,93 45,93 45,93 Cheltuieli cu salariile 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Furnituri de birou 1.139,67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale de curățenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 49 49 49 49 49 Piese de schimb 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 Alte cheltuieli 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 93 93 93 93 93 Costuri investiționale o o o o o Pag.234

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE bd project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate FLUXURILE DE NUMERAR INCREMENTALE — ANALIZA ECONOMICĂ — SCENARIUL 1 [a ANA 2/31; 2 ee TUI a Nici SAN Venituri operaţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valoare reziduala Beneficii din diminuarea timpului de 700.000,0 700.000, staţionare/evaluare o o 0,00 o 00 d 700.000,0 700.000, Total intrări 0,00 0,00 0,00 o 00 Costuri operaţionale totale 0,00 4.742.400,00 4.742.400,00 7.800.237,97 7.785.992,09 115.570.2 115.570.2 115.570.2 77.046.82 Investiție inițiala 36,80 36,80 36,80 4,53 0,00 115.570.2 110.827.8 110.827.8 69.246.58 - Total ieşiri 36,80 36,80 36,80 6,57 7.785.992,09 - i 8.485.99 Flux de numerar net 115.570.236,80 | 110.827.836,80 110.827.836,80 68.546.586,57 2,09 Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 1 - INCREMENTAL Venituri operaţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valoare reziduala aloare ] Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, staţionare/evaluare 00 00 00 00 00 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, Total intrări 00 00 00 00 00 Costuri operaţionale totale 7.771.033,92 7.737.469,93 7.702.763,48 7.666.868,15 7.629.735,45 Investiție inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ieşiri 1.711.033,92 | 7.737.469,93 7.702.763,48 | 7.666.868,15 | 7.629.735,45 8.471.03 8.437.46 8.402.76 8.366.86 8.329.73 Flux de numerar net 3,92 9,93 3,48 8,15 5,45 Pag.235

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI PI H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d] & consul ting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate [e ATATA E TG INCREMENTAL Venituri operaţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valoare reziduala Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, staţionare/evaluare 00 00 00 00 00 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, Total intrări 00 00 1 00 00 00 Costuri operaţionale totale 7.591.314,63 7.551.552,68 1 7.510.394,12 7.467.780,96 7.423.652,54 Investiţie inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Total ieşiri 7.591.314,63 | 7.551.552,68 | 7.510.394,12 | 7.467.780,96 7.423.652,54 8.291.31 8.251.55 8.210.39 8.167.78 8.123.65 Flux de numerar net 4,63 2,68 4,12 0,96 2,54 Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 1 - INCREMENTAL Venituri operaționale 0,00 0,00 0,00 0,00 171.370.8 Valoare reziduala 53,70 Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,0 staţionare/evaluare 00 00 00 00 o 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 172.070.8 Total intrări 00 00 00 00 53,70 Costuri operaţionale totale 7.377.94540 | 7.330.593,16 | 7.281.526,36 | 7.230.672,35 | 7.177.955,09 Investiţie inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 1 Total ieșiri 1.377.945,40 | 7.330.593,16 | 7.281.526,36 | 7.230.672,35 7.177.955,09 8.077.94 8.030.59 7.981.52 7.930.67 179.248.8 Flux de numerar net 5,40 3,16 6,36 2,35 08,78 Pag.236

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Indicatorii de rentabilitate economică în cadrul scenariului 1, determinaţi utilizând fluxul de numerar incrementale sunt: Rata de actualizare 5% VNAE/C = 224.514.908,95 lei RIRE/C -1,99% Raport beneficiu/cost 0,6403 Se poate observa că valoarea actualizată netă este negativa, iar rata de rentabilitate economică este sub valoarea de actualizare de 5% utilizată în cadrul analizei economice. De asemenea, raportul beneficiu/cost este subunitar, fapt ce sugerează că valoarea investiţiei depășește beneficiile pentru populaţia locală determinând necesitatea identificării unei alte variante de relizare a investiţiei. FLUXURILE DE NUMERAR INCREMENTALE — ANALIZA ECONOMICĂ — SCENARIUL 2 - ALES Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 2 IN [elis ANUAR Venituri operaţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T Valoare reziduala Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, staţionare/evaluare 0,00 0,00 0,00 00 00 700.000, 700.000, Total intrări 0,00 0,00 0,00 00 00 Costuri operaționale totale 0,00 4.742.400,00 4.742.400,00 7.800.237,97 7.785.992,09 95.809.8 95.809.8 95.809.8 63.873.2 Investiţie inițiala 73,57 73,57 73,57 49,05 0,00 95.809.8 91.067.4 91.067.4 56.073.0 - Total ieșiri 73,57 73,57 73,57 11,08 7.785.992,09 Pag.237

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate UHOSPITAL Bl oroject & consulting Flux de numerar net 95.809.873,57 91.067.473,57 91.067.473,57 8.485.99 55.373.011,08 | 2,09 Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 2 - UNII TE Venituri operaţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valoare reziduala Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, staţionare/evaluare 00 00 00 00 00 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, Total intrări 00 00 00 00 00 Costuri operaționale totale 7.771.033,92 7.737.469,93 7.702.763,48 7.666.868,15 7.629.735,45 Investiţie inițiala 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ieşiri 1.771.033,92 | 7.737.469,93 7.102.763,48 | 7.666.868,15 | 7.629.735,45 |N 8.471.03 8.437.46 8.402.76 8.366.86 8.329.73 Flux de numerar net 3,92 9,93 3,48 8,15 5,45 _L Calcul VNAE/C si RIRE/C — SCENARIUL 2 INCREMENTAL Venituri operaţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valoare reziduala Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, staţionare/evaluare 00 00 00 00 00 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, Total întrări 00 00 00 00 00 Costuri operaţionale totale 7.591.314,63 7.551.552,68 | 7.510.394,12 7.467.780,96 7.423.652,54 Investiție inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ieșiri 7.591.314,63 7.551.552,68 | 7.510.394,12 | 7.467.780,96 | 7.423.652,54 8.291,31 8.251.55 8.210.39 8.167.78 | 8.123.65 Flux de numerar net 4,63 2,68 4,12 0,96 2,54 Pag.238

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE BI oroject Q consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate TA fetei 153 = =) 7 E INCREMENTAL Venituri operaţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.931.3 Valoare reziduala 15,90 Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,0 staționare/evaluare 00 00 00 00 o 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 204.631.3 Total intrări 00 00 00 00 15,90 — + Costuri operaţionale totale 7.377.945,40 | 7.330.593,16 | 7.281.526,36 | 7.230.672,35 | 7.177.955,09 Investiţie inițiala 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ieşiri 7.377.945,40 | 7.330.593,16 | 7.281.526,36 | 7.230.672,35 | 7.177.955,09 8.077.94 8.030.59 7.981.52 7.930.67 211.809.2 Flux de numerar net 5,40 3,16 6,36 2,35 70,99 Indicatorii de rentabilitate economică în cadrul scenariului 2, determinaţi utilizând fluxul de numerar incrementale sunt: (Erate EEE EEE Rata de actualizare 5% a e i a e a a E a a aan aan anna aaa a a a aa na ana VNAE/C = 147.592.909,82 lei RIRE/C 0,04% Raport beneficiu/cost 1,0096 mmm tt a IE Se poate observa că valoarea actualizată netă este pozitivă, înregistrând o valoare mai mare decât în cadrul scenariului 1, care este negativă, rata de rentabilitate economică este mai mică decât valoarea de actualizare de 5% utilizată în cadrul analizei economice, însă raportul beneficiu/cost este supraunitar, fapt ce sugerează că în cazul acestui scenariu, beneficiile pentru populaţia locală depășesc costurile investiţionale. Pag.239

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 3 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 4.8. Analiza de senzitivitate. Analiza de senzitivitate reprezintă investigația care se realizează cu privire la nivelul unor factori, la potenţialele modificări sau erori ce se pot produce, precum și cu privire la impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului. Cu alte cuvinte, reprezintă studiul modificărilor pe care aceste schimbări sau erori le generează asupra rezultatului unui fenomen. Din punct de vedere al echilibrului financiar, analiza de senzitivitate evidenţiază exact acţiunea celor două axe ce dau sens noțiunii de echilibru, și anume: rentabilitatea și riscul. Prin analiza de senzitivitate s-a urmărit identificarea variabilelor critice care pot influenta performanta financiară a proiectului. În acest scop au fost concepute 4 scenarii: Veniturile cresc cu 1%, cheltuielile rămân constante Veniturile scad cu 1%, cheltuielile rămân constante Cheltuielile cresc cu 1%, veniturile rămân constante Cheltuielile scad cu 1%, veniturile rămân constante În cadrul analizei de senzitivitate financiară, rezultatele obținute sunt determinate doar pentru scenariile 3 si 4, luând în calcul doar modificările costurilor operaţionale; scenariile 1 si 2 nu sunt relevante, valorile indicatorilor financiare nu se modifică deoarece nu au fost luate în calcul intrările de operare nici în varianta inițială: Rezultate obţinute în Scenariul 2- ALES ANALIZA DE E SENZITIVIȚATE FINANCIARA — TABEL — SCENARIUL 2 ALES Variabil Veniturile Veniturile Cheltuielile Cheltuielile Varianta a cresc scad cresc scad inițiala VNAF/ -167.841.893,61 -167.841.893,61 -167.464.542,11 -168.219.245,12 -167.841.893,61 Cc lei lei lei lei lei RIRF/C -0,77% -0,77% -0,76% -0,78% -0,77% Se poate observa că în fiecare din cele 4 variante, atât rata de rentabilitate financiara a investiţiei, cât și valoarea actualizată netă se încadrează în marjele necesității finanţării investiţiei din fonduri europene. Pag.240

Obiectiv:'CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI Hg BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate ANALIZA DE SENZITIVITATE ECONOMICĂ — fluxuri incrementale — scenariul 2 TABEL CENTRALIZATOR — ANALIZA DE SENZITIVITATE ECONOMICĂ Veniturile Veniturile Cheltuielile Cheltuielile Varianta Variabila cresc scad cresc cad inițiala — VNAE/C , 7 147.524.737,08lei | 147.661.082,56 lei | 146.770.980,04 lei | 148.414.839,60 lei | 147.592.909,82 lei RIRE/C 0,04% 0,04% 0,07% 0,01% 0,04% Raport 1,0101 1,0090 1,0161 1,0031 1,0096 beneficiu/cost ȘI în cadrul analizei de senzitivitate economică investiția se dovedește a fi justificată și oportună, raportându-ne la beneficiile generate pentru populaţia locală, în toate cele 4 situații, raportul beneficiu/cost rămânând supraunitar. 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor. In realizarea investitiei prezentate pot interveni riscuri de natura sa afecteze buna desfasurare a lucrarilor preconizate. In scopul mentinerii acestora sub control Direcţia Militară va acorda o atentie deosebita tuturor factorilor care pot pune in pericol realizarea investitiei in termenii si conditiile initial stabilite. Pe parcursul derularii lucrarilor exista posibilitatea aparitiei urmatoarelor riscuri: Riscuri naturale (hazarde naturale): - Cutremure. Riscul unui cutremur este foarte redus in acesta zona, motiv pentru care nu se considera a fi necesare masuri speciale de protejare. In Municipiul Pitesti nu s-au resimtit in ultima perioada cutremure. - Riscuri climatice (furtuni, seceta, inundatii etc.). Riscurile climatice se concretizeaza in furtuni, seceta sau inundatii. Avand in vedere amplasarea investitiei, se poate concluziona ca riscul de inundatii este unul mult mai mic comparativ cu cel de seceta. - Riscuri cosmice (asteroizi, comete etc.). Riscurile cosmice nu vor fi luate in considerare datorita probabilitatii foarte mici ca acestea sa aiba loc, reprezentand totodata o categorie de riscuri asupra careia autoritatile locale nu au capacitatea sa intervina. Pag.241

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Hi MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE HI project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Riscuri de securitate fizica: - Furt. Riscul de furt este inerent in realizarea oricarei investitii. - Sabotaj si incendiere. Analizand aceste doua riscuri putem afirma ca sunt putin importante deoarece probabilitatea ca ele sa se produca este foarte mica, investitia fiind una sociala, in beneficiul intregii comunitati, negenerand concurenta fata de alte persoane juridice. Riscuri politice: - Modificarea legislatiei. Modificarea legislatiei este un proces continuu si foarte greu de previzionat, dar in orice sens s-ar intampla acest lucru nu poate afecta realizarea investitiei. - Conflicte militare. Conflictele militare reprezinta un risc cu probabilitate redusa de a avea loc, deci managementul nu va dispune masuri speciale în acest sens. Riscuri financiare si economice: - Cursul valutar. Riscul de curs valutar este unul dintre cele mai importante deoarece anumite preturi sunt exprimate in moneda straina (euro), astfel incat la o eventuala crestere a cursului de schimb intreaga valoare a investitiei va fi puternic afectata. Volatilitatea cursului de schimb din ultima perioada demonstreaza faptul ca managementul oricarei societati sau administratii locale care face achizitii ale caror preturi sunt exprimate in monede straine trebuie sa acorde o atentie deosebita riscului de curs de schimb. In scopul diminuarii acestui risc Consiliul Judetean Timis va incerca sa incheie contracte la un curs de schimb fix, precizat la momentul semnarii. In cazul in care acest lucru nu este posibil, eventualele diferente de pret vor fi suportate apeland la sumele de bani prevazute in buget la capitolul de cheltuieli neprevazute. De asemenea, mergand pe principiul prudentei, la intocmirea bugetului s-a luat in calcul si o eventuala modificare a cursului de schimb iar preturile mentionate au fost ajustate corespunzator. - Pret. Riscul de pret este un risc cu o importanta deosebita pentru buna implementare a investitiei. Modificarea preturilor in sensul cresterii lor conduce la diferente nefavorabile in bugetul proiectului. Acest risc poate fi limitat prin incheierea de contracte ferme cu furnizorii si precizarea preturilor valabile la momentul platii. - Inflatie. Strans legat de riscul precedent, riscul de inflatie este unul real si important mai ales in conditiile actuale ale economiei romanesti (cand rata inflatiei a intrat pe o tendinta de crestere). Managementul riscului de pret cat si al riscului de inflatie se bazeaza pe includerea in estimarile bugetare a unui factor de ajustare care sa ia in calcul si eventualele miscari de pret. Mai mult decat atentia acordata elaborarii bugetului proiectului, Consiliul judetean va merge pe planificari prudentiale in sensul evaluarii realiste a cheltuielilor viitoare. Pag.242

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI ta H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate - Fraude financiare, escrocare. Risc prezent in orice domeniu de activitate, este minimizat printr-o evidenta contabila ce respecta principiile de prudentialitate si toate celelalte norme legale in vigoare. Consiliul Judetean Timis este raspunzator de mentiunea acestui risc in limite multumitoare. - Intarzierea furnizorilor. Intarzierile din partea furnizorilor constituie un risc destul de semnificativ cu o importanta foarte mare in desfasurarea proiectului. In scopul mentinerii acestui risc in parametrii acceptabili, se vor incheia contracte cu furnizori ce vor prevede termene clare de livrare si executie. De asemenea, vor exista clauze conform carora pentru fiecare zi de intarziere (din vina furnizorului) sa se aplice penalizari. Riscuri tehnologice: - Accidente de munca. Accidentele de munca sunt evenimente ce se pot produce din vina angajatorului sau din vina angajatului. Pentru a limita sau chiar elimina riscul producerii acestor evenimente nedorite angajatorul (antreprenorul) se va ocupa de efectuarea unui instructaj al muncii si de asigurarea unor conditii de lucru corespunzatoare. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantat de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala impotriva urmatoarelor categorii de riscuri profesionale: pierderea/diminuarea capacitatii de munca sau decesul ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Riscurile privind personalul sunt reglementate in Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. Riscuri calitative - Neconformitatea calitativa a lucrarilor executate. Acest risc se poate datora fie calitatii indoielnice a materiilor prime si materialelor utilizate (sau a utilajelor), fie procedurilor neadecvate de executie a lucrarilor. Pentru a diminua riscul de neconformitate calitativa sunt stabilite standarde calitative ce trebuiesc respectate. Riscuri de piata: Fiind vorba de o institutie publica si nu de un agent economic riscurile de piata sunt inexistente. Un factor de risc ce trebuie mentionat este factorul timp — uzura fizica a Unitatii de Primiri Urgente va fi resimtita dupa cca 8-10 ani, cand vor fi necesare cheltuieli de intretinere superioare celor din primii ani de functionare. In tabelul urmator sunt sintetizate riscurile ce planeaza asupra realizarii investitiei. Probabilitatea ca fiecare eveniment precizat sa se intample a fost evaluata pe o scara de la 1 la 5, unde 1 inseamna foarte putin probabil sa se intample, iar 5 foarte probabil. Importanta acordata Pag.243

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B [g Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate fiecarui risc se refera la gradul in care producerea riscului afecteaza realizarea investitiei sau activitatea post-implementare (evaluarea importantei s-a realizat pe 3 categorii: neimportant, putin important, foarte important). Riscurile cele mai periculoase sunt cele evaluate ca avand o probabilitate de realizare mare (4, 5) si o importanta de asemenea mare. Evaluarea riscurilor Riscuri naturale: Cutremure Riscuri climatice Riscuri cosmice Riscuri de securitate fiică | |N conflicte militare Riscuri Inflatie Fraude financiare, | | escrocare turtiiettilor: Riscuri tehnologice

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE BI project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Risc ! Probabilitate | Importanta p. important | Accidente de munca “Riscuri calitative i i i | | - | | Calitatea | | necorespunzatoare ai | lucrarilor executate | | | | un . Scenariu/Optiunea tehnico-economica optima, recomandata 5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor. Scenariul 1: Scenariul 1 vizeaza relocarea Clinicii Obstetrica si Ginecologie intr-o cladire nou construita a carei descriere se regaseste la cap. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5. si echipata cu dotari medicale de ultima generatie si amenajata cu mobilier medical si mobilier ne-medical necesar functionarii „la cheie” al spitalului. Scenariul 2: Scenariul 2 vizeaza relocarea Clinicii Obstetrica si Ginecologie intr-o cladire nou construita a carei descriere se regaseste la cap. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5. Echiparea cu aparatura medicala/instrumentar si amenajarea cu mobilier medical si mobilier ne- medical necesar functionarii spitalului se va face astfel: Aparatura Mobilier Mobilier ne- medicala/instrumentar | medical medical Farmacie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile | din cladirile existente existente Pag.245

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE g Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate u HOSPITAL Laborator central Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Prosectura Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Laborator de anatomie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca patologica cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente FIV Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Imagistica Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Ambulatoriu adulti Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Ambulatoriu neo- Se va reloca din Se va reloca Se va reloca natologie cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Spitalizare de zi Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Spatii comerciale Se va dota printr-un alt proiect Spatii administrative Se va dota printr-un alt proiect Pag.246

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate WUHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Hi d Project & Consulting Sectia de ginecologie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Sectia de obstetrica Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Bloc Operator Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Bloc de Nasteri Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente ATI adulti Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente ATI nonatologie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Sala de mese personal Se va dota printr-un alt proiect In cazul scenariului 1 Valoarea totala cu TVA a obiectului de investiții este de 423,757,534.93 lei, fara TVA 356,098,768.85 lei, construcții-montaj (C+M) este 157,830,395.45 lei cu TVA, fara TVA 132,630,584.41 lei. In cazul scenariului 2 Valoarea totala a obiectului de investiții cu TVA este de 351,302,869.76 lei, fara TVA 295,212,495.60 lei, construcții-montaj (C+M) este 126,875,893.81 lei cu TVA, fara TVA 162,287,313.64 lei. Pag.247

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE i ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate. Având in vedere cele doua scenarii prezentate, criteriul de selecţie al soluției constructive este cel al solutiei tehnice moderne. Astfel pentru CLINICA DE OBSTETRICA GINECOLOGIE se optează pentru SOLUTIA 2- Criteriul principal in selectarea soluţiilor a fost raportul cost-calitate. In urma realizării obiectivelor pe teren se poate contura un bilanţ teritorial si impartirea spatiilor pe fiecare nivel: Inaltimea maxima a constructiei este de +26.30 m ( fata de cota +0.00m = +2,50m CTS). 5.3. Descrierea scanariului/optiunii optime recomandate privind:. Arhitectura si rezistenta a) Regimul de inaltime: Clădirea proiectata cu destinatia de maternitate are regim de inaltime S+Ds+P+4E+ESR cu urmatoarele inaltimi de nivel: hESR = 4.00 m hE4= 4.00 m hE3 = 4.00 m hE2 = 4.00 m hE1= 4.00 m hP=4.00m hDs= 4.00 m hS=3.50m b) Infrastructura: În plan orizontal, infrastructura (subsolul) pentru cladirea propusa este alcatuita din 3 corpuri cu urmatoarele dimensiuni maxime in plan: C1- 41.15m x 38.90m; C2 — 36.30m x 38.90m; C3 — 35.00m x 38.90m; Gabarit infrastructura — 112.85m x 38.90m. Pag.248

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII LH MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Corpurile infrastructurii sunt despartite de rosturi seismice de 20cm grosime. c) Suprastructura: În plan orizontal, suprastructura propusa este alcatuita din 4 corpuri cu urmatoarele dimensiuni maxime in plan: C1- 31.35m x 38.90m; C2a — 36.30m x 14.10m; C2b — 36.30m x 14.10m; C3 — 35.00m x 38.90m; Gabarit suprastructura — 103.05m x 38.90m. Corpurile suprastructurii sunt despartite de rosturi seismice de 20cm grosime. d) Conformare structurala: Suprastructura: Structura de rezistenţă a cladirii este una duala tip pereti si cadre de beton armat. Peretii structurali vor avea grosimea de 25cm si vor fi intariti cu bulbi 80x80cm la extremitati iar deasupra golurilor de trecere prin pereti se vor dispune rigle de cuplare. Stalpi vor avea sectiunea 80x80cm, grinzile transversale si longitudinale vor avea sectiunea 75x35cm. Placile vor fi de 25cm grosime. Toate elemenele structurale ale suprastructurii se vor realiza din beton C35/45 conf NE 012-1/2007 pentru clasa de expunere XC2, armate conform detaliilor prevazute in documentatie. Infrastructura: Infrastructura cadirii va fi o caseta rigida cu radier general de beton armat de 1,5m grosime asezat pe un strat de beton de egalizarea de 15cm, pereti de beton armat perimetrali cu sectiunea de 35cm. Pereti de beton armat la interior cu continuitate sub peretii din suprastructura, cu grosimea de 25cm, care vor fi intariti cu bulbi 80x80cm la extremitati iar deasupra golurilor de trecere prin pereti se vor dispune rigle de cuplare. Grinzile transversale si longitudinale vor avea sectiunea 90x50cm Placa peste subsol va fi de 30cm grosime. Toate elemenele structurale ale infrastructurii se vor realiza din beton C35/45 resistent la agresiune chimica, conf NE 012-1/2007 pentru clasa de expunere XA1, armate conform detaliilor prevazute in documentatie. Pag.249

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI FI H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Acoperis: Peste etajul 5 si partial peste etajul sunt prevazute plansee de beton armat de 25cm pentru terase necirculabile. e) Materialele principale utilizate sunt: beton armat în infrastructura C35/45 NE012/1-2007 beton armat în suprastructura C35/45 NE012/1-2007 armături pentru beton, 0B37, Bst500c, conform STAS 438/1 Tamplariile exterioare constau in: pereti tip cortina cu structura din aluminiu vopsit în camp electrostatic si geam izoterm si tamplarii din aluminiu vopsit in camp electrostatic si geam izoterm, ambele solutii finisate in culoarea gri antracit. Usile saloanelor si a spatiilor ce adapostesc pacienti vor fi rezistente la foc, conform cerintelor ISU in vigoare. Usile spatiilor ce nu se supun unor cerinte speciale se vor realiza din tamplarie de aluminu vopsit in camp electrostatic. Usile aflate pe traseele de evacuare vor fi rezistente la foc, conform cerintelor ISU in vigoare, se vor deschide, obligatoriu, catre exterior si vor fi dotate cu cu manere antipanica, dispuse in plan orizontal. Finisajele interioare constau in: Placaje ceramice pentru trafic intens in zona de acces, holuri si a spatiilor destinate publicului larg (insotitori pacienti); Covor PVC antibacterian rezistent la trafic intens in zonele destinate pacientilor si cadrelor medicale; Tapet PVC cu inaltimea +2,00m pe toate holurile spitalului destinate pacientilor si in baile si grupurile sanitare aferente spatiilor pentru cazare, cabinetelor si a salilor de tratament Zugraveli lavabile anitibacterienepe baza de latex in toate spatiile clinicii Elemente constructive de plafon: Tavane din gipscarton dispuse la cota +3,00m fata de cota pardoselii in toate spatiile de cazare. Tavane casetate medicale in zona holurilor, dispuse la cota min.+2,70m fata de cota pardoselii, pentru facilitarea accesului si mentenantei coloanelor de ventilatie; Pag.250

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII pu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI u H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Se vor lua în considerare soluţiile tehnice de realizare a plafonului fals din Blocul Operator. Plafoane Săli de Operaţie Plafoanele din sălile de operaţii vor fi construite din panouri metalice antibacteriene de tip "sandwich,, compuse din 2 foi de tablă din aluminiu vopsite în câmp electrostatic pe ambele feţe. Între cele doua feţe ale panoului se va afla o izolaţie minerala de inalta densitate min 100 kg/m? care va oferi o protecţie mecanică, termodinamică şi acustică excelentă. Ambele feţe ale panoului vor fi vopsite antibacterian min.60 ui grosim Tratamentul antibacterian al panourilor va conţine compuşi din ioni de argint şi trebuie să fie eficienţi împotriva urmatoarelor tipuri de bacterii: Escherichia coli, Klebisella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Typhimurim Salmonella, Listeria monocytogenes, Legionella pneumopbhila, Pseudomonas aeruginosa. Panourile sunt în construcţie etanşă - spaţiile dintre panouri fiind umpulte cu silicon special pentru camere curate, având o rezistenţă la suprapresiune de până la 500 Pa. Suspendarea se va face cu tiranţi reglabili. Dimensiunile panourilor vor fi adaptate construcţiei existente ale sălilor de operații. Tavanul metalic va fi clipsabil și etanș.Etanşarea panourilor metalice făcându-se printr-o garnitură specială. Panourile metalice sunt acoperite sunt tratate antibacterian bazat pe compuși din ioni de argint. Panourile vor fi montate pe o substructură metalică din profile suport încrucișate, legate împreună pentru a forma un grilaj rigid. Principalele avantaje ale utilizării acestor tipuri de plafoane pentru sălile de operaţii sunt: e Durabilitatea; o Rezistenţa la coroziune, zgârieturi şi şocuri mecanice; e Rezistenţa chimică; e Rezistenţa la microorganisme; Mentenanţa usoară; e Rezistenţa la foc. Plafonul va permite montarea cu usurinţă a tuturor elementelor necesare, cum ar fi : e Tavan de flux unidirecţional; e Corpuri de iluminat general; o Corpuri de iluminat special (lampă scialitică); Pag.251

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate o Unităţi terminale gaze medicale (consolă chirurg); e Senzori de gaze etc. Elemente constructive de pereti si pardoseli: Compartimentarile interioare din gips carton - se vor realiza din structuri metalice realizate din otel zincat CW/UW 100 mm, Rigips, Knauf sau similar, cu grosime de 6mm, şi dubla placare cu plăci din gips carton rezistente la foc pe fiecare față a peretelui. Sistemul folosit trebuie să fie unul agrementat și să conțină toate componentele sistemului. Plăcile din gips carton folosite in spațiile umede sunt cu caracteristici speciale, acestea fiind antiumezeala grosime minima 12,5mm. Izolatia peretilor va fi din vata minerala bazaltica 40kg/mc, in grosime de 10 cm. Tencuielile uscate- se folosesc la acoperirea elementelor de constructie verticale. Combinate cu materiale izolatoare corespunzatoare pot realiza o imbunatatire a izolarii termice si/sau acustice. Acestea pot fi de mai multe feluri: Tencuieli uscate pe structura independenta. Tencuiala uscata pe structura independenta corespunde ca executie si structura unei jumatati de perete montat uscat cu structura de montanti, panotati pe o singura parte. Tencuieli uscate cu profile de fixare si bride de reglaj. In cazul tencuielii uscate cu profile de fixare, structura de sustinere se fixeaza direct de perete. Distanta dintre bride este, in cazul celor de metal de maximum 150 cm. Trebuie folosite mijloace de prindere adecvate suportului respectiv. Tencuielile uscate cu panouri de gips-carton si gips adeziv. Tencuielile uscate nu pot fi executate decat pe suprafete verticale. Suportul trebuie sa asigure ipsosului de fixare o priza perfecta. In acest scop suportul trebuie sa fie uscat, plan si protejat de umezeala si trebuie sa prezinte suficienta rezistenta. Inainte de montarea panourilor, trebuie indepartate tencuielile desprinse, vopsitoriile vechi si/sau murdaria. Suprafetele netede de beton trebuie prevazute, daca este cazul, cu un grund pentru asigurarea aderentei. Suprafetele puternic absorbante (beton poros, s.a.) trebuie umezite sau tratate cu o vopsitorie adecvata pentru reducerea capacitatii de absorbtie. Neplaneitatile mai mari trebuie compensate prin montarea de fasii din panou de gips — carton. La montare, panourile de gips — carton trebuie asigurate impotriva alunecarii. lpsosul de fixare poate fi aplicat atat pe fata posterioara a panourilor, cat si pe suport. Pag.252

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII | MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI Ig H OS F ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Prelucrarea cu spaclul a suprafetelor din gips carton.Pentru a asigura un suport adecvat tratarilor ulterioare, este necesara prelucrarea cu spaclul a imbinarilor dintre panouri, cat si a punctelor de prindere. Prelucrarea cu spaclu se poate face doar atunci cand nu mai pot apare modificari importante ale formei (de ex. in urma oscilatiilor de umiditate si temperatura, a executiei sapelor sau a tencuielilor). In timpul operatiunilor de prelucrare cu spaclul trebuie asigurata o temperatura a atmosferei si a constructiei de minim +50C. Rosturile panourilor de gips — carton se inchid in functie de modul de executie al muchiei, cu sau fara strat de protectie, cu material de spaclu adecvat acestui scop. Ca material de spaclu se folosesc in general materiale de umplut rosturile, , mase de spaclu de dispersie sau materiale de spaclu pe baza de clei — celuloza, adecvat in mod expres pentru prelucrarea cu spaclu fara banda de armare. Prelucrarea poate fi; cu banda de armare, fara banda de armare. Prelucrarea cu spaclul trebuie executata corespunzator tratarilor ulterioare. Suprafetele care urmeaza sa fie prevazute cu finisaje ceramice care vor capata ulterior un strat de finisaj ceramic (placi), prelucrarea cu spaclul trebuie restransa la zonele rosturilor. Trebuie evitata depasirea cu material de spaclu a rostului. Suprafata trebuie sa fie libera de materiale de spaclu in surplus; sunt admise urmele de spaclu. Toate suprafetele de spaclu trebuie sa fie netede, lipsite de urme de spaclu (de ex. in urma frecarii pentru slefuire). rosturile panourilor de gips— carton trebuie inchise coplanar si intreaga suprafata trebuie acoperita, in una sau mai multe etape de lucru, cu o prelucrare fina cu chit de ipsos, material special destinat acestui scop. Intreaga suprafata trebuie sa fie neteda si fara urme de spaclu sau de slefuitor. Inainte de asezarea unui strat sau pelicule, suprafata de gips — carton trebuie tratata cu un grund de profunzime adecvat. Materialul folosit pentru grund trebuie sa fie compatibil cu straturile ulterioare. Vopsitoriile izolatoare strict necesare trebuie aplicate conform indicatiilor date de producator. Goluri in peretii din gips carton. La marginea golurilor din pereti (de ex. ferestre, ghisee) trebuie introduse traverse intre montanti, daca este necesar, structura de sustinere trebuie rigidizata ( de ex. cu profile tip UA din tabla de otel). Pardoselile din cadrul cladirii trebuiesc executate din cadrul cladirii trebuie executată cu asigurarea cerintelor de confort, siguranta, igena si durabilitate, folosind tehnologii si materiale Pag.253

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lă H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate moderne si performante. Deoarece activitatea spitalului conduce la un important trafic s-a prevazut utilizarea generala a unei pardoseli din covor PVC, omogen, grosime 2mm, aplicat pe o sapa autonivelatoare cu grosime 4-6 mm. Pardoselile din covor PVC trebuie să aibă urmatoarele caracteristici: Tipul Pardoseli sintetice de trafic intens, calitatea | PVC, inserţie carburi de siliciu, cuarţ, oxizi de aluminiu in tot | stratul de uzură Material de bază Strat suport Fibra de sticlă Aspect Uniform, nedirectional, modern Dimensiuni EN426 - rola, 20mx2m Grosime totală EN 428 - 2,00mm i trat d Grosime stra e EN 429 - 2,00mm uzură | EN430-- 2,2-3,3 kg/mp | Rezistenta la foc EN 13501 - 1Bfl s1 II Ra DIN51130 R10 TRAL minim 36 - risc mic de alunecare Izolare fonica | ISO 140-8 - 4dB Clasificare EN685 34-43 Amprentare EN433 <0,1mm Pag.254

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 5 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Stabilitatea culorilor EN20105-BNOQ2 >6 Flexibilitate | EN435 trece 20mm e pp __ Comportare la mers, | elastic antiderapant Rezistenta chimica EN425 - Bună Rezistenta scaune cu | rotile EN425 - trece Să aibă substante bacteriostatice incorporate. Să aibă o reactie de Biologic |neutralizare a MRSA (Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus) si |a VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus) le Bt E d IE Sa contina substante fungicide LL , Condiţii de montare: Pardoselile obţinute trebuie să fie continue, îmbinările să se sudeze la cald, folosind cordon de sudură de aceeaşi culoare. Să asigure eliminarea unghiurilor drepte dintre pardoseli şi pereţi. Să permită ridicarea de scafe din acelaşi material. Să permită o curăţare uşoară. În exploatarea pardoselilor se impune asigurarea respectării cerintei B din legea 10 a calitaţii în construcţii. Vopsea lavabila latex antibacteriana - Vopseaua folosită va fi o vopsea latex, aplicată în două straturi, un produs peliculogen fabricat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, biocizi si aditivi speciali cu următoarele caracteristici: - etalare superioara - uscare rapida - aderenta foarte buna la suporturi absorbante si neabsorbante - lavabilitate foarte buna Pag.255

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg HOSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] & UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate - rezistenta la actiunea microorganismelor - rezistenta excelenta la uzura - rezistenta mare la spalare cu dezinfectanti si agenti de curatare de uz casnic - recomandata in special pentru spatii ce necesita dezinfectari periodice - permeabiliatate ridicata la vaporii de apa din interior,i mpermeabila la apa din exterior - produsul este avizat de Ministerul Sănătaţii pentru folosirea in unitaţile spitalicești Pentru salile de operatii, materialele pentru executarea finisajelor vor fi alese in asa fel incat sa permita o scurgere rapida a sarcinilor electrostatice. Materialele utilizate pentru finisaje vor avea proprietati fonoizolante si fonoabsorbante, care sa asigure un nivel de zgomot de maximum 35 dB (A). Materialele pentru finisaje vor fi tratate cu substante care sa asigure o bariera anti-migratie sub stratul de uzura. Specificaţii tehnice: Tencuieli interioare - Tencuielile interioare se vor realiza din mortar M100T sau similar, în grosime medie de 2,5 mm, aplicate manual sau mecanizat pe zidarii din caramida sau beton monolit. Suprafetele vor fi in prealabil amorsate cu şpriţ de ciment și apă in grosime de 3mm, apoi se aplica stratul de grund și tinciul. Muchiile vor fi protejate cu profile metalice speciale pentru colturi. Suprafeţele tencuite trebuie sa fie uniforme, să nu aibă denivelari, fisuri, urme vizibile de reparații locale. Finisare tencuieli - Gletul pe bază de ipsos aditivat, destinat acoperirii suprafeţelor tencuite în mod tradiţional şi a suprafeţelor betoanelor se va finisa prin șlefuire cu glasspapier sau prin netezire cu fierul de glet, cu puțin timp înainte de întărirea materialului aplicat pe perete. Gletul utilizat trebuie să permită egalizarea suprafețelor prin încărcări de până la 10 mm într-un singur strat. Suprafața gletuită trebuie să devină perfect netedă şi de un alb mat. Dacă se dorește, gletul poate fi vopsit după uscare cu vopseluri de dispersie sau pe bază de solvenți. Pentru obţinerea unor suprafete netede se va folosi ca și strat final un glet superior, in strat subţire de min. 2mm, pe bază de ciment alb. Pag.256

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI FL OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Strat suport pardoseli. Realizarea sapelor de egalizare aplicate in aderenta cu suportul, desolidarizate sau flotante, pe suport din beton existent sau nou, peste care se vor monta imbracaminti din PVC, linoleum, placi ceramice, sau orice alt tip de imbracaminte de pardoseala se va face din mortar M100 pe baza de ciment. Aplicarea sapelor se executa prin realizarea stalpisorilor de ghidaj care dau cota finala a sapei si pe proaspat intre fasii se imprasie mortarul se compacteaza energic si se niveleaza cu dreptarul metalic dupa care suprafata se driscuieste pentru o buna finisare. Cand este necesar sa se incorporeze tevi sau membrane in sapa, stratul de acoperire va fi de minim 2 cm grosime si va trebui sa fie armat cu plasa metalica galvanizata, cu diametru de 2 mm si cuochiuri de max 30x30 mm. Pe perimetrul spatiului cat si la baza stalpilor, etc., se va lasa un rost de dilatare cu latime de 1 cm intre sapa si pereti sau elementele verticale utilizand un material flexibil (banda de pasla, pluta, polistiren, etc.). Rosturile de control (fractionare): se realizeaza pe sapa proaspata prin amprentare cu o spatula speciala, in adancime de 1/3 din grosimea de turnare. Rosturile de fractionare se executa la praguri, intre stalpi si in corespondenta cu eventualele rosturi de constructie. Suprafetele delimitate prin rosturi sunt de 20-25 m( la interior si 16 mG la interior. Șapa autonivelantă - Se va folosi o sapă autonivelantă pentru trafic intens la toate suprafeţele care vor fi acoperite cu covor PVC. Aceasta se va turna in grosime medie de 3-20mm. Înainte de aplicarea compuşilor de nivelare, trebuie să se asigure întotdeauna că, în cazul șapelor flotante, umiditatea reziduală a substratului este < 2 CM % pe şapele din ciment fără încălzirea pardoselii (resp.< 1,8 CM % cu încălzirea pardoseli) și < 0,5 CM % pentru şapele cu sulfat de calciu fără încălzirea pardoselii (resp. < 0,3 CM % cu încălzirea pardoselii). În cazul şapelor aderente şi atunci când se aplică compusul de nivelare direct pe suprafeţele din beton, este necesar să se determine umiditatea reziduală peste secţiunea transversală a şapei. Pag.257

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Hi MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Caracteristici tehnice: Aderenţa la stratul | min. 20, SR EN suport N/mm2 '13892-8 Rezistență la la 28 zile min. 30,0| SR EN compresiune N/mm2 |13892-2 | | Rezistenta la | min. 70, SR EN incovoiere N/mm2 13892-2 Clasa CT-C30-F7- SR EN B2,0 |13813 Circulabila dupa 4-6 ore Acoperire 24 de ore pentru grosimi de! ulterioara până la 15 mm sau maxim 2% CM i | i Pardoselile ceramice din gresie - Se vor monta eventual doar in spatiile in care nu se desfasoara activitati medicale. Pentru montarea gresiei ceramice se va folosi mortarul adeziv flexibil în grosime de 3-20 Gresia ceramica utilizată va fi una de calitatea I. Nu se admit plăci de gresie cu ciobituri, fisuri sau deformaţii. Nu se admit abateri de planeitate, dimensiune sau nuanţă-culoare a pardoselii din gresie. Plăcile se vor monta fara rosturi sau cu rosturi de miaxim 1,5 mm. Pe conturul spaţiilor se va executa o plintă cu înălţimea de 8 cm, tăiată din gresia de pardoseală. Rostul dintre plintă sau faianță şi pardoseală se va etanşa cu silicon pe baza de MS-polimeri, monocomponent, fara continut de solventi, izocianati, silicon, rezistent la UV si la factorii climatici, Pag.258

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI P H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] DOJ&Cl i COASUILAJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate cu deformabilitate de durata la intindere de pana la 20%. Rezistent impotriva ciupercilor si a bacteriilor. Se va folosi gresie ceramica cal.l, rectificată, cu dimensiunile 30x30, 33x33, 30x60, 60X60 cm „ montată ţesut la 6 din lungimea plăci, rezistentă la lovire, zgâriere, abraziune şi acţiunea agenţilor chimici. După specificul functional al constructiei, precum si după natura agentilor care actioneaza asupra pardoselilor, acestea vor indeplini urmatoarele conditii: - sa aiba o suprafata plana, neteda si antiderapanta; - sa fie realizate din materiale rezistente, care sa suporte spalarea si dezinfectia; - sa nu duca, prin uzura, la producerea prafului; - să fie realizate din materiale antistatice si sa nu produca prin lovire scantei, la locurile de munca la care exista pericol de explozii si incendii; - sa fie rezistente la actiunea agentilor chimici; - sa fiie hidrofuge; - sa fie elastice si sa nu transmita vibratiile; - sa fie electroizolante; - sa fie fonoizolante; - sa aiba coeficient de conductibilitate foarte redus; - sa aiba o panta de scurgere de minimum 2% care sa permita scurgerea apei NOTĂ! Lucrările de pardoseli nu pot începe decât după terminarea tuturor lucrărilor a căror efectuare simultană sau ulterioară ar putea deteriora calitatea pardoselilor. Lucrările de pardoseli şi placaje nu se vor executa sub temperatura de + 10'C. Pereţi Săli de Operaţie Pereții din sălile de operaţii vor fi construite din panouri metalice antibacteriene de tip "sandwich, compuse din 2 foi de tablă din aluminiu vopsite în câmp electrostatic pe ambele feţe. Între cele doua feţe ale panoului se va afla o izolaţie din minerala de inalta densitate min 100 kg/m? care va oferi o protecţie mecanică, termodinamică şi acustică excelentă. Ambele fețe ale panoului vor fi vopsite antibacterian min.60 ui grosim Tratamentul antibacterian al panourilor va conţine compuşi din ioni de argint şi trebuie să fie eficienţi împotriva urmatoarelor tipuri de bacterii: Escherichia coli, Klebisella pneumoniae, Pag.259

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] & COASUILNJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Staphylococcus aureus, Typhimurim Salmonella, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa. Panourile sunt în construcţie etanşă - spaţiile dintre panouri fiind umpulte cu silicon special pentru camere curate, având o rezistenţă la suprapresiune de până la 500 Pa. Panourile metalice se vor monta pe o bază solidă din aluminiu cu înălţimea de 100 mm, ce ajută la racordarea covorului PVC la perete. Prinderea și fixarea este integrată în grosimea peretelui. Conexiunile între pereţi şi tavane, , pereţi şi pereţi se va face cu ajutorul unui profil de colţ din aluminiu 70x70 mm. Panourile metalice sunt acoperite sunt tratate antibacterian bazat pe compuși din ioni de argint. Sistemul de pereţi modulari va facilita dezasamblarea oricărui panou individual, pentru a oferi un acces usor în cazul instalărilor, modificărilor și reparațiilor ulterioare. Elementele de etanșare a rosturilor de îmbinare vor fi tip garnitură, ceea ce va permite reutilizarea acestora în caz de necesitate. Panourile vor fi montați pe o substructură metalică , prin asamblări de profile metalice specifice cu fixare pe pardoseală, profile metalice specifice cu fixare pe tavan, montanți metalici verticali și orizontali. Structura metalică va fi prevăzută cu elemente de trecere pentru montarea tuturor instalaţiilor aferente. La partea inferioară se va monta un profil de bază cu înăltimea de 100 mm,acesta va fi utilizat pentru racordarea covorului PVC la peretele vertical. Pereţii din panouri metalice antibacteriene va permite montarea cu usurinţă a tuturor elementelor necesare, cum ar fi : o Grile de aspirare aer din s.o; Uşi de acces; Negatoscopului; Panourilor de monitorizare gaze medicale; e Dulapurilor de materiale; o Instalaţiilor electrice, sanitare, gaze medicale etc.; Dimensiunile panourilor ce alcătuiesc pereţii „vor fi adaptate construcţiei existente ale sălilor de operaţii. Pag.260

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Elemente constructive de acces Usi Săli de Operaţie Usile sălilor de operaţii trebuie să asigure etansarea pragului în poziţie închisă, să nu genereze praf la manevrare şi să fie prevăzute cu un sistem de automatizare.. Foile de ușă vor fi metalice, fără rugozități pentru a permite o usoară curățenie și dezinfecţie. Usile vor fi construite şi montate astfel încât să menţină supreapresiunea în sala de operaţie. Ușile vor fi cu o foaie sau două, acţionate electric cu cotul sau piciorul, printr-un dispozitiv montat pe toc/perete. Ușile vor fi integrate în sistemul de pereţi și prevăzute cu fereastră de inspecție. Dulap de transfer materiale Dulap de transfer materiale, carcasă din foaie de oţel polisat AISI 304 și uși din geam întărit termic de 10 mm grosime. Dulapul va avea un sistem mecanic de interblocare a ușilor fără cheie. Igiena finisajelor Finisajele încăperilor în care staţionează și se deplasează bolnavi sau în care se desfășoară activităţi medicale vor fi: e Rezistente la dezinfectanți; e Fără asperități care să rețină praful; e Bactericide (în spaţiile aseptice); o Negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer. Finisajele pentru elementele de instalaţii vor fi rezistente la acţiunile fizico-mecanice ale agenților externi (șocuri, frecare, etc.) şi la acţiunile chimice provocate de solvenţi, detergenți, dezinfectanți, lichide sau vapori ai acestora. La finisarea spațiilor cu cerințe severe de asepsie se va evita utilizarea materialelor care, prin punerea în afară prezintă rosturi, adâncituri sau colțuri dificil de curățat. Invelitoarea va fi tip terasa necirculabila. Pag.261

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Tavanele false constau in: Tavane din gipscarton dispuse la cota +3,00m fata de cota pardoselii in toate spatiile de cazare, cabinete, bloc perator, ATl, etc.; Tavane casetate medicale in zona holurilor, dispuse la cota min.+2,70m fata de cota pardoselii, pentru facilitarea accesului si mentenantei coloanelor de ventilatie; Finisajele exterioare constau in: Tencuieli decorative la nivelul demisolului si a stalpilor de sustinere a copertinelor de la nivelul parterului; Placaje de aluminiu-compozit, la nivelurile supraterane, de culoare alba, gri antracit si multicolore, conf. Legendei regasite pe plansele ce ilustreaza fatadele; Finisajele pardoselilor consta in placaje din piatra buciardata antialunecare; Instalatii Sanitare Sunt propuse urmatoarele categorii de lucrari: e alimentarea cu apa rece menajera; alimentarea cu apa calda menajera; e evacuarea apelor uzate menajere; e evacuarea apelor uzate pluviale; e instalatie incendiu cu hidranti interiori; Alimentarea cu apa rece menajera; Apa rece va fi livrata la obiectele sanitare prin conducte exterioare de distributie din polietilena de inalta densitate (PEID montate orizontal, sub adancimea de inghet, iar la interior, coloane verticale si legaturi. La interior conductele de distributie vor fi din material plastic, respectiv polipropilena (PP-R). Pentru alimentarea cu apa rece se va realiza un racord la reteaua publica, in cadrul unui camin de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impuritati si contorul de apa. Presiunea necesara retelei de apa rece potabila va fi asigurata de catre presiunea retelei stradale (publice), iar ca rezerva, pentru asigurarea presiunii necesare se va prevede un grup hidrofor si un vas de stocare, apa rece potabila, cu capacitatea de 3000 litri. Aceste echipamente se vor amplasa intr-o camera tehnica aflata la subsol. Pag.262

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII E MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI Hu OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Grupul de pompare pentru consum menajer va fi alcatuit din 2 pompe, una activa, una rezerva, vas cu membrana pentru hidrofor, pompa având Q = 18 mc/h; H = 4,5 bar; P=2 x 10 kW, 400 V/ 50 Hz. Pentru zonele in care conductele vor fi montate aparent, in zone neincalzite se va prevedea ca acestea sa fie protejate cu izolatie termica si fir incalzitor electric. Alimentarea cu apa calda menajera; Apa calda menajera se va prepara prin intermediul unui schimbator de caldura de 300kW si a unui vas de acumulare de 3000 litri. Distributia apei calde si respectiv a apei reci menajere se va face prin interiorul plafonului fals. Pentru prevenirea fenomenului de condens, conductele de apa rece si apa calda se vor izola termic cu tuburi din material plastic tip ARMACELL, având grosimea izolatiei de 13 mm pentru apa calda menajera si 9mm pentru apa rece menajera, protejate cu folie de PVC. Inainte de izolarea conductelor de apa rece si apa calda, se va efectua proba de presiune pentru a fi depistate eventualele neetanseitati si inlocuirea portiunilor defecte. Proba de presiune se va executa la o presiune egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 6 bari. Proba de presiune va dura cel putin 30 de minute, in acest interval de timp neadmitându-se scaderea presiuni in instalatii. In cazul când presiunea scade se vor verifica instalatiile depistându- se defectiunile si se vor executa remedierea acestora. Proba de presiune se va efectua inainte de montarea armaturilor la obiectele sanitare, extremitatile conductelor fiind obturate cu dopuri. Instalatiile de apa rece si apa calda menajera vor fi supuse si probei de functionalitate astfel incât sa fie indeplinite conditiile prevazute in proiect. Proba de functionalitate se va efectua dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare. Inainte de darea in exploatare instalatiile interioare de apa rece si apa calda se vor spala si dezinfecta. Evacuarea apelor uzate menajere; Instalatia interioara de canalizare colecteaza apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate in grupurile sanitare si se va executa cu tuburi din polipropilena ignifugata cu mufe, având diametrele cuprinse intre Dn 32 mm si Dn 160 mm. Etansarea intre tuburi se va realiza cu garnituri din cauciuc montate in interiorul mufelor. Pentru racordarea obiectelor sanitare si pentru ramificatii, se vor folosi piese de legatura (coturi, ramificatii, etc.) uzinate, executate din acelasi material ca si tuburile de canalizare. Pag.263

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI PI H OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] DrOJB&Cl & COASUILIAJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curatire si bride de prindere. Racordurile obiectelor sanitare se vor monta ingropat in pardoseli sau in pereti, iar coloanele se vor monta mascat. Mufele tuburilor de canalizare montate in sapa pardoselii din grupurilor sanitare se vor proteja cu un strat de carton ondulat. Inainte de darea in exploatare instalatia de canalizare va fi supusa la incercarea de etanseitate si de functionalitate, conform prevederilor normativelor I9- 2015 si C56 — 02. Coloanele de canalizare se vor prelungi peste acoperisul cladirii cu coloana de ventilatie care va depasi acoperisul cu cca. 50 cm. Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curatire si bride de prindere. Ca accesorii pentru fiecare baie se vor monta: o oglinda, un portprosop, o etajera, porthârtie, sifon de lavoar. Bateriile obiectelor sanitare vor fi de tip monobloc. De asemenea in cadrul unora dintre grupurile sanitare se vor monta sifoane de pardoseala Evacuarea apelor uzate pluviale; Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperis se va face folosind un sistem receptoare de terasa cu parafrunzar. Instalatie incendiu cu hidranti interiori; Conform “Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. a), pentru cladirile închise din categoriile de importanta exceptionala si deosebita A si B, încadrate conform legislatiei în vigoare, indiferent de aria construita sau desfasurata si numar de niveluri se prevad instalatii de hidranti interiori. Conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere - P118/2-2013, anexa 3, se vor utiliza 2 jeturi simultane(debitul total va fi de 4,21/s). Timpul de functionare prevazut pentru instalatia de hidranti interiori, conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a I-a - Instalatii de stingere - P118/2-2013, art 4.35, lit b) va fi de 60 de minute. Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori, se va realiza din conducte de otel. Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor. Fiecare hidrant interior va fi compus din: e cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc, Pag.264

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pl [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e 660x550x 210 mm (Lx H x 1), e rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "Ev, e robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C", o teava de refulare universala care conform art 4.19 din P118/2013 sa permita urmatoarele pozitii de reglare:închidere si jet pulverizat si/sau jet compact. Când jetul pulverizat si jetul compact sunt conditionate, se recomanda sa se pozitioneze jetul pulverizat între pozitia de închidere si pozitia jetului compact. e racord refulare tip C (2") instalatii Gaze Medicale Instalatia de distributie a gazelor medicale va fi compusa din: e Statii de alimentare cu gaze medicale; e Tevi de distributie gaze medicale; - Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale; e Unitati terminale de gaze medicale si accesorii. Gazele medicale propuse sunt: e Oxigen (02); e Aer comprimat medical (A4 bar); e Vacuum medical (Vac.); e Dioxid de carbon (C02); e Protoxid de azot (N20); e Evacuarea gazelor anestezice nereutilizabile Statii de alimentare cu gaze medicale; Sistemele de alimentare pentru gazele medicale comprimate şi pentru vacuum sunt proiectate astfel încât să asigure continuitatea debitului de proiectare al sistemului la o presiune de distribuţie conformă în condiţii normale şi în situaţie de unic defect. Pentru a atinge acest obiectiv sistemul de alimentare pentru gaze medicale comprimate si vacuum, contin trei surse de alimentare (sursa prima, secundara si de rezerva). Sursa primara de alimentare este in permanent conectata, sursa secundara alimenteaza in mod automat conducta in cazul in care sursa primara de alimentare nu functioneaza, iar cea de-a treia sursa alimenteaza in mod automat sau manual conducta , atunci cand primele doua nu functioneaza. Pag.265

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Hi MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] & COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Aer Comprimat Medical; In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, statia de aer comprimat medical va avea in componenta umatoarele: + 3 compresoare cu surub (sursa principala, secundara si de rezerva) capacitate producere aer comprimat medical la 4 bar min.35 m3/h/ pe compresor. Pentru cresterea duratei de viata s-a prevazut un sistem automat de comanda, care sa asigure functionarea pe rand a fiecarui compresor, la intervale de timp selectabile de catre operator. + 2 rezervor de aer , fabricat din materiale rezistente la coroziune (ex. tabla de otel galvanizata), care corespunde standardului SR EN 286-1 si respecta cerintele directivei recipientelor sub presiune 97/23/CEE. Rezervorul este prevazut cu: supapa de siguranta, manometru, orificiu de acces si / sau inspectie si sistem de drenaj automat. » 2 echipamente de uscare si purificare prin desicare regenerativa, montate in by-pass cu robineti de izolare, pentru a asigura continuitatea alimentarii in caz de avarie si de service .Aerul este uscat datorita fenomenului de adsorbtie (moleculele de apa sunt retinute de materialul desicant). In timp ce in una din coloane aerul se usuca in cealalta coloana are loc regenerarea substantei desicante prin curatarea de molecule de apa; Sistemul de uscare si tratare trebuie sa asigure furnizarea aerului medical respirabil, la parametrii impusi in standardul SR EN ISO 7396-1 si in Farmacopeea Europeana, respectiv: Contaminanti h) oxigen: Valori limita 2 20,4 % V/V si < 21,4 % concentratia totala de ulei: < 0,1 mg/m? la pres.ambientala) concentratia de monoxid de carbon (CO): concentratia de dioxid de carbon (CO2): continutul de vapori de apa <5 ml/mS < 500 ml/m? < 67 ml/m3 dioxid de sulf (SO): <1ml/m3 oxizi de azot (NO + NO3): <2 ml/m3 Pag.266

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bo d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Pentru eliminarea impuritatilor (praf, vapori de apa, vapori de ulei) din aerul medical se utilizeaza filtre specifice ce au diverse grade de retentie. + 1 monitor de dew-point, pentru monitorizarea cantitatii vaporilor de apa din aerul comprimat furnizat si pentru verificarea eficientei echipamentului de uscare se va prevede un monitor al “punctului de roua” , montat la iesirea din echipament si care va alarma operatorul in cazul depasirii limitei setate; + 1 panou cu reductor de presiune cu by-pass pentru 4 bar, utilizat pentru reducerea presiunii din rezervoare la valoarea presiunii de lucru si mentinerea acesteia la o valoare constanta; Va avea doua ramuri identice, in paralel, pe fiecare fiind un regulator de presiune, o supapa de siguranta, pentru a permite operatiile de service si de remediere a avariilor fara a intrerupe alimentarea; e 2filtre microbiologice de aer montate in by-pass cu scopul de a retine microorganismele din aerul aspirat de compresoare si va fi autoclavabil; o 1 separator apa-ulei, este prevazut pentru a asigura normele de protectie a mediului inconjurator in vigoare, separand particulele de ulei din apa colectata de la purjele automate ale compresoarelor si rezervoarelor de aer Incaperea destinata statie de aer comprimat medical se afla la demisol, camera tehnica nr. 11. Vacuum Medical In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, statia de vacuum medical va avea componenta umatoarele: o 3 pompe de vacuum (sursa principala, secundara si de rezerva) capacitate producere vacuum medical min.35 m?/h/ pe pompa functioneaza simultan sau alternativ, in functie de cererea sistemului. o 2 rezervor de vacuum, prevazut cu sistem de golire manuala, vacuumetru si orificiu de inspectie / acces.. Rezervorul de vacuum este prevazut cu robinet de by-pass a acestuia, pentru asigurarea continuitatii functionarii in cazul operatiilor de intretinere. o 2 filtre bacteriologice „pentru a proteja pompele de vacuum si mediul ambiental de contaminarea cu lichide, particule solide sau cu bacterii. La intrarea in recipientul de vacuum sunt prevazute 2 filtre bacteriologice montate in by-pass, pentru a asigura continuitatea in timpul operatiilor de intretinere. Pag.267

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [] n COASUILiNg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate In partea inferioara, filtrul trebuie sa fie prevazut cu un vas din sticla transparenta sterilizabil, pentru colectarea eventualelor secretii. In partea superioara filtrul are un indicator de presiune diferentiala care arata gradul de colmatare a filtrului, respectiv necesitatea schimbarii acestuia. Filtrele bacteriologice sunt marcate cu eticheta de culoare galbena cu simbolul de “risc biologic”, conform standardului ISO 15223, pentru atentionarea operatorilor asupra riscurilor la care sunt expusi. Pe instalatie se va prevede un vas cu capacitatea de aprox. 5 litri pentru colectarea secretiilor si pentru cresterea duratei de viata a elementelor filtrante. e 1 panou de comanda si control, serveste la monitorizarea si controlul statiei de vacuum medical. Se recomanda sa fie amplasat la o inaltime corespunzatoare, astfel incat mesajele afisate pe display sa fie vizibile de la distanta de 1 metru. Incaperea destinata statie de aer comprimat medical se afla la demisol, camera tehnica nr. 10. Evacuarea qazelor anestezice nereutilizabile (AGSS) La nivelul salilor de operatie pentru a reducere expunerea profesionala la gazele si vaporii de anestezie se foloseste un sistem de evacuare a gazelor de anestezie nereutilizabile cuprins din trei parti principale: e Un sistem de transfer; e Un sistem de admisie; o Un sistem de evacuare. Statiile de alimentare cu gaze medicale trebuie sa fie mentinute intr-un loc sigur, securizat si in conditii de perfecta stare de curatenie Tevi de distributie gaze medicale; Distributia gazelor medicale în spital se realizeaza prin intermediul coloanelor verticale si se va continua cu ramificatiile de pe fiecare nivel. Sistemul de tevi va asigura furnizarea gazelor medicale la presiunea si debitul nominal calculat , in conditii de siguranta pentru pacient si personalul medical. La executia instalatiilor de distributie se vor folosi numai tevi din cupru medical, curatate, testate si obturate la capete conform standardului SR EN 13348. Fitingurile din cupru pentru racordarea tevilor trebuie sa fie curatate si degresate pentru a fi compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie ambalate astfel incat sa se evite contaminarea cu impuritati. Pag.268

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Sistemul de tevi pentru gazele medicale comprimate nu se utilizeaza pentru alimentarea cu gaze a departamentelor de patologie sau a serviciilor tehnice. Sistemul de tevi de gaze medicale este considerat dispozitiv medical cu marcaj de conformitate CE ce se incadreaza in clasa de risc Il a. Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale; Se vor prevedea cutii cu robineti pentru a izola sectiunile sistemului de distributie a conductelor pentru mentenanta, reparatii, extinderi viitoare planificate si pentru a usura incercarea periodica. Locul de amplasare a fiecarei cutii cu robineti se afla in vecinatatea zonei deservite ( la intrarea in incapere) ce respecta procedurile de analiza a riscurilor in conformitate cu ISO 14971:2007. In salile de operatie la conectarea consolelor de anestezist si chirurg se vor prevedea robineti cu bila pe fiecare gaz. Robinetii vor fi degresati si curatati astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul si sa fie ambalati individual. Pe fiecare nivel, langa coloanele verticale se vor monta tablouri de izolare, monitoriza si alarmare ce va avea in componenta robineti de izolare pentru fiecare gaz medical cu conectori NIST pentru cuplarea urgenta a buteliei de rezerva, display LCD pentru monitorizarea presiunii, LED-uri si taste pentru utilizarea usoară a meniului ce va permite monitorizarea tuturor informatiilor si senzori de presiune pentru alarmarea vizuala si acustica, pentru cazul depasirii valorilor minime si maxime ale presiunii de lucru. Tabloul va monitoriza in mod continuu starea gazelor medicale in sistemul de distributie a gazelor medicale. Usa tabloului se va deschide rapid in caz de urgenta, prin lovirea cu pumnul. Fiecare tablou de monitorizare si alarmare de urgenta se va conecta la circuitul de alimentare cu energie electrica principal si la cel de rezerva. Fiecare tablou de control si alarmare se va lega la pamant. In interiorul salilor de operatie se prevad suplimentar un modul de alarmare, ce se va conecta la tabloul zonal de izolare, monitorizare si alarmare. Unitati terminale de gaze medicale si accesorii; Se propun unitati terminale la capul pacientului pentru distributia gazelor medicale si a circuitelor de energie electrica, necesare aparatelor medicale, in functie de specificul si necesitatile fiecarei incaperi medicale. Pag.269

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII LH MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI GH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE N [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate In salile de operatii s-au prevazut urmatoarele unitatie terminale: e Consola chirurg (02, A4, Vac, N20, AGSS) - consola de chirurg va fi dublu articulata nemotorizata, bratele avand 1000mm. e Consola anestezist (02, A4, Vac, C02) — consola de anestezist va fi simplu articulata motorizata cu brat de 800 mm cu un sistem de integrare a aparaturii de anestezie. Conexiunea intre bratul simplu articulat si modului de distributie cu unitatile terminale de gaze medicle si prize se face prin intermediul unui stalp vertical, din otel sau aliaj de aluminiu. o Unitate terminala de rezerva (02, A4, Vac, N20, C02, AGSS) In saloanele pre/postoperator s-au prevazut urmatoarele unitati terminale: e Rampa de distributie a gazelor medicale 1 post (02, A4, Vac) pentru pre/postoperator — are in componenta un modul pentru fluide medicale (02, Ad, Vac) si un modul de circuite electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.) In saloanele de ATI, tratament imediat si consultatii gineco-chirurgie s-au prevazut urmatoarele unitati terminale: o Unitate de terminala tip bridge 1 post (02,A4,Vac) — are in componenta 2 stalpi de sustinere fixati in tavan prin interiorul carora sunt trase circuitele electrice si cele de gaze medicale. Modulul de distributie al gazelor medicale are in configuratie 2 unitati terminale pentru Oxigen, 2 unitati terminale pentru Aer medical 4 bar si 2 unitati pentru Vacuum. e Unitate de terminala tip bridge 2 post (02,A4,Vac) — are in componenta 3 stalpi de sustinere fixati in tavan prin interiorul carora sunt trase circuitele electrice si cele de gaze medicale. Modulul de distributie al gazelor medicale are in configuratie 4 unitati terminale pentru Oxigen, 4 unitati terminale pentru Aer medical 4 bar si 4 unitati pentru Vacuum. e Rampa de distributie a gazelor medicale 1 post ATI (02, A4, Vac) — are in componenta un modul pentru fluide medicale (02, A4, Vac) si un modul de circuite electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.) In saloane s-au prevazut urmatoarele unitati terminale: e Rampa hibrid de distributie a gazelor medicale (02, Vac) 1 post saloane -— are in componenta un modul pentru fluide medicale (02 si Vac) si un modul de circuite electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.) Pag.270

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII NI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e Rampa de distributie a gazelor medicale (02, A4, Vac) pentru 1 post saloane izolare - componenta un modul pentru fluide medicale (02, A4, Vac) si un modul de circuite electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.) Echipamentul de oxigenoterapie pentru adulti va fi alcatuit din: o debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre O si 15l/min e debitmetrul prevazut cu conector standard DIN o vas pentru apa distilata, minim 300 ml, autoclavabil la 1342C, cu capac din plastic e vas prevazut cu gradatie de min. si max. Unitatea de aspirat secretii, cu vas de siguranta va fi alcatuit din: o regulator de vacuum cu posibilitatea reglarii vacuumului intre 0 si -1000 mbar si conector standard DIN (pentru unitatea terminala) o regulator de vacuum prevazut cu buton de pornit / oprit marcat corespunzator cu culori verde/rosu e regulatorul de vacuum sa permita conectarea dispozitivului de siguranta sau direct a unui vas de secretie e vas de colectare secretii gradat, cu capacitatea de 1 litru, din policarbonat, autoclavabil, cu capac prevazut cu conectori metalici si supapa de supraplin e suport metalic pentru vasul de secretii prevazut cu sistem de fixare pe bara eurorail o furtunele de conectare din silicon si sonda de aspiratie e spalator de sonda autoclavabil, cu lungimea de aprox. 400 mm, prevazut cu sistem de fixare pe bara eurorail. Pentru sustinerea diverselor accesorii cum ar fi: module de depozitare cu sertare, etajere de monitor, stative de perfuzii, vase de secretii, lampi de examinare, etc. se prevad bari de tip euro- rail. Barele eurorail vor fi fabricate conform standardului SR EN ISO 19054, din otel inoxidabil, tipul AlSI 304. Barele eurorail au dimensiunile de 25x10x1,5 mm. Barele eurorail vor fi marcate cu etichete care indica sarcina maxima suportata de acestea. Pag.271

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGII DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI PI H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] DrOJect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalatii HVAC INSTALATII DE INCALZIRE/RACIRE Încălzirea si racirea spaţiilor interioare cu cerinte normale privind gradul de asepsie, la nivel de temperatură precizat în standarde (1907/2-14), se va realiza prin intermediul ventiloconvectorilor necarcasati de plafon si carcasati de parapet in sistem 4 tevi si a radiatoarelor tip panou din otel alimentate cu agent termic 80/60*C de la o centrala termica amplasata in spatiul dedicat existenta, este camera centralei termice pentru cladirea existenta. Ventiloconvectoarele vor avea prevazute pe fiecare conducta tur, pentru apa calda si apa racita, un regulator automat de debit si vana de control motorizata, ce va permite reglarea debitului de apa ce intra in fiecare ventiloconvector. Regulatorul echipat cu un motor cu actionare este un robinet de control cu autoritate totala si robinet de echilibrare automat — limitator de debit. Utilizarea vanelor are ca efect obtinerea celor mai scazute costuri de investitii prin economii rezultate din limitarile de debit exacte si independente de presiune ce nu permit depasiri ale debitului in conditii de functionare partiala, pentru a mentine diferenta de temperatura a unitatii terminale la nivelul proiectat. Regulatorul poate controla temperatura pentru sarcini reduse si are aceeasi stabilitate in toata gama de reglaj. Control : reglarea temperaturii camerei — incalzirea/racirea, este realizata prin intermediul unor termostate de camera cu actionare manuala. Incalzirea spatiilor comune, a grupurilor sanitare, depozitelor, casa de scara etc se va realiza prin intermediul corpurilor statice tip panou din otel, racordate prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de inchidere pe retur si vor avea robineti de golire si robinet automat de aerisire. Amplasarea corpurilor statice se realizează în special in dreptul geamului acolo unde inaltimea parapetului si spatiul permit acest lucru. In celelalte cazuri amplasarea se realizeaza pe peretii adiacenti. Corpurile de incalzire sunt dimensionate tinandu-se cont de temperatura agentului de incalzire 80/60'C, tur/retur. Pentru a impiedica patrunderea maselor de aer rece din exteriorul cladirii, pentru zonele de intrare vor fi prevazute perdele de aer cu agent termic montate orizontal deasupra usilor de acces. Perdelele de aer vor fi deasemenea echipate cu robineti de sectorizare si regulator automat de debit. Alimentarea tuturor echipamentelor ( baterii de racire/incalzire aer, ventiloconvectori, corpuri statice, perdele de aer) se va realiza cu conducte din otel negru laminate la cald pentru instalatii si Pag.272

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII NI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate constructii, imbinate prin sudura pentru diametre peste 2” si prin insurubare pentru diametre mai mici de 2”. Conductele vor fi izolate astfel incat sa se impiedice formarea condesului si pierderea energiei. Distributia va fi facuta in plan vertical prin golurile pentru conducte, iar in plan orizontal prin plafonul fals. Fixarea tevilor de elementele de constructie (acolo unde este cazul) se va face cu ajutorul unor coliere duble sau simple cu garnitura de cauciuc. Pentru traseele rectilinii mai lungi de 7 metri se vor prevedea lire de dilatatie. Conductele de distribuţie vor fi montate cu panta de 0,1- 0,2% si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. Pentru separarea si golirea unei ramuri fata de restul instalatiei de incalzire/racire, se vor prevedea robineti de separare si de golire pentru fiecare ramura in parte. Degajari interne de caldura e De la persoane > Nr. de persoane: - va fi egal cu: e Nr.de scaune — pentru birouri, camera de sedinte o densitate de o persoana la 10mp pentru zona de asteptare si coridoare o densitate de o persoana la 4mp pentru zona de retail e Nr.de paturi — pentru zona de cazare si saloane e 10 persoane pentru salile de operatii > Caldura specifica degajata — conform normative 15-2010, in functie de categoria de munca efectuata De la iluminat 10W per 1mp pentru zona de birouri, meeting, corridor 25W per 1mp pentru zona de lobby, shop-uri 30W per 1mp pentru salile de operatii De la alte surse 22.5W per 1mp pentru zona de birouri 500W pentru o sala de meeting Pentru salile de radiologie si bloc operator, (respective pentru orice alta camera in care sunt amplasate echipamente cu degajari mari de caldura, sau echipamente ce necesita sisteme de ventilare sau racire dedicate), vor fi furnizate fisele tehnice ale echipamentelor electrice precum si degajaile de caldura. vYvyYyy* vYVyYyy Pag.273

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Descriere sisteme de climatizare Pentru asigurarea parametrilor de confort interior se vor prevedea urmaoarele tipuri de sisteme de climatiare: o Zona lobby parter > Sistem de climatizare — ventiloconvectoare necarcasate — sistem 4 tevi; echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respective apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; e Zona cazare spital Sistem de climatizare — ventiloconvectoare necarcasate — sistem 4 tevi; echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; Zona Radiologie > Sistem de climatizare — centrale de tratare aer dedicate pentru fiecare camera de radiologie (inclusiv pentru camere anexe: camera de comanda, depozitari, coridoare, receptie). Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NP015. Echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; e Zona Farmacie > Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NPO15.Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; e Zona Laborator >» Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NPO15.Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; e Zona Bloc operator > Sistem de climatizare — centrale de tratare aer dedicate Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NP015. Echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; Pag.274

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL | e AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] & CONSUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e Zona vestiare > Sistem de incalzire: corpuri statice alimentate cu agent termic din sistemul centralizat de distributie aferent cladirii; > Sistem de racire: centrala de tratare aer dedicate. e Zona bucatarie > Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; e Zona servire masa >» Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii. Sursa de alimentare cu apa racita Statia frigorifica asigura necesitatile de energie frigorifica pentru: e dimensionarea unitatilor tip chiller componente ale statiilor frigorifice este facuta la 36'C; e compensarea aporturilor de caldura din exterior (prin elemente inertiale si neinertiale) in conditiile temperaturilor interioare si exterioare; e compensarea degajarilor de caldura din interiorul spatiilor rezultate de la iluminat, echipamente (calculatoare) si oameni conform cu cerintele cadru de tema. e racirea debitelor de aer proaspat din exterior, introduse prin sistemele de aer conditionat. Functionarea in parametri tehnici, de siguranta si economici a fiecarui grup frigorific precum si exploatarea in corelare cu cererea de consum este prevazuta a fi controlata si asigurata in mod automat prin tabloul de comanda propriu, functie de cerinta de frig a consumatorilor. Prepararea apei racite se face cu ajutorul cate 2 chillere racite cu apa, avand capacitatea de 600 kW(total 1200kW). Distributia apei racite se va realiza prin intermediul unui distribuitor/colector preavzut cu mai multe circuite pentru alimentarea tuturor echipamentelor. Distributia agentului termic se face separat pentru tipuri de consumatori astfel: e RO1- un circuit secundar intre distribuitor/colector si ventiloconvectori e RO2- un circuit secundar intre distribuitor/colector si centrale tratare aer. e RO3- un circuit secundar intre distribuitor/colector si “drycooler”. Pag.275

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ă [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate TOTAL APORTURI CALDURA 700 kW TOTAL AER PROASPAT 490 kW TOTAL STATIE RACIRE 1190 kW Instalatii de ventilare (aer proaspat) Aerul proaspat necesar satisfacerii conditiilor, precum si a cerintelor beneficiarului va fi introdus in interiorul incaperilor cu ajutorul mai multor centrale de tratare aer, montate pe terasa imobilului, complet echipate (filtre, baterie racire, baterie incalzire, ventilator introducere, ventilator evacuare, atenuatoare de zgomot, recuperator de caldura aer aer, umidificatoare de aer — acolo unde este cazul) si accesoriile de comanda si automatizare (functionarea este in intregime automatizata). Pentru introducerea aerului tratat si extractia aerului viciat va fi prevazut un sistem de distributie cu tubulatura rectangulara confectionata din tabla inoxidabila cu toate accesoriile (suporti antivibranti, organe de reglaj, clapete cu sau fara actionare electrica )sau tubulatura antibacteriana din ALP Toate tubulaturile de introducere vor fi termoizolate. Aerul tratat va fi introdus fie direct in incaperi prin intemediul unor grile montate in plafonul fals, fie in refularea unitatilor interioare ventiloconvectori. Tubulaturile se vor ancora la partea superioara a plafonului. Evacuarea aerului se va realiza prin grile montate in plafonul fals. La fiecare iesire din ghena de ventilare a tubulaturilor de introducere aer tratat, evacuare aer viciat, vor fi prevazute clapete antifoc, ce protejeaza impotriva propagarii focului pe celelalte etaje. Aerul tratat de la ventiloconvectori este introdus direct in incapere cu tubulatura circulara si grile rectangulare cu refulare pe 4 directii. Pe fiecare racord de distributie aer din cutia plenum a ventiloconvectorilor se va monta un registru de reglaj debit, ce va permite reglarea debitului de aer ce va fi introdus in interiorul incaperilor. Recircularea aerului din interior se realizeaza prin grile rectangulare din aluminiu liber in plafonul fals. Sistemele de ventilare vor asigura debitele minime de aer proaspat conform normativ 15-2010, respectiv nr. total de schimburi orare conform normativ NP015. Instalatii de ventilare , conditionare si tratare Bloc Operator Instalatia de incalzire, ventilare, conditionare si tratare propusa,respecta normele impuse de NP015/1997 precum si norma europeana DIN12946-4 si consta în : e Centrale de tratare compacte de tip “plug and play”cu recuperare de caldura, racire in detenta directa, igienice DIN 1946-4 si 100% aer proaspat. Pag.276

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS PITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e Echipamente pentru refularea si aspirarea aerului (tavane filtrante, grile de aspirare, unitati terminale port filtru cu plenum) e Accesorii (clapete de reglaj debit manuale, clapete debit variabil (VAV) clapete pentru entinerea suprapresiunii in salile de operatie, baterii de incalzire electrice locale prevazute cu termostat) e Canale de aer izolate, inclusiv sisteme de prindere Centralele de tratare a aerului propuse vor fi in igienică (TUV DIN 1946-4) și dotate cu e ventilatoare de refulare și aspirare cu prevăzute cu convertizoare de frecvenţă; o filtru aer proaspăt, aer refulat și aer aspirat, prevăzute cu senzori de presiune diferenţială, pentru avertizare colmatare filtre; e clapete motorizate ON/OFF pe conexiunea de aer proaspăt, gravitaționale sau motorizate pe celelalte conexiuni; e sistem hidraulic de recuperare a căldurii, compus din doua baterii din cupru identice, una pentru aerul proaspăt și alta pentru aerul evacuat în atmosferă, conectate între ele print- un circuit hidraulic compus din pompă si vas de expansiune, ce oferă caracteristica de a evita orice posibilitate de "contaminare încruciăată“. o Baterie de răcire din cupru in detenta directa, cu compresoare scroll cu tehnologie inverter (1 buc.), valva de expaniune electronica, rezervor de lichid.Circuitul frigorific va fi prevazut cu toate componentele necesare pentru reglare, protectie si siguranta. Toate aceste echipamente sunt montate in corpul centralei de tratare, în compartimentul tehnic, in afara fluxului de aer.baterie de reîncălzire electrică,modulantă, prevăzută cu termostat pentru protecția la supraîncălzire.Acţionarea bateriei este facută de către microprocesor; e Unitate de condensare , refrigerant R410 A, certificate EUROVENT vprevazute cu ventilatoare EC. e baterie de reîncălzire electrică,modulantă, prevăzută cu termostat pentru protecţia la supraîncălzire.Acţionarea bateriei va fii facută de către microprocesor; o umidificator cu electrozi imersati, capacitate producere abur între 10 - 100 %.; e centralele suntexecutate pentru montaj exterior, la o temperatura de min. -20'C; o tablou electric echipat cu toate componentele necesare pentru protecția și funcţionarea normală a centralei si terminale pentru conectarea centralei la generator si/sau centrala de detecție incendiu; Pag.277

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI | H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate o automatizare (control integrat de temperatură și umiditate, control dinamic al suprapresiunii, microprocesor si software dedicat pentru blocurile operatorii, interfață principală control CTA, interfaţă secundară pentru controlul centralei de la distanță) Simbolurile și iconanele minime afisate de către display: o valoarea temperaturii și a umiditţii e registrul motorizat este deschis e funcţionarea ventilatoarelor o afisază dacă componentţa de răcire, incălzire umidificare, dezumidificare functionează e afisază alarme active o afisază sistemul de căldură când este activ o afisază sistemul anti - îngheţ când este activ Funcțiile minime principale ale microprocesorului: e controlul temperaturii în sistem P, PI sau PID; e managementul umidității pe retur în sistem P pentru dezumidificare; e managementu umidității pe retur în sistem P, PI sau PID pentru umidificare; e controlul temperaturii de refulare; e managementul modulant cu semnal 0/10 V pentru ventilatoarele de refulare si aspirare; e managementul modulant 0/10 V pentru vanele bateriilor de încălzire și răcire si bateria electrică; e control integrat inter de umiditate; o semnal ON/OFF pentru regiștrii de închidere; e managementul alarmelor ( inundaţie, fum /foc, componente, etc); o controlul ventilării în situații de urgență; e control funcționare pe timp de noapte; Pentru refularea aerului în interiorul salilor de operatie se propun utilizarea unor tavane de flux unidirectional, din oțel inoxidabil, prevăzute cu clapete de reglaj si filtre tip HEPA H14. La o viteza de curgere a aerului de 0,2 m/s, acestea au debitul de aer de 4100 m3/h. Pag.278

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREIMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate La evacuarea aerului viciat din salile de operatie se propune utilizarea unor grile de evacuare prevăzute cu clapete de reglaj si filtre F5, din otel inoxidabil, montate pe perete, la partea inferioara pentru 75% din debitul de aer aspirat si la partea superioara pentru 25 % din debitul de aer aspirat. Debitul nominal a grilelor inferioare va fi 700 m3/h iar cel a grilelor superioare de 300 m3/h. Pentru refularea aerului în restul încaperilor din blocul operator si ATl, se propune unitilzarea unor unitati terminale port filtru HEPA 11, din aluminiu si plenum, din oțel galvanizat, in constructie etansa, grilă de difuzie pe swirl, iar evacuare aerului se va realiza cu același tip de unitati terminale port filtru, anemostate, prevăzute cu filtru F5 și grilă de aspirație perforata. Pentru reglarea debitului de aer s-e propun urmatoarele clapete: o Clapeta de debit variabil (VAV) pe refulare, va functiona in regim de debit constant la 100 % din capacitate pe timp de zi si la 50 % pe timp de noapte , conform cerintelor din NP 015, pentru a mentine nivelul de asepsie. o Clapeta de debit variabi (VAV) de pe aspirare (din salile de operatie), functioneaza in regim dinamic, pe baza presiunii ( diferenta din sala operatie si hol). Astfel, pentru a mentine o presiune constanta in interiorul salii de operatie (ex.10 Pa) clapeta de devit variabil se va inchide sau deschide in mod automat, iar ventilatorul de aspirare al centralei detecteaza cresterea sau scaderea presiunii din tubulatura de aspirare cu ajutorul unor senzori de presiune, astfel, reduce sau creste turatia „ mentinand presiunea constanta la nivelul salii de operatie. o Clapete de reglaj / registre de reglaj manuale montate pe tavanele de flux unidirectional, grile de aspirare , unitati terminale port filtru pentru refularea si aspirarea aerului. Pentru reglajul; de temperatura individual pe fiecare incapere in parte se propun utilizarea unor baterii electrice de incalzire ,modulante de tubulatura, actionate de un termostat de incapere si prevazute cu senzor diferential de presiune Pentru transportul aerlui se propun utilizarea unor canalele de aer metalice din tabla zincata de Clasa C, izolata in totalitate la interior cu izolatie elastomerica de 6 mm si la exterior cu vata minerala de 30 mm.lzolatia canalelor de aer de la exterior se va proteja cu tabla zincata. Pentru atenuarea zgomotului produs de functionarea centralelor de tratare se propun montarea de atenuatoare de zgomot pe canalele de aer. Pag.279

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE DIOJ&Cl & COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalatii Electrice de Joasa Tensiune Sunt propuse urmatoarele categorii de lucrari: e Alimentarea cu energie electrica; e Distributia energiei electrice; e Instalaţii electrice de iluminat interior, normal si de siguranta; + Instalatii electrice de prize 230V/400V, 50 Hz si racorduri monofazice/trifazice ; - Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice; - Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Hidranti cu dubla alimentare e Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Desfumare/Presurizare cu dubla alimentare Alimentare cu energie electrica Racordul electric la sistemul energetic national se va realiza prin intermediul a doua posturi de transformare. Posturile trafo sunt dimensionate conform temelor inaintate, si sunt echipate cu doua transformatoare cu puterea de 1000 kVA fiecare, total disponibil 2000 kVA. Alimentarea cu energie electrica se va realiza conform avizului de racord si a studiului de solutie intocmit de FURNIZORUL DE ENERGIE ELECTRICA LOCAL, la comanda beneficiarului. Cladirea va fi prevăzuta cu un tablou general de distribuţie, amplasat la subsol, într-o încăpere tehnica, special amenajată. Datele electroenergetice importante, care caracterizează noul consumator, sunt: TGD ( TABLOU ELECTIRC GENERAL): e Total putere instalată 1800 kW e Putere maxim absorbită 1440 Kw TG.SIG ( TABLOU ELECTIRC DE SIGURANTA): e Total putere instalată 1000 kW e Putere maxim absorbită 800 kW Pentru receptorii cu rol de securitate la incendiu, vitali şi prioritari, s-a prevăzut instalarea unui grup electrogen de intervenţie, cu puterea de 2x1000 kVA, ce va fi amplasat la exteriorul clădirii, la parter, şi din care se va alimenta bara consumatorilor vitali, în cazul dispariţiei tensiunii din sistern, avand posibilitatea de preluare si consumatori normali. Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propriu de combustibil, pentru autonomie de 8 ore. Putere instalată receptori siguranţă 1000 kVA Pag.280

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII RI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Putere maxim absorbită receptori siguranţă 750 kVA Consumatorii cu rol de securitate la incendiu si vitali au asigurata alimentarea atat din tabloul T.G.D cat si din T.G.Sig. (prevazut cu alimentare de rezerva din grupul electrogen cu pornire automata). Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se realizeaza automat prin AAR (inversor automat de sursa). Coloanele de alimentare ale tablourilor generale se vor realiza din cabluri de cupru de tip N2XH. Distributia energiei electrice Din tabloul T.G.D. se face alimentarea tuturor receptorilor din clădire. Tabloul general de siguranta T.G.Sig va fi alimentat din două surse: alimentarea normală asigurată din postul trafo şi din sursa de rezerva, grupul electrogen de intervenţie.Tabloul este prevăzut cu inversor automat de sursă, pentru trecerea automată pe sursa de rezervă, în cazul dispariţiei tensiunii din sistem. Imobilul are prevazut si un tablou general de siguranta, T.G.Sig. (amplasat intr-o incapere special amenajata la subsol ), ce alimenteaza tablourile de siguranta aferente alimentarii cu energie electrica a echipamentelor cu rol la incendiu, securitate si vitali in functionare. Din TGD 0,4 kV/JT se vor racorda receptoare de categoria II si surse de baza categoria 0 si I: o toate agregatele de conditionare ventilare e tablouri chillere, CTA, CT, e tablouri de iluminat si prize - diversi receptori (receptori pluviale, uscatoare de maini, echipamente cafeteria, firme luminoase, etc) Din tabloul T.G.Sig se vor racorda si consumatori normali receptoare de categoria 0 si | prin sursa de rezerva generator neceasari functionarii unitatii spitalicesti (care se vor delesta numai in caz de incendiu confirmat). tablou statie pompe ape menajere (livrat cu echipamentul) e tablouri ascensoare e tabloul centralei termice - tablourile de iluminat de siguranta si prize - tabloul de alimentare echipamente de securitate o tablou statie pompare apa Pag.281

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Din tabloul T.G.Sig se vor racorda si consumatori aferenti activitatii medicale categoria 0 (care se vor delesta numai in caz de incendiu confirmat) sisteme care sunt alimentate prin sisteme de UPS online : + Echipamente medicale : Blocuri operatoare, Statie gaze medicale, sterilizare » Utilaje forta si echipamente aferente activitatii spitalicesti : Unitati de introducere aer igienice o Statia de gaz exterioara Din tabloul T.G.Sig se vor racorda si consumatori cu rol la incendiu si situatii de urgenta: centrala de incendiu. » tabloul echipamentelor de incendiu (prevazut cu dubla alimentare pe trasee diferite si cu alimentarea pe normal- inaintea intreruptorului general al T.G.D.) + tablourile ascensoarelor de interventie (prevazute cu dubla alimentare, pe trasee diferite si cu alimentarea pe normal- inaintea intreruptorului general al T.G.D.) » tablou instalatie de desfumare (prevazut cu dubla alimentare, pe trasee diferite si cu alimentarea pe normal- inaintea intreruptorului general al T.G.D.) » Se face menţiunea că toate cablurile din instalaţiile electrice de racord şi distribuţie, vor fi de tipul N2XH, cu întârziere marita la propagarea focului. - Fac exceptie doar cei cu rol la incendiu care. sunt rezistenta la foc de tipul NHXH FE180/E90. Instalaţii electrice de iluminat interior, normal si de siguranta; Iluminat general Se va prevede un iluminat general fluorescent cu următoarele niveluri medii de iluminare: e birouri 500 lux e saloane 150 lux e circulaţii şi scări 300 lux e spaţii tehnice 200 lux e grupuri sanitare 150 lux Instalaţia de iluminat general se va alimenta din tabloul de palier T.E. Corpurile de iluminat sunt de tip încastrat în plafonul suspendat (pe circulatie, spatii birouri, saloane), conform descrierilor cuprinse in planuri de tip LED cu puterea electrica de: 4x18W, 2x18W, 2x36W. Pag.282

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] Si COASUILing UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate In grupurile sanitare se vor utiliza aparate de iluminat etanse de tip 1x60 W cu LED cu grad de protectie IP 55 pentru montaj incastrat respectiv aparent dupa caz. În spaţiile tehnice aferente echipamentelor de utilităţi, corpurile de iluminat vor fi etanşe 1P40, cu LED de tip aparent, cu dispersor din policarbonat. Iluminat in cabinete si tratamente rspectiv laboratoare gradul de iluminare trebuie sa fie de 1000 lux combinat iluminatul general cu iluminatul local. In cabinetele de interpretare unde se fac radiografii, etc, vor fi prevaute negatescoape (ecrane luminoase pentru vizualizarea rezultatelor ) Iluminat local în saloane, deasupra fiecarui pat se vor utiliza aparate de iluminat pentru montaj aparent fixe multifunctionale (cu luminanta maxima de 350cd/mp) sau mobil cu brat articulat echipate cu LED pentru urmatoarele activitati : pentru iluminat ambiental indirect e 1X18W pentru iluminatul local de citit; 200 lux » 1X18W pentru iluminatul de supraveghere pe timpul noptii; 5lux * 1X18W pentru iluminatul de consult, examinare si ingrijire Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare locale, sau prin intermediul butoanelor de actionare cu LED incorporat. Nu se vor monta intrerupatoare in zonele umede. Circuitele de iluminat vor fi protejate in tablourile electrice,cu intreruptoare automate monopolare de 10A, si se vor executa cu cablu de energie din cupru 0,4/1kV cu manta de PVC, tip N2XH cu sectiune de 1,5mmp, protejate corespunzator. Circuitele de iluminat vor fi pozate pe paturi de cabluri deasupra plafonului suspendat sau in tuburi de tip IPEY. Iluminat Bloc Operator Gradul de iluminare trebuie sa fie de 1000 lux combinat iluminatul general cu iluminatul local, iar in spatiile adiacente, instalaţia de iluminat general se va alimenta din tabloul de sala de operatii T.E.S.Op. In salile de operatii se va prevade si iluminat local in jurul mesei de operatie corelat cu iluminatul general si se vor amplasa in jurul mesei astfel incat sa se reduca umbrele si orbirea. In campul operator iluminatul trebuie sa fie de 20000/10000 lux, fiind asigurat cu corpuri scialtice produse de firme specializate în domeniul medical. Iluminatul locului de operatie trebuie sa se realizeze echivalentul fotometric al radiatiei sa se situeze sub 170lm/W respectiv iluminatul sa fie cu o iradiere sub 600W/mp. Pag.283

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate luminat de siguranta Acesta trebuie sa asigure functionarea activitatiilor, atunci cand dispare tensiunea de pe sursa de baza (SEN) si va actiona independent de orice alt sistem de iluminat.Se prevăd următoarele categorii de iluminat de siguranţă: a) Iluminat de siguranţă pentru evacuare Se prevăd corpuri de iluminat de siguranţă, LED de tip permanent 1x15W, IP65, pe căile de evacuare la toate nivelele (pe culoare, holuri şi scari de evacuare), la ieşirile din spaţiile cu aglomerări de persoane. Alimentarea acestora se va face din tablourile de iluminat de siguranta de palier. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu şi invertor, cu functionare permanenta, care asigură o autonomie de 3 ore. b) Iluminat pentru veghe Acesta se va prevedea in saloane va asigura iluminare nominala la nivelul pardoselii de 2 lux, pentru orientare. Se vor amplasa sub paturi si zona si usilor de acces distribuita prin fascicole late cu LED. Pentru iluminatul de veghe in fiecare salon se vor prevedea corpuri de iluminat de tip aplica cu LED min 10W. c) luminat pentru continuarea lucrului În camerele tehnice, camerele de comanda si camerele de securitate ale clădirii, camerele instalaţiilor de utilităţi cu rol in siguranta la foc a cladirii si vitali (camera pompelor de incendiu, grup electrogen de inerventie, dispecerat, servere), este prevăzut iluminat de siguranţă pt. continuarea lucrului. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu şi invertor, cu functionare permanenta, care asigură o autonomie de 3 ore. d) Iluminat pentru intervenţie In toate camerele tehnice (statii de pompare, centrala termica, etc) s-a prevăzut ca un anumit numar de corpuri de iluminat sa fie alimentate din tabloul de iluminat de siguranta, al nivelului respectiv. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare locale. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu cabluri cu întârziere la propagarea focului, tip N2XH, montate pe paturi de cabluri, protejate în tuburi IPEY în zonele pozate aparent pe perete. Pag.284

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [+] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] ii Consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e) Iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor Se prevăd corpuri de iluminat de siguranţă, de tip permanent 1x15W, pe toate nivelurile pentru marcarea hidrantilor . Alimentarea acestora se va face din tablourile de iluminat de siguranta de palier. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu şi invertor, cu functionare permanenta, care asigură o autonomie de 3 ore. f) Iluminat de siguranta pentru circulatii In spatiile publice si de circulatie si scari se prevede ca o parte din corpurile de iluminat sa asigure distingerea unor obstacole de pe caile de circulatie, atunci cand iluminatul normal lipseste sau unde iluminatul de evacuare nu este suficient pt. distingerea obstacolelor. Pentru aceasta, s-a prevazut ca o parte din corpurile de iluminat (ce asigura iluminatul general) sa fie alimentate din tablourile de iluminat de siguranta de palier. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu şi invertor, cu functionare permanenta, care asigură o autonomie de 3 ore. Comanda iluminatului se va face cu butoane de actionare ca si in cazul iluminatului normal. Instalatii electrice de prize 230V/400V, 50 Hz si racorduri monofazice/trifazice ; Instalatii de priza a) Instalaţii de prize pentru saloane, echipamente de birotică şi echipamente de calcul Se vor prevedea prize de tensiune pentru racordarea echipamentelor de birotică şi a echipamentelor de calcul amplasate pe toate nivelele, racordate in tablouri specializate. In laboratoare, Sali de consulatii, etc, sunt prevazute grupuri de prize care vor contine : » 2 prize simple culoarea alba 230V/16A si 2 prize simple culoarea rosie 230V/16A, 2 prize voce date RJ 45 cat6a, doze cu 6 module pentru montaj ingropat. In saloane vor fi asigurate: Circuite de prize de categoria II din sursa de baza din tablouri de consumatori normali + Circuite de prize de categoria 0 si | din sursa de baza si din sursa proprie — de rezerva constituit din doua grupuri electrogene cu pornire automata la lipsa tensiune.Se alimenteaza din tablourile de siguranta de pe fiecare etaj, » Circuitele de categoria O (RECEPTORI VITALI) se alimenteaza din tablourile de siguranta secundare de pe fiecare etaj, se realizeaza din din tablouri de siguranta secundare prin intermediul unor rederesoare sau invertoare, care functioneaza în tampon cu baterii Pag.285

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [] DrOJ&Cl în COASUILNg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate acumulatoare (UPS).Capacitatea bateriilor acumulatoare trebuie sa asigure cel putin 3 ore de functionare. - Circuitele prize de categoria | se alimenteaza din tablourile de siguranta secundare de pe fiecare etaj, Prizele vor fi bipolare P+N+PE, 16A/230V respectiv 380V cu contact de protecţie şi se vor amplasa ingropate in peretii de gips carton sau in plinta PVC aparenta. Instalaţia se va realiza cu cabluri cu întârziere la propagarea focului, tip N2XH, montate în jgheaburile de cabluri din plafoanele false, în canale speciale de pardoseală, în tuburi IPEY , în funcţie de modul de pozare al prizelor. Circuitele de prize electrice proiectate vor fi protejate in tablourile electrice,cu intreruptoare automate monopolare de 16A, prevazute cu protectie diferentiala de 30mA, si se vor executa cu cablu de energie din cupru 0,4/1kV cu manta de PVC, tip N2XH cu emisie de fum redusa si fara halogen protejate corespunzator. Toate prizele sunt bipolare cu contact de protectie (230V — 16A). b) Instalaţii de prize pentru alţi receptori electrici In spaţiile tehnice si spaţiile cu destinaţii speciale ale clădirii, pe coridoare, se vor prevedea prize de tensiune, la tensiunea de 220V si 380V, pentru racordarea diferiților receptori electrici. Toate prizele sunt bipolare cu contact de protecţie (230V/380V — 16A). Instalaţia se va realiza cu cablu N2XH. Circuitele de prize vor fi montate pe paturi de cabluri din pardoseala flotanta, in plinta PVC, sau ingropate in pereti in functie de modul de pozare al prizelor. Circuitele de prize electrice proiectate vor fi protejate in tablourile electrice, cu intreruptoare automate 16A prevazute cu protectie diferentiala de 30mA, si se vor executa cu cablu de energie din cupru 0,4/1kV cu manta de PVC, tip N2XH cu emisie de fum redusa si fara halogen protejate corespunzator. Toate prizele sunt bipolare cu contact de protectie (230V — 16A). În cadrul centralei termice, statiei de pompare apa menajera, ascensor, chiller s-au prevăzut tablouri de forţă şi comandă livrate împreună cu echipamentul. In cadrul camerelor de gaze medicale, Sali operatii, bloc operator s-au prevăzut tablouri si racoduride forţă şi comandă livrate împreună cu echipamentul. În proiect este prevazută alimentarea cu energie electrică a tabloului centralei termice, tabloului de forta de alimentare a echipamentelor de desfumare, tabloului de alimentare a statiei de alimentare pompe de incendiu, tabloului de alimentare instalatie de dezghetare burlan- rampa, statie pompare apa menajera, statie epuisment, tablouri ascensor, echipamente medicale radiologie, dulapuri clima, etc. Pag.286

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI PI H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalaţia se va realiza cu cablu N2XH cu emisie de fum redusa si fara halogen, dimensionat conform incarcarilor. , Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice Avand in vedere, ca aceasta cladire se incadreaza in nivelul |, intarit de protectie la trasnet, constructia va fi prevazuta cu o instalatie de protectie impotriva trasnetului, constituita din: Instalatia de paratrasnet va fi realizata cu dispozitiv PDA Prevectron cu raza sferei de protectie de min 100, amplasarea se realizeaza in punctul cel mai inalt, printr-o tija de sustinere de min 5 m inaltime. Pentru fiecare dispozitiv de captare se realizeaza minim doua coborari verticale cu platbanda OLZn 40x4 mm, dispusa in structura stalpilor sau aparent pe fatada. Aceste coborari sunt legate la priza de pamant prin intermediul unor piese de separatie PS care sunt montate la cota +1.0 m fata de cota terenului amenajat conform detaliului de montaj. Pe terasa, dispozitivul de captare se monteza pe suporti executati conform detaliilor ce se vor da in proiect. Deasemenea se vor lega la dispozitivul de captare toate elementele metalice, ce depasesc terasa constructiei (cosul centralei termice, chiller-ul, alte echipamente). Priza de pamant Priza de pamant se va executa sub radierul constructiei si va fi constituita din: * o priza naturala de legare la pamant, constituita din elementele de fundatie ale constructiei; * o priza artificiala de legare la pamant, constituita din electrozi OL-Zn (diametru 2 1/2" si 3 m lungime) si platbanda OLZn 40x4mm, montate in pamant, sub nivelul subsolului , racordata in mai multe puncte la priza naturala. Rezistenta de dispersie a prizei mixte va avea valoarea de dispersie sub 1 ohm; centuri interioare, constituite din platbanda OLZn 25x4mm, racordate la priza de legare la pamant. La centura interioara se vor racorda toate carcasele metalice ale tablourilor electrice, utilajelor si echipamentelor. Intre conductorii de coborare si priza de pamant se vor intercala piese de separatie pentru verificarea periodica a rezistentei prizei de pamint. » piese terminale de egalizare potential La incaperea tabloului general, se vor prevede piese de egalizare potential care vor fi racordate direct la priza de pamint. Pag.287

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI FL OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE BI project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalatia de protectie contra tensiunilor accidentale Schema de protecţie împotriva electrocutărilor in general este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul întregii scheme). Neutrul se va racorda la pământ la nivelul tabloului general de joasă tensiune. Protecţia se va asigura prin legare la conductorul special de protecţie. Schema de protecţie împotriva electrocutărilor de tipul IT i zona blocurilor operatorii cu monitorizarea si indicarea rezistentei de izolatie va fi folosit pentru circuitele in care se intentioneaza sa alimenteze echipamente electrice medicale care actioneaza pe pacienti si va realiza: e nedeconectare la aparitia primului defect e curenti mici la atingere e posibilitatea de detectie/indicare a defectului de izolatie + incredere ridicata a instalatiilor electrice care sa pastreze un bun grad de operare Atunci cand opereaza un sistem IT trebuie luat in considerare ca la „aparitia primului defect” sistemul initial izolat (sistem IT) devine un sistem cu nulul tratat (sistem TT sau TN) si un al doilea defect conduce la declansarea unui dispozitiv de protectie si deci la deconectare. Toate părţile metalice ale instalaţiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune, se leagă la un conductor de ramificatie de împământare (diferit de conductorul neutru), legat la conductorul principal de legare la priza de pământ si apoi la priza de pamant. Astfel, carcasele metalice ale utilajelor şi motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distribuţie, stelajele de susţinere a instalaţiilor, paturile de cabluri, se vor lega la acest conductor de protecţie. Toate prizele din construcţie vor fi de tipul cu contact de protecţie. La încăperea tabloului general se vor prevede piese de egalizare potenţial care vor fi racordate direct la priza de pământ. La tablourile electrice generale de distribuţie, tablourile de forţă şi tablourile din spaţiile tehnice se prevăd covoare din cauciuc dielectric. Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Hidranti cu dubla alimentare Intrarea automata în functiune a pompelor (mai putin a pompei pilot), trebuie semnalizata optic si acustic. În aceste locuri se prevede posibilitatea opririi manuale a semnalizarii acustice. Semnalizarea optica se opreste automat odata cu oprirea tuturor pompelor de incendiu. Instalatiile de alimentare se prevad si cu posibilitati de actionare manuala. Pag.288

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI | HO S P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Oprirea pompelor de incendiu se prevede numai manual, cu exceptia situatiei :Pompele de incendiu trebuie protejate împotriva functionarii în gol, la lipsa de apa, prin asigurarea opririi automate a acestora. Aceasta situatie trebuie semnalizata optic si acustic în camera serviciului de pompieri sau în alt loc cu supraveghere permanenta. Oprirea manuala a pompelor si electrovanelor de incendiu se face numai din statia pompelor de incendiu. Comanda manuala de actionare a pompelor si electrovanelor de incendiu se admite sa se faca si prin butoane speciale de pornire amplasate atât în încaperea pompelor si electrovanelor de incendiu cât si, dupa caz, la distanta în diferite puncte de comanda ( de ex. la serviciul de pompieri, în camera dispeceratului de comanda, în cladirile respective, în sectii de fabricatie, depozite etc. pentru care sunt prevazute aceste instalatii. Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Desfumare/Presurizare cu dubla alimentare Ventilatoarele sunt alimentate si actionate prin intermediul tabloului electric de ventilare aflat la palier: Din aceste tablouri sunt alimentate si actionate: e ventilatoarele de introducere aer pentru circulatie orizontale inchise, rezistente la 400'C, timp de 60 minute e si elementele de camp aferente sistemului de ventilare Pentru impiedicarea patrunderii fumului, se va introduce mecanic in suprapresiune aerul de compensare. Se mentine o presiune de 50 Pa cu ajutorul unui presostat diferential montat pe peretele culoarului de circulatie si conectat la ventilatorul cu convertizor de frecventa. Instalatii Electrice Curenti Slabi Se propune dotarea cladirii cu urmatoarele sisteme : e sistem de detectare si alarmare la incendiu; sistem alarme tehnice si monitorizari; e sistem detectie si alarmare la efractie e sistem control acces persoane ; - sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis TVCI; e sistem de televiziune comerciala; » Sistem de apelare vocală, sonorizare ambientală şi evacuare în caz de dezastru e sistem de intercomunicatie si interfonie; Pag.289

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI PI H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] Si CONSUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e sistem de cablare structurata voce/date si centrala telefonica e sistem de semnalizare, supraveghere si monitorizari sora - bonlav - dispecerat integrat de gestiune, supraveghere si monitorizari e sistem de ceasoficare Sistem de detectare si alarmare la incendiu Instalaţia de semnalizare a incendiului va fi de Tip | (pentru uz general, prevazuta cu elemente standard SR EN54) , cu acoperire de Tip 1 (totala). e Sistemul va realiza urmatoarele functii: * detectie automata rapida a inceputurilor de incendiu; - detectie a monoxidului de carbon in zona parcarii subterane e alarmarea personalului si pacientilor din cladire; e afisarea pe centrala a zonei de detectare aflate in alarma; - autotestare a echipamentului central si a detectorilor; + semnalizarea acustica prin intermediul sirenelor interioare si exterioare la nivelul intregii cladiri; semnalizare optica prin intermediul flash-urilor interioare; e semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare e generare de comenzi de actionare prin modulele intrare/iesire Comenzile se vor declansa in cazul in care : e personalul de interventie confirma o stare de alarma - in aceeasi zona de detectie sau in zone de detectie alaturate exista cel putin doua alarme Centrala de detectie si semnalizare de inceput de incendiu este un echipament specializat in supravegherea semnalelor de stare venite de la detectorii sau de la butoanele de avertizare manuala a incendiului si in raportarea schimbarilor de stare. Odata primit semnalul, centrala intra in stare de alarma si activeaza sirenele de interior, flash-urile si sirena de exterior avertizand optic si sonor pericolul. Tinand cont de dimensiunea spatiului protejat se vor vor folosi mai maunlite centrale conectate intre ele, vor fi de tip adresabil, cu pana la 10 bucle si sunt prevazute cu afisaj LCD pe care se vizualizeaza mesaje de stare, se poate accesa meniul de control si programare al centralei si se pot genera comenzi diverse catre sistemul de incendiu. Centralele pot fi de asemenea monitorizate de la distanţă cu ajutorul aplicaţiilor inteligente, folosind un PC, telefon mobil inteligent sau tabletă. Pag.290

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Fiecare semnalizare de alarma primita de centrala va fi asociata cu adresa dispozitivului care a generat- o. Astfel, prin intermediul buclei adresabile se centralizeaza informatii de la mai multe dispozitive, numarul lor fiind limitat din motive de software sau de considerente privind curentii de alimentare. Detectoarele de fum sesizeaza fumul la inceput de incendiu si asigura o rapida semnalizare a aparitiei focului. De asemenea, reactioneaza foarte bine la fumul, vizibil sau invizibil, al focului mocnit sau cu flacara. Detectoarele de fum optice adresabile comunica centralei de avertizare incendiu, gradul de prafuire al detectorului. Aceasta facilitate permite, pe baza programarii pragului de prealarma, declansarea alarmei corespunzatoare. Detectoarele de temperatura analizeaza in permanenta temperatura mediului ambiant si detecteaza si transmite in centrala de alarmare la inceput de incendiu, orice crestere a temperaturii fata de temperatura de referinta (a mediului ambiant). Butoanele manuale de incendiu sunt montate in zonele de circulatie intensa si de evacuare a personalului si a valorilor in principal pe holuri, casa scarii si in dreptul iesirilor de urgenta. Sirenele si flash-urilor au rolul de a atentiona personalul in vederea demararii masurilor pentru evacuarea cladirii. Sirenele sunt amplasate pe caile de evacuare si holuri, in vederea atentionarii asupra pericolului aparut. In cazul izbucnirii unui incendiu centrala de detectie si semnalizare incendiu va trimite urmatoarele comenzi: + comanda pentru actionarea trapelor de fum ce asigura evacuarea fumului; comanda pentru actionarea sistemelor de stingere; e comenzi catre centralele de ventilatie; e comenzi catre chillere; e comenzi catre lifturi; e comanda catre dispecerat; Sistemul de detectie incendiu va include un sistem de management cu interfaţă grafică, ce suportă locaţii multiple, afişează starea curentă a tuturor elementelor conectate şi oferă utilizatorului posibilitatea de a opera modificări asupra stării acestora într-un mod simplu şi unitar, de la o locaţie centrală. Toate mesajele generate de centralele de incendiu conectate la sistem sunt colectate şi afişate clar şi ordonat la una sau mai multe staţii de lucru. În plus, sistemul de management monitorizează constant funcţionarea corectă a centralelor şi elementelor conectate şi a cablajului dintre acestea. Functii ale aplicatiei de management: Pag.291

Obiectiv:'CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [g] & COASUILAJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate posibilitate de utilizare de pe una sau mai multe staţii de lucru, extensibil modular interfaţă IP pentru conectarea în reţele ethernet existente interfaţă grafică cu mod de funcţionare monitor dual, ce oferă o imagine de ansamblu clară, cu funcţie de comutare automată şi zoom dinamic în cazul unui eveniment (alarmă, defect, etc.) sistem de acces cu nivele ierarhice, pe bază de parolă individuală limba interfeţei grafice poate fi schimbată în timpul funcţionării configurare individuală a modului de afişare a alarmelor, a diferitelor mesaje şi a textelor cu instrucţiuni în caz de intervenţie salvare automată a datelor ca backup online monitorizează constant buna funcţionare a centralelor şi cablajul înregistrare continuă a evenimentelor în jurnale de activitate, cu funcţie de adnotare şi raportare afişarea evenimentelor şi operarea sistemelor de incendiu se poate face fie prin simboluri, fie prin casete cu text de pe plan timp scurt de redare pentru reprezentări grafice ale alarmei şi texte cu instrucţiuni în caz de intervenţie planurile pot fi importate din toate aplicaţiile CAD disponibile detectorii pot fi interogaţi pentru alocarea nivelelor şi pentru a putea fi poziţionaţi automat pe planuri (configurare automată) proceduri de configurare şi de control declanşate manual sau automat Sistem alarme tehnice si monitorizari Pentru monitorizarea instalatiilor si echipamentelor ce participa la siguranta la foc a cladirii si persoanelor, se va un sistem de alarme tehnice si monitorizari care sa realizeze monitorizarea: pompelor cu rol de stingere a incendiilor ; nivelelor apei in rezervoarele pentru incendiu; functionarii indicatoarelor de curgere; vanelor cu sertar; pozitiei trapelor de evacuare a fumului; pozitiei clapetelor antifoc si a voletilor pozitiei grilelor de introducere si evacuare a aerului; starii tablourilor electrice aferente pompelor cu rol in stingerea incendiilor; Sistem detectie si alarmare la efracție Pag.292

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Sistemul de detectie si alarmare la efractie este destinat protectiei personalului si supravegherii locatiilor importante din cladire (spatii tehnice, spatiile cu valori mari, birouri administrative, deposit medicamente etc.) avand rolul (atunci cand este armat) de a semnaliza patrunderile neautorizate in spatiile supravegheate. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simpla, dar in acelasi timp el asigura un grad ridicat de supraveghere a zonelor pazite. Sistemul va respecta normele de securitate europene si indeplinii urmatoarele functii: - detectia automata a prezentei persoanelor neautorizate in zonele protejate; + protectie interioara — prin montarea detectoarelor de miscare care supravegheaza suplimentar camerele cu usi si geamuri perimetrale, precum si holurile interioare. » protectie la agresiune prin montare de butoane de panica in caserie, birou primire bani, birou primire medicamente si in zonele de lucru cu pacientii (registratura, unitate primire urgent, puncte de vanzare din interiorul cladirii) . alarmare in caz de efractie sau sabotaj cu ajutorul sirenelor exterioare si interioare, precum si a tastaturilor care semnalizeaza starea de efractie/sabotaj si zona producerii efractiei/sabotajului. e alarmare la distanta in caz de: efractie, panica, armare/dezarmare catre dispeceratul de monitorizare si catre personalul avizat; e avertizare in caz de defectiune a echipamentelor. Sistemul de detectie si alarmare la efractie trebuie sa raspunda urmatoarelor criterii: - Sa fie capabil sa declanseze in orice moment, in care se impune, o alarma; e Sa reduca la minim riscul de alarma falsa; e Sa semnalizeze defectiunile tuturor elementelor din sistem; Sa poata fi verificat fara intreruperi majore ale functionarii sale; Sistemul de detectie si semnalizare efractie va fi compus din: e Centrala de efractie; e Module pentru extensii de zone; e Tastaturi de comanda, control si armare/dezarmare; e Detectori de miscare infrarosu; e Butoane de panica; Dispozitive de alarmare amplasate in interiorul si exteriorul cladirii; e Echipamente de alimentare cu energie electrica; Pag.293

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL fs i AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Centrala de detectie si alarmare efractie supravegheaza starea elementelor de detectie conectate la intrarile sale (detectori de miscare) si comanda in caz de efractie elementele de avertizare si iesirile programabile. Tastatura cu afisaj LCD permite o interfatare usoara cu utilizatorul. Prin intermediul tastaturii, utilizatorul, cu ajutorul unui meniu, efectueaza armarea si dezarmarea partitiilor sistemului si de asemenea are acces la o serie de informatii privind starea sistemul (vizualizare memorie evenimente, detectorul care a declansat alarma, avarie sistem, armare, dezarmare, setarea datei si a orei, etc.). Detectia automata a prezentei persoanelor neautorizate se realizeaza prin montarea detectoarelor automate de miscare cu infrarosu. Tehnologia infrarosu foloseste proprietatea corpurilor calde de a emite radiatii infrarosii pe care le detecteaza si le prelucreaza digital in functie de amplitudinea si densitatea semnalelor receptate, astfel incat sa poata fi eliminata posibilitatea aparitiei alarmelor false. Acest tip de detector este imun la campurile de radiofrecventa si trebuie amplasat astfel incat sa ofere o protectie completa a spatiului in care se afla. Senzorii de prezenta, datorita tehnologiei cu infrarosu, detecteaza orice prezenta in spatiile supravegheate atata timp cat sistemul este armat. Toate elementele de detectie si semnalizare sunt prevazute cu contact de autoprotectie. Suma acestor contacte si a cablurilor de legatura realizeaza protectia antisabotaj. Alarma de sabotaj se va declansa instantaneu in caz de tentativa de sabotaj indiferent de starea centrale (armare/dezarmare). Fiecare componenta a sistemului de avertizare la efractie in parte precum si unitatea centrala este protejata impotriva sabotajului prin microcontacte amplasate in interiorul componentelor chiar si in cazul in care sistemul este deconectat de la reteaua de 220 Vca. Sistem control acces persoane In prezent apare din ce in ce mai des nevoia de eficientizare a organizarii activitatilor unei cladiri, de monitorizare a traficului de persoane, indiferent dacă acestea sunt angajaţi sau vizitatori si de restrictionare a accesului in punctele cheie ale cladirii (blocuri operatoare, laboratoare de cercetare, zone de arhivare, etc) Sistemul de control al accesului este prevazut pentru restrictionarea accesului neautorizat in spatiile protejate, pentru crearea unui flux de persoane bine definit si pentru realizarea de rapoarte de pontaj al personalului cladirii. Pag.294

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE cl d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Solutia prevede un sistem unitar, modular si expandabil in acelasi timp, sistemul fiind gestionat de un soft de management care furnizeaza rapoarte de control acces. Sistemul propus pentru controlul accesului indeplineste functia de autorizare a accesului pe baza de card. Se prestabilesc impreuna cu beneficiarul reguli de acces al vizitatorilor si personalului, orele si zilele in care este permis accesul, situatia cardurilor emise. Solutia propune doua cititoare de proximitate, un controller care sa permita accesul in functie de nivelul de autorizare pentru fiecare utilizator in parte si un sistem de blocare a usii in pozitia inchis. Accesul in zonele protejate se poate face doar prin actionarea deblocarii usilor cu ajutorul cardurilor de proximitate cu drept de acces autorizat de sistem. lesirea din zonele protejate se face prin utilizarea acelorasi elemente de autentificare avizate de cititoarele de proximitate. Sistemul de control acces este monitorizat prin intermediul unui software de vizualizare a evenimentelor receptionate de la unitatile de control acces din obiectiv. Prin intermediul sistemului se vor putea sesiza si semnaliza situatiile de usa fortata sau usa lasata deschisa. Cartelele de proximitate se vor programa conform cerintelor beneficiarului si vor fi individuale. Sistemul de control acces se integreaza cu sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu permitand in caz de urgenta deschiderea automata a usilor de evacuare. Astfel în momentul in care sistemul de detectie incendiu detecteaza un incendiu, centrala de incendiu va trimite o comanda catre sistemul de control acces care va actiona deblocarea electromagnetilor de pe usile de evacuare. Solutia pentru sistemul de control acces al lifturilor este conceputa sa gestioneze accesul in interiorul acestora si la anumite etaje dintr-o cladire. Accesul la aceste etaje se poate face doar in conditii în care utilizatorul detine un cod de acces sau un card programat astfel încat sa permita accesul la etajul dorit. Sistemul va fi integrat în sistemul de control acces al întregii cladiri. Se propune un scenariu de functionare a sistemului: e. Persoana solicita coborarea/urcarea liftului si intra in acesta f. Utilizatorul apropie cardul de acces de cititor sau introduce codul de acces la tastatura instalata in cabina liftului si apasa apoi buton cu numarul etajului corespunzator la carea vrea sa ajunga Pag.295

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [] & COASUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate g. Se verifica in baza de date daca detinatorul are drept de acces la acel etaj si se valideaza daca este cazul. h. Daca dreptul de acces este validat liftul va porni. Functiile pe care le indeplineste sistemului de control acces propus: limitarea accesului pesoanelor doar in zonele in care au fost autorizate limitarea accesului pesoanelor doar la etajele la care au fost autorizate (fara autorizare de acces, liftul nu va pleca) cresterea nivelului de securitate si de confidentialitate controlul tentativelor de efractie, vandalismului contorizarea si memorarea datelor referitoare la persoana care a accesat zona si timpul in care a accesat zona emiterea de rapoarte privind grupurile de acces, rapoarte cu trasee folosite de acces identificarea accesului, limitarea orara a accesului, inregistrarea activitatii usilor rapoarte ce contin persoanele din cladire la un moment dat cu datele de identificare raportare destinaţie si inregistrare selectia eronata a numarului etajului planificări individuale pentru fiecare nivel posibilitatea programarii unui limite de timp astfel încat anumite carduri sa fie utilizate doar intr-un anumit interval orar sau in anumite zile setare functii si drepturi de acces comune pentru grupuri de utilizatori in cazul in care sistemul primeste o alarma de detectie incendiu toate butoanele din lift sunt activate si permite accesul oricarei persoane indiferent de gradul de autorizare. deblocarea automata, centralizata sau locala a punctelor de acces in cazuri de urgenta butoanele de selectie pentru acces la etaje pot fi activate automat pentru anumite perioade de timp folosind funcţiile de timp si de comutare posibilitatea conectarii la o retea Ethernet sau ISDN pentru o administrare rapida, de la distanta. raportarea catre sisteme de management a cladirii a starii sistemului si a evenimentelor asigurarea functionalitatii in cazul lipsei tensiunii de alimentare stocarea evenimentelor din sistem cu posibiliatea accesarii ulterioare Sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis TVCI Pentru creșterea nivelului de protecţie al clădirii se va prevede un sistem de supraveghere video în circuit închis care să supravegheze 24 de ore pe zi punctele de interes, montându-se camere video IP profesionale, care transmit imagini la monitoare. De asemenea, se prevede posibilitatea Pag.296

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII pa MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate înregistrării imaginilor cu ajutorul unor înregistratoare. Sistemul de supraveghere video în circuit închis va fi conform, şi nu numai, normativului P118/3-2015, legii nr.333/2003, hotărârii nr.1010/2004 şi standardului european EN 50132. Principiul care stă la baza procesării întregului sistem de supraveghere, este semnalizarea imediată a spaţiului în care se observă tentativa de pătrundere neautorizată. Astfel, se asigură identificarea imediată, completă şi neechivocă a oricărui punct de observaţie. Detecţia de mişcare este digitală şi poate fi asociată cu cel puţin unul din evenimente de tip: apel telefonic de alarmare, declanşare dispozitive de siguranţă etc. Vizionarea imaginilor se poate face de la orice computer legat la reţeaua de comunicaţii internă folosind un browser de WEB sau software specializat. Supravegherea video intr-un spital poate ameliora calitatea asistenţei medicale. Cateva dintre beneficiile folosirii unui sistem de monitorizare video ar fi: Imaginile video pot diminua cheltuielile legate de personal, medicamente si pierderi Personalul medical poate fi alertat rapid in cazul unor incidente care pun in pericol siguranta unui pacienti. In cazul unor situatii urgente, un astfel de sistem creste eficienta raspunsului personalului medical. Principalele functii ale sistemului: j) Centralizeaza observarea unui pacient Instalarea unui sistem de supraveghere video va permite angajatilor instruiti sa observe mai multi pacienti simultan, alertand personalul atunci cand o interventie este necesara. k) Monitorizarea de la distanta a departamentului de Urgente Salon monitorizat CCTV; In zonele de urgente medicale, care sunt aglomerate, exista mereu riscul ca personalul sa nu sesizeze cand un pacient isi pierde cunostita in sala de asteptare. Riscul este si mai mare atunci cand multimea aglomereaza sala de asteptare. Inregistrarea numarului de oameni care intra si ies, alertand personalul atunci cand numarul este periculos de mare. Calcularea exacta a numarului celor care intra si ies, necesar in cazul unei evacuari de urgenta Detectarea unei persoane atunci cand intra intr-un spatiu cu acces limitat. Il) Monitorizarea medicamentelor Pag.297

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII |: MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI PI HOSP ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d] & COASUILinJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Aceasta este o problema nu doar in farmacii, ci si in alte facilitati farmaceutice din incinta spitalului. Un aspect important este legat de diminuarea costurilor. m) Prevenirea rapirii copiilor Anumite spitale monitorizeaza copiii prin intermediul unor bratari la mana/picior care anunta, prin semnale radio, atunci cand un copil este mutat in afara unitatii medicale. Chiar daca acest tip de sistem alerteaza in cazul unei posibile rapiri, personalul spitalului tot nu are informatii despre cum arata rapitorul, putand chiar permite iesirea persoanei respective. Instalarea unui sistem de supraveghere in maternitate sau in sectiile de pediatrie permite inregistrarea imaginilor cu rapitorul. n) Previne furtul Supravegherea video poate preveni furturile de echipament medical, televizoare si chiar si mobile. Astfel de sisteme pot reduce cheltuielile si monitoriza mai bine echipamentele dintr-un spital. o) Eficientizarea performantelor medicale Instalarea unui sistem de monitorizare video poate incuraja personalul medical sa urmeze detaliat anumite protocoale medicale. Acest fapt reduce riscul infectiilor intra-spitalicesti. p) Sprijina triajul in cazul unor situatii extreme Pentru a planifica eficient raspunsul în cazul unor pandemii sau dezastre naturale (cutremure, atentate, uragane), spitalele pot folosi sistemul de monitorizare video. Vizualizarea in timp real a unor astfel de imagini poate ajuta personalul sa identifice mai clar persoanele care necesita ingrijiri medicale. Exista spitale care se antreneaza constant pentru controlul eficient in cazul unei pandenii. Exercitiile de acest gen vizeaza si instalarea rapida a unor locatii pentru vaccinare. Un astfel de sistem permite o mai buna comunicare intre departamente, crescand eficienta raspunsului. q) Apararea in cazul unor acuzatii nefondate Cheltuielile inutile determinate de acuzatiile false aduse de pacienti sau personal, legate de cazaturi si altfel de incidente pot fi eliminate cu ajutorul unui sistem de monitorizare video. Imaginile video oferite de un astfel de sistem pot anula si oferi dovada lipsei de vina a spitalului, in cazul unor astfel de acuzatii. r) Imbunatatirea sigurantei in zonele publice Un sistem de supraveghere publica poate creste siguranta intr-un spital si a facilitatilor acestuia. El permite monitorizarea parcarilor si sesiza efractiile, diminuand infractionalitate si ameliorand securizarea pacientilor si a personalului medical. Pag.298

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILNg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Sistem de televiziune comerciala Sistemul de teleficare din cadrul cladirii realizeaza urmatoarele functiuni: e receptia de semnale TV "terestre" locale; - receptia de semnale TV prin satelit; + preluarea si difuzarea de programe TV de la televiziunile locale prin cablu; + prelucrarea, amplificarea si distribuirea semnalelor TV prezentate anterior in: e birouri importante o receptie e saloane e sali conferinte - alte spatii publice sau indicate de beneficiar NOTA: amplasarea unitatii centrare de receptie prelucrare si difuzare a semnalelor TV va fi amplasata in functie de optiunile de echipare ale beneficiarului. Sistem de apelare vocală, sonorizare ambientală şi evacuare în caz de dezastru Sistemul va fi conceput conform normativului P118-3/2015 şi standardelor europene EN54 şi EN60849, va asigură recepţia şi retransmisia semnalelor preînregistrate, de la o sursă audio sau de la consolele de apelare prin intermediul amplificatoarelor de putere în interiorul spaţiilor. Mesajele vor fi difuzate în situaţii de criză (incendii, cutremure, inundaţii, razboi etc) pentru avertizarea imediată, dirijarea şi evacuarea rapidă şi ordonată a tuturor persoanelor implicate. Sistemele de alarmare vocală sunt utilizate în situațiile de urgenţă cu risc înalt, în care fiecare secundă contează. Aceste sisteme de amplificare şi de distribuţie a sunetului fac parte din sistemele de detecţie şi semnalizare incendiu. Spitalele sunt locaţii de maximă importanță, unde comunicarea eficientă este vitală, la propriu. Pe lângă aparatura performantă care trebuie să se regăsească în orice spital, și instalaţia de sunet trebuie să fie la înălțimea cerinţelor. Functiile sistemului: » difuzarea de anunturi preinregistrate de alarmare si evacuare în caz de urgenta prin lansare automata (in cazul conectarii sistemului la centralele de alarmare la inceput de incendiu), sau de la o statie de microfon, pe toate spatiile spitalului e difuzarea de anunturi de la statiile de microfon pe diverse zone alese de utilizator » difuzarea de muzica ambientala sau de anunturi comerciale specifice, preinregistrate, in zone alese de utilizator Pag.299

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI Id H OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [] i COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Structura: + liniile de difuzoare : asigura difuzarea inteligibila a anunturilor in zonele dorite de catre beneficiar; e amplificatoare de linie : asigura amplificarea semnalului audio primit de la unitatea centrala si il distribuie catre zonele predefinite si, respectiv, catre liniile de difuzoare; + unitate centrala de management, supervizare, diagnosticare si semnalizare : cu ajutorul unui software specific echipamentului folosit, unitatea centrala asigura zonarea suprafetei, transmite semnalul audio catre zonele predefinite de catre client, asigura diagnosticarea sistemului si semnalarea oricarei defectiuni - console de microfon pentru anunturi : asigura transmiterea de catre un utilizator a mesajelor catre anumite zone sau catre toate zonele unde este asigurata sonorizarea prin activarea unor butoane; sursa externa de semnal audio (BGM) : reprezinta un CD-Player cu un Tuner FM, cu intrare USB care se conecteaza la unitatea centrala si care va fi folosit drept sursa pentru muzica de fundal in zonele in care a fost asigurata sonorizarea; Instalaţia de sonorizare Public Address va acoperi integral toate spaţiile destinate circulatiei publicului şi este destinată transmiterii cu un grad ridicat de inteligibilitate a semnalului audio, implicit al mesajelor vocale sau preinregistrate pentru evacuarea spatiului si pentru transmiterea unui fundal de muzica de la sursa de muzica. Obiectivul va fi dotat cu difuzoare, cu amplificatori de putere cu iesiri pe linie de 100V, cu microfoane tip pupitru cu posibilitate de selectare a zonelor, cu sursa audio CD/MP3 player cu AM/FM Tuner, toate aceste elemente fiind conectate la matricea audio, pentru a asigura in permanenta transmiterea semnalului audio in cadrul spatiului. Matricea audio la care sunt conectate toate echipamentele sistemului asigura zonarea suprafetei, transmiterea semnalul audio catre zonele predefinite si implicit catre amplificatorii aferenti zonelor si asigura integrarea cu sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu, in cazul semnalizarii unui eveniment asigurandu-se transmiterea unui mesaj prioritar preinregistrat pe toate liniile de difuzoare. Consolele de microfon pentru anunturi asigura transmiterea de catre un utilizator a mesajelor catre anumite zone fara a intrerupe semnalul de la sursa de muzica în zonele in care nu se doreste a fi transmis mesajul sau catre toate zonele unde este asigurata sonorizarea prin activarea unor butoane. Pag.300

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI P H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Liniile de difuzoare asigura difuzarea inteligibila a anunturilor si semnalului audio de fundal in zonele unde este asigurata sonorizarea, fiecare linie de difuzoare reprezentand o zona separata a sistemului. Amplificatorii de linie asigura amplificarea semnalului audio primit de la matricea audio si il distribuie catre zonele predefinite si, respectiv, catre liniile de difuzoare. Sursa externa de semnal audio (BGM) : reprezinta un CD-Player cu un Tuner FM, cu intrare USB care se conecteaza la unitatea centrala si care va fi folosit drept sursa pentru muzica de fundal in zonele in care a fost asigurata sonorizarea. Monitorizarea permanentă avertizează asupra defectării oricărei componente critice pentru funcţionarea sistemului și trece automat la sursa de alimentare de urgenţă integrată. Aplicaţiile software simplifică monitorizarea şi întreţinerea de la distanţă a sistemului. Este posibilă analiza rapidă și eficientă a tuturor funcţiilor unui sistem complet, de la un computer aflat la distanţă şi care dispune de modem și interfaţă RS-232. Erorile sunt imediat localizate și corectate utilizând instrumente practice de diagnosticare. Sistem de intercomunicatie si interfonie Avand in vedere destinatia cladirii si alcatuirea ei constructive se va prevede un sistem de intercomunicatie constituit dintr-o unitate centrala amplasata in dispeceratul de securitate si unitati secundare amplasate in camp, care sa indeplineasca urmatoarele functiuni: » intercomunicatia sistem duplex intre postul central si persoanele aflate in lifturile din cladire; - intercomunicatia sistem duplex intre postul central si holurile lifturilor principale; intercomunicatia sistem duplex intre postul central si holul receptie Sistem de cablare structurata voce/date si centrala telefonica Racordul la reteaua unui prestator de servicii de telefonie agreeat in zona respectiva, se va face de catre acesta, atat ca proiecare cat si executie. Racordul urmeaza a fi realizat la un repartitor general, amplasat la parterul cladirii, iar din acesta se va face distributia pe verticala la fiecare etaj. In acest scop, s-a prevazut pe fiecare nivel cate un dulap de comunicatie, care are in componenta si patch-paneluri pentru telefonie. Cablarea structurata realizata permite: a) cablare unitara a unei cladiri pentru ambele comunicatii, de voce si de date b) o mare flexibilitate, permitând oricand, cu modificari minime: o reasignare a unui patch-cord de la un terminal tip voce (telefon), la un terminal tip date (computer) sau invers, fara a afecta Pag.301

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [;] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI i H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate functionalitatea retelei. Pentru atingerea acestui deziderat se asigura din start trasee de conectare identice ca performante pentru cele doua tipuri de terminale, deci se vor utiliza aceleasi tipuri de priza, cablu, patch panel, respectiv patch-cord, toate certificate categoria 6, atat pentru o conexiune de computer, cat si pentru o conexiune de telefon. c) diversitatea conectarii unor echipamente terminale furnizate de orice producator de aparatura de calcul si/sau comunicatii Solutia de cablare are urmatoarele caracteristici: timp de viata mare (10-15 ani); identificare, localizare si solutionarea problemelor aparute la cablare sau la elementele hardware; topologie uniforma si un riguros management al cablurilor si al etichetarii si marcarii acestora; definirea precisa a distantelor dintre diferitele elemente ale infrastructurii de cablare (lungimile traseelor de cablu, distantele dintre cabinetele de telecomunicatii, etc.) pentru a fi in concordanta cu cerintele diverselor aplicatii de voce/date; capabilitate de a se adapta rapid la cresterea si la mutarile personalului; posibilitatea de a suporta implementarea unor viitoare aplicatii de comunicatii. Topologia retelie Topologia retelei va fi stelara. Fiecare post de lucru este conectat la un dulap de comunicatii (cablare orizontala). Dulapul de comunicatii se va conecta cu repartitorul centralei telefonice pentru transmitere voce prin cabluri multipereche (UTP5Op cat3). Centrala telefonica a cladirii se va conecta la repartitorul telefonic general al furnizorului de servicii telefonice. Ca urmare a configuratiei cladirii, s-a optat pentru instalarea unui dulap de comunicatii in camera IT sau camera tehnica pe fiecare tronson de pe fiecare etaj al cladirii. La aceste rack-uri se vor strange radial toate traseele de date si voce. Mediul de transmisie folosit pentru conectarea posturilor va fi cablu F2TP4p, cat.6. Cablajul orizontal porneste din dulapul de telecomunicatii si se termina cu prizele de telecomunicatii din birouri. La aceste prize de telecomunicatii se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoare sau telefoane. Conectarea echipamentului terminal la priza de telecomunicatii se face cu cablu flexibil F2TP4p, cat.6, 1000 nivel 6 (cf. EIA/TIA TSB-36), prevazut la capete cu conectori tata RJ45. Pag.302

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Analizand dimensiunile de ansamblu ale sistemului voce-date, a fost preferata cablarea pe cablu F2TP4p, cat.6 pentru distante mai mici de 90m. Dulapul de comunicatii a fost amplasat tinandu-se cont de considerente: e tehnice: distanta minima intre prizele de comunicatii si elementele de conexiune<90m » economice: s-a urmarit optimizarea costurillor cabluri/echipamente - arhitecturale: minimizarea spatiilor speciale ocupate de echipamentele de comunicatii, trasee de cabluri posibil de realizat . e functionale : un nr. cit mai mic de puncte de urmarire a retelei de catre administratorul de retea. Ca solutie tehnica s-a considerat ca fiecare etaj al cladirii va fi alcatuit din trei tronsoane. Astfel, in functie de spatiul pe care acestia il pot ocupa , s-a montat cate un rack pe fiecare tronson. In cazul folosirii mai multor tronsoane sau chiar a mai multor etaje de catre un singur chirias se pot uni rack-urile rezultand o singura retea care va satisface cerintele impuse de acesta. Pentru serviciile de telefonie este prevazut un repartitor general al furnizorului de servicii telefonice. La acesta se vor conecta centralele telefonice ale fiecarui chirias. In urma optimizarii acestor factori s-a adoptat urmatoarea solutie: Va fi amplasat 1 rack in camera IT sau Camera Tehnica pentru fiecare etaj. Repartitorul telefonic al cladirii va fi pus la dispozitie de furnizorul de servicii telefonice agreat de beneficiar iar legaturile dintre el si dulapurile de comunicatie se vor face cu cabluri UTP50p, cat6. Cablarea orizontala Cablajul orizontal porneste din patch panel-urile din dulapul de telecomunicatii si se termina cu prizele de telecomunicatii din birouri. La aceste prize de telecomunicatii se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoare sau telefoane. Cablarea orizontala se face cu cablu ecranat F2TP4p, cat.6, 100 Ohm. Conectarea echipamentului terminal de date la priza de telecomunicatii se face cu patch cord F2TP4p, cat.6 prevazut la capete cu conectori tata RJ45. Cablurile de la prize se conecteaza in patch panel-urile amplasate in dulapul de comunicatii si apoi: » prin patch corduri RJ45-RJ45 la porturile echipamentelor active pentru posturi de date ; + prin patch corduri telefonie RJ45-RJ45 la porturile patch-panel-urilor alocate legaturilor spre centrala telefonica. Pag.303

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI | H OS PITA L - AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Dulapul de telecomunicatii va fi echipat cu patch panel-uri, organizatoare patch cord, echipament activ, bara de impamantare, module de alimentare, iluminare si ventilator pentru a se asigura un climat optim in interiorul dulapurilor de comunicatii. Cablarea verticala Legatura spre centrala telefonica se va realiza cu cablu multipereche UTP 50 perechi cat 3, neecranat, 1000. In dulapul de comunicatii, cablurile vor fi conectorizate în patch-panel-urile telefonice alocate pentru telefonie avand capacitatea de 24xRJ45 si 50xRJ45, iar in camera centralei telefonice acestea vor fi conectorizate in repartitorul centralei telefonice. Echipamente Elemente pasive: + prize duble voce-date, cu 2xRJ45, ecranati (cu 9 pini/conector), categorie 6 e cabluri torsadate (F2TP4p, cat.6) ecranate e cabluri torsadate (UTP cat 3) multipereche, 50 perechi, neecranate » patch-panel-uri, 24xRJ45, ecranati, 19”, 1HU, cat.6 e wire manager-uri, 19”, 1HU e patch-panel-uri 24xRJ45, 1HU 19", 50xRI45, 1HU, 19” e patch-cord-uri, RI45-RJ45, ecranate, 1m/3m Sistem de semnalizare, supraveqhere si monitorizari sora — bonlav Sistemul de apelare sora va fi proiectat pentru a eficientiza comunicarea dintre pacienţi şi personalul medical, asigurând îmbunătățirea calităţii actului medical, creşterea satisfacţiei pacienţilor, determinănd intervenţia personalului medical în timp util pentru soluţionarea unor situaţii de urgenţă, de a căror producere ar fi fost avertizaţi altfel după mult timp, realizăndu-se un mediu de lucru digitizat în care personalul medical se simte protejat şi informat. Sistemul de apelare propus eprezintă în principal un sistem prin care pacientul apelează asistenta atunci când are nevoie de ajutor şi în acelaşi timp ajută asistenta să ştie ce tip de ajutor este necesar. Soluţia de apelare a asistentelor permite alarmarea imediată a personalului medical, optimizează timpul de intervenţie în caz de urgenţe şi oferă pacienţilor un plus de siguranţă şi confort pe perioada spitalizării. Cu ajutorul acestui sistem se facilitează comunicarea între pacient, asistentă şi medic, se colectează informaţii vitale despre pacient care sunt transmise în timp real către personalul responsabil. Pag.304

Obiectiv CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [dj & COASUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Sistemul a fost gândit astfel încât fiecare salon, pat, încăpere de grup sanitar, baie si sala de operatii să fie dotate cu module apelare asistentă şi lămpi de semnalizare. Aceste module comunică cu unităţile montate în fiecare cameră de gardă a asistentelor şi medicilor. În dreptul fiecărui pat se va instala câte o unitate de apel cu posibilitate de apel standard şi conectat la modulul de salon ce permite realizarea celorlalte tipuri de apel (“prezenţa asistentă”, “resetare apel”, “chemare asistentă suplimentară”, “apel urgenţă”, “localizare personal medical”). În toalete apelarea de urgenţă se va realiza local, cu ajutorul a doua elemente interconectate: buton de alarmare de tavan, cu cablu şi mâner şi lampă semnalizare montată aparent pe hol, în dreptul uşilor de acces sau a saloanelor de provenienţă. Întreg sistemul va fi conectat la o unitate centrală de management bazata pe PC şi un software de management ce permite înregistrarea şi stocarea informaţiilor privind evenimentele semnalate. Beneficii aduse de implementarea unui astfel de sistem: - evitarea pierderilor de vieţi omeneşti prin intervenţia rapidă a cadrelor medicale; - creşterea satisfacţiei pacienţilor şi a încrederii în serviciile medicale; e reducerea timpului de răspuns; e reducerea poluării fonice (în special pe timpul nopţii); e permite o mobilitate mai mare a personalului; e flexibilitate în alocarea de responsabilităţi; e posibilitatea reducerii numărului de personal (pe timpul noptii); e se poate realiza un management al riscului performant prin utilizarea software-ului de monitorizare. Sistemul va permite mai multe moduri de apel: apel normal al pacientului, apel din toaletă sau baie, solicitarea suplimentară a asistentei / medicului din partea personalului medical, apel de urgenţă, apel de panică. Principalele funcţii ale sistemului: e prioritizarea şi identificarea individuală a apelurilor; e memorarea apelurilor şi evaluarea acestora; - afişarea grafică pe un display LCD a apelurilor în camerele de gardă a asistentelor şi medicilor; » administrare centralizată a sistemului cu ajutorul softului de monitorizare instalat pe un PC; + managementul apelurilor şi un grad ridicat al fluidizării comunicării; Pag.305

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGII DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate » realizarea de rapoarte referitoare la activitatea personalului şi la eficienţa acţiunilor întreprinse; e posibilitate download pe un PC a rapoartelor; * diagnosticarea şi configurarea de la distanţa a unităţilor de apel; » posibilitatea introducerii în sistem a telecomenzilor de tip infraroşu pentru realizarea apelurilor din orice loc (sala de mese, grădină, etc) (opţional); e comunicarea bidirecţională între pacient şi asistentă; posibilitatea de a integra sistemul cu sistemele de adresare publica (mesajul de evacuare in caz de urgenta este + transmis si pe castile montate pentru fiecare pacient), telefonie (stafful medical este avertizat si prin intermediul + unor mesaje trimise de catre sistemul de apelare sora pe posturile de telefon de tip DECT), CATV (posibilitate de control al televizorului); control asupra luminii din salon, toate acestea de la un singur dispozitiv (telecomanda) montat la patul fiecarui pacient; posibilitatea extinderii sistemului cu costuri minime, avand ca baza nucleul hardware existent; Componenta sistemului de apelare asistenta » terminal de secţie - utilizat drept nod de informare şi comunicare în cadrul unei secţii, se instalează în camera de gardă sau oriunde este necesară supravegherea funcţionării sistemului de apelare medicală de către personalul de serviciu cu funcţii de: afişarea datei şi orei; afişarea numărului de apeluri în derulare, memento-uri, eventuale defecte; semnalizarea indicatorilor de prezenţă, semnalizarea tuturor memento-urilor; semnalizarea apelurilor; semnalizarea evenimentelor ce au fost recepţionate de sistemul de apel-soră de la sisteme de terţă parte; tipul apelului, însoţit de numărul patului; locaţia exactă a apelului împreună cu descrierea individuală a camerei şi eventual a grupului de îngrijire din care face parte; pentru apelurile cu originea în altă secţie, se va afişa de asemenea şi descrierea secţiei respective; apelurile de urgenţă vor fi întotdeauna afişate pâlpâind; apelarea directă a terminalelor de cameră şi de pacient; anunţuri pentru personal, separate pentru fiecare categorie de personal medical; anunţuri colective; e terminal pacient - pentru a se utiliza de pacienţi, de la patul acestora cu functii de: apelarea asistentei, cu posibilitatea comunicării verbale; apelarea personalului pentru servicii (infirmiere), cu posibilitatea comunicării verbale; pornirea şi oprirea receptorului radio integrat, ajustarea volumului sonor şi selectarea postului radio din maxim 32 Pag.306

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate disponibile; pornirea şi oprirea dispozitivului TV, ajustarea volumului sonor şi selectarea postului TV; mufă jack pentru căşti; dispozitiv de telefonie IP; cititor de smart-card fără contact; mecanism pentru inserarea unui smart-card; dispozitiv de control pentru 2 circuite independente de iluminare; dispozitiv de control pentru jaluzele electrice sau alte aplicaţii controlate electronic; receptor IR pentru semnale provenite de la diverse dispozitive externe concepute pentru persoane cu handicap sever; comutare automată a volumului când terminalul este folosit din furcă; » buton de urgenţă de tavan cu şnur şi mâner de tragere pentru toalete + indicator luminos montat deasupra uşii saloanelor, grupurilor sanitare şi băilor comune de pe holuri ce indică apeluri normale, apeluri de urgenţă, prezenţă asistentă etc., prin diferite combinaţii de lumini şi flashing-uri. e software call management network Pentru asigurarea pe viitor a compatibilităţii cu alte aplicatii si sisteme medicale (pentru asigurarea perspectivelor viitoarelor extinderi şi progresului tehnologic), platforma de comunicatie va fi construită folosind tehnologie IP şi va fi capabilă sa suporte în totalitate protocoalele TCP/IP, UDP şi FTP. Sistemul complet va respecta criteriile standardelor VDE 0834 partea 1 şi partea 2 aplicabile sistemelor de apelare, şi celorlalte standarde şi reglementări menţionate în acest sens. Din motive de igienă, toate dispozitivele sistemului vor fi echipate cu tastaturi membranate, sau vor permite operaţiuni simple de curăţare. Terminalele de pacient vor fi rezistente la apă. Suprafeţele antimicrobiene reduc astfel riscul epidemiilor sau al infecțiilor transmise prin contactul cu suprafeţele dispozitivului. Se vor lua măsuri suplimentare ca, pe lângă semnalizarea prezenţei de către membrii personalului medical folosind smartcarduri Mifare şi cititoarele de cartelă integrate în terminalele pacienţilor, să poată fi păstrat un jurnal al tuturor procedurilor medicale administrate. Camerele în care sunt prezenţi membri ai personalului medical vor fi semnalizate prin semnale luminoase pe coridor şi la locaţia de iniţiere şi preluare a apelului. Semnalizarea prezenţei va fi activată folosindu-se butoanele de prezenţă de pe terminalul de comunicaţii. Prezenţa unui membru al personalului medical va fi semnalizată prin aprinderea LED-ului butonului de prezenţă activat, prin aprinderea culorii relevante din lampa de pe coridor, pe terminalul de secţie şi în aplicaţia de management. Trebuie să fie posibilă diferenţierea între maxim trei tipuri posibile de indicatori de prezenţă, de exemplu : asistente — verde; infirmiere — galben; medici — albastru; Pag.307

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Prin apăsarea butoanelor de prezenţă sunt de asemenea confirmate/anulate apelurile şi memento-urile precum şi apelurile de urgenţă, apelurile către medici, apelurile transferate/direcţionate şi apelurile secundare iniţiate de acelaşi proces. Dispecerat integrat de gestiune, supraveghere si monitorizari Pentru exploatarea optima si eficienta a instalatiilor si sistemelor cu care este prevazuta cladirea ce face obiectul prezentei documentatii se va realiza un dispecerat integrat de gestiune, semnalizare, supraveghere si monitorizari care sa concentreze fizic si functional echipamentele, centrale ale instalatiilor si sistemelor din cladire. In cadrul dispeceratului se realizeaza integrarea atat hard cat si soft a echipamentele centrale structurate functional ierarhizat in urmatoarele unitati functionale: 4. sistem de gestionare pentru siguranta la foc a cladirii-„FIRE MANAGEMENT SYSTEM” (FMS) avand urmatoarele functiuni; * integrarea hard si soft a sitemului de detectie si alarmare la incendiu, a sistemului de alarme tehnice , a sistemului de detectie gaz si a sistemului de sonorizare si alarmare publica; - gestionarea functionarii sistemelor prezentate, in situatii normale, si mai ales in situatii de alarma; - transmiterea si primirea de informatii de la sistemele de gestiune din cadrul dispeceratului; 5. sistem de gestiune pentru securitatea cladirii —,SECURITY MANAGEMENT SYSTEM” (SMS) avand urmatoarele functiuni: - integrarea hard si soft a sitemului de detectie si alarmare la efractie, sistemului de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis-TVCl si a sistemului de control acces persoane - gestionarea functionarii sistemelor prezentate, in situatii normale, si mai ales in situatii de alarma; transmiterea si primirea de informatii de la sistemele de gestiune din cadrul dispeceratului; 6. sistem de gestionare a camerelor server avand urmatoarele functiuni; centralizeaza si stocheaza informatia e monitorizare parametri : umiditate, temperatura, tensiune de alimentare - monitarizare usa deschisa si resetare de la distanta a echipamentelor. Pag.308

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate gestionarea functionarii sistemelor prezentate, in situatii normale, si mai ales in situatii de alarma; Sistem de ceasoficare Acest sistem furnizeaza solutia de unificare a timpului astfel incat medicii din salile de operatii si asistentele din spital sa se poata coordona si sa planifice activitatile de zi cu zi, astfel ca nu se pierde timp pretios in ingrijirea pacientilor. Sincronizarea radio a tuturor ceasurilor din spital asigură o acurateţe a afişării timpului fără nici o abatere. În plus, asigură schimbarea automată a orei în funcţiile de modificările de iarnă sau de vară, asigurând astfel reducerea semnificativă a costurilor necesare resetării ceasurilor independente alimentate cu baterie. Ceasul slave recepţionează semnalul orar, îl verifică şi îl compară cu setarea orară internă. Dacă există diferenţe, resetează automat ora. Ceasul funcţionează după propria bază de timp quartz, în cazul unei întreruperi a semnalului undelor radio. Principalul avantaj al sincronizării radio îl reprezintă faptul că receptorul are o acurateţe ridicată şi recepţionează automat schimbările orei în funcţiile de modificările de iarnă sau de vară. În prezent, majoritatea sistemelor de ceasuri sunt echipate cu antene pentru sincronizarea radio. Ceasurile slave sunt conectate în paralel la o linie de distribuţie şi activate prin impulsuri electrice transmise de ceasul master. Unele ceasuri slave vor avea nevoie de alimentare cu energie electrică de la reţea. Cel mai utilizat sistem: Impulsuri de 24 V / minut. 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: a) indicatori maximali respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu tva și, respectiv, fără tva, din care construcţii-montaj (c+m), în conformitate cu devizul general Valoarea totala a obiectului de investiţii cu TVA este de 351,302,869.76 lei, fara TVA 295,212,495.60 lei, construcţii-montaj (C+M) este 126,875,893.81 lei cu TVA, fara TVA 162,287,313.64 lei. Pag.309

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII BH OS P ITAL MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate b) indicatori minimali respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; Clădirea proiectata cu destinatia de maternitate are regim de inaltime S+Ds+P+4E+ESR cu urmatoarele inaltimi de nivel: hESR = 4.00 m hE4 = 4.00 m hE3 = 4.00 m hE2= 4.00 m hE1 = 4.00 m hP=4.00m hDs = 4.00 m hS=3.50m CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE = FUNCTIUNEA - ADMINISTRATIV, BIROURI SI SPITAL (CLINICA OBSTETRICA SI GINECOLOGIE) = DIMENSIUNI MAXIME — 106,00 x 41,00 m = REGIM DE INALTIME — S+D+P+4E+ER - SUBSOL+DEMISOL+PARTER+4 ETAJE+ETAJ RETRAS = H.MAX CORNISA (STREASINA) =+22,85 m = H.MAX COAMA = + 27,50 m = SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA: S.CONSTR =0,00 mp = SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA: S.DESF = 0, 00 mp = SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA: S.CONSTR = 3.856,00 mp Pag.310

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGI DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d] N COnSUILNg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate = SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA: S.DESF = 28.357,00 mp = POT = 48.20% = CUT =3.01 = Spatii verzi amenajare: 2.000,00mp Platforme betonate, parcari, alei: 2.144,00mp c) indicatori financiari , socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcție de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiții; Nu este cazul Pag.311

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] & Consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. Durata de realizare a investiţiei (luni Denumire capitol Organizarea procedurilor de achizitie 1 Proiect tehnic și detalii de execuție Autorizaţia de construire Pl 3 | 3 | Construcții și stații | H Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale | | Recepția lucrător _ Dotări de specialitate (livrare și montare) Durata de realizare a investiţiei (luni) Denumire capitol p AA 2Ț2 3T3Ţs 9 0 Proiect tehnic și detalii de execuție Il Autorizaţia de construire Construcții și instalații Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale 5 Dotări de specialitate (livrare și montare) [8 | Recepția lucrărilor [1 “ fin Durata de realizare a investiţiei (luni) enumire capitol | Proiect tehnic și detalii de execuție Autorizația de construire Construcții și instalații Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale Ea Dotări de specialitate (livrare și montare) Recepția lucrărilor Fed = S Ip] = e = = Pag.312

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [eg] i COASUILIAg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerii tehnice. Conformarea cu reglementările specifice funcţiunii va fi atestată prin avizele şi acordurile emise de entităţile responsabile pentru acest tip de investiţie, respectiv DSP Timis, APM Timis, Primăria Timișoara. A. Rezistență şi stabilitate Proiectul respectă prescripţiile în vigoare privind calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie. Îndeplinirea prevederilor referitoare la această cerinţă sunt cuprinse în memoriul de rezistenţă. Proiectul va fi verificat la cerinţa „A” — rezistenţă şi stabilitate de verificator atestat M.L.P.A.T. B. Siguranţa în exploatare Criterii pentru satisfacerea cerinţei Măsuri luate prin proiect pentru satisfacerea criteriului 1 2 Bl. Siguranţei cu privire la circulaţia Măsuri pentru împiedicarea alunecării în timpul circulaţiei pe orizontală interioară Prin proiect s-au realizat suprafeţe orizontale, cu alternanţe de finisaje urmând a fi realizate conform detaliilor tehnice aprobate republicate prin Agrement a. alunecare tehnic M.L.P.A.T. Stratul de uzură al pardoselilor trebuie realizat din materiale antiderapante (în special in încăperile cu umiditate ridicată). Pardoselile din granit de la parter şi gresiile de pe terase vor fi antiderapante. b.împiedicare Măsuri de protecţie contra accidentări la denivelări, scări şi rampe. Prin proiect au fost prevăzute circulaţii orizontale, continue şi fără denivelări. La scări s-au prevăzut balustrade de protecţie conf. STAS 6131/79 (G49) „Constructii civile, industriale si agricole. Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor”, iar treptele şi înclinaţia rampelor scării respecta STAS 2965- Pag.313

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE H project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 87 (G41) „Constructii civile. Scari. Prescriptii generale de proiectare”. Detaliile de execuţie pentru balustrade şi parapeţi vor ţine cont de posibilitatea prezenţei copiilor mici neînsoţiţi. c. contactul cu proeminenţe joase Gabarite de trecere pentru oameni, inclusiv pentru accesul persoanelor handicapate. S-a asigurat gabaritul de trecere pentru persoane atât pe timpul funcţionării normale a clădirii, cât şi în caz de incendiu. Înălţimea liberă de trecere este de min. 2.10 m. În conformitate cu cerinţele normativului pentru adaptarea construcţiilor de locuit şi locurilor publice la cerinţele persoanelor cu handicap (cod NP0O51/2001) au fost prevăzute următoarele facilităţi: accesul la parter se face prin intermediul unui lift pentru persoane, amplasat in dreapta scarilor de acces d. contactul cu elemente verticale laterale Suprafaţa pereţilor nu trebuie să prezinte bavuri, proeminenţe, muchii ascuţite sau alte surse de lovire, agăţare, rănire; e. contactul cu suprafeţe transparente Uşile terestre şi pereţi din sticlă cu parapet sub 0.90m sau fără parapet se vor realiza din geam de siguranţă. Elementele interioare transparente (pereţi şi uşi) se vor semnala cu marcaje de atenţionare amplasate între 0.70,1,50 m de la suprafaţa finită a pardoselii şi având diametrul, sau lăţimea, de cca. 20 cm. f. siguranţa cu privire la deschiderea uşilor f.1. uşile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atenţionareamplasate între 0,70,1.50 m de la suprafaţa finită a pardoselii, având diametrul, sau lăţimea, de cca. 20 cm. f.2. amplasarea şi sensul de deschidere al uşilor trebuie rezolvat astfel încât: * să nu limiteze sau să împiedice circulaţia: să nu se unească între ele (la deschiderea consecutivă a două uşi): Pag.314

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate * să nu lovească persoane care se află în vecinătatea uşilor. g. coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente g.l. lăţimi libere de circulaţie: min 1,50m 8-2. piesele de mobilier adiacente traseului de circulaţie nu trebuie să prezinte colţuri, muchii ascuţite sau alte surse de agăţare, lovire, rănire; B-3. lăţimi libere uşi interioare: min 0,80 m uşi grup sanitar şi min. 0,90 m celelalte uşi. h. producere de panică h.l. dimensiunile şi alcătuirea căilor de evacuare vor îndeplini condiţiile prevăzute în cap. C Siguranţa la foc şi în Normativul P118; h.2. toate uşile prevăzute pe căile de evacuare se vor deschide în sensul evacuării; h.3. prevederea de sisteme de informare vizuală şi sau acustică, şi sau prevederea de sisteme de contactare a unor persoane autorizate, uşor accesibile utilizatorilor. B.2. Siguranţa cu privire la schimbările ele nivel (balcoane, ferestre) Ferestrele şi uşile ferestre aliate în încăperi având nivelul pardoselii situat la mai mult de 0,50 m faţa de nivelul exterior, vor avea prevăzute balustrade parapete de protecţie conformate şi dimensionate corespunzător prevederilor din STAS 6131, B.3. Siguranţa cu privire la iluminarea artificială Întreruperea în caz de avarie a alimentării cu energie electrică, se va face cu asigurare min. 10% din iluminatul normal Se prevede iluminat de siguranţă pentru veghe 2 lx după caz, în spaţiile de circulaţie. Pentru limitarea fenomenului de orbire iluminatul se face conform prevederilor privind condiţia tehnică D.7. Iluminatul şi conform prevederilor din STAS 6646/1 şi din STAS 6221. Iluminatul natural şi artificial la interior şi exterior Prin proiect s-au prevăzut ferestre cu geam transparent pentru funcţiunile clădirii. Incinta va fi prevăzută cu iluminat interior şi exterior de siguranţă. Pag.315

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS PITAL e AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILNJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate B4. Siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii. Siguranţa cu privire la riscuri provenite din agenţii agresanţi din instalaţii a. electrocutare Se vor lua măsuri de protecţie pentru atingere directă şi indirectă conform: NGPM 1996, STAS 12604 şi normativ 17. b. arsură sau opărire Nu este cazul c. intoxicare Protecţia împotriva intoxicaţiei cu substanţe nocive în aer (oxid de carbon, bioxid de carbon, formaldehidă, radon)se poate realiza printr-o ventilare corespunzătoare: c. 1. debitul de aer proaspăt e in cazul reciclării aerului acesta trebuie să reprezinte min. 10% din debitul total necesar, conf. normativ | 5 şi normativ NP008. Valorile debitului de aer proaspăt se vor stabili conform normativ 15. normativ NPOOS şi STAS 12381 c.2. numărul orar de schimburi de aer se va stabili în funcţie de situaţia concretă, conf. normativ | 5 d. contactul cu elemente de instalaţii Nu se prevăd soluţii constructive de înzidire sau fixare a echipamentelor de instalaţii pe părţile de construcţie care ar permite riscul de accidentare prin defectare, desprindere, cădere sau răsturnare a acestora. B.5. Siguranţa cu privire la lucrările de întreţinere a vitrajelor Înălţimea de siguranţă a parapetului la ferestre trebuie să fie hcurent= 0,90 m şi conform prevederilor din reglementările specifice. Ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4 m înălţime vor fi întreţinute de persoane autorizate care vor fi asigurate în timpul lucrului prin sisteme speciale de susţinere şi ancorare; Ferestrele ce nu pot fi întreţinute prin exterior vor fi astfel alcătuite încât partea fixă să poată fi curăţată din interior în condiţii de siguranţă. Pag.316

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Se prevăd dispozitive speciale pentru împiedicarea pătrunderii în unităţile funcţionale a insectelor, 8.6. Siguranţa la intruziune şi efracţie animalelor etc.. Detaliile de execuţie pentru eventualele elemente de siguranţă (grilaje) vor ţine cont de posibilitatea prezenţei copiilor mici neînsoţiţi. Măsuri de protecţie la arsuri produse de Prin proiect nu s-a prevăzut utilizarea de lichide corozive suprafeţe fierbinţi, aburi, lichide fierbinţi sau corozive şi explozii. sau explozive. Instalaţia electrică va fi îngropată iar echipamentele vor Măsuri de electrosecuritate corespunde standardelor. Prin proiect se facilitează accesul persoanelor cu handicap către toate spaţiile. Băile din apartamente pot fi adaptate nevoilor speciale ale acestor persoane. Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulaţia liberă a persoanelor handicapate. C. Siguranţa la foc Proiectul a fost întocmit cu respectarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate cu şi a Normativului P 118/99. D. lgienă, sănătatea oamenilor Igiena şi sănătatea oamenilor S-au respectat prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1096/2016 privind modificarea si copletarea Ordinului Ministerului Sănătăţi nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, STAS 6472 privind microclimatul, NP-008 privind puritatea aerului, STAS 6221 şi STAS 6646 privind iluminarea naturală şi artificială Refacerea şi protecţia mediului Amplasarea şi încadrarea noilor construcţii, respectă prevederile Legii nr. 137/95 privind protecţia mediului, Legii 107/1996 a apelor, Ordinul MAPPM 125/1996,0rdinul MAPPM 756/1997 :funcţiunile prevăzute în proiect nu generează noxe sau alţi factori de poluare a mediului, emisiile de gaze auxiliare se înscriu în limitele admise conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993. Pag.317

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE HOSPITAL project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Deşeurile se colectează şi se depozitează în europubele. Criterii pentru satisfacerea cerinţei Măsuri luate prin proiect pentru satisfacerea criteriului Refacerea şi protecţia mediului D.1. Igiena aerului Nu este cazul D.l.l. Rata de aer proaspăt şi numărul orar al schimburilor de aer necesar respiraţiei Rata de aer proaspăt: Numărul orar al schimburilor de aer: - saloane bolnavi : 45 vol/h - camera de consultaie: 10 vol/h D.1.2. Limita maximă a emisiei de mirosuri dezagreabile în încăperi, provenite de la materialele de construcţii folosite în alcătuirea elementelor de construcţii Miros greu detectabil D.2. Igiena apei Nu face obiectul investitiei, nu sunt prevazute grupuri sanitare noi in afara celor situate in spital D.2.1. Dotarea minimă cu obiecte sanitare a unităţilor funcţionale de cazare Unităţile funcţionale de cazare sunt dotate cu grup sanitar, prevăzut cu cadă sau cuvă cu duş, lavoar, WC, D.2.2. Prevederea de puncte de alimentare cu apă în unităţile funcţionale de cazare. Punctele de alimentare cu apă se prevăd în băi, grupuri sanitare, bucătării, cabinet medical. D.2.3. Programul de distribuţie a apei reci şi calde Permanent, la debitul necesar D.2.3. Programul de distribuţie a apei reci şi calde Permanent, la debitul necesar D.2.4. Temperatura de distribuţie apa rece 10-20'C apa caldă 55 - 60'C Pag.318

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bg d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate D.2.5. Presiunea de distribuire a apei la unităţile funcţionale de cazare situate la ultimul nivel al clădirii Min. 2 m col. H20 D.2.6. Componenţa apei distribuite Apă potabilă conform STAS 1342 D. 3. Igiena evacuării apelor uzate menajere Nu face obiectul investitiei, nu sunt prevazute grupuri sanitare noi in afara celor situate în spital D.3.1. Număr de obiecte sanitare. în unităţile funcţionale de cazare, prevăzute cu dispozitive care să permită colectarea şi deversarea apelor uzate Conform STAS 1795 D.4. Igiena evacuării deşeurilor şi gunoaielor D.4.1. Dispozitive igienice de colectare a gunoaielor în interiorul camerelor Unităţile funcţionale de cazare se prevăd cu coşuri de gunoi etanşe, asigurându-se şi evacuarea ritmică a acestora. D.5. Igiena higrotermică a mediului interior Unităţile funcţionale de cazare trebuie proiectate şi construite astfel încât să asigure confortul higrotermic pentru ocupanţi. D.5.1. Indicele global de confort PMV conform tabelului D.5.1. 0,5 <PMV< 0,5 Calculul indicelui PMV se face în conformitate cu SR ISO 7730. D.5.2. Temperatura aerului interior, Ti Se prevăd instalaţii de climatizare pentru toate încăperile şi instalaţie de încălzire centrală. Valori: larna: cameră de cazare min. 20 (22) *C băi şi duşuri min. 22 *C Vara: max. 25 *C D.5.3. Umiditatea relativă a aerului interior cameră de cazare 45... 60% băi şi duşuri min. 75% Pag.319

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bă d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate D.5.4. Diferenţa de temperatură, ATi între cameră de cazare D.5.8. Diferenţa de temperatură a aerului pe verticală intre nivelul capului şi nivelul gleznelor temperatura interioară de calcul Ti şi | pereţi max. 4,0 temperatura medie a suprafeţei interioare a | pardoseală max. 2,0 *C fiecărui element delimitator Tsi. tavan max. 3,0*C D.5.5. Amplitudinea oscilaţiei temperaturii | Vara: cameră cazare max. 3*C aerului interior, Ati, larna : cameră max. 1*C D.5.6. Asimetria temperaturii de radiaţie a | maxim 10'C ferestrelor sau a altor suprafeţe verticale ( D tpr) (în raport cu un mic element plan vertical situat la 0,6 m deasupra pardoseli). D.5.7. Asimetria temperaturii de radiaţie a unui | maxim 5*C plafon încălzit ( D tpr) (în raport cu un mic element plan vertical situat la 0,6 m deasupra pardoselii). maxim 3*"C D.5.9. Viteza curenţilor de aer max. 0,15 m/s, în regim de iarnă; max. 0,275 m/s, în regim de vară. D.6. Igiena însoririi Orientarea camerelor este astfel încât fiecare cameră de cazare să primească radiaţie solară directă un anumit număr de ore pe zi sub anumite unghiuri minime. D.6.1. Durata de însorire minim 2 ore valoare recomandabilă, în ziua de referinţă şi în ipoteza de cer senin D.6.2. Unghiul de incidenţă vertical al razelor solare directe minim 6*, calculat pentru ziua de referinţă D.6.3. Unghiul de incidenţă orizontal al razelor solare directe. minim 20", calculat pentru ziua de referinţă D.7. Iluminatul Unităţile funcţionale de cazare trebuie proiectate şi executate astfel încât ocupanţii lor să poată beneficia de iluminat natural în cursul zilei şi de Pag.320

Obiectiv:'CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE & COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate iluminatul artificial atât în cursul zilelor cât şi nopţilor. D.8. Calitatea finisajelor Se va verifica ca finisajele să nu prezinte nici un risc pentru sănătatea utilizatorilor, astfel: să nu emane substanţe toxice sau urât mirositoare, să nu reţină praful, să aibă o comportare corespunzătoare la acţiuni de curăţire prin metode mecanice şi cu ajutorul apei. a) Camere de cazare D.8.1. Pereţii vor fi prevăzuţi cu finisaje interioare estetice, igienice, netoxice etc. Nu este cazul D.8.2. Pardoselile vor fi realizate din materiale estetice calde, rezistente la acţiuni de curăţire mecanice (aspirare, măturare, frecare) şi/sau cu ajutorul apei (spălare) pardoseli foarte calde şi pardoseli calde (covoare PVC, placaje ceramice, etc.) b) Grupuri sanitare (din camere, apartamente) D.8.3. Pereţii vor fi prevăzuţi cu finisaje interioare din materiale estetice şi de bună calitate, cum sunt: plăcile ceramice sau altele similare. Placare pereti grupuri sanitare, bai, vestiare, camera medic, etc. Se admite placarea pana la 2.0 m inaltime D.8.4. Pardoselile vor fi reci Pardoseli realizate din materiale estetice şi de bună calitate cum sunt: plăcile ceramice, covor PVC. D.9. Igienei mediului acustic Unităţile vor fi proiectate şi conformate astfel încât să fie îndeplinite necesităţile de sănătate ale utilizatorilor, referitoare la condiţiile admisibile de zgomot din interiorul acestor încăperi. D.9.1. Asigurarea unei ambianţe acustice normale. Nivelul al zgomotului interior (ce provine din exterior): Hoteluri/ camere de locuit 35 dB(A) Pag.321

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HOSPITAL ioct & AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate D.9.2, Asigurarea unei ambianţe acustice normale în timpul funcţionării instalaţiilor şi echipamentelor din hotel. Nivelul maxim, al zgomotelor emise de instalaţii (inclusiv cele de climatizare) trebuie să fie cel mult egal cu cea mai redusă din următoarele valori: 35 dB(A) D.9.3. Durata de reverberaţie în interiorul unităţilor funcţionale de cazare, (pentru frecvenţe între 125 Hz...4000 Hz). 0,5 sec. - 1,2 sec. minimum 80% (cf. STAS 9783/184) D.9.4. Gradul de inteligibilitate E. Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de en ergie Prin sistemul constructiv şi detaliile de execuţie se îndeplinesc parametrii pentru asigurarea performanţelor higrotermice ale elementelor perimetrale ale clădirii. În acest sens se vor asigura rezistenţele termice medii Rn care vor fi superioare valorilor normate expuse în continuare: Elementul de construcţie Valori minime pentru Rm [m?k/w] Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate, inclusiv la rosturile | 1,80 deschise) Tâmplărie exterioară 0,77 | Planşee peste ultimul nivel sub terasă / sub pod 5,00 Planşee peste subsolul neâncălzit si sol 4,50 Plăci pe ssol., demisol Incalzit sau pivnita 2,90 Criterii pentru satisfacerea cerinţei Măsuri luate prin proiect pentru satisfacerea criteriului 1 2 E. 1. Izolaţie termică şi economie de energie Măsurile de protecţie termică prevăzute în cadrul proiectului respectă condiţiile Normativului C107/1(2)-97, respectiv coeficientul calculat de izolare termică G1 < GN (coeficient normat de izolare termică). Pag.322

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Înscrierea în condiţiile climatice Clădirea se înscrie în zona ll climatică cu temperatura exterioară de calcul de iarnă de -15*C şi în zona Il climatică cu temperatura exterioară de calcul de vară de 28'C conf. fig.1 respectiv fig.2 din STAS 6472/2-83 „Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametri climatici exteriori” (GO6). E.l.1. Coeficientul global de izolare termică „Gl” max. Glref (W/m3K) conf. Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie decât locuirea” indicativ C 107/2. E.1.2. Valoarea minimă a temperaturi) în oricare punct de pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţii, (Tsi mim), în condiţii normale de umiditate a aerului interior Tsi min= min.gr qr reprezintă temperatura punctului de rouă, corespunzătoare valorilor normate ale temperaturii şi umidităţii relative a aerului interior. E.1.3. Creşterea Aw, umidităţii masice a materialelor din alcătuirea elementului de închidere, ca urmare a condensării vaporilor de apă. Aw = max. Aw adm (calculată conform normativ C 107/6) E.1.4. Cantitatea de apă acumulată pe parcursul unui interiorul unui element de închidere, ca rezultat al fenom. de condensare a vaporilor de apă. an în mw- mr<0Q mw şi mv se calculează conform normativ CI07/6. E.l .5. Rezistenţa la permeabilitate la aer a structurii elementului de închidere (Ra) Ra= min. Ra mim (Ra mim calculată conform STAS 6472/7) E.1.6. Energia transferată de la picior spre pardoseală, legată de senzaţia de rece cald la contactul piciorului cu pardoseala conform valorilor din tabelul E.1.6., din NP 079-02 Măsuri pentru asigurarea condiţiilor de mediu interior funcţie de tipul de activităţi şi/sau număr de ocupanţi în regim de vară/iarnă Vor fi asigurate condiţiile de microclimat prin instalaţii proprii. Pag.323

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS PI TA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] DrOJ&Cl & COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Măsuri pentru minimizarea consumului în | Închiderea perimetrală şi zenitală vor satisface condiţiile asigurării confortului utilizatorilor | cerinţele de protecţie termică prevăzute în şi luminos), energetic prin Normele Tehnice în vigoare. Terasa circulabilă şi necirculabilă se termoizolează cu un strat de 10cm polistiren sau vată minerală. Şarpanta se termoizolează cu un strat de 20 cm. vata (termic conformarea construcţiilor şi a elementelor de închidere exterioară. min. Închiderea perimetrală proiectată se realizează din blocuri ceramice cu goluri, termoizolante conf. detaliilor din Agrementul tehnic INCERC Nr.001- 01/088-2000 care evită formarea condensului pe suprafeţele interioare ale închiderii perimetrale. Punţile termice parţiale la stâlpişori, buiandrugi şi centuri, se corectează conform prevederilor din normele P2-85 si din STAS 6472/6-88 „Fizica constructiilor. Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii cu punti termice” (GO6). Între încăperile interioare nu există diferenţe de temperatură care să conducă la formarea condensului. Măsuri pentru evitarea apariţiei condensului la partea interioară a suprafeţelor exterioare şi/sau a celor între spaţii cu diferenţe de temperatură şi/sau umiditate semnificative. Închiderile din sticlă respectă coeficientul 1.1 de izolare termică, pereţii perimetrali (zidărie 30 cm + 8 cm polistiren expandat) realizează coeficietul 0.35, terasele 0.19 coeficient de izolare termică. Unităţile funcţionale de cazare trebuie să fie prevăzute cu o protecţie hidrofugă (conform normativ C 112) eficientă împotriva apei provenite din interiorul încăperilor aferente (grupuri sanitare, bucătării, chicinete etc.) acestora, care vor fi prevăzute cu sifon de E. 2. Izolare hidrofugă pardoseală. Pag.324

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] & COASUILNg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Măsuri pentru evitarea infiltraţiilor de apă prin învelitoare Învelitoarea / şarpanta se hidroizolează cu folie PVC şi este prevăzută cu ţiglă ceramică/tabla tip tigla cu protectie anticoroziva. Terasa circulabilă şi necirculabilă se hidroizolează cu 3 straturi împâslitură din fibră de sticlă bitumată sau membrane corespunzător agrementelor tehnice existente. Măsuri pentru evitarea infiltraţiilor de apă din sol. F. Protecţie împotriva zgomotului Clădirea se încadrează în cerinţele Normativu Se prevăd hidroizolaţii orizontale şi verticale pentru elementele aflate în contact direct cu solul. ui 125/2005. Înscrierea în condiţiile de mediu. Criterii pentru satisfacerea cerinţei Măsuri luate prin proiect pentru satisfacerea criteriului 1 2 F. |. Izolare acustică Clădirea este amplasată în zona destinată construcţiilor pentru locuinţe. Măsuri pentru atenuarea zgomotelor provenite din exteriorul spaţiului considerat funcţie de activităţile ce se desfăşoară. Zgomotele aeriene din exterior sunt minime, cladirile fiind amplasate in adancimea terenului, cu curte interioara, posibilă sursă de zgomot fiind generata de traficul stradal. Pereţii exteriori portanţi fonoizolează prin masă şi compoziţie. Tâmplăria exterioară este prevăzuta din aluminiu şi geam dublu termoizolant cu două foi de 4 mm grosime având caracter fonoizolant. Pag.325

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HOSPITAL : A AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate În zonele verzi se vor planta arbuşti cu rol de absorbţie a zgomotelor. Măsuri pentru atenuarea zgomotelor de impact provenite din exteriorul spaţiului considerat funcţie de activităţile care se desfăşoară. Mediul exterior nu produce zgomot de impact, ci numai zgomot aerian. Măsuri pentru evitarea propagării zgomotelor în exteriorul construcţiei. Închiderile perimetrale laterale, terasele şi acoperişul fonoizolează prin masă şi compoziţie. În ansamblul de construcţii nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot care ar putea deranja vecinătăţile. Măsuri privind evitarea propagării zgomotului în interiorul construcţiei Pereţi despărţitori cu indice de atenuare fonică de cel puţin 46 dB realizaţi din cărămidă de 25 cm grosime, pereţi sandwich cu umplutura din material fonoizolant cf. specificaţiilor din Agrementul Tehnic Pardoselile se vor executa dupa cum urmeaza: e Pardoseala finita (covor PVC trafic intens sau placaje ceramice) o Adeziv (pentru placaje ceramice) o Sapa autonivelanta (pentru covor PVC) e Dala flotanta slab armata 5cm e Polistiren extrudat 3cm e Dala structurala post-tensionata din B.A. F. 1.1. Indicele de izolare la zgomot aerian /'a corespunzător fiecărui perete exterior Nivelul este conform valorilor diferenţiat în funcţie de destinaţia unităţilor funcţionale care se protejează faţă de zgomotul exterior şi caracteristicile acustice ale mediului ambiant., conf. din NP 079-02 Pag.326

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI ta HOSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] & COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate F.1.2. Indicele de izolare la zgomot aerian ['a, Nivelul este conform valorilor din tabelul F.1.2., din NP 079-02 diferenţiat în funcţie de destinaţia (R'w,) corespunzător fiecărui perete interior unităţilor funcţionale considerate. 5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice : fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. Transferuri de la bugetul de stat, prin Direcţia Medicală. 6. Urbanism 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire. 6.2. 6.3. A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 105/11.01.2019 (faza DTAC) prin care s-au preluat avizele de principiu obţinute la faza de SF din Certificatul de Urbanism nr. 3906/04.09.2017 prelungit până 03.09.2019 pentru obiectivul de investiţie publică care face obiectul proiectului. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege. Teren domeniu public al judetului TIMIS, conf. CF nr. 445338. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitate de ingrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica. Pana la faza SF a obiectivului de investitie s-a obtinut referatul de la APM, urmand ca actul administrativ, respectiv decizia etapei de incadrare sa se obtina la faza PT. 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor. In cadrul acestui proiect s-a obtinut avizele de asigurarea utilitatilor in cadrul avizului unic emis de Primaria Timisoara 6.5. 6.6. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. S-a realizat studiul topografic de catre P.F.A ing.VATAU Dumitru Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice. Nu este cazul Pag.327

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII g MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 7. Implementarea investitiei 71. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei. Municipiul Timisoara 7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare. Investiţia cuprinde patru etape : 1. obţinerea finanțării; 2. etapa de servicii; 3. etapa de implementare; 4. etapa de postimplementare. 1. Obtinerea finantarii cuprinde întocmirea si depunerea documentației de finanţare. 1. Etapa de servicii prevede executarea si finalizarea următoarelor lucrări dupa obţinerea finanţării: e pregătirea caietelor de sarcini pentru proiectare; e organizarea licitaţiei pentru proiectare; o atribuirea contractului de servicii: o elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, PAC si a documentaţiilor necesare obţinerii avizelor cerute in Certificatul de Urbanism; e pregătirea caietelor de sarcini pentru lucrări de execuţie; o organizarea licitaţiei pentru proiectare si execuţie. 2. Etapa de implementare prevede executarea si finalizarea următoarelor lucrări: e atribuirea contractului de execuție; o execuţia investiţiei de baza de către executantul lucrării; e lucrările de construcție vor fi supravegheate de un diriginte de șantier, calificat si atestat, contractat separat de către beneficiar; o recepţia lucrărilor — lucrările terminate vor fi preluate de beneficiar printr-o recepție preliminara; o pregătirea personalului de exploatare; Pag.328

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e in perioada de garanție orice defecţiune va fi remediata, gratuit de executant. 3. Etapa de postimplementare o exploatarea si întreținerea investiţiei; o recepţia finala a lucrărilor. 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare. Toate utilajele prevăzute în cadrul acestui proiect vor avea garanție minim 24 de luni, exploatarea operarea și întreținerea după perioada de garanție se vor face de firme autorizate pentru fiecare domeniu. Fondurile necesare pentru menţinerea, întreţinerea, funcționarea si exploatarea investiţiei după încheierea proiectului și încetarea finanţării nerambursabile, vor fi asigurate din bugetul Ministerului Apararii Nationale conform prevederilor legale, pe toata durata de durabilitate a contractului de finanţare. PLAN DE MENTENANTA PENTRU LUCRARI SPECIFICE IN PERIOADA DE GARANTIE DE 2 ANI Capitol lei/an 2 ani (lei) _ Cc bile utilaje tehnologic i _onsumanile utila ologice + 126.900,00 253.800,00 garanție dotări Revizii finisaje instalații 355.000,00 710.000,00 garanție Costuri de operare/personal 586.560,00 1.173.120,00 garanție ] Total 2.136.920,00 IN PERIOADA POST-GARANTIE Capitol lei/an 3 ani (lei) C bile utilaje tehnologice si t UE "Bee “| 126.900,00| 380.700,00 po dotări garanţie Pag.329

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI PI H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate t Revizii finisaje /instalații 450.000,00 | 1.350.000,00 |" garanție ost Costuri de operare/personal 586.560,00 1.759.680,00 p garanţie Total 3.490.380,00 7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale. Potrivit art. 199, alin. (1), din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății: „Autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare si funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite in condiţiile legii, bunuri si servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinație in bugetele locale." In conformitate cu prevederile art. 201, alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății: „Bugetele de venituri si cheltuieli ale spitalelor din rețeaua administrației publice locale se întocmesc , se aproba si se executa potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si fac parte din bugetul general al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale." Conform art. 1,alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății: „Asistenta de sănătate publica este garantata de stat si finanţata de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii.” Bugetul local al Județului Timiș are capacitatea de a asigura funcţionarea investiţiei, nivelul veniturilor sale fiind cu mult peste cat este necesar. Structura funcţionala destinata managementului este asigurata prin efectul legii, motiv pentru care nu sunt necesare acorduri instituţionale relevante cu parți terțe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitaţilor care au fost planificate si eventual încheiate. Pag.330

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI FL OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 8. Concluzii si recomandari Prin prezentul studiu de fezabilitate se propune realizarea unei investiţii într-o nouă clinică de Obstetrică-Ginecologie în Timișoara (construcție și dotare), infrastructură în care va fi relocată Clinica de Obstetrică — Ginecologie din Timişoara care funcționează în prezent. Constructia ce se va realiza prin acest proiect, in care sunt prevazute departamentele/compartimentele de sanatate aferente. Investiţia propusă prin proiect este oportună și justificată în primul rând de faptul că actuala clinica de Obstetrică-Ginecologie din Timișoara, operează într-o clădire veche de peste 125 de ani. Clinica existentă nu mai respectă regulile organizării spațiale și cerinţele igienico - sanitare. Diviziunile spaţio-zonale din cele patru zone necesare "curat, murdar, intermediar și neutru” nu sunt pe deplin respectate, ceea ce duce la creşterea riscului de infecţii nosocomiale și scăderea eficienței serviciilor medicale. Comunicarea între zonele medicale este deficitara, lungă și ineficientă și nu respectă aria de dimensiune obligatorie, normele igienico-sanitare și reglementările / procedurile pentru mișcarea pacienților cu handicap (nu există rampă sau ascensor). Dimensionarea spaţiilor nu este respectată. Astfel, zona saloanelor este prea mică în comparație cu numărul paturilor existente. Zona actuală a clinicii nu permite dimensionarea în conformitate cu reglementările celorlalte spaţii funcţionale, și anume sălile de operații, sălile adiacente, blocul de naștere, dar în special departamentul de urgenţă, spitalul de zi, cabinetul de ambulator și in vitro fertilizarea . Toate facilitățile (sanitare, apă, canalizare, electrice) sunt vechi și grele pentru a face faţă nevoilor clinicii. În plus, evacuările de canalizare și apele uzate nu îndeplinesc cerințele de cupru. Cele mai multe saloane nu dispun de echipamentele minime necesare. Echipamentul medical este epuizat fizic și moral. Totodată, din analiza datelor demografice și a stării de sănătate a populației la nivelul judeţului Timiș în 2017, reiese că la nivelul judeţului natalitatea înregistrează o tendinţă de creștere, fapt ce indică și o creştere a cererii pentru servicii medicale de calitate, servicii care în prezent nu pot fi asigurate decât pentru o anumită categorie de populaţie, în speţă cei cu venituri ridicate și care pot apela la serviciile medicale private din țară sau din ţara învecinată. De asemenea, realizarea proiectului va contribui la dezvoltarea serviciilor de sănătate la nivel judeţean constituind o alternativă cost-eficace de asigurare a accesului populaţiei, în special Pag.331

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate în mediul rural şi a populațiilor vulnerabile, inclusiv populaţiei de etnie Roma, la servicii de asistenţă medicală de bază, precum şi o condiţie necesară pentru restructurarea serviciilor specializate, prin creșterea numărului de servicii medicale și proceduri medicale care pot fi realizate în cadrul noii unităţi (a se vedea procedura de fertilizare in vitro care momentan nu se poate realiza în sistemul public de sănătate datorită lipsei dotărilor și condițiilor improprii). In vederea realizării imobilului propus s-au conturat cate doua soluţii pentru a putea analiza eficiența lor financiara. Din compararea celor două soluții tehnico-economice, pentru realizarea investiţiei se recomandă scenariul 2, acesta fiind mai eficient din punct de vedere economic și tehnic. Intocmit: Ing. Rusu CORNEL Pag.332

Atasament: Partea_scrisa_-_Vol.II.pdf

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate o Unităţi terminale gaze medicale (consolă chirurg); e Senzori de gaze etc. Elemente constructive de pereti si pardoseli: Compartimentarile interioare din gips carton - se vor realiza din structuri metalice realizate din otel zincat CW/UW 100 mm, Rigips, Knauf sau similar, cu grosime de 6&mm, şi dubla placare cu plăci din gips carton rezistente la foc pe fiecare față a peretelui. Sistemul folosit trebuie să fie unul agrementat și să conţină toate componentele sistemului. Plăcile din gips carton folosite in spațiile umede sunt cu caracteristici speciale, acestea fiind antiumezeala grosime minima 12,5mm. Izolatia peretilor va fi din vata minerala bazaltica 40kg/mc, in grosime de 10 cm. Tencuielile uscate- se folosesc la acoperirea elementelor de constructie verticale. Combinate cu materiale izolatoare corespunzatoare pot realiza o imbunatatire a izolarii termice si/sau acustice. Acestea pot fi de mai multe feluri: Tencuieli uscate pe structura independenta. Tencuiala uscata pe structura independenta corespunde ca executie si structura unei jumatati de perete montat uscat cu structura de montanti, panotati pe o singura parte. Tencuieli uscate cu profile de fixare si bride de reglaj. In cazul tencuielii uscate cu profile de fixare, structura de sustinere se fixeaza direct de perete. Distanta dintre bride este, in cazul celor de metal de maximum 150 cm. Trebuie folosite mijloace de prindere adecvate suportului respectiv. Tencuielile uscate cu panouri de gips-carton si gips adeziv. Tencuielile uscate nu pot fi executate decat pe suprafete verticale. Suportul trebuie sa asigure ipsosului de fixare o priza perfecta. In acest scop suportul trebuie sa fie uscat, plan si protejat de umezeala si trebuie sa prezinte suficienta rezistenta. Inainte de montarea panourilor, trebuie indepartate tencuielile desprinse, vopsitoriile vechi si/sau murdaria. Suprafetele netede de beton trebuie prevazute, daca este cazul, cu un grund pentru asigurarea aderentei. Suprafetele puternic absorbante (beton poros, s.a.) trebuie umezite sau tratate cu o vopsitorie adecvata pentru reducerea capacitatii de absorbtie. Neplaneitatile mai mari trebuie compensate prin montarea de fasii din panou de gips — carton. La montare, panourile de gips — carton trebuie asigurate impotriva alunecarii. Ipsosul de fixare poate fi aplicat atat pe fata posterioara a panourilor, cat si pe suport. Pag.103

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE el d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Prelucrarea cu spaclul a suprafetelor din gips carton.Pentru a asigura un suport adecvat tratarilor ulterioare, este necesara prelucrarea cu spaclul a imbinarilor dintre panouri, cat si a punctelor de prindere. Prelucrarea cu spaclu se poate face doar atunci cand nu mai pot apare modificari importante ale formei (de ex. in urma oscilatiilor de umiditate si temperatura, a executiei sapelor sau a tencuielilor). In timpul operatiunilor de prelucrare cu spaclul trebuie asigurata o temperatura a atmosferei si a constructiei de minim +50C. Rosturile panourilor de gips — carton se inchid in functie de modul de executie al muchiei, cu sau fara strat de protectie, cu material de spaclu adecvat acestui scop. Ca material de spaclu se folosesc in general materiale de umplut rosturile, , mase de spaclu de dispersie sau materiale de spaclu pe baza de clei — celuloza, adecvat in mod expres pentru prelucrarea cu spaclu fara banda de armare. Prelucrarea poate fi; cu banda de armare, fara banda de armare. Prelucrarea cu spaclul trebuie executata corespunzator tratarilor ulterioare. Suprafetele care urmeaza sa fie prevazute cu finisaje ceramice care vor capata ulterior un strat de finisaj ceramic (placi), prelucrarea cu spaclul trebuie restransa la zonele rosturilor. Trebuie evitata depasirea cu material de spaclu a rostului. Suprafata trebuie sa fie libera de materiale de spaclu in surplus; sunt admise urmele de spaclu. Toate suprafetele de spaclu trebuie sa fie netede, lipsite de urme de spaclu (de ex. in urma frecarii pentru slefuire). rosturile panourilor de gips— carton trebuie inchise coplanar si intreaga suprafata trebuie acoperita, in una sau mai multe etape de lucru, cu o prelucrare fina cu chit de ipsos, material special destinat acestui scop. Intreaga suprafata trebuie sa fie neteda si fara urme de spaclu sau de slefuitor. Inainte de asezarea unui strat sau pelicule, suprafata de gips — carton trebuie tratata cu un grund de profunzime adecvat. Materialul folosit pentru grund trebuie sa fie compatibil cu straturile ulterioare. Vopsitoriile izolatoare strict necesare trebuie aplicate conform indicatiilor date de producator. Goluri in peretii din gips carton. La marginea golurilor din pereti (de ex. ferestre, ghisee) trebuie introduse traverse intre montanti, daca este necesar, structura de sustinere trebuie rigidizata ( de ex. cu profile tip UA din tabla de otel), Pardoselile din cadrul cladirii trebuiesc executate din cadrul cladirii trebuie executată cu asigurarea cerintelor de confort, siguranta, igena si durabilitate, folosind tehnologii si materiale Pag.104

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI pu OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate moderne si performante. Deoarece activitatea spitalului conduce la un important trafic s-a prevazut utilizarea generala a unei pardoseli din covor PVC, omogen, grosime 2mm, aplicat pe o sapa autonivelatoare cu grosime 4-6 mm. Pardoselile din covor PVC trebuie să aibă urmatoarele caracteristici: - Tipul Pardoseli sintetice de trafic intens, calitatea | PVC, inserție carburi de siliciu, cuarț, oxizi de aluminiu in tot Material de bază A | stratul de uzură Strat suport Fibra de sticlă Aspect Uniform, nedirectional, modern le = _ Dimensiuni EN426 - rola, 20mx2m Grosime totală EN 428 - 2,00mm i trat | srosime stra de| EN 429 -2,00mm uzură | Greutate EN430-2,2-3,3 kg/mp Rezistenta la foc EN 13501 - 1Bfl s1 Siguranta la DIN51130 R10 alunecare TRRL minim 36 - risc mic de alunecare ISO 140-8 - 4dB Izolare fonica Clasificare EN685 34-43 Amprentare EN433 <0,1mm Pag.105

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Stabilitatea culorilor EN20105-BN02 >6 UHOSPITAL Bl [d Project & consulting Flexibilitate EN435 trece 20mm Comportare la mers! elastic antiderapant Rezistenta chimica EN425 - Bună Rezistenta scaune cu | EN425 - trece rotile Sa contina substante fungicide Să aibă substante bacteriostatice incorporate. Să aibă o reactie de Biologic neutralizare a MRSA (Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus) si a VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus) Condiţii de montare: Pardoselile obţinute trebuie să fie continue, îmbinările să se sudeze la cald, folosind cordon de sudură de aceeaşi culoare. Să asigure eliminarea unghiurilor drepte dintre pardoseli şi pereţi. Să permită ridicarea de scafe din acelaşi material. Să permită o curăţare uşoară. În exploatarea pardoselilor se impune asigurarea respectării cerintei B din legea 10 a calitaţii în construcţii. Vopsea lavabila latex antibacteriana - Vopseaua folosită va fi o vopsea latex, aplicată in două straturi, un produs peliculogen fabricat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, biocizi si aditivi speciali cu următoarele caracteristici: - etalare superioara - uscare rapida - aderenta foarte buna la suporturi absorbante si neabsorbante - lavabilitate foarte buna Pag.106

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lg MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI EH O S P | TA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE HI project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate - rezistenta la actiunea microorganismelor - rezistenta excelenta la uzura - rezistenta mare la spalare cu dezinfectanti si agenti de curatare de uz casnic - recomandata in special pentru spatii ce necesita dezinfectari periodice - permeabiliatate ridicata la vaporii de apa din interior,i mpermeabila la apa din exterior - produsul este avizat de Ministerul Sănătații pentru folosirea in unitațile spitalicești Pentru salile de operatii, materialele pentru executarea finisajelor vor fi alese in asa fel incat sa permita o scurgere rapida a sarcinilor electrostatice. Materialele utilizate pentru finisaje vor avea proprietati fonoizolante si fonoabsorbante, care sa asigure un nivel de zgomot de maximum 35 dB (A). Materialele pentru finisaje vor fi tratate cu substante care sa asigure o bariera anti-migratie sub stratul de uzura. Specificaţii tehnice: Tencuieli interioare - Tencuielile interioare se vor realiza din mortar M100T sau similar, in grosime medie de 2,5 mm, aplicate manual sau mecanizat pe zidarii din caramida sau beton monolit. Suprafetele vor fi in prealabil amorsate cu şpriţ de ciment și apă in grosime de 3mm, apoi se aplica stratul de grund și tinciul. Muchiile vor fi protejate cu profile metalice speciale pentru colturi. Suprafeţele tencuite trebuie sa fie uniforme, să nu aibă denivelari, fisuri, urme vizibile de reparații locale. Finisare tencuieli - Gletul pe bază de ipsos aditivat, destinat acoperirii suprafeţelor tencuite în mod tradițional și a suprafeţelor betoanelor se va finisa prin șlefuire cu glasspapier sau prin netezire cu fierul de glet, cu puţin timp înainte de întărirea materialului aplicat pe perete. Gletul utilizat trebuie să permită egalizarea suprafeţelor prin încărcări de până la 10 mm într-un singur strat. Suprafaţa gletuită trebuie să devină perfect netedă și de un alb mat. Dacă se dorește, gletul poate fi vopsit după uscare cu vopseluri de dispersie sau pe bază de solvenţi. Pentru obţinerea unor suprafete netede se va folosi ca și strat final un glet superior, in strat subţire de min. 2mm, pe bază de ciment alb. Pag.107

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI FI H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d] & COnASUILing UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Strat suport pardoseli. Realizarea sapelor de egalizare aplicate in aderenta cu suportul, desolidarizate sau flotante, pe suport din beton existent sau nou, peste care se vor monta imbracaminti din PVC, linoleum, placi ceramice, sau orice alt tip de imbracaminte de pardoseala se va face din mortar M100 pe baza de ciment. Aplicarea sapelor se executa prin realizarea stalpisorilor de ghidaj care dau cota finala a sapei si pe proaspat intre fasii se imprasie mortarul se compacteaza energic si se niveleaza cu dreptarul metalic dupa care suprafata se driscuieste pentru o buna finisare. Cand este necesar sa se incorporeze tevi sau membrane in sapa, stratul de acoperire va fi de minim 2 cm grosime si va trebui sa fie armat cu plasa metalica galvanizata, cu diametru de 2 mm si cuochiuri de max 30x30 mm. Pe perimetrul spatiului cat si la baza stalpilor, etc., se va lasa un rost de dilatare cu latime de 1 cm intre sapa si pereti sau elementele verticale utilizand un material flexibil (banda de pasla, pluta, polistiren, etc.). Rosturile de control (fractionare): se realizeaza pe sapa proaspata prin amprentare cu o spatula speciala, in adancime de 1/3 din grosimea de turnare. Rosturile de fractionare se executa la praguri, intre stalpi si in corespondenta cu eventualele rosturi de constructie. Suprafetele delimitate prin rosturi sunt de 20-25 mG la interior si 16 m( la interior. Șapa autonivelantă - Se va folosi o sapă autonivelantă pentru trafic intens la toate suprafeţele care vor fi acoperite cu covor PVC. Aceasta se va turna in grosime medie de 3-20mm. Înainte de aplicarea compuşilor de nivelare, trebuie să se asigure întotdeauna că, în cazul șapelor flotante, umiditatea reziduală a substratului este < 2 CM % pe şapele din ciment fără încălzirea pardoselii (resp.< 1,8 CM % cu încălzirea pardoselii) și < 0,5 CM % pentru şapele cu sulfat de calciu fără încălzirea pardoselii (resp. < 0,3 CM % cu încălzirea pardoseli). În cazul şapelor aderente şi atunci când se aplică compusul de nivelare direct pe suprafeţele din beton, este necesar să se determine umiditatea reziduală peste secţiunea transversală a şapei. Pag.108

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ro) ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Caracteristici tehnice: Ţ 1 | Aderenţa la stratul | min. 2,0! SR EN suport |N/mm2 '13892-8 Rezistență la la 28 zile min. 30,0 SR EN compresiune N/mm2 13892-2 Rezistenta la | min. 70, SR EN incovoiere |N/mm2 |13892-2 Clasa CT-C30-F7- SR EN B2,0 13813 Circulabila dupa 4-6 ore Acoperire 24 de ore pentru grosimi de ulterioara până la 15 mm sau maxim 2% CM Pardoselile ceramice din gresie - Se vor monta eventual doar in spatiile in care nu se desfasoara activitati medicale. Pentru montarea gresiei ceramice se va folosi mortarul adeziv flexibil în grosime de 3-20 Gresia ceramica utilizată va fi una de calitatea I. Nu se admit plăci de gresie cu ciobituri, fisuri sau deformaţii. Nu se admit abateri de planeitate, dimensiune sau nuanţă-culoare a pardoselii din gresie. Plăcile se vor monta fara rosturi sau cu rosturi de miaxim 1,5 mm. Pe conturul spaţiilor se va executa o plintă cu înălţimea de 8 cm, tăiată din gresia de pardoseală. Rostul dintre plintă sau faianță şi pardoseală se va etanşa cu silicon pe baza de MS-polimeri, monocomponent, fara continut de solventi, izocianati, silicon, rezistent la UV si la factorii climatici, Pag.109

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pi d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate cu deformabilitate de durata la intindere de pana la 20%. Rezistent impotriva ciupercilor si a bacteriilor. Se va folosi gresie ceramica cal.l, rectificată, cu dimensiunile 30x30, 33x33, 30x60, 60X60 cm „ montată ţesut la 6 din lungimea plăci, rezistentă la lovire, zgâriere, abraziune şi acţiunea agenţilor chimici. După specificul functional al constructiei, precum si după natura agentilor care actioneaza asupra pardoselilor, acestea vor indeplini urmatoarele conditii: - sa aiba o suprafata plana, neteda si antiderapanta; - sa fie realizate din materiale rezistente, care sa suporte spalarea si dezinfectia; - sa nu duca, prin uzura, la producerea prafului; - să fie realizate din materiale antistatice si sa nu produca prin lovire scantei, la locurile de munca la care exista pericol de explozii si incendii; - sa fie rezistente la actiunea agentilor chimici; - sa fie hidrofuge; - sa fie elastice si sa nu transmita vibratiile; - sa fie electroizolante; - sa fie fonoizolante; - sa aiba coeficient de conductibilitate foarte redus; - sa aiba o panta de scurgere de minimum 2% care sa permita scurgerea apei NOTĂ! Lucrările de pardoseli nu pot începe decât după terminarea tuturor lucrărilor a căror efectuare simultană sau ulterioară ar putea deteriora calitatea pardoselilor. Lucrările de pardoseli şi placaje nu se vor executa sub temperatura de + 10'C. Pereţi Săli de Operaţie Pereţii din sălile de operaţii vor fi construite din panouri metalice antibacteriene de tip "sandwich,, compuse din 2 foi de tablă din aluminiu vopsite în câmp electrostatic pe ambele fețe. Între cele doua feţe ale panoului se va afla o izolaţie din minerala de inalta densitate min 100 kg/m? care va oferi o protecţie mecanică, termodinamică şi acustică excelentă. Ambele fețe ale panoului vor fi vopsite antibacterian min.60 ui grosim Tratamentul antibacterian al panourilor va conţine compuşi din ioni de argint şi trebuie să fie eficienţi împotriva urmatoarelor tipuri de bacterii: Escherichia coli, Klebisella pneumoniae, Pag.110

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII N MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE g project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Staphylococcus aureus, Typhimurim Salmonella, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa. Panourile sunt în construcţie etanşă - spaţiile dintre panouri fiind umpulte cu silicon special pentru camere curate, având o rezistenţă la suprapresiune de până la 500 Pa. Panourile metalice se vor monta pe o bază solidă din aluminiu cu înălţimea de 100 mm, ce ajută la racordarea covorului PVC la perete. Prinderea și fixarea este integrată în grosimea peretelui. Conexiunile între pereţi şi tavane, , pereţi şi pereţi se va face cu ajutorul unui profil de colţ din aluminiu 70x70 mm. Panourile metalice sunt acoperite sunt tratate antibacterian bazat pe compuși din ioni de argint. Sistemul de pereţi modulari va facilita dezasamblarea oricărui panou individual, pentru a oferi un acces usor în cazul instalărilor, modificărilor și reparațiilor ulterioare. Elementele de etanșare a rosturilor de îmbinare vor fi tip garnitură, ceea ce va permite reutilizarea acestora în caz de necesitate. Panourile vor fi montați pe o substructură metalică , prin asamblări de profile metalice specifice cu fixare pe pardoseală, profile metalice specifice cu fixare pe tavan, montanţi metalici verticali și orizontali. Structura metalică va fi prevăzută cu elemente de trecere pentru montarea tuturor instalaţiilor aferente. La partea inferioară se va monta un profil de bază cu înăltimea de 100 mm, acesta va fi utilizat pentru racordarea covorului PVC la peretele vertical. Pereţii din panouri metalice antibacteriene va permite montarea cu usurinţă a tuturor elementelor necesare, cum ar fi: e Grile de aspirare aer din s.o; o Uşi de acces; e Negatoscopului; Panourilor de monitorizare gaze medicale; Dulapurilor de materiale; e instalaţiilor electrice, sanitare, gaze medicale etc.; Dimensiunile panourilor ce alcătuiesc pereţii „vor fi adaptate construcţiei existente ale sălilor de operaţii. Pag.111

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Elemente constructive de acces Usi Săli de Operaţie Usile sălilor de operaţii trebuie să asigure etansarea pragului în poziţie închisă, să nu genereze praf la manevrare şi să fie prevăzute cu un sistem de automatizare.. Foile de ușă vor fi metalice, fără rugozităţi pentru a permite o usoară curăţenie și dezinfecţie. Usile vor fi construite şi montate astfel încât să menţină supreapresiunea în sala de operaţie. Ușile vor fi cu o foaie sau două, acţionate electric cu cotul sau piciorul, printr-un dispozitiv montat pe toc/perete. Ușile vor fi integrate în sistemul de pereţi și prevăzute cu fereastră de inspecţie. Dulap de transfer materiale Dulap de transfer materiale, carcasă din foaie de oţel polisat AISI 304 și uşi din geam întărit termic de 10 mm grosime. Dulapul va avea un sistem mecanic de interblocare a uşilor fără cheie. Igiena finisajelor Finisajele încăperilor în care staţionează și se deplasează bolnavi sau în care se desfășoară activități medicale vor fi: e Rezistente la dezinfectanți; e Fără asperități care să rețină praful; o Bactericide (în spaţiile aseptice); o Negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer. Finisajele pentru elementele de instalații vor fi rezistente la acţiunile fizico-mecanice ale agenților externi (şocuri, frecare, etc.) și la acţiunile chimice provocate de solvenţi, detergenți, dezinfectanți, lichide sau vapori ai acestora. La finisarea spaţiilor cu cerințe severe de asepsie se va evita utilizarea materialelor care, prin punerea în afară prezintă rosturi, adâncituri sau colțuri dificil de curățat. Invelitoarea va fi tip terasa necirculabila. Pag.112

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Tavanele false constau in: Tavane din gipscarton dispuse la cota +3,00m fata de cota pardoselii in toate spatiile de cazare, cabinete, bloc perator, ATl, etc.; Tavane casetate medicale in zona holurilor, dispuse la cota min.+2,70m fata de cota pardoselii, pentru facilitarea accesului si mentenantei coloanelor de ventilatie; Finisajele exterioare constau in: Tencuieli decorative la nivelul demisolului si a stalpilor de sustinere a copertinelor de la nivelul parterului; Placaje de aluminiu-compozit, la nivelurile supraterane, de culoare alba, gri antracit si multicolore, conf. Legendei regasite pe plansele ce ilustreaza fatadele; Finisajele pardoselilor consta in placaje din piatra buciardata antialunecare; Instalatii Sanitare Sunt propuse urmatoarele categorii de lucrari: - alimentarea cu apa rece menajera; e alimentarea cu apa calda menajera; e evacuarea apelor uzate menajere; * evacuarea apelor uzate pluviale; e instalatie incendiu cu hidranti interiori; Alimentarea cu apa rece menajera; Apa rece va fi livrata la obiectele sanitare prin conducte exterioare de distributie din polietilena de inalta densitate (PEID montate orizontal, sub adancimea de inghet, iar la interior, coloane verticale si legaturi. La interior conductele de distributie vor fi din material plastic, respectiv polipropilena (PP-R). Pentru alimentarea cu apa rece se va realiza un racord la reteaua publica, in cadrul unui camin de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impuritati si contorul de apa. Presiunea necesara retelei de apa rece potabila va fi asigurata de catre presiunea retelei stradale (publice), iar ca rezerva, pentru asigurarea presiunii necesare se va prevede un grup hidrofor si un vas de stocare, apa rece potabila, cu capacitatea de 3000 litri. Aceste echipamente se vor amplasa intr-o camera tehnica aflata la subsol. Pag.113

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Grupul de pompare pentru consum menajer va fi alcatuit din 2 pompe, una activa, una rezerva, vas cu membrana pentru hidrofor, pompa având Q = 18 mc/h; H = 4,5 bar; P=2x 10kW, 400 V/ 50 Hz. Pentru zonele in care conductele vor fi montate aparent, in zone neincalzite se va prevedea ca acestea sa fie protejate cu izolatie termica si fir incalzitor electric. Alimentarea cu apa calda menajera; Apa calda menajera se va prepara prin intermediul unui schimbator de caldura de 300kW si a unui vas de acumulare de 3000 litri. Distributia apei calde si respectiv a apei reci menajere se va face prin interiorul plafonului fals. Pentru prevenirea fenomenului de condens, conductele de apa rece si apa calda se vor izola termic cu tuburi din material plastic tip ARMACELL, având grosimea izolatiei de 13 mm pentru apa calda menajera si 9mm pentru apa rece menajera, protejate cu folie de PVC. Inainte de izolarea conductelor de apa rece si apa calda, se va efectua proba de presiune pentru a fi depistate eventualele neetanseitati si inlocuirea portiunilor defecte. Proba de presiune se va executa la o presiune egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 6 bari. Proba de presiune va dura cel putin 30 de minute, in acest interval de timp neadmitându-se scaderea presiuni in instalatii. In cazul când presiunea scade se vor verifica instalatiile depistându- se defectiunile si se vor executa remedierea acestora. Proba de presiune se va efectua inainte de montarea armaturilor la obiectele sanitare, extremitatile conductelor fiind obturate cu dopuri. Instalatiile de apa rece si apa calda menajera vor fi supuse si probei de functionalitate astfel incât sa fie indeplinite conditiile prevazute in proiect. Proba de functionalitate se va efectua dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare. Inainte de darea in exploatare instalatiile interioare de apa rece si apa calda se vor spala si dezinfecta. Evacuarea apelor uzate menajere; Instalatia interioara de canalizare colecteaza apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare montate in grupurile sanitare si se va executa cu tuburi din polipropilena ignifugata cu mufe, având diametrele cuprinse intre Dn 32 mm si Dn 160 mm. Etansarea intre tuburi se va realiza cu garnituri din cauciuc montate in interiorul mufelor. Pentru racordarea obiectelor sanitare si pentru ramificatii, se vor folosi piese de legatura (coturi, ramificatii, etc.) uzinate, executate din acelasi material ca si tuburile de canalizare. Pag.114

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII |] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI | H OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d] i COASUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curatire si bride de prindere. Racordurile obiectelor sanitare se vor monta ingropat in pardoseli sau in pereti, iar coloanele se vor monta mascat. Mufele tuburilor de canalizare montate in sapa pardoselii din grupurilor sanitare se vor proteja cu un strat de carton ondulat. Inainte de darea in exploatare instalatia de canalizare va fi supusa la incercarea de etanseitate si de functionalitate, conform prevederilor normativelor I9- 2015 si C56 — 02, Coloanele de canalizare se vor prelungi peste acoperisul cladirii cu coloana de ventilatie care va depasi acoperisul cu cca. 50 cm. Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curatire si bride de prindere. Ca accesorii pentru fiecare baie se vor monta: o oglinda, un portprosop, o etajera, porthârtie, sifon de lavoar. Bateriile obiectelor sanitare vor fi de tip monobloc. De asemenea in cadrul unora dintre grupurile sanitare se vor monta sifoane de pardoseala Evacuarea apelor uzate pluviale; Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperis se va face folosind un sistem receptoare de terasa cu parafrunzar. Instalatie incendiu cu hidranti interiori; Conform “Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. a), pentru cladirile închise din categoriile de importanta exceptionala si deosebita A si B, încadrate conform legislatiei în vigoare, indiferent de aria construita sau desfasurata si numar de niveluri se prevad instalatii de hidranti interiori. Conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere - P118/2-2013, anexa 3, se vor utiliza 2 jeturi simultane(debitul total va fi de 4,21/s). Timpul de functionare prevazut pentru instalatia de hidranti interiori, conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere - P118/2-2013, art 4.35, lit b) va fi de 60 de minute. Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori, se va realiza din conducte de otel. Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor. Fiecare hidrant interior va fi compus din: e cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc, Pag.115

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate o 660x550x 210 mm (Lx H xl), e rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "Cr, e robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C", o teava de refulare universala care conform art 4.19 din P118/2013 sa permita urmatoarele pozitii de reglare:închidere si jet pulverizat si/sau jet compact. Când jetul pulverizat si jetul compact sunt conditionate, se recomanda sa se pozitioneze jetul pulverizat între pozitia de închidere si pozitia jetului compact. e racord refulare tip C (2") Instalatii Gaze Medicale Instalatia de distributie a gazelor medicale va fi compusa din: e Statii de alimentare cu gaze medicale; e Tevi de distributie gaze medicale; - Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale; e Unitati terminale de gaze medicale si accesorii. Gazele medicale propuse sunt: e Oxigen (02); e Aer comprimat medical (A4 bar); e Vacuum medical (Vac.); e Dioxid de carbon (C02); e Protoxid de azot (N20); e Evacuarea gazelor anestezice nereutilizabile Statii de alimentare cu gaze medicale; Sistemele de alimentare pentru gazele medicale comprimate şi pentru vacuum sunt proiectate astfel încât să asigure continuitatea debitului de proiectare al sistemului la o presiune de distribuţie conformă în condiţii normale şi în situaţie de unic defect. Pentru a atinge acest obiectiv sistemul de alimentare pentru gaze medicale comprimate si vacuum, contin trei surse de alimentare (sursa prima, secundara si de rezerva). Sursa primara de alimentare este in permanent conectata, sursa secundara alimenteaza in mod automat conducta in cazul in care sursa primara de alimentare nu functioneaza, iar cea de-a treia sursa alimenteaza in mod automat sau manual conducta , atunci cand primele doua nu functioneaza. Pag.116

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B [| Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Aer Comprimat Medical; In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, statia de aer comprimat medical va avea in componenta umatoarele: 3 compresoare cu surub (sursa principala, secundara si de rezerva) capacitate producere aer comprimat medical la 4 bar min.35 m?/h/ pe compresor. Pentru cresterea duratei de viata s-a prevazut un sistem automat de comanda, care sa asigure functionarea pe rand a fiecarui compresor, la intervale de timp selectabile de catre operator. 2 rezervor de aer , fabricat din materiale rezistente la coroziune (ex. tabla de otel galvanizata), care corespunde standardului SR EN 286-1 si respecta cerintele directivei recipientelor sub presiune 97/23/CEE. Rezervorul este prevazut cu: supapa de siguranta, manometru, orificiu de acces si / sau inspectie si sistem de drenaj automat. 2 echipamente de uscare si purificare prin desicare regenerativa, montate in by-pass cu robineti de izolare, pentru a asigura continuitatea alimentarii în caz de avarie si de service .Aerul este uscat datorita fenomenului de adsorbtie (moleculele de apa sunt retinute de materialul desicant). In timp ce in una din coloane aerul se usuca in cealalta coloana are loc regenerarea substantei desicante prin curatarea de molecule de apa; Sistemul de uscare si tratare trebuie sa asigure furnizarea aerului medical respirabil, la parametrii impusi in standardul SR EN ISO 7396-1 si in Farmacopeea Europeana, respectiv: Contaminanti Valori limita oxigen: 2 20,4 % V/V si < 21,4 % concentratia totala de ulei: < 0,1 mg/m? la pres.ambientala) concentratia de monoxid de carbon (CO): concentratia de dioxid de carbon < 500 ml/m? (COz): continutul de vapori de apa < 67 ml/m3 <5 ml/m* dioxid de sulf (SO): <1 ml/m3 oxizi de azot (NO + NO,): <2 ml/m3 Pag.117

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGI DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Pentru eliminarea impuritatilor (praf, vapori de apa, vapori de ulei) din aerul medical se utilizeaza filtre specifice ce au diverse grade de retentie. e 1 monitor de dew-point, pentru monitorizarea cantitatii vaporilor de apa din aerul comprimat furnizat si pentru verificarea eficientei echipamentului de uscare se va prevede un monitor al “punctului de roua” , montat la iesirea din echipament si care va alarma operatorul in cazul depasirii limitei setate; e 1 panou cu reductor de presiune cu by-pass pentru 4 bar, utilizat pentru reducerea presiunii din rezervoare la valoarea presiunii de lucru si mentinerea acesteia la o valoare constanta; Va avea doua ramuri identice, in paralel, pe fiecare fiind un regulator de presiune, o supapa de siguranta, pentru a permite operatiile de service si de remediere a avariilor fara a intrerupe alimentarea; o 2filtre microbiologice de aer montate in by-pass cu scopul de a retine microorganismele din aerul aspirat de compresoare si va fi autoclavabil; o 1 separator apa-ulei, este prevazut pentru a asigura normele de protectie a mediului inconjurator in vigoare, separand particulele de ulei din apa colectata de la purjele automate ale compresoarelor si rezervoarelor de aer incaperea destinata statie de aer comprimat medical se afla la demisol, camera tehnica nr. 11. Vacuum Medical In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, statia de vacuum medical va avea componenta umatoarele: o 3 pompe de vacuum (sursa principala, secundara si de rezerva) capacitate producere vacuum medical min.35 m3/h/ pe pompa functioneaza simultan sau alternativ, in functie de cererea sistemului. o 2 rezervor de vacuum, prevazut cu sistem de golire manuala, vacuumetru si orificiu de inspectie / acces.. Rezervorul de vacuum este prevazut cu robinet de by-pass a acestuia, pentru asigurarea continuitatii functionarii in cazul operatiilor de intretinere. o 2 filtre bacteriologice pentru a proteja pompele de vacuum si mediul ambiental de contaminarea cu lichide, particule solide sau cu bacterii. La intrarea in recipientul de vacuum sunt prevazute 2 filtre bacteriologice montate in by-pass, pentru a asigura continuitatea in timpul operatiilor de intretinere. Pag.118

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII LH MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate In partea inferioara, filtrul trebuie sa fie prevazut cu un vas din sticla transparenta sterilizabil, pentru colectarea eventualelor secretii. In partea superioara filtrul are un indicator de presiune diferentiala care arata gradul de colmatare a filtrului, respectiv necesitatea schimbarii acestuia. Filtrele bacteriologice sunt marcate cu eticheta de culoare galbena cu simbolul de “risc biologic”, conform standardului ISO 15223, pentru atentionarea operatorilor asupra riscurilor la care sunt expusi. Pe instalatie se va prevede un vas cu capacitatea de aprox. 5 litri pentru colectarea secretiilor si pentru cresterea duratei de viata a elementelor filtrante. o 1 panou de comanda si control, serveste la monitorizarea si controlul statiei de vacuum medical. Se recomanda sa fie amplasat la o inaltime corespunzatoare, astfel incat mesajele afisate pe display sa fie vizibile de la distanta de 1 metru. Incaperea destinata statie de aer comprimat medical se afla la demisol, camera tehnica nr. 10. Evacuarea gazelor anestezice nereutilizabile (AGSS) La nivelul salilor de operatie pentru a reducere expunerea profesionala la gazele si vaporii de anestezie se foloseste un sistem de evacuare a gazelor de anestezie nereutilizabile cuprins din trei parti principale: e Un sistem de transfer; e Un sistem de admisie; e Un sistem de evacuare. Statiile de alimentare cu gaze medicale trebuie sa fie mentinute intr-un loc sigur, securizat si in conditii de perfecta stare de curatenie Tevi de distributie gaze medicale; Distributia gazelor medicale in spital se realizeaza prin intermediul coloanelor verticale si se va continua cu ramificatiile de pe fiecare nivel. Sistemul de tevi va asigura furnizarea gazelor medicale la presiunea si debitul nominal calculat , in conditii de siguranta pentru pacient si personalul medical. La executia instalatiilor de distributie se vor folosi numai tevi din cupru medical, curatate, testate si obturate la capete conform standardului SR EN 13348. Fitingurile din cupru pentru racordarea tevilor trebuie sa fie curatate si degresate pentru a fi compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie ambalate astfel incat sa se evite contaminarea cu impuritati. Pag.119

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE i project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Sistemul de tevi pentru gazele medicale comprimate nu se utilizeaza pentru alimentarea cu gaze a departamentelor de patologie sau a serviciilor tehnice. Sistemul de tevi de gaze medicale este considerat dispozitiv medical cu marcaj de conformitate CE ce se incadreaza in clasa de risc Il a. Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale; Se vor prevedea cutii cu robineti pentru a izola sectiunile sistemului de distributie a conductelor pentru mentenanta, reparatii, extinderi viitoare planificate si pentru a usura incercarea periodica. Locul de amplasare a fiecarei cutii cu robineti se afla in vecinatatea zonei deservite ( la intrarea in incapere) ce respecta procedurile de analiza a riscurilor in conformitate cu ISO 14971:2007. In salile de operatie la conectarea consolelor de anestezist si chirurg se vor prevedea robineti cu bila pe fiecare gaz. Robinetii vor fi degresati si curatati astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul si sa fie ambalati individual. Pe fiecare nivel, langa coloanele verticale se vor monta tablouri de izolare, monitoriza si alarmare ce va avea in componenta robineti de izolare pentru fiecare gaz medical cu conectori NIST pentru cuplarea urgenta a buteliei de rezerva, display LCD pentru monitorizarea presiunii, LED-uri si taste pentru utilizarea usoară a meniului ce va permite monitorizarea tuturor informatiilor si senzori de presiune pentru alarmarea vizuala si acustica, pentru cazul depasirii valorilor minime si maxime ale presiunii de lucru. Tabloul va monitoriza in mod continuu starea gazelor medicale in sistemul de distributie a gazelor medicale. Usa tabloului se va deschide rapid in caz de urgenta, prin lovirea cu pumnul. Fiecare tablou de monitorizare si alarmare de urgenta se va conecta la circuitul de alimentare cu energie electrica principal si la cel de rezerva. Fiecare tablou de control si alarmare se va lega la pamant. In interiorul salilor de operatie se prevad suplimentar un modul de alarmare, ce se va conecta la tabloul zonal de izolare, monitorizare si alarmare. Unitati terminale de gaze medicale si accesorii; Se propun unitati terminale la capul pacientului pentru distributia gazelor medicale si a circuitelor de energie electrica, necesare aparatelor medicale, in functie de specificul si necesitatile fiecarei incaperi medicale. Pag.120

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI os PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate In salile de operatii s-au prevazut urmatoarele unitatie terminale: o Consola chirurg (02, A4, Vac, N20, AGSS) - consola de chirurg va fi dublu articulata nemotorizata, bratele avand 1000mm. o Consola anestezist (02, A4, Vac, C02) — consola de anestezist va fi simplu articulata motorizata cu brat de 800 mm cu un sistem de integrare a aparaturii de anestezie. Conexiunea intre bratul simplu articulat si modulul de distributie cu unitatile terminale de gaze medicle si prize se face prin intermediul unui stalp vertical, din otel sau aliaj de aluminiu. e Unitate terminala de rezerva (02, A4, Vac, N20, CO2, AGSS) In saloanele pre/postoperator s-au prevazut urmatoarele unitati terminale: o Rampa de distributie a gazelor medicale 1 post (02, A4, Vac) pentru pre/postoperator — are in componenta un modul pentru fluide medicale (02, A4, Vac) si un modul de circuite electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.) In saloanele de ATI, tratament imediat si consultatii gineco-chirurgie s-au prevazut urmatoarele unitati terminale: e Unitate de terminala tip bridge 1 post (02,A4,Vac) — are in componenta 2 stalpi de sustinere fixati in tavan prin interiorul carora sunt trase circuitele electrice si cele de gaze medicale. Modulul de distributie al gazelor medicale are in configuratie 2 unitati terminale pentru Oxigen, 2 unitati terminale pentru Aer medical 4 bar si 2 unitati pentru Vacuum. e Unitate de terminala tip bridge 2 post (02,A4,Vac) — are in componenta 3 stalpi de sustinere fixati in tavan prin interiorul carora sunt trase circuitele electrice si cele de gaze medicale. Modulul de distributie al gazelor medicale are in configuratie 4 unitati terminale pentru Oxigen, 4 unitati terminale pentru Aer medical 4 bar si 4 unitati pentru Vacuum. e Rampa de distributie a gazelor medicale 1 post ATl (02, A4, Vac) — are in componenta un modul pentru fluide medicale (02, A4, Vac) si un modul de circuite electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.) In saloane s-au prevazut urmatoarele unitati terminale: e Rampa hibrid de distributie a gazelor medicale (02, Vac) 1 post saloane — are in componenta un modul pentru fluide medicale (02 si Vac) si un modul de circuite electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.) Pag.121

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE CS au HOSPITAL UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Rampa de distributie a gazelor medicale (02, A4, Vac) pentru 1 post saloane izolare - componenta un modul pentru fluide medicale (02, A4, Vac) si un modul de circuite electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.) Echipamentul de oxigenoterapie pentru adulti va fi alcatuit din: debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre O si 15l/min debitmetrul prevazut cu conector standard DIN vas pentru apa distilata, minim 300 ml, autoclavabil la 1342C, cu capac din plastic vas prevazut cu gradatie de min. si max. Unitatea de aspirat secretii, cu vas de siguranta va fi alcatuit din: regulator de vacuum cu posibilitatea reglarii vacuumului intre O si -1000 mbar si conector standard DIN (pentru unitatea terminala) regulator de vacuum prevazut cu buton de pornit / oprit marcat corespunzator cu culori verde/rosu regulatorul de vacuum sa permita conectarea dispozitivului de siguranta sau direct a unui vas de secretie vas de colectare secretii gradat, cu capacitatea de 1 litru, din policarbonat, autoclavabil, cu capac prevazut cu conectori metalici si supapa de supraplin suport metalic pentru vasul de secretii prevazut cu sistem de fixare pe bara eurorail furtunele de conectare din silicon si sonda de aspiratie spalator de sonda autoclavabil, cu lungimea de aprox. 400 mm, prevazut cu sistem de fixare pe bara eurorail. Pentru sustinerea diverselor accesorii cum ar fi: module de depozitare cu sertare, etajere de monitor, stative de perfuzii, vase de secretii, lampi de examinare, etc. se prevad bari de tip euro- rail. Barele eurorail vor fi fabricate conform standardului SR EN ISO 19054, din otel inoxidabil, tipul AlSI 304. Barele eurorail au dimensiunile de 25x10x1,5 mm. Barele eurorail vor fi marcate cu etichete care indica sarcina maxima suportata de acestea. Pag.122 & consulting

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII AI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalatii HVAC INSTALATII DE INCALZIRE/RACIRE Încălzirea si racirea spaţiilor interioare cu cerinte normale privind gradul de asepsie, la nivel de temperatură precizat în standarde (1907/2-14), se va realiza prin intermediul ventiloconvectorilor necarcasati de plafon si carcasati de parapet in sistem 4 tevi si a radiatoarelor tip panou din otel alimentate cu agent termic 80/60*C de la o centrala termica amplasata in spatiul dedicat existenta, este camera centralei termice pentru cladirea existenta. Ventiloconvectoarele vor avea prevazute pe fiecare conducta tur, pentru apa calda si apa racita, un regulator automat de debit si vana de control motorizata, ce va permite reglarea debitului de apa ce intra in fiecare ventiloconvector. Regulatorul echipat cu un motor cu actionare este un robinet de control cu autoritate totala si robinet de echilibrare automat — limitator de debit. Utilizarea vanelor are ca efect obtinerea celor mai scazute costuri de investitii prin economii rezultate din limitarile de debit exacte si independente de presiune ce nu permit depasiri ale debitului in conditii de functionare partiala, pentru a mentine diferenta de temperatura a unitatii terminale la nivelul proiectat. Regulatorul poate controla temperatura pentru sarcini reduse si are aceeasi stabilitate in toata gama de reglaj. Control : reglarea temperaturii camerei — incalzirea/racirea, este realizata prin intermediul unor termostate de camera cu actionare manuala. Incalzirea spatiilor comune, a grupurilor sanitare, depozitelor, casa de scara etc se va realiza prin intermediul corpurilor statice tip panou din otel, racordate prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de inchidere pe retur si vor avea robineti de golire si robinet automat de aerisire. Amplasarea corpurilor statice se realizează în special in dreptul geamului acolo unde inaltimea parapetului si spatiul permit acest lucru. In celelalte cazuri amplasarea se realizeaza pe peretii adiacenti. Corpurile de incalzire sunt dimensionate tinandu-se cont de temperatura agentului de incalzire 80/60'C, tur/retur. Pentru a impiedica patrunderea maselor de aer rece din exteriorul cladirii, pentru zonele de intrare vor fi prevazute perdele de aer cu agent termic montate orizontal deasupra usilor de acces. Perdelele de aer vor fi deasemenea echipate cu robineti de sectorizare si regulator automat de debit. Alimentarea tuturor echipamentelor ( baterii de racire/incalzire aer, ventiloconvectori, corpuri statice, perdele de aer) se va realiza cu conducte din otel negru laminate la cald pentru instalatii si Pag.123

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI GH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE bl project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate constructii, imbinate prin sudura pentru diametre peste 2” si prin insurubare pentru diametre mai mici de 2”. Conductele vor fi izolate astfel incat sa se impiedice formarea condesului si pierderea energiei. Distributia va fi facuta in plan vertical prin golurile pentru conducte, iar in plan orizontal prin plafonul fals. Fixarea tevilor de elementele de constructie (acolo unde este cazul) se va face cu ajutorul unor coliere duble sau simple cu garnitura de cauciuc. Pentru traseele rectilinii mai lungi de 7 metri se vor prevedea lire de dilatatie. Conductele de distribuţie vor fi montate cu panta de 0,1- 0,2% si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. Pentru separarea si golirea unei ramuri fata de restul instalatiei de incalzire/racire, se vor prevedea robineti de separare si de golire pentru fiecare ramura in parte. Degajari interne de caldura e De la persoane > Nr. de persoane: - va fi egal cu: e Nr.de scaune — pentru birouri, camera de sedinte e densitate de o persoana la 10mp pentru zona de asteptare si coridoare e densitate de o persoana la 4mp pentru zona de retail e Nr.de paturi — pentru zona de cazare si saloane o 10 persoane pentru salile de operatii > Caldura specifica degajata — conform normative I5-2010, in functie de categoria de munca efectuata De la iluminat 10W per 1mp pentru zona de birouri, meeting, corridor 25W per 1mp pentru zona de lobby, shop-uri 30W per 1mp pentru salile de operatii De la alte surse 22.5W per 1mp pentru zona de birouri 500W pentru o sala de meeting Pentru salile de radiologie si bloc operator, (respective pentru orice alta camera in care sunt amplasate echipamente cu degajari mari de caldura, sau echipamente ce necesita sisteme de ventilare sau racire dedicate), vor fi furnizate fisele tehnice ale echipamentelor electrice precum si degajaile de caldura. YyYyy vVyYyy Pag.124

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Descriere sisteme de climatizare Pentru asigurarea parametrilor de confort interior se vor prevedea urmaoarele tipuri de sisteme de climatiare: e Zona lobby parter > Sistem de climatizare — ventiloconvectoare necarcasate — sistem 4 tevi; echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respective apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; Zona cazare spital > Sistem de climatizare — ventiloconvectoare necarcasate — sistem 4 tevi; echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; Zona Radiologie > Sistem de climatizare — centrale de tratare aer dedicate pentru fiecare camera de radiologie (inclusiv pentru camere anexe: camera de comanda, depozitari, coridoare, receptie). Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NP015. Echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; e Zona Farmacie > Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NP0O15.Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; e Zona Laborator » Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NPO15.Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; e Zona Bloc operator > Sistem de climatizare — centrale de tratare aer dedicate Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NP015. Echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; Pag.125

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e Zona vestiare > Sistem de incalzire: corpuri statice alimentate cu agent termic din sistemul centralizat de distributie aferent cladirii; >» Sistem de racire: centrala de tratare aer dedicate. e Zona bucatarie > Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii; e Zona servire masa > Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente cladirii. Sursa de alimentare cu apa racita Statia frigorifica asigura necesitatile de energie frigorifica pentru: e dimensionarea unitatilor tip chiller componente ale statiilor frigorifice este facuta la 36'C; e compensarea aporturilor de caldura din exterior (prin elemente inertiale si neinertiale) in conditiile temperaturilor interioare si exterioare; o compensarea degajarilor de caldura din interiorul spatiilor rezultate de la iluminat, echipamente (calculatoare) si oameni conform cu cerintele cadru de tema. e racirea debitelor de aer proaspat din exterior, introduse prin sistemele de aer conditionat. Functionarea in parametri tehnici, de siguranta si economici a fiecarui grup frigorific precum si exploatarea in corelare cu cererea de consum este prevazuta a fi controlata si asigurata in mod automat prin tabloul de comanda propriu, functie de cerinta de frig a consumatorilor. Prepararea apei racite se face cu ajutorul cate 2 chillere racite cu apa, avand capacitatea de 600 kW(total 1200kW). Distributia apei racite se va realiza prin intermediul unui distribuitor/colector preavzut cu mai multe circuite pentru alimentarea tuturor echipamentelor. Distributia agentului termic se face separat pentru tipuri de consumatori astfel: e RO1-un circuit secundar intre distribuitor/colector si ventiloconvectori e RO2-un circuit secundar intre distribuitor/colector si centrale tratare aer. o RO3- un circuit secundar intre distribuitor/colector si “drycooler”. Pag.126

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [3] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate TOTAL APORTURI CALDURA 700 kW TOTAL AER PROASPAT 490 kW TOTAL STATIE RACIRE 1190 kW Instalatii de ventilare (aer proaspat) Aerul proaspat necesar satisfacerii conditiilor, precum si a cerintelor beneficiarului va fi introdus in interiorul incaperilor cu ajutorul mai multor centrale de tratare aer, montate pe terasa imobilului, complet echipate (filtre, baterie racire, baterie incalzire, ventilator introducere, ventilator evacuare, atenuatoare de zgomot, recuperator de caldura aer aer, umidificatoare de aer — acolo unde este cazul) si accesoriile de comanda si automatizare (functionarea este in intregime automatizata). Pentru introducerea aerului tratat si extractia aerului viciat va fi prevazut un sistem de distributie cu tubulatura rectangulara confectionata din tabla inoxidabila cu toate accesoriile (suporti antivibranti, organe de reglaj, clapete cu sau fara actionare electrica )sau tubulatura antibacteriana din ALP Toate tubulaturile de introducere vor fi termoizolate. Aerul tratat va fi introdus fie direct in incaperi prin intemediul unor grile montate în plafonul fals, fie in refularea unitatilor interioare ventiloconvectori. Tubulaturile se vor ancora la partea superioara a plafonului. Evacuarea aerului se va realiza prin grile montate in plafonul fals. La fiecare iesire din ghena de ventilare a tubulaturilor de introducere aer tratat, evacuare aer viciat, vor fi prevazute clapete antifoc, ce protejeaza impotriva propagarii focului pe celelalte etaje. Aerul tratat de la ventiloconvectori este introdus direct in incapere cu tubulatura circulara si grile rectangulare cu refulare pe 4 directii. Pe fiecare racord de distributie aer din cutia plenum a ventiloconvectorilor se va monta un registru de reglaj debit, ce va permite reglarea debitului de aer ce va fi introdus in interiorul incaperilor. Recircularea aerului din interior se realizeaza prin grile rectangulare din aluminiu liber in plafonul fals. Sistemele de ventilare vor asigura debitele minime de aer proaspat conform normativ 15-2010, respectiv nr. total de schimburi orare conform normativ NP015. Instalatii de ventilare , conditionare si tratare Bloc Operator Instalatia de incalzire, ventilare, conditionare si tratare propusa,respecta normele impuse de NP015/1997 precum si norma europeana DIN12946-4 si consta in : o Centrale de tratare compacte de tip “plug and play”cu recuperare de caldura, racire in detenta directa, igienice DIN 1946-4 si 100% aer proaspat. Pag.127

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII pH, MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Hi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e Echipamente pentru refularea si aspirarea aerului (tavane filtrante, grile de aspirare, unitati terminale port filtru cu plenum) e Accesorii (clapete de reglaj debit manuale, clapete debit variabil (VAV) clapete pentru entinerea suprapresiunii in salile de operatie, baterii de incalzire electrice locale prevazute cu termostat) e Canale de aer izolate, inclusiv sisteme de prindere Centralele de tratare a aerului propuse vor fi in igienică (TUV DIN 1946-4) și dotate cu o ventilatoare de refulare și aspirare cu prevăzute cu convertizoare de frecvență.; o filtru aer proaspăt, aer refulat și aer aspirat, prevăzute cu senzori de presiune diferenţială, pentru avertizare colmatare filtre; e clapete motorizate ON/OFF pe conexiunea de aer proaspăt, gravitaționale sau motorizate pe celelalte conexiuni; o sistem hidraulic de recuperare a căldurii, compus din doua baterii din cupru identice, una pentru aerul proaspăt și alta pentru aerul evacuat în atmosferă, conectate între ele print- un circuit hidraulic compus din pompă si vas de expansiune, ce oferă caracteristica de a evita orice posibilitate de "contaminare încruciăată”. o Baterie de răcire din cupru in detenta directa, cu compresoare scroll cu tehnologie inverter (1 buc.), valva de expaniune electronica, rezervor de lichid.Circuitul frigorific va fi prevazut cu toate componentele necesare pentru reglare, protectie si siguranta. Toate aceste echipamente sunt montate in corpul centralei de tratare, in compartimentul tehnic, in afara fluxului de aer.baterie de reîncălzire electricămodulantă, prevăzută cu termostat pentru protecția la supraîncălzire.Acţionarea bateriei este facută de către microprocesor; e Unitate de condensare , refrigerant R410 A, certificate EUROVENT vprevazute cu ventilatoare EC. o baterie de reîncălzire electrică,modulantă, prevăzută cu termostat pentru protecția la supraîncălzire.Acţionarea bateriei va fii facută de către microprocesor; e umidificator cu electrozi imersati, capacitate producere abur între 10 - 100 %.; e centralele suntexecutate pentru montaj exterior, la o temperatura de min. -20'C; e tablou electric echipat cu toate componentele necesare pentru protecţia și funcționarea normală a centralei si terminale pentru conectarea centralei la generator si/sau centrala de detecție incendiu; Pag.128

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII N, MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate automatizare (control integrat de temperatură și umiditate, control dinamic al suprapresiunii, microprocesor si software dedicat pentru blocurile operatorii, interfaţă principală control CTA, interfaţă secundară pentru controlul centralei de la distanță) Simbolurile și iconanele minime afisate de către display: valoarea temperaturii și a umiditții registrul motorizat este deschis funcţionarea ventilatoarelor afisază dacă componentţa de răcire, incălzire umidificare, dezumidificare functionează afisază alarme active afisază sistemul de căldură când este activ afisază sistemul anti - îngheţ când este activ Funcţiile minime principale ale microprocesorului: controlul temperaturii în sistem P, PI sau PID; managementul umidității pe retur în sistem P pentru dezumidificare; managementu umidității pe retur în sistem P, PI sau PID pentru umidificare; controlul temperaturii de refulare; managementul modulant cu semnal 0/10 V pentru ventilatoarele de refulare si aspirare; managementul modulant 0/10 V pentru vanele bateriilor de încălzire și răcire si bateria electrică; control integrat inter de umiditate; semnal ON/OFF pentru regiștrii de închidere; managementul alarmelor ( inundație, fum /foc, componente, etc); controlul ventilării în situaţii de urgenţă; control funcţionare pe timp de noapte; Pentru refularea aerului în interiorul salilor de operatie se propun utilizarea unor tavane de flux unidirectional, din oţel inoxidabil, prevăzute cu clapete de reglaj si filtre tip HEPA H14. La o viteza de curgere a aerului de 0,2 m/s, acestea au debitul de aer de 4100 m3/h. Pag.129

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lg MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH O S P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate La evacuarea aerului viciat din salile de operatie se propune utilizarea unor grile de evacuare prevăzute cu clapete de reglaj si filtre F5, din otel inoxidabil, montate pe perete, la partea inferioara pentru 75% din debitul de aer aspirat si la partea superioara pentru 25 % din debitul de aer aspirat. Debitul nominal a grilelor inferioare va fi 700 m3/h iar cel a grilelor superioare de 300 m3/h. Pentru refularea aerului în restul încaperilor din blocul operator si ATI, se propune unitilzarea unor unitati terminale port filtru HEPA 11, din aluminiu si plenum, din oţel galvanizat, in constructie etansa, grilă de difuzie pe swirl, iar evacuare aerului se va realiza cu același tip de unitati terminale port filtru, anemostate, prevăzute cu filtru F5 și grilă de aspirație perforata. Pentru reglarea debitului de aer s-e propun urmatoarele clapete: o Clapeta de debit variabil (VAV) pe refulare, va functiona in regim de debit constant la 100 % din capacitate pe timp de zi si la 50 % pe timp de noapte , conform cerintelor din NP 015, pentru a mentine nivelul de asepsie. o Clapeta de debit variabi (VAV) de pe aspirare (din salile de operatie), functioneaza in regim dinamic, pe baza presiunii ( diferenta din sala operatie si hol). Astfel, pentru a mentine o presiune constanta in interiorul salii de operatie (ex.10 Pa) clapeta de devit variabil se va inchide sau deschide in mod automat, iar ventilatorul de aspirare al centralei detecteaza cresterea sau scaderea presiunii din tubulatura de aspirare cu ajutorul unor senzori de presiune, astfel, reduce sau creste turatia „ mentinand presiunea constanta la nivelul salii de operatie. e Clapete de reglaj / registre de reglaj manuale montate pe tavanele de flux unidirectional, grile de aspirare , unitati terminale port filtru pentru refularea si aspirarea aerului. Pentru reglajul; de temperatura individual pe fiecare incapere in parte se propun utilizarea unor baterii electrice de incalzire ,modulante de tubulatura, actionate de un termostat de incapere si prevazute cu senzor diferential de presiune Pentru transportul aerlui se propun utilizarea unor canalele de aer metalice din tabla zincata de Clasa C, izolata in totalitate la interior cu izolatie elastomerica de 6 mm si la exterior cu vata minerala de 30 mm.lzolatia canalelor de aer de la exterior se va proteja cu tabla zincata. Pentru atenuarea zgomotului produs de functionarea centralelor de tratare se propun montarea de atenuatoare de zgomot pe canalele de aer. Pag.130

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE cl project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalatii Electrice de Joasa Tensiune Sunt propuse urmatoarele categorii de lucrari: e Alimentarea cu energie electrica; e Distributia energiei electrice; e Instalaţii electrice de iluminat interior, normal si de siguranta; - Instalatii electrice de prize 230V/400V, 50 Hz si racorduri monofazice/trifazice ; Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice; e Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Hidranti cu dubla alimentare e Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Desfumare/Presurizare cu dubla alimentare Alimentare cu energie electrica Racordul electric la sistemul energetic national se va realiza prin intermediul a doua posturi de transformare. Posturile trafo sunt dimensionate conform temelor inaintate, si sunt echipate cu doua transformatoare cu puterea de 1000 kVA fiecare, total disponibil 2000 kVA. Alimentarea cu energie electrica se va realiza conform avizului de racord si a studiului de solutie intocmit de FURNIZORUL DE ENERGIE ELECTRICA LOCAL, la comanda beneficiarului. Cladirea va fi prevăzuta cu un tablou general de distribuţie, amplasat la subsol, într-o încăpere tehnica, special amenajată. Datele electroenergetice importante, care caracterizează noul consumator, sunt: TGD ( TABLOU ELECTIRC GENERAL): e Total putere instalată 1800 kW e Putere maxim absorbită 1440 Kw TG.SIG ( TABLOU ELECTIRC DE SIGURANTA): e Total putere instalată 1000 kW e Putere maxim absorbită 800 kW Pentru receptorii cu rol de securitate la incendiu, vitali şi prioritari, s-a prevăzut instalarea unui grup electrogen de intervenţie, cu puterea de 2x1000 kVA, ce va fi amplasat la exteriorul clădirii, la parter, şi din care se va alimenta bara consumatorilor vitali, în cazul dispariţiei tensiunii din sistem, avand posibilitatea de preluare si consumatori normali. Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propriu de combustibil, pentru autonomie de 8 ore. Putere instalată receptori siguranţă 1000 kVA Pag.131

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII E MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Putere maxim absorbită receptori siguranţă 750 kKVA Consumatorii cu rol de securitate la incendiu si vitali au asigurata alimentarea atat din tabloul T.G.D cat si din T.G.Sig. (prevazut cu alimentare de rezerva din grupul electrogen cu pornire automata). Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se realizeaza automat prin AAR (inversor automat de sursa). Coloanele de alimentare ale tablourilor generale se vor realiza din cabluri de cupru de tip N2XH. Distributia energiei electrice Din tabloul T.G.D. se face alimentarea tuturor receptorilor din clădire. Tabloul general de siguranta T.G.Sig va fi alimentat din două surse: alimentarea normală asigurată din postul trafo şi din sursa de rezerva, grupul electrogen de intervenţie.Tabloul este prevăzut cu inversor automat de sursă, pentru trecerea automată pe sursa de rezervă, în cazul dispariţiei tensiunii din sistem. Imobilul are prevazut si un tablou general de siguranta, T.G.Sig. (amplasat intr-o incapere special amenajata la subsol ), ce alimenteaza tablourile de siguranta aferente alimentarii cu energie electrica a echipamentelor cu rol la incendiu, securitate si vitali in functionare. Din TGD 0,4 kV/JT se vor racorda receptoare de categoria II si surse de baza categoria O si |: o toate agregatele de conditionare —ventilare e tablouri chillere, CTA, CT, e tablouri de iluminat si prize + diversi receptori (receptori pluviale, uscatoare de maini, echipamente cafeteria, firme luminoase, etc) Din tabloul T.G.Sig se vor racorda si consumatori normali receptoare de categoria O si | prin sursa de rezerva generator neceasari functionarii unitatii spitalicesti (care se vor delesta numai in caz de incendiu confirmat). + tablou statie pompe ape menajere (livrat cu echipamentul) e tablouri ascensoare - tabloul centralei termice - tablourile de iluminat de siguranta si prize - tabloul de alimentare echipamente de securitate e tablou statie pompare apa Pag.132

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE a d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Din tabloul T.G.Sig se vor racorda si consumatori aferenti activitatii medicale categoria 0 (care se vor delesta numai in caz de incendiu confirmat) sisteme care sunt alimentate prin sisteme de UPS online : e Echipamente medicale : Blocuri operatoare, Statie gaze medicale, sterilizare - Utilaje forta si echipamente aferente activitatii spitalicesti : Unitati de introducere aer igienice o Statia de gaz exterioara Din tabloul T.G.Sig se vor racorda si consumatori cu rol la incendiu si situatii de urgenta: centrala de incendiu. - tabloul echipamentelor de incendiu (prevazut cu dubla alimentare pe trasee diferite si cu alimentarea pe normal- inaintea intreruptorului general al T.G.D.) » tablourile ascensoarelor de interventie (prevazute cu dubla alimentare, pe trasee diferite si cu alimentarea pe normal- inaintea intreruptorului general al T.G.D.) + tablou instalatie de desfumare (prevazut cu dubla alimentare, pe trasee diferite si cu alimentarea pe normal- inaintea intreruptorului general al T.G.D.) » Se face menţiunea că toate cablurile din instalaţiile electrice de racord şi distribuţie, vor fi de tipul N2XH, cu întârziere marita la propagarea focului. » Fac exceptie doar cei cu rol la incendiu care. sunt rezistenta la foc de tipul NHXH FE180/E90. Instalaţii electrice de iluminat interior, normal si de siguranta; Iluminat general Se va prevede un iluminat general fluorescent cu următoarele niveluri medii de iluminare: e birouri 500 lux e saloane 150 lux circulaţii şi scări 300 lux e spaţii tehnice 200 lux e grupuri sanitare 150 lux Instalaţia de iluminat general se va alimenta din tabloul de palier T.E. Corpurile de iluminat sunt de tip încastrat în plafonul suspendat (pe circulatie, spatii birouri, saloane), conform descrierilor cuprinse in planuri de tip LED cu puterea electrica de: 4x18W, 2x18W, 2x36W. Pag.133

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg HOSP ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate In grupurile sanitare se vor utiliza aparate de iluminat etanse de tip 1x60 W cu LED cu grad de protectie IP 55 pentru montaj incastrat respectiv aparent dupa caz. În spaţiile tehnice aferente echipamentelor de utilităţi, corpurile de iluminat vor fi etanşe IP40, cu LED de tip aparent, cu dispersor din policarbonat. Iluminat in cabinete si tratamente rspectiv laboratoare gradul de iluminare trebuie sa fie de 1000 lux combinat iluminatul general cu iluminatul local. In cabinetele de interpretare unde se fac radiografii, etc, vor fi prevaute negatescoape (ecrane luminoase pentru vizualizarea rezultatelor ) Iluminat local in saloane, deasupra fiecarui pat se vor utiliza aparate de iluminat pentru montaj aparent fixe multifunctionale (cu luminanta maxima de 350cd/mp) sau mobil cu brat articulat echipate cu LED pentru urmatoarele activitati : e 2x18W pentru iluminat ambiental indirect e 1X18W pentru iluminatul local de citit; 200 lux » 1X18W pentru iluminatul de supraveghere pe timpul noptii; Slux - 1X18W pentru iluminatul de consult, examinare si ingrijire Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare locale, sau prin intermediul butoanelor de actionare cu LED incorporat. Nu se vor monta intrerupatoare in zonele umede. Circuitele de iluminat vor fi protejate in tablourile electrice,cu intreruptoare automate monopolare de 10A, si se vor executa cu cablu de energie din cupru 0,4/1kV cu manta de PVC, tip N2XH cu sectiune de 1,5mmp, protejate corespunzator. Circuitele de iluminat vor fi pozate pe paturi de cabluri deasupra plafonului suspendat sau in tuburi de tip IPEY. Iluminat Bloc Operator Gradul de iluminare trebuie sa fie de 1000 lux combinat iluminatul general cu iluminatul local, iar in spatiile adiacente, instalaţia de iluminat general se va alimenta din tabloul de sala de operatii T.E.S.Op. In salile de operatii se va prevade si iluminat local in jurul mesei de operatie corelat cu iluminatul general si se vor amplasa in jurul mesei astfel incat sa se reduca umbrele si orbirea. In campul operator iluminatul trebuie sa fie de 20000/10000 lux, fiind asigurat cu corpuri scialtice produse de firme specializate in domeniul medical. Iluminatul locului de operatie trebuie sa se realizeze echivalentul fotometric al radiatiei sa se situeze sub 170lm/W respectiv iluminatul sa fie cu o iradiere sub 600W/mp. Pag.134

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 5 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE e [| Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate luminat de siguranţa Acesta trebuie sa asigure functionarea activitatiilor, atunci cand dispare tensiunea de pe sursa de baza (SEN) si va actiona independent de orice alt sistem de iluminat.Se prevăd următoarele categorii de iluminat de siguranţă: a) Iluminat de siguranţă pentru evacuare Se prevăd corpuri de iluminat de siguranţă, LED de tip permanent 1x15W, IP65, pe căile de evacuare la toate nivelele (pe culoare, holuri şi scari de evacuare), la ieşirile din spaţiile cu aglomerări de persoane. Alimentarea acestora se va face din tablourile de iluminat de siguranta de palier. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu şi invertor, cu functionare permanenta, care asigură o autonomie de 3 ore. b) Iluminat pentru veghe Acesta se va prevedea in saloane va asigura iluminare nominala la nivelul pardoselii de 2 lux, pentru orientare. Se vor amplasa sub paturi si zona si usilor de acces distribuita prin fascicole late cu LED. Pentru iluminatul de veghe in fiecare salon se vor prevedea corpuri de iluminat de tip aplica cu LED min 10W. c) Iluminat pentru continuarea lucrului În camerele tehnice, camerele de comanda si camerele de securitate ale clădirii, camerele instalaţiilor de utilităţi cu rol in siguranta la foc a cladirii si vitali (camera pompelor de incendiu, grup electrogen de inerventie, dispecerat, servere), este prevăzut iluminat de siguranţă pt. continuarea lucrului. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu şi invertor, cu functionare permanenta, care asigură o autonomie de 3 ore. d) Iluminat pentru intervenţie In toate camerele tehnice (statii de pompare, centrala termica, etc) s-a prevăzut ca un anumit numar de corpuri de iluminat sa fie alimentate din tabloul de iluminat de siguranta, al nivelului respectiv. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare locale. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu cabluri cu întârziere la propagarea focului, tip N2XH, montate pe paturi de cabluri, protejate în tuburi IPEY în zonele pozate aparent pe perete. Pag.135

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e) Iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor Se prevăd corpuri de iluminat de siguranţă , de tip permanent 1x15W, pe toate nivelurile pentru marcarea hidrantilor . Alimentarea acestora se va face din tablourile de iluminat de siguranta de palier. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu şi invertor, cu functionare permanenta, care asigură o autonomie de 3 ore. f) Iluminat de siguranta pentru circulatii In spatiile publice si de circulatie si scari se prevede ca o parte din corpurile de iluminat sa asigure distingerea unor obstacole de pe caile de circulatie, atunci cand iluminatul normal lipseste sau unde iluminatul de evacuare nu este suficient pt. distingerea obstacolelor. Pentru aceasta, s-a prevazut ca o parte din corpurile de iluminat (ce asigura iluminatul general) sa fie alimentate din tablourile de iluminat de siguranta de palier. Iluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu şi invertor, cu functionare permanenta, care asigură o autonomie de 3 ore. Comanda iluminatului se va face cu butoane de actionare ca si in cazul iluminatului normal. Instalatii electrice de prize 230V/400V, 50 Hz si racorduri monofazice/trifazice ; Instalatii de priza a) Instalaţii de prize pentru saloane, echipamente de birotică şi echipamente de calcul Se vor prevedea prize de tensiune pentru racordarea echipamentelor de birotică şi a echipamentelor de calcul amplasate pe toate nivelele, racordate in tablouri specializate. In laboratoare, Sali de consulatii, etc, sunt prevazute grupuri de prize care vor contine : + 2 prize simple culoarea alba 230V/16A si 2 prize simple culoarea rosie 230V/16A, 2 prize voce date RJ 45 cat6a, doze cu 6 module pentru montaj ingropat. In saloane vor fi asigurate: - Circuite de prize de categoria II din sursa de baza din tablouri de consumatori normali e Circuite de prize de categoria 0 si | din sursa de baza si din sursa proprie — de rezerva constituit din doua grupuri electrogene cu pornire automata la lipsa tensiune.Se alimenteaza din tablourile de siguranta de pe fiecare etaj, - Circuitele de categoria O (RECEPTORI VITALI) se alimenteaza din tablourile de siguranta secundare de pe fiecare etaj, se realizeaza din din tablouri de siguranta secundare prin intermediul unor rederesoare sau invertoare, care functioneaza in tampon cu baterii Pag.136

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate acumulatoare (UPS).Capacitatea bateriilor acumulatoare trebuie sa asigure cel putin 3 ore de functionare. - Circuitele prize de categoria | se alimenteaza din tablourile de siguranta secundare de pe fiecare etaj, Prizele vor fi bipolare P+N+PE, 16A/230V respectiv 380V cu contact de protecţie şi se vor amplasa ingropate în peretii de gips carton sau in plinta PVC aparenta. Instalaţia se va realiza cu cabluri cu întârziere la propagarea focului, tip N2XH, montate în jgheaburile de cabluri din plafoanele false, în canale speciale de pardoseală, în tuburi IPEY , în funcţie de modul de pozare al prizelor. Circuitele de prize electrice proiectate vor fi protejate in tablourile electrice,cu intreruptoare automate monopolare de 16A, prevazute cu protectie diferentiala de 30maA, si se vor executa cu cablu de energie din cupru 0,4/1kV cu manta de PVC, tip N2XH cu emisie de fum redusa si fara halogen protejate corespunzator. Toate prizele sunt bipolare cu contact de protectie (230V — 16A). b) Instalaţii de prize pentru alţi receptori electrici In spaţiile tehnice si spaţiile cu destinaţii speciale ale clădirii, pe coridoare, se vor prevedea prize de tensiune, la tensiunea de 220V si 380V, pentru racordarea diferiţilor receptori electrici. Toate prizele sunt bipolare cu contact de protecţie (230V/380V — 16A). Instalaţia se va realiza cu cablu N2XH. Circuitele de prize vor fi montate pe paturi de cabluri din pardoseala flotanta, in plinta PVC, sau ingropate in pereti in functie de modul de pozare al prizelor. Circuitele de prize electrice proiectate vor fi protejate in tablourile electrice, cu intreruptoare automate 16A prevazute cu protectie diferentiala de 30mA, si se vor executa cu cablu de energie din cupru 0,4/1kV cu manta de PVC, tip N2XH cu emisie de fum redusa si fara halogen protejate corespunzator. Toate prizele sunt bipolare cu contact de protectie (230V — 16A). În cadrul centralei termice, statiei de pompare apa menajera, ascensor, chiller s-au prevăzut tablouri de forţă şi comandă livrate împreună cu echipamentul. In cadrul camerelor de gaze medicale, Sali operatii, bloc operator s-au prevăzut tablouri si racoduride forţă şi comandă livrate împreună cu echipamentul. În proiect este prevazută alimentarea cu energie electrică a tabloului centralei termice, tabloului de forta de alimentare a echipamentelor de desfumare, tabloului de alimentare a statiei de alimentare pompe de incendiu, tabloului de alimentare instalatie de dezghetare burlan- rampa, statie pompare apa menajera, statie epuisment, tablouri ascensor, echipamente medicale radiologie, dulapuri clima, etc. Pag.137

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] DrOject & Consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalaţia se va realiza cu cablu N2XH cu emisie de fum redusa si fara halogen, dimensionat conform incarcarilor. Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice Avand in vedere, ca aceasta cladire se incadreaza in nivelul |, intarit de protectie la trasnet, constructia va fi prevazuta cu o instalatie de protectie impotriva trasnetului, constituita din: Instalatia de paratrasnet va fi realizata cu dispozitiv PDA Prevectron cu raza sferei de protectie de min 100, amplasarea se realizeaza in punctul cel mai inalt, printr-o tija de sustinere de min 5 m inaltime. Pentru fiecare dispozitiv de captare se realizeaza minim doua coborari verticale cu platbanda OLZn 40x4 mm, dispusa în structura stalpilor sau aparent pe fatada. Aceste coborari sunt legate la priza de pamant prin intermediul unor piese de separatie PS care sunt montate la cota +1.0 m fata de cota terenului amenajat conform detaliului de montaj. Pe terasa, dispozitivul de captare se monteza pe suporti executati conform detaliilor ce se vor da in proiect. Deasemenea se vor lega la dispozitivul de captare toate elementele metalice, ce depasesc terasa constructiei (cosul centralei termice, chiller-ul, alte echipamente). Priza de pamant Priza de pamant se va executa sub radierul constructiei si va fi constituita din: e o priza naturala de legare la pamant, constituita din elementele de fundatie ale constructiei; e opriza artificiala de legare la pamant, constituita din electrozi OL-Zn (diametru 2 1/2” si 3 m lungime) si platbanda OLZn 40x4mm, montate in pamant, sub nivelul subsolului , racordata in mai multe puncte la priza naturala. Rezistenta de dispersie a prizei mixte va avea valoarea de dispersie sub 1 ohm; + centuri interioare, constituite din platbanda OLZn 25x4mm, racordate la priza de legare la pamant. La centura interioara se vor racorda toate carcasele metalice ale tablourilor electrice, utilajelor si echipamentelor. Intre conductorii de coborare si priza de pamant se vor intercala piese de separatie pentru verificarea periodica a rezistentei prizei de pamint. e piese terminale de egalizare potential La incaperea tabloului general, se vor prevede piese de egalizare potential care vor fi racordate direct la priza de pamint. Pag.138

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalatia de protectie contra tensiunilor accidentale Schema de protecţie împotriva electrocutărilor in general este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe parcursul întregii scheme). Neutrul se va racorda la pământ la nivelul tabloului general de joasă tensiune. Protecţia se va asigura prin legare la conductorul special de protecţie. Schema de protecţie împotriva electrocutărilor de tipul IT i zona blocurilor operatorii cu monitorizarea si indicarea rezistentei de izolatie va fi folosit pentru circuitele în care se intentioneaza sa alimenteze echipamente electrice medicale care actioneaza pe pacienti si va realiza: e nedeconectare la aparitia primului defect e curenti mici la atingere * posibilitatea de detectie/indicare a defectului de izolatie + incredere ridicata a instalatiilor electrice care sa pastreze un bun grad de operare Atunci cand opereaza un sistem IT trebuie luat in considerare ca la „aparitia primului defect” sistemul initial izolat (sistem IT) devine un sistem cu nulul tratat (sistem TT sau TN) si un al doilea defect conduce la declansarea unui dispozitiv de protectie si deci la deconectare. Toate părţile metalice ale instalaţiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune, se leagă la un conductor de ramificatie de împământare (diferit de conductorul neutru), legat la conductorul principal de legare la priza de pământ si apoi la priza de pamant. Astfel, carcasele metalice ale utilajelor şi motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distribuţie, stelajele de susţinere a instalaţiilor, paturile de cabluri, se vor lega la acest conductor de protecţie. Toate prizele din construcţie vor fi de tipul cu contact de protecţie. La încăperea tabloului general se vor prevede piese de egalizare potenţial care vor fi racordate direct la priza de pământ. La tablourile electrice generale de distribuţie, tablourile de forţă şi tablourile din spaţiile tehnice se prevăd covoare din cauciuc dielectric. Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Hidranti cu dubla alimentare Intrarea automata în functiune a pompelor (mai putin a pompei pilot), trebuie semnalizata optic si acustic. În aceste locuri se prevede posibilitatea opririi manuale a semnalizarii acustice. Semnalizarea optica se opreste automat odata cu oprirea tuturor pompelor de incendiu. Instalatiile de alimentare se prevad si cu posibilitati de actionare manuala. Pag.139

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI GH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl [Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Oprirea pompelor de incendiu se prevede numai manual, cu exceptia situatiei :Pompele de incendiu trebuie protejate împotriva functionarii în gol, la lipsa de apa, prin asigurarea opririi automate a acestora. Aceasta situatie trebuie semnalizata optic si acustic în camera serviciului de pompieri sau în alt loc cu supraveghere permanenta. Oprirea manuala a pompelor si electrovanelor de incendiu se face numai din statia pompelor de incendiu. Comanda manuala de actionare a pompelor si electrovanelor de incendiu se admite sa se faca si prin butoane speciale de pornire amplasate atât în încaperea pompelor si electrovanelor de incendiu cât si, dupa caz, la distanta în diferite puncte de comanda ( de ex. la serviciul de pompieri, în camera dispeceratului de comanda, în cladirile respective, în sectii de fabricatie, depozite etc. pentru care sunt prevazute aceste instalatii. Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Desfumare/Presurizare cu dubla alimentare Ventilatoarele sunt alimentate si actionate prin intermediul tabloului electric de ventilare aflat la palier: Din aceste tablouri sunt alimentate si actionate: ventilatoarele de introducere aer pentru circulatie orizontale inchise, rezistente la 400'C, timp de 60 minute - si elementele de camp aferente sistemului de ventilare Pentru impiedicarea patrunderii fumului, se va introduce mecanic in suprapresiune aerul de compensare. Se mentine o presiune de 50 Pa cu ajutorul unui presostat diferential montat pe peretele culoarului de circulatie si conectat la ventilatorul cu convertizor de frecventa. Instalatii Electrice Curenti Slabi Se propune dotarea cladirii cu urmatoarele sisteme : - sistem de detectare si alarmare la incendiu; - sistem alarme tehnice si monitorizari; e sistem detectie si alarmare la efractie e sistem control acces persoane ; - sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis TVCI; e sistem de televiziune comerciala; + Sistem de apelare vocală, sonorizare ambientală şi evacuare în caz de dezastru - sistem de intercomunicatie si interfonie; Pag.140

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate sistem de cablare structurata voce/date si centrala telefonica sistem de semnalizare, supraveghere si monitorizari sora - bonlav dispecerat integrat de gestiune, supraveghere si monitorizari sistem de ceasoficare Sistem de detectare si alarmare la incendiu Instalaţia de semnalizare a incendiului va fi de Tip I (pentru uz general, prevazuta cu elemente standard SR EN54),, cu acoperire de Tip 1 (totala). Sistemul va realiza urmatoarele functii: detectie automata rapida a inceputurilor de incendiu; detectie a monoxidului de carbon in zona parcarii subterane alarmarea personalului si pacientilor din cladire; afisarea pe centrala a zonei de detectare aflate in alarma; autotestare a echipamentului central si a detectorilor; semnalizarea acustica prin intermediul sirenelor interioare si exterioare la nivelul intregii cladiri; semnalizare optica prin intermediul flash-urilor interioare; semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare generare de comenzi de actionare prin modulele intrare/iesire Comenzile se vor declansa in cazul in care : personalul de interventie confirma o stare de alarma in aceeasi zona de detectie sau in zone de detectie alaturate exista cel putin doua alarme Centrala de detectie si semnalizare de inceput de incendiu este un echipament specializat in supravegherea semnalelor de stare venite de la detectorii sau de la butoanele de avertizare manuala a incendiului si in raportarea schimbarilor de stare. Odata primit semnalul, centrala intra in stare de alarma si activeaza sirenele de interior, flash-urile si sirena de exterior avertizand optic si sonor pericolul. Tinand cont de dimensiunea spatiului protejat se vor vor folosi mai maunite centrale conectate intre ele, vor fi de tip adresabil, cu pana la 10 bucle si sunt prevazute cu afisaj LCD pe care se vizualizeaza mesaje de stare, se poate accesa meniul de control si programare al centralei si se pot genera comenzi diverse catre sistemul de incendiu. Centralele pot fi de asemenea monitorizate de la distanţă cu ajutorul aplicaţiilor inteligente, folosind un PC, telefon mobil inteligent sau tabletă. Pag.141

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE H [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Fiecare semnalizare de alarma primita de centrala va fi asociata cu adresa dispozitivului care a generat- o. Astfel, prin intermediul buclei adresabile se centralizeaza informatii de la mai multe dispozitive, numarul lor fiind limitat din motive de software sau de considerente privind curentii de alimentare. Detectoarele de fum sesizeaza fumul la inceput de incendiu si asigura o rapida semnalizare a aparitiei focului. De asemenea, reactioneaza foarte bine la fumul, vizibil sau invizibil, al focului mocnit sau cu flacara. Detectoarele de fum optice adresabile comunica centralei de avertizare incendiu, gradul de prafuire al detectorului. Aceasta facilitate permite, pe baza programarii pragului de prealarma, declansarea alarmei corespunzatoare. Detectoarele de temperatura analizeaza in permanenta temperatura mediului ambiant si detecteaza si transmite in centrala de alarmare la inceput de incendiu, orice crestere a temperaturii fata de temperatura de referinta (a mediului ambiant). Butoanele manuale de incendiu sunt montate in zonele de circulatie intensa si de evacuare a personalului si a valorilor in principal pe holuri, casa scarii si in dreptul iesirilor de urgenta. Sirenele si flash-urilor au rolul de a atentiona personalul in vederea demararii masurilor pentru evacuarea cladirii. Sirenele sunt amplasate pe caile de evacuare si holuri, in vederea atentionarii asupra pericolului aparut. In cazul izbucnirii unui incendiu centrala de detectie si semnalizare incendiu va trimite urmatoarele comenzi: e comanda pentru actionarea trapelor de fum ce asigura evacuarea fumului; e comanda pentru actionarea sistemelor de stingere; e comenzi catre centralele de ventilatie; e comenzi catre chillere; e comenzi catre lifturi; e comanda catre dispecerat; Sistemul de detectie incendiu va include un sistem de management cu interfaţă grafică, ce suportă locaţii multiple, afişează starea curentă a tuturor elementelor conectate şi oferă utilizatorului posibilitatea de a opera modificări asupra stării acestora într-un mod simplu şi unitar, de la o locaţie centrală. Toate mesajele generate de centralele de incendiu conectate la sistem sunt colectate şi afişate clar şi ordonat la una sau mai multe staţii de lucru. În plus, sistemul de management monitorizează constant funcţionarea corectă a centralelor şi elementelor conectate şi a cablajului dintre acestea. Functii ale aplicatiei de management: Pag.142

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI WUHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE g Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate posibilitate de utilizare de pe una sau mai multe staţii de lucru, extensibil modular interfaţă IP pentru conectarea în reţele ethernet existente interfaţă grafică cu mod de funcţionare monitor dual, ce oferă o imagine de ansamblu clară, cu funcţie de comutare automată şi zoom dinamic în cazul unui eveniment (alarmă, defect, etc.) sistem de acces cu nivele ierarhice, pe bază de parolă individuală limba interfeţei grafice poate fi schimbată în timpul funcţionării configurare individuală a modului de afişare a alarmelor, a diferitelor mesaje şi a textelor cu instrucţiuni în caz de intervenţie salvare automată a datelor ca backup online monitorizează constant buna funcţionare a centralelor şi cablajul înregistrare continuă a evenimentelor în jurnale de activitate, cu funcţie de adnotare şi raportare afişarea evenimentelor şi operarea sistemelor de incendiu se poate face fie prin simboluri, fie prin casete cu text de pe plan timp scurt de redare pentru reprezentări grafice ale alarmei şi texte cu instrucţiuni în caz de intervenţie planurile pot fi importate din toate aplicaţiile CAD disponibile detectorii pot fi interogaţi pentru alocarea nivelelor şi pentru a putea fi poziţionaţi automat pe planuri (configurare automată) proceduri de configurare şi de control declanşate manual sau automat Sistem alarme tehnice si monitorizari Pentru monitorizarea instalatiilor si echipamentelor ce participa la siguranta la foc a cladirii si persoanelor, se va un sistem de alarme tehnice si monitorizari care sa realizeze monitorizarea: pompelor cu rol de stingere a incendiilor ; nivelelor apei in rezervoarele pentru incendiu; functionarii indicatoarelor de curgere; vanelor cu sertar; pozitiei trapelor de evacuare a fumului; pozitiei clapetelor antifoc si a voletilor pozitiei grilelor de introducere si evacuare a aerului; starii tablourilor electrice aferente pompelor cu rol in stingerea incendiilor; Sistem detectie si alarmare la efractie Pag.143

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] DrOJ&ct & COASUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Sistemul de detectie si alarmare la efractie este destinat protectiei personalului si supravegherii locatiilor importante din cladire (spatii tehnice, spatiile cu valori mari, birouri administrative, deposit medicamente etc.) avand rolul (atunci cand este armat) de a semnaliza patrunderile neautorizate in spatiile supravegheate. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simpla, dar in acelasi timp el asigura un grad ridicat de supraveghere a zonelor pazite. Sistemul va respecta normele de securitate europene si indeplinii urmatoarele functii: detectia automata a prezentei persoanelor neautorizate in zonele protejate; protectie interioara — prin montarea detectoarelor de miscare care supravegheaza suplimentar camerele cu usi si geamuri perimetrale, precum si holurile interioare. protectie la agresiune prin montare de butoane de panica in caserie, birou primire bani, birou primire medicamente si in zonele de lucru cu pacientii (registratura, unitate primire urgent, puncte de vanzare din interiorul cladirii) . alarmare in caz de efractie sau sabotaj cu ajutorul sirenelor exterioare si interioare, precum si a tastaturilor care semnalizeaza starea de efractie/sabotaj si zona producerii efractiei/sabotajului. alarmare la distanta in caz de: efractie, panica, armare/dezarmare catre dispeceratul de monitorizare si catre personalul avizat; avertizare in caz de defectiune a echipamentelor. Sistemul de detectie si alarmare la efractie trebuie sa raspunda urmatoarelor criterii: Sa fie capabil sa declanseze in orice moment, in care se impune, o alarma; Sa reduca la minim riscul de alarma falsa; Sa semnalizeze defectiunile tuturor elementelor din sistem; Sa poata fi verificat fara intreruperi majore ale functionarii sale; Sistemul de detectie si semnalizare efractie va fi compus din: Centrala de efractie; Module pentru extensii de zone; Tastaturi de comanda, control si armare/dezarmare; Detectori de miscare infrarosu; Butoane de panica; Dispozitive de alarmare amplasate in interiorul si exteriorul cladirii; Echipamente de alimentare cu energie electrica; Pag.144

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FA MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE i project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Centrala de detectie si alarmare efractie supravegheaza starea elementelor de detectie conectate la intrarile sale (detectori de miscare) si comanda in caz de efractie elementele de avertizare si iesirile programabile. Tastatura cu afisaj LCD permite o interfatare usoara cu utilizatorul. Prin intermediul tastaturii, utilizatorul, cu ajutorul unui meniu, efectueaza armarea si dezarmarea partitiilor sistemului si de asemenea are acces la o serie de informatii privind starea sistemul (vizualizare memorie evenimente, detectorul care a declansat alarma, avarie sistem, armare, dezarmare, setarea datei si aorei, etc.). Detectia automata a prezentei persoanelor neautorizate se realizeaza prin montarea detectoarelor automate de miscare cu infrarosu. Tehnologia infrarosu foloseste proprietatea corpurilor calde de a emite radiatii infrarosii pe care le detecteaza si le prelucreaza digital in functie de amplitudinea si densitatea semnalelor receptate, astfel incat sa poata fi eliminata posibilitatea aparitiei alarmelor false. Acest tip de detector este imun la campurile de radiofrecventa si trebuie amplasat astfel incat sa ofere o protectie completa a spatiului in care se afla. Senzorii de prezenta, datorita tehnologiei cu infrarosu, detecteaza orice prezenta in spatiile supravegheate atata timp cat sistemul este armat. Toate elementele de detectie si semnalizare sunt prevazute cu contact de autoprotectie. Suma acestor contacte si a cablurilor de legatura realizeaza protectia antisabotaj. Alarma de sabotaj se va declansa instantaneu in caz de tentativa de sabotaj indiferent de starea centrale (armare/dezarmare). Fiecare componenta a sistemului de avertizare la efractie in parte precum si unitatea centrala este protejata impotriva sabotajului prin microcontacte amplasate in interiorul componentelor chiar si in cazul in care sistemul este deconectat de la reteaua de 220 Vca. Sistem control acces persoane In prezent apare din ce in ce mai des nevoia de eficientizare a organizarii activitatilor unei cladiri, de monitorizare a traficului de persoane, indiferent dacă acestea sunt angajaţi sau vizitatori si de restrictionare a accesului in punctele cheie ale cladirii (blocuri operatoare, laboratoare de cercetare, zone de arhivare, etc) Sistemul de control al accesului este prevazut pentru restrictionarea accesului neautorizat in spatiile protejate, pentru crearea unui flux de persoane bine definit si pentru realizarea de rapoarte de pontaj al personalului cladirii. Pag.145

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 5 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Solutia prevede un sistem unitar, modular si expandabil in acelasi timp, sistemul fiind gestionat de un soft de management care furnizeaza rapoarte de control acces. Sistemul propus pentru controlul accesului indeplineste functia de autorizare a accesului pe baza de card. Se prestabilesc impreuna cu beneficiarul reguli de acces al vizitatorilor si personalului, orele si zilele in care este permis accesul, situatia cardurilor emise. Solutia propune doua cititoare de proximitate, un controller care sa permita accesul in functie de nivelul de autorizare pentru fiecare utilizator in parte si un sistem de blocare a usii in pozitia inchis. Accesul in zonele protejate se poate face doar prin actionarea deblocarii usilor cu ajutorul cardurilor de proximitate cu drept de acces autorizat de sistem. lesirea din zonele protejate se face prin utilizarea acelorasi elemente de autentificare avizate de cititoarele de proximitate. Sistemul de control acces este monitorizat prin intermediul unui software de vizualizare a evenimentelor receptionate de la unitatile de control acces din obiectiv. Prin intermediul sistemului se vor putea sesiza si semnaliza situatiile de usa fortata sau usa lasata deschisa. Cartelele de proximitate se vor programa conform cerintelor beneficiarului si vor fi individuale. Sistemul de control acces se integreaza cu sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu permitand in caz de urgenta deschiderea automata a usilor de evacuare. Astfel în momentul in care sistemul de detectie incendiu detecteaza un incendiu, centrala de incendiu va trimite o comanda catre sistemul de control acces care va actiona deblocarea electromagnetilor de pe usile de evacuare. Solutia pentru sistemul de control acces al lifturilor este conceputa sa gestioneze accesul in interiorul acestora si la anumite etaje dintr-o cladire. Accesul la aceste etaje se poate face doar in conditii în care utilizatorul detine un cod de acces sau un card programat astfel încat sa permita accesul la etajul dorit. Sistemul va fi integrat în sistemul de control acces al întregii cladiri. Se propune un scenariu de functionare a sistemului: a. Persoana solicita coborarea/urcarea liftului si intra in acesta b. Utilizatorul apropie cardul de acces de cititor sau introduce codul de acces la tastatura instalata in cabina liftului si apasa apoi buton cu numarul etajului corespunzator la carea vrea sa ajunga Pag.146

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE A [d Project & „HOSPITAL UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate c. Se verifica in baza de date daca detinatorul are drept de acces la acel etaj si se valideaza daca este cazul. d. Daca dreptul de acces este validat liftul va porni. Functiile pe care le indeplineste sistemului de control acces propus: limitarea accesului pesoanelor doar in zonele in care au fost autorizate limitarea accesului pesoanelor doar la etajele la care au fost autorizate (fara autorizare de acces, liftul nu va pleca) cresterea nivelului de securitate si de confidentialitate controlul tentativelor de efractie, vandalismului contorizarea si memorarea datelor referitoare la persoana care a accesat zona si timpul in care a accesat zona emiterea de rapoarte privind grupurile de acces, rapoarte cu trasee folosite de acces identificarea accesului, limitarea orara a accesului, inregistrarea activitatii usilor rapoarte ce contin persoanele din cladire la un moment dat cu datele de identificare raportare destinaţie si inregistrare selectia eronata a numarului etajului planificări individuale pentru fiecare nivel posibilitatea programarii unui limite de timp astfel incat anumite carduri sa fie utilizate doar intr-un anumit interval orar sau in anumite zile setare functii si drepturi de acces comune pentru grupuri de utilizatori in cazul in care sistemul primeste o alarma de detectie incendiu toate butoanele din lift sunt activate si permite accesul oricarei persoane indiferent de gradul de autorizare. deblocarea automata, centralizata sau locala a punctelor de acces in cazuri de urgenta butoanele de selectie pentru acces la etaje pot fi activate automat pentru anumite perioade de timp folosind funcţiile de timp si de comutare posibilitatea conectarii la o retea Ethernet sau ISDN pentru o administrare rapida, de la distanta. raportarea catre sisteme de management a cladirii a starii sistemului si a evenimentelor asigurarea functionalitatii in cazul lipsei tensiunii de alimentare stocarea evenimentelor din sistem cu posibiliatea accesarii ulterioare Sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis TVCI Pentru creșterea nivelului de protecţie al clădirii se va prevede un sistem de supraveghere video în circuit închis care să supravegheze 24 de ore pe zi punctele de interes, montându-se camere video IP profesionale, care transmit imagini la monitoare. De asemenea, se prevede posibilitatea Pag.147 consulting

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate înregistrării imaginilor cu ajutorul unor înregistratoare. Sistemul de supraveghere video în circuit închis va fi conform, şi nu numai, normativului P118/3-2015, legii nr.333/2003, hotărârii nr.1010/2004 şi standardului european EN 50132. Principiul care stă la baza procesării întregului sistem de supraveghere, este semnalizarea imediată a spaţiului în care se observă tentativa de pătrundere neautorizată. Astfel, se asigură identificarea imediată, completă şi neechivocă a oricărui punct de observaţie. Detecţia de mişcare este digitală şi poate fi asociată cu cel puţin unul din evenimente de tip: apel telefonic de alarmare, declanşare dispozitive de siguranţă etc. Vizionarea imaginilor se poate face de la orice computer legat la reţeaua de comunicaţii internă folosind un browser de WEB sau software specializat. Supravegherea video intr-un spital poate ameliora calitatea asistenţei medicale. Cateva dintre beneficiile folosirii unui sistem de monitorizare video ar fi: Imaginile video pot diminua cheltuielile legate de personal, medicamente si pierderi Personalul medical poate fi alertat rapid in cazul unor incidente care pun in pericol siguranta unui pacienti. In cazul unor situatii urgente, un astfel de sistem creste eficienta raspunsului personalului medical. Principalele functii ale sistemului: a) Centralizeaza observarea unui pacient Instalarea unui sistem de supraveghere video va permite angajatilor instruiti sa observe mai multi pacienti simultan, alertand personalul atunci cand o interventie este necesara. b) Monitorizarea de la distanta a departamentului de Urgente Salon monitorizat CCTV; In zonele de urgente medicale, care sunt aglomerate, exista mereu riscul ca personalul sa nu sesizeze cand un pacient isi pierde cunostita in sala de asteptare. Riscul este si mai mare atunci cand multimea aglomereaza sala de asteptare. Inregistrarea numarului de oameni care intra si ies, alertand personalul atunci cand numarul este periculos de mare. Calcularea exacta a numarului celor care intra si ies, necesar in cazul unei evacuari de urgenta Detectarea unei persoane atunci cand intra intr-un spatiu cu acces limitat. c) Monitorizarea medicamentelor Pag.148

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Aceasta este o problema nu doar in farmacii, ci si in alte facilitati farmaceutice din incinta spitalului. Un aspect important este legat de diminuarea costurilor. d) Prevenirea rapirii copiilor Anumite spitale monitorizeaza copiii prin intermediul unor bratari la mana/picior care anunta, prin semnale radio, atunci cand un copil este mutat in afara unitatii medicale. Chiar daca acest tip de sistem alerteaza in cazul unei posibile rapiri, personalul spitalului tot nu are informatii despre cum arata rapitorul, putand chiar permite iesirea persoanei respective. Instalarea unui sistem de supraveghere in maternitate sau in sectiile de pediatrie permite inregistrarea imaginilor cu rapitorul. e) Previne furtul Supravegherea video poate preveni furturile de echipament medical, televizoare si chiar si mobile. Astfel de sisteme pot reduce cheltuielile si monitoriza mai bine echipamentele dintr-un spital. f) Eficientizarea performantelor medicale Instalarea unui sistem de monitorizare video poate incuraja personalul medical sa urmeze detaliat anumite protocoale medicale. Acest fapt reduce riscul infectiilor intra-spitalicesti. g) Sprijina triajul in cazul unor situatii extreme Pentru a planifica eficient raspunsul in cazul unor pandemii sau dezastre naturale (cutremure, atentate, uragane), spitalele pot folosi sistemul de monitorizare video. Vizualizarea in timp real a unor astfel de imagini poate ajuta personalul sa identifice mai clar persoanele care necesita ingrijiri medicale. Exista spitale care se antreneaza constant pentru controlul eficient in cazul unei pandemii. Exercitiile de acest gen vizeaza si instalarea rapida a unor locatii pentru vaccinare. Un astfel de sistem permite o mai buna comunicare intre departamente, crescand eficienta raspunsului. h) Apararea in cazul unor acuzatii nefondate Cheltuielile inutile determinate de acuzatiile false aduse de pacienti sau personal, legate de cazaturi si altfel de incidente pot fi eliminate cu ajutorul unui sistem de monitorizare video. Imaginile video oferite de un astfel de sistem pot anula si oferi dovada lipsei de vina a spitalului, in cazul unor astfel de acuzatii. i) Imbunatatirea sigurantei in zonele publice Un sistem de supraveghere publica poate creste siguranta intr-un spital si a facilitatilor acestuia. El permite monitorizarea parcarilor si sesiza efractiile, diminuand infractionalitate si ameliorand securizarea pacientilor si a personalului medical. Pag.149

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Sistem de televiziune comerciala Sistemul de teleficare din cadrul cladirii realizeaza urmatoarele functiuni: e receptia de semnale TV "terestre" locale; e receptia de semnale TV prin satelit; » preluarea si difuzarea de programe TV de la televiziunile locale prin cablu; » prelucrarea, amplificarea si distribuirea semnalelor TV prezentate anterior in: e birouri importante - receptie e saloane e sali conferinte - alte spatii publice sau indicate de beneficiar NOTA: amplasarea unitatii centrare de receptie prelucrare si difuzare a semnalelor TV va fi amplasata in functie de optiunile de echipare ale beneficiarului. Sistem de apelare vocală, sonorizare ambientală şi evacuare în caz de dezastru Sistemul va fi conceput conform normativului P118-3/2015 şi standardelor europene EN54 şi EN60849, va asigură recepţia şi retransmisia semnalelor preînregistrate, de la o sursă audio sau de la consolele de apelare prin intermediul amplificatoarelor de putere în interiorul spaţiilor. Mesajele vor fi difuzate în situaţii de criză (incendii, cutremure, inundații, razboi etc) pentru avertizarea imediată, dirijarea şi evacuarea rapidă şi ordonată a tuturor persoanelor implicate. Sistemele de alarmare vocală sunt utilizate în situaţiile de urgenţă cu risc înalt, în care fiecare secundă contează. Aceste sisteme de amplificare şi de distribuţie a sunetului fac parte din sistemele de detecţie şi semnalizare incendiu. Spitalele sunt locaţii de maximă importanţă, unde comunicarea eficientă este vitală, la propriu. Pe lângă aparatura performantă care trebuie să se regăsească în orice spital, și instalaţia de sunet trebuie să fie la înălțimea cerințelor. Functiile sistemului: e difuzarea de anunturi preinregistrate de alarmare si evacuare în caz de urgenta prin lansare automata (in cazul conectarii sistemului la centralele de alarmare la inceput de incendiu), sau de la o statie de microfon, pe toate spatiile spitalului e difuzarea de anunturi de la statiile de microfon pe diverse zone alese de utilizator difuzarea de muzica ambientala sau de anunturi comerciale specifice, preinregistrate, in zone alese de utilizator Pag.150

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 5 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Hi | project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Structura: + liniile de difuzoare : asigura difuzarea inteligibila a anunturilor in zonele dorite de catre beneficiar; amplificatoare de linie : asigura amplificarea semnalului audio primit de la unitatea centrala si il distribuie catre zonele predefinite si, respectiv, catre liniile de difuzoare; e unitate centrala de management, supervizare, diagnosticare si semnalizare : cu ajutorul unui software specific echipamentului folosit, unitatea centrala asigura zonarea suprafetei, transmite semnalul audio catre zonele predefinite de catre client, asigura diagnosticarea sistemului si semnalarea oricarei defectiuni console de microfon pentru anunturi : asigura transmiterea de catre un utilizator a mesajelor catre anumite zone sau catre toate zonele unde este asigurata sonorizarea prin activarea unor butoane; - sursa externa de semnal audio (BGM) : reprezinta un CD-Player cu un Tuner FM, cu intrare USB care se conecteaza la unitatea centrala si care va fi folosit drept sursa pentru muzica de fundal in zonele in care a fost asigurata sonorizarea; Instalaţia de sonorizare Public Address va acoperi integral toate spaţiile destinate circulatiei publicului şi este destinată transmiterii cu un grad ridicat de inteligibilitate a semnalului audio, implicit al mesajelor vocale sau preinregistrate pentru evacuarea spatiului si pentru transmiterea unui fundal de muzica de la sursa de muzica. Obiectivul va fi dotat cu difuzoare, cu amplificatori de putere cu iesiri pe linie de 100V, cu microfoane tip pupitru cu posibilitate de selectare a zonelor, cu sursa audio CD/MP3 player cu AM/FM Tuner, toate aceste elemente fiind conectate la matricea audio, pentru a asigura în permanenta transmiterea semnalului audio in cadrul spatiului. Matricea audio la care sunt conectate toate echipamentele sistemului asigura zonarea suprafetei, transmiterea semnalul audio catre zonele predefinite si implicit catre amplificatorii aferenti zonelor si asigura integrarea cu sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu, in cazul semnalizarii unui eveniment asigurandu-se transmiterea unui mesaj prioritar preinregistrat pe toate liniile de difuzoare. Consolele de microfon pentru anunturi asigura transmiterea de catre un utilizator a mesajelor catre anumite zone fara a intrerupe semnalul de la sursa de muzica in zonele in care nu se doreste a fi transmis mesajul sau catre toate zonele unde este asigurata sonorizarea prin activarea unor butoane. Pag.151

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Liniile de difuzoare asigura difuzarea inteligibila a anunturilor si semnalului audio de fundal in zonele unde este asigurata sonorizarea, fiecare linie de difuzoare reprezentand o zona separata a sistemului. Amplificatorii de linie asigura amplificarea semnalului audio primit de la matricea audio si il distribuie catre zonele predefinite si, respectiv, catre liniile de difuzoare. Sursa externa de semnal audio (BGM) : reprezinta un CD-Player cu un Tuner FM, cu intrare USB care se conecteaza la unitatea centrala si care va fi folosit drept sursa pentru muzica de fundal in zonele in care a fost asigurata sonorizarea. Monitorizarea permanentă avertizează asupra defectării oricărei componente critice pentru funcţionarea sistemului și trece automat la sursa de alimentare de urgență integrată. Aplicaţiile software simplifică monitorizarea şi întreţinerea de la distanţă a sistemului. Este posibilă analiza rapidă și eficientă a tuturor funcţiilor unui sistem complet, de la un computer aflat la distanţă şi care dispune de modem și interfață RS-232. Erorile sunt imediat localizate și corectate utilizând instrumente practice de diagnosticare. Sistem de intercomunicatie si interfonie Avand in vedere destinatia cladirii si alcatuirea ei constructive se va prevede un sistem de intercomunicatie constituit dintr-o unitate centrala amplasata in dispeceratul de securitate si unitati secundare amplasate in camp, care sa indeplineasca urmatoarele functiuni: - intercomunicatia sistem duplex intre postul central si persoanele aflate in lifturile din cladire; » intercomunicatia sistem duplex intre postul central si holurile lifturilor principale; intercomunicatia sistem duplex intre postul central si holul receptie Sistem de cablare structurata voce/date si centrala telefonica Racordul la reteaua unui prestator de servicii de telefonie agreeat in zona respectiva, se va face de catre acesta, atat ca proiecare cat si executie. Racordul urmeaza a fi realizat la un repartitor general, amplasat la parterul cladirii, iar din acesta se va face distributia pe verticala la fiecare etaj. In acest scop, s-a prevazut pe fiecare nivel cate un dulap de comunicatie, care are in componenta si patch-paneluri pentru telefonie. Cablarea structurata realizata permite: a) cablare unitara a unei cladiri pentru ambele comunicatii, de voce si de date b) o mare flexibilitate, permitând oricand, cu modificari minime: o reasignare a unui patch-cord de la un terminal tip voce (telefon), la un terminal tip date (computer) sau invers, fara a afecta Pag.152

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate functionalitatea retelei. Pentru atingerea acestui deziderat se asigura din start trasee de conectare identice ca performante pentru cele doua tipuri de terminale, deci se vor utiliza aceleasi tipuri de priza, cablu, patch panel, respectiv patch-cord, toate certificate categoria 6, atat pentru o conexiune de computer, cat si pentru o conexiune de telefon. c) diversitatea conectarii unor echipamente terminale furnizate de orice producator de aparatura de calcul si/sau comunicatii Solutia de cablare are urmatoarele caracteristici: timp de viata mare (10-15 ani); identificare, localizare si solutionarea problemelor aparute la cablare sau la elementele hardware; topologie uniforma si un riguros management al cablurilor si al etichetarii si marcarii acestora; definirea precisa a distantelor dintre diferitele elemente ale infrastructurii de cablare (lungimile traseelor de cablu, distantele dintre cabinetele de telecomunicatii, etc.) pentru a fi in concordanta cu cerintele diverselor aplicatii de voce/date; capabilitate de a se adapta rapid la cresterea si la mutarile personalului; posibilitatea de a suporta implementarea unor viitoare aplicatii de comunicatii. Topologia retelie Topologia retelei va fi stelara. Fiecare post de lucru este conectat la un dulap de comunicatii (cablare orizontala). Dulapul de comunicatii se va conecta cu repartitorul centralei telefonice pentru transmitere voce prin cabluri multipereche (UTP50p cat3). Centrala telefonica a cladirii se va conecta la repartitorul telefonic general al furnizorului de servicii telefonice. Ca urmare a configuratiei cladirii, s-a optat pentru instalarea unui dulap de comunicatii in camera IT sau camera tehnica pe fiecare tronson de pe fiecare etaj al cladirii. La aceste rack-uri se vor strange radial toate traseele de date si voce. Mediul de transmisie folosit pentru conectarea posturilor va fi cablu F2TP4p, cat.6. Cablajul orizontal porneste din dulapul de telecomunicatii si se termina cu prizele de telecomunicatii din birouri. La aceste prize de telecomunicatii se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoare sau telefoane. Conectarea echipamentului terminal la priza de telecomunicatii se face cu cablu flexibil F2TP4p, cat.6, 1000 nivel 6 (cf. EIA/TIA TSB-36), prevazut la capete cu conectori tata RJ45, Pag.153

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE lă [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Analizand dimensiunile de ansamblu ale sistemului voce-date, a fost preferata cablarea pe cablu F2TP4p, cat.6 pentru distante mai mici de 90m. Dulapul de comunicatii a fost amplasat tinandu-se cont de considerente: e tehnice: distanta minima intre prizele de comunicatii si elementele de conexiune<90m » economice: s-a urmarit optimizarea costurilor cabluri/echipamente arhitecturale: minimizarea spatiilor speciale ocupate de echipamentele de comunicatii, trasee de cabluri posibil de realizat . e functionale : un nr. cit mai mic de puncte de urmarire a retelei de catre administratorul de retea. Ca solutie tehnica s-a considerat ca fiecare etaj al cladirii va fi alcatuit din trei tronsoane. Astfel, in functie de spatiul pe care acestia il pot ocupa , s-a montat cate un rack pe fiecare tronson. In cazul folosirii mai multor tronsoane sau chiar a mai multor etaje de catre un singur chirias se pot uni rack-urile rezultand o singura retea care va satisface cerintele impuse de acesta. Pentru serviciile de telefonie este prevazut un repartitor general al furnizorului de servicii telefonice. La acesta se vor conecta centralele telefonice ale fiecarui chirias. In urma optimizarii acestor factori s-a adoptat urmatoarea solutie: Va fi amplasat 1 rack in camera IT sau Camera Tehnica pentru fiecare etaj. Repartitorul telefonic al cladirii va fi pus la dispozitie de furnizorul de servicii telefonice agreat de beneficiar iar legaturile dintre el si dulapurile de comunicatie se vor face cu cabluri UTP50p, cat6. Cablarea orizontala Cablajul orizontal porneste din patch panel-urile din dulapul de telecomunicatii si se termina cu prizele de telecomunicatii din birouri. La aceste prize de telecomunicatii se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoare sau telefoane. Cablarea orizontala se face cu cablu ecranat F2TP4p, cat.6, 100 Ohm. Conectarea echipamentului terminal de date la priza de telecomunicatii se face cu patch cord F2TP4p, cat.6 prevazut la capete cu conectori tata RJ45. Cablurile de la prize se conecteaza in patch panel-urile amplasate în dulapul de comunicatii si apoi: + prin patch corduri RJ45-RJ45 la porturile echipamentelor active pentru posturi de date ; prin patch corduri telefonie RJ45-RJ45 la porturile patch-panel-urilor alocate legaturilor spre centrala telefonica. Pag.154

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII ru MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Dulapul de telecomunicatii va fi echipat cu patch panel-uri, organizatoare patch cord, echipament activ, bara de impamantare, module de alimentare, iluminare si ventilator pentru a se asigura un climat optim in interiorul dulapurilor de comunicatii. Cablarea verticala Legatura spre centrala telefonica se va realiza cu cablu multipereche UTP 50 perechi cat 3, neecranat, 1000. In dulapul de comunicatii, cablurile vor fi conectorizate în patch-panel-urile telefonice alocate pentru telefonie avand capacitatea de 24xRJ45 si 50xRJ45, iar in camera centralei telefonice acestea vor fi conectorizate in repartitorul centralei telefonice. Echipamente Elemente pasive: + prize duble voce-date, cu 2xRJ45, ecranati (cu 9 pini/conector), categorie 6 - cabluri torsadate (F2TP4p, cat.6) ecranate + cabluri torsadate (UTP cat 3) multipereche, 50 perechi, neecranate e patch-panel-uri, 24xRJ45, ecranati, 19”, 1HU, cat.6 e wire manager-uri, 19”, 1HU e patch-panel-uri 24xRJ45, 1HU 19", 50xRJ45, 1HU, 19” e patch-cord-uri, RI45-RJ45, ecranate, 1m/3m Sistem de semnalizare, supraveghere si monitorizari sora — bonlav Sistemul de apelare sora va fi proiectat pentru a eficientiza comunicarea dintre pacienţi şi personalul medical, asigurând îmbunătăţirea calităţii actului medical, creşterea satisfacţiei pacienţilor, determinând intervenţia personalului medical în timp util pentru soluţionarea unor situaţii de urgenţă, de a căror producere ar fi fost avertizaţi altfel după mult timp, realizăndu-se un mediu de lucru digitizat în care personalul medical se simte protejat şi informat. Sistemul de apelare propus eprezintă în principal un sistem prin care pacientul apelează asistenta atunci când are nevoie de ajutor şi în acelaşi timp ajută asistenta să ştie ce tip de ajutor este necesar. Soluţia de apelare a asistentelor permite alarmarea imediată a personalului medical, optimizează timpul de intervenţie în caz de urgenţe şi oferă pacienţilor un plus de siguranţă şi confort pe perioada spitalizării. Cu ajutorul acestui sistem se facilitează comunicarea între pacient, asistentă şi medic, se colectează informaţii vitale despre pacient care sunt transmise în timp real către personalul responsabil. Pag.155

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI WHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Sistemul a fost gândit astfel încât fiecare salon, pat, încăpere de grup sanitar, baie si sala de operatii să fie dotate cu module apelare asistentă şi lămpi de semnalizare. Aceste module comunică cu unităţile montate în fiecare cameră de gardă a asistentelor şi medicilor. În dreptul fiecărui pat se va instala câte o unitate de apel cu posibilitate de apel standard şi conectat la modulul de salon ce permite realizarea celorlalte tipuri de apel (“prezenţa asistentă”, “resetare apel”, “chemare asistentă suplimentară”, “apel urgenţă”, “localizare personal medical”). În toalete apelarea de urgenţă se va realiza local, cu ajutorul a doua elemente interconectate: buton de alarmare de tavan, cu cablu şi mâner şi lampă semnalizare montată aparent pe hol, în dreptul uşilor de acces sau a saloanelor de provenienţă. Întreg sistemul va fi conectat la o unitate centrală de management bazata pe PC şi un software de management ce permite înregistrarea şi stocarea informaţiilor privind evenimentele semnalate. Beneficii aduse de implementarea unui astfel de sistem: evitarea pierderilor de vieţi omeneşti prin intervenţia rapidă a cadrelor medicale; creşterea satisfacţiei pacienţilor şi a încrederii în serviciile medicale; reducerea timpului de răspuns; reducerea poluării fonice (în special pe timpul nopţii); permite o mobilitate mai mare a personalului; flexibilitate în alocarea de responsabilităţi; posibilitatea reducerii numărului de personal (pe timpul noptii); se poate realiza un management al riscului performant prin utilizarea software-ului de monitorizare. Sistemul va permite mai multe moduri de apel: apel normal al pacientului, apel din toaletă sau baie, solicitarea suplimentară a asistentei / medicului din partea personalului medical, apel de urgenţă, apel de panică. Principalele funcţii ale sistemului: prioritizarea şi identificarea individuală a apelurilor; memorarea apelurilor şi evaluarea acestora; afişarea grafică pe un display LCD a apelurilor în camerele de gardă a asistentelor şi medicilor; administrare centralizată a sistemului cu ajutorul softului de monitorizare instalat peun PC; managementul apelurilor şi un grad ridicat al fluidizării comunicării; Pag.156

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII N, MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate realizarea de rapoarte referitoare la activitatea personalului şi la eficienţa acţiunilor întreprinse; e posibilitate download pe un PC a rapoartelor; - diagnosticarea şi configurarea de la distanţa a unităţilor de apel; + posibilitatea introducerii în sistem a telecomenzilor de tip infraroșu pentru realizarea apelurilor din orice loc (sala de mese, grădină, etc) (opţional); comunicarea bidirecţională între pacient şi asistentă; posibilitatea de a integra sistemul cu sistemele de adresare publica (mesajul de evacuare in caz de urgenta este + transmis si pe castile montate pentru fiecare pacient), telefonie (stafful medical este avertizat si prin intermediul - unor mesaje trimise de catre sistemul de apelare sora pe posturile de telefon de tip DECT), CATV (posibilitate de control al televizorului); control asupra luminii din salon, toate acestea de la un singur dispozitiv (telecomanda) montat la patul fiecarui pacient; e posibilitatea extinderii sistemului cu costuri minime, avand ca baza nucleul hardware existent; Componenta sistemului de apelare asistenta » terminal de secţie - utilizat drept nod de informare şi comunicare în cadrul unei secţii, se instalează în camera de gardă sau oriunde este necesară supravegherea funcţionării sistemului de apelare medicală de către personalul de serviciu cu funcţii de: afişarea datei şi orei; afişarea numărului de apeluri în derulare, memento-uri, eventuale defecte; semnalizarea indicatorilor de prezenţă, semnalizarea tuturor memento-urilor; semnalizarea apelurilor; semnalizarea evenimentelor ce au fost recepţionate de sistemul de apel-soră de la sisteme de terţă parte; tipul apelului, însoţit de numărul patului; locaţia exactă a apelului împreună cu descrierea individuală a camerei şi eventual a grupului de îngrijire din care face parte; pentru apelurile cu originea în altă secţie, se va afişa de asemenea şi descrierea secţiei respective; apelurile de urgenţă vor fi întotdeauna afişate pâlpâind; apelarea directă a terminalelor de cameră şi de pacient; anunţuri pentru personal, separate pentru fiecare categorie de personal medical; anunţuri colective; * terminal pacient - pentru a se utiliza de pacienţi, de la patul acestora cu functii de: apelarea asistentei, cu posibilitatea comunicării verbale; apelarea personalului pentru servicii (infirmiere), cu posibilitatea comunicării verbale; pornirea şi oprirea receptorului radio integrat, ajustarea volumului sonor şi selectarea postului radio din maxim 32 Pag.157

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS PITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate disponibile; pornirea şi oprirea dispozitivului TV, ajustarea volumului sonor şi selectarea postului TV; mufă jack pentru căşti; dispozitiv de telefonie IP; cititor de smart-card fără contact; mecanism pentru inserarea unui smart-card; dispozitiv de control pentru 2 circuite independente de iluminare; dispozitiv de control pentru jaluzele electrice sau alte aplicaţii controlate electronic; receptor IR pentru semnale provenite de la diverse dispozitive externe concepute pentru persoane cu handicap sever; comutare automată a volumului când terminalul este folosit din furcă; buton de urgenţă de tavan cu şnur şi mâner de tragere pentru toalete * indicator luminos montat deasupra uşii saloanelor, grupurilor sanitare şi băilor comune de pe holuri ce indică apeluri normale, apeluri de urgenţă, prezenţă asistentă etc., prin diferite combinaţii de lumini şi flashing-uri. e software call management network Pentru asigurarea pe viitor a compatibilităţii cu alte aplicatii si sisteme medicale (pentru asigurarea perspectivelor viitoarelor extinderi şi progresului tehnologic), platforma de comunicatie va fi construită folosind tehnologie IP şi va fi capabilă sa suporte în totalitate protocoalele TCP/IP, UDP şi FTP. Sistemul complet va respecta criteriile standardelor VDE 0834 partea 1 şi partea 2 aplicabile sistemelor de apelare, şi celorlalte standarde şi reglementări menţionate în acest sens. Din motive de igienă, toate dispozitivele sistemului vor fi echipate cu tastaturi membranate, sau vor permite operaţiuni simple de curăţare. Terminalele de pacient vor fi rezistente la apă. Suprafeţele antimicrobiene reduc astfel riscul epidemiilor sau al infecţiilor transmise prin contactul cu suprafeţele dispozitivului. Se vor lua măsuri suplimentare ca, pe lângă semnalizarea prezenţei de către membrii personalului medical folosind smartcarduri Mifare şi cititoarele de cartelă integrate în terminalele pacienţilor, să poată fi păstrat un jurnal al tuturor procedurilor medicale administrate. Camerele în care sunt prezenţi membri ai personalului medical vor fi semnalizate prin semnale luminoase pe coridor şi la locaţia de iniţiere şi preluare a apelului. Semnalizarea prezenţei va fi activată folosindu-se butoanele de prezenţă de pe terminalul de comunicaţii. Prezenţa unui membru al personalului medical va fi semnalizată prin aprinderea LED-ului butonului de prezenţă activat, prin aprinderea culorii relevante din lampa de pe coridor, pe terminalul de secţie şi în aplicaţia de management. Trebuie să fie posibilă diferenţierea între maxim trei tipuri posibile de indicatori de prezenţă, de exemplu : asistente — verde; infirmiere — galben; medici — albastru; Pag.158

Obiectivi:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Prin apăsarea butoanelor de prezenţă sunt de asemenea confirmate/anulate apelurile şi memento-urile precum şi apelurile de urgenţă, apelurile către medici, apelurile transferate/direcţionate şi apelurile secundare iniţiate de acelaşi proces. Dispecerat integrat de qestiune, supraveghere si monitorizari Pentru exploatarea optima si eficienta a instalatiilor si sistemelor cu care este prevazuta cladirea ce face obiectul prezentei documentatii se va realiza un dispecerat integrat de gestiune, semnalizare, supraveghere si monitorizari care sa concentreze fizic si functional echipamentele, centrale ale instalatiilor si sistemelor din cladire. In cadrul dispeceratului se realizeaza integrarea atat hard cat si soft a echipamentele centrale structurate functional ierarhizat in urmatoarele unitati functionale: 1. sistem de gestionare pentru siguranta la foc a cladirii-„FIRE MANAGEMENT SYSTEM” (FMS) avand urmatoarele functiuni; + integrarea hard si soft a sitemului de detectie si alarmare la incendiu, a sistemului de alarme tehnice , a sistemului de detectie gaz si a sistemului de sonorizare si alarmare publica; - gestionarea functionarii sistemelor prezentate, in situatii normale, si mai ales in situatii de alarma; » transmiterea si primirea de informatii de la sistemele de gestiune din cadrul dispeceratului; 2. sistem de gestiune pentru securitatea cladirii —,SECURITY MANAGEMENT SYSTEM” (SMS) avand urmatoarele functiuni: - integrarea hard si soft a sitemului de detectie si alarmare la efractie, sistemului de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis-TVCI si a sistemului de control acces persoane gestionarea functionarii sistemelor prezentate, in situatii normale, si mai ales in situatii de alarma; - transmiterea si primirea de informatii de la sistemele de gestiune din cadrul dispeceratului; 3. sistem de gestionare a camerelor server avand urmatoarele functiuni; centralizeaza si stocheaza informatia e monitorizare parametri : umiditate, temperatura, tensiune de alimentare + monitarizare usa deschisa si resetare de la distanta a echipamentelor. Pag.159

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate * gestionarea functionarii sistemelor prezentate, in situatii normale, si mai ales in situatii de alarma; Sistem de ceasoficare Acest sistem furnizeaza solutia de unificare a timpului astfel incat medicii din salile de operatii si asistentele din spital sa se poata coordona si sa planifice activitatile de zi cu zi, astfel ca nu se pierde timp pretios in ingrijirea pacientilor. Sincronizarea radio a tuturor ceasurilor din spital asigură o acurateţe a afişării timpului fără nici o abatere. În plus, asigură schimbarea automată a orei în funcţiile de modificările de iarnă sau de vară, asigurând astfel reducerea semnificativă a costurilor necesare resetării ceasurilor independente alimentate cu baterie. Ceasul slave recepţionează semnalul orar, îl verifică şi îl compară cu setarea orară internă. Dacă există diferenţe, resetează automat ora. Ceasul funcţionează după propria bază de timp quartz, în cazul unei întreruperi a semnalului undelor radio. Principalul avantaj al sincronizării radio îl reprezintă faptul că receptorul are o acurateţe ridicată şi recepţionează automat schimbările orei în funcţiile de modificările de iarnă sau de vară. În prezent, majoritatea sistemelor de ceasuri sunt echipate cu antene pentru sincronizarea radio. Ceasurile slave sunt conectate în paralel la o linie de distribuţie şi activate prin impulsuri electrice transmise de ceasul master. Unele ceasuri slave vor avea nevoie de alimentare cu energie electrică de la reţea. Cel mai utilizat sistem: Impulsuri de 24 V / minut. B.varianta constructiva de realziare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia Din punct de vedere tehnico-economic se propune alegerea variantei constructive descrisa la SCENARIUL 2. Din punct de vedere constructiv se adopta aceleasi solutii atat la Scenariul 1 cat si Scenariul 2. Astfel, diferentierea se face privind dotarea obiectivului: Scenariul 1.Cladirea va fi echipata cu dotari medicale de ultima generatie si amenajata cu mobilier medical si mobilier ne-medical necesar functionarii „la cheie” al spitalului, Pag.160

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate UHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting Scenariul 2. Echiparea cu aparatura medicala/instrumentar si amenajarea cu mobilier medical si mobilier ne-medical necesar functionarii spitalului astfel: Aparatura Mobilier Mobilier ne- medicala/instrumentar | medical medical Farmacie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile | din cladirile existente existente Laborator central Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Prosectura Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Laborator de anatomie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca patologica cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente FIV Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Imagistica Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Ambulatoriu adulti Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Ambulatoriu neo- Se va reloca din Se va reloca Se va reloca natologie cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Pag.161

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Spitalizare de zi Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Spatii comerciale Se va dota printr-un alt proiect Spatii administrative Se va dota printr-un alt proiect Sectia de ginecologie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Sectia de obstetrica Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Bloc Operator Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Bloc de Nasteri Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente ATl adulti Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente ATI nonatologie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Sala de mese personal Se va dota printr-un alt proiect Pag.162

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate C.Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse In cadrul acestui proiect s-au propus utilaje tehnologice ale cladirii pentru : Arhitectura: - Sisteme de pereti si tavane din panouri metalice antibacteriene, in zona Blocului Operator, Blocului de Nasteri si Terapie Intensiva. Pereţii şi tavanele din sălile de operaţii vor fi construite din panouri metalice antibacteriene de tip "sandwich, compuse din 2 foi de tablă din aluminiu vopsite în câmp electrostatic pe ambele fețe. Între cele doua feţe ale panoului se va afla o izolaţie din minerala de inalta densitate min 100 kg/m? care va oferi o protecţie mecanică, termodinamică şi acustică excelentă. Ambele feţe ale panoului vor fi vopsite antibacterian min.60 ui grosim Tratamentul antibacterian al panourilor va conţine compuşi din ioni de argint şi trebuie să fie eficienţi împotriva urmatoarelor tipuri de bacterii: Escherichia coli, Klebisella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Typhimurim Salmonella, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa. Panourile sunt în construcţie etanşă - spaţiile dintre panouri fiind umpulte cu silicon special pentru camere curate, având o rezistenţă la suprapresiune de până la 500 Pa. Panourile metalice pentru pereti se vor monta pe o bază solidă din aluminiu pentru racordarea covorului PVC la perete. Prinderea și fixarea este integrată în grosimea peretelui. Conexiunile între pereţi şi tavane, pereţi şi pereţi se vor face cu ajutorul profile de colţ din aluminiu. Suspendarea tavanelor se va face cu tiranţi reglabili. - Usi din panouri metalice antibacteriene automate pentru salile de operatii; Foile de ușă ale salilor de operatii vor fi din panouri metalice antibacteriene, fără rugozități pentru a permite o usoară curățenie și dezinfecție. Toate usile glisante vor fi actionate electric. Toate usile glisante vor fi actionate din exterior pentru deschidere prin comanda prin intermediul unui dispenser automat de dezinfectant. - Lifturi si montcharge: Cladirea se va dota cu urmatoarele lifturi: Pag.163

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FR, MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl [dj Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Lift 1 dimensionat pentru pat de spital / targa cu insotitor — pregatita si dotata pentru a deservi si functia de lift pentru pompieri Lift 2 dimensionat pentru pat de spital / targa cu insotitor — pentru urgente Lift 3 dimensionat pentru pat de spital / targa cu insotitor Lift 4 dimensionat pentru pat de spital / targa cu insotitor Lift 5 pentru persoane — deserveste corpul de cladire de administratie in exclusivitate Lift 6 pentru persoane — deserveste corpul de cladire de administratie si accesul studentilor in zona academica Lift 7 pentru evacuarea deseurilor Lift 8 pentru aprovizionarea cu hrana Montcharge 1 — dublu compartimentat, pentru transportul instrumentarului steril de la Statia Centrala de Sterilizare (SCS) catre sectiile de spitalizare si instrumentarului murdar de la sectiile de spitalizare catre SCS. - Console suspendate pentru gaze medicale pentru salile de operatii, Sali de interventii chirurgicale, Sali de nastere, Salile de pre- si post-anestezie Salile de operatie, Salile de interventii chirurgicale, Salile de nastere vor fi dotate din constructie cu sisteme de Console suspendate pentru chirurg si sisteme de Console suspendate pentru anestezie. Aceste console vor fi compatibile cu sistemul de tavane din panouri metalice si tavanele de flux laminar care se vor instala in incaperile respective. Salile de pre- si post- anestezie vor fi dotate din constructe cu sisteme de Console suspendate pentru anestezie pre- si post-operator. - Bridge-uri suspendate pentru gaze medicale in incaperile de terapie intensiva adulti si neonatologie; Aceste sisteme de distributie a gazelor medicale vor fi compatibile cu sistemele de incubatoare care sunt folosite de catre spital. - Rampe de distributie gaze medicale pentru saloane; Rampele vor fi dimensionate astfel incat fiecare pat de spitalizare sa fie acoperit din punct de vedere functional. Dotarea rampelor de distributie gaze medicale pentru saloane va fi realizata conform normativelor in vigoare. - Prize pentru salile de tratament si imagistica Pag.164

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pl [j Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Salile de tratament si incaperile cu echipamente de imagistica vor fi prevazute cu sisteme de distributie gaze medicale conform normativelor in vigoare. - Lampi scialitice de operatie suspendate pentru salile de operatii, Sali de interventii chirurgicale, Sali de nastere si travaliu. Toate salile de mici interventii vor fi prevazute din constructie cu Lampa de tavan cu 1 cupola pentru mici interventii, Toate salile de operatii, Sali de nastere si travaliu vor fi prevazute din constructie cu Sistem de lampi de operatie LED cu camera video wireless si monitor medical HD si Sistem de lampi de operatie cu pregatire camera. Echiparea lampilor scialitice va respecta domeniul salilor de operatii Salile de nastere vor fi dotate suplimentar cu Lampi mobile de examinare. Salile de operatie din Blocul Operator vor fi integrate intr-un Sistem integrat de comanda sala de operatie cu telemedicina si teleconferinta. - Mese de operatie pentru Salile de Operatie Salile de Operatie vor fi dotate din constructie cu mese de operatie dedicate specificului salilor de operatie respective. - Mese de travaliu/nastere/postpartum pentru Salile de Nastere In salile de nastere vor fi integrate paturi multifunctionale pentru travaliu/expulzie/postpartum. -_ Masa mici interventii obstetrica — ginecologie Salile pentru Mici Interventii vor fi dotate din constructie cu Masa mici interventii obstetrica-ginecologie. Instalatii termice: - Centrale de tratare aer igienice cu recuperare de caldura si 100% aer proaspat pentru Blocul Operator si ATl; Centralele de tratare a aerului propuse vor fi in igienică (TUV DIN 1946-4) și dotate cu o ventilatoare de refulare și aspirare cu prevăzute cu convertizoare de frecvență.; e filtru aer proaspăt, aer refulat și aer aspirat, prevăzute cu senzori de presiune diferenţială, pentru avertizare colmatare filtre; o clapete motorizate ON/OFF pe conexiunea de aer proaspăt, gravitaționale sau motorizate pe celelalte conexiuni; o sistem hidraulic de recuperare a căldurii, compus din doua baterii din cupru identice, una pentru aerul proaspăt și alta pentru aerul evacuat în atmosferă,conectate între ele print-un circuit Pag.165

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl [dj Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate hidraulic compus din pompă si vas de expansiune, ce oferă caracteristica de a evita orice posibilitate de "contaminare încrucisată”. Baterie de răcire din cupru in detenta dt cu compresoare scroll cu tehnologie inverter (1 buc.), valva de expaniune electronica, rezervor de lichid.Circuitul frigorific va fi prevazut cu toate componentele necesare pentru reglare , protectie si siguranta. Toate aceste echipamente sunt montate in corpul centralei de tratare, in compartimentul tehnic, in afara fluxului de aer.baterie de reîncălzire electricămmodulantă, prevăzută cu termostat pentru protecţia la supraîncălzire.Acţionarea bateriei este facută de către microprocesor; Unitate de condensare , refrigerant R410 A, certificate EUROVENT vprevazute cu ventilatoare EC baterie de reîncălzire electricămodulantă, prevăzută cu termostat pentru protecţia la supraîncălzire.Acţionarea bateriei va fii facută de către microprocesor; umidificator cu electrozi imersati, capacitate producere abur între 10 - 100 %.; centralele suntexecutate pentru montaj exterior, la o temperatura de min. -20'C; tablou electric echipat cu toate componentele necesare pentru protecția și funcționarea normală a centralei si terminale pentru conectarea centralei la generator si/sau centrala de detecție incendiu; automatizare (control integrat de temperatură și umiditate, control dinamic al suprapresiunii, microprocesor si software dedicat pentru blocurile operatorii, interfață principală control CTA, interfață secundară pentru controlul centralei de la distanţă) Recuperatoare de caldura pentru aportul de aer proaspat din restul cladirii Carcasa exterioara cu panou sandwich de minim 24 mm grosime, tabla galvanizata, izolatie spuma poliuretanica; Recuparator cu placi din aluminiu, in contracurent; 2 ventilatoare centrifugale de tip plug fan, introducere si extractie, avand motoare sincrone, cu magneti permanenti, controlate electronic; Alimentare 230 V, 50Hz; Filtru aer clasa F7 pentru aerul introdus si clasa M6 pentru aerul extras; Presostate diferentiale pentru filtre, pentru indicare colmatare; By-pass cu servocontrol pentru activare functie free cooling; Panou electric montat pe aparat ce contine si partea de control electronic ventilatoare; Controler cu montare pe perete, ce contine display si tastatura comanda; posibilitate setare program saptamanal, control independent viteza ventilatoare. Accesorii Prevazut cu baterie electrica de preincalzire, pentru protectie antiinghet; Pag.166

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [:] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREIMUIRE SI a H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Prevazut cu sectiune de filtrare cu filtru electrostatic activ, de tip electronic. Contine prefiltru, sectiune de ionizare, sectiune cu placi colectoare particole praf. Contine de asemenea alimentator electronic, pentru crearea campului de ionizare si controlul tuturor functiilor filtrului. Curatarea se face prin spalare cu apa sau detergent, nu este un consumabil si nu se inlocuieste filtrul electrostatic la aceasta operatiune. Filtreaza particule de pana la 0,01um - Ventiloconvectoare cu 4 tevi pentru incalzirea/racirea aerului din restul cladirii prevazute cu filtru electrostatic pentru tratarea si purificarea aerului , 0.01 u (similar F9). Ventiloconvectoarele vor fi dotate cu filtru electrostatic activ, de tip electronic, agrementat conform standard UNI 11254. Contine prefiltru, sectiune de ionizare, sectiune cu placi colectoare particole praf. Contine de asemenea alimentator electronic, pentru crearea campului de ionizare si controlul tuturor functiilor filtrului. Curatarea se face prin spalare cu apa sau detergent, nu este un consumabil si nu se inlocuieste filtrul electrostatic la aceasta operatiune. Filtreaza particule de pana la 0,01 um Accesorii e Vanecu3 cai + kit montaj; o Controller de perete pentru pornit/oprit, reglare parametrii, termostat cu functia de comutare automata intre racire/incalzire, control filtru electrostatic cu led indicare colmatare e Racord aer proaspat; e Racord refulare laterala; e Grila de aspirare, refulare cu 4 directii Instalatii sanitare: - Sifoane igienice Acesta previne dezvoltarea bio-aerosolilor și transferul lor de la lavoar la pacient. Sifonul este prevăzut cu dublă acţiune, dezinfecție termică și curățare a pereţilor interiori prin vibrație electromecanică.Sifonul este prevăzut cu led care să indice funcţionarea. - Spalatoare cu apa sterile; Spalatoarele din Blocul Operator, Blocul de Nasteri, Salile de Mici interventii chirurgicale, etc. vor fi dotate cu Lavoare apa sterile cu 2 posturi si rastel din inox pentru depozitarea materialelor. Spalatoarele din incaperile de Terapie Intensiva vor fi dotate cu Lavoare cu apa sterile cu 1 post si Rastel din inox pentru depozitarea materialelor. - Lavoare in constructie igienica Pag.167

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [;] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Toate lavoarele din saloane, rezerva bolnav, cabinet de consultatie, sala de tratamente, vor fi prevazute cu lavoar amplasat cat mai aproape de intrarea in incapere. Lavoarele vor fi in constructie igienica si vor fi instalate intr-un sistem care sa contina bateria de amestecare a apei calde cu apa rece, prevazuta cu robinet manevrabil cu cotul. Sunt exceptate bateriile chiuvetelor instalate la nivelul podelei din incaperile destinate intretinerii curateniei. Toate bateriile amestecatoare vor fi termostatate si reglate din faza de instalare astfel incat apa la iesirea din baterie sa nu depaseasca 41grd Celsius. Toate lavoarele vor fi integrate intr-un sistem care sa se conformeze Ordin Nr.1096/2016 care sa contina pe langa chiuveta si bateria propriu-zisa, si Dispenser sapun lichid, Dispenser dezinfectant, Dispenser crema de protectie, Distribuitor de manusi de unica folosinta si Cos de gunoi. Statie Centrala de Sterilizare (SCS)- conceptie, echipare si dotare*: Sterilizatoare cu abur de capacitate mare 310 | si 450 |; Sterilizator cu plasma; Sterilizator cu formaldehida; Masina de spalat instrumentar; Masina de curatat cu ultrasunete ; Aparat verificare curatare instrumentar; Stand de lucru impachetare; Masina de sigilat rotativa; Masina de sigilat cu debitare automata; Instalatie de spalat si dezinfectat carucioare; Mobilier din inox cu dimensiuni si functiuni adaptate amenajarii zonelor Statiei Centrale de Sterilizare; Sistem tratare apa; Sistem informatic de trasabilitate; Masina de spalat carucioare de transport. *Lista de dotare a Statie Centrale de Sterilizare se regaseste in anexa. Zonele Statiei Centrale de Sterilizare sunt: Zona de curatare - zona murdara: Receptia dispozitivelor care trebuie procesate; Curatare manuala in bazine cu ultrasunete; Depozitarea carucioarelor/containerelor de transport; Pag.168

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pi d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Perete tehnic in care sunt montate masinile de spalat cu 2 usi pt a permite circuitul corect catre zona curata. Zona de impachetare - zona curata: Spatiu pentru dispozitive medicale (DM) - aici este necesar aer comprimat in scopul uscarii instrumentarului (daca este necesar): aceasta zona sa fie separata, din cauza ca pot sa apara urmatoarele probleme: umezeala la iesirea din masina de spalat si dezinfectat; zgomot: izolare fonica; dispersia de particule umede din cauza turbulentei aerului; Spatiu pentru materiale textile: receptie; verificare, impachetarea lenjeriei, depozitarea consumabilelor, spatiu pentru impachetare; Perete tehnic in care sunt montate sterilizatoarele cu 2 usi si comunicare cu zona sterila; Zona sterila: Pentru descarcarea sterilizatoarelor si racirea si validarea loturilor Zona pentru depozitarea materialelor (OM sterile) pentru depozitarea dispozitivelor sterile validate, depozitarea caruciaorelor si a recipientelor de transport, distribuire in caz de urgente. Zona auxiliara: birou, vestiar, toaleta, spatiu pentru depozitarea consumabilelor, spatiu pentru DM de schimb pentru a inlocui DM defecte, spatii tehnice (sistem de alimentare cu apa, alimentare centrala cu aer, etc.) Zona care cuprinde masina de spalat si dezinfectat carucioarele. Cerintele de indeplinit pentru statia centrala de sterilizare sunt: Zona de curatare si cea de impachetare sunt separate printr-un perete tehnic pentru instalarea masinilor de spalat si dezinfectat cu doua usi. Zona de impachetare si zona de iesire de la sterilizator sunt separate partial printr-un perete tehnic pentru instalarea sterilizatoarelor cu doua usi. Fiecare dintre acesti pereti ofera izolare termica si fonica pentru a asigura respectarea claselor privitoare la contaminarea cu particule. Aceasta arhitectura are scopul de a asigura respectarea principiului miscarii de inaintare. Spatiile vor fi generoase pentru a permite operatorului sa manevreze carucioarele de incarcare/descarcare . Peretii despartitori sa fie astfel instalati incat sa permita trecerea luminii solare si sa permita inspectarea rapida a diferitelor zone de activitate de catre personalul administrativ. Toate zonele trebuie sa fie iluminate cu lumina naturala, cu exceptia zonelor de depozitare. Pag.169

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGII DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Trebuie prevazuta o incapere tehnica cu izolare fonica pentru statia centrala de alimentare cu aer si unitatea de osmoza, cat mai aproape posibil de sterilizatoare si de masinile de spalat si dezinfectat (folosind cele mai scurte circuite posibile pentru a se evita inclusiv stagnarea surselor de contaminare). Aria suprafetelor din Stalia Centrala de Sterilizare trebuie alocata astfel: primire: 10% din aria suprafetei; curatare: 25% din aria suprafetei; impachetare: 35% din aria suprafetei; depozitare DM de rezerva sterilizate: 20% din aria suprafetei; zonele de anexa: 10% din aria suprafetei. Podeaua: acoperita cu PVC de circulatie intensa. Podelele trebuie sa fie: Rezistente la presiune si impact, mai ales la urmele lasate de carucioarele cu roti; Sa intre in contact cu peretii printr-o mulare concava de cel putin 10 cm inaltime; Mulare concava pentru instalatiile fixate; Podeaua sa fie usor de curatat si decontaminat; Podeaua sa fie rezistenta la diferiti produsi folositi, mai ales la detergentii dezinfectanti, indiferent daca sunt sau nu alcalini, sa fie continua fara nicio imbinare, sa nu fie alunecoase - pentru a nu impiedica actionarea carucioarelor; Podeau trebuie sa fie prevazuta cu dispozitive pentru indepartarea sau aspirarea apei din zona de curatare. Trebuie prevazut accesul la sifoanele de podea. Sifoanele de podea trebuie sa fie in constructie igienica care sa permita spalarea, curatirea si dezinfectarea automata a sifoanelor. Culoarea podelelor din diferetile zone descrise mai sus se va alege astfel incat sa existe o diferentiere vizibila a acestor zone. Peretii, pereti despartitori si tavane: Se recomanda ca inaltimea pana la tavan sa fie de minim 2.80 m. Tavanele false trebuie sa fie din panouri de rigips montate in camp continuu, cu rosturile suprapuse de panourile din al doilea strat. Pag.170

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Peretii sa fie netezi, fara fisuri, sa fie impermeabile, usor de curatat/dezinfectat si corespunzatoare pentru curatarea biologica, sa poata fi spalate. Se recomanda alcatuirea peretilor din structuri de metal si imbinari cu silicon rezistent la apa; Pentru mentenanta conductelor de aer si a tevilor, partea din spatele peretilor trebuie sa fie accesibila. Continuitatea peretilor este principala prioritate, acestia trebuie sa fie finisati cu un strat de vopsea (rezistenta la detergenti chimici si dezinfectanti sau cu un strat de PVC). Peretii despartitori trebule sa fie intariti in zonele in care circula carucioarele si protejati cu manere. Tonurile pastelate ofera un mediu luminos mai armonios, mai ales pentru zonele mari. Culoarea alba trebuie evitata din cauza reflectarii putemice. Placile pentru scurgere sau mesele trebuie vopsite intr-o culoare deschisa, culoarea fildesului sau bej deschis, dar nu alb, pentru usurarea inspectaril vizuala a dM. Otelul inoxidabil trebuie evitat deoarece are capacitate de reflectare, preferandu-se Corianul sau rasinile sintetice. Peretii si tavanele trebuie sa fie confectionate din materiale absorbante care nu reflecta sunetul. Pentru a se evita fenomenul de ecou, distanta dintre pereti nu trebuie sa fie multiplu de 7. Usi: Usile trebuie sa aiba suprafete fine, fara rugozitati/asperitati. mecanism de inchidere a usiiin diferitele zone Toate usile externe si usile dintre diferitele zone trebuie prevazute cu mecanisme de control al accesului. Geamuri: Nu trebuie sa se permita deschiderea geamurilor. Iluminatul Lumina naturala trebuie folosita acolo unde este posibil si este necesara in zonele de curatare si impachetare. In schimb, zona pentru depozitarea DM sterilizate trebuie protejata impotriva patrunderii luminii directe si a umiditatii; Ferestrele trebuie protejate pentru a preveni efectele nefavorabile cauzate de lumina solara. Pag.171

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Trebuie folosite dispozitive cu luminozitate scazuta pentru iluminarea artificiala. Se recomanda: cel putin 200 Lucsi, in general; zona de marcare si descarcare a sterilizatorului: de la 600 la 800 de Lucsi; inspectarea vizuala a DM: 1000 Lucsi. Mediul luminos nu trebuie sa fie nici prea puternic incat sa orbeasca, nici prea slab incat sa forteze ochii si trebuie sa varieze in functie de diferitele activitati efectuate in SCS. Tuburile cu halogen, cu luminozitate redusa de deasupra zonelor care trebuie controlate in mod deosebit nu deranjeaza ochii si reprezinta un compromis acceptabil. Corpurile de iluminat trebuie integrate in tavanul fals, incastrate in acesta si trebuie sa fie si rezistente la apa. Climatizare Toate incaperile trebuie prevazute cu sistem de climatizare. Temperatura trebuie mentinuta în jur de 20 *C + 5. Umiditatea relativa trebuie sa se icadreze mtre 40% si 75%. Nivelul de zgomot: Zgomotul trebuie controlat. Nu trebuie depasit pragul de 60 dBA. Pentru a reduce zgomotul, se vor lua urmatoarele masuri: Izolarea circulaliei aerului comprimat gradient prin cutia acustica; Izolarea sterilizatoarelor si a masinilor de spalat si dezinfectat in pereti tehnici pentru a reduce nivelul de zgomot; Izolarea autoclavelor cu ajutorul unui cauciuc pentru a reduce zgomotele cu frecventa joasa; Instalarea de generatoare si pompe de vacuum si zonele tehnice; Instalarea unui sistem care cuprinde doua randuri de panouri absorbante fixate pe tavan si pozitionate la cativa metri distanta de si in fata zonei in care se incarca autoclavele. Pentru a respecta standardele controlului biocontaminarii, SCS trebuie prevazut cu un sistem pentru improspatarea aerului. Pentru zona protejata trebuie folosit un sistem cu flux de aer non-unidirectional. Rata de improspatare a aerului determina posibilitatea de purificare a incaperii. Acest sistem trebuie concordat cu conditiile climatice si cu echipamentele utilizate in aceste spatii, intre 15 si 20 volume/ora, minimul fiind de 15 volume/ora. Pag.172

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE i proj ject & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Procentul de aer proaspat care determina presiunea pozitiva a spatiilor este calculat pe baza gradului de etanseitate la aer, observat in interior. Filtrarea terminala a aerului circulat este asigurata de filtrele THE si REP A prevazute cu o capacitate minima de 95% dioctilftalat (DOP), filtrarea preliminara cu filtre seriile G sau F. Pentru a proteja o zona curata impotriva oricarei contaminari de la zonele invecinate, presiunea pozitiva statica trebuie mentinuta in aceste spatii curate, in raport cu zona alaturata. Aceasta presiune pozitiva trebuie sa aiba un nivel suficient de mare si stabil de minim 15 pascali in directia dorita. Valoarea presiunii pozitive predominante in spatiile "curate" in comparatie cu zonele invecinate "mai putin curate" nu trebuie sa fie mai mica de 15 pascali. Nivelele diferite de presiune in cadrul SCS vor fi distribuite dupa cum urmeaza: Presiune pozitiva maxima (30 pascali) in zona de impachetare a instrumentelor si la iesirea din autoclav; Presiune pozitiva (15 pascali) in zona de impachetare a materialelor textile, in zona de depozitare si in culoarul de trecere; Presiune atmosferica in zona folosita pentru receptia materialelor textile si sortarea acesteia, in zona pentru curatare, in vestiare si in zonele invecinate. Zona rezervata pentru receptia si sortarea DM contaminate va avea o presiune negative. Caldura generata de sterilizatoare va fi compensata prin tratarea termica a aerului. Instalatii: Sistemul orizontal de tevi nu trebuie sa fie vizibil. Instalarea tevilor si invelisurilor trebuie evitata, pe cat posibil, in zonele de impachetare si de iesire sterila. Dotarea cu instalatii cuprinde printre altele: Sistemul de tratare al apei Statia de compressor Lavoare din inox cu 2 cuve si usi glisante cu accesorii incluse Cuve cu capac Carucior de transport instrumentar imersat Pistol cu aer comprimat. Pag.173

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII n MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E |W project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Circuite si circulatii: Principiul miscarii de inaintare va fi aplicat sistematic pentru ca fluxurile de activitate sa nu se suprapuna si pentru a mentine siguranta personalului si a dispozitivelor care urmeaza a fi procesate. Statie de dezinfectat saltele si curatire/dezinfectare paturi Statia de dezinfectat saltele si curatire/spalare paturi este constituita din urmatoarele zone si subzone ale acestore: Zona de dezinfectat saltele: Zona de pregatire a saltelelor. Se afla zona in care salteaua este asezata in pozitie verticala si spalata/curatata cu un sistem de perii/duze. Zona de dezinfectie a saltelelei. Saltelele trebuiesc dezinfectate intr-o camera de dezinfectare. Dezinfectarea se va face fara cresterea temperaturii suprafetei saltelei care sa produca deteriorarea stratului protector al acesteia. Nu este recomandata folosirea agentilor chimici. Procedura de dezinfectie trebuie sa reduca numarul de colonii aerobe si enterobacterii sub limita de detectare al acestora intr-un timp limita de 30sec. Consumul de abur nu trebuie depaseasca 1,5 kg abur / saltea, in caz contrar procesul de dezinfectare devine prea costisitor. In cazul in care sistemul foloseste abur, acesta trebuie produs din din sursa de apa potabila, spitalul neavand prevazut o statie de preparare al aburului. Procesul de dezinfectie al saltelelor trebuie sa evite utilizarea de dezinfectanti, antibiotice, aditivi sau procese bazate pe acizi pentru ca toate acestea pot lasa urme de reziduuri pe suprafata saltelei. Zona de uscare a saltelei Uscarea saltelei se face prin suflarea cu aer curat recirculat. Procedura de dezinfectie respectiv de uscare a saltelei se recomanda a se efectua complet automatizat in vederea obtinerii eficientei maxime a procedurii de dezinfectie. Zona de impachetare a saltelei Salteaua uscata este infoliata in folie termocontractabila si stivuita pe carucioare sau pe patul curat care la randul sau este infoliat in folie termocontractabila. Zona de curatat/dezinfectat paturile: Pag.174

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Hcroj ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Cuprinde trei subzone: Zona de pregatire a paturilor Zona de curatare/dezinfectare al paturilor Pentru curatarea/dezinfectare paturilor trebuie folosite aparate de dezinfectat suprafete si echipamente. Curatarea si dezinfectarea de nivel inalt se poate face prin combinarea aburului cu o solutie de acid. Solutia de curatare/dezinfectare al paturilor implementata trebuie sa aiba actiune biocida inclusiv pe Clostridium Difficile, CRE, MRSA, acţiune dovedită prin teste de laborator. Echipamentele de curatare/dezinfectare sa poată fi utilizate continuu pâna la cel putin 6 ore. Pentru operaţiuni de curățare să poată fi utilizat doar cu abur Aburul generat să fie uscat, generat la maxim 1300C și minim 4 bari Boilerul pentru generarea aburului să fie confecționat din oţel inoxidabil Capacitatea boilerului sa fie de cel puţin 3 litri Fluxul de abur să fie de minim 130 g/min Tancul de apă pentru producerea aburului să fie de minim 6 litri Tancul pentru soluţia de acid peracetic să fie de minim 2 litri Temperatura și presiunea aburului să fie monitorizată electronic Debitul de abur să poată fi reglat în minim 5 trepte Echipamentul să fie prevăzut cu electrovalvă de protecție Indicatorii pentru debitul aburului și nivelul apei să fie afișat pe un display. Echipamentul daca este mobil, să fie prevăzut cu troliu mobil pentru deplasarea cu ușurință Troliul să permită și fixarea accesoriilor aparatului și să fie prevăzut şi cu raft de depozitare Zona de uscare si impachetare in folie termocantractabila. Bucatarie centrala Se recomanda ca procesul de catering sa se realizeaze prin gatirea intr-o bucatarie centrala de unde se livreaza atat mancarea cat si ceaiul respectiv laptele in secţiile spitalului cat si la celelalte cladiri ale Spitalului Municipal de Urgenta Timisoara, cu personal propriu angajat şi repartizat în acest scop. Serviciul de gatire, portionare, distributie este în atribuţia serviciului administrativ. Pag.175

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] DrOJect & Consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE LIVRARE MANCARE PANA LA PATUL BOLNAVULUI Descrierea procesului de livrare are la bază analiza condiţiilor minimime impuse de către HACCP, identificarea obligaţiilor asumate de către personal, trasarea cadrului legal referitor la condiţiile generale de igienă din spitale şi descrierea normelor de alimentatie publica din unităţile de asistenţă medicală, pe care va trebui să le respecte spitalul. - procesul si etapele de pregatire si gatire trebuie sa respecte normele si standardele impuse de autoritatile competente respectiv de standardele HACCP - Temperatura la portionare trebuie sa fie peste 80 “C astfel ca sa se poate realiza cu ajutorul tavilor izoterme respectiv a containerelor de transport de ceai ca la servire de catre bolnavi pe sectii mancarea si ceaiul sa aiba peste 65 "C - o servire la standarde de igiena europeana - o investitie justificata mai ales daca comparam cu solutia clasica de livrare. Investitia se recupereaza in mai putin de 3 ani, si garantat se implementeaza un sistem de distributie functionala si peste 15 ani. - comparativ cu modul de distributie clasic, avem mancare respectiv ceai la patul bolnavului cantitativ si calitativ la standardele solicitate. - containerele, tip termos cu robinet de dozare permit ca sa fie bautura la discretia bolnavilor la indemina lor pe fiecare sectie in cursul zilei in fiecare moment. Pereti dublu izolati permit ca temperatura sa nu scada mai mult de unu-doi grade pe ora, astfel realizand servicii mult mai performante pentru cei care inretin sistemul sanitar si contribuie lunar la intretinerea lui. - bolnavul revine in centrul atentiei, astfel serviciile care le sunt oferite sunt de igiena maxima si standarde maximale. - spalarea tavilor se va efectua centralizat, langa bucatarie. - implementare sistemului presupune o spalare centrala a tot ce inseamna casete izoterme respectiv containere de bauturi. Achizitia unei masini de spalat duce la costuri de exploatare redusa, mult mai scazuta fata de momentul de fata. Se poate realiza o reducere a consumului de apa, si a detergentilor folosite cu pina la 75/80% fata de prezent. Facand un calcul simplu, la spalarea manuala a farfuriilor, la o farfurie dezinfectie se consuma minim 8 litri de apa. La un meniu zilnc de mic Pag.176

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [3 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Hi d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate dejun+pranz+cina pentru un bolnav se spala 4 farfurii, adica 4x8 = 32 litri de apa x500 meniuri/zi =16.000 litri zilnic (16 mc/zi), adica 5.840 mc/an Spalarea automata cu o masina de spalat tip tunel 4 ore maxim/zi. Consumul de apa a masinii de spalat este de 350 litri/ora, adica 1400 litri zilnic (1,4 mc/zi), adica 511 mc/an Calculat cu 365 zi /an diferenta de apa consumata: 5.329 mc/an x cca 6 lei/mc, fara TVA = 31.974 lei/an ECONOMIE la apa la spalare farfurii Totodata consumul de detergenti poate sa fie redus cu 80% in cazul unei spalari cu masina de spalat cu dozator de detergenti de spalare si clatire. Un alt aspect este calitatea spalarii si igiena la standardele alimentatiei publice. Farfuriile au contact cu apa si detergent minim 2 minute, timp solicitat de normele europene. PREZENTAREA AVANTAJULUI UTILIZARII DE CUPTOR CU CONVECTIE SI ABURI Se propun doua cuptoare cu capacitate de 20 si 10 tavi GN adica posibilitatea de a gati deodata sub control termic si calitativ a unui numar de minim 500 pulpe pui sau a altor produse in cantitate mare si garnitura aferenta pt 500 portii. Avantajele fata de plite ar fi: capacitate mare de gatit deodata 500 portii felul doi tehnologie pe verticala, adica ocupa spatiu redus din bucatarie aprox 1,2m*/cuptor pierdere in gramaj redus cu 22% fata de tehnologia veche consum ulei redus cu 95% |!!! (mancare sanatoasa) consum energie redus cu minim 60% se elibereaza timp de lucru, se usureaza munca personalului fierberea produselor in cuptor de exemplu oua la mic dejun, legume, cartofi pt garnituri, la fierbere se folosesc aburi la saturatie 100%, astfel fata de momentul de fata cand pt a fierbe orez sau oua, sau paste se folosesc sute de litri apa dupa care se plateste si canalizarea, în cazul cuptorului acesta se rezuma la doar 6/8 litri de apa care rezulta din condens!! Cu ajutorul functiei de regenerare / adica se reincalzeste laolalta toata cantitatea de portii in timp de maxim 20 minute / se poate rezolva portionare optima la peste 80 de grade "C Ca si concluzie cuptorul ajuta atat bucataria cat si implementarea sistemului de portionare. Pag.177

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PROPUNERE PENTRU DISTRIBUTIA DE CEAI PE SECTII. Alocatia si norma pacientului contine si o anumita cantitate de ceai. Propunem niste containere tip termos cu robinet de dozare cu pereti dubli izolati din material polipropilena. - comparativ cu modul de distributie clasic, am avea ceai la patul bolnavului cantitativ si calitativ la standardele solicitate. - containerele, tip termos cu robinet de dozare permit ca sa fie bautura la discretia bolnavilor la indemina lor pe fiecare sectie in cursul zilei in fiecare moment. Pereti dublu izolati permit ca temperatura sa nu scada mai mult de unu-doi grade pe ora, astfel realizand servicii mult mai performante pentru cei care inretin sistemul sanitar si contribuie lunar la intretinerea lui. MOTIVAŢIILE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR ŞI SOCIAL CARE JUSTIFICĂ IMPLEMENTAREA, CONCLUZII GENERALE, AVANTAJE DUPA IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE LIVRARE MANCARE- CEAI Sistemul sanitar românesc este departe de a fi la nivelul celui din UE. O potenţială soluţie pentu reducerea decalajelor este şi investitia în aparatura, echipamente nemedicale moderne. Soluţia agreată şi considerată cea mai bună in cazul asigurarii hranei bolnavilor este pastrarea in gestiune proprie a activitatii nemedicale adica a serviciilor din bucatarie si modernizarea dotarii acesteia pentru a realiza o activitate economica la costuri de exploatare mult redusa fata de prezent. Totodata prin investitia în utilaje noi de productie, se realizeaza servicii la standarde europene pentru cel care intretine sistemul sanitar, adica bolnavul, si paralel putem considera o sursa de venit indirect pentru managementul spitalului, realizat prin scăderea cheltuielilor spitalului. Pag.178

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [;] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Hi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Situaţia se prezintă astfel: PRIN IMPLEMENTARE Factori, si aspecte legate de implementare Economisire fata de functionare in sistemul clasic Consum de apa care scade prin spalare Minim 85% centralizata O ergonomie a muncii optima, se poate reorganiza Aprox 10% si regrupa personalul Consumul de detergenti si solutii de spalare 80% Consum de energie la nivelul blocului alimentar 45% | Prin implementare se realizeaza o monitorizare a 17% activitatii la blocul alimentar, reducere semnificativa la materie prima Se observă că apare si un nou aspect, reducerea costurilor de productie prin faptul ca este nevoie de mai putina materie prima din care sa rezulte produsul finit. Prin optimalizarea si rationalizarea activitatii blocului alimentar rezulta o reducere chiar pana la 17% a materiei prime din care rezulta hrana bolnavilor. Ajuta foarte mult la optimizare faptul ca din oficiul bucatariei pleaca un anume numar bine definit de portii, realizat prin portionare individuala si prin implementarea sistemului. Totodata cifra mai sus mentionata este garantata si de programul de gestiune analitica a activitatii blocului alimentar. Pag.179

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Calculand cu norma alocata prin lege de Ministerul Sanatatii, la un pret minim, adica meniu comun de 10 RON/zi mancare si 220 paturi, calculate cu un grad de ocupare de 80% in spital se face o economie anuala de minim 109.000 RON. 10 ron * 220 paturi *365 zile/an *80% = 642.400 ron 17% din valoarea de mai sus : 109.208 ron /an Costuri estimative ale investitiei: - costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea în considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similar, corelat cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii; In cazul scenariului 1 Valoarea totala cu TVA a obiectului de investiții este de 423,757,534.93 lei, fara TVA 356,098,768.85 lei, construcţii-montaj (C+M) este 157,830,395.45 lei cu TVA, fara TVA 132,630,584.41 lei. In cazul scenariului 2 Valoarea totala a obiectului de investiţii cu TVA este de 351,302,869.76 lei, fara TVA 295,212,495.60 lei, construcții-montaj (C+M) este 126,875,893.81 lei cu TVA, fara TVA 162,287,313.64 lei. Devizul general a fost întocmit în conformitate cu Hotarârea de guvern Nr. 907/2016 privind conţinutul cadru a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. - costurile estimative de operare pe durata normala de viata/de amortizare a investitiei publice. In cazul scenariului 1 - Costuri pentru realizarea investiţiei: 423.757.534,93 lei cu TVA. - Costuri pentru utilitati: 1.407.000,00 lei/an. - Costul muncii vii: 38.400.000,00 lei/an. - Costuri pentru medicamente: 1.296.871,00 lei. - Costuri pentru dezinfectare: 168.853,00 In cazul scenariului 2 - Costuri pentru realizarea investiţiei: 351.302.869,76 lei cu TVA. - Costuri pentru utilitati: 1.407.000,00 lei/an. Pag.180

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Ei project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate - Costul muncii vii: 38.400.000,00 lei/an. - Costuri pentru medicamente: 1.296.871,00 lei. - Costuri pentru dezinfectare: 168.853,00 3.3. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a investitiei publice: - studiu topografic; S-a realizat studiul topografic de catre P.F.A ing.VATAU Dumitru - studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului S-a realizat studiul geotehnic de catre S.C. GEO PROIECT S.R.L. - studiu hidrologic, hidrogeologic Nu este cazul - studiu privind posibilitatea utilizarii unor noi sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice Nu este cazul - studiu de trafic si studiu de circulatie Nu este cazul - raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica Nu este cazul - studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari de spatii verzi si ale peisajelor Nu este cazul - studiu privind valoarea resursei culturale Nu este cazul - studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei Nu este cazul Pag.181

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI d H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] DIOJ&ct & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 34. Grafice orientative de realizare a investitiei. CI lo Organizarea procedurilor de achizitie 1 Proiect tehnic și detalii de execuție NN NN IN Autorizația de construire Construcții și instalații Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale 5 Dotări de specialitate (livrare și montare) [6 __ | Recente lucrări Nr Denumire capitol Durata de realizare a investiţiei (luni) Cr Proiect tehnic și detalii de execuție Wu 2 Autorizaţia de construire | Construcții și instalații Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale Dotări de specialitate (livrare și montare) || Recepția lucrărilor PLITI Denumire capitol 37 Proiect tehnic și detalii de execuție PI a) Graficul lucrarilor de executie Scenariul 1 si Scenariul 2 Durata de realizare a investiţiei (luni [1 _]273T4757Ț6Țr77 8 e ŢI ŢI 2 ŢIS] Denumire capitol [i Autorizația de construire Construcții și instalații Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale Dotări de specialitate (livrare și montare) le | Recepția lucrărilor Pag.182

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] ÎN COnSUIting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economice propuse 41. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea Cadrul de analiza al proiectului este dat în primul rând de starea actuală a sistemului sanitar din România, precum și de starea de sănătate a populaţiei din România. Conform raportului State of Health in the EU — Profilul Sănătății în 2017 — România, sarea de sănătate a românilor s-a îmbunătăţit, dar speranța de viață la naștere rămâne printre cele mai scăzute din UE. Deși oamenii trăiesc mai mult, gradul de acoperire nu este universal, iar inegalitățile socioeconomice în materie de sănătate persistă. Reforma sistemului sanitar a fost constantă, dar ineficientă în mod frecvent, datorită, în parte unui grad ridicat de instabilitate politică. Reformele recente s-au axat pe introducerea unor măsuri de reducere a costurilor și de îmbunătăţire a accesului și a eficienței. Sectorul sanitar se bazează pe o infrastructură concepută acum 50-60 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realităţile de astăzi. Reţeaua de spitale este adesea fragmentată (multe spitale fiind pavilionare, aflate uneori la distanţe mari, necesitând transferul între secţiile aceluiaşi spital cu ajutorul ambulanţei), utilizează clădiri vechi (unele chiar peste 100 ani vechime) ce nu permit integrarea optimală a circuitelor intraspitaliceşti şi ridică frecvent dificultăţi majore în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale cladirilor, nu dispun de facilităţi pentru un acces fizic (ex. pentru persoanele cu dizabilităţi). Astfel, adaptarea infrastructurii la nevoile de servicii de sănătate curente (boli netransmisibile, acumularea de probleme de sănătate, complexe cu co-morbidităţi, existenţa unor tehnologii complexe, etc.) este în multe cazuri imposibilă sau mult mai costisitoare decât construcţia unor clădiri noi în care sa se transfere activitatea curentă a unor spitale. În plus, mai ales în spitalele vechi cu circuite deficitare, controlul infecţiilor nosocomiale este deficitar, cu impact asupra siguranţei pacientului şi cheltuieli evitabile. Dotarea cu echipamentele necesare este încă departe de standardele în ţările europene avansate, şi deseori distribuţia echipamentelor în profil teritorial este insuficient echilibrată şi calibrată în funcţie de nevoi. Din punct de vedere al natalității, La nivelul județului, numărul născuţilor vii de sex masculin a fost mai mare decât a noi născuţilor de sex feminin. Numărul născuţilor vii a fost mai mare în rural decât în urban. Pag.183

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI EH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ă [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Fig. nr.8 Numărul nașterilor. absolute, în jud. Timiş, pe medii de proveniență şi sexe, | în perioada 2015-2017 | pp 6530 6726 mTotal m Masculin MW Feminin 2015 2016 2017 Ca urmare a bilanţului negativ între natalitate, mortalitate și migraţia externă, populaţia stabilă din România a scăzut substanţial în perioada inter-recensală 2002-2011 (de la 21,6 la 20,1 mil. locuitori), pe fondul unei tendinţe de îmbătrânire prin scăderea nominală și relativă a ponderii populaţiei tinere și a creşterii ponderii populaţiei de peste 60 de ani până la 20,8% (2012). Speranţa de viaţă la naştere - măsură a calităţii vieţii unei naţiuni şi indicator al randamentului potenţial al investiţiilor în capitalul uman - a avut o evoluţie pozitivă în ultimele două decade la ambele sexe, aşa încât s-a atins 70,1 ani la bărbaţii şi 77,5 ani la femei (2011). Durata medie a vieţii este mai mare în urban decât în rural, dar magnitudinea diferenţei urban-rural diferă semnificativ între regiuni (+0,8 în regiunea Vest şi +3 ani în Bucureşti-llfov) [INS, 2013]. După speranţa de viaţă România este plasată pe penultimul loc în UE27, iar discrepanţă faţă de populaţia europeană generală este mai substanţială la bărbaţi (-6,5 ani) decât la femei (-4,9 ani) [Eurostat]. Rata natalităţii, stabilizată în perioada 2006-2010 la valori de peste 10 născuţi vii%o locuitori, reintră pe o tendință descendentă din 2010 și atinge 9,4 născuţi vii%o locuitori în 2011. Natalitatea cea mai mică este în regiunile sudice — exceptând București-llfov - iar diferenţele tradiționale dintre urban și rural aproape s-au șters în 2011. Indicele conjunctural al fertilității este stabilizat de circa 10 ani în jurul valorii de 1,3 copii/femeie în Romania, față de 1,56 copii/femeie în UE27. Mortalitatea generală s-a menţinut la valori în platou în ultimii ani, valoarea din 2011 fiind egală celei înregistrate în 2009 (12 decese%o locuitori), fiind cu circa 25% peste media UE27,. în Pag.184

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate mediul rural se constată un exces de mortalitate (14,2%o) comparativ cu mediul urban (9,8%o) pe seama populaţiei mai îmbătrânite. Mortalitatea infantilă și-a menţinut tendinţa descendentă până la minima de 9,0 decese %o născuţi-vii în 2012 (Tabel 2) mai ales pe seama reducerii mortalităţii postneonatale, dar rămâne cea mai mare rata din ţările UE27 şi de 2,4 ori peste media europeană (4%o în 2011). În cifre absolute este vorba de 1812 nou-născuţi decedați în 20122. Riscul de deces este mai mare în mediul rural (>50%) decât în urban și diferă intre judeţe (valori maxime in Tulcea-15,2%o şi Mehedinţi-16,1%). Decesele infantile survin preponderent în prima luna de viaţă (57%). O bună parte din decese sub 1 an survin la domiciliu3, iar majoritatea decedează fără asistenţă medicală pentru boala cauzatoare de deces. Cauzele de deces infantil cele mai frecvente sunt condiţiile perinatale (34%), urmate de boli respiratorii (29%) și patologiile congenitale (cca. 25%). Probabilitatea de deces la copiii sub 5 ani este cea mai înalta din UE27 (11,7/1000 născuţi vii, 2010). Mortalitatea maternă. La un indice al mortalităţii materne (MMR) de 25,48 decese %-00 născuţi-vii in 2011, riscul de deces matern la naştere era de circa cinci ori mai mare în România decât in UE. Pe o tendintă generală de scădere susţinută de circa două decade, in 2012 s-a inregistrat a reducere marcată a mortalitătii materne pană la 11,4 %o00 născuţi-vii, mai ales pe seama reducerii mortălitatii prin avort. In valori absolute este vorba de 11 cazuri de deces prin risc obstetrical direct si 3 cazuri de deces prin avort, pe langă cele 9 decese prin risc obstetrical indirect. Notabilă este îngrijorătoarea tendinţă consolidată de creştere a MMR de cauze gestaţionale din ultimii ani. Pag.185

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Tabel 2. Mortalitatea infantilă și indicele mortalităţii materne (MMR), România 2007-2012 (decese / 1000 născuţi vii) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RT % schimbare Mortalitate infantilă 119 109 101 98 94 90* -21,0% Mortalitatea perinală 8,8 79 7 7,0 6,9 6,2 -22,2% Mortalitate maternă (MMR) 20,5 198 211 240 255 114 24,4% MMR avort 51 41 3,6 5,2 31 a -39,2% MMR hemoragie 2,8 49 2,3 1,9 3,1 su 10,7% MMR gestaţional, hiperemeză, HTA 2,3 0,5 14 2,8 3,6 56,5% MMR puerperală 3,3 3,2 5,8 19 3,1 ue -6,1% Sursa: Health for all database, WHO Regional Office for Europe, 2012 si MS* Un indicator utilizat pentru aprecierea comparativă a acestei dimensiuni a sistemului de sănătate este procentul auto-raportat al nevoilor de asistenţă medicală nesatisfăcute care la nivelul întregii populaţii din România este de 11.1% în 2011 (comparativ cu 0.4% în Norvegia şi Austria și 7% în Bulgaria), cu o diferențe importante după statutul socio-economic: de la 14.7% în primele două cele mai mici cvintile de venit la 4.9% pentru cei 20% din populaţia cu cele mai mari venituri (a cincea cvintilă de venit ) având cel mai ridicat nivel din Europa pentru toate categoriile de venit (Sursa: Eurostat, 2013). Acest indicator este definit ca prcent al populației care percepe o nevoie de sănătate nesatisfăcută (examinare sau tratament) pentru motive care includ atât probleme de acces (nu-și poate permite, listă de așteptare, distanţa prea mare, etc) cât și aspecte care reflectă adecvarea ofertei de servicii în raport cu nevoile şi așteptările beneficiarilor legate de disponibilitate, dimensiunea inter-personala, etc. (lipsa timpului, teamă, neîncredere , s.a). Cheltuielile reduse pentru îngrijirea sănătății (sub nivelul mediu al UE de 8,5%), echipamente medicale învechite, clădiri vechi și necorespunzătoare, lipsa serviciului de răspuns la situaţii de urgenţă interconectate pe de o parte, precum și existenţa unor servicii de îngrijire medicală la o calitate mai bună în Ungaria decât în România, determină migrația de sănătate între cele două țări - în principal din România în Ungaria. Toţi acești factori impun necesitatea de a avea în Timișoara o clădire a cărei destinaţie este de la început o maternitate nouă, construită astfel încât să asigure cele mai înalte standarde de calitate a serviciilor medicale. Clinicile de Obstetrica-Ginecologie își desfăşoară activitatea pavilionar, in doua locaţii situate in Timișoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989,respectiv str. Al. Odobescu însumând împreună o suprafața desfășurata de 6620mp,din care 2930mp pentru Clinica Obstetrica, Clinica Pag.186

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII N MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Neonatologie, Bloc de nașteri, medicale , anexe gospodărești si 3690mp pentru Clinica Ginecologie, Clinica ATI, Bloc Operator, Laboratoare si spatii gospodăreşti. Imobilele datează din anii 1895 si 1897,sunt construite din cărămidă cu planșeu peste demisol din profile metalice boltișoare de cărămidă, celelalte planșee si șarpanta fiind din lemn. Spatiile nu au avut ca destinaţie iniţiala prestarea de servicii medicale, ceea ce a îngreunat realizarea unor circuite care sa asigure funcţionalitatea secțiilor Clinice de Obstetrica -Ginecologie cu 160 de paturi, secției Clinice Neonatologie cu 70 de paturi „secţie Clinice ATI cu 16 paturi si a compartimentelor funcţionale. Activitatea medicala este îngreunata de faptul ca cele 2 secții sunt despărțite de Bulevardul 16 Decembrie 1989,personalul medical si pacienţii fiind nevoiți sa traverseze acest bulevard pentru serviciile medicale organizate in cele 2 imobile de mai multe ori pe zi. Având in vedere organizarea pavilionară a activităţii medicale determina costuri suplimentare ocazionate de chiria lunara pe care Fundaţia Caritatea percepe pentru spaţiul unde funcţionează Clinica Obstetrica cat si cheltuielile pentru asigurarea agentului termic pentru 2 locaţii cu centrala proprii, a formațiilor de lucru pentru cele 2 centrale termice, a serviciilor de paza pentru cele 2 imobile a sistemelor informatice care trebuie sa asigure legătura intre cele 2 secții. Prin prezentul proiect se propune construirea unei maternităţi noi în Mun. Timişoara, clinică prin care se vor putea oferi servicii de îngrijire medicală de o calitate superioară faţă de cele oferite în prezent, Având în vedere cele prezentate, considerăm oportună implementarea proiectului conform scenariului 2 ales,: 4.2. Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, care pot afecta investitia. Nu este cazul 4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum: - necesarul de utilitati si analiza de consum, dupa caz; a) ENERGIE ELECTRICA TGD ( TABLOU ELECTIRC GENERAL): e Total putere instalată 1800 kW e Putere maxim absorbită 1440 Kw Pag.187

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 5 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE bi ject & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate TG.SIG ( TABLOU ELECTIRC DE SIGURANTA): e Total putere instalată 1000 kW e Putere maxim absorbită 800 kW b) ENERGIE TERMICA Prepararea agentului termic de incalzire se realizeaza prin intermediul a 3 cazane de pardoseala avand o capacitate individuala de 990 kW(total 2970 kW) dimensionate pentru asigurarea incalzirii spatiilor interioare, a aerului proaspat si producerii de apa calda menajera. Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul unui boiler bivalent de 2000l cu 2 serpentine, una pentru agent termic cazan si a 2-a pentru circuitul solar, amplasat in centrala termica. Instalatia va fi dotata cu 18 panouri solare. TOTAL PIERDERI CALDURA 920 kW TOTAL AER PROASPAT 616 kW TOTAL ACM 300 kW TOTAL INCALZIRE CLADIRE EXISTENTA | 1020 kW TOTALCT 2856 kW Prepararea apei racite se face cu ajutorul cate 2 chillere racite cu apa, avand capacitatea de 600 kW. TOTAL APORTURI CALDURA 700 kW TOTAL AER PROASPAT 490 kW TOTAL STATIE RACIRE 1190 kW Pag.188

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FA MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI O S P | TA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE BI project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate - solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare c) ALIMENTAREA DE BAZA CU ENERGIE ELECTRICA acordul electric la sistemul energetic national se va realiza prin intermediul a doua posturi de transformare. Posturile trafo sunt dimensionate conform temelor inaintate, si sunt echipate cu doua transformatoare cu puterea de 1000 kVA fiecare, total disponibil 2000 kVA. Alimentarea cu energie electrica se va realiza conform avizului de racord si a studiului de solutie intocmit de FURNIZORUL DE ENERGIE ELECTRICA LOCAL, la comanda beneficiarului. Cladirea va fi prevăzuta cu un tablou general de distribuţie, amplasat la subsol, într-o încăpere tehnica, special amenajată. d) ALIMENTAREA DE REZERVA CU ENERGIE ELECTRICA Pentru receptorii cu rol de securitate la incendiu, vitali şi prioritari, s-a prevăzut instalarea unui grup electrogen de intervenţie, cu puterea de 2x1000 kVA, ce va fi amplasat la exteriorul clădirii, la parter, şi din care se va alimenta bara consumatorilor vitali, în cazul dispariţiei tensiunii din sistem, avand posibilitatea de preluare si consumatori normali. Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propriu de combustibil, pentru autonomie de 8 ore. e) INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE Pentru alimentarea cu apa rece se va realiza un racord la reteaua publica, in cadrul unui camin de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impuritati si contorul de apa. Presiunea necesara retelei de apa rece potabila va fi asigurata de catre presiunea retelei stradale (publice), iar ca rezerva, pentru asigurarea presiunii necesare se va prevede un grup hidrofor si un vas de stocare, apa rece potabila, cu capacitatea de 3000 litri. Aceste echipamente se vor amplasa intr-o camera tehnica aflata la subsol. Grupul de pompare pentru consum menajer va fi alcatuit din 2 pompe, una activa, una rezerva, vas cu membrana pentru hidrofor, pompa având Q = 18 mc/h; H = 4,5 bar; P=2x 10kW, 400 V/ 50 Hz. Debit necesar de apa rece min. 4.9 l/s. Apa calda menajera se va prepara prin intermediul unui schimbator de caldura de 300kW si a unui vas de acumulare de 3000 litri. Debit necesar de apa calda min. 4.1 l/s. Pag.189

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalatia interioara de canalizare menajera preia apele uzate prvenite de la toate punctele de consum de apa rece si calda din spital, precum si cele deversate accidental pe pardoseala, din spatiile in care aceasta se poate intampla prin natura activitatilor desfasurate. Debit de aprox. 5.7 l/s. Hidranti interiori Sarcina hidrodinamica necesara pentru functionarea instalatiei de hidranti e Hnec= Hg+ Hu + Hp+ Hpr o Hg - inaltime geodezica; Hg = 6 mCA e Hu- presiunea de utilizare; Hu = 31,20 mCA (conform P118/2-2013, Anexa 5, presiunea minima necesara la ajutajul hidrantului interior, echipat cu furtun plat si ajutaj cu duza D13mm, pentru ca acesta sa asigure formarea unui jet de apa compact sau pulverizat cu debitul de 2,1 1/s); e Hp —pieredere de presiune in conducte; Hp =2 mH20 e Hpf- Pierderi de presiune in furtun; Hpf = 0,0154 x20 x 2,52 = 1,92 mcCA (furtun tip C in lungime de 20 m) Hnec = 16+ 31,2+2 + 1,92 = 51,12 mCA Hnec =52 mCA Lu =q*t. q=4,21/s t= 60 min 4,2*10*60 “1000 Hidranti exteriori Conform P118/2-2013, capitolul 6, articol 6.4, stingerea din exterior a incendiilor se va face cu hidranti exteriori subterani, cu Dn = 100 mm, ce se vor monta pe reteaua de incendiu. Conform anexei nr. 7 din P118/2-2013, hidrantii exteriori vor avea urmatoarele caracteristici: o debitul Qhe =201/s e timpul de stingere The = 3 ore = 15,12 [m?] Sarcina hidrodinamica necesara pentru functionarea instalatiei de hidranti Pag.190

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREIMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e Hnec = Hg + Hu + Hp+ Hpr o Hg- inaltime geodezica; Hg = 16 mCA e Hu- presiunea de utilizare; Hu = 13,40 m (ajutaj D20mm, lungimea jetului compact 10m) e Hp —pieredere de presiune in conducte; Hp = 3 mH20 e Hpf- Pierderi de presiune in furtun; Hpf = 4,50 mCA Hnec =5,41+ 13,4+9 + 4,5 = 32,31 mCA Hnec =33 mCA Debitul necesar pentru hidranti Lu =4*t. q=201/s t=3h 20*3*3600 m — = 216 [m3] 1000 Calculul rezervei de apa necesare stingerii incendiilor Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor de stingere a incendiilor, este de: e 60 min. pentru hidranţi interiori; * 180 min. pentru hidranţi exteriori; V = Vhi + Vhe = 231.12(m?) Timpul de refacere a rezervei intangibile de apa pentru stingere incendiu: Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform P118/2-2013, tabel 12.1 pentru cladiri civile care nu sunt echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere, este de 24 ore, rezultând un debit de calcul de pentru refacerea rezervei: Qri = Vri / Tri = 231.12 m?/ 24ore = 9.63 m*/h(2,67|/s) — debit asigurat de reteaua publica. Pag.191

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 5 UH OS P ITAL MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate f) INSTALATII DE ALIMENTARE CU GAZE MEDICALE e Concentrator Oxigen de 10000 | o Statie de butelii Oxigen (02) 2 x 10 butelii o Statie de butelii C02 (02) 2 x 4 butelii o Statie de butelii N20 (02) 2 x 4 butelii o Statia vacuum cu debit de 3 x 35 m3/h' o Statia aer comprimat medical cu debit de 3 x 35 m3/h 4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; Proiectul propus nu are un impact cultural, insa are impact social si asupra promovarii egalitatii de sanse. Dezvoltarea serviciilor de sănătate la nivel comunitar constituie alternativa cost-eficace de asigurare a accesului populaţiei, în special în mediul rural şi a populaţiilor vulnerabile, inclusiv populaţiei de etnie Roma, la servicii de asistenţă medicală de bază, precum şi o condiţie necesară pentru restructurarea serviciilor specializate. Conform unui studiu publicat în revista Lancet de o echipă de cercetători de la Institutul pentru evaluare și cuantificare a sănătății din cadrul Universității Washington (Seattle)!, țările care nu investesc în sistemele de sănătate și educaţie au un risc mai mare de încetinire a creşterii economice și scădere a produsului intern brut (PIB). Analiza face un clasament global al ţărilor în ceea ce privește capitalul uman. Investiţiile în educație și sănătate au o influenţă semnificativă asupra capitalului uman și PIB, deși asocierea este deseori ignorată de autorități. Efectul unui nivel înalt de educație și al unui sistem de sănătate bine dezvoltat au o influenţă asupra capitalului uman comparativă cu efectul dezvoltării tehnologice asupra creşterii economice. Capitalul uman reprezintă, conform preşedintelui Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, suma variabilelor privind sănătatea, calificarea, nivelul de cunoștințe, experiența și obiceiurile populației. Kim spune că analiza privind capitalul uman va permite în timp compararea țărilor și identificarea necesităţilor de investiție în sistemele de educație și sănătate. Capitalul uman contribuie la creşterea productivității economice, împreună cu capitalul fizic — clădiri, echipamente și alte active. Pag.192

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FRI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE H project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Datele analizate în studiu au fost colectate în perioada 1990-2016 și au fost preluate de la agenţii guvernamentale, școli și sisteme de sănătate. Pe primul loc în privinţa capitalului social se situează Finlanda, dar Turcia are cea mai mare rată a creșterii. Creşteri mari ale capitalului social s-au întâlnit şi în țările asiatice, Arabia Saudită, Kuweit și Brazilia, care au făcut progrese mai mari comparativ cu restul statelor. Guineea a fost țara cu cea mai mare rată a dezvoltării capitalului social din Africa subsahariană. Progresele înregistrate de țările clasificate ca având un nivel înalt al capitalului social au fost mai mici decât cele din țări mai slab dezvoltate. De exemplu, de pe locul al șaselea în 1990, Statele Unite ale Americii au ajuns pe locul 27 în 2016, mai ales din cauza încetinirii progresului în dezvoltarea educaţiei. Responsabile de declinul progresului sunt politicile guvernamentale. În plus, variabilele privind capitalul social sunt slab raportate, de aceea nu există nici analize comparative la nivel internaţional. Raportarea ar permite măsurarea investițiilor în sistemele de sănătate și educație, dar în același timp chestionarea guvernanţilor asupra modului cum gestionează aceste investiții. Studiul publicat în Lancet arată că țările cu o rată mai mare a dezvoltării capitalului uman au și un PIB mai mare. Țările aflate în primul sfert al clasamentului creșterii nivelului capitalului uman au înregistrat o creștere anuală a PIB mai mare cu 1,1% decât țările aflate în ultimul sfert al clasamentului. Această situaţie se traduce prin faptul că, din 2015 până în 2016, o creștere cu 1,1% a PIB a fost echivalentă cu 163 de dolari în China, 268 de dolari în Turcia și 177 de dolari în Brazilia. A fost analizată rata de productivitate la nivel individual, în funcţie de nivelul de educaţie și sănătatea populației. Aceasta ia în considerare numărul anilor în care o persoană este aptă să lucreze din aceste două puncte de vedere, de la vârsta de 20 până la 64 de ani. Calcularea nivelului de educaţie a fost realizată pe baza a 2.522 de studii și recensăminte care analizează rezultatele şcolare și nivelul de sănătate asociat productivității economice. Cuantificarea capitalului uman (fig.) i-a conferit Japoniei 24,1 ani de capital uman. Numărul a fost calculat din asocierea speranţei de viață de 43,9 ani în cei 45 de ani de înrolare în muncă cu numărul anilor de studiu — 12,4 ani din maximum 18. Scorul de învățare în Japonia a fost de 94 și scorul de sănătate de 85 din maximum 100. Pag.193

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI bl BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate EXPECTED HUMAN CAPITAL ÎS CALCULATED BY COMBINING: EXPECTED YEARS LIVED > ADJUSTED FOR HEALTH DIA Is Pat TI ora ' EXPECTED Pee TE TIT an e) IT [TE Figura . Cum se calculează capitalul uman În calcularea scorului de sănătate au fost incluși parametri privind malnutriția, debilitatea, anemia, disfuncţiile cognitive, disfuncţiile de vedere și auz și prevalența bolilor infecțioase — infecţia HIV/SIDA, malaria, tuberculoza. În clasament, la pol opus cu Japonia, se află Etiopia, cu un scor de capital uman de 4,7 ani, calculat din asocierea speranţei de viață de 38 de ani în anii de înrolare în muncă cu 7,3 ani de studiu, un scor de învățare de 62 și un scor de sănătate de 49. Din cele 195 de ţări, în topul celor cu un capital uman înalt în 2016 se află Finlanda, cu 28 de ani, urmată de Islanda, Danemarca, Olanda (toate cu 27 de ani) și Taiwan (26 de ani). 44 de ţări au avut un capital uman de peste 20 de ani, iar 68 de ţări sub 10 ani (fig. 2). Statele Unite ale Americii s-au clasificat pe locul 27, China pe 44, Rusia pe 49, Mexic pe 104 și India pe 158. Pag.194

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B Project & consul ting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Map of expected human capital by country in 2016 apectod han Capii pci 13 HHOSPITAL Diferențe semnificative au existat și între sexe, speranța de viaţă în timpul anilor de înrolare în muncă și scorul de sănătate fiind mai mare în rândul femeilor decât al bărbaţilor. Din cele prezentate, rezultă că realizarea de investiții în infrastructura de sănătate va avea impact la nivel social prin creșterea calității vieţii și facilitarea accesului la servicii de îngrijire medicală de calitate îmbunătățită pentru populaţia din jud. Timiș și județele învecinate. b) estimari privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei: în faza de realizare, in faza de operare; În faza de operare, se estimează următorul nr. de posturi pe funcții și categorii de personal: Funcții si categorii Necesar persoane Personal medical - medici 40 Personal medical - asistete 110 Personal auxiliar 57 Personal administrativ Pag.195

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a sit- urilor protejate, dupa caz; Efectul implementării acestui proiect va fi imediat și va avea mai multe beneficii directe asupra mediului și cetățenilor municipiului Timisoara si a judetului Timis. Vor fi reduse semnificativ emisiile de CO2 (gaz cu efect de seră), va fi redusă poluarea fonică și va aduce un plus calității vieții cetăţenilor, prin folosirea unor sisteme eficiente, moderne si economice de instalatii termice, electrice si sanitare . d) impactul obiectivului de investitie, raportat la contextul natural si antropic in care se integreaza, dupa caz. Beneficiarii acestei investiții vor fi în primul rând locuitorii judetului Timis, ai municipiului Timisoara si a zonelor invecinate, Conform datelor publicate de către Institutul National de Statistica, rata mortalităţii infantile din România este cea mai mare pe plan european. În anul 2016, in Romania rata mortalitatii infantile a fost de 7,6 %o iar in Bulgaria de 6,6 %o, in conditiile in care , media in Uniunea Europeana a fost de 3,6 %o Deasemenea, in anul 2027, rata mortalitatii infantile, in Romania a fost de 7,2 %o, dar, la nivelul judetului Timis rata mortalitati infantile a fost de 7,5 %o. 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii Din punct de vedere al cererii de servicii medicale de obstetrică-ginecologie, se poate spune că la nivelul județului Timiş, cererea pentru astfel de servicii înregistrează o tendință de creștere, tendință care reiese din analiza de demografică a populației la nivelul județului și a natalității, Starea de sănătate a populatiei este evaluată prin nivelul indicatorilor specifici, respective indicatorii de morbiditate — incidenţa şi prevalența, cît şi prin procesele demografice: natalitate, mortalitate generală, mortalitate infantilă, decese pe cauze, spor natural, precum și prin date colectate de la furnizorii de servicii medicale. Nivelul constant mai mic al natalității în judeţul Timiş faţă de media pe ţară, este influenţat de persistenţa modelului tradiţional, de structura pe vîrste a populaţiei, de modelul cultural specific unei zone de mozaic etnic şi confesional. Aceste elemente se suprapun condiţiilor generale, comune tuturor zonelor ţării: nivel de trai, percepţia de securitate socială, politica demografică, nivelul aşteptării sociale. Pag.196

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI 5 HHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE i [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate În perioada analizată, în judeţul Timiş au fost înregistrate la oficiile de stare civilă 9.324 de nașteri, din care 8395 nașteri în anul 2017, 180 de înregistrări ale nașterilor din luna decembrie 2016 și 749 de înregistrări tardive ale nașterii (516 pentru primul copil și 233 pentru copii de rangurile 2 pînă la 10, cu ani de naștere 1999-2016). Din cele 8395 de nașteri în 2017: 4340 sînt băieţi și 4055 fete cu o rată de masculinitate (la naștere) de 107 (s-au născut 107 băieţi la 100 de fete), valoare apropiată de cea înregistrată anul trecut. Vârsta medie a mamei a fost de 28,28 de ani. Din numărul total de femei care au născut, doar 80,11 % au domiciliul în judeţul Timiş, ceea ce înseamnă că aprox. 20% din naşterile înregistrate în judeţul Timiș în anul 2017 provin de la mame cu domiciliul în județele învecinate. Numărul mediu de copii născut de o mamă este de 1,73 vîrsta medie a mamei fiind de 28,28 ani. In ultimii cinci ani variațiile vîrstei medii a mamelor a fost foarte mică, iar numărul mediu de copii născuţi a înregistrat o ușoară tendinţă de creștere, fapt ce sugerează necesitatea îmbunătățirii accesului la serviciile medicale de calitate și conforme cu standardele și normativele de sănătate. 2013 2014 2015 2016 | 2017 Vârsta medie a mamei 28,25 28,37 28,61 28,56 28,28 Numărul mediu de copii născuţi 15 1,49 1,47 1,67 1,73 Cererea crescută pentru servicii medicale de calitate este indicată și de evoluția pieţei serviciilor medicale private, piață care a crescut atât din dorința populației de a avea acces la servicii medicale de calitate, cât și de faptul că sistemul public de sănătate nu acoperă cererea și așteptările populației. Dinamica deosebita a pietei arata o crestere semnificativa a cererii populatiei pentru servicii medicale private. La aceasta evoluţie au contribuit, in ultimii ani, instabilitatea sectorului public de sanatate si cresterea venitului disponibil al clasei de mijloc. Din pacate, Romania este tara cu unul dintre cele mai reduse volume ale informatiilor din domeniul serviciilor medicale, atat din perspectiva pacientilor, cat si a furnizorilor. Acest lucru afecteaza evolutia sectorului public, dar si a celui privat. Pag.197

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate În perioada 2011-2016, numarul spitalelor publice a scazut semnificativ, in urma inchiderii a 67 de unitati la 1 aprilie 2011. Pe de alta parte, numarul spitalelor private din Romania s-a dublat, ajungand la peste 200 de unitati iar numarul centrelor medicale private a crescut de trei ori, pana la peste 600 de unitati in 2016. Cu toate acestea, servicii medicale complexe nu sunt asigurate decât în cadrul spitalelor publice, sectorul medical privat din județul Timiș asigurând preponderent serviciile de bază. Astfel, în judeţul Timiș, în cadrul unei clinici private existente și care are specialitatea de obstetrică ginecologie, se pot realiza diverse analize, însă maternitate din cadrul aceluiași lanţ este doar în Arad. De asemenea, un lanț medical privat care are o policlinică în Timișoara, oferă servicii medicale de bază fără a avea însă și un spital și o secţie dedicată procedurilor mai complicate, pacienții fiind nevoiți să se deplaseze ori în Bucureşti, ori în afara țării pentru a beneficia de îngrijirea medicală, în cazul în care nu doresc să apeleze la serviciile din sistemul public. Raportându-ne acum la procedurile de reproducere umană asistată și fertilizare in vitro, în judeţul Timiș procedura este disponibilă doar într-o singură clinică privată. Din punct de vedere al sistemului public de sănătate, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" din Timisoara dispune de mai multe clinici, inclusiv Clinica de Obstetrica-Ginecologie, însă actuala Clinică de Obstetrică-Ginecologie Bega din Timișoara funcţionează într-o clădire necorespunzătoare, veche de 125 de ani și care la momentul respectiv nu a fost construită în scopuri medicale. Liftul şi sălile de operare sunt distribuite pe mai multe niveluri, fără circuitele complete necesare asigurării unor servicii de bază specifice. În această clinică există mai mult de 2.000 de intervenții anuale, iar departamentul extern al Spitalul Județean oferă asistenţă pentru 2.500 de nașteri, jumătate din toate nașterile înregistrate la Timișoara. Prin prezentul proiect se propune construirea unei maternităţi noi în Mun. Timișoara, clinică prin care se vor putea oferi servicii de îngrijire medicală de o calitate superioară faţă de cele oferite în prezent, precum și posibilitatea realizării de noi proceduri medicale care până în prezent nu puteau fi realizate. Noua clinică va fi dotată cu echipamente noi care nu se regăseau în vechea clinică, respectiv se vor putea realiza proceduri de inseminare in-vitro, proceduri care în prezent se pot achiziţiona doar în cadrul unei singure clinici private din Timișoara și unde evident costurile sunt ridicate, la aceste servicii neavând acces persoanele din categorii defavorizate. Pag.198

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B dj Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Din cele prezentate, considerăm că prin construirea noii maternităţi se va contribui la creșterea gradului de acoperire a cererii de servicii de calitate pe piaţa judeţeană, va facilita accesul tuturor celor asiguraţi în sistemul public de sănătate, dar va contribui și la atragerea în sistemul public a acelor pacienţi care alegeau serviciile medicale private în principal datorită condițiilor impropii existente în prezent în cadrul clinicii și maternității spitalului. 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara. Analiza financiară prezintă influenta proiectului asupra grupurilor țintă cărora li se adresează, a beneficiarilor direcţi și a beneficiarilor indirecţi, determinând efectele sociale asupra costurilor și veniturilor, ieşind în evidentă necesitatea aplicării proiectului. Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în următoarele limite: Valoarea actualizată netă (VAN) trebuie să fie < 0; Rata internă de rentabilitate (RIR) trebuie să fie < rata de actualizare (4%); Fluxul de numerar cumulat trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă; În cadrul analizei financiare, se realizează prezentarea costurilor previzionate incrementale pentru o perioadă de 20 de ani. Pe baza acestora, se calculează indicatorii VANF/C și RIRF/C, cu o rată de actualizare de 4% pentru a determina dacă proiectul necesită intervenţia financiară din partea fondurilor nerambursabile. Proiecţia încasărilor și cheltuielilor a fost realizată având la bază analiza contului de execuţie bugetară al secţiei de obstetrică-ginecologie și neonatologie din cadrul clinicii existente, în ceea ce privește veniturile operaţionale generate, fără a lua în calcul subvenţiile primite de la bugetul de stat respectiv de la alte administrații. Pentru determinarea indicatorilor financiari, au fost utilizate fluxurile incrementale (variante cu proiect — varianta fără proiect). Varianta fără proiect presupune menţinerea stării de facto, reprezentând scenariul Business- as-Usual (BAU). Noua maternitate propusă va avea un număr estimat de pacienţi de cca. 9.285/an, după cum urmează: Pag.199

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI ia H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] îi consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Nr.ort Număr de pacienți externați / Secţie 2018 1 1788 Clinica Obstetrica-Ginecologie | 2 2677 Clinica Obstetrica-Ginecologie II 3 | 1490 Clinica Obstetrica-Ginecologie III 4 3330 Clinica Obstetrica-Ginecologie IV 9285 Total În cele două scenarii tehnico-economice propuse, s-a menţinut numărul de pacienți de 9.285, însă au fost eliminate costurile operaţionale pentru piesele de schimb și reparații având în vedere faptul că investiția va fi o investiţie iniţială nouă, iar clădirea în care va fi clinica va fi nou construită nemaifiind necesare alt investiţii în reparaţii majore, respectiv au fost diminuate costurile cu achiziţionarea de alte prestări servicii, ținând cont că noua clinică va fi dotată cu echipamente noi care nu se regăseau în vechea clinică. Totodată, dorim să subliniem faptul că valoarea adăugată a proiectului este dată de creșterea numărului și tipurilor de servicii medicale care vor putea fi prestate prin dotarea cu echipamente noi a unităţii, dar și prin facilitarea accesului la servicii medicale de calitate superioară, precum și prin diminuarea timpului în care pot fi accesate aceste servicii. În prezent foarte mulți pacienți aleg serviciile medicale din țara vecină (Ungaria), tocmai datorită calității, însă acest fapt presupune un timp mai îndelungat până la realizarea actului medical (durata de timp parcursă până la destinație) precum și alte costuri suplimentare (costul de transport), toți acești factori reprezentând un impediment în accesarea serviciilor medicale în special pentru persoanele din cateogrii defavorizate, cu venituri mai mici care nu își pot permite să apeleze la servicii medicale private sau deplasări în afara ţării. Pag.200

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII LH MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Scenariul - BAU — (varianta fără proiect) — număr pacienţi 9.285 An1 An 2 An 3 An4 SCENARIUL FARA PROIECT - BAU | impl. împl. impl. impl. 1 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operationale 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 = Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T Nr. Pacienti 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 a" 43.906.3 43.906.3 43.906.3 43.906.3 N 43.906.3 Cheltuieli operationale 53,00 53,00 53,00 53,00 [ 53,00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 Cheltuieli cu salariile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407.000 1.407.000 1.407.000 1.407.000 1.407.000 Furnituri de birou „00 „00 „00 „00 „00 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 Materiale de curatenie o o o 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Piese de schimb „00 „00 „00 „00 „00 Materiale si prestari de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale 1.296.871 1.296.871 1.296.871 1.296.871 1.296.871 sanitare „00 „00 „00 „00 „00 168.853,0 168.853,0 168.853,0 168.853,0 168.853,0 Alte cheltuieli o o o 0 o E! _ Costuri investitionale 0,00 0,00 o o o Pag.201

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [3] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI | H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL FARA PROIECT - BAU 2 3 4 5 6 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operaţionale 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. Pacienti 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 43.906.3 [ 43.906.3 43.906.3 43.906.3 43.906.3 Cheltuieli operaţionale ja 53,00 53,00 53,00 53,00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 Cheltuieli cu salariile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 Cheltuieli cu contribuțiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407.000 1.407.000 1.407.000 1.407.000 1.407.000 Furnituri de birou „00 „00 „00 „00 „00 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 Materiale de curățenie o o o o o 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Piese de schimb „00 „00 „00 „00 „00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale 1.296.871 1.296.871 1.296.871 1.296.871 1.296.871 sanitare „00 „00 „00 „00 „00 168.853,0 168.853,0 168.853,0 168.853,0 168.853,0 Alte cheltuieli o o o o o Costuri investiţionale o o o o o Pag.202

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII ru; MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI = H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] DrOjJoct & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” GE Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate TTTTTŢ SCENARIUL FARA PROIECT - Business as Usual -BAU 7 8 9 10 11 ut: 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operaţionale 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 2 Venituri din contractele cu casele de 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Nr. Pacienti 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 da Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 (servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 JE 43.906.3 43.906.3 43.906.3 43.906.3 43.906.3 Cheltuieli operaţionale 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 Cheltuieli cu salariile 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 13.440.0 13.440.0 13.440.0 13.440.0 13.440.0 Cheltuieli cu contribuțiile sociale 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 1 1.407.00 1.407.00 1.407.00 1.407.00 1.407.00 Furnituri de birou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.629, 133.629, 133.629, 133.629, 133.629, Materiale de curăţenie 00 00 00 00 00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.87 1.296.87 1.296.87 1.296.87 1.296,87 Medicamente si materiale sanitare 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 168.853, 168.853, 168.853, 168.853, 168.853, Alte cheltuieli 00 00 00 00 00 Costuri investiţionale o o o 0 o a Pag.203

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Hi MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi oroject & & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL FARA PROIECT - -BAU 12 13 14 15 16 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operaţionale 50,00 50,00 1 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 | 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. Pacienti 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 43.906.3 43.906.3 43.906.3 43.906.3 43.906.3 Cheltuieli operaţionale 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 Cheltuieli cu salariile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 Cheltuieli cu contribuțiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407.000 1.407.000 1.407.000 1.407.000 1.407.000 Furnituri de birou „00 „00 „00 „00 „00 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 Materiale de curăţenie o 0 o o o 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Piese de schimb „00 „00 „00 „00 „00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale 1.296.871 1.296.871 1.296.871 1.296.871 1.296.871 sanitare „00 „00 „00 „00 „00 T 168.853,0 168.853,0 168.853,0 168.853,0 168.853,0 Alte cheltuieli o 0 o 0 o — a Costuri investiţionale o o o o o Pag.204

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [;] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI Ia H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate An1 An 2 An 3 An4 SCENARIUL CU PROIECT 1 impl. impl. împl. impl. 1 1 IE 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operaţionale 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. Pacienti 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 00 „00 „00 T Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 = FI 43.906.3 43.906.3 43.906.3 40.131.2 a 40.148.8 Cheltuieli operaționale 53,00 53,00 53,00 44,40 ERE 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 Cheltuieli cu salariile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.00 13.440.00 Ț- 13.440.00 13.440.00 13.440.00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.407.000 1.407.000 1.407.000 351.750,0 369.337,5 Furnituri de birou „00 „00 „00 o o 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 Materiale de curăţenie o o o o o 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Piese de schimb „00 „00 „00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale 1.296.871 1.296.871 1.296.871 1.102.340 1.102.340 sanitare „00 „00 „00 „35 35 Pag.205

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lg MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate An1 An 2 An 3 An4 SCENARIUL CU PROIECT 1 impl. impl. impl. impl. 4 168.853,0 168.853,0 168.853,0 143.525,0 143.525,0 Alte cheltuieli o o o 3 5 6.948.65 | 9.430.32 17.371.6 15.882.6 Costuri investiţionale 8,87 2,75 4727 48,90 o SCENARIUL CU PROIECT 1 2 3 4 5 6 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operaţionale 50,00 | 59,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. Pacienti 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 40.167.2 40.208.7 40.251.5 40.295.8 40.341.7 Cheltuieli operaţionale 98,78 35,80 83,27 98,49 41,34 = 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 Cheltuieli cu salariile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.804,3 407.194,5 427.554,3 448.932,0 471.378,6 Furnituri de birou 8 9 2 4 4 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 Materiale de curăţenie o o o 0 o Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale 1.102.340 1.124.387 1.146.874 1.169.812 1.193.208 sanitare 185 „16 „90 „40 „65 Pag.206

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Iu HOSPITAL MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [g] DO) UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate ect & consulting SCENARIUL CU PROIECT 1 2 3 4 5 6 143.525,0 143.525,0 143.525,0 143.525,0 143.525,0 Alte cheltuieli 5 5 5 Costuri investiţionale o o | o o 0 SCENARIUL CU PROIECT 1 7 8 3 10 11 1 sl 46.246. 46.246. 46.246. | 46.246. 46.246. Venituri operaţionale 550,00 550,00 ESP 550,00 550,00 + Venituri din contractele cu casele de 44.846. 44.846. 44.846. 44.846, 44.846, asigurari 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 9.285,0 9.285,0 9.285,0 9.285,0 9.285,0 Nr. Pacienti o o o 0 o 4.830,0 4.830,0 4.830,0 4.830,0 4.830,0 Tarif mediu o o o o o Venituri din prestari servicii 1.400.0 1.400.0 1.400.0 1.400.0 1.400.0 (servicii medicale spitalicesti) 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 Nr. Servicii o o 0 o o Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 40.389. 40.438. 40.489. 40.541. E 40.596. Cheltuieli operaţionale 174,44 263,28 076,31 esa BI 164,68 24.960. 24.960. 24.960. 24.960. 24.960. Cheltuieli cu salariile 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 13.440. 13.440. 13.440. 13.440. 13.440. Cheltuieli cu contribuțiile sociale 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 494.947 519.694 545.679 572.963 601.611 Furnituri de birou „57 „95 „70 „68 „87 133.629 133.629 133.629 133.629 133.629 Materiale de curățenie „00 „00 „00 „00 „00 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.0 1.2414 1.266.2 1.291.5 1.317.3 Medicamente si materiale sanitare 72,82 14,28 42,56 6741 98,76 Pag.207

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI A AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate HOSPITAL SCENARIUL CU PROIECT 1 7 8 9 10 11 143.525 143.525 143.525 143.525 143.525 Alte cheltuieli „05 „05 05 05 „05 Costuri investiţionale o o o o = o SCENARIUL CU PROIECT 1 12 13 14 15 16 _ = 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. Venituri operaţionale 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 + Venituri din contractele cu casele de 44.846. 44.846, 44.846. 44.846. 44.846. asigurari 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 9.285,0 9.285,0 9.285,0 9.285,0 9.285,0 Nr. Pacienti o o o 0 o 4.830,0 4.830,0 4.830,0 4.830,0 4.830,0 Tarif mediu o o o ] o o Venituri din prestari servicii 1.400.0 1.400.0 1.400.0 1.400.0 1.400.0 (servicii medicale spitalicesti) 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 Nr. Servicii o o 0 0 o Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 A 40.652. | 40.711. 40.771. 40.834. 40.899. Cheltuieli operaţionale 1 593,25 052,81 629,09 | 411,82 494,87 24.960. 24.960. 24.960. 24.960, 24.960. Cheltuieli cu salariile 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 13.440. 13.440. 13.440. 13.440. 13.440. Cheltuieli cu contribuţiile sociale 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 631.692 663.277 696.440 731.262 767.826 Furnituri de birou 46 „09 „94 „99 „14 133.629 133.629 133.629 133.629 133.629 Materiale de curăţenie „00 „00 00 „00 „00 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343.7 1.370.6 1.398.0 1.425.9 1.454.5 Medicamente si materiale sanitare 46,74 21,67 34,10 9479 14,68 Pag.208

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B | Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL CU PROIECT 1 12 | 13 14 15 16 143.525 143.525 143.525 143.525 143.525 Alte cheltuieli „05 „05 05 „05 „05 Costuri investiţionale o o 0 o IN o An1 An 2 An 3 An4 SCENARIUL CU PROIECT 2 impl. împl. impl. impl. 1 dl 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operaționale 50,00 50,00 | 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 casele de asigurari 50,00 50,00 1 50,00 50,00 50,00 Nr. Pacienti 5.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 d, Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 (servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 | : ui 43.906.3 43.906.3 43.906.3 40.131.2 40.148.8 Cheltuieli operaţionale 53,00 53,00 53,00 44,40 31,90 eltuieli operaţional IL = 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 Cheltuieli cu salariile 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 Cheltuieli cu contribuţiile 13.440.0 13.440.0 13.440.0 13.440.0 13.440.0 sociale 00,00 00,00 00,00 00,00 1 00,00 1.407.00 1.407.00 1.407.00 | 351.750, 369.337, Furnituri de birou 0,00 0,00 0,00 00 50 133.629, 133.629, 133.629, 133.629, 133.629, Materiale de curățenie 00 00 00 00 00 Pag.209

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bă project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate An1 An 2 An 3 An4 SCENARIUL CU PROIECT 2 impl. impl. impl. impl. 2 2.500.00 2.500.00 2.500.00 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale 1.296.87 1.296.87 1.296.87 1.102.34 1.102.34 sanitare 1,00 1,00 1,00 0,35 0,35 168.853, 168.853, 168.853, 143.525, 143.525, Alte cheltuieli 00 00 00 05 05 95.809.8 95.809.8 95.809.8 63.873.2 Costuri investiţionale 13,57 73,57 73,57 49,05 o SCENARIUL CU PROIECT 2 2 3 4 5 6 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operaţionale 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. Pacienti 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 5.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „0 Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 40.167.2 40.208.7 40.251.5 40.295.8 40.341.7 Cheltuieli operaţionale 98,78 e 35,80 83,27 98,49 41,34 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 Cheltuieli cu salariile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 Cheltuieli cu contribuţiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.804,3 407.194,5 427.554,3 448.932,0 471.378,6 Furnituri de birou 8 9 2 4 4 Pag.210

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lg MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HHOS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bă project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL CU PROIECT 2 2 3 4 5 6 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 Materiale de curăţenie o o o o o Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale 1.102.340 1.124.387 1.146.874 1.169.812 1.193.208 sanitare „35 „16 „90 40 „65 143.525,0 143.525,0 143.525,0 143.525,0 143.525,0 Alte cheltuieli 5 5 5 5 _ Costuri investiţionale o o o o o SCENARIUL CU PROIECT 2 7 8 3 10 11 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operaţionale 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. Pacienti 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 5.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 = 40.389.1 40.438.2 40.489.0 40.541.6 40.596.1 Cheltuieli operaţionale 74,44 63,28 76,31 85,15 EEE 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 Cheltuieli cu salariile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 Cheltuieli cu contribuțiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.947,5 519.694,9 545.679,7 572.963,6 601.611,8 Furnituri de birou 7 5 o 8 7 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 Materiale de curăţenie o o o o o Pag.211

Obiectiv. CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SCENARIUL CU PROIECT 2 7 8 3 10 11 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamente si materiale 1.217.072 1.241.414 1.266.242 1.291.567 1.317.398 sanitare „82 „28 „56 „41 „76 143.525,0 143.525,0 143.525,0 143.525,0 143.525,0 Alte cheltuieli 5 5 5 5 5 Costuri investiţionale o o o o o SCENARIUL CU PROIECT 2 12 13 14 15 16 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 Venituri operaţionale 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. Pacienti | 5.285,00 9.285,00 9.285,00 5.285,00 5.285,00 Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 (servicii medicale spitalicesti) „00 „00 „00 „00 „00 Nr. Servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 40.652.5 40.711.0 40.771.6 40.834.4 40.899.4 Cheltuieli operaţionale 93,25 52,81 29,09 11,82 94,87 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 24.960.00 Cheltuieli cu salariile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 13.440.00 Cheltuieli cu contribuțiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.692,4 663.277,0 696.440,9 731.262,9 767.826,1 Furnituri de birou 56 9 4 9 4 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 133.629,0 Materiale de curăţenie o o o o o Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiale si prestări de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag.212

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate WUHOSPITAL Bl d project & consulting SCENARIUL CU PROIECT 2 12 13 14 15 16 Medicamente si materiale 1.343.746 1.370.621 1.398.034 1.425.994 1.454.514 sanitare „74 „10 NE) „68 143.525,0 143.525,0 143.525,0 143.525,0 143.525,0 Alte cheltuieli 5 5 5 5 5 Costuri investiţionale o 0 o 0 0) Calcul VNAF/C si RIRF/C - SCENARIUL 1- INCREMENTAL Venituri operaţionale incrementale Valoare reziduala | Total intrări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costuri operaţionale totale | = - incrementale 0,00 0,00 0,00 3.775.108,60 3.757.521,10 115.570.2 115.570.2 115.570.2 77.046.82 Investiție inițiala 36,80 36,80 36,80 4,53 0,00 — 115.570.2 115.570.2 115.570.2 73.271.71 - Total ieșiri 36,80 36,80 36,80 5,93 3.757.521,10 115.570.236,8 115.570.236,8 115.570.236,8 - 3.757.521 Flux de numerar net o o o 73.271.715,93 | ,10 Calcul VNAF/C si RIRF/C - SCENARIUL 1 SINT Venituri operaţionale incrementale Valoare reziduala Total intrări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costuri operaţionale totale - - | - - - incrementale 3.739.054,23 | 3.697.617,20 | 3.654.769,73 3.610.454,51 | 3.564.611,66 investiţie inițiala 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 Total ieşiri 3.739.054,23 | 3.697.617,20 | 3.654.769,73 | 3.610.454,51 3.564.611,66 3.739.05 3.697.61 3.654.76 3.610.45 [ 3.564.61 Flux de numerar net 4,23 7,20 9,73 4,51 1,66 Pag.213

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII E MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE lă project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Calcul VNAF/C si RIRF/C - SCENARIUL 1 - INCREMENTAL Venituri operaţionale incrementale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ţ —+ Valoare reziduala 4 1 Total intrări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costuri operaţionale totale = = - - - incrementale 3.517.178,56 | 3.468.089,72 | 3.417.276,69 3.364.667,85 | 3.310.188,32 Învestiţie inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - N Total ieșiri 3.517.178,56 | 3.468.089,72 | 3.417.276,69 3.364.667,85 | 3.310.188,32 3.517.217 3.468.08 3.417.27 3.364.66 3.310.18 Flux de numerar net 8,56 9,72 6,69 7,85 8,32 Calcul VNAF/C si RIRF/C - SCENARIUL 1 - INCREMENTAL Venituri operaţionale incrementale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 211.568.9 Valoare reziduala 55,18 1 LL 211.568. Total intrări 0,00 0,00 | 0,00 0,00 955,18 Costuri operaţionale totale - - = - incrementale 3.253.759,75 | 3.195.300,19 | 3.134.723,91 3.071.941,18 | 3.006.858,13 Investiţie inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Total ieșiri 3.253.759,75 | 3.195.300,19 | 3.134.723,91 3.071.941,18 | 3.006.858,13 3.253.7 3.195.3 3.134.7 3.071.9 214.575. Flux de numerar net 59,75 00,19 23,91 41,18 813,31 Pag.214

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI UH OS P ITAL MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ei [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Indicatorii financiari determinaţi plecând de la fluxurile de numerare incrementale generate exclusiv de proiect, sunt: 4% Rata de actualizare 252.285.416,73 VNAF/C lei -2,77% RIRF/C Deoarece VNAF/C este negativ, iar rata de rentabilitate financiară a proiectului este mai mică decât rata de actualizare utilizată de 4%, rezultă necesitatea finanţării investiţiei din fonduri publice. Fluxurile de numerar incrementale — generate de investiţie in scenariul 2 -ales Calcul VNAF/C si RIRF/C - SCENARIUL 2 - INCREMENTAL Venituri operaţionale incrementale 0,00 0,00 Valoare reziduala d Total intrări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costuri operaţionale totale - incrementale 0,00 0,00 0,00 1 3.775.108,60 | 3.757.521,10 95.809.8 95.809.8 95.809.8 63.873.2 Investiţie inițiala 73,57 73,57 73,57 49,05 0,00 7 95.809.8 95.809.8 95.809.8 60.098.1 x Total ieșiri 73,57 13,57 73,57 40,45 3.757.521,10 T 95.809.873,5 | 95.809.873,5 | 95.809.873,5 60.098.140,4 3.757.52 Flux de numerar net 7 7 7 5 1,10 Pag.215

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Calcul VNAF/C si RIRF/C - SCENARIUL 2 HUHOSPITAL - INCREMENTAL Venituri operaţionale incrementale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valoare reziduala | Total intrări | 0,00 0,00 0,00 0,00 IN 0,00 1 Costuri operaţionale totale - - - - - incrementale 3.739.054,23 | 3.697.617,20 | 3.654.769,73 3.610.454,51 | 3.564.611,66 Investiţie inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ieşiri 3.739.054,23 | 3.697.617,20 | 3.654.769,73 3.610.454,51 | 3.564.611,66 3.739.05 3.697.61 3.654.76 3.610.45 [ 3.564.61 Flux de numerar net 4,23 7,20 9,73 4,51 1,66 Calcul VNAF/C si RIRF/C - SCENARIUL PAI Nol ii d AR Venituri operaţionale incrementale 0,00 Valoare reziduala 1 — Total intrări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m, Costuri operaţionale totale - - - - încrementale 3.517.178,56 | 3.468.089,72 | 3.417.276,69 3.364.667,85 | 3.310.188,32 Investiţie inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ieşiri 3.517.178,56 | 3.468.089,72 | 3.417.276,69 3.364.667,85 | 3.310.188,32 | 3.517.17 3.468.08 3.417.27 3.364.66 3.310.18 Flux de numerar net 8,56 9,72 6,69 7,85 8,32 Pag.216

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII N MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE lă project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Calcul VNAF/C si RIRF/C - SCENARIUL PAI leii Venituri operaţionale incrementale A | 0,00 0,00 0,00 251.767.0 Valoare reziduala 56,66 În 251.767. Total intrări 0,00 0,00 0,00 0,00 056,66 Costuri operaţionale totale - - - - incrementale 3.253.759,75 | 3.195.300,19 | 3.134.723,91 3.071.941,18 | 3.006.858,13 Investiţie inițiala 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 Total ieșiri 3.253.759,75 | 3.195.300,19 | 3.134.723,91 3.071.941,18 | 3.006.858,13 — 3.253.7 3.195.3 3.134.7 3.071.9 254.773. Flux de numerar net 59,75 00,19 23,91 41,18 914,80 Indicatorii financiari determinaţi plecând de la fluxurile incrementale generate exclusiv de proiect în scenariul 2, sunt: Rata de actualizare 4% 167.841.893,61 VNAF/C lei RIRF/C -0,77% Și în cazul scenariului 2 VNAF/C este negativ, iar rata de rentabilitate financiară a proiectului/investiției este mai mică decât rata de actualizare utilizată de 4%, justificând încă o dată necesitatea finanțării proiectului prin fonduri publice, însă prin comparaţia celor două rezultate obţinute, este evident că investiţia propusă prin scenariul 2 este mult mai eficientă din punct de vedere al impactului financiar asupra bugetului local şi al eficienței utilizării banilor publici. Pag.217

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII — [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IVPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d] DrOject & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Rata de actualizare: 4% Scenariul 1 Scenariul 2 ales mmm VNAF/C 252.285.416,73 lei 167.841.893,61 lei RIRF/C -2,77% -0,77% mmm Din punct de vedere al rentabilității financiare a investiţiei determinată prin utilizarea fluxurilor de numerar incrementale, luând în calcul doar costurile de operare, se poate observa din tabelul de mai sus că scenariul 2 prezintă indicatori financiari mai buni comparativ cu scenariul 1. Din punct de vedere al rentabilității capitalului (contribuţia publică), spre deosebire de rentabilitatea financiară a investiţiei, având în vedere modalitatea de finanțare a investiţiei integral din surse publice, aceasta este egală cu cea financiară. Rezultatele obţinute în această variantă sunt: Tm Rata de actualizare: 4% Scenariul 1 Scenariul 2 ales mmm VNAF/K - - 167.841.893,61 252.285.416,73 lei lei RIRF/K -2,77% -0,77% Din analiza celor două categorii de indicatori, de rentabilitate financiară a investiţiei, respectiv a capitalului, reiese că cele mai multe beneficii le aduce implementarea proiectului conform scenariului 2, acesta reprezentând practic și recomandarea pentru execuţia investiţiei, Acest fapt este susținut de altfel și prin sustenabilitatea financiară a investiţiei, fluxul de numerar fiind pozitiv pe întreaga perioadă analizată. În cadrul determinării sustenabilității financiare, au fost luate în calcul toate sursele de finanţare ale clinicii. Fluxul de numerar — sustenabilitatea financiară Pag.218

Atasament: Partea_scrisa_-_Vol.I.pdf

STUDIU DE FEZABILITATE CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTIUNI MIXTE (ADMINISTRATIVE,BIROURI,SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU „SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA az ar TITULARUL ȘI BENEFICIARUL INVESTIŢIEI: Municipiul Timisoara AMPLASAMENTUL INVESTITIEI: Strada Balta Verde, Nr.17, Timisoara, Timis ELABORATORUL STUDIULUI: S.C. HOSPITAL PROJECT&CONSULTING S.R.L. Șoseaua Dudești - Pantelimon Nr.44 U.l., Parter - 4C, Sector3 Telefon: 0726326265, Fax: 0371607076office Ehospitalproject.ro Numar proiect: 06/2019 Nr. Proiect: 006/2019

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII ki MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH O Ss P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR Proiectant General: Sef proiect: Proiectanti de specialitate: Arhitectura: Rezistenta Instalatii: SC HOSPITAL PROJECT & CONSULTING SRL, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Dudesti - Pantelimon Nr.44 U.l., Parter - 4C, Sector 3, Telefon: 0726326265, Fax: 0371607076. ing.Cornel Ru i Arhitect Cristian Junea ing. Catalin Stefan i i Gaze Medicale: na is HVAC: E Simion, ing.Aurelian Velic Electrice de Joasa Tensiune: ing.Marius Mihaescu; Electrice Curenti Slabi:ing.Marius Varzaru up Pag.2

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate A. PIESE SCRISE 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii ........ 1.1. Denumirea obiectivului de investitii:........ 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 1.3. Ordonator secundar de credite:................ 1.4. Beneficiarul investitiei: 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: .......... 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de 2 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.” 9 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si sursei a isa ase OEI OS SE E aa 9 2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor. ieseana a aaa aaa 11 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii. iei eine 15 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice. acea 17 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico- economice pentru realizarea obiectivului de investitii........ SERA IVIT EEE III III 17 3.1. Particularitati ale i ii e et e a ata EEE ae 20 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: .......... 29 A.Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii atata aaa sana 29 Arhitectura si rezistenta .. „09 Instalatii Sanitare ............ ss 113 instalatii Gaze Medicale ............ ... 116 instalatii HVAC. its ia tere re ere TATE ETA TE SE ARTE TIE EEST 123 .. 131 Instalatii Electrice de Joasa Tensiune Instalatii Electrice Curenti SIabi ii aie tatea tata O DECORA EI E EEE EEE Ea 140 B.varianta constructiva de realziare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia 160 Pag.3

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILINJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate C.Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse iii etate sansa anna a aa aaa aaa 163 3.3. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a investitiei publice: .......... 181 3.4. Grafice orientative de realizare a investitiei. eee aa e OA a 182 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economice propuse............ TA 183 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea....... 183 4.2. Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, care pot afecta investitia. ............... o iii e etice ce ora Oa OI RI ORI 187 4.3. Situatia utilitatilor si analiza de CONSUM: i i ici cara ee OA E OR 187 4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: ete aie a a a E aaa 192 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii .......... 196 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara. .................. 199 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea atualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost- eficacilote «meriti FREE TI rea ETA ACES SASI LE ARDE TE E VE EL FEN SI GE E, 222 4.8. Analiza de senzitivitate. iei verii e e i O ACAD EI LATA E EEE EEE aaa 240 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor. .............. iii eine 241 5. Scenariu/Optiunea tehnico-economica optima, recomandata...................... vestea 245 5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor. eee ete eee a OAC LE IEEE EEE ERE a 245 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate. teaca aaa aa 248 5.3. Descrierea scanariului/optiunii optime recomandate privind:. iei aaa aaa 248 Arhitectura si rezistenta stiti tts etate ERA FREE EA COE E aan 248 instalatii SANTE GR TINTE În TNT TIR E TEA FIORI Fat Lea rain corina Instalatii Gaze Medicale ti totii tts te aaa 265 instalatii i ATTICA IEEE En E see acizi ZI Instalatii Electrice de Joasa Tensiune .. 280 Instalatii Electrice Curenti Slabi, ... 289 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:...................... 309 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerii tehnice. taia aa ae 313

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice : fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal CONSTITUIE. ince oricine E EEE ENE EEE EIN AAA ISRA SAPA ERA EEE TE TEEN E Da RR A E i i 327 6. TAN Ei antena dinar VEI ERNEST ERE avatare arena 327 revue 327 6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de cirilice 327 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire. 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitate de ingrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.................... [ii ii O TE EEE EI EI aa 327 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor. ........... oi e citit ei e a ea EA Ia aaa 327 6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. ............................ 327 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile e e e ea e et a EEE EEE E 327 7. Implementarea investitiei ................ nr veri NNE NT ATI TENTA N TRANS 328 7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei. ................... muia 328 7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse Necesare. e ete e e e a A E READER EEE 328 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare. 329 7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale. ...................... aci. 330 8. Concluzii si recomandari.................... en nareaza war rare FETELE ENI +1... 331 PIESE DESENATE Arhitectura Plan de situatie propus A100 Plan subsol A101 Plan demisol A102 Plan parter A103 Plan etaj 1 A104 Plan etaj 2 A105 Plan etaj 3 A106 Pag.5

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Plan etaj 4 Plan etaj retras Fatada Sud Fatada Vest Fatada Nord Fatada Est Sectiune Longitudinala A-A Sectiune Longitudinala B-B Plan Invelitoare Rezistenta Plan Structura subsol Instalatii Sanitare Schema grup pompare — instalatii sanitare Instalatii Gaze Medicale Schema gaze medicale Instalatii gaze medicale parter Instalatii gaze medicale etaj 1 Instalatii gaze medicale etaj 2 Instalatii gaze medicale etaj 3 Instalatii gaze medicale etaj 4 uHOSPITAL Bi d project & consulting A107 A108 A109 A110 A111 A112 A113 A114 A115 RO01 1S01 IGMO1 IGM02 IGMO3 IGMO4 IGMOS5 IGMO06 Pag.6

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [3] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Instalatii HVAC Schema centrala termica IT-s01 Schema centrala frigorifica IT-s02 Schema ventilatie IV-s01 Schema ventilatie bloc opeator/ATI IV-s02 Plan etaj IV IV-01 Instalatii Electrice de Joasa Tensiune Instalatii electrice schema generala de distributie tablouri IE-s01 Instalatii electrice subsol IEO1 Instalatii electrice demisol IE02 Instalatii electrice parter IEO3 Instalatii electrice etaj 1 IE04 Instalatii electrice etaj 2 IE05 Instalatii electrice etaj 3 IE06 Instalatii electrice etaj 4 IEO7 Instalatii electrice etaj 5 IEO8 Instalatii Electrice Curenti Slabi Instalatii curenti slabi schema bloc detectie incendiu ICS01 Instalatii curenti slabi schema bloc CCTV ICSO2 Instalatii curenti slabi schema bloc date-voce ICS03 Instalatii curenti slabi - Schema bloc sonorizare ICS-12 Pag.7

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Hg d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 1.1. Denumirea obiectivului de investitii: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” 12. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Timisoara. 13. Ordonator secundar de credite: Municipiul Timisoara. 14. Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara. 15. Elaboratorul studiului de fezabilitate: PROIECTANT GENERAL: S.C HOSPITAL PROJECT&CONSULTING S.R.L. București, Șoseaua Dudești - Pantelimon Nr.44 U.l,, Parter - 4C, Sector3 Telefon: 0726326265, Fax: 0371607076 officeEhospitalproject.ro Pag.8

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII La MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI GH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE H [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii 21. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul în care a fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.” Nu este cazul, nu a fost intocmit studio de prefezabilitate. dd Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare. Municipiul Timisoara, doreste sa implementeze proiectul Maternitate SCMU Timisoara si corp Administrativ” din Timisoara, str. Balta Verde, nr. 17, realizarea constructiei Proiectul este finanțat din bugetul local. Obiectivul general al Proiectului vizează în special îmbunătăţirea serviciilor medicale şi de prevenţie în obstetrică-ginecologie în zona Municipiului Timisoara, prin investiţii în infrastructura medicală şi în echipamente şi implementarea măsurilor rezultate din colaborarea şi schimburile de experienţă în vederea reducerii inegalităţilor în rândul populaţiei. Obiectivele specifice: Asigurarea serviciilor medicale şi de prevenţie prin construirea şi echiparea unei noi cladiri de spital pentru Clinicile de Obstetrică si Ginecologie apartinand SCMU Timişoara. Creșterea accesibilității la serviciile de asistență medicală specializată prin furnizarea de informaţii transparente și implicarea unui segment mai larg de populație; Conform referatului facut de catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Nr.19812 din 16.1.2016 si Nr.UR2017-018869 din 13.1.2017 in care s-au constatat urmatoarele: Conform structurii organizatorice aprobate, Clinicile de Obstretica-Ginecologie isi desfasoara activitatea pavilionar, in doua locatii situate in Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989, respectiv str. Al. Odobescu insumand impreuna o suprafata desfasurata de 6.620mp, din care 2.930mp pentru Clinica Obstretica, Clinica Neonatologie, Bloc de nasteri, spatii medicale, anexe gospodaresti si 3.690mp pentru Clinica Ginecologie, Clinica ATI, Bloc Operator, Laboratoare si spatii gospodaresti. Imobilele dateaza din anii 1895 si 1897, sunt construite din caramida cu planseu peste demisol din profile metalice boltisoare de caramida, celelate plansee si sarpanta fiind din lemn. Pag.9

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [] & Consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Spatiile celor doua immobile nu au avut ca destinatie initiala cladiri care sa adaposteasca prestarea de servicii medicale, ceea ce a ingreunat realizarea unor circuite care sa asigure functionalitatea sectiilor Clinice de Obstretica -Ginecologie cu 160 de paturi, sectiei Clinice Neonatologie cu 70 de paturi, sectiei Clinice ATI cu 16 paturi si a compartimentelor functionale. Activitatea medicala mai este ingreunata si de faptul ca cele 2 sectii sunt despartite de Bulevardul 16 Decembrie 1989, personalul medical si pacientii fiind nevoiti sa traverseze acest bulevard pentru a accesa serviciile medicale organizate in cele 2 imobile de mai multe ori pezi. Datorita organizarii pavilionare a activitatii medicale, costuri suplimentare sunt ocazionate de: - chiria lunara pe care Fundatia Caritatea le percepe pentru spatiul unde functioneaza Clinica Obstetrica; - cheltuielile pentru asigurarea agentului termic pentru 2 locatii cu centrala propria si costurile salariale a formatiilor de lucru pentru cele 2 centrale termice; - serviciile de paza pentru cele 2 imobile; - sistemele informatice care trebuie sa asigure legatura intre cele 2 sectii. Documente justificative: Potrivit Planurilor Serviciilor Regionale de Sănătate aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1376/2016 și Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1028/2014 „4.1. Strategia de intervenție aria 1: "Sănătate publică" Obiectiv general 1: Îmbunătăţirea sănătății și alimentaţiei mamei și copiilor Obiectivul specific 1.1: Îmbunătăţirea sănătății materne și a copilului și a alimentaţiei şi reducerea riscului de deces și mortalitate maternă Obiectivul specific 1.2: Reducerea numărului de sarcini nedorite, a incidenţei avortului la cerere și a mortalității materne prin avort 5. Zona strategică de intervenţie 3: "Măsuri transversale pentru un sistem de sănătate durabil și previzibil” Obiectivul general 6: Eficienţa sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei moderne de informare și comunicare (E-health) Obiectivul specific 6.1: Dezvoltarea sistemului informatic integrat în domeniul sănătăţii prin implementarea unor soluții durabile de e-Sănătate Obiectivul specific 6.2: Creşterea accesului la serviciile de sănătate prin utilizarea serviciilor de telemedicină Pag.10

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [1] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Obiectiv general 7: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional și local pentru a reduce inechitatea în accesul la serviciile de sănătate Obiectivul specific 7.1: Îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti în cadrul restructurării necesare a rețelei spitalicești prin restructurare și raționalizare Obiectivul specific 7.2: Îmbunătăţirea infrastructurii medicale furnizate în ambulatoriu prin asistență medicală comunitară, medicină de familie și ambulanță specializată Obiectivul specific 7.3: Dezvoltarea infrastructurii integrate de servicii de urgență Obiectivul specific 7.4: Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor publice de sănătate " 2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor. Clinicile de Obstretica-Ginecologie isi desfasoara activitatea pavilionar, in doua locatii situate in Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989, respectiv str. Al. Odobescu insumand impreuna o suprafata desfasurata de 6.620mp, din care 2.930mp pentru Clinica Obstretica, Clinica Neonatologie, Bloc de nasteri, spatii medicale, anexe gospodaresti si 3.690mp pentru Clinica Ginecologie, Clinica ATI, Bloc Operator, Laboratoare si spatii gospodaresti. Structura functionala si organizatorica curenta este urmatoarea: 1 SECTIA CLINICA DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE 150 11 Compartiment Obstetrica Patologica 4 12 Compartiment Medicina Materno-Fetala 4 13 Compartiment Fertilizare in Vitro 4 14 Compartiment Gineco-Oncologie 4 16 Clinica Obstetrica-Ginecologie | 40 1.6 Clinica Obstetrica-Ginecologie II 40 1.7 Clinica Obstetrica-Ginecologie III 40 1.8 Clinica Obstetrica-Ginecologie IV 40 | 2 SECTIA CLINICA ATIII 1 16 E Pag.11

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 2.1 ATIII 16 3 SECTIA CLINICA NEONATOLOGIE IE 70 5.1 Compartimentul Prematuri 15 8.2 Compartimentul Terapie Intensiva 12 43 de paturi de nou nascuti eutrofici cu 32 de paturi în A dr sistemul 3.3 Nou nascuti eutrofici 43 | rooming în aa i 4 Bloc Operator V E m 41 Bloc Operator = 1 5 Bloc de nasteri LL n) 5.1 Bloc de nasteri — = TIT 6 Sterilizare | 6.1 Sterilizare 7 Laborator Analize Medicale 741 Laborator Analize Medicale 8 Laborator Radiologie si Imagistica Medicala 8.1 Laborator Analize Medicale + E Serviciu Anatomie Patologica II 9.1 Compartiment Citologie 9.2 Compartiment Histopatologie 9.3 Compartiment Prosectura 10 Compartiment Primire Urgente CPU he 10.1 CPU Pag.12

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE el project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate HHOSPITAL 17 Farmacia 2 = 11.1 CPU 12 Ambulatoriu de Specialitate ÎN sa) 12.1 Cabinet Obstetrica-Ginecologie 12.2 Cabinet Neonatologie 12.3 Cabinet Pediatrie | 12.4 Cabinet Asistenta Sociala 12.5 Cabinet de Planificare Familiala 12.6 Compartiment Psihiatrie de Legatura 12.7 Laborator de reproducere Umana Asistata 12.8 Colectiv de Cercetare in Obstetrica-Ginecologie 12.9 Sala de consultatii si tratament 13 | _Spitalizare de Zi Eu E 13.1 Spitalizare de Zi 14 Unitate de Transfuzie Sanguina ll ja 14.1 Unitate de Trasnfuzie Sanguina Il LL 15 Alte functiuni | 15.1 Compartiment Evaluare si Statistica Medical 15.2 Arhiva Imobilele dateaza din anii 1895 si 1897, sunt construite din caramida cu planseu peste demisol din profile metalice boltisoare de caramida, celelate plansee si sarpanta fiind din lemn. Spatiile celor doua immobile nu au avut ca destinatie initiala cladiri care sa adaposteasca prestarea de servicii medicale, ceea ce a ingreunat realizarea unor circuite care sa asigure functionalitatea sectiilor Clinice de Obstretica -Ginecologie cu 160 de paturi, sectiei Clinice Neonatologie cu 70 de paturi, sectiei Clinice ATI cu 16 paturi si a compartimentelor functionale. Pag.13

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Hu aH OS P ITAL MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bo [dj Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Activitatea medicala mai este ingreunata si de faptul ca cele 2 sectii sunt despartite de Bulevardul 16 Decembrie 1989, personalul medical si pacientii fiind nevoiti sa traverseze acest bulevard pentru a accesa serviciile medicale organizate in cele 2 imobile de mai multe ori pe zi. Datorita organizarii pavilionare a activitatii medicale, costuri suplimentare sunt ocazionate de: - chiria lunara pe care Fundatia Caritatea le percepe pentru spatiul unde functioneaza Clinica Obstetrica; - cheltuielile pentru asigurarea agentului termic pentru 2 locatii cu centrala propria si costurile salariale a formatiilor de lucru pentru cele 2 centrale termice; - serviciile de paza pentru cele 2 imobile; - sistemele informatice care trebuie sa asigure legatura intre cele 2 sectii. Clinicile de Obstretica-Ginecologie nu respectă regulile organizării spațiale și cerinţele igienico — sanitare curente. Diviziunile spaţio-zonale din cele patru zone necesare "curat, murdar, intermediar și neutru" nu sunt pe deplin respectate, ceea ce duce la creşterea riscului de infecții nosocomiale și scăderea eficienței serviciilor medicale. Comunicarea între zonele medicale este anevoioasă, lungă și ineficientă și nu respectă aria de dimensiune obligatorie, normele igienico-sanitare şi reglementările / procedurile pentru mișcarea pacienților cu handicap (nu există rampă sau ascensor). Deasemenea, zona saloanelor este prea mică în comparație cu numărul paturilor existente iar echipamentele sau dotarile saloanelor sunt invechite iar in anumite cazuri inexistente. Dimensiunea existenta a cladirilor Clinicilor de Obstretica-Ginecologie nu permite dimensionarea în conformitate cu reglementările a celorlalte spații funcţionale, și anume: - sălile de operații; - sălile adiacente care formeaza blocul operator; - blocul de naștere; - departamentul de urgenţă; - spitalizarea de zi; - cabinetele din ambulator; - fertilizarea in-vitro. Toate instalatiile (sanitare, apă, canalizare, electrice) sunt vechi și nu sunt adaptate pentru a face faţă nevoilor clinicii. Pag.14

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 24. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii. Din punct de vedere al cererii de servicii medicale de obstetrică-ginecologie, se poate spune că la nivelul Municipiului Timiș, cererea pentru astfel de servicii înregistrează o tendinţă de creştere, tendinţă care reiese din analiza de demografică a populaţiei la nivelul județului și a natalității. Starea de sănătate a populatiei este evaluată prin nivelul indicatorilor specifici, respective indicatorii de morbiditate — incidenţa şi prevalența, cît şi prin procesele demografice: natalitate, mortalitate generală, mortalitate infantilă, decese pe cauze, spor natural, precum și prin date colectate de la furnizorii de servicii medicale. Nivelul constant mai mic al natalităţii în Municipiul Timiş faţă de media pe ţară, este influenţat de persistenţa modelului tradiţional, de structura pe vîrste a populaţiei, de modelul cultural specific unei zone de mozaic etnic şi confesional. Aceste elemente se suprapun condiţiilor generale, comune tuturor zonelor ţării: nivel de trai, percepţia de securitate socială, politica demografică, nivelul aşteptării sociale. În perioada analizată (2017), în judeţul Timiş au fost înregistrate la oficiile de stare civilă 9.324 de nașteri, din care 8395 nașteri în anul 2017, 180 de înregistrări ale nașterilor din luna decembrie 2016 și 749 de înregistrări tardive ale naşterii (516 pentru primul copil și 233 pentru copii de rangurile 2 pînă la 10, cu ani de naștere 1999-2016). Din cele 8395 de naşteri în 2017: 4340 sînt băieţi și 4055 fete cu o rată de masculinitate (la naștere) de 107 (s-au născut 107 băieţi la 100 de fete), valoare apropiată de cea înregistrată anul trecut. Vârsta medie a mamei a fost de 28,28 de ani. Din numărul total de femei care au născut, doar 80,11 % au domiciliul în judeţul Timiş, ceea ce înseamnă că aprox. 20% din nașterile înregistrate în județul Timiş în anul 2017 provin de la mame cu domiciliul în județele învecinate. Numărul mediu de copii născut de o mamă este de 1,73 vîrsta medie a mamei fiind de 28,28 ani. In ultimii cinci ani variațiile vîrstei medii a mamelor a fost foarte mică, iar numărul mediu de copii născuţi a înregistrat o ușoară tendinţă de creștere, fapt ce sugerează necesitatea îmbunătățirii accesului la serviciile medicale de calitate și conforme cu standardele și normativele de sănătate. 2013 2014 2015 2016 2017 Vârsta medie a mamei 28,25 28,37 28,61 28,56 28,28 Pag.15

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Numărul mediu de copii născuţi 1,5 1,49 1,47 1,67 1,73 Cererea crescută pentru servicii medicale de calitate este indicată și de evoluţia pieței serviciilor medicale, piață care a crescut atât din dorința populației de a avea acces la servicii medicale de calitate, cât și de faptul că sistemul public de sănătate nu acoperă cererea şi așteptările populației. Dezvoltarea sectorului medical privat, oferă oportunitatea populației de a beneficia de servicii medicale normale, dar limitate, deoarece în caz de complicații sau alte cazuri mai speciale, pacienţii sunt redirecţionați către spitalele din sectorul public. În perioada 2011-2016, numarul spitalelor private din Romania s-a dublat, ajungand la peste 200 de unitati. Pe de alta parte, numarul spitalelor publice a scazut semnificativ, in urma inchiderii a 67 de unitati la 1 aprilie 2011. In acelasi timp, numarul centrelor medicale private a crescut de trei ori, pana la peste 600 de unitati in 2016. În judeţul Timiș, din punct de vedere al numărului de clinici private existente și care au specialitatea de obstetrică ginecologie, putem menţiona o clinica privata unde se pot realiza diverse analize, însă maternitatea din cadrul aceluiași lanț este doar în Arad. De asemenea și un alt lanţ privat are o policlinică în Timișoara, fără a avea însă și un spital și o secţie dedicată procedurilor mai complicate, pacienții fiind nevoiți să se deplaseze ori în București, ori în afara țării pentru a beneficia de îngrijirea medicală, în cazul în care nu doresc să apeleze la serviciile din sistemul public. Raportându-ne acum la procedurile de reproducere umană asistată și fertilizare in vitro, în judeţul Timiș procedura este disponibilă doar într-o singură clinică privată, respectiv un Centru de Reproducere Asistată, privat înființat în 1995. Prin prezentul proiect se propune construirea unei clinici noi de Obstetrică-Ginecologie în Mun. Timișoara, clinică prin care se vor putea oferi servicii de îngrijire medicală de o calitate superioară față de cele oferite în prezent, precum și posibilitatea realizării de noi proceduri medicale care până în prezent nu puteau fi realizate. Noua clinică va fi dotată și cu echipamente noi care le vor completa pe cele care nu se regăsesc în vechea clinică, respectiv se vor putea realiza proceduri de inseminare in-vitro care până în prezent nu sunt posibile deoarece clădirea unde funcţionează în prezent clinica de Obstetrică-Ginecologie nu respectă circuitele/fluxurile medicale. Pag.16

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII LH MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pro) ed & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Din cele prezentate, considerăm că relocarea Clinicii de Obstretica-Ginecologie existente în noua cladire construita, va contribui la creșterea gradului de acoperire a cererii de servicii de calitate din Timisoara si va facilita accesul tuturor celor asiguraţi în sistemul public de sănătate. 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice. Scopul investiţiei îl reprezintă realizarea unei cladiri noi pentru Clinica de Obstetrica si Ginecologie, in vederea relocarii Clinicii de Obstetrică — Ginecologie din cladirile într-o clădire nou construita si echipata cu dotari medicale de ultima generatie si amenajată cu mobilier medical și mobilier nemedical. Aceste investitii sunt realizate în vederea: e cresterea calitatii serviciilor medicale prin realizarea unei noi clinici si dotarea acesteia cu aparatura medicala performanta e cresterea calitatii serviciilor de internare (satisfactia pacientilor) o cresterea calitatii conditiilor de munca pentru personalul medical si personalul auxiliar 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii Scenariul 1: Scenariul 1 vizeaza relocarea Clinicii Obstetrica si Ginecologie intr-o cladire nou construita a carei descriere se regaseste la cap. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5. si echipata cu dotari medicale de ultima generatie si amenajata cu mobilier medical si mobilier ne-medical necesar functionarii „la cheie” al spitalului. Scenariul 2: Scenariul 2 vizeaza relocarea Clinicii Obstetrica si Ginecologie intr-o cladire nou construita a carei descriere se regaseste la cap. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5. Echiparea cu aparatura medicala/instrumentar si amenajarea cu mobilier medical si mobilier ne- medical necesar functionarii spitalului se va face astfel: Pag.17

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate UHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ă project & consulting Aparatura Mobilier Mobilier ne- medicala/instrumentar | medical medical Farmacie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile | din cladirile existente existente Laborator central Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Prosectura Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Laborator de anatomie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca patologica cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente FIV Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Imagistica Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Ambulatoriu adulti Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Ambulatoriu neo- Se va reloca din Se va reloca Se va reloca natologie cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Spitalizare de zi Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Pag.18

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi [ Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate WUHOSPITAL Spatii comerciale Se va dota printr-un alt proiect Spatii administrative Se va dota printr-un alt proiect Sectia de ginecologie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Sectia de obstetrica Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Bloc Operator Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Bloc de Nasteri Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente ATl adulti Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente ATI nonatologie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca cladirile existente din cladirile din cladirile existente existente Sala de mese personal Se va dota printr-un alt proiect Pag.19

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI GH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 3.1. Particularitati ale amplasamentului: a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic-natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemtiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism); Amplasamentul studiat este in municipiul TIMISOARA, strada Balta Verde nr.17, jud. TIMIS, in intravilanul localității. Incinta studiata are o suprafața de 8.052,00 de mp. Teren domeniu public al Municipiului TIMIS conform CF nr.:447159 nr.cad 447159. Terenul studiat este amplasat in intravilan, este liber de constructii si nu face obiectul litigiilor. Constructia se va amplasa cu repectarea aliniamentelor stradale existente pe (str. Macilor si str.Balta Verde). art. 23 si art. 24 din R.G.U., cu asigurarea distantelor minime necesare interventiilor in caz de incendiu stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri. Drumurile de acces la parcela vor respecta legislatia in vigoare. Se vor respecta: Lg. 1 14/96; Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/1996, HCL 62/2012 si legislatia In vigoareBd. Liviu Rebreanu nr.158 A (fostă Bd. losif Bulbuca nr. 14, Aleea Sanatatii nr. 23, Municipiul Timisoara, judetul Timis. Beneficiarul a pus la dispozitia proiectantului extrasul CF si planul de amplasament si delimitare a imobilului, Scara | : | 000, cu viza OCPI si Certificatul de Urbansim emis de Primaria Municipiului Timisoara. In prezent, incinta studiata, este libera de constructii. Terenul pe care se va realiza noua constructive a Clinicii de Obstetrica si Ginecologie are o suprafata de 8.052 mp si se situeaza pe strada Balta Verde nr.17. In cadrul incintei se propune construirea Clinicii de Obstetrica si Ginecologie pe terenul situat in partea de nord-est a incintei, delimitat de: e lanord-stradaBaltaVerde; e lavest-strada Macilor; o la sud -imobil Liceul tehnologic UCECOM Spiru Haret; o laest—nr.Top434653(zona verde, ocladire) Pag.20

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu BH OS P ITAL MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Terenul pus la dispozitie de beneficiar este detaliat in extrasul CF si planul de amplasament si delimitare a imobilului, Scara | : | 000, cu viza OCPI si Certificatul de Urbanism nr. 34/08.01.2019 (faza SF) emis de Primaria Municipiului Timisoara pentru obiectivul de investiție publică care face obiectul proiectului. Terenul se afla in domeniul public al Municipiului Timisoara, in administrarea Municipiului Timisoara, conform CF nr.:447159 nr.cad 447159, b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; Accesul la amplasament se va face prin intermediul a doua noi racorduri direct din strada Balta Verde, respectiv strada Macilor, accese amenajate la sosea asfaltata conform planului de situatie atasat la documenatii. c) orientarile propuse fata de punctele de cardinal si fata de punctele de interes natural sau construite; Constructiile propuse pe amplasamentul studiat, vor urmari in primul rand sa deserveasca cat mai bine functiunea ce face obiectul acestui studiu si sa satisfaca cerintele si nevoile enuntate in tema proiect. Accesul principal in cladire se va face dinspre latura de nord a terenului. Accesul secundar, impruna cu accesul ambulantelor in zona CPU se va realiza dinspre latura estica. Retragerile fata de limitele parcelei sunt, dupa cum urmeaza: Fata de limita de proprietate N — 15,26m Fata de limita de proprietate E — 10,52m Fata de limita de proprietate S — 57,86m Fata de limita de proprietate V — 2,00m d) surse de poluare existente in zona; Nu au fost identificate surse puternice de poluare a mediului in zona studiata. In schimb, o problema la nivel de municipiu este poluarea fonica rezultata din cauza traficul rutier si traficul legat de transportul public urban (tramvai și troleibus). În harta de zgomot actualizată în aprilie 2013 scrie că orașul era împărțit în zece cartiere: Cetate, Fabric, Elisabetin, losefin, Mehala, Fratelia, Freidorf, Plopi, Ghiroda Nouă și Ciarda Roșie. Timișoara este traversată de șase drumuri naţionale, județene și europene: E70, E671, DN69, DNE, Pag.21

Obiectiv:'CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII tu UH OS P ITAL MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pi [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate DNS59A și DN59. Ca surse de zgomot s-au luat în considerare traficul rutier, cel feroviar, cel aerian și zgomotul industrial. În urmă cu cinci ani, valorile maxime pentru traficul rutier s-au evidenţiat în următoarele zone: Calea Torontalului, Calea Aradului, Calea Sever Bocu,Calea Dorobanților,str. Andrei Șaguna, Calea Buziașului, Bd. Liviu Rebreanu, Calea Martirilor, str. Cluj, Bd. 16 Decembrie 1989, Calea Șagului, Bd. Mihai Viteazu, Bd. Ferdinand |, Bd. Gen. lon Dragalina, Calea Circumvalațiunii, str. Oituz, str. Locotenent Ovidiu Balea, str. SimionBărnuţiu, str. Divizia 9 Cavalerie și Bd. Cetăţii, Harta poluarii fonice rezultate din traficul rutier Legenda A hi 55.0 dB(A) A 50.0 dB(A) 65.0 dB(A) A 70.0 dB(A) 75.0 dB(A) A A N N v 75.0 aB(A) Pag.22

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI EH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate e) date climatice si particularitati de relief; Timișoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părţii de sud- est a Depresiunii Panonice, cu influenţe submediteraneene. Trăsăturile sale generale sunt marcate de diversitatea și neregularitatea proceselor atmosferice. Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc precipitații semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi și zăpezi însemnate. Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic şi influenţa ciclonilor și maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldură toridă. Temperatura medie anuală este de 10,6'C, luna cea mai caldă fiind iulie (21,1*C), rezultând o amplitudine termică medie de 22,7'C, sub cea a Câmpiei Române, ceea ce atestă influenţa maselor de aer oceanic. Din punct de vedere practic, numărul zilelor cu temperaturi favorabile dezvoltării optime a culturilor, adică cele care au medii de peste 15'C, este de 143/an, cuprinse între 7 mai și 26 septembrie. Aflându-se predominant sub influența maselor de aer maritim dinspre nord-vest, Timișoara primește o cantitate de precipitații mai mare decât orașele din Câmpia Română. Media anuală, de 592 mm, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitațiilor bogate din lunile,mai,iunie,iulie (34,4% din totalul anual) și a celor din lunile noiembrie și decembrie, când se înregistrează un maxim secundar, reflex al influențelor climatice submediteraneene. În perioada propice culturilor agricole, cad aproape 80% din precipitaţii, ceea ce constituie o condiție favorabilă dezvoltării plantelor de cultură autohtonă. RELIEF Municipiul Timișoara este așezat la intersecția paralelei de 45* 47' latitudine nordică cu meridianul de 21* 17' longitudine estică, aflându-se, ca poziţie matematică, în emisfera nordică, la distanţe aproape egale de polul nord și de ecuator și în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale. Ora locală a orașului (considerată după meridian) este în avans cu 1 h 25' 8" faţă de ora meridianului 0, Greenwich, dar se află în întârziere cu 34' 52" faţă de ora oficială a României (ora Europei de Est). Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timis și Bega. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu, însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale Pag.23

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [;] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI PI H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2-3 m. În vatra orașului Timișoara cea mai înaltă cotă se află în partea de nord-est, în cartierul Între Vii, la 95 m, iar punctul cel mai coborât la 84 m, în vestul cartierului Mehala. SOLURI ȘI RESURSE DE SUBSOL Învelișul de sol din zona Timișoarei este de o foarte mare diversitate, numeroasele tipuri și subtipuri încadrându-se în clasele cernisoluri, luvisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, hidrisoluri, pelisoluri, vertisoluri și protisoluri. Câmpia Banatului este dominată de solurile cu fertilitate ridicată (cernoziomuri, calcarice, cambice și argice, preluvosoluri molice etc.), fără limitări în exploatare, constituindu-se astfel într-o importantă resursă naturală pentru dezvoltarea producţiei agricole intensive. Sunt valorificate resursele de apă termominerală şi termală de la Timișoara și împrejurimi (Călacea, Buzias, Ciacova, Ivanda etc.) În perioada postbelică au fost exploatate și resursele de hidrocarburi,petrol și gaze naturale, cu centre de exploatare în nord-vest și vest, în Câmpia Vingăi și Câmpia Arancăi. Sunt exploatate resursele regenerabile de energie solară şi fotovoltaică și energie eoliană, nivelul de dezvoltare din acest domeniu menţinându-se foarte ridicat, în special datorită eficientizării și introducerii de tehnologii avansate, existând un potenţial substanțial de creștere a utilizării acestor resurse în viitor. f) existenta unor: - retele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejarea, in masura in care pot fi identificate; Nu este cazul. - posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat invecinata; Nu este cazul. - terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala; Nu este cazul. Pag.24

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 3 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul geotehnic eloborat conform normativelor, cuprizand: I. date privind zonarea seismica; Seismic, în conformitate cu Normativ P 100 - 1 / 2013 ( cod de proiectare seismică — prevederi de proiectare pentru clădiri ), amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control ( colţ ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s şi o acceleraţie seismică orizontală a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20 % probabilitate de depăşire în 50 ani, ag = 0,20g. II. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice; Conform hărţii de zonare a teritoriului României pe baza indicelui de umiditate Thornthwaite Im ( STAS 1709/1-90 ) amplasamentul se situează în tipul climatic | ( Im = - 20....0 ). Din punct de vedere climatic, în lipsa unor date mai recente, se pot lua în considerare cu caracter informativ următoarele date mai importante pentru municipiul Timişoara, extrase din Atlasul climatologic al României, ediţia 1966 (ultima aparută ) Temperatura aerului : media lunară maximă: +(21+22)*C (iulie — august ) media lunară minimă: -(1-2)"C (ianuarie ) maxima absolută: + 40*C (16.08.1952) minima absolută: -29,2*C (13.02.1935) Precipitaţii atmosferice: -_ media lunară maximă: 70 — 80 mm (iunie ) - media anuală: 600 — 700 mm - cantitatea maximă în 24 h: 100 mm (01.05. 1915 ) Vântul: Frecvenţa şi direcţii predominante: nord-sud 16% est - vest 13% Este posibil ca amplasamentul sa fie afectat şi de alte reţele edilitare subterane ( reţele apaă- canal, gaz, electrice ) sau de construcţii îngropate ( rezervoare ). Pag.25

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Ho d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate III. date geologice generale; Geomorfologic, amplasamentul este situat în Câmpia Joasă Timiş-Bega caracterizată printr- un relief calm, defavorabil scurgerii naturale a apelor din precipitaţii, parte integrantă din marea unitate geomorfologică Câmpia de Vest. Terenul din amplasament, este actualmente relativ plan şi relativ orizontal ( cu diferenţe de nivel apreciate de 10 + 40 cm ) şi are stabilitatea generală asigurată. Structura geologică superficială este specifică Câmpiei de Vest, în care formaţiunile argiloase se interpătrund cu cele nisipoase, ambele de vârsta recentă, cuaternară, cu extindere până la cca. 80 + 100 m.Prezenţa acestor intercalaţii, variaţiile de culoare, granulometrie şi grad de consolidare ( îndesare ), scot în evidenţă caracterul lenticular şi încrucişat al întregului depozit, caracteristic Câmpiei de Vest. IV. date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz; Pentru studierea condiţiilor geotehnice au fost executate 28 sondaje, şi s-au făcut investigaţii geotehnice conform STAS 1.242/4 — 85 “Teren de fundare”. Sondajele au fost executate pentru identificarea şi descrierea litologiei. Suplimentar s-au folosit datele obţinute în urma cercetării de teren. Sondajele au fost executate pe amplasamentele marcate pe planurile de situaţie întocmite pentru această lucrare. Din sondajele executate au fost prelevate probe care au fost analizate în laboratoare specializate şi autorizate. Stratificaţia - Stratificaţia pusă în evidenţă de forajele geotehniceexecutate cu prezenta ocazie, redată în fişele de stratificaţie anexate, constă din succesiunea de pământuri: Umpluturi de pământ, extinse frecvent până la adâncimi variind între cca. 0,80 + 1,00 m faţă de CTN actual din amplasament iar local posibil mai mari, constituite din pământuri argilo-prăfoase- nisipoase ( argile prăfoase, prafuri argiloase, argile prăfoase nisipoase şi prafuri argiloase nisipoase ) de diverse culori, cafenii, cenuşii, cafenii-cenuşii, cenuşii-Închis, având deşeuri de construcţie ( bucăţi de cărămidă, piatră, bucăţi de betoane, etc ), în proporţii variabile ca răspândire în plan, cantitate şi mărime. Pag.26

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII N, MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Primul strat argilo-prăfos-nisipos,cu grosime variind între cca. 1,20 + 2,20 m, extins până la adâncimi variind între cca. 2,20 + 3,20 m faţă de CTN actual din amplasament, constituit : - până la adâncime de cca. 1,50 + 1,70 m faţă de CTN actual din amplasament din argile prăfoase, argile prăfoase nisipoase şi prafuri argiloase nisipoase, de culoare cenuşie-cafenie şi cafenie-cenuşie, cu structura în general glomerulară, cu canale vermiculare şi rădăcini filiforme, cu sau fără concreţii calcaroase - pe intervalul de adâncime de la cca. 1,50 + 1,70 m până la cca. 2,20 + 3,20 m faţă de CTN actual din amplasament, preponderent din prafuri argiloase cu nisip şi prafuri nisipoase resperctiv sporadic prafuri argiloase nisipoase, argile prăfoase nisipoase şi argile prăfoase, de culoare cenuşie- cafenie şi cenuşie cu rare intercalaţii cafenii, cu sau fără concreţii calcaroase. Primul complex nisipos, cu grosime de 5,30 + 6,10 m, extins până la adâncime de cca. 8,00 + 8,50 m faţă de CTN actual din amplasament, constituit din : - pe intervalul de adâncime de la cca. 2,20 + 3,20 m până la cca. 3,50 + 4,00 m faţă de CTN actual din amplasament din nisipuri mijlocii prăfoase ( sporadic fine-mijlocii prăfoase ), de culoare preponderent cenuşie şi sporadic cafenie-cenuşie şi cenuşie-cafenie - pe intervalul de adâncime de la cca. 3,50 + 4,00 m până la cca. 6,00 + 6,50 m faţă de CTN actual din amplasament din nisipuri mijlocii puţin prăfoase ( sporadic prăfoase ), de culoare preponderent cenuşie şi sporadic cenuşie-cafenie - pe intervalul de adâncime de la cca. 6,00 + 6,50 m până la cca. 8,00 + 8,50 m faţă de CTN actual din amplasament din nisipuri mijlocii ( sporadic puţin prăfoase ), de culoare preponderent cenuşie şi sporadic cenuşie-cafenie. Al doilea strat argilo-prăfos-nisipos, cu grosime de cca. 2,00 m, extins până la adâncime de cca. 10,00 + 10,50 m faţă de nivel CTN actual din amplasament, constituit preponderent din argile prăfoase nisipoase şi sporadic argile prăfoase, de culoare cenuşie şi cenuşie cu intercalaţii cafenii, iar cu precădere spre zonele de contact cu complexele nisipoase constituit din prafuri argiloase nisipoase de culoare cenuşie, cenuşie-cafenie. Al doilea complex nisipos, cu grosime variind între cca. 2,00 + 3,00 m, extins până la adâncime de cca. 12,50 + 13,00 m faţă de nivel CTN actual din amplasament, constituit preponderent din nisipuri mijlocii şi sporadic din nisipuri mijlocii puţin prăfoase, de culoare preponderent cenuşie, dar şi cafenie şi cenuşie-cafenie. Pag.27

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E | Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Al treilea strat argilo-prăfos, cu grosime peste 7,50 m, constituit preponderent din argile prăfoase şi sporadic şi local din argile prăfoase nisipoase, de culoare cenuşie cu zone cafenii şi cenuşie, iar local şi spre contactul cu complexul nisipos constituit din prafuri argiloase nisipoase. V. incadrarea in zone de risc seismic (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare; Seismic, în conformitate cu Normativ P 100 - 1 / 2013 ( cod de proiectare seismică — prevederi de proiectare pentru clădiri ), amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control ( colţ ) a spectrului derăspuns TC = 0,7 s şi o acceleraţie seismică orizontală a terenului pentru proiectare lacutremure cu interval mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20 % probabilitate dedepăşire în 50 ani, ag = 0,20g. Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare a ariei pe care se găsesc amplasamentele investigate se va face în conformitate cu Legea Nr. 575/ Noiembrie 2001, Legea privind aprobarea Planului de amenajare al teritoriului Naţional — Secţiunea a V — a : Zone de risc natural. Riscul este o estimare matematică a posibilităţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată, pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuţi în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundaţiile şi alunecările de teren, 1. Cutremurele de pământ: Zona de intensitate seismică pe scara MSK este de 7” în zona studiată, cu o revenire de cca. 225 ani. 2.Inundaţii: Aria studiată se încadrează în zona cu cantităţi de precipitaţii cuprinse între 746 —906 |/m.p. anual. Nu au fost înregistrate inundaţii mari, semnificative. VI. caracteristici, din punct de vedere hidrologic, stabilite în baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic Teritoriul zonei Timișoara dispune de o bogată reţea hidrografică, formată din râuri, lacuri și mlaștini 421 Principalul curs de apă este râul Bega, cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munţii Poiana Ruscă Bega este canalizată, iar de la Timișoara până la vărsare este amenajată pentru navigație (115 km). Pentru regularizarea debitului în limite care să îi permită satisfacerea funcţiilor pentru care a fost concepută lucrarea, la Costeiu a fost construit un nod hidrotehnic, a cărui principală funcție este cea de regularizare a debitului, respectiv asigurarea transferului cantității de apă din Timiş în Bega.Pentru a înlătura pericolul Pag.28

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREIMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE i project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate inundațiilor, lucrarea a fost completată ulterior cu sistemul hidrotehnic de la Topolovățu Micşcare, în perioadele de ape mari, dirijează surplusul de debit înregistrat de Bega în râul Timiş. Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timișoarei se găseşte la o adâncime ce variază între 0,5—4 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m — până la 80 m adâncime — și conține apă potabilă, asigurând cerințele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piaţa Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate și în cartierul Fabric (mezotermale), cu valoare terapeutică, utilizate în scop balnear. 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: A.Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii Clădirea Clinicii de Obstetrica si Ginecologie a fost dimensionata pornind de la elementele tehnice și funcţionale descrise în tema de proiectare, Regim înălțime D+P+6E. Însă, pe parcursul elaborării documentației tehnico-economice în vederea dimensionării corecte a clădirii în ceea ce privește respectarea standardelor și normativelor europene in vigoare în domeniul medical, s-a considerat necesară și oportună ca pentru asigurarea fluxurilor/circuitelor medicale, ca aceasta sa fie dezvoltata în regim de înălțime: D+P+6E pe departamente/compartimente de sănătate , în conformitate cu Notificarea Direcţiei de Sănătate Publică nr. 570/9/E). S-au avut în vedere următoarele elemente tehnice, medicale, funcționale și legislative: - suprafata utila totala rezultata conform misiunilor de proiectare este de 25,536.98m? impartita astfel: Suprafata utila m? 1 Subsol 3,383.88 2 Demisol 3,383.88 3 Parter 3,409.67 4 Etaj l 3,524.00 8 Etajll 3,524.00 6 Etajlll 3,524.00 7 Etaj IV 3,524.00 8 Etaj V 1,263.55 TOTAL: 25,536.98 Pag.29

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Hi MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pi d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Din care pentru suprafetele spitalului: TOTAL CLADIRE Etaj V, 1,263.55 ZF Subsol, 3,383.88 Etaj IV, 3,524.00 Demisol, „383.88 Parter, 3,409.67 =Subsol = Demisol = Parter = Etajl = Etajll = Etajlll = EtajlV = EtajV Din care pentru corpul administrativ: TOTAL CLADIRE m = Spital = Cladire Administratie

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Holuri, Circulatii si Cai de Acces Suprafata utila m? 1 Subsol 3,383.88 2 Demisol 3,383.88 3 Parter 3,409.67 4 Etaj l 3,524.00 5 Etajll 3,524.00 6 Etaj III 3,524.00 7 Etaj IV 1 3,524.00 8 Etaj V 1,263.55 TOTAL: 25,536.98 Incaperi si Spatii Tehnice Suprafata utila m? 1 Subsol 3,383.88 2 Demisol 3,383.88 3 Parter 3,409.67 4 Etaj l 3,524.00 8 Etajll 3,524.00 6 Etaj lll 3,524.00 7 Etaj IV 3,524.00 8 Etaj V 1,263.55 TOTAL: 25,536.98 yu HOSPITAL Bl project & consulting FUNCTIUNI Spatii Tehnice, 36.00 = Functiuni Spital Circulatii, | = Circulatii = Spatii Tehnice Pentru a se respecta fluxurile/circuitele medicale impuse de legislatia în vigoare, solutia proiectata s-a conformat la: Normativul privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor, indicativ NP-015/97 Ordinul Ministerului Sanatatii 914/2006 actualizat Ordinul Ministerului Sanatatii 1706/2007 actualizat Pag.31

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII RI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Normativul 217/2006 actualizat privind functionarea generala a spitalului Norma 216/2006 actualizata privind structura functionala a compartimentelor si serviciilor din spital. Structura functionala propusa: SECTIA CLINICA DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE A Compartiment Obstetrica Patologica 4 1.2 Compartiment Medicina Materno-Fetala 4 1.3 Compartiment Fertilizare in Vitro 4 1.4 Compartiment Gineco-Oncologie 4 1.5 Clinica Obstetrica-Ginecologie | 40 1.6 Clinica Obstetrica-Ginecologie Il 40 1.7 Clinica Obstetrica-Ginecologie Ill 40 1.8 Clinica Obstetrica-Ginecologie IV 40 Pag.32

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 2 SECTIA CLINICA ATlll 16 21 ATIII 16 3 SECTIA CLINICA NEONATOLOGIE 70 3.1 Compartimentul Prematuri 15 32 Compartimentul Terapie Intensiva 12 43 de paturi de nou nascuti eutrofici cu 32 de paturi in sistemul rooming 33 Nou nascuti eutrofici 43 [in Bloc Operator V 41 Bloc Operator Bloc de nasteri 5.1 Bloc de nasteri Sterilizare 6.1 Sterilizare Laborator Analize Medicale 71 Laborator Analize Medicale Pag.33

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi d project & UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 8 81 Laborator Radiologie si Imagistica Medicala Laborator Analize Medicale 9 Serviciu Anatomie Patologica II HOSPITAL & consulting 10.1 11.1 9.1 Compartiment Citologie 91 Compartiment Histopatologie 9.1 Compartiment Prosectura 10 Compartiment Primire Urgente CPU CPU 11 Farmacia 2 CPU 12 Ambulatoriu de Specialitate | 12.1 Cabinet Obstetrica-Ginecologie 12.2 Cabinet Neonatologie 12.3 Cabinet Pediatrie 12.4 Cabinet Asistenta Sociala 12.5 Cabinet de Planificare Familiala 12.6 Compartiment Psihiatrie de Legatura 12.7 Laborator de reproducere Umana Asistata 12.8 Colectiv de Cercetare in Obstetrica-Ginecologie 12.9 Sala de consultatii si tratament Pag.34

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 13 Spitalizare de Zi | 13.1 Spitalizare de Zi 14.1 Unitate de Transfuzie Sanguina Il 16.1 Compartiment Evaluare si Statistica Medical 15.2 Arhive 15.3 Spatii comerciale 15.4 Spatii comerciale 15.5 Spatii comerciale 15.6 Sala de mese Pag.35

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE li pro) ed & UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 16 Spatii gospodaresti au HOSPITAL & consulting 16.1 Spalatorie 16.2 Bloc Alimentar 16.3 Servicii tehnice 16.4 Centrala Termica 16.5 Post de transformare 16.6 Grup Electrogen 16.7 Centrala de Tratare a Aerului 16.8 Camera server, IT 16.9 Statie de Oxigen, aer comprimat, fluide medicale 16.10 Rezerva de apa si statie hidrofor 16.11 Statie de pompare si filtrare efluenti 16.12 Statie tehnica pentru ascensoare 16.13 Spatii tehnice aferente instalatiilor 16.14 Statie colectare deseuri 16.15 Statie de dezinfectat saltele, curatat paturi 16.16 Magazii materiale sanitare si diverse Structura organizatorica propusa: SUPRAFETE UTILE-SUBSOL - SPATII TEHNICE Denumire Finisaj a (cm) Suprafat Inaltime libera spatiu Volum SPATIU BETON 192.69 539.52 TEHNIC SCLIVISIT m? 280.00 mă SPATIU BETON 175.76 492.12 TEHNIC SCLIVISIT m? 280.00 m? Pag.36

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI WUHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 368.44 m? 1031.64 m? 368.44 m? 1031.64 m? SUPRAFETE UTILE-SUBSOL - PARCARE Inaltime libera spatiu Denumire Finisaj Suprafata | (cm) Volum 3566.77 BETON 3309.49 9266.58 PARCARE SCLIVISIT m? 280.00 m? RAMPA BETON 257.27 720.36 ACCES SCLIVISIT m? 280.00 m? 3566.77 9986.94 m? m? SUPRAFETE UTILE-SUBSOL - NODURI CIRCULATIE 9986.94 m3 Suprafat Inaltime libera spatiu Denumire Finisaj a (cm) Volum BETON 29.76 83.32 CASA SCARII | SCLIVISIT m? 280.00 m? SPATIU BETON 11.00 30.80 TEHNIC SCLIVISIT m? 280.00 m? Pag.37

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate BETON 10.58 LIFT SCLIVISIT 3.78 m? 280.00 m? BETON LIFT SCLIVISIT 3.15 m? 280.00 8.82m BETON 44.01 123.24 CASA SCARII | SCLIVISIT m? 280.00 m? BETON 19.96 LIFT SCLIVISIT 7.13 m? 280.00 m? BETON 22.39 LIFT SCLIVISIT 8.00 m? 280.00 m? BETON 38.64 108.18 CORIDOR SCLIVISIT m? 280.00 mă BETON 11.30 GS.F SCLIVISIT 4.04 m? 280.00 m? BETON 11.26 G.S.M SCLIVISIT 4.02 m? 280.00 m? BETON 12.80 LIFT SCLIVISIT 457m? 280.00 m? SPATIU BETON 18.15 TEHNIC SCLIVISIT 6.48 m? 280.00 m? BETON 12.31 LIFT SCLIVISIT 4.40 m? 280.00 m? BETON 44.09 123.45 CASA SCARII | SCLIVISIT m? 280.00 m? BETON 38.91 108.95 CORIDOR SCLIVISIT m? 280.00 m? BETON 12.38 LIFT SCLIVISIT 4.42 m? 280.00 m? Pag.38

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII LH MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SPATIU BETON 18.15 TEHNIC SCLIVISIT 6.48 m? 280.00 m? BETON 12.71 LIFT SCLIVISIT 4.54 m? 280.00 m? BETON 11.58 GS.F SCLIVISIT 4.14 m? 280.00 m? BETON 10.90 G.S.M SCLIVISIT 3.89 m? 280.00 m? BETON 20.06 LIFT SCLIVISIT 7.16 m? 280.00 m? BETON 22.28 LIFT SCLIVISIT 7.96 m? 280.00 m? 290.57 813.60 INALTIME Denumire Finisaj LIBERA PVC 33.79 94.62 LABORATOR FIV antibacterian m? 280.00 m? PVC 26.85 ANDROLOGIE antibacterian 9.59 m? 280.00 m? PVC 13.34 DEP. antibacterian 4.76 m* 280.00 mă Pag.39

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 15.95 44.66 CAMERA TEHNICA antibacterian m? 280.00 m? PVC 18.75 | RECOLTARE SPERMA antibacterian 7.05 m? 280.00 m? PVC 15.89 HOL antibacterian 5.67 m? 280.00 m? PVC 15.17 RECOLTARE SANGE antibacterian 5.42 m? 280.00 m? PVC 12.26 34.34 FILTRU MEDICI M antibacterian m? 280.00 m? PVC 30.52 85.45 SALA MICI INTERVENTII | antibacterian m? 280.00 m? PVC 13.61 38.11 SPA antibacterian m? 280.00 m? PVC 19.14 SPALATOR antibacterian 6.84 m? 280.00 m3 PVC 13.00 36.41 FILTRU MEDICI F antibacterian m? 280.00 mi | PVC 11.10 HOL antibacterian 3.97 m? 280.00 m PVC 13.89 38.89 HOL antibacterian m? 280.00 m? PVC 49.49 138.58 STATIONAR antibacterian m? 280.00 m? PVC 22.79 VESTIAR antibacterian 814 m? 280.00 m? PVC 15.75 44.10 CABINET CONSULTATII antibacterian m? 280.00 m? Pag.40

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate WUHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting PVC 12.27 34.35 ASISTENTE antibacterian m? 280.00 m? PVC 25.95 INSTRUMENTAR antibacterian 9.27 m? 280.00 m? PVC HOL antibacterian 2.92 m? 280.00 8.17 m? PVC 12.05 MURDARE/BIO antibacterian 4.31 m? 280.00 m? PVC G.S.M antibacterian 2.83 m? 280.00 7.94 m? PVC G.S.F antibacterian 2.68 m? 280.00 7.50 m? PVC CURATE antibacterian 3.021m? 280.00 8.43 m? PVC 12.44 HOL antibacterian 4.44 m? 280.00 m? PVC 16.21 45.39 CABINET CONSULTATII antibacterian m? 280.00 mă PVC HOL antibacterian 2.86 m? 280.00 8.01 m? PVC 24.41 MATERIALE SANITARE antibacterian 8.72 m? 280.00 m? PVC 16.53 BOXA CURATENIE antibacterian 5.90 m? 280.00 mă SALA ASTEPTARE PVC 30.17 84.47 AMBULATOR antibacterian m? 280.00 m? RECEPTIE PVC 25.03 DOCUMENTARE antibacterian 8.94 m? 280.00 m? Pag.41

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate WUHOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pi d Project & consulting 1019.85 m3 1019.85 m3 Denumire SPALATOR PVC 63.22 177.00 +DEPOZITARE+VESELA antibacterian m? 280.00 m? PVC 6.57 18.39 PAINE antibacterian m? 280.00 m3 PVC 6.25 17.49 BUCATARIE RECE antibacterian m? 280.00 m? PVC 105.69 295.92 BUCATARIE CALDA antibacterian m? 280.00 m? PVC 6.70 18.76 DEZINFECTIE antibacterian m? 280.00 mă PVC 7.22 20.22 EXPEDITIE antibacterian m? 280.00 m? PVC 19.48 54.55 HOL antibacterian m? 280.00 m* PVC 9.15 25.63 DEPOZITARE RADACINOASE | antibacterian m? 280.00 m? PVC 12.59 35.25 MAGAZIE CURATENIE antibacterian m? 280.00 m3 Pag.42

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI u HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE bi ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 7.02 19.67 BIROU antibacterian m? 280.00 m3 EXPEDITIE DESEURI PVC 28.99 81.16 MENAJERE antibacterian m? 280.00 m? PVC 2.31 HOL antibacterian m? 280.00 6.46 m PVC 10.64 29.80 DEPOZIT USCATE antibacterian m? 280.00 m? PVC 6.25 17.50 SPALARE VASE MARI antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.82 13.49 OUA antibacterian m? 280.00 m3 PVC 7.23 20.24 LEGUME antibacterian m? 280.00 m? PVC 5.36 15.01 CARNE antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.75 13.31 FRIGO antibacterian m? 280.00 m? PVC 14.21 39.78 VESTIAR M antibacterian m? 280.00 m? PVC 15.04 42.11 VESTIAR F antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.93 13.80 DESEURI antibacterian m? 280.00 mă PVC 8.78 24.57 HOL antibacterian m? 280.00 m? EXPEDIERE DESEURI CU PVC 30.66 85.86 RISC BILOGIC antibacterian m? 280.00 mi Pag.43

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI 5 HUH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate m3 387.85 | 1085.98 1085.98 3 m SUPRAFATA UTILA DEMISOL -CIRCULATII INALTIME Denumire Finisaj Suprafata | LIBERA PVC CASA SCARII antibacterian 44.00 m? 280.00 123.21 m? PVC LIFT antibacterian 7.16 m? 280.00 20.04 m? TT PVC LIFT antibacterian 7.93 m? 280.00 22.21 m? PVC G.S.F antibacterian 4.06 m? 280.00 11.36 m? PVC G.S.M antibacterian 3.99 m? 280.00 11.17 m? PVC LIFT antibacterian 4.54 m? 280.00 12.71 m? PVC LIFT antibacterian 4.43 m? 280.00 12.40 m? SPATIU PVC TEHNIC antibacterian 6.48 m? 280.00 18.15 m? PVC CORIDOR antibacterian 39.46 m? 280.00 110.48 m? Pag.44

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC CORIDOR antibacterian 64.57 m? 280.00 180.79 m? PVC CORIDOR antibacterian 39.07 m? 280.00 109.39 m? PVC LIFT antibacterian 8.00 m? 280.00 22.39 m* PVC LIFT antibacterian 7.25 m? 280.00 20.30 m? PVC G.S.F antibacterian 3.87 m* 280.00 10.84 m? PVC G.S.M antibacterian 4.26 m? 280.00 11.92 m? PVC CASA SCARII antibacterian 44.22 m? 280.00 123.80 m? PVC LIFT antibacterian 454 m? 280.00 12.71 m SPATIU PVC TEHNIC antibacterian 6.48 m? 280.00 18.15 m? PVC LIFT antibacterian 4.40 m? 280.00 12.32 m? PVC 162.50 CORIDOR antibacterian m? 280.00 455.00 m? PVC LIFT antibacterian 3.78 m? 280.00 10.58 m* PVC LIFT antibacterian 3.15 m? 280.00 8.82 m? SPATIU PVC TEHNIC antibacterian 10.71 m? 280.00 30.00 m? Pag.45

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [;] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] Si COnSUIting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC CASA SCARII antibacterian 29.76 m? 280.00 83.32 m? PVC INTERNARI antibacterian 19.73 m? 280.00 55.25 m? PVC CORIDOR antibacterian 10.31 m? 280.00 28.88 m* PVC G.S. CU DUS antibacterian 13.42 m? 243.84 32.72 m? PVC GARDEROBA antibacterian 13.84 m? 243.84 33.75 m? PVC CORIDOR antibacterian 10.31 m? 243.84 25.15 m? _ 586.22 1627.84 586.22 1627.84 29 m? m? SUPRAFATA UTILA DEMISOL -PROSECTURA Suprafa INALTIME Denumire Finisaj LIBERA VOLUM PVC 21.25 59.49 CORIDOR antibacterian m? 280.00 m? SPALATOR PVC 11.88 INSTRUMENTAR antibacterian 4.24 m? 280.00 m? PVC 22.08 SPALATOR MEDICI antibacterian 7.88 m? 280.00 m? Pag.46

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ă [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 13.87 INSTRUMENTAR antibacterian 4.95 m? 280.00 m? PVC 14.36 40.22 BIROU MEDIC antibacterian m? 280.00 m? PVC 10.27 CURATENIE antibacterian 3.67 m? 280.00 m? PVC 13.09 36.65 SALON ASTEPTARE antibacterian m? 280.00 m? PVC 16.76 BIROU ACTE antibacterian 5.98 m? 280.00 m? PVC 19.06 FILTRU antibacterian 6.81 m? 280.00 m? PVC 12.01 33.63 VESTIAR FILTRU M antibacterian m? 280.00 m? PVC 11.47 32.12 VESTIAR FILTRU F antibacterian m? 280.00 m? PVC 37.57 105.19 PROSECTURA antibacterian m? 280.00 mă PVC 20.92 58.57 CAMERA MORTUARA antibacterian m? 280.00 m? PVC 14.31 40.06 HOL antibacterian m? 280.00 m? 178.51 499.83 m? m? 178.51 499.83 14 m? m? Pag.47

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Hy MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI EH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SUPRAFATA UTILA DEMISOL -RADIOLOGIE Suprafa INALTIME Denumire Finisaj ta LIBERA PVC 20.37 57.03 MEDIC antibacterian m? 280.00 m? T PVC 30.33 84.93 CT antibacterian m? 280.00 m? PVC 18.85 CAMERA CONTROL antibacterian 6.73 m? 280.00 m? PVC 11.73 32.85 MAGAZIE MATERIALE antibacterian m? 280.00 m? PVC 10.82 | CAMERA TEHNICA antibacterian 3.86 m? 280.00 m* PVC 21.10 CAMERA CONTROL antibacterian 7.53 m? 280.00 m? RADIOGRAFIE/FLUOROS PVC 24.00 67.21 COPIE antibacterian m? 280.00 m? PVC 16.43 HOL antibacterian 5.87 m? 280.00 PVC 12.15 34.02 MAMOGRAFIE antibacterian m? 280.00 m3 PVC 25.20 HOL antibacterian 9.00 m? 280.00 m? PVC 17.49 48.97 ARHIVA antibacterian m? 280.00 m? Pag.48

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Hi MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI lg H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i COASUILINg UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 18.90 52.93 ASISTENTE antibacterian m? 280.00 m? PVC 19.89 VESTIAR PACIENTI antibacterian 7.10m* 280.00 mi PVC 22.36 ECHIPAMENTE antibacterian 7.98 m? 280.00 m? PVC 18.36 G.S. VIZITATORI antibacterian 6.56 m? 280.00 m* PVC 22.85 BOXA CURATENIE antibacterian 8.16 m? 280.00 m? PVC 10.50 HOL antibacterian 3.75 m* 280.00 m? A PVC 18.13 50.76 PREGATIRE PACIENTI antibacterian m? 280.00 m? PVC CAMERA TEHNICA antibacterian 3.44 m? 280.00 9.64 m? 223.10 624.68 SUPRAFATA UTILA DEMISOL -SPALATORIE Supraf INALTIME Finisaj ata LIBERA PVC 122.29 342.41 SPALATORIE antibacterian m? 280.00 m? Denumire Pag.49

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d Project & COASUILiNJ UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 41.37 115.85 DEPOZIT LENJERIE antibacterian m? 280.00 m? PVC 7.08 19.83 VESTIAR FILTRU IESIRE antibacterian m? 280.00 m? PVC 6.92 19.38 VESTIAR FILTRU INTRARE antibacterian m? 280.00 m PVC 7.20 20.16 RETUR antibacterian m? 280.00 m? PVC 12.30 34.45 PREDARE EXTERNA antibacterian m? 280.00 m? PVC 13.02 36.46 VESTIAR INTRARE antibacterian m? 280.00 m* PVC 12.54 35.10 VESTIAR IESIRE antibacterian m? 280.00 m? PVC 3.48 MENAJER antibacterian m? 280.00 9.74 m? PVC 6.31 17.67 SAS antibacterian m? 280.00 m? PVC 3.88 10.85 DETERGENTI antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.77 13.35 MENAJER antibacterian m? 280.00 m? PVC 17.80 49.84 INCARCARE antibacterian m? 280.00 m? PVC 5.1 14.30 DETERGENTI antibacterian m? 280.00 m? PVC 5.03 14.09 CURATE antibacterian m? 280.00 m? Pag.50

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE H g Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate RECEPTIE PVC 17.78 49.78 MURDARE+PATATE antibacterian m? 280.00 m PVC 8.49 23.78 CARUCIOARE CURATE antibacterian m? 280.00 m? PVC 12.32 34.51 ATELIER antibacterian m? 280.00 m? PVC 10.95 30.65 REPARATII RUFE antibacterian m? 280.00 m? —_h PVC 10.93 30.59 BIROU antibacterian m? 280.00 m? ri PVC 17.52 49.07 SORTARE antibacterian m? 280.00 m? PVC 6.43 18.00 SAS antibacterian m? 280.00 m? T PVC 12.92 36.16 SPALARE CARUCIOARE antibacterian m? 280.00 m? PVC 3.88 10.85 CURATENIE antibacterian m? 280.00 m? PVC 2.22 HOL antibacterian m? 280.00 6.22 m? | RECEPTIE RUFE PVC 17.17 48.08 MURDARE+PATATE antibacterian m? 280.00 m? 389.70 1091.17 m? 389.70 1091.17 26 m? m? Pag.51

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII RI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Ho project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SUPRAFATA UTILA DEMISOL -SPATII TEHNICE Supraf INALTIME Denumire Finisaj ata LIBERA VESTIAR PERSONAL PVC 29.86 83.61 AUXILIAR antibacterian m? 280.00 m? PVC 115.17 322.49 SPATIU TEHNIC antibacterian m? 280.00 m? ZONA TEHNICA - STATIE DE PVC 48.89 136.90 OXIGEN antibacterian m? 280.00 m? SUPRAFATA UTILA DEMISOL -VESTIARE Suprafa INALTIME Denumire Finisaj ta LIBERA VOLUM PVC 109.17 305.67 VESTIAR BARBATI antibacterian m? 280.00 m? PVC 12.24 G.S. antibacterian m? 280.00 34.28 m? PVC 30.02 HOL antibacterian m? 280.00 84.05 m? PVC 11.35 DUSURI antibacterian m? 280.00 31.77 m? Pag.52

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [e] i Consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 12.89 G.S. antibacterian m? 280.00 36.09 m? PVC 16.55 DUSURI antibacterian m? 280.00 46.34 m? PVC 114.83 321.53 VESTIAR FEMEI antibacterian m? 280.00 m? PVC 33.14 CORIDOR antibacterian m? 280.00 92.79 m VESTIAR FEMEI- PVC 84.92 237.78 MEDICI antibacterian m? 280.00 m? PVC G.S. antibacterian 8.67 m? 280.00 24.26 m? PVC 15.15 DUSURI antibacterian m? 280.00 42.41 mi PVC G.S. antibacterian 8.63 m? 280.00 24.18 m? PVC 15.14 DUSURI antibacterian m? 280.00 42.39 m? VESTIAR BARBATI PVC 94.91 265.74 MEDICI antibacterian m? 280.00 m? 567.60 1589.28 m? m? 567.60 1589.28 14 m? m? Pag.53

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pro) ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Parter: SUPRAFETE UTILE NODURI CIRCULATIE Suprafat Inaltime libera spatiu Denumire Finisaj a (cm) PVC LIFT antibacterian 3.15 m? 280.00 8.82 m? PVC 44.01 123.24 CASA SCARII | antibacterian m? 280.00 m? PVC 38.71 108.40 CORIDOR antibacterian m? 280.00 m? PVC 159.95 LIFT antibacterian 8.00 m? 2000.00 mă — PVC 145.01 LIFT antibacterian 7.25 m? 2000.00 m? SPATIU PVC TEHNIC antibacterian 6.48 m? 280.00 18.15 m? PVC G.S BARBATI | antibacterian 4.04 m? 280.00 11.30 m? PVC G.S. FEMEI antibacterian 4.02m? 280.00 11.26 m? PVC 145.01 LIFT antibacterian 7.25 m? 2000.00 m3 PVC 160.89 LIFT antibacterian 8.04 m? 2000.00 m? PVC LIFT antibacterian 4.54 m? 2000.00 90.79 m* Pag.54

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI EH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SPATIU PVC TEHNIC antibacterian 6.48 m? 280.00 18.15 m? PVC LIFT antibacterian 4.98m 2000.00 99.68 m? PVC 40.52 113.45 CORIDOR antibacterian m? 280.00 m? PVC 45.49 127.37 CASA SCARII | antibacterian m? 280.00 m? SPATIU PVC 10.43 TEHNIC antibacterian m? 280.00 29.20 m? G.S. PVC BARBATI antibacterian 4.19 m? 280.00 11.72 m? PVC G.S. FEMEI antibacterian 3.87 m? 280.00 10.84 m* PVC LIFT antibacterian 4.40 m? 2000.00 87.93 m? PVC LIFT antibacterian 4.54 m? 2000.00 90.79 m? PVC 18.91 RECEPTIE antibacterian m? 280.00 52.95 mi PVC 28.85 CASA SCARII | antibacterian m? 280.00 80.79 m* PVC LIFT antibacterian 3.56 m? 243.84 8.67 m? MONTCHAR PVC GE antibacterian 1.20 m* 1880.00 22.56 m? PVC HOL antibacterian 3.46 m? 280.00 9.69 m? Pag.55

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate 1746.61 m? Denumire Finisaj Inaltime libera spatiu (cm) 1746.61 m3 m? Denumire Finisaj SUPRAFETE UTILE AMBULATOR Inaltime libera spatiu (cm) PVC 132.65 1432.58 RECEPTIE antibacterian m? 1080.00 mă G.S. PVC 11.69 VIZITATORI F antibacterian m? 243.84 28.50 m? G.S. PVC 11.44 VIZITATORI M antibacterian m? 243.84 27.89 m? 155.77 1488.97 m? m? m3 155.77 1488.97 PVC SALON SEPTIC antibacterian m? 16.67 280.00 m3 46.67 Pag.56

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIIVI DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 17.00 47.60 SALON ASEPTIC antibacterian m? 280.00 m* SALA DE PVC 30.83 86.31 ASTEPTARE antibacterian m? 280.00 m? CABINET MEDICAL PVC 19.14 53.59 2 antibacterian m? 280.00 m? CABINET MEDICAL PVC 20.20 56.57 9 antibacterian m? 280.00 m? CABINET MEDICAL PVC 22.28 62.38 5 antibacterian m? 280.00 m? CABINET MEDICAL PVC 22.28 62.38 7 antibacterian m? 280.00 m? CABINET MEDICAL PVC 22.28 62.38 8 antibacterian m? 280.00 m? PVC 24.64 68.99 SALA ASTEPTARE antibacterian m? 280.00 m? PLANNING PVC 11.79 33.00 FAMILIAL antibacterian m? 280.00 m? CABINET MEDICAL PVC 19.14 53.59 4 antibacterian m? 280.00 m? PVC 2.16 LAVOAR antibacterian m? 280.00 6.06 m? PVC 2.82 G.S. antibacterian m? 280.00 7.89 m? PVC 3.01 G.S. antibacterian m? 280.00 8.44 m? CABINET MEDICAL PVC 19.58 54.82 1 antibacterian m? 280.00 m? Pag.57

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE bl d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 10.63 29.77 VESTIAR antibacterian m? 280.00 m? SALA DE PVC 14.88 41.66 ASTEPTARE antibacterian m? 280.00 m? INTRERUPERI PVC 36.07 101.00 SARCINA antibacterian m? 280.00 m? PVC 105.75 296.10 CORIDOR antibacterian m? 280.00 m? PSIHIATRIE DE PVC 19.68 55.10 LEGATURA antibacterian m? 280.00 m? SALA DE PVC 11.17 31.28 ASTEPTARE antibacterian m? 280.00 m? CABINET PVC 17.37 48.63 PEDIATRIE antibacterian m? 280.00 m? CABINET MEDICAL PVC 22.28 62.38 6 antibacterian m? 280.00 m? CABINET PVC 15.89 44.49 NEONATOLOGIE antibacterian m? 280.00 m? CABINET MEDICAL PVC 19.47 54.52 3 antibacterian m? 280.00 m? PVC 39.74 111.28 CORIDOR antibacterian m? 280.00 m? PVC 26.94 75.44 FILTRU antibacterian m? 280.00 m? PVC 18.29 51.21 SALA TRATAMENT | antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.55 12.74 G.S. VIZITATORI F antibacterian m? 280.00 m? Pag.58

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate UHOSPITAL PVC G.S. VIZITATORIM | antibacterian 280.00 14.81 m? 1741.09 1741.09 Supra Inaltime libera Denumire Finisaj fata spatiu (cm) Volum PVC 28.64 91.66 TRIAJ antibacterian m? 320.00 m* PVC 17.00 47.59 TRIAJ N.N. antibacterian m? 280.00 m? PVC 18.11 50.71 ACCES antibacterian m? 280.00 m? RESUSCITARE/STABILIZAR PVC 53.36 170.75 E antibacterian | m? 320.00 m? PVC 14.27 39.96 IZOLATOR antibacterian m? 280.00 m? PVC 15.08 42.22 CORIDOR antibacterian m? 280.00 m? PVC 7.95 22.26 FILTRU antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.38 12.28 MEDICAMENTE antibacterian m? 280.00 m? CABINET MICI PVC 24.00 76.80 INTERVENTII antibacterian m? 320.00 mi Pag.59

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE bi ed & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 4.38 12.28 SANITARE antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.38 12.28 SANITARE antibacterian m? 280.00 m? PVC 7.51 21.02 LABORATOR URGENTA antibacterian m? 280.00 m? PVC 5.99 16.76 BIOLOGICE antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.60 12.88 MURDARE antibacterian m? 280.00 m? PVC 5.00 14.00 CURATE antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.05 11.34 MENAJER antibacterian m? 280.00 m? — PVC 21.54 60.30 FILTRU antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.60 12.88 G.S. BARBATI antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.43 12.40 G.S. FEMEI antibacterian | m? 280.00 m? PVC 72.90 204.13 CORIDOR antibacterian m? 280.00 mă CABINET CONSULTATII PVC 10.16 28.45 OBSTETRICA antibacterian | m? 280.00 m? PVC 7.35 20.59 MEDIC SEF antibacterian m? 280.00 mi PVC 7.32 20.50 IGIENIZARE BOYE antibacterian m? 280.00 m? Pag.60

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate PVC 4.37 12.24 HOL antibacterian m? 280.00 m* PVC 4.87 13.63 G.S. FEMEI antibacterian m? 280.00 m? PVC 4.52 12.66 G.S. BARBATI antibacterian m? 280.00 m? GARDA/ODIHNA PVC 18.33 51.31 PERSONAL antibacterian m? 280.00 m? PVC 1.84 5.15 DEP. antibacterian m? 280.00 m? PVC 3.20 8.96 G.S. CU DUS antibacterian m? 280.00 m? PVC 6.89 19.29 ASISTENT SEF antibacterian m? 280.00 m* PVC 14.42 40.37 ECOGRAF antibacterian m? 280.00 m? CABINET CONSULTATII PVC 11.72 32.81 GINECOLOGICE antibacterian | m? 280.00 m? La PVC 13.18 36.90 RESUSCITARE antibacterian m? 280.00 mi PVC 14.35 40.17 HOL antibacterian m? 280.00 m? 444.6 1287.4 7m? 9m? 444.6 1287.4 7m? 9m? Pag.61

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a H OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SUPRAFETE UTILE FARMACIE Denumire Finisaj Suprafata Inaltime libera s|Volum OFICINA PVCantibacterian |70.23 m? [280.00 196.64 m? PORGRAM ONCOLOGIE PVC antibacterian |15.23 m? [280.00 42.64 m? RECEPTIE MEDICAMENTE PVCantibacterian |19.15 m? 280.00 53.62 m? DEPOZIT MATERIALE MEDICALE PVCantibacterian |37.26 m? 280.00 104.32 m? RECEPTURA PVCantibacterian |19.10 m? 280.00 53.48 m? DEPOZIT/USTENSILE SI MATERIALE DE |PVC antibacterian |12.37 m? 280.00 34.63 m? DEPOZIT MEDICAMENTE PVC antibacterian |40.06 m? [280.00 112.18 m? DEPOZIT AMBALAJE PVC antibacterian |11.46 m? 280.00 32.07 m? STUPEFIANTE PVC antibacterian |7.69 m? 280.00 21.52 mi INFLAMABILE PVC antibacterian |4.09 m? 280.00 11.46 m? CARANTINA PVC antibacterian |4.03 m? 280.00 11.27 m* CONDICI PVC antibacterian |9.76 m? [280.00 27.32 m: G.S. PERSONAL PVCantibacterian |6.76 m? 280.00 18.93 m? ] VESTIAR PVC antibacterian |13.32 m? 280.00 E mi SPATIU DE ODIHNA PVC antibacterian |14.88 m? [780.00 41.66 m? FARMACISTI PVC antibacterian |14.34 m? 280.00 40.14 m? FARMACIST SEF JPVCantibacterian |14.83 m? [280.00 [1.52 mă CORIDOR PVC antibacterian |68.43 m? [80.00 191.60 m? HOL PVC antibacterian [9.57 m? 280.00 26.80 m? HOL PVC antibacterian |5.88 m? [780.00 16.47 m3 G.S. CU DUS PVC antibacterian [4.99 m? 280.00 13.98 m* GHISEU PVC antibacterian [5.62 m? [743.4 13.71 m? DEPOZITARE PVC antibacterian |3.76 m? 243.84 9.17 m? DEPOZITARE PVC antibacterian |5.89 m? [280.00 16.48 m? G.S. CU DUS PVC antibacterian |14.07 m? 280.00 39.40 m? FILTRU PVC antibacterian |3.70 m? 280.00 10.37 m? FILTRU PVC antibacterian |1.60 m? [280.00 4.47 m? 438.05 m? 1223.16 m? 438.05 m? Pag.62

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SUPRAFETE UTILE LABORATOR Denumire Finisaj Suprafata Inaltime libera Depozitare deseuri infectioase PVC antibacterian |7.92 m? 280.00 22.17 m? Genetica Moleculara PVC antibacterian _|7.52 m? 00 _|21.07 m? Genetica Moleculara PVC antibacterian |7.57 m? 280.00 21.19 m? Citogenetica PVC antibacterian |12.36 m? 280.00 34.62 m? Genetica Moleculara JPVC antibacterian |7.52 m? 280.00 21.07 m? CAMERA DE ODIHNA PVC antibacterian |23.82 m? [280.00 66.69 m? Boxa de curatenie PVC antibacterian |8.38 m? 280.00 23.46 m* Boxa de curatenie PVC antibacterian |8.38 m? 280.00 23.46 m? Arhiva PVC antibacterian [11.88 m? [so. 00 33.27 m* BIOCHIMIE URINI PVC antibacterian |13.92 m? 280.00 38.97 m? Citogenetica PVC antibacterian |12.32 m? [Po 00 34.51 m? BACTERIOLOGIE PVC antibacterian |20.93 m? 280. 00 [58.59 m* CORIDOR PERSONAL LABORATOR PVC antibacterian J56.32 m? [280.00 157.71 m? BIOCHIMIE PVC antibacterian |25.05 m? 280.00 70.14 mi G.S. PERSONAL PVC antibacterian |6.87 m? 280.00 19.25 m? STERILIZARE PVC antibacterian |10.82 m? 280.00 30.30 m* DEPOZITARE PVC antibacterian |24.09 m? 280.00 67.47 m* BOXA CURATENIE PVC antibacterian [4.89 m? [280.00 13.70 m? IMUNOLOGIE PVC antibacterian [21.35 m? 280.00 __|59.77 m? HEMATOLOGIE PVC antibacterian |20.46 m? [280.00 57.30 m? RECOLTARE PROBE SANGE PVC antibacterian |16.26 m? 280.00 45.52 m? BIROU SEF LABORATOR PVC antibacterian |19.70 m? 280.00 55.15 mi PRELUARE PROBE PE SECTII PVC antibacterian |5.52 m? 280.00 15.46 m? VESTIAR PVC antibacterian |15.89 m? 243.84 38.75 m? HOL PVC antibacterian [9.26 m? [?80. 00 25.94 m? G.S. PVC antibacterian |4.32 m? 280. 00 ]12.09 m? RECOLTARE PROBE MICROBIOLOGIE |PVC antibacterian |11.37 m? [280.00 31.84 m? FILTRU PVC antibacterian |3.54 m? 280.00 9.93 m? LABORATOR CULTURI PVC antibacterian |8.62 m? 280.00 24.14 m? 406.87 m? 1133.50 m? Pag.63

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate WUHOSPITAL Denumire SUPRAFETE UTILE SPATII COMERCIALE Finisaj Suprafata |Inaltime libera s|Volum | SPATIU COMERCIAL SPATIU COMERCIAL [pvc antibacterian |27.04 m? 280.00 75.71 m? 243.84 49.89 m? e antibacterian |20.46 m? CAFENEA PVCantibacterian |73.64 m? 280.00 _[206.20 m3 SPATIU COMERCIAL E antibacterian |7.52 m? 243.84 18.33 m? VESTIAR PVC antibacterian |4.19 m? 243.84 10.22 m? G.S. PVC antibacterian [3.13 m? 243.84 7.63 m? SPATIU COMERCIAL PVC antibacterian |43.32 m? 121.30 mă 179.30 m* 179.30 m? 489.28 m?| 489.28 mă Pag.64

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI Bl BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate SUPRAFETE UTILE SPITALIZARE DEZI Denumire Finisaj Suprafata Inaltime libera jvolum | LAVOAR PVC antibacterian |2.25 m? 280.00 6.29 m? SALON 2 PATURI PVC antibacterian |15.78 m? 280.00 44.18 m? SALON 2 PATURI PVC antibacterian |17.16 m? [280.00 48.03 m? LAVOAR PVC antibacterian |2.00 m? 280.00 5.59 m G.S. PVC antibacterian |2.66 m? 280.00 7.45 m“ SALON 2 PATURI PVC antibacterian |17.03 m? [280. 00 47.70 m? SALON 2 PATURI PVC antibacterian |17.38 m? 80. 00 48.65 m? SALA DE SEDINTE PVC antibacterian |19.74 m? [280. 00 55.26 m? SALON ROOMING IN PVC antibacterian |16.77 m? 00 46.94 m? POST ASISTENTE PVC antibacterian [9.29 m? 00 ]26.02 m? G.S. PERSONAL BARBATI PVC antibacterian |10.56 m? [280.00 29.58 m? SALA PERSONAL PVC antibacterian |19.97 m? 280.00 55.90 mi ECO PVC antibacterian |20.55 m? 280.00 57.55m? | SALON ROOMING IN PVC antibacterian |16.24 m? [280.00 45.48 m? SALA DE TRATAMENT PVC antibacterian |19.78 m? 280.00 55.39 m? G.S. PERSONAL FEMEI PVC antibacterian [10.77 m? [280.00 30.14 mi JCORIDOR PVC antibacterian |63.54 m? __]280.00 177.91 m? G.S. PVC antibacterian |5.54 m? 280.00 15.50 m? GS. PVC antibacterian [2.75 m? [280.00 770m? | LAVOAR PVC antibacterian |2.10 m? [780. 00 5.87 m? LAVOAR PVC antibacterian |2.25 m? 280.00 6.29 m* G.5. PVC antibacterian |3.19 m? 280.00 8.92 m? LAVOAR PVC antibacterian [2.16 m? 280.00 6.06 m? [6-S. PVC antibacterian [3-07 m? [280.00 8.59 m? G.S. PVC antibacterian |2.89 m? 280.00 8.09 mi LAVOAR PVC antibacterian |2.25 m* 280.00 6.29 m? DEPOZITARE PVC antibacterian |3.60 m? [280.00 10.08 m? HOL PVC antibacterian [9.48 m [280.00 26.54 m? HOL PVC antibacterian [4.07 m? [280.00 11.39 m? HOL PVC antibacterian |7.21 m? 280.00 20.20 mi DEPOZITARE PVC antibacterian |8.12 m? 280.00 22.73 m: SALA DE TRATAMENT PVC antibacterian |20.00 m? 280.00 56.01 m? 360.13 m? 1008.35 m? 360.13 m?

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI GH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate NIVE INALTI PERIME SUPRAF L NUME || ME || TRU || ATA ETAJ1 etaj 1 Administrativ | 2800 | 67.4 | 224.39 etaj 1 Arhiva l 2800 l 22.4 l 283 etaj 4 Asistent sef | 2800 | 14.97 | 13.98 etaj 1 Asistente l 2800 | 15.35 l 14.66 etaj 1 Asistente | 2800 | 15.83 | 15.56 etaj 1 Biblioteca | 2800 | 421 | 83.47 etaj 1 Biologice | 2800 | 6.61 | 2.53 etaj 1 Biologice | 2800 | 6.61 | 2.53 etaj 1 Birou externare | 2800 | 14.9 | 13.56 etaj i Boxa curatenie | 2800 | 9.6 | 4.95 etaj 1 Boxa curatenie | 2800 | 10.16 | 5.36 etaj 1 Boxa curatenie | 2800 | 11.35 | 5.61 Pag.66

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lg MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pro ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 1 Cabinet | 2800 | 12.28 | 9.1 etaj 1 Cabinet l 2800 | 12.64 l 9.51 etaj 1 Cabinet l 2800 12.64 l 9.51 etaj 1 Cabinet | 2800 | 12.7 | 9.63 etaj 1 Cabinet | 2800 | 12.7 | 9.63 etaj 1 Cabinet | 2800 l 12.7 9.63 etaj 1 Cabinet | 2800 | 12.7 l 9.63 etaj 1 Cabinet l 2800 l 12.7 l 9.63 etaj 1 Cafenea studenti l 2800 | 27 | 24.55 etaj 1 Cafenea studenti | 2800 | 55.3 | 95.41 etaj Cafenea 1 studenti/personal | 2800 | 18.65 | 21.72 etaj 1 Curate l 2800 l 10.99 | 6.33 etaj 1 Curate | 2800 | 111 l 7.63 etaj 2 G.S.F. | 2800 | 8.68 | 4.04 Pag.67

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi proj ec & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj E G.S.F. | 2800 | 8.68 | 4.04 etaj GS.F. | 2800 | 9.45 | 4.66 etaj 1 GS.F. | 2800 | 9.45 | 4.66 etaj G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 | etaj 1 G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 etaj 1 G.S. FM. | 2800 | 9.45 | 4.65 etaj 1 G.S. FM. | 2800 | 9.45 4.65 etaj 1 G.S. S.F. | 2800 | 13.7 11.55 etaj 1 G.S. S.M. | 2800 | 13.7 11.55 etaj 1 Garda 1 | 2800 | 12.27 9.09 etaj 1 Garda 2 | 2800 | 16.26 16.49 etaj 1 Garda 3 | 2800 | 14.5 13.09 etaj 1 Garda 4 | 2800 | 15.1 10.63 etaj 1 Hol | 2800 | 15.75 13.58 Pag.68

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 1 Hol | 2800 | 15.75 | 13.58 etaj 1 Hol l 2800 | 18.83 l 14.36 etaj 1 Hol l 2800 | 34.9 l 39.34 be etaj 1 Hol l 2800 | 34.9 | 39.34 etaj 1 Hol l 2800 | 36.75 | 40.29 etaj 1 Hol l 2800 | 39.8 56.85 etaj 1 Hol l 2800 | 425 l 52.84 rr etaj 1 Hol l 2800 l 150.12 | 176.61 etaj 1 Hol | 2800 | 188.85 | 255.45 etaj 1 Instrumentar I 2800 | 9.93 | 5.83 etaj Instrumentar | 2800 | 11.2 | 6.74 etaj 1 Magazie l 2800 l 8.47 l 4.47 etaj 1 Mat. sanitare | 2800 | 10 | 5.95 etaj 1 Medic sef l 2800 | 14.97 l 13.98 1 Pag.69

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [;] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 1 Medicamente | 2800 | 10.3 | 6.41 etaj 1 Medicamente | 2800 | 11.2 | 6.74 etaj 1 Menajer | 2800 | 9.59 | 4.93 etaj 1 Menajer | 2800 | 9.59 | 4.93 etaj 4 Murdare | 2800 | 8.21 | 4.21 etaj 1 Murdare | 2800 | 8.21 | 4.21 etaj 1 Oficiu alimentar | 2800 | 171 | 16.77 etaj 1 Ploscar | 2800 | 9.5 | 4.79 etaj 1 Raport garda | 2800 | 20.96 | 25.53 etaj 1 Sala Nasteri | 2800 | 21.72 | 22.07 etaj 1 Sala primire vizitatori | 2800 | 33.65 | 65.53 etaj 1 Sala seminar | 2800 | 44.4 | 105.15 etaj 1 Sala seminar | 2800 | 54.1 | 167.13 etaj 1 Salon investigatii | 2800 | 21.72 | 22.07 Pag.70

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d] DrOJect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 1 Salon investigatii l 2800 | 21.72 l 22.07 etaj 1 Salon Pansamente | 2800 | 21.72 | 22.07 etaj 1 Salon Pansamente | 2800 | 21.72 | 22.07 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.39 | 20.85 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.4 | 21.14 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.45 | 25.56 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.45 | 25.56 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.45 | 25.56 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.66 | 25.93 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.72 | 26.04 etaj 1 Salon si baie l 2800 l 21.72 l 26.04 etaj 1 Salon si baie | 2800 l 21.72 l 26.04 etaj 1 Salon si baie l 2800 l 21.72 | 26.04 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.72 | 26.04 Pag.71

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREIMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bl project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.72 26.04 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.72 26.04 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.72 26.04 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.72 26.04 etaj 1 Salon si baie l 2800 | 2172 26.04 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.72 26.04 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.72 26.04 ii etaj 1 Salon si baie | 2800 | 21.75 21.81 etaj 1 Salon si baie | 700| | 22.4 22.8 etaj i Salon si baie | 2800 | 25.64 40.32 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 25.81 | 40.94 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 25.81 40.94 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 25.87 41.16 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 25.93 41.38 Pag.72

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bg d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 1 Salon si baie | 2800 | 25.93 | 41.38 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 26.24 | 42.38 etaj 1 Salon si baie | 2800 | 27.22 | 40.94 etaj Salon tratament | 2800 | 21.72 | 22.07 etaj 1 Sanitare | 2800 l 11.21 | 6.76 etaj Simulator nastere | 2800 | 35.3 | 68.43 etaj 1 Simulator nastere | 2800 | 37.27 | 80.65 etaj 1 Spalator instrumentar | 2800 | 11.21 | 7.85 etaj 1 Tehnic l 2800 l 10.3 l 6.48 etaj 1 Tehnic | 2800 | 10.3 l 6.48 etaj 1 Tehnic l 2800 13.47 | 10.87 etaj 1 Vestiar studenti F | 2800 | 15.7 | 14.95 etaj 1 Vestiar studenti M | 2800 | 15.8 | 15.18 ETAJ2 Pag.73

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS P ITA L A AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 2 Administrativ | 2800 | 72.2 | 244.69 etaj 2 Arhiva | 2800 | 29.13 | 52.51 etaj 2 Asistent sef | 2800 | 14.97 | 13.98 etaj 2 Asistente | 2800 | 15.83 | 15.56 etaj 2 Asistente | 2800 | 20.65 | 23.46 etaj 2 Biologice | 2800 | 6.61 | 2.53 etaj 2 Biologice | 2800 1 6.61 | 2.53 etaj 2 Birou externare | 2800 | 14.9 | 13.56 etaj 2 Boxa curatenie l 2800 | 8.47 | 4.47 etaj 2 Boxa curatenie | 2800 | 10.16 | 5.36 | etaj 2 Cabinet | 2800 | 12.28 | 9.1 etaj 2 Cabinet l 2800 l 12.64 | 9.51 etaj 2 Cabinet | 2800 | 12.7 | 9.63 etaj 2 Cabinet | 2800 | 12.7 | 9.63 Pag.74

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 2 Cabinet | 2800 | 14.07 | 12.19 + etaj 2 Cabinet | 2800 | 14.07 | 12.19 etaj 2 Cabinet l 2800 | 14.07 | 12.18 etaj 2 Cabinet | 2800 | 14.07 | 12.19 etaj 2 Curate | 2800 | 114 | 7.63 etaj 2 Curate | 2800 | 123 | 8.3 etaj 2 G.S.F. | 2800 | 8.68 | 4.04 etaj 2 GS.F. | 2800 | 8.68 | 4.04 etaj 2 G.S.F. | 2800 | 9.45 | 4.66 etaj 2 G.S.F. | 2800 | 9.45 | 4.66 etaj 2 G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 etaj 2 G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 etaj 2 G.S. FM. | 2800 | 9.45 | 4.65 etaj 2 G.S. FM. | 2800 | 9.45 | 4.65 Pag.75

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 2 Garda 1 | 2800 | 12.27 | 9.09 etaj 2 Garda 2 | 2800 | 16.2 | 15.84 etaj 2 Garda 3 | 2800 | 14.5 l 13.09 etaj 2 Garda 4 | 2800 | 13.1 | 10.63 etaj 2 Hol l 2800 | 15.75 | 13.58 i etaj 2 Hol | 2800 | 15.75 | 13.58 etaj 2 Hol | 2800 | 18.83 | 14.36 etaj 2 Hol | 2800 | 34.03 | 34.01 TI etaj 2 Hol I 2800 | 34.9 | 39.34 etaj 2 Hol | 2800 | 34.9 | 39.34 etaj 2 Hol l 2800 l 70.43 | 76.79 etaj 2 Hol | 2800 | 195.02 | 251.8 etaj 2 Hol | 2800 | 238.72 | 293.8 etaj 2 Instrumentar | 2800 | 9.93 | 5.83 Pag.76

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HH OSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 2 Instrumentar | 2800 | 12.87 | 8.87 etaj 2 Mat. sanitare | 2800 | 10 | 5.95 E T etaj 2 Medic sef | 2800 | 14.97 | 13.98 etaj 2 Medicamente | 2800 10.3 | 6.41 etaj 2 Medicamente | 2800 13.85 | 11.06 etaj 2 Menajer l 2800 9.59 l 4.93 etaj 2 Menajer | 2800 9.59 | 4.93 etaj 2 Murdare | 2800 8.21 | 4.21 etaj 2 Murdare | 2800 8.21 | 4.21 etaj 2 Oficiu alimentar | 2800 171 | 16.77 etaj 2 Ploscar | 2800 | 9.5 | 5.19 etaj 2 Raport garda | 2800 | 20.96 | 25.53 etaj 2 Sala primire vizitatori | 2800 | 33.65 | 65.53 etaj 2 Salon alaptare | 2800 | 27.9 | 42.02 Pag.77

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI O S PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE lă pro ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 2 Salon investigatii | 2800 | 21.72 | 26.04 etaj 2 Salon investigatii | 2800 | 21.72 | 26.04 etaj 2 Salon Pansamente l 2800 | 21.72 | 26.04 etaj 2 Salon Pansamente | 2800 | 21.72 | 26.04 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.39 | 20.85 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.39 | 20.85 former or etaj 2 Salon si baie 2800 l 214 l 21.14 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.4 | 21.14 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.45 | 25.56 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.45 | 25.56 etaj 2 Salon si baie l 2800 l 21.45 | 25.56 | etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.66 | 25.93 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.72 | 26.04 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.72 | 26.04 Pag.78

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI i HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE i ed & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj Z Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 etaj 2 Salon si baie 2800 21.72 26.04 Pag.79

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bi project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.72 | 26.04 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.72 | 26.04 etaj 2 Salon si baie | 2800 l 21.75 21.81 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 21.75 | 21.81 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 22.25 | 27.92 etaj 2 Salon si baie I 2800 | 22.4 | 22.8 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 22.4 | 22.8 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 24.45 | 36.66 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 25.1 | 38.92 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 25.64 | 40.32 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 25.81 | 40.94 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 25.81 | 40.94 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 25.81 | 40.94 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 25.87 | 41.16 Pag.80

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FR, MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE lă pro) ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 2 Salon si baie | 2800 | 25.93 | 41.38 etaj 2 Salon si baie | 2800 l 25.93 l 41.38 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 25.93 | 41.38 etaj 2 Salon si baie | 2800 | | 26.24 | 42.38 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 27.22 | 40.94 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 30.34 | 53.67 etaj 2 Salon si baie | 2800 | 30.46 | 54.24 A etaj 2 Salon tratament | 2800 | 19.66 | 23.02 etaj 2 Salon tratament | 2800 | 21.72 | | etaj 2 Salon tratament | 2800 | 21.72 | 26.04 etaj 2 Sanitare | 2800 | 12.3 | 8.3 etaj 2 Spalator instrumentar | 2800 | 15.08 | 13.78 etaj 2 Stocare biberoane | 2800 | 9.3 | 4.88 etaj 2 Tehnic l 2800 | 10.3 | 6.48 Pag.81

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII Lu MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE d roj ec & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 2 Tehnic | 2800 | 10.3 | 6.48 etaj 2 Tehnic | 2800 | 13.47 | 10.87 ETAJ3 etaj 3 Administrativ | 2800 | 67.1 | 222.64 pan etaj 3 Asistent Sef | 2800 | 16.67 | 17.08 etaj ş Asistent sef | 2800 | 18.4 | 16.39 etaj 3 Asistent Sef | 2800 | 18.57 | 20.54 1 T etaj 3 Asistent social | 2800 | 15.1 | 13.98 etaj 3 Asistente | 2800 | 15 | 13.76 sli etaj 3 Asistente | 2800 | 21.87 | 26.54 etaj 3 ATI | 2800 | 34.6 | 60.41 etaj 3 ATI 2 paturi | 2800 | 23.24 | 26.38 etaj 3 ATI 4 paturi | 2800 | 29.75 | 48.36 etaj 3 ATI 4 paturi | 2800 | 29.75 | 48.36 Pag.82

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE HD d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 3 ATI 4 paturi | 2800 | 29.75 | 48.36 etaj 3 ATI 4 paturi | 2800 | 30.45 | 48.65 etaj 3 ATl echilibrati | 2800 | 31 | 60 etaj 3 ATI infectiosi | 2800 | 31.8 | 63 etaj 3 ATI Izolator | 2800 | 18.2 | 19.04 etaj 3 Baie | 2800 | 6.41 | 2.55 T etaj 3 Baie | 2800 | 6.41 | 2.55 etaj 3 Baie | 2800 | 6.41 | 2.55 etaj 3 Baie | 2800 | 6.51 | 2.63 etaj 3 Baie | 2800 | 731 | 3.19 etaj 3 Biberonerie | 2800 | 25.14 | 34.16 etaj 3 Biologice | 2800 | 9.1 | 4.57 etaj 3 Biologice | 2800 | 9.9 | 4.46 etaj 3 Birou externari | 2800 | 13.4 | 11.21 Pag.83

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII A, MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 3 Boxa curatenie | 2800 | 9.6 | 5.34 etaj Boxa curatenie si 3 dezinfectanti | 2800 | 12.42 | 9.23 etaj 3 Cabinet | 2800 | 14.43 | 12.86 etaj 3 Cabinet | 2800 | 17.37 | 18.43 etaj 3 Cabinet l 2800 l 17.37 l 18.43 etaj 3 Cabinet | 2800 | 21.96 | 22.52 etaj Cabinet + salon 3 tratament | 2800 | 25.01 | 38.69 etaj Cabinet si salon 3 tratamente | 2800 | 21.97 | 26.9 etaj 3 Curate l 2800 l 13.02 | 10.41 etaj 3 Curate | 2800 | 17.97 | 14.35 etaj 3 Filtru l 2800 11.63 l 8.44 etaj 3 Filtru | 2800 | 9.56 | 5.71 etaj 3 Filtru decontaminare | 2800 | 10.97 | 6.63 etaj 3 Filtru personal | 2800 | 14.8 | 13.01 Pag.84

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OSP ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 3 Filtru triaj 2800 | 255 | 28.45 etaj 3 Filtru vizitatori | 2800 | 12.2 | 8.88 etaj 3 G.5. l 2800 | 72 | 3.12 etaj s 65. | 2800 | 72 | 3.12 etaj 3 G.S. | 2800 | 7.51 | 3.45 etaj 3 GS.F. | 2800 | 8.68 | 4.04 etaj 3 G.S.F. | 2800 | 8.68 | 4.04 etaj 5 | 2800 | 9.45 | 4.66 etaj 3 G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 T etaj 3 G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 etaj 3 G.S. FM. | 2800 | 9.45 | 4.65 etaj 3 Garda | 2800 | 15.61 | 14.02 etaj s Garda | 2800 | 17.37 | 18.43 etaj 3 Garda 2 l 2800 | 17.28 | 13.27 Pag.85

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pro) ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 3 Hol | 2800 | 15.75 | 13.58 etaj 3 Hol | 2800 l 15.75 | 15.58 etaj 3 Hol l 2800 l 18.83 l 14.36 etaj 3 Hol l 2800 l 28.52 | 30.49 etaj 3 Hol l 2800 l 349 | 39.34 etaj 3 Hol | 2800 | 38.42 | 49.41 etaj | 3 Hol l 2800 l 40.43 | 35.04 Ţ etaj 3 Hol l 2800 l 79.22 | 82.58 etaj 3 Hol l 2800 | 141.9 l 172.11 al etaj 3 Instrumentar | 2800 | 10.37 | 5.53 etaj 3 Instrumentar l 2800 | 10.37 | 5.53 T etaj 3 Instrumentar | 2800 | 12.5 | 7.54 LL etaj 3 Izolator l 2800 | 18.17 | 19.9 etaj 3 Izolator l 2800 l 24.17 l 29.5 Pag.86

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE B [q Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 3 Materiale medicale | 2800 | 19.9 | 15.81 etaj 3 Medic Sef | 2800 16.74 l 17.21 etaj 3 Medic sef | 2800 | 18.37 | 20.17 etaj 3 Medic sef | 2800 | 18.5 I 16.69 etaj 3 Medic Sef | 2800 | 19.64 | 20.01 etaj 3 Medicale | 2800 | 7.85 | 3.82 etaj 3 Medicale l 2800 l 8.46 | 3.27 | | etaj 3 Medicale l 2800 l 13.37 l 11.06 etaj 3 Medicale | 2800 | 13.37 | 11.06 etaj 3 Medicamente | 2800 | 12.37 | 9.21 etaj 3 Medicamente l 2800 | 12.37 | 9.21 etaj 3 Menajer l 2800 l 9.6 l 5.34 etaj 3 Mici interventii | 2800 | 25.07 | 38.9 etaj 3 Murdare | 2800 | 9.6 | 5.34 Pag.87

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII A) MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 3 Murdare | 2800 | 10.57 | 5.9 etaj 3 Nounascuti cezariana | 2800 | 50.94 | 101.1 etaj 3 Nounascuti termen | 2800 | 59.03 l 113.11 etaj 3 Oficiu alimentar 2800 l 19.18 l 18.62 etaj 3 Ploscar | 2800 | 9.6 | 5.34 etaj 3 Post de lucru | 2800 | 9.49 | 5.35 d etaj 3 Post de lucru | 2800 | 10.61 | 7.01 etaj 3 Post de lucru | 2800 | 11.3 | 6.23 etaj 3 Post de lucru | 2800 | 11.3 | 6.23 etaj 3 Post de lucru | 2800 | 17.69 | 12.9 etaj Post de lucru 3 asistente NN | 2800 | 49.9 | 82.96 etaj 3 Prematuri 12 paturi | 2800 | 58.07 | 160.1 etaj 3 Prematuri 5 paturi | 2800 | 31.15 | 55.04 etaj Prezentare 3 apartinatori | 2800 | 20.45 | 24.02 Pag.88

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE lă project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 3 Raport garda | 2800 | 18.57 | 20.54 etaj 3 Raport garda | 2800 | 21.03 | 27.46 etaj 3 Raport garda | 2800 | 24.66 | 33.57 etaj 3 Raport garda | 2800 | 27.77 | 48.2 etaj 3 Sala primire vizitatori | 2800 | 33.65 | 65.53 d etaj 3 Salon alaptare | 2800 | 19.35 | 18.83 etaj 3 Salon tratamente | 2800 | 21.97 | 26.9 etaj 3 Sas l 2800 8.89 l 4.89 etaj 3 Sas l 2800 l 10.8 l 6.16 etaj 3 Secretariat | 2800 | 14.3 | 12.77 etaj 3 Spalator instrumentar | 2800 | 15.06 | 10.51 etaj 3 Tehnic | 2800 | 10.3 | 6.48 etaj 3 Tehnic l 2800 l 10.3 6.48 etaj 3 Tehnic | 2800 | 13.47 l 10.87 Pag.89

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGI DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 3 UTS2 | 2800 | 33.61 | 48.35 etaj 3 Vestiar | 2800 | 19.15 | 20.78 etaj 3 Vestiar | 2800 | 186.72 | 255.59 etaj 3 Vizitatori l 2800 l 44 l 84.79 ETAJ 4 etaj 4 Administrativ | 2800 | 51.1 | 152.14 etaj 4 Aparatura | 2800 | 17.52 | 17.7 etaj 4 Aparatura | 2800 | 19.82 | 20.16 etaj Aparatura Bloc 4 Operator | 2800 | 18.9 | 21.38 etaj 4 Aparatura LSK | 2800 | 17.4 | 17.36 etaj 4 Asistent sef | 2800 | 16.93 | 15.29 etaj 4 Asistent sef | 2800 | 19 | 19.07 etaj 4 Asistente | 2800 | 15.37 | 14.74 etaj 4 Asistente | 2800 | 19.05 | 22 Pag.90

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI UH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE IA project RS consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 4 Asteptare apartinatori | 2800 | 12.65 | 9.89 etaj 4 Boxa curatenie | 2800 | 10.97 | 5.98 etaj 4 Boxa dezinfectanti | 2800 | 10.02 | 5.46 etaj 4 Boxa echip. curatenie | 2800 | 10.35 | 6.03 etaj 4 Boxa mat. curatenie | 2800 | 10.36 | 6.05 etaj 4 Depozit laborator | 2800 | 17.77 | 13 etaj 4 Depozitare Targi | 2800 | 15.95 | 13.97 etaj 4 Deseuri | 2800 | 10.2 | 5.62 etaj 4 Deseuri | 2800 | 10.92 | 6.47 + T- | etaj 4 Filtru | 2800 | 10.75 | 7.19 etaj 4 Filtru pacienti | 2800 | 16.6 l 14.82 etaj 4 Filtru pacienti | 2800 | 17.15 | 16.39 etaj 4 G.S.F. l 2800 | 8.68 | 4.04 etaj 4 G.S.F. | 2800 | 8.68 | 4.04 Pag.91

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII E MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE BI project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 4 G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 etaj 4 G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 etaj 4 Hol | 2800 | 15.75 | 13.58 _ etaj 4 Hol | 2800 | 15.75 | 13.58 etaj 4 Hol | 2800 | 18.83 | 14.36 etaj 4 Hol | 2800 | 19.8 | 17.59 etaj 4 Hol | 2800 | 27.5 | 27.24 LL etaj 4 Hol l 2800 | 31.4 | 18.72 etaj 4 Hol | 2800 | 31.72 | 33.4 T etaj 4 Hol | 2800 | 34.9 | 39.34 etaj 4 Hol | 2800 | 34.9 | 39.34 etaj 4 Hol | 2800 | 50.27 | 31.58 etaj 4 Hol | 2800 | 130.79 | 74.24 etaj 4 Hol | 2800 | 137.53 | 151.48 Pag.92

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE pi [d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 4 Hol l 2800 l 164.14 l 209.21 etaj 4 Hol acces | 2800 | 15.4 | 13.13 etaj 4 Hol acces l 2800 l 16.02 l 14.02 etaj 4 Hol acces l 2800 l 19.83 l 24.55 etaj 4 Hol acces | 2800 | 21.7 | 13.57 etaj 4 Hol acces l 2800 l 82.06 l 73.19 _ IL etaj 4 Holding Pacienti | 2800 | 16.8 | 15.08 etaj 4 Holding Pacienti | 2800 | 35.4 | 51.89 etaj 4 laborator urgente | 2800 | 22.17 | 28.15 _- etaj 4 Lenjerie curata | 2800 | 11.5 | 8.19 - | etaj 4 Lenjerie Curata | 2800 | 11.85 | 8.59 etaj 4 Magazie | 2800 l 19.7 l 15.23 etaj 4 Materiale curatenie | 2800 | 10.97 | 5.98 etaj 4 Materiale nesterile | 2800 | 14.96 | 10.03 Pag.93

Obiectiv: CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII NI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE lă pro) ject & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 4 Materiale sterile | 2800 | 17.52 | 16.88 etaj 4 Materiale sterile | 2800 | 177 | 18.2 etaj 4 Materiale Sterile | 2800 | 18.57 | 20.47 etaj 4 Materiale sterile | 2800 | 18.62 | 15.14 —_ etaj 4 Materiale sterile | 2800 | 19.48 | 18.96 etaj 4 Materiale sterile | 2800 | 272 | 40.08 etaj 4 Medic anestezist | 2800 | 21.5 | 24.99 T etaj 4 Medic coordonator | 2800 | 21.04 | 24.86 etaj 4 Medic sef | 2800 l 217 23.9 etaj 4 Murdare l 2800 | 10.2 | 5.69 etaj 4 Murdare | 2800 | 10.69 | 6.49 etaj 4 Odihna Medici l 2800 | 20.82 241 etaj 4 Odihna medici | 2800 | 21.5 | 24.79 etaj 4 Postpartum | 2800 | 19.27 | 22.52 Pag.94

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI la H OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 4 Postpartum | 2800 | 24.2 | 35.6 etaj 4 Postpartum | 2800 | 25.4 | 39.83 etaj 4 Pre- / Postanestezie | 2800 | 66.5 | 101.49 etaj Preluare materiale 4 moi | 2800 | 24.07 | 34.73 etaj Preluare materiale | 4 sterile | 2800 | 19.1 | 21.65 etaj 4 Protocol Bloc Nasteri | 2800 | 21.06 | 24.69 etaj Protocol bloc 4 operator | 2800 | 28.34 | 40.62 etaj 4 Sala Mici Interventii | 2800 | 22.36 | 30.74 etaj 4 Sala nasteri 1 2800 | 26.77 | 42.94 etaj 4 Sala Nasteri | 2800 | 27.47 | 44.36 etaj 4 Sala Nasteri l 2800 | 28.77 | 47.73 etaj 4 Sala Nasteri | 2800 | 28.77 | 48.93 etaj 4 Sala nasteri | 2800 | 28.77 | 51.71 etaj 4 Sala nasteri septice | 2800 | 22.06 | 30.23 Pag.95

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI a HOSPITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Bg [d Project & & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 4 Sala Operatii | 2800 | 25.62 40.39 etaj 4 Sala Operatii | 2800 | 25.66 38 etaj 4 Sala Operatii Aseptice l 2800 | 25.52 40.19 d etaj 4 Sala Operatii Aseptice | 2800 | 25.7 40.68 etaj 4 Sala Operatii LSK | 2800 | 25.69 40.66 etaj 4 Sala Operatii LSK | 2800 | 25.82 38.69 etaj 4 Sala Operatii Septice | 2800 | 25.6 40.95 etaj 4 Sala Operatii Septice | 2800 | 25.8 39.64 etaj 4 Salon Postanestezie | 2800 | 34.1 46.41 etaj 4 Salon Preanestezie | 2800 | 34.1 46.41 etaj 4 Sas acces | 2800 | 9.93 5.38 etaj 4 Sas acces | 2800 | 10.92 5.94 etaj 4 Spalator l 2800 15.8 13.2 etaj 4 Spalator | 2800 | 15.8 13.2 Pag.96

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 3 MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE or oject & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 4 Spalator | 2800 | 17.56 | 16 etaj 4 Spalator l 2800 | 17.6 l 16.12 etaj 4 Spalator | 2800 | 17.6 | 16.12 etaj 4 Tehnic | 2800 | 10.3 | 6.48 etaj 4 Tehnic | 2800 | 10.3 | 6.48 etaj 4 Tehnic l 2800 l 13.47 10.87 etaj 4 UTS | 2800 | 15.34 | 14.06 _L etaj 4 Vestiar Filtru F | 2800 | 10.68 | 6.65 etaj 4 Vestiar Filtru F l 2800 | 11.13 | 6.36 etaj 4 Vestiar Filtru F l 2800 | 117 l 6.53 etaj 4 Vestiar Filtru M | 2800 | 10.63 | 6.56 etaj 4 Vestiar Filtru M | 2800 | 11.7 | 6.53 etaj 4 Vestiar Filtru M | 2800 | 12.76 | 7.51 etaj 4 Zona pregatire | 2800 | 52.9 | 146.54 Pag.97

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI ul BH OS P ITA L AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE g project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 4 Zona sterila 2800 | 37.9 | 85.26 ETAJ5 etaj 5 Administrativ | 2800 | 145.15 | 703.19 etaj 5 Bucatarie si cafenea | 2800 | 43.05 | 100.13 etaj 5 G.S. F. | 2800 | 8.68 | 4.04 etaj 5 G.S.F. | 2800 | 8.68 | 4.04 etaj 5 G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 etaj 5 G.S. FM. | 2800 | 8.78 | 4.19 1] etaj 5 Hol | | 15.75 | 13.58 etaj 5 Hol | 2800 | 15.75 | 13.58 etaj 5 Hol | 2800 | 18.83 | 14.36 etaj 5 Hol | 2800 | 28.65 | 24.91 etaj 5 Hol | 2800 | 34.9 | 39.34 etaj 5 Hol | 2800 | 34.9 | 39.34 Pag.98

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII FI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI BH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate etaj 5 Hol | 2800 | 36.55 | 74.42 etaj 5 Sala de mese | 2800 | 59.05 | 217.87 etaj 5 Tehnic I, 2800 | 10.3 | 6.48 etaj 5 Tehnic l 2800 | 10.3 | 648| etaj 5 Tehnic | 2800 | 13.47 | 10.87 | | LI LL 10662.7 13788.3 2 3 Arhitectura si rezistenta a) Regimul de inaltime: Clădirea proiectata cu destinatia de maternitate are regim de inaltime S+Ds+P+4E+ESR cu urmatoarele inaltimi de nivel: hESR = 4.00 m hE4= 4.00 m hE3= 4.00 m hE2= 4.00 m hE1 = 4.00 m hP=4.00m hDs = 4.00 m hS=3.50m b) Infrastructura: În plan orizontal, infrastructura (subsolul) pentru cladirea propusa este alcatuita din 3 corpuri cu urmatoarele dimensiuni maxime in plan: C1- 41.15m x 38.90m; Pag.99

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII pH, MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI HUH OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Hi ect & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate C2 — 36.30m x 38.90m; C3— 35.00m x 38.90m; Gabarit infrastructura — 112.85m x 38.90m. Corpurile infrastructurii sunt despartite de rosturi seismice de 20cm grosime. c) Suprastructura: În plan orizontal, suprastructura propusa este alcatuita din 4 corpuri cu urmatoarele dimensiuni maxime in plan: C1- 31.35m x 38.90m; C2a — 36.30m x 14.10m; C2b — 36.30m x 14.10m; C3 — 35.00m x 38.90m; Gabarit suprastructura — 103.05m x 38.90m. Corpurile suprastructurii sunt despartite de rosturi seismice de 20cm grosime. d) Conformare structurala: Suprastructura: Structura de rezistenţă a cladirii este una duala tip pereti si cadre de beton armat. Peretii structurali vor avea grosimea de 25cm si vor fi intariti cu bulbi 80x80cm la extremitati iar deasupra golurilor de trecere prin pereti se vor dispune rigle de cuplare. Stalpi vor avea sectiunea 80x80cm, grinzile transversale si longitudinale vor avea sectiunea 75x35cm. Placile vor fi de 25cm grosime. Toate elemenele structurale ale suprastructurii se vor realiza din beton C35/45 conf NE 012-1/2007 pentru clasa de expunere XC2, armate conform detaliilor prevazute in documentatie. Infrastructura: Infrastructura cadirii va fi o caseta rigida cu radier general de beton armat de 1,5m grosime asezat pe un strat de beton de egalizarea de 15cm, pereti de beton armat perimetrali cu sectiunea de 35cm. Pereti de beton armat la interior cu continuitate sub peretii din suprastructura, cu grosimea de 25cm, care vor fi intariti cu bulbi 80x80cm la extremitati iar deasupra golurilor de trecere prin pereti se vor dispune rigle de cuplare. Grinzile transversale si longitudinale vor avea sectiunea 90x50cm Placa peste subsol va fi de 30cm grosime. Toate elemenele structurale ale infrastructurii se vor realiza din beton C35/45 resistent la agresiune chimica, conf NE 012-1/2007 pentru clasa de expunere XA1, armate conform detaliilor prevazute in documentatie. Pag.100

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII HI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI uUH OS PITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E d project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Acoperis: Peste etajul 5 si partial peste etajul sunt prevazute plansee de beton armat de 25cm pentru terase necirculabile. e) Materialele principale utilizate sunt: beton armat în infrastructura C35/45 NE012/1-2007 beton armat în suprastructura C35/45 NE012/1-2007 armături pentru beton, 0B37, Bst500c, conform STAS 438/1 Tamplariile exterioare constau in: pereti tip cortina cu structura din aluminiu vopsit in camp electrostatic si geam izoterm si tamplarii din aluminiu vopsit in camp electrostatic si geam izoterm, ambele solutii finisate in culoarea gri antracit. Usile saloanelor si a spatiilor ce adapostesc pacienti vor fi rezistente la foc, conform cerintelor ISU in vigoare. Usile spatiilor ce nu se supun unor cerinte speciale se vor realiza din tamplarie de aluminu vopsit in camp electrostatic. Usile aflate pe traseele de evacuare vor fi rezistente la foc, conform cerintelor ISU in vigoare, se vor deschide, obligatoriu, catre exterior si vor fi dotate cu cu manere antipanica, dispuse in plan orizontal. Finisajele interioare constau in: Placaje ceramice pentru trafic intens in zona de acces, holuri si a spatiilor destinate publicului larg (insotitori pacienti); Covor PVC antibacterian rezistent la trafic intens in zonele destinate pacientilor si cadrelor medicale; Tapet PVC cu inaltimea +2,00m pe toate holurile spitalului destinate pacientilor si in baile si grupurile sanitare aferente spatiilor pentru cazare, cabinetelor si a salilor de tratament Zugraveli lavabile anitibacterienepe baza de latex in toate spatiile clinicii Elemente constructive de plafon: Tavane din gipscarton dispuse la cota +3,00m fata de cota pardoselii in toate spatiile de cazare. Tavane casetate medicale in zona holurilor, dispuse la cota min.+2,70m fata de cota pardoseli, pentru facilitarea accesului si mentenantei coloanelor de ventilatie; Pag.101

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII [5] MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI OS P ITAL AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [d Project & consulting UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta” Beneficiar: Municipiul Timisoara Faza Studiu de fezabilitate Se vor lua în considerare soluţiile tehnice de realizare a plafonului fals din Blocul Operator. Plafoane Săli de Operaţie Plafoanele din sălile de operaţii vor fi construite din panouri metalice antibacteriene de tip "sandwich,, compuse din 2 foi de tablă din aluminiu vopsite în câmp electrostatic pe ambele fețe. Între cele doua feţe ale panoului se va afla o izolaţie minerala de inalta densitate min 100 kg/m? care va oferi o protecţie mecanică, termodinamică şi acustică excelentă. Ambele fețe ale panoului vor fi vopsite antibacterian min.60 ui grosim Tratamentul antibacterian al panourilor va conţine compuşi din ioni de argint şi trebuie să fie eficienţi împotriva urmatoarelor tipuri de bacterii: Escherichia coli, Klebisella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Typhimurim Salmonella, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa. Panourile sunt în construcţie etanşă - spaţiile dintre panouri fiind umpulte cu silicon special pentru camere curate, având o rezistenţă la suprapresiune de până la 500 Pa. Suspendarea se va face cu tiranţi reglabili. Dimensiunile panourilor vor fi adaptate construcţiei existente ale sălilor de operaţii. Tavanul metalic va fi clipsabil și etanș.Etanșarea panourilor metalice făcându-se printr-o garnitură specială. Panourile metalice sunt acoperite sunt tratate antibacterian bazat pe compuşi din ioni de argint. Panourile vor fi montate pe o substructură metalică din profile suport încrucișate, legate împreună pentru a forma un grilaj rigid. Principalele avantaje ale utilizării acestor tipuri de plafoane pentru sălile de operaţii sunt: Durabilitatea; Rezistenţa la coroziune, zgârieturi şi şocuri mecanice; Rezistenţa chimică; Rezistenţa la microorganisme; Mentenanţa usoară; Rezistenţa la foc. Plafonul va permite montarea cu usurinţă a tuturor elementelor necesare, cum ar fi : e Tavan de flux unidirecţional; e Corpuri de iluminat general; o Corpuri de iluminat special (lampă scialitică); Pag.102