keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/30.03.2010 pentru respingerea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

30.03.2010

Hotararea Consiliului Local 102/30.03.2010
pentru respingerea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.2240/5741/11.03.2010 al Direcţiei Poliţia Comunitară aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 30.03.2010;
Având în vedere prevederile Legii nr.371 /20.09.2004 - privind înfiintarea, organizarea si funcţionarea Politiei Comunitare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor , modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (b), (c) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009, nu a întrunit condiţiile impuse de preevderile art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009, prin introducerea după articolul 28 a unui nou articol, articolul 281 cu următorul cuprins:
"(1) Stationarea autovehiculelor in zona pietelor agro-alimentare, targurilor si oboarelor, precum si a altor zone aprobate de Comisia de Circulatie se face fara depasirea intervalului de timp permis in zonele de stationare cu durata limitata la 1(una) ora respectiv 2(doua) ore si in baza unor tichete speciale de stationare care pot fi procurate atat de la sediul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cat si de la centrele de distributie a presei si alte puncte de distributie a tichetelor de pe raza municipiului Timisoara.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda contravenţională, cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor şi plata contravalorii prestaţiei efectuate, următoarele fapte:
a) Staţionarea în zona pieţelor agro-alimentare, târgurilor şi oboarelor a autovehiculelor cu depăşirea intervalului de timp permis în zonele de staţionare cu durata limitată, la 1( una) oră marcate şi semnalizate corespunzător, prin indicatoare cu plăcuţe adiţionale montate de S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., precum şi utilizarea autovehiculelor, pe post de depozit pentru mărfuri, destinate comercializării.
b) Staţionarea autovehiculelor cu depasirea intervalului de timp permis în zonele cu limitare la 1(una) oră respectiv 2(doua) ore , marcate şi semnalizate corespunzător, aprobate de Comisia de Circulaţie, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
c) Neafişarea tichetului special de staţionare la loc vizibil pe parbrizul sau pe geamul din stânga-faţă, în interiorul autovehiculului.
(3) Amenda contravenţională pentru nerespectarea prevederilor art. 281 alin.2 lit. a), b)şi c), este cuprinsă între: 500 - 1000 lei pentru persoanele fizice şi juridice.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute, se face de către agentii de Poliţie Comunitară din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Timişoara sau alte persoane împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara.
(5) În cazul în care contravenientul este de faţă, acesta va fi legitimat de către agentul constatator care va întocmi pe loc procesul -verbal de constatare a contravenţiei, si se va dispune eliberarea domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara de vehiculul respectiv.
(6) În cazul în care contravenientul nu este de faţă sau deşi prezent, refuză să se legitimize, agentul constatator poate dispune ridicarea vehiculului. Ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului respectiv, în spaţii special amenajate, se efectuează de către unităţile specializate şi autorizate în condiţiile legii, in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2001.
(7) În momentul în care deţinătorul se prezintă pentru ridicarea vehiculului, acesta va fi legitimat de către agentul constatator, care va întocmi procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei si va dispune eliberarea sau deblocarea acestuia.
(8) Restituirea vehiculelor se efectuează de catre unităţile specializate şi autorizate, după ce se face dovada achitării amenzii contravenţionale şi a cheltuielilor reprezentind contravaloarea operaţiunilor efectuate, in conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2001.
(9) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
(10) Constatarea şi sancţionarea contravenţiei, se va efectua în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Politia Comunitara , Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calităţii;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA POLITIA COMUNITARA

APROBAT PRIMAR

NR. ____/_____.03.2010 SC 2010-________/____.03.2010

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Având în vedere sesizările cetăţenilor precum şi constatările efectuate în

teren de către agenţii de Poliţie Comunitară, rezultă că pe raza municipiului

Timişoara în apropierea pieţelor agro-alimentare şi zonele limitrofe, sunt staţionate

pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, autovehicule care ocupă

în permanenţă locurile de parcare, trotuarele, aleile pietonale peluzele dintre

carosabil şi trotuare, prin folosirea acestora ca depozite de

marfuri(legume,fructe,etc.)

Datorită faptului că locurile de parcare în spaţiile special amenajate sunt

insuficiente, nemarcate corespunzător, iar în unele cazuri, ocupate vremelnic sau

permanent de către autovehicule (chiar în stare de nefuncţionare) pe care vânzătorii

din pieţe le folosesc drept depozit pentru marfă sau ambalaje, aceasta a devenit cu

adevărat o problema a cetăţenilor care se deplasează la pieţe pentru aprovizionarea

cu produse agro-alimentare.

Astfel, staţionarea autovehiculelor în perimetrul pieţelor agro-alimentare şi în

zonele adiacente de către persoanele fizice şi juridice a devenit un adevărat

fenomen, care împietează desfăşurarea în condiţii optime atât a traficului rutier cât

şi pietonal.

Faţă de această situaţie, nu avem posibilitatea de a lua masurile necesare

care se impun deşi am primit numeroase sesizări din partea cetaţenilor cu privire la

acest aspect, deoarece reglementarea legală în acest sens, prin Regulamentul

Administrarii Parcarilor al S.C. A.D.P. S.A. Timisoara aflat in functiune, este

depasita de realitatea aspectelor mai sus mentionate si va trebui adaptata noilor

conditii existente in jurul pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor,respectiv

in zonele cu limitare la 1(una ora) marcate si semnalizate corespunzator aprobate de

catre Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

In zona pietelor agroalimentare,targurilor si oboarelor, stationarea autovehiculelor

se va face fara depasirea intervalului de timp permis in zonele de stationare cu

durata limitata,la 1(una) ora si in baza unor tichete speciale de stationare care pot fi

procurate atat de la sediul S.C. A.D.P. S.A. cat si de la centrele de distributie a

presei de pe raza municipiului Timisoara.

In conformitate cu art.7 lit.e şi f din Legea 371/2004 , privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare pentru decongestionarea

perimetrelor pieţelor agro-alimentare respectiv asigurarea fluenţei şi siguranţei

traficului rutier şi pietonal, propunem completarea Anexei la Hotărârea Consiliului

Local 371/2007 modificată cu Hotărârea Consiliului Local 206/2009 prin

introducerea după articolul 28 a unui nou articol, articolul 281, cu următorul

cuprins:

(1) Stationarea autovehiculelor in zona pietelor agro-alimentare, targurilor si

oboarelor, precum si a altor zone aprobate de Comisia de Circulatie se face fara

depasirea intervalului de timp permis in zonele de stationare cu durata limitata la

1(una) ora respectiv 2(doua) ore si in baza unor tichete speciale de stationare care

pot fi procurate atat de la sediul S.C. A.D.P. S.A. cat si de la centrele de distributie

a presei si alte puncte de distributie a tichetelor de pe raza municipiului Timisoara.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională,

ridicarea sau blocarea autovehiculului şi plata contravalorii prestaţiei efectuate,

următoarele fapte:

a) Stationarea autovehiculelor in zona pietelor agroalimentare, targurilor si

oboarelor, cu depăşirea intervalului de timp permis în zonele de staţionare cu durată

limitată, la 1(una) ora marcate şi semnalizate corespunzător,precum si utilizarea

autovehiculelor pe post de depozit pentru marfuri destinate comercializarii ;

b) Stationarea autovehiculelor cu depasirea intervalului de timp permis in

zonele cu limitare la 1(una) ora respectiv 2(doua) ore marcate si semnalizate

corespunzator, aprobate de catre Comisia de Circulatie din cadrul Primariei

Municipiului Timisoara.

c) Neafişarea tichetului special de staţionare la loc vizibil pe parbrizul sau pe

geamul din stânga faţă in interiorul autovehiculului.

(3) Amenda contravenţională pentru nerespectarea prevederilor art 281, alin.`2,

lit.a,lit.b şi lit.c, este cuprinsă între 500- 1000 lei pentru persoane fizice şi juridice

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta

propunere de act normativ, se face de către agentii de Poliţie Comunitară din

cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Timişoara sau alte persoane împuternicite de

Primarul Municipiului Timişoara.

(5) În cazul în care contravenientul este de faţă, acesta va fi legitimat de către

agentul constatator care va întocmi pe loc procesul –verbal de constatare a

contravenţie, si se va dispune eliberarea domeniului public sau privat al

Municipiului Timişoara de vehiculul respectiv.

(6) În cazul în care contravenientul nu este de faţă sau deşi prezent refuză să se

legitimize agentul constatator poate dispune ridicarea vehiculului. Ridicarea,

transportul şi depozitarea vehiculului respectiv, în spaţii special amenajate, se

efectuează de către unităţile specializate şi autorizate în condiţiile legii, in

conformitate cu prevederile HCL 149/2001.

(7) În momentul în care deţinătorul se prezintă pentru ridicarea vehiculului,

acesta va fi legitimat de către agentul constatator, care va întocmi procesul-verbal

de constatare şi sancţionare a contravenţiei si/sau deblocarea lor.

(8) Restituirea vehiculelor se efectuează de catre unităţile specializate şi

autorizate, după ce se face dovada achitării amenzii contravenţionale şi a

cheltuielilor reprezentind contravaloarea operaţiunilor efectuate,in conformitate cu

HCL 149/2001.

(9) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la

data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia,

jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta

posibilitate în procesul-verbal.

(10) Constatarea şi sancţionarea contravenţiei, se va efectua în conformitate cu

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al

contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi

completările ulterioare.”

DIRECTOR EXECUTIV Jr. SPATARU DORU SEF SERVICIU REGLEMENTĂRI

TRANSPORTURI URBANE

COLOJOARĂ ADRIAN

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI

SEF SERVICIU ADMINISTRARE PARCARI

S.C ADP S.A Ing.URSU IONEL

INTOCMIT,

CONSILIER JURIDIC SEF BIROU

BLAJIN MARIN Jr. STAICU IUSTINIAN