keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 371/30.10.2007
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2007 - 22912/16.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /20.09.2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188 /08.12.1999 - privind Statutul functionarilor publici, republicata;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor,modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. (b) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 33/08.09.1992 privind asigurarea si pastrarea linistii publice pe teritoriul municipiului Timisoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;
- Hotărârea Consiliului Local 74/25.03.2003 pentru modificarea art. 15 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 86/23.04.2002 privind prevenirea epidemiilor şi combaterea insectelor şi rozătoarelor prin deratizare şi dezinsecţie;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 542/28.11.2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002,pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, precum si alte dispozitii contrare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politia Comunitara, Directia Edilitara, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism, Directia de Mediu si Directia Drumuri si Transporturi din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA

La HCL Nr.____________

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE Asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul municipiului, buna gospodărire a acestuia şi respectarea normelor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, consiliile locale şi primarii au obligaţia să adopte şi să dispună măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a ordinii şi curăţeniei pe teritoriul municipiului, la efectuarea la timp a activităţilor edilitar-gospodăreşti. Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor.

SECŢIUNEA I

OBLIGAŢIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE, AGENŢILOR ECONOMICI ŞI CELORLALTE PERSOANE JURIDICE

ART. 1 (1) Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte persoane juridice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreţinerii curăţeniei şi îmbunătăţirii aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi a străzilor, drumurilor şi zonelor verzi aferente acestora. În acest scop le revin următoarele obligaţii:

a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora. Agenţii economicii care deţin sau au amplasate pe teritoriul municipiului panouri publicitare, sau folosesc pentru publicitate staţiile mijloacelor de transport în comun ori au

1

amplasate pentru preluarea corespondenţei facilităţi specifice (cutii poştale), le vor menţine permanent curate şi estetice;

c) să asigure împrejmuirea corespunzătoare a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea, să menţină şi să păstreze curăţenia pe zonele verzi aferente acestora;

d) să asigure igiena în clădirile şi incintele în care îşi desfăşoară activitatea, deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;

e) să asigure depozitarea separată a deşeurilor menajere de cele reciclabile, acolo unde s-a implementat sistemul de colectare duală a deşeurilor, conform instrucţiunilor scrise şi primite de la operatorul de servicii publice de salubrizare;

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

g) să respecte măsurile stabilite de Consiliul local al municipiului Timişoara pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în municipiu;

h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

i) să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere;

j) să contracteze servicii de colectare, transport şi incinerare a deşeurilor spitaliceşti rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară, numai cu operatorii autorizaţi de autorităţile competente de protecţie a mediului şi să utilizeze numai recipiente speciale destinate acestor tipuri de deşeuri;

k) să asigure manipularea corespunzătoare a pubelelor pentru precolectarea deşeurilor rezultate din activitatea proprie, pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora ;

l) să asigure colectarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor de construire, reparaţii, curăţare şi igienizare a clădirilor şi a altor incinte, precum şi a celor din amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi numai în containere standardizate. Asigurarea containerelor şi efectuarea transportul acestor tipuri de deşeuri se face, contra cost şi trebuie solicitată operatorului de servicii publice de salubrizare, specificându-se compoziţia şi originea deşeurilor. Fac excepţie situaţiile în care agentul economic deţine recipiente standardizate de tipul celor prevăzute la art. 6 lit.(b), pe care le poate colecta şi transporta cu autovehiculele proprii;

m) să asigure amplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru şi la sediul unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş de dimensiuni reduse pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, şi mucurilor de ţigări.;

n) să asigure îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe trotuarele din dreptul clădirilor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, până cel târziu la ora 9 dimineaţa. Zăpada şi gheaţa se vor depune pe carosabil lângă bordură fără să împiedice circulaţia şi scurgerea apei în sistemul de canalizare,

o) să presare nisip, rumeguş sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în faţa imobilelor în caz de polei;

p) să nu ardă deşeuri vegetale, menajere sau de altă natură în curţi, pe străzi sau în orice alte locuri;

q) să asigure păstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de precolectare a deşeurilor;

2

r) să asigure salubrizarea şi împrejmuirea terenurilor pe care le deţin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât şi cele situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară.

(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.1, se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.500 – 2.5000 lei;

SECŢIUNEA II

OBLIGATIILE CETATENILOR SI ALE ASOCIATIILOR DE

PROPRIETARI/LOCATARI ART.2 (1) Asociaţiile de proprietari/locatari, proprietarii de gospodării individuale şi cetăţenii care locuiesc în imobile cu două sau mai multe apartamente, au următoarele obligaţii cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulaţie, a locurilor publice şi a menţinerii esteticii municipiului:

a) să întreţină curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;

b) să efectueze prin operatorii specializaţi, lucrările de deratizare şi dezinsecţie, în termen de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor sau insectelor;

c) să asigure periodic curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la fleitul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate;

d) să întreţină în stare corespunzătoare împrejmuirea imobilelor şi acolo unde este cazul să asigure curăţirea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona acestora;

e) să asigure şi să menţină curăţenia pe trotuare, pe zonele verzi, a locurilor de parcare pe care le folosesc, precum şi în jurul garajelor pe care le deţin sub orice formă legală. Pe străzile pe care nu se efectuează servicii de salubrizare stradală, cetăţenii, asociaţiile de proprietarii/locatari, agenţii economici şi instituţiile publice vor asigura şi menţine curăţenia şi pe partea carosabilă a drumului până în axul acestuia, pe porţiunea din dreptul imobilului de locuit sau în care îşi desfăşoară activitatea;

f) să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze băncile, coşurile pentru hârtii, indicatoarele de circulaţie, panourile de afişaj şi refugiile de călători din staţiile mijloacelor de transport în comun;

g) să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie, în parcuri, locuri de joacă pentru copii, locuri de agrement, precum şi în alte locuri publice şi să nu ardă deşeuri de orice fel în curţi, pe străzi sau pe alte terenuri;

h) să nu comercializeze şi să nu consume seminţe, pe străzi sau în alte locuri publice;

3

i) să desfiinţeze împrejmuirile improvizate de pe străzi, din jurul imobilelor de locuit, să nu cultive pe spaţiile verzi aferente imobilelor, legume şi zarzavaturi şi să refacă spaţiile verzi afectate;

j) să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi să depună separat deşeurile reciclabile, acolo unde există recipiente special destinate acestui scop, asigurate de operatorul de servicii publice de salubrizare stabilit de Consiliul local al municipiului Timişoara;

k) să îndepărteze zăpada şi a gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri, cel târziu până la ora 09:00 dimineaţa. După ora 09:00 această obligaţie revine agenţilor economici în situaţia în care la parterul imobilelor de locuit funcţionează astfel de persoane juridice. Zăpada şi gheaţa se vor depune pe carosabil lângă bordură fără să împiedice circulaţia şi scurgerea apei în sistemul de canalizare;

l) să presare nisip, rumeguş sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în faţa imobilelor în caz de polei;

m) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;

n) să depoziteze deşeurile menajere şi reciclabile numai în recipiente standardizate(pubele de 120 l ,240 l sau saci speciali) puse la dispoziţie gratuit de operatorul de servicii publice de salubrizare;

o) să amplaseze recipientele pentru colectarea deşeurilor menajere şi reciclabile (pubelele de 240 l) la o distanţă minimă de 5 m faţă de ferestrele imobilelor de locuit şi la o distanţă maximă de 10 m de căile de acces, să menţină curăţenia în jurul lor şi să le asigure pentru a nu putea fi utilizate de persoanele străine asociaţiei;

p) să nu caute şi să nu-şi însuşească deşeuri de orice fel din pubelele destinate colectării deşeurilor menajere şi reciclabile

q) să nu amplaseze bătătoare de covoare în jurul imobilelor de locuit; r) să nu întindă rufele spălate la uscat în balcoane deschise, pe suport în afara

balcoanelor sau în jurul imobilelor de locuit; s) să nu păşuneze animalele în zonele de locuit ale municipiului Timişoara, precum

şi pe malurile Canalului Bega; t) să nu circule cu vehicule cu tracţiune animală (căruţe) în zonele de locuit ale

municipiului Timişoara; u) să asigure salubrizarea şi împrejmuirea terenurilor pe care le deţin sub orice

formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât şi cele situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară.

v) să nu murdărească prin scriere sau desenare a clădirile, gardurile, monumentele şi statuile de pe raza municipiului Timişoara.

(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.2, lit. a – v se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei;

ART. 3 (1) În scopul asigurării şi păstrării ordinii şi curăţeniei, igienei publice şi protecţiei

mediului înconjurător, se interzice persoanelor fizice şi juridice:

4

a) aruncarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare, scuipatul şi consumul de seminţe, precum şi orice alte deşeuri pe domeniul public;

b) punerea în circulaţie a vehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de curăţenie, poluează atmosfera sau au scurgeri de ulei sau combustibil;

c) murdărirea căilor publice cu orice fel de materiale: balast, mortare, noroi, betoane, deşeuri sau alte materiale, precum şi cu produse agricole;

d) transportul de deşeuri fără existenţa unui contract încheiat între transportator şi deţinătorul deşeurilor, precum şi nedeţinerea de documente de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, originea deşeurilor, locul de încărcare şi descărcare a acestora.

(2) Se stabilesc ore de linişte pe teritoriul municipiului Timişoara între orele : 15-17 şi 22-06 (3) Nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art.3, se sancţionează contravenţional,

astfel: - pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei; - pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 1000 – 2.500 lei;

SECŢIUNEA III

OPERATORUL DE SERVICII PUBLICE DE SALUBRIZARE

ART.4 (1) Operatorul serviciilor publice de salubrizare este persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţa emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor de Gospodărie Comunală ANRSC, de a furniza sau presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu public de utilităţi publice şi care are calitatea de concesionar în contractul de concesiune prin delegare de gestiune încheiat cu Consiliul local al municipiului Timişoara. (2) În scopul asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente şi de calitate care să satisfacă nevoile şi necesităţile tuturor utilizatorilor de pe teritoriul municipiului, operatorul de servicii publice de salubrizare are următoarele obligaţii;

a) să încheie contracte de servicii de salubrizare cu toţi utilizatorii serviciului care, potrivit legii, sunt:

• casnici - gospodării individuale şi asociaţii de proprietari/locatari; • agenţi economici; • instituţii publice; • alte persoane juridice (asociaţii, organizaţii, etc.)

Operatorul va încheia contracte de prestări servicii de salubrizare cu toţi utilizatorii, pe baza actelor prevăzute în caietul de sarcini, distinct, pe categorii de utilizatori;

b) să asigure manipularea corespunzătoare a pubelelor şi a coşurilor de gunoi stradale de către personalul operatorului serviciului public pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora ;

5

c) să întocmească graficele cu frecvenţa de colectare a deşeurilor menajere ţinând cont de necesitatea optimizării rutelor de colectare, să solicite şi să obţină avizarea lor de către instituţiile competente;

d) să înştiinţeze Serviciul de Salubrizare din cadrul Primăriei municipiului Timişoara asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a deşeurilor de la utilizatori;

e) să respecte notificările transmise de Serviciului de Salubrizare din cadrul Primăriei municipiului Timişoara privind sistarea sau executarea unor lucrări specifice de salubrizare stradală;

f) să asigure numărul de recipiente necesare pentru fiecare utilizator, funcţie de cantitatea de deşeuri generată şi frecvenţa de colectare, pentru a evita depunerea de deşeuri lângă recipientele de precolectare;

g) să respectarea zilele de colectare prevăzute în graficele de colectare a deşeurilor menajere de la utilizatorii serviciului de salubrizare, prevăzuţi la lit. (a);

h) să sorteze deşeurile reciclabile din deşeurile stradale colectate; i) să înlocuiască, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatarea sau sesizarea

făcută de către utilizatori, recipientele de precolectare a deşeurilor; j) să asigure curăţarea locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a

deşeurilor menajere după golirea acestora şi să le depună pe acelaşi amplasament după golire;

k) să respecte frecvenţa lucrărilor prevăzute în graficele de salubrizare stradală; l) să echipeze autovehiculele de transport deşeuri cu mijloace corespunzătoare de

curăţare manuală a deşeurilor(lopată, mătură, furcă). (3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. 2 lit. a – l se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 – 2500 lei

ART.5 (1) Toţi utilizatorii serviciului public de salubrizare sunt obligaţi să asigure gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere şi reciclabile în sistemul colectării duale, respectiv, să colecteze separat deşeurile menajere şi separat deşeurile reciclabile, prin tipurile de recipiente standardizate asigurate de operatorul serviciului public de salubrizare. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.5 alin. 1, se sancţionează contravenţional, astfel:

- pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei; - pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 1.000 – 2.500 lei;

SECŢIUNEA IV

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

ART.6 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte:

6

a) depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Timişoara de rulote, tonete, chioşcuri, construcţii metalice, construcţii provizorii, aparate de orice fel ori utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;

b) depozitarea direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor materialele de construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale. Fac excepţie de la aceste prevederi materialele de construcţie ambalate sub orice formă, dacă nu afectează solul, cu condiţia achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public şi depozitarea lor în mod ordonat.

Deşeurile şi materialele menţionate se depozitează numai în recipiente standardizate (containere de 1,1mc; 4mc; 7mc; 10mc şi de alte capacităţi, funcţie de cantitate, compatibile cu sistemul de colectare şi transport al operatorului de servicii publice de salubrizare sau al constructorului).

c) ocuparea domeniul public cu materiale de construcţie (nisip, balast, piatră, cărămizi, bolţari, ţigle, lemne, etc.) sau depozitarea pe domeniul public de paleţi / recipiente / containere care conţin materiale de construcţii, schele, barăci, fără aprobarea serviciilor de specialitate şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită conform legii;

d) montarea de schele, macarale sau alte utilaje pentru construcţii fără aprobare şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită conform legii şi fără asigurarea schelelor cu plasă de protecţie sau fără respectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă. În acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă asigurarea circulaţiei pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de beton prefabricate sau podină de lemn, sau se va redirija circulaţia pietonală – cu aprobare prin Avizul Comisiei de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara;

e) amplasarea, montarea şi ocuparea domeniului public cu construcţii improvizate ( scene, corturi şi alte construcţii) făra aprobare şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilite conform legii şi fără respectarea condiţilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă.

(2) Nerespectarea prevederilor art.6, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă 1000 – 1.500 lei pentru persoane fizice şi 1.500 – 2.500 lei pentru persoanele juridice;

SECŢIUNEA V

OBLIGAŢIILE PERSOANELOR JURIDICE, FIZICE ŞI FIZICE AUTORIZATE CARE EXECUTĂ LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII, REPARAŢII

ŞI DEMOLĂRI LA CLĂDIRI, LUCRĂRI EDILITAR - GOSPODĂREŞTI ART.7 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte:

7

a) executarea lucrărilor edilitar – gospodăreşti sau intervenţiilor la reţeaua tehnico – edilitară, fără aprobarea serviciilor de specialitate;

b) depozitarea pământului rezultat din lucrările de construcţii pe un amplasament fără aprobarea emisă de serviciile de specialitate;

c) murdărirea căilor publice (străzi, trotuare, alei, curţi) ca urmare a activităţilor de încărcare – descărcare a mijloacelor de transport;

d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public; e) predarea amplasamentul după finalizarea lucrărilor edilitar – gospodăreşti,

neadus la cotă şi cu resturi materiale (pietre, bolovani, balast, alte reziduuri); f) aşternerea pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti, care urmează a fi supuse

lucrărilor de refacere a zonelor verzi, de pământ care are în compoziţie resturi materiale de orice fel, sau pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare - rezultat din excavaţii, săpături, etc.;

g) neefectuarea lucrărilor de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar – gospodăreşti cât şi la finalizarea lor;

h) neluarea măsurilor de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului în şi din incinta organizărilor de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti şi pe amplasamentele de lucrări de demolare construcţii, prin realizarea stropirii, prin pulverizare cu apă, a amplasamentului sau porţiunilor din clădire supuse demolării;

i) neamenajarea căilor de acces din organizările de şantier până la căile şi drumurile publice, înainte de începerea construcţiilor/lucrărilor edilitar – gospodăreşti pentru a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieşirea din zona construibilă;

j) neluarea măsurilor de asigurare a unei rampe de spălare sau de curăţare a roţilor autovehiculelor /utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de şantier şi neluarea măsurilor necesare pentru a preveni murdărirea căilor publice;

k) neluarea măsurilor de asigurare a recipientelor de precolectare a deşeurilor menajere la punctele de lucru, organizările de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti, pentru personalul propriu;

l) neasigurarea în incinta punctelor de lucru, organizărilor de şantier sau pe amplasamentele lucrărilor de investiţii la reţelele publice ori alte lucrări, a grupurilor sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu;

Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă şi se vor goli şi dezinfecta zilnic de către operatorul de specialitate pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute.

m) Neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecţie a organizărilor de şantier şi amplasamentelor pe care execută lucrări de construcţie sau intervenţie la dotările tehnico – edilitare;

(2) Nerespectarea prevederilor art.7, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă 1000 – 1.500 lei pentru persoane fizice şi 1.500 – 2.500 lei pentru persoanele juridice;

8

CAPITOLUL II

GESTIONAREA DEŞEURILOR URBANE ART. 8 (1) Deşeurile care fac obiectul prezentelor norme, sunt deşeurile urbane şi anume:

a) deşeurile menajere şi asimilabile celor menajere; b) deşeurile reciclabile; c) deşeurile stradale şi vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi

zonelor verzi; d) deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar –

gospodăreşti; e) deşeurile din construcţii, reabilitări şi demolări la clădiri; f) deşeurile voluminoase; g) deşeuri din producţie; h) deşeurile de echipamente electrice şi electleiice; i) deşeuri periculoase generate din activităţi medicale; j) nămoluri de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali.

(2) Deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti deşeurile stradale, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeurile din producţie, deşeurile periculoase generate din activităţi medicale, nămolurile de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte, până la data de 30 ianuarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara. (3) Planul de eliminare a deşeurilor de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar - gospodăreşti, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi deşeurilor din producţie, deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale, a nămolurilor de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali va avea următorul conţinut:

a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri; b) locul generării deşeurilor(punct de lucru, etc); c) tipul deşeurilor generate; d) cantitatea deşeurilor ce se vor genera, estimată şi exprimată în tone; în cazul

lucrărilor curente pe baza datelor din anul precedent; e) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate, conform etapelor prevăzute

la art 10. f) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere cu

capacitatea de 1,1 mc, 4 mc, 7 mc, 10 mc sau de alte capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

g) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

9

h) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

i) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii; j) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila

conducătorului unităţii. (4) Pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale, beneficiarii lucrărilor, vor solicita avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara în vederea obţineri Autorizaţiei de Construire sau demolare, condiţie care va fi impusă în Certificatul de Urbanism de către Direcţia de Urbanism. Urmărirea punerii în aplicare şi respectării Planului de eliminarea a deşeurilor se va efectua de Biroul de Gestiune a Deşeurilor din cadrul Direcţiei Edilitare.

a) Pentru obţinerea avizul, beneficiarii vor prezenta următoarele acte: 1. Cerere scrisă din partea beneficiarului; 2. Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei.

b) Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări la clădiri va avea acelaşi conţinut ca şi Planul prevăzut la art. 8 alin.(3).

c) Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor au obligaţia de a respecta Planul de eliminare a deşeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

(5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.8, alin 2 şi alin. 4, lit. (c) se sancţionează contravenţional, astfel; - pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1500 – 2000 lei;

- pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 – 2500 lei; ART. 9 (1) Gestionarea deşeurilor urbane cuprinde următoarele etape: precolectarea, colectarea, transportul, tratarea, sortarea, valorificarea, depozitarea finală sau incinerarea în cazul deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale. ART. 10 (1) Precolectarea deşeurilor

a) Producătorii de deşeuri (casnici - gospodării individuale şi asociaţii de proprietari/locatari, agenţi economici, instituţii publice şi alte persoane juridice - asociaţii, organizaţii) organizează activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, utilizând sistemele stabilite de Consiliul local al municipiului Timişoara, prin prezenta hotărâre.

b) Precolectarea deşeurilor urbane, inclusiv a deşeurilor reciclabile, activitate care se realizează de producătorul de deşeuri, se face numai în recipiente standardizate de tip, europubele, containere, presocontainere, saci personalizaţi, de următoarele capacităţi: 120 l, 240 l, 1,1 mc, 4 mc, 7 mc sau bene tip container de diverse capacităţi, corelate cu tipul, cantitatea de deşeuri generată şi frecvenţa de

10

colectare stabilită prin contractul încheiat cu operatorul de servicii publice de salubrizare.

c) Asociaţiile de proprietari/locatari, gospodăriile individuale şi imobilele cu două sau mai multe apartamente, vor utiliza pentru precolectarea deşeurilor numai recipiente standardizate de tip europubele cu capacitatea de 120 l, 240 l sau saci personalizaţi, asigurate de operatorul de servicii de salubrizare, gratuit, pe bază de contract de comodat, inclusiv pentru colectarea deşeurilor reciclabile.

d) Recipientele pentru precolectarea deşeurilor menajere, inclusiv a deşeurilor reciclabile se amplasează în spaţii special amenajate, menţinute permanent în stare salubră, cât mai aproape de căile de acces şi la o distanţă de minim 5 m faţă de ferestrele imobilelor.

(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.10, lit. a – d se sancţionează contravenţional, astfel; - pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 500 –1000 lei;

- pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 1000 – 2500 lei;

ART. 11 Colectarea deşeurilor (1) Colectarea deşeurilor menajere şi a celor asimilabile acestora, a deşeurilor reciclabile, stradale şi a deşeurilor vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi în vederea transportului spre locul de sortare, depozitare sau valorificare se face prin următoarele sisteme:

a) colectare ermetică, prin autogunoieră compactoare; b) colectare în containere sau bene închise sau deschise şi prevăzute cu plasă pentru

a împiedica răspândirea deşeurilor pe timpul transportului; c) colectare prin schimb de recipiente (europubele, containere); d) colectare în saci personalizaţi;

(2) Sistemele prevăzute mai sus trebuie să îndeplinească normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei. ART. 12 Transportul deşeurilor (1) Colectarea şi transportul deşeurilor se va realiza folosind autovehicule compatibile cu sistemul de precolectare, în funcţie de tipul, cantitatea şi originea deşeurilor. (2) Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăştierii deşeurilor pe căile publice. Încărcarea acestora în autovehiculele care le transportă se face direct din recipiente, fiind interzisă răsturnarea conţinutului recipientelor pe stradă, trotuare sau zone verzi în vedera reîncărcării manuale. ART.13 Sortarea şi valorificarea deşeurilor (1) În faza de precolectare a deşeurilor, la sursa de producere, este obligatorie depunerea separată a deşeurilor reciclabile de deşeurile nereciclabile în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării finale şi valorificării şi reintroducerii în circuitul economic a deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor ca sursă de materii prime secundare sau ca sursă de energie.

11

(2) Materialele reciclabile colectate în sistemul colectării duale se transportă la staţia de sortare unde se sortează pe tipuri de materiale, se ambalează şi se valorifică în funcţie de proprietăţi, compoziţie şi de alte calităţi. ART.14 Depozitarea deşeurilor (1) Deşeurile colectate şi transportate de pe raza municipiului Timişoara se depozitează numai la depozitul de deşeuri de la Parţa-Şag, până la închiderea acestuia. După închiderea depozitului de deşeuri de la Parţa-Şag deşeurile se vor depozita la alte facilităţi stabilite de Consiliul local al municipiului Timişoara sau realizate de acesta în asociere cu Consiliul Judeţean Timiş. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.14, alin.1 se sancţionează contravenţional, astfel:

- pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1500 – 2000 lei; - pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 – 2500 lei

SECŢIUNEA I

CONDIŢII PRIVIND GESTIONAREA ANUMITOR TIPURI DE

DEŞEURI ART. 15 (1) Deşeurile voluminoase şi din construcţii

a) Deşeurile voluminoase sunt deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, obiecte sanitare, etc) iar cele din construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale, din curăţirea curţilor şi anexelor gospodăreşti, sunt de asemenea deşeuri solide (moloz, zidărie, pământ în amestec cu alte materiale sau din excavaţii, materiale din lemn, metale etc) care nu pot fi preluate cu sisemele obişnuite de precolectare a deşeurilor urbane.

b) Deşeurile voluminoase şi din construcţii vor fi preluate periodic, transportate şi depozitate de operatorul de servicii publice de salubrizare, contra cost, în ordinea prioritară a solicitărilor scrise sau telefonice, înregistrate, a oricărui utilizator, specificându-se caracteristicile deşeurilor.

c) Utilizatorii care solicită colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase şi din construcţii, au obligaţia să nu depoziteze deşeurile produse, în stradă, pe domeniul public, înainte de aducerea containerului solicitat operatorului de servicii publice de salubrizare. Operatorul de servicii publice de salubrizare stabileşte şi confirmă data efectuării colectării şi transportului, având obligaţia să o respecte.

d) Colectarea şi transpotul deşeurilor voluminoase, din construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale, din curăţirea curţilor şi anexelor gospodăreşti se efectuează numai în recipiente standardizate,

12

de tip containere, de următoarele capacităţi: 1,1 mc, 4 mc, 7 mc sau bene tip container de diverse capacităţi.

(2)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.15, lit. b – d se sancţionează contravenţional, astfel; - pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1500 –2000 lei; - pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 – 2500 lei ART. 16 (1) Deşeurile de echipamente electrice şi electleiice şi deşeurile rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub 1 mc.

a) Cetăţenii care intenţionează să se debaraseze de echipamente electrice şi electleiice precum şi de deşeuri rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub 1 mc, au obligaţia să le transporte şi să le predea, fără plată, la unul din punctele de colectare de pe raza municipiului Timişoara, administrate de operatorul de servicii publice de salubrizare, de la următoarele adrese:

− str. Avram Imbroane nr. 70; − Calea Toleitalului nr.94; − str. Energiei nr.3; − Calea Moşniţei nr. 3

b) Categoriile de echipamente electrice si electleiice care se preiau prin punctele de colectare:

− Aparate de uz casnic de mari dimensiuni; − Aparate de uz casnic de mici dimensiuni; − Echipamente informatice şi de telecomunicaţii; − Echipamente de larg consum; − Echipamente de iluminat; − Unelte electrice şi electleiice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de

mari dimensiuni); − Jucării, echipamente sportive şi de agrement; − Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi

infectate); − Instrumente de supraveghere şi control; − Distribuitoare automate.

c) Tipurile de deşeuri rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub 1 mc, care se preiau prin puntele de precolectare sunt: resturi de materiale de construcţii, obiecte sanitare şi de mobilier uzate, singulare.

d) Deşeurile rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub 1 mc, se preiau de la cetăţeni o singură dată pe lună, pe baza buletinului sau a cărţii de identitate şi se înregistrează în registrul de intrări existent la punctul de colectare a operatorul de servicii publice de salubrizare.

(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.16 lit. (a) se sancţionează contravenţional, astfel: - pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între1000 –1500 lei ART. 17 Deşeurile stradale, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi

13

(1) Deşeurile stradale, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, se gestionează de operatorii activităţilor respective, conform legislaţiei care le reglementează activitatea şi conform Planului de eliminare a deşeurilor prezentat compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.17 se sancţionează contravenţional, astfel: - pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 –2500 lei Art. 18 Deşeurile periculoase şi din producţie. (1) Deşeurile periculoase şi din producţie se gestionează de producători, conform legislaţiei care le reglementează activitatea şi conform Planului de eliminare a deşeurilor prezentat compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.18 se sancţionează contravenţional, astfel:

- pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2000 –2500 lei;

CAPITOLUL III

REGLEMENTĂRI PRIVIND DEŢINEREA ANIMALELOR DE FERMĂ

PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ART.19 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional:

a) creşterea animalelor şi a păsărilor de fermă în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi improvizate în jurul blocurilor de locuit precum şi în gospodăriile aflate în vecinătatea blocurilor cu locuinţe comune;

b) creşterea animalelor şi a păsărilor de fermă în interiorul zonei delimitate de strada Grigore Alexandrescu, strada Lt. Ovidiu Balea, rambleu cale ferată, strada Gării, strada Nufăr, Splaiul Tudor Vladimirescu, strada Gabriel Ioseph, strada Ardealului, strada George Georgescu, strada Constantin Daniel, strada Sulina, Calea Şagului, strada Ceferiştilor, strada Cercului, strada Dimineţii, strada A.P. Cehov, Strada Apicultorilor, strada Gospodarilor, strada G. Musicescu, Calea Urseni, strada Legumiculturii, Calea Moşniţei, strada Aviatorilor, strada Câmpului, strada Rozelor, strada Cometei, strada Ştrandului, Aleea Pădurea Verde, strada Măcin, strada Constructorilor, strada Centura;

c) creşterea animalelor şi a păsărilor de fermă în curţile cu folosinţă comună, cu mai multe apartamente proprietate privată sau mixtă;

(2) Nerespectarea prevederilor art. 19, alin.1, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1.500 lei la 2.000 lei;

14

ART. 20 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează contravenţional creşterea animalelor şi păsărilor, strict pentru consumul familial, în zona exterioară perimetrului delimitat de strada Grigore Alexandrescu, strada Lt. Ovidiu Balea, rambleu cale ferată, strada Gării, strada Nufăr, Splaiul Tudor Vladimirescu, strada Gabriel Ioseph, strada Ardealului, strada George Georgescu, strada Constantin Daniel, strada Sulina, Calea Şagului, strada Ceferiştilor, strada Cercului, strada Dimineţii, strada A.P. Cehov, Strada Apicultorilor, strada Gospodarilor, strada G. Musicescu, Calea Urseni, strada Legumiculturii, Calea Moşniţei, strada Aviatorilor, strada Câmpului, strada Rozelor, strada Cometei, strada Ştrandului, Aleea Pădurea Verde, strada Măcin, strada Constructorilor, strada Centura; cu nerespectarea următoarelor condiţii:

a) deţinerea şi creşterea unui număr mai mare de 2 porci, 20 de păsări şi 1 vacă matură şi 1 viţel, într-o gospodărie proprietate privată cu o suprafaţă îngrădită, destinată întreţinerii şi creşterii animalelor de minim 500 mp.;

b) existenţa unor adăposturi construite din materiale uşor de igienizat, prevăzute cu un sistem de colectare a deşeurilor, amplasate la o distanţă de minim 10 m. faţă de clădirile de locuit din vecinătate;

c) existenţa unei fose septice betonate şi acoperite etanş; d) existenţa unui contract de vidanjare a fosei septice; e) asigurarea în permanenţă a curăţenie a adăposturilor şi a curţilor în care se

realizează deţinerea şi creşterea animalelor; f) executarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic sau ori de

câte ori este nevoie, prin societăţi comerciale specializate în executarea a lucrărilor DDD;

g) deţinerea acestora strict pe proprietate şi luarea măsurilor de împiedicare a accesului liber pe domeniul public;

h) gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală, fără a crea impact asupra mediului sau disconfort de orice fel vecinilor;

(2) Nerespectarea prevederilor art. 20, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1.500 lei la 2.000 lei;

CAPITOLUL IV

REGLEMENTĂRI PRIVIND DEŢINEREA ANIMALELOR DE COMPANIE PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

ART.21 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează contravenţional creşterea şi deţinerea de animale de companie cu nerespectarea următoarelor condiţii:

a) nerespectarea normelor sanitar – veterinare; b) creşterea şi deţinerea animalelor de companie fără carnet de sănătate care să

evidenţieze vaccinările şi deparazitările, la zi; c) deţinerea unui număr mai mare de două animale de companie (câini, pisici) într-

un apartament, şi neasigurarea condiţiilor, îngrijirilor şi atenţiei necesare, ţinând cont de nevoile etologice, în funcţie de specie şi rasă;

15

d) nerespectarea distanţei de minim 10 m. a amplasamentului adăpostului câinelui atât faţă de apartamentele din curţile de folosinţă comună cât şi faţă de imobilele învecinate;

e) circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de folosinţă comună;

f) nerespectarea normelor generale de curăţenie, igienă şi întreţinerea în condiţii optime a spaţiului comun, fără a aduce atingere liniştii şi ordinei publice;

g) deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj apartamentului de deţinere al animalului de companie).

h) neafişarea de către proprietari, deţinători de câini de companie, la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Câine periculos” sau „Atenţie câine rău”, după caz;

i) deţinerea de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaţiilor de proprietari a câinilor, pisicilor şi altor animale de companie pe spaţiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;

j) deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a mai mult de 3 câini de pază şi fără asigurarea unor boxe sau ţarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii şi a unei împrejmuiri corespunzătoare a spaţiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul public pe timpul nopţii; deţinerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu acordul expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

k) deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a câinilor de pază fără a avea carnet de sănătate care să fie certificate vaccinările şi deparazitările la zi, fără a fi identificate şi sterilizate;

l) plimbarea pe domeniul public - alei, trotuare sau în alte locuri decât cele special amenajate – a câinilor şi altor animale de companie, fără ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice. Prin materialele necesare păstrării curăţeniei se înţelege fie ca proprietarul să aibă asupra sa mătură, făraş, pungă de unică folosinţă, fie pungă şi mănuşi de unică folosinţă.

m) Plimbarea câinilor pe companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă şi botniţă;

n) Deţinerea de către însoţitorii animalelor de companie, pe timpul plimbării acestora a actului de identitate al proprietarului şi a carnetului de sănătate al animalului de companie;

(2) Nerespectarea prevederilor: - art. 21 literele a), b), c), d), e), g), k) se sancţionează cu amendă contravenţională

cuprinsă între 800 lei la 1.000 lei; - art. 21 literele f), i), j), se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1.500 lei la 2.000 lei;

16

CAPITOLUL V REGLEMENTĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA SPAŢIILOR VERZI,

CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ART. 22 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte:

a) distrugerea sau deteriorarea gardului viu; b) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea băncilor; c) distrugerea sau deteriorarea coşurilor sau recipientelor pentru gunoi stradal,

stâlpilor ornamentali, a altor obiecte de mobilier urban; d) distrugerea , deteriorarea sau murdărirea jocurilor, aparatelor sau echipamentelor

de joacă pentru copii; e) distrugerea sau deteriorarea spaţiilor verzi prin depozitarea de reziduuri menajere

şi din construcţii; f) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor sau a vehiculelor de orice fel pe spaţiile

verzi; g) neefectuarea lucrărilor de întreţinere a zonei verzi limitrofe imobilelor sau

blocurilor de locuinţe, până la limita carosabilului, fie prin mijloace proprii, fie prin societăţi comerciale specializate în executarea lucrărilor horticole, prin încheierea de contracte de prestări servicii;

h) necosirea ierbii, a gazonului, din spaţiile verzi aferente sau limitrofe imobilului curţii, grădinii sau blocurilor de locuinţe, până la limita carosabilului;

i) cosirea fără autorizaţie în parcuri, zone verzi, scuaruri sau grădini publice; j) cultivarea de legume şi zarzavaturi pe domeniul public; k) împrejmuirea zonei verzi – domeniu public - fără autorizaţie; l) executarea de tăieri de corecţii şi defrişări arbori şi arbuşti, fără acordul serviciilor

de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, m) plantarea pe domeniul public şi în aliniamentele stradale, de arbori şi arbuşti

fructiferi de orice fel; n) plantarea de către persoanele fizice sau juridice şi asociaţii de proprietari, de

arbori şi arbuşti ornamentali, fără avizul serviciilor de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Timişoara, cu material dendrologic

o) văruirea trunchiului arborilor; p) deteriorarea plăcuţelor de informare din parcuri şi a plăcuţelor de atenţionare, a

plăcuţelor de identificare a speciilor şi varietăţilor de arbori şi arbuşti din spaţiile verzi, a jardinierelor cu flori şi stâlpilor, coloanelor, bornelor şi a diferitelor accesorii ornamentale din spaţiile verzi, a grătarelor şi apărătorilor ornamentale pentru arbori, a gardurilor şi împrejmuirilor ornamentale,;

q) neanunţarea în termen de 24 de ore, de către regii autonome, sau societăţi comerciale, a Serviciului de Protecţie a Mediului, cu privire la apariţia unor avarii sau asupra intervenţiilor de urgenţă din spaţiile verzi ale municipiului Timişoara ;

r) însuşirea arborilor doborâţi de fenomene naturale sau a arborilor care au fost defrişaţi în cadrul unor lucrări specifice fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

17

s) executarea unor lucrări edilitar – gospodăreşti care afectează spaţiile verzi fără aprobarea serviciilor de specialitate al Primăriei Municipiului Timişoara şi fără plata anticipată a contravalorii lucrărilor de refacere a zonei verzi;

t) amplasarea bătătoarelor de covoare pe domeniul public; u) utilizarea domeniului public pentru diferite activităţi gospodăreşti; spălat rufe,

covoare, sau obiecte de uz casnic, uscat rufe, gătit, etc.); v) nedepozitarea de către persoanele fizice, instituţii, societăţi comerciale, asociaţii

de proprietari, a resturilor vegetale şi a celor provenite din tăieri de corecţie (ramuri) în saci menajeri cu o capacitate corespunzătoare, lângă europubelele aferente imobilului, în vederea ridicării lor de către operatorul serviciilor de salubrizare;

(2) Nerespectarea prevederilor: - art.22 literele h), i), j), l), m), n), o), q), p), r), t) şi u) şi v) se sancţionează cu

amendă contravenţională cuprinsă între 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

- art.22 literile, f), g), k) şi s) se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

- art.22 literele a), b), c), d), e) se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 2000 - 2.500 lei pentru persoanele fizice şi juridice.

ART.23 (1) În cazul afectării, distrugerii spaţiului verde sau producerii unei pagube, contravenientul va suporta contravaloarea zonei verzi, materialului dendrofloricol sau a bunurilor afectate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (H.C.L. nr. 162/16.09.1997, H.C.L. nr. 155/01.06.1999, H.C.L. nr. 388/28.03.2000)

CAPITOLUL VI REGLEMENTĂRI PRIVIND COMBATEREA VECTORILOR -

ROZĂTOARE, INSECTE, DĂUNĂTORI - PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

ART. 24 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte:

a) neefectuarea, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, a lucrărilor de salubrizare şi igienizare a spaţiilor proprii de depozitare a deşeurilor menajere, a spaţiilor interioare şi exterioare din jurul clădirilor;

b) neefectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sau insecte (ţânţari, muşte, gândaci);

c) neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie, odată cu acţiunile organizate şi coordonate de Primăria Municipiului Timişoara, prin operatori în domeniu;

d) neluarea măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile verzi;

18

e) executarea unor lucrări de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide fără autorizare precum şi a substanţelor care afectează insectele polenizatoare;

(2) Nerespectarea prevederilor art.24 literele a) - e) se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

CAPITOLUL VII. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIA DRUMURILOR

ART. 25 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte:

a) neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor şi tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, în vederea evitării inundaţiilor ori a stagnării apelor;

b) dezafectarea instalaţiilor edilitar-gospodăreşti (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere şi racord, hidranţi, etc.), precum şi mascarea acestora prin asfaltare şi betonare;

c) acoperirea şanţurilor, rigolelor sau tuburilor de beton cu diferite materiale sau deşeuri;

d) diminuarea părţii carosabile sau a trotuarelor străzilor prin depozitarea de deşeuri, materiale sau prin alte mijloace.

(2) Contravenţiile prevăzute la art.25, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoanele juridice; ART.26 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte:

a) distrugerea imbracamintii partii carosabile, a trotuarelor si a marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport si utilaje neadecvate;

b) executarea de lucrari sau interventii la reteaua tehnico-edilitara fara aprobarea serviciilor de specialitate din Primarie;

c) neanuntarea organelor de specialitate din Primărie despre lucrarile de constructii, reparatii sau interventii sau carosabil, de unde rezulta pamant, moloz sau alte deseuri, in vederea stabilirii locurilor de depoziate a acestora;

d) necuratarea cailor publice dupa descarcarea sau incarcarea mijloacelor de transport

e) refuzul prezentarii sau nedetinerea de catre prestatorul de lucrare la punctul de lucru a documentelor si avizelor eliberate de catre serviciile de specialitate ale Primariei Municipiului Timişoara, solicitate de agentii constatatori

19

(2) Contravenţiile prevăzute la art.26, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

ART. 27 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte:

a) nefixarea şi nemenţinerea la cota nivelului părţii carosabile şi trotuarelor a pieselor vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale şi altele de către societăţile comerciale şi alte unităţi care execută reţele de instalaţii subterane;

b) nemenţinerea capacelor de vizitare la cota părţii carosabile, a trotuarelor sau la nivelul terenului precum şi neînlocuirea lor, dacă sunt deteriorate de către societăţile comerciale, regiile autonome sau alte unităţi care le au în exploatare;

c) nemenţinerea în stare de funcţionare a gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe străzi de către cei care le au în exploatare;

d) neasigurarea în permanenţă în bună stare a sistemului rutier din zona liniilor tramvai sau CF, precum şi menţinerea aspectului corespunzător (şi de curăţenie) a zonelor respective de către societăţile comerciale, regiile autonome sau alte unităţi care exploatează linii de tramvai şi de cale ferată existente în ampriza drumurilor;

(2) Contravenţiile prevăzute la art.27, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice. ART. 28 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională şi după caz, cu lipire de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum şi cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor cu plata contravalorii prestaţiei efectuate, următoarele fapte:

a) Oprirea şi staţionarea vehiculelor pe zone şi spaţii verzi, parcuri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii;

b) Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru pietoni si / sau biciclisti, scuaruri, insule de dirijare a circulatiei, în alveole si în statiile mijloacelor de transport în comun

c) Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi, şi căile de acces ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător;

d) Parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor;

e) Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

f) Circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor în zona: Piaţa Victoriei, Piaţa Unirii, Piaţa Traian, strada Alba Iulia, strada Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi strada

20

Aurel Vlaicu), fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

g) Executarea de marcaje stradale de către persoanele neautorizate şi fără acordul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

h) Nerespectarea graficelor de execuţie a lucrărilor aprobate de Comisia de Circulaţie a Municipiului Timişoara, pentru lucrările pe domeniul public;

i) Nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor conform planurilor de semnalizare avizate de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, efectuate pe drumurile publice ale Municipiului Timişoara;

j) utilizarea şi montarea indicatoarelor rutiere altele decât cele conforme legislaţiei în vigoare şi fără a purta inscripţionată denumirea societăţii care le montează.

(2) Amenda contravenţională pentru nerespectarea prevederilor: - art.28 literile a), b), c), d), f), h), i), j) este cuprinsă între 500 – 1000 pentru persoanele fizice şi 1000- 2000 pentru persoanele juridice: - art.28 literile e), g), este cuprinsă între 800 – 1500 pentru persoanele fizice şi

1500- 2000 pentru persoanele juridice. ART. 29

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte: a) folosirea autovehiculelor cu turarea motoarelor acestora şi efectuarea de manevre

prin derapaje, intoarceri bruste pe loc, accelerari si franari bruste, executate pe domeniul public intravilan al Municipiului Timişoara, efectuate in scop de divertisment fără avizul Comisiei de Ordine Publică respectiv al Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

b) turarea motoarelor autovehiculelor, efectuarea de manevre prin derapaje, întoarceri bruşte pe loc, accelerări şi frânări bruşte, executate pe domeniul public intravilan al Municipiului Timişoara, cu scopul verificării tehnice a acestora, în urma efectuării unor reparaţii;

c) executarea de reparaţii ale autovehiculelor şi autocamioanelor pe domeniul public al municicpiului Timişoara;

(2) Contravenţiile prevăzute la art.29, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 800 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice.

CAPITOLUL VIII. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

ART. 30 (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza contravenţional:

21

a) Punerea in circulatie a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu indeplinesc conditiile de curatenie, igiena sau polueaza atmosfera, sau au scurgeri de ulei, motorina sau alti carburanti

b) Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, in conventie sau neregulate, instituirea de statii urcare / coborare pe teritoriul municipiului Timişoara fara avizul Comisiei de Circulatie, precum si devierea de la traseul stabilit de Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 30, se sancţionează cu amenda contravenţională cuprinsă între 1500- 2000 lei pntru persoanele fizice şi juridice. ART. 31 (1) Constituie contraventii şi se sanctionează contravenţional:

a) neasigurarea spalarii si salubrizarii autovehiculelor la intrarea pe drumurile publice

b) neasigurarea curateniei in locurile de incarcare, descarcare, in statii si la capetele de linii

c) neafisarea in statii a graficelor de circulatie si a intervalelor orare specifice transportului in comun.

d) nerespectarea graficelor de circulatie si a intervalelor orare specifice transportului in comun, exceptand cazurile de forta majora

e) neasigurarea curateniei si intretinerii spatiului dintre sinele caii de rulare la tramvaie si in buclele de intoarcere, indepartarea vegetatiei si intretinerea caii de rulare in parametrii tehnici normali de functionare

f) neasigurarea curateniei si igienizarii mijloacelor de transport in comun aflate in circulatie

g) neasigurarea incarcarii si etanseizarii corespunzatoare a vehiculelor ce efectueaza transportul diferitelor materiale, pentru a preintampina imprastierea lor in timpul transportului si murdarirea sau degradarea cailor pubilce

h) transportul de materiale explozibile sau inflamabile in mijloacele de transport in comun.

(2) Nerespectarea prevederilor: - art. 31 litera a), b), c), d), e), h) se sancţionează cu amenda contravenţională

cuprinsă între 1000- 2000 lei pntru persoanele fizice şi juridice. - art. 31 litera f) se sancţionează cu amenda contravenţională cuprinsă între

2000- 2500 pntru persoanele fizice şi juridice. - art. 31 litera g) se sancţionează cu amenda contravenţională cuprinsă între

2000- 2500 pntru persoanele fizice şi juridice

ART. 32 (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza contravenţional:

22

a) calatoria fără bilet, abonament sau legitimaţie de calatorie adecvate mijlocului de transport in comun folosit sau refuzul prezentarii organelor de control, la cererea acestora, a actelor de identitate. Excepţie fac copiii preşcolari. − coborarea, urcarea, blocarea sau fortarea usilor mijlocului de transport pe

timpul mersului − transportul de animale vii si pasari − transportul unor bagaje voluminoase care stanjenesc calatorii − calatoria pe mijloacele de transport pe liniile de refugii sau in buclele de

intoarcere b) antrenarea de discutii cu conducatorul mijlocului de transport in comun si intrarea

persoanelor straine in cabina acestuia pe timpul transportului c) difuzarea de muzica obscena in mijlocul de transport in comun d) fumatul, scuipatul, consumul de seminte si bauturi alcoolice, precum si a altor

alimente care conduc la disconfortul celorlalti calatori si aruncarea de hartii, ambalaje sau resturi de orice fel in mijloacele de transport in comun

e) cantatul, cersitul, provocarea de scandal ori adresarea de cuvinte injurioase la adresa calatorilor si a personalului de deservire a transportului in comun.

(2) Nerespectarea prevederilor: - art. 32 literile a), b), e) se sancţionează cu amenda contravenţională cuprinsă

între 200 - 500 lei pentru persoanele fizice. - art. 32 literile c) – d) se sancţionează cu amenda contravenţională de 500 lei

pentru persoanele fizice. ART. 33 (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza contravenţional:

a) oprirea mijloacelor de transport intre statii sau in afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora

b) schimbarea rutei stabilite de catre conducatorul auto sau alte persoane neautorizate

c) folosirea mijloacelor de transport in comun in alte scopuri de cat in cele destinate d) folosirea mijloacelor de transport in comun in scopuri publicitare prin aplicarea in

mijlocul de transport in comun a afiselor fara avizul Primariei Municipiului Timişoara

(2) Contravenţiile prevăzute la art.33, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1.500 lei la 2.500 lei pentru operatorii de transport. ART. 34 (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) nerespectarea obligatiei controlorilor RATT de a avea o tinuta decenta, un comportament civilizat si de a purta la vedere ecusonul sau legitimatia de serviciu

b) degradarea mijlocului de transport in comun prin orice mijloace atat in mers cat si in stationare de catre persoanele fizice

23

(2) Contravenţiile prevăzute la art.34, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi persoanele juridice.

CAPITOLUL IX PROTECTIA SANITARA PUBLICA

ART. 35 (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza contravenţional următoarele fapte:

a) nerespectarea măsurilor prescrise de Directia de Sănătate Publică pentru prevenirea bolilor transmisibile sau intoxicatiilor;

b) nerespectarea normelor de igienă din ştranduri sau bazine de inot; c) utilizarea unor surse de apă fără să se cunoască indicatorii de calitate.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 35, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice. ART. 36 (1) Constituie contraventie si se sanctionează contravenţional:

a) neasigurarea cu apă potabilă necesară la locurile de muncă in special in zilele caniculare;

b) nementinerea unor temperaturi normale la locurile de muncă in orice anotimp; c) utilizarea canalelor pluviale deschise pentru evacuarea sau scurgerea apei fecaloid

menajere sau cu continut periculos. (2) Contravenţiile prevăzute la art.36, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele juridice.

CAPITOLULX. AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM Ş1 ACTIVITATEA DE

CONSTRUCŢII

ART. 37 (1) Constiuie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) Neindeplinirea obligatiei de amplasare, la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei cu elementele stabilite conform Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998.

24

(2) Contraventiile prevazute la art.37, savarsite de persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre: 500-1000 lei si masura complementara a sistarii imediate a lucrarilor.

CAPITOLUL XI. ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC

ART. 38 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional:

a) Degradarea/neîntreţinerea/distrugerea de către chiriaşi a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţă exclusivă sau în folosinţă comună a condominiumului;

b) Degradarea/neigienizarea de către chiriaşi a interiorului locuinţei; c) Degradarea/distrugerea obiectelor de inventar; d) Folosirea unui comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică

folosirea normală a locuinţei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 38, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei.

ART. 39 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional:

a) Ocuparea de către orice persoană a unei locuinţe fără contract de închiriere; b) Subînchirierea locuinţei; c) Executarea de modificări la elementele de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţa

exclusivă sau din folosinţa comună a condominiumului, fără avizul proprietarului sau/şi a asociaţiei de locatari/proprietari.

(2) Contravenţiile prevăzute la art.39 se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei

CAPITOLUL XII. PUBLICITATEA

ART. 40 (1) Constituie contraventie si se sanctionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) Lipirea afişelor, posterelor sau anunţurilor publicitare in alte locuri decât in cele autorizate.

b) Folosirea de afişe, postere sau pliante de publicitate in incinta societăţilor comerciale sau instituţiilor publice fără achitarea taxelor de publicitate;

25

c) Montarea de panouri publicitare sau benere fără acordul organelor de specialitate din Primărie.

(2) Contravenţiile prevăzute la art.40, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei. ART. 41 (1) Constituie contraventie si se sanctionează contravenţional :

a) Neintretinerea periodică a panourilor de AFISAJ sau de PUBLICITATE; b) Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de catre deţinătorii

legali ale acestora; c) Expunerea de materiale publicitare in cimitire, de către persoane fizice şi juridice.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 41, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 200 lei la 500 lei.

Art. 42 (1) Constituie contraventie si se sanctioneză contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) Folosirea mijloacelor de transport in scopuri publicitare fară acordul autoritătii locale şi fără achitarea taxelor locale;

b) Instalarea panourilor cu denumirea firmei fară autorizatia eliberată de Primărie; c) Desfăşurarea activititii de către agenţii economici fără montarea firmelor de

identificare. (2) Contravenţiile prevăzute la art.42, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 300 lei la 500 lei.

CAPITOLUL XIII CANALIZAREA, ALIMENTAREA CU APĂ ŞI EPURAREA APELOR UZATE

ART. 43 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) Neînlocuirea în procesul de producţie a apei potabile cu apă industrială, acolo unde procesul de producţie o permite şi există surse ;

b) Nemenţinerea în stare de funcţionare a bazinelor proprii de acumulare şi a staţiilor de repompare a apei din incintă pentru scopuri tehnologice sau incendiu;

c) Neîntreţinerea şi nemenţinerea în stare corespunzătoare de funcţionare a decantoarelor, separatoarelor de grăsimi şi astaţiilor de epurare a apelor uzate, ale căror evacuări se realizează în canalizarea municipală, respectiv nerespectarea condiţiilor calitative şi cantitative contractuale de evacuare impuse de operatorul canalizării şi a staţiei de epurare municipală.

26

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 43, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 200 lei la 400 lei

ART. 44 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) Nemenţinerea şi nefixarea la cota pavajului, a pieselor vizibile (trape, capace, grătare);

b) Forarea de fântâni fără avizul operatorului canalizării, preluatorul apelor uzate aferente apei captate.

c) Amplasarea de obiective construite definitiv sau temporar, a depozitărilor de pământ sau de alte materiale peste reţelele de apă-canal.

d) Utilizarea apei potabile pentru udatul grădinilor sau a spaţiilor verzi, în perioadele de restricţii ale consumului de apă.

e) Spălarea autovehiculelor în altă parte decât la spălătoriile autorizate de către autoritatea de mediu şi avizate de către operatorul canalizării care preia apele uzate aferente spălării.

f) Evacuarea la canalizarea municipală a apelor uzate a căror calitate şi cantitate nu sunt cunoscute şi avizate de către operatorul canalizării şi a staţiei de epurare municipală.

g) Realizarea vidanjării bazinelor etanşe vidanjabile cu ajutorul unui operator special care nu deţine un contract cu acceptarea apelor uzate de către operatorul canalizării respectiv a staţiei de epurare municipală ca şi introducerea acestora în altă parte decât în locul stabilit prin contract.

h) Vidanjarea şi evacuarea la canalizarea şi staţia de epurare a localităţii a dejecţiilor animaliere şi a apelor reziduale aferente creşterii animalelor.

i) Furnizarea de informaţii eronate către operatorul de servicii de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate municipale, odată cu solicitarea avizelor sau contractarea serviciului; nefurnizarea informaţiilor privind modificările faţă de condiţiile declarate cu acele ocazii (schimbare de tehnologie sau adăugare de activitate, subînchiriere de spaţii pentru realizarea de alte activităţi) care duc la modificarea calitativă şi cantitativă a apelor evacuate la canalizarea municipală.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 44 se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 400 lei la 800 lei. ART. 45 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) Manevrarea neautorizată a vanelor şi a robineţilor de concesii; b) Folosirea hidranţilor publici în alte scopuri decât cele legate de incendiu; c) Folosirea apei potabile de la cişmele, puţuri sau fântâni publice pentru spălarea

maşinilor; d) Colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice.

27

(2) Contravenţiile prevăzute la art.45, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei. ART.46 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) Acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de apă;

b) Mutarea sau deteriorarea tăbliţelor indicatoare de identificare a gospodăriilor subterane;

c) Necurăţirea nămolurilor din staţiile de decantare; d) Utilizarea aparatelor de măsură şi control neverificate metrologic.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 46, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei.

ART.47 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) Neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către aparţinători; b) Nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospodăriilor individuale; c) Menţinerea în stare de nefuncţionare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale

de pe străzi, de către operatorul serviciului public; d) Înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de

pământ sau alte reziduuri; e) Nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură şi

control în scopul citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei;. f) Spargerea coloanelor şi evacuarea apelor uzate în subsoluri de către proprietar,

persoane fizice. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 47, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 2000 lei la 4000 lei.

CAPITOLUL XIV

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ, ELECTRICĂ ŞI ILUMINAT PUBLIC

ART. 48 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) Deteriorarea aparatelor de măsură, control şi reglaj aparţinând sistemului de alimentare centralizata cu energie termică – SACET;

28

b) Deteriorarea conductelor, racordurilor şi a robinetelor aparţinând sistemului de alimentare centralizata cu energie termica – SACET;

c) Interzicerea accesului personalului autorizat la instalaţiile interioare de încălzire din incinta beneficiarului.

(2) Contravenţiile prevăzute la art.48, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi juridice.

ART. 49 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional:

a) Intervenţia sau modificarea neautorizată a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică – SACET.

(2) Contravenţia prevăzută la art. 49, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi juridice.

ART. 50 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a) Montarea pe stâlpii de reţele electrice a anunţurilor sau afişelor publicitare; b) Montarea pe stâlpii reţelelor electrice a benerelor sau a panourilor publicitare fără

aprobarea serviciilor de specialitate din primărie. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 50, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi juridice. ART. 51 (1)Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional:

a) Nepoziţionarea stâlpilor de reţele electrice pe amplasamentele aprobate; b) Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără acordul

serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei; c) Intervenţia de orice fel în reţeaua de iluminat public, fără acordul serviciilor de

specialitate din cadrul Primăriei; d) Folosirea la iluminatul public a generatoarelor electrice fără aprobarea serviciilor

de specialitate din cadrul Primăriei; e) Racordarea la reţeaua de iluminat public făra aprobarea serviciilor de specialitate

din cadrul Primăriei. (2) Contravenţiile prevăzute la art.51, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice şi juridice. ART. 52 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

29

a) Agăţarea sau prinderea materialelor de orice fel de firele electrice dispuse pe domeniul public;

b) Prinderea benerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi fără aprobare sau la o înălţime care împiedică circulaţia sau vizibilitatea.

(2) Contravenţiile prevăzute la art.52, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice şi juridice.

CAPITOLUL XV. CAI DE ATAC

PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENTIIOR Ş1 APLICARE A SANCTIUNILOR SE VA FACE CONFORM ORDONANTE1 GUVERNULUI

NR2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR

ART. 53 (1) In cazul in care contravenientul nu respectă obligatia de a inlătura situatia creata prin savarşirea contraventiei, organul constatator poate aplica in mod repetat, dupa fiecare somatie, la care contravenientul nu se conformează, o noua amenda pentru contraventia savarşita. La societătile comerciale şi institutii, sanctiunea se aplica conducătorului acesteia, patleiului sau persoanei care a avut sarcina de a urmari indeplinirea obligatiilor respective, sau persoanei juridice. (2) Agentul constatator stabileşte amenda in procesul-verbal de constatare a contraventiei. In afara sanctiunilor prevazute mai sus, organul constatator va putea stabili in cuprinsul aceluiaş proces verbal, cand va fi cazul, atat valoarea pagubei produse prin contraventie cat şi confiscarea obiectelor care au servit la săvarşirea contraventiei, cu precizarea valorilor. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. ART. 54 (1) Constatarea şi sanctionarea contraventiilor săvarşite la prezenta hotărare se face de către: -

Primar, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne si Reformei Administrative special abilitati şi agenţii de Poliţie Comunitară. -

Angajatii imputerniciti ai regiilor şi societatilor comerciale care aparţin Consiliului Local, pentru contravenţiile săvârşite in domeniul lor de activitate; - Salariatii primariei anume imputerniciti prin dispozitii ale Primarului; - Alte persoane imputernicite de către Primar;

30

ART. 55 (1) Pagubele pricinuite prin savarşirea contraventiilor se recupereaza in conformitate cu prevederile legale; ART. 56 (1) Sunt supuse confiscării bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii. ART. 57 (1) Împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia , plângerea se solutionează de care Judecatorie. ART. 58 (1) Plata amenzii se face la CEC sau la Caseriile Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, iar o copie de pe chitanta se preda organului constatator sau se trimite prin postă organului din care acesta face parte in termen de 48 ore.

31

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R, MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2007- 22912/16.10.2007 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind propunerile de adoptare a unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 542/2006 s-a procedat la completarea şi modificarea H.C.L. nr. 349/2002. În conformitate cu prevederile art. 50 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2002, modificata si completata de H.C.L. 542/2006, pentru o reformulare şi ordonare a tuturor faptelor care constituie contravenţii pe teritoriul municipiului Timişoara, în condiţiile noilor obligaţii şi responsabilităţi care revin autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevederile H.C.L. 45/1993 cu modificările şi completările ulterioare urmează să fie revocate şi să se redacteze o nouă hotărâre a consiliului local, pe domenii de activităţi edilitar-gospodăreşti coroborată cu actele normative specifice şi cu respectarea prevederilor art. 2 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.06.2001 - actualizată – privind regimul juridic al contravenţiilor – care prevede că „prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale guvernului”.

În acest sens, propunem aprobarea propunerilor pentru Proiectul de hotărâre privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul referat, formulate de direcţiile, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

Direcţia Poliţia Comunitară; Directia de Mediu; Direcţia Drumuri şi Transporturi; Direcţia Patrimoniu; Direcţia Edilitară; Direcţia Urbanism;

În acest sens, propunem revocarea următoarelor hotărâri ale Consiliului Local al

Municipiului Timişoara: Hotărârea Consiliului Local nr. 33/08.09.1992 privind asigurarea si pastrarea linistii

publice pe teritoriul municipiului Timisoara;

Hotărârea Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;

Hotărârea Consiliului Local 74/25.03.2003 pentru modificarea art. 15 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 86/23.04.2002 privind prevenirea epidemiilor şi combaterea insectelor şi rozătoarelor prin deratizare şi dezinsecţie;

Hotărârea Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;

Hotărârea Consiliului Local nr. 542/28.11.2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;

DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ DIRECŢIA DE MEDIU DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV

Doru SPĂTARU Vasile CIUPA

DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI DIRECŢIA PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV

Culiţă CHIŞ Nicuşor Constantin MIUŢ

DIRECTIA EDILITARA DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR EXECUTIV ARHITECT SEF Dumitru ANDOR Emilian - Sorin CIURARIU

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI

INTOCMIT

CONSILIER JURIDIC SEF BIROU BLAJIN MARIN BUZATU ADRIAN

  • R E F E R A T