keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 463/18.12.2007 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru aprecierea activitatii Directiei Politia Comunitara din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 463/18.12.2007
privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru aprecierea activitatii Directiei Politia Comunitara din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 27380/05.12.2007 al Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Local Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /20.09.2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;
Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 85/2005 - privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
Avand in vedere prevederile art. 28 alin. 1 lit.( h) din Anexa la Hotărârea de Guvern nr.2295/2004 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. (b) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Indicatorii de performanta pentru aprecierea activitatii Directiei Politia Comunitara din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Politia Comunitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_si_Anexa.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROB MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ Nr. _________ din________________ Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Având în vedere prevederile din Legea nr. 371/20.09.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare si Hotararea Consiliului Local nr. 85/2005 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare ca direcţie în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea asigurării în condiţii optime a funcţionării direcţiei, pentru asigurarea unui serviciu eficient în interesul comunităţii şi pentru aprecierea activităţii Direcţiei Poliţia Comunitară, in temeiul art. 28 alin. 1 lit. h din Anexa la HG 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, propunem aprobarea următorilor indicatori de performanţă prevăzuţi în Anexă.

ANEXA

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ POLIŢIA COMUNITARĂ

Nr.crt. Indicatorii

ACŢIUNI ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE – TOTAL - din care: - pe ordine şi linişte publică - pe comerţ stradal ilicit - pe mediu şi salubrizare - pe mijloace de transport în comun - pe disciplină în construcţii - pe respectarea HCL 486/2006 - pe respectarea HCL 485/2006 - pe maşini abandonate sau fără stăpân cf. Legii 421/2002

- din care: în colaborare cu: - inspectorii din Primărie - cu Poliţia Naţională

1.

- alte unităţi (Garda de Mediu, Protecţia Copilului, etc)

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activităţile culturale sportive, religioase, probleme sociale, - TOTAL

- număr de efective participante PLANURI DE MĂSURI pentru activităţi speciale (delegaţii, electorale, etc) – TOTAL

- număr efective folosite

2.

- număr de zile ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC - număr zile

3.

- număr efective 4. INTERVENŢII RAPIDE, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE 5. PATRULĂRI AUTO 6. PATRULĂRI PEDESTRE 7. PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE 8. CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂŢENI, ASOCIAŢII

LOCATARI

9. PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE CONSILIILOR CONSULTATIVE DE CARTIER

10. EXECUTĂRI MANDATE DE ADUCERE EMISE DE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI

PROCESE VERBALE – de îndeplinire a procedurii de afişare a proceselor verbale de contravenţie, refuzate a fi semnate.

11.

INTERSECŢII, PARCURI, ŞCOLI etc, monitorizate de agenţi 12. INFRACŢIUNI CONSTATATE 13. INFRACTORI PRINŞI ŞI PREDAŢI POLIŢIEI NAŢIONALE 14. URMĂRIŢI PRINŞI ŞI PREDATI

15. MINORI DEPISTAŢI ŞI PREDAŢI LA CENTRE SPECIALE 16. CERŞETORI IDENTIFICAŢI ŞI SANCŢIONAŢI

CONTRAVENŢIONAL

17. PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU 18. RAMPE CLANDESTINE DE GUNOI IDENTIFICATE ŞI

IGIENIZATE LA PROPUNEREA POLIŢIEI

CONTRAVENŢII CONSTATATE – TOTAL - din care: - Legea 61/1991 - HCL 371/2007 - - - - -

19.

- alte acte PROCESE VERBALE DE CONTRAVENŢIE CONTESTATE VALOAREA AMENZII APLICATE PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ – TOTAL -

- din care – PRIMĂRIA TIMIŞOARA - alte PRIMĂRII

20.

VALOAREA AMENZILOR ÎNCASATE LA BUGETUL CONSILIULUI LOCAL TIMIŞOARA

21. VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE 22. PERSOANE LEGITIMATE 23. PERSOANE AVERTIZATE 24. PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENŢĂ 25. RS – înregistrate – rezolvate 26. PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII primite – rezolvate 27. MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA

DIRECTOR EXECUTIV Jr. DORU SPĂTARU

AVIZAT SEF SERVICIUL JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI

INTOCMIT

CONSILIER JURIDIC SEF BIROU BLAJIN MARIN Ing. BUZATU ADRIAN