keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 332/26.06.2014 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 332/26.06.2014
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 15975/20.06.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 251/12.07.2011 privind revocarea alin. 2 al art. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă revocarea art. 1 alin. 1 lit. r) şi art. 2 alin. 1 lit. u) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007.

Art.2: Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/2009, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara rămân neschimbate.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Secretariat General
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Audit;
- Biroul Management al Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. 3863/19.06.2014 SC 2014 - 15975/20.06.2014

A P R O B A T PRIMAR

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea

contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/26.05.2009

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371, adoptată în data

de 30.10.2007 a fost reglementată problematica constatării şi sancţionării contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Pentru a se asigura o reglementare mai clară a unor fapte considerate contravenţii, pentru a înlătura caracterul echivoc sau incomplet precizat al unor articole, pentru a unifica unele fapte contravenţionale aplicabile deopotrivă persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, pentru a evita posibile interpretări neconforme cu intenţia reală a autorităţii deliberative, propunem modificarea şi completarea unor texte din actul normativ local menţionat mai sus.

Astfel, fapta descrisă la art.1 al. (1) lit. r), aplicabilă persoanelor juridice, respectiv: „să asigure salubrizarea şi împrejmuirea terenurilor pe care le deţin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât şi cele situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară” şi fapta descrisă la art.2 al. (1) lit. u) aplicabilă persoanelor fizice, respectiv: „să asigure salubrizarea şi împrejmuirea terenurilor virane pe care le deţin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât şi cele situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară, precum şi amplasarea pe aceste terenuri la loc vizibil pe frontul stradal, a unui panou care să cuprindă sintagma “proprietate privată”, au acelaşi conţinut şi se aplică atât persoanelor juridice cât şi fizice. Ca urmare, propunem: revocarea literelor r) şi u) de la articolele menţionate mai sus, unificarea conţinutului textelor acestora şi descrierea unei singure fapte contravenţionale, care să se aplice atât persoanelor juridice cât şi persoanelor fizice, Cod FP 53-01, ver.1

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA INS Zu cent di a ISO 9001 SEI:

prevăzută într-un nou aliniat, respectiv al. (2) la art. 3, cu lit. a) şi b), care vor avea următoarul cuprins: - Art. 3 al. 2: „Pentru asigurarea unui aspect gospodăresc al municipiului, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:

a) Să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, vegetaţiei ierboase şi curăţarea vegetaţiei lemnoase(lăstăriş), colectarea şi transportul deşeurilor rezultate, de pe terenurile virane pe care le deţin sub orice formă legală, situate în intravilanul municipiului şi a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară, să asigure împrejmuirea acestora şi să amplaseze pe aceste terenuri, la loc vizibil, la frontul stradal, un panou care să cuprindă sintagma ”proprietate privată”. b) Să asigure curăţarea buruienilor, vegetaţiei ierboase şi lemnoase din jurul imobilelor pe care le deţin sub orice formă şi a împrejmuirilor acestora, din jurul şi din interiorul incintelor/curţilor, triajelor, altor spaţii amenajate, să asigure un aspect salubru şi gospodăresc al acestora”.

- La art. 3 după al. 3, se introduce al. 4, care va avea următorul cuprins:

al.4: „Nerespectarea prevederilor art.3 alin.2 se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1500-2500 lei, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice”. Având în vedere aceste aspecte şi ţinând seama de prevederile art. 2 alin. 2 din O.G.

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora „ prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului”, propunem modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/2009, conform Anexei prezentului referat. PENTRU SECRETAR DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SIMONA DRĂGOI Jr.Ec. DOREL COJAN AVIZAT JURIDIC SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI Jr. ADRIAN PUȘCAȘ BIROUL JURIDIC

Cons. Jr. MARIN BLAJIN Cod FP 53-01, ver.1

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la HCL nr._____/________

Privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea

contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/26.05.2009

1. La Art. 3, se introduce al. (2) cu literele a) şi b), care vor avea următorul cuprins: al. 2) Pentru asigurarea unui aspect salubru şi gospodăresc al municipiului, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii: a) Să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, vegetaţiei ierboase şi curăţarea vegetaţiei lemnoase(lăstăriş), colectarea şi transportul deşeurilor rezultate, de pe terenurile virane pe care le deţin sub orice formă legală, situate în intravilanul municipiului şi a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară şi să asigure împrejmuirea acestora. b) Să asigure curăţarea buruienilor, vegetaţiei ierboase şi lemnoase din jurul imobilelor pe care le deţin sub orice formă, din jurul împrejmuirilor acestora, din incinte/curţi, triaje, alte spaţii amenajate, să asigure şi să menţină permanent un aspect salubru şi gospodăresc al acestora.

2. La Art. 3, după al. 3 se introduce al. 4, care va avea următorul cuprins: (al.4) Nerespectarea prevederilor art.3 alin.2 se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1500-2500 lei, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice.

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Jr. Ec. DOREL COJAN

SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI Şef Serv. ADRIAN PUŞCAŞ