keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 388/28.03.2000 privind evaluarea şi protejarea materialului dendro-floricol situat pe domeniul public concesionat cu diverse destinaţii

28.03.2000

Hotararea Consiliului Local 388/28.03.2000
privind evaluarea şi protejarea materialului dendro-floricol situat pe domeniul public concesionat cu diverse destinaţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SCO-1018/29.01.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 162/1997 privind unele măsuri de protecţie a arborilor de pe raza municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 155/1999 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 162/1997;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g), (m) şi (p) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Materialul dendro-floricol de pe terenurile aparţinând domeniului
public al Municipiului Timişoara care urmează să facă obiectul unor contracte
de concesionare va fi inventariat şi evaluat de inspectorii Serviciului
Administrare Mediu-Urban din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.2: Fişa cuprinzând inventarul materialului dendro-floricol va constitui
Anexă la Contractul de concesionare, cu prevederea expresă a obligativităţii
concesionarului de respectare a prevederilor privind protejarea şi conservarea
materialului dendro-floricol al Municipiului Timişoara.

Art.3: Executarea de construcţii care presupun defrişarea materialului
dendro-floricol existent pe terenul care face obiectul contractului de
concesionare, se va putea realiza numai după inventarierea şi evaluarea
materialului dendrologic ce urmează a fi afectat şi după plata anticipată a
contravalorii acestuia în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului
Local nr.162/1997 .

Art.4: Beneficiarul terenului concesionat va achita anterior încheierii
contractului de concesiune, către concedent - Primăria Municipiului Timişoara,
în contul nr.21310201, cod 433, suma stabilită în urma evaluării
materialului dendro-floricol de către inspectorii Serviciului Administrare
Mediu Urban din cadrul Primăriei.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Direcţia Tehnică din cadrul
Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Serviciului Administrare Mediu Urban;
- Mass-mediei locale;


Presedinte de sedinta
MARIUS MARINA
Contrasemneaza