keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 349/18.06.2013 privind modificarea Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 300/18.12.2012 privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara

18.06.2013

Hotararea Consiliului Local 349/18.06.2013
privind modificarea Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 300/18.12.2012 privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013 - 15858/05.06.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 300/18.12.2012 - privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.81/1993 privind determinarea despăgubirilor in cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publica si privata si economiei vânatului;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului;
În conformitate cu Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b), din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică denumirea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 300/18.12.2012 privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind unele masuri de protecţie a materialului dendro-floricol de pe raza Municipiului Timişoara.

Art. 2: Componenţa articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 300/18.12.2012 va avea următorul conţinut:
"1. Pe raza Municipiului Timişoara pentru un arbore defrişat, de către persoane fizice sau juridice cu aprobarea Direcţiei de Mediu, din cauze obiective (deteriorarea gospodăriei aeriene şi subterane, afectarea clădirilor), cel care defrişează va planta în mod obligatoriu 2 arbori ornamentali pentru fiecare arbore tăiat. In cazul în care defrişarea este efectuată în afara perioadei optime de plantat, se va achita contravaloarea a 2 arbori ornamentali la casieria Primăriei Timişoara, în contul 5002, urmând ca plantarea arborilor să se efectueze în perioada optimă pentru plantat, de către o societate comercială autorizată, prin grija Direcţiei de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara;
2. Pentru defrişarea arborilor şi arbuştilor sănătoşi din punct de vedere fito-sanitar, în vederea executării lucrărilor edilitar gospodăreşti aceştia se vor evalua conform Metodei de calcul din Anexa 1, parte integrantă din această hotărâre, lucrarea putând fi efectuată după prezentarea dovezii plăţii;
Aceşti consilieri vor aplica şi sancţiuni corespunzătoare celor găsiţi vinovaţi, în conformitate cu prevederile normelor legale în materie;
3. În cazul defrişării fără aprobarea Direcţiei de Mediu, de către persoane fizice sau juridice, arborii sau arbuştii defrişaţi se vor evalua după datele existente în Cadastrul Verde al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 62/28.02.2012. Persoana fizică sau juridică va plăti contravaloarea evaluării arborelui sau arbustului şi amenda conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/2007 modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 206/2009;
4. Persoanelor fizice sau juridice care nu efectuează plantarea arborilor ornamentali cu caracteristicile şi în locurile indicate de Direcţia de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara în termenul stabilit de consilieri, li se va imputa contravaloarea arborilor defrişaţi - stabilită în baza Metodologiei de calcul prevăzută în Anexa nr.1;
5. Lucrările edilitar-gospodăreşti care afectează zonele verzi vor fi avizate de Direcţia de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara numai după plata anticipată a contravalorii refacerii zonei verzi. În zonele reamenajate prin investiţii ale Consiliului Local, contravaloarea refacerii zonei verzi se va stabili în urma unei analize la faţa locului, la care vor participa consilierii Primăriei Municipiului Timişoara şi executanţii lucrărilor edilitar-gospodăreşti respective;
6. Suprafeţele acoperite cu vegetaţie perenă, gazon, flori anuale, bienale, trandafiri, gard viu, arbuşti şi arbori - care urmează să fie distruse prin lucrări edilitar-gospodăreşti vor fi măsurate şi inventariate, iar contravaloarea refacerii acestora va fi evaluată în conformitate cu tarifele şi preţurile prevăzute în oferta financiară a contractului pentru prestări servicii de Refacere a spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gospodăreşti în municipiul Timişoara. Materialul dendro-floricol ce urmează a se extrage în urma acestei lucrări se va evalua conform Anexei 1 de la prezenta hotărâre;
7. Zonele verzi distruse ca urmare a lucrărilor de intervenţie în caz de avarie, care se execută în baza Permisului de Intervenţie instituit conform Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 modificată şi completată de 206/2009, vor fi inventariate, iar contravaloarea reamenajării spaţiului verde se achită de către executantul lucrării;
8. Sumele destinate refacerii zonelor verzi se vor încasa în contul RO90TREZ62121360206XXXXX la casieria Primăriei Municipiului Timişoara sau prin ordin de plată, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, urmând a fi folosite exclusiv în vederea refacerii zonelor verzi prin gazonare, plantări de material dendrologic, protecţia zonelor verzi şi activităţi ecologice, lucrările urmând a fi executate prin firme de specialitate, autorizate de Primăria Municipiului Timişoara."

Art. 3: Articolul 2 rămâne neschimbat.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU NR. SC 2013-

REFERAT privind modificarea Hotărârii a Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr. 300/18.12.2012

privind măsuri de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara

În perioada 1998-2004 s-a realizat Cadastrul verde al spaţiilor verzi de pe domeniul public al municipiului Timişoara, cadastru ce inventariază materialul dendrologic şi suprafaţa de zonă verde.

Perioada de avânt în construcţii a dus la creşterea numărului de solicitări de defrişări de arbori şi arbuşti şi de diminuare a spaţiului verde.

Prin introducerea de specii noi de arbori şi arbuşti, specii din care în Timişoara existau doar 1- 2 exemplare, prin schimbările climatice, şi nepotrivirea coeficientului C2 – valoarea botanică din anexă, a dus la necesitatea înlocuirii valorii botanice cu rezistenţa la noxe. Speciile nou introduse sunt rezistente la condiţiile climatice din Timişoara, climat cu influenţe sub-mediteraneene. De exemplu din specia Abies alba (brad) a mai rămas un singur exemplar în Parcul Copiilor „Ion Creangă” datorită creşterii temperaturilor medii anuale şi a scăderii precipitaţiilor.

Cu trecerea anilor, prin aplicarea unor tehnologii noi în spaţiile verzi (plantarea arborilor cu rădăcina protejată de balot de pământ prelungind astfel perioada de plantare, introducerea sistemelor de irigare computerizate în parcuri şi scuaruri etc.) şi revendicarea unei mai mult de 50% din suprafaţa pepinierei municipiului (rămânând o suprafaţă prea mică ce nu asigură producerea de material dendrologic necesar în cantitate suficientă), reglementările hotărârilor de consiliu mai sus menţionate nu se mai potrivesc. Prin urmare

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 (actualizată) privind protecţia mediului, autorităţile publice locale au obligaţia de a păstra, proteja şi întreţine materialul dendrologic existent în parcuri, scuaruri aliniamente stradale şi din jurul imobilelor de pe raza localităţilor.

De asemenea, Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor în Art. 5, lit. c) prevede: „să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi”.Prin urmare:

Propunem comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

- Modificarea denumirii Hotărârii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 300/18.12.2012 privind măsuri de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind unele masuri de protecţie a materialului dendro-floricol de pe raza Municipiului Timişoara.

- Pe raza Municipiului Timişoara pentru un arbore defrişat, de către persoane fizice sau juridice cu aprobarea Direcţiei de Mediu, din cauze obiective (deteriorarea gospodăriei aeriene şi subterane, afectarea clădirilor), cel care defrişează va planta în mod obligatoriu 2 arbori ornamentali pentru fiecare arbore tăiat. In cazul în care defrişarea este efectuată în afara perioadei optime de plantat, se va achita contravaloarea a 2 arbori ornamentali la casieria Primăriei Timişoara, în contul RO90TREZ62121360206XXXXX, urmând ca plantarea arborilor să se efectueze în perioada optimă pentru plantat, de către o societate comercială autorizată, prin grija Direcţia de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara.

- Pentru defrişarea arborilor şi arbuştilor sănătoşi din punct de vedere fito-sanitar, în vederea executării lucrărilor edilitar gospodăreşti aceştia se vor evalua conform Metodei de calcul din Anexa 1, parte integrantă din această hotărâre. Lucrarea execuţia putând fi efectuată după prezentarea dovezii plăţii.

Aceşti consilieri vor aplica şi sancţiuni corespunzătoare celor găsiţi vinovaţi, în conformitate cu prevederile normelor legale în materie.

Cod FP 53‐01, Ver. 1 

- În cazul defrişării fără aprobarea Direcţiei de Mediu, de către persoane fizice sau juridice, arborii sau arbuştii defrişaţi se vor evalua după datele existente în Cadastrul Verde al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 62/28.02.2012. Persoana fizică sau juridică va plăti contravaloarea evaluării arborelui sau arbustului şi amenda conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/2007 modificată şi completată de nr. 206/2009.

- Persoanelor fizice sau juridice care nu efectuează plantarea arborilor ornamentali cu caracteristicile şi în locurile indicate de Direcţia de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara în termenul stabilit de consilieri, li se va imputa contravaloarea arborilor defrişaţi - stabilită în baza Metodologiei de calcul prevăzută în Anexa nr.1.

- Lucrările edilitar-gospodăreşti care afectează zonele verzi vor fi avizate de Direcţia de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara numai după plata anticipată a contravalorii refacerii zonei verzi. În zonele reamenajate prin investiţii ale Consiliului Local, contravaloarea refacerii zonei verzi se va stabili în urma unei analize la faţa locului, la care vor participa consilierii Primăriei Municipiului Timişoara şi executanţii lucrărilor edilitar-gospodăreşti respective. - Suprafeţele acoperite cu vegetaţie perenă, gazon, flori anuale, bienale, trandafiri, gard viu, arbuşti şi arbori - care urmează să fie distruse prin lucrări edilitar-gospodăreşti vor fi măsurate şi inventariate, iar contravaloarea refacerii acestora va fi evaluată în conformitate cu tarifele şi preţurile prevăzute în oferta financiară a contractului pentru prestări servicii de Refacere a spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gospodăreşti în municipiul Timişoara. Materialul dendro-floricol ce urmează a se extrage în urma acestei lucrări se va evalua conform Anexei 1 de la prezenta hotărâre.

- Zonele verzi distruse ca urmare a lucrărilor de intervenţie în caz de avarie, care se execută în baza Permisului de Intervenţie instituit conform Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 modificată şi completată de 206/2009, vor fi inventariate, iar contravaloarea reamenajării spaţiului verde se achită de către executantul lucrării. - Sumele destinate refacerii zonelor verzi se vor încasa în contul 5002 al Primăriei Municipiului Timişoara, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, urmând a fi folosite exclusiv în vederea refacerii zonelor verzi prin gazonare, plantări de material dendrologic, protecţia zonelor verzi şi activităţi ecologice, lucrările urmând a fi executate prin firme de specialitate, autorizate de Primăria Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, ADRIAN BERE SEMEREDI DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER AVIZAT JURIDIC DANIELA-ELENA BURTIC Red. DB, Dact. DB

Cod F P53-01, Ver. 1