keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 300/18.12.2012 privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara

18.12.2012

Hotararea Consiliului Local 300/18.12.2012
privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 30248/12.12.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.81/1993 privind determinarea despăgubirilor in cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publica si privata si economiei vânatului;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului;
În conformitate cu Legea nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba următoarele măsuri de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al municipiului Timişoara:
1. Pe raza Municipiului Timişoara pentru un arbore defrişat, de către persoane fizice sau juridice cu aprobarea Direcţiei de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi, din cauze obiective (deteriorarea gospodăriei aeriene şi subterane, afectarea clădirilor), cel care defrişează va planta în mod obligatoriu 2 arbori ornamentali pentru fiecare arbore tăiat. In cazul în care defrişarea este efectuată în afara perioadei optime de plantat, se va achita contravaloarea a 2 arbori ornamentali la casieria Primăriei Timişoara, în contul 5002, urmând ca plantarea arborilor să se efectueze în perioada optimă pentru plantat, de către o societate comercială autorizată, prin grija Direcţiei de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi a Primăriei Municipiului Timişoara.
2. Pentru defrişarea arborilor şi arbuştilor sănătoşi din punct de vedere fito-sanitar, în vederea executării lucrărilor edilitar gospodăreşti aceştia se vor evalua conform Metodei de calcul din Anexa 1, parte integrantă din această hotărâre, lucrarea putând fi efectuată după prezentarea dovezii plăţii.
Aceşti consilieri vor aplica şi sancţiuni corespunzătoare celor găsiţi vinovaţi, în conformitate cu prevederile normelor legale în materie.
3. În cazul defrişării fără aprobarea Direcţiei de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi, de către persoane fizice sau juridice, arborii sau arbuştii defrişaţi se vor evalua după datele existente în Cadastrul Verde al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 62/28.02.2012. Persoana fizică sau juridică va plăti contravaloarea evaluării arborelui
sau arbustului şi amenda conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/2007 modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 206/2009.
4. Persoanelor fizice sau juridice care nu efectuează plantarea arborilor ornamentali cu caracteristicile şi în locurile indicate de Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi a Primăriei Municipiului Timişoara în termenul stabilit de consilieri, li se va imputa contravaloarea arborilor defrişaţi - stabilită în baza Metodologiei de calcul prevăzută în Anexa nr.1.
5. Lucrările edilitar-gospodăreşti care afectează zonele verzi vor fi avizate de Direcţia de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara numai după plata anticipată a contravalorii refacerii zonei verzi. În zonele reamenajate prin investiţii ale Consiliului Local, contravaloarea refacerii zonei verzi se va stabili în urma unei analize la faţa locului, la care vor participa consilierii Primăriei Municipiului Timişoara şi executanţii lucrărilor edilitar-gospodăreşti respective.
6. Suprafeţele acoperite cu vegetaţie perenă, gazon, flori anuale, bienale, trandafiri, gard viu, arbuşti şi arbori - care urmează să fie distruse prin lucrări edilitar-gospodăreşti vor fi măsurate şi inventariate, iar contravaloarea refacerii acestora va fi evaluată în conformitate cu tarifele şi preţurile prevăzute în oferta financiară a contractului pentru prestări servicii de Refacere a spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gospodăreşti în municipiul Timişoara. Materialul dendro-floricol ce urmează a se extrage în urma acestei lucrări se va evalua conform Anexei 1 de la prezenta hotărâre.
7. Zonele verzi distruse ca urmare a lucrărilor de intervenţie în caz de avarie, care se execută în baza Permisului de Intervenţie instituit conform Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 206/2009, vor fi inventariate, iar contravaloarea reamenajării spaţiului verde se achită de către executantul lucrării.
8. Sumele destinate refacerii zonelor verzi se vor încasa în contul RO90TREZ62121360206XXXXX la casieria Primăriei Municipiului Timişoara sau prin ordin de plată, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, urmând a fi folosite exclusiv în vederea refacerii zonelor verzi prin gazonare, plantări de material dendrologic, protecţia zonelor verzi şi activităţi ecologice, lucrările urmând a fi executate prin firme de specialitate, autorizate de Primăria Municipiului Timişoara.


Art. 2: Se aprobă documentaţia privind Evaluarea arborilor şi arbuştilor, prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/1997 - privind unele măsuri de protecţie a arborilor de pe raza Municipiului Timişoara.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi şi Serviciul Avize Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.PDF

ANEXA NR. 1 La Hotirflrea nr. Din data de

EVALUAREA ARBORILOR qi ARBU$TILOR

1. METODA DE CALCUL

Valoarea arborelui este ob{inut prin formula V a : P p x C l x C 2 x C 3 Va = valoarea arborelui de evaluat Pp = pre{ul materialului dendrologic cu caracteristicile men{ionate mai jos. Pre{ul este in func{ie de zoni qi se regiseqte in oferta financiarl, anexi la contractele de prestiri servicii de intre{inere a spa{iilor verzi de pe domeniul public din municipiul Timi$oara.

ZONA CENTRALA - Calea Circumvalafiunii - Calea Aradului - strada Demetriade - strada Mihail Kog[lniceanu -

strada Dacilor - strada $tefan cel Mare - strada Pestalozzi - strada Ofcea - strada Daliei - strada Cornelia Sdlceanu (Fagului) - strada Cluj - Bulevardul Eroii de la Tisa - Bulevardul Victor Babeg - Bulevardul Mihai Viteazu - strada Virgil Madgearu (Grivila Rogie) - strada Alexandru Odobescu - Bulevardul 16 Decembrie 1989 - Bulevardul General Dragalina - Bulevardul Republicii. NOTA: lazonacentrald se includ toate limitele.

ZONA I - Calea Torontalului - Calea Circumvala.tiunii - Bulevardul Republicii - Bulevardul General

Dragalina- Bulevardul 16 Decembrie 1989 - Calea $agului NOTA: lazonal se include doar limita Calea $agului.

ZONA II - Calea $agului - Bulevardul 16 Decembrie 1989 - strada Alexandru Odobescu - strada Virgil

Madgearu - Bulevardul Mihai Yiteant- Bulevardul Victor Babeg - Bulevardul Eroii de la Tisa - strada Cluj - strada Cornelia Sdlceanu (Fagului) - strada Daliei - strada Ofcea - strada Pestalozzi - strada $tefan cel Mare - strada Torac - Calea Mognilei. NOTA: lazonaa II-a se include doar limita strada $tefan cel Mare gi Calea Mognilei.

ZONA III - Calea Mognilei - strada Torac - strada $tefan cel Mare - strada Dacilor - strada Mihail

Kosilniceanu - strada Demetriade - Calea Aradului - Calea Torontalului. NOifA: lazonaa III-a se include Calea Torontalului.

CARACTERISTICILE MATERIALULUI DENDRO-FLORICOL : Arbori foioqi: circumferinfa trunchiului la 1 m de sol 14116 cm, inllfimea punctului de altofte 2-2,2

m, riddcina protejatd de balot de pdmdnt ambalat in plasd de sdrm[, pdnzd. de sac sau container cu

dimensiunea de 41-60 cm, coroana formatd din minim 3 ramuri principale, gradul de ramificare minim III,

indlfimea optimi a arborelui cu tot cu coroand 3 m; exemplarc frrd. rdni provocate de: boli, ddundtori, agenfi fizici, chimici gi mecanici;

Conifere: rdddcina protejat[ de balot de pdmdnt ambalat in plasl de sdrmd, pdnzl de sac sau container cu dimensiunea de 41-60 cm, coroanb compactd, un singur v6rf la genurile Abies, Cedrus, Larix,

Picea, Pinus, Psewdotsuga etc., culoarea specificd genului, speciei, varietdii, soiului; pentru arborii rdginoqi

indlfimea minimd 2-2,{ m; exemplare frr[ rini provocate de: boli, diunitori, agenti fizici, chimici 9i mecanici;

Arbuqti: r[ddcina protejatd de balot de pdmdnt ambalat in plasd de sdrmd, pdnzd' de sac sau

container, tufb compactd, culoarea florilor gi a frunziqului specifici genului, speciei, varietdfii, soiului;

exemplare fbri rdni provocate de: boli, ddundtori, agenfi fizici, chimici 9i mecanici; Gard viu: rdddcind nudd bine ramificatii, s[nltoasd sau cu r[ddcina protejatd de balot de pdmdnt;

exemplare fbrd rini provocate de: boli, ddundtori, agenii fizici, chimici 9i mecanici;

ANKAA NR. 1 La Hotărârea nr. Din data de EVALUAREA ARBORILOR şi ARBUŞTILOR i. METODA DE CALCUL
Valoarea arborelui este obținut prin formula Va = Ppx Clx C2x C3 Va = valoarea arborelui de evaluat Pp = preţul materialului dendrologic cu caracteristicile menționate mai jos. Prețul este în funcție de zonă şi se regăseşte în oferta financiară, anexă la contractele de prestări servicii de întreţinere a spațiilor verzi de pe domeniul public din municipiul Timişoara. ZONA CENTRALA - Calea Circumvalaţiunii — Calea Aradului — strada Demetriade — strada Mihail Kogălniceanu — strada Dacilor — strada Ştefan cel Mare — strada Pestalozzi — strada Ofcea — strada Daliei — strada Cornelia Sălceanu (Fagului) — strada Cluj — Bulevardul Eroii de la Tisa — Bulevardul Victor Babeş — Bulevardul Mihai Viteazu — strada Virgil Madgearu (Griviţa Roşie) — strada Alexandru Odobescu — Bulevardul 16 Decembrie 1989 — Bulevardul General Dragalina — Bulevardul Republicii. NOTĂ: la zona centrală se includ toate limitele. ZONA I - Calea Torontalului — Calea Circumvalațiunii — Bulevardul Republicii — Bulevardul General Dragalina — Bulevardul 16 Decembrie 1989 — Calea Şagului NOTĂ: la zona se include doar limita Calea Şagului. ZONA II - Calea Şagului — Bulevardul 16 Decembrie 1989 — strada Alexandru Odobescu — strada Virgil Madgearu — Bulevardul Mihai Viteazu — Bulevardul Victor Babeş — Bulevardul Eroii de la Tisa — strada Cluj — strada Cornelia Sălceanu (Fagului) — strada Daliei — strada Ofcea — strada Pestalozzi — strada Ştefan cel Mare — strada Torac — Calea Moşniţei. NOTĂ: la zona a II-a se include doar limita strada Ştefan cel Mare şi Calea Moşniţei. ZONA II - Calea Moşniţei — strada Torac — strada Ştefan cel Mare — strada Dacilor — strada Mihail Kogălniceanu — strada Demetriade — Calea Aradului — Calea Torontalului. NOTĂ: la zona a III a se include Calea Torontalului. CARACTERISTICILE MATERIALULUI DENDRO-FLORICOL: Arbori foioşi: circumferința trunchiului la 1 m de sol 14/16 cm, înălțimea punctului de altoire 2-2,2 m, rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă, pânză de sac sau container cu dimensiunea de 41-60 cm, coroana formată din minim 3 ramuri principale, gradul de ramificare minim lll, înălțimea optimă a arborelui cu tot cu coroană 3 m; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici şi mecanici; Conifere: rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă, pânză de sac sau container cu dimensiunea de 41-60 cm, coroană compactă, un singur vârf la genurile Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga etc., culoarea specifică genului, speciei, varietății, soiului; pentru arborii răşinoşi înălțimea minimă 2-2,5 m; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici şi mecanici; Arbuşti: rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă, pânză de sac sau container, tufă compactă, culoarea florilor şi a frunzişului specifică genului, speciei, varietăți, soiului; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici şi mecanici; Gard viu: rădăcină nudă bine ramificată, sănătoasă sau cu rădăcina protejată de balot de pământ; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici;

Trandafiri: rddicinb formatd din minim 3 ramuri cu lungimea de minim 25 cm, minim anul II de

altoire, parteaaerian6 formata din minim 3 ramuri principale cu muguri viabili; fbrd rdni provocate de: boli'

ddundtori, agenli fizici, chimici qi mecanici; Specii iloricole anuale gi bienale: rid[cina protejatd de balot de pimdnt at A

:7 cm, genera,tia Fl,

flori mari, culoarea florilor qi a frunzigului specificd genului, speciei, varietllii, soiului; exemplare fbrd rdni

provocate de: boli, diundtori, agenli fizici, chimici 9i mecanici; Bulboase calitatea I: bulbi, rizomi, tuberculi, tubero-bulbi

conform normelor europene, exemplare fbr[ rlni provocate de: boli, mecanici:

Mugcate: tufb formatd din 3-4 ramificafii, rdddcina protejatd de balot de pdmdnt in

15-20 cm, indllimea 20-25 cm. Cl = reprezinti valoarea estetici 9i starea de sinitate;

Valoarea este influenlatd, de un coeficient variabil de la 1 la 10 in raport cu: - frumuselea sa ca arbore individual - valoarea sa ca parte a unui grup sau aliniament

ghiveci

- sdndtatea sa - vigoarea sa Coeficienfii vor fi apreciali astfel:

10 - sdndtoso viguros, solitar, remarcabil; 9 - sdndtos, viguros, in grup de 3-5 arbori sau arbuqti, remarcabil;

8 - sdndtos, viguros, in perdea, in aliniament, grup mai mare de 5 arbori sau arbuqti

7 - sdndtos, vegetalie medie, in grup de 3-5 arbori sau arbuqti;

6 - sdndtos, vegetafie medie, in grup de 3-5 arbori sau arbuqti

5 - sdndtos, vegetalie medie, in perdea, in aliniament, grup mai mare de 5 arbori sau arbu$ti

4 - lipsit de vigoare, bdtr6n, solitar 3 - lipsit de vigoare, bdtren, in grup de 3-5 arbori sau arbuqti

2 - lipsit de vigoare, bolnav 1 - foarte slabd ve get a[ie, |.atil vi goare, bolnav

C2 = reprezintil rezistenfa la noxe;

cu dimensiuni specifice calitifi I diundtori, agenfi fizici, chimici qi

Gradul de sensibilitate Speciile

Foarte sensibile

Sensibile

Mijlociu rezistente

Rezistente

Sensibilitateala dioxid de sulf Larix decidua, Picea abies, Pseudotsuga mensiensis, Acer

palmatum, Aesculus hippocastanum, Juglans regia, Populus

nigra, Tilia platyphyllos, Tilia cordata. ,A.bies alba, Cedrus atlantica, Picea alba, Pinus sylvestris, Pinus

strobus, Acer platanoides, Alnus glutinosa, Betula pendula,

Fagus sylvatica, Quercus robur, Quercus rubra, Populus

robusta, Prunus avium, Prunus cerasus, Rosa sp.

Chamaecyparis lawsoniana, Ginkgo biloba, Taxus baccata,

Thuja occidentalis, Acer campestre, Berberis r'ulgaris, Catalpa

bignonioides, Ilex aquifolium, Populus tremula, Quercus pettea,

Robinia pseudoacacia, Salix caprea. Corylus avellana, Fraxinus omus' Hibiscus syriacus, Skimia

iaponica Sensibilitatea la fluor

Foarte sensibile

Sensibile

Miilociu rezistente Tilia cordata. Abies concolor, Larix decidua, Pinus cembra, Thuja sp''

Acer pseudoplatanus, Acer negundo. Elaeagnus angustifolia, Koelreuteria paniculata, Ligustrum vulgare, Morus nigra Abies alba, Juniperus communis, Picea abies, Pinus sylvestris, Aesculus hippocastanum, Berberis vulgaris, Prunus persica,
Trandafiri: rădăcină formată din minim 3 ramuri cu lungimea de minim 25 cm, minim anul Il de altoire, partea aeriană formată din minim 3 ramuri principale cu muguri viabili; fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici; Specii floricole anuale şi bienale: rădăcina protejată de balot de pământ cu 6 = 7 cm, generația Fl, flori mari, culoarea florilor şi a frunzişului specifică genului, speciei, varietății, soiului; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici; Bulboase calitatea I: bulbi, rizomi, tuberculi, tubero-bulbi cu dimensiuni specifice calității I conform normelor europene, exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenți fizici, chimici şi mecanici; Muşcate: tufă formată din 3-4 ramificații, rădăcina protejată de balot de pământ în ghiveci 15-20 cm, înălțimea 20-25 cm. Cl = reprezintă valoarea estetică şi starea de sănătate; Valoarea este influențată de un coeficient variabil de la 1 la 10 în raport cu: - frumusețea sa ca arbore individual - valoarea sa ca parte a unui grup sau aliniament - sănătatea sa - vigoarea sa Coeficienții vor fi apreciați astfel: 10 — sănătos, viguros, solitar, remarcabil; 9 — sănătos, viguros, în grup de 3-5 arbori sau arbuşti, remarcabil; 8 — sănătos, viguros, în perdea, în aliniament, grup mai mare de 5 arbori sau arbuşti 7 — sănătos, vegetație medie, în grup de 3-5 arbori sau arbuşti; 6 — sănătos, vegetație medie, în grup de 3-5 arbori sau arbuşti 5 — sănătos, vegetație medie, în perdea, în aliniament, grup mai mare de 5 arbori sau arbuşti 4 — lipsit de vigoare, bătrân, solitar 3 — lipsit de vigoare, bătrân, în grup de 3-5 arbori sau arbuşti 2 — lipsit de vigoare, bolnav 1 — foarte slabă vegetație, fără vigoare, bolnav C2 = reprezintă rezistența la noxe; Gradul de sensibilitate Speciile Sensibilitatea la dioxid de sulf Foarte sensibile Larix decidua, Picea abies, Pseudotsuga mensiensis, Acer palmatum, Aesculus hippocastanum, Juglans regia, Populus nigra, Tilia platyphyllos, Tilia cordata. Sensibile Abies alba, Cedrus atlantica, Picea alba, Pinus sylvestris, Pinus strobus, Acer platanoides, Alnus glutinosa, Betula pendula, Fagus sylvatica, Quercus robur, Quercus rubra, Populus robusta, Prunus avium, Prunus cerasus, Rosa sp. Mijlociu rezistente Chamaecyparis lawsoniana, Ginkgo biloba, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Acer campestre, Berberis vulgaris, Catalpa bignonioides, Ilex aquifolium, Populus tremula, Quercus petrea, Robinia pseudoacacia, Salix caprea. Rezistente Corylus avellana, Fraxinus ornus, Hibiscus syriacus, Skimia iaponica Sensibilitatea la fluor Foarte sensibile Sensibile Tilia cordata. Miilociu rezistente Abies concolor, Larix decidua, Pinus cembra, Thuja sp.,

Rezistente Acer campestre, Acer saccharinum, Carpinus betulus, Corylus avellana, Euonymus europaea, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Juglans nigra, Juglans regia, Malus sylvestris, Populus nigra, Populus tremula, Prunus avium, Quercus robur, Rhododendron sp., Robinia pseudoacacia, Rubus idaeus, Syringa r,ulgaris. Abies nordmanniana, Betula pendula, Platanus sp., Prunus cerasifera, Pyracantha sp., Ribes sp. Sensibilitatea la plumb

Foarte sensibile

Sensibile

Rezistente

Gleditsia triacanthos, Populus alba, Populus pyramidalis, Robinia pseudoacacia, Syringa r,'ulgaris, Tilia platyphyllos, Tilia tomentosa. Cerasus vulgaris, Juglans regia, Morus alba, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasifera. Pinus sylvestris, Thuja orientalis.

1 - Foarte sensibil 2 - Sensibil 3 - Mijlociu rezistent 4 - Rezistent

NOTA: Pentru alte specii, se va lua rezistenfa la noxe din literatura de specialitate.

C3 - Coeficientul exprimi cregterea valorii in funcfie de vflrsta arborelui sau arbustului, se

line cont prevederile legislative de protecfie a arborilor qi arbugtilor de pe raza[dni (Taxus baccata -

tisd) sau pe raza Municipiului Timigoara.

ARBORI

Circumferin{a trunchiului la I m deasupra solului (cm)

Indice Circumferin{a trunchiului la I m deasunra solului (cm)

Indice

10 cm si mai putin 0,3 de la 361 a 380 cm 5,9 de la 1 l la20 cm 0,4 de la 381 a 400 cm 6,7

dela2I la 40 cm 0,6 de la 401 a420 cm 6,3

dela 4I la 60 cm 0,9 dela427 a440 cm 6,5

de la 61 la 80 cm r ,7 dela44l1a460 cm 6,7 de la 81 la 100 cm ) ) dela461 Ia480 cm 6,9

de a 101 la 120 cm 2.7 de la 481 la 500 cm 7,r de a I2 I l a 140 cm J de la 501 la 600 cm 7,5

de a l4I Ia 160 cm 3.3 de la 601 la 700 cm 8 de a16I Ia 180 cm 3,6 de a 181 la 200 cm 4 d e l a 2 0 l 1 a 2 2 0 c m 4,2 d e l a 2 2 l 1 a 2 4 0 c m 4,6 d e l a 2 4 l 1 a 2 6 0 c m 4,8 deIa26l la 280 cm 5 de la 301 La320 cm

' \ {

dela32lla 340 cm dela34l la 360 cm

Rezistente Foarte sensibile Sensibile Rezistente 1 — Foarte sensibil 2 — Sensibil 3 — Mijlociu rezistent 4 — Rezistent Acer campestre, Acer saccharinum, Carpinus betulus, Corylus avellana, Euonymus europaea, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Juglans nigra, Juglans regia, Malus sylvestris, Populus nigra, Populus tremula, Prunus avium, Quercus robur, Rhododendron sp., Robinia pseudoacacia, Rubus idaeus, Syringa vulgaris. Abies nordmanniana, Betula pendula, Platanus sp., Prunus cerasifera, Pyracantha sp., Ribes sp. Sensibilitatea la plumb Gleditsia triacanthos, Populus alba, Populus pyramidalis, Robinia pseudoacacia, Syringa vulgaris, Tilia platyphyllos, Tilia tomentosa. Cerasus vulgaris, Juglans regia, Morus alba, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasifera. Pinus sylvestris, Thuja orientalis. NOTĂ: Pentru alte specii, se va lua rezistența la noxe din literatura de specialitate. C3 — Coeficientul exprimă creşterea valorii în funcţie de vârsta arborelui sau arbustului, se ține cont prevederile legislative de protecţie a arborilor şi arbuștilor de pe raza țării (Taxus baccata - tisă) sau pe raza Municipiului Timişoara. ARBORI Circumferinţa trunchiului la 1 Indice Circumferința trunchiului la 1 m Indice m deasuora solului (cm) deasuvra solului (cm) 10 cm si mai puțin 0,3 de la 361 a 380 cm 5,9 de la 11 la 20 cm 0,4 dela 381 a 400 cm 6,1 de la 21 la 40 cm 0,6 de la 401 a 420 cm 6,3 de la 41 la 60 cm 0,9 de la 421 a 440 cm 6,5 de la 61 la 80 cm 1,7 de la 441 la 460 cm 6,7 de la 81 la 100 cm 22 de la 461 la 480 cm 6,9 de a 101 la 120 cm 2.7 de la 481 la 500 cm 7,1 de a 121 la 140 cm 3 de la 501 la 600 cm 7,5 de a 141 la 160 cm 3.3 de la 601 la 700 cm 8 de a 161 la 180 cm 3,6 de a 181 la 200 cm 4 de la 201 la 220 cm 4,2 de la 221 la 240 cm 4,6 de la 241 la 260 cm 4,8 de la 261 la 280 cm 5 de la 301 la 320 cm 5,3 de la 321 la 340 cm 5,5 de la 341 la 360 cm 5,7

InIl{imea (cm)

Indice Inil{imea (cm)

Indice

odnd la 50 cm 0,3 dela3Zl1a320 cm 7 )

de la 51 la 60 cm 0,4 dela34I la 360 cm 3,4

de a6 l la70 cm 0,5 de la 361 la 380 cm 3,6 de aTI la 80 cm 0,6 de la 381 la 400 cm 3.8 de a 8 1 l a 9 0 c m 0.7 de la 401 La420 cm 4

de a9I la 100 cm 0.8 dela42l1a440 cm 4,2 de a 1 0 1la 120 cm I dela44l1a460 cm 4,4 de a t21 la 140 cm r,2 de la 481 la 500 cm 4,6 de la t4l la 160 cm r,4 de la 501 la 600 cm 5 de la 161 la 180 cm 1,6 de la 601 la 700 cm 6

de la 181 la 200 cm 1,8 dela2}l1a220 cm

'!

L

de la22I1a240 cm ., 1

de l a24 l1a260 cm 2,4 d e l a 2 6 l I a 2 8 0 c m 2,6 dela2Sl la 300 cm 2,8 de la 301 la 320 cm

a J

ARBU$TI:

Variante de calcul: Arbore inZonaCentrali

Cl :5 sau 7 sau 10 C2: I sau 2 sau 4 C3 :2,2 sau 3 sau 4,6

Val :540x 5xIx2,2 Val : 5.940,00 le i Ya2:540x 7 x2x3 Va2:22.680,00Lei Va3 :540 x 10 x 4 x4,6 Ya3:99.360,00 le i

2. EVALUAREA PAGUBELOR

pentru a se determina valoarea despdgubii, in primul rdnd se va stabili valoarea arborelui.

Acestei valori i se va aplica un procent. De exemplu, pentru un arbore lovit la trunchi, cu scoarfa

smuls6, desprinsd Sau arsd, valoarea stricdciunii se ia in considerare astfel:

pentru arborii ale cdror ramuri sunt rupte, smulse, gradul de degradare se va calcula astfel:

lYo ramtidistruse : 2% dinvaloarea arborelui 10% ramuri distruse: 20% dinvaloarea arborelui 50% ramuri distruse : l00o/o din valoarea arborelui

Dac6 este necesard o tdiere generald a coroanei pentru echilibrarea arborelui, procentul se va

calcula in urma efectudrii tdierilor.

Leziunea arborelui in 7o Gradul de degradare al arborelui in 7o

1 - 1 0 2 -20

1 1 - 5 0 21 -99

5 1 100 t00%

ARBUŞITI: Inălțimea Indice Inălțimea Indice (cm) (cm) până la 50 cm 0,3 de la 321 la 320 cm 3,2 de la 51 la 60 cm 0,4 de la 341 la 360 cm 34 de a61la70 cm 0,5 de la 361 la 380 cm 3,6 de a71 la 80 cm 0,6 de la 381 la 400 cm 3.8 de a81 la90 cm 0.7 de la 401 la 420 cm 4 de a91 la 100 cm 0.8 de la 421 la 440 cm 42 de a 101 la 120 cm l de la 441 la 460 cm 44 de a 121 la 140 cm 1,2 de la 481 la 500 cm 4,6 de la 141 la 160 cm 1,4 de la 501 la 600 cm 5 de la 161 la 180 cm 1,6 de la 601 la 700 cm 6 de la 181 la 200 cm 1,8 de la 201 la 220 cm 2 de la 221 la 240 cm 2,2 de la 241 la 260 cm 2,4 de la 261 la 280 cm 2,6 de la 281 la 300 cm 2,8 de la 301 la 320 cm 3 Variante de calcul: Arbore în Zona Centrală Cl =5 sau 7 sau 10 C2= 1 sau2 sau 4 C3 =2,2 sau 3 sau 4,6 Val =540x5x 1x22 Val= 5.940,00 lei Va2 = 540x 7x2x3 Va2=22.680,00 lei Va3 = 540x 10x 4x 4,6 Va3 = 99.360,00 lei 2. EVALUAREA PAGUBELOR Pentru a se determina valoarea despăgubii, în primul rând se va stabili valoarea arborelui. Acestei valori i se va aplica un procent. De exemplu, pentru un arbore lovit la trunchi, cu scoarţa smulsă, desprinsă sau arsă, valoarea stricăciunii se ia în considerare astfel: Leziunea arborelui în Gradul de degradare al arborelui în % 1-10 2-20 11-50 21-99 51-100 100% Pentru arborii ale căror ramuri sunt rupte, smulse, gradul de degradare se va calcula astfel: 1% ramuri distruse = 2% din valoarea arborelui 10% ramuri distruse = 20% din valoarea arborelui 50% ramuri distruse = 100% din valoarea arborelui Dacă este necesară o tăiere generală a coroanei pentru echilibrarea arborelui, procentul se va calcula în urma efectuării tăierilor.

Arborii gi arbuqtii r6ginoqi afectali prin pierderea ramurilor qi in special prin pierderea

mugurelui central, se vor considera complet distruse, in acest caz se va percepe intreaga valoare a

arborelui. Dacd este afectatd 30%o din coroana arborilor gi arbugtilor rdqinoqi se va calcula intreaga

valoare a acestuia. tn urma migcdrii, a zguduirii gi a tdierii datorate lucrdrilor din apropiere se produc deteriordri

la nivelul sistemului radicular, riscdndu-se pierderea lor. Stric6ciunile aduse rdd[cinilor sunt evaluate in funclie de inclinarea arborelui:

Exemple de calcul: Arbore inZonaCentrald

Val :540x 5xL x2,2 Val : 5.940,00 le i Afectarea arborelui: - trunchi frrd scoarlI pe25 % din circumferinfd - indice 50% - arbore inclinat 20" - indice 30%o Valoarea stric[ciunii :

5.940,00lei x (50% + 30%):5.940,00lei x 80%: 4.752,00Lei

$EF SERVICru SPATII VERZI DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER DANIELA.ELENA BURTIC

Gradul de inclinare (in o)

7" din valoarea arborelui

0-15 1 0 16-30 30 3t-45 50 46-60 70 6t-75 90 76-90 100

RED., DACT.: DB

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE SEMEREDI
Arborii şi arbuştii răşinoşi afectaţi prin pierderea ramurilor şi în special prin pierderea mugurelui central, se vor considera complet distruse, în acest caz se va percepe întreaga valoare a arborelui. Dacă este afectată 30% din coroana arborilor şi arbuştilor răşinoşi se va calcula întreaga valoare a acestuia. În urma mişcării, a zguduirii şi a tăierii datorate lucrărilor din apropiere se produc deteriorări la nivelul sistemului radicular, riscându-se pierderea lor. Stricăciunile aduse rădăcinilor sunt evaluate în funcţie de înclinarea arborelui: Gradul de înclinare % din valoarea arborelui (în *) 0-15 10 16-30 30 31-45 50 46-60 70 61-75 90 16-90 100 Exemple de calcul: Arbore în Zona Centrală Val = 540x 5x 1x22 Val= 5.940,00lei Afectarea arborelui: - trunchi fără scoarță pe 25 % din circumferință — indice 50% - arbore înclinat 20* - indice 30% Valoarea stricăciunii: 5.940,00 lei x (50% + 30%) = 5.940,00 lei x 80%= 4.752,00 lei ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI CONSILIER DIANA MIHAELA NICA DANIELA-ELENA BURTIC RED., DACT.: DB

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU NR. SC 2012-

REFERAT privind aprobarea Hotărârii a Consiliului Local privind măsuri de protecţie a materialului

dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara În perioada 1998-2004 s-a realizat Cadastrul verde al spaţiilor verzi de pe domeniul public al

municipiului Timişoara, cadastru ce inventariază materialul dendrologic şi suprafaţa de zonă verde. Perioada de avânt în construcţii a dus la creşterea numărului de solicitări de defrişări de arbori

şi arbuşti şi de diminuare a spaţiului verde. Prin introducerea de specii noi de arbori şi arbuşti, specii din care în Timişoara existau doar 1-

2 exemplare, prin schimbările climatice, şi nepotrivirea coeficientului C2 – valoarea botanică din anexă, a dus la necesitatea înlocuirii valorii botanice cu rezistenţa la noxe. Speciile nou introduse sunt rezistente la condiţiile climatice din Timişoara, climat cu influenţe sub-mediteraneene. De exemplu din specia Abies alba (brad) a mai rămas un singur exemplar în Parcul Copiilor „Ion Creangă” datorită creşterii temperaturilor medii anuale şi a scăderii precipitaţiilor.

Cu trecerea anilor, prin aplicarea unor tehnologii noi în spaţiile verzi (plantarea arborilor cu rădăcina protejată de balot de pământ prelungind astfel perioada de plantare, introducerea sistemelor de irigare computerizate în parcuri şi scuaruri etc.) şi revendicarea unei mai mult de 50% din suprafaţa pepinierei municipiului (rămânând o suprafaţă prea mică ce nu asigură producerea de material dendrologic necesar în cantitate suficientă), reglementările hotărârilor de consiliu mai sus menţionate nu se mai potrivesc. Prin urmare

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 (actualizată) privind protecţia mediului, autorităţile publice locale au obligaţia de a păstra, proteja şi întreţine materialul dendrologic existent în parcuri, scuaruri aliniamente stradale şi din jurul imobilelor de pe raza localităţilor.

De asemenea, Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor în Art. 5, lit. c) prevede: „să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi”.Prin urmare:

Propunem comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

- Abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 162 din data 16.09.97 privind unele masuri de protecţie a arborilor de pe raza Municipiului Timişoara şi a Hotărârii a Consiliului Local nr. 155 din data: 01.06.99 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 privind unele măsuri de protecţie a arborilor de pe raza Municipiului Timişoara.

- Pe raza Municipiului Timişoara pentru un arbore defrişat, de către persoane fizice sau juridice cu aprobarea Direcţiei de Mediu – Serviciul Spaţii Verzi, din cauze obiective (deteriorarea gospodăriei aeriene şi subterane, afectarea clădirilor), cel care defrişează va planta în mod obligatoriu 2 arbori ornamentali pentru fiecare arbore tăiat. In cazul în care defrişarea este efectuată în afara perioadei optime de plantat, se va achita contravaloarea a 2 arbori ornamentali la casieria Primăriei Timişoara, în contul RO90TREZ62121360206XXXXX, urmând ca plantarea arborilor să se efectueze în perioada optimă pentru plantat, de către o societate comercială autorizată, prin grija Direcţia de Mediu – Serviciul Spaţii Verzi a Primăriei Municipiului Timişoara.

- Pentru defrişarea arborilor şi arbuştilor sănătoşi din punct de vedere fito-sanitar, în vederea executării lucrărilor edilitar gospodăreşti aceştia se vor evalua conform Metodei de calcul din Anexa 1, parte integrantă din această hotărâre. Lucrarea execuţia putând fi efectuată după prezentarea dovezii plăţii.

Aceşti consilieri vor aplica şi sancţiuni corespunzătoare celor găsiţi vinovaţi, în conformitate cu prevederile normelor legale în materie.

Cod FP 53‐01, Ver. 1 

- În cazul defrişării fără aprobarea Direcţiei de Mediu – Serviciul Spaţii Verzi, de către persoane fizice sau juridice, arborii sau arbuştii defrişaţi se vor evalua după datele existente în Cadastrul Verde al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 62/28.02.2012. Persoana fizică sau juridică va plăti contravaloarea evaluării arborelui sau arbustului şi amenda conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/2007 modificată şi completată de nr. 206/2009.

- Persoanelor fizice sau juridice care nu efectuează plantarea arborilor ornamentali cu caracteristicile şi în locurile indicate de Direcţia de Mediu – Serviciul Spaţii Verzi a Primăriei Municipiului Timişoara în termenul stabilit de consilieri, li se va imputa contravaloarea arborilor defrişaţi - stabilită în baza Metodologiei de calcul prevăzută în Anexa nr.1.

- Lucrările edilitar-gospodăreşti care afectează zonele verzi vor fi avizate de Direcţia de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara numai după plata anticipată a contravalorii refacerii zonei verzi. În zonele reamenajate prin investiţii ale Consiliului Local, contravaloarea refacerii zonei verzi se va stabili în urma unei analize la faţa locului, la care vor participa consilierii Primăriei Municipiului Timişoara şi executanţii lucrărilor edilitar-gospodăreşti respective. - Suprafeţele acoperite cu vegetaţie perenă, gazon, flori anuale, bienale, trandafiri, gard viu, arbuşti şi arbori - care urmează să fie distruse prin lucrări edilitar-gospodăreşti vor fi măsurate şi inventariate, iar contravaloarea refacerii acestora va fi evaluată în conformitate cu tarifele şi preţurile prevăzute în oferta financiară a contractului pentru prestări servicii de Refacere a spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gospodăreşti în municipiul Timişoara. Materialul dendro-floricol ce urmează a se extrage în urma acestei lucrări se va evalua conform Anexei 1 de la prezenta hotărâre.

- Zonele verzi distruse ca urmare a lucrărilor de intervenţie în caz de avarie, care se execută în baza Permisului de Intervenţie instituit conform Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 modificată şi completată de 206/2009, vor fi inventariate, iar contravaloarea reamenajării spaţiului verde se achită de către executantul lucrării. - Sumele destinate refacerii zonelor verzi se vor încasa în contul 5002 al Primăriei Municipiului Timişoara, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, urmând a fi folosite exclusiv în vederea refacerii zonelor verzi prin gazonare, plantări de material dendrologic, protecţia zonelor verzi şi activităţi ecologice, lucrările urmând a fi executate prin firme de specialitate, autorizate de Primăria Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, ADRIAN BERE SEMEREDI DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER AVIZAT JURIDIC DANIELA-ELENA BURTIC Red. DB, Dact. DB

Cod F P53-01, Ver. 1